Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Lukáš Novotný Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program Bakalářská práce Vedoucí práce Mgr. Bc. Irena Kovačičinová Olomouc 2012

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen informační zdroje uvedené v soupisu literatury a pramenů. V Olomouci 28. března 2012

3 Děkuji Mgr. Ireně Kovačičinové za odborné vedení bakalářské práce a za cenné rady při jejím zpracování. Děkuji Ing. Jiřímu Barošovi a Bc. Davidu Řezníčkovi za poskytnutí potřebných informací a dat o společnosti.

4 ANOTACE Příjmení a jméno autora: Novotný Lukáš Instituce: Moravská vysoká škola Olomouc Název práce v českém jazyce: Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Název práce v anglickém jazyce: Analysis of marketing tools of KS-program Vedoucí práce: Mgr. Bc. Irena Kovačičinová Počet stran: 54 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova v českém jazyce: Průmyslový marketing, B2B trhy, B2B marketing, marketingové nástroje, marketingový mix, 5P, SWOT analýza Klíčová slova v anglickém jazyce: Industrial marketing, B2B markets, B2B marketing, marketing tools, marketing mix, 5P, SWOT analysis Tato bakalářská práce se věnuje problematice průmyslových trhů se zaměřením na využívání marketingových nástrojů u společnosti KS-program. První část se zaměřuje na teoretické poznatky o průmyslových trzích, marketingovém mixu a SWOT analýze. V druhé části se tyto poznatky prakticky aplikují na společnost KS-program a analyzují se používané marketingové nástroje. V závěru práce se hodnotí využívání marketingových nástrojů společnosti a jsou předkládána doporučení pro případná zlepšení. This bachelor thesis is dedicated to the industry markets and focus on the use of the marketing tools within KS-program company. The first part deals with the foundation of the industry markets, marketing mix and SWOT analysis. In the second part are theoretical fundaments applied to KS-program company and used marketing tools are analyzed. The conclusion of the bachelor thesis summarize the use of company marketing tools and there are proposed recommendations for possible improvements.

5 OBSAH ÚVOD PRŮMYSLOVÝ MARKETING PRŮMYSLOVÝ MARKETING PRŮMYSLOVÝ TRH 9 2 SPECIFIKA B2B MARKETINGU ROZDÍLY MEZI TRHEM SPOTŘEBNÍM, PRŮMYSLOVÝM A OBCHODNÍM Spotřební trh Obchodní trh Průmyslový trh 10 3 SEGMENTACE TRHU PROSTŘEDÍ B2B TRHŮ Veřejnost Makroprostředí SHRNUTÍ 16 5 TYPY PRŮMYSLOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ROZDĚLENÍ PODLE DRUHŮ Obchodní společnosti Vládní a rozpočtové organizace Příspěvkové a neziskové organizace Výrobci ROZDĚLENÍ PODLE PRIMÁRNÍ ORIENTACE 18 6 MARKETINGOVÝ MIX DEFINICE MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT CENA DISTRIBUCE KOMUNIKACE Prostředky přímé komunikace Prostředky nepřímé komunikace LIDÉ 26 7 SWOT ANALÝZA ANALÝZA EXTERNÍHO PROSTŘEDÍ (PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY) ANALÝZA INTERNÍHO PROSTŘEDÍ (SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK) FORMULACE CÍLE 28 5

6 8 HISTORIE A PŘEDSTAVENÍ FIRMY MARKETINGOVÉ NÁSTROJE SPOLEČNOSTI PRODUKT KS mzdy KS personalistika KS mzdy PROFi Shrnutí CENA DISTRIBUCE KOMUNIKACE Přímá komunikace Nepřímá komunikace Shrnutí LIDÉ SEGMENTACE TRHU A KLASIFIKACE ZÁKAZNÍKŮ SEGMENTACE TRHU KLASIFIKACE ZÁKAZNÍKŮ SWOT ANALÝZA STRENGHTS SILNÉ STRÁNKY WEAKNESSES SLABÉ STRÁNKY OPORTUNITIES PŘÍLEŽITOSTI TREATS HROZBY SHRNUTÍ SWOT ANALÝZY A STANOVENÍ CÍLŮ DO BUDOUCNA 46 ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY ELEKTRONICKÉ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH POUŽITÉ ZKRATKY PŘÍLOHY

