OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 4 ROZSAH ZNALOSTÍ 5 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 4 ROZSAH ZNALOSTÍ 5 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 8"

Transkript

1

2

3 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 4 ROZSAH ZNALOSTÍ 5 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 8 Kapitola I Úvodní ustanovení 8 Kapitola II Vymezení základních pojmů 8 ČÁST DRUHÁ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ A DATOVÝCH ZAŘÍZENÍ V ČD 9 ČÁST TŘETÍ Kapitola I Pravidla pořizování MT a datových zařízení pro služební účely 9 Kapitola II Finanční limit za používání MT v měsíčním zúčtovacím období 11 Kapitola III Služební tarify používané v ČD, zacházení se SIM kartami 12 A. Podmínky pro převod SIM karty do evidence ČD: 12 B.Podmínky pro převod SIM karty z evidence ČD: 13 Kapitola IV Nákup a výměna MT nebo datového zařízení 13 Kapitola V Evidence MT a datových zařízení 14 Kapitola VI Služby MMS 14 Kapitola VII Povinnosti osoby pro MT 14 Kapitola VIII Povinnosti uživatele MT 15 PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ ŽELEZNIČNÍ SLUŽEBNÍ TELEFONNÍ SÍTĚ 16 Kapitola I Všeobecné informace 16 Kapitola II Zřízení pevné linky a změny provozu pevných linek ŽSTS 972 xxx xxx 16 Kapitola III Informace a poruchy u pevných linek 972 xxx xxx 18 Kapitola IV Faxové služby 18 Kapitola V Finanční limit za používání účastnických stanic ŽSTS v měsíčním zúčtovacím období 18 Kapitola VI Kontaktní pro pevné linky 19 ČÁST ČTVRTÁ VYÚČTOVÁNÍ MĚSÍČNÍHO HOVORNÉHO A ÚHRADA NADLIMITU 20 Kapitola I Vyúčtování měsíčního hovorného 20 Kapitola II Úhrada nadlimitní částky 21 Kapitola III Reklamace vyúčtování služeb MT, datových zařízení a pevných linek 21 2/37

4 ČÁST PÁTÁ ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 22 ČÁST ŠESTÁ DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY A ZÁZNAMY 24 ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 25 ČÁST OSMÁ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY 25 Kapitola I Interní dokumentace 25 Kapitola II Externí dokumentace 25 ČÁST DEVÁTÁ PŘÍLOHY 25 PŘÍLOHA Č. 1: PŘEHLED TARIFŮ UŽÍVANÝCH V ČD 26 PŘÍLOHA Č. 2: CENÍK SLUŽBY ČDT TELEFONNÍ SLUŽBY 27 PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB PRO MT 30 PŘÍLOHA Č. 4: DOHODA O ÚHRADĚ NADLIMITNÍ PLATBY ZA PROVOZ SLUŽEBNÍHO MOBILNÍHO TELEFONU 31 PŘÍLOHA Č. 5: DOHODA O ÚHRADĚ NADLIMITNÍ PLATBY ZA PROVOZ SLUŽEBNÍHO TELEFONU PEVNÉ LINKY 33 PŘÍLOHA Č.6: SEZNAM ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH KONTAKTNÍMI OSOBAMI PRO MT 35 3/37

5 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Změna Předpis číslo č.j. účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 4/37

6 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka GŘ ČD Organizační složky řízené GŘ ČD Ostatní vnitřní složky ČD Funkce vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. ostatní zaměstnanci vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. ostatní zaměstnanci vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. ostatní zaměstnanci Znalost úplná informativní úplná informativní úplná informativní 5/37

7 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka GŘ ČD Organizační složky řízené GŘ ČD Ostatní vnitřní složky ČD Funkce vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. El. podoba Ano Ano Ano 6/37

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CDMA ČD ČD-T DPH ESN DEC GŘ GPRS GSM IČ IMEI KGŘ LN MMS MT NS OJ PIN RTP3 Ř O22 GŘ SAP SIM SMS SŽDC VJ VPN ŽSTS technologie určená pro digitální přenos dat, České dráhy, a.s., ČD - Telematika a.s., Daň z přidané hodnoty, výrobní (sériové) číslo datového zařízení, Generální ředitelství ČD, a.s., technologie pro mobilní datový přenos, celoplošný systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communication) = mezinárodní standard pro celulární komunikaci zajišťující kompatibilitu mezi různými síťovými operátory, identifikační číslo ekonomického subjektu, v ČR má osm znaků, výrobní (sériové) číslo mobilního přístroje, Kancelář generálního ředitele, ČD, a.s. Lotus Notes, služba multimediálních zpráv, mobilní telefon, nákladové středisko, Organizační jednotka ČD, osobní identifikační číslo (personal identification number). Identifikátor, pomocí kterého je možné autorizovat např. SIM karty, aplikace pro evidenci a vyúčtování pevných linek, MT a datových zařízení, ředitel odboru informatiky GŘ, produkty systémové aplikace ve zpracování dat, účastnická identifikační karta (Subscriber Identity Module), služba krátkých textových zpráv, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Výkonná jednotka ČD, virtuální privátní síť = Virtual Private Network, služba určená pro firemní zákazníky, která propojuje MT firmy s pevnými linkami do virtuální sítě. Volání mezi jednotlivými telefony služební VPN jsou zpoplatňována za velmi výhodných podmínek. Železniční služební telefonní síť síť účastnických stanic pevných telefonních linek ve správě SŽDC. 7/37

