Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají"

Transkript

1 Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Ekonomické posouzení plného Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Finální zpráva 27. července 2011

2 Obsah Předmět Model Nákladová báze OZT Neutrální cena Výše neutrální ceny ve 2011 Nabídka outsourcera Přístup k vyhodnocení Oblasti vyhodnocení Celkové vyhodnocení Přílohy 2

3 Předmět Předmětem první etapy je provozování Opravárenské základny tramvají, druhá etapa nabízí DPP opci na rozšíření o provozování sedmi vozoven Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) v rámci procesu transformace připravuje outsourcing provozování Opravárenské základny tramvají (OZT) a Vozoven tramvají V první etapě je zvažováno provozování OZT; po ověření a vyhodnocení funkčního a ekonomického chování lze rozšířit i na provozování jednotlivých vozoven (Etapa II) OZT i jednotlivé Vozovny tramvají jsou v rámci DPP organizačně začleněny pod jednotku Správa vozidel tramvaje (JSVT) Etapa I Provozovna Počet zaměstnanců Provozovna Provoz Elektrické stroje 57 Provozovna Hloubětín Provoz Montážní celky 59 Provozovna Kobylisy Provoz Strojně-stavební činnost 12 Provozovna Motol Provoz Vozové skříně 146 Provozovna Pankrác Řízení výroby 22 Provozovna Strašnice Sekretariát 1 Provozovna Vokovice Ostatní (Technická kontrola) 16 Provozovna Žižkov Sklad K Etapa II Etapa I celkem 326 Etapa II opce na provozování sedmi vozoven Etapa II se uskuteční pouze v případě dohody obou smluvních stran. Rámcová smlouva dává k realizaci Etapy II DPP možnost, nikoliv povinnost Byla zrevidována kalkulace nákladové báze, připraven návrh ekonomického modelu pro výpočet úspor plynoucích z realizace a je předkládáno následující shrnutí Pozn. Parametry posouzení vycházejí z navrhované smluvní dokumentace (jedná se především o Rámcovou smlouvu, Smlouvu o podpoře projektu full service, Smlouva o nájmu nebytových prostor a nájmu ploch pro parkování, Smlouvu o provádění zkušebních a ověřovacích jízd a o posunech drážních vozidel tramvajové dráhy, Licenční smlouvy a další smluvní dokumenty včetně příslušných příloh) a dalších podkladů DPP 3

4 Model Outsourcer zajistí pravidelnou údržbu tramvají po dobu 9 let; nákladová báze vychází ze současných nákladů DPP na provoz OZT Předmět hlavní činnosti Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Provozování Opravárenské základny tramvají a poskytování komplexních služeb při pravidelné údržbě a opravách tramvajových vozů, především revizní a diagnostické části PO (Pravidelná Oprava) a PU (Pravidelná Údržba) Nákladová báze Nákladová báze pro určení neutrální ceny vychází ze skutečných nákladů roku 2010, tj. přímých nákladů OZT, relevantní části nákladů vedení JSVT a veškeré provozní režie OZT Vzhledem k budoucí realizaci PU a PO u nových typů tramvají (14T, 15T) byla kalkulována současná hodinová sazba práce včetně veškeré provozní režie Úspory správní režie DPP jsou zahrnuty v ekonomickém modelu pro vyhodnocení celkové výhodnosti nabídky (tzn. správní režie není zahrnuta v nákladové bázi a následně i v neutrální ceně) Časový rámec a struktura ceny Outsourcing bude realizován na dobu 9 let (možnost zahrnutí i Vozoven tramvají v rámci Etapy II se (v případě dohody DPP a outsourcera) přepokládá po 3 letech); Cena je definovaná jako jednotková cena za úkon v revizní části PO a PU, dále obsahuje paušální platbu pokrývající náklady fixního charakteru (a) revize strojů a zařízení, (b) platbu na udržení reprodukční hodnoty majetku (resp. kalkulované odpisy strojů a zařízení), (c) náklady spjaté se SNM (bez elektrické energie), (d) náklady za licence, (e) náklady spjaté s posuny, dále obsahuje hodinovou sazbu za realizaci diagnostické části PO a PU či jiných úkonů a přirážku k hodinové sazbě za elektrickou energii a ceník jednotlivých položek materiálu Na základě porovnání nabídkové ceny s neutrální cenou odvozenou od nákladové báze a přepočtenou na období realizace (se zahrnutím předpokládaného objemu oprav a případných dalších ekonomických efektů ) je kvantifikována úspora nákladů pro DPP 4

