Obsah. Jihomoravská plynárenská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Jihomoravská plynárenská"

Transkript

1 Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) 25 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 715 Termínem JMP a Společnost se v textu nahrazuje obchodní firma Jihomoravská plynárenská, a.s. Termínem JMP Net a Dceřiná společnost se v textu nahrazuje obchodní firma JMP Net, s.r.o. Použité zkratky a.s. AG CAS DN DOM ERÚ IČ IFRS IS-U IT JMP JMP Net akciová společnost Aktiengesellschaft (akciová společnost) české účetní standardy vnitřní průměr (mm) domácnost Energetický regulační úřad identifikační číslo mezinárodní účetní standardy zákaznický informační systém informační technologie Jihomoravská plynárenská, a.s. JMP Net, s.r.o. KPI MND MO NTL PZ RWE Trangas SCP Skupina JMP s.p. s.r.o./spol. s r.o. STL VTL klíčový ukazatel výkonu Moravské naftové doly, a.s. maloodběratel nízkotlaká plynovodní síť plynárenské zařízení RWE Transgas, a.s. středisko cenných papírů konsolidační celek Jihomoravská plynárenská, a.s., a JMP Net, s.r.o. státní podnik společnost s ručením omezeným středotlaká plynovodní síť vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) sprcha místo koupele Jedna plná vana spotřebuje stejně vody jako 3 4 příjemné sprchy.

3 Jihomoravská plynárenská 3 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 2 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Profil JMP Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Podnikatelské aktivity Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Lidské zdroje Informační technologie Ochrana životního prostředí Výhled 19 4 Údaje o emitentovi Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 31 5 Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 38 6 Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 68 7 Zpráva představenstva společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 ZASTAVENÍ VODY Při mytí nebo čištění zubů pomůže snížit její spotřebu.

5 Jihomoravská plynárenská Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dámy a pánové, při hodnocení výsledků činnosti společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., v roce 2009 je na místě zmínit některé skutečnosti, které JMP v tomto roce provázely. V oblasti prodeje zemního plynu se projevily důsledky světové hospodářské krize, která způsobila pokles jeho spotřeby především u velkých průmyslových zákazníků. Na zcela liberalizovaném trhu s plynem se zostřil konkurenční boj, podporovaný významným poklesem cen plynu na krátkodobých trzích. Na celkový roční prodej zemního plynu mělo vliv i nadprůměrně teplé počasí v měsících dubnu a září, kdy teploty dosahovaly letních hodnot. Celkem v souhrnu činil meziroční pokles prodeje zemního plynu 3,5 %. Dodávky plynu pro JMP byly zajištěny od dodavatele RWE Transgas, a.s., menší část byla nakoupena od společnosti Moravské naftové doly, a.s. (dále jen MND ). Správnost rozhodnutí orientovat se při nákupu zemního plynu na zajištění maximální spolehlivosti se potvrdila především v období tzv. lednové plynové krize, kdy za úplného přerušení toku ruského plynu ze Slovenska na Moravu byly všem zákazníkům zajištěny dodávky bez jakéhokoliv omezení. V roce 2009 prostoupila konkurence do všech zákaznických kategorií a poprvé v historii došlo k celkovému úbytku počtu zákazníků. JMP na tento vývoj pohotově reagovala a v oblasti marketingu byla vyvinuta a do praxe uvedena řada nových produktů, jejichž cílem bylo vyjít vstříc všem typům zákazníků jak v obchodních podmínkách, tak v oblasti komunikace s cílem jejího zjednodušení a zrychlení. Současně byla zahájena reakviziční kampaň, jejímž cílem je oslovovat a získávat zpět ztracené zákazníky. V oblasti provozu sítí a zajištění síťových služeb byly splněny všechny plánované ukazatele. V roce 2009 nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by ohrozily bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy dceřiné společnosti JMP Net, s.r.o., jíž byly služby poskytovány. Prvořadá pozornost byla věnována bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí, kde bylo dosaženo vesměs pozitivních výsledků.