9 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Tento předpis stanovuje pravidla pro pořizování, evidenci, používání a vyúčtování plateb za služební mobilní telefony a datová zařízení ČD a pravidla pro užívání pevných linek Železniční služební telefonní sítě. 2. Předpis je určena vedoucím zaměstnancům ČD na všech úrovních řízení, uživatelům služebních mobilních telefonů, datových zařízení, uživatelům pevných linek a zaměstnancům pověřeným správou agendy MT a pevných linek (m osobám). 3. Dnem účinnosti tohoto předpisu se zrušují: Opatření GŘ k využívání služeb operátorů mobilních telekomunikačních sítí, č.j /2004 O26. Opatření k založení uzavřené uživatelské skupiny mobilních telefonů v síti Eurotel Praha, s.r.o., č.j / Tabulka Evidence mobilních telefonů zaměstnanců ČD, a.s. k Evidence_MT_po_INGŘ-95-1.xls. Lokální off line evidence mobilních telefonů a pevných linek. Kapitola II Vymezení základních pojmů 4. Datové zařízení modem sloužící k připojení uživatele k internetu; 5. Garant ředitel, vrchní přednosta, popřípadě jím pověřená, obecně odpovědná za rozpočet nákladového střediska; 6. Hlavní pověřený zaměstnanec Odboru informatiky GŘ, určený pro komunikaci s poskytovatelem, respektive provozovatelem služby, který zastřešuje činnost ch osob; 7. Kontaktní pro MT zaměstnanec ČD pověřený spoluprací s provozovatelem. Jménem poskytovatele je oprávněn obstarávat MT, SIM, datová a jiná mobilní zařízení a příslušenství, aktivovat, deaktivovat příslušné služby v souladu s aktuální smlouvou s poskytovatelem, vyřizovat reklamace HW či služeb provozovatele; 8. Kontaktní pro pevné linky zaměstnanec ČD pověřený administraci pevných linek (zřízení, převod, zrušení, kontrola finančních limitů apod.) v NS; 9. Poskytovatel ČD-Telematika a.s., je smluvním partnerem provozovatele. ČD využívají služby provozovatele prostřednictvím poskytovatele; 10. Provozovatel je společnost (operátor) veřejné mobilní sítě elektronických komunikací, se kterým má poskytovatel uzavřenou platnou rámcovou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb v mobilní síti provozovatele; 11. Roaming funkce mobilní sítě GSM umožňující používání MT i v GSM sítích zahraničních operátorů; 12. SAP číslo osobní číslo zaměstnance v systému SAP R/3 vedené jako personal number (pernr); 8/37

10 13. Služby třetích stran služby provozované cizím subjektem a poskytované prostřednictvím sítě provozovatele, tyto služby zahrnují všechny audiotextové služby, Premium SMS, dárcovské SMS a informační služby, které jsou účtovány zvýšeným tarifem dle speciálního ceníku; 14. Uživatel zaměstnanec ČD nebo externista používající přidělený služební MT, datové zařízení nebo pevnou telefonní linku. ČÁST DRUHÁ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ A DATOVÝCH ZAŘÍZENÍ V ČD 15. Všechny služební mobilní telefony (dále jen MT) ČD s paušálními programy v síti provozovatele jsou zařazeny do VPN s tarifními zvýhodněními poskytovaných služeb. MT s paušálním programem jsou proto pořizovány zásadně pro provozování v síti provozovatele. Pouze výjimečně, vyžadují-li to zvláštní podmínky k zajištění provozu ČD, může být pořízen MT pro provozování v síti jiného veřejného mobilního operátora. 16. Provoz služebních MT ČD s předplacenými kartami se nepřipouští. Kapitola I Pravidla pořizování MT a datových zařízení pro služební účely 17. Pořízení každého MT a datového zařízení využívaného v režimu předávaného MT a datového zařízení je u ČD podmíněno souhlasem garanta uděleným v písemné žádosti, kterou zašle elektronicky příslušné osobě. 18. Výjimky z pravidel přidělení MT a datového zařízení navrhuje garant a schvaluje ředitel odboru informatiky GŘ. Takováto žádost je zaslána na ovou adresu: 19. Nárok na pořízení MT a datových zařízení pro služební účely v osobním užívání zaměstnancem je tímto předpisem stanoven: Skupina pracovní pozice / povolání Nárok na MT Finanční limit pro pořízení MT plná cena (dotovaná cena) Nárok na datové zařízení A člen dozorčí rady, člen představenstva, generální ředitel, náměstek GŘ, tajemník (generálního ředitele), odborný poradce (KGŘ) BlackBerry, vlastní výběr bez omezení bez omezení Ano BlackBerry, B ředitel odboru GŘ, ředitel OJ, vrchní přednosta VJ vlastní výběr do výše limitu Kč Ano C zástupce ředitele odboru GŘ, náměstek ředitele OJ, náměstek vrchního přednosty VJ Nokia, Samsung Kč Ano 9/37

