ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2013"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 1. ÚVOD, VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Zpráva o hospodaření České komory architektů (dále také jen ČKA nebo Komora) za rok je zpracována v souladu s účetnictvím vedeným ČKA (z podkladů informační soustavy) v běžném roce a v souladu s účetní závěrkou organizace k ; v souladu s ustanoveními 3 a 4 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA (OJVŘ). Účetnictví České komory architektů bylo podle ustanovení 3 odst. 3 OJVŘ včetně rozboru hospodaření předloženo k ověření nezávislému auditorovi. Kancelář ČKA celistvé a úplně vedené účetnictví za rok předložila společnosti GESTIO, s. r. o., zapsané v seznamu Komory auditorů České republiky pod č. osvědčení 496, a to k provedení celoročního auditu, ke zpracování zprávy auditora o ověření účetní uzávěrky a ke zpracování výroku auditora za rok. Výrok auditora, roční účetní závěrka a zpráva o hospodaření byly v souladu s 4 odst. 3 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA předloženy dne dozorčí radě ČKA. Následně je ověření účetní závěrky, výrok auditora a zpráva o hospodaření v souladu s ustanovením 4 odst. 3 OJVŘ předkládán nejvyššímu samosprávnímu orgánu ČKA, tj. valné hromadě. VÝROK AUDITORA:

2 2. EKONOMICKÁ SITUACE ČKA V ROCE Rozpočet České komory architektů na rok byl projednán představenstvem ta/1

3 2. EKONOMICKÁ SITUACE ČKA V ROCE Rozpočet České komory architektů na rok byl projednán představenstvem ČKA a jako takový byl, v souladu s ustanovením 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž tak v souladu s ustanovením 4 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA doporučen ke schválení na XX. valné hromadě dne 20. dubna. Zpracování návrhu bylo představenstvem provedeno podle příslušných ustanovení Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA ( 4a, 4b) a valné hromadě, nejvyššímu výkonnému orgánu, byl předložen jako vyrovnaný podle ustanovení 25 odst. 4 písm. j). XX. valná hromada České komory architektů projednala a schválila dne 20. dubna v Praze podle ustanovení 4a odst. 4 OJVŘ rozpočet na rok jako vyrovnaný: v celkové výši výnosů v celkové výši nákladů Kč, Kč. Celkové výnosy ČKA za rok činí Kč, což je 103,14 % schváleného rozpočtu, celkové náklady dosáhly částky Kč, tj. 97,9 % schváleného rozpočtu. Ve výsledku skončilo tedy hospodaření České komory architektů v roce v zisku (před zdaněním) ve výši Kč v zisku (po zdanění) ve výši Kč. Stavy účtů ČKA k Pro srovnání uvádíme stavy účtů k běžného roku ve srovnání let 2011 v členění na: Běžný účet: č. ú /0800

4 Termínovaný účet: č. ú /0800 Tabulka č. 1 Stavy účtů v členění na běžný účet a termínovaný účet v letech 2011 V Kč Běžný účet Termínovaný Běžný účet Termínovaný Běžný účet Termínovaný účet účet účet k a dále i stavy účtů běžného roku ve srovnání let 2011 v členění na částky na obou výše uvedených účtech celkem (bez odpočtu daně, která se platí v březnu běžného roku): Tabulka č. 2 Stavy účtů celkem v letech V Kč Stavy účtů celkem Stavy účtů celkem Stavy účtů celkem k Graf č. 1 Stavy účtů celkem v letech 2011 Pro orientaci a srovnání vývoje hospodaření České komory architektů je uvedena následující tabulka vývoje nákladů a výnosů za posledních 6 let: Vývoj výnosů a nákladů ČKA za období let 2008 Jak vyplývá z níže uvedené tabulky (porovnání let 2008 ), dochází v posledních letech ke stabilizaci poměru ve výnosech a nákladech s tím, že výnosy převyšují náklady. Tabulka č. 3 Vývoj výnosů a nákladů v letech Výnosy

