Obsah. Jihomoravská plynárenská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Jihomoravská plynárenská"

Transkript

1 Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) 25 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 715 Termínem JMP a Společnost se v textu nahrazuje obchodní firma Jihomoravská plynárenská, a.s. Termínem JMP Net a Dceřiná společnost se v textu nahrazuje obchodní firma JMP Net, s.r.o. Použité zkratky a.s. AG CAS DN DOM ERÚ IČ IFRS IS-U IT JMP JMP Net akciová společnost Aktiengesellschaft (akciová společnost) české účetní standardy vnitřní průměr (mm) domácnost Energetický regulační úřad identifikační číslo mezinárodní účetní standardy zákaznický informační systém informační technologie Jihomoravská plynárenská, a.s. JMP Net, s.r.o. KPI MND MO NTL PZ RWE Trangas SCP Skupina JMP s.p. s.r.o./spol. s r.o. STL VTL klíčový ukazatel výkonu Moravské naftové doly, a.s. maloodběratel nízkotlaká plynovodní síť plynárenské zařízení RWE Transgas, a.s. středisko cenných papírů konsolidační celek Jihomoravská plynárenská, a.s., a JMP Net, s.r.o. státní podnik společnost s ručením omezeným středotlaká plynovodní síť vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) sprcha místo koupele Jedna plná vana spotřebuje stejně vody jako 3 4 příjemné sprchy.

3 Jihomoravská plynárenská 3 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 2 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Profil JMP Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Podnikatelské aktivity Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Lidské zdroje Informační technologie Ochrana životního prostředí Výhled 19 4 Údaje o emitentovi Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 31 5 Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 38 6 Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 68 7 Zpráva představenstva společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 ZASTAVENÍ VODY Při mytí nebo čištění zubů pomůže snížit její spotřebu.

5 Jihomoravská plynárenská Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dámy a pánové, při hodnocení výsledků činnosti společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., v roce 2009 je na místě zmínit některé skutečnosti, které JMP v tomto roce provázely. V oblasti prodeje zemního plynu se projevily důsledky světové hospodářské krize, která způsobila pokles jeho spotřeby především u velkých průmyslových zákazníků. Na zcela liberalizovaném trhu s plynem se zostřil konkurenční boj, podporovaný významným poklesem cen plynu na krátkodobých trzích. Na celkový roční prodej zemního plynu mělo vliv i nadprůměrně teplé počasí v měsících dubnu a září, kdy teploty dosahovaly letních hodnot. Celkem v souhrnu činil meziroční pokles prodeje zemního plynu 3,5 %. Dodávky plynu pro JMP byly zajištěny od dodavatele RWE Transgas, a.s., menší část byla nakoupena od společnosti Moravské naftové doly, a.s. (dále jen MND ). Správnost rozhodnutí orientovat se při nákupu zemního plynu na zajištění maximální spolehlivosti se potvrdila především v období tzv. lednové plynové krize, kdy za úplného přerušení toku ruského plynu ze Slovenska na Moravu byly všem zákazníkům zajištěny dodávky bez jakéhokoliv omezení. V roce 2009 prostoupila konkurence do všech zákaznických kategorií a poprvé v historii došlo k celkovému úbytku počtu zákazníků. JMP na tento vývoj pohotově reagovala a v oblasti marketingu byla vyvinuta a do praxe uvedena řada nových produktů, jejichž cílem bylo vyjít vstříc všem typům zákazníků jak v obchodních podmínkách, tak v oblasti komunikace s cílem jejího zjednodušení a zrychlení. Současně byla zahájena reakviziční kampaň, jejímž cílem je oslovovat a získávat zpět ztracené zákazníky. V oblasti provozu sítí a zajištění síťových služeb byly splněny všechny plánované ukazatele. V roce 2009 nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by ohrozily bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy dceřiné společnosti JMP Net, s.r.o., jíž byly služby poskytovány. Prvořadá pozornost byla věnována bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí, kde bylo dosaženo vesměs pozitivních výsledků.