6 6 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Ze strany kontrolních orgánů (Státní energetická inspekce, Energetický regulační úřad, Finanční úřad) nebyly v podnikání JMP zjištěny žádné závažné nedostatky. Podobně lze uvést, že spolupráce se všemi dalšími partnery, projektanty, investory, orgány místní samosprávy aj. byla zajištěna s maximální otevřeností a na vysoké profesionální úrovni. Konečně si dovoluji navázat na situaci, která nastala před rokem a v níž při hodnocení a výčtu mimořádných vlivů, které způsobily zhoršení hospodářského výsledku v samém závěru roku 2008, byl vysloven reálný předpoklad, že tyto negativní efekty budou v roce 2009 kompenzovány. Jsem velmi rád, že závěrem úvodního slova mohu konstatovat, že toto očekávání se podařilo splnit, jak hospodářský výsledek za rok 2009 dokládá. Rád bych proto na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům za práci vykonanou pro JMP v uplynulém roce. Ing. Tomáš Tichý předseda představenstva

7 Jihomoravská plynárenská Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009 Dozorčí rada pracovala v roce 2009 v devítičlenném složení. Dohlížela na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti JMP a kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními valných hromad JMP. Dozorčí rada jednala v roce 2009 celkem na čtyřech řádných a jednom mimořádném zasedání a byla vždy usnášeníschopná. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění v JMP, o hospodářských výsledcích a finančním stavu JMP. K tomu představenstvo předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na: hospodářské výsledky včetně průběžně zpřesňovaných prognóz pro rok 2009 sledování vý voje pohledávek a závazků probíhající restrukturalizaci JMP, a to zejména s ohledem na sílící konkurenci na liberalizovaném trhu s plynem v ČR, ekonomický přínos restrukturalizace, dodržování právních předpisů (zákoník práce) a kolektivní smlouvy přípravu řádné valné hromady v roce 2009 včetně přezkoumání účetní závěrky JMP a konsolidované účetní závěrky Skupiny JMP k 31. prosinci 2008 a zprávy představenstva zpracované dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku přípravu mimořádné valné hromady v roce 2009 Dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla vždy v souladu se stanovami a ostatními obecně závaznými předpisy. Na svém mimořádném zasedání dne 17. září 2009 dozorčí rada schválila výběr auditora účetní závěrky JMP k 31. prosinci 2009, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., a následně jej schválila mimořádná valná hromada JMP dne 2. prosince Dne 22. března 2010 přezkoumala dozorčí rada zprávu představenstva zpracovanou dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku. K úplnosti a obsahu této zprávy neměla žádné výhrady. Na tomto zasedání dozorčí rada rovněž projednala a přezkoumala účetní závěrku JMP k 31. prosinci 2009 včetně auditorské zprávy a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.

8 8 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že předkládaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice JMP k 31. prosinci 2009, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku JMP k 31. prosinci 2009 a návrh na rozdělení zisku za rok 2009 předkládaný představenstvem. Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou pro JMP v roce V Praze dne 22. března 2010 Martin Herrmann předseda dozorčí rady

9 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Profil JMP Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., začala působit jako obchodní společnost v důsledku právního oddělení činností spojených s obchodem se zemním plynem od přepravy této komodity (unbundlingu) v souvislosti s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona. Zajišťuje obchod, distribuci a dodávku zemního plynu zákazníkům v krajích Jihomoravském, Zlínském, Vysočina a částečně i Olomouckém a Pardubickém. 3.2 Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk JMP v roce 2009 dosáhla čistého zisku , v meziročním porovnání došlo k jeho nárůstu o , což představuje zvýšení o 280,4 %. Hospodářský výsledek za rok 2009 dosáhl před zdaněním , v porovnání s rokem 2008 zaznamenal zvýšení o , tj. o 373,4 %. Pozitivní vliv na výsledek v roce 2009 měla především výše dosažené marže z prodeje zemního plynu. V hospodaření se rovněž kladně projevilo rozpuštění závazku vůči Shari Commercial S.A. do výnosů. Tržby z prodeje zemního plynu a ostatních služeb meziročně poklesly o (z na ), největší podíl na tomto snížení má pokles ceny plynu. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma JMP k 31. prosinci 2009 činí , oproti roku 2008 došlo k jejímu snížení o Nejvýznamnější pokles na straně aktiv, o , se týkal krátkodobých poskytnutých záloh zejména na nákup zemního plynu, nejvýznamnější pokles na straně pasiv, o , se týkal dohadných účtů pasivních. Investice V průběhu roku 2009 realizovala JMP investiční akce v souladu se schváleným investičním plánem. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě především z titulu rekonstrukcí budov a investic do strojů a zařízení. Všechny investiční akce JMP realizovala v tuzemsku a financovala z vlastních zdrojů.

