NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA"

Transkript

1 NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatel: Odbor rozvoje, majetku a investic Datum zpracování: 9. prosince

2 1. Účel vypracování návrhu a. Zajistit v centru města možnost dostupného parkování pro občany a návštěvníky města b. Umožnit občanům bydlícím v zóně se zákazem stání v centru města možnost parkování bez porušení dopravního značení za dostupných cenových relací c. Přehodnotit počet a kapacitu stávajících parkovacích ploch a vytipovat pro tyto účely další místa v centru města d. Sjednotit provozovatele parkovišť ve městě a provozní dobu všech parkovišť e. Stanovit způsob obsluhy parkovišť s cílem uplatnění moderních technologií f. Provést aktualizaci cen krátkodobého a dlouhodobého parkovného v závislosti na atraktivitě lokality, zavést možnost celodenního parkovného za přijatelné ceny 2. Stanovení zájmové oblasti Zájmovým územím je centrum města, které je vymezené svislou dopravní značkou IP 25a začátek zóny s dopravním omezením a IP 25b konec zóny, která je doplněna užitím DZ B 29 zákaz stání mimo vyhrazená parkoviště. Toto území je ohraničeno ulicemi Paní Zdislavy, Havlíčkova, Roháče z Dubé, Žižkova, Jiráskova, U Synagogy, Erbenova, Sokolská. 3. Popis stávajícího stavu V současnosti je v centru města 6 parkovišť, která provozuje na základě nájemní smlouvy soukromý subjekt, 2 parkoviště se závorovým systémem, provozovaná městem, 1 parkoviště vyčleněné výhradně pro rezidenty a abonenty provozované městem, 2 parkoviště vyhrazená pro TAXI a 1 nezpoplatněné parkoviště. Umístění parkoviště Kapacita parkoviště Provozovatel Náměstí TGM 43 Soukromý subjekt v nájmu Jeřábkovo náměstí 13 Dtto Erbenova ANDY 17 Dtto Ul. U Synagogy 20 Dtto Moskevská k Jindřicha z L. 26 Dtto Mariánská ul. 7 Dtto OD Banco 96 Město závorový systém U Synagogy 120 dtto Škroupopvo nám. 55 Město rezidentní a abonentní Sokolská 10 TAXI Mariánská ul. 2 TAXI KD Crystal 106 Nezpoplatněné 2

3 Parkoviště v pronájmu soukromého podnikatele jsou obsluhována manuálně pracovníky, zaměstnanými u podnikatele. Ti vydávají jednotlivým vozidlům parkovací lístky a vybírají parkovné. Závorový systém parkovišť provozovaných městem je obsluhován pracovníky městského úřadu a je spojen s určitými provozními problémy. Karty pro vozidla TAXI a pro rezidentní a abonentní parkování vydává pracovnice oddělení technické správy majetku. Dvě parkoviště v zájmovém území jsou bezplatná. Dále jsou pro potřeby většinou abonentů a rezidentů označeny části některých ulic v centru města dopravní značkou IP 11a Parkoviště s nezpoplatněným parkováním (Havlíčkova, Roháče z Dubé, Moskevská, Paní Zdislavy, Jiráskova, Žižkova). Maximální cena parkovného dle Nařízení města č.1/2006 je 20,- Kč za každou započatou hodinu. V této sazbě je zahrnuto DPH. Stávající ceny pro parkoviště ve správě města v zónách s rezidentním a abonentním parkováním: A. Parkoviště TAXI ,- Kč/rok B. Parkoviště Škroupovo náměstí Rezidentní ,- Kč/rok Abonentní ,- Kč/rok C. Parkoviště OD Banco se záv. Rezidentní 720,- Kč/rok Abonentní ,- Kč/rok D. Parkoviště U Synagogy se závorou: Rezidentní 360,- Kč/rok Abonentní 3 600,- Kč/rok Nájemné za pronajaté parkovací plochy v Kč za rok: Nám. TGM 43 míst ,- Moskevská 26 míst ,- Erbenova ANDY 17 míst ,- Jeřábkovo nám. 23 míst ,- U Synagogy 20 míst ,- Mariánská 7 míst , C e l k e m 126 míst ,- Kč 3

