strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4 / 2014 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti září 2014 Pátek 19. září h zdobení máje h stavění máje h předhodová taneční zábava k tanci i poslechu hraje skupina ONKELS h ukončení zábavy uzavření areálu Vstupné 90 Kč Sobota 20. září h krojované páry zvou na hody h kladení věnce k Památníku padlým na nám. Odboje h vystoupení nejmenších a starších krojovaných dětí h udílení hodového práva v Zámeckém parku beseda v podání Medlánecké krojované chasy h vystoupení cimbálové muziky Šmytec h hodová taneční zábava v Zámeckém parku k tanci a poslechu hraje dechová hudba Ištvánci h Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1a vystoupení cimbálové muziky Šmytec h beseda v podání Medlánecké krojované chasy Vstupné 100 Kč, při opuštění areálu do hod. bude vrácena částka 50 Kč, večerní vstupné do SC Sýpka 30 Kč (vstup pouze na Sýpku) Čí su hody? Naše! Neděle 21. září h slavnostní hodová mše v sále Společenského centra Sýpka h slavnostní hodový průvod stárek a stárků Medlánkami v doprovodu vrchnosti a dechové hudby ZDOUNEČANKA (od nám. Odboje) hodového průvodu se zúčastní rovněž i medlánecké krojované děti h dětské šermířské odpoledne plné her a soutěží pro nejmenší h slavnostní příchod hodového průvodu do parku uvítání vrchnosti vystoupení nejmenších a starších krojovaných dětí h beseda v podání Medlánecké krojované chasy h hodová zábava k tanci a poslechu hraje dechová hudba ZDOUNEČANKA h beseda v podání Medlánecké krojované chasy h slavnostní ukončení hodů vrácení hodového práva celým dnem provází dechová hudba ZDOUNEČANKA Vstupné 50 Kč V případě nepřízně počasí se program uskuteční v areálu Společenského centra SÝPKA. Po celou dobu konání hodových slavnostní nebude vstup do areálu Zámeckého parku nebo Sýpky umožněn bez platné vstupenky. Pozvánka na hody Pomalu se blíží začátek září a členové hodového výboru, kteří i v letošním roce připravují tradiční Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti, si odškrtávají jednotlivé položky, které je nutno zajistit a domluvit.svou mysl upínají k tomu, aby i ty letošní hody proběhly v klidu a na standardně vysoké úrovni. Snad nám i v letošním roce vyjde hezké počasí. Krojovaná chasa 2014 již pilně nacvičuje besedy a nejmenší i větší medlánecké krojované děti pod vedením svých trpělivých cvičitelek trénují i v letošním roce hodové tanečky. Na tomto místě mi dovolte poděkovat celému hodovému výboru a všem cvičitelkám naší hodové drobotiny za jejich osobní nasazení. Bez jejich každoroční poctivé práce by organizace takto velké akce nebyla možná. pokračování na str. 8 TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 13. září, 11. října, 8. listopadu 2014 vždy od 9.00 do hod. Místo konání: Nádvoří SC Sýpka srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno-Medlánky

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Z 56. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a Ing. Miroslavou Polachovou, Brno, Hamry 1026/10, jako zhotovitelem Regenerace sídlištní zeleně v k. ú. Medlánky zpracování projektové dokumentace prodloužení doby realizace díla s ohledem na vegetační období; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Telefonní ústředna, předpokládaná hodnota veřejné zakázky do Kč bez DPH; žádost vedení ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., o udělení ředitelského volna žákům školy ve dnech za účelem realizace půdní vestavby objektu Brno, Hudcova 35; rozbory hospodaření Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace, za první čtvrtletí roku 2014; rozbory hospodaření Základní školy Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace, za první čtvrtletí roku 2014; využití rezervního fondu ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org, ve výši Kč za účelem nákupu nábytkového vybavení školy; zapojení ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org, do projektů Tablety do škol, Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách a Příprava žáků pro reálný život ve společnosti aneb propojení školy s odbornou a všeobecnou praxí ; uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 83 v k. ú. Medlánky; uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 1160/1 a uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č v k. ú. Medlánky; uzavření pachtovní smlouvy na propachtování částí pozemků p. č. 931, 930 a 932 v k. ú. Medlánky; uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 973/2 v k. ú. Medlánky; objednávku projekčních prací na akci Průzkum parkovacích stání na ulici Turistická u spol. Brněnské komunikace a. s., se sídlem v Brně, Renneská třída 787/1a, IČ:: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH; projektovou dokumentaci na akci Zklidnění dopravy v ulici V Újezdech, zpracovanou společností Brněnské komunikace, a. s.; veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 JUNÁKU Svazu skautů a skautek ČR, Středisku Duha Brno, se sídlem v Brně, Prumperk 3 příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů klubovny a provoz letních táborů; ceník inzerce v Medláneckém zpravodaji pro rok 2014; uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Brno-Medlánky jako vypůjčitelem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1, jako půjčitelem předmětem smlouvy je majetek využívaný UMČ Brno-Medlánky pro výkon agendy OSPOD a sociálních věcí; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Novostavba modulární klubovny pro volnočasové aktivity dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, dokumentace pro výběr zhotovitele : Bc. David Čech Daing CZ, architektonického ateliéru, se sídlem ve Zlíně Nivách, Žlebová 4101, nabídková cena: Kč bez DPH (není plátcem DPH); výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výstavba přístřešku sběrného místa tříděného odpadu při ul. Jabloňová : Ing. Edvard Ouředníček, Brno, Sedlákova 18, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; doplnění mobiliáře v k. ú. Medlánky; výběr zhotovitel veřejné zakázky malého rozsahu na služby Externí zpracování mezd : Ing. Helena Šubová, se sídlem v Tetčicích, Rosická 367, nabídková cena: Kč bez DPH (není plátcem DPH); uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností VAŠSTAV, s. r. o., se sídlem v Brně, Staňkova 103/18, jako zhotovitelem ZŠ Brno, Hudcova 35 půdní vestavba, II. etapa. Rada projednala: žádost Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 1, 3, 5 Brno, o odstranění závady hlučnosti otopné soustavy; návrh Dohody o společném postupu ve věci odpojení bytových domů na ulici Jabloňová, Rybízová a Ostružinová od tepelného zdroje Jabloňová 1a; žádost o povolení umístění reklamního předmětu na plochu veřejného prostranství. Ze 48. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (investiční přijaté transfery od města ZŠ Hudcova 35 půdní vestavba, II. etapa, Novostavba modulární klubovny pro volnočasové aktivity ); rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení do rozpočtů městských částí); schvaluje rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (finanční vypořádání roku 2013); výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Vybudování sportovního hřiště při ulici Matalova : společnost Stavoreal Brno s. r. o., Tovární 11b, Brno, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj ,35 Kč vč. DPH; záměr realizace investiční akce Oprava střechy objektu Brno, Podpěrova 439/2, v k. ú. Medlánky ; rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (investiční přijaté transfery od města ZŠ Hudcova 35 půdní vestavba, II. etapa): rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (neinvestiční transfery přijaté od města, ZŠ Hudcova 35 vybavení školní kuchyně a jídelny); rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (neinvestiční přijaté transfery od města, ZŠ Hudcova 35 nábytkové vybavení půdní vestavby). Zastupitelstvo vzalo na vědomí: účetní závěrku MČ Brno-Medlánky k a předpoklad čerpání FRR v roce 2014 (investiční akce realizované z úrovně MČ Brno-Medlánky). Zastupitelstvo projednalo: žádost o opětovné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna lokalita U Křížku na ulici Turistická; záměr realizace projektu Rekultivace haldy návrh hřiště, 3. etapa lanové centrum dle studie Dobrodružné hřiště Brno-Medlánky, lokalita Halda (předpokládané náklady: 800 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace: rok 2015). Z mimořádné 57. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: využití části rezervního fondu ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., na nákup mobilních telefonů; výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., od : 580 Kč/měsíc; rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., v hlavní a doplňkové hospodářské činnosti za rok 2013 ve výši ,92 Kč do fondů; rozdělení hospodářského výsledku MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., v hlavní a doplňkové hospodářské činnosti za rok 2013 ve výši ,45 Kč do fondů; uzavření smlouvy o nájmu se společností Marka, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Podpěrova 432/2, které se smlouvou pronajímají č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 jednotky 439/11 výměra 74 m 2, 439/12 výměra 132 m 2 a 439/13 výměra 272 m 2 v 1. NP budovy č. p. 439 na pozemku 1704/1 v k. ú. Medlánky, včetně odpovídajícího podílu na společných částech budovy č. p. 439 a pozemku p. č. 1704/1 o výměře 678 m 2 ve výši podílu 478/990, vše v k. ú. Medlánky. Rada projednala: závěrečný účet MČ Brno-Medlánky za rok 2013, účetní závěrku MČ Brno-Medlánky za rok Z mimořádného 49. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: celoroční hospodaření MČ Brno-Medlánky za rok 2014 a závěrečný účet MČ Brno-Medlánky za rok 2014, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Medlánky za rok 2013; účetní závěrku MČ Brno-Medlánky za rok 2013; výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku ZŠ Brno, Hudcova 35 půdní vestavba, II. etapa nábytkové vybavení : společnost MY DVA GROUP a. s., se sídlem v Praze 7, Osadní 1053/28, nabídková cena: Kč bez DPH, tj ,53 Kč vč. DPH; rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (zapojení finančních prostředků z FRR investiční a neinvestiční příspěvek ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org. vybavení jazykové učebny a dvou kmenových tříd, půdní vestavba); uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu zákazníkovi, uzavřené dne mezi MČ Brno-Medlánky jako zákazníkem a společností BOHEMIA ENER- GY entity s. r. o., se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1046, IČ: , jako dodavatelem; uzavření Substituční smlouvy k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce mezi MČ Brno-Medlánky a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Předmětem smlouvy je náhrada přechodné neakceschopnosti sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Medlánky silami a prostředky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje; uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků mezi MČ Brno-Medlánky a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje; výběr poskytovatele služeb v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci, městu, kraji, starostou, primátorem, hejtmanem, místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva : společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze, Pobřežní 665/23; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava střechy objektu Podpěrova 2 ; rozpočtové opatření úpravu rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (přesun mezi položkami a paragrafy nábytkové vybavení ZŠ Brno, Hudcova 35 a vybavení MŠ Brno, Hudcova 435/47); rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (neinvestiční transfer z MPSV ČR, provozní výdaje na zajištění sociálně-právní ochrany dětí a mládeže). Zastupitelstvo stanovilo: v souladu s ustanovením 67 a v rozsahu ustanovení 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky pro volební období na patnáct. Zastupitelstvo projednalo: dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky: prodlevy s přípravou a tiskem Medláneckého zpravodaje, reklamace herního prvku v Zámeckém parku, úklid veřejného prostranství u ul. Žebětínek, propadlý chodník na ulici Turistická, uvedení ploch veřejného prostranství po provedení přeložky vedení kabelové televize v obytném souboru Jabloňová do původního stavu, kácení stromů v k. ú. Medlánky, výběr vhodných stromů k výsadbě u Žebětínské cesty, prezentace politických subjektů kandidujících v MČ Brno-Medlánky v komunálních volbách 2014, žádost občanů z ulice Turistická na instalaci (obnovení) dopravní značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel na panelovou cestu směrem do Komína. 58. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: objednávku služby dle cenové nabídky Medlánky nasvětlení přechodů pro chodce od společnosti Technické sítě Brno a. s. se sídlem v Brně, Barvířská 5; doplnění mobiliáře v k. ú. Medlánky; čerpání investičního fondu ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org. nákup vybavení jazykové učebny pro 20 žáků. Rada vzala na vědomí: informaci o stavu projednávání opatření ke zklidnění dopravy na ulici V Újezdech v orgánech statutárního města Brna. Rada projednala: možnost rekonstrukce povrchu komunikace v pokračování ulice Vycházkové; návrh Dopravního plánu na rok 2014 připravovaný společností Kordis JMK a. s. stanovisko MČ Brno-Medlánky. sdělení Úmč brno-medlánky Dne 3. srpna 2014 zemřel ve věku nedožitých 34 let bývalý místostarosta MČ Brno-Medlánky pan Tomáš Slanina. Jménem všech zaměstnanců ÚMČ Brno-Medlánky mi touto cestou dovolte vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým, zarmoucené rodině a kamarádům. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi Mgr. Alena Valentová, starostka MČ Brno-Medlánky m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

4 Poděkování Ačkoliv by se na tomto místě asi nabízelo mé ohlédnutí za končícím volebním obdobím, omezím se v tomto čísle Medláneckého zpravodaje jen na krátké poděkování. Dovolte mi tedy poděkovat všem členům zastupitelstva MČ Brno-Medlánky za jejich usilovnou čtyřletou práci. Věřím, že se nám (i přes počáteční neshody a bouřlivé začátky) podařilo najít nakonec společnou řeč a pracovat ku prospěchu MČ Brno-Medlánky a všech jejích obyvatel. Zvláštní poděkování patří panu místostarostovi JUDr. Michalu Markovi. Jsem si vědoma toho, že soužití se mnou na jednom patře je poněkud složité. Věřím ale, že se nám podařilo najít vzájemnou komunikační platformu, která nám umožnila shodnout se na realizaci většiny projektů a změn, které měly šanci na to, aby prošly rozhodnutím kolektivních orgánů MČ Brno-Medlánky (rada a zastupitelstvo) a podařilo se na ně nakonec i sehnat potřebné finanční prostředky. Speciální poděkování patří všem zaměstnancům ÚMČ Brno-Medlánky, kteří plnili nejen úkoly vyplývající z jejich pracovního postavení, ale mnohdy i něco navíc (neboť na takové malé radnici jako je ta naše, medlánecká, musí každý úředník kromě práce úřednické vykonávat i část práce v oblasti samosprávných činností). Vám všem za to patří můj upřímný dík. Mgr. Alena Valentová, starostka MČ Brno-Medlánky Závěrem prosím dovolte, abych vám nám všem popřála dobrou ruku při výběru budoucí reprezentace MČ Brno-Medlánky v letošních komunálních volbách. Volte lidi, které znáte a o kterých si myslíte, že jejich práce bude pro Medlánky přínosem. Zvoleným zastupitelům pak přeji, aby spolu dokázali poměrně rychle najít společnou řeč. Protože ona pak ta práce v zastupitelstvu už není o tom, kdo je z které strany, ale hlavně o tom, na čem se 15 lidí dokáže kompromisně dohodnout a co se dá i vyjednat ve vztahu k orgánům města Brna. Volby do Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, Zastupitelstva Města Brna a do Senátu Parlamentu České republiky Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a v naší MČ Brno-Medlánky, současně proběhne i I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu v I. kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak žádný z kandidátů zvolen, bude se konat II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 17. a 18. října Roznos hlasovacích lístků Dodání hlasovacích lístků voličům se uskuteční nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do úterý K tomu, aby byly voličům hlasovací lístky doručeny, je třeba vlastnit řádně označenou domovní schránku a být veden ve stálém seznamu voličů. Pokud vám z jakéhokoli důvodu nebudou doručeny hlasovací lístky do schránky, je možné je obdržet přímo ve volební místnosti. Hlasování mimo volební místnost Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. O hlasování mimo volební místnost můžete požádat na tel. č , , nebo Informace o vydávání voličských průkazů pro volby do Senátu Parlamentu ČR Upozornění: Voličské průkazy se vydávají jen pro volby do Senátu Parlamentu ČR a opravňují k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb, v jakémkoli volebním okrsku pouze v příslušném územním senátním obvodu dle místa bydliště voliče u nás se jedná o obvod č. 60, který se skládá z MČ Brno- Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-sever. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může volič požádat obecní úřad ode dne vyhlášení voleb, a to: žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Písemná žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do do hod. Obecní úřad předá osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj , anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Osobně je možno předat žádost nebo vydat voličský průkaz na ÚMČ Brno-Medlánky vždy v pondělí a středu v době od 8.00 do hod., pokud zákon nestanoví jinak, případně i v jiný pracovní den po předchozí domluvě. Oznámení o době a místě konání do voleb Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, Zastupitelstva Města Brna a do Senátu Parlamentu České republiky Statutární město Brno, Městská část Brno- Medlánky podle 15 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a podle 14c zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, Zastupitelstva města Brna a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: dne 10. října 2014 od do hodin a dne 11. října 2014 od 8.00 do hodin. 2. Místem konání voleb ve volební okrsku č je volební místnost učebna 1 ZŠ Brno, Hudcova 35, Brno pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v: Borůvková 2, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20 Hudcova 1a, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 16a, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 46a, 48, 50, 52, 56, 62, 64, 78 Jabloňová 1, 2, 3, 5, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87 Ječná 41, 43, 45 Kuřimská 1, 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Kytnerova 7, 8, 9a, 10, 13, 17, 19, 19a, 20, 22, 22b, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48 Matalova 2, 4, 5, 6, 7, 9 Obůrky 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15a Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9 Palackého třída 165 Rybízová 1, 3, 5, 7 Suchého 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 ve volební okrsku č je volební místnost učebna 2 ZŠ Brno, Hudcova 35, Brno pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v: Hujíčkova 2, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24 č. p. 307 Jasmínová 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38 náměstí Odboje 1, 2, 3, 4 Palírenská 2, 2a, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Rysova 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 61 Turistická 1, 1a, 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 40a, 41, 41a, 41c, 42, 42a, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 V Újezdech 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 10, 12 Vycházková 4, 6 Za Parkem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14 Žebětínek 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59 Medlánky č. e. 44, 242, 247, 266, 357, 409, 448, 464, 640, 644 č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 ve volební okrsku č je volební místnost učebna 3 ZŠ Brno, Hudcova 35, Brno pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v: Broskvoňová 2, 4, 6, 8 Hrušňová 2, 4, 6, 8, 10, 12 Mandloňová 2, 4, 6, 8, 10, 12 Meruňková 2, 4, 6, 8, 10, 12 Ovocná 2, 4, 6, 8, 10, 12 Podpěrova 1, 3, 4, 5, 6, 7 Polívkova 2, 4, 6, 8, 10 Suzova 2, 4, 6, 8, 10 Třešňová 2, 4, 6, 8, 10 Višňová 2, 4, 6, 8, 10 ve volební okrsku č je volební místnost učebna 4 ZŠ Brno, Hudcova 35, Brno pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v: Hrázka 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 K Babě 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 K Rybníku 1, 2 Ke Statku 2, 4, 6, 8, 10, 12 Nadační 1, 2, 3, 5, 7, 9 V Újezdech 14, 16, 18 v Brně 6. srpna 2014 starostka městské části Brno-Medlánky Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od přístupný na Seznam registrovaných obcí. Očkování psů a koček Ve středu 17. září 2014 v době od do hod. bude MVDr. Skula očkovat v Medlánkách psy a kočky proti vzteklině. Zájemci o očkování nechť se dostaví se zdravým zvířetem na vodítku a s náhubkem do areálu Sýpky na ulici Kytnerova 1. Cena za očkování je 160 Kč. Psi, kteří jsou řádně přihlášeni a místní poplatek za ně je do tohoto data řádně uhrazen, budou očkováni zdarma. 