10 10 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku Schválený střednědobý plán počítá zejména s investicemi do budov, strojů a zařízení. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. Průměrná roční výše plánovaných přírůstků majetku v letech 2010 až 2012 činí přibližně 25 mil. Kč. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje JMP nevyvíjí a ani v posledních třech letech nevyvíjela nové výrobky. Organizační složky JMP JMP nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 3.3 Obchod se zemním plynem Nákup zemního plynu Stejně jako v minulých letech JMP využívala dva zdroje pro nákup zemního plynu. Klíčovým dodavatelem zůstala společnost RWE Transgas s podílem 95 %. Zbývající část, tj. 5 % z celkového nakoupeného objemu, nakoupila JMP od společnosti MND. Dramatická situace na evropském plynárenském trhu v průběhu plynové krize potvrdila, že společnost RWE Transgas je spolehlivým dodavatelem zemního plynu. Veškeré požadavky zákazníků byly bez omezení dodávky zajištěny. Prodej zemního plynu JMP dodala na trh svých konečných zákazníků MWh zemního plynu. Meziročně tak došlo k poklesu prodeje této komodity o 3,5 %, čímž se potvrdily předpoklady o vstupu dalších obchodníků na český trh se zemním plynem a s tím spojený odliv části zákazníků. Nejvíce se tento vliv spolu s dopady hospodářské krize a snížením průmyslové výroby projevil v kategorii největších zákazníků, tzv. velkoodběratel, kde došlo k meziročnímu poklesu až o 7 %. V průběhu letních měsíců, kdy je spotřebovaný zemní plyn využíván výhradně k technologickým účelům, byl v důsledku hospodářské krize meziroční pokles ještě výraznější. V kategorii maloodběratel došlo k mírnému navýšení roční spotřeby. Důvodem však byl spíše přesun části zákazníků z jiných kategorií. V případě kategorie domácnost byl zaznamenán pokles o 1 %. Co je však významné (zvláště to platí pro kategorii domácnost), je poměrně výrazný odliv zákazníků k jiným obchodníkům (viz část Zákazníci).

11 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Nákup a prodej zemního plynu (v MWh) Nákup Prodej Velkoodběratel Maloodběratel Domácnost Prodej celkem Zákazníci Počet zákazníků JMP k 31. prosinci 2009 činil V průběhu roku 2009 využilo zákazníků již zcela otevřeného trhu se zemním plynem a přijalo nabídku konkurenčních obchodníků. Přestože se podařilo získat nových zákazníků převážně z řad kategorie domácnost, meziročně došlo poprvé v historii Společnosti k poklesu počtu zákazníků, pro které je JMP dodavatelem zemního plynu. Jedná se však o zcela přirozený vývoj procesu liberalizace trhu, kdy zákazníci mění svého dodavatele. Aktuální nabídka na domácím trhu dává zákazníkům možnost výběru hned z několika dodavatelů. Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratel Maloodběratel Domácnost Celkem Podnikatelské aktivity Úsek operativní správy sítí V oblasti operativní správy sítí poskytuje JMP služby spojené s administrativně-technickou správou distribuční soustavy provozovateli JMP Net. Jde zejména o vydávání stanovisek k plynárenským a ostatním stavbám v rámci stavebních řízení, stanovování podmínek připojení k distribuční soustavě, vedení technické dokumentace, zastupování vlastníka distribuční soustavy při komunikaci se stavebními úřady a při řešení majetkoprávních vztahů u plynárenských zařízení.

