S LÁ N S KÁ R A D N I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S LÁ N S KÁ R A D N I C E"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 10 ročník x říjen 2007 ZASTUPITELSTVO MĚSTA VYTVOŘILO FOND OBNOVY DOMŮ VE SLANÉM Poradní sbor starosty již před několika lety navrhoval vytvoření systému podpory na rychlejší obnovu vzhledu města. Rada města se na svém tzv. koncepčním zasedání (v květnu roku 2007) pozitivně vyjádřila k možnosti vytvořit v městském rozpočtu zdroj finančních prostředků, který by sloužil k podpoře soukromých vlastníků domů v jejich snaze opravit své nemovitosti. K tomuto problému byl vypracován návrh řešení a po mnoha konzultacích ve vedení města byla zastupitelstvu Slaného 12. září 2007 předložena důvodová zpráva k projednání. Zastupitelstvo města po diskusi návrh odsouhlasilo v předložené podobě (22 bylo pro; 2 proti Švarc, Matějka; 1 se zdržel Pánek). Veškeré informace naleznete v sekretariátu starosty a v nejbližší době budou umístěny i na internetové stránky města (www.meuslany.cz). Ve svém článku uvádím pouze vybrané údaje. Pokračování na straně V sobotu. září jsme již podruhé rožnili na Masarykově náměstí Uherského (martinického) býka (J. J.) SLOVO NA ÚVOD Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, procházeje se ulicemi města, začínám mít vážné obavy o významnou část městské zeleně. Zvláště javory mléče, lípy a jírovce jsou napadeny houbovými chorobami a postupně zasychají. Některé ostatní druhy, jako jsou břízy a topoly, na tom nejsou o moc lépe. I když město ročně vysazuje až stovky stromů, stále to nestačí. O přežití sazenic se vede v proslulém slánském suchu zoufalý boj. O to více je mi smutno, když pozoruji ještě drobný kmínek stromu zlomený rukou vandala. Píši tedy tuto stať a předem se omlouvám za trochu vznešená slova. Byť jen zdánlivě nevhodná pro novinové účely. Kdo chce, pochopí, komu chybí vůle naslouchat, bude stejně kritizovat. Ať napíši cokoliv. Mezi stromy a člověkem je odvěká duchovní vazba. Strom je živým svorníkem času od minulosti k budoucnosti lidstva, dědictvím, které odevzdávají generace generacím. Mohutný strom je nejen živým pamětníkem lidských dějin, ale i nevysychajícím zdrojem životní síly, kterou člověk odpradávna dovedl ze stromu čerpat a vstřebávat, i když podstatě tohoto dění nerozuměl. Koruna stromu sahá k nebesům, kořeny pevně kotví v zemi a kmen je spojnicí obou částí. A právě kmenem nejvíc proudí životodárná míza, jejíž vesmírnou sílu se člověk teprve učí poznávat. Metafyzický vztah mezi stromem a člověkem ustoupil v průběhu vývoje lidstva poněkud do pozadí. Poznenáhlu nadešla doba racionálního uvažování a zdůvodnění. Ukázalo se, že i po této stránce je strom pro člověka nezbytným společníkem. Ne už jen v podobě majestátně vztyčeného milníku nebo krajinotvorného prvku, ale třeba jen jako nenahraditelný zdroj surovin. Především samo dřevo poznamenalo celou jednu dlouhou etapu vývoje lidstva a v mnoha směrech prolíná i do dnešní civilizace. Bez ohně by se v dějinách nevyvinuly lidské bytosti, ale bez dřeva by nebylo ohně. A po ohni přišly na řadu jednoduché zbraně, později i neumělá útočiště před nepohodou. Ze dřeva se postupně stavěly mosty, věže i palisády, člověk se začal obouvat do dřeváků. Ale především se podařilo vylákat ze dřeva tajemně zakletou hudbu, která dodnes tryská do vesmíru prostřednictvím houslí, kytar a dalších nástrojů. Bez stromů by však nebylo ani ovoce a mnoha přírodních léčiv. Stromy čistí ovzduší a vracejí mu životodárný kyslík, dovedou zahnat i dotěrný hmyz, zakrývají nevkusné a nedomyšlené zásahy člověka do krajiny, krášlí životní prostředí, zadržují vichr a záplavy, poskytují stín unavenému poutníkovi, ukrývají plachou zvěř i ptačí hnízda a někdy ochrání domov člověka i před bleskem. A především jsou symbolem trvalého míru a pohody. Je toho málo? A chápeme už, proč při významných příležitostech člověk slavnostně vysazuje stromy? Lidé se potřebují vrátit k někdejšímu souladu duše stromu s duší člověka a na světě bude o trochu lépe. Kdo myslí na lidi, sází stromy! Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 strana 2 ZASTUPITELSTVO VYTVOŘILO FOND OBNOVY DOMŮ VE SLANÉM Při vytváření Fondu jsme měli na mysli několik zásad: musí se jednat o nevratný příspěvek, nikoliv půjčku či úročenou vratnou částku příspěvek musí být vázán na to, co souvisí se vzhledem města, nikoliv tedy na vnitřní rekonstrukce příspěvek by měli mít možnost získat majitelé domů nejen v intravilánu města, ale i v místních částech (přidružených obcích) měli bychom zohlednit zvýšené náklady na opravy u domů, které jsou umístěné v Městské památkové zóně o příspěvek by mohli žádat všichni majitelé domů bez ohledu na jejich trvalý pobyt (tj. třeba i majitel domů s bydlištěm v Praze), neboť prioritně chceme podpořit rychlou obnovu vzhledu ulic v rukou bychom si měli ponechat určitou možnost více podpořit žádosti o příspěvek z lokalit tzv. zvýšeného požadavku na vzhled domů (například přístupové komunikace do města) A jak to dopadlo? 1. Do Fondu obnovy domů bude v rozpočtu města pro rok 2008 přiděleno téměř pět miliónů korun. 2. Příspěvek bude nevratný s tím, že maximálně bude moci žadatel získat sto tisíc korun. Z toho vyplývá, že v roce 2008 bude město připraveno podpořit až padesát majitelů domů. 3. Peníze se poskytnou na období jednoho rozpočtového roku a v něm musí být i čerpány. 