Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Lukáš Novotný Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program Bakalářská práce Vedoucí práce Mgr. Bc. Irena Kovačičinová Olomouc 2012

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen informační zdroje uvedené v soupisu literatury a pramenů. V Olomouci 28. března 2012

3 Děkuji Mgr. Ireně Kovačičinové za odborné vedení bakalářské práce a za cenné rady při jejím zpracování. Děkuji Ing. Jiřímu Barošovi a Bc. Davidu Řezníčkovi za poskytnutí potřebných informací a dat o společnosti.

4 ANOTACE Příjmení a jméno autora: Novotný Lukáš Instituce: Moravská vysoká škola Olomouc Název práce v českém jazyce: Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Název práce v anglickém jazyce: Analysis of marketing tools of KS-program Vedoucí práce: Mgr. Bc. Irena Kovačičinová Počet stran: 54 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova v českém jazyce: Průmyslový marketing, B2B trhy, B2B marketing, marketingové nástroje, marketingový mix, 5P, SWOT analýza Klíčová slova v anglickém jazyce: Industrial marketing, B2B markets, B2B marketing, marketing tools, marketing mix, 5P, SWOT analysis Tato bakalářská práce se věnuje problematice průmyslových trhů se zaměřením na využívání marketingových nástrojů u společnosti KS-program. První část se zaměřuje na teoretické poznatky o průmyslových trzích, marketingovém mixu a SWOT analýze. V druhé části se tyto poznatky prakticky aplikují na společnost KS-program a analyzují se používané marketingové nástroje. V závěru práce se hodnotí využívání marketingových nástrojů společnosti a jsou předkládána doporučení pro případná zlepšení. This bachelor thesis is dedicated to the industry markets and focus on the use of the marketing tools within KS-program company. The first part deals with the foundation of the industry markets, marketing mix and SWOT analysis. In the second part are theoretical fundaments applied to KS-program company and used marketing tools are analyzed. The conclusion of the bachelor thesis summarize the use of company marketing tools and there are proposed recommendations for possible improvements.

5 OBSAH ÚVOD PRŮMYSLOVÝ MARKETING PRŮMYSLOVÝ MARKETING PRŮMYSLOVÝ TRH 9 2 SPECIFIKA B2B MARKETINGU ROZDÍLY MEZI TRHEM SPOTŘEBNÍM, PRŮMYSLOVÝM A OBCHODNÍM Spotřební trh Obchodní trh Průmyslový trh 10 3 SEGMENTACE TRHU PROSTŘEDÍ B2B TRHŮ Veřejnost Makroprostředí SHRNUTÍ 16 5 TYPY PRŮMYSLOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ROZDĚLENÍ PODLE DRUHŮ Obchodní společnosti Vládní a rozpočtové organizace Příspěvkové a neziskové organizace Výrobci ROZDĚLENÍ PODLE PRIMÁRNÍ ORIENTACE 18 6 MARKETINGOVÝ MIX DEFINICE MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT CENA DISTRIBUCE KOMUNIKACE Prostředky přímé komunikace Prostředky nepřímé komunikace LIDÉ 26 7 SWOT ANALÝZA ANALÝZA EXTERNÍHO PROSTŘEDÍ (PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY) ANALÝZA INTERNÍHO PROSTŘEDÍ (SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK) FORMULACE CÍLE 28 5

6 8 HISTORIE A PŘEDSTAVENÍ FIRMY MARKETINGOVÉ NÁSTROJE SPOLEČNOSTI PRODUKT KS mzdy KS personalistika KS mzdy PROFi Shrnutí CENA DISTRIBUCE KOMUNIKACE Přímá komunikace Nepřímá komunikace Shrnutí LIDÉ SEGMENTACE TRHU A KLASIFIKACE ZÁKAZNÍKŮ SEGMENTACE TRHU KLASIFIKACE ZÁKAZNÍKŮ SWOT ANALÝZA STRENGHTS SILNÉ STRÁNKY WEAKNESSES SLABÉ STRÁNKY OPORTUNITIES PŘÍLEŽITOSTI TREATS HROZBY SHRNUTÍ SWOT ANALÝZY A STANOVENÍ CÍLŮ DO BUDOUCNA 46 ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY ELEKTRONICKÉ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH POUŽITÉ ZKRATKY PŘÍLOHY