12 12 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Podnikatelské aktivity V roce 2009 Úsek operativní správy sítí vydal stanovisek v rámci stavebních řízení, podmínek k připojení a převzal k provozování nově postavených nebo zrekonstruovaných plynárenských zařízení Počet vydaných stanovisek Počet vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě Počet převzatých staveb plynárenských zařízení Úsek výstavby sítí Úsek výstavby sítí zajišťuje službu přípravy a realizace staveb pro regionální distribuční společnosti Skupiny RWE ČR při obnově a výstavbě nových plynárenských zařízení. V rámci poskytovaných služeb realizace je zahrnut i odborný dohled nad výstavbou plynárenských zařízení financovaných cizími investory. V roce 2009 byla dokončena příprava na celkem 54 staveb v celkové hodnotě 302 mil. Kč. Co se týče realizace, bylo dokončeno 124 staveb menšího i většího rozsahu v celkové hodnotě 375 mil. Kč. Cílem pro rok 2010 je i nadále vyšší efektivita a neustálá optimalizace procesů a pracovních postupů. Nejvýznamnější stavby Pro regionálního distributora JMP Net byly realizovány rozsáhlé rekonstrukce NTL/STL plynovodů v Kuřimi, Prostějově, Hodoníně a ve Zlíně. Úsek měření a technických služeb V roce 2009 se Úsek měření a technických služeb zaměřil na zkvalitnění procesů a KPI. V procesu odpojování neplatičů se podařilo zlepšit ukazatel Ukončení odhadem po 30 dnech o 30 %, a to i při o 20 % vyšším počtu předaných požadavků na odpojení. V roce 2008 byla hodnota tohoto ukazatele 13 % a 9 % v roce Tímto se ukazatel dostal pod hranici 10 %, což je nová hodnota KPI pro rok Velmi se osvědčila centralizace správy odečtů hromadně obsluhovaných zákazníků do jednoho odboru. Díky tomuto opatření došlo mimo jiné k výraznému zvýšení počtu včas vyřízených reklamací z 90 % na 98,9 % reklamací. Celkově bylo v roce 2009 řešeno reklamací. V roce 2010 bude Úsek pracovat na dalším prohlubování tohoto trendu zvyšováním efektivity a kvality poskytovaných služeb.

13 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Odbor dokumentace sítí Pracovní náplní Odboru dokumentace sítí je pořizování a správa digitální výkresové dokumentace včetně technických a ekonomicko-organizačních informací o plynárenském zařízení. V roce 2009 bylo zapracováno do Geografického informačního systému (GIS) nových staveb a aktualizací. Navazující aktivitou je poskytování digitálních podkladů o plynárenském zařízení třetím stranám. V roce 2009 bylo vyřízeno žádostí o data. Divize provozu a údržby sítí a Odbor dispečinku V roce 2009 bylo stejně jako v předešlém období hlavním úkolem Divize zajištění efektivního a spolehlivého provozu distribuční soustavy a dodávky zemního plynu konečným zákazníkům. Divize provozu a údržby zabezpečovala strategické a operativní řízení JMP v oblasti provozu a údržby plynárenských zařízení a v oblasti technického dispečinku. Zejména se jednalo o provádění inspekčních činností, dále o zabezpečení pohotovostní služby, odstraňování poruch a zajištění dispečerského řízení VTL části distribuční soustavy. V první polovině roku 2009 byla dokončena reorganizace Divize provozu a údržby sítí, jejímž hlavním cílem byla další optimalizace struktury JMP. V souvislosti s touto reorganizací byl redukován počet regionálních center ze 7 na 4 regionální provozní oblasti a počet mistrovských okrsků z 54 na 27. Řízení provozních oblastí a nově vzniklého odboru specialistů bylo zajišťováno z kompetenčního centra se sídlem v Brně. Pracovníci kompetenčního centra prováděli inspekci, údržbu a opravy na km plynovodních sítí, předávacích a regulačních stanicích a 310 zařízeních protikorozní ochrany. Z celkové délky sítí bylo km plynovodů chráněno aktivní protikorozní ochranou. V roce 2009 bylo zjištěno závad (z toho úniků plynu), z nichž bylo odstraněno (z toho úniků plynu). Řada poruch plynovodů spojených s přerušením dodávky plynu pro konečné zákazníky byla způsobena poškozením plynárenských zařízení třetími stranami. Jejich počet v roce 2009 dosáhl hodnoty 114. Důležitou součástí bezpečnosti provozu distribuční sítě je zajišťování nepřetržité pohotovostní služby. Na telefonickou linku 1239 bylo v roce 2009 přijato hlášení a k z nich byl nutný výjezd pracovníků pohotovostní služby.