4. Rada města veřejně vyhlásí výběrové řízení pro daný rozpočtový rok do , nejpozději však do 31. prosince. 5. Zájemci mohou požádat o příspěvek na komplexní opravu vnějšího pláště budovy (střecha, fasáda, výplně otvorů) s tím, že může být požádáno o podporu pouze jednotlivých celků (např. výměna oken), ale vyšší počet bodů obdrží žádosti na celkový rozsah obnovy. 6. Zvýšený počet bodů obdrží žádosti od majitelů domů z Městské památkové zóny, neboť náklady na rekonstrukci jsou u těchto nemovitostí výrazně větší. 7. Rada města pro daný rok veřejně vyhlásí území zvýšeného zájmu. To neznamená, že nemohou uspět žadatelé z ostatních částí města, ale žádosti o podporu radou vytipovaného území obdrží zvýšený počet bodů. 8. Podklady pro rozhodování radních a v konečném případě zastupitelů připraví komise zastupitelstva, která bude definitivně jmenována ještě do konce listopadu t. r. Milí čtenáři Slánské radnice, od systému podpory obnovy domů v našem městě, který zastupitelstvo Slaného odsouhlasilo, očekávám, že významně pomůže soukromým majitelům domů v jejich rozhodování zahájit opravy svých nemovitostí. V konečném důsledku by mělo dojít ke skokovému zlepšení vzhledu našeho města. Podobný efekt jsme mohli nedávno pozorovat při privatizaci významné části bytového fondu ve vlastnictví města. Domy, ba celé ulice během jednoho roku vyrostly do krásy. Pokud mám uvést jediný příklad ze všech, tak je to Bezručova ulice na Dolíkách. Zároveň vytvořením Fondu obnovy domů dávají představitelé našeho města jednoznačný signál o tom, že jim záleží na vzhledu Slaného. Toto politické stanovisko také může pomoci podnikatelským aktivitám slánských firem v jejich rozhodování, které problémy mohou sponzorsky podporovat. První vlaštovkou je veřejný příslib firmy Stavební chemie Slaný, že každý úspěšný žadatel o příspěvek města obdrží od této firmy 20% slevu na fasádní barvy. Ivo Rubík, starosta Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA SLANÉHO. jednání rady města. srpna Prvním projednávaným bodem byla zpráva o hospodaření města za. pololetí letošního roku, kterou rada doporučila předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města. Celkové příjmy města jsou v I. pololetí plněny na, %, celkové výdaje pak na, %. Dalším blokem projednaných materiálů byla rozpočtová opatření, ve kterých rada např. doporučila ke schválení zastupitelstvu navýšení příspěvku Vlastivědnému muzeu o tisíc Kč (podíly k dotacím na vydání sborníku Slánské rozhovory a na záchranu historických fotografií z pozůstalosti Václava Krupičky a na dovybavení expozic vitrínami), nákup terénního vozu Lada Niva pro potřeby Městské policie Slaný (formou leasingu, kdy finanční prostředky za odprodej stávajícího automobilu Opel Frontera budou použity jako akontace), dále celé řady dotací na výkony spojené s výkonem státní správy (zpracování lesních hospodářských osnov, sociálně právní ochrana dětí, sociální dávky, apod. ),, mil. Kč jako navýšení provozní dotace na Víceúčelovou sportovní halu Slaný (pokrytí havárií, oprav a údržby v zařízeních, např. ošetření trávníků obou hřišť napadených parazity, havárie motoru rolby, vyčištění a zprůchodnění rozvodů TUV na zimním stadionu chemickou cestou, výměna filtrací v plavecké hale a tamtéž repase páry u žen i mužů, atd. ), uvolnění finančních prostředků na projekt rekonstrukce objektu v Netovické ulici

3 strana 3 (po Policii ČR se zámyslem přestěhování Katastrálního úřadu) a projektovou dokumentaci pro možnost umístění historického archivu města v půdních prostorách Městského centra Grand. Rada se také zabývala a zastupitelstvu v upraveném znění doporučila vytvoření Fondu na obnovu domů ve Slaném, včetně jeho Statutu a Zásad pro poskytování příspěvků z něj (podrobné informace budou zveřejněny po projednání v zastupitelstvu města). Z majetkových věcí bylo provedeno vylosování zájemců ze seznamu o ubytování v DPS na Sadech na přidělení dvou uvolněných bytů. Rada také rozhodla o obsazení osmi uvolněných bytů v domech v majetku města i o obsazení domu na slánském hřbitově. Dále rada města schválila prodloužení nájemních smluv u bytů v domech v majetku města standardním způsobem, u dalších dvou bytů bylo prodloužení smlouvy odloženo a u jednoho vzhledem k přetrvávajícímu dluhu smlouva prodloužena nebude. Dalšímu z dlužníků za služby spojené s užíváním bytu byl odsouhlasen splátkový kalendář. V souladu se zákonem č. / rada projednala a odsouhlasila návrh na úpravu základního měsíčního nájemného u bytů se smlouvou uzavřenou na regulované nájemné s platností od.. v následující výši A) pro byty (dříve I. a II. kategorie) Kč/m a, Kč/m B) pro byty se sníženou kvalitou (dříve III. a IV. kategorie) Kč/m a, Kč/m C) pro byty s individuálním nájemným (dříve s poskytnutými slevami), Kč/m,, Kč/m a, Kč/m Z privatizačních věcí byl zastupitelstvu doporučen odprodej nebytové jednotky č. / panu Martinovi Kaisrlíkovi za kupní cenu. Kč ( jediný zájemce). Dále bylo doporučeno snížení vyvolávacích cen u dalších čtyř nebytových prostorů (dvou v č. p.,,, ulice Na Dolíkách, dále v č. p.,, ulice Vikova a v čísle popisném, Tomanova ulice) vzhledem k dosavadnímu