Obsah. Jihomoravská plynárenská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Jihomoravská plynárenská"

Transkript

1 Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) 25 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 715 Termínem JMP a Společnost se v textu nahrazuje obchodní firma Jihomoravská plynárenská, a.s. Termínem JMP Net a Dceřiná společnost se v textu nahrazuje obchodní firma JMP Net, s.r.o. Použité zkratky a.s. AG CAS DN DOM ERÚ IČ IFRS IS-U IT JMP JMP Net akciová společnost Aktiengesellschaft (akciová společnost) české účetní standardy vnitřní průměr (mm) domácnost Energetický regulační úřad identifikační číslo mezinárodní účetní standardy zákaznický informační systém informační technologie Jihomoravská plynárenská, a.s. JMP Net, s.r.o. KPI MND MO NTL PZ RWE Trangas SCP Skupina JMP s.p. s.r.o./spol. s r.o. STL VTL klíčový ukazatel výkonu Moravské naftové doly, a.s. maloodběratel nízkotlaká plynovodní síť plynárenské zařízení RWE Transgas, a.s. středisko cenných papírů konsolidační celek Jihomoravská plynárenská, a.s., a JMP Net, s.r.o. státní podnik společnost s ručením omezeným středotlaká plynovodní síť vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) sprcha místo koupele Jedna plná vana spotřebuje stejně vody jako 3 4 příjemné sprchy.

3 Jihomoravská plynárenská 3 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 2 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Profil JMP Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Podnikatelské aktivity Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Lidské zdroje Informační technologie Ochrana životního prostředí Výhled 19 4 Údaje o emitentovi Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 31 5 Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 38 6 Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 68 7 Zpráva představenstva společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 ZASTAVENÍ VODY Při mytí nebo čištění zubů pomůže snížit její spotřebu.

5 Jihomoravská plynárenská Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dámy a pánové, při hodnocení výsledků činnosti společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., v roce 2009 je na místě zmínit některé skutečnosti, které JMP v tomto roce provázely. V oblasti prodeje zemního plynu se projevily důsledky světové hospodářské krize, která způsobila pokles jeho spotřeby především u velkých průmyslových zákazníků. Na zcela liberalizovaném trhu s plynem se zostřil konkurenční boj, podporovaný významným poklesem cen plynu na krátkodobých trzích. Na celkový roční prodej zemního plynu mělo vliv i nadprůměrně teplé počasí v měsících dubnu a září, kdy teploty dosahovaly letních hodnot. Celkem v souhrnu činil meziroční pokles prodeje zemního plynu 3,5 %. Dodávky plynu pro JMP byly zajištěny od dodavatele RWE Transgas, a.s., menší část byla nakoupena od společnosti Moravské naftové doly, a.s. (dále jen MND ). Správnost rozhodnutí orientovat se při nákupu zemního plynu na zajištění maximální spolehlivosti se potvrdila především v období tzv. lednové plynové krize, kdy za úplného přerušení toku ruského plynu ze Slovenska na Moravu byly všem zákazníkům zajištěny dodávky bez jakéhokoliv omezení. V roce 2009 prostoupila konkurence do všech zákaznických kategorií a poprvé v historii došlo k celkovému úbytku počtu zákazníků. JMP na tento vývoj pohotově reagovala a v oblasti marketingu byla vyvinuta a do praxe uvedena řada nových produktů, jejichž cílem bylo vyjít vstříc všem typům zákazníků jak v obchodních podmínkách, tak v oblasti komunikace s cílem jejího zjednodušení a zrychlení. Současně byla zahájena reakviziční kampaň, jejímž cílem je oslovovat a získávat zpět ztracené zákazníky. V oblasti provozu sítí a zajištění síťových služeb byly splněny všechny plánované ukazatele. V roce 2009 nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by ohrozily bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy dceřiné společnosti JMP Net, s.r.o., jíž byly služby poskytovány. Prvořadá pozornost byla věnována bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí, kde bylo dosaženo vesměs pozitivních výsledků.

