Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají"

Transkript

1 Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Ekonomické posouzení plného Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Finální zpráva 27. července 2011

2 Obsah Předmět Model Nákladová báze OZT Neutrální cena Výše neutrální ceny ve 2011 Nabídka outsourcera Přístup k vyhodnocení Oblasti vyhodnocení Celkové vyhodnocení Přílohy 2

3 Předmět Předmětem první etapy je provozování Opravárenské základny tramvají, druhá etapa nabízí DPP opci na rozšíření o provozování sedmi vozoven Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) v rámci procesu transformace připravuje outsourcing provozování Opravárenské základny tramvají (OZT) a Vozoven tramvají V první etapě je zvažováno provozování OZT; po ověření a vyhodnocení funkčního a ekonomického chování lze rozšířit i na provozování jednotlivých vozoven (Etapa II) OZT i jednotlivé Vozovny tramvají jsou v rámci DPP organizačně začleněny pod jednotku Správa vozidel tramvaje (JSVT) Etapa I Provozovna Počet zaměstnanců Provozovna Provoz Elektrické stroje 57 Provozovna Hloubětín Provoz Montážní celky 59 Provozovna Kobylisy Provoz Strojně-stavební činnost 12 Provozovna Motol Provoz Vozové skříně 146 Provozovna Pankrác Řízení výroby 22 Provozovna Strašnice Sekretariát 1 Provozovna Vokovice Ostatní (Technická kontrola) 16 Provozovna Žižkov Sklad K Etapa II Etapa I celkem 326 Etapa II opce na provozování sedmi vozoven Etapa II se uskuteční pouze v případě dohody obou smluvních stran. Rámcová smlouva dává k realizaci Etapy II DPP možnost, nikoliv povinnost Byla zrevidována kalkulace nákladové báze, připraven návrh ekonomického modelu pro výpočet úspor plynoucích z realizace a je předkládáno následující shrnutí Pozn. Parametry posouzení vycházejí z navrhované smluvní dokumentace (jedná se především o Rámcovou smlouvu, Smlouvu o podpoře projektu full service, Smlouva o nájmu nebytových prostor a nájmu ploch pro parkování, Smlouvu o provádění zkušebních a ověřovacích jízd a o posunech drážních vozidel tramvajové dráhy, Licenční smlouvy a další smluvní dokumenty včetně příslušných příloh) a dalších podkladů DPP 3

4 Model Outsourcer zajistí pravidelnou údržbu tramvají po dobu 9 let; nákladová báze vychází ze současných nákladů DPP na provoz OZT Předmět hlavní činnosti Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Provozování Opravárenské základny tramvají a poskytování komplexních služeb při pravidelné údržbě a opravách tramvajových vozů, především revizní a diagnostické části PO (Pravidelná Oprava) a PU (Pravidelná Údržba) Nákladová báze Nákladová báze pro určení neutrální ceny vychází ze skutečných nákladů roku 2010, tj. přímých nákladů OZT, relevantní části nákladů vedení JSVT a veškeré provozní režie OZT Vzhledem k budoucí realizaci PU a PO u nových typů tramvají (14T, 15T) byla kalkulována současná hodinová sazba práce včetně veškeré provozní režie Úspory správní režie DPP jsou zahrnuty v ekonomickém modelu pro vyhodnocení celkové výhodnosti nabídky (tzn. správní režie není zahrnuta v nákladové bázi a následně i v neutrální ceně) Časový rámec a struktura ceny Outsourcing bude realizován na dobu 9 let (možnost zahrnutí i Vozoven tramvají v rámci Etapy II se (v případě dohody DPP a outsourcera) přepokládá po 3 letech); Cena je definovaná jako jednotková cena za úkon v revizní části PO a PU, dále obsahuje paušální platbu pokrývající náklady fixního charakteru (a) revize strojů a zařízení, (b) platbu na udržení reprodukční hodnoty majetku (resp. kalkulované odpisy strojů a zařízení), (c) náklady spjaté se SNM (bez elektrické energie), (d) náklady za licence, (e) náklady spjaté s posuny, dále obsahuje hodinovou sazbu za realizaci diagnostické části PO a PU či jiných úkonů a přirážku k hodinové sazbě za elektrickou energii a ceník jednotlivých položek materiálu Na základě porovnání nabídkové ceny s neutrální cenou odvozenou od nákladové báze a přepočtenou na období realizace (se zahrnutím předpokládaného objemu oprav a případných dalších ekonomických efektů ) je kvantifikována úspora nákladů pro DPP 4

