Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky a po roce 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky 1948-1989 a po roce 1989"

Transkript

1 Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky a po roce 1989 Bakalářská práce Jindřich Kubla Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Máče, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Comparison of pricing in restaurants between years and after year 1989 Jindřich Kubla The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: PhDr. Jan Máče, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky a po roce 1989 zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů, svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.. Jindřich Kubla V Praze dne

4 Rád bych tímto poděkoval vedoucímu své bakalářské práce PhDr. Janovi Máčemu, Ph.D. za jeho metodické vedení, cenné rady a připomínky, které mi pomohly k napsání této bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval Mgr. Davidu Zemanovi za metodické vedení na začátku práce. Poděkování také patří Mgr. Monice Bouškové za gramatickou korekturu a kritické připomínky. Na závěr chci poděkovat všem ostatním, kteří mě podporovali v mém studiu a při psaní této práce.

5 Abstrakt Kubla Jindřich, Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky a po roce 1989, Bakalářská práce, Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Praha Celkový počet stran 55. Předkládaná bakalářská práce je složena z několika částí. V teoretické části jsem v úvodu stručně uvedl ve zjednodušené verzi ekonomické dějiny v Československu počínaje rokem 1945, které jsou nezbytné k pochopení životní situace v Československu. Dále jsem popsal rozložení jednotlivých cenových skupin, jak tomu bylo v roce Na závěr teoretické části jsem rozebral termín cena a způsoby stanovování cen v tržní ekonomice. V analytické části jsem se soustředil na výpočet cen pokrmů v různých obdobích a určování jejich cen podle různých metod. Zároveň jsem komparativní metodou porovnával vývoj cen vzhledem k zákazníkovi. Klíčová slova: cena, cenová skupina, tvorba ceny, pětiletý plán, KSČ, mzda, životní úroveň

6 Abstract Kubla Jindřich, Comparison of pricing in restaurants between years and after year 1989, Bachelors disertation. The Institute of Hospitality Management in Prague. Prague Total number of pages 55. The thesis is composed of several parts. In the theoretical section, I briefly introduced in the simplified version of economic history in Czechoslovakia starting in 1945, which are necessary to understand the life situation in Czechoslovakia. I also described the distribution of individual price groups in Finally the theoretical part, I analyzed the dates and methods of price setting prices in a market economy. In the analytical part, I concentrated on the calculation of prices of food at different times and determining their prices by different methods. I also used comparative method of comparing the evolution of prices to the customer. Key words: price, price group, pricing, five-year plan, KSČ, wage, standart of living

7 Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Hospodářský vývoj Československa po roce První pětiletý plán Druhý pětiletý plán Třetí pětiletý plán Čtvrtý pětiletý plán Pátý pětiletý plán Šestý pětiletý plán Sedmý pětiletý plán Problémy v ekonomické transformaci Cena definice Rozdělení cenových skupin v roce Cenové skupiny byly vytvořeny následovně: Zásady sestavování jídelního lístku Přehled a vývoj mezd a cen v Československu Metody a strategie při tvorbě cen v tržním hospodářství Tvorba cen dle nákladů Tvorba cen dle konkurence Tvorba ceny dle poptávky Tvorba ceny dle vnímané hodnoty Tvorba ceny dle psychologického hlediska Sleva Analytická část Dřívější ceny vybraných pokrmů Výpočet ceny v roce Porovnání cenových úrovní pro zákazníka v průběhu let Závěr Literatura Internetové zdroje... 55

8 Seznam užitých tabulek Tab. 1 - Přehled průměrných měsíčních mezd v Československu ;30 Tab. 2 - Průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství Tab. 3 Spotřeba potravin v závodech veřejného stravování...31 Tab. 4 Ceny v cenových skupinách v roce Tab. 5 Receptura pro uvaření 10 porcí polévky...38 Tab. 6 Výpočet ceny polévky...38 Tab. 7 Hovězí guláš receptura pro 10 porcí 40 Tab. 8 Výpočet ceny hovězího guláše dle nákladů 40 Tab. 9 Hovězí pečeně receptura pro 10 porcí.41 Tab. 10 Výpočet ceny hovězí pečeně dle nákladů.41 Tab. 11 Vepřová kýta na paprice receptura pro 10 porcí..42 Tab. 12 Výpočet ceny vepřové kýty na paprice dle nákladů...42 Tab. 13 Průměrné mzdy v letech Tab. 14 Průměrné mzdy v letech Tab. 15 Průměrné mzdy v letech Tab. 16 Maloobchodní ceny v letech Tab. 17 Vývoj cen vybraných produktů do roku Tab. 18 Vývoj cen vybraných produktů do roku Tab. 19 Cena kávy.49 Tab. 20 Cena piva..50