5 Předmět Nákladová báze OZT Nákladová báze OZT za rok 2010 činila 467,9 mil. Kč Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Předpoklady konstrukce nákladové báze Nákladová báze v roce 2010* vychází ze skutečných přímých nákladů a provozní režie OZT (vč. Technické kontroly) a zahrnuje veškeré realizované úkony na OZT Osobní náklady OZT zahrnují i osobní náklady pracovníků Technické kontroly i pracovníků ze skladu K100, kteří budou součástí Nákladová báze je ponížena o odpisy systému MYPOL a o náklady spjaté se podúrovňovým soustruhem, které nejsou předmětem této etapy Do nákladové báze jsou zahrnuty náklady na školení pracovníků OZT; tyto náklady jsou dnes sledovány na úrovni Personálního úseku * Pozn. Posuzována byla i nákladová báze v letech Roky 2007 a 2008 však nejsou rozsahem nákladů a činností vykonávaných v tomto období porovnatelné se současným rozsahem činností OZT, který je předmětem uvažovaného. Nákladová báze roku 2009 (a z ní vyplývající neutrální ceny) je srovnatelná s rokem 2010, současně však ve 2010 došlo k vnitřním úsporám a rok 2010 je tudíž nejvhodnější výchozí bází Pozn. Pro dopočet provozní režie v absolutní výši a hodinové sazby včetně provozní režie (komponenty neutrální ceny) jsou provedeny ještě další úpravy nákladové báze, které reflektují současný provozní model a specifika OZT 5 Nákladová báze OZT pro rok 2010 [v mil. Kč] Spotřebovaný materiál 221,1 Osobní náklady (vč. Technické kontroly a K100) 148,1 Odpisy (bez odpisů systému MYPOL a podúrovňového soustruhu) 15,6 Ostatní náklady 31,0 Správa nehmotného majetku 51,5 Náklady spjaté s podúrovňovým soustruhem (údržba) -0,9 Náklady střediska Technická kontrola a skladu K100 (bez Osobních nákladů) 1,2 Náklady na školení personálu (sledovány na Personální úseku) 0,3 Celková nákladová báze OZT pro rok ,9

6 Neutrální cena Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Etapa I Opravárenská základna tramvají Neutrální cena vyjadřuje úroveň předpokládané ceny, kdy z realizace nevyplyne pro DPP úspora ani ztráta Vyhodnocení Neutrální cena je cena služby na úrovni současných nákladů DPP; z realizace tak nevyplyne pro DPP úspora ani ztráta (bez zahrnutí dalších dopadů na DPP) Neutrální cena je použita pro kvantifikaci dosažitelné úspory DPP realizací po srovnání s cenovou nabídkou od outsourcera Neutrální cena pro outsourcing OZT pro rok 2010 byla stanovena z nákladové báze 2010 následujícím způsobem a následně indexována na cenovou úroveň roku 2011*, ve které byla podána nabídka outsourcera Celková nákladová báze (včetně provozní režie) Oblasti pro stanovení neutrální ceny - = Průměrná výše [Kč] opravy v roce 2010 dle druhu tramvaje Náklady [Kč] na revizní část opravy SAP TP* Dopočtené náklady [Kč] na diagnostickou část opravy Náklady [Kč] na ostatní činnosti OZT v roce 2010, především: Generální opravy Externí zakázky Zakázky Nevyhovujícího stavu tramvají atd. Alokace provozní režie na všechny výkony OZT (přes skutečné hodiny) Průměrná výše [Kč] opravy v roce 2010 dle druhu tramvaje Náklady [Kč] na revizní část opravy Dopočtené náklady [Kč] na diagnostickou část opravy Náklady [Kč] na ostatní činnosti OZT v roce 2010, především: Generální opravy Externí zakázky Zakázky Nevyhovujícího stavu tramvají atd. SAP Paušální platba * TP Technologický postup SAP Hodinová sazba * Pozn. Na základě předpokládané výše inflace (2%) a růstu mezd z kolektivní smlouvy (0%) 6