7 Úvod Za téma své bakalářské práce jsem si zvolil analýzu marketingových nástrojů společnosti KS-program. Téma jsem si vybral kvůli dlouhodobému zájmu o marketing a jeho problematiku a proto, že společnost KS program takovouto analýzu poptávalo. Protože se tržní prostředí na B2B trzích (Business to business, dále jen B2B) vyznačují čím dál tím větší konkurencí, je stále těžší hledat nové zákazníky a udržet si stávající. Proto analýzu a marketingových nástrojů a jejich správné využívání považuji za velmi důležitý prvek každé společnosti, který se nesmí v žádném případě podceňovat. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat stávající marketingové nástroje společnosti KS-program, zhodnotit je, dát doporučení na jejich zlepšení, popř. navrhnout řešení jejich nedostatků. Má práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se Vám budu snažit přiblížit pojem průmyslový marketing a vyzdvihnout specifika na business to business trzích. Dále se v teoretické části budu zabývat marketingovým 5P mixem, tedy produktem, cenou, distribucí a marketingovou komunikací a lidským faktorem. V závěru teoretické části vysvětlím smysl a princip SWOT analýzy. V praktické části se zabývám konkrétními situacemi a problémy společnosti KSprogram. Na začátku popisuji historii firmy a dále se pak zabývám konkrétními marketingovými nástroji KS-programu. Pozornost věnuji také segmentaci trhu a klasifikaci zákazníků s důrazem na důležitost správné segmentace na business to business trzích. V závěru praktické části pak provádím SWOT analýzu a navrhnu opatření pro zlepšení využívání marketingových nástrojů. V práci budu používat metody analýzy, kde rozebírám jednotlivé aspekty marketingového řízení pro pochopení celku. Dále využiji metod srovnání a analýzy u SWOT analýzy, kde budu srovnávat analýzu starou s mou nově vytvořenou. Metodou dedukce se nakonec budu snažit směřovat mé rady a doporučení od obecných pouček ke zvláštním případům. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 8

9 1 Průmyslový marketing 1.1 Průmyslový marketing Průmyslový marketing se soustřeďuje na všechny aktivity marketingu výrobků a služeb, které jsou určeny organizacím, které využívají výrobků nebo služeb pro spotřebitele ve výrobě nebo průmyslových statků a služeb k usnadnění prodejních operací v jejich podnicích. I když jsou některé zásady marketingu spotřebních statků aplikované v průmyslovém marketingu, je struktura průmyslového marketingu jiná a proto musejí i jinak jednat marketingoví manažeři. Musejí reagovat hlavně na: jiný a měnící se trh, vývoj výrobků, působení nových trendů na zákazníky Průmyslový trh Průmyslový trh se odlišuje od toho spotřebitelského několika důležitými vlastnostmi: trhy jsou koncentrované, distribuční kanály jsou kratší, nakupující jsou lépe informování nakupující jsou dobře organizování a vzděláváni v nákupní technice množství vlivů způsobuje rozdílné postupy při rozhodování o nákupu 1 srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, str

10 2 Specifika B2B marketingu 2.1 Rozdíly mezi trhem spotřebním, průmyslovým a obchodním Trh, ať už spotřební, průmyslový nebo obchodní zahrnuje potenciální zákazníky, kteří mají specifickou potřebu, přání a kteří by byli schopni tuto potřebu prostřednictvím směny uspokojit Spotřební trh Spotřební trh se skládá ze všech jednotlivců a domácností, kteří nakupují nebo vyžadují zboží nebo služby pro osobní spotřebu Obchodní trh Obchodní trh tvoří souhrn všech jednotlivců a organizací, kteří nakupují zboží a služby za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu Průmyslový trh Průmyslový trh zahrnuje všechny, kteří nakupují zboží a služby za účelem výrob dalších výrobků a služeb, které pak prodávají, pronajímají nebo dále dodávají. 2 Kotler upozorňuje na další výrazné rozdíly v průmyslovém trhu V průmyslovém trhu je méně zákazníků Zákazníci jsou větší. Průmyslové trhy jsou charakterizovány výskytem velkých firme, které mají rozhodující podíl nákupů Velmi úzké dodavatelsko odběratelské vztahy Závislost poptávky. Poptávka po průmyslovém zboží je přímo odvozená od poptávky po zbožím spotřebním. 2 srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, s. 9 10