5 Předmět Nákladová báze OZT Nákladová báze OZT za rok 2010 činila 467,9 mil. Kč Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Předpoklady konstrukce nákladové báze Nákladová báze v roce 2010* vychází ze skutečných přímých nákladů a provozní režie OZT (vč. Technické kontroly) a zahrnuje veškeré realizované úkony na OZT Osobní náklady OZT zahrnují i osobní náklady pracovníků Technické kontroly i pracovníků ze skladu K100, kteří budou součástí Nákladová báze je ponížena o odpisy systému MYPOL a o náklady spjaté se podúrovňovým soustruhem, které nejsou předmětem této etapy Do nákladové báze jsou zahrnuty náklady na školení pracovníků OZT; tyto náklady jsou dnes sledovány na úrovni Personálního úseku * Pozn. Posuzována byla i nákladová báze v letech Roky 2007 a 2008 však nejsou rozsahem nákladů a činností vykonávaných v tomto období porovnatelné se současným rozsahem činností OZT, který je předmětem uvažovaného. Nákladová báze roku 2009 (a z ní vyplývající neutrální ceny) je srovnatelná s rokem 2010, současně však ve 2010 došlo k vnitřním úsporám a rok 2010 je tudíž nejvhodnější výchozí bází Pozn. Pro dopočet provozní režie v absolutní výši a hodinové sazby včetně provozní režie (komponenty neutrální ceny) jsou provedeny ještě další úpravy nákladové báze, které reflektují současný provozní model a specifika OZT 5 Nákladová báze OZT pro rok 2010 [v mil. Kč] Spotřebovaný materiál 221,1 Osobní náklady (vč. Technické kontroly a K100) 148,1 Odpisy (bez odpisů systému MYPOL a podúrovňového soustruhu) 15,6 Ostatní náklady 31,0 Správa nehmotného majetku 51,5 Náklady spjaté s podúrovňovým soustruhem (údržba) -0,9 Náklady střediska Technická kontrola a skladu K100 (bez Osobních nákladů) 1,2 Náklady na školení personálu (sledovány na Personální úseku) 0,3 Celková nákladová báze OZT pro rok ,9

6 Neutrální cena Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Etapa I Opravárenská základna tramvají Neutrální cena vyjadřuje úroveň předpokládané ceny, kdy z realizace nevyplyne pro DPP úspora ani ztráta Vyhodnocení Neutrální cena je cena služby na úrovni současných nákladů DPP; z realizace tak nevyplyne pro DPP úspora ani ztráta (bez zahrnutí dalších dopadů na DPP) Neutrální cena je použita pro kvantifikaci dosažitelné úspory DPP realizací po srovnání s cenovou nabídkou od outsourcera Neutrální cena pro outsourcing OZT pro rok 2010 byla stanovena z nákladové báze 2010 následujícím způsobem a následně indexována na cenovou úroveň roku 2011*, ve které byla podána nabídka outsourcera Celková nákladová báze (včetně provozní režie) Oblasti pro stanovení neutrální ceny - = Průměrná výše [Kč] opravy v roce 2010 dle druhu tramvaje Náklady [Kč] na revizní část opravy SAP TP* Dopočtené náklady [Kč] na diagnostickou část opravy Náklady [Kč] na ostatní činnosti OZT v roce 2010, především: Generální opravy Externí zakázky Zakázky Nevyhovujícího stavu tramvají atd. Alokace provozní režie na všechny výkony OZT (přes skutečné hodiny) Průměrná výše [Kč] opravy v roce 2010 dle druhu tramvaje Náklady [Kč] na revizní část opravy Dopočtené náklady [Kč] na diagnostickou část opravy Náklady [Kč] na ostatní činnosti OZT v roce 2010, především: Generální opravy Externí zakázky Zakázky Nevyhovujícího stavu tramvají atd. SAP Paušální platba * TP Technologický postup SAP Hodinová sazba * Pozn. Na základě předpokládané výše inflace (2%) a růstu mezd z kolektivní smlouvy (0%) 6

