Jinými slovy odstranit překážky a jinak zpříjemnit a zkvalitnit to podstatné studium.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinými slovy odstranit překážky a jinak zpříjemnit a zkvalitnit to podstatné studium."

Transkript

1 KANDIDÁT NAVRHOVATEL OBOR CÍLE PŘI ROZVOJI FAKULTY A UNIVERZITY Břežný Michal, Mgr. Marian Velešík, Radek Tichavský Environmentální geografie Podporuji aktivity, které povedou ke zviditelnění Přírodovědecké fakulty a Ostravské univerzity. Tyto aktivity by měly směřovat i k popularizaci a propagaci vědeckých úspěchů naší fakulty. Větší zapojení studentů do dění na fakultě dostupnost a dostatek informací o dění na fakultě a možnostech, které jim naše fakulta a univerzita nabízí. Motivace studentů k zahraničním výjezdům (ERASMUS). Podpora studentů s vynikajícími výsledky stipendia, zapojení do řešených projektů, podpoření jejich vlastních nápadů a projektů. Jsem pro intenzivnější spolupráci mezi katedrami. Kvalitnější Wi-Fi připojení na budovách univerzity! Fiľakovský Ján, Mgr. Eva Tenzin Politická a kulturní geografie zintenzivnění působnosti studentských organizací a oborových spolků na fakultě, jejich větší zapojení Fric Jan, Mgr. Ján Fiľakovský Politická a kulturní geografie zintenzivnění působnosti studentských organizací a oborových spolků na fakultě, jejich větší zapojení

2 Horáček Matěj, RNDr. et Mgr. Jan Miklín Environmentální geografie Budu podporovat aktivity vedoucí k posilování dobrého jména fakulty a univerzity mezi laickou i odbornou veřejností. Setrvám ve vytváření mezikatederní spolupráce. Některé skutečnosti, jež se nás bytostně dotýkají, mají svůj zdroj na vyšších místech (univerzita, MŠMT, vláda). Neměli bychom být pouhými pasivními příjemci nařízení shora, ale v případě potřeby bychom se měli umět ozvat. Hrvolová Barbora, Ing. Mgr. Gabriela Hotová Analytická chemie prosazování návrhů a připomínek studentů z řad bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů - zlepšení komunikace mezi studenty a akademickými pracovníky - rozvoj či zlepšení spolupráce mezi interdisciplinárními obory na fakultě, komunikace nad možnostmi přípravy společných projektů - zkvalitnění výuky s ohledem na stávající reálné potřeby praxe (spolupráce, komunikace s firmami, exkurze) - prosazování možností motivace studentů na všech úrovních studia - rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami (možnosti krátkodobých, častějších stážích, praxe ve firmách) Keprt Kamil Lukáš Novotný Aplikovaná matematika posílení komunikace mezi studenty a fakultou, - lepší informovanost o možných pracovních příležitostech pro studenty, - posílení spolupráce s praxí vzhledem k závěrečným pracím. Kočí Jan, Mgr. Kateřina Náplavová Biologie zeštíhlení a digitalizace byrokracie - sjednocení přístupu ke studijním materiálům (portál vs. moodle vs. T-disk vs. stránky kateder) - SGS jako skutečná grantová soutěž - skutečný kreditní systém - videopřednášky online - klíčové učebnice ve studovnách ve více kusech a zákaz jejich blokace lektorem - spolupráce s dalšími institucemi na národní i mezinárodní úrovni - optimalizace provozu laboratoří molekulární biologie (oddělení pre- a post-pcr) - rozšíření elektronických zdrojů OU - zlepšit možnosti stravování pro studenty na Hladnově Jinými slovy odstranit překážky a jinak zpříjemnit a zkvalitnit to podstatné studium. Kolář Martin, Mgr. Mgr. Lukáš Novotný Aplikovaná matematika a fuzzy modelování Aktivní podpora studentů při organizaci vzdělávacích činností v rámci Přírodovědecké fakulty. Zkvalitnění spolupráce v rámci interdisciplinárních aktivit. Popularizace fakulty přes moderní technologie. Zvýšení informovanosti studentů v rámci fakulty a jednotlivých kateder. Upřesnění statutu doktoranda.