7 Úvod Za téma své bakalářské práce jsem si zvolil analýzu marketingových nástrojů společnosti KS-program. Téma jsem si vybral kvůli dlouhodobému zájmu o marketing a jeho problematiku a proto, že společnost KS program takovouto analýzu poptávalo. Protože se tržní prostředí na B2B trzích (Business to business, dále jen B2B) vyznačují čím dál tím větší konkurencí, je stále těžší hledat nové zákazníky a udržet si stávající. Proto analýzu a marketingových nástrojů a jejich správné využívání považuji za velmi důležitý prvek každé společnosti, který se nesmí v žádném případě podceňovat. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat stávající marketingové nástroje společnosti KS-program, zhodnotit je, dát doporučení na jejich zlepšení, popř. navrhnout řešení jejich nedostatků. Má práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se Vám budu snažit přiblížit pojem průmyslový marketing a vyzdvihnout specifika na business to business trzích. Dále se v teoretické části budu zabývat marketingovým 5P mixem, tedy produktem, cenou, distribucí a marketingovou komunikací a lidským faktorem. V závěru teoretické části vysvětlím smysl a princip SWOT analýzy. V praktické části se zabývám konkrétními situacemi a problémy společnosti KSprogram. Na začátku popisuji historii firmy a dále se pak zabývám konkrétními marketingovými nástroji KS-programu. Pozornost věnuji také segmentaci trhu a klasifikaci zákazníků s důrazem na důležitost správné segmentace na business to business trzích. V závěru praktické části pak provádím SWOT analýzu a navrhnu opatření pro zlepšení využívání marketingových nástrojů. V práci budu používat metody analýzy, kde rozebírám jednotlivé aspekty marketingového řízení pro pochopení celku. Dále využiji metod srovnání a analýzy u SWOT analýzy, kde budu srovnávat analýzu starou s mou nově vytvořenou. Metodou dedukce se nakonec budu snažit směřovat mé rady a doporučení od obecných pouček ke zvláštním případům. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 8

9 1 Průmyslový marketing 1.1 Průmyslový marketing Průmyslový marketing se soustřeďuje na všechny aktivity marketingu výrobků a služeb, které jsou určeny organizacím, které využívají výrobků nebo služeb pro spotřebitele ve výrobě nebo průmyslových statků a služeb k usnadnění prodejních operací v jejich podnicích. I když jsou některé zásady marketingu spotřebních statků aplikované v průmyslovém marketingu, je struktura průmyslového marketingu jiná a proto musejí i jinak jednat marketingoví manažeři. Musejí reagovat hlavně na: jiný a měnící se trh, vývoj výrobků, působení nových trendů na zákazníky Průmyslový trh Průmyslový trh se odlišuje od toho spotřebitelského několika důležitými vlastnostmi: trhy jsou koncentrované, distribuční kanály jsou kratší, nakupující jsou lépe informování nakupující jsou dobře organizování a vzděláváni v nákupní technice množství vlivů způsobuje rozdílné postupy při rozhodování o nákupu 1 srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, str

10 2 Specifika B2B marketingu 2.1 Rozdíly mezi trhem spotřebním, průmyslovým a obchodním Trh, ať už spotřební, průmyslový nebo obchodní zahrnuje potenciální zákazníky, kteří mají specifickou potřebu, přání a kteří by byli schopni tuto potřebu prostřednictvím směny uspokojit Spotřební trh Spotřební trh se skládá ze všech jednotlivců a domácností, kteří nakupují nebo vyžadují zboží nebo služby pro osobní spotřebu Obchodní trh Obchodní trh tvoří souhrn všech jednotlivců a organizací, kteří nakupují zboží a služby za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu Průmyslový trh Průmyslový trh zahrnuje všechny, kteří nakupují zboží a služby za účelem výrob dalších výrobků a služeb, které pak prodávají, pronajímají nebo dále dodávají. 2 Kotler upozorňuje na další výrazné rozdíly v průmyslovém trhu V průmyslovém trhu je méně zákazníků Zákazníci jsou větší. Průmyslové trhy jsou charakterizovány výskytem velkých firme, které mají rozhodující podíl nákupů Velmi úzké dodavatelsko odběratelské vztahy Závislost poptávky. Poptávka po průmyslovém zboží je přímo odvozená od poptávky po zbožím spotřebním. 2 srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, s. 9 10