9 Úvod Motivací k výběru tématu byl fakt, že vlastníme rodinnou restauraci a v rámci podnikání pochopitelně řešíme ceny jídel a nápojů. Vzhledem k současné ekonomické situaci si tento problém žádá poměrně odborné jednání, a proto jsem se rozhodl zpracovávat toto téma. Pravděpodobně největší inspirací pro sepsání předkládané bakalářské práce byla kniha Tvorba cen v hostinských a hotelových živnostech od Milouše Blažky, která se mi náhodou dostala do rukou. Tehdy se mi podařilo zjistit, že ceny byly v roce 1949 stanovované Nejvyšším úřadem cenovým a byly stanovené prakticky ke všemu. Rozhodl jsem se tedy porovnat systémy tvorby cen, které jsou od sebe vzdáleny 65let, a v ideálním případě najít i způsob oceňování v restauracích použitelný dodnes. Současně s tímto hledáním jsem začal zjišťovat, zda nebyl dříve užívaný systém určování cen pro zákazníka výhodnější, než je tomu v systému tržní ekonomiky. Cílů jsem si stanovil hned několik. Zaprvé jsem se rozhodl zjistit, zda metoda používaná v roce 1949 je použitelná i dnes. Dále jsem zjišťoval, jakým způsobem se dotkla změna cen zákazníka. V tomto případě mě zajímal především disponibilní důchod a možnost kupovat si služby v restauračních zařízeních v různých letech. V první, teoretické části, je ve zkráceném podání shrnutý politický, ekonomický a sociální vývoj v Československu od roku 1945 do roku 1989 neboli od nástupu KSČ k moci až po konec socialismu v Československu. Následně vyjmenovávám problémy, se kterými se musel systém vznikající po roce 1989 vypořádat. Dále je v této části popsán historický způsob rozdělení cenových skupin restaurací a jsou zde uvedena pravidla pro vytvoření jídelního lístku. Na závěr teoretické části jsem definoval pojem cena a vyjmenoval způsoby stanovení ceny v tržní ekonomice. V druhé, analytické, části jsem zpracovával data získaná především na Českém statistickém úřadu a zjišťoval posun ve mzdách a možnostech nakupovat restaurační služby zákazníkem. Zároveň jsem zjišťoval, jestli dříve stanovený výpočet při kalkulaci cen je použitelný i v dnešní době. Důležitou částí je uvedení výpočtů nákladových cen pokrmů v restauracích. Právě díky těmto výpočtům je možné pochopit změnu v cenách pokrmů. Pochopitelně je velmi obtížné srovnávat tyto věci v tak širokém rozmezí, pokud bychom brali v potaz všechny makroekonomické a mikroekonomické události, a proto jsou různé výpočty zjednodušeny, či oproštěny od čísel, která jsou dnes již nedohledatelná 9

10 a neporovnatelná. Tím pádem vzniká v podstatě nová zvláštní metodika při přepočítávání cen alespoň v oblasti restauračních služeb. Zjednodušeně bych mohl říct, že se jedná o počítání se známými čísly, která jsou zjistitelná jak v minulosti, tak i v současnosti. Kupříkladu na místo započítávání inflací a různých ekonomických údajů využívám pouze vyčíslené ceny, které byly již dříve a i dnes stanoveny na základě inflačních či krizových tendencí. V závěru analytické části porovnám jednak využité systémy při tvorbě ceny, jednak také koupěschopnost obyvatel při stanovených cenách v daném odvětví. Podstatou této práce je srovnání systému tvorby cen v centrálně řízené ekonomice a v ekonomice tržní. Z velké části se práce vztahuje ke spotřebiteli a jeho finančním možnostem. Zcela zásadním obsahem této práce jsou tabulky obsahující cenové výpočty a faktická data dokumentující životní situaci v Československu. Stanovil jsem si k cílům i dvě hypotézy: Hypotéza č. 1: Systém užívaný po roce 1945 je aplikovatelný i v roce Hypotéza č. 2: Dříve užívaný systém byl pro zákazníka výhodnější u určitých položek. 10