7 Výše neutrální ceny ve 2011 Předmět Nákladová báze Neutrální cena Neutrální cena pro rok 2011 byla stanovena primárně pro revizní část Pravidelné údržby a Pravidelné opravy jednotlivých typů vozidel a pro průměrnou hodinovou sazbu Neutrální cena pro rok 2011 pro revizní část Pravidelné údržby (PU) a Pravidelné opravy (PO) byla stanovena pro jednotlivé druhy tramvají následovně Neutrální cena pro rok 2011 pro Průměrnou hodinovou sazbu (vč. provozní režie) byla stanovena následovně V rámci stanovení neutrální ceny je mimo ceny za revizní část PU, PO a hodinovou sazbu stanovena také paušální platba DPP outsourcerovi, která zahrnuje platbu na udržení reprodukční hodnoty majetku [20,5 mil. Kč], revize strojů a zařízení [10,0 mil. Kč], náklady spojené se správou nemovitého majetku (bez elektrické energie) [43,6 mil. Kč], náklady za licence [1,8 mil. Kč] a náklady spjaté s posuny [5,6 mil. Kč] Nabídka Etapa I Opravárenská základna tramvají Typ opravy (revizní část) Pravidelná údržba (PU) Pravidelná oprava (PO) Vyhodnocení Druh tramvaje [Kč bez DPH] [Kč bez DPH] T T3RP T3M KT8D KT8N T Položka Hodinová sazba [Kč bez DPH] Průměrná hodinová sazba práce (vč. provozní režie) 474 Přirážka k hodinové sazbě za elektrickou energii 28 7

8 Nabídka outsourcera Outsourcer nabídl DPP* slevu na revizní části oprav mezi 11 až 22% (dle typu tramvaje), slevu na hodinu práce 6,5% a slevu na materiál ve výši 2% oproti neutrální ceně Nabídkové ceny pro rok 2011 pro revizní část Pravidelné údržby (PU) a Pravidelné opravy (PO) byly pro jednotlivé druhy tramvají nabídnuty outsourcerem následovně Nabídková cena pro rok 2011 pro Průměrnou hodinovou sazbu (vč. provozní režie) a plošná Sleva na materiál byly nabídnuty následovně Přirážka k hodinové sazbě za elektrickou energii je ve výši neutrální ceny [28 Kč] Outsourcer nabídl také Slevu z celkových nákladů vozoven pro případné rozšíření v rámci Etapy II; Etapa II se uskuteční pouze v případě dohody obou smluvních stran (navrhovaná smluvní dokumentace dává DPP k realizaci Etapy II možnost, nikoliv však povinnost). Blíže viz Příloha 1 8 Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Typ opravy (revizní část) Pravidelná údržba (PU) Pravidelná oprava (PO) Druh tramvaje Nabídková cena [Kč bez DPH] Výše slevy [%] Nabídková cena [Kč bez DPH] Výše slevy [%] T ,2% - - T3RP ,7% ,9% T3M ,0% - - KT8D ,2% - - KT8N ,4% - - T ,7% ,2% Hodinová sazba Položka Nabídková cena [Kč bez DPH] Výše slevy [%] Průměrná hodinová sazba práce (vč. provozní režie) 443 6,5% Sleva na materiál * Pozn. Nabídka společnosti Škoda Transportation a.s. ze dne a jejího doplnění ze dne ,0%