11 Relativní nepružnost poptávky. Poptávka po průmyslovém zboží téměř nereaguje na změny cen. 3 3 Segmentace trhu Segmentace trhu je způsob jak určit, kteří zákaznici, čili tržní segment, je nejvhodnější ke splnění podnikových cílů. Potenciální zákazníky je třeba zařadit do tržních segmentů a jsou obsluhování různými způsoby. Tyto způsoby závisí na faktorech psychografických případně behaviorálních. Pojem segmentace definuje Žáček jako rozčlenění trhu do homogenních, tedy stejnorodých skupin, které se vzájemně liší svými charakteristikami, potřebami a chováním při nakupování. Žáček pak dodává, že přestože se každý trh dá na segmenty rozčlenit, ne každá segmentace účelná. 4 Philip Kotler ve své knize Marketing v otázkách a odpovědích popisuje druhy segmentace a postupný způsob jejich vzniků popř. důvody upuštění od jednotlivých druhů segmentací. Dříve se marketingoví odborníci přikláněli k tzv. demografické segmentaci, protože demografická data jsou okamžitě a jednoduše dostupná. Předpokládalo se, že různé skupiny lidí mají odlišné konzumní modely, založené na věku, pohlaví, příjmu, vzdělání a zaměstnání. Později se však přidávali další informace, jako např. kde zákazník žije, počet rodinných příslušníků atp. a přesunuli se ke geodemografické segmentaci. Velmi brzké zjištění, že tato segmentace je velmi nepraktická a vybrané subjekty nevykazují stejné konzumní modely, vedlo k používání segmentace podle chování. Tato segmentace klasifikuje subjekty podle ochoty nakupovat, motivace a názoru na nakupování. Další byla psychografická segmentace, která subjekty dělila podle charakteristických znaků jejich životního stylu. 3 srov. KOTLER, Philip, Marketing a management, str ŽÁČEK, Vladimír, Průmyslový marketing, str. 84, 85 11

12 Nejnovější a podle Kotlera nejlepší segmentace je věrnostní segmentace. Zde se věnuje větší pozornost zákazníkům, které si firma může udržet déle a kteří by přinášeli vyšší zisky, než ostatní zákazníci. Ze všech těchto Kotlerových stylů vyplývá, že segmentační analýza zkoumá zákaznický pohled na věc a marketingovým manažerům, kteří jako první určí nové veličiny pro klasifikaci zákazníků, to může přinést nemalou odměnu. 5 Ne všechny tyto segmentace se dají modifikovat a použít i v B2B marketingu. Například geodemografická segmentace v B2B marketingu své místo nemá. Jan Bloudek 6 ve svém e-blogu tuto modifikaci jednotlivých B2B segmentací rozděluje do následujících skupin Demografické charakteristiky Odvětví, ve kterém firma působí, velikost a lokalita společnosti Provozní proměnné Používané technologie, uživatelské nebo neuživatelské postavení vůči naší nabídce (silné, střední, občasné), potřeby zákazníků (velikost požadujících služeb) Nákupní přístupy Uspořádaní nákupních funkcí (centralizovaný x decentralizovaný nákup), struktura moci (které oddělení ve firmě dominuje), povaha již existujících vztahů, obecné nákupní postupy (preferování leasingu x nákup celých systémů atp.) Situační faktory Naléhavost, velikost objednávky, specifické způsoby použití Osobní vlastnosti Podobnost nákupčího a prodejce, postoje k riziku, věrnost Z těchto mnoha kritérií je potřeba vybrat několik málo takových, která budou nejlépe charakterizovat naše cílové zákazníky. 7 5 KOTLER, Philip, Marketing v otázkách a odpovědích, str. 37, 38 6 J. Bloudek je lektor MBA, programy rozvoje managementu, jeho hlavní zaměření je: marketing, strategie, organizační struktury, firemní kultura. 12

13 4 Prostředí B2B trhů Žádný podnik nepůsobí izolovaně. Každá průmyslový podnik obklopuje prostředí a to jak makroprostředí, tak mikroprostředí. V této kapitole bych rád poukázal na rozdílnost průmyslových trhů od běžných spotřebitelských Veřejnost Veřejnost zahrnuje všechny zájmové skupiny, které ale nejsou přímými účastníky na trhu, jakými jsou např. zákazníci, distributoři nebo konkurenti. Tyto zájmové skupiny působí na podniky díky svým ekonomickým, ale často i neekonomickým aktivitám na trzích nebo zajišťují financování přímým účastníkům Finanční instituce Do finančních institucí se zahrnují banky, investoři, burzy a další finanční a investiční instituce. Členové těchto institucí usilují o co největší zhodnocení svého vloženého kapitálu do podniků. Snaží se mít také v těchto podnicích rozhodující pravomoc Nezávislý tisk Řadíme zde veškeré nezávislá média. Tato média mohou publikovat zprávy, které podnikům mohou prospět nebo jim naopak velmi ublížit, popř. zničit. Proto je důležité udržovat s takovými médii velmi dobré vztahy. 7 BLOUDEK Jan, B2B marketing segmentace, <http://www.tcbs.cz/weblog/b2b-marketing-7>. 13

