ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2013"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 1. ÚVOD, VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Zpráva o hospodaření České komory architektů (dále také jen ČKA nebo Komora) za rok je zpracována v souladu s účetnictvím vedeným ČKA (z podkladů informační soustavy) v běžném roce a v souladu s účetní závěrkou organizace k ; v souladu s ustanoveními 3 a 4 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA (OJVŘ). Účetnictví České komory architektů bylo podle ustanovení 3 odst. 3 OJVŘ včetně rozboru hospodaření předloženo k ověření nezávislému auditorovi. Kancelář ČKA celistvé a úplně vedené účetnictví za rok předložila společnosti GESTIO, s. r. o., zapsané v seznamu Komory auditorů České republiky pod č. osvědčení 496, a to k provedení celoročního auditu, ke zpracování zprávy auditora o ověření účetní uzávěrky a ke zpracování výroku auditora za rok. Výrok auditora, roční účetní závěrka a zpráva o hospodaření byly v souladu s 4 odst. 3 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA předloženy dne dozorčí radě ČKA. Následně je ověření účetní závěrky, výrok auditora a zpráva o hospodaření v souladu s ustanovením 4 odst. 3 OJVŘ předkládán nejvyššímu samosprávnímu orgánu ČKA, tj. valné hromadě. VÝROK AUDITORA:

2 2. EKONOMICKÁ SITUACE ČKA V ROCE Rozpočet České komory architektů na rok byl projednán představenstvem ta/1

3 2. EKONOMICKÁ SITUACE ČKA V ROCE Rozpočet České komory architektů na rok byl projednán představenstvem ČKA a jako takový byl, v souladu s ustanovením 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž tak v souladu s ustanovením 4 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA doporučen ke schválení na XX. valné hromadě dne 20. dubna. Zpracování návrhu bylo představenstvem provedeno podle příslušných ustanovení Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA ( 4a, 4b) a valné hromadě, nejvyššímu výkonnému orgánu, byl předložen jako vyrovnaný podle ustanovení 25 odst. 4 písm. j). XX. valná hromada České komory architektů projednala a schválila dne 20. dubna v Praze podle ustanovení 4a odst. 4 OJVŘ rozpočet na rok jako vyrovnaný: v celkové výši výnosů v celkové výši nákladů Kč, Kč. Celkové výnosy ČKA za rok činí Kč, což je 103,14 % schváleného rozpočtu, celkové náklady dosáhly částky Kč, tj. 97,9 % schváleného rozpočtu. Ve výsledku skončilo tedy hospodaření České komory architektů v roce v zisku (před zdaněním) ve výši Kč v zisku (po zdanění) ve výši Kč. Stavy účtů ČKA k Pro srovnání uvádíme stavy účtů k běžného roku ve srovnání let 2011 v členění na: Běžný účet: č. ú /0800

4 Termínovaný účet: č. ú /0800 Tabulka č. 1 Stavy účtů v členění na běžný účet a termínovaný účet v letech 2011 V Kč Běžný účet Termínovaný Běžný účet Termínovaný Běžný účet Termínovaný účet účet účet k a dále i stavy účtů běžného roku ve srovnání let 2011 v členění na částky na obou výše uvedených účtech celkem (bez odpočtu daně, která se platí v březnu běžného roku): Tabulka č. 2 Stavy účtů celkem v letech V Kč Stavy účtů celkem Stavy účtů celkem Stavy účtů celkem k Graf č. 1 Stavy účtů celkem v letech 2011 Pro orientaci a srovnání vývoje hospodaření České komory architektů je uvedena následující tabulka vývoje nákladů a výnosů za posledních 6 let: Vývoj výnosů a nákladů ČKA za období let 2008 Jak vyplývá z níže uvedené tabulky (porovnání let 2008 ), dochází v posledních letech ke stabilizaci poměru ve výnosech a nákladech s tím, že výnosy převyšují náklady. Tabulka č. 3 Vývoj výnosů a nákladů v letech Výnosy

