Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko"

Transkript

1 Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko MUHLX003I5VG Č.j.: Hl 21726/2014/PrO Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Mgr. Marta Nováková Tel.: E mail: Počet listů/příloh: 8/6 V Hlinsku dne: 10. listopadu 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel město Hlinsko vyzývá zájemce dle čl. 2.2 Směrnice č. 02/2014/R o zadávání veřejných zakázek, vydané v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválené v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Hlinska dne 25. června 2014, k podání nabídky na: Provozování sběrného dvora - Hlinsko 1. Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Hlinsko Sídlo: Poděbradovo nám. 1, Hlinsko Právní forma: územní samosprávný celek IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Miroslav Krčil, DiS., starosta Kontaktní osoba: Mgr. Marta Nováková, vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ Hlinsko tel.: fax: Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 2.1. Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby 2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení celoročního provozování Sběrného dvora v Hlinsku (dále též SD ), a to v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hlinsko číslo 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Hlinska a jeho místních částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (viz příloha č. 1) a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy. 1

2 Z důvodu dostupnosti SD občanům města požaduje zadavatel zajistit provozování SD v katastrálním území Hlinsko v Čechách. Provoz SD by měl být zabezpečen každý pracovní den (od 8.30 do hod.) a v sobotu (od 8.00 do hod.) Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Provozování SD spočívá zejména v převzetí odpadu od občanů (fyzických osob), jeho roztřídění, uložení a následné využití nebo odstranění v souladu s platnými právními předpisy. Převzatý odpad bude dotřiďován a shromažďován v nádobách k tomu určených, které zajistí dodavatel. Veškeré využitelné složky odpadů (papír, plasty, kovy, apod.) budou předávány k dalšímu zpracování (recyklaci). Předmětem veřejné zakázky je i zajištění odstranění shromážděných odpadů kategorie N a kategorie O u oprávněných osob a zapojení se do systému zpětného odběru odpadů a vyřazených výrobků, především pak elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím provozovatelů kolektivních systémů, s nimiž má zadavatel uzavřeny smlouvy o zpětném odběru. Práva a povinnosti z těchto smluv (tj. zejména povinnost umožnit sběr těchto druhů odpadů ve SD, povinnost vést evidenci a právo inkasovat odměnu za sběr těchto odpadů) budou smluvně převedena na vybraného uchazeče. Jedná se o tyto správce kolektivních systémů: ELEKTROWIN a. s. se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, IČ (Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne ); EKOLAMP s.r.o. se sídlem Korytná 47/3, Praha 10 - Strašnice, IČ (Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP ze dne ); ASEKOL s.r.o. se sídlem U pejřárny 97, Praha 4 - Libuš, IČ (Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne ); ECOBAT s.r.o se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6, IČ , (Dohoda o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií ze dne ). Pozn. pro uchazeče: Ke splnění výše uvedeného požadavku zadavatele postačí uchazeči při podání nabídky předložit písemné prohlášení o tom, že uchazeč uzavře se zadavatelem, v případě, že bude jeho nabídka v zadávacím řízení vybrána jako nejvhodnější, v návaznosti na článek VIII. odst. 3. smlouvy o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko zvláštní smlouvu (příp. dodatek ke stávající smlouvě), v níž se zaváže vykonávat práva a plnit povinnosti vyplývající pro zadavatele z uzavřených smluv. Smlouvy jsou k nahlédnutí u zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je i vedení veškeré administrativní agendy spojené s provozem SD v souladu s platnou legislativou, tj. zejména vedení průběžné evidence odpadů ve SD, evidence odpadů podléhajících systému zpětného odběru, vedení provozního deníku SD, vypracování pravidelného ročního hlášení dle požadavků zadavatele, atd Materiálně-technické zabezpečení provozu SD Prostory pro provozování SD, stejně tak jako nádoby na odpady ukládané ve SD, zabezpečí dodavatel, neboť stávající SD není ve vlastnictví zadavatele. Pozn. pro uchazeče: Splnění výše uvedeného požadavku zadavatele prokáže uchazeč ve své nabídce předložením výpisu z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitostí určených k umístění SD (nebo předložením smlouvy o zajištění prostor vhodných k provozování SD, příp. předložením prohlášení vlastníka o tom, že umožní vybranému uchazeči provozování SD ve svých prostorách či na svých nemovitostech) a předložením dokladu o vlastnictví (příp. smluv. zajištění) nádob na odpady ukládané ve SD. 2