neúspěchu při prodeji o / z původní. Zastupitelstvu byl také doporučen odprodej staveb se stavebními parcelami ( jedná se o pokladny u bývalých vstupů na staré fotbalové hřiště, tedy pozemky o výměře cca m a stavbu na nich stojící) v Rabasově ulici podle výsledku vyhlášeného výběrového řízení, tj. jedné panu Jiřímu Pohlovi za Kč a druhé panu Martinu Kaisrlíkovi za Kč. Rada také doporučila odprodej pozemků pod garážemi (ve vlastnictví SBD Kladno) v lokalitě V Ráji za cenu Kč/m, dále na základě žádosti paní Fedrhancové o odprodej pozemku v ulici Vančurově přiléhajícího k její nemovitosti byl radou doporučen odprodej za minimální cenu Kč/m. Rada schválila zřízení věcného břemene, a to práva přístupu a příjezdu k vlastním nemovitostem přes pozemky města v lokalitě u školní jídelny Na Sadech pro manžele Frycovi a společnost RIS Kladno, s. r. o., a to bezúplatně, za splnění podmínky vybudování příjezdové zpevněné komunikace včetně nových vrat a oplocení na náklady výše jmenovaných. Dalších pět schválených věcných břemen se týkalo umístění inženýrských sítí do pozemků města a všechna byla zřízena úplatně podle stanovených pravidel. Vzhledem k negativnímu výsledku prvního výběrového řízení na obsazení místa ředitelky MŠ Slaný, Hlaváčkovo náměstí rada schválila pověření paní Marie Liscové (bývalé ředitelky. MŠ) touto funkcí do doby uskutečnění úspěšného výběru nové ředitelky. Z územně plánovacích materiálů bylo zastupitelstvu doporučeno schválení změn č.,, a územního plánu města Slaného ( jedná se o změny projednávané již delší časové období, např. lokalita pole za VSH směrem ke Studeněvsi, zrušení dopravní rezervy v centru města propojení Pastýřské ulice s ulicí Na Sadech, pozemky pro rozšíření výrobního areálu firmy LINET v Želevčicích, řešení obchvatu místní části Lotouš Písek, atd. ) a dále rada odsouhlasila záměr koncepce využití území v lokalitě Na Těhuli (pozemky naproti firmě OVUS) se záměrem změny jejich využití z nezastavitelné plochy orné půdy na území zastavitelné s funkcí smíšeně výrobní. Rada dále projednala záměr firmy Senior Park, a. s., vybudovat ve Slaném penzion obytný komplex pro seniory s tím, že jako vhodná lokalita pro tento záměr se nabízí za podmínky změny územního plánu pole Na Dolíkách, přičemž minimální nabídková cena by byla Kč/m. Rada projednala materiál navrhující za určitých podmínek odprodej domů č. p. a v Navrátilově ulici, ale tento návrh záměru odprodeje schválen nebyl. Rada na základě žádosti společnosti ICOM Jihlava, vlastníka ČSAD Slaný, souhlasila s realizací záměru nákupu nového autobusu pro linku MHD ve Slaném, který by byl pořízen za spoluúčasti státního grantu. Město Slaný by se na pořízení autobusu podílelo navýšením příspěvku na provoz MHD ve výši Kč měsíčně po dobu let. Město Slaný nechalo po schválení orgány poslanecké sněmovny vyrobit vlajku města ve dvou velikostech. Rada schválila cenu, za kterou budou vlajky nabízeny k prodeji zájemcům a to menší vlajka ( x cm) za Kč a větší vlajka ( x cm) za Kč.. jednání rady města. září Z bytových záležitostí bylo radou odsouhlaseno prodloužení nájemních smluv šesti nájemníkům standardním způ

4 strana 4 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA SLANÉHO pokračování ze strany sobem. Dále byla schválena dvě úplatná věcná břemena na vodovodní přípojky v pozemcích v majetku města. Rada projednala materiál zadaný ze svého koncepčního jednání v květnu letošního roku týkající se personálních otázek v Pečovatelské službě Slaný a DPS Slaný. Předložený materiál kvantifikoval současné personální obsazení v obou zařízeních včetně vytíženosti pracovnic a výnosů za poskytované služby. Výsledkem materiálu je radou schválený návrh na snížení počtu pracovníků v DPS Slaný o jednu pečovatelku a jednu pradlenu, což znamená snížení počtu pracovníků tohoto zařízení o jednu čtvrtinu. Město zakoupilo pro potřeby úřadu velkoformátový barevný skener. Jelikož se jedná pravděpodobně o jediné zařízení tohoto druhu ve Slaném, rozhodla se rada nabídnout jeho služby i pro občany a organizace ve městě působící a schválila ceník prací v následující výši. Totéž platí pro velkoformátový plotr, který obdržíme v nejbližších dnech. Skenování černobílé, čárové (formát/cena) A / Kč, A / Kč, A / Kč, A / Kč Skenování barevné, plnobarevné, foto (formát/cena) A / Kč, A / Kč, A / Kč, A / Kč Tisk černobílý, čárový (formát/cena) A / Kč, A / Kč, A / Kč, A / Kč Tisk barevný čárový, menší plochy (formát/cena) A / Kč, A / Kč, A / Kč, A / Kč Tisk plnobarevný, foto (formát/cena) A / Kč, A / Kč, A / Kč, A / Kč Na závěr jednání rada projednala zprávu o činnosti městské hvězdárny za rok.. zasedání zastupitelstva města.. Zastupitelstvo se sešlo ke svému prvnímu jednání po prázdninách a mělo na programu víceméně obvyklou sadu problémů. Ihned na začátku složil slib nový člen zastupitelstva pan Jaroslav Matějka (ČSSD), který mandát získal po odstoupivším (z pracovních důvodů) Ing. Martinu Dušákovi (bezp. za ČSSD). Složením slibu se pan Matějka ujal práv a povinností člena zastupitelstva města Slaného. Před začátkem jednání starosta seznámil s novinkou v pořizování zápisů z jednání zastupitelstva. Počínaje tímto zápisem budou všechna hlasování (u menšinových názorů) doplněna o jména hlasujících. Prvním řádným materiálem