6 6 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Ze strany kontrolních orgánů (Státní energetická inspekce, Energetický regulační úřad, Finanční úřad) nebyly v podnikání JMP zjištěny žádné závažné nedostatky. Podobně lze uvést, že spolupráce se všemi dalšími partnery, projektanty, investory, orgány místní samosprávy aj. byla zajištěna s maximální otevřeností a na vysoké profesionální úrovni. Konečně si dovoluji navázat na situaci, která nastala před rokem a v níž při hodnocení a výčtu mimořádných vlivů, které způsobily zhoršení hospodářského výsledku v samém závěru roku 2008, byl vysloven reálný předpoklad, že tyto negativní efekty budou v roce 2009 kompenzovány. Jsem velmi rád, že závěrem úvodního slova mohu konstatovat, že toto očekávání se podařilo splnit, jak hospodářský výsledek za rok 2009 dokládá. Rád bych proto na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům za práci vykonanou pro JMP v uplynulém roce. Ing. Tomáš Tichý předseda představenstva

7 Jihomoravská plynárenská Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009 Dozorčí rada pracovala v roce 2009 v devítičlenném složení. Dohlížela na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti JMP a kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními valných hromad JMP. Dozorčí rada jednala v roce 2009 celkem na čtyřech řádných a jednom mimořádném zasedání a byla vždy usnášeníschopná. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění v JMP, o hospodářských výsledcích a finančním stavu JMP. K tomu představenstvo předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na: hospodářské výsledky včetně průběžně zpřesňovaných prognóz pro rok 2009 sledování vý voje pohledávek a závazků probíhající restrukturalizaci JMP, a to zejména s ohledem na sílící konkurenci na liberalizovaném trhu s plynem v ČR, ekonomický přínos restrukturalizace, dodržování právních předpisů (zákoník práce) a kolektivní smlouvy přípravu řádné valné hromady v roce 2009 včetně přezkoumání účetní závěrky JMP a konsolidované účetní závěrky Skupiny JMP k 31. prosinci 2008 a zprávy představenstva zpracované dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku přípravu mimořádné valné hromady v roce 2009 Dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla vždy v souladu se stanovami a ostatními obecně závaznými předpisy. Na svém mimořádném zasedání dne 17. září 2009 dozorčí rada schválila výběr auditora účetní závěrky JMP k 31. prosinci 2009, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., a následně jej schválila mimořádná valná hromada JMP dne 2. prosince Dne 22. března 2010 přezkoumala dozorčí rada zprávu představenstva zpracovanou dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku. K úplnosti a obsahu této zprávy neměla žádné výhrady. Na tomto zasedání dozorčí rada rovněž projednala a přezkoumala účetní závěrku JMP k 31. prosinci 2009 včetně auditorské zprávy a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.

8 8 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že předkládaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice JMP k 31. prosinci 2009, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku JMP k 31. prosinci 2009 a návrh na rozdělení zisku za rok 2009 předkládaný představenstvem. Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou pro JMP v roce V Praze dne 22. března 2010 Martin Herrmann předseda dozorčí rady

9 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Profil JMP Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., začala působit jako obchodní společnost v důsledku právního oddělení činností spojených s obchodem se zemním plynem od přepravy této komodity (unbundlingu) v souvislosti s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona. Zajišťuje obchod, distribuci a dodávku zemního plynu zákazníkům v krajích Jihomoravském, Zlínském, Vysočina a částečně i Olomouckém a Pardubickém. 3.2 Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk JMP v roce 2009 dosáhla čistého zisku , v meziročním porovnání došlo k jeho nárůstu o , což představuje zvýšení o 280,4 %. Hospodářský výsledek za rok 2009 dosáhl před zdaněním , v porovnání s rokem 2008 zaznamenal zvýšení o , tj. o 373,4 %. Pozitivní vliv na výsledek v roce 2009 měla především výše dosažené marže z prodeje zemního plynu. V hospodaření se rovněž kladně projevilo rozpuštění závazku vůči Shari Commercial S.A. do výnosů. Tržby z prodeje zemního plynu a ostatních služeb meziročně poklesly o (z na ), největší podíl na tomto snížení má pokles ceny plynu. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma JMP k 31. prosinci 2009 činí , oproti roku 2008 došlo k jejímu snížení o Nejvýznamnější pokles na straně aktiv, o , se týkal krátkodobých poskytnutých záloh zejména na nákup zemního plynu, nejvýznamnější pokles na straně pasiv, o , se týkal dohadných účtů pasivních. Investice V průběhu roku 2009 realizovala JMP investiční akce v souladu se schváleným investičním plánem. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě především z titulu rekonstrukcí budov a investic do strojů a zařízení. Všechny investiční akce JMP realizovala v tuzemsku a financovala z vlastních zdrojů.

10 10 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku Schválený střednědobý plán počítá zejména s investicemi do budov, strojů a zařízení. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. Průměrná roční výše plánovaných přírůstků majetku v letech 2010 až 2012 činí přibližně 25 mil. Kč. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje JMP nevyvíjí a ani v posledních třech letech nevyvíjela nové výrobky. Organizační složky JMP JMP nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 3.3 Obchod se zemním plynem Nákup zemního plynu Stejně jako v minulých letech JMP využívala dva zdroje pro nákup zemního plynu. Klíčovým dodavatelem zůstala společnost RWE Transgas s podílem 95 %. Zbývající část, tj. 5 % z celkového nakoupeného objemu, nakoupila JMP od společnosti MND. Dramatická situace na evropském plynárenském trhu v průběhu plynové krize potvrdila, že společnost RWE Transgas je spolehlivým dodavatelem zemního plynu. Veškeré požadavky zákazníků byly bez omezení dodávky zajištěny. Prodej zemního plynu JMP dodala na trh svých konečných zákazníků MWh zemního plynu. Meziročně tak došlo k poklesu prodeje této komodity o 3,5 %, čímž se potvrdily předpoklady o vstupu dalších obchodníků na český trh se zemním plynem a s tím spojený odliv části zákazníků. Nejvíce se tento vliv spolu s dopady hospodářské krize a snížením průmyslové výroby projevil v kategorii největších zákazníků, tzv. velkoodběratel, kde došlo k meziročnímu poklesu až o 7 %. V průběhu letních měsíců, kdy je spotřebovaný zemní plyn využíván výhradně k technologickým účelům, byl v důsledku hospodářské krize meziroční pokles ještě výraznější. V kategorii maloodběratel došlo k mírnému navýšení roční spotřeby. Důvodem však byl spíše přesun části zákazníků z jiných kategorií. V případě kategorie domácnost byl zaznamenán pokles o 1 %. Co je však významné (zvláště to platí pro kategorii domácnost), je poměrně výrazný odliv zákazníků k jiným obchodníkům (viz část Zákazníci).

11 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Nákup a prodej zemního plynu (v MWh) Nákup Prodej Velkoodběratel Maloodběratel Domácnost Prodej celkem Zákazníci Počet zákazníků JMP k 31. prosinci 2009 činil V průběhu roku 2009 využilo zákazníků již zcela otevřeného trhu se zemním plynem a přijalo nabídku konkurenčních obchodníků. Přestože se podařilo získat nových zákazníků převážně z řad kategorie domácnost, meziročně došlo poprvé v historii Společnosti k poklesu počtu zákazníků, pro které je JMP dodavatelem zemního plynu. Jedná se však o zcela přirozený vývoj procesu liberalizace trhu, kdy zákazníci mění svého dodavatele. Aktuální nabídka na domácím trhu dává zákazníkům možnost výběru hned z několika dodavatelů. Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratel Maloodběratel Domácnost Celkem Podnikatelské aktivity Úsek operativní správy sítí V oblasti operativní správy sítí poskytuje JMP služby spojené s administrativně-technickou správou distribuční soustavy provozovateli JMP Net. Jde zejména o vydávání stanovisek k plynárenským a ostatním stavbám v rámci stavebních řízení, stanovování podmínek připojení k distribuční soustavě, vedení technické dokumentace, zastupování vlastníka distribuční soustavy při komunikaci se stavebními úřady a při řešení majetkoprávních vztahů u plynárenských zařízení.

12 12 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Podnikatelské aktivity V roce 2009 Úsek operativní správy sítí vydal stanovisek v rámci stavebních řízení, podmínek k připojení a převzal k provozování nově postavených nebo zrekonstruovaných plynárenských zařízení Počet vydaných stanovisek Počet vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě Počet převzatých staveb plynárenských zařízení Úsek výstavby sítí Úsek výstavby sítí zajišťuje službu přípravy a realizace staveb pro regionální distribuční společnosti Skupiny RWE ČR při obnově a výstavbě nových plynárenských zařízení. V rámci poskytovaných služeb realizace je zahrnut i odborný dohled nad výstavbou plynárenských zařízení financovaných cizími investory. V roce 2009 byla dokončena příprava na celkem 54 staveb v celkové hodnotě 302 mil. Kč. Co se týče realizace, bylo dokončeno 124 staveb menšího i většího rozsahu v celkové hodnotě 375 mil. Kč. Cílem pro rok 2010 je i nadále vyšší efektivita a neustálá optimalizace procesů a pracovních postupů. Nejvýznamnější stavby Pro regionálního distributora JMP Net byly realizovány rozsáhlé rekonstrukce NTL/STL plynovodů v Kuřimi, Prostějově, Hodoníně a ve Zlíně. Úsek měření a technických služeb V roce 2009 se Úsek měření a technických služeb zaměřil na zkvalitnění procesů a KPI. V procesu odpojování neplatičů se podařilo zlepšit ukazatel Ukončení odhadem po 30 dnech o 30 %, a to i při o 20 % vyšším počtu předaných požadavků na odpojení. V roce 2008 byla hodnota tohoto ukazatele 13 % a 9 % v roce Tímto se ukazatel dostal pod hranici 10 %, což je nová hodnota KPI pro rok Velmi se osvědčila centralizace správy odečtů hromadně obsluhovaných zákazníků do jednoho odboru. Díky tomuto opatření došlo mimo jiné k výraznému zvýšení počtu včas vyřízených reklamací z 90 % na 98,9 % reklamací. Celkově bylo v roce 2009 řešeno reklamací. V roce 2010 bude Úsek pracovat na dalším prohlubování tohoto trendu zvyšováním efektivity a kvality poskytovaných služeb.

13 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Odbor dokumentace sítí Pracovní náplní Odboru dokumentace sítí je pořizování a správa digitální výkresové dokumentace včetně technických a ekonomicko-organizačních informací o plynárenském zařízení. V roce 2009 bylo zapracováno do Geografického informačního systému (GIS) nových staveb a aktualizací. Navazující aktivitou je poskytování digitálních podkladů o plynárenském zařízení třetím stranám. V roce 2009 bylo vyřízeno žádostí o data. Divize provozu a údržby sítí a Odbor dispečinku V roce 2009 bylo stejně jako v předešlém období hlavním úkolem Divize zajištění efektivního a spolehlivého provozu distribuční soustavy a dodávky zemního plynu konečným zákazníkům. Divize provozu a údržby zabezpečovala strategické a operativní řízení JMP v oblasti provozu a údržby plynárenských zařízení a v oblasti technického dispečinku. Zejména se jednalo o provádění inspekčních činností, dále o zabezpečení pohotovostní služby, odstraňování poruch a zajištění dispečerského řízení VTL části distribuční soustavy. V první polovině roku 2009 byla dokončena reorganizace Divize provozu a údržby sítí, jejímž hlavním cílem byla další optimalizace struktury JMP. V souvislosti s touto reorganizací byl redukován počet regionálních center ze 7 na 4 regionální provozní oblasti a počet mistrovských okrsků z 54 na 27. Řízení provozních oblastí a nově vzniklého odboru specialistů bylo zajišťováno z kompetenčního centra se sídlem v Brně. Pracovníci kompetenčního centra prováděli inspekci, údržbu a opravy na km plynovodních sítí, předávacích a regulačních stanicích a 310 zařízeních protikorozní ochrany. Z celkové délky sítí bylo km plynovodů chráněno aktivní protikorozní ochranou. V roce 2009 bylo zjištěno závad (z toho úniků plynu), z nichž bylo odstraněno (z toho úniků plynu). Řada poruch plynovodů spojených s přerušením dodávky plynu pro konečné zákazníky byla způsobena poškozením plynárenských zařízení třetími stranami. Jejich počet v roce 2009 dosáhl hodnoty 114. Důležitou součástí bezpečnosti provozu distribuční sítě je zajišťování nepřetržité pohotovostní služby. Na telefonickou linku 1239 bylo v roce 2009 přijato hlášení a k z nich byl nutný výjezd pracovníků pohotovostní služby.

14 14 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Pracovníci dispečinku dále zajišťovali řízení a monitoring VTL soustavy. V roce 2009 bylo dálkově monitorováno 66 předávacích a regulačních stanic a pracovníci dispečinku řešili 106 poruchových stavů na předávacích a regulačních stanicích, které si vyžádaly výjezd pracovníků pohotovostní služby. Mimořádné události Ve dnech ledna 2009 čelila většina evropských států tzv. plynové krizi, zapříčiněné přerušením přepravy plynu přes Ukrajinu a zastavením jeho tranzitu přes Českou republiku ve směru východ západ. Tato nečekaná krize prověřila připravenost všech odborných útvarů JMP na neočekávané situace a ověřila nastavení pravidel pro řešení takovýchto mimořádných stavů. Dne 14. července 2009 došlo k závažné provozní události ve Zlíně, v ulici Křiby. V důsledku částečného sesuvu podmáčeného svahu uprostřed bloků občanské zástavby se roztrhl ocelový STL plynovod DN 200. Po zajištění úniku byla provedena jeho složitá oprava a soubor dalších preventivních kroků, díky nimž bylo možno plynovody v ohrožené lokalitě dále bezpečně provozovat. Ostatní činnosti Pracovníci kompetenčního centra provozovali 2 výrobny elektrické energie, které v roce 2009 vyrobily celkem MWh. V oblasti poskytovaného servisu kogeneračních jednotek značky GE Jenbacher třetím stranám bylo v roce 2009 obsluhováno 67 instalací. Nově instalované kogenerační jednotky jsou využívány zejména v bioplynových stanicích. 3.5 Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Marketingové aktivity Marketingový útvar RWE Transgas, který centrálně zajišťuje aktivity pro všechny regionální plynárenské společnosti Skupiny RWE ČR, pokračoval v roce 2009 v nastaveném trendu zkvalitňování produktové nabídky a služeb všem zákaznickým kategoriím. Motto Vždy lepší služby se stalo nosným motivem, který nabídku JMP provázel napříč celým rokem 2009.

15 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Zvýšená pozornost byla věnována kategoriím Business a Retail, na které se zaměřovaly klíčové projekty komunikace. Nebyla však opomenuta ani kategorie Key Account. Horkou novinkou roku 2009 se stala rozšířená bezplatná aplikace RWE ONLINE SERVIS, umožňující efektivní správu zákaznického účtu včetně zasílání faktury v elektronické podobě, aktivního provádění změn ve smluvních údajích, a to z jakéhokoliv počítače bez nutnosti osobní návštěvy zákaznické kanceláře. Mezi další nově nabízené produkty se zařadily kontroly účinnosti klimatizačních zařízení a kotlů, zajištění průkazu energetické náročnosti budovy nebo bezplatné poradenství v programu Zelená úsporám. Nastolený trend rozšiřování a zkvalitňování produktového portfolia bude pokračovat i v následujícím období. V průběhu roku 2009 došlo rovněž ke zvýšení kvality obsluhy zákazníků kategorie Retail v podobě rozšíření provozní doby Zákaznické linky na 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákazníci mohou své požadavky řešit také prostřednictvím moderního komunikačního kanálu SKYPE. Mezi stěžejní rozhodnutí roku 2009 patřilo spuštění nového zákaznického programu RWE PREMIUM, který zákazníkům z kategorie Retail umožňuje čerpat vysoké slevy od aliančních partnerů RWE a využít výhodné nabídky širokého sortimentu spotřebního zboží od renomovaných dodavatelů. Součástí zákaznického programu je uzavření dlouhodobých smluvních vztahů mezi RWE a vybranými aliančními partnery (SULKO, s.r.o., DEKTRADE, a.s., Viessmann, spol. s r.o., Karma Český Brod, a.s., Mora-top, s.r.o., a Energ, spol. s r.o.), kteří svou nabídkou naplňují zákaznický program RWE PREMIUM. Marketingová komunikace první poloviny roku 2009 se zaměřila zejména na oslovení potenciálních zákazníků s nabídkou odkupu individuální plynovodní přípojky, jednorázové slevy na odběr komodity a zvýhodněného nákupu plynového kotle. Druhá část roku byla naopak vyhrazena komunikaci se stávajícími zákazníky, kteří mohli využít zvýhodněné nabídky výměny starých plynových spotřebičů za nové nebo výhod programu RWE PREMIUM. Přetrvávající zájem o téma úspor energie byl v tomto období zároveň důvodem k podzimní komunikační kampani s danou tématikou. Aktivní zájem zákazníků o nabídku RWE je pak dokladem trvalé snahy o efektivní využívání energetických zdrojů. Útvar marketingu při všech výše uvedených aktivitách věnoval zvýšenou pozornost sledování a analýze potřeb všech svých zákazníků v jednotlivých kategoriích trhu. Výsledkem bylo nejen hluboké pochopení potřeb jednotlivých zákazníků, ale také na vybranou cílovou skupinu přesněji zaměřená a cílená marketingová komunikace.

16 16 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská Sponzoringové aktivity V roce 2009 JMP finančně podporovala dlouhodobě významné akce a projekty z oblasti kultury, sportu a sociální sféry, a to jak na operačním území své působnosti, tak i v rámci celé České republiky. Z celorepublikových aktivit se JMP podílela na financování projektu RWE energie českého filmu a RWE energie českého lyžování. Již po sedmé byla JMP generálním partnerem Festivalu Modré dny, zaměřeného na podporu prevence sociálně-patologických jevů u mládeže. Dále působila již tradičně jako oficiální partner světoznámého hudebního festivalu Moravský podzim, druhého největšího festivalu vážné hudby v České republice. V neposlední řadě JMP spolupracovala na pořádání Letní filmové školy v Uherském Hradišti, která navazuje na aktivity projektu RWE energie českého filmu. I nadále pokračovala v dlouhodobé sebepropagaci prostřednictvím generálního partnerství extraligového volejbalového týmu JMP Volejbal Brno a finančně podporovala Projekt Volejbal JMP, zaměřený na volejbalovou mládež jihomoravského regionu. V charitativní oblasti se jednalo převážně o podporu projektů Dětské kliniky Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u svaté Anny a Nadačního fondu Niké. I nadále byla pozornost věnována podpoře sborům dobrovolných hasičů, mateřským a základním školám, chráněným dílnám, handicapovaným a tělesně i mentálně postiženým dětem. Strategie Strategické priority obchodu JMP v roce 2009 byly zaměřeny zejména na stabilizaci tržního podílu v prodeji zemního plynu a vstup na trh s elektrickou energií, a to v podmínkách globální ekonomické krize. Prodej zemního plynu byl charakterizován agresivními aktivitami konkurence prakticky ve všech zákaznických kategoriích. Dalším významným faktorem byla všeobecná nejistota zákazníků ohledně budoucího ekonomického vývoje a s ní spojený konzervativní přístup k plánování spotřeby a kontraktaci zemního plynu na rok Útvar obchodu čelil výše uvedeným výzvám soustavným rozvíjením portfolia produktů a služeb, které vycházejí vstříc aktuálním potřebám zákazníků a zohledňují dopady ekonomické krize. Obchodní procesy a informační systémy byly soustavně zlepšovány tak, aby bylo možné i na masovém trhu zvládat efektivně činnosti spojené se změnou dodavatele a akvizicí nových zákazníků. V obchodních aktivitách byla důsledně aplikována opatření z oblasti řízení obchodních rizik tak, aby se zabránilo nežádoucím dopadům do hospodaření JMP.

17 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2009 byl v JMP průměrný přepočtený stav zaměstnanců 715, což je oproti roku 2008 snížení o 66 zaměstnanců. Mzdy Vývoj mezd v roce 2009 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem JMP a s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy. Vývoj průměrné mzdy (Kč) JMP Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců Kvalifikační struktura zaměstnanců v roce ,0 % Vysokoškolské Středoškolské 45,0 % 41,0 % Úplné středoškolské Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců JMP v roce 2009 kladla důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání a zároveň se zaměřila na rozvoj jazykových znalostí, měkkých dovedností, prohlubování odborných profesních i počítačových znalostí svých zaměstnanců a využívala i vzdělávání formou moderních zážitkových metod. JMP podporovala zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců také v rámci studia při zaměstnání.

18 18 výroční zpráva 2009 Jihomoravská plynárenská V roce 2009 byl ukončen vzdělávací program pro výchovu a výcvik interních lektorů a ti také poprvé školili zaměstnance, což přineslo JMP značnou úsporu finančních prostředků. Zahájena byla Akademie pro mistry a mistry specialisty a v rámci Skupiny RWE ČR Manažerská akademie. Assessment centrem byli identifikováni talentovaní zaměstnanci a začal se realizovat pilotní Vzdělávací program pro talentované zaměstnance. I nadále ve Skupině RWE ČR probíhal dvouletý program Perspektivy, který je určen pro zaměstnance s vysokým potenciálem a který pružně reaguje na nové trendy ve vzdělávání mladých manažerů. JMP předložila projekt Akademie pro plynárenské odborníky s žádostí o finanční podporu z Evropského sociálního fondu na základě vyhlášené výzvy Školení je šance v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. JMP pokračovala v navázané úzké spolupráci s vybranými školami a univerzitami. Sociální politika JMP rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. Prostřednictvím osobních kont sociálního fondu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce i na využívání zdravotnických a vzdělávacích zařízení. Umožnila zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům využívat vlastního rekreačního zařízení. Na jaře a na podzim roku 2009 obdrželi zaměstnanci v rámci preventivní zdravotní péče vitamínové balíčky a byl jim nabídnut Program prevence zdraví. V neposlední řadě bylo také zajištěno bezplatné očkování proti chřipce. 3.7 Informační technologie Služby IT byly smluvně zajišťovány dodavatelskou firmou RWE Interní služby, s.r.o. Hlavním úkolem v oblasti IT v roce 2009 byl úspěšně ukončený projekt Implementace MS Office 2007 a Upgrade SAP IS-U. V centrálním systému SAP je správa zákazníků kategorie maloodběratel a domácnost zajišťována specialisty společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. Bezpečnostní politika IT v JMP byla zvýšena instalací CSA Cisco Security Agent ověřování přístupů Internet. V rámci služby TELCO byla realizována optimalizace tarifů vyčítacích zařízení a dálkových přenosů. V souladu s projektem Fénix byly pro JMP zabezpečeny organizační změny a pracovní postupy na úseku provozu a údržby sítí IT technologiemi.

19 Jihomoravská plynárenská Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti JMP a stavu jejího majetku v roce Ochrana životního prostředí JMP pokračovala v zavádění systému environmentálního managementu dle ISO , jehož implementaci zahájila v roce Tento systém definuje procesy trvalého a dlouhodobého snižování negativních dopadů JMP na životní prostředí. V uplynulém i nejbližším období proto probíhaly a budou probíhat zejména práce na zpracování procesní dokumentace, požadované dle uvedené ISO normy, která vytvoří základ pro další rozvoj ochrany životního prostředí v JMP. Aktivní podporou při realizaci nápravných opatření, spojených s řešením starých ekologických zátěží, se JMP snaží maximálně zmírnit negativní dopady bývalých výrobních zdrojů svítiplynu v jednotlivých lokalitách. Proces je dlouhodobý a probíhá v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a Českou inspekcí životního prostředí. V oblasti řešení starých ekologických zátěží pokračují monitorovací práce na lokalitě Prostějov a sanační práce v Brně. V roce 2009 nebyla uplatněna ze strany správních orgánů žádná sankční opatření. 3.9 Výhled Dlouhodobým cílem JMP i nadále zůstává udržení významného tržního podílu v oblasti prodeje zemního plynu a zajištění spolehlivého a bezpečného provozu plynárenského zařízení. K tomu bezpochyby přispěje i plánované zaměření na využívání moderních technologií v rámci všech provozních činností. V roce 2010 lze očekávat zvýšení intenzity aktivit konkurence, kterému bude JMP mimo jiné čelit pokračováním v rozšiřování produktového portfolia. Velká pozornost bude věnována zkvalitňování obsluhy všech zákaznických kategorií, ať už se jedná o zákazníky s individuální či hromadnou obsluhou.

20 SPRCHOVACÍ HLAVICE Dokáží snížit spotřebu teplé vody v koupelnách.

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2012 Tržby celkem (mil. Kč) 2 557 EBITDA (mil. Kč) 596 Provozní zisk (mil. Kč) 528 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 528 Zisk po

Více

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby celkem (mil. Kč) 69 627 EBITDA (mil. Kč) 8 231 Provozní zisk (mil. Kč) 8 602 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 6 938 Zisk po zdanění (mil. Kč) 5 168 Investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2014 Tržby celkem (mil. Kč) 146 075 EBITDA (mil. Kč) 1 309 Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 1 309 Výsledek hospodaření

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více