11 1. Teoreticko-metodologická část 1.1. Hospodářský vývoj Československa po roce 1945 V této kapitole jsem se rozhodl detailněji věnovat politické, ekonomické a sociální situaci v Československu po skončení 2. světové války až do roku 1989 neboli v podstatě od konce války a začátku socialismu v Československu do jeho konce. Cílem této kapitoly je především sledování cenové a životní úrovně ve vztahu k obyvatelům v tehdejším Československu. Důvod zařazení této kapitoly vystihuje výrok Josefa Aloise Shumpetera: "Ekonom potřebuje, za prvé dobrou ekonomickou teorii aby ho vedla; za druhé statistiku, aby mu poskytla kvalitní empirické údaje; a za třetí potřebuje znát historii. A právě znalost historického rozměru nejvíce současným ekonomům chybí." 1 V úvodu kapitoly se věnuji nejprve situaci těsně po skončení války, následně vzestup Komunistické strany Československa a dále ekonomickým a sociálním reformám v průběhu vlády této strany. V kapitole jsou rovněž ve zjednodušeném podání obsahy jednotlivých pětiletých plánů či podstatné části důležitějších reforem a jejich dopadů na hospodářství či život obyvatelstva. Největším zdrojem při sestavování této kapitoly mi byla kniha od Pavla Sirůčka a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie, ve které jsem našel velmi přehledný a pochopitelný ekonomický přehled. Události druhé světové války znamenaly veliký zásah do života lidí v tehdejším Československu. Zásadním způsobem byl ovlivněn politický, sociální, hospodářský a kulturní vývoj společnosti. Vzhledem k tomu, že převážná část československého území byla osvobozena Sovětským svazem, byla zde připravena ideální půda pro rozvoj levicových stran. První měsíce po osvobození byly ve znamení celistvé změny hospodářského a sociálního řádu. Bylo prováděno znárodňování (především po odsunu Němců z ČSR), pozemkové reformy a další četné zásahy ze strany státu. Řada opatření však časem nabývala populistického charakteru kupříkladu komunistické projekty v roce 1947, kdy proběhly pozemkové reformy, nebo tzv. "milionářské dávky", které měly být určeny na pomoc zemědělství 2. 1 SIRŮČEK P. a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Praha: Melandrium, 2007, s. 3 2 SIRŮČEK P. a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Praha: Melandrium, 2007, s

12 Nejvlivnější politickou stranou byla již od konce války Komunistická strana Československa, která se definitivně dostala k moci v únoru Další důležitou událostí v poválečném Československu je bezesporu rekonstrukce národního hospodářství. Vzhledem k restrukturalizaci průmyslu během 2. světové války, kdy se pod vlivem Německa rozrůstal především zbrojní průmysl, nebyla obnova hospodářství vůbec jednoduchá. Kvůli omezením, které Německo vydalo za 2. světové války, byla v Československu špatná situace v průmyslu. Vzhledem k uzavření vysokých škol a redukcí středních škol, ubylo kvalitně vzdělané pracovní síly. A v neposlední řadě rekonstrukci hospodářství nepomohlo ani vžité motto z dob protektorátu "Pracuj pomalu". Zcela neúnosná situace také panovala v dopravě. Většina dopravních zařízení (automobily, letadla, vlaky) byla zničena či dříve vydána do Německa a ztracena. Také dopravní komunikace se nacházely v nevyhovujícím stavu (především železnice). Nedostatek dopravních prostředků a absence kvalitní infrastruktury komplikovaly nejenom opravné práce, ale i zásobování potravin a jiných surovin do měst a továren. Při celkové obnově bylo třeba nejprve zrekonstruovat nejenom dopravu, činnost lehkého průmyslu, produkční schopnost zemědělství, ale především zabezpečit základní lidské potřeby, a to v oblasti potravin. Postupným navyšováním objemu produkce zemědělství a průmyslu bylo možné zvýšit přídělové kvóty a uvolnit dohled nad prodejem méně důležitých produktů. Důležitým dnem v hospodářském vývoji poválečného Československa je rozhodně 1. listopad 1945, kdy proběhla měnová reforma. Při reformě byla stažena stará měna užívaná v protektorátu a na Slovensku a zavedena nová s označením Kčs. Hlavním cílem této reformy bylo vyřadit nadbytečné oběživo, a stabilizovat tak korunu. Na měnovou reformu ze dne 1. listopadu 1945 navazovala opatření v oblasti cen, mezd a sociální politiky. Celostátně byla sjednocena hladina cen. Po sjednocení byla cenová hladina až na trojnásobné úrovni oproti roku Nutno však poznamenat, že zvýšení cen šlo v ruku v ruce se zvýšením platů, mezd a důchodů. Spotřeba byla nadále regulována přídělovým systémem. V roce 1946 byla vytvořena v Československu vláda pod vedením Klementa Gottwalda a byl schválen Budovatelský program. Hlavním obsahem tohoto programu byl přechod k plánované ekonomice. Během několika měsíců byl připraven a v říjnu 1946 byl vyhlášen dvouletý plán obnovy národního hospodářství na léta Cílem plánu 3 SIRŮČEK P. a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Praha: Melandrium, 2007 s