5 celkem Náklady celkem HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 3.1. Vývoj hospodaření ČKA obecně Obecně je možné pozitivně hodnotit, že v roce, stejně jako v roce předcházejícím, se podařilo rozpočet i nadále stabilizovat, přijmout opatření vedoucí k vyrovnanosti rozpočtu a začít vytvářet finanční rezervy ČKA. Základní snahou představenstva a Kanceláře ČKA je i nadále rozšiřování služeb pro autorizované osoby a poskytování širšího servisu, při udržení efektivního vynakládání finančních prostředků. Dále je možné konstatovat, že kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo úsporou v nákladech (zejména náklady na Kancelář ČKA). V případě, že nebylo možné dodržet některé položky ve výnosech, došlo v některých případech k úsporám v nákladech, a tím bylo dosaženo přijatelnějšího než výrazně ztrátového hospodářského výsledku (např. Přehlídka diplomových prací). V některých případech se to i přes vynaložení veškerého úsilí a vzhledem k již uzavřeným smluvním vztahům či vzhledem k jiným okolnostem, které nesouvisely s ČKA a nebylo je možné ovlivnit (rozhodnutí ČNB o změně kurzu EUR a tím navýšení ceny papíru, vyplacení grantu v roce v případě výherce Přehlídky diplomových prací v roce 2012), došlo k negativnímu dopadu na hospodářské výsledky v příslušné kapitole. Takovým případem bylo např. vydání Ročenky ČKA či Přehlídka diplomových prací Výnosy ČKA za rok V rozborech hospodaření jsou výnosy Komory (v souladu s projednaným a schváleným rozpočtem na rok ) v tomto roce strukturovány do základních středisek a dále jsou sledovány na jednotlivých akcích. Vývoj výnosů v letech 2008 Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, v posledních letech dochází ke stabilizaci výše výnosů. Vzhledem k tomu, že v období od roku 2008 nastupuje ekonomická krize, došlo zejména v posledních 3 letech k poklesu výnosů. Tabulka č. 4 Vývoj výnosů v letech 2008 Období Výnosy

6 Graf č. 2 Porovnání výnosů celkem v letech 2008 Celkové výnosy k činí Kč, což představuje 103,14 % vzhledem ke schválenému rozpočtu ČKA na rok. Tabulka č. 5 Srovnání výnosů dle jednotlivých druhů v letech Skutečnos t 2011 Skutečnos t 2012 Skutečnos t Výnosy z členských příspěvků Schválený rozpočet % plnění v roce ,74 2. Výnosy z členských příspěvků AI Tržby vlastní Tržby z prodeje majetku Ostatní výnosy ,17 6. Hospodářská činnost ,62 7. Akce Architektonické soutěže Profesní pojištění , CEC MMR novela vyhlášek Architekti na lodi Informační servis ,11 14 Valná hromada ,25

7 . 15. Architekti na plese Přehlídka DP ,17 CELKEM ,14 Pozn.: Vysvětlující text k tabulce č. 5 Srovnání výnosů dle jednotlivých druhů v letech 2011 : 1. Výnos z členských příspěvků K představuje Kč, tzn. celkem 101,74 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok. Kancelář pravidelně obvolávala architekty, kteří ve stanoveném termínu do nezaplatili členský příspěvek ČKA (dále neplatiče ). Dne 11. června byla neplatičům zaslána výzva Kanceláře ČKA k úhradě členského příspěvku. Dne 19. listopadu bylo neplatičům zasláno oznámení dozorčí rady o podání návrhů na zahájení disciplinárního řízení. Na základě podaných návrhů bylo Stavovským soudem dne 4. prosince zahájeno s 20 neplatiči podle 39a Disciplinárního a smírčího řádu ČKA disciplinární řízení. 2. Výnos z členských příspěvků AI Do rozpočtu ČKAIT byla převedena částka za všechny autorizované inspektory z řad architektů Kč je částka za dosud neuhrazenou platbu ze strany AI architektů, kteří požádali o pozastavení autorizace MMR a dosud jim nebylo na jejich žádost přes četné urgence Koordinační rady AI odpovězeno. 3. Tržby vlastní Tato položka zahrnuje pouze tržby z prodeje razítka. K představují tyto výnosy celkem 2450 Kč. 4. Tržby z prodeje majetku V roce nebyl prodán žádný majetek ČKA, není tedy v roce vykázán žádný výnos. 5. Ostatní výnosy Položka zahrnuje pokuty za pozdní úhradu příspěvků, pokuty u Stavovského soudu, autorizační poplatek, finanční výnosy, ostatní (DR, StS). Ostatní výnosy k činí celkem Kč, tzn. celkem 99,17 % vzhledem ke schválenému rozpočtu. 6. Hospodářská činnost Vzhledem k rozhodnutí představenstva k , že budou výnosy sledovány na jednotlivých akcích, na kterých vznikají, došlo k zavedení nových rozpočtových středisek (akcí) a k významné úpravě navržené struktury rozpočtu (do roku 2010 se zde účtovalo na straně nákladů i výnosů o poskytovaném i nakupovaném zboží a službách prodej tiskovin, tržby z reklamy atd., podléhajících zúčtování DPH). Výnosy této kapitoly za rok jsou představovány finančními prostředky ve výši Kč, tzn. celkem 102,62 % vzhledem ke schválenému rozpočtu. 7. Akce