11 Relativní nepružnost poptávky. Poptávka po průmyslovém zboží téměř nereaguje na změny cen. 3 3 Segmentace trhu Segmentace trhu je způsob jak určit, kteří zákaznici, čili tržní segment, je nejvhodnější ke splnění podnikových cílů. Potenciální zákazníky je třeba zařadit do tržních segmentů a jsou obsluhování různými způsoby. Tyto způsoby závisí na faktorech psychografických případně behaviorálních. Pojem segmentace definuje Žáček jako rozčlenění trhu do homogenních, tedy stejnorodých skupin, které se vzájemně liší svými charakteristikami, potřebami a chováním při nakupování. Žáček pak dodává, že přestože se každý trh dá na segmenty rozčlenit, ne každá segmentace účelná. 4 Philip Kotler ve své knize Marketing v otázkách a odpovědích popisuje druhy segmentace a postupný způsob jejich vzniků popř. důvody upuštění od jednotlivých druhů segmentací. Dříve se marketingoví odborníci přikláněli k tzv. demografické segmentaci, protože demografická data jsou okamžitě a jednoduše dostupná. Předpokládalo se, že různé skupiny lidí mají odlišné konzumní modely, založené na věku, pohlaví, příjmu, vzdělání a zaměstnání. Později se však přidávali další informace, jako např. kde zákazník žije, počet rodinných příslušníků atp. a přesunuli se ke geodemografické segmentaci. Velmi brzké zjištění, že tato segmentace je velmi nepraktická a vybrané subjekty nevykazují stejné konzumní modely, vedlo k používání segmentace podle chování. Tato segmentace klasifikuje subjekty podle ochoty nakupovat, motivace a názoru na nakupování. Další byla psychografická segmentace, která subjekty dělila podle charakteristických znaků jejich životního stylu. 3 srov. KOTLER, Philip, Marketing a management, str ŽÁČEK, Vladimír, Průmyslový marketing, str. 84, 85 11

12 Nejnovější a podle Kotlera nejlepší segmentace je věrnostní segmentace. Zde se věnuje větší pozornost zákazníkům, které si firma může udržet déle a kteří by přinášeli vyšší zisky, než ostatní zákazníci. Ze všech těchto Kotlerových stylů vyplývá, že segmentační analýza zkoumá zákaznický pohled na věc a marketingovým manažerům, kteří jako první určí nové veličiny pro klasifikaci zákazníků, to může přinést nemalou odměnu. 5 Ne všechny tyto segmentace se dají modifikovat a použít i v B2B marketingu. Například geodemografická segmentace v B2B marketingu své místo nemá. Jan Bloudek 6 ve svém e-blogu tuto modifikaci jednotlivých B2B segmentací rozděluje do následujících skupin Demografické charakteristiky Odvětví, ve kterém firma působí, velikost a lokalita společnosti Provozní proměnné Používané technologie, uživatelské nebo neuživatelské postavení vůči naší nabídce (silné, střední, občasné), potřeby zákazníků (velikost požadujících služeb) Nákupní přístupy Uspořádaní nákupních funkcí (centralizovaný x decentralizovaný nákup), struktura moci (které oddělení ve firmě dominuje), povaha již existujících vztahů, obecné nákupní postupy (preferování leasingu x nákup celých systémů atp.) Situační faktory Naléhavost, velikost objednávky, specifické způsoby použití Osobní vlastnosti Podobnost nákupčího a prodejce, postoje k riziku, věrnost Z těchto mnoha kritérií je potřeba vybrat několik málo takových, která budou nejlépe charakterizovat naše cílové zákazníky. 7 5 KOTLER, Philip, Marketing v otázkách a odpovědích, str. 37, 38 6 J. Bloudek je lektor MBA, programy rozvoje managementu, jeho hlavní zaměření je: marketing, strategie, organizační struktury, firemní kultura. 12