14 14 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Pracovníci dispečinku dále zajišťovali řízení a monitoring VTL soustavy. V roce 2009 bylo dálkově monitorováno 66 předávacích a regulačních stanic a pracovníci dispečinku řešili 106 poruchových stavů na předávacích a regulačních stanicích, které si vyžádaly výjezd pracovníků pohotovostní služby. Mimořádné události Ve dnech ledna 2009 čelila většina evropských států tzv. plynové krizi, zapříčiněné přerušením přepravy plynu přes Ukrajinu a zastavením jeho tranzitu přes Českou republiku ve směru východ západ. Tato nečekaná krize prověřila připravenost všech odborných útvarů JMP na neočekávané situace a ověřila nastavení pravidel pro řešení takovýchto mimořádných stavů. Dne 14. července 2009 došlo k závažné provozní události ve Zlíně, v ulici Křiby. V důsledku částečného sesuvu podmáčeného svahu uprostřed bloků občanské zástavby se roztrhl ocelový STL plynovod DN 200. Po zajištění úniku byla provedena jeho složitá oprava a soubor dalších preventivních kroků, díky nimž bylo možno plynovody v ohrožené lokalitě dále bezpečně provozovat. Ostatní činnosti Pracovníci kompetenčního centra provozovali 2 výrobny elektrické energie, které v roce 2009 vyrobily celkem MWh. V oblasti poskytovaného servisu kogeneračních jednotek značky GE Jenbacher třetím stranám bylo v roce 2009 obsluhováno 67 instalací. Nově instalované kogenerační jednotky jsou využívány zejména v bioplynových stanicích. 3.5 Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Marketingové aktivity Marketingový útvar RWE Transgas, který centrálně zajišťuje aktivity pro všechny regionální plynárenské společnosti Skupiny RWE ČR, pokračoval v roce 2009 v nastaveném trendu zkvalitňování produktové nabídky a služeb všem zákaznickým kategoriím. Motto Vždy lepší služby se stalo nosným motivem, který nabídku JMP provázel napříč celým rokem 2009.

15 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Zvýšená pozornost byla věnována kategoriím Business a Retail, na které se zaměřovaly klíčové projekty komunikace. Nebyla však opomenuta ani kategorie Key Account. Horkou novinkou roku 2009 se stala rozšířená bezplatná aplikace RWE ONLINE SERVIS, umožňující efektivní správu zákaznického účtu včetně zasílání faktury v elektronické podobě, aktivního provádění změn ve smluvních údajích, a to z jakéhokoliv počítače bez nutnosti osobní návštěvy zákaznické kanceláře. Mezi další nově nabízené produkty se zařadily kontroly účinnosti klimatizačních zařízení a kotlů, zajištění průkazu energetické náročnosti budovy nebo bezplatné poradenství v programu Zelená úsporám. Nastolený trend rozšiřování a zkvalitňování produktového portfolia bude pokračovat i v následujícím období. V průběhu roku 2009 došlo rovněž ke zvýšení kvality obsluhy zákazníků kategorie Retail v podobě rozšíření provozní doby Zákaznické linky na 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákazníci mohou své požadavky řešit také prostřednictvím moderního komunikačního kanálu SKYPE. Mezi stěžejní rozhodnutí roku 2009 patřilo spuštění nového zákaznického programu RWE PREMIUM, který zákazníkům z kategorie Retail umožňuje čerpat vysoké slevy od aliančních partnerů RWE a využít výhodné nabídky širokého sortimentu spotřebního zboží od renomovaných dodavatelů. Součástí zákaznického programu je uzavření dlouhodobých smluvních vztahů mezi RWE a vybranými aliančními partnery (SULKO, s.r.o., DEKTRADE, a.s., Viessmann, spol. s r.o., Karma Český Brod, a.s., Mora-top, s.r.o., a Energ, spol. s r.o.), kteří svou nabídkou naplňují zákaznický program RWE PREMIUM. Marketingová komunikace první poloviny roku 2009 se zaměřila zejména na oslovení potenciálních zákazníků s nabídkou odkupu individuální plynovodní přípojky, jednorázové slevy na odběr komodity a zvýhodněného nákupu plynového kotle. Druhá část roku byla naopak vyhrazena komunikaci se stávajícími zákazníky, kteří mohli využít zvýhodněné nabídky výměny starých plynových spotřebičů za nové nebo výhod programu RWE PREMIUM. Přetrvávající zájem o téma úspor energie byl v tomto období zároveň důvodem k podzimní komunikační kampani s danou tématikou. Aktivní zájem zákazníků o nabídku RWE je pak dokladem trvalé snahy o efektivní využívání energetických zdrojů. Útvar marketingu při všech výše uvedených aktivitách věnoval zvýšenou pozornost sledování a analýze potřeb všech svých zákazníků v jednotlivých kategoriích trhu. Výsledkem bylo nejen hluboké pochopení potřeb jednotlivých zákazníků, ale také na vybranou cílovou skupinu přesněji zaměřená a cílená marketingová komunikace.