6 6 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Ze strany kontrolních orgánů (Státní energetická inspekce, Energetický regulační úřad, Finanční úřad) nebyly v podnikání JMP zjištěny žádné závažné nedostatky. Podobně lze uvést, že spolupráce se všemi dalšími partnery, projektanty, investory, orgány místní samosprávy aj. byla zajištěna s maximální otevřeností a na vysoké profesionální úrovni. Konečně si dovoluji navázat na situaci, která nastala před rokem a v níž při hodnocení a výčtu mimořádných vlivů, které způsobily zhoršení hospodářského výsledku v samém závěru roku 2008, byl vysloven reálný předpoklad, že tyto negativní efekty budou v roce 2009 kompenzovány. Jsem velmi rád, že závěrem úvodního slova mohu konstatovat, že toto očekávání se podařilo splnit, jak hospodářský výsledek za rok 2009 dokládá. Rád bych proto na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům za práci vykonanou pro JMP v uplynulém roce. Ing. Tomáš Tichý předseda představenstva

7 Jihomoravská plynárenská Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009 Dozorčí rada pracovala v roce 2009 v devítičlenném složení. Dohlížela na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti JMP a kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními valných hromad JMP. Dozorčí rada jednala v roce 2009 celkem na čtyřech řádných a jednom mimořádném zasedání a byla vždy usnášeníschopná. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění v JMP, o hospodářských výsledcích a finančním stavu JMP. K tomu představenstvo předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na: hospodářské výsledky včetně průběžně zpřesňovaných prognóz pro rok 2009 sledování vý voje pohledávek a závazků probíhající restrukturalizaci JMP, a to zejména s ohledem na sílící konkurenci na liberalizovaném trhu s plynem v ČR, ekonomický přínos restrukturalizace, dodržování právních předpisů (zákoník práce) a kolektivní smlouvy přípravu řádné valné hromady v roce 2009 včetně přezkoumání účetní závěrky JMP a konsolidované účetní závěrky Skupiny JMP k 31. prosinci 2008 a zprávy představenstva zpracované dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku přípravu mimořádné valné hromady v roce 2009 Dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla vždy v souladu se stanovami a ostatními obecně závaznými předpisy. Na svém mimořádném zasedání dne 17. září 2009 dozorčí rada schválila výběr auditora účetní závěrky JMP k 31. prosinci 2009, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., a následně jej schválila mimořádná valná hromada JMP dne 2. prosince Dne 22. března 2010 přezkoumala dozorčí rada zprávu představenstva zpracovanou dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku. K úplnosti a obsahu této zprávy neměla žádné výhrady. Na tomto zasedání dozorčí rada rovněž projednala a přezkoumala účetní závěrku JMP k 31. prosinci 2009 včetně auditorské zprávy a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.

8 8 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že předkládaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice JMP k 31. prosinci 2009, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku JMP k 31. prosinci 2009 a návrh na rozdělení zisku za rok 2009 předkládaný představenstvem. Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou pro JMP v roce V Praze dne 22. března 2010 Martin Herrmann předseda dozorčí rady

9 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Profil JMP Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., začala působit jako obchodní společnost v důsledku právního oddělení činností spojených s obchodem se zemním plynem od přepravy této komodity (unbundlingu) v souvislosti s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona. Zajišťuje obchod, distribuci a dodávku zemního plynu zákazníkům v krajích Jihomoravském, Zlínském, Vysočina a částečně i Olomouckém a Pardubickém. 3.2 Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk JMP v roce 2009 dosáhla čistého zisku , v meziročním porovnání došlo k jeho nárůstu o , což představuje zvýšení o 280,4 %. Hospodářský výsledek za rok 2009 dosáhl před zdaněním , v porovnání s rokem 2008 zaznamenal zvýšení o , tj. o 373,4 %. Pozitivní vliv na výsledek v roce 2009 měla především výše dosažené marže z prodeje zemního plynu. V hospodaření se rovněž kladně projevilo rozpuštění závazku vůči Shari Commercial S.A. do výnosů. Tržby z prodeje zemního plynu a ostatních služeb meziročně poklesly o (z na ), největší podíl na tomto snížení má pokles ceny plynu. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma JMP k 31. prosinci 2009 činí , oproti roku 2008 došlo k jejímu snížení o Nejvýznamnější pokles na straně aktiv, o , se týkal krátkodobých poskytnutých záloh zejména na nákup zemního plynu, nejvýznamnější pokles na straně pasiv, o , se týkal dohadných účtů pasivních. Investice V průběhu roku 2009 realizovala JMP investiční akce v souladu se schváleným investičním plánem. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě především z titulu rekonstrukcí budov a investic do strojů a zařízení. Všechny investiční akce JMP realizovala v tuzemsku a financovala z vlastních zdrojů.