13 bylo dokončení obnov a minimálně dosažení předválečné úrovně života. V tehdejším smíšeném řízení ekonomiky byly zadávány úkoly nejen státním podnikům, ale i podnikům soukromým. Rok 1947 se nesl ve znamení přimykání Československa více a více k Sovětskému svazu. Vzhledem k politickému a ekonomickému boji v Československu Spojené státy americké pozastavily ČSR možnost čerpání padesátimilionového úvěru. Rovněž bylo zdržováno navrácení československého zlata zcizeného Německem stejně tak jako přivezení 2/3 zařízení, které bylo pro ČSR vyhrazeno jako reparace určené pro rok V červenci 1947 Československo na požadavek J. V. Stalina ustoupilo od přijetí Marshallova plánu. Toto rozhodnutí již definitivně určilo, na kterou stranu se Československo v poválečném světě bude orientovat. V průběhu celého roku 1947 se souboj o moc v ČSR výrazně zostřoval. Střet nastal v oblasti druhé etapy pozemkové reformy, v níž četné výjimky vzniklé v důsledku revize pozemkové reformy z předmnichovské republiky byly likvidovány a půda podmínečně vrácená majitelům měla být definitivně vyvlastněna. Hospodářská situace byla ztížena velikou neúrodou v roce 1947, která vedla až ke snížení přídělů a k oživení černého trhu s potravinami. Velkou pomoc tehdy poskytl Sovětský svaz dodávkou 600 tisíc tun obilí, zatímco USA a Kanada odmítly pomoc. Vzhledem k nutnosti uhrazení dluhu byla po velkých rozporech uzákoněná "milionářská dávka" postihující nejbohatší vrstvu obyvatel. Zajímavá situace se také děla v oblasti velkoobchodu, v němž KSČ prosazovala zrušení soukromého velkoobchodu a v lednu 1948 KSČ požadovala další znárodnění výroby, přičemž soukromé firmy měly být ponechány, pokud zaměstnávaly do 50 osob. Dalším mezníkem této doby se stal únor 1948 a to nejenom v politické sféře, ale také v oblasti hospodářské. Velkými ekonomickými opatřeními bylo uzákonění třetí etapy pozemkové reformy, druhá etapa znárodnění a přijetí Ústavy 9. května. Druhá etapa znárodnění se týkala soukromých podniků zaměstnávajících nad 50 lidí. Znárodnění nebyly ušetřeny žádné podniky. Stát tak získal například monopolní postavení ve velkoobchodu a zahraničním obchodu. Bankovní systém byl zjednodušen a oddělen na krátkodobé a dlouhodobé úvěrování. Úvěrová družstva a spořitelny se měnily v jednotný druh peněžních ústavů, který byl později znám pod názvem státní spořitelny. Ustanovení z Ústavy 9. května v XII. článku stanovila následující: "Hospodářská soustava Československé republiky je založena na znárodnění nerostného bohatství, průmyslu, 13

14 velkoobchodu a peněžnictví, na vlastnictví půdy podle zásady: Půda patří tomu, kdo na ní pracuje, na ochraně drobného a středního podnikání a na nedotknutelnosti osobního majetku. Všechno národní hospodářství v Československé republice nechť slouží lidu. V tomto veřejném zájmu řídí stát veškerou hospodářskou činnost jednotným hospodářským plánem." 4. Další ustanovení zakazovala soukromé monopolní seskupení jako například syndikát, kartel či trust. Smutnou pravdou zůstává, že po přijetí nové ústavy nebylo dodržováno její ustanovení o ochraně středních podnikatelů, a proto koncem roku 1948 již existovala pouhá hrstka soukromých podniků zaměstnávajících nad 20 lidí a na přelomu roku 1948 a 1949 docházelo v důsledku následování SSSR k dalšímu potlačování malých soukromých živností. Drobné živnosti byly v ČSR na poměrně dobré úrovni. Koncem roku 1949 bylo evidováno zhruba 200 tisíc drobných podniků, avšak do konce roku 1952 se tento počet snížil k číslu 91 tisíc. Snaha o likvidaci drobných podniků se projevovala různě. Často se jednalo o sociální tlak, neboť dětem z podnikatelských rodin nebylo umožňováno dosahovat vyššího než základního vzdělání a pokud ano tak problematicky První pětiletý plán Roky se nesly ve znamení velkých změn v hospodářské politice. Vzhledem k nevyváženosti hospodářství a minimálním změnám v životní úrovni bylo nutné provést změny v hospodářství. Celou situaci ulehčilo také zklidnění mezinárodního napětí. V červnu roku 1953 byl zrušen přídělový systém zásobování a byla provedena peněžní reforma. Následně v září byly sníženy úkoly, které obsahoval pětiletý plán. Na začátku pětiletého plánu byl v Československu lístkový systém pro příděl potravin a průmyslového zboží. Tento systém umožňoval v době obnovy po 2. světové válce pravidelný příděl zboží za poměrně nízké úřední ceny. Výhodou bylo jisté potlačení spekulací okolo cen. Pomocí úprav bylo možné, aby stát korigoval rozsah spotřeby vzhledem ke kolísání zásob a zároveň pomocí příspěvků pomáhal zvýhoďnovat určité skupiny obyvatel, kupříkladu nemocné, těžce pracující či děti. Mínění veřejnosti však naznačovalo, že lístkový systém je nežádoucí přežitek z válečných dob. Na počátku roku 1949 byl vedle vázaného trhu zřízen i doplňkový volný trh. Tímto vznikl dvojí legalní trh s rozdílnou cenovou hladinou a díky tomu měla koruna dvojí kupní sílu. Vývoj naší měny byl v období od roku 1945 do roku 1953 poznamenán především inflačními 4 SIRŮČEK P. a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Praha: Melandrium, 2007 s