9 Přístup k vyhodnocení Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají DPP má smluvně nastavenu indexaci kompenzace nejvýše o inflaci, stejný princip požaduje i po outsourcerovi; toto má ale přímý dopad na ekonomické vyhodnocení DPP má v dlouhodobé smlouvě s hl. m. Prahou (ROPID) nastavenu maximální výši roční kompenzace za provozování veřejné dopravy, která může být meziročně navyšována pouze o výši inflace Z tohoto titulu je realizace ze strany DPP podmíněna meziroční úpravou cen outsourcera maximálně o vývoj inflace (tj. není zohledněn budoucí reálný růst mezd či ostatních faktorů) Vzhledem ke skutečnosti, že případný reálný růst mezd DPP po dobu realizace ovlivní celkovou ekonomickou efektivitu, je vyhodnocení provedeno ve 3 variantách, které zohledňují možný vývoj mezd ve srovnávané nákladové bázi DPP Platba outsourcerovi (cena za služby) Srovnávaný vývoj nákladové báze DPP Inflace Ceny prům. výrobců Růst mezd Inflace Ceny prům. výrobců Růst mezd Varianta 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Varianta 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% Varianta 4% 2% 2% 2% 2% 2% 4% Pozn. Pro období platné kolektivní smlouvy ( ) je uvažován růst mezd o 0% u všech variant 9

10 Neovlivnitelné náklady Ovlivnitelné náklady Oblasti vyhodnocení Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Celkové vyhodnocení je rozděleno, vzhledem ke komplexnosti a rozsahu projektu a pro zajištění maximální objektivity vyhodnocení, do 5 základních oblastí Celkové ekonomické vyhodnocení je rozděleno do několika oblastí vzhledem ke struktuře činností poskytovaných OZT a přecházejících na outsourcera, stanovené neutrální ceně a nabídkové ceně outsourcera Celkové vyhodnocení dle jednotlivých oblastí 1. Revizní část PU, PO dle typu tramvaje Revizní část PU a PO je vyhodnocena dle výhledu počtu oprav PU a PO (bez nových typů tramvají) při srovnání nákladů na úkon DPP a nabídkové ceny Sazba za hodinu práce Cena za materiál Sazba za hodinu práce je vyhodnocena dle předpokládaného výhledu počtu hodin na diagnostickou část PU a PO (včetně revizní části nových typů tramvají) a hodin na ostatní opravy při srovnání nákladů na hodinu DPP a nabídkové ceny. Náklady na materiál jsou vyhodnoceny dle výhledu objemu materiálu na diagnostickou část PU a PO (bez nových typů tramvají) a výhledu objemu materiálu na ostatní opravy při srovnání cen materiálu DPP a nabídnuté slevy Platby ve speciálním režimu Další dopady na DPP Platby ve speciálním režimu (náklady fixního charakteru) jsou placeny 1:1, není z nich vyhodnocena žádná úspora a nemají tudíž vliv na celkovou výši úspor v absolutním vyjádření. Vyhodnocení dalších dopadů obsahuje negativní dopady na DPP (ušlý příspěvek na režii a fixní náklady z externích zakázek, ušlý příspěvek na fixní náklady z renovace ND a jednorázové náklady transakce) a pozitivní dopady na DPP (úspory ve správní režii (část již v DPP probíhá), zvýšení výnosů z jízdného přecházejících zaměstnanců a úspora nákladů na optimalizaci). Pozn. Vyhodnocení neobsahuje dopady ze struktury celkové transakce (prodejní cena, zpětná odkupní cena, platba za udržení reprodukční hodnoty majetku dle prodejní ceny atd.). Celkový dopad transakce je považován (vzhledem k nastavenému modelu vypořádání prodejní ceny se zvýšenou platbou za udržení reprodukční hodnoty majetku a zpětnou odkupní cenou) za neutrální ve vztahu k vyhodnocení výhodnosti realizace 10