7 Výše neutrální ceny ve 2011 Předmět Nákladová báze Neutrální cena Neutrální cena pro rok 2011 byla stanovena primárně pro revizní část Pravidelné údržby a Pravidelné opravy jednotlivých typů vozidel a pro průměrnou hodinovou sazbu Neutrální cena pro rok 2011 pro revizní část Pravidelné údržby (PU) a Pravidelné opravy (PO) byla stanovena pro jednotlivé druhy tramvají následovně Neutrální cena pro rok 2011 pro Průměrnou hodinovou sazbu (vč. provozní režie) byla stanovena následovně V rámci stanovení neutrální ceny je mimo ceny za revizní část PU, PO a hodinovou sazbu stanovena také paušální platba DPP outsourcerovi, která zahrnuje platbu na udržení reprodukční hodnoty majetku [20,5 mil. Kč], revize strojů a zařízení [10,0 mil. Kč], náklady spojené se správou nemovitého majetku (bez elektrické energie) [43,6 mil. Kč], náklady za licence [1,8 mil. Kč] a náklady spjaté s posuny [5,6 mil. Kč] Nabídka Etapa I Opravárenská základna tramvají Typ opravy (revizní část) Pravidelná údržba (PU) Pravidelná oprava (PO) Vyhodnocení Druh tramvaje [Kč bez DPH] [Kč bez DPH] T T3RP T3M KT8D KT8N T Položka Hodinová sazba [Kč bez DPH] Průměrná hodinová sazba práce (vč. provozní režie) 474 Přirážka k hodinové sazbě za elektrickou energii 28 7

8 Nabídka outsourcera Outsourcer nabídl DPP* slevu na revizní části oprav mezi 11 až 22% (dle typu tramvaje), slevu na hodinu práce 6,5% a slevu na materiál ve výši 2% oproti neutrální ceně Nabídkové ceny pro rok 2011 pro revizní část Pravidelné údržby (PU) a Pravidelné opravy (PO) byly pro jednotlivé druhy tramvají nabídnuty outsourcerem následovně Nabídková cena pro rok 2011 pro Průměrnou hodinovou sazbu (vč. provozní režie) a plošná Sleva na materiál byly nabídnuty následovně Přirážka k hodinové sazbě za elektrickou energii je ve výši neutrální ceny [28 Kč] Outsourcer nabídl také Slevu z celkových nákladů vozoven pro případné rozšíření v rámci Etapy II; Etapa II se uskuteční pouze v případě dohody obou smluvních stran (navrhovaná smluvní dokumentace dává DPP k realizaci Etapy II možnost, nikoliv však povinnost). Blíže viz Příloha 1 8 Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Typ opravy (revizní část) Pravidelná údržba (PU) Pravidelná oprava (PO) Druh tramvaje Nabídková cena [Kč bez DPH] Výše slevy [%] Nabídková cena [Kč bez DPH] Výše slevy [%] T ,2% - - T3RP ,7% ,9% T3M ,0% - - KT8D ,2% - - KT8N ,4% - - T ,7% ,2% Hodinová sazba Položka Nabídková cena [Kč bez DPH] Výše slevy [%] Průměrná hodinová sazba práce (vč. provozní režie) 443 6,5% Sleva na materiál * Pozn. Nabídka společnosti Škoda Transportation a.s. ze dne a jejího doplnění ze dne ,0%

9 Přístup k vyhodnocení Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají DPP má smluvně nastavenu indexaci kompenzace nejvýše o inflaci, stejný princip požaduje i po outsourcerovi; toto má ale přímý dopad na ekonomické vyhodnocení DPP má v dlouhodobé smlouvě s hl. m. Prahou (ROPID) nastavenu maximální výši roční kompenzace za provozování veřejné dopravy, která může být meziročně navyšována pouze o výši inflace Z tohoto titulu je realizace ze strany DPP podmíněna meziroční úpravou cen outsourcera maximálně o vývoj inflace (tj. není zohledněn budoucí reálný růst mezd či ostatních faktorů) Vzhledem ke skutečnosti, že případný reálný růst mezd DPP po dobu realizace ovlivní celkovou ekonomickou efektivitu, je vyhodnocení provedeno ve 3 variantách, které zohledňují možný vývoj mezd ve srovnávané nákladové bázi DPP Platba outsourcerovi (cena za služby) Srovnávaný vývoj nákladové báze DPP Inflace Ceny prům. výrobců Růst mezd Inflace Ceny prům. výrobců Růst mezd Varianta 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Varianta 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% Varianta 4% 2% 2% 2% 2% 2% 4% Pozn. Pro období platné kolektivní smlouvy ( ) je uvažován růst mezd o 0% u všech variant 9