13 4 Prostředí B2B trhů Žádný podnik nepůsobí izolovaně. Každá průmyslový podnik obklopuje prostředí a to jak makroprostředí, tak mikroprostředí. V této kapitole bych rád poukázal na rozdílnost průmyslových trhů od běžných spotřebitelských Veřejnost Veřejnost zahrnuje všechny zájmové skupiny, které ale nejsou přímými účastníky na trhu, jakými jsou např. zákazníci, distributoři nebo konkurenti. Tyto zájmové skupiny působí na podniky díky svým ekonomickým, ale často i neekonomickým aktivitám na trzích nebo zajišťují financování přímým účastníkům Finanční instituce Do finančních institucí se zahrnují banky, investoři, burzy a další finanční a investiční instituce. Členové těchto institucí usilují o co největší zhodnocení svého vloženého kapitálu do podniků. Snaží se mít také v těchto podnicích rozhodující pravomoc Nezávislý tisk Řadíme zde veškeré nezávislá média. Tato média mohou publikovat zprávy, které podnikům mohou prospět nebo jim naopak velmi ublížit, popř. zničit. Proto je důležité udržovat s takovými médii velmi dobré vztahy. 7 BLOUDEK Jan, B2B marketing segmentace, < 13

14 Veřejné zájmové skupiny Veřejné zájmové skupiny nesmí být v B2B prostředí opomíjeny. Mnoho těchto skupin, i když reprezentují spíše populační minoritu, dokáží zaujmout pozornost médií. Příkladem takovýchto veřejných zájmových skupin jsou např. ekologická a jiná hnutí Makroprostředí Makroprostředí na B2B trzích tvoří následujících osm faktorů Demografické prostředí Demografické prostředí představuje statistky, které popisují především populaci. Zahrnují se zde charakteristiky obyvatelstva v jednotlivých geografických oblastech, ve kterých firmy podnikají. Do demografických proměnných pak řadím věk, bohatství, příjmy, mobilitu, vzdělání, vyznání, etnikum aj. Všechny tyto proměnné mají svůj určit vliv na konečnou spotřebu, která souvisí se spotřebováváním průmyslového zboží princip odvozené poptávky Ekonomické prostředí Do ekonomického prostředí se řadí makroekonomické ukazatele státu, ve kterém daná společnost působí. Mezi tyto ukazatele řadím inflaci, míru zadlužení vzhledem k HDP, míru zdanění atd. Stav ekonomiky ovlivňuje ochotu zákazníků nakupovat služby a zboží v závislosti na jejich příjmech a zdaněním těchto příjmů. Tento jev ovlivňuje odvozenou poptávku na B2B trzích Sociokulturní prostředí Stejně jako v marketingu spotřebního zboží, tak v průmyslovém marketingu existují kulturní aspekty, které na podnik působí a ovlivňují, co zákazníci nakupují a jak 14

15 vnímají a jak reagují na marketingové stimuly. Kultura obnáší všechny symbol, které odrážejí hodnoty a normy společnosti Přírodní prostředí Přírodní prostředí zahrnuje základní materiál, počasí, přírodní zdroje atd. V poslední době se do záchrany přírodního prostředí pustily, a tím se ho se ho snaží pozitivně ovlivňovat, různé zájmové skupiny. Z toho plyne ponaučení pro všechny podniky, jako např. těžařské, automobilové aj., že musejí brát zřetel na vnímání jejich výrobků zákazníky. I v B2B marketingu se tohoto dá využít. Opravdu je třeba prodat např. software na DVD? Nepostačí digitální kopie? Celou touto problematikou se zaobírá environmentální marketing Technologické prostředí Technologie se vyvíjejí a jsou drženy na univerzitách, ve výzkumných institucích, laboratořích atd. Na B2B trzích je třeba zvláště nutno sledovat vývoj technologických změn, protože primárně technologické změny dokáží výrazným způsobem tyto trhy měnit. Technologický vývoj jde velmi rychle dopředu a technologická konkurenční výhoda je velmi rychle pomíjivá Konkurenční prostředí Každá firma má kolem sebe jisté konkurenční prostředí. Pro B2B trhy je typická tzv. oligopolistická konkurence. Tuto konkurenci zjednodušeně vyznačuje to, že na trhu působí málo velkých konkurentů Politické a právní prostředí Politické a právní prostředí zahrnuje politické postoje vlády a státu k obchodní politice a mezinárodní restrikce. Patří zde hlavně korupce a vymahatelnost práva. 15