16 16 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Sponzoringové aktivity V roce 2009 JMP finančně podporovala dlouhodobě významné akce a projekty z oblasti kultury, sportu a sociální sféry, a to jak na operačním území své působnosti, tak i v rámci celé České republiky. Z celorepublikových aktivit se JMP podílela na financování projektu RWE energie českého filmu a RWE energie českého lyžování. Již po sedmé byla JMP generálním partnerem Festivalu Modré dny, zaměřeného na podporu prevence sociálně-patologických jevů u mládeže. Dále působila již tradičně jako oficiální partner světoznámého hudebního festivalu Moravský podzim, druhého největšího festivalu vážné hudby v České republice. V neposlední řadě JMP spolupracovala na pořádání Letní filmové školy v Uherském Hradišti, která navazuje na aktivity projektu RWE energie českého filmu. I nadále pokračovala v dlouhodobé sebepropagaci prostřednictvím generálního partnerství extraligového volejbalového týmu JMP Volejbal Brno a finančně podporovala Projekt Volejbal JMP, zaměřený na volejbalovou mládež jihomoravského regionu. V charitativní oblasti se jednalo převážně o podporu projektů Dětské kliniky Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u svaté Anny a Nadačního fondu Niké. I nadále byla pozornost věnována podpoře sborům dobrovolných hasičů, mateřským a základním školám, chráněným dílnám, handicapovaným a tělesně i mentálně postiženým dětem. Strategie Strategické priority obchodu JMP v roce 2009 byly zaměřeny zejména na stabilizaci tržního podílu v prodeji zemního plynu a vstup na trh s elektrickou energií, a to v podmínkách globální ekonomické krize. Prodej zemního plynu byl charakterizován agresivními aktivitami konkurence prakticky ve všech zákaznických kategoriích. Dalším významným faktorem byla všeobecná nejistota zákazníků ohledně budoucího ekonomického vývoje a s ní spojený konzervativní přístup k plánování spotřeby a kontraktaci zemního plynu na rok Útvar obchodu čelil výše uvedeným výzvám soustavným rozvíjením portfolia produktů a služeb, které vycházejí vstříc aktuálním potřebám zákazníků a zohledňují dopady ekonomické krize. Obchodní procesy a informační systémy byly soustavně zlepšovány tak, aby bylo možné i na masovém trhu zvládat efektivně činnosti spojené se změnou dodavatele a akvizicí nových zákazníků. V obchodních aktivitách byla důsledně aplikována opatření z oblasti řízení obchodních rizik tak, aby se zabránilo nežádoucím dopadům do hospodaření JMP.

17 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2009 byl v JMP průměrný přepočtený stav zaměstnanců 715, což je oproti roku 2008 snížení o 66 zaměstnanců. Mzdy Vývoj mezd v roce 2009 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem JMP a s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy. Vývoj průměrné mzdy (Kč) JMP Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců Kvalifikační struktura zaměstnanců v roce ,0 % Vysokoškolské Středoškolské 45,0 % 41,0 % Úplné středoškolské Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců JMP v roce 2009 kladla důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání a zároveň se zaměřila na rozvoj jazykových znalostí, měkkých dovedností, prohlubování odborných profesních i počítačových znalostí svých zaměstnanců a využívala i vzdělávání formou moderních zážitkových metod. JMP podporovala zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců také v rámci studia při zaměstnání.