10 Neovlivnitelné náklady Ovlivnitelné náklady Oblasti vyhodnocení Předmět Nákladová báze Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Celkové vyhodnocení je rozděleno, vzhledem ke komplexnosti a rozsahu projektu a pro zajištění maximální objektivity vyhodnocení, do 5 základních oblastí Celkové ekonomické vyhodnocení je rozděleno do několika oblastí vzhledem ke struktuře činností poskytovaných OZT a přecházejících na outsourcera, stanovené neutrální ceně a nabídkové ceně outsourcera Celkové vyhodnocení dle jednotlivých oblastí 1. Revizní část PU, PO dle typu tramvaje Revizní část PU a PO je vyhodnocena dle výhledu počtu oprav PU a PO (bez nových typů tramvají) při srovnání nákladů na úkon DPP a nabídkové ceny Sazba za hodinu práce Cena za materiál Sazba za hodinu práce je vyhodnocena dle předpokládaného výhledu počtu hodin na diagnostickou část PU a PO (včetně revizní části nových typů tramvají) a hodin na ostatní opravy při srovnání nákladů na hodinu DPP a nabídkové ceny. Náklady na materiál jsou vyhodnoceny dle výhledu objemu materiálu na diagnostickou část PU a PO (bez nových typů tramvají) a výhledu objemu materiálu na ostatní opravy při srovnání cen materiálu DPP a nabídnuté slevy Platby ve speciálním režimu Další dopady na DPP Platby ve speciálním režimu (náklady fixního charakteru) jsou placeny 1:1, není z nich vyhodnocena žádná úspora a nemají tudíž vliv na celkovou výši úspor v absolutním vyjádření. Vyhodnocení dalších dopadů obsahuje negativní dopady na DPP (ušlý příspěvek na režii a fixní náklady z externích zakázek, ušlý příspěvek na fixní náklady z renovace ND a jednorázové náklady transakce) a pozitivní dopady na DPP (úspory ve správní režii (část již v DPP probíhá), zvýšení výnosů z jízdného přecházejících zaměstnanců a úspora nákladů na optimalizaci). Pozn. Vyhodnocení neobsahuje dopady ze struktury celkové transakce (prodejní cena, zpětná odkupní cena, platba za udržení reprodukční hodnoty majetku dle prodejní ceny atd.). Celkový dopad transakce je považován (vzhledem k nastavenému modelu vypořádání prodejní ceny se zvýšenou platbou za udržení reprodukční hodnoty majetku a zpětnou odkupní cenou) za neutrální ve vztahu k vyhodnocení výhodnosti realizace 10