16 4.2 Shrnutí Tato klasifikace dává dobrou výchozí pozici pro porozumění prostředí a vlivů, ve kterém firma působí. Marketingoví manažeři a pracovníci však nesmějí věřit, že tato klasifikace trhu a faktorů, jim přinese veškeré informace, pro nalezení správného cílového segmentu. 8 5 Typy průmyslových zákazníků V této kapitole, vysvětlím, jaké základní typy zákazníků na B2B trzích máme. Autoři odborné literatury v této problematice na typizaci zákazníků různé názory, pokusím se tedy na tuto problematiku rozebrat s více úhlu pohledu. 5.1 Rozdělení podle druhů M. Pilík ve své publikaci Průmyslový marketing rozděluje zákazníky na B2B trzích do 4 skupin Obchodní společnosti Tato skupina je segmentem ziskových organizací. Tato skupina zahrnuje průmyslové distributory, dealery, resselery, výrobce a konečné uživatelé. 8 srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, str

17 Průmysloví distributoři a dealeři Hlavní přidanou hodnotu tvoří sortiment výrobků a služeb od mnoha výrobců, jeho přibližování zákazníkům a tím uspokojování jejich potřeb. Tyto průmyslové podniky často eliminují počet distribučních mezičlánků Prostředníci s přidanou hodnotou (ValueAddedResselers VAR) Tito distributoři rozšiřují tradiční zprostředkovatelský koncept. VAR také mají vyšší úroveň distribuce než běžní dealeři a distributoři. VAR jsou schopní poskytovat také vylepšenou nabídku výrobku, výrobky upravují a šité na míru zákazníkům prodávají. Tím, že VAR poskytují nabídku spojením více zdrojů, jsou schopni vytvořit tzv. hodnotové sítě value network. Příkladem jsou komunikační systémy nebo softwarová a hardwarová integrace Výrobci originální výbavy (OriginalEquipmentManufacturers OEM) Tito výrobci nakupují zboží za účelem vlastního zpracování do výrobků. Tyto výrobky dále prodávají zákazníkům. Obvykle se jedná o jedny z největších odběratelů průmyslových výrobků. Tito OEM prodávají své výrobky často přes dealery, představují ovšem podstatně nižší objem prodejů. Příkladem takovýchto OEM jsou např. Barum Continental, který dodává pneumatiky například společnosti Škoda Auto Koneční uživatelé (End Users E/U) Mezi konečné uživatelé se řadí firmy, které materiál, kapitál spotřebovávají za účelem výroby zboží. 17

18 Např. Barum Continental je OEM pneumatik, pro Škodu Auto. Na výrobu pneumatik potřebuje ale Barum Continental jako základní surovinu kaučuk. Barum Continental je tedy (E/U) kaučuku Vládní a rozpočtové organizace Vládní organizace snad ve všech zemích představují velmi významné zákazníky na B2B trzích. Zpravidla realizují výběrová řízení, v těchto výběrových řízení pak rovněž zpravidla vítězí ten, kdo splní všechny požadavky a to za nejnižší cenu. Vláda a vládní organizace nakupují vždy na základě smluvního kontraktu, a dávají zpravidla přednost dodavatelům domácím před zahraničními Příspěvkové a neziskové organizace Do této kategorie se řadí zákazníci jako např. kostely, nemocnice, domovy důchodců, nízkoprahové centra pro mladistvé atp. Velmi často je rozhodujícím faktorem u takovýchto organizací cena. Jednou z charakteristik také je, že tyto organizace jsou pod neustálým drobnohledem veřejnosti Výrobci Výrobci jsou subjekty, které se dají klasifikovat podle zboží, které vyrábějí. Obecně se výrobci dají dělat na výrobce základního materiálu, součástek a zpracovaného materiálu, poskytovatelé a dodavatelé. Výrobci obvykle mají větší citlivost na ceny Rozdělení podle primární orientace Kotler s Kellerem rozdělují zákazníky na 4 typy. 9 srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing,

19 Zákazníci orientovaní na cenu Již podle názvu u těchto zákazníků rozhoduje cena. Vyhrává vždy jen nejlevnější dodavatel, není důležitý ani poměr cena / výkon. Zákazníci orientovaní na řešení Tito zákazníci vyžadují odborné konzultace a zajímají se komplexně o produkt, jeho nákladnost a další detaily. Zákazníci zlatého standartu Tito zákazníci požadují maximální možnou kvalitu s maximální možnou a spolehlivou podporou. Zákazníci strategické hodnoty Tento druh zákazníků se upíná na jednoho dodavatele, s kterým chce navázat stálé a dobré vztahy 10 6 Marketingový mix 6.1 Definice marketingového mixu Podle Philipe Kotlera a Gary Armstronga definice marketingového mixu zní: Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které ve firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. 11 Marketingový mix je známý jako 4P, tedy product, price, place and promotions. Postupným vývojem se přidalo ještě páté P, které se v B2B marketingu nesmí opomenout, people, tedy lidský faktor. 10 srov. KOTLER Philip, KELLER Kevin Lane, Marketing management, KOTLER Phiilip, ARMSTRONG Gary, Principy marketingu, 31 19