3 Povinností vybraného uchazeče bude vypracovat provozní řád SD. Provozní řád SD a rozhodnutí Krajského úřadu v Pardubicích o povolení provozovat SD v katastrálním území Hlinsko v Čechách budou zadavateli předloženy buď jako součást nabídky uchazeče nebo nejpozději 30 dnů před datem zahájení provozování SD vybraným uchazečem Cenové podmínky pro provozování SD Občané města Hlinska mohou ve SD ukládat odpad zdarma, vyjma odpadu zpoplatněného (tj. např. všechny druhy pneumatik, vzdušnice, lepenka obsahující asfalt s dehtem, stavební materiály obsahující azbest-eternit, směsné stavební a demoliční odpady atd., které jsou zpoplatněny dle ceníku). Přílohu č. 2 této výzvy tvoří Vzorový ceník za uložení zpoplatněného odpadu v SD Hlinsko, jehož strukturu by měl uchazeč při sestavování nabídky dodržet Rozdělení předmětu zakázky Zadavatel nepřipouští rozdělení předmětu veřejné zakázky na tzv. dílčí plnění - části. Nabídka musí být vypracována a předložena pouze na celý rozsah předmětu veřejné zakázky podle těchto zadávacích podmínek Další požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky Další požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky jsou uvedeny vnávrhu smlouvy o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko, jež je přílohou č. 4 této výzvy. Návrh smlouvy je jednotný a závazný pro všechny uchazeče. Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky doplněný (doplněny budou následující údaje: identifikační údaje uchazeče a navrhovaná nabídková cena - paušální částka za provoz sběrného dvora, přepočtená na měsíční náklady) a podepsaný návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem podepisování dle platného výpisu z Obchodního rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Plná moc v originále či ověřené kopii musí být v tomto případě nedílnou součástí nabídky uchazeče. Výhrady a připomínky kpodmínkám smlouvy o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko může uchazeč uvést v příslušné kolonce na krycím listu nabídky (příloha č. 3). Uvedené připomínky a výhrady mají pro zadavatele informativní charakter a nevyplývá z nich pro zadavatele žádná povinnost ani závazek. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této výzvy a obchodními podmínkami specifikovanými v návrhu smlouvy o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené ve výzvě Varianty řešení Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 3. Poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 4. Termíny a místo plnění veřejné zakázky Zahájení plnění: 1. ledna

4 Ukončení plnění: 31. prosince 2017 Místo plnění: katastrální území Hlinsko v Čechách 5. Obchodní podmínky Obchodní a platební podmínky jsou součástí této výzvy jako příloha č Kvalifikační předpoklady uchazeče 6.1. Uchazeč prokáže nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek dle čl. 11. odst této výzvy splnění kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů: čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem a v němž uchazeč prohlásí, že je ekonomicky a finančně způsobilý kprovedení veřejné zakázky. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 6 této výzvy. Prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, doklad o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenské oprávnění nebo koncese), pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí s finančním limitem nejméně 1 mil. Kč, 6.2. Čestné prohlášení bude předloženo v originále, ostatní doklady dle předchozího odstavce postačí v kopii s tím, že příslušné doklady doloží vybraný uchazeč zadavateli v originále před podpisem smlouvy Uchazeč může k prokázání části kvalifikace předložit ověřenou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaného provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení podle 53 odstavec 1 zákona) a profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání) Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) zákona Nedoložení prokázaných kvalifikačních předpokladů může být důvodem k vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení nabídky. 4