11 D vedoucí oddělení GŘ, vedoucí odboru VJ, vedoucí regionálního pracoviště, přednosta, odborný poradce (mimo KGŘ), zástupce ČD v zahraničí, tiskový mluvčí Nokia, Samsung Kč Ano E vedoucí skupiny (GŘ), náměstek přednosty, vedoucí oddělení OJ a VJ, podnikový právník GŘ, asistent ředitele odboru, oborový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně Nokia, Samsung 2000 Kč (1000 Kč) individuálně - zdůvodnění žádosti F ostatní vedoucí zaměstnanci, systémový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně Nokia, Samsung 2000 Kč (1000 Kč) individuálně - zdůvodnění žádosti G ostatní zaměstnanci dle nabídky 600 Kč individuálně - zdůvodnění žádosti 20. Mobilní a datová zařízení, včetně příslušenství se pořizují v rámci nabídky provozovatele nebo prostřednictvím jeho smluvních partnerů. Pro skupiny E až G nakupuje MT výhradně dle cenové výhodnosti ve stanoveném limitu pořízení MT. 21. MT pro používání dvěma nebo více uživateli (skupinou uživatelů), kteří si MT při výkonu povolání (činnosti) předávají, se zřizuje jako: trvale používaný zaměstnanci určitého technologického pracoviště; dočasně nebo i trvale používaný zaměstnanci držícími domácí pohotovost pro zajištění provozu. MT využívaný více uživateli musí být evidován v majetkové evidenci ČD na jejich nejbližšího společného přímého nadřízeného. Tento zaměstnanec nepodepisuje dohodu o úhradě nadlimitní platby za provoz služebního MT. 22. Kontaktní předává fyzicky MT nebo datové zařízení uživateli společně s vyplněným předávacím protokolem (na GŘ formulářem Výdejka Převodka ). Formulář se vyhotovuje a podepisuje ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží uživatel a jedno vyhotovení je evidováno a založeno v operativní evidenci ČD. 23. MT v osobním užívání zaměstnancem, se zařazují do skupiny VPN s přístupovým oprávněním bez omezení hovorů ve VPN a národních telekomunikačních sítích ČR. Skupině zaměstnanců kategorie A - C náleží přístupové oprávnění bez omezení hovorů ve VPN, v národních telekomunikačních sítích ČR, a k použití roamingu při zahraniční služební cestě. Výjimku z rozdělení přístupového oprávnění pro zaměstnance kategorie D G navrhuje garant prostřednictvím osoby pro MT a schvaluje ředitel odboru informatiky GŘ. 24. Používání MT, síťových bran, modulů GSM a technických prostředků komunikace v technologických aplikacích, využívajících síť provozovatele nebo jiného veřejného operátora GSM, se řídí dokumentací příslušného projektu nebo produktu, schválenou manažerem projektu nebo produktovým manažerem a posouzenou odborem informatiky GŘ. 10/37

12 Kapitola II Finanční limit za používání MT v měsíčním zúčtovacím období 25. Horní hranice měsíčního finančního limitu za ceny služeb provozovatele z používání MT pro služební účely zaměstnancem se stanovuje tímto předpisem takto: Skupina A pracovní pozice / povolání člen dozorčí rady, člen představenstva, generální ředitel, náměstek GŘ, tajemník (generálního ředitele), odborný poradce (KGŘ) Finanční limit pro volání Kč B ředitel odboru GŘ, ředitel OJ vrchní přednosta VJ Kč C D E F G zástupce ředitele odboru GŘ, náměstek ředitele OJ, náměstek vrchního přednosty VJ vedoucí oddělení GŘ, vedoucí odboru VJ, vedoucí regionálního pracoviště, přednosta, odborný poradce (mimo KGŘ), zástupce ČD v zahraničí, tiskový mluvčí vedoucí skupiny (GŘ), náměstek přednosty PO, vedoucí oddělení OJ a VJ, podnikový právník GŘ, asistent ředitele odboru, oborový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně ostatní vedoucí zaměstnanci, systémový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně ostatní zaměstnanci Kč Kč 600 Kč 400 Kč 150 Kč pasivní komunikace - 50 Kč Limity jsou stanoveny na základě potřeb vykonávané pracovní pozice a zkalkulovány na základě dlouhodobého sledování nákladů, přičemž 1x ročně dochází k verifikaci limitů odborem informatiky GR. Je-li paušálně doporučený limit hovorného a dalších služeb hrazených ČD pro konkrétního uživatele v důsledku jeho pracovně komunikačních potřeb nedostatečný, požadá přímý nadřízený zaměstnanec uživatele MT zdůvodněnou žádostí o navýšení měsíčního limitu na hovorné čerpaného uživatelem. Změnu výše měsíčního limitu (výjimku) navrhuje garant a schvaluje ředitel odboru informatiky GŘ. Žádost je zaslána na ovou adresu: Schválenou změnu provede v databázi RTP3. Uživatel MT je s výší přiděleného limitu seznámen vždy při podepsání Dohody o úhradě nadlimitní platby za provoz služebního mobilního telefonu. 26. U MT používaných skupinou uživatelů je stanovena horní hranice měsíčního finančního limitu za ceny služeb z používání MT takto: dohledová pracoviště apod. 150,- Kč, domácí pohotovost 150,- Kč. Takto paušálně stanovený limit hovorného a dalších služeb hrazených ČD může být pro konkrétní MT v důsledku specifických komunikačních potřeb skupiny uživatelů přehodnocen příslušným garantem. 11/37