11 Celkové vyhodnocení Souhrnné vyhodnocení nabídky outsourcera na služby OZT, diskontované hodnoty k A) Srovnání nákladů (předpokládané náklady na opravy a platby ve speciálním režimu) Absolutní hodnota [tis. Kč] Varianty předpokládaného růstu mezd v bázi DPP 2% (inflace) 3% 4% Úspora DPP z [%] Absolutní hodnota [tis. Kč] Úspora DPP z [%] Absolutní hodnota [tis. Kč] Zachování současného stavu DPP - suma nákladů Nabídka outsourcera - suma nákladů (bez DPH) B) Další dopady na DPP Suma dalších pozitivních dopadů na DPP Suma dalších negativních dopadů na DPP Celkové úspory DPP z titulu realizace Předmět Nákladová báze Celkový ekonomický dopad na DPP představuje úsporu 3,11 až 4,98% z ovlivnitelných nákladů za dobu 9 let Celkové úspory DPP vůči ovlivnitelným předpokládaným nákladům z titulu realizace dosahují 3,11% (resp. 2,35% vůči celkovým) u varianty 2% růstu nominálních mezd (reálné mzdy o 0%) 4,04% (resp. 3,06% vůči celkovým) u varianty 3% růstu nominálních mezd (reálné mzdy o 1%) 4,98% (resp. 3,78% vůči celkovým) u varianty 4% růstu nominálních mezd (reálné mzdy o 2%) Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Ve všech variantách vyhodnocení je generována úspora z titulu realizace v každém roce. Nedochází ke stavu, že by realizace měla v některých letech na DPP negativní dopad Úspora DPP z [%] Celkové úspory vůči celkovým nákladům ,35% ,06% ,78% Celkové úspory vůči ovlivnitelným nákladům ,11% ,04% ,98% Pozn. Výše uvedené vyhodnocení vychází z předpokládané pracnosti oprav PO a PU pro vozy typu 14T a 15T dle kompromisní varianty na základě dohody DPP a outsourcera. Kompromisní varianta leží mezi krajními hodnotami ze dvou nezávislých odborných posudků na časovou náročnost PU 14T. Vyhodnocení na základě krajních hodnot dle obou odborných posudků je uvedeno v Příloze 2. Detail vyhodnocení v jednotlivých letech je uveden v Příloze 3 11

12 Přílohy

13 Příloha 1 Vozovny Nákladová báze a nabídka Nákladová báze vozoven byla indikativně kalkulována pro rok 2009, v případě využití opce DPP na rozšíření musí být tato báze aktualizována Nákladová báze pro outsourcing Provozování Vozoven pro rok 2009 byla stanovena na 494,46 mil. Kč. Nákladová báze vychází zejména z následujících předpokladů: Nákladová báze v roce 2009 vychází ze skutečných přímých nákladů a provozní režie Vozoven a zahrnuje veškeré realizované úkony na Vozovnách přecházející na outsourcera Osobní náklady Vozoven jsou očištěny o osobní náklady pracovníků spojené s optimalizací počtu zaměstnanců, kteří nebudou součástí Nákladová báze je snížena o náklady spjaté s pojistnými událostmi Nákladová báze Vozoven pro rok 2009 [v mil. Kč] Spotřebovaný materiál 58,26 Osobní náklady (očištěné o optimalizaci počtu pracovníků) 208,04 Odpisy 15,56 Ostatní náklady 54,72 Správa nehmotného majetku 168,48 Náklady spjaté s pojistnými událostmi (výše pojistného plnění) -10,6 Celková nákladová báze Vozoven pro rok ,46 Nabídka* pro realizaci Etapy II byla outsourcerem podána následovně: Položka Výše slevy [%] Sleva z celkových nákladů (resp. cen za úkony či provozní výkon vozokm), které budou stanoveny na základě dat z rozhodného období 2 let před realizací Etapy II minimálně 2,5% * Pozn. Nabídka společnosti Škoda Transportation a.s. ze dne a jejího doplnění ze dne