8 8. Architektonické soutěže V roce nebyly realizovány žádné příjmy z architektonické soutěže, není tedy v roce vykázán žádný výnos. 9. Profesní pojištění Za rok představují tyto výnosy celkem Kč, tzn. celkem 103 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok. V této souvislosti je třeba zmínit i finanční příspěvky makléřské společnosti Marsh v rámci marketingové spolupráce (např. Přehlídka diplomových prací, akce Architekti na jedné lodi, valná hromada apod.). 10. Projekt CEC5 Jak v roce 2012, tak i v roce se jedná v případě této položky o tzv. dohadné položky. Dohadné položky patří mezi takzvané akruální položky, které vznikají na základě akruálního principu. Dohadné položky představují reálně existující pohledávky a dluhy účetní jednotky, jejichž přesná výše není známa. Tyto pohledávky a dluhy vznikají v průběhu účetního období a je nutno je do daného období zahrnout. Dohadné položky jsou nástrojem, jak v účetnictví zachytit skutečnosti (v souladu s akruálním principem), které souvisí s určitým časovým obdobím, ale z různých důvodů není známa přesná výše jejich ocenění. 11. Novela vyhlášek V roce neproběhla ze strany MMR žádná objednávka týkající se novel vyhlášek, není tedy v roce vykázán žádný výnos. 12. Architekti na jedné lodi Jednalo se již o 3. ročník neformálního setkání architektů, jehož realizaci ČKA připravila i v roce. Výnos této akce činil Kč. 13. Informační servis Výnosy na středisku informační servis jsou tvořeny z prodeje reklamy a z prodeje tiskovin. V roce došlo v případě informačního servisu k výpadku, kdy celkový výnos ve výši Kč představoval 78,11 % schváleného rozpočtu. Důvody pro tento výpadek byly dva. Prvním je nárůst nákladů, kdy např. v případě Ročenky byl aplikován nový vizuální styl (např. přímá barva), byla změněna i forma obálky (chlopně), vzrostl počet stran (o 14 stran více) a došlo zásahem ČNB i k zvýšení ceny papíru. Druhým důvodem byl výpadek inzerce, resp. došlo k přerušení externí spolupráce a inzerce byla v převážné míře do konce roku zajišťována pouze zaměstnanci Kanceláře. Jako opatření pro rok následující byl představenstvem přijat upravený ceník inzerce, který reflektuje analýzu trhu obdobných odborných časopisů, a dá se předpokládat dorovnání, resp. překročení plánované položky pro rok I přes výpadek ve výnosech v této oblasti byl rozpočet v oblasti výnosů dodržen, resp. překročen v globálním čísle, a to na 104,09 % schválených výnosů.

9 14. Valná hromada Výnosy ve výši Kč jsou tvořeny prodejem reklamního prostoru komerčním subjektům. 15. Ples architektů Výnosy ve výši Kč jsou tvořeny smlouvami o reklamě. 16. Přehlídka DP Výnosy ve výši Kč jsou tvořeny smlouvami o reklamě a výnosy od firem za inzerci, což činí 86,17 % schváleného rozpočtu. Důvodem pro nedodržení této položky je chybná struktura naplánované položky výnosů, která zahrnovala i výši grantu získaného na tento projekt v roce Náklady ČKA za rok Náklady ČKA za rok dosáhly celkové výše Kč, tj. 97,9 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok. Dochází opět, stejně jako v letech předcházejících, k úsporám. V následující tabulce je vidět výše úspor v letech Tabulka č. 6 Srovnání nákladů celkem v letech 2008 Období Náklady Graf č.3 Porovnání nákladů celkem v letech 2008

10 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny náklady v porovnání skutečností v letech 2011 a 2012, dále je uveden rozpočet schválený pro rok a skutečné čerpání v roce, vč. procenta plnění vzhledem ke schválenému rozpočtu. Tam, kde v tabulce není uvedena hodnota, to znamená, že v přísl. roce nebyly náklady vynaloženy, resp. nebyly plánovány. Tabulka č. 7 Srovnání nákladů dle jednotlivých druhů v letech 2011 Druhy nákladů Schválený rozpočet % plnění v roce 1. Samospráva , Valná hromada , Představenstvo , Předseda , Dozorčí rada , Stavovský soud , Autorizační rada , Zkušební komise , Regionální zástupci Zahraniční záležitosti členské 1.9. příspěvky ,94 2. Pracovní skupiny , Legislativa , Soutěže ,03 Výkonové 2.3. standardy , Vzdělávání ,36 Územní plánování, urbanismus a 2.5. krajina , Památková péče , Péče o přírodu a krajinu 2.8. Česká cena za architekturu Zahraniční aktivity ,81 Krajinářská architektura ,24 Propagace architektury , Transparence Externí služby , Udržitelnost , Granty , Zrušené PS Reflexe komory Služby členům 3. ČKA ,45