14 Veřejné zájmové skupiny Veřejné zájmové skupiny nesmí být v B2B prostředí opomíjeny. Mnoho těchto skupin, i když reprezentují spíše populační minoritu, dokáží zaujmout pozornost médií. Příkladem takovýchto veřejných zájmových skupin jsou např. ekologická a jiná hnutí Makroprostředí Makroprostředí na B2B trzích tvoří následujících osm faktorů Demografické prostředí Demografické prostředí představuje statistky, které popisují především populaci. Zahrnují se zde charakteristiky obyvatelstva v jednotlivých geografických oblastech, ve kterých firmy podnikají. Do demografických proměnných pak řadím věk, bohatství, příjmy, mobilitu, vzdělání, vyznání, etnikum aj. Všechny tyto proměnné mají svůj určit vliv na konečnou spotřebu, která souvisí se spotřebováváním průmyslového zboží princip odvozené poptávky Ekonomické prostředí Do ekonomického prostředí se řadí makroekonomické ukazatele státu, ve kterém daná společnost působí. Mezi tyto ukazatele řadím inflaci, míru zadlužení vzhledem k HDP, míru zdanění atd. Stav ekonomiky ovlivňuje ochotu zákazníků nakupovat služby a zboží v závislosti na jejich příjmech a zdaněním těchto příjmů. Tento jev ovlivňuje odvozenou poptávku na B2B trzích Sociokulturní prostředí Stejně jako v marketingu spotřebního zboží, tak v průmyslovém marketingu existují kulturní aspekty, které na podnik působí a ovlivňují, co zákazníci nakupují a jak 14

15 vnímají a jak reagují na marketingové stimuly. Kultura obnáší všechny symbol, které odrážejí hodnoty a normy společnosti Přírodní prostředí Přírodní prostředí zahrnuje základní materiál, počasí, přírodní zdroje atd. V poslední době se do záchrany přírodního prostředí pustily, a tím se ho se ho snaží pozitivně ovlivňovat, různé zájmové skupiny. Z toho plyne ponaučení pro všechny podniky, jako např. těžařské, automobilové aj., že musejí brát zřetel na vnímání jejich výrobků zákazníky. I v B2B marketingu se tohoto dá využít. Opravdu je třeba prodat např. software na DVD? Nepostačí digitální kopie? Celou touto problematikou se zaobírá environmentální marketing Technologické prostředí Technologie se vyvíjejí a jsou drženy na univerzitách, ve výzkumných institucích, laboratořích atd. Na B2B trzích je třeba zvláště nutno sledovat vývoj technologických změn, protože primárně technologické změny dokáží výrazným způsobem tyto trhy měnit. Technologický vývoj jde velmi rychle dopředu a technologická konkurenční výhoda je velmi rychle pomíjivá Konkurenční prostředí Každá firma má kolem sebe jisté konkurenční prostředí. Pro B2B trhy je typická tzv. oligopolistická konkurence. Tuto konkurenci zjednodušeně vyznačuje to, že na trhu působí málo velkých konkurentů Politické a právní prostředí Politické a právní prostředí zahrnuje politické postoje vlády a státu k obchodní politice a mezinárodní restrikce. Patří zde hlavně korupce a vymahatelnost práva. 15

16 4.2 Shrnutí Tato klasifikace dává dobrou výchozí pozici pro porozumění prostředí a vlivů, ve kterém firma působí. Marketingoví manažeři a pracovníci však nesmějí věřit, že tato klasifikace trhu a faktorů, jim přinese veškeré informace, pro nalezení správného cílového segmentu. 8 5 Typy průmyslových zákazníků V této kapitole, vysvětlím, jaké základní typy zákazníků na B2B trzích máme. Autoři odborné literatury v této problematice na typizaci zákazníků různé názory, pokusím se tedy na tuto problematiku rozebrat s více úhlu pohledu. 5.1 Rozdělení podle druhů M. Pilík ve své publikaci Průmyslový marketing rozděluje zákazníky na B2B trzích do 4 skupin Obchodní společnosti Tato skupina je segmentem ziskových organizací. Tato skupina zahrnuje průmyslové distributory, dealery, resselery, výrobce a konečné uživatelé. 8 srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, str