4 Přehled vytížeností jednotlivých parkovišť Parkoviště Kapacita Současná obsazenost v % Parkoviště se závorami: OD Banco U Synagogy Parkoviště pro abonenty a rezidenty: Škroupovo náměstí Parkovací pochy v nájmu: Náměstí TGM Jeřábkovo nám Erbenova ANDY Ul. U Synagogy Moskevská k Jindřicha z L Mariánská Parkoviště nezpoplatněné: U KD Crystal Ekonomika stávajícího parkovacího systému Příjmy ze stávajícího parkovacího systému jsou tvořeny inkasem nájemného za pronájem parkovišť soukromému subjektu, tržbami parkovišť se závorovým systémem, tržbami za parkovací karty rezidentů a abonentů a tržbami za parkování TAXI. Náklady na provozování parkovišť tvoří platby za údržbu a opravy PC a závorových systémů, pronájem a údržba mobilních WC, platby za el. energii a mzdy obsluhy parkovišť se závorovým systémem. Veškeré údaje zahrnují i DPH. Příjmy z nájemného za parkovací plochy: ,- Kč Tržby na parkovištích se závorou a za karty ,- Kč Náklady na správu a provoz parkovišť se závorou ,- Kč Současný roční finanční přínos parkovišť ,- Kč 5. Návrh optimalizace Cílem optimalizace parkovacího systému v centru města je vytvořit ucelený parkovací systém s optimální obsazeností a obrátkovostí na komerčně atraktivních místech. To předpokládá především omezení dlouhodobého návštěvnického parkování v centru města a současně zvýšení počtu parkovacích míst pro abonenty a rezidenty. Souběžně s optimalizací dopravní je třeba řešit optimalizaci ekonomickou tak, aby nově zavedený systém umožnil přijatelnou ekonomickou návratnost vložené investice a přinesl maximum užitku pro potřeby města a jeho obyvatel. 4

5 To podle zkušeností z jiných měst umožňuje například přímé provozování všech parkovacích ploch městem, současně se zavedením moderních technologií inkasa parkovného s možnými progresivními sazbami parkovného v atraktivní oblasti města, důsledným systémem kontroly dodržování pravidel pro parkování a v neposlední řadě i rozšířením počtu parkovacích míst pro rezidenty a abonenty. Aby optimalizace byla efektivní v maximální možné míře s omezením negativních dopadů, které by mohly zavedení nového systému parkování provázet, lze navrhnout její provedení ve třech základních fázích, které jsou obecně popsány dále. Fáze 1 (předpoklad realizace v letech ) V první fází lze doporučit získání možnosti města ovlivnit způsob parkování na všech parkovištích v jeho vlastnictví. V současné době je část parkovacích ploch pronajata soukromému subjektu, který využívá k parkování systém osobního výběru parkovacího poplatku ve výši stanovené pronajímatelem, tedy městem Česká Lípa. Město Česká Lípa tak v současné době nemá reálnou možnost tento systém zásadně ovlivnit, proto by bylo vhodné upravit stávající nájemní vztah tak, aby město tuto možnost získalo. Jednou z možností, jak tohoto stavu dosáhnout je například ukončení smluvního vztahu se stávajícím nájemcem, kde je stanovena výpovědní lhůta v délce 6 měsíců. V průběhu výpovědní lhůty je pak možné připravit a realizovat potřebná opatření tak, aby po ukončení nájemního vztahu mohlo plynule dojít k přechodu na nový systém parkování v centru České Lípy, který bude pro obyvatele a návštěvníky města jednoduchý, srozumitelný a přinese obecně přijatelné podmínky pro využití dostupných parkovacích ploch v historickém centru města. Pokud město dospěje do fáze, kdy bude moci ovlivnit systém parkování na plochách v současné době pronajatých, je nejjednodušším řešením využít na těchto plochách některého z mnoha dostupných typů parkovacích automatů, jejichž obsluha je jednoduchá a srozumitelná všem uživatelům. Odbor rozvoje, majetku a investic se otázkou technických možností, které skýtají nejrůznější automatické parkovací systémy, zabýval velmi intenzivně v poslední době v souvislosti s přípravou tohoto materiálu. Z tohoto pohledu lze říci, že ideální možností by bylo využití parkovacích automatů, které umožňují jejich postupnou další modernizaci s přidáním mnoha dalších možných funkcí počínaje placením parkovného SMS systémem a konče například možností úhrad některých poplatků městu právě prostřednictvím parkovacího automatu. V první fázi je samozřejmě nezbytné, aby parkovací automaty umožňovaly právě úhradu parkovného a možné nastavení různých sazeb parkovného v různých lokalitách případně i v různých časových obdobích. Tak lze dosáhnout maximální využitelnosti jednotlivých parkovacích státní pro maximální počet občanů a návštěvníků centra města a omezit dlouhodobé stání v nejatraktivnějších lokalitách na minimum. Pro plynulý přechod k novému parkovacímu systému však v prvním období je jistě vhodné citlivě zhodnotit a vybrat jednotlivé sazby parkovného tak, aby nedocházelo k nárazovému změnovému efektu a negativnímu dopadu na využití parkovacích ploch mimo řešené centrum města. 5