111 nových míst na ZŠ Hudcova V době distribuce tohoto čísla Medláneckého zpravodaje již pravděpodobně nově vybudované prostory vzniklé půdní vestavbou základní školy na ulici Hudcova přivítaly své nové žáky 2. stupně školy. V rámci této pravděpodobně největší investiční akce realizované z úrovně MČ Brno-Medlánky v posledních letech (celkové náklady, včetně nábytkového vybavení a vybavení učeben činí necelých 7 mil. Kč bez DPH) byly vybudovány celkem 4 kmenové třídy s kapacitou dětí a multimediální učebna, kterou se nakonec vedení ZŠ Brno, Hudcova 35, rozhodlo využívat jako jazykovou laboratoř. Součástí vybavení je rovněž i vybavení dvou kmenových tříd interaktivními tabulemi. Práce byly prováděny podle projektu vypracovaného Projekční kanceláří ŠENKYŘÍK. Zhotovitelem stavby byla společnost VAŠSTAV s. r. o. Technický dozor investora prováděla společnost Brněnské komunikace a. s. Vestavba byla realizována s finanční podporou z rozpočtu statutárního města Brna. I díky této dotaci se MČ Brno-Medlánky podařilo navýšit kapacitu naší školy o 111 míst, což nám umožní zachovat v Medlánkách úplnou školu i v následujících letech. Vedení městské části tak nebude muset sáhnout k nepopulárnímu kroku, kdy by část medláneckých dětí staršího věku musela navštěvovat školy s nenaplněnou kapacitou v okolních městských částech (v Řečkovicích a Králově Poli). Věřím, že i přes opravdu šibeniční termín pro realizaci stavby (s ohledem na organizaci školního roku bylo třeba celou stavbu provést v průběhu hlavních školních prázdnin) se hotové dílo podařilo a nově vybudované prostory budou nejen sloužit svému účelu, ale rovněž se nám všem budou také líbit a děti se v nich budou cítit spokojené. Jako dodavatel nábytkového vybavení byla vybrána společnost MY DVA GROUP a. s., se sídlem v Praze 7, která má bohaté zkušenosti s výrobou školního nábytku. Bohužel s ohledem na termín dokončení samotné stavby (22. srpna 2014) nebylo možné zajistit výrobu a instalaci atypického nábytku (zejména skříní na chodbách se šikminami půdní vestavby) v termínu do konce prázdnin, a nábytek tak bude instalován v první polovině měsíce září. Tato skutečnost ale nijak neovlivní zajištění kvality výuky vašich dětí. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na této stavbě podíleli. Zejména zástupcům projekční kanceláře (Ing. Františku a Milanu Šenkyříkovým a Ing. Sobotkovi, který zpracovával studii proveditelnosti), zástupci zhotovitele (zejména Ing. Petružálkovi, stavbyvedoucímu). Zástupcům společnosti Brněnské komunikace a. s., Ing. Bednářové, Ing. Crhovi a Ing. Kasálkové. Můj velký dík za úspěšnou realizaci půdní vestavby patří rovněž i zástupcům Základní školy Hudcova, Mgr. Dagmar Černé a Ing. Mgr. Antonínu Všetičkovi. V neposlední řadě chci pak poděkovat i p. Petru Matějkovi, technikovi správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky. Jménem všech zainteresovaných osob pak věřím, že se společné dílo povedlo. Mgr. Alena Valentová, starostka MČ Brno-Medlánky Od voleb k volbám S pobavením vždy sleduji, jak se život v obcích řídí čtyřletým volebním cyklem. Když jsem před necelými čtyřmi lety nastupoval na naši radnici na pozici místostarosty, dostalo se mi od zdejších zkušených politických harcovníků poučení, že na radnici je vždy náročný první rok po volbách a poslední před dalšími volbami. Dva roky mezi tím je klid. Musím přiznat, že má zkušenost je jiná. Přišel jsem z justice, kde je třeba řešit jeden případ za druhým, jako by to byl ten jediný a nejdůležitější úkol vaší kariéry. Přirozeně jsem si přenesl tento zvyk i na radnici. S úsměvem tedy sleduji, jak firmy, které pro nás celý rok řeší nejrůznější zakázky, nemají již od začátku července jedinou volnou kapacitu, protože spousta obcí na poslední chvíli před volbami dohání resty, které se během těch čtyř let nepodařilo splnit. I my samozřejmě máme nenaplněné projekty, které se nám přes všechnu snahu z nějakého důvodu nepodařilo realizovat, a také projekty, které jsme připravili k realizaci bez ohledu na to, že k ní dojde až v následujícím volebním období (např. nové centrum volnočasových aktivit při ulici Jabloňové prosinec 2014, zklidnění dopravy formou zelených středových ostrůvků v ulici V Újezdech a rozšíření chodníku mezi radnicí a kruháčem jaro 2015, dobudování průchodu nad ulicí Hrázka do Řečkovic a snad i detašované pracoviště pošty 2015). Volebním cyklem jsme se tedy neřídili a ony avizované dva roky klidu jsme si nedopřáli. Ubrá- Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Denisa Horváthová, tel , brno.cz Podkroví ZŠ se pomalu zabydluje. m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

6 nění Medlánek před budováním nových bytových domů a silnic, nová hřiště, rozšíření mateřské a základní školy, zásadní proměna péče o veřejná prostranství, zklidňování dopravy, bohatší společenský a kulturní život, zákaz hazardu, průhlednost zadávání veřejných zakázek a financí vůbec, větší otevření úřadu a další splněné úkoly jsou ty, se kterými před vás po čtyřech letech předstoupíme. Poděkování paní starostce Rád bych ještě přidal ryze osobní pohled na uplynulé čtyři roky. Když jsme jako nezávislé sdružení Občané pro Medlánky v posledních volbách zvítězili a naši členové získali sedm z patnácti mandátů, zažil jsem tehdy od nových kolegů první velkou politickou lekci. Všech osm zástupců tradičních politických stran v našem zastupitelstvu se spojilo a převahou jediného hlasu nás poslalo do opozice. Nakonec po skandálu a bouřlivých otřesech na radnici zjara 2011 vpodstatě nezbylo, než zahájit s námi jednání o spolupráci, protože bez naší většiny v zastupitelstvu už to prostě nešlo dál utáhnout. A tím začala nová etapa mých tentokrát pozitivních zkušeností z komunální politiky. Podařilo se nám vyjednat duhovou koalici všech v zastupitelstvu zúčastněných subjektů (de facto poprvé od znovuobnovení samosprávy v Medlánkách v devadesátých letech minulého století), nastoupili jsme do vedení radnice a po počátečním oťukávání navázali korektní a plodnou spolupráci s ostatními kolegy zastupiteli i úředníky. Těm bych rád tímto za tuto spolupráci a množství hodin společně stráveného času poděkoval. Zvláště potom paní starostce, která mi za poslední čtyři roky byla nejbližší spolupracovnicí. Za odvahu do toho s námi jít, za vstřícnost, se kterou přijímala nové nápady a myšlenky, za žensky empatický přístup, který mnohdy otupil i ty nejostřejší hroty, a hlavně za nasazení, které je jí prostě vlastní. A v souvislosti s jejím dlouho avizovaným odchodem z naší radnice po nadcházejících komunálních volbách, bych jí opravdu upřímně rád poděkoval za všechnu náročnou práci, kterou pro Medlánky za poslední léta odvedla, a popřál mnoho štěstí jak v osobním, tak i v dalším profesním životě. A paní starostko, ať Vám to nakažlivé nadšení z bezmotorového létání vydrží. Příznivý vítr a hezké dny. JUDr. Michal Marek, místostarosta co se děje v medlánkách Co dala a vzala Aktualizace územního plánu Medlánkám? Zastupitelstvo města Brna hlasy ODS a ČSSD a 2 nezařazených zastupitelů (Vítková politický subjekt A co Brno?, Levíček STAN) schválilo navzdory námitkám občanů a opozice Aktualizaci Územního plánu města Brna (jinak též nepřehledný balík změn a developerských ústupků). Na rozdíl od řady ostatních městských částí, které bohužel nedokázaly shromáždit své připomínky v dostatečném počtu, a byly tak potichu hozeny do koše aktualizačních změn, je v případě Medlánek situace příznivější. Jak dopadly námitky z Medlánek? Naštěstí pro Medlánky se i díky námi připraveným námitkám a prosazovaným změnám na úrovni MČ Medlánky podařilo zrušit většinu devastujících věcí, které Aktualizace Medlánkám navrhovala. Děkujeme tímto všem, kteří nezůstali lhostejní, neváhali a za sebe námitku či připomínku na magistrát zaslali v prvním i druhém kole připomínkovaní Aktualizace ÚPmB. Zásluhou vás všech se celkově na magistrátu sešlo v druhém kole připomínkování 1273 námitek z celého Brna a drtivá většina byla stejně jako v prvním kole z Medlánek. Hodně samozřejmě pomohlo stanovisko MČ a jednání MČ Brno-Medlánky s magistrátem. Co se povedlo z Aktualizace zrušit či omezit: Zrušit změnu zemědělského půdního fondu na stavební pozemky a povolení výstavby na konci Újezdů a pod kasárnami. Omezit devastující navýšení na IPP 1,5 v areálu Sýpky. Schválená Aktualizace počítá s IPP 0,8 a v platnosti zůstává regulační plán omezující stavby v areálu Sýpky maximálně 2 patry. Zrušit nesmyslné navýšení IPP v horní části ulice Nadační a dosáhnout snížení na původní hodnotu IPP 0,6. Povedlo se rozhýbat proces prodloužení tramvaje č. 12 od VÚT dále do Medlánek. Odbor konepce dopravy začal zpracovávat studii technické proveditelnosti tohoto prodloužení. Co se nepovedlo: Snížit enormní navýšení IPP na 1,5 na pozemku u bytovek na ulici Jabloňová. Nicméně OÚPR potvrzuje, že zůstává v platnosti regulační plán Medlánek, který omezuje výstavbu na 4 patra. Reálně to znamená, že celou plochu pozemku je možné takřka beze zbytku zastavět. Budova bude ale muset mít maximálně 4 patra. Snížit enormní navýšení IPP na 1,5 v areálu cihelny nad ulici Podpěrova. Zde opět OÚPR potvrdil platnost regulačního plánu omezující stavby maximálně 4 patry. IPP Index podlažní plochy. Poměr mezi součtem výměr všech zastavěných ploch všech nadzemních podlaží (včetně využité části podkroví), všech stavebních objektů na pozemku k výměře tohoto pozemku. OÚPR Odbor územního plánování a rozvoje Co se v následujících čtyřech letech pro Medlánky chystá? Magistrát se bude opět s velkou pravděpodobností snažit schválit změnu zemědělského půdního fondu na konci ulice V Újezdech (pod kasárnami) na bytovou výstavbu v rámci dílčích změn