17 Průmysloví distributoři a dealeři Hlavní přidanou hodnotu tvoří sortiment výrobků a služeb od mnoha výrobců, jeho přibližování zákazníkům a tím uspokojování jejich potřeb. Tyto průmyslové podniky často eliminují počet distribučních mezičlánků Prostředníci s přidanou hodnotou (ValueAddedResselers VAR) Tito distributoři rozšiřují tradiční zprostředkovatelský koncept. VAR také mají vyšší úroveň distribuce než běžní dealeři a distributoři. VAR jsou schopní poskytovat také vylepšenou nabídku výrobku, výrobky upravují a šité na míru zákazníkům prodávají. Tím, že VAR poskytují nabídku spojením více zdrojů, jsou schopni vytvořit tzv. hodnotové sítě value network. Příkladem jsou komunikační systémy nebo softwarová a hardwarová integrace Výrobci originální výbavy (OriginalEquipmentManufacturers OEM) Tito výrobci nakupují zboží za účelem vlastního zpracování do výrobků. Tyto výrobky dále prodávají zákazníkům. Obvykle se jedná o jedny z největších odběratelů průmyslových výrobků. Tito OEM prodávají své výrobky často přes dealery, představují ovšem podstatně nižší objem prodejů. Příkladem takovýchto OEM jsou např. Barum Continental, který dodává pneumatiky například společnosti Škoda Auto Koneční uživatelé (End Users E/U) Mezi konečné uživatelé se řadí firmy, které materiál, kapitál spotřebovávají za účelem výroby zboží. 17

18 Např. Barum Continental je OEM pneumatik, pro Škodu Auto. Na výrobu pneumatik potřebuje ale Barum Continental jako základní surovinu kaučuk. Barum Continental je tedy (E/U) kaučuku Vládní a rozpočtové organizace Vládní organizace snad ve všech zemích představují velmi významné zákazníky na B2B trzích. Zpravidla realizují výběrová řízení, v těchto výběrových řízení pak rovněž zpravidla vítězí ten, kdo splní všechny požadavky a to za nejnižší cenu. Vláda a vládní organizace nakupují vždy na základě smluvního kontraktu, a dávají zpravidla přednost dodavatelům domácím před zahraničními Příspěvkové a neziskové organizace Do této kategorie se řadí zákazníci jako např. kostely, nemocnice, domovy důchodců, nízkoprahové centra pro mladistvé atp. Velmi často je rozhodujícím faktorem u takovýchto organizací cena. Jednou z charakteristik také je, že tyto organizace jsou pod neustálým drobnohledem veřejnosti Výrobci Výrobci jsou subjekty, které se dají klasifikovat podle zboží, které vyrábějí. Obecně se výrobci dají dělat na výrobce základního materiálu, součástek a zpracovaného materiálu, poskytovatelé a dodavatelé. Výrobci obvykle mají větší citlivost na ceny Rozdělení podle primární orientace Kotler s Kellerem rozdělují zákazníky na 4 typy. 9 srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing,

19 Zákazníci orientovaní na cenu Již podle názvu u těchto zákazníků rozhoduje cena. Vyhrává vždy jen nejlevnější dodavatel, není důležitý ani poměr cena / výkon. Zákazníci orientovaní na řešení Tito zákazníci vyžadují odborné konzultace a zajímají se komplexně o produkt, jeho nákladnost a další detaily. Zákazníci zlatého standartu Tito zákazníci požadují maximální možnou kvalitu s maximální možnou a spolehlivou podporou. Zákazníci strategické hodnoty Tento druh zákazníků se upíná na jednoho dodavatele, s kterým chce navázat stálé a dobré vztahy 10 6 Marketingový mix 6.1 Definice marketingového mixu Podle Philipe Kotlera a Gary Armstronga definice marketingového mixu zní: Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které ve firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. 11 Marketingový mix je známý jako 4P, tedy product, price, place and promotions. Postupným vývojem se přidalo ještě páté P, které se v B2B marketingu nesmí opomenout, people, tedy lidský faktor. 10 srov. KOTLER Philip, KELLER Kevin Lane, Marketing management, KOTLER Phiilip, ARMSTRONG Gary, Principy marketingu, 31 19