20 6.2 Produkt V B2B prostředí je pravděpodobně nejdůležitějším bodem v marketingovém mixu právě produkt. Podnik žije díky výrobku. Může zaniknout, pokud si včas neuvědomí, že pouze dobrý produkt nestačí. Podniky na B2B trzích musí zaujmout ke svým produktům kritický postoj. Musí své produkty neustále analyzovat, aby je mohli úspěšně řídit v krátkém, středním i dlouhém období Cena Náklady koupě jsou vždy posuzovány z několika hledisek. Není to pouze cena samotná, ale též doprava, instalace a jiné náklady spojené s koupí. Stává se, že menší cena může znamenat větší náklady, např. nízká kvalita, poruchovost, odstávky atd. Průzkumy ukazují, že více než 40% dodavatelů s nejnižší cenou na trhu je odmítáno. Kupující firma, resp. její nákupní středisko, je při rozhodování o koupi ovlivněno třemi charakteristikami. Jsou to výrobkové charakteristiky, dodavatelské charakteristiky a charakteristiky prodejce. Mezi výrobkové charakteristiky řadíme charakteristiky jako kvalita výrobku, životnost, a celkové náklady (ne pouze cena). Do dodavatelských charakteristik potom patří např. technologická a inovační vyspělost. Do charakteristik prodejce se řadí spolehlivost, ochota reagovat na přání, reputace aj Distribuce Prodejní potenciál hraje stále čím dál více důležitější roli a na průmyslových trzích je jedním z hlavních a rozhodujících prvků obchodního úspěchu. Na B2B je typický prodej přímý, tedy bez prostředníků. Přímý prodej je vhodný, pokud se jedná o velké odběratele, kteří jsou obecně známí, jestliže zákazníci 12 srov. STRNAD Pavel, MYSLIVCOVÁ Světlana, Průmyslový marketing, STRNAD Pavel, MYSLIVCOVÁ Světlana, Průmyslový marketing,

21 vyžadují, či preferují tuto formu prodeje, jestli prodej vyžaduje rozsáhlé vyjednávání s vrcholným managementem a v poslední řadě, chce-li firma udržet kontrolu nad trhem. Nepřímý prodej není pro B2B vhodný, protože se dá použít jen, pokud je na trhu mnoho drobných odběratelů z různých odvětví, pokud převažuje nákup v drobném a není-li sortiment kompletní a zákazník nakupuje i další produkty jiných dodavatelů. 14 Rozhodnutí o přímé nebo nepřímé odbytové cestě je těsně spjato s vytvořením prodejní organizace, a zejména pak s organizací prodejních služeb. V zásadě lze při volbě prodejní strategie volit mezi vlastními prodejci (obchodní cestující), obchodními zástupci a komisionáři nebo lze tyto formy kombinovat Komunikace Komunikační metody používané na B2B trzích, jsou o mnoho více efektivní než komunikační prostředky na B2C trzích (business to customer, dále jen B2C). Důvodem je, že na B2B trzích se tyto metody vytváří pro relativně malou cílovou skupinu, která vyhledává speciální informace z několika oblastí. Komunikace na počátku nákupního rozhodovacího procesu může ovlivňovat rozpoznání problémů a hledání řešení Prostředky přímé komunikace Mezi prostředky přímé komunikace můžeme zařadit účast na výstavách a konferencích, katalogy, školící a informační semináře a prezentace předvádění výrobků srov. STRNAD Pavel, MYSLIVCOVÁ Světlana, Průmyslový marketing, KALKA Regina, Masen Andrea, Marketing, PILÍK Michal, Průmyslový marketing, 85, srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, 87 21