územního plánu. Také se bude projednávat schválení změny části zahrádek na ulici Turistická na plochu pro výstavbu. Projednání všech těchto změn proběhne dle stavebního zákona a bude možné k nim zaslat námitky a připomínky během zadání změny a poté v obou kolech návrhu změn územního plánu Medlánek. Samozřejmě je také bude připomínkovat a schvalovat budoucí zastupitelstvo Medlánek, na kterém bude velmi záležet, jak se k těmto změnám postaví. Jakmile tyto změny magistrát zveřejní, budeme o nich informovat a pokusíme se znovu zabránit čistě solitérním a ekonomicky motivovaným záměrům, prosazovaným na úkor kvality života všech stávajících obyvatel Medlánek. Více informací najdete na našich stránkách Ing. Libor Fuka, Zelené Medlánky Podzimní akce OPM Ráda bych vás jménem našeho spolku pozvala na námi pořádané podzimní akce. Kromě pravidelných Medláneckých farmářských trhů v sobotu , pořádáme ve stejný den odpoledne Hry pro Medlánky, a to od na nových sportovištích u rybníka. Zveme dospělé i děti k příjemně strávenému odpoledni. Program najdete na zadní straně tohoto zpravodaje. Zvlášť bychom chtěli vyzdvihnout běžecký závod se dvěma trasami a pozvat všechny běžce i neběžce k účasti. První trasa je jednodušší, a to ke studánce v délce zhruba tři kilometrů a ta druhá je náročnější sedmikilometrová až na Babu. Trasy budou značeny a podrobné informace se dozvíte při registraci. Na čtvrtek jsme pro vás připravili Hromadné vypouštění létajících lampionů, které vás minule hodně bavilo. Dlouho jsme zvažovali, zda akci po čtyřech letech opakovat, ale vzhledem ke zabezpečení místa vypouštění a dohodnuté spolupráci hasičů, jsme se rozhodli vypouštění zopakovat. Na místě bude k zakoupení 200 lampionů a o hromadné vypuštění se pokusíme kolem 20. hodiny. S sebou fix, zapalovače a případně vlastní lampiony. Létající lampiony přinášejí podle tradice dálného východu bohatství, štěstí a mír v duši, a také mají prý tu moc splnit tajná přání tomu, kdo je pouští. Přijdete to vyzkoušet s námi? O všech akcích se dozvíte podrobnosti na našich stránkách Akce závisí na počasí, proto pokud bude počasí nejisté, sledujte naše stránky, zda se akce nepřesouvají. Náhradním termínem pro vypouštění lampionů při nepřízni počasí je neděle , místo i časy zůstavají stejné jako u původního termínu. Těšíme se vás. Jménem spolku OPM Kateřina Žůrková, zastupitelka a předsedkyně OPM č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 Závěrem bych rád poděkoval všem členům Komise majetkové, bytové a investiční RMČ Brno-Medlánky, kteří vytrvali a pracovali až do konce volebního období. Dále bych chtěl poděkovat paní starostce za její úsilí a schopnost vyjednat v orgánech města co nejlepší podmínky pro realizaci investic. Sehnat v dnešní době finanční prostředky z okleštěného rozpočtu města není opravdu jednoduché Děkuji všem občanům, kteří se zajímají o dění v Medlánkách a kteří se (doufám) ve větší míře zapojí do práce v komisích a výborech. Ing. Stanislav Krčmař, předseda Komise majetkové, bytové a investiční RMČ Brno-Medlánky, zastupitel za ODS Ostudná cesta Kdo používá Vycházkovou ulici, jistě mi dá za pravdu, že její prodloužení směrem k zahradám a Babě je hotový tankodrom. Zvláště po dešti si přijdou milovníci bahna a výmolů na své. O tomto problému víme a chceme jej řešit. Máme zpracovanou studii ve dvou variantách oprav, ale hrozíme se statisícových rozpočtů. A tak hledáme a zkoušíme další možnosti, jak podstatně levněji dosáhnout toho, že vycházka ulicí, která zve ke špacírování, již nebude utrpením. A určitě to ocení i turisté a cyklisté, kteří právě tudy míří do našeho medláneckého království. Přeji vám příjemné procházky a projíždění bez kaluží a děr. Augustin Dobeš, člen RMČ za KDU-ČSL Souhrn a výhled investic Každá etapa, která končí, nás vede k tomu, abychom se zastavili a zamysleli se nad tím, jaká byla, co nám přinesla a co nás v budoucnosti čeká Vzhledem ke končícímu volebnímu období si dovoluji předložit malou rekapitulaci toho, co se v Medlánkách v investiční výstavbě a v oblastech souvisejících podařilo zrealizovat, a jaké úkoly před námi v příštím volebním období stojí. Velmi důležité je navýšení kapacity mateřské školky o 50 % na dnešních 225 míst. Ačkoli se přístavba MŠ stala předvolebním tématem některých politických subjektů, finanční prostředky na realizaci této investiční akce se podařilo zajistit již před volbami v roce V současném době se realizuje investiční akce, kterou se navýší počet míst v základní škole (viz samostatný článek paní starostky na s. 5). Dále se podařilo rozšířit nabídku zařízení sportovních a volnočasových aktivit, což jsou zejména dětská hřiště, veřejně přístupná sportoviště a výletní místa. Umožnily to vyšší příjmy rozpočtu městské části dosažené navýšením příspěvku z rozpočtu města Brna, na které jsme netrpělivě čekali. Bylo by možné realizovat více, bohužel proces navýšení má velkou setrvačnost. Dlouho trvá, než se nárůst počtu obyvatel projeví, a vedení městské části na tomto procesu bohužel nemůže nic změnit. Velkou pozornost vzbudilo mezi občany projednávání nového Územního plánu, který je základním dokumentem definujícím územní rozvoj města. Zejména díky aktivitám jednotlivců a občanských sdružení se podařilo odvrátit některé záměry, o nichž se můžeme domnívat, že by měly negativní dopad na naši městskou část. Někteří občané z neznalosti věci vytýkají vedení městské části jistou pasivitu v procesu připomínkování. Musím se vedení MČ v jeho zdrženlivosti zastat, protože v orgánech města by nebyly podpořeny záměry městské části prosazované vedením, které se z jejich pohledu chová jako kverulant. Kverulant, který na jedné straně něco chce a na straně druhé všechno neguje Co nás čeká? Dnes již s určitostí můžeme napsat, že v příštím volebním období před námi stojí tyto úkoly: dotáhnout do konce projektovou přípravu a příslušná řízení u stavebního úřadu a následně realizovat centrum volnočasových aktivit, které v naší městské části dlouhodobě chybí, zajistit dnes paní starostkou rozjednané zřízení pracoviště České pošty v naší městské části, dokončit majetkoprávní vypořádání právních vztahů k nemovitostem v areálu FC Medlánky a zajistit finanční prostředky pro realizaci investiční akce, která pozvedne tréninkovou plochu na kvalitativně vyšší úroveň, doplnění mobiliáře zařízení sportovních a volnočasových aktivit a případné doplnění o další místa, zkapacitnění kmenové kanalizace v úseku Obůrky Jabloňová, aktuálně se na úrovni orgánů města rozjíždí proces přípravy aktualizované projektové dokumentace. Dobrodružství jménem základní škola Před rokem jsme byli jen skupina rodičů, kteří chtěli pro svoje tehdy předškolní děti dobrou základní školu. Dnes takovou školu podle našich představ otvíráme. Stálo nás to rok usilovné práce, vyjednávání s úřady ohledně akreditace, napínavá jednání s hygienou, hledání vhodných prostor, dlouhé debaty mezi sebou navzájem, několikero výběrových řízení na různé pozice od ředitele až po uklízečku, shánění sponzorů, psaní článků, roznášení letáčků a plakátů, zápisy prvňáčků, společné brigády v budově školy i na přilehlé zahradě a spousta dalšího... Kdo to nezažije, jen těžko si dokáže představit, co takové zakládání školy obnáší. Z Medlánek pěšky za 10 minut Povedlo se, 1. září povedeme naše děti do naší nové školy, Základní školy Letokruh, která sídlí v Řečkovicích, kousek od konečné tramvaje č. 1. Začne druhá kapitola tohoto společného dobrodružství. Jaká asi bude? Přáli bychom si, aby děti do Letokruhu chodily rády a učily se v něm být především samy sebou. Taky bychom si přáli, aby byl Letokruh vnímán jako škola otevřená a přátelská všem. S ostatními školami zejména v blízkém okolí nechceme soutěžit, ale spolupracovat a vzájemně se inspirovat. Začínáme letos s jednou třídou s kapacitou 16 dětí a do budoucna plánujeme vždy jen jednu třídu v ročníku. I při plné kapacitě všech tříd tedy vždy budeme malá škola rodinného typu, která se m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

8 přece jenom řídí trochu jinými zákonitostmi než velké státní školy. Ve výuce se chceme inspirovat vším, co funguje, nejsme tedy školou vyhraněně s waldorfským, Montessori nebo jiným zaměřením, snažíme se řídit především zdravým rozumem. Letokruh je pro nás zároveň nejen základní škola, ale také společenské a vzdělávací centrum nejen pro děti, ale i pro dospělé. Proto je jedním z našich záměrů už od září otevřít řadu kurzů, workshopů, kroužků a dalších aktivit pro širokou veřejnost, nejen děti, ale i stávající nebo budoucí rodiče, prarodiče a učitele. Chcete-li tedy s námi alespoň nasát atmosféru tohoto našeho velkého dobrodružství, určitě nás navštivte. Pro začátek třeba jen virtuálně prostřednictvím našich webových stránek, kde se dozvíte vše aktuální a podstatné Kateřina Bukovjanová, ZŠ Letokruh, škola založená rodiči kultura Pozvánka na hody pokračování ze str. 1 Ráda bych vás všechny i v letošním roce pozvala na Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti Stejně jako v loňském roce budou organizovány jako akce třídenní, a to v termínu od pátku 19. září do neděle 21. září Začínáme v pátek V pátek 19. září 2014 v hod. vyvrcholí celoroční práce hodového výboru stavěním máje. I v letošním roce se bude stavět klasicky, tj. ručně. A chlapi z hodové chasy jistě rádi uvítají každou pomocnou ruku navíc, která bude ochotna napomoci při této namáhavé činnosti. Ve hod. bude zahájena předhodová zábava v parku (v případě nepříznivého počasí pak v prostorách Společenského centra Sýpka). Sobota 20. září 2014 bude už zcela v režii krojovaných. V dopoledních hodinách vás krojované páry přijdou pozvat na hody. Stejně jako v uplynulém roce vás v ovocném sídlišti a v sídlišti V Újezdech krojovaná chasa pozve hromadně, zpěvem za zvuku harmoniky. Přesnou trasu hodového zvaní chasa v předstihu zveřejní. Vy prosím ani v letošním roce neváhejte, najděte si chvilku času a přijďte ochutnat hodové víno a třeba si i zatancovat. Na setkání s vámi se těší chlapci a děvčata z Medlánecké krojované chasy pod vedením hlavního stárka a stárkové Richarda a Bětky. Ve starých Medlánkách proběhne i letos hodové zvaní tak, jak jste na něj zvyklí, tj. dům od domu. Od hod. bude v Zámeckém parku probíhat vystoupení nejmenších a středních krojovaných dětí, na které bude navazovat tradiční udílení hodového práva a besedy