20 6.2 Produkt V B2B prostředí je pravděpodobně nejdůležitějším bodem v marketingovém mixu právě produkt. Podnik žije díky výrobku. Může zaniknout, pokud si včas neuvědomí, že pouze dobrý produkt nestačí. Podniky na B2B trzích musí zaujmout ke svým produktům kritický postoj. Musí své produkty neustále analyzovat, aby je mohli úspěšně řídit v krátkém, středním i dlouhém období Cena Náklady koupě jsou vždy posuzovány z několika hledisek. Není to pouze cena samotná, ale též doprava, instalace a jiné náklady spojené s koupí. Stává se, že menší cena může znamenat větší náklady, např. nízká kvalita, poruchovost, odstávky atd. Průzkumy ukazují, že více než 40% dodavatelů s nejnižší cenou na trhu je odmítáno. Kupující firma, resp. její nákupní středisko, je při rozhodování o koupi ovlivněno třemi charakteristikami. Jsou to výrobkové charakteristiky, dodavatelské charakteristiky a charakteristiky prodejce. Mezi výrobkové charakteristiky řadíme charakteristiky jako kvalita výrobku, životnost, a celkové náklady (ne pouze cena). Do dodavatelských charakteristik potom patří např. technologická a inovační vyspělost. Do charakteristik prodejce se řadí spolehlivost, ochota reagovat na přání, reputace aj Distribuce Prodejní potenciál hraje stále čím dál více důležitější roli a na průmyslových trzích je jedním z hlavních a rozhodujících prvků obchodního úspěchu. Na B2B je typický prodej přímý, tedy bez prostředníků. Přímý prodej je vhodný, pokud se jedná o velké odběratele, kteří jsou obecně známí, jestliže zákazníci 12 srov. STRNAD Pavel, MYSLIVCOVÁ Světlana, Průmyslový marketing, STRNAD Pavel, MYSLIVCOVÁ Světlana, Průmyslový marketing,

21 vyžadují, či preferují tuto formu prodeje, jestli prodej vyžaduje rozsáhlé vyjednávání s vrcholným managementem a v poslední řadě, chce-li firma udržet kontrolu nad trhem. Nepřímý prodej není pro B2B vhodný, protože se dá použít jen, pokud je na trhu mnoho drobných odběratelů z různých odvětví, pokud převažuje nákup v drobném a není-li sortiment kompletní a zákazník nakupuje i další produkty jiných dodavatelů. 14 Rozhodnutí o přímé nebo nepřímé odbytové cestě je těsně spjato s vytvořením prodejní organizace, a zejména pak s organizací prodejních služeb. V zásadě lze při volbě prodejní strategie volit mezi vlastními prodejci (obchodní cestující), obchodními zástupci a komisionáři nebo lze tyto formy kombinovat Komunikace Komunikační metody používané na B2B trzích, jsou o mnoho více efektivní než komunikační prostředky na B2C trzích (business to customer, dále jen B2C). Důvodem je, že na B2B trzích se tyto metody vytváří pro relativně malou cílovou skupinu, která vyhledává speciální informace z několika oblastí. Komunikace na počátku nákupního rozhodovacího procesu může ovlivňovat rozpoznání problémů a hledání řešení Prostředky přímé komunikace Mezi prostředky přímé komunikace můžeme zařadit účast na výstavách a konferencích, katalogy, školící a informační semináře a prezentace předvádění výrobků srov. STRNAD Pavel, MYSLIVCOVÁ Světlana, Průmyslový marketing, KALKA Regina, Masen Andrea, Marketing, PILÍK Michal, Průmyslový marketing, 85, srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, 87 21