10 10 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku Schválený střednědobý plán počítá zejména s investicemi do budov, strojů a zařízení. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. Průměrná roční výše plánovaných přírůstků majetku v letech 2010 až 2012 činí přibližně 25 mil. Kč. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje JMP nevyvíjí a ani v posledních třech letech nevyvíjela nové výrobky. Organizační složky JMP JMP nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 3.3 Obchod se zemním plynem Nákup zemního plynu Stejně jako v minulých letech JMP využívala dva zdroje pro nákup zemního plynu. Klíčovým dodavatelem zůstala společnost RWE Transgas s podílem 95 %. Zbývající část, tj. 5 % z celkového nakoupeného objemu, nakoupila JMP od společnosti MND. Dramatická situace na evropském plynárenském trhu v průběhu plynové krize potvrdila, že společnost RWE Transgas je spolehlivým dodavatelem zemního plynu. Veškeré požadavky zákazníků byly bez omezení dodávky zajištěny. Prodej zemního plynu JMP dodala na trh svých konečných zákazníků MWh zemního plynu. Meziročně tak došlo k poklesu prodeje této komodity o 3,5 %, čímž se potvrdily předpoklady o vstupu dalších obchodníků na český trh se zemním plynem a s tím spojený odliv části zákazníků. Nejvíce se tento vliv spolu s dopady hospodářské krize a snížením průmyslové výroby projevil v kategorii největších zákazníků, tzv. velkoodběratel, kde došlo k meziročnímu poklesu až o 7 %. V průběhu letních měsíců, kdy je spotřebovaný zemní plyn využíván výhradně k technologickým účelům, byl v důsledku hospodářské krize meziroční pokles ještě výraznější. V kategorii maloodběratel došlo k mírnému navýšení roční spotřeby. Důvodem však byl spíše přesun části zákazníků z jiných kategorií. V případě kategorie domácnost byl zaznamenán pokles o 1 %. Co je však významné (zvláště to platí pro kategorii domácnost), je poměrně výrazný odliv zákazníků k jiným obchodníkům (viz část Zákazníci).

11 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Nákup a prodej zemního plynu (v MWh) Nákup Prodej Velkoodběratel Maloodběratel Domácnost Prodej celkem Zákazníci Počet zákazníků JMP k 31. prosinci 2009 činil V průběhu roku 2009 využilo zákazníků již zcela otevřeného trhu se zemním plynem a přijalo nabídku konkurenčních obchodníků. Přestože se podařilo získat nových zákazníků převážně z řad kategorie domácnost, meziročně došlo poprvé v historii Společnosti k poklesu počtu zákazníků, pro které je JMP dodavatelem zemního plynu. Jedná se však o zcela přirozený vývoj procesu liberalizace trhu, kdy zákazníci mění svého dodavatele. Aktuální nabídka na domácím trhu dává zákazníkům možnost výběru hned z několika dodavatelů. Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratel Maloodběratel Domácnost Celkem Podnikatelské aktivity Úsek operativní správy sítí V oblasti operativní správy sítí poskytuje JMP služby spojené s administrativně-technickou správou distribuční soustavy provozovateli JMP Net. Jde zejména o vydávání stanovisek k plynárenským a ostatním stavbám v rámci stavebních řízení, stanovování podmínek připojení k distribuční soustavě, vedení technické dokumentace, zastupování vlastníka distribuční soustavy při komunikaci se stavebními úřady a při řešení majetkoprávních vztahů u plynárenských zařízení.