15 tendencemi. K tomu přispěly uvolňující se prostředky z vkladů pro sociální účely, jako byly například oprava domů či výchova potomků. Po čas prvního pětiletého plánu docházelo k nadměrnému zvyšování příjmů vzhledem k nedostatečnému nárůstu produktivity práce. Docházelo tak k převaze poptávky nad nabídkou zboží. Velkou zátěží pro ekonomiku byly také rostoucí výdaje na údržbu armády. Rovněž řada jiných pracovních úkolů zadaných pětiletým plánem bylo plněno bez ohledů na hospodárnost za účelem dodržení požadavků členských zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) 5 a zabezpečení rychlosti a plynulosti výroby. Na začátku 50. let došlo k situaci, kdy objem peněz v oběhu společně s penězi uloženými na vkladních knížkách markantně převyšoval celkovou nabídku zboží a služeb. Vzhledem k velikosti kupní síly docházelo k podlamování stability měny. Situaci ani nepomáhal fakt, že na vkladech z roku 1945 bylo uloženo velké množství finančních prostředků, které by mohly navrátit jistou část bývalých majetných vrstev zpátky do politického a sociálního života. Východiskem z této svízelné situace se nakonec stal soubor opatření, který vešel v platnost dne Díky tomuto souboru došlo ke zrušení dvojího trhu, zanikl přídělový systém a sjednotily se maloobchodní ceny. V souboru byla zahrnuta i finanční reforma, v důsledku které došlo ke stažení oběživa a jeho nahrazením novými penězi. Poměr pro přepočet byl zpravidla stanoven na 5:1 neboli za 5 starých korun šlo získat 1 novou korunu. Maloobchodní ceny byly stanoveny při stejném poměru na základě průměru cen na volném a vázaném trhu. Drobné vklady obyvatelstva byly také převedeny v poměru 5:1, pokud se jednalo o částku do 300 Kčs. Zbylá většina vkladů a hotovosti však byla měněna v poměru 50:1, čímž v podstatě došlo k jejich redukci na desetinu. Vzhledem k nutnosti omezit dopad sjednocení cen na obyvatelstvo došlo k zvýšení mzdové sazby, minimálního platu, důchodů a přídavků na děti. Dalším obsahem finanční reformy bylo stanovení nominálního zlatého obsahu koruny na 0,123g zlata a podle tohoto údaje se začal odvozovat kurz k zahraničním měnám. Pomocí této reformy došlo k ukončení inflačních tendencí, které v Československu zůstávaly od konce války a byly vyvolány zpravidla náklady na zbrojení a obnovu hospodářství. Reforma však nebyla přijímána kladně a vyvolala nespokojenost obyvatel. V důsledku reformy totiž došlo ke znehodnocení příjmů získaných vlastní prací a také ke snížení kupní síly obyvatelstva. Jako tečku za reformou můžeme označit zarovnání sociálních a majetkových rozdílů. 5 RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci, vznik r.1949 v Moskvě 15

