ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP"

Transkript

1 ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ JÁDRO systému KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ OBCHOD PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ POPTÁVKOVÉ a NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ schvalovací řízení servis KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE KONSTRUKCE VÝROBNÍ POSTUPY TPV DLE KONFIGURÁTORU NÁŘADÍ VÝROBA VÝROBNÍ PLÁNOVÁNÍ ŘÍZENÍ ZAKÁZKY STRUKTUROVANÁ ANALÝZA ZAKÁZEK Rozvrhování kapacit výrobních zdrojů OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY ODVÁDĚNÍ PRÁCE VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK ŘÍZENÍ KONTROLY JAKOSTI Nedokončená výroba KALKULACE PLÁNOVÁ KALKULACE VÝSLEDNÁ KALKULACE OPERATIVNÍ KALKULACE Kalkulace obchodního případu EKONOMIKA Controlling Finanční účetnictví Likvidace faktur Majetek Lidské zdroje personalistika Lidské zdroje mzdy komunikace s bankou elektronická VÝMĚNA DAT ELEKTRONICKÝ OBCHOD RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACE ČÁROVÉ KÓDY Kooperace Podpora pro elektronický obchod OR-CZ spol. s r. o. Brněnská 19, Moravská Třebová tel.: , fax: web:

2 JÁDRO systému OBCHOD KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE VÝROBA KALKULACE EKONOMIKA OBECNÉ INFORMACE OR-SYSTEM je spolehlivým komplexním řešením správy podnikové agendy pokrývajícím potřeby veškerých standardních podnikových procesů a funkcí počínaje nákupem, pokračujíce přes plánování a řízení výroby, personalistiku a konče prodejem a vyhodnocováním. Hlavní ambicí OR-SYSTEMu je podporovat svého uživatele libovolně velký podnik s výrobou kusovou, malosériovou, sériovou i hromadnou při udržení a zvyšování jeho konkurenční výhody zabezpečením aktuálních a správných informací pro komplexní řízení a včasné rozhodování vždy ve vhodném okamžiku a na správném místě. Takovými informacemi mohou např. být: přehled o aktuálním stavu všech zakázek a z něj plynoucí přesné a včasné zabezpečení materiálů a polotovarů, optimální využití kapacit výrobních zdrojů umožňující snížení rozpracovanosti ve výrobě a zásob na skladě a z toho plynoucí spolehlivé stanovení termínů dodávek podmiňující pružnou reakci na požadavky zákazníků operativní řízení výrobních procesů s možností bezprostředních zásahů do nich a permanentní sledování úzkých míst ve výrobě důsledné detailní sledování a vyhodnocování všech výnosů a nákladů v reálném čase. úprav a oprav. OR-SYSTEM je sestaven z těchto hlavních oblastí a modulů, jež jsou podrobněji popsány na samostatných listech: Obchod Do oblasti OBCHOD spadají moduly zabezpečující kompletní agendu obchodní činnosti podniku, tj.: PRODEJ, NÁKUP, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ a modul řešicí schvalovací řízení obchodních a dalších dokumentů. Konstrukce a technologie KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE je oblastí péče o technickou a technologickou přípravu výroby disponuje moduly: KONSTRUKCE, VÝROBNÍ POSTUPY, TPV DLE KONFIGURÁTO- RU, NÁŘADÍ Výroba Moduly oblasti VÝROBA VÝROBNÍ PLÁNOVÁNÍ, ŘÍZENÍ ZAKÁZKY, STRUKTUROVANÁ ANALÝZA ZAKÁZEK, ROZVRHOVÁNÍ KAPACIT, OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY, ODVÁ- DĚNÍ PRÁCE, VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK, ŘÍZENÍ KONTROLY JAKOSTI zahrnují problematiku týkající se efektivního plánování a řízení všech částí výrobního procesu. Kalkulace Tvorba plánových a operativních kalkulací, jejich konfrontace a vyhodnocování ve vztahu ke kalkulaci výsledné je náplní oblasti KALKULACE. Ekonomika EKONOMICKÁ a FINANČNÍ OBLAST svými moduly pokrývá veškeré zákonné a další požadavky nezbytné k řádnému a komfortnímu výkonu evidenčních a správních ekonomických činností podniku. Zabezpečena je samozřejmě rozsáhlá problematika lidských zdrojů, jak z hlediska výpočtů mezd, tak i z hlediska péče a vzdělávání pracovníků. jejími hlavními moduly jsou: CON- TROLLING, FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ, LIKVIDACE FAKTUR, MAJETEK, LIDSKÉ ZDROJE - PERSONALISTIKA, LIDSKÉ ZDROJE MZDY. 1/3 OR-SYSTeM obecné informace