13 27. Pro MT používané v technologických systémech a aplikacích se měsíční finanční limit za ceny služeb z používání MT nestanovuje. 28. Měsíční finanční limit za ceny služeb z používání MT pro služební účely je stanoven bez DPH. Stanovení limitů, jakož i jeho změny jsou prováděny na základě návrhu příslušného garanta, resp. schválení ředitele odboru informatiky GŘ. Do měsíčního finančního limitu se započítává poplatek za program služeb, hovorné a další aktivované GSM služby poskytované provozovatelem. Do měsíčního finančního limitu nejsou zahrnuty a nezapočítávají se jednorázové poplatky za změnu a nastavení služeb, a dále poplatky za vedení a vystavení účtu, poplatek za detailní výpis uskutečněných hovorů apod. Do měsíčního finančního limitu se nezapočítávají přijaté služby třetích stran na konkrétní SIM v daném měsící. Náklady za vyúčtování těchto služeb jsou vždy hrazeny uživatelem v plné výši, a to formou srážky ze mzdy. 29. Pokud není MT přidělen k užívání jedné osobě (přidělení k užívání skupině uživatelů na funkčním místě, pohotovosti apod.), zavede příslušný garant místní opatření ke sledování hovorného a dodržování přiděleného měsíčního finančního limitu a vypořádání případného překročení limitu. Zároveň je určena odpovědná za užívaný MT i SIM (obvykle nejbližší přímý nadřízený skupiny uživatelů). 30. Náklady za používání MT do výše limitu hradí ČD a jsou účtovány k tíži nákladů nákladového střediska příslušného uživatele MT. Kapitola III Služební tarify používané v ČD, zacházení se SIM kartami 31. Tarify, které ČD využívá pro provoz MT a datových zařízení (viz Příloha č. 1 tohoto předpisu), se řídí všeobecnými podmínkami pro poskytování tarifů provozovatele a platnou smlouvou o zajištění poskytování služeb elektronických komunikací v mobilních sítích uzavřenou mezi ČD a poskytovatelem. Tarif je vždy zvolen tak, aby byl MT uživatelem využíván optimálně a nedocházelo k nežádoucím finančním nárůstům k tíži ČD. Každý uživatel je obeznámen s tarify, které používá a s podmínkami, které se k daným tarifům vztahují. 32. SIM karty, na které jsou tarify pro ČD vázány, jsou majetkem provozovatele. Všechny SIM karty jsou evidovány v programu RTP3. Převody SIM karet z / do užívání soukromé osoby povoluje na základě písemné žádosti žadatele a doporučení garanta. předá žadateli o převod příslušný formulář provozovatele. Žadatel o převod formulář vyplní a dodá osobě včetně kopií provozovatelem požadovaných dokumentů. Převod provádí příslušná. A. PODMÍNKY PRO PŘEVOD SIM KARTY DO EVIDENCE ČD: SIM karta nesmí být zatížená dotací. V případě, že dotace na převáděné SIM existuje, žádosti o převedení SIM do užívání pro služební potřebu zaměstnance nebude vyhověno do doby vypršení veškerých závazků plynoucích z dotace. ČD změní tarif na převáděné SIM kartě v souladu s platnými podmínkami provozovatele. Převod lze uskutečnit z fyzické či právnické osoby, a to pouze s jejím souhlasem. 12/37

14 B. PODMÍNKY PRO PŘEVOD SIM KARTY Z EVIDENCE ČD: Pokud je na převáděné SIM kartě aktivní dotace a zaměstnanec žádá o převod do soukromého užívání, pak tento na sebe přebírá dotační závazek, a to bez nároku na přidělení dotovaného HW, jež se k dané SIM kartě vztahuje. Převod se uskutečňuje na fyzickou či právnickou osobu. Kapitola IV Nákup a výměna MT nebo datového zařízení 33. MT a datová zařízení s paušálním programem jsou pořizovány zásadně pro provozování v síti provozovatele. Pouze výjimečně, vynucují-li si to technické podmínky provozu a provozovatel nemůže potvrdit požadovanou kvalitu pokrytí, může být pořízen MT nebo datové zařízení pro provozování v síti jiného veřejného mobilního operátora. 34. MT a datová zařízení pro provozování v síti provozovatele jsou nakupována v rámci programu Mobil plus s podepsáním smlouvy o užívání na 24 měsíců za nejnižší nabízenou cenu (cenu s největší slevou), nebo jsou MT a datová zařízení pořizována za nasmlouvanou cenu dle aktuálního ceníku provozovatele. Kontaktní podává informace o možném pořízení a ceně MT a datového zařízení. Převedení dotace kompenzované minimálním plněním za stanovené období z jedné SIM na druhou, resp. z jednoho datového zařízení na druhé, lze provést se souhlasem garanta a s vědomím uživatele, na jehož služební MT nebo datové zařízení se dotace převádí. 35. V případě poškození MT nebo datového zařízení v záruční lhůtě 24 měsíců od data pořízení se bez výjimky postupuje v rámci dohodnutých záručních podmínek. Opravy MT a datového zařízení po uplynutí záruční doby je možno zadávat pouze v ekonomicky odůvodněných případech, kdy nelze jiným způsobem získat rovnocennou náhradu vadného MT / datového zařízení nebo jeho části. V případě poruchy MT nebo datového zařízení s nárokovanou opravou předá uživatel požadavek na opravu, odsouhlasený garantem, spolu s vadným zařízením příslušné osobě k zajištění opravy. 36. Nárok uživatele na výměnu stávajícího služebního MT nebo datového zařízení za nový vzniká nejdříve za 24 měsíců od data pořízení. Výměna se provádí na základě písemné žádosti o výměnu mobilního telefonu nebo datového zařízení. Nárok na výměnu není automatický a každá takováto žádost je prověřována osobou. Výměna služebního MT nebo datového zařízení v kratším termínu je možná pouze v následujících případech: změna nároků uživatele na funkční možnosti MT nebo datového zařízení v souvislosti s výkonem práce, neodstranitelná porucha nezaviněná uživatelem, ztráta MT nebo datového zařízení nebo jeho poškození ze strany uživatele v těchto případech je nákup nového nebo oprava poškozeného MT nebo datového zařízení hrazena uživatelem. Podrobnější a konkrétní pokyny k odpovědnosti uživatele za škodu na majetku společnosti vymezuje Předpis o předepisování náhrad škod zaměstnancům podle zákoníku práce OP 21, odcizení MT nebo datového zařízení souvislosti odcizení a případné předepsání náhrady škody řeší škodní komise ČD. 13/37

15 Kapitola V Evidence MT a datových zařízení 37. Pro evidenci služebních MT a datových zařízení, pro sledování měsíčních plateb za jejich používání a pro kontrolu dodržování měsíčních finančních limitů je osobou využíván výhradně databázový programový produkt RTP3. Kmenová data v databázovém programovém produktu RTP3 zakládá a průběžně udržuje. V kmenových datech evidence služebních MT, datových zařízení a jejich uživatelů musí být zaneseny minimálně následující údaje: telefonní číslo MT (SIM) nebo datového zařízení, NS (SAP kód nákladového střediska), název nákladového střediska, kód zákazníka (přidělený provozovatelem) uživatelé (příjmení, jméno, titul uživatele), SAP číslo (osobní číslo uživatele ze systému SAP R/3), značka a typ MT nebo datového zařízení, IMEI MT nebo ESN DEC datového zařízení, datum přidělení MT nebo datového zařízení uživateli (rok, měsíc, den), datum pořízení MT nebo datového zařízení (rok, měsíc, den), platnost smlouvy (dotace) do (rok, měsíc, den), paušální tarifní program, přidělený měsíční finanční limit hovorného a dalších služeb z používání. Kapitola VI Služby MMS 38. Služby MMS nejsou na SIM aktivovány. Výjimečnou aktivaci provede pouze na základě zdůvodněné žádosti potvrzené garantem. Kapitola VII Povinnosti osoby pro MT 39. Kontaktní je zejména zodpovědná za: objednávky, nákup MT a datových zařízení a jejich příslušenství a doplňků pro služební účely, vedení evidence služebních MT a datových zařízení, jejich přístupových práv a uplatněných tarifních programů, přehledu uživatelů a jim stanovených měsíčních finančních limitů hovorného a ostatních služeb z používání MT a datového zařízení, zajištění pravidelných měsíčních výpisů s možností identifikace hovorů u MT, které využívá více uživatelů, zajišťování provozuschopnosti služebních MT a datových zařízení, sledování provozu MT, vyhodnocování efektivity zvoleného rozsahu služeb a finančního limitu, případně i tarifního programu a za jejich optimalizaci, posouzení, zda při změně uživatele MT je stávající program služeb pro nového uživatele vyhovující, 14/37