5 7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Nabídková cena Celková nabídková cena (tj. nabídková cena za tři roky provozu SD) musí zahrnovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci požadovaných služeb. Celková nabídková cena se skládá z paušální částky za vlastní provoz sběrného dvora (náklady na energie, dopravní náklady, mzdové náklady, náklady na poštovné, telefony, náklady na drobné opravy apod.) a z částek za odstranění odpadu různého složení (533,306 t odpadu za rok). Nabídkovou cenu (bez DPH) uchazeč vypočte vyplněním tabulky obsažené v příloze č. 5 této výzvy (Výpočet nabídkové ceny), kde uchazeč uvede jednotkové ceny za odstranění jednotlivých typů odpadů, které budou závazné pro potřeby budoucí fakturace. V těchto jednotkových cenách musí být započítány i veškeré náklady na dopravu odpadů. Nabídková cena za provedení služeb bude uvedena v české měně. Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Nabídková cena uchazeče je neměnná po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Po uplynutí uvedené lhůty lze cenu za prováděné činnosti změnit se souhlasem zadavatele na základě dodatku ke smlouvě za následujících podmínek: - paušální cena za provozování SD může být po dohodě smluvních stran zvýšena o míru inflace, avšak teprve v případě, kdy míra nárůstu cen (inflace) zveřejněná ČSÚ překročí 5 %. Takto stanovená nová cena může být zvýšena jedině tehdy, přesáhne-li nárůst cen (inflace dle ČSÚ) opětovně 5 %, počítáno ode dne účinnosti poslední dohody o změně ceny s tím, že k tomuto postupu může dojít v průběhu trvání smluvního vztahu opakovaně. - ceny za likvidaci jednotlivých druhů odpadu mohou být navýšeny pouze na základě změny legislativy voblasti zákonných poplatků za odstranění a ukládání odpadu oproti stavu známému v době podpisu smlouvy. V případě zvýšení ceny z důvodu změny legislativy voblasti zákonných poplatků za odstranění a ukládání odpadů může zhotovitel toto zvýšení uplatnit ode dne účinnosti nového právního předpisu. 8. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídková cena je cena bez DPH za tři roky trvání smlouvy uvedená na krycím listu nabídky. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce. Způsob hodnocení nabídek: Nabídka podaná s nejnižší cenou bude hodnocena jako nejvýhodnější. Do konečné nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady na práce a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. 5

6 9. Požadavky na zpracování nabídky 9.1. Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko předložený uchazečem včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace Uchazeč může podat pouze jednu nabídku zpracovanou v písemné formě a v českém jazyce. Nabídka musí být podepsána zástupcem uchazeče oprávněným učinit tento úkon s prokázáním příslušných oprávnění. V návrhu nabídky nesmí být nic škrtáno ani přepisováno. Nabídka bude jako celek svázána proti eventuelnímu vyjmutí jednotlivých stran a očíslována nepřerušovanou číselnou řadou Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala následující doklady a byla uspořádána v tomto pořadí: krycí list nabídky - uchazeč použije přílohu č. 3 této výzvy. Na krycím listu budou doplněny následující údaje: základní identifikační údaje uchazeče (včetně jmen osob zmocněných k dalším jednáním) a nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat v souladu se způsobem podepisování dle platného výpisu z obchodního rejstříku, popř. jinou oprávněnou osobou na základě plné moci, a případné výhrady k textu smlouvy o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko. Plná moc musí být v tomto případě součástí nabídky uchazeče. doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 6. této výzvy. výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitostí určených k umístění SD (nebo smlouva o zajištění prostor vhodných k provozování SD, příp. prohlášení vlastníka o tom, že umožní vybranému uchazeči provozování SD ve svých prostorách či na svých nemovitostech) a doklad o vlastnictví (příp. o smluv. zajištění) nádob na odpady ukládané ve SD. provozní řád SD a rozhodnutí Krajského úřadu v Pardubicích o povolení provozovat SD v katastrálním území Hlinsko v Čechách (tyto doklady mohou být předloženy buď jako součást nabídky nebo nejpozději 30 dnů před datem zahájení provozování SD vybraným uchazečem). návrh smlouvy o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko - jednotný návrh smlouvy, platný pro všechny uchazeče o zakázku, je přílohou č. 4 této výzvy a uchazeč do tohoto návrhu doplní pouze své identifikační údaje, a nabídkovou cenu. Případné výhrady ktextu smlouvy má možnost vyjádřit na krycím listu nabídky. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat v souladu se způsobem podepisování dle platného výpisu z obchodního rejstříku, popř. jinou oprávněnou osobou na základě plné moci. Plná moc musí být v tomto případě součástí nabídky uchazeče. návrh Ceníku za uložení zpoplatněného odpadu v SD Hlinsko dle odst. 2.5 této výzvy. výpočet nabídkové ceny - uchazeč doplní přílohu č. 5 výzvy, zplnomocnění pro osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, pokud ve věci nejedná statutární orgán uchazeče v souladu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo uchazeč - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku. 6