22 Osobní prodej Osobní prodej je velmi významná složka marketingovépřímé komunikace. Osobní prodej se uskutečňuje nejen při osobním styku, ale s rozvojem informačních technologiích také jejich prostřednictvím. Je představován přímou komunikací a pěstováním osobního vztahu buď mezi dvěma, nebo několika osobami s cílem prodat výrobek nebo poskytnout službu a zároveň vytvářet dlouhodobě pozitivní vztah, který by přispíval k vytváření žádoucího image podniku produktu. Má význam především tam, kde jde o prodej výrobků, které si vyžadují detailnější vysvětlení funkcí, možných způsobů používání, údržby atp. Proces osobního prodeje začíná u nových zákazníků už u vyhledávání a posuzováním takovýchto zákazníků. Podnik analyzuje, kdo by mohl být jejich novým zákazníkem a pokračuje přípravami na takové jednání. Hlavním cílem je získání veškerých možných informací o nákupních praktikách vytipovaných zákazníků. V další fázi, další obchodní jednání, dochází postupně až k uzavření obchodu. Poslední fází je fáze poprodejního kontaktu, kde se ověřuje spokojenost, poskytuje se další servis a udržuje si dobré jméno podniku Výstavy, konference a veletrhy Účast na těchto akcích je nutná jak v domácím tak zahraničním prostředí. Jedná se o jeden z nejúčinnějších prostředků, protože slouží jednak k seznámení potenciálních zákazníků s produktem, tak k pozorování konkurence. Tímto způsobem o sobě dává firma vědět a zvyšuje i prodejní sílu. Než se podnik na některou z výstav přihlásí a rozhodne se ji zúčastnit, musí provést analýzu a odpovědět si na tyto otázky: Které akce jsou důležité z pohledu našich zákazníků? Které akce jsou významné z pohledu firmy? Které akce budou mít nejrozsáhlejší auditorium kvůli reklamě, setkání s partnery a konkurencí? Kterých akcí se pravděpodobně zúčastní vůdčí firmy z oboru nebo nejvýznamnější zákazníci? ŽÁČEK Vladimír, Průmyslový marketing, PILÍK Michal, Průmyslový marketing,

23 Podle Strnada a Myslivcová, z důvodu velké finanční náročnosti takovýchto výstav, je třeba si při analýze zodpovědět 4 otázky. Cíle Tedy čeho vlastně chceme v rámci veletrhu nebo výstavy dosáhnout? Adresát Ke komu bude směřovat naše úsilí? Jaká bude forma naší účasti? A v poslední řadě, jaký stanovíme rozpočet na tuto akci? Cíl Primárním cílem v naprosté většině bývá prodej nebo alespoň příprava na něj. Lze jej naplnit těmito aktivitami. zjistit kdo ve firmě rozhoduje o nákupu informovat o naší firmě, výrobku a poskytovaných službách zjistit možné výhrady a problémy s aplikací výrobku v konkrétní firmě úspěšně uzavřít smlouvu řešit případné odběratelské problémy Sekundární cíle pak jsou vytvoření image firmy informace o konkurenci výcvik prodejců Adresát V případě B2B trhů je důležité se účastnit výstav, kterých se účastní naší potenciální zákazníci a které jsou v dané problematice nejprestižnější Forma účasti Firma by měla na svou účast na veletrhu upozornit již před svou účastí, např. pomocí inzerátů. Tato inzerce by měla probíhat i v době pořádání. Další 23

24 možnosti je jako předpremiéru zveřejnit účast na veletrhu například ve specializovaném tisku nebo novinách a upozornit na novinky, které budou vystavovat. Velká pozornost by se měla věnovat personálu, který bude pracovat v příslušném stánku. Jeho počet musí být dostatečný a personál musí být kompetentní, aby mohl sofistikovaně odpovídat na položené otázky. Forma účasti se pak musí vyhodnotit, např. formou uzavřených smluv, návštěv stánku, získání kontaktů na potenciální zákazníky atp Rozpočet Odhaduje se, že je tato forma komunikace finančně více náročná, než reklama. Před samotnou výstavou je třeba udělat odhady nákladů na pronájem plochu, stavbu stánku, instalaci exponátů, likvidaci a personální náklady. Rozpočet musí vždy vycházet z cílů, cíle musejí být vyjádřený v akcích, akce musí být finančně zajištěny Katalogy Katalogový prodej patří mezi formy přímého marketingu. Je především vhodný pro prodej jednodušších, obecně známých produktů. Podnik je dodavateli posuzován podle toho, co rozesílá, tzn. podle dokumentace, veškerých podkladů, katalogů a ceníků. Potenciální zákazníci ani jiný kontakt než dokumentaci s firmou nemají, protože ještě produkt nezkoušeli. Proto je nutné věnovat prezentaci a obsahu těchto podkladů zvýšenou pozornost. Jako první dojem pro image podniku jsou velmi důležité. 20 STRNAR Pavel, MYSLIVCOVÁ Světlana, Průmyslový marketing,