6 Proto by bylo vhodné ponechat při zavedení nového systému jak současnou sazbu za parkování po dobu 1 hodiny ve výši 20,- Kč tak i placenou dobu parkování, tedy pondělí až pátek od 8.00 hod. do hod. a v sobotu od 8.00 hod. do hod. V souvislosti s tím je možné uvažovat i s určitou úpravou sazeb ve velmi exponovaných částech centra, kde by bylo možné upravit sazby půlhodinové a snížit tak počet dlouhodoběji parkujících vozidel ve prospěch krátkodobého stání (např. k vyřízení jednoduchých záležitostí ve veřejných budovách na náměstí T.G.Masaryka). Důležitým atributem celého systému je, jak již bylo řečeno, i kontrolní systém, tedy mechanismus, který zajistí maximální míru dodržování pravidel parkování. Pro zjednodušení systému, zajištění minimálního nárůstu aktivity městské policie při stíhání nedodržování pravidel parkování a zároveň umožnění pracovního uplatnění osobám se ZTP, lze navrhnout systém, který předpokládá využití několika pracovníků provádějících pravidelné kontroly parkovacích lístků umístěných za sklem parkujících vozidel a to na všech parkovištích obsluhovaných parkovacími automaty. Tato pracovní činnost je přístupná i osobám s určitým stupněm handicapů a předpokládá prostou kontrolní činnost a činnost oznamovací. Oznámení o prohřešcích proti pravidlům parkování by tito pracovníci směřovali na městskou policii, která by v těchto případech mohla v rámci svých kompetencí zasahovat. To jistě předpokládá i určité personální a technické zabezpečení ze strany městské policie pro výkon těchto činností. Výhledově lze předpokládat, že touto činností by se zabývali cca 2 městští strážníci, kteří by v takovém případě měli posílit řady městské policie s tím, že jejich činnost by nejen přispěla k bezproblémovému fungování parkovacího systému, ale zároveň by byli využiti i k dalším aktivitám městské policie a zvýšení její akceschopnosti. Samotná obsluha parkovacích automatů a sledování jejich stavu, tj. naplněnosti zásobníku mincí, funkčnosti automatu apod. by s ohledem na stávající technické možnosti měla být na principu obsluhy dálkové a mohla by být zajištěna jedním z pracovníků města, který by tuto činnost měl zařazenu jako část svojí pracovní náplně. Tímto pracovníkem by pak mohlo být zajištěno i vybírání plných zásobníků mincí a jejich odvod do pokladny města. Tyto technické provozní záležitosti je však nutné řešit až v souvislosti s přesnějším vymezením celého postupu při zavádění nového systému v případě, že bude rozhodnuto o tom, že nový systém bude realizován. Pro obsluhu jednotlivých parkovišť navrhuje ORMI v souvislosti s prostorovým uspořádáním a zajištěním bezpečnosti řidičů instalovat parkovací automaty následovně: Náměstí TGM Jeřábkovo nám. Mariánská ulice Ul. Erbenova Ul. U Synagogy Ul. Moskevská 4 ks.1 ks.1 ks 1 ks 2 ks 2 ks Celková potřeba parkovacích automatů 11 ks 6