11 Celkové vyhodnocení Souhrnné vyhodnocení nabídky outsourcera na služby OZT, diskontované hodnoty k A) Srovnání nákladů (předpokládané náklady na opravy a platby ve speciálním režimu) Absolutní hodnota [tis. Kč] Varianty předpokládaného růstu mezd v bázi DPP 2% (inflace) 3% 4% Úspora DPP z [%] Absolutní hodnota [tis. Kč] Úspora DPP z [%] Absolutní hodnota [tis. Kč] Zachování současného stavu DPP - suma nákladů Nabídka outsourcera - suma nákladů (bez DPH) B) Další dopady na DPP Suma dalších pozitivních dopadů na DPP Suma dalších negativních dopadů na DPP Celkové úspory DPP z titulu realizace Předmět Nákladová báze Celkový ekonomický dopad na DPP představuje úsporu 3,11 až 4,98% z ovlivnitelných nákladů za dobu 9 let Celkové úspory DPP vůči ovlivnitelným předpokládaným nákladům z titulu realizace dosahují 3,11% (resp. 2,35% vůči celkovým) u varianty 2% růstu nominálních mezd (reálné mzdy o 0%) 4,04% (resp. 3,06% vůči celkovým) u varianty 3% růstu nominálních mezd (reálné mzdy o 1%) 4,98% (resp. 3,78% vůči celkovým) u varianty 4% růstu nominálních mezd (reálné mzdy o 2%) Neutrální cena Nabídka Vyhodnocení Etapa I Opravárenská základna tramvají Ve všech variantách vyhodnocení je generována úspora z titulu realizace v každém roce. Nedochází ke stavu, že by realizace měla v některých letech na DPP negativní dopad Úspora DPP z [%] Celkové úspory vůči celkovým nákladům ,35% ,06% ,78% Celkové úspory vůči ovlivnitelným nákladům ,11% ,04% ,98% Pozn. Výše uvedené vyhodnocení vychází z předpokládané pracnosti oprav PO a PU pro vozy typu 14T a 15T dle kompromisní varianty na základě dohody DPP a outsourcera. Kompromisní varianta leží mezi krajními hodnotami ze dvou nezávislých odborných posudků na časovou náročnost PU 14T. Vyhodnocení na základě krajních hodnot dle obou odborných posudků je uvedeno v Příloze 2. Detail vyhodnocení v jednotlivých letech je uveden v Příloze 3 11

12 Přílohy

13 Příloha 1 Vozovny Nákladová báze a nabídka Nákladová báze vozoven byla indikativně kalkulována pro rok 2009, v případě využití opce DPP na rozšíření musí být tato báze aktualizována Nákladová báze pro outsourcing Provozování Vozoven pro rok 2009 byla stanovena na 494,46 mil. Kč. Nákladová báze vychází zejména z následujících předpokladů: Nákladová báze v roce 2009 vychází ze skutečných přímých nákladů a provozní režie Vozoven a zahrnuje veškeré realizované úkony na Vozovnách přecházející na outsourcera Osobní náklady Vozoven jsou očištěny o osobní náklady pracovníků spojené s optimalizací počtu zaměstnanců, kteří nebudou součástí Nákladová báze je snížena o náklady spjaté s pojistnými událostmi Nákladová báze Vozoven pro rok 2009 [v mil. Kč] Spotřebovaný materiál 58,26 Osobní náklady (očištěné o optimalizaci počtu pracovníků) 208,04 Odpisy 15,56 Ostatní náklady 54,72 Správa nehmotného majetku 168,48 Náklady spjaté s pojistnými událostmi (výše pojistného plnění) -10,6 Celková nákladová báze Vozoven pro rok ,46 Nabídka* pro realizaci Etapy II byla outsourcerem podána následovně: Položka Výše slevy [%] Sleva z celkových nákladů (resp. cen za úkony či provozní výkon vozokm), které budou stanoveny na základě dat z rozhodného období 2 let před realizací Etapy II minimálně 2,5% * Pozn. Nabídka společnosti Škoda Transportation a.s. ze dne a jejího doplnění ze dne

14 Příloha 1 Vozovny Vyhodnocení Přesnou výši potenciálu úspor vozoven lze stanovit, až bude rozhodnuto především o využití opce, časovém rámci, rozsahu a formě ceny za outsourcing Úspory DPP z titulu realizace Etapy II (Vozovny) nelze v tuto chvíli jednoznačně určit: Časový rámec možnosti není jednoznačný Rámcová smlouva dává k realizaci Etapy II možnost, nikoliv povinnost Forma ceny za služby není jednoznačná Rámcová smlouva dává možnost zvolit mezi cenou za jednotlivé úkony (DO, RDO, KP, VKP) a cenou za provozní výkon vozokm Rámcová smlouva specifikuje jednoznačný způsob výpočtu, resp. stanovení ceny za služby (pro obě formy ceny za jednotlivé úkony či provozní výkony) v případě realizace Etapy II. Cena za služby bude stanovena na základě skutečných nákladů DPP z rozhodného období 2 let před realizací Etapy II. Outsourcerem je pro realizaci Etapy II nabídnuta* sleva ve výši minimálně 2,5% z celkových nákladů (resp. cen za úkony či provozní výkon vozokm), které budou stanoveny na základě dat z rozhodného období 2 let. Následující přehled shrnuje orientační výši možných úspor DPP, pokud by v rozhodném období měl DPP na provozování vozoven stejné náklady jako v roce 2009: Orientační výše možných ročních úspor v Etapě II Hodnota [v mil. Kč] Výše slevy [%] Celkem nákladová báze 494,46 Možná výše ročních úspor 12,36 minimálně 2,5% * Pozn. Nabídka společnosti Škoda Transportation a.s. ze dne