22 Osobní prodej Osobní prodej je velmi významná složka marketingovépřímé komunikace. Osobní prodej se uskutečňuje nejen při osobním styku, ale s rozvojem informačních technologiích také jejich prostřednictvím. Je představován přímou komunikací a pěstováním osobního vztahu buď mezi dvěma, nebo několika osobami s cílem prodat výrobek nebo poskytnout službu a zároveň vytvářet dlouhodobě pozitivní vztah, který by přispíval k vytváření žádoucího image podniku produktu. Má význam především tam, kde jde o prodej výrobků, které si vyžadují detailnější vysvětlení funkcí, možných způsobů používání, údržby atp. Proces osobního prodeje začíná u nových zákazníků už u vyhledávání a posuzováním takovýchto zákazníků. Podnik analyzuje, kdo by mohl být jejich novým zákazníkem a pokračuje přípravami na takové jednání. Hlavním cílem je získání veškerých možných informací o nákupních praktikách vytipovaných zákazníků. V další fázi, další obchodní jednání, dochází postupně až k uzavření obchodu. Poslední fází je fáze poprodejního kontaktu, kde se ověřuje spokojenost, poskytuje se další servis a udržuje si dobré jméno podniku Výstavy, konference a veletrhy Účast na těchto akcích je nutná jak v domácím tak zahraničním prostředí. Jedná se o jeden z nejúčinnějších prostředků, protože slouží jednak k seznámení potenciálních zákazníků s produktem, tak k pozorování konkurence. Tímto způsobem o sobě dává firma vědět a zvyšuje i prodejní sílu. Než se podnik na některou z výstav přihlásí a rozhodne se ji zúčastnit, musí provést analýzu a odpovědět si na tyto otázky: Které akce jsou důležité z pohledu našich zákazníků? Které akce jsou významné z pohledu firmy? Které akce budou mít nejrozsáhlejší auditorium kvůli reklamě, setkání s partnery a konkurencí? Kterých akcí se pravděpodobně zúčastní vůdčí firmy z oboru nebo nejvýznamnější zákazníci? ŽÁČEK Vladimír, Průmyslový marketing, PILÍK Michal, Průmyslový marketing,

23 Podle Strnada a Myslivcová, z důvodu velké finanční náročnosti takovýchto výstav, je třeba si při analýze zodpovědět 4 otázky. Cíle Tedy čeho vlastně chceme v rámci veletrhu nebo výstavy dosáhnout? Adresát Ke komu bude směřovat naše úsilí? Jaká bude forma naší účasti? A v poslední řadě, jaký stanovíme rozpočet na tuto akci? Cíl Primárním cílem v naprosté většině bývá prodej nebo alespoň příprava na něj. Lze jej naplnit těmito aktivitami. zjistit kdo ve firmě rozhoduje o nákupu informovat o naší firmě, výrobku a poskytovaných službách zjistit možné výhrady a problémy s aplikací výrobku v konkrétní firmě úspěšně uzavřít smlouvu řešit případné odběratelské problémy Sekundární cíle pak jsou vytvoření image firmy informace o konkurenci výcvik prodejců Adresát V případě B2B trhů je důležité se účastnit výstav, kterých se účastní naší potenciální zákazníci a které jsou v dané problematice nejprestižnější Forma účasti Firma by měla na svou účast na veletrhu upozornit již před svou účastí, např. pomocí inzerátů. Tato inzerce by měla probíhat i v době pořádání. Další 23

24 možnosti je jako předpremiéru zveřejnit účast na veletrhu například ve specializovaném tisku nebo novinách a upozornit na novinky, které budou vystavovat. Velká pozornost by se měla věnovat personálu, který bude pracovat v příslušném stánku. Jeho počet musí být dostatečný a personál musí být kompetentní, aby mohl sofistikovaně odpovídat na položené otázky. Forma účasti se pak musí vyhodnotit, např. formou uzavřených smluv, návštěv stánku, získání kontaktů na potenciální zákazníky atp Rozpočet Odhaduje se, že je tato forma komunikace finančně více náročná, než reklama. Před samotnou výstavou je třeba udělat odhady nákladů na pronájem plochu, stavbu stánku, instalaci exponátů, likvidaci a personální náklady. Rozpočet musí vždy vycházet z cílů, cíle musejí být vyjádřený v akcích, akce musí být finančně zajištěny Katalogy Katalogový prodej patří mezi formy přímého marketingu. Je především vhodný pro prodej jednodušších, obecně známých produktů. Podnik je dodavateli posuzován podle toho, co rozesílá, tzn. podle dokumentace, veškerých podkladů, katalogů a ceníků. Potenciální zákazníci ani jiný kontakt než dokumentaci s firmou nemají, protože ještě produkt nezkoušeli. Proto je nutné věnovat prezentaci a obsahu těchto podkladů zvýšenou pozornost. Jako první dojem pro image podniku jsou velmi důležité. 20 STRNAR Pavel, MYSLIVCOVÁ Světlana, Průmyslový marketing,