16 Došlo k odstranění jak naprosté chudoby, tak i buržoazie a mezi jednotlivými patry střední vrstvy byly sníženy majetkové rozdíly. V letech došlo ke změně konceptu životní úrovně. Dle nové koncepce mělo docházet k plynulejšímu růstu spotřeby, snižování obchodních cen zejména v maloobchodním sektoru, zrychlení nárůstu osobní spotřeby a dále také k denivelizaci mezd a zlepšení sociálního systému. Tato koncepce přinesla však jen dílčí výsledky. Nevyváženost v hospodářství se snížila a bylo obnoveno tempo hospodářského růstu stejně tak jako objem zemědělské výroby. Jistým úspěchem mohl být i rozvoj mezinárodního obchodu zejména s kapitalistickými státy a rozvojovými zeměmi. Ostatní cíle se buď nepovedlo uskutečnit či se je nepodařilo zcela naplnit Druhý pětiletý plán Druhý pětiletý plán byl sestaven na období od roku 1956 do roku Byly stanoveny dva základní cíle: dokončit přeměny z kapitalismu k socialismu a dovytvořit materiálně technickou základnu socialismu. Průmysl byl, na rozdíl od let 1954 a 1955, opět orientován spíše na těžký průmysl. Zejména se prosazoval strojírenský, palivo-energetický a chemický průmysl. Peníze určené pro průmysl byly především směřovány do těžby paliv, hutnictví a těžkého strojírenského průmyslu. Vzhledem k slibnému a rychlému rozvoji těžkého průmyslu bylo potřeba značných investic a také více pracovníků a surovin. Nicméně z analýzy, která tou dobou proběhla, bylo patrné, že růst v oblasti průmyslu je zajišťován spíše extenzivními faktory na místo intenzivních. Navíc vycházel pomalu najevo nedostatečný rozvoj v chemickém průmyslu a zaostávání za tehdejší světovou úrovní v zemědělství. V důsledku toho byl roku 1957 vyhlášen kurs na zvyšování efektivnosti národního hospodářství. V letech byla sestavena další ekonomická reforma takzvaná "Rozsypalova reforma" 6. Tato reforma byla zaměřena na zmenšení míry centralizace a na přechod administrace řídících metod k metodám, které využívaly tržní vztahy. Na ministerstvech došlo k zrušení orgánů hlavní správy a místo nich byly zavedeny nadpodnikové orgány, které v různých úpravách a podobách fungovaly zhruba až do 80. let. Ekonomický rozvoj po dobu druhého pětiletého plánu nebyl ve znamení stejně rychlého tempa, jako tomu bylo v letech 1949 až 1953, nicméně tempa růstu byla stále na vysoké úrovni a relativně vyrovnaná. Průměrný roční přírůstek národního důchodu se podařilo 6 Dle iniciátora K. Rozsypala *

17 zvýšit o 7% a v absolutním objemu dokonce předčil přírůstek ze začátku 50. let. Velký vývoj zaznamenal především zahraniční obchod, který předstihl i vývoj průmyslové výroby. I díky tomu byla obchodní bilance v druhém pětiletém plánu, až na výjimku v roce 1957, aktivní. Územní orientace zahraničního obchodu se ustálila a v rámci vývozu docházelo k neustálému navyšování podílu strojů a zařízení. I když docházelo ke zbytnění hospodářského potenciálu Československa a úroveň ekonomiky dosáhla vyšší úrovně než za dobu prvního pětiletého plánu, nedošlo k zásadnímu zefektivnění hospodářství. Tento fakt byl dán především tím, že hospodářský růst měl základy především v extenzivních faktorech a postup modernizace strojů a zařízení v průmyslu a zavádění nových technickovědeckých objevů byl realizován a aplikován jen ve velmi malé míře. Současně nebyly ani využívány možnosti světové dělby práce. Životní úroveň zaznamenala pozitivnější růst než v období první pětiletky. Nadále se zvyšovala osobní i veřejná spotřeba, což mělo kladný efekt na výši maloobchodních cen. Vzhledem k zvýšené spotřebě maloobchodní ceny dlouhodobě klesaly. Okolo roku 1958 se začalo diskutovat o rozšíření bytové struktury, podpory rodin s více než s dvěma dětmi a rozvoji placených služeb. Rovněž se diskutovalo o růstu nejnižších důchodů. Avšak opatření provedená státem omezovala osobní život obyvatel a zpožďovala vývoj populace. Kvůli nadměrnému upřednostňování průmyslu nedošlo v oblasti služeb ke zlepšení. Pozitivním faktem ve věci životní úrovně bylo snížení pracovní doby ze 48 hodin za týden na 46 hodin, což v přepočtu na dnešní pracovní týden znamenalo 9,2 hodiny denně. Zcela významnou událostí po dobu druhého pětiletého plánu bylo zrušení takřka všech soukromých živností, které v Československu zůstávaly. Ke konci roku 1960 bylo v Československu evidováno pouze 6553 soukromých podniků, které celkově zaměstnávaly pouhopouhých 6601 pracovníků. Jednalo se tedy o velmi malé podniky zaměstnávající maximálně 2-3 pracovníky. Vzhledem k vlně nekritického přeceňování ekonomických výsledků vyhlásila KSČ v polovině roku 1960 vítězství socialismu v Československu. Následně začala strana projednávat podobu nového, třetího, pětiletého plánu. V této době došlo také ke schválení nové ústavy a název státu se změnil na Československá socialistická republika (ČSSR). 17