15 Příloha 2 Doplněk k vyhodnocení Vzhledem k neznalosti budoucích oprav pro nové vozy 14T a 15T bylo vyhodnocení zpracováno na základě kompromisu zpracovaných odborných odhadů jejich pracnosti Celkové vyhodnocení v hlavní části prezentace vychází z předpokládané pracnosti oprav PO a PU pro vozy typu 14T a 15T dle kompromisní varianty na základě dohody DPP a outsourcera Kompromisní varianta leží mezi krajními hodnotami ze dvou nezávislých odborných posudků (zpracované ČVUT a soudním znalcem) na časovou náročnost PU 14T. Od náročnosti PU 14T je následně odvozena náročnost PO 14T a PU 15T Celkové úspory DPP vůči ovlivnitelným předpokládaným nákladům z titulu realizace u varianty 3% růstu nominálních mezd nákladů dosahují 15 3,44% (resp. 2,58% vůči celkovým) u hodnot náročnosti oprav 14T a 15T* odvozené na základě odborného posudku ČVUT 4,70% (resp. 3,60% vůči celkovým) u hodnot náročnosti oprav 14T a 15T odvozené na základě posudku soudního znalce Druh tramvaje Typ opravy Časová náročnost [Nh] Kompromisní varianta Odborný posudek ČVUT Posudek soudního znalce 14T PU (2 467**) T PO Souhrnné vyhodnocení (varianta 3% růstu mezd) Kumulované hodnoty na diskontované bázi k Odborný posudek ČVUT Absolutní hodnota [tis. Kč] Kvantifikace celkových úspor Úspora DPP [%] Posudek soudního znalce Absolutní hodnota [tis. Kč] Úspora DPP [%] Celkové úspory vůči celkovým nákladům ,58% ,60% Celkové úspory vůči ovlivnitelným nákladům ,44% ,70% * Pozn. Pro PU 15T byla zúčastněnými stranami odhadnuta náročnost shodná s PU 14T ** Pozn. Odborný posudek ČVUT určil časovou náročnost realizace oprav PU 14T ve dvou úrovních. První úroveň ve výši Nh pro rutinní realizaci oprav PU 14T. Druhá úroveň ve výši Nh je platná pro první tři roky realizace těchto oprav a vyplývá z aplikace learning faktoru v průměrné výši 1,4 na jednotlivé úkony PU