5 celkem Náklady celkem HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 3.1. Vývoj hospodaření ČKA obecně Obecně je možné pozitivně hodnotit, že v roce, stejně jako v roce předcházejícím, se podařilo rozpočet i nadále stabilizovat, přijmout opatření vedoucí k vyrovnanosti rozpočtu a začít vytvářet finanční rezervy ČKA. Základní snahou představenstva a Kanceláře ČKA je i nadále rozšiřování služeb pro autorizované osoby a poskytování širšího servisu, při udržení efektivního vynakládání finančních prostředků. Dále je možné konstatovat, že kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo úsporou v nákladech (zejména náklady na Kancelář ČKA). V případě, že nebylo možné dodržet některé položky ve výnosech, došlo v některých případech k úsporám v nákladech, a tím bylo dosaženo přijatelnějšího než výrazně ztrátového hospodářského výsledku (např. Přehlídka diplomových prací). V některých případech se to i přes vynaložení veškerého úsilí a vzhledem k již uzavřeným smluvním vztahům či vzhledem k jiným okolnostem, které nesouvisely s ČKA a nebylo je možné ovlivnit (rozhodnutí ČNB o změně kurzu EUR a tím navýšení ceny papíru, vyplacení grantu v roce v případě výherce Přehlídky diplomových prací v roce 2012), došlo k negativnímu dopadu na hospodářské výsledky v příslušné kapitole. Takovým případem bylo např. vydání Ročenky ČKA či Přehlídka diplomových prací Výnosy ČKA za rok V rozborech hospodaření jsou výnosy Komory (v souladu s projednaným a schváleným rozpočtem na rok ) v tomto roce strukturovány do základních středisek a dále jsou sledovány na jednotlivých akcích. Vývoj výnosů v letech 2008 Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, v posledních letech dochází ke stabilizaci výše výnosů. Vzhledem k tomu, že v období od roku 2008 nastupuje ekonomická krize, došlo zejména v posledních 3 letech k poklesu výnosů. Tabulka č. 4 Vývoj výnosů v letech 2008 Období Výnosy

6 Graf č. 2 Porovnání výnosů celkem v letech 2008 Celkové výnosy k činí Kč, což představuje 103,14 % vzhledem ke schválenému rozpočtu ČKA na rok. Tabulka č. 5 Srovnání výnosů dle jednotlivých druhů v letech Skutečnos t 2011 Skutečnos t 2012 Skutečnos t Výnosy z členských příspěvků Schválený rozpočet % plnění v roce ,74 2. Výnosy z členských příspěvků AI Tržby vlastní Tržby z prodeje majetku Ostatní výnosy ,17 6. Hospodářská činnost ,62 7. Akce Architektonické soutěže Profesní pojištění , CEC MMR novela vyhlášek Architekti na lodi Informační servis ,11 14 Valná hromada ,25

7 . 15. Architekti na plese Přehlídka DP ,17 CELKEM ,14 Pozn.: Vysvětlující text k tabulce č. 5 Srovnání výnosů dle jednotlivých druhů v letech 2011 : 1. Výnos z členských příspěvků K představuje Kč, tzn. celkem 101,74 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok. Kancelář pravidelně obvolávala architekty, kteří ve stanoveném termínu do nezaplatili členský příspěvek ČKA (dále neplatiče ). Dne 11. června byla neplatičům zaslána výzva Kanceláře ČKA k úhradě členského příspěvku. Dne 19. listopadu bylo neplatičům zasláno oznámení dozorčí rady o podání návrhů na zahájení disciplinárního řízení. Na základě podaných návrhů bylo Stavovským soudem dne 4. prosince zahájeno s 20 neplatiči podle 39a Disciplinárního a smírčího řádu ČKA disciplinární řízení. 2. Výnos z členských příspěvků AI Do rozpočtu ČKAIT byla převedena částka za všechny autorizované inspektory z řad architektů Kč je částka za dosud neuhrazenou platbu ze strany AI architektů, kteří požádali o pozastavení autorizace MMR a dosud jim nebylo na jejich žádost přes četné urgence Koordinační rady AI odpovězeno. 3. Tržby vlastní Tato položka zahrnuje pouze tržby z prodeje razítka. K představují tyto výnosy celkem 2450 Kč. 4. Tržby z prodeje majetku V roce nebyl prodán žádný majetek ČKA, není tedy v roce vykázán žádný výnos. 5. Ostatní výnosy Položka zahrnuje pokuty za pozdní úhradu příspěvků, pokuty u Stavovského soudu, autorizační poplatek, finanční výnosy, ostatní (DR, StS). Ostatní výnosy k činí celkem Kč, tzn. celkem 99,17 % vzhledem ke schválenému rozpočtu. 6. Hospodářská činnost Vzhledem k rozhodnutí představenstva k , že budou výnosy sledovány na jednotlivých akcích, na kterých vznikají, došlo k zavedení nových rozpočtových středisek (akcí) a k významné úpravě navržené struktury rozpočtu (do roku 2010 se zde účtovalo na straně nákladů i výnosů o poskytovaném i nakupovaném zboží a službách prodej tiskovin, tržby z reklamy atd., podléhajících zúčtování DPH). Výnosy této kapitoly za rok jsou představovány finančními prostředky ve výši Kč, tzn. celkem 102,62 % vzhledem ke schválenému rozpočtu. 7. Akce