3 Speciální moduly V oblasti se nacházejí jednak úzce specializované profesní moduly, jednak obecné moduly určené ke spolupráci s dalšími informačními systémy nebo jejich částmi. Příkladem je modul ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT. Jádro V JÁDRU jsou definovány obecně platné parametry všech úloh systému a kromě nich moderní nástroje KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ a GENERÁTOR VÝSTUPNÍCH FORMÁTŮ. Dalšími moduly jsou MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE a PŘECENĚNÍ Business intelligence (CPM, BI, DW) Pro vrcholový management firem jsou určeny nadstavbové aplikace typu MANAŽÉRSKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ - obvykle aplikace sesterské společnosti ORM spol. s r. o. Brno - sloužící k poskytování jak globálních, tak i detailních strukturovaných informací a umožňující jak plánování (Corporate Performance Management), tak vyhodnocování efektivnosti podnikových aktivit na základě správně uložených dat (Datawarehouse) a podrobněji popsané ve specializovaném materiálu. Systematickým vývojem a ve shodě s požadavky zákazníků vznikají modifikace umožňující nasazení OR-SYSTEMu v podnicích nejrůznějšího výrobního zaměření. K dispozici jsou implementační postupy a speciální funkčnosti pro výrobní podniky textilní, strojírenské, opravárenské, dřevozpracující a další. Základními podmínkami úspěšného vybudování moderního podnikového informačního systému podniku jsou: vytvoření akceschopného realizačního týmu, vybaveného potřebnými pravomocemi a zodpovědnostmi odpovídající technické a technologické vybavení - servery, pracovní stanice, sítě, vhodný operační a databázový systém. Při splnění těchto podmínek může OR-SYSTEM za 2 12 měsíců podle rozsahu projektu a využitím nabídky platebních podmínek zahrnujících standardní formy úhrady, dodavatelské úvěry, leasing či pronájem i vytvoření individuálních splátkových plánů představovat velmi efektivní nástroj podnikového řízení. Doplňkovými a nadstavbovými produkty OR-SYSTEMu jsou zejména DOCHÁZKOVÝ SYS- TÉM, CRM a komunikační systém OR-INFO, systémy pokročilého plánování (APS) a konstruktérské systémy (CAD) a další. Integrované univerzální komunikační rozhraní (MSK), umožňuje integrovat aplikace dalších výrobců. Výtah z listiny uživatelů OR-SYSTEMu obsahující více na stovku zákazníků z ČR a SR je předmětem samostatného přehledu. Vlastnictví zdrojového kódu dovoluje OR-CZ spol. s r. o. trvalý vývoj OR-SYSTEMu návazně na změny legislativy, základního software a především podnětné požadavky široké základny uživatelů. Důsledně otevřená koncepce umožňuje snadné a rychlé rozšiřování o další softwarové produkty a volbu nejvhodnějšího provozního prostředí s maximálním využitím stávající výpočetní techniky a základních softwarových nástrojů. Funkce informačního systému je možno v širokých mezích snadno modifikovat, aby podporovaly dynamické podnikatelské strategie uživatele. OR-CZ spol. s r. o. podporuje trvale uživatele OR-SYSTEMu poradenskými službami a komplexním servisem. Řešitelským servisem zajišťuje zákazníkovi nepřetržitý provoz a rozvoj instalovaného systému po celou dobu jeho používání. Rekapitulace nasazení OR-SYSTEMu v podniku: komplexní informační systém místo partikulárních řešení flexibilita na změny legislativy či organizační struktury zrychlení obchodního cyklu - od přijetí objednávky po její vyřízení zkrácení dodacích lhůt díky optimalizaci výrobních procesů standardizace firemních procesů a postupů 2/3 OR-SYSTeM obecné informace

4 podpora dodržování a respektování požadavků norem ISO zabezpečení informací proti ztrátě či zneužití modulárnost a otevřenost - možnost postupného budování a integrace dalších produktů včasné zajištění surovin, materiálů a polotovarů pro výrobu výrazné snížení rozpracované výroby a optimalizace skladových zásob optimální využití výrobních kapacit a lidských zdrojů permanentní vyhledávání a včasná eliminace kritických míst ve výrobě nepřetržité sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek přímé obousměrné vazby do aplikací elektronického obchodování. 3/3 OR-SYSTeM obecné informace

5 JÁDRO systému OBCHOD KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ VÝROBA KALKULACE EKONOMIKA Jádro systému JÁDRO SYSTÉMU tvoří skupina programů, která slouží ke správě celého informačního systému a umožňuje kvalifikovanému správci účelně řídit chod celého informačního systému a ve velké míře kladně ovlivňovat práci jednotlivých koncových uživatelů. Část programů je určena pro klíčové uživatele, kteří se v rámci své specializace podílejí na vytváření uživatelského rozhraní, provádějí rozsáhlejší hromadné operace s daty nebo aktivují a parametrizují některé ze speciálních nadstavbových funkcí pro koncové uživatele. JÁDRO SYSTÉMU je nezávislé na modulárním členění OR-SYSTEMu programy sloužící pro správu dat je možno spouštět nad libovolným modulem nebo datovou tabulkou. JÁDRO SYSTÉMU tedy stojí nad ostatními moduly a je standardní součástí jakékoliv konfigurace OR-SYSTEMu. Samostatnou součástí JÁDRA SYSTÉMU je Konfigurátor objektů, popsaný na samostatném listu a sloužící k popisu, identifikaci a vyhledávání libovolného objektu datového modelu, např. skladové položky. JÁDRO SYSTÉMU obsahuje i programy pro export a výstupy z OR-SYSTEMu. Funkce Prostřednictvím JÁDRA SYSTÉMU může správce systému provádět a organizovat základní činnosti: řídit přístup uživatelů k jednotlivým oblastem, modulům, skupinám programů i programům OR- SYSTEMu podílet se na tvorbě uživatelského rozhraní, vytvářet uživatelské mutace obrazovek a tiskových výstupů řídit archivaci změn nejdůležitějších dat OR-SYSTEMu provádět potřebné konverze dat při přechodu mezi jednotlivými verzemi OR-SYSTEMu provádět potřebné konverze dat z nebo do jiných prostředí (ISAM, INFORMIX, ORACLE, EDI apod.) parametrizovat způsob převodu dat (přímý, dávkový) do jiných systémů přímým přístupem k datům provádět kontroly jejich správnosti, včetně možnosti hromadných úprav a oprav sledovat nepřetržitý vývoj informačního systému a předávat změny vybraným uživatelům. JÁDRO SYSTÉMU disponuje i dalšími nástroji: spouštění více tiskových programů z různých modulů v dávkách vytváření firemních a uživatelských filtrů pro jednotlivé datové tabulky provádění rozsáhlejších datových operací (přečíslování, převody dat do jiných systémů apod.). Struktura JÁDRO SYSTÉMU je členěno na aplikační a systémovou část. Aplikační obslužné procesy Aplikační obslužné procesy zabezpečují správu komunikačních rozhraní pro převody dat do jiných systémů, převodní můstky pro evidenci základních dat (čísla položek a středisek) a umožňují parametricky nastavovat archivaci provedených změn v nejdůležitějších datových souborech, pokud archivace není přímou součástí příslušného modulu (např. časová platnost kusovníků nebo ceníků). Správce systému má k dispozici nástroj k dialogovému prohlížení provedených změn. Mezisystémová komunikace (MSK) programy Mezisystémové komunikace, charakteristické vysokým stupněm parametrizovatelnosti, slouží k převodům dat mezi OR-SYSTEMem a jinými informačními systémy nebo jejich moduly. Převody jsou vždy parametricky nastaveny dle požadavku konkrétního uživatele, od velmi krátkých (prakticky okamžitých) intervalů po intervaly denní, týdenní nebo měsíční. 1/2 OR-SYSTeM jádro systému