16 Příloha 3 Detail výsledků vyhodnocení v letech A) Varianta 2% (inflace) růstu mezd v nákladové bázi DPP, nominální hodnoty v tis. Kč bez DPH Položka Ovlivnitelné (variabilní) náklady Neovlivnitelné (fixní) náklady Náklady na opravy - zachování současného stavu DPP Náklady na opravy - nabídka outsourcera Platby ve speciálním režimu - zachování současného stavu Platby ve speciálním režimu - nabídka outsourcera Další dopady na DPP Úspora celkem absolutně [tis. Kč bez DPH] relativně (%) - vůči celkovým nákladům - 2,2% 3,6% 1,0% 0,6% 2,9% 2,8% 2,9% 3,5% 3,3% relativně (%) - vůči ovlivnitelným nákladům - 2,8% 4,8% 1,4% 0,8% 3,8% 3,7% 3,9% 4,5% 4,4% B) Varianta 3% růstu mezd v nákladové bázi DPP, nominální hodnoty v tis. Kč bez DPH Položka Ovlivnitelné (variabilní) náklady Neovlivnitelné (fixní) náklady Náklady na opravy - zachování současného stavu DPP Náklady na opravy - nabídka outsourcera Platby ve speciálním režimu - zachování současného stavu Platby ve speciálním režimu - nabídka outsourcera Další dopady na DPP Úspora celkem absolutně [tis. Kč bez DPH] relativně (%) - vůči celkovým nákladům - 2,2% 3,8% 1,3% 1,0% 3,7% 3,7% 4,1% 4,9% 4,9% relativně (%) - vůči ovlivnitelným nákladům - 2,8% 5,0% 1,8% 1,4% 4,8% 5,0% 5,4% 6,3% 6,4% C) Varianta 4% růstu mezd v nákladové bázi DPP, nominální hodnoty v tis. Kč bez DPH Položka Ovlivnitelné (variabilní) náklady Neovlivnitelné (fixní) náklady Náklady na opravy - zachování současného stavu DPP Náklady na opravy - nabídka outsourcera Platby ve speciálním režimu - zachování současného stavu Platby ve speciálním režimu - nabídka outsourcera Další dopady na DPP Úspora celkem absolutně [tis. Kč bez DPH] relativně (%) - vůči celkovým nákladům - 2,2% 4,0% 1,7% 1,5% 4,4% 4,7% 5,2% 6,3% 6,5% relativně (%) - vůči ovlivnitelným nákladům - 2,8% 5,2% 2,3% 2,1% 5,7% 6,2% 6,9% 8,1% 8,4% Pozn. Výše uvedená vyhodnocení vychází z předpokládané pracnosti oprav PO a PU pro vozy typu 14T a 15T dle kompromisní varianty na základě dohody DPP a outsourcera 16

Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s.

Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s. Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s. Zpracovali: Prof. Ing.Václav Skurovec, CSc. ČVUT v Praze Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. ČVUT v Praze Praha, 24.

Více

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008 Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje Červenec 2008 Východiska projektu Pro další postup v jednotce SVT na základě výsledků SWOT analýzy BNV consulting doporučuje zvolit variantu C Outsourcování

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 9712-057 / 12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 9712-057 / 12 ZP 9712-057/12 1 Ing. Ivan K r e j s a, Leštinská 22, 789 01 Z á b ř e h, tel - 602 / 52 72 99 Soudní znalec v oboru doprava, ekonomika, strojírenství, podniky (www.crash.cz) Objednatel posudku : Ing.

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

Boj proti agresivnímu daňovému plánování

Boj proti agresivnímu daňovému plánování Boj proti agresivnímu daňovému plánování Výsledky kontrol převodních cen včetně offshorových společností 21. dubna 2016 Ministr financí Andrej Babiš Generální ředitel GFŘ Martin Janeček Tisková konference:

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Informační leták k určení čistých příjmů

Informační leták k určení čistých příjmů Informační leták k určení čistých příjmů Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI:

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Tímto žádáme o zaslání metody a vstupních údajů, na základě kterých Ministerstvo financí vypočetlo navýšení příjmů státního rozpočtu o 18 miliard

Tímto žádáme o zaslání metody a vstupních údajů, na základě kterých Ministerstvo financí vypočetlo navýšení příjmů státního rozpočtu o 18 miliard Tímto žádáme o zaslání metody a vstupních údajů, na základě kterých Ministerstvo financí vypočetlo navýšení příjmů státního rozpočtu o 18 miliard korun v souvislosti se zavedením elektronické evidence

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

Návrh metodiky kalkulace újmy jako podkladu pro stanovení plateb LFA od roku 2018

Návrh metodiky kalkulace újmy jako podkladu pro stanovení plateb LFA od roku 2018 Návrh metodiky kalkulace újmy jako podkladu pro stanovení plateb LFA od roku 2018 Zpracovali: Tomáš Hlavsa, Marie Štolbová Data: Michaela Lekešová, Zuzana Hloušková MZe, 18. 7. 2016 Obsah prezentace Legislativní

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Projekt: Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Verze: Listopad 2015 Objednatel: GEOtest a.s. V Brně dne SWC AUDIT s.r.o. Milady Horákové 12

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015 Plán kalkulace ceny vodného nárůst ceny (V+S) +0,9%, vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%), stočné +0,00 Kč/m3 (0%) nájem celkem (V+S) 72.500 tis. Kč 1. Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97 a - chemikálie

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 4 PŘÍLOHA Č. 2 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PLATNOST OD 17. 9. 2015 Strana 1 z