16 při ukončení pracovního poměru uživatele MT potvrdí svým podpisem na výstupním listě zaměstnanci ukončujícímu pracovní poměr vyrovnání závazku k MT a datovým zařízením. V případě zájmu dosavadního uživatele zajistí převedení smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb k příslušné SIM do soukromého držení uživatele. Podrobný výčet činností osoby je uveden v Příloze č. 6 tohoto předpisu. 40. Uživatelé MT jsou povinni zejména: Kapitola VIII Povinnosti uživatele MT a) Potvrdit převzetí MT nebo datového zařízení podpisem předávacího protokolu (na GŘ podpisem formuláře Výdejka Převodka ), b) používat služební MT efektivně se snahou využívat především VPN síť, c) neaktivovat služby, které nesouvisí s výkonem služební funkce uživatele (mobilní bankovnictví, atd.), d) chránit SIM kartu před možným zneužitím kódem PIN, e) ochraňovat MT a datové zařízení před poškozením a odcizením, f) ztrátu nebo odcizení služebního MT nebo datového zařízení neprodleně oznámit příslušné osobě a provozovateli (společnosti Telefonica O 2 Czech Republic na číslo , z MT volbou 11; ze zahraničí na číslo uživatel se operátorovi musí prokázat IČ ČD-T: ). Odcizení MT nebo datového zařízení neprodleně oznámit i Policii ČR. Bez průtahů předložit přímému nadřízenému zaměstnanci a osobě písemné objasnění, kdy a v jaké souvislosti ke ztrátě nebo odcizení došlo. Předat ihned po obdržení osobě zápis Policie ČR o nahlášení odcizení služebního MT a další dokumenty obdržené od Policie ČR. Kontaktovat příslušnou škodní komisi, g) oznámit osobě bez průtahů poruchu nebo poškození služebního MT nebo datového zařízení, h) nejméně dva pracovní dny před nástupem na služební cestu do zahraničí požádat osobu o aktivaci roamingu. Uživatelé datových služeb GPRS požádají o aktivaci datového roamingu. Uživatelé MT BlackBerry požádají o aktivaci BlackBerry roamingu a datového roamingu před každou cestou do zahraničí, i) předat MT nebo datové zařízení při ukončení pracovního poměru nebo rozhodnutí o odejmutí služebního MT nebo datového zařízení osobě. Nedodržení povinností a zásad uvedených pod písmeny a) až h) tohoto bodu bude klasifikováno jako porušení pracovní kázně zaměstnancem. 41. Zaměstnanci, který předávací protokol (na GŘ formulář Výdejka Převodka ) nepodepíše, nebudou MT nebo datové zařízení přiděleny, respektive mu musí být osobou odebrány. 15/37

17 ČÁST TŘETÍ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ ŽELEZNIČNÍ SLUŽEBNÍ TELEFONNÍ SÍTĚ 42. Přidělení a změny provozu účastnické stanice Železniční služební telefonní sítě jsou podmíněny zasláním naskenované žádosti podepsané garantem příslušné osobě pevných linek, která odešle žádost elektronicky na ovou adresu Kapitola I Všeobecné informace 43. Uživatelé účastnických stanic Železniční služební telefonní sítě, číslovaných 972 xxx xxx, jsou zařazeni do VPN. 44. Zaměstnanci ČD používají telefonní přístroje: analogové, digitální. Typ telefonního přístroje je přidělen uživateli v závislosti na: pracovní pozici a pracovních potřebách uživatele, technických možnostech. 45. Uživatelé ŽSTS mají nastavena tato oprávnění volání: s omezením odchozí komunikace - pouze v rámci provolby 972 a VPN ČD, neomezená odchozí komunikace v rámci ČR - národní, neomezená odchozí komunikace v rámci i mimo ČR - mezinárodní. Kategorie oprávnění je u jednotlivých uživatelů nastavena na základě žádosti potvrzené garantem. 46. Uživatel je povinen zejména: používat účastnickou stanici ke služebním účelům, chránit telefonní přístroj před poškozením. 47. Technologické pevné linky jsou evidovány pod číslem NS nebo zakázky, pro jejichž potřeby byla linka zřízena. Za ohlašování změn těchto linek odpovídá manažer NS nebo zakázky. Informace o změnách zasílá do dvou dnů od změny příslušné osobě. Kapitola II Zřízení pevné linky a změny provozu pevných linek ŽSTS 972 xxx xxx 48. Nárok na pořízení pevné linky se stanovuje tímto předpisem takto. Skupina Pracovní pozice /povolání Pořízení pevné linky A člen dozorčí rady, člen představenstva, generální ředitel, náměstek GŘ, tajemník (generálního ředitele), odborný poradce (KGŘ) Ano 16/37

18 B ředitel odboru GŘ, ředitel OJ, vrchní přednosta VJ Ano C D E zástupce ředitele odboru GŘ, náměstek ředitele OJ, náměstek vrchního přednosty VJ vedoucí oddělení GŘ, vedoucí odboru VJ, vedoucí regionálního pracoviště, přednosta, odborný poradce (mimo KGŘ), zástupce ČD v zahraničí, tiskový mluvčí vedoucí skupiny (GŘ), náměstek přednosty, vedoucí oddělení OJ a VJ, podnikový právník GŘ, asistent ředitele odboru, oborový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně Ano Ne Ne F ostatní vedoucí zaměstnanci, systémový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně G ostatní zaměstnanci Ne Ne Nárok na pořízení pevné linky mají také sekretariáty skupin A až C. Při nástupu nového zaměstnance kontakní pro pevné linky prověří oprávnění funkce nastupujícího zaměstnance k vybavení pevnou linkou. V případě potvrzeného nároku na vybavení příslušného pracoviště, zašle pro pevné linky garantem schválenou žádost o zřízení pevné linky na V žádosti bude uvedeno: jméno a příjmení nového uživatele, SAP číslo uživatele, název pozice funkce, adresa pracoviště, číslo podlaží, číslo místnosti, finanční limit hovorného, oprávnění. přidělení pevné linky pro skupiny D až G navrhuje garant, musí být řádně zdůvodněna. Výjimku schvaluje ředitel odboru informatiky GŘ. 49. Změna telefonního přístroje. V případě, že uživatel k výkonu práce potřebuje provést změnu analogového telefonního přístroje na digitální, garant zašle žádost o změnu na oddělení správní KGŘ. Ve výkonných a organizačních jednotkách na příslušného správce digitálních telefonních přístrojů. Pověřený zaměstnanec žádost schválí a zašle v elektronické podobě na ovou adresu Jestliže uživatel k výkonu práce digitální přístroj nepotřebuje, jeho přímý nadřízený zaměstnanec požádá o změnu digitálního telefonního přístroje na analogový elektronickou formou na ovou adresu 50. Přeložení pevné linky. V případě stěhování pracoviště, nadřízený vedoucí zaměstnanec požádá o přeložení pevné linky (pevných linek) em hlavní osobu nejméně pět pracovních dní před plánovanou změnou. Žádost musí obsahovat telefonní číslo pevné linky, adresu objektu, číslo podlaží a číslo kanceláře, do které má být jeho pevná linka přeložena. 17/37