3 Kolář Vítězslav, Bc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. Informační systémy Vedení diskuse o inovací studijních oborů ze strany studentů, zlepšení studentského zázemí a přístupu k moderním ICT technologiím. Křenková Karolína, Ing. Mgr. Jana Štefelová Analytická chemie heterogenních systémů prohlubování spolupráce s ostastními fakultami především na mezinárodní úrovni - zajišování a získávání dotací na studentské granty - zvyšování úrovně vzdělávání zkvalitňováním výuky moderními výukovými procesy Matula Jiří, Bc. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D Informační systémy Prosazovat zájmy studentů KIP napříč se shodou s ostatními katedrami. Snaha o spolupráci mezi fakultami a katedrami. Podpora studentských akcí. Zlepšení spolupráce mezi studenty a akademickým sborem. Zlepšit stav menzy. Vytvořit systém pro informaci o zvaných přednáškách odborníků na PřF Náplavová Kateřina, Mgr. Jan Kočí Biologie rozšíření počtu partnerských univerzit v programu Erasmus+ - výuka odborných předmětů v angličtině i u oborů akreditovaných v češtině - propagace univerzity skrze reálné kvalitní výsledky - rozšíření nabídky studijních materiálů ve studovnách PřF Opálková Marie, Mgr. Zuzana Materová Biofyzika * posouzení změn avizovaných v souvislosti s nástupem nového vedení fakulty a zasazení se o to, aby tyto změny byly ku prospěchu všem * zajištění rovnováhy mezi vědeckým a pedagogickým zaměřením fakulty * zasazení o dodržování studijniho a zkušebního řádu ze strany studentů, ale i vyučujících * zasazení se o větší aktivitu studentů na oficiálním i neoficiálním dění na fakultě * zajištění lepších podmínek pro studenty doktorských programů na budovách L a M, zejména z hlediska prostorových podmínek Své bakalářské a magisterské studium jsem absolvovala na Katedře biologie a ekologie (obor Systematická biologie a ekologie) a poté jsem přešla na doktorské studium na Katedru fyziky (obor Biofyzika), kde působím druhým rokem. Znám důvěrně prostředí dvou kateder, což bych mohla využít při posuzování předložených návrhů ke schválení tak, aby tyto návrhy nepoškodily zájmy akademických pracovníků a studentů. O dění na fakultě se zajímám od počátku studia a mám mnoho zkušeností s řešením studijních záležitostí. V případě zvolení je pro mne samozřejmostí komunikace se studenty a reflektování jejich připomínek. Poruba Jakub Mgr. Věra Ferdiánová Matematika-Geografie Geografie-Anglický jazyk a literatura zlepšení komunikace mezi katedrami a studenty dvouoborových studií - větší možnost praxe pro studenty dvouoborových studií, - podpora propagace a popularizace fakulty a potažmo i univerzity, - podpořit možnost vznku nových fakultních škol mimo Ostravu, - podpora možnosti vzniku spolupráce studentů PřF OU se SŠ Pospíšil Jiří RNDr. Tomáš Sochor, CSc. Aplikovaná informatika Zvýšení finančních prostředků pro přírodovědeckou fakultu, zlepšení technického vybavení pro výuku a zázemí studentů. Zlepšení stavu a služeb menzy.