7 prohlášení o tom, že uchazeč uzavře se zadavatelem, v případě, že bude jeho nabídka v zadávacím řízení vybrána jako nejvhodnější, v návaznosti na článek VIII. odst. 3 smlouvy o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko zvláštní smlouvu, v níž se zaváže vykonávat práva a plnit povinnosti vyplývající pro zadavatele z uzavřených smluv se správci kolektivních systémů. 10. Zadávací lhůta Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 30 kalendářních dnů. 11. Lhůta a místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy a končí dne v hodin Doručení nabídky zadavatel požaduje v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče a označené: Neotvírat - Nabídka - Provozování sběrného dvora - Hlinsko Nabídky lze doručit osobně na podatelnu MÚ v Hlinsku, Adámkova 554, Hlinsko, v úřední dny (pondělí, středa) v době 8:00 17:00 hod., (úterý, čtvrtek, pátek) v době 8:00 14:00 hod., nebo doporučeným dopisem označeným výše uvedeným způsobem na adresu zadavatele. Při doručování se za doručení považuje okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplnit nebo upřesnit v průběhu zadávacího řízení jeho podmínky, a to písemným sdělením všem uchazečům; zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a právo uzavřít smlouvu pouze na část plnění předmětu zakázky; zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit písemným oznámením všem uchazečům. 12. Zrušení zadávacího řízení Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání důvodů, nejpozději však do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 13. Další práva zadavatele Změnit nebo doplnit zadávací podmínky Odmítnout všechny předložené nabídky Neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů Uzavřít smlouvu pouze na část plnění předmětu zakázky Nevracet dodavatelům předložené nabídky 7

8 13.6. Na tuto zakázku se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ale řídí se shora uvedenou Směrnicí č. 02/2014/R. Pokud se v textu objevuje odkaz na zákon nebo jsou užívány zákonné pojmy, jde pouze o podpůrné ustanovení a zadavatel se bude těmito řídit pouze přiměřeně v souladu se zásadou transparentnosti, rovnosti zacházení a zákazu diskriminace Mgr. Marta Nováková vedoucí odboru vnitřních věcí podepsáno elektronicky Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Přílohy: - č. 1 OZV č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Hlinska a jeho místních částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, - č. 2 Vzorový ceník za uložení zpoplatnění odpadu v SD Hlinsko, - č. 3 Krycí list nabídky, - č. 4 Návrh smlouvy o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko, - č. 5 Výpočet nabídkové ceny, - č. 6 Čestné prohlášení 8

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky ČSAD POLKOST spol. s r.o. modernizace vozového parku Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 3.11.2011 KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více