19 51. Ukončení pracovního poměru: Při ukončení pracovního poměru je přímý nadřízený uživatele ukončujícího pracovní poměr povinen příslušné osobě em sdělit jméno a příjmení uživatele, na kterého přechází zodpovědnost za pevnou linku, nebo informaci, že pevná linka má být zrušena. Kontaktní pro pevné linky svým podpisem na výstupním listě potvrdí uživateli ukončujícímu pracovní poměr vyrovnání závazku k pevné lince. Kapitola III Informace a poruchy u pevných linek 972 xxx xxx 52. Informace o pevných linkách. V případě, že uživatel pevné linky nemá potřebné informace (PIN, limit, oprávnění) nebo se při nástupu do zaměstnání v provozu pevných linek neorientuje, může požádat o příslušné informace na telefonním čísle: Poruchy. V případě nefunkčnosti pevné linky uživatel neodkladně nahlásí poruchu na telefonním čísle: Kapitola IV Faxové služby 54. Za počet provozovaných faxových linek a jejich optimální využití je odpovědný garant. 55. Zřízení, změna a zrušení faxové přípojky se řeší obdobně jako u pevné linky viz Část třetí, Kapitola II tohoto předpisu. Kapitola V Finanční limit za používání účastnických stanic ŽSTS v měsíčním zúčtovacím období 56. Horní hranice měsíčního finančního limitu hovorného, mimo síť ŽSTS (972) a VPN, za používání účastnických stanic ŽSTS zaměstnancem se stanovuje tímto předpisem takto: Skupina pracovní pozice/ povolání Finanční limit pro volání ve veřejných telekomunikačních sítích (mimo síť 972 a VPN) oprávnění A člen dozorčí rady, člen představenstva, generální ředitel, náměstek GŘ, tajemník (generálního ředitele), odborný poradce (KGŘ) bez limitu mezinárodní B ředitel odboru GŘ, ředitel OJ, vrchní přednosta DKV Kč mezinárodní C D zástupce ředitele odboru GŘ, náměstek ředitele OJ, náměstek vrchního přednosty DKV vedoucí oddělení GŘ, vedoucí odboru DKV, vedoucí regionálního pracoviště, přednosta, odborný poradce 1000 Kč mezinárodní 800 Kč mezinárodní 18/37

20 E (mimo KGŘ), zástupce ČD v zahraničí, tiskový mluvčí vedoucí skupiny (GŘ), náměstek přednosty, vedoucí oddělení OJ a VJ, podnikový právník GŘ, asistent ředitele odboru, oborový specialista 600 Kč mezinárodní F ostatní vedoucí zaměstnanci, systémový specialista 400 Kč národní G ostatní zaměstnanci 300 Kč národní 0 Kč ČD Provoz technologických systémů a faxů není sledován limitem. Limity jsou stanoveny na základě potřeb vykonávané pracovní pozice a zkalkulovány na základě dlouhodobého sledování nákladů, přičemž 1x ročně dochází k verifikaci limitů odborem informatiky GŘ. Je-li doporučený limit hovorného a dalších služeb hrazených ČD pro konkrétního uživatele v důsledku jeho pracovně komunikačních potřeb nedostatečný, požadá přímý nadřízený zaměstnanec uživatele garanta, zdůvodněnou žádostí, o navýšení měsíčního limitu na hovorné čerpaného uživatelem. Garantem posouzená a podepsaná žádost je dále zaslána na ovou adresu Schválení žádosti s výjimkou limitu je v gesci ředitele odboru informatiky GŘ. Uživatel je s výší přiděleného limitu seznámen vždy při podepsání Dohody o úhradě nadlimitní platby za provoz služebního telefonu pevné linky. 57. Za každou pevnou linku v užívání pro vlastí potřeby ČD z titulu výkonu funkce provozovatele drážní dopravy a výkonu funkce provozovatele dráhy u drah ve vlastnictví ČD účtuje provozovatel ŽSTS k tíži NS paušální poplatek (viz Příloha č. 2 tohoto předpisu). 58. Za každou provozovanou pevnou linku ČD s kategorií národní a mezinárodní účtuje poskytovatel konektivity ČD-T k tíži NS hovorné do veřejných telefonních sítí dle platného ceníku (viz Příloha č. 2 tohoto předpisu). 59. Za pevné linky, využívané zaměstnanci ČD při obsluze dráhy na funkčních místech, vyjmenovaných ve Smlouvě o obsluze dráhy, provozovatel ŽSTS paušální poplatek neúčtuje. Kapitola VI Kontaktní pro pevné linky 60. Kontaktními mi pro pevné telefonní linky GŘ jsou zaměstnanci sekretariátů jednotlivých odborů a kanceláří generálního ředitele a náměstků generálního ředitele (sekretářky / asistentky). Kontaktní osobu jmenuje garant. 61. Kontaktní osoby ve výkonných a organizačních jednotkách jmenuje garant. 62. Do patnácti pracovních dnů od data jmenování oznámí své jmenování hlavní osobě em. Lhůta patnácti dnů platí i pro nahlášení případné změny v osobě. 63. Kontaktní zajišťuje především: objednávku, změnu, zrušení pevné linky. Žádosti zasílá elektronicky na ovou adresu 19/37