14 Příloha 1 Vozovny Vyhodnocení Přesnou výši potenciálu úspor vozoven lze stanovit, až bude rozhodnuto především o využití opce, časovém rámci, rozsahu a formě ceny za outsourcing Úspory DPP z titulu realizace Etapy II (Vozovny) nelze v tuto chvíli jednoznačně určit: Časový rámec možnosti není jednoznačný Rámcová smlouva dává k realizaci Etapy II možnost, nikoliv povinnost Forma ceny za služby není jednoznačná Rámcová smlouva dává možnost zvolit mezi cenou za jednotlivé úkony (DO, RDO, KP, VKP) a cenou za provozní výkon vozokm Rámcová smlouva specifikuje jednoznačný způsob výpočtu, resp. stanovení ceny za služby (pro obě formy ceny za jednotlivé úkony či provozní výkony) v případě realizace Etapy II. Cena za služby bude stanovena na základě skutečných nákladů DPP z rozhodného období 2 let před realizací Etapy II. Outsourcerem je pro realizaci Etapy II nabídnuta* sleva ve výši minimálně 2,5% z celkových nákladů (resp. cen za úkony či provozní výkon vozokm), které budou stanoveny na základě dat z rozhodného období 2 let. Následující přehled shrnuje orientační výši možných úspor DPP, pokud by v rozhodném období měl DPP na provozování vozoven stejné náklady jako v roce 2009: Orientační výše možných ročních úspor v Etapě II Hodnota [v mil. Kč] Výše slevy [%] Celkem nákladová báze 494,46 Možná výše ročních úspor 12,36 minimálně 2,5% * Pozn. Nabídka společnosti Škoda Transportation a.s. ze dne

15 Příloha 2 Doplněk k vyhodnocení Vzhledem k neznalosti budoucích oprav pro nové vozy 14T a 15T bylo vyhodnocení zpracováno na základě kompromisu zpracovaných odborných odhadů jejich pracnosti Celkové vyhodnocení v hlavní části prezentace vychází z předpokládané pracnosti oprav PO a PU pro vozy typu 14T a 15T dle kompromisní varianty na základě dohody DPP a outsourcera Kompromisní varianta leží mezi krajními hodnotami ze dvou nezávislých odborných posudků (zpracované ČVUT a soudním znalcem) na časovou náročnost PU 14T. Od náročnosti PU 14T je následně odvozena náročnost PO 14T a PU 15T Celkové úspory DPP vůči ovlivnitelným předpokládaným nákladům z titulu realizace u varianty 3% růstu nominálních mezd nákladů dosahují 15 3,44% (resp. 2,58% vůči celkovým) u hodnot náročnosti oprav 14T a 15T* odvozené na základě odborného posudku ČVUT 4,70% (resp. 3,60% vůči celkovým) u hodnot náročnosti oprav 14T a 15T odvozené na základě posudku soudního znalce Druh tramvaje Typ opravy Časová náročnost [Nh] Kompromisní varianta Odborný posudek ČVUT Posudek soudního znalce 14T PU (2 467**) T PO Souhrnné vyhodnocení (varianta 3% růstu mezd) Kumulované hodnoty na diskontované bázi k Odborný posudek ČVUT Absolutní hodnota [tis. Kč] Kvantifikace celkových úspor Úspora DPP [%] Posudek soudního znalce Absolutní hodnota [tis. Kč] Úspora DPP [%] Celkové úspory vůči celkovým nákladům ,58% ,60% Celkové úspory vůči ovlivnitelným nákladům ,44% ,70% * Pozn. Pro PU 15T byla zúčastněnými stranami odhadnuta náročnost shodná s PU 14T ** Pozn. Odborný posudek ČVUT určil časovou náročnost realizace oprav PU 14T ve dvou úrovních. První úroveň ve výši Nh pro rutinní realizaci oprav PU 14T. Druhá úroveň ve výši Nh je platná pro první tři roky realizace těchto oprav a vyplývá z aplikace learning faktoru v průměrné výši 1,4 na jednotlivé úkony PU