7 Na tento navrhovaný počet parkovacích automatů je dále zpracován hrubý ekonomický odhad nákladů a přínosů nového systému. Ekonomika Pro hrubou představu ekonomických dopadů zavedení nového systému parkování lze vycházet z těchto základních údajů: 50 % obsazenost 126 míst x hod/rok x 50% = hod/rok Nákup automatů ,- Kč/1 ks x 11 ks = ,- Kč Výdaj za roční údržbu automatů = ,- Kč (tento výdaj je odhadovaný a obsahuje pravidelnou údržbu, pořízení parkovacích lístků a případné opravy) Předpokládaná roční tržba 20,- Kč/1 hod x hod = ,- Kč Roční mzda včetně odvodů za 3 pracovníky obsluhy = ,- Kč Budeme-li uvažovat s využitím nových strážníků městské policie, pak by předpokládaný výsledný roční výnos bylo třeba ještě snížit o náklady na tyto pracovníky a související nepřímé náklady, tedy snížit výnos o cca ,- Kč ročně. Předpokládaný výnos v roce nákupu automatů v Kč se zahrnutými sazbami DPH ve výši 20%. Předpokládáme, že provoz automatů bude spuštěn v lednu roku Předpokládaná roční tržba ,- Odvod DPH 20 % z tržby ,- Výdej za nákup automatů ,- Roční výdaj za údržbu automatů ,- Roční mzda 3 pracovníků se ZTP (odhad) ,- Roční mzda 2 strážníků městské policie (odhad) ,- Potřebné vybavení strážníků městské policie ,- Nástupní školení strážníků městské policie ,- Předpokládaný výnos za 1. rok provozu ,- Předpokládaný výnos za provoz automatů v dalších letech v Kč se zahrnutými sazbami DPH ve výši 20%. Předpokládaná roční tržba ,- Odvod DPH 20 % z tržby ,- Roční výdaj za údržbu automatů ,- Roční mzda 3 pracovníků se ZTP (odhad) ,- Roční mzda 2 strážníků městské policie (odhad) ,- Potřebné vybavení strážníků městské policie ,- Povinné školení strážníků městské policie 1x 3 roky ,- Předpokládaný roční výnos v dalších letech ,- 7