4 Pyszko Petr, Mgr. Jan Kočí Biologie fulltextové vyhledávání v databázi VŠKP - databázi primárních dat závěrečných prací k dalšímu využití (např. metaanalýzy) - centrální evidenci a uložiště sesbíraných biologických vzorků k jejich dalšímu využití - větší zapojení crowdsourcingu a podpora rozvoje citizen science - spolupráci se středními školami (motivace a vyhledávání talentů) - větší zapojení studentů bakalářských a magisterských programů do vědecké práce - interdisciplinární spolupráci napříč obory - nové formy výukových a vzdělávacích materiálů (např. videopřednášky) Schenk Jiří, Mgr. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Aplikovaná Informatika Prosazovat zájmy studentů KIP napříč se shodou s ostatními katedrami (snaha o spolupráci mezi fakultami a katedrami). Podpora studentských akcí. Zlepšit spolupráci mezi studenty a akademickým sborem. Stupka Tomáš, Mgr. Jiří Pospíšil Aplikovaná infomratika Zvýšení finančních prostředků pro přírodovědeckou fakultu, zlepšení technického vybavení pro výuku a zázemí studentů. Tenzin Eva, Mgr. Ján Fiľakovský Politická a kulturní geografie zintenzivnění působnosti studentských organizací a oborových spolků na fakultě, jejich větší zapojení Veselá Petra, Mgr. Eva Kinnertová Analytická chemie heterogenních systémů popularizace přírodovědných oborů, vědy a fakulty podpora zahraničních mobilit studentů na oborech, na kterých jsou mobility málo využívány vytvoření odpočinkových míst pro studenty na budovách A, C otevření diskuze o současném stavu evaluace studenty a možnosti jejího zlepšení zvýšení rozsahu praxí pro studenty učitelství již během 1. ročníku navazujícího magisterského studia Zelenka Tomáš, Mgr. Gabriela Hotová Analytická chemie heterogenních systémů Podpora všech rozumných návrhů ze stran studentů PřF OU

5 Žihala David, Bc. Bc. Lucie Podešvová Experimntální biologie Inovativní vedení přednášek V dnešní době je již možné poskytnout všem studentům kvalitní studijní materiály pouhým kliknutím myši a není tedy třeba, aby některé "suché" informace byly na přednáškách opakovány. Přikláním se tudíž k přednáškám více vedeným formou diskuze. Současný stav totiž zvýhodňuje ty studenty, kteří na přednášky vůbec nechodí a přečtou si je raději doma. Naopak ti, kteří zodpovědně navštěvují všechny přednášky vynaloží mnohem více času a energie (mnoho studentů do Ostravy dojíždí) a nakonec jsou na tom hůře, než první skupina. U náročnějších předmětů totiž není nic neobvyklého, že se student ve výkladu ztrácí, což se mu samozřejmě doma, kde postupuje svým vlastním tempem, nestane. Přednášky vedeny spíše formou diskuze by naopak nahrávaly připraveným studentům, kteří by si tímto způsobem své znalosti lépe fixovali a prohlubovali. Větší podpora stáží ve firmách Většina studentů se po absolvování vysoké školy potýká se stejným problémem, a tím je nulová praxe. Škola by se měla tedy aktivněji podílet na spolupráci s firmami, které toto mohou studentům poskytnout již v rámci studia. Případně alespoň zařadit stáž jako povinně volitelný předmět u více oborů (u některých již tento mechanismus funguje), kdy škola podpoří studentskou stáž alespoň kredity. Vyšší míra spolupráce mezi jednotlivými pracovišťi Spolupráce mezi jednotlivými pracovišti u nás není příliš vysoká. Laboratoře, které jsou od sebe vzdáleny mnohdy jen pár metrů často netuší, co je přesně předmětem zájmu vedlejší skupiny, a kterých metod využívají. Vyšší míra vzajemné spolupráce (a to i mezioborové), by mohla vést ke komplexnějším výzkumům v budoucnu. Rozvíjení spolupráce s jinými vysokými školami v rámci výuky Spolupráce s jinými vysokými školami je velmi významná jak z hlediska výzkumu, tak z hlediska výuky. V rámci výuky student často nemá možnost se seznámit s některou metodikou, případně přístrojem, proto je nutné podporovat projekty, jako jsou např. letní školy.

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2011 2015 Předkládá prof.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Souhrnná informace k OP VVV

Souhrnná informace k OP VVV Co je OP VVV? Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN 2014 1) kolegium rektora projednalo dne 2. 4. 2014, 2) Akademický senát UHK podle 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci červen 2014 Úvod: Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 25.

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více