byla zpráva o plnění rozpočtu města za. pololetí letošního roku předložené radou města. Celkové příjmy na rok jsou plněny z, %, výdaje pak ze, % (tento rozdíl je dán pomalejším náběhem investičních akcí vyvolaný nutností zadávání veřejných zakázek v souladu s platnými předpisy). Dále následovala série rozpočtových opatření, jejichž součástí bylo např. navýšení neinvestičního příspěvku pro Vlastivědné muzeum ve Slaném (na dokrytí nákupu vitrín pro nové expozice, na práce spojené se záchranou historických fotografií (z let ) po panu Václavu Krupičkovi a sborník Slánské rozhovory ( ), dále umožnění nákupu nového služebního vozu pro potřeby Městské policie Slaný za dosluhující Opel Frontera (formou leasingu bude pořízena Lada Niva, staré auto bude použito na protiúčet), v příjmech se objeví dotace od Středočeského kraje ve výši Kč na zpracování lesních hospodářských osnov, dotace ve výši Kč na úhradu nákladů na činnost lesního odborného hospodáře, navýšení dotace o Kč na výplatu příspěvků na péči, dotace ve výši Kč na úhradu nákladů souvisejících s výkonem činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí, dotace ve výši Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací pro poskytnutí příspěvku na obnovu fasády Děkanství římskokatolické církve ve Slaném a převod Kč z podílů k dotacím jako vlastní podíl města k dotaci na zpracování projektové dokumentace Cyklostezka Slaný přírodní park Džbán. Zastupitelstvo také odsouhlasilo navýšení příspěvků města do DSO Terra Prosperita o tis. Kč (na právní služby spojené s převodem areálu a pojištění) a VSH Slaný, s. r. o., o, mil. Kč (pokrytí vícenákladů např. vyčištění rozvodů teplá vody v areálu zimního stadionu, pokrytí pojišťovnou neuznaných škod po vichřici, havárie motoru rolby, oprava havárie stropů v ubytovací části VSH, havárie travnatých hřišť napadení chrousty, výměna filtrací v kryté plavecké hale, tamtéž repase poruchových technologií v párách žen i mužů). Další dvě rozpočtová opatření se týkala uvolnění prostředků na projektové práce spojené s přípravou rekonstrukce č. p. v Netovické ulici (budova po Policii ČR, plánované využití jako sídlo Katastrálního pracoviště Slaný včetně Pozemkové knihy) částka tis. Kč a půdních prostor Městského centra Grand pro umístění historického archivu města (při této příležitosti dojde i k opravám krovu a střechy objektu) částka tis. Kč. Zapojení státní dotace tis. Kč na vybudování dalšího kamerového bodu (pracovní název Všehlušická ) do rozpočtu města bylo zastupitelstvem schváleno včetně povinného podílu města na této akci ve výši tis. Kč. Zastupitelstvo také souhlasilo s návrhem rady na podporu společnosti ICOM Jihlava, vlastníka ČSAD Slaný, v žádosti o dotaci na nákup nového autobusu pro MHD ve Slaném, který by byl pořízen za spoluúčasti státního grantu a město Slaný by se na pořízení autobusu podílelo navýšením příspěvku na provoz městské hromadné dopravy ve výši tis. Kč měsíčně po dobu šesti let.

5 strana 5 Asi nejzajímavějším bodem, zejména pro vlastníky nemovitostí ve Slaném, bylo schválení vytvoření FONDU NA OBNOVU DOMŮ VE SLANÉM. Zastupitelstvo schválilo jeho statut, zásady i hodnotící kritéria. Motivem pro vytvoření tohoto fondu je snaha po zlepšení vzhledu města, které by z tohoto fondu (roční rozpočet by měl být kolem mil. Kč) chtělo podporovat vlastníky nemovitostí v jejich záměrech oprav a údržby. Peníze ve fondu jsou určeny na plášť budovy tedy střechu, výplně otvorů a fasádu, příspěvek na jednu akci je maximálně % rozpočtovaných nákladů, resp. Kč. Výběrové řízení na prostředky fondu bude vyhlašováno každoročně vždy na podzim pro následující rok. O poskytnutí příspěvků bude rozhodovat zastupitelstvo po předchozím projednání předložených žádostí v radě města a v nově zřízené komisi. Posledním z projednávaných bodů týkajících se financí města bylo schválení odpisů nevymahatelných pohledávek po třech zemřelých dlužnících v celkové výši Kč (vše dluhy na nájemném). Z majetkových věcí bylo schváleno převzetí nově budovaného vodovodního řadu do areálu firmy JACOMELLI REALITY Kladno (areál bývalého statku na severním okraji města) do majetku města za symbolickou Kč. Dále byl schválen prodej nemovitostí bývalých pokladen na staré fotbalové hřiště včetně pozemků v areálu garáží v Rabasově ulici na základě výsledku vyhlášeného výběrového řízení nejvyšší nabídce, tj. první za Kč a druhá za Kč dvěma zájemcům z řad občanů města Slaného (vyvolávací cena každé z nemovitostí byla Kč a u obou byly předloženy vždy dvě nabídky). Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod z majetku státu do majetku města u pozemku o výměře m pod silnicí směrem na Studeněves. Naopak nebyla schválena žádost o odprodej pozemku v zázemí domů v Plynárenské ulici se záměrem výstavby garáže. Z privatizačních věcí bylo zastupitelstvem schváleno snížení výchozích cen u prodeje nebytových jednotek číslo / a č. / v č. p.,,, ulice Na Dolíkách, dále č. / v č. p.,,, ulice Vikova a / v č. p., ulice Tomanova, vždy o jednu třetinu z důvodu dosavadního nezájmu o tyto nemovitosti. Naopak byl schválen odprodej nebytové jednotky číslo / v Tomanově ulici za cenu Kč. V následujícím bloku materiálů týkajících se změn územního plánu města bylo definitivně schváleno umístění rychlostní komunikace směrem na Louny v lokalitě Lotouš- -Písek mimo zastavěnou část obce, tedy řešení obchvatové, dále rozšíření areálu firmy LINET v Želevčicích, změna funkce u areálu bývalé čistírny v Jiráskově ulici na nízkopodlažní bydlení, odstranění dopravních ploch v lokalitě pole Na Dolíkách a odstranění zamýšleného dopravního propojení ulice Pastýřské s ulicí Na Sadech. Dále bylo také definitivně schváleno přeřazení využití území na pozemcích v lokalitě za starým fotbalovým stadionem směrem na Studeněves z výhledové do návrhové části územního plánu (určeno pro nízkopodlažní bydlení městského typu) a rozšíření zastavitelného území navazujícího na ulici Na Vinici opět pro účely nízkopodlažního bydlení městského typu (cca objektů). Na závěr byly projednány zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník PŘEHLED VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ STACIONÁRNÍHO RADARU Před rokem město ve snaze preventivně působit na řidiče projíždějící Slaným umístilo do Nosačické ulice stacionární radar. Tento radar vždy projíždějícímu řidiči na displeji ukázal naměřenou okamžitou rychlost. Za sledované období ( ) bylo zaznamenáno touto ulicí průjezdů. Vzhledem ke skutečnosti, že záznamové zařízení v případě kolony těsně za sebou jedoucích vozidel zaznamenává pouze jeden průjezd, ve skutečnosti bude toto číslo ještě vyšší. Z výše uvedeného vyplývá denní průměr téměř průjezdů, přesně Průměrná rychlost ve sledovaném úseku činila 46,5 km/ hod, nejvyšší rychlost zde naměřená byla 101 km/hod. Tento řidič samozřejmě vysoce překročil maximální přípustnou rychlost 50 km/hod v obci a hrozí mu ztráta bodů a odejmutí řidičského průkazu. Z celkového počtu projíždějících se 85% řidičů vešlo do přípustné tolerance, dosáhlo rychlosti maximálně 53 km/hod. Nejhustší provoz v tomto úseku byl v době od 7.00 do 7.30 a mezi až hodin. V současné době byl stacionární radar přemístěn do Rabasovy ulice v blízkosti obchodního domu Billa. Údaje zpracoval J. Vesecký, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a článek sepsal Ivo Rubík, starosta. Porcování Martinického býka při rožnění.. na slánském náměstí (J. J.)

6 strana 6 DEN PAMÁTEK VE SLANÉM Den evropského dědictví proběhl ve Slaném v sobotu 8. září. Setkání zahájilo slánské Infocentrum prezentací nového nástěnného kalendáře na rok 2008 s fotografiemi Pavla Vychodila; tématika památky ve Slaném. Program pokračoval v bývalé piaristické kolejní kapli Zasnoubení Panny Marie. Na památné varhany zahrál František Hofman a na flétnu jej doprovázela Marie Hofmanová. Ve františkánském bloku Vladimír Přibyl přiblížil přítomným ikonografii a historii kolekce obrazů J. V. Spitzera z bývalého refektáře kláštera františkánů ve Slaném. O půl jedenácté vyvrcholil program v kostele sv. Gotharda. Zde předal starosta města Dr. Ivo Rubík pamětní list památkové péče zástupcům Mikroregionu povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích, a to jako poděkování za úsilí při obnově památek na severu Slánska. Vyvrcholením pak bylo vystoupení souboru Schola Benedicta starobylým kostelem zazněl gregoriánský chorál. Po koncertu proběhla prohlídka kněžiště kostela z bývalé školní zahrady, z míst, které byly právě pro den památek upraveny. Návštěvníci tak mohli vidět kamenické značky a tajemné nápisy na průčelí kněžiště a ocenit i architektonické provedení slánského chóru. Odpoledne probíhal další program, prezentace knihy Libora Dobnera, prohlídka kláštera karmelitánů. Vše nakonec uzavřelo rožnění uherského býka obnovená tradice z roku 1662 na slánském rynku. Vladimír Přibyl SLÁNSKÉ ROZHOVORY 2007 RAKOVNICKO SLÁNSKO Slánské rozhovory 2007 / Rakovnicko Slánsko proběhnou v úterý 9. října 2007 od 9.30 hodin v bývalé kolejní kapli piaristů ve Slaném. Konference historiků, památkářů a muzejníků se uskuteční pod záštitou starostů měst Rakovníka a Slaného. V rámci Slánských rozhovorů 2007 s podtitulem Rakovnicko Slánsko probíhá ve slánském muzeu výstava Václav Rabas výběr z díla, kterou pro Slaný připravila Rabasova galerie Rakovník. Václav Zoubek zahajuje výstavu Václava Rabase (J. J.) Korespondence mezi Rakovníkem a Slaným v 16. století, Mgr. Jan Černý, Státní okresní archiv Rakovník Krajský úřad rakovnický se sídlem ve Slaném, PhDr. Jana Krotilová, Praha Lidová architektura na Slánsku a Novostrašecku, Božena Franková, Vlastivědné muzeum ve Slaném Výstava Václav Rabas výběr z díla, akad. mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie Rakovník, komentář ředitele rakovnické galerie ve výstavní síni slánského muzea O Boženě, Oldřichovi a třech králích aneb Na okraj sváteční postily Jana Antonína Kelského, PhDr. Miloš Sládek, Památník národního písemnictví v Praze Program konference 9.30 Zahájení starostové měst Rakovníka a Slaného Keltové na Novostrašecku, PhDr. Natalie Venclová, DrSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha Rakovník a Slaný vypovídací hodnota středověkého urbanismu, PhDr. Vladislav Razím, Národní památkový ústav, zemní odborné pracoviště středních Čech v Praze Poznámky k urbanistickému a architektonickému vývoji Rakovníka a Slaného v posledních 70. letech Ing. arch. Eva Volfová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze Schola Benedicta zpívá v kostele sv. Gotharda (J. J.)