8 Uváděné údaje výnosů, resp. ztrát, je třeba brát jako orientační, pro potřeby podrobné analýzy je nutné ověření dopadů na jednotlivé rozpočtové položky města, v nichž se ve výsledku odrážejí přesné náklady na mzdy včetně odvodů a na technické zajištění pomůcek pro pracovníky, kteří budou vykonávat kontrolní resp. represivní činnosti v souvislosti se sledováním dodržování pravidel parkování. Jednou z možností je i pronájem parkovacích automatů od jejich dodavatele, potom lze možný ekonomický přínos tohoto způsobu vyjádřit takto: Pronájem automatů 11 ks x 7.000,- Kč/1ks x 12 měsíců = ,- Kč/rok Předpokládaný výnos za provoz pronajatých automatů Předpokládaná roční tržba ,- Odvod DPH 20 % z tržby ,- Roční výdaj za pronájem včetně údržby ,- Roční mzda 3 pracovníků se ZTP (odhad) ,- Roční mzda 2 strážníků městské policie (odhad) ,- Potřebné vybavení strážníků městské policie ,- Nástupní školení strážníků městské policie ,- Předpokládaný roční výnos ,- Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že nákup a údržba parkovacích automatů na vlastní náklady je ekonomicky výhodnější, než jejich pronájem. Proto doporučujeme automaty zakoupit. Fáze 2 (předpoklad realizace v letech ) Od této fáze se s ohledem na značný dopad na organizaci parkování v České Lípě jeví jako nejvhodnější zpracování odborné studie dopravy v klidu, která podrobně zváží veškeré dopady navrhovaných opatření na dopravní situaci města. Z pohledu ORMI by bylo vhodné ve 2. fázi, tj. po zavedení parkovacích automatů na pronajatých parkovištích a prokázání skutečné obsazenosti a výnosnosti parkovišť se přistoupit ke změně systému parkování na parkovištích se závorovým systémem, kde dochází k určitým provozním problémům spojeným s celodenním nepřetržitým provozem a odvodem tržeb (U Synagogy a U Banca), a bezplatného parkování u KD Crystal. Tam je možné uvažovat s využitím některé z moderních metod obsluhy takových parkovišť s nižší náročností na personální zajištění služby, např. některý z mnoha dostupných typů moderního závorového systému, který vyžaduje technický dohled, ale nikoli nepřetržitou přítomnost pracovníka obsluhy, který vydává parkovací lístky a osobně vybírá poplatky za parkování. Též je pak možné řešit změnu cen za parkování s ohledem na využívání parkovišť. Fáze 3 (předpoklad realizace v letech ) Poslední fází by mělo být řešení dopravní situace v přeplněných ulicích a na sídlištích a parkování abonentů a rezidentů. Tuto fázi je potřeba rovněž řešit zadáním vypracování studie parkování odborné firmě a následnou volbou ideálního způsobu řešení. 8

Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012

Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012 Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012 VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu I. fáze (od 1.června 2007) II. fáze (od uvedení parkovacího domu Střelnice do provozu, cca od 01/2008) III. fáze

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Datum vydání: srpen 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Obsah Obsah... 2 1. Uvedení do problematiky... 4 1.1. Úvod... 4 1.2.

Více

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část OBSAH DOKUMENTACE 1. Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU 2. Analýza stávající úrovně

Více

1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK

1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK 1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 3.0 FINÁLNÍ VERZE Obsah Obsah... 2 Seznam tabulek a obrázků... 4 Seznam použitých zkratek... 5 1 Úvod...

Více

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt Městská část Praha 8 Koncesní projekt výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka 19. dubna 2010 Koncesní projekt Obsah: 1 Strategický rámec... 8 1.1 Vyhodnocení potřeb Zadavatele 8 1.1.1 Současný stav...

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza Úvod Studie proveditelnosti, její finanční a ekonomická část,

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Zpracoval: KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, 602 00 Brno. pracoviště: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno. 1 z 80

Zpracoval: KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, 602 00 Brno. pracoviště: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno. 1 z 80 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Část B Zpracování přestupního

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR

Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR Prosinec 2013 Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR Obsah Seznam zkratek a definice... 4 1. Důležité

Více

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 OBSAH 2/52 OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ...

Více

Návrh řešení problematiky parkování v Hluboké nad Vltavou

Návrh řešení problematiky parkování v Hluboké nad Vltavou Návrh řešení problematiky parkování v Hluboké nad Vltavou Zpracoval: Bc. David Šťastný 1 Obsah 1. Úvod 2 2. Finanční kalkulace.3 3. Porovnání příjmů jiných měst z parkování.4 4. Možné úpravy v řešení dopravní

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace city logistiky na město Brno Radek Přikryl Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace city logistiky

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 3. BYTOVÝ FOND NA ÚZEMÍ MĚSTA 7 4. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA A ROZVOJOVÉ LOKALITY

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Efektivnost prostředků vynaložených v ústavní a v komunitní péči

Efektivnost prostředků vynaložených v ústavní a v komunitní péči web: www.trass.cz Efektivnost prostředků vynaložených v ústavní a v komunitní péči Klient Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Zakázka Aktivita 5.3 Zpracování analýzy Česká republika 5.3.3 b Efektivnost

Více

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB 2013 2/50 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více