v podání Medlánecké krojované chasy V hod. vystoupí na pódiu v Zámeckém parku cimbálová muzika Šmytec, kterou od hod. vystřídá večerní hodová zábava s dechovou hudbou Ištvánci. Souběžně s produkcí v Zámeckém parku bude od hod. probíhat program (vystoupení cimbálové muziky Šmytec ) i v prostorách Společenského centra Sýpka. V průběhu večera krojovaná chasa podruhé předvede i některou z besed a možná (stejně jako v předcházejících letech) má pro nás připraveno i nějaké překvapení. Nedělní ráno zahájíme i v letošním roce hodovou mší v sále Společenského centra Sýpka. Ve hod. vyrazí tradiční slavnostní hodový průvod stárků a stárek Medlánkami. Od hod. bude v prostorách Zámeckého parku probíhat dětský program. Asi v hod. by měl do Zámeckého parku dorazit hodový průvod. Po tradičním uvítání vrchnosti pokračujeme vystoupením nejmenších a starších krojovaných dětí a besedou v podání krojované chasy. Celým dnem nás bude provázet dechová hudba ZDOUNEČANKA, která bude v prostorách parku hrát do cca hod., kdy proběhne slavnostní zakončení hodů a vrácení hodového práva starostce MČ Brno-Medlánky. V tuto chvíli jen doufám, že jsem na letošní hody pozitivně naladila nejen jejich tradiční a každoroční příznivce, ale i nové občany naší městské části. Nemohu sice slíbit, že se v letošním roce počasí vydaří (hodový výbor samozřejmě slunečný víkend s předstihem objednal, ale víte, jak to letos s tím počasím celé léto bylo ), ale s určitostí vím, že děvčata medlánecké stárky, jsou i letos krásná a věřím, že se předvedou v krásných a nažehlených krojích. Rovněž věřím, že chlapci z chasy uplatní nejen své šikovné nohy, osobní šarm, ale i mocné hlasy. Kdyby náhodou přeci jen zapršelo, máme v záloze i mokrou hodovou variantu, v sále a na nádvoří SC Sýpka. Ať se i letošní hody vydaří a jménem hodového výboru vás všechny zvu k účasti. Těm, kteří zrovna tento styl zábavy nemusí se tímto předem omlouvám za vykolejení z jejich každodenního stereotypu, zejména za možné zvýšení hladiny hluku v podvečerních a nočních hodinách. jménem hodového výboru Alena Valentová, starostka Pozn. redakce: více informací o Medlánecké krojované chase naleznete na školské okénko Vážení občané Medlánek, nastal nový školní rok a s ním i spousta změn na naší medlánecké škole. Půdní prostory původní budovy školy se během prázdnin proměnily v krásné nové učebny, kabinet a tolik potřebnou jazykovou učebnu. Musím s radostí konstatovat, že se tím velmi zkvalitnily prostory pro naše stávající i budoucí žáky. Celou školu si můžete prohlédnout na každoročním Dnu otevřených dveří, který se bude konat v listopadu Naši deváťáci, kteří již tradičně provázejí, se vám budou rádi věnovat. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o realizaci přístavby, především pracovníkům ÚMČ Brno- Medlánky. Mně v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než popřát všem žákům hodně úspěchů v učení i radosti z nových tříd. Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 dětský klub medlánci z činnosti klubu důchodců Blahopřání Blahopřejme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Karla Vlčková Květoslava Šturmová Květa Jarská Jan Tač Jan Rulc Marie Černá Václav Svatuška Michal Hubinský 90 let 75 let 75 let 80 let 70 let 80 let 80 let 70 let Ludvík Vlasák Marie Bartošová Alena Žambochová František Pařízek Marie Zezulová 80 let 70 let 75 let 70 let 90 let Všechno nejlepší! za SPOZ V. Vespalcová Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Pojmenování ulic v naší městské části V tomto čísle Zpravodaje vyhovuji přání občanů, kteří se do naší MČ nastěhovali před krátkým časem. Zajímají se totiž o to, jakým způsobem byla vybírána jména našich ulic, která připomínají konkrétní osoby. Protože se mohu považovat za známého rodiny Flodrovy, pochlubím se, že jsem při jedné návštěvě, v předvánočním čase roku 1977, dostal od paní domu, i s věnováním, její čerstvě vydanou knihu Milena Flodrová: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. Ve svém příspěvku použiji tedy doslovný opis jejího textu i s označením stránek uvedené publikace. m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

10 HUDCOVA Od roku 1932 do roku nazývaná Zámecká, roku 1946 přejmenovaná na Hudcova. František HUDEC ( ) byl učitelem a významným sokolským činovníkem. Umučený nacisty v Kounicových kolejích pro účast v odboji. (s. 87) HUJÍČKOVA nesla název Za zahradou, od roku U zámeckého parku, od roku 1946 Hujíčkova. František HUJÍČEK ( ), zámečník, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji. (s. 87) KYTNEROVA Od roku 1932 až do roku 1945 Sousedská, od roku 1946 Kytnerova. Leopold KYTNER ( ), městský zřízenec umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji KSČ. (s. 132) MATALOVA 1971 Matalova (po Jakubu Matalovi), 1991 Matalova (po Bohumíru Matalovi). Bohumír MATAL ( ), významný brněnský malíř a člen řady brněnských výtvarných skupin. Jakub MATAL ( ), zakládající člen KSČ v Medlánkách, propagátor a zakladatel JZD a funkcionář KSČ. (s. 146) PODPĚROVA název Podpěrova nese od roku Josef POD- PĚRA ( ), botanik, profesor přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně, člen Československé akademie věd a autor největšího herbáře v ČSR, zakladatel botanické zahrady v Brně. (s. 187) POLÍVKOVA Název od roku František POLÍVKA ( ), moravský botanik a autor řady učebnic a rostlinopisů, na příklad čtyřsvazkové Názorné květiny Koruny české a Klíče k určování rostlin. (s. 188) RYSOVA Od roku 1932 až 1945 Za rybníkem, od roku 1946 RYSOVA. František RYS ( ), medlánecký krejčí, člen KSČ, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji. (s. 208) SUCHÉHO Od roku 1932 do roku 1945 ulice Spojená, roku 1946 přejmenovaná na Suchého. Alois SUCHÝ ( ), poštovní zřízenec z Medlánek, popravený nacisty pro účast v odboji. (s. 230) SUZOVA Název od roku Jindřich SUZA ( ), botanik, profesor přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. (s. 231) Z uvedeného materiálu vybral PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ Medlánky sport TJ Sokol Medlánky pořádá od 8. září 2014 cvičení pro předškolní děti. Cvičení je určeno pro děti od 3 let a bude zaměřeno na všestranný pohybový rozvoj dítěte. KDE? ve Společenském centru Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky Pondělí cvičení pro holčičky: hod. (roč ) hod. (roč a starší) Úterý cvičení pro chlapce: hod. (roč a starší) V případě zájmu dostavte se přímo do hodin cvičení. Kontakt a informace: Hana Bubníková, Tel Fotbal v Medlánkách žije Po prázninách znovu začaly mistrovské fotbalové zápasy medláneckých fotbalistů. Poděkování za letní údržbu travnaté plochy patří správci, panu Jiřínu Berkovcovi a všem členům, kteří přiložili ruku k dílu. Počasí, zejména jarní sucho znovu zkomplikovalo regeneraci travnatého povrchu. Deště se nakonec objevily, a tak je trávník před podzimními boji opět ve více než vynikajícím stavu. Muži A tým mužů zůstává účastníkem krajské soutěže 1.B třídy skupiny A. Mužstvo se zachránilo v minulé sezóně skutečně na poslední chvíli. Trenér, pan Rostislav Václavíček, po půl roce ukončil svou funkci a novým trenérem mužů se stal pan Ladislav Gőgh, který již dříve působil v Medlánkách jako trenér i hráč. Jeho asistentem bude pan Petr Ferdus, technický vedoucí zůstává pan Roman Kvapil. Bude záležet na omlazeném kádru, zda po letech začne hrát v krajské soutěži důstojnější roli, a zda se konečně postupně projeví u prvního mužstva hráči z výborných mládežnických družstev. Sezóna byla zahájena zápasy prvního a druhého předkola JM poháru, naši hráči úvodem zvítězili ve Zbýšově 4:0, svou pohárovou misi ukončili porážkou doma se Slatinou 2:4. Co se zdařilo A-týmu, to nevyšlo B-týmu, který sestoupil a bude hrát nejnižší III.třídu městskou soutěž. Snad se náš záložní tým znovu po roce vrátí do městského přeboru Dorost Tým skončil v krajském přeboru ve středu tabulky na 9. místě, herní projev rozhodně nebyl špatný. Za zmínku stojí, že z nastřílených 52 branek zaznamenal téměř polovinu útočník Rolin 24 branek. Tedy nezbývá než našim dorostencům držet palce a v nové sezóně minimálně udržení postavení. Do středu tabulky by se měl tlačit i dorost mladší, který skončil až na 12. místě. Žáci Je obrovskou škodou, že se našim žákům nepodařilo udržet krajský přebor, po dvou letech se bude v Medlánkách u starších i mladších žáků hrát znovu krajská soutěž. Přípravky V létě rozhodně neváhaly, zúčastnily se několika turnajů a začnou samozřejmě i soutěže mistrovské. Masovost je veliká. Týmy A, B, C starší i mladší i minipřípravka. Medlánecký fotbal je svou členskou základnou rozhodně největší sportovní klub v naší městské části. Ženy Laňky Při svém prvním roku mistrovských zápasů v blanenském okresním přeboru naše děvčata s obrovskou převahou zvítězila, získala 55 bodů z 60 možných a dosáhla neuvěřitelného skóre 106:24. Dívky postupují do vyšší soutěže, a to do Moravskoslezské divize žen, skupina C. Tedy obrovský úspěch a gratulace. Prvními soupeřkami budou v Medlánkách v hod. hráčky z Uherského Brodu. Máme se tedy rozhodně znovu na co těšit. Všem fotbalistům i fotbalistkám ale i trenérům, funkcionářům a i našim fanouškům popřejme hodně štěstí a krásných sportovních zážitků. Ing. Vlastimil Baláč řádková inzerce Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. Tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel Počítačové služby. Tel , www. ictservis.eu Doučování angličtiny nabízím doučování angličtiny, mám 100% kanadský přízvuk a 10tiletou praxi. Cena dohodou. Brno-Medlánky a okolí. Tel ; mail: Prodám dům a garáž Jasmínová 20, volný, bez RK, cena dohodou 4 5 mil. Kč, tel Navštivte prodejnu dětského second hand zboží na Skácelově 20 v Brně-Králově Poli. V nabídce převážně značkový textil (GAP, Next, George...) pro miminka i náctileté. Nabízíme dětské bavlněné overaly od 35 Kč, dětské punčocháče mix vel. 25 Kč, dětská body bílá kr. rukáv 25 Kč atd. Vedeme též dětské karnevalové masky. Otevřeno PO PÁ hod. 1 0 č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