11 3.1. Internet , Webová identita , Služby přímé ,34 Informační servis 3.4. celkem , Přehlídka DP ,48 4. Služby ostatní ,35 5. Kancelář ČKA , Kancelář Praha ,22 Odpisy 5.2. (interiéry) , Kancelář Brno ,14 6. Hospodářská činnost ,12 7. Architektonické soutěže Profesní pojištění ,90 9. Manuál architektury a Zelená úsporám OTP Spolupráce s MŽP CEC MMR vyhl Akce Obnova IT Architekti na lodi AI Ples Rezerva ,10 CELKEM ,90 4. ČINNOST ČKA V ROCE Pozn.: Dále je v případě hodnocení činnosti ČKA uvedeno, pro rychlou orientaci, číslování použité v tabulce č. 7 Srovnání nákladů dle jednotlivých druhů v letech Činnost samosprávních orgánů ČKA Celkové náklady na činnost a provoz všech samosprávních orgánů dosáhly výše Kč, což představuje 104,43 % schváleného rozpočtu na rok. V kapitole samospráva jsou vykazovány náklady na činnost: 2012 valná hromada ČKA představenstvo ČKA předseda ČKA dozorčí rada ČKA Stavovský soud ČKA autorizační rada ČKA

12 zkušební komise regionální zástupci ČKA 0 0 zahraniční záležitosti Valná hromada ČKA Tabulka č. 8 Vývoj nákladů na valnou hromadu v letech 2008 Období Náklady Středisko valná hromada samostatně jsou sledovány veškeré náklady spojené s konáním VH. Celkové náklady VH konané v Praze Kč; tzn. 205,54 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok. Nárůst nákladů v roce je dán zejména nárůstem nákladů na umístění materiálů pro účastníky valné hromady na flash disky a hlasovacím zařízením. Tabulka č. 9 Porovnání výnosů a nákladů na valnou hromadu VALNÁ HROMADA Náklady Výnosy Rozdíl Kancelářský materiál ,2 Cestovné tuzemsko 572 Náklady na reprezentaci Nájemné Telefony Poštovné 35 Kopírování a tisk Grafické práce Zprostředkování inzerce Ostatní služby Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální zabezpečení Bankovní poplatky 840, ,12 Tržby za reklamu , ,38 CELKEM , , ,92 Tabulka č. 10 Porovnání nákladů na valnou hromadu v jednotlivých položkách v letech 2011 Valná hromada Cestovné tuzemsko Náklady na reprezentaci Poštovné Právní a notářské služby Kopírování a tisk Zprostředkování inzerce Náhrady času 3 240

13 Grafické a propagační práce Nájemné Materiál (kancelářský) Ostatní služby Mzdové náklady vč. ZSP Bankovní poplatky 840 Telefony Celkem Představenstvo ČKA Tabulka č. 11 Vývoj nákladů celkem na představenstvo v letech 2008 Období Náklady Celkové náklady za rok činí Kč, což představuje 99,14 % schváleného rozpočtu na rok. Oproti roku 2011 došlo k povinnosti odvádět zdravotní i sociální pojištění. Tabulka č. 12 Náklady na jednotlivé členy představenstva vč. cestovného za rok Jméno a příjmení člen představenstva od-do Hrubá mzda odvod soc. pojištění odvod zdrav. pojištění Cestovné Celkem Tomáš Bezpalec Pavel Hnilička Petr Janda Josef Kiszka Radek Kolařík Milan Košař Ladislav Kuba Petr Lešek David Mareš Vlado Milunić Barbara Potysz Josef Panna Jan Sapák Josef Smutný Jaroslav Šafer Martin Tomáš Radim Václavík CELKEM

14 Tabulka č. 13 Vývoj nákladů na představenstvo v jednotlivých položkách v letech 2011 Představenst vo Cestovné tuzemsko Cestovní zahraničí 936 Spotřeba DM do Kč Náklady na reprezentaci Nájemné Právní a notářské služby Poštovné 35 Kopírování a tisk Ostatní služby Náhrady ztráty času za činnost Náhrady času cesta 900 Služby architektů, posudky Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální pojištění Poplatky 302 Ostatní služby Propagační materiál 465 Celkem Tabulka č. 14 Vývoj nákladů na jedno zasedání představenstva v letech 2008 Období Počet zasedání Náklady na 1 zasedání Předseda Tabulka č. 15 Vývoj nákladů na předsedu v letech 2008 Období Náklady Tato rozpočtová kapitola byla nově vytvořena v roce 2002 tak, aby náklady na činnost předsedy (jako samostatného výkonného orgánu Komory v souladu se zákonem) byly samostatně a odděleně vedeny v účetnictví a hospodaření. Skutečné náklady za rok činí Kč, což přestavuje 97,60 % schváleného rozpočtu. Činnost předsedy pro představenstvo je zahrnuta do střediska představenstva, což činí dalších Kč.

15 Tabulka č. 16 Vývoj nákladů na předsedu v jednotlivých položkách v letech 2011 předseda Opravy a udržování 3050 Propagační materiál Literatura a tisk 1499 Cestovné tuzemsko Cestovné zahraničí 90 Překlady a tlumočení 840 Kopírování a tisk 659 Grafické práce 2088 Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální zabezpečení Celkem Dozorčí rada ČKA Tabulka č. 17 Vývoj nákladů celkem na dozorčí radu v letech 2008 Období Náklady Skutečné náklady za rok činí Kč, což přestavuje 98,63 % schváleného rozpočtu. Náklady jsou ovlivňovány počtem podnětů a v průměru na jedno zasedání dozorčí rady vykazují vyrovnanou hodnotu. Tabulka č. 18 Vývoj nákladů v jednotlivých položkách na dozorčí radu v letech 2011 Dozorčí rada Kancelářský materiál 434 Propagační materiál 465 Cestovné tuzemsko Náklady na reprezentaci Nájemné Právní a notářské služby Posudky, analýzy Ostatní služby Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Celkem

16 Tabulka č. 19 Vývoj nákladů na jedno zasedání dozorčí rady v letech Počet zasedání Náklady na 1 zasedání Stavovský soud ČKA Tabulka č. 20 Vývoj nákladů celkem na Stavovský soud v letech 2008 Období Náklady Celkové náklady Stavovského soudu v roce činily Kč, tzn. 81,35 % schváleného rozpočtu. Činnost Stavovského soudu, a tudíž i náklady na jeho činnost jsou ovlivněny především počtem projednávaných caus. Tabulka č. 21 Vývoj nákladů v jednotlivých položkách na Stavovský soud v letech 2011 Stavovský soud Cestovné tuzemsko Spotřeba DM do Kč Náklady na reprezentaci Nájemné Právní a notářské služby Ostatní služby 2000 Náhrady ztráty času za činnost 600 Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální pojištění 1050 Celkem Tabulka č. 22 Vývoj nákladů na jedno zasedání Stavovského soudu v letech Počet zasedání Náklady na 1 zasedání V roce 2012 proběhlo jedno společné jednání všech orgánů a jedno společné výjezdní zasedání DR a StS, která nejsou ve vývoji nákladů na jedno zasedání toho kterého orgánu zachycena Autorizační rada ČKA Tabulka č. 23 Vývoj nákladů na autorizační radu celkem v letech 2008 Období Náklady

17 Celkové náklady ve výši Kč představují celkem 95,99 % schváleného rozpočtu. Tabulka č. 24 Vývoj nákladů na autorizační radu v jednotlivých položkách celkem v letech 2011 Autorizační rada Cestovné tuzemsko Náklady na reprezentaci Náhrady času Mzdové náklady Právní a notářské služby 180 Zdravotní pojištění Celkem Tabulka č. 25 Vývoj nákladů na jedno zasedání autorizační rady v letech Počet zasedání Náklady na 1 zasedání Zkušební komise ČKA Tabulka č. 26 Vývoj nákladů na zkušební komise celkem za roky 2008 Období Náklady Celkové náklady za rok činí Kč, což představuje 102,68 % schváleného rozpočtu. Náklady na činnost zkušebních komisí a četnost jejich zasedání vycházejí z počtu osob přihlášených k autorizačním zkouškám. Tabulka č. 27 Vývoj nákladů na zkušební komise celkem za roky 2011 Zkušební komise Cestovné tuzemsko Náklady na reprezentaci Právní a notářské služby Náhrady ztráty času za činnost Náhrady ztráty času za cesty Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální zabezpečení Celkem Tabulka č. 28 Vývoj nákladů na jedno zasedání zkušební komise v letech

18 Počet zasedání Náklady na 1 zasedání Regionální zástupci ČKA Středisko regionálních zástupců nebylo v roce zatíženo žádnými náklady Zahraniční záležitosti členské příspěvky Tabulka č. 29 Vývoj nákladů na členské příspěvky v zahraničí v letech Schválený rozpočet Zahr. záležitosti členské příspěvky V této rozpočtové kapitole je úhrada členských příspěvků v ACE UIA EFAP Činnost pracovních skupin Celkové náklady na činnost pracovních skupin dosáhly k výše Kč, což představuje 99,58 % schváleného rozpočtu na rok. Jak vyplývá z níže uvedeného přehledu, v případě některých skupin došlo k přečerpání rozpočtu, naopak některé pracovní skupiny vykazují výrazné úspory. Z globálního pohledu však můžeme říci, že kapitola pracovní skupiny byla dodržena a nedošlo k jejímu přečerpání. Výstupy činnosti jednotlivých pracovních skupin budou zpracovány samostatně. Tabulka č. 30 Vývoj nákladů na pracovní skupiny v letech 2011 Schválený rozpočet % plnění v roce Druhy nákladů Pracovní 2. skupiny , Legislativa , Soutěže ,03 Výkonové 2.3. standardy , Vzdělávání ,36 Územní plánování, urbanismus a 2.5. krajina , Památková péče ,60 Péče o přírodu a krajinu Česká cena za architekturu 7 864

19 2.9. Zahraniční aktivity ,81 Krajinářská architektura ,24 Propagace architektury , Transparence Externí služby , Udržitelnost , Granty , Zrušené PS Reflexe komory 20 Tabulka č. 31 Čerpání pracovních skupin po položkách za rok Název pracovní skupiny/jméno/ostatn í náklady Náhrady Ostatní náklady Mzda Sociální pojištění Zdravot ní pojištění Částka celkem Pracovní skupina pro legislativu 002 P. Hnilička , ,00 M. Peterka 2 700, ,00 Celkem ,00 Pracovní skupina pro soutěže 003 M. Fišer , , ,00 J. Janíková , ,00 M. Svoboda ,00 191, ,00 P. Všetečka , , ,10 L. Grym , , ,00 P. Lešek , , ,00 M. Frei 6 897,00 169, ,40 M. Janatka ,00 269, ,00 Ostatní literatura, doména, občerstvení , ,24 Celkem ,74 PS Standardy 004 J. Vrana 3 600, , , , ,00 F. Novotný 5 808, ,00 R. Václavík , ,00 V. Poláčková 3 630, ,00 P. Martinek 8 700, ,00 L. Krajiček 3 300, , Celkem 786,00 PS Vzdělávání 007 B. Potysz , ,80 L. Lábus , ,50 GEM architects, s. r. o. R. Loukotová 4 050, ,00 R. Kolařík 2 250, ,00

20 I. Kovačevič 1 050, ,00 Občerstvení 589,00 589,00 Celkem ,30 PS pro ÚP 009 M. Košař , , ,30 D. Lacina , , ,50 Mackovič architecture s. r. o. V. Mackovič , ,00 I. Plicka 8 082, ,00 V. Poláčková 5 082, ,00 R. Kolařík , ,00 E. Faltusová 2 500,00 625,00 225, ,00 Celkem ,80 PS Památková péče 010 P. Všetečka 9 268, ,60 L. Kuba , ,00 M. Cikán , ,00 P. Hrůša 1 179, ,75 Celkem ,35 Zahraniční záležitosti 025 P.Martinek 8 250, , , , , ,93 D. Mareš , , ,24 Ilex design, s. r. o. Smutný , , ,97 M. Fišer 5 700, , ,41 D. Borák 600,00 230,00 830,00 P. Lešek 2 400, ,00 Kurzové ztráty 181,06 181,06 Bankovní poplatky 740,00 740,00 Ostatní náklady občerstvení, květiny, překlad, pojištění , ,61 Celkem ,22 PS Krajinářská architektura 026 R. Fingerová 7 020, ,00 M. Forejtová 8 799, ,00 J. Kohlová 6 437, ,00 D. Wilhelmová 7 347, , ,00 S. Burian 2 250, ,00 R. Pavlačka 9 650, ,00 Ostatní náklady občerstvení 141,00 141,00 Celkem ,00 PS Propagace architektury 027 Lennox architekti s. r. o. M. Smrčková , ,00 L. Brom , ,00 P. Janda , ,00 Ostatní občerstvení, tisk 6 859, ,00

21 Celkem ,00 PS Externí služby 029 Domény 1 807, ,00 L. Brom 2 728, ,53 Celkem 4 535,53 PS Udržitelnost 031 Mareš 8 894, ,00 A. Brotánek 2 178,00 290, ,00 Václavík R , ,00 Ostatní literatura (EKOWATT) 369,00 369,00 Celkem ,00 PS Granty 032 O. Lipenský 5 700, ,00 L. Vacek 5 250, ,00 M. Steinbachová 4 356, ,00 M. Volf , ,00 Celkem ,00 CELKEM ,94 Pozn. Ostatní náklady zahrnují zejména cestovné, letenky, zajištění hotelu Služby členům ČKA V kapitole Služby členům ČKA jsou náklady dále členěny takto: Internet Služby přímé Informační servis Přehlídka diplomových prací Tabulka č. 32 Vývoj nákladů na služby členům v letech 2011 Schválený rozpočet % plnění v roce Druhy nákladů Služby členům ČKA , Internet , Webová identita , Služby přímé , Informační servis celkem , Přehlídka DP ,48 Celkové náklady na tuto kapitolu představovaly celkem Kč, což představuje 88,45 % vzhledem ke schválenému rozpočtu pro rok. Byť došlo v některých případech k překročení některých položek, v souhrnu tato kapitola vykazuje úsporu Internet

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1.

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1. OBSAH 1. Úvod 2 2. Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2011 2 2.1. Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí 2011 2 2.2. Náklady ČKA za 1. čtvrtletí 2011 5 3. Činnost ČKA v 1. čtvrtletí 2011 7 3.1. Činnost samosprávných

Více

OBSAH. 1. Úvod - výrok auditora k účetní závěrce 2. 2. Ekonomická situace ČKA v roce 2010 3

OBSAH. 1. Úvod - výrok auditora k účetní závěrce 2. 2. Ekonomická situace ČKA v roce 2010 3 OBSAH 1. Úvod - výrok auditora k účetní závěrce 2 2. Ekonomická situace ČKA v roce 2010 3 3. Hospodářské výsledky za rok 2010 4 3.1. Vývoj hospodaření ČKA 4 3.2. Výnosy ČKA za rok 2010 4 3.3. Náklady ČKA

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012. 1. Úvod - výrok auditora k účetní závěrce 2. 2. Ekonomická situace ČKA v roce 2012 3

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012. 1. Úvod - výrok auditora k účetní závěrce 2. 2. Ekonomická situace ČKA v roce 2012 3 OBSAH 1. Úvod - výrok auditora k účetní závěrce 2 2. Ekonomická situace ČKA v roce 3 3. Hospodářské výsledky za rok 4 3.1. Vývoj hospodaření ČKA 4 3.2. Výnosy ČKA za rok 5 3.3. Náklady ČKA za rok 8 4.

Více

OBSAH. 1. Úvod - výrok auditora k účetní závěrce 2. 2. Ekonomická situace ČKA v roce 2011 3

OBSAH. 1. Úvod - výrok auditora k účetní závěrce 2. 2. Ekonomická situace ČKA v roce 2011 3 OBSAH 1. Úvod - výrok auditora k účetní závěrce 2 2. Ekonomická situace ČKA v roce 3 3. Hospodářské výsledky za rok 4 3.1. Vývoj hospodaření ČKA 4 3.2. Výnosy ČKA za rok 5 3.3. Náklady ČKA za rok 8 4.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK Únor 2015 1 1. ÚVOD, VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Zpráva o hospodaření České komory architektů (dále také jen ČKA nebo Komora) za rok je zpracována

Více

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky k Výnosy ČKA k Náklady ČKA k Tabulky

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky k Výnosy ČKA k Náklady ČKA k Tabulky OBSAH 1. Úvod 2 2. Hospodářské výsledky 3 2.1. Výnosy ČKA 3 2.2. Náklady ČKA k 31.7. 2010 4 Tabulky Vývoj výnosů za období k 31.7. 2007 2010 3 Výnosy ČKA celkem tabulka č. 1 3-4 Vývoj nákladů za období

Více

Praha únor 2016 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2016

Praha únor 2016 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2016 Praha únor 2016 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2016 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2016 na svém XII. zasedání 1. 12. 2015 a schválilo na II. zasedání představenstva

Více

ROZPOČET ČKA NA ROK 2011 OBSAH A. ÚVOD, EKONOMICKÁ SITUACE ČKA 2 B. VÝNOSY 4

ROZPOČET ČKA NA ROK 2011 OBSAH A. ÚVOD, EKONOMICKÁ SITUACE ČKA 2 B. VÝNOSY 4 ROZPOČET ČKA NA ROK 2011 OBSAH A. ÚVOD, EKONOMICKÁ SITUACE ČKA 2 B. VÝNOSY 4 C. NÁKLADY 6 1. Samospráva 9 2. Pracovní skupiny 9 3. Služby členům ČKA 9 4. Ostatní služby 10 5. Kancelář ČKA 10 6. Hospodářská

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující:

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující: Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s. za rok 214, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 215

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 6. 10. 2015 10:00 14:00 HODIN V OSTRAVĚ Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar, M. Košař, R. Václavík, M. Volf, P.

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 761 111,38 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 2881,39 přeregistracelékařů,telefon pře)čtovaný OSK,použití kanc.techniky pro

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 3. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN

ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 3. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 3. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN Přítomni: J. Šafer (do 18:10), I. Plicka, J. Panna, R.Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Martinek, J. Sapák (do 17.45),

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 31. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN

ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 31. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 31. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, J. Panna, R. Kolařík, K. Salzmann (do 17.45), P. Hnilička (do 17.30), P. Martinek, J.

Více

ZÁPIS V. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016 DNE V PRAZE ČAS OD 10 DO 15 HODIN

ZÁPIS V. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016 DNE V PRAZE ČAS OD 10 DO 15 HODIN ZÁPIS V. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016 DNE 3. 5. 2016 V PRAZE ČAS OD 10 DO 15 HODIN Přítomni: R. Kolařík, P. Martinek, V. Mencl, I. Plicka, K. Salzmann, J. Šafer, P. Velička, M. Volf, D. Hlouch, P.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ZÁPIS VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS HOD.

ZÁPIS VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS HOD. ZÁPIS VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 30. 4. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička, P. Janda, M. Košař, L. Kuba (od 10.45), P. Lešek (od 11.10), J. Panna, J. Sapák (od 13.10), J.

Více

ZÁPIS Z II. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS OD DO HODIN

ZÁPIS Z II. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS OD DO HODIN ZÁPIS Z II. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 11. 2. 2014 ČAS OD 10.00 DO 19.00 HODIN Přítomni: P. Hnilička, P. Janda (do 12 hod.), R. Kolařík (od 10,20 do 18,20 hod.), M. Košař (do 18 hod.), J. Panna, J.

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily r o z p o č e t na kalendářní rok 2014 Plán předpokládá,

Více

ZÁPIS II. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17. 2. 2015 ČAS OD 10.00 DO 14.00 HODIN

ZÁPIS II. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17. 2. 2015 ČAS OD 10.00 DO 14.00 HODIN ZÁPIS II. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17. 2. 2015 ČAS OD 10.00 DO 14.00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, J. Panna, R.Kolařík, M.Volf (do 11:20), K. Salzmann, P. Hnilička, P. Martinek, M. Košař,

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 549 191,62 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 79651,00 76471 podíl OSK Tábor na tel.popl., na mzd.nákl.prac.a režii spol.sekret,2500kopírování,630

Více

Účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh rozpočtu MO ČRS Rožnov p/r, přednesená na výroční členské schůzi dne

Účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh rozpočtu MO ČRS Rožnov p/r, přednesená na výroční členské schůzi dne Účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh rozpočtu MO ČRS Rožnov p/r, přednesená na výroční členské schůzi dne 16. 3. 2014 Dobrý den dámy a pánové. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s výsledky hospodaření

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN 1/8 ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od 10:30),

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

krajinářská architektura.

krajinářská architektura. ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 1.7. 2014 ČAS OD 10.00 DO 17,30 HODIN Přítomni:, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák, R. Kolařík, L. Kuba (od

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

ZÁPIS Z V. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS OD DO HODIN

ZÁPIS Z V. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS OD DO HODIN ZÁPIS Z V. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 6. 5. 2014 ČAS OD 10.10 DO 18.30 HODIN Přítomni: P. Hnilička, M. Košař (do 17,57), J. Panna, J. Šafer (do 18,10 hod.), R. Václavík, L. Kuba (do 18,15), M. Volf

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 1. 12. 2015 ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD

PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 1. 12. 2015 ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 1. 12. 2015 ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD Přítomni: I. Plicka, J. Šafer, P. Hnilička, P. Martinek, K. Cieślar, R. Kolařík, M. Košař, K. Salzmann (10h25-15h),

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výsledovka analyticky APSS ČR

Výsledovka analyticky APSS ČR Výsledovka analyticky APSS ČR Číslo účtu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2014 31.12.2011 do 31.12.2012 rozpočet do 30.6.2013 rozpočet skutečnost skutečnost skutečnost Náklady 501100 Spotřeba materiálu-tonery,kancel.potřeby

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Náklady 31.12.2011 31.12.2012 plán 2012 plán 2013 Spotřebované nákupy celkem 3 240 243 3 912 997 3 305 3 930 Spotřebované materiálu 501110 Spotřeba materiálu-hřiště

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 8.4. 2014 ČAS OD 10.10 DO 18,10 HODIN

ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 8.4. 2014 ČAS OD 10.10 DO 18,10 HODIN ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 8.4. 2014 ČAS OD 10.10 DO 18,10 HODIN Přítomni: P. Hnilička, P. Janda (17,40 hod.), M. Košař, J. Panna, J. Smutný, J. Šafer, P. Lešek, J. Sapák, M. A. Tomáš,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014 Zápis z dozorčí rady konané dne 5..0 Přítomni: Ing. Jindřich Svoboda, Ing. Martin Barták, Lenka Krejčíková Omluven: Ing. Petr Villner. Informace o stavu Sportovního klubu SC Kolín a HC Kolínští Kozlové

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 12. ČERVNA 2014 PODĚBRADY PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ

Více

ZÁPIS VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016 DNE V PRAZE ČAS OD 10:00 HOD DO 16:00 HOD

ZÁPIS VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016 DNE V PRAZE ČAS OD 10:00 HOD DO 16:00 HOD ZÁPIS VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016 DNE 7. 6. 2016 V PRAZE ČAS OD 10:00 HOD DO 16:00 HOD Přítomni: I. Plicka, P. Hnilička (do 14.00), V. Mencl, R. Kolařík, P. Martinek, M. Volf (do 15.30), D. Hlouch,

Více

ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016 DNE V PRAZE ČAS OD 10H DO

ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016 DNE V PRAZE ČAS OD 10H DO ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016 DNE 1. 11. 2016 V PRAZE ČAS OD 10H DO Přítomni: I. Plicka, J. Šafer, P. Hnilička, P. Martine, K. Cieślar, D. Hlouch, R. Kolařík, V. Mencl, K. Salzmann, M. Svoboda,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 A. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 12. 12. 2013 Zásady financování sociálních služeb SML Předkládá: Kamil Jan Svoboda Zpracoval: telefon:

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více