25 Školící a informační semináře Tyto semináře nejsou určeny pro prodejce podniku, ale pro distributory a velkoobchodníky. Je nutné je seznámit s vývojem podniku a jeho produkty a zaujmout je natolik, aby je propagovali a prodávali jeho značku Prezentace a předvádění Prezentace a předvádění je jedním z nejlepších propagačních prostředků. Provádí se buď u firmy, nebo ve speciálních místnostech. Na tyto akce jsou pozvání potenciální zákazníci, popř. specializovaný tisk Prostředky nepřímé komunikace Mezi nepřímé prostředky řadím tisk a vzorky Tisk Druhů tisku je více, ekonomický a všeobecně technický, specializovaný a rozesílané reklamní tiskoviny. V ekonomickém a všeobecném informativním tisku se nejedná často o propagaci samotného výrobku, ale o propagaci firmy a její značky. Ve všeobecném technickém tisku reklamou nebo PR články je možné oslovit relativně velký počet zákazníků tím, že oslovíme větší počet zaměstnanců na rozdílné úrovni uvnitř podniku. Tento druh tisku je vhodný, jsou-li výrobky adresovány velkému počtu uživatelů bez další specifikace v různých sektorech. Ve specializovaném technickém tisku je podpora výběrová. Je třeba inzerovat výběrově a pouze o tom, co potenciální zákazníky a čtenáře zajímá. Je nutné se vyhýbat tvrzením, která se nedají ověřit nebo dokonce splnit. V takovémto tisku by se nemělo publikovat, pokud produkt ještě není připraven k uvedení na trh, pokud 21 PILÍK Michal, Průmyslový marketing, 88 25

26 nechceme vyprovokovat konkurenci a nejsme schopni zodpovědět velké množství případných dotazů Vzorky a reklamní předměty Jedná se o rozdávání malých praktických předmětů s uvedeným názvem firmy. Tyto předměty se věnují stávajícím i potenciálním zákazníkům, odběratelům i firemním zaměstnancům Lidé Lidský kapitál můžeme charakterizovat jako souhrn vrozených a získaných schopností a dovedností, vědomostí, zkušeností, návyků, motivace a energie, jimiž lidé disponují a které v průběhu určitého období mohou být využívaný k výrobě produktů. 23 Zaměstnanci, kteří pracují s klienty, vytvářejí image podniku. V tomto spočívá veliká zodpovědnost za reprezentaci podniku. Zejména v oblasti B2B přímého prodeje jsou zaměstnanci podniku v přímém kontaktu se zákazníky. Proto je třeba tyto zaměstnance pravidelně školit a nešetřit na nich, popř. nepřesouvat jejich práci na komunikaci pomocí telefonů nebo ů. 24 O významu lidských zdrojů píše J. Koubek, že podnik či jakákoliv jiná organizace může existovat pouze tehdy, když se jí podaří nashromáždit zdroje materiální, finanční a informační a propojí je s lidskými. 25 HR manažeři by měli klást důraz hlavně na zájmy managementu, chápaní lidí jako majetku, do kterého je nutné investovat a snažit se, aby zaměstnanci byli oddaní cílům a hodnotám firmy srov. PILÍK Michal, Průmyslový marketing, VODÁK Josef, KUCHARČÍKOVÁ Alžběta, Efektivní vzdělávání zaměstnanců srov. KOTLÍKOVÁ, Halina.; ZLÁMAL, Jaroslav, Základy marketingu, 6 25 KOUBEK Josef, Řízení lidských zdrojů, srov. VODÁK Josef, KUCHARČÍKOVÁ Alžběta, Efektivní vzdělávání zaměstnanců, 29 26

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 11:38 Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 20 let péče o zákazníky 6 562 společností v Čechách i na Slovensku 253.354 zpracovávaných mezd měsíčně

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 13:26 Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 22 let péče o zákazníky 3 562 společností v Čechách i na Slovensku 253.354 zpracovávaných mezd měsíčně

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více