18 18 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská V roce 2009 byl ukončen vzdělávací program pro výchovu a výcvik interních lektorů a ti také poprvé školili zaměstnance, což přineslo JMP značnou úsporu finančních prostředků. Zahájena byla Akademie pro mistry a mistry specialisty a v rámci Skupiny RWE ČR Manažerská akademie. Assessment centrem byli identifikováni talentovaní zaměstnanci a začal se realizovat pilotní Vzdělávací program pro talentované zaměstnance. I nadále ve Skupině RWE ČR probíhal dvouletý program Perspektivy, který je určen pro zaměstnance s vysokým potenciálem a který pružně reaguje na nové trendy ve vzdělávání mladých manažerů. JMP předložila projekt Akademie pro plynárenské odborníky s žádostí o finanční podporu z Evropského sociálního fondu na základě vyhlášené výzvy Školení je šance v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. JMP pokračovala v navázané úzké spolupráci s vybranými školami a univerzitami. Sociální politika JMP rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. Prostřednictvím osobních kont sociálního fondu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce i na využívání zdravotnických a vzdělávacích zařízení. Umožnila zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům využívat vlastního rekreačního zařízení. Na jaře a na podzim roku 2009 obdrželi zaměstnanci v rámci preventivní zdravotní péče vitamínové balíčky a byl jim nabídnut Program prevence zdraví. V neposlední řadě bylo také zajištěno bezplatné očkování proti chřipce. 3.7 Informační technologie Služby IT byly smluvně zajišťovány dodavatelskou firmou RWE Interní služby, s.r.o. Hlavním úkolem v oblasti IT v roce 2009 byl úspěšně ukončený projekt Implementace MS Office 2007 a Upgrade SAP IS-U. V centrálním systému SAP je správa zákazníků kategorie maloodběratel a domácnost zajišťována specialisty společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. Bezpečnostní politika IT v JMP byla zvýšena instalací CSA Cisco Security Agent ověřování přístupů Internet. V rámci služby TELCO byla realizována optimalizace tarifů vyčítacích zařízení a dálkových přenosů. V souladu s projektem Fénix byly pro JMP zabezpečeny organizační změny a pracovní postupy na úseku provozu a údržby sítí IT technologiemi.

19 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Ochrana životního prostředí JMP pokračovala v zavádění systému environmentálního managementu dle ISO , jehož implementaci zahájila v roce Tento systém definuje procesy trvalého a dlouhodobého snižování negativních dopadů JMP na životní prostředí. V uplynulém i nejbližším období proto probíhaly a budou probíhat zejména práce na zpracování procesní dokumentace, požadované dle uvedené ISO normy, která vytvoří základ pro další rozvoj ochrany životního prostředí v JMP. Aktivní podporou při realizaci nápravných opatření, spojených s řešením starých ekologických zátěží, se JMP snaží maximálně zmírnit negativní dopady bývalých výrobních zdrojů svítiplynu v jednotlivých lokalitách. Proces je dlouhodobý a probíhá v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a Českou inspekcí životního prostředí. V oblasti řešení starých ekologických zátěží pokračují monitorovací práce na lokalitě Prostějov a sanační práce v Brně. V roce 2009 nebyla uplatněna ze strany správních orgánů žádná sankční opatření. 3.9 Výhled Dlouhodobým cílem JMP i nadále zůstává udržení významného tržního podílu v oblasti prodeje zemního plynu a zajištění spolehlivého a bezpečného provozu plynárenského zařízení. K tomu bezpochyby přispěje i plánované zaměření na využívání moderních technologií v rámci všech provozních činností. V roce 2010 lze očekávat zvýšení intenzity aktivit konkurence, kterému bude JMP mimo jiné čelit pokračováním v rozšiřování produktového portfolia. Velká pozornost bude věnována zkvalitňování obsluhy všech zákaznických kategorií, ať už se jedná o zákazníky s individuální či hromadnou obsluhou.

20 SPRCHOVACÍ HLAVICE Dokáží snížit spotřebu teplé vody v koupelnách.

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2008

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2008 Tato konsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2006 Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 3 OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2010 Tržby celkem () 12 515 EBITDA () 2 479 Provozní zisk () 2 072 Zisk před zdaněním () 2 072 Zisk

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více