12 12 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Podnikatelské aktivity V roce 2009 Úsek operativní správy sítí vydal stanovisek v rámci stavebních řízení, podmínek k připojení a převzal k provozování nově postavených nebo zrekonstruovaných plynárenských zařízení Počet vydaných stanovisek Počet vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě Počet převzatých staveb plynárenských zařízení Úsek výstavby sítí Úsek výstavby sítí zajišťuje službu přípravy a realizace staveb pro regionální distribuční společnosti Skupiny RWE ČR při obnově a výstavbě nových plynárenských zařízení. V rámci poskytovaných služeb realizace je zahrnut i odborný dohled nad výstavbou plynárenských zařízení financovaných cizími investory. V roce 2009 byla dokončena příprava na celkem 54 staveb v celkové hodnotě 302 mil. Kč. Co se týče realizace, bylo dokončeno 124 staveb menšího i většího rozsahu v celkové hodnotě 375 mil. Kč. Cílem pro rok 2010 je i nadále vyšší efektivita a neustálá optimalizace procesů a pracovních postupů. Nejvýznamnější stavby Pro regionálního distributora JMP Net byly realizovány rozsáhlé rekonstrukce NTL/STL plynovodů v Kuřimi, Prostějově, Hodoníně a ve Zlíně. Úsek měření a technických služeb V roce 2009 se Úsek měření a technických služeb zaměřil na zkvalitnění procesů a KPI. V procesu odpojování neplatičů se podařilo zlepšit ukazatel Ukončení odhadem po 30 dnech o 30 %, a to i při o 20 % vyšším počtu předaných požadavků na odpojení. V roce 2008 byla hodnota tohoto ukazatele 13 % a 9 % v roce Tímto se ukazatel dostal pod hranici 10 %, což je nová hodnota KPI pro rok Velmi se osvědčila centralizace správy odečtů hromadně obsluhovaných zákazníků do jednoho odboru. Díky tomuto opatření došlo mimo jiné k výraznému zvýšení počtu včas vyřízených reklamací z 90 % na 98,9 % reklamací. Celkově bylo v roce 2009 řešeno reklamací. V roce 2010 bude Úsek pracovat na dalším prohlubování tohoto trendu zvyšováním efektivity a kvality poskytovaných služeb.

13 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Odbor dokumentace sítí Pracovní náplní Odboru dokumentace sítí je pořizování a správa digitální výkresové dokumentace včetně technických a ekonomicko-organizačních informací o plynárenském zařízení. V roce 2009 bylo zapracováno do Geografického informačního systému (GIS) nových staveb a aktualizací. Navazující aktivitou je poskytování digitálních podkladů o plynárenském zařízení třetím stranám. V roce 2009 bylo vyřízeno žádostí o data. Divize provozu a údržby sítí a Odbor dispečinku V roce 2009 bylo stejně jako v předešlém období hlavním úkolem Divize zajištění efektivního a spolehlivého provozu distribuční soustavy a dodávky zemního plynu konečným zákazníkům. Divize provozu a údržby zabezpečovala strategické a operativní řízení JMP v oblasti provozu a údržby plynárenských zařízení a v oblasti technického dispečinku. Zejména se jednalo o provádění inspekčních činností, dále o zabezpečení pohotovostní služby, odstraňování poruch a zajištění dispečerského řízení VTL části distribuční soustavy. V první polovině roku 2009 byla dokončena reorganizace Divize provozu a údržby sítí, jejímž hlavním cílem byla další optimalizace struktury JMP. V souvislosti s touto reorganizací byl redukován počet regionálních center ze 7 na 4 regionální provozní oblasti a počet mistrovských okrsků z 54 na 27. Řízení provozních oblastí a nově vzniklého odboru specialistů bylo zajišťováno z kompetenčního centra se sídlem v Brně. Pracovníci kompetenčního centra prováděli inspekci, údržbu a opravy na km plynovodních sítí, předávacích a regulačních stanicích a 310 zařízeních protikorozní ochrany. Z celkové délky sítí bylo km plynovodů chráněno aktivní protikorozní ochranou. V roce 2009 bylo zjištěno závad (z toho úniků plynu), z nichž bylo odstraněno (z toho úniků plynu). Řada poruch plynovodů spojených s přerušením dodávky plynu pro konečné zákazníky byla způsobena poškozením plynárenských zařízení třetími stranami. Jejich počet v roce 2009 dosáhl hodnoty 114. Důležitou součástí bezpečnosti provozu distribuční sítě je zajišťování nepřetržité pohotovostní služby. Na telefonickou linku 1239 bylo v roce 2009 přijato hlášení a k z nich byl nutný výjezd pracovníků pohotovostní služby.