7 strana 7 SLÁNSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU PODZIMNÍ SEMESTR sobota Bílý dům ve Washingtonu, D. C. a budoucnost klasické architektury, Prof. Jan Bažant, CSc., Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu Akademie věd České republiky Starosta města předává ocenění ke Dni památek (J. J.) sobota Jihočeská gotika Alšova jihočeská galerie na Hluboké Mgr. Jan N. Jiřiště, PhDr. Vladimír Přibyl exkurze II. / skupina A sobota Jihočeská gotika Alšova jihočeská galerie na Hluboké PhDr. Vladimír Přibyl, exkurze II. / skupina B sobota * České a moravské hrady I, Doc. PhDr. Tomáš Durdík, Archeologický ústav AV ČR sobota Přemýšlení o Evropě v době české a evropské reformace Dr. Petr Hlaváček, Ph. D., Centrum pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku Skupina Vrať se do hrobu hraje k rožnění býka (J. J.) Historické prózy Zikmunda Wintra a Koldy Malínského, PhDr. Věra Brožová, Ústav pro českou literaturu AV ČR Josef Dunder a Matěj Dobromir Štembera / dva lékaři ze Slánska jako strůjci bádání o dějinách Rakovníka, PhDr. Bohdan Zilynskyj, Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Praha Politik Alois Pravoslav Trojan, Mgr. Zdeněk Víšek, Obchodní akademie Dr. E. Beneše, Slaný sobota * České a moravské hrady II, Doc. PhDr. Tomáš Durdík, Archeologický ústav AV ČR sobota Adventní setkání / poznámky ke starému umění na Slánsku, PhDr. Vladimír Přibyl, odbor kultury Městského úřadu ve Slaném *) Pouze navržené termíny s panem Doc. PhDr. T. Durdíkem ještě upřesníme, popřípadě změníme, a to podle jeho možností. Přednášky budou probíhat v salónku, tak jako loni, v bývalém slánském hotelu Grand od 9 do 12 hodin. Další informace PhDr. Vl. Přibyl, odbor kultury MěÚ Slaný telefon / / pamatky.slany.cz Specifika pramenné základny k dějinám jednoty katolického duchovenstva v letech na Rakovnicku a Slánsku, Mgr. Jan Krško, Státní okresní archiv Rakovník Koncert v kolejní kapli, Vítězslav Novák Trio quasi una Ballata Op. 27, hraje klavírní trio ArteMiss Změna programu vyhrazena. Další informace na slany.cz. Přihlášku na setkání zasílejte na adresu Zveme všechny zájemce o historii regionu.

8 strana LET OD ZALOŽENÍ PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA VE SLANÉM Oznamujeme všem absolventům a příznivcům slánského gymnázia a samozřejmě také široké veřejnosti, že na konci letošního školního roku, tedy v červnu 2008, oslavíme už 350. výročí založení piaristického gymnázia ve Slaném, pátého nejstaršího gymnázia tohoto řádu v Čechách a na Moravě. Nejdůležitější dny oslav proběhnou v pátek, sobotu a neděli Další zprávy se budou objevovat i na našich internetových stránkách www. gymslany. cz. Drobná kuriozita na závěr. Studovali na našem gymnáziu kromě Vás a Vašich dětí třeba i Vaši rodiče nebo jejich rodiče? Hledáme totiž generační rodinné řady, jejichž vzdělávání je s naší školou spjato. Která bude nejdelší? Na oslavy všechny srdečně zveme a těšíme se na spolupráci s Vámi. Milan Dundr, ředitel Předběžný program pátek akademie a koncert v divadle promítání filmů ve školní aule sobota sjezd abiturientů, setkání bývalých a současných kantorů a hostů oslav průvod absolventů od nové školy ke staré koleji na náměstí celodenní otevření budovy gymnázia, kde budou instalovány různé výstavy odpolední a podvečerní posezení v Grandu neděle vystoupení hudebních skupin, které vznikly na půdě školy, nebo jejichž členy jsou naši abiturienti v letním kině ve Slaném Zároveň vydáme výroční almanach, další svazeček vzpomínek, turistickou známku, snad i kalendář s výtvarnými pracemi žáků. Na oslavách se můžete podílet i vy, pokud byste byli ochotni zapůjčit své soukromé materiály buď ke skenování, případně k vystavení (foto, tabla, číslo třídního časopisu, fotodokumentace ze zajímavých školních akcí ). Kontaktujte prosím prof. Judlovou (hlavní manažerku oslav) nebo kancelář školy. Můžete se podílet i finančním příspěvkem na číslo účtu SRPDŠ při gymnáziu číslo /0600, kde budeme jednotlivé příspěvky shromažďovat. Je třeba, abychom na výpisu platbu od Vás identifikovali, proto nám prosím dejte zároveň zprávu o platbě do kanceláře školy. Chcete-li s námi spolupracovat, navštivte nás v budově na Smetanově náměstí (v kanceláři nebo v ředitelně), zavolejte na č , napište na cz. MĚSTSKÉ DIVADLO A CENTRUM GRAND V ŘÍJNU 2007 Městské divadlo pátek 5. října 2007 v hodin STRAKONICKÝ DUDÁK Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Volná řada. úterý 9. října 2007 v hodin ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY J. Brejchová, J. Kačer a P. Filipovská. Divadelní předplatné. středa 17. října 2007 v 10, 13 a 15 hodin KŮZLÁTKA A VLK Pohádka. Diavadlo Špilberk Brno.Dětské divadelní předplatné. neděle 28. října 2007 v 15 hodin KÁČA A VODNÍK Klasická divadelní pohádka pro nejmenší diváky. Městské centrum Grand Slaný Sobota 6. října 2007 v 9 hodin O SLÁNSKÝ HELM Šachový turnaj pro mládež