6 Přecenění programy umožňují přecenění jakéhokoliv typu skladových zásob (suroviny, polotovary, výrobky). Podmínkou je, aby při skladování daného typu zásob byla využívána metoda pevných cen. Přecenění skladových zásob je možno připravovat v potřebném předstihu (vytváření nového ceníku s budoucím datem) a samotné přecenění provést teprve v rozhodujícím okamžiku, po provedení potřebných uzávěrkových prací daného účetního období. Součástí modulu je také program, který umožňuje okamžité přeceňování v dialogovém režimu. Dávka tiskových programů umožňuje automatické, dávkové spouštění libovolného počtu tiskových výstupů. Pomocí předvoleb lze definovat řídicí soubor, který obsahuje seznam požadovaných výstupů, jež jsou pak automaticky zpracovány. Do neomezeného počtu řídicích souborů je možno řadit programy bez ohledu na jejich příslušnost k určitému modulu. Stejný program může být spouštěn opakovaně s odlišným výběrem. Převody dat umožňují datové převody několika typů: vytváření indexsekvenční nebo sekvenční kopie z databázových tabulek, obnovení tabulek z této kopie a obdobný převod z indexsekvenčního do sekvenčního formátu, opět včetně obnovy převody datových souborů nebo tabulek mezi jednotlivými verzemi OR-SYSTEMu v případech změny struktury datové tabulky nebo hlavního klíče souboru přečíslování (změnu hlavního klíče) základních souborů OR-SYSTEMu sklady, střediska, katalog položek. Makra makrem rozumíme vzorec zapsaný ve formě textového řetězce se syntaxí podobnou běžným makrojazykům. Makra umožňují v modulech OR-SYSTEMu zobrazovat uživatelem definované vypočtené hodnoty, automaticky rozhodovat o způsobu zpracování např. v procesu tvorby TPV, kontrolovat a nabízet vstupní hodnoty zadané uživatelem při pořizování nových záznamů. Využití je možné i v tiskových programech při parametrickém spouštění a definování zobrazených dat. Systémové obslužné procesy Programové změny veškeré zásahy do programů jsou zaznamenávány do speciálního souboru a lze je vyhledávat dle řady kriterií. Úprava masek program umožňuje firemní nebo uživatelskou úpravu standardních masek jednotlivých aplikací v dialogovém režimu. Ochrana objektů je důležitým systémovým nástrojem OR-SYSTEMu, jehož prostřednictvím správce řídí přístup jednotlivých uživatelů k různým objektům. Z hlediska ochrany jsou definovány tyto objekty: záložka, menu, program, funkce programu, položka souboru/tabulky. Objektová ochrana je řízena víceúrovňově, je tedy možno zakázat nebo povolit vstup skupině uživatelů a z tohoto zákazu nebo povolení opět definovat výjimky pro jednotlivce. Správní program souborů je nástrojem výhradně pro kvalifikovaného správce dat, jemuž umožňuje kontrolu správnosti dat a v oprávněných případech také jednorázové i hromadné opravy při vyřazení běžných uživatelských kontrolních mechanismů. Program umožňuje provádět nad datovými soubory různé typy operací, jako jsou: přesun polí, duplikace polí, export do jiných prostředí (MS Excel, XML apod.), import z různých formátů (TXT, UNL) apod. Systém krátkých čísel slouží pro jednoduchou a jednoznačnou interní identifikaci všech souborů OR-SYSTEMu. Sekvenční filtry mohou být definovány nad libovolným datovým souborem OR-SYSTEMu a filtraci lze provádět dle libovolného pole daného datového souboru i dle kombinací více polí s využitím logických operátorů. Vytvořené filtry lze archivovat a poskytovat dalším uživatelům. Distribuované poptexty (popisné texty) poptext je typ vizuálního objektu, který obsluze nabízí omezenou množinu povolených hodnot (popisů), ze které si může vybírat. Množina je dána svým významem v systému bez vlivu uživatele. Součástí systému je i nástroj, který správci umožňuje zadat uživatelské odchylky těchto popisných textů (odlišná terminologie daného zákazníka), případně blokovat použití některé hodnoty, která je standardně v OR-SYSTEMu povolena. Správce systému může vytvářet i libovolné vlastní poptexty dle potřeb uživatelů pro řízené plnění různých atributů OR-SYSTEMu. 2/2 OR-SYSTeM jádro systému

7 JÁDRO systému OBCHOD KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ VÝROBA KALKULACE EKONOMIKA JÁDRO SYSTÉMU Konfigurátor objektů Charakteristika Konfigurátor objektů je významnou komponentou OR-SYSTEMu patřící do kategorie systémových nástrojů, není však jeho standardní součástí. Je odděleně licencován a je třeba jej nakonfigurovat pro každé konkrétní využití. V celém rozsáhlém menu OR-SYSTEMu má Konfigurátor objektů své místo v základních číselnících a nástrojích datové základny. Funkce Předností Konfigurátoru objektů je jeho plné zakomponování do mateřského systému, přinášející řadu výhod. Jeho základní funkce lze zformulovat do několika bodů: popis libovolného objektu datového modelu (např. skladové položky) atributy, které jej jednoznačně identifikují cenotvorba možnost tvorby TPV vyhledání konfigurátorem popsaného objektu dle libovolné kombinace hodnot příslušných atributů zefektivnění procesu identifikace těchto objektů a tím i eliminace chyb. Proces konfigurace vyžaduje přípravu a zpracování pomocných informací. Nejprve je nutno vypracovat seznam všech atributů (kritérií) a vlastností, kterými je zapotřebí příslušné položky popsat. Vlastností položky je vše, co jakýmkoli způsobem nebo směrem danou položku popisuje metrika (délka, šířka), vzhled (barevnost), chemické složení apod. Každá taková vlastnost může nabývat celé řady hodnot, navíc tyto hodnoty je možno seskupit do dílčích kategorií a sad. Konečný počet připravených hodnot vylučuje zanesení chyby. Hodnoty však nemusí existovat předem, ale může je přinést reálný požadavek zákazníka. Vlastností však může být i zcela praktický i když abstraktní pojem, jako je řetězec nastavení výrobní linky. Ve chvíli, kdy jsou vlastnosti připraveny, je možno sestavit vlastní Konfigurátor objektů. Struktura Konfigurátor objektů je vlastně šablona, kterou přistupujeme k popisu určité položky daného typu. V systému může existovat celá řada takových šablon, s jejichž pomocí lze popisovat různé typy položek. Každý takto nakonfigurovaný objekt je uložen zároveň se svými definovanými vlastnostmi a jejich hodnotami. Při vyhledání pak nezáleží na jméně nebo identifikaci položky, nýbrž na jejích vlastnostech a jejich hodnotách. Identifikace položky je jednou z funkcí konfigurace, není však základní, ani povinnou. Spočívá v tom, že každá hodnota každé vlastnosti si sebou nese projev své substituce v identifikačním či pomocném kódu, čímž podléhá pevně definovaným pravidlům, vedoucím a usměrňujícím uživatele ke správnému cíli. Konfigurace objektu je dialogem uživatele se systémem o výběru šablony a nabídky příslušných vlastností a výběru odpovídajících hodnot. Systém také kontroluje koncového uživatele v tom, zda jeho definice je úplná či nikoli. 1/3 OR-SYSTeM jádro systému Konfigurátor objektů