11 Služby veřejnosti CVČ Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice, kontakt: tel: , Srdečně zveme děti a rodiče ve středu od 15 do 18 hod. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPISY. Možnost zkusit točení na kruhu, výrobu vinutých perel a výtvarných drobností, domluvit se na kroužky. Malý příspěvek na materiál Kč. Naše nabídka kroužků pro děti i dospělé na školní rok : Výtvarky s keramikou: děti 4 6 let nebo školáci od 7 let výše, 900 Kč/pololetí, (různé dny a časy: po, út, st, čt) Keramika školáci: 900 Kč/pololetí (út, čt, hod.) Keramika dospělí: 1500 Kč/10 lekcí (út , st hod.) Krušpánek (naše tradice a řemesla): tř., 800 Kč/pololetí Baby ateliér pro nejmenší od 1,5 r. s rodiči: 700 Kč/10 lekcí (čtvrtky dopoledne) Točení na kruhu: dospělí i děti od 9 let, (dle domluvy) Individuální kurzy modelování a příprava na talentovky: dle domluvy Výtvarný klub extra: 2x do měsíce (různé techniky), děti od 9 let, dospělí (čtvrtky od 16.30) Vinuté perly: dospělí, děti od 9 let (dle domluvy) Kuchtíček: 1 x za 14 dnů středy, tř., 900 Kč/pololetí Astro setkávání s Kristýnou Liptákovou ( ) Pro podrobné info o kroužcích, časech a dnech konání pište na: Přihlášky a zápisy možno učinit také em, nebo telefonicky během září. Za kolektiv pracovníků CVČ Domino Mgr. Jana Podzemná Nikdy není pozdě Začátek září je období, kdy se děti chystají zasednout do školních lavic a věnovat se svému vzdělávání. Blížící se podzimní a zimní čas však i mnohé dospělé vede k zamyšlení, jestli by i oni nemohli rozšířit své vědomosti a užitečně využít prodloužené večery. Jednu z možností sebevzdělávání nabízí i nezisková organizace Ženy50 ve svých seminářích a kurzech, které od října připravujeme. Lze se zapojit do počítačových kurzů pro začátečníky a mírně pokročilé, naučit se zpracování a retuš digitálních fotografií a vytváření koláží v programu GIMP, či tvorbu prezentací v PowerPointu. Rovněž zahájíme seminář, kde si zlepšíte svoji finanční gramotnost, kurz tréninku paměti, sebepoznávací semináře Artekoučing tvořivá cesta k životní pohodě a Cesta k sobě. Abychom nezapomínali ani na podporu našeho zdraví fyzického, začínají na přelomu září a října tříměsíční kurzy tchai-ti pro začátečníky i pokročilé, v listopadu proběhnou o víkendu čtyřhodinové bloky zdravotního cvičení. Nadále budou pokračovat i kurzy anglického a německého jazyka různých pokročilostí a čtvrteční přednášky. Aktuální informace naleznete na našem webu osobně nás můžete navštívit v našich prostorách na Anenské 10 každý čtvrtek od 18. září v době od do hod., kdy Vám rádi poskytneme bližší informace o našem sdružení i jeho aktivitách. Také nás můžete kontaktovat em případně telefonicky ( , ). Ing. Jana Jarušková, předsedkyně o.s. Ženy50 ZELENÉ MEDLÁNKY Vás v čase babího léta srdečně zvou na ^ TAZENÍ MEDLÁNKAMI v rámci kterého vystoupí ŠERMÍŘSKÁ SKUPINA REKOVÉ S PŘEDSTAVENÍM: Jak to tenkrát bylo... ANEB NĚCO Z HISTORIE MEDLÁNEK spojené s MALÝM MEDLÁNECKÝM VINOBRANÍM ^ nedele hod. Šermířské představení v dobových kostýmech můžete shlédnout na těchto místech: Medlánecký park Mokřad pod SOS vesničkou (na ulici Jabloňová) u Medláneckého rybníka od 17:15 Malé Medlánecké vinobraní s burčákem u Vinotéky Dary Vinic na Kytnetrově ulici m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

12 DK MEDLÁNCI Příměstský tábor na cestě kolem světa. Děti ve své základně LMŠ Sýkorka. HRY PRO MEDLÁNKY SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ SOBOTA SPORTOVIŠTĚ U RYBNÍKA PROGRAM: REGISTRACE A PŘIDĚLENÍ STARTOVNÍHO ČÍSLA PLNĚNÍ SPORTOVNÍCH DISCIPLÍN PRO DĚTI I DOSPĚLÉ (SLALOM, SKOKY DO DÁLKY, STŘELBA NA KOŠE A BRANKY A DALŠÍ) ZAČÁTEK BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ DĚTÍ ZAČÁTEK BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ DOSPĚLÝCH DVĚ TRASY - 3 A 7 KILOMETRŮ VYHLÁŠENÍ DĚTSKÝCH BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ BĚHU DOSPĚLÝCH SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ HER SE ZAPÁLENÍM OHNĚ V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ NAVAZUJE SPOLEČENSKÝ VEČER S OPÉKÁNÍM ŠPEKÁČKŮ V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ U MEDLÁNECKÉHO RYBNÍKA. MOŽNOST ZAKOUPENÍ OBČERSTVENÍ NA MÍSTĚ. HRY SE KONAJÍ ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ, PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Kateřina Bukovjanová, Ing. Stanislav Krčmař. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Kateřina Bukovjanová. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání: Uzávěrka dalšího čísla je

13 100 let medláneckého sportovního letiště Při příležitosti 90. výročí konání I. národní soutěže plachtových letadel v Československé republice vydáváme tuto přílohu jako malé ohlédnutí za dlouhou historií medláneckého sportovního letiště. Ačkoliv většina z nás vnímá medlánecké sportovní letiště (které se kromě k. ú. Medlánky nachází z velké části také v k. ú. Komín) spíše jako tradiční medlánecké výletní místo, případně sem chodí nebo jezdí na kole na pivko, je v letošním roce vhodná doba připomenout, že se jedná o místo, kde působí jeden z nejstarších a největších Aeroklubů v České (potažmo i dřívější Československé) republice. Místo, kde byly před devadesáti lety (nebo vlastně před sto lety) položeny základy bezmotorového létání jako sportovního odvětví. I. národní soutěž plachtových letadel v Československé republice (Medlánky, 1924) Právě na medláneckých kopcích se v roce 1924 konala I. národní soutěž plachtových letadel v Československé republice. Z perfektně vedeného archivu medláneckého letiště však víme, že první pokusy o bezmotorové létání probíhaly na medláneckých kopcích nejméně o 10 let dříve. Podle dobového tisku zde totiž již v roce 1914 prováděl první pokusy v letu klouzavém na svém závěsném kluzáku tehdejší student brněnské techniky Richard Harabus. I když tento průkopník bezmotorového létání na Brněnsku v roce 1921 ve věku pouhých 24 let zemřel na TBC, následovali jeho snažení v letech další průkopníci. Jejich pokusy však byly pro nedostatek zkušeností většinou neúspěšné. Richard Harabus ve svém závěsném kluzáku (1915). I. národní soutěž plachtových letadel se na medláneckých kopcích (přesněji na Kozí Horce u Medlánek) konala ve dnech 18. října až 2. listopadu Zúčastnilo se jí celkem osm větroňů, z toho dva mimo soutěž (jejich piloti nesplňovali podmínky účasti v národní soutě- příloha medláneckého zpravodaje ži, tedy občanství ČSR, větroně musely být naší konstrukce a musely být postaveny v ČSR). Vítězem soutěže se stal škpt. Maršálek s největším počtem nalétaných minut a s nejdelší ulétnutou vzdáleností. I. národní soutěž plachtových letadel v Československé republice doprava soutěžního kluzáku na start. Pro velký úspěch bylo dohodnuto, že i II. národní soutěž plachtových letadel se uskuteční rovněž na medláneckých kopcích, a to v termínu od 4. do 19. dubna Soutěže se zúčastnilo sedm větroňů, z toho pět československé výroby. Ještě v témže roce byla uspořádána III. národní soutěž ve Zvičíně u Dvora Králové. Soutěž však musela být předčasně ukončena z důvodu silné bouře a zničení tří strojů a poškození dalších. K opětovnému vzkříšení soutěžního létání došlo až počátkem čtyřicátých let. Historie létání na Brněnsku Ačkoliv se oficiálně začalo rozvíjet bezmotorové létání v ČSR až v roce 1922, Aeroklub v Brně vznikl jako pobočka Čs. aviatického klubu již v říjnu roku Od Čs. aviatického klubu se osamostatnil v roce Svou další činnost vyvíjel jako Moravský aeroklub Brno (M.A.K.). Vedle něj na Brněnsku provozovala leteckou činnost od roku 1932 také Masarykova letecká liga (MLL) plachtařský odbor. Školení probíhala na Medlánkách dle tehdejší praxe na jednosedadlovém kluzáku. Žák tak byl od prvopočátku odkázán pouze na rady svého instruktora před startem a pak už pouze sám na sebe. Soustředění před startem Ve stejné době (v letech ) se v rámci Vysokoškolského sportu Brno (VSB) vytvořil plachtařský odbor. Ve spolupráci s varšavským a krakovským aeroklubem bylo vyškoleno deset Čechoslováků, kteří si udělali kompletní plachtařský výcvik včetně úředního C a navíc i instruktorský kurz. Po návratu z výcviku v Polsku hledali vhodný terén pro plachtění v blízkosti Brna a nalezli jej u obce Čebín (viz dále). Počátky létání na medláneckých kopcích Medlánecké kopce se jevily jako velmi vhodný terén ke klouzavým letům bezmotorových letadel. V počátcích tohoto sportu nebylo pro plachtění vlastní letiště až tak úplně důležité. Mnohem důležitější byl kopec, ze kterého se tehdy (pomocí gumy zvané gumicuk ) startovalo. A tuto podmínku Medlánky zcela splňovaly. Plachtařská činnost byla na medláneckých kopcích prováděna nepravidelně až do třicátých let minulého století, kdy se komínští sedláci (ačkoliv se tradičně naše letiště nazývá medlánecké, velká část jeho plochy se nachází v katastru sousedního Komína) postavili poměrně tvrdě proti plachtařům, a to z důvodu údajného ničení úrody při přistávání na jejich pozemcích a následném transportu kluzáků zpět na svah. Létání na Medlánkách zakázalo policejní ředitelství v Brně s oficiálním zdůvodněním, že Medlánky nejsou schváleny Ministerstvem veřejných prací jako letiště. Výcvik a kondiční létání bylo přeloženo na civilní letiště v Brně- Slatině, kde měla své sídlo brněnská skupina MLL spolu s M.A.K. Brno. Stěhování letiště, hledání nového terénu na Brněnsku Rok 1933 se stal rokem hledání nového terénu v okolí Brna. Jako nejvhodnější byl vybrán terén cca 15 km od Brna, v obci Čebín (nad zrušenou vápenkou). Tady byl v roce 1934 postaven dřevěný hangár, dílna a později i ubytovací chata a oficiálně zde byla ustavena Moravská zemská plachtařská škola. První kurz A byl zahájen 1. srpna 1934 za účasti 12 žáků. Kurzy A a B zde probíhaly až do března roku 1939, kdy bylo létání v Československé republice oficiálně zakázáno. V letech se na medláneckých kopcích létalo pouze po sklizení polních plodin a v zimních měsících. Takto se na Medlánkách létalo až do 12. března 1939, kdy skončila předválečná éra bezmotorového létání v ČSR. Po 15. březnu 1939 byl veškerý letadlový park a další materiální vybavení zabaven Němci a Aeroklub, MLL i plachtařský odbor VSB byly rozpuštěny. Na území protektorátu bylo zakázáno provozovat veškerý letecký sport. Z medlánecké plachtařské líhně vzešlo i několik pilotů, kteří bojovali za 2. světové války v barvách Britského královského letectva. Jmenujme např. mjr. Otmara Kučeru D.F.C, škpt. Miroslava Liškutina D.F.C., A.F.C a škpt. Karla Slámu, kteří se po skončení 2. světové války do Medlánek vrátili a podíleli se, alespoň do roku 1948, kdy byli vyhozeni z Armády ČSR a zbaveni svých vojenských hodností, na výcviku poválečné generace medláneckých pilotů.

14 Letecký provoz na medláneckém letišti za 2. světové války V souvislosti s historií leteckého provozu na medláneckém letišti za 2. světové války je myslím vhodné uvést, že po skončení 1. světové války bylo v Německu motorové létání zakázáno. Němečtí letečtí nadšenci proto veškerou svou pozornost obrátili k bezmotorovému létání a k leteckému modelářství. Právě bezmotorové létání zaznamenalo v té době v Německu nebývalý rozmach a letecké úspěchy. Zatímco se československé letové časy v té době pohybovaly v řádech minut a sekund (skutečné plachtění se odehrávalo prakticky jen jednou v roce na národních soutěžích tomu odpovídala i úroveň pilotáže, pro jejíž zlepšení by bylo potřeba zajistit aerovlekový provoz na letišti v Brně-Slatině, což však vedení MLL nepovolilo), v Německu se v té době létalo již hodiny a rovněž se začaly uskutečňovat první přelety. Začátkem 2. světové války tak bylo Německo v oblasti bezmotorového létání co do techniky i výkonů pilotů absolutní světovou jedničkou. Bohužel. Němečtí plachtaři se tak stali skvělým kádrem pro potřeby německé Luftwaffe a disponovali rovněž nejlepší dostupnou bezmotorovou leteckou technikou na světě. Přesto (a snad právě proto) se medlánecké letiště dočkalo za okupace svého největšího rozmachu a rozkvětu. V roce 1940 převzal Moravskou zemskou plachtařskou školu Národně socialistický letecký sbor NSFK (Nationalsozialistische Fliegerkorps Gruppe, který byl založen v roce 1933 v Německu jako součást NSDAP pro letecký sport namísto zakázaného Německého svazu leteckého sportu a byl součástí struktury Luftwaffe), jehož členové začali za létáním dojíždět do Medlánek. Celé zařízení Moravské zemské plachtařské školy bylo přestěhováno z Čebína do Medlánek (na plochu při potoku pod dnešní rolovačkou). V roce 1942 bylo rozhodnuto o zřízení německé zemské plachtařské školy právě na Medlánkách její stavba (vybudování dvou hangárů pro ubytování frekventantů kurzů a výstavba bývalé provozní budovy Aeroklubu, která lehla popelem při požáru v roce 2002) začala v dubnu Zřízení německé letecké školy ale zasáhlo velmi necitlivě do běžného života medláneckých občanů. Již koncem dubna 1943 byla z rozhodnutí vojenských úřadů zabrána budova školy na ulici Hudcova pro vojenské účely. Medlánecká škola se po přechodnou dobu (do dostavby areálu letiště) stala ubytovnou pro frekventanty vojenské letecké školy. Tělocvična, chodby a jedna třída školy byly upraveny pro potřeby dílen pro opravy poškozených kluzáků. Právě tělocvična v době války doznala značné devastace, protože v průběhu válečných let byla používána rovněž k dalším vojenským účelům, například k ustájení vojenských koní. Vyučování místních dětí bylo přesunuto do hostince U Němců, který v té době sloužil v Medlánkách ke spolkovým účelům. V srpnu 1943 se pak žáci plachtařské školy přestěhovali do nově postavených ubikací na letišti. Až do konce války se však život do medlánecké školy nevrátil (děti se do školy mohly vrátit až po potřebných úpravách a opravách prostor školy 24. května 1945). Rozšíření provozu na letišti se dotklo i místních sedláků a vlastníků půdy letiště pod vojenskou správou zabralo pozemky v okolí letiště. Na podzim 1943 byl na letišti v Medlánkách zahájen intenzívní internátní pilotní výcvik. Vedením školy byl pověřen Gruppf. NSFK Anton Kahlbacher, bývalý vynikající předválečný rakouský plachtař (držitel několika rakouských rekordů z let a rovněž i držitel dvou světových rekordů), který školu řídil až do roku Škola připravovala vojenské piloty pro německou Luftwaffe. Po šestitýdenním výcviku, kdy absolvovali letových hodin na bezmotorových letadlech a dalších 10 hodinách absolvovaných na letišti v Brně-Slatině v rámci pokračovacího výcviku na motorových školních letounech, byli přeřazeni k docvičení k bojovým leteckým útvarům. V období 2. světové války působila na medláneckém letišti různorodá německá letecká technika provoz NSFK. V roce 1944 byla dokončena výstavba areálu letiště včetně vybudování bazénu, který sloužil jako požární nádrž. Po několika bombardováních Brna byl také postaven protiletecký kryt. Poslední kurz na medláneckém letišti proběhl 30. března Poté Němci odvezli část materiálu do Rakouska, částečně rozorali letištní plochu a podminovali objekty v areálu letiště. A byl to právě sportovní duch plachtaře Kahlbachera, který zachránil medlánecké letiště od úplné likvidace, když neuposlechl rozkaz o naprostém zničení letištních budov a jejich zařízení, ačkoliv tím riskoval ještě v poválečném Německu potrestání. Odlétl těsně před příchodem fronty. Do Medlánek se však později ještě jednou vrátil, když po více než čtyřiceti letech přivezl do zdejších leteckých dílen významnou rakouskou zakázku, renovaci letadel pro Rakouské plachtařské muzeum, u jehož zrodu v letech stál (muzeum se nachází v rakouském Wiener Neustadtu). Poválečná obnova leteckého provozu na medláneckém letišti 27. dubna 1945 obsadily medlánecké letiště rumunské oddíly, které (spolu se sovětskou armádou) osvobodily o den dříve Brno. Ihned po skončení válečného běsnění získali předváleční medlánečtí plachtaři na rumunském velvyslanectví potvrzení o převzetí letiště. Na Medlánky přicházeli staří plachtaři, kteří začali připravovat budovy, letiště a materiál po NSFK na pokračování civilního a sportovního plachtařského provozu. V těchto nelehkých prvních poválečných dnech pomáhali medláneckým plachtařům významnou měrou i medlánečtí občané (zejména ti mladší), kteří v rámci narychlo zorganizované domobrany, z pověření Ministerstva obrany ČSR, organizovali vyklízení letiště. Ve spolupráci s vojenskou správou prováděli i deaktivaci ulo- žených min a zajišťovali noční střežení objektů, areálu i techniky. Situace se stabilizovala poté, co maršál Koněv předal Československu všechna letiště i s jejich vybavením a zařízením. V dílnách bylo opraveno několik kluzáků i ostatní pomocný materiál, letiště bylo upraveno, opravena byla rovněž Němci zničená přistávací plocha. V té době byla také obnovena činnost Moravskoslezského aeroklubu se sídlem v Brně, jemuž podléhal i plachtařský odbor v Medlánkách. Na medláneckém letišti byla dne 1. srpna 1945 zřízena Zemská plachtařská škola, která se stala líhní plachtařů z celé Moravy. První měsíční plachtařské kurzy začaly již 1. září 1945 vlastní poválečná éra bezmotorového létání na Medlánkách začala již 2. června předváleční plachtaři chystají GB IIb Grunau Baby, na start. Vlastní způsob létání byl v té době dán materiálními podmínkami a terénem. Pro start se používal již zmíněný gumicuk a létalo se pouze na svahu, odkud se klouzalo na letiště. Na jaře 1946 přibyl do Medlánek naviják. Spolu s ním i nová plachtařská krev. Letiště navštívil v té době slovenský plachtař E. Kvasnička, který dal medláneckým pilotům první lekce termického létání. Po velikonocích 1946 se letiště dočkalo vlastního vlečného letounu (He-72 Kadet), s nímž bylo možno provádět i aerovleky. Létalo se převážně na kořistních větroních Jeřáb, Olympie, Sperber a Vážka a na GB IIb Grunau Baby. GB IIb Grunau Baby Velkou událostí se pak v květnu roku 1947 stal přílet dvou větroňů československé výroby Z-24 Krajánek, které byly pokřtěny na Morava a Brno (jeden z těchto dvou letounů Z-24 Krajánek na Medlánkách po renovaci v medláneckých leteckých dílnách dosud létá jedná se o poslední letuschopný exemplář tohoto kluzáku na světě). V srpnu 1947 byla zorganizována první poválečná klubová soutěž Pšíkalův memoriál. V roce 1947 se také uskutečnil zájezd do Švýcarska a do Medlánek byl získán další vlečný letoun.

15 Činnost Zemské plachtařské školy a Plachtařského odboru Moravského aeroklubu Brno (MAK) na Medlánkách se mohla rozjet na plné obrátky. Plachtění na Medlánkách v letech Rok 1948 znamenal velké změny nejen v historii celého národa, ale i v leteckém životě. Plachtařský život se v té době rozbíhal jen velmi obtížně. Zlepšila se ale finanční stránka klubu, neboť jeho činnosti začala být významně podporována ze státního rozpočtu. V lednu 1949 byly do Medlánek dodány české letouny Z-25 Šohaj. Rozbíhalo se soutěžní létání a získávání podmínek pro stříbrný, zlatý a diamantový plachtařský odznak. Vybudovány byly i letecké dílny. V roce 1950 získal Plachtařský odbor další větroně české výroby VT-125 Šohaj a později i další vlečný letou K-65 Čáp.V témže roce se však medlánecké letiště dočkalo osudové rány. V noci z 26. na 27. června 1950 vyhořel do základů objekt č. 15. Plachtařský odbor tím ztratil veškerý pomocný materiál, padáky, barografy, archiv, sklady, zkrátka vše, co je pro bezmotorové létání potřebné. Díky materiální pomoci ostatních plachtařských odborů z celé republiky se však podařilo obnovit plný provoz již 9. července V roce 1950 se začala v celostátním měřítku rozvíjet činnost závodních aeroklubů. V následujících letech ( ) probíhaly rozsáhlé organizační změny. Z vlastního aeroklubu a závodních aeroklubů (přes mezifázi Dosletu) vznikl postupně Aeroklub Svazu pro spolupráci s armádou (SVAZARM). V roce 1952 se Medlánky staly sídlem krajského Aeroklubu, pod nějž patřily i Vyškov, Břeclav, Letovice a Moravská Třebová. V témže roce se sem přestěhoval i motorový odbor a parašutisté. Významné zázemí zde měli i letečtí modeláři v té době byl východně od letiště vybudován modelářský areál s možností létání upoutaných modelů s motorovým a tryskovým pohonem. Letiště Medlánky se stalo významnou leteckou sportovní základnou, kde bylo mimo jiné organizováno nesčetné množství plachtařských, motorářských, parašutistických a modelářských soutěží. V roce 1958 byly motorové letouny z Medlánek přelétnuty na letiště Brno-Černovice, které se stalo sídlem Aeroklubu Slatina (motorový a parašutistický odbor). V témže roce bylo do Slatiny z Medlánek rovněž přeneseno sídlo krajského Aeroklubu. Medlánecké letiště sloužilo od té doby již výhradně plachtařskému provozu a činnosti modelářských nadšenců. Vedle těchto organizačních změn se medlánečtí piloti samozřejmě věnovali i činnosti letecké. V návaznosti na zmíněnou zlepšenou finanční stránku aeroklubu se mohli plně soustředit na zlepšování svých výkonů. V roce 1953 obsadili 2. a 3. místo na I. celostátních plachtařských závodech. O rok později byly I. krajské závody pořádány na Medlánkách (ustaven byl při nich nejstarší medlánecký, dosud platný, rekord Bohumila Dočekala převýšení metrů na větroni VT-125 Šohaj). V roce 1961 ustavily medlánecké pilotky zasloužilá mistryně sportu Věra Hudcová a Eva Vrbacká dvojnásobný český (a dříve i světový) rekord v absolutní dosažené výšce metrů a v převýšení metrů na dvojmístném kluzáku L-13 Blaník. Letecký provoz v letech Od roku 1963 se významně změnily podmínky financování leteckých sportů. V letech byly letecké sporty (stejně jako jiné technické sporty) financovány ze státního rozpočtu v rámci rozpočtu Svazarmu. Piloti se tak nemuseli starat o finanční stránku činnosti klubu a mohli se soustředit pouze na zvyšování své výkonnostní úrovně docházelo k nebývalému růstu výkonů ve všech leteckých kategoriích, padaly celostátní i mezinárodní rekordy, úspěch stíhal úspěch. Po roce 1962 však byla změněna hospodářská struktura národního hospodářství, dotace aeroklubům byly podstatně sníženy a ty se musely začít starat samy o sebe. V rámci úsporných opatření byla v té době rušena některá letiště, což se Medlánek naštěstí nedotklo. Docházelo také ke snižování počtu zaměstnanců Svazarmu. Vedení Aeroklubu Medlánky bylo v důsledku změněné struktury financování technických sportů nuceno redukovat plochu letiště a předat část letiště k zemědělskému využití. Zbylé finanční prostředky na činnost si museli piloti sami vydělat, a to zejména prostřednictvím brigádnické činnosti a výdělky za provádění generálních oprav větroňů v dílnách Aeroklubu. V letadlovém parku Aeroklubu Medlánky bylo v roce 1963 celkem 28 větroňů různých typů. Patřil mezi ně i první VT-116 Orlík, jehož prototyp vznikl v Moravských zemských leteckých dílnách v Medlánkách. Později na Medlánkách létaly i vysokovýkonné větroně, které byly částečně vyrobeny ve zdejších dílnách a které byly skutečně světově konkurenceschopné (L-21 Spartak a VT-100 Démant, jehož prototyp vznikl rovněž v Moravských zemských leteckých dílnách v Medlánkách). Postupem let začaly přibývat i vysokovýkonné větroně zahraniční výroby. V těchto letech se zlepšovaly i výkony medláneckých pilotů, kteří se aktivně účastnili (s velkými úspěchy) soutěží na úrovni republikové i mezinárodní. Členové našeho aeroklubu se v uvedeném období stali rovněž držiteli několika národních rekordů, které však byly postupně překonány. Na druhou stranu je třeba zmínit, že činnost Aeroklubu v těchto letech byla výrazně omezována politickým zasahováním do života Aeroklubu a jeho členské základny, často docházelo i k omezování a zakazování leteckého provozu armádou apod. Současně bylo pořádáno mnoho závodů a sportovních akcí, které měly demonstrovat pevné sepjetí Aeroklubů Svazarmu a vedoucích složek v ČSSR. Na konci sedmdesátých let a v letech osmdesátých se na Medlánky postupně přenesly také jiné letecké odbornosti závěsné létání, paraglyding, balonové létání a především ULL. V srpnu 1973 se v Medlánkách konalo 6. plachtařské mistrovství Moravy čekání na disciplínu. Výstavba nové provozní budovy letiště v letech Budovy a hangáry postavené Němci za 2. světové války pomalu dosluhovaly a byly čím dál náročnější na údržbu. Na počátku 60. let vyvstala potřeba postavit novou provozní budovu Aeroklubu, která měla zlepšit podmínky pro leteckou činnost a současně nabídnout i ubytovací kapacitu, kterou by bylo možno využívat při pořádání plachtařských soustředění a soutěží. 19. dubna 1985, po překonání počátečních administrativních potíží a po zajištění dostatečného množství finančních prostředků, byl položen základní kámen, který je v současné době umístěn ve stěně vedle hlavního vchodu do budovy. Následně byla zahájena výstavba zděné provozní budovy Aeroklubu, která byla realizování svépomocí v rámci tzv. akce Z. Stavba provozní budovy byla realizována díky obrovské obětavosti a osobnímu nasazení členů Aeroklubu Medlánky, kteří ke svým běžným životním povinnostem (práce, rodina, škola) a časově náročnému koníčku (v roce 1986 členové AK Medlánky zvítězili v celoroční plachtařské soutěži jak v kategorii jednotlivců, tak i v kategorii kolektivů aeroklubů z celé ČSSR) přidali ještě nejméně jedno odpoledne v týdnu trávené prací na stavbě. Poslední zápis ve stavebním deníku byl proveden 1. listopadu 1987, kolaudace proběhla o týden později. Členové AK Medlánky na stavbě za ty tři roky odpracovali celkem neuvěřitelných brigádnických hodin. Výstavba nové provozní budovy aeroklubu probíhala v letech výhradně svépomocí. Letecká činnost v letech V letech pokračovali medlánečtí piloti ve svém úsilí o zlepšování finanční stránky Aeroklubu (státní dotace ani zdaleka nekryly všechny finanční potřeby klubu). V leteckém parku Aeroklubu bylo v té době celkem pět větroňů L-13 Blaník, které sloužily pro potřeby elementárního a pokračovacího výcviku. V osmdesátých letech byly z letového parku postupně vyřazovány nařízením shora větroně VT-16 a VT-116 Orlík, které byly v mnohem menším počtu nahrazovány větroni VSO-10 (na konci roku 1989 měl Aeroklub Brno-Medlánky k dispozici tři taková letadla). Raritami byly větroně M-35 a Cobra 15, na letišti se objevily i reprezentační brusy ASW- 15B a Vosa v úpravě Club. Letecká činnost byla komplikována skutečností, že vlečný letoun měl medlánecký Aeroklub často ve společném užívání s některým jiným aeroklubem na jižní Moravě. Často se tedy stávalo, že se na letišti vlečný letoun neobjevil i několik týdnů a starty na přelety byly prováděny pouze pomocí navijáku,

16 a to včetně vysokovýkonných větroňů. Sportovní činnost Aeroklubu byla v tomto období poměrně bohatá, a to navzdory všem nepříznivým vlivům (snižování počtu letadel a také vojenské řízení vzdušného provozu). Nové podmínky a možnosti Po listopadu 1989 se sportovní létání v naší zemi mohlo vymanit z nepříjemného vlivu vojenských nařízení a pořádků. Majetek bývalého Svazarmu byl rozdělen. Aeroklub Brno- Medlánky se stal vlastníkem několika objektů v areálu letiště. Na jednu stranu tak získal možnost s tímto majetkem nakládat ke všeobecnému prospěchu Aeroklubu, na straně druhé vyvstala i nutnost starat se o něj s péčí dobrého hospodáře. Novým problémem, který se postavil před nové vedení Aeroklubu Brno-Medlánky, byla nutnost narovnání nájemních vztahů k pozemkům, které tvoří letištní plochu a jsou majetkem soukromých osob (ne všechny pozemky se bývalému krajskému aeroklubu podařilo vykoupit). Plocha letiště byla minimalizována na plochu nezbytně nutnou pro zachování funkčnosti letiště. Jednání s vlastníky dotčených pozemků přetrvávají v podstatě do dnešní doby a představují (spolu s organizací elementárního a pokračovacího výcviku) jednu z hlavních činností Rady Aeroklubu Brno- Medlánky. Významným nástrojem nového vedení Aeroklubu Brno-Medlánky proti přetrvávajícím snahám o zrušení medláneckého sportovního letiště se stalo vyhlášení Významného krajinného prvku Syslí rezervace v ploše letiště (management ochrany sysla obecného úzce souvisí s údržbou letištní plochy). V ploše medláneckého sportovního letiště se v současné době nachází jedna z nejvýznamnějších a nejpočetnějších kolonií tohoto kriticky ohroženého druhu v České republice. Společnou snahou MČ Brno-Medlánky a Aeroklubu Brno- Medlánky je zachování výskytu naší syslí kolonie na medláneckém sportovním letišti, event. posílení stupně její ochrany. Bližší informace o soudobé činnosti Aeroklubu Brno-Medlánky, letadlovém parku provozovaném v současné době na medláneckém sportovním letišti a výsledcích sportovní činnosti členů Aeroklubu Brno-Medlánky v současné době naleznete na www stránkách Aeroklubu Brno-Medlánky (www.akmedlanky. cz). Krátce z historie medláneckých dílen Je málo měst, kde se nachází sportovní letiště. A ještě méně je těch, jejichž historie je spojena s historií leteckých dílen a vývojovou činností v oblasti letectví. Jedním z nich Brno, resp. MČ Brno-Medlánky. Historie medláneckých leteckých dílen je nedílnou součástí historie medláneckého sportovního letiště. Její počátek spadá do období po skončení 2. světové války, kdy bylo všude co opravovat. Tehdy vznikly Moravské zemské letecké dílny, které později spadaly střídavě pod Moravan Otrokovice a Let Kunovice. Dílny sloužily jako prototypové středisko se specializací na větroně a dřevěné konstrukce letadel. V té době se na Medlánkách pohybovali letečtí konstruktéři, jejichž jména jsou zapsána do historie československého letectví (Matějček, Dlouhý, Rublič, Tomáš, Smrček, Skála, Hlobílek a další). Postupně zde vznikaly prototypy letounů Démant (větroň dodnes obdivovaný, který ve své době měl na svém kontě nejlepší výkony na světě), Spartak, Standard v různých variantách (později pokřtěný podle výrobce Orličanu Sopotnice, na Orlík, větroň, který byl ve své době vedle L-13 Blaník nejrozšířenějším klubovým kluzákem u nás). Ve své době zde vznikal i motorový akrobatický speciál Racek a v sedmdesátých letech i motorizovaný větroň M-17, který měl zlepšit pilotní výcvik plachtařů i motorářů. V devadesátých letech stáli zaměstnanci medláneckých leteckých dílen u zrodu ULL s názvem MM-3 (Matějček Medlánky), provozovaného později pod názvem Vlaštovka. S nástupem nových konstrukčních materiálů pro výrobu větroňů se medlánecké dílny začaly specializovat na opravy kluzáků dřevěné konstrukce, tzv. oldtimerů. Začalo se s opravami pro různá muzea (pro pražské Národní technické muzeum a pro Vojenské letecké muzeum). Dodnes se medlánecké letecké dílny (pod názvem AERON, AVEKO apod.) specializují na opravy dřevěných konstrukcí kluzáků a představují v tomto oboru naprostou špičku. Koncem devadesátých let navštívil naše dílny vynikající předválečný rakouský plachtař Anton Kahlbacher, který na Medlánkách vedl v letech německou plachtařskou školu NSFK. Do zdejších leteckých dílen přivezl významnou rakouskou zakázku renovaci letadel pro Rakouské plachtařské muzeum, u jehož zrodu v letech stál. LG-130 Kmotr na počátku renovace v medláneckých leteckých dílnách AVEKO. LG-130 Kmotr po renovaci v medláneckých leteckých dílnách AVEKO (dnes už tato výjimečná dvousedadlovka na Medlánkách bohužel nelétá z rozhodnutí jeho vlastníka, Národního technického muzea, byl zařazen do depozitáře muzea). Vývojová skupina Brno Medlánečtí plachtaři se rovněž významnou měrou podíleli na práci Vývojové skupiny Brno (VSB), která vznikla v roce 1958 z iniciativy studentů a učitelů Letecké fakulty Vojenské akademie v Brně. Cílem této aktivity bylo dát posluchačům Vojenské akademie Brno prostor pro osobní iniciativu spojenou s odbornou praktickou činností při současném využití studiem získaných teoretických znalostí. V šedesátých letech vypsal tehdejší Aeroklub Svazarmu konkurz na projekt vysokovýkonného větroně, do něhož se přihlásila i Vývojová skupina Brno s projektem výkonného větroně označeného jako VSB-61. Ačkoliv projekt VSB nebyl nakonec ze strany Aeroklubu Svazarmu uznán, zahájila Vývojová skupina Brno po nezbytných konzultacích přípravu výroby prototypu větroně vlastními silami. Koncem roku 1964 byla přijata iniciativa výrobce Orličan Choceň k výrobě dvou prototypů vysokovýkonného větroně VSB-62 Vega (jeden z prototypů VSB-62 Vega po renovaci v medláneckých leteckých dílnách dosud létá v Křižanově). VSB-62 Vega před startem na přelet. Souběžně s výrobou VSB-62 probíhala konstrukční příprava větroně standardní třídy VSB-66 Orlice, která byla zalétána v roce Přechod letecké fakulty Vojenské akademie Brno na čistě velitelsko-štábní úroveň i následný proces normalizace na fakultě tuto nadějně započatou iniciativu však ukončily. Rada Aeroklubu Brno-Medlánky Ing. Ivan Fiľakovský, Michal Šťastný, Ing. Vít Hrdlička Mgr. Alena Valentová, starostka MČ Brno-Medlánky Zdroj: Kol. autorů: Aeroklub Medlánky 80 let. Aeroklub Brno-Medlánky, Vyd. 1., 208 s. U příležitosti oslav 90. výročí konání I. národní soutěže plachtových letadel na medláneckých kopcích připravuje Aeroklub Brno- Medlánky v termínu 13. září 2014 menší oslavu určenou zejména současným a bývalým členům Aeroklubu Brno-Medlánky. I když letošní oslavy nebudou spojeny s velkolepým leteckým dnem, který jsme pořádali u příležitosti 80. výročí konání této soutěže, rádi bychom přesto zavzpomínali s našimi bývalými i současnými členy na dlouhou historii našeho letiště. Pokud jste tedy neobdrželi pozvánku adresovanou přímo k Vašim rukám, ale patříte k odchovancům našeho aeroklubu, kontaktujte prosím Alenu Valentovou, tel nebo (do předmětu zprávy prosím uvádějte heslo Oslavy ). příloha medláneckého zpravodaje

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 R6 44/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 Přítomni: Dobeš Augustin, JUDr. Marek Michal, CSc.,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 19. srpna 2013

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 19. srpna 2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky Z6 37/2013 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 19. srpna 2013 Přítomni:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více