14 14 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Pracovníci dispečinku dále zajišťovali řízení a monitoring VTL soustavy. V roce 2009 bylo dálkově monitorováno 66 předávacích a regulačních stanic a pracovníci dispečinku řešili 106 poruchových stavů na předávacích a regulačních stanicích, které si vyžádaly výjezd pracovníků pohotovostní služby. Mimořádné události Ve dnech ledna 2009 čelila většina evropských států tzv. plynové krizi, zapříčiněné přerušením přepravy plynu přes Ukrajinu a zastavením jeho tranzitu přes Českou republiku ve směru východ západ. Tato nečekaná krize prověřila připravenost všech odborných útvarů JMP na neočekávané situace a ověřila nastavení pravidel pro řešení takovýchto mimořádných stavů. Dne 14. července 2009 došlo k závažné provozní události ve Zlíně, v ulici Křiby. V důsledku částečného sesuvu podmáčeného svahu uprostřed bloků občanské zástavby se roztrhl ocelový STL plynovod DN 200. Po zajištění úniku byla provedena jeho složitá oprava a soubor dalších preventivních kroků, díky nimž bylo možno plynovody v ohrožené lokalitě dále bezpečně provozovat. Ostatní činnosti Pracovníci kompetenčního centra provozovali 2 výrobny elektrické energie, které v roce 2009 vyrobily celkem MWh. V oblasti poskytovaného servisu kogeneračních jednotek značky GE Jenbacher třetím stranám bylo v roce 2009 obsluhováno 67 instalací. Nově instalované kogenerační jednotky jsou využívány zejména v bioplynových stanicích. 3.5 Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Marketingové aktivity Marketingový útvar RWE Transgas, který centrálně zajišťuje aktivity pro všechny regionální plynárenské společnosti Skupiny RWE ČR, pokračoval v roce 2009 v nastaveném trendu zkvalitňování produktové nabídky a služeb všem zákaznickým kategoriím. Motto Vždy lepší služby se stalo nosným motivem, který nabídku JMP provázel napříč celým rokem 2009.

15 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Zvýšená pozornost byla věnována kategoriím Business a Retail, na které se zaměřovaly klíčové projekty komunikace. Nebyla však opomenuta ani kategorie Key Account. Horkou novinkou roku 2009 se stala rozšířená bezplatná aplikace RWE ONLINE SERVIS, umožňující efektivní správu zákaznického účtu včetně zasílání faktury v elektronické podobě, aktivního provádění změn ve smluvních údajích, a to z jakéhokoliv počítače bez nutnosti osobní návštěvy zákaznické kanceláře. Mezi další nově nabízené produkty se zařadily kontroly účinnosti klimatizačních zařízení a kotlů, zajištění průkazu energetické náročnosti budovy nebo bezplatné poradenství v programu Zelená úsporám. Nastolený trend rozšiřování a zkvalitňování produktového portfolia bude pokračovat i v následujícím období. V průběhu roku 2009 došlo rovněž ke zvýšení kvality obsluhy zákazníků kategorie Retail v podobě rozšíření provozní doby Zákaznické linky na 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákazníci mohou své požadavky řešit také prostřednictvím moderního komunikačního kanálu SKYPE. Mezi stěžejní rozhodnutí roku 2009 patřilo spuštění nového zákaznického programu RWE PREMIUM, který zákazníkům z kategorie Retail umožňuje čerpat vysoké slevy od aliančních partnerů RWE a využít výhodné nabídky širokého sortimentu spotřebního zboží od renomovaných dodavatelů. Součástí zákaznického programu je uzavření dlouhodobých smluvních vztahů mezi RWE a vybranými aliančními partnery (SULKO, s.r.o., DEKTRADE, a.s., Viessmann, spol. s r.o., Karma Český Brod, a.s., Mora-top, s.r.o., a Energ, spol. s r.o.), kteří svou nabídkou naplňují zákaznický program RWE PREMIUM. Marketingová komunikace první poloviny roku 2009 se zaměřila zejména na oslovení potenciálních zákazníků s nabídkou odkupu individuální plynovodní přípojky, jednorázové slevy na odběr komodity a zvýhodněného nákupu plynového kotle. Druhá část roku byla naopak vyhrazena komunikaci se stávajícími zákazníky, kteří mohli využít zvýhodněné nabídky výměny starých plynových spotřebičů za nové nebo výhod programu RWE PREMIUM. Přetrvávající zájem o téma úspor energie byl v tomto období zároveň důvodem k podzimní komunikační kampani s danou tématikou. Aktivní zájem zákazníků o nabídku RWE je pak dokladem trvalé snahy o efektivní využívání energetických zdrojů. Útvar marketingu při všech výše uvedených aktivitách věnoval zvýšenou pozornost sledování a analýze potřeb všech svých zákazníků v jednotlivých kategoriích trhu. Výsledkem bylo nejen hluboké pochopení potřeb jednotlivých zákazníků, ale také na vybranou cílovou skupinu přesněji zaměřená a cílená marketingová komunikace.

16 16 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Sponzoringové aktivity V roce 2009 JMP finančně podporovala dlouhodobě významné akce a projekty z oblasti kultury, sportu a sociální sféry, a to jak na operačním území své působnosti, tak i v rámci celé České republiky. Z celorepublikových aktivit se JMP podílela na financování projektu RWE energie českého filmu a RWE energie českého lyžování. Již po sedmé byla JMP generálním partnerem Festivalu Modré dny, zaměřeného na podporu prevence sociálně-patologických jevů u mládeže. Dále působila již tradičně jako oficiální partner světoznámého hudebního festivalu Moravský podzim, druhého největšího festivalu vážné hudby v České republice. V neposlední řadě JMP spolupracovala na pořádání Letní filmové školy v Uherském Hradišti, která navazuje na aktivity projektu RWE energie českého filmu. I nadále pokračovala v dlouhodobé sebepropagaci prostřednictvím generálního partnerství extraligového volejbalového týmu JMP Volejbal Brno a finančně podporovala Projekt Volejbal JMP, zaměřený na volejbalovou mládež jihomoravského regionu. V charitativní oblasti se jednalo převážně o podporu projektů Dětské kliniky Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u svaté Anny a Nadačního fondu Niké. I nadále byla pozornost věnována podpoře sborům dobrovolných hasičů, mateřským a základním školám, chráněným dílnám, handicapovaným a tělesně i mentálně postiženým dětem. Strategie Strategické priority obchodu JMP v roce 2009 byly zaměřeny zejména na stabilizaci tržního podílu v prodeji zemního plynu a vstup na trh s elektrickou energií, a to v podmínkách globální ekonomické krize. Prodej zemního plynu byl charakterizován agresivními aktivitami konkurence prakticky ve všech zákaznických kategoriích. Dalším významným faktorem byla všeobecná nejistota zákazníků ohledně budoucího ekonomického vývoje a s ní spojený konzervativní přístup k plánování spotřeby a kontraktaci zemního plynu na rok Útvar obchodu čelil výše uvedeným výzvám soustavným rozvíjením portfolia produktů a služeb, které vycházejí vstříc aktuálním potřebám zákazníků a zohledňují dopady ekonomické krize. Obchodní procesy a informační systémy byly soustavně zlepšovány tak, aby bylo možné i na masovém trhu zvládat efektivně činnosti spojené se změnou dodavatele a akvizicí nových zákazníků. V obchodních aktivitách byla důsledně aplikována opatření z oblasti řízení obchodních rizik tak, aby se zabránilo nežádoucím dopadům do hospodaření JMP.

17 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2009 byl v JMP průměrný přepočtený stav zaměstnanců 715, což je oproti roku 2008 snížení o 66 zaměstnanců. Mzdy Vývoj mezd v roce 2009 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem JMP a s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy. Vývoj průměrné mzdy (Kč) JMP Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců Kvalifikační struktura zaměstnanců v roce ,0 % Vysokoškolské Středoškolské 45,0 % 41,0 % Úplné středoškolské Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců JMP v roce 2009 kladla důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání a zároveň se zaměřila na rozvoj jazykových znalostí, měkkých dovedností, prohlubování odborných profesních i počítačových znalostí svých zaměstnanců a využívala i vzdělávání formou moderních zážitkových metod. JMP podporovala zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců také v rámci studia při zaměstnání.