18 Třetí pětiletý plán Na sklonku 50. letech se východním blokem šířilo propagandou posílené hodnocení ekonomického rozvoje. Blízkost vybudování komunismu byla dle Nikity Sergejeviče Chruščova takřka za dveřmi. Třetí pětiletý plán v ČSSR byl připravován na období let Z počátku byl jeho obsah koncipován skromněji, ale s postupující vlnou socialistického nadšení šířící se ze Sovětského svazu byl plán v závěru silně přehodnocen a byl ekonomicky nezvládnutelný. V požadavcích KSČ na tvůrce třetí pětiletky byly například nejen provedení úplné mechanizace a chemizace zemědělství během krátké doby, tak aby odpovídala úrovni v zemědělství ve světě, ale také i vyřešení neustálého nedostatku bytů a to do roku Velkým nebezpečím se mohlo stát i případné splnění plánu v oblasti hutnictví železa. Případné splnění plánu by vyvolalo značnou nerovnováhu ekonomiky a snížení efektivity hospodářství. Vzhledem k těmto nadhodnoceným cílům došlo během první poloviny 60. let k závažné ekonomické stagnaci, což mělo za důsledek velmi špatné nálady obyvatel. Nesmyslné požadavky třetího pětiletého plánu byly natolik závažné, že se opět začaly projevovat bariéry vytvořené extenzivním růstem. Docházelo k nedostatku surovin, materiálu a energie. Problémy byly také v oblasti krmiv pro chovanou zvěř. Situaci v hospodářském vývoji zkomplikovaly i nečekané světové a domácí události. Vzhledem ke karibské krizi v letech 1961 a 1962 byly nutné zvláštní vojenské výdaje a kvůli neshodám s Čínskou lidovou republikou došlo k omezení vzájemného obchodu. Bylo proto nutné ušlou část surovin dovážet ze zemí západního bloku. Tuzemský hospodářský vývoj byl také poznamenán neúrodou a silnými zimami společně s katastrofálními záplavami v roce Již v roce 1961 došlo k rozpadu třetího pětiletého plánu a po zbylé čtyři roky byla ekonomika řízena jen za pomoci operačních plánů na jeden rok. V letech 1964 až 1965 se objevovaly jisté náznaky o obnovu dynamiky růstu ekonomiky, ale ve srovnání s ostatními evropskými státy se dynamika ČSSR řadila na nejnižší příčky. Nezdar pětiletého plánu se pochopitelně odrazil i v životě běžného obyvatelstva. Došlo ke zpomalení spotřeby, neschopnosti v oblasti výstavby nových bytů a zavedení úsporných opatření, jako byly například vyšší zdanění vyšších příjmů či zavedení poplatků v jeslích a mateřských školkách. Soubor všech nezdarů a ekonomických opatření pak měl za následek rostoucí kritiku a nedůvěru v KSČ. 18