8 Konfigurátor objektů: popis objektu Nadefinované položky lze vyhledávat dle libovolné kombinace podmnožiny vlastností a jejich hodnot a to buď dle zvoleného Konfigurátoru objektů vyhledáváme tedy určitý typ položky nebo obecně, pouze dle vlastností vyhledáváme vše, co nese zmíněné vlastnosti a jejich hodnoty. Přístupovými právy lze definovat i přístup uživatele na jednotlivé sady a hodnoty Konfigurátoru objektů. Důležitým faktorem jsou výjimky a defaulty. Výjimkou je libovolná kombinace podmnožiny vlastností a jejích hodnot, kterých daný objekt nemůže nebo naopak pouze musí nabývat. Defaulty jsou řídicí posloupnosti hodnot, kdy hodnota vyšší vlastnosti definuje nastavení hodnoty nižší. Ke každému Konfigurátoru objektů lze v podstatě nadefinovat libovolný počet takových výjimek nebo defaultů. Systém pak kontroluje uživatele, zda jím zvolená kombinace vlastností je povolena či nikoli, což opět eliminuje vznik chybových stavů na vstupu. Základním objektem, který lze v systému Konfigurátorem objektů popsat je skladová položka, ať již vyráběná či nakupovaná. Konfigurátor skladové položky však nenese pouze vlastnosti, které popisují konkrétní skladovou položku, ale obsahuje i ty vlastnosti, které mohou popisovat určitou dávku příslušné skladové položky, ať již ve formě objemu skladové zásoby, výrobní nebo obchodní zakázky či nabídky. Systém vždy nabízí pouze tu kategorii vlastností, která je relevantní v daném procesu. Přínosy Konfigurátoru objektů jsou: nadefinování povolené kombinace hodnot pomocí defaultů a výjimek výpočet ceny vytvoření atributů u vznikající položky povolení přístupu k vytváření jen určených typů položek. Popisem obchodní objednávky je tak např. možno zachytit specifické požadavky zákazníka, popisem výrobní zakázky je možno evidovat specifické vlastnosti výrobní dávky, popisem skladové zásoby je možno dokladovat vlastnosti konkrétní šarže apod. Konfigurátor objektů má své významné využití i v dalších základních procesech jako je například vstupní kontrola materiálu při řízení skladových zásob, řízení a vyhodnocení kontroly jakosti výroby, čerpání skladových zásob pro výrobu na základě použitelnosti a podobnosti materiálu v životním cyklu skladové položky může docházet ke změně jejích vlastností, některé může ztrácet, jiné získávat. Jedná se tedy o stále probíhající proces sledování charakteristiky skladové položky, či její konkrétní dávky. Systém umožňuje uchovávat celý historický vývoj vlastností co do jejích hodnot a času. Při konfiguraci je využívána možnost cenotvorby, kdy hodnoty mohou mít přiřazeny koeficienty a konstanty a jejich vliv na výpočet ceny. Je zde zabudována i možnost platností, kterou lze využít pro cenu tzv. časových řezů. 2/3 OR-SYSTeM jádro systému Konfigurátor objektů

9 Konfigurátor objektů: výpočet ceny Pro práci v mezinárodním prostředí je připravena funkčnost cizojazyčnosti konfigurátoru, kdy výrazy mohou mít přiřazeny své ekvivalenty v různých jazycích. Konfigurátor objektů: jazykové mutace Požadavky na operativní úpravy nebo změny definic řeší proces dokonfigurace nebo překonfigurace a to v návaznosti na přegenerování identifikačních kódů. Konfigurátor objektů prochází neustálým vývojem a jako nástroj zaznamenává celou řadu nových využití vycházejících z praktických potřeb jeho uživatelů.. Z tohoto hlediska je budoucnost a perspektiva Konfigurátoru objektů stále otevřena. 3/3 OR-SYSTeM jádro systému Konfigurátor objektů