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Účtovací interval První impuls přepočtená minutová cena silný provoz slabý provoz Místní a meziměstské hovorné 1 s 120 s 0,83 0,48 Kč / min Hovorné

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník je platný od 1. 4. 2015 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník TTQ www.ttq.cz mobil@ttq.cz Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Mezinárodní

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem.

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem. Stránka 1/5 SkyFon 40 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1. 1. 2013. Ceny jsou bez 21 % DPH. Ceny uváděné v závorce jsou ceny s 21% DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou

Více

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Vysoká škola regionálního rozvoje Země Afghánistán Albánie

Více

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Volání ve VPN 0,- Kč / minutu (čísla s našim tarifem) Volání mimo VPN 1,- Kč / minutu (čísla bez našeho tarifu) SMS do všech sítí 1,- Kč / minutu MMS

Více

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002 Ceník pro cenový plán platný od 1.2.2002 1. Vnitrostátní hovory a služby Služba Jednorázové platby Kč Zřízení HTS 3 500 Přeložení HTS 1 750 Cena za používání Kč/měs HTS samostatné připojení 799 HTS podvojné

Více

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby CENÍK hlasové služby VoIP 2014 Ve špičce (7:00-19:00 hod.) Mimo špičku (19:00-7:00 hod., So, Ne, svátky) Hovory v síti zdarma zdarma Pevné linky v ČR 0,80 Kč / min 0,60 Kč / min Mobilní sítě v ČR 1,90

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Power 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Power 60+1 Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa 1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa Platný od 1.2.2010 1.1 Ceny hovorného 1.1.1 Automaticky uskutečněné místní, dálkové a mezinárodní hovory Silný provoz: pracovní dny 7:00 19:00 Slabý provoz:

Více

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Afghánistán 10,00 Kč 10,00 Kč Albánie 10,00 Kč 10,00 Kč Alžírsko 10,00 Kč 10,00 Kč Americká Samoa 5,00 Kč 5,00 Kč Andorra 5,00 Kč 5,00 Kč Angola

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím intervalové tarifikace (uvedené ceny jsou bez DPH) Cíl volání

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím intervalové tarifikace (uvedené ceny jsou bez DPH) Cíl volání Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Tarif STANDARD a EXTRA

Tarif STANDARD a EXTRA Tarif STANDARD a EXTRA Tarif VIP a BUSINESS Země Pevná Mobil Pevná Mobil AFGHÁNISTÁN 10,00 9,00 8,00 7,80 ALJAŠKA 4,50 4,50 3,50 3,50 ALBÁNIE 7,00 15,00 5,50 15,00 ALŽÍRSKO 15,00 15,00 14,00 14,20 AMERICKÁ

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010 Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapverdy Středoafrická republika Čad Komory Kongo, republika Pobřeží Slonoviny Kongo, demokratická republika Džibutsko Egypt Rovníková

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení Všechny ceny uvedené v této p íloze jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši, pokud není uvedeno jinak. Telefonní p ipojení 1 Dohoda o ú tování cen za z ízení služby 1.1 Smluvní strany si v níže uvedené

Více

Ceník služeb Cena s DPH

Ceník služeb Cena s DPH Ceník služeb Cena s DPH Aktivace účtu 168,06 Kč 200,00 Kč Aktivace dalšího čísla k účtu 42,01 Kč 50,00 Kč Aktivace hlasové schránky zdarma zdarma Aktivace faxové schránky 25,21 Kč 30,00 Kč Odeslání informační

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. cena Volání (cena za minutu) 2,50 Kč SMS Data (cena za MB) MMS 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Přenos čísla Balíčky Volání

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách Celkem si chřipka pandemic H1N1 2009 vyžádala ve světě 1688 obětí, onemocnělo

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2013

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2013 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2013 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Ceník SU, a.s. - firmy a bytovky platnost od 1.6.2014 (uvedené ceny jsou v Kč bez DPH)

Ceník SU, a.s. - firmy a bytovky platnost od 1.6.2014 (uvedené ceny jsou v Kč bez DPH) Ceník SU, a.s. - firmy a bytovky platnost od.6.204 (uvedené ceny jsou v Kč bez DPH) Telefonní služby Business Byt Zřízení telefonní stanice 2000,- 500,- Zřízení další telefonní stanice v rámci objektu

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více