16 Příloha 3 Detail výsledků vyhodnocení v letech A) Varianta 2% (inflace) růstu mezd v nákladové bázi DPP, nominální hodnoty v tis. Kč bez DPH Položka Ovlivnitelné (variabilní) náklady Neovlivnitelné (fixní) náklady Náklady na opravy - zachování současného stavu DPP Náklady na opravy - nabídka outsourcera Platby ve speciálním režimu - zachování současného stavu Platby ve speciálním režimu - nabídka outsourcera Další dopady na DPP Úspora celkem absolutně [tis. Kč bez DPH] relativně (%) - vůči celkovým nákladům - 2,2% 3,6% 1,0% 0,6% 2,9% 2,8% 2,9% 3,5% 3,3% relativně (%) - vůči ovlivnitelným nákladům - 2,8% 4,8% 1,4% 0,8% 3,8% 3,7% 3,9% 4,5% 4,4% B) Varianta 3% růstu mezd v nákladové bázi DPP, nominální hodnoty v tis. Kč bez DPH Položka Ovlivnitelné (variabilní) náklady Neovlivnitelné (fixní) náklady Náklady na opravy - zachování současného stavu DPP Náklady na opravy - nabídka outsourcera Platby ve speciálním režimu - zachování současného stavu Platby ve speciálním režimu - nabídka outsourcera Další dopady na DPP Úspora celkem absolutně [tis. Kč bez DPH] relativně (%) - vůči celkovým nákladům - 2,2% 3,8% 1,3% 1,0% 3,7% 3,7% 4,1% 4,9% 4,9% relativně (%) - vůči ovlivnitelným nákladům - 2,8% 5,0% 1,8% 1,4% 4,8% 5,0% 5,4% 6,3% 6,4% C) Varianta 4% růstu mezd v nákladové bázi DPP, nominální hodnoty v tis. Kč bez DPH Položka Ovlivnitelné (variabilní) náklady Neovlivnitelné (fixní) náklady Náklady na opravy - zachování současného stavu DPP Náklady na opravy - nabídka outsourcera Platby ve speciálním režimu - zachování současného stavu Platby ve speciálním režimu - nabídka outsourcera Další dopady na DPP Úspora celkem absolutně [tis. Kč bez DPH] relativně (%) - vůči celkovým nákladům - 2,2% 4,0% 1,7% 1,5% 4,4% 4,7% 5,2% 6,3% 6,5% relativně (%) - vůči ovlivnitelným nákladům - 2,8% 5,2% 2,3% 2,1% 5,7% 6,2% 6,9% 8,1% 8,4% Pozn. Výše uvedená vyhodnocení vychází z předpokládané pracnosti oprav PO a PU pro vozy typu 14T a 15T dle kompromisní varianty na základě dohody DPP a outsourcera 16

Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s.

Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s. Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s. Zpracovali: Prof. Ing.Václav Skurovec, CSc. ČVUT v Praze Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. ČVUT v Praze Praha, 24.

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Datum vydání: srpen 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Obsah Obsah... 2 1. Uvedení do problematiky... 4 1.1. Úvod... 4 1.2.

Více

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008 Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje Červenec 2008 Východiska projektu Pro další postup v jednotce SVT na základě výsledků SWOT analýzy BNV consulting doporučuje zvolit variantu C Outsourcování

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 STANOVENÍ HODNOTY 1 PRIORITNÍ AKCIE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ OBJEDNATEL: ZNALECKÝ ÚKOL: PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. POD ŠANCEMI 444/1

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Informace z kontrolní akce 07/03 - Hospodaření státního podniku LOM PRAHA a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku

Informace z kontrolní akce 07/03 - Hospodaření státního podniku LOM PRAHA a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku Informace z kontrolní akce 07/03 - Hospodaření státního podniku LOM PRAHA a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013 Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 Březen 2013 Důležité upozornění Tato Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 (déle též Analýza ) byla vytvořena jako jeden z podkladů pro

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAH: OBSAH:...1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...3 ROZVAHA...4

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt Městská část Praha 8 Koncesní projekt výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka 19. dubna 2010 Koncesní projekt Obsah: 1 Strategický rámec... 8 1.1 Vyhodnocení potřeb Zadavatele 8 1.1.1 Současný stav...

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více