10 JÁDRO systému OBCHOD KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ VÝROBA KALKULACE EKONOMIKA JÁDRO SYSTÉMU Makra Charakteristika Makro je určitý vzorec (nebo vzorce) zapsaný ve formě textového řetězce. Výstupní hodnotou tohoto vzorce může být textový řetězec, číselná hodnota, výraz logického typu nebo jiný speciální typ. Důvodem vzniku maker byla nutnost zabudovat do modulů aritmetické výpočty, rozhodování, logické operace a práce se řetězci. Funkce použití maker Customizace systému uživatelem: výpočet a zobrazení položek v dialogových maskách výpočet položky v dialogových programech pro vstup atributů výpočtové položky v tiskových programech tiskové sestavy z dialogových programů s vyplněním volby kontrolní funkce před zápisem věty automatické spouštění modulů po zápisu věty. Využití v modulech OR-SYSTEM: TPV dle konfigurátoru představiteloý kusovník představitelový technologický postup vztahy mezi komponentami výpočet zakázkových kusovníků a postupů tvorba výrobních dávek speciální případy komunikace mezi systémy. Struktura Vlastní makro se skládá ze záhlaví, které obsahuje identifikaci a implementaci, pro kterou je makro určeno a řádků makra, které obsahují vlastní vzorce makra. Makra se pořizují speciálním editorem. Makra jsou uživatelská, distribuční a speciální množinou jsou podmakra. Pořízením makra v OR-SYSTEMu je založení nového záhlaví s přiřazením implementace. Zápis vzorce makra probíhá v editoru, který zároveň umožňuje vkládání proměnných, operátorů a funkcí. Editor umožňuje syntaktickou kontrolu vzorce a simulaci výpočtu. Ve výrazu se používají tyto základní stavební kameny: proměnná (číslo, textový řetězec) konstanta (číslo, textový řetězec, logická proměnná a datum) operátor funkce textové, logické, numerické a datumové. 1/2 OR-SYSTeM jádro systému Makra

11 Makro: záhlaví makra Makro: editor makra Pro výpočet je možné použít předem nadefinované funkce v editoru numerické, řetězcové, datumové a logické. Speciální řadou funkcí jsou databázové funkce, které fungují pouze nad databází a umožňují čerpat vstupy přímo z databáze. Makra pracují také s charakteristikami položek a zakázek, tím umožňují práci s konfigurovanými položkami. Součástí editoru jsou kontrolní funkce na syntaxi a možnost simulace výpočtu daného makra. Další možností, kterou lze ve vzorci makra použít, jsou podmakra vzorce volané ve více makrech, které mohou být připraveny předem. Podmakra nemají žádnou implementaci a předávají si s hlavním makrem pomocné proměnné. V podmakru lze pracovat i s tabulkovými proměnnými, pokud použijeme funkci generování rozhraní. Speciální skupinou jsou distribuovaná makra, která se nedají měnit, pouze zkopírovat do maker firemních a tato následně upravovat. Distribuovaná makra se nejčastěji používají pro tisky z dialogových programů. Největší předností maker je možnost uživatelského nastavení masek a sestav, které si uživatel definuje podle svých potřeb výpočty a řetězce, které slouží pro zobrazení, nastavení defaultů, vyplnění předvolby a spouštění tiskových sestav přímo ze záznamu v dialogovém programu. V tisku z dialogových sestav jde pomocí makra řídit spouštění různých klonů tisku např. podle řeči odběratele, podle druhu dokladu apod. Tím odpadá rozhodování obsluhy, kterou jazykovou mutaci má tisknout. Novinkou je spouštění funkcí, vyvolané zápisem věty např. automatická kalkulace obchodního případu nebo kontrola správného vyplnění atributů před zápisem. 2/2 OR-SYSTeM jádro systému Makra

12 JÁDRO systému OBCHOD KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ VÝROBA KALKULACE EKONOMIKA JÁDRO SYSTÉMU Podporované formáty pro export a výstupy Charakteristika Programy podporující formáty pro export a výstupy z OR-SYSTEMu jsou implementovány na úrovni jádra systému a tím dostupné ze všech jeho modulů. Funkce Umožňují export dat od nejjednodušší formy textového souboru s pevnou nebo variabilní délkou polí, s uživatelem definovanými oddělovači, až po grafické výstupy ve formátu PDF nebo RTF. Tvorba těchto formátů je zabezpečena následujícími programy: PDF Generátor RTF Generátor HTML Generátor EXCEL Manager XML Manager Struktura PDF Generátor (obdobně i generátory RTF a HTML) umožňuje rychlé vytváření grafických formulářových výstupů dokumentů. Obsahem těchto dokumentů mohou být loga, čárové kódy a různě formátovaný text. Vzhled dokumentu je řízen maskou programu. Dokument lze jednoduchým způsobem odesílat pomocí u příjemci nebo vytisknout na tiskárně bez nutnosti prohlížení. Klíčové výhody PDF Generátoru: PDF (Portable Document Format) je formát souboru používaný k prezentaci elektronického dokumentu. Je nezávislý na aplikačním software, operačním systému i hardware, prezentuje dokumenty vždy správně s nezměněnou diakritikou bez ohledu na vlastnosti a konfiguraci výpočetního systému levná administrace prohlížeč vytvářených PDF dokumentů Acrobat Reader je, v aktuální verzi lokalizované pro české prostředí, součástí klienta OR-SYSTEMu a není jej nutné zvlášť instalovat na každou stanici generování dokumentu na straně serveru na klientských stanicích není zapotřebí žádné instalace, což zjednodušuje administraci systému volnost při tvorbě vzhledu pomocí nových bloků masek je možno navrhovat libovolný vzhled dokumentu v souladu s firemním image speciální znaky bezproblémový tisk speciálních znaků jako např. průměr, úhel, plus, mínus a dalších, včetně možnosti znaky uživatelsky definovat čárové kódy podporovanými typy standardních čárových kódů jsou EAN 13, CODE39, Interleaved 2 of 5 komprimace dokumentu pořizované dokumenty jsou menší než např. ve formátu MS Word a načítají se velmi rychle i z internetu či intranetu publikování soubory PDF lze publikovat a rozšiřovat tiskem, připojené v u, na podnikových intranetových serverech, zveřejněné na internetových serverech nebo na CD-ROM přímý tisk na jakoukoliv tiskárnu s jazykem PCL dokumenty lze graficky tisknout i ze starších verzí OR-SYSTEMu 1/2 OR-SYSTeM jádro systému Podporované formáty pro export