9 neděle 21. října hodin TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY K tanci i poslechu hraje skupina YAMAHA Bohumila Juppy, zpívají Helena Čechová a Hana Kofroňová. Vstupné 50 Kč. PRODEJNÍ AKCE úterý středa října 2007 pondělí úterý října 2007 pondělí úterý října 2007 VELKÉ OSOBNOSTI ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Cyklus přednášek mapujících život a dílo nejvýznamnějších českých umělců 19. a 20. století jsme zahájili výkladem díla a obrazovou prezentací výstavy o Janu Zrzavém. Celý cyklus bude provázet soutěž o knižní publikace z oboru výtvarného umění. Každou přednášku vylosujeme jednoho výherce z minulého tématu a všechny odpovědi budou opět slosovatelné na konci cyklu. Otázky k Janu Zrzavému 1. Jaký český spisovatel a básník z konce 19. století ovlivnil Jana Zrzavého? 2. Na jakém obraze (tématu) pracoval Jan Zrzavý téměř 50 let? Co bylo jeho arcidílo? 3. Kterého italského renesančního mistra obdivoval Jan Zrzavý nejvíce? Odborná literatura a krátký písemný výtah k přednášce je k dispozici ve studovně knihovny, kde můžete odevzdat své podepsané odpovědi. Zveme Vás na další přednášku 4. října 2007 s názvem Emil Filla organizátor kubistického světa. Sejdeme se v přednáškové místnosti knihovny v 17 hodin. Bližší informace i odpovědi v Knihovně V. Štecha, Masarykovo nám. 159, Slaný, tel , cz, web: kvs.slansko.cz. Naďa Rollová, knihovna CO MOŽNÁ UVIDÍME NA ŘÍJNOVÉ OBLOZE NABÍDKA K ODPRODEJI Město Slaný nabízí nebytové jednotky a garáže. Obsazenou nebytovou jednotku č. 516/101 v č. p , ulice Vikova, Slaný strana 9 Slunce vstoupilo do znamení Vah dne a nastal astronomický podzim. Dny se pomalu zkracují a noční obloha nabízí pohled do vzdálených hlubin vesmíru. Galaxie podzimní hvězdné oblohy se představují v nejrůznějších tvarech a seskupeních. Ty nejjasnější z nich můžeme za bezměsíčných nocí pozorovat i pouhým okem. Nápadný galaktický komplex nalezneme v souhvězdí Andromedy. Okem spatříme největší galaxii jako malý obláček nad hvězdou ný Andromedae, v dalekohledu pak rozlišíme jasnější jádro a mlhavá spirální ramena galaxie M31 a dvě další trpasličí galaxie v blízkém okolí. Další výraznou galaxii spirálového tvaru nalezneme v souhvězdí Trojúhelníku. Galaxie M33 v Trojúhelníku je společně s galaxií v Andromedě a naší Galaxií třetím největším členem Místní soustavy galaxií. Vzdálenost M33 podle nejnovějších měření leží v mezích 2,2 do 2, 9 milionu sv. l. Největší planetu sluneční soustavy Jupiter můžeme pozorovat v říjnu večer nízko nad jihovýchodním obzorem. Planeta Mars se pohybuje v souhvězdí Blíženců, proto bude viditelná celou noc kromě večera. Nejlepší pozorovací podmínky planety Mars však nastanou až koncem prosince, kdy bude planeta v opozici se Sluncem. Vysoko na ranní obloze můžeme pozorovat planetu Venuši. Měsíc bude viditelný na večerní obloze od 15. října do konce měsíce. Nejlepší pozorovací podmínky však nastanou 19. října v období první čtvrti, tehdy na rozdíl od úplňku (nastává ) vyniknou povrchové útvary s krátery. Zveme vás na pozorování podzimní hvězdné oblohy s odborným výkladem do Městské hvězdárny. Jasnou oblohu a pěkný výhled! Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna Obsazené nebytové jednotky č. 509/102 a číslo 510/101 v č. p , ulice Na Dolíkách, Slaný Volnou nebytovou jednotku č. 515/101 v č. p , ulice Vikova, Slaný Volnou nebytovou jednotku č. 1630/102 v č. p. 1630, ulice Tomanova, Slaný dvě volné garáže, ulice Bezručova, Slaný čtyři obsazené garáže, ulice Bezručova, Slaný Bližší informace je možné získat na úřední desce Městského úřadu ve Slaném nebo na internetových stránkách v sekci městský úřad, úřední deska. (Odbor správy majetku)

10 VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK PŘI OSVĚTOVÉ BESEDĚ V polovině července jsme se s několika přáteli setkali s profesorem Antonínem Leopoldem, abychom mu popřáli k jeho osmdesátinám. A jak už to při takových příležitostech bývá, vzpomíná se (obvykle s nostalgií) na časy dávno minulé. Pan profesor se ve svých vzpomínkách vrátil do doby, kdy vedle své práce kantorské řídil ve Slaném Osvětovou besedu, jejímž zřizovatelem byl tehdejší MNV (Místní národní výbor). Osvětová beseda vyvíjela svoji činnost v letech padesátých až do doby, než její úlohu převzal Závodní klub ČKD. Osvětová beseda užívala část prostor v budově bývalého berního úřadu na náměstí (později Závodní klub ČKD, Armádní dům, Kulturní dům, dnes Hejtmanský dvůr), kde byl také zřízen přednáškový a zároveň i výstavní sál. Především zásluhou jubilanta vyvíjela Osvětová beseda pestrou kulturní činnost, takže slánští občané měli možnost seznámit se na výstavách s tvorbou významných výtvarníků (např. V. Rabas) a při besedách a přednáškách s básníky (Fr. Hrubín) a spisovateli (A. Brousek, L. Dvořák). Osvětová beseda skrývala pod svými ochrannými křídly také některé zájmové kroužky, mezi které patřil i Vlastivědný kroužek. V jeho čele stál zanícený vlastivědný pracovník pan Josef Pešek ( ), známý slánské veřejnosti poutavými přednáškami a vlastivědnými procházkami městem. Pro ilustraci tehdejších slánských poměrů lze uvést případ právě z jedné procházky, kdy pan Pešek u některých domů v Husově ulici používal tradiční označení u Štulíků, u Pražáků, u Kozmů to ovšem nějaký uvědomělý slánský občan na příslušných místech udal a netrvalo dlouho a pan Pešek byl předvolán na MNV na kobereček a pokárán, že propaguje kapitalismus. Vlastivědný kroužek sdružující nevelký počet zájemců o historii se spíše nepravidelně scházel v budově Vlastivědného muzea. Na těchto setkáních čas od času připravil některý z členů pro ostatní kratší přednášku převážně s historickou tematikou. Předmětem diskusí a debat byly ovšem památky ve městě a jejich stav (v padesátých letech např. vedení města uvažovalo využít odsvěcenou piaristickou kapli jako skladiště). Tyto debaty nakonec vyústily v PA- MĚTNÍ SPIS z července 1958 předaný MNV ve snaze pomáhati Místnímu národnímu výboru při záchraně a obnově historických a uměleckých památek ve městě. Desetistránkový elaborát s reprodukcí Jungmannovy perokresby Velvarské brány a s Alšovým slánským znakem na deskách svázaných červenou stužkou působí ještě dnes slavnostním dojmem. Pamětní spis má tři části: A) ochrana a udržování památek historických, uměleckých a přírodních v našem městě; B) péče o pěkný vzhled a vkusnou úpravu města; C) propagace našeho města a kraje; Čtení tohoto půl století starého spisu je i dnes poučné. Některé nabubřelé fráze a formulace vynucené dobou, jako např. vědomi si velkého významu vlastivědné práce pro vytváření hrdého citu socialistického vlastenectví v myslích strana 10 a srdcích našich lidí nebo členové kroužku prohlašují, že jsou vzdáleni jakékoli myšlenky církevní propagace a že ve všech případech sledují výhradně památkový účel, či tím přispějeme k dovršení kulturní revoluce v naší zemi, jak nám ukládá usnesení XI. sjezdu Komunistické strany Československa působí pro pamětníky pochmurně, pro dnešní mladou generaci vyzní komicky. Byla to nevyhnutelná daň za požadavek v té době skutečně odvážný: Odstranit zbytečnou a těžkopádnou stavbu na náměstí 9. května je velmi nutné stavba sama architektonicky ruší vzhled náměstí, zejména v jeho východní historické části (tím je míněn poutač ve tvaru pěticípé hvězdy v místech, kde stával morový sloup stavba byla potichu odstraněna v roce 1960 při úpravách náměstí). Při četbě požadavků uvedených v Pamětním spise z roku 1958 s překvapením zjišťujeme, že v průběhu posledních patnácti let se jich podařilo větší část uskutečnit (např. obnovení ročenky Slánský obzor, oprava kláštera). Jeden z námětů u děkanského chrámu sv. Gotharda očistit prostranství starého hřbitova od různých odpadků, zbytků materiálu, nepotřebného nářadí a porostu a umožnit přístup veřejnosti k těmto místům byl nedávno uskutečněn. Prostor je upraven a při určitých příležitostech zpřístupněn veřejnosti - nevzhledná souboudí zmizela, stejně jako prádelní šňůry nepěkně se rýsující při večerním osvětlení. U chrámu sv. Gotharda členové Vlastivědného kroužku doporučují provést odbornou konservaci gotických dveří, které jsou jedinečným řezbářským dílem (k tomu je dnes třeba připojit požadavek doplnit podle fotodokumentace chybějící dveřní výplň); provést důkladnou konservaci a renovaci zbytků hradebních zdí a bašt (v současné době se část hradební zdi pod starou školou opravuje, bohužel hned vedle ní k hradební zdi přilepená stavba celé toto zákoutí hyzdí snad se najde řešení při revitalizaci historického jádra města), provést restauraci plastik na baště v zahradě u Běhounků (patrně je již pozdě za posledních padesát let agresívní ovzduší provedlo své). v dlažbě vyznačit kostkami odlišné barvy půdorysy bran ( míněna je brána pražská a lounská tento záměr by jistě bylo možné rovněž uskutečnit). Dále se doporučuje obnoviti plechovou krytinu (nátěr a žlaby) hrobky Hubatků, neboť povinnost údržby náleží městu z titulu plnění odkazu. Přísně kontrolovat zaměstnance hřbitovní správy při rušení hrobových míst, aby při odstraňování náhrobních desek a pomníků nedošlo k zbytečnému ničení památných nebo umělecky cenných věcí. Požadavek chránit hřbitovní předměty před zcizením Pamětní spis však neobsahuje, neboť se tehdy na hřbitově nekradlo. Konec Vlastivědného kroužku souvisel se zánikem Osvětové besedy. Trvalou vzpomínkou však po něm zůstává PAMĚTNÍ SPIS, který obsahuje některé podněty, nad nimiž je třeba i dnes se zamyslet. Václav Moucha, spolupracovník Vlastivědného muzea ve Slamém

11 BYLY OBJEVENY NOVÉ PROMĚNNÉ HVĚZDY Městská hvězdárna ve Slaném se věnuje systematicky pozorovacím projektům v oblasti proměnných hvězd. Tuto odbornou činnost provádí v rámci činnosti Sekce pro pozorování proměnných hvězd České astronomické společnosti. Proměnné hvězdy jsou hvězdy, které pravidelně nebo nepravidelně mění svoji jasnost většinou z fyzikálních příčin, kdy se mění jejich průměr a povrchