VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2011 Plzeň - duben 2012

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2011 Plzeň - duben

3 Výroční zpráva o hospodaření ZČU 2011 Zpracování: Ekonomický odbor ZČU Tisk: Tiskárna Král, Plzeň Duben 2012 ISBN Vydala: Západočeská univerzita v Plzni 2

4 Úvod Roční účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Analýza výnosů a nákladů Vysoká škola Koleje a menzy Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy Stav a pohyb majetku a závazků Závěr Tabulka č.1 - Rozvaha Tabulka č.2 - Výkaz zisku a ztráty Tabulka č.3 - Hospodářský výsledek Tabulka č.4 - Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Tabulka č.5 - Veřejné zdroje financování Tabulka č.5a - Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Tabulka č.5b - Financování výzkumu a vývoje Tabulka č.5c - Financování programů reprodukce majetku Tabulka č.5d - Financování strukturálních fondů Tabulka č.6 - Přehled vybraných výnosů Tabulka č.7 - Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ Tabulka č.8 - Pracovníci a mzdové prostředky Tabulka č.8a - Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) Tabulka č.8b - Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) Tabulka č.9 - Stipendia Tabulka č.10 - Neinvestiční náklady a výnosy Koleje a menzy Tabulka č.10a - Oblast stravování Tabulka č.10b - Oblast ubytování Tabulka č.11 - Fondy Tabulka č.11a - Rezervní fond Tabulka č.11b - Fond reprodukce majetku Tabulka č.11c - Stipendijní fond

5 Tabulka č.11d - Fond odměn Tabulka č.11e - Fond účelově určených prostředků Tabulka č.11f - Fond sociální Tabulka č.11g - Fond provozních prostředků

6 Úvod Vedení Západočeské univerzity v Plzni zpracovalo Výroční zprávu o hospodaření v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výroční zpráva byla projednána Správní radou ZČU dne 16. dubna Správní rada doporučila schválení výroční zprávy. Následně byla výroční zpráva projednána a schválena Akademickým senátem ZČU dne 30. dubna Rok 2011 byl dalším rokem, ve kterém klesal příspěvek na hlavní činnost, v důsledku poklesu demografické křivky a úsporných opatření MŠMT a nasazení nové metodiky rozpočtování hlavního příspěvku. Tento pokles byl na ZČU, v souladu s Dlouhodobým záměrem, plně kompenzován zvýšeným úsilím zejména v oblastech: Zvyšování efektivity vnitřních procesů, kdy nárůst vnějších cen, zejména energií, byl sanován úsporami v oblasti servisních činností. K tomuto procesu napomohla i účast ZČU v projektu Efektivní instituce - EFIN Získávání zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, ať již formou grantů, či projektů, nebo zvýšeným objemem smluvního výzkumu. Rok 2011 byl současně rokem faktického zahájení několika významných projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. ZČU v roce 2011 realizovala šest projektů tohoto programu, přičemž jako jediná z českých univerzit získala exkluzivní projekt Evropské centrum excelence. Hospodaření je pravidelně diskutováno na všech řídících úrovních ZČU, včetně Akademického senátu a Správní rady. Klíčovou roli v provozním řízení mají poradní grémia kvestora ZČU Kolegium kvestora a Komise pro správu investičního majetku, tato tělesa jsou složena z děkanů či tajemníků fakult a součástí a mají tak zásadní význam při monitoringu hospodaření a strategickém řízení ve finančních otázkách ZČU. Kvalita finančního řízení je výrazně podpořena centralizací veškerých finančních operací, jak strukturálně, tak i v rámci IT nástrojů univerzity. Úkol definovaný AS ZČU ukončit rok 2011 s kladným hospodářským výsledkem byl splněn. Na druhou stranu, existují součásti ZČU, u kterých lze očekávat významné problémy zejména v letech , při dalším poklesu financování veřejných vysokých škol. 5

7 2 Roční účetní závěrka 2.1 Rozvaha Viz tab. 1 V rozvaze k jsou aktiva a pasiva v porovnání s předcházejícím obdobím: Položka Stav (tis. Kč) Stav (tis. Kč) Podíl z celku (%) Aktiva - stálá , ,52 1, ,55 - oběžná , ,06 1, ,45 Aktiva celkem , ,58 1, ,00 Pasiva - vlastní zdroje , ,77 1, ,66 - cizí zdroje , ,86 1, ,34 Pasiva celkem , ,59 1, ,00 Skladba aktiv je následující: Položka Stav (tis. Kč) Stav (tis. Kč) Podíl z celku (%) Pořizovaná hodnota DNM , ,90 1,0436 Oprávky k DNM , ,75 1,0932 Zůstatková cena DNM , ,15 0,7619 0,46 Pořizovací hodnota DHM , ,46 1,0796 Oprávky k DHM , ,09 1,0531 Zůstatková cena DHM , ,37 1, ,07 Dlouhodobý finanční majetek 600,00 600,00 1,0000 0,02 Celkem stálá aktiva , ,52 1, ,55 Zásoby 9 944, ,06 1,0575 0,36 Pohledávky , ,52 1,4442 1,77 Krátkodobý finanční majetek , ,09 1, ,53 Přechodné účty aktivní , ,39 1,1062 0,79 Celkem oběžná aktiva ,33 1, ,06 1, ,45 Položka aktiv vykázala proti předchozímu období nárůst o 27,20 %. Nejvyšší podíl z aktiv představuje hodnota budov, hal a staveb s pořizovací hodnotou 6

8 ,87 tis. Kč, přičemž oprávky ke stavbám ve výši ,34 tis. Kč činí 30,27 % pořizovací hodnoty. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se zůstatkovou hodnotou ,78 tis. Kč tvoří 6,89 % aktiv. U oběžných aktiv je stav pohledávek za odběrateli způsoben velkým množstvím faktur z konce prosince se splatností v lednu Tyto faktury byly již ke dni zpracování Výroční zprávy o hospodaření uhrazeny. Skladba pasiv je tato: Položka Stav (tis. Kč) Stav (tis. Kč) Podíl z celku (%) Majetkové fondy , ,34 1, ,15 Finanční fondy , ,35 1, ,16 Hospodářský výsledek , ,92 0,9834 0,65 Celkem vlastní zdroje , ,77 1, ,66 Krátkodobé závazky , ,65 1, ,45 Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 0,00 0,0000 0,00 Přechodné účty pasivní , ,17 1,6369 5,89 Celkem cizí zdroje , ,82 1, ,34 Ve finančních fondech je tvorba Fondu provozních prostředků ve výši ,69 tis. Kč, Fondu sociálního ve výši 2 162,23 tis. Kč, Fondu účelově určených prostředků ve výši 5 501,52 tis. Kč, Stipendijního fondu ve výši ,15 tis. Kč a Fondu reprodukce investičního majetku ve výši ,60 tis. Kč. V oblasti cizích zdrojů došlo k navýšení o ,11 tis. Kč. K nárůstu došlo u položky přijaté zálohy investiční o ,20 tis.kč. Zde jsou proúčtovány zůstatky VaVpI NTIS, RICE, RIPO, RTI, CENTEM, CTPVV a převod INV prostředků OPVK. Hlavní položky krátkodobých závazků představovaly tento trend: Položka Stav (tis. Kč) Stav (tis. Kč) Rozdíl (tis. Kč) (%) (%) Závazky z obchodního styku , , ,95 228,45 Závazky k zaměstnancům , , ,57 102,53 Závazky ze sociál. zabezp , ,91 14,89 100,05 Daňové závazky , , ,60 118,08 7

9 Závazky k zaměstnancům (mzdové nároky) a závazky ze sociálního zabezpečení byly uhrazeny v prvním čtvrtletí roku 2012 a vyplývají ze zúčtování a výplaty mezd za prosinec Výkaz zisku a ztráty Viz tab. 2 Tabulka 2 "Výkaz zisku a ztráty" zachycuje celkový stav hospodaření ZČU v Plzni v roce V rámci hlavní činnosti byl vykázán po zdanění zisk 20,42 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti zisk 300,48 tis. Kč. Výsledky za ZČU celkem: Druh činnosti Výnosy Náklady Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč Hospodářský výsledek po zdanění Hlavní činnost , , ,42 20,42 Doplňková činnost , ,15 300,48 300,48 Celkem , , ,90 320,90 8

10 2.3 Přehled o peněžních tocích Stav peněžních prostředků na účtech ZČU v Plzni se v průběhu roku 2011 zvýšil o 84,30 %, v absolutní hodnotě o ,90 tis. Kč. Nejvýznamnější položky snižující stav peněžních prostředků: Zvýšení stavu dlouhodobého nehmotného majetku o 5 049,32 tis. Kč. Nárůst proti předcházejícímu období činí 4,37 %, přičemž nejvýznamnější položku tvoří nárůst software o 5 592,25 tis. Kč. Zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o ,20 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,97 % proti stavu na počátku roku Významné položky: Pozemky: nárůst o ,15 tis. Kč, což činí nárůst o 44,79 % proti stavu na počátku roku Nedokončené hmotné investice (Výzkumná centra VaVpI): nárůst o ,87 tis. Kč, tj. 544,65 % proti stavu na počátku roku SZNN: nárůst o ,06 tis. Kč, tj. nárůst o 9,75% proti stavu na počátku roku Nejvýznamnější položky zvyšující stav peněžních prostředků: Oprávky k software - zvýšení proti stavu na počátku období o 9 895,27 tis. Kč, což činí zvýšení o 11,37 %. Oprávky ke stavbám - zvýšení proti stavu na počátku období o ,74 tis. Kč, což činí zvýšení o 11,38 %. Oprávky k movitým věcem a souboru movitých věcí - zvýšení proti stavu na počátku období o ,28 tis. Kč, což činí zvýšení o 3,52 %. 9

11 3 Analýza výnosů a nákladů Viz tab. 5, 5a, 5b, 5c, 5d 3.1. Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni hospodařila v roce 2011 s větším objemem peněz než v roce Výnosy v hlavní činnosti vzrostly o , 71 tis. Kč. Náklady vzrostly o ,51 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl v roce ,90 tis. Kč Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů a) neinvestiční příspěvek a dotace z kapitoly MŠMT v členění ukazatelů A-U Mimo výše uvedené neinvestiční prostředky obdržela Západočeská univerzita v Plzni v roce 2011 z kapitoly 333 (odboru 5) prostředky na Centrum výměny mládeže ve výši tis. Kč, na Projekt od malička prostředky ve výši 240 tis. Kč, na Česko-německé setkání žáků částku 67 tis. Kč, na 7.Česko-německé setkání mládeže 75 tis. Kč, na dofinancování SVES 2 č.257 doc. Egra 22,66 tis. Kč a na Zeměpisnou olympiádu 90 tis. Kč. 10

12 b) dále ZČU v Plzni obdržela neinvestiční dotaci na výzkum a vývoj dle jednotlivých programů v členění: 1) Institucionální prostředky VaV ,65 tis.kč z toho: výzkumné záměry ,00 tis.kč podpora výuk. organizací podle jimi dosažených výsledků ,00 tis.kč mezinárodní spolupráce ,65 tis.kč z toho: rámcové programy ,00 tis.kč mobilita výzk. pracovníků ,65 tis.kč 2) Účelové prostředky VaV ,00 tis.kč z toho: programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovace ,00 tis.kč z toho: Národní program výzkumu II ,00 tis.kč specifický vysokoškolský výzkum ,00 tis.kč c) Kapitálová dotace mimo programové financování ,00 tis.kč z toho: FRVŠ ,00 tis.kč rozvojové programy ,00 tis.kč d) Kapitálová dotace na VaV ,00 tis.kč z toho: institucionální podpora VaV na výzkumné záměry ,00 tis.kč e) Kapitálová část příspěvku 195,00 tis.kč Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Vlastní výnosy ukazují tab.6 a tab.7 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem ,61 tis.kč ,63 tis.kč ,24 tis.kč Proti roku 2010 zaznamenaly vlastní výnosy ZČU v Plzni nárůst o ,69 tis. Kč. Největší podíl z vlastních příjmů tvořily tyto položky: tis.kč % kolejné ,29 12,14 tržby z prodeje služeb (mimo kolejného) ,42 19,18 tržby za vlastní výrobky ,70 4,42 poplatky spojené se studiem ( 58 zák.111/1998 Sb.) 9 614,50 2,24 tržby za další činnosti poskytované VŠ ,60 4,93 pronájmy prostor ,00 2,48 dary 4 402,00 1,03 11

13 Poplatky spojené se studiem viz. tab.7 Zdrojem stipendijního fondu jsou poplatky za nadstandardní dobu studia ve výši ,42 tis. Kč a poplatky za studium v dalších programech ve výši 1 000,57 tis. Kč. Ve výnosech jsou zaúčtované poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením ( 58 odst.1) ve výši 9 325,74 tis. Kč a poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst.5) ve výši 288,76 tis. Kč Náklady Strukturu nákladů hlavní činnosti ukazuje následující přehled: Náklady v oblasti hlavní činnosti vzrostly v roce 2011 o ,77 Kč, tj. o 4,84 % ve srovnání s rokem Nárůst zaznamenaly především tyto nákladové položky: osobní náklady, spotřeba materiálu, cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní daně a poplatky, jiné ostatní náklady a poskytnuté příspěvky. 12

14 Strukturu nákladů doplňkové činnosti ukazuje následující přehled: Náklady v oblasti doplňkové činnosti v roce 2011 klesly o ,07 Kč. 3.2 Koleje a menzy Viz tab. 10a, 10b Stravování Stravování studentů zajišťují dvě vysokoškolské menzy a tři bufety jeden umístěný v prostorách Fakulty strojní, Univerzitní 22, druhý v budově Fakulty pedagogické, Klatovská 51 a třetí v budově VŠ koleje Bolevecká 30. Vysokoškolská menza na Borech, Univerzitní 12, má plánovanou denní kapacitu výroby jídel a počet míst u stolu 350. V roce 2011 bylo vydáno v menze hlavních teplých a studených jídel. Z celkového počtu hlavních teplých jídel bylo pro strávníky v r vydáno teplých večeří. Další teplá jídla byla odvezena a prodána v Bufetu Klatovská a Univerzitní. V Bufetu Klatovská bylo včetně dotované pizzy vydáno teplých jídel a v Bufetu Univerzitní jídel. V menze je zaveden bezobjednávkový systém s možností výběru z průměrného počtu osmi teplých jídel, jedné večeře a několika druhů minutek. Večeře si strávníci (na rozdíl od hlavních jídel) objednávají. Strávníci v nabídce naleznou i vegetariánská jídla a jídla připravená z BIO potravin. 13

15 Vysokoškolská menza Kolárova 19 má plánovanou denní kapacitu výroby jídel a 341 míst u stolu. V roce 2011 bylo v této menze podáno hlavních teplých a studených jídel. Další teplá jídla byla odvezena a prodána v Bufetu Bolevecká. Včetně dotované pizzy bylo v Bufetu Bolevecká vydáno teplých jídel. V menze je zaveden bezobjednávkový systém jídel s možností výběru z průměrného počtu sedmi hlavních jídel. Bufet Univerzitní 22 je pro studenty, zaměstnance i veřejnost otevřen již pět let. V jeho nabídce jsou jídla rychlého občerstvení (pizza, gyros, hamburgery, klobásy, kuřecí stehna, bagety, saláty, studené nápoje, pečivo, cukrovinky, zákusky a další pravidelně doplňovaný sortiment). V budově Pedagogické fakulty ZČU Klatovská 51 je otevřen bufet pro studenty, zaměstnance i veřejnost se stejným sortimentem. Pro strávníky obou bufetů je zajištěn výdej dvou druhů teplých jídel a polévky, které jsou dováženy z menzy Univerzitní 12. Výběr ze dvou druhů teplých jídel a polévky je zajištěn i v bufetu, umístěném ve vestibulu VŠK Bolevecká Otevřením tohoto bufetu se výrazně zvýšila kvalita poskytovaných služeb pro ubytované studenty, kteří možnost stravování hojně využívají. Pro strávníky jsou v menzách Univerzitní i Kollárova v provozu samoobslužné bufety s doplňkovým prodejem (např. bagety, saláty, vegetariánské saláty, jednoporcovky, studené a teplé nápoje, pečivo, cukrovinky, zákusky). Stravování studentů Ekonomické fakulty v Chebu je i nadále zajišťováno prostřednictvím středoškolského stravovacího zařízení při ISŠ zemědělské - manažerské v Chebu. Studenti ZČU mají možnost odebírat z tohoto zařízení obědy i teplé večeře. Stravování pro část studentů Fakulty zdravotnických studií zajišťuje Bolevecká ZŠ. SKM poskytla v roce 2011 na stravování v těchto dvou zařízeních příspěvek ve výši ,80 Kč. Na stravování studentů ve školícím a ubytovacím zařízení v Nečtinech byl vyplacen příspěvek z prostředků SKM v celkové výši ,00 Kč (rozhodnutí ZČU). Mimo stravování studentů a zaměstnanců poskytuje SKM stravování i pro externí osoby, organizuje rauty a další doplňkovou činnost. Kalkulace ceny jídla je v souladu s platným ceníkem prací a služeb ZČU v roce MŠMT přispívá na stravování studentů částkou 19,40 Kč na jedno hlavní teplé jídlo. Ubytování Celková kapacita lůžek ve vysokoškolských kolejích SKM činila pro akademický rok 2011/2012 celkem lůžek včetně koleje Cheb. 14

16 Seznam vysokoškolských kolejí lůžková kapacita Vysokoškolské koleje Počet lůžek B1 Máchova 14-16, Plzeň 378 B2 Máchova 20, Plzeň 489 B3 Baarova 36, Plzeň 480 A1,2,3 Borská 53, Plzeň 579 L1,2 Bolevecká 30-32, Plzeň 714 V Dyleňská 24, Cheb 204 K1 Klatovská 200, Plzeň 155 Celkem Počty ubytovaných studentů - r B1 B2 B3 K1 L1-2 A1,2,3 V CELKEM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Opět, jako každoročně, probíhala obnova zařízení v některých vysokoškolských kolejích, např. nákup nových lůžkovin, matrací, ledniček, nábytku do pokojů studentů apod. a obnovení interiérových nátěrů. Na koleji Baarova 36 došlo k částečné výměně oken a přestavbě několika studoven na jednolůžkové pokoje, na koleji Bolevecká 32 se vyměnily výtahy. V Chebu prošel rekonstrukcí směšovací uzel topení a byl napojen dálkovým přenosem na dispečink v Plzni. Veškeré ubytovací kapacity byly koeficientem přerozděleny jednotlivým fakultám a Radou rektora a rektorem ZČU schváleny. Průměrná obsazenost kolejí byla v letním semestru (únor až květen) 89 %, v zimním semestru (září až prosinec) 96 %. Průměrná cena za ubytování na VŠ koleji pro studenty ZČU činí 2 235,22 Kč (včetně DPH). K tomu, že koleje nejsou naplněny ze 100% kapacity, dochází zejména odstoupením studentů od studia, případně předčasným ukončením studia a dále také nevyužitím rezervovaných kapacit pro zahraniční studenty. 15

17 4 Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy Viz tab. 11, 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 11.f, 11.g Stav Stipendijního fondu se zvýšil na ,86 tis. Kč. Do Fondu účelově určených prostředků jsme převedli částku 5 501,52 tis. Kč a do Fondu provozních prostředků jsme převedli částku ,69 tis. Kč. Jeho stav k byl ,05 tis. Kč. Fond sociální byl naplněn v roce 2011 částkou 2 162,23 tis. Kč a jeho čerpání bylo 2 033,41 tis. Kč (poukázky Flexi Pass pro zaměstnance). Do Fondu reprodukce jsme převedli ,60 tis.kč a jeho stav k byl ,58 tis. Kč. 16

18 5 Stav a pohyb majetku a závazků Dlouhodobý nehmotný majetek Stav k celkem Přírůstek Úbytek Stav k celkem ,58 tis. Kč ,80 tis. Kč 9233,48 tis. Kč ,90 tis. Kč Skladba dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč): Položka Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Nehmotné výsledky VaV 0,00 282,50 0,00 282,50 Software , , , ,95 Ocenitelná práva 504,63 0,00 0,00 504,63 Drobný dlouhodobý nehm. majetek ,33 0,00 825, ,90 Pořízení dlouhodobého nehm. majetku 1 277, , , ,92 Z dlouhodobého nehmotného majetku zaujímá rozhodující podíl software ve výši ,95 tis. Kč (89,75 % z dlouhodobého nehmotného majetku) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě ,90 tis. Kč (8,54 %). Dlouhodobý hmotný majetek Stav k celkem Přírůstek Úbytek Stav k celkem ,26 tis. Kč ,13 tis. Kč ,13 tis. Kč ,46 tis. Kč Skladba dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč): Položka Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Stavby , , , ,87 Samost. movité věci a soubor mov. věcí , , , ,87 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,37 0, , ,66 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 346,77 0,00 0,00 346,77 Pozemky , , , ,87 Umělecká díla a předměty 5 471,24 102,00 0, ,24 Pořízení dlouhodobého hm. majetku , , , ,14 Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek 0, , ,48 194,04 17

19 Z dlouhodobého hmotného majetku zaujímá rozhodující podíl hodnota budov, hal a staveb, a to ,87 tis. Kč (56,89 % z dlouhodobého hmotného majetku), dále následují samostatné movité věci v hodnotě ,87 tis. Kč (30,52 %) a pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši ,14tis. Kč (4,82 %). Největší nárůst byl u pořízení dlouhodobého hmotného majetku ( ,87 tis. Kč) a u samostatných movitých věcí ( ,06 tis. Kč). U samostatných movitých věcí je nárůst způsoben zejména v důsledku pořízení výpočetní techniky, vědeckých a laboratorních přístrojů a zařízení. Dlouhodobý finanční majetek Stav k celkem Stav k celkem 600,00 tis. Kč 600,00 tis. Kč Krátkodobý finanční majetek Stav k celkem Přírůstek Úbytek Stav k celkem ,69 tis. Kč ,39 tis. Kč ,99 tis. Kč ,09 tis. Kč Skladba krátkodobého finančního majetku (v tis. Kč): Položka Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Pokladna 1 793, , , ,63 Ceniny 414, , ,74 530,34 Bankovní účty , , , ,12 Celková výše krátkodobého finančního majetku se navýšila o ,40 tis. Kč, přičemž u bankovních účtů došlo k nárůstu o ,70 tis. Kč a u cenin o 115,50 tis. Kč. U pokladny došlo k poklesu o 327,80 tis. Kč. Zásoby Stav k celkem Přírůstek Úbytek Stav k celkem 9 944,71 tis. Kč ,96 tis. Kč ,61 tis. Kč ,06 tis. Kč 18

20 Skladba zásob (v tis. Kč): Položka Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Materiál 2 773, , , ,67 Nedokončená výroba 2 500, , , ,08 Výrobky 3 332, , , ,27 Zboží 1 337, , , ,04 Celková výše zásob se navýšila o 572,35 tis. Kč, přičemž u materiálu došlo k nárůstu o 606,09 tis. Kč. Naopak u nedokončené výroby došlo k poklesu o 337,75 tis. Kč. Pohledávky Stav k celkem Přírůstek Úbytek Stav k celkem ,82 tis. Kč ,41 tis. Kč ,71 tis. Kč ,52 tis. Kč Skladba pohledávek (v tis. Kč): Položka Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Pohledávky z obchodního styku , , , ,77 Daně a poplatky 0, ,96 7, ,15 Pohledávky za zaměstnanci 244, , ,59 262,68 Pohledávky za účastníky sdružení 1,00 0,00 0,00 1,00 Jiné pohledávky 337, , ,94 290,79 Dohadné účty aktivní , , , ,13 Celková výše pohledávek se navýšila o ,71 tis. Kč, přičemž k nárůstu došlo zejména u položky dohadné účty aktivní ( ,73 tis. Kč). Naopak u pohledávek z obchodního styku došlo k poklesu o 669,87 tis. Kč. Nejvyšší pohledávky ZČU jsou vůči firmám Volkswagen Aktiengesellschaft ( ,- Kč), ASC Squash, s.r.o. ( ,10,- Kč) a RWE GasNet, s.r.o. ( ,- Kč). Západočeská univerzita v Plzni pravidelně zasílá dlužníkům upomínky a v některých případech vymáhá zaplacení pohledávky soudní cestou. 19

21 Závazky Stav k celkem Přírůstek Úbytek Stav k celkem ,53 tis. Kč ,53 tis. Kč ,13 tis. Kč ,93 tis. Kč Skladba závazků (v tis. Kč): Položka Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Závazky z obchodního styku , , , ,38 Závazky vůči zaměstnancům , , , ,20 Závazky k inst. soc. zabezp. a zdr. poj , , , ,91 Daně a závazky , , , ,04 Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu 375, , , ,64 Závazky k účastníkům sdružení 1,00 0,00 0,00 1,00 Jiné závazky , , , ,47 Dlouhodobé závazky 224,80 0,00 52,00 172,80 Dohadné účty pasivní 8 803, , , ,48 Celková výše závazků se oproti minulému období navýšila o ,40 tis. Kč, přičemž k navýšení došlo zejména u položky závazky z obchodního styku ( ,95 tis. Kč). Naopak k poklesu došlo zejména u jiných závazků ( ,92 tis. Kč). Bankovní výpomoci a půjčky Stav k celkem Přírůstek Úbytek Stav k celkem 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 20

22 Inventarizace majetku Dle Rozhodnutí rektora č. 36R/2011 ze dne 31. srpna 2011 ve věci inventarizace majetku a závazků k byly provedeny tyto inventarizace: Inventarizace pozemků, budov a staveb Inventarizace hmotného majetku Inventarizace nehmotného majetku Inventarizace materiálu na skladech Inventarizace skript a informací o studiu na skladě včetně skladu NAVA Inventarizace skladu extra lehkého topného oleje (ELTO) Inventarizace potravin a zboží na skladech Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů 1. Inventarizace pozemků, budov a staveb Inventarizace pozemků, budov a staveb byla provedena k Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. 2. Inventarizace hmotného majetku Inventarizace hmotného majetku byla provedena k V důsledku provedení fyzické inventury hmotného majetku na všech pracovištích ZČU byly zjištěny následující rozdíly: Typ majetku Přebytky Manka (v Kč) Drobný hmotný majetek (DH03) 0, ,80 Potenciální tech.zhodnocení k hmotnému majetku (PTZ) 0, ,80 Manka vzniklá u DH03 a PTZ byla předána k projednání náhradové komisi. 3. Inventarizace nehmotného majetku Inventarizace nehmotného majetku byla provedena k Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 4. Inventarizace materiálu na skladech Inventarizace materiálu na skladech proběhla k Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 5. Inventarizace skript a informací o studiu na skladě včetně skladu NAVA Inventarizace proběhla k Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 21

23 6. Inventarizace skladu ELTO Inventarizace skladu ELTO byla provedena k Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 7. Inventarizace potravin a zboží ve skladech Inventarizace potravin a zboží ve skladech byla provedena k Při inventarizaci byly zjištěny následující rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí: Pracoviště (Bufet Bolevecká) manko zboží 114,80 Kč manko potravin 103,21 Kč Manka obou pracovišť byla dána k úhradě zaměstnancům SKM a byla v účetním systému Magion zaúčtována jako pohledávka za zaměstnancem. Proto účetní stav nevykazuje k rozdíly. Na ostatních pracovištích nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 8. Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů Inventarizace byla provedena k na všech pokladních místech. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. Závěr Výroční zpráva o hospodaření byla zpracována v souladu s pokyny MŠMT. Vykazuje věrný obraz hospodaření Západočeské univerzity v Plzni. Výsledky hospodaření univerzity i jejích součástí jsou na drtivé většině fakult dobrým základem pro vývoj hospodaření roku

24 Tabulka č.1 - Rozvaha 23

25 24

26 25

27 Tabulka č.2 - Výkaz zisku a ztráty 26

28 Tabulka č.3 - Hospodářský výsledek 27

29 Tabulka č.4 - Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 28

30 29

31 Tabulka č.5 - Veřejné zdroje financování 30

32 Tabulka č.5a - Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 31

33 Tabulka č.5b - Financování výzkumu a vývoje 32

34 Tabulka č.5c - Financování programů reprodukce majetku 33

35 Tabulka č.5d - Financování strukturálních fondů 34

36 Tabulka č.6 - Přehled vybraných výnosů Tabulka č.7 - Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ 35

37 Tabulka č.8 - Pracovníci a mzdové prostředky Tabulka č.8a - Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) Tabulka č.8b - Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) 36

38 Tabulka č.9 - Stipendia 37

39 Tabulka č.10 - Neinvestiční náklady a výnosy Koleje a menzy Tabulka č.10a - Oblast stravování Tabulka č.10b - Oblast ubytování 38

40 Tabulka č.11 - Fondy 39

41 Tabulka č.11a - Rezervní fond Tabulka č.11b - Fond reprodukce majetku 40

42 Tabulka č.11c - Stipendijní fond Tabulka č.11d - Fond odměn Tabulka č.11e - Fond účelově určených prostředků 41

43 Tabulka č.11f - Fond sociální Tabulka č.11g - Fond provozních prostředků 42

44 Výroční zpráva o hospodaření ZČU 2011 Zpracování: Ekonomický odbor ZČU Tisk: Tiskárna Král, Plzeň Duben 2012 ISBN Vydala: Západočeská univerzita v Plzni

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Obsah Seznam použitých zkratek Úvod Roční účetní závěrka Analýza výnosů a nákladů... 9

Obsah Seznam použitých zkratek Úvod Roční účetní závěrka Analýza výnosů a nákladů... 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2014 Obsah Seznam použitých zkratek... 4 1 Úvod... 5 2 Roční účetní závěrka... 6 2.1 Rozvaha... 6 2.2 Výkaz zisku a ztráty... 7 2.3 Přehled

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

A. STÁLÁ AKTIVA , ,63 součet položek

A. STÁLÁ AKTIVA , ,63 součet položek Licence:D0NW ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUA60 23012004 Zpracoval: Schovánková Okamžik sestavení: 18.02.2005 9h12m38s Strana: 1 +---------------------------------------------+

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Název nadřízeného orgánu :... Kapitola : 314. Stav k 1.1. Stav k A Stálá aktiva ř ,

Název nadřízeného orgánu :... Kapitola : 314. Stav k 1.1. Stav k A Stálá aktiva ř , ROZVAHA (BILANCE) ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tisících Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2004 Sestava č. 3 Rok Měsíc IČO 2004 12 00003000

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

obsah Tabulka č. 8b Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)... 34

obsah Tabulka č. 8b Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)... 34 výroční zpráva o hospodaření západočeské univerzity v plzni za rok 2013 obsah 1 ÚVOD... 2 2 Roční účetní závěrka... 3 2.1 Rozvaha... 3 2.2 Výkaz zisku a ztráty... 4 2.3 Přehled o peněžních tocích...

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2013 Opava, červen 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010 Opava, květen 2011 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Úvod 5 1. Roční účetní závěrka a výrok

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 64202313 Název: Základní škola 5.května Dvůr Králové AKTIVA CELKEM 8 227 873,54 4 562 585,50 3 665 288,04

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. OLOMOUC květen 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. OLOMOUC květen 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 OLOMOUC květen 2015 O B S A H 1. Úvod 2. Roční účetní závěrka 2.1 Rozvaha 2.2 Výkaz zisku a ztráty a. Výkaz zisku a ztráty sumář b. Výkaz zisku a ztráty škola c.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 195 772 810,92 25 539 282,24 170 233 528,68 172 179 857,17

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 423 677,93 3 212 421,96 3 211 255,97 2 426 163,98 A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2013 Praha, květen 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, Praha 2014 ISBN 978-80-245-2032-2 Obsah Výroční zpráva

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více