13 automatické odesílání em nastavením příslušné masky lze zajistitautomatizované rozesílání dokumentů, např. faktur odběratelům apod. školení uživatelům PDF Generátoru je poskytováno příslušné školení, včetně dokumentace. EXCEL Manager (obdobně XML Manager) umožňuje rychlé, uživatelem definované vytváření exportů do tabulkových procesorů jako je MS Excel, Open Office Calc, 602 PC Suite, případně jiných, obdobných produktů. Při exportu je využito volitelně OLE rozhraní textových souborů nebo XML. V OR-SYSTEMu je možno vytvářet úlohy v tříúrovňové struktuře: distribuční, firemní, uživatelské. Podporované formáty pro export a výstupy: Excel Manager Úlohu je možno vytvořit nad libovolným modulem OR-SYSTEMu. Při tvorbě exportů uživatel využívá průvodce, pomocí kterého vybírá atributy různých tabulek. Tyto tabulky jsou logicky propojeny a prezentovány formou stromové struktury. Nad každou použitou tabulkou v této struktuře může uživatel definovat filtr s libovolným počtem parametrických nebo pevných podmínek. Při spuštění úlohy jsou všechny parametrické podmínky najednou zobrazeny k vyplnění uživatelem. Následně jsou všechny záznamy vyhovující filtru exportovány do příslušného tabulkového procesoru nebo jiného produktu formou OLE nebo formou textových souborů. Cílovou aplikací tedy může být libovolný program schopný zpracovat textový nebo XML soubor. Podporované formáty pro export a výstupy: průvodce exportem do Excelu K takto vytvořené úloze je možno připojit šablonu, která následně zajistí prezentaci exportovaných dat požadovanou formou. Pro prezentaci dat jsou využívány hlavně kontingenční tabulky a grafy, které se velmi rychle a jednoduše tvoří a zároveň poskytují koncovému uživateli dostatečný komfort při analýzách exportovaných dat. Takto vytvořenou úlohu je možno zařadit jako samostatnou položku do menu OR-SYSTEMu nebo jako funkci konkrétního modulu ke zpracování aktuálního záznamu se všemi svázanými informacemi např. pro plnění speciálních formulářů. 2/2 OR-SYSTeM jádro systému Podporované formáty pro export

14 JÁDRO OBCHOD KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE VÝROBA PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ POPTÁVKOVÉ a NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ schvalovací řízení servis KALKULACE EKONOMIKA OBCHOD OBCHOD jako celek je jednou z nejdůležitějších a rovněž nejvyužívanějších základních oblastí OR-SYSTEMu. OBCHOD svými moduly beze zbytku pokrývá standardní požadavky uživatelů z obchodních a výrobních organizací, počínající nákupem surovin, materiálů, polotovarů i hotových výrobků pro výrobní proces, ale i běžnou potřebu podniku. Skladové hospodaření s veškerým nakoupeným a vyrobeným zbožím, jeho prodej, samozřejmě i elektronickou cestou a dodání jsou dalšími činnostmi modulů oblasti OBCHOD. Její obsahové zaměření končí vystavováním dodacích, dopravních, inkasních a daňových dokladů a zpracováním širokého sortimentu statistik, přehledů a výkazů. Modul Prodej je svým funkčním zaměřením připraven k realizaci veškerých obchodních aktivit směrem od výrobce k uživateli, od dodavatele k odběrateli, od nabídky k faktuře. Správa prodejních ceníků, tvorba nabídek a kupních smluv, zpracování expedičních, dodacích a účetních dokladů, stejně jako správa databáze zákazníků a rozsáhlé statistické přehledy patří do standardní pracovní náplně tohoto modulu. Vysoce specifickou součástí modulu Prodej je aplikace Odběratelské slevy, určená zejména pro organizace poskytující svým odběratelům slevy, převážně na základě odebraného množství výrobků. Proces prodeje a jeho jednotlivé činnosti jsou trvale sledovány a vyhodnocovány. Pro svoji vysokou parametrizovatelnost a nezávislost na druhu výroby je modul určen k použití u širokého okruhu uživatelů. Zpracování požadavků na zabezpečení jednak výroby, jednak chodu celé organizace do poptávkové a následně objednávkové podoby je obvyklým výsledkem činnosti modulu Nákup. Jeho součástí je rovněž správa dodavatelů a jejich ceníků, vyhodnocovací tabulky a přehledy, umožňující sledovat stav plnění objednávek, aktuální stav skladových zásob, stanovenou pojistnou zásobu, limity čerpání materiálu, přehledy o průměrných spotřebách na středisko apod. Jednotlivé aplikace modulu Nákup umožňují vytvořit strukturu oprávněných žadatelů a definovat tzv. superžadatele, který má oprávnění jednotlivé požadavky shromadňovat a upravovat. Upravené požadavky jsou jednoduchým způsobem převedeny do konkrétních objednávek na vybrané dodavatele. Návrhy objednávek mohou být rovněž výsledkem propočtu potřeby materiálů na plánovanou výrobu dle kalkulací typu MRP. Modul Skladové hospodářství podchycuje tok zásob a na ně vynakládaných prostředků jednotlivými organizačními složkami podniku. Umožňuje provádět operace s materiálem, polotovary a výrobky (příjmy, výdeje, rezervace, inventury), ale i s jednorázovými, ale zejména vratnými obaly. Součástí modulu jsou i volitelné metody oceňování zásob a nástroje pro automatickou identifikaci zboží pomocí různých identifikačních technologií, např. čárového kódu apod. Specializovanou součástí modulu Skladové hospodářství může být modul Skladové hospodářství s řízeným umístěním určený pro práci v zakladačových skladech. Je schopen vygenerovat a zpracovat vstupní dávku výrobků s ohledem na objem, hmotnost, optimalizaci zaskladnění, vhodnost sortimentu, četnost pohybů, vzdálenost, doporučit výběr z buněk s ohledem na balení a termín uložení zásoby. Další doplňkové moduly oblasti OBCHOD vykonávají správní a řídicí funkce nad svěřenou částí datové základny. Aktualizují a udržují údaje o dodavatelích a odběratelích, obchodních partnerech, 1/2 OR-SYSTeM OBCHOD