25 Školící a informační semináře Tyto semináře nejsou určeny pro prodejce podniku, ale pro distributory a velkoobchodníky. Je nutné je seznámit s vývojem podniku a jeho produkty a zaujmout je natolik, aby je propagovali a prodávali jeho značku Prezentace a předvádění Prezentace a předvádění je jedním z nejlepších propagačních prostředků. Provádí se buď u firmy, nebo ve speciálních místnostech. Na tyto akce jsou pozvání potenciální zákazníci, popř. specializovaný tisk Prostředky nepřímé komunikace Mezi nepřímé prostředky řadím tisk a vzorky Tisk Druhů tisku je více, ekonomický a všeobecně technický, specializovaný a rozesílané reklamní tiskoviny. V ekonomickém a všeobecném informativním tisku se nejedná často o propagaci samotného výrobku, ale o propagaci firmy a její značky. Ve všeobecném technickém tisku reklamou nebo PR články je možné oslovit relativně velký počet zákazníků tím, že oslovíme větší počet zaměstnanců na rozdílné úrovni uvnitř podniku. Tento druh tisku je vhodný, jsou-li výrobky adresovány velkému počtu uživatelů bez další specifikace v různých sektorech. Ve specializovaném technickém tisku je podpora výběrová. Je třeba inzerovat výběrově a pouze o tom, co potenciální zákazníky a čtenáře zajímá. Je nutné se vyhýbat tvrzením, která se nedají ověřit nebo dokonce splnit. V takovémto tisku by se nemělo publikovat, pokud produkt ještě není připraven k uvedení na trh, pokud 21 PILÍK Michal, Průmyslový marketing, 88 25

26 nechceme vyprovokovat konkurenci a nejsme schopni zodpovědět velké množství případných dotazů Vzorky a reklamní předměty Jedná se o rozdávání malých praktických předmětů s uvedeným názvem firmy. Tyto předměty se věnují stávajícím i potenciálním zákazníkům, odběratelům i firemním zaměstnancům Lidé Lidský kapitál můžeme charakterizovat jako souhrn vrozených a získaných schopností a dovedností, vědomostí, zkušeností, návyků, motivace a energie, jimiž lidé disponují a které v průběhu určitého období mohou být využívaný k výrobě produktů. 23 Zaměstnanci, kteří pracují s klienty, vytvářejí image podniku. V tomto spočívá veliká zodpovědnost za reprezentaci podniku. Zejména v oblasti B2B přímého prodeje jsou zaměstnanci podniku v přímém kontaktu se zákazníky. Proto je třeba tyto zaměstnance pravidelně školit a nešetřit na nich, popř. nepřesouvat jejich práci na komunikaci pomocí telefonů nebo ů. 24 O významu lidských zdrojů píše J. Koubek, že podnik či jakákoliv jiná organizace může existovat pouze tehdy, když se jí podaří nashromáždit zdroje materiální, finanční a informační a propojí je s lidskými. 25 HR manažeři by měli klást důraz hlavně na zájmy managementu, chápaní lidí jako majetku, do kterého je nutné investovat a snažit se, aby zaměstnanci byli oddaní cílům a hodnotám firmy srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, VODÁK Josef, KUCHARČÍKOVÁ Alžběta, Efektivní vzdělávání zaměstnanců srov. KOTLÍKOVÁ, Halina.; ZLÁMAL, Jaroslav, Základy marketingu, 6 25 KOUBEK Josef, Řízení lidských zdrojů, srov. VODÁK Josef, KUCHARČÍKOVÁ Alžběta, Efektivní vzdělávání zaměstnanců, 29 26

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Analýza marketingového mixu ve firmě ELEVEN SPORTSWEAR Jonáš Výbora Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Bakalářská práce 2009 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o.

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Tabas Jan Moravčík Brno 2015 Na tomto místě

Více

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Bc. Jan Červenka Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Doporučení marketingové strategie nového produktu společnosti Technologické Inovační Centrum. Erika Čvandová

Doporučení marketingové strategie nového produktu společnosti Technologické Inovační Centrum. Erika Čvandová Doporučení marketingové strategie nového produktu společnosti Technologické Inovační Centrum s.r.o. Erika Čvandová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je doporučení marketingové

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU Olomouc 2006 Recenzenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Tento text vznikl

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D.

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Reklamní kampaň pro vybranou

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více