18 18 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská V roce 2009 byl ukončen vzdělávací program pro výchovu a výcvik interních lektorů a ti také poprvé školili zaměstnance, což přineslo JMP značnou úsporu finančních prostředků. Zahájena byla Akademie pro mistry a mistry specialisty a v rámci Skupiny RWE ČR Manažerská akademie. Assessment centrem byli identifikováni talentovaní zaměstnanci a začal se realizovat pilotní Vzdělávací program pro talentované zaměstnance. I nadále ve Skupině RWE ČR probíhal dvouletý program Perspektivy, který je určen pro zaměstnance s vysokým potenciálem a který pružně reaguje na nové trendy ve vzdělávání mladých manažerů. JMP předložila projekt Akademie pro plynárenské odborníky s žádostí o finanční podporu z Evropského sociálního fondu na základě vyhlášené výzvy Školení je šance v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. JMP pokračovala v navázané úzké spolupráci s vybranými školami a univerzitami. Sociální politika JMP rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. Prostřednictvím osobních kont sociálního fondu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce i na využívání zdravotnických a vzdělávacích zařízení. Umožnila zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům využívat vlastního rekreačního zařízení. Na jaře a na podzim roku 2009 obdrželi zaměstnanci v rámci preventivní zdravotní péče vitamínové balíčky a byl jim nabídnut Program prevence zdraví. V neposlední řadě bylo také zajištěno bezplatné očkování proti chřipce. 3.7 Informační technologie Služby IT byly smluvně zajišťovány dodavatelskou firmou RWE Interní služby, s.r.o. Hlavním úkolem v oblasti IT v roce 2009 byl úspěšně ukončený projekt Implementace MS Office 2007 a Upgrade SAP IS-U. V centrálním systému SAP je správa zákazníků kategorie maloodběratel a domácnost zajišťována specialisty společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. Bezpečnostní politika IT v JMP byla zvýšena instalací CSA Cisco Security Agent ověřování přístupů Internet. V rámci služby TELCO byla realizována optimalizace tarifů vyčítacích zařízení a dálkových přenosů. V souladu s projektem Fénix byly pro JMP zabezpečeny organizační změny a pracovní postupy na úseku provozu a údržby sítí IT technologiemi.

19 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Ochrana životního prostředí JMP pokračovala v zavádění systému environmentálního managementu dle ISO , jehož implementaci zahájila v roce Tento systém definuje procesy trvalého a dlouhodobého snižování negativních dopadů JMP na životní prostředí. V uplynulém i nejbližším období proto probíhaly a budou probíhat zejména práce na zpracování procesní dokumentace, požadované dle uvedené ISO normy, která vytvoří základ pro další rozvoj ochrany životního prostředí v JMP. Aktivní podporou při realizaci nápravných opatření, spojených s řešením starých ekologických zátěží, se JMP snaží maximálně zmírnit negativní dopady bývalých výrobních zdrojů svítiplynu v jednotlivých lokalitách. Proces je dlouhodobý a probíhá v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a Českou inspekcí životního prostředí. V oblasti řešení starých ekologických zátěží pokračují monitorovací práce na lokalitě Prostějov a sanační práce v Brně. V roce 2009 nebyla uplatněna ze strany správních orgánů žádná sankční opatření. 3.9 Výhled Dlouhodobým cílem JMP i nadále zůstává udržení významného tržního podílu v oblasti prodeje zemního plynu a zajištění spolehlivého a bezpečného provozu plynárenského zařízení. K tomu bezpochyby přispěje i plánované zaměření na využívání moderních technologií v rámci všech provozních činností. V roce 2010 lze očekávat zvýšení intenzity aktivit konkurence, kterému bude JMP mimo jiné čelit pokračováním v rozšiřování produktového portfolia. Velká pozornost bude věnována zkvalitňování obsluhy všech zákaznických kategorií, ať už se jedná o zákazníky s individuální či hromadnou obsluhou.

20 SPRCHOVACÍ HLAVICE Dokáží snížit spotřebu teplé vody v koupelnách.

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2008

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2008 Tato konsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2006 Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 3 OBSAH 1.

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více