15 bankách a bankovních účtech, platebních, dodacích a adjustačních podmínkách, celních sazbách, kursech měn atd. Jejich prostřednictvím probíhá rovněž parametrizace celé řady funkcí OR-SYSTEMu. Prostřednictvím proxy serveru je OR-SYSTEM schopen komunikovat např. s internetovým serverem ČNB a s pomocí programu wacnb provádět automatickou aktualizaci kurzovního lístku, čímž výrazně omezuje nebezpečí vzniku chyb. OR-SYSTEM obsahuje i modul Podpora elektronického obchodu, který je zařazen do speciální oblasti a představuje modul, který vytváří pohledy pro zveřejnění v elektronickém obchodě a současně zabezpečuje vstup došlých objednávek z tohoto obchodu a jejich standardní zpracování v OR-SYSTEMu. Svými funkcemi je tento modul úzce navázán na všechny moduly oblasti OB- CHOD. Podpora je připravena např. pro elektronický obchod Centrik firmy NetDirect Obchod: přehled modulů a aplikací 2/2 OR-SYSTeM OBCHOD

16 JÁDRO OBCHOD KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE VÝROBA PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ POPTÁVKOVÉ a NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ schvalovací řízení servis KALKULACE EKONOMIKA obchod Prodej Charakteristika Modul Prodej patří k základním programovým modulům OR-SYSTEMu. Umožňuje provádět veškeré činnosti nutné pro efektivní prodej výrobků a služeb. Prostřednictvím jednotlivých funkcí modulu je monitorován, evidován a vyhodnocován celý prodejní proces. Modul Prodej plně podporuje vícejazyčný tisk obchodních dokladů. Funkce Přijetím poptávky, případně odesláním nabídky, je zaevidován obchodní případ s potenciálním zákazníkem a vytvořena zákaznická objednávka sloužící jako podklad pro plánování výroby, eventuálně nákupu. Vlastní prodej se pak uskutečňuje na základě skladového výdeje a dodacích listů, které jsou podkladem pro automatickou tvorbu faktur. Samozřejmou možností je tvorba a kompletace režijních a periodických faktur (prodej služeb, pravidelně opakovaný prodej apod.). Prodej poskytuje širokou škálu přehledů a statistik. Pro svoji vysokou parametrizovatelnost a nezávislost na druhu výroby je modul určen pro široký okruh uživatelů. Prodej: přehled funkcí modulu Struktura Základní datovou strukturu modulu tvoří adresář odběratelů a s ním spojené číselníky adres, dodacích a dopravních podmínek, platebních podmínek, bank a bankovních účtů. Adresář odběratelů umožňuje identifikaci odběratele a evidenci všech základních činností spojených s plněním a využitím jednotlivých číselníků. Specializovaná část adresáře Kontakty slouží k podrobné evidenci příslušných kontaktních osob každého zákazníka. V modulu lze evidovat veškerou komunikaci s odběratelem, zobrazit příslušné ceníky a vyhodnocovat obchodní případy. Ve spojení s oblastí EKONOMIKY je možné rovněž sledovat platební morálku odběratele. 1/2 OR-SYSTeM OBCHOD prodej

17 Prodejní ceny a slevy Variantní tvorba zákaznických ceníků dovoluje uzavírání smluvních cen v případech, kdy existuje jednoznačný vztah mezi zákazníkem a konkrétním výrobkem. Cena může být vytvořena i pro skupinu odběratelů s tím, že k jednotlivým zákazníkům je definována vazba přiřazující příslušné ceny z ceníku. Cena může být rovněž vztažena na představitele výrobku, což umožňuje efektivní tvorbu společného ceníku pro variantní výrobky. Při všech těchto variantách cen je navíc možné definovat způsob přiřazení ceny v závislosti na odebraném množství nebo termínu. Ceníková cena nemusí být vždy definována konečnou prodejní cenou. Lze ji též definovat procentem přirážky nebo srážky ze základní ceníkové ceny. Tvorba cen je doplněna i o problematiku slevových skupin (sleva pro skupinu zákazníků, sleva pro skupinu výrobků). Pro skupiny je definována matice slev s časovou platností. Nabídky/Poptávky Aplikace Nabídky/Poptávky umožňuje zaevidovat požadavky potencionálních odběratelů. Akceptované nabídky, resp. potvrzené poptávky jsou evidovány v OR-SYSTEMu jako prodejní objednávky. Nabídky i poptávky je možné vyhodnocovat dle řady kritérií, mimo jiné i z hlediska důvodu odmítnutí. Prodejní objednávky Prodejní objednávka vzniká automaticky na základě nabídky/poptávky nebo je přímo pořizována do systému. Skládá se ze dvou základních částí. První je záhlaví, kde jsou definovány údaje o zákazníkovi, vč. místa dodání, platebních a dodacích podmínek. Předmět dodávky je pak evidován v jednotlivých řádcích objednávky: identifikace výrobku nebo služby, požadované množství, termín dodávky, cena atd. Během pořizování objednávky jsou k dispozici údaje o stavu skladů, rezervacích výrobků a celkové potřebě daného sortimentu. Po pořízení prodejní objednávky je možné automaticky generovat zálohovou fakturu. Aplikace spolupracuje s nadstavbovým modulem Podpora elektronické komunikace při objednávání, včetně možnosti zpracování odvolávek v selfbillingovém režimu podporovány jsou formáty EDI nebo XML. Standardním výstupem prodejní objednávky může být jednak návrh kupní smlouvy, jednak výrobní zakázka. Schvalovací řízení prodejní objednávky Aplikace umožňuje tvorbu schvalovacích šablon definici útvarů/osob, které se mají k prodejní objednávce vyjadřovat. Existuje možnost schválení prodejní objednávky jako celku nebo jejích jednotlivých řádků, archivace změn prodejních objednávek a archivace schvalovacích procesů. Schválené změny termínů se automatizovaně promítají do řádků prodejní objednávky. Expedice Na základě prodejní objednávky je tvořen expediční příkaz, který rezervuje zboží na konkrétní zakázku. Logika aplikace umožňuje i průběžné plnění zákaznické zakázky. Expediční příkaz je nebo může být podkladem pro přípravu zboží k expedici a vystavení dodacího listu. V okamžiku vystavení dodacího listu dochází ke skladovému výdeji. Fakturace Na základě dodacích listů je možné parametricky sestavit fakturu. Před pořizováním faktury/ prodejního dokladu je nutné mít nastaveny parametry fakturace, jejichž pomocí je definován druh dokladu (expediční příkaz, dodací list, faktura, zálohová faktura) a jeho obsah (způsob číslování, výpočet DPH, způsob zaúčtování faktury apod.). Po důsledném zmapování firemních procesů je možné nastavit jiné varianty uvedeného postupu, např. vynechání expedičních příkazů, tvorbu dodacích listů bez zákaznické objednávky, přímou tvorbu režijních faktur nebo fakturaci neskladovatelných položek, například služeb. Podporována je tvorba dalších automatizovaných výstupů: tisk podkladů pro zásilkovou službu a tisk poštovních složenek pro dobírkový prodej. Výstupem fakturace může být celá řada vyhodnocovacích sestav. Prodejní statistiky Prodejní statistiky, umožňují srovnávání prodeje dle výrobků a odběratelů v časových řadách v prodejních cenách, v cenách vlastních nákladů, s vyjádřením podílu zisku v jednotlivých obdobích. Výstupem statistik mohou být rovněž grafy. Statistiky jsou základním podkladem pro prognózování prodeje. 2/2 OR-SYSTeM OBCHOD prodej

18 JÁDRO OBCHOD KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE VÝROBA PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ POPTÁVKOVÉ a NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ schvalovací řízení servis KALKULACE EKONOMIKA obchod EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů Charakteristika Některé obchodní případy vyžadují rozsáhlejší a časově dlouhodobou evidenci formou projektu. OR-SYSTEM umožňuje provádět evidenci obchodního projektu a sdružování obchodních dokladů patřících k danému projektu. Funkce Obchodní projekt obsahuje základní informace: číslo, jako název projektu číslo účetní zakázky kontaktní osoby plánovaná hodnota definice záloh definice pozastávek milníky projektu (plánované a skutečné termíny) stav projektu. Z obchodního projektu je pak možné vytvářet/zobrazit příslušné obchodní doklady: nabídky zálohové faktury expediční příkazy dodací listy pozastávky faktury včetně automatické vazby na daný projekt. Uvedené doklady lze vytvářet i jinými procesy, pak je ale nutné zadat číslo projektu, ke kterému se doklad vztahuje. Prodej: přehled funkcí modulu 1/2 OR-SYSTeM OBCHOD EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů

19 Projekt je možné členit na podprojekty. Jednotlivé prodejní objednávky je možné označit jako předané a tyto předané objednávky zvláštní funkcí vyfakturovat, variantně v plánovaných, či skutečných cenách. Funkce strom projektu umožňuje stromovitý náhled na doklady k projektu a jejich hodnoty. Tisk projektu umožňuje variantní tisk prodejních dokladů, které patří k projektu, včetně variant součtování a rozlišení na výrobky a služby. Struktura Základní datovou strukturu modulu tvoří záhlaví projektu, které obsahuje číslo účetní zakázky projektu. Pomocí tohoto účetního čísla zakázky jsou provázány všechny prodejní doklady na projekt. Ve spojení s oblastí EKONOMIKY je možné přenést číslo účetní zakázky do účetnictví a sledovat stav projektu v účetních modulech. 2/2 OR-SYSTeM OBCHOD EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů

20 JÁDRO OBCHOD KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE VÝROBA PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ POPTÁVKOVÉ a NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ schvalovací řízení servis KALKULACE EKONOMIKA obchod nákup Charakteristika Modul Nákup je dalším ze základních modulů OR-SYSTEMu. Poskytuje nástroje sloužící k racionálnímu provádění nákupní a zásobovací činnosti organizace a tím efektivnímu využívání skladových zásob, vedoucímu ke snižování finančních prostředků v zásobách vázaných. Funkce Modul Nákup je rozdělen do několika částí, které na sebe logicky navazují a obsahují všechny funkce pro výkon obvyklých nákupních a zásobovacích činností organizace a efektivní hospodaření se zásobami. Návrhy nákupních objednávek vytvořené oprávněnými žadateli mohou být postupovány definované osobě, jenž je oprávněna jednotlivé požadavky shromadňovat a upravovat. Upravené požadavky lze jednoduchým způsobem převádět do konkrétních objednávek. Významnou funkcí modulu je také schopnost zpracování návrhů objednávek, které jsou výsledkem propočtů potřeb kalkulacemi typu MRP. Sledování stavu plnění objednávek, aktuálního stavu skladových zásob, plnění stanovené výše pojistných zásob, limitů čerpání materiálu, průměrných střediskových spotřeb jsou dalšími funkcemi modulu Nákup. Obchod: prognóza nákupu materiálu Struktura Mezi základní datové soubory a číselníky modulu Nákup a celého OR-SYSTEMu patří adresář dodavatelů obsahující jednak základní údaje o dodavateli, jednak pomocné, nepovinné údaje (obvyklé platební, dopravní a dodací podmínky, nejčastější dodací místo apod.) ulehčující uživateli vytváření objednávek. Připojení libovolného počtu dodacích adres a bankovních účtů k jednomu dodavateli s následnou možností výběru a schopnost blokace dodavatele jako nespolehlivého (nemožnost vystavení objednávky apod.) jsou dalšími hojně využívanými vlastnostmi modulu Nákup. 1/2 OR-SYSTeM OBCHOD Nákup

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Produktový katalog SOFT-4-SALE NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM základy produkty a ceny kontakty číselníky uživatelé FUNKČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU SOFT-4-SALE informační zdroje zboží,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM SBD. řešení pro správce bytového fondu. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060609_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM SBD. řešení pro správce bytového fondu. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060609_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM SBD řešení pro správce bytového fondu MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060609_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

jistota správného rozhodnutí

jistota správného rozhodnutí jistota správného rozhodnutí Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2015 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Moderní informační systém. www.money.cz

Moderní informační systém. www.money.cz Moderní informační systém www.money.cz PROFIL SPOLEČNOSTI, se zabývá vývojem a implementací moderních informačních a ekonomických systémů již více než dvacet let a dnes patří mezi nejrespektovanější české

Více

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice KAPITOLA VII a dodavatelského řetězce Co se dozvíte v této kapitole Jak fungují interní logistické procesy v informačních systémech Jak definovat dodavatelský řetězec a jak nahlížet na jeho plánování a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Copyright 2004 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více