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ

ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ 1. Určit (potvrdit) hlavní okruhy výkonů podniku 2. Přiřadit k těmto okruhům výkonů činnosti (okruhy činností), které zajistí dosažení daných výkonů 3. Přiřadit k činnostem

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Odhad možného výpočtu stropu pro podnik

Odhad možného výpočtu stropu pro podnik Odhad možného výpočtu stropu pro podnik V současnosti jsou diskutovány dva modely alokace přímých plateb a stanovení jejich výše pro jednotlivé členské země. Prvním z nich je takzvaný model osmdesát procent

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET

Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET Oceňování stavebních a restaurátorských prací Magistrát hlavního města Prahy Škodův palác 15. 9. a 10.

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

Operačního programu Podnikání a inovace

Operačního programu Podnikání a inovace Podpora podnikání v době krize aneb komplexní analýza výsledků I. výzvy Operačního programu Podnikání a inovace Autor: Ing. Martin Krištof Cílem této analýzy je komplexní posouzení výsledků I. výzvy Operačního

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

LIBERECKÝ KRAJ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ LET z á ř í

LIBERECKÝ KRAJ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ LET z á ř í LIBERECKÝ KRAJ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ LET 2009-2013 z á ř í 2 0 0 8 1. ÚVOD Jedním z nástrojů finančního hospodaření kraje je, vedle rozpočtu kraje, jeho rozpočtový výhled. Střednědobý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 10.10.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Ceník jízdného MHD Písek návrh dopravce na vyrovnání ceny časového jízdného a

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období

Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období 2016-2025 Dodatečné porovnání doporučovaných Variant Úprava na základě aktualizace daňových dopadů Konečná verze k 1.11. 2012 zapracované

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria

Více

PŘÍLOHA č. 5. Závazné pokyny. pro vyplnění nástroje. pro výpočet nabídkové ceny

PŘÍLOHA č. 5. Závazné pokyny. pro vyplnění nástroje. pro výpočet nabídkové ceny PŘÍLOHA č. 5 Závazné pokyny pro vyplnění nástroje pro výpočet nabídkové ceny Závazné pokyny pro vyplnění výpočtového nástroje pro stanovení Cenové nabídky Dopravcem poskytovaných služeb Úvodní informace

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Mikroekonomie. Cena. Množství

Mikroekonomie. Cena. Množství Cena Rekapitulace výchozích poznatků Stanovení ceny nového produktu (příklad užití metody Target Costing) Změny ceny stávajícího produktu Ladislav Šiška 18. dubna 2006 Mikroekonomie Cena P* Množství Cenu

Více

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Návrh státn tního rozpočtu ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Makroekonomický vývoj ČR se zotavuje po ekonomickém propadu z přelomu let 2008 a

Více

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem ZLIV Podklad pro jednání Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice leden 2014 I. Důvody aktualizace

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Metodický dopis č. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: 22 181/2011-411 Metodický dopis č. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 3 Kapitola /strana Východis ko/3 Východis ko/3 Změny v textu oproti verzi ze dne

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj 19.10.2012 Dohody a nestandardní účetní operace vzniklé

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního centra

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Návratnost fotovoltaických elektráren z let 2009 a 2010. Shrnutí znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s.

Návratnost fotovoltaických elektráren z let 2009 a 2010. Shrnutí znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s. Návratnost fotovoltaických elektráren z let 2009 a 2010 Shrnutí znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s. Ekonomičtí experti ze společnosti Ostravská znalecká podrobili nezávislé analýze materiály

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí)

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí) Nástroj pro výpočet udržitelnosti projektů Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 Základní identifikační údaje žadatele a Projektu Žadatel Obec Kobeřice Název projektu Registrační

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie

Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výpočet referenční spotřeby Výpočet referenčních hodnot spotřeby energie

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2013 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt životní cyklus Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

Jiné ostatní náklady (549)

Jiné ostatní náklady (549) ;Popis stanovení vypočtené vyrovnávací platby pro rok 2015 1. Stanovení vypočtených nákladů a vypočtených výnosů pro vypočtenou vyrovnávací platbu jsou prováděny z aktuálně dostupných dat. Obvykle se jedná

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více