19 Čtvrtý pětiletý plán Čtvrtá pětiletka, naplánovaná na období , byla v porovnání s obsahem předchozích pětiletých plánů spíše souhrnem globálních úkolů. Celkově by se tento plán dal shrnout jako pozitivní vzhledem k dobrému vývoji v oblasti hospodářství a sociálních potřeb. Tempo růstu se opět začalo zvyšovat a téměř dosahovalo tempa v době druhého pětiletého plánu. Opět docházelo k růstu zemědělské výroby a pozitivním jevem byla i stoupající soběstačnost ČSSR v potravinách vzhledem k jejich vzrůstající spotřebě. Změnila se situace i na trhu, kde došlo ke zmírnění v kolísání nabídky potravin a průmyslových výrobků. V oblasti životní úrovně bylo taktéž dosaženo jistých úspěchů. Pracovní doba byla zkrácena ze 46 hodin na 42 a ½ hodiny. Pracovní týden se zkrátil na pět dnů a koncem roku 1970 byla poprvé splněna míra na výstavbu nových bytů, a to Od ledna 1968 docházelo k bouřlivým událostem nejen v ekonomice, ale i v politickém zastoupení. Do čela KSČ byl dosazen Alexander Dubček a do funkce prezidenta nastoupil Ludvík Svoboda. Nově sestavené čelo KSČ vydalo akční program KSČ. Reformy zahájené od roku 1965 měly nově více směřovat k tržní ekonomice. Snaha o změnu hospodářské politiky byla vystižena v několika bodech. Jednak se měly vytvořit podmínky pro hospodářskou soutěž a mělo se upustit od dotování špatně hospodařících podniků. Dále bylo dáno za cíl aby se v otázkách hospodářské politiky vycházelo především z vědeckých prognóz, přičemž se měly brát v úvahu zájmy jednotlivých skupin obyvatelstva a prosazovat ekonomické cíle nikoliv pomocí direktivních úkolů nýbrž pomocí ekonomických nástrojů. V dalších bodech se mělo přistoupit k poskytnutí volnosti podniků při výběru organizační struktury a k přiznání relativní nezávislosti na státních orgánech. Akční program KSČ nepředpokládal obnovu soukromých kapitalistických podniků, nicméně byla přislíbena podpora drobnému osobnímu podnikání. Avšak celý akční program KSČ byl záhy okleštěn, když do ČSSR v srpnu 1968 vpadla vojska Varšavské smlouvy, což se značně odrazilo v nižší produktivitě práce, množství emigrace a nákupní horečce. Následně byl Alexander Dubček vystřídán a do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ byl dosazen Gustav Husák. Další léta pak byla ovlivněna normalizací, jejíž součástí byly i politické čistky. Ekonomická reforma měla dle vyjádření KSČ i nadále probíhat, nicméně byla obnovena administrativní direktivní soustava řízení. V zápětí byl vyhlášen konsolidační hospodářský program, který byl rozplánován na dva následující roky. V rámci nového programu mělo dojít k upevnění úlohy KSČ při řízení hospodářství, útlumu růstu finančních příjmů v rámci protiinflační politiky, stabilizaci cenové hladiny a zlepšení 19

20 bilance zahraničního obchodu pomocí podpory vývozu Pátý pětiletý plán Vzhledem k přechodu typu ekonomiky od extenzivní na intenzivní typ rozvoje stanovil pátý pětiletý plán nižší tempo hospodářského růstu. Důraz byl kladen na zefektivňování výroby. Plán byl rozvržen na roky Zemědělství se během tohoto plánu podařilo splnit stanovený cíl vyšší výrobou vykrýt růst tuzemské spotřeby základních potravin. Díky splnění plánu došlo téměř k dosažení soběstačnosti v sektoru potravin a navíc se odstranila závislost na dovoz másla, vajec a i masa. Situaci pomohl i fakt, že zemědělství začalo přitahovat i nové mladé pracovníky, kteří byli dobře kvalifikovaní. Také plán na výstavbu nových bytů se dařil. Obyvatelům bylo celkově předáno 615 tisíc nových bytů. Fakt, že maloobchodní ceny byly dlouhodobě stabilní, přispěl k tomu, že průměrný přírůstek osobní spotřeby obyvatel za rok dosáhl téměř 5%. Veliké změny v celosvětovém hospodářství po létu zasáhly zbylé země RVHP silněji než Československo. Obchod ostatních zemí RVHP byl totiž ve větší míře orientován na Západ než tomu bylo u Československa. Domácí situaci prospěla dobrá situace v soběstačnosti potravin a zároveň bilance v rámci energetiky a paliv se opírala o domácí těžbu současně s dovozem ze Sovětského svazu za ceny, které byly podstatně nižší, než tomu bylo na světovém trhu. Bohužel však růst hospodářství poznamenal nižší přírůstek obyvatel vstupujících do produktivního věku Šestý pětiletý plán V pořadí šestá pětiletka byla rozvržena na roky a stanovovala nižší tempo, než tomu bylo v první polovině desetiletí. Předmětem pětiletého plánu byla především investice do výstavby palivoenergetického komplexu. Hlavně mělo dojít k dostavbě několika velikých tepelných elektráren a spuštění elektrárny jaderné v Jaslovských Bohunicích. Mezi priority patřil rozvoj elektrotechnického průmyslu, který byl ve srovnání se zbytkem světa relativně zaostalý, a také navýšení zemědělské produkce především v rámci zajištění soběstačnosti v oblasti krmiv. Náraz cenové exploze, která ve světě probíhala v letech se naštěstí podařilo utlumit, i když úroveň dovozních cen vzrostla o 54%. Pozitivem bylo, že životní náklady domácností vzrostly o pouhé 1%. V letech došlo však k špatnému vývoji v 7 Ropný šok způsobený organizací OPEC. Došlo k embargu zemí, které podporovaly Izrael během Jomkipurské války. 20

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více