8 8. Architektonické soutěže V roce nebyly realizovány žádné příjmy z architektonické soutěže, není tedy v roce vykázán žádný výnos. 9. Profesní pojištění Za rok představují tyto výnosy celkem Kč, tzn. celkem 103 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok. V této souvislosti je třeba zmínit i finanční příspěvky makléřské společnosti Marsh v rámci marketingové spolupráce (např. Přehlídka diplomových prací, akce Architekti na jedné lodi, valná hromada apod.). 10. Projekt CEC5 Jak v roce 2012, tak i v roce se jedná v případě této položky o tzv. dohadné položky. Dohadné položky patří mezi takzvané akruální položky, které vznikají na základě akruálního principu. Dohadné položky představují reálně existující pohledávky a dluhy účetní jednotky, jejichž přesná výše není známa. Tyto pohledávky a dluhy vznikají v průběhu účetního období a je nutno je do daného období zahrnout. Dohadné položky jsou nástrojem, jak v účetnictví zachytit skutečnosti (v souladu s akruálním principem), které souvisí s určitým časovým obdobím, ale z různých důvodů není známa přesná výše jejich ocenění. 11. Novela vyhlášek V roce neproběhla ze strany MMR žádná objednávka týkající se novel vyhlášek, není tedy v roce vykázán žádný výnos. 12. Architekti na jedné lodi Jednalo se již o 3. ročník neformálního setkání architektů, jehož realizaci ČKA připravila i v roce. Výnos této akce činil Kč. 13. Informační servis Výnosy na středisku informační servis jsou tvořeny z prodeje reklamy a z prodeje tiskovin. V roce došlo v případě informačního servisu k výpadku, kdy celkový výnos ve výši Kč představoval 78,11 % schváleného rozpočtu. Důvody pro tento výpadek byly dva. Prvním je nárůst nákladů, kdy např. v případě Ročenky byl aplikován nový vizuální styl (např. přímá barva), byla změněna i forma obálky (chlopně), vzrostl počet stran (o 14 stran více) a došlo zásahem ČNB i k zvýšení ceny papíru. Druhým důvodem byl výpadek inzerce, resp. došlo k přerušení externí spolupráce a inzerce byla v převážné míře do konce roku zajišťována pouze zaměstnanci Kanceláře. Jako opatření pro rok následující byl představenstvem přijat upravený ceník inzerce, který reflektuje analýzu trhu obdobných odborných časopisů, a dá se předpokládat dorovnání, resp. překročení plánované položky pro rok I přes výpadek ve výnosech v této oblasti byl rozpočet v oblasti výnosů dodržen, resp. překročen v globálním čísle, a to na 104,09 % schválených výnosů.

9 14. Valná hromada Výnosy ve výši Kč jsou tvořeny prodejem reklamního prostoru komerčním subjektům. 15. Ples architektů Výnosy ve výši Kč jsou tvořeny smlouvami o reklamě. 16. Přehlídka DP Výnosy ve výši Kč jsou tvořeny smlouvami o reklamě a výnosy od firem za inzerci, což činí 86,17 % schváleného rozpočtu. Důvodem pro nedodržení této položky je chybná struktura naplánované položky výnosů, která zahrnovala i výši grantu získaného na tento projekt v roce Náklady ČKA za rok Náklady ČKA za rok dosáhly celkové výše Kč, tj. 97,9 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok. Dochází opět, stejně jako v letech předcházejících, k úsporám. V následující tabulce je vidět výše úspor v letech Tabulka č. 6 Srovnání nákladů celkem v letech 2008 Období Náklady Graf č.3 Porovnání nákladů celkem v letech 2008

10 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny náklady v porovnání skutečností v letech 2011 a 2012, dále je uveden rozpočet schválený pro rok a skutečné čerpání v roce, vč. procenta plnění vzhledem ke schválenému rozpočtu. Tam, kde v tabulce není uvedena hodnota, to znamená, že v přísl. roce nebyly náklady vynaloženy, resp. nebyly plánovány. Tabulka č. 7 Srovnání nákladů dle jednotlivých druhů v letech 2011 Druhy nákladů Schválený rozpočet % plnění v roce 1. Samospráva , Valná hromada , Představenstvo , Předseda , Dozorčí rada , Stavovský soud , Autorizační rada , Zkušební komise , Regionální zástupci Zahraniční záležitosti členské 1.9. příspěvky ,94 2. Pracovní skupiny , Legislativa , Soutěže ,03 Výkonové 2.3. standardy , Vzdělávání ,36 Územní plánování, urbanismus a 2.5. krajina , Památková péče , Péče o přírodu a krajinu 2.8. Česká cena za architekturu Zahraniční aktivity ,81 Krajinářská architektura ,24 Propagace architektury , Transparence Externí služby , Udržitelnost , Granty , Zrušené PS Reflexe komory Služby členům 3. ČKA ,45

11 3.1. Internet , Webová identita , Služby přímé ,34 Informační servis 3.4. celkem , Přehlídka DP ,48 4. Služby ostatní ,35 5. Kancelář ČKA , Kancelář Praha ,22 Odpisy 5.2. (interiéry) , Kancelář Brno ,14 6. Hospodářská činnost ,12 7. Architektonické soutěže Profesní pojištění ,90 9. Manuál architektury a Zelená úsporám OTP Spolupráce s MŽP CEC MMR vyhl Akce Obnova IT Architekti na lodi AI Ples Rezerva ,10 CELKEM ,90 4. ČINNOST ČKA V ROCE Pozn.: Dále je v případě hodnocení činnosti ČKA uvedeno, pro rychlou orientaci, číslování použité v tabulce č. 7 Srovnání nákladů dle jednotlivých druhů v letech Činnost samosprávních orgánů ČKA Celkové náklady na činnost a provoz všech samosprávních orgánů dosáhly výše Kč, což představuje 104,43 % schváleného rozpočtu na rok. V kapitole samospráva jsou vykazovány náklady na činnost: 2012 valná hromada ČKA představenstvo ČKA předseda ČKA dozorčí rada ČKA Stavovský soud ČKA autorizační rada ČKA

12 zkušební komise regionální zástupci ČKA 0 0 zahraniční záležitosti Valná hromada ČKA Tabulka č. 8 Vývoj nákladů na valnou hromadu v letech 2008 Období Náklady Středisko valná hromada samostatně jsou sledovány veškeré náklady spojené s konáním VH. Celkové náklady VH konané v Praze Kč; tzn. 205,54 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok. Nárůst nákladů v roce je dán zejména nárůstem nákladů na umístění materiálů pro účastníky valné hromady na flash disky a hlasovacím zařízením. Tabulka č. 9 Porovnání výnosů a nákladů na valnou hromadu VALNÁ HROMADA Náklady Výnosy Rozdíl Kancelářský materiál ,2 Cestovné tuzemsko 572 Náklady na reprezentaci Nájemné Telefony Poštovné 35 Kopírování a tisk Grafické práce Zprostředkování inzerce Ostatní služby Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální zabezpečení Bankovní poplatky 840, ,12 Tržby za reklamu , ,38 CELKEM , , ,92 Tabulka č. 10 Porovnání nákladů na valnou hromadu v jednotlivých položkách v letech 2011 Valná hromada Cestovné tuzemsko Náklady na reprezentaci Poštovné Právní a notářské služby Kopírování a tisk Zprostředkování inzerce Náhrady času 3 240

13 Grafické a propagační práce Nájemné Materiál (kancelářský) Ostatní služby Mzdové náklady vč. ZSP Bankovní poplatky 840 Telefony Celkem Představenstvo ČKA Tabulka č. 11 Vývoj nákladů celkem na představenstvo v letech 2008 Období Náklady Celkové náklady za rok činí Kč, což představuje 99,14 % schváleného rozpočtu na rok. Oproti roku 2011 došlo k povinnosti odvádět zdravotní i sociální pojištění. Tabulka č. 12 Náklady na jednotlivé členy představenstva vč. cestovného za rok Jméno a příjmení člen představenstva od-do Hrubá mzda odvod soc. pojištění odvod zdrav. pojištění Cestovné Celkem Tomáš Bezpalec Pavel Hnilička Petr Janda Josef Kiszka Radek Kolařík Milan Košař Ladislav Kuba Petr Lešek David Mareš Vlado Milunić Barbara Potysz Josef Panna Jan Sapák Josef Smutný Jaroslav Šafer Martin Tomáš Radim Václavík CELKEM

14 Tabulka č. 13 Vývoj nákladů na představenstvo v jednotlivých položkách v letech 2011 Představenst vo Cestovné tuzemsko Cestovní zahraničí 936 Spotřeba DM do Kč Náklady na reprezentaci Nájemné Právní a notářské služby Poštovné 35 Kopírování a tisk Ostatní služby Náhrady ztráty času za činnost Náhrady času cesta 900 Služby architektů, posudky Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální pojištění Poplatky 302 Ostatní služby Propagační materiál 465 Celkem Tabulka č. 14 Vývoj nákladů na jedno zasedání představenstva v letech 2008 Období Počet zasedání Náklady na 1 zasedání Předseda Tabulka č. 15 Vývoj nákladů na předsedu v letech 2008 Období Náklady Tato rozpočtová kapitola byla nově vytvořena v roce 2002 tak, aby náklady na činnost předsedy (jako samostatného výkonného orgánu Komory v souladu se zákonem) byly samostatně a odděleně vedeny v účetnictví a hospodaření. Skutečné náklady za rok činí Kč, což přestavuje 97,60 % schváleného rozpočtu. Činnost předsedy pro představenstvo je zahrnuta do střediska představenstva, což činí dalších Kč.

15 Tabulka č. 16 Vývoj nákladů na předsedu v jednotlivých položkách v letech 2011 předseda Opravy a udržování 3050 Propagační materiál Literatura a tisk 1499 Cestovné tuzemsko Cestovné zahraničí 90 Překlady a tlumočení 840 Kopírování a tisk 659 Grafické práce 2088 Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální zabezpečení Celkem Dozorčí rada ČKA Tabulka č. 17 Vývoj nákladů celkem na dozorčí radu v letech 2008 Období Náklady Skutečné náklady za rok činí Kč, což přestavuje 98,63 % schváleného rozpočtu. Náklady jsou ovlivňovány počtem podnětů a v průměru na jedno zasedání dozorčí rady vykazují vyrovnanou hodnotu. Tabulka č. 18 Vývoj nákladů v jednotlivých položkách na dozorčí radu v letech 2011 Dozorčí rada Kancelářský materiál 434 Propagační materiál 465 Cestovné tuzemsko Náklady na reprezentaci Nájemné Právní a notářské služby Posudky, analýzy Ostatní služby Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Celkem

16 Tabulka č. 19 Vývoj nákladů na jedno zasedání dozorčí rady v letech Počet zasedání Náklady na 1 zasedání Stavovský soud ČKA Tabulka č. 20 Vývoj nákladů celkem na Stavovský soud v letech 2008 Období Náklady Celkové náklady Stavovského soudu v roce činily Kč, tzn. 81,35 % schváleného rozpočtu. Činnost Stavovského soudu, a tudíž i náklady na jeho činnost jsou ovlivněny především počtem projednávaných caus. Tabulka č. 21 Vývoj nákladů v jednotlivých položkách na Stavovský soud v letech 2011 Stavovský soud Cestovné tuzemsko Spotřeba DM do Kč Náklady na reprezentaci Nájemné Právní a notářské služby Ostatní služby 2000 Náhrady ztráty času za činnost 600 Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální pojištění 1050 Celkem Tabulka č. 22 Vývoj nákladů na jedno zasedání Stavovského soudu v letech Počet zasedání Náklady na 1 zasedání V roce 2012 proběhlo jedno společné jednání všech orgánů a jedno společné výjezdní zasedání DR a StS, která nejsou ve vývoji nákladů na jedno zasedání toho kterého orgánu zachycena Autorizační rada ČKA Tabulka č. 23 Vývoj nákladů na autorizační radu celkem v letech 2008 Období Náklady

17 Celkové náklady ve výši Kč představují celkem 95,99 % schváleného rozpočtu. Tabulka č. 24 Vývoj nákladů na autorizační radu v jednotlivých položkách celkem v letech 2011 Autorizační rada Cestovné tuzemsko Náklady na reprezentaci Náhrady času Mzdové náklady Právní a notářské služby 180 Zdravotní pojištění Celkem Tabulka č. 25 Vývoj nákladů na jedno zasedání autorizační rady v letech Počet zasedání Náklady na 1 zasedání Zkušební komise ČKA Tabulka č. 26 Vývoj nákladů na zkušební komise celkem za roky 2008 Období Náklady Celkové náklady za rok činí Kč, což představuje 102,68 % schváleného rozpočtu. Náklady na činnost zkušebních komisí a četnost jejich zasedání vycházejí z počtu osob přihlášených k autorizačním zkouškám. Tabulka č. 27 Vývoj nákladů na zkušební komise celkem za roky 2011 Zkušební komise Cestovné tuzemsko Náklady na reprezentaci Právní a notářské služby Náhrady ztráty času za činnost Náhrady ztráty času za cesty Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální zabezpečení Celkem Tabulka č. 28 Vývoj nákladů na jedno zasedání zkušební komise v letech

18 Počet zasedání Náklady na 1 zasedání Regionální zástupci ČKA Středisko regionálních zástupců nebylo v roce zatíženo žádnými náklady Zahraniční záležitosti členské příspěvky Tabulka č. 29 Vývoj nákladů na členské příspěvky v zahraničí v letech Schválený rozpočet Zahr. záležitosti členské příspěvky V této rozpočtové kapitole je úhrada členských příspěvků v ACE UIA EFAP Činnost pracovních skupin Celkové náklady na činnost pracovních skupin dosáhly k výše Kč, což představuje 99,58 % schváleného rozpočtu na rok. Jak vyplývá z níže uvedeného přehledu, v případě některých skupin došlo k přečerpání rozpočtu, naopak některé pracovní skupiny vykazují výrazné úspory. Z globálního pohledu však můžeme říci, že kapitola pracovní skupiny byla dodržena a nedošlo k jejímu přečerpání. Výstupy činnosti jednotlivých pracovních skupin budou zpracovány samostatně. Tabulka č. 30 Vývoj nákladů na pracovní skupiny v letech 2011 Schválený rozpočet % plnění v roce Druhy nákladů Pracovní 2. skupiny , Legislativa , Soutěže ,03 Výkonové 2.3. standardy , Vzdělávání ,36 Územní plánování, urbanismus a 2.5. krajina , Památková péče ,60 Péče o přírodu a krajinu Česká cena za architekturu 7 864

19 2.9. Zahraniční aktivity ,81 Krajinářská architektura ,24 Propagace architektury , Transparence Externí služby , Udržitelnost , Granty , Zrušené PS Reflexe komory 20 Tabulka č. 31 Čerpání pracovních skupin po položkách za rok Název pracovní skupiny/jméno/ostatn í náklady Náhrady Ostatní náklady Mzda Sociální pojištění Zdravot ní pojištění Částka celkem Pracovní skupina pro legislativu 002 P. Hnilička , ,00 M. Peterka 2 700, ,00 Celkem ,00 Pracovní skupina pro soutěže 003 M. Fišer , , ,00 J. Janíková , ,00 M. Svoboda ,00 191, ,00 P. Všetečka , , ,10 L. Grym , , ,00 P. Lešek , , ,00 M. Frei 6 897,00 169, ,40 M. Janatka ,00 269, ,00 Ostatní literatura, doména, občerstvení , ,24 Celkem ,74 PS Standardy 004 J. Vrana 3 600, , , , ,00 F. Novotný 5 808, ,00 R. Václavík , ,00 V. Poláčková 3 630, ,00 P. Martinek 8 700, ,00 L. Krajiček 3 300, , Celkem 786,00 PS Vzdělávání 007 B. Potysz , ,80 L. Lábus , ,50 GEM architects, s. r. o. R. Loukotová 4 050, ,00 R. Kolařík 2 250, ,00

20 I. Kovačevič 1 050, ,00 Občerstvení 589,00 589,00 Celkem ,30 PS pro ÚP 009 M. Košař , , ,30 D. Lacina , , ,50 Mackovič architecture s. r. o. V. Mackovič , ,00 I. Plicka 8 082, ,00 V. Poláčková 5 082, ,00 R. Kolařík , ,00 E. Faltusová 2 500,00 625,00 225, ,00 Celkem ,80 PS Památková péče 010 P. Všetečka 9 268, ,60 L. Kuba , ,00 M. Cikán , ,00 P. Hrůša 1 179, ,75 Celkem ,35 Zahraniční záležitosti 025 P.Martinek 8 250, , , , , ,93 D. Mareš , , ,24 Ilex design, s. r. o. Smutný , , ,97 M. Fišer 5 700, , ,41 D. Borák 600,00 230,00 830,00 P. Lešek 2 400, ,00 Kurzové ztráty 181,06 181,06 Bankovní poplatky 740,00 740,00 Ostatní náklady občerstvení, květiny, překlad, pojištění , ,61 Celkem ,22 PS Krajinářská architektura 026 R. Fingerová 7 020, ,00 M. Forejtová 8 799, ,00 J. Kohlová 6 437, ,00 D. Wilhelmová 7 347, , ,00 S. Burian 2 250, ,00 R. Pavlačka 9 650, ,00 Ostatní náklady občerstvení 141,00 141,00 Celkem ,00 PS Propagace architektury 027 Lennox architekti s. r. o. M. Smrčková , ,00 L. Brom , ,00 P. Janda , ,00 Ostatní občerstvení, tisk 6 859, ,00

21 Celkem ,00 PS Externí služby 029 Domény 1 807, ,00 L. Brom 2 728, ,53 Celkem 4 535,53 PS Udržitelnost 031 Mareš 8 894, ,00 A. Brotánek 2 178,00 290, ,00 Václavík R , ,00 Ostatní literatura (EKOWATT) 369,00 369,00 Celkem ,00 PS Granty 032 O. Lipenský 5 700, ,00 L. Vacek 5 250, ,00 M. Steinbachová 4 356, ,00 M. Volf , ,00 Celkem ,00 CELKEM ,94 Pozn. Ostatní náklady zahrnují zejména cestovné, letenky, zajištění hotelu Služby členům ČKA V kapitole Služby členům ČKA jsou náklady dále členěny takto: Internet Služby přímé Informační servis Přehlídka diplomových prací Tabulka č. 32 Vývoj nákladů na služby členům v letech 2011 Schválený rozpočet % plnění v roce Druhy nákladů Služby členům ČKA , Internet , Webová identita , Služby přímé , Informační servis celkem , Přehlídka DP ,48 Celkové náklady na tuto kapitolu představovaly celkem Kč, což představuje 88,45 % vzhledem ke schválenému rozpočtu pro rok. Byť došlo v některých případech k překročení některých položek, v souhrnu tato kapitola vykazuje úsporu Internet

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK Únor 2015 1 1. ÚVOD, VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Zpráva o hospodaření České komory architektů (dále také jen ČKA nebo Komora) za rok je zpracována

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014

Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014 Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014 XXI. VH ČKA 2014 OBSAH Návrh programu ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGÁNŮ ČKA Zpráva o činnosti představenstva ČKA Výroční zpráva o činnosti dozorčí rady ČKA Výroční zpráva

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014 OBSAH 1. Úvod...3 2. Údaje o majetku...4 3. Zálohové platby...5 4. Bezúplatný převod majetku...5 5. Plnění závazných ukazatelů...6 6. Rozpočtová opatření...7 7. Vyhodnocení příjmů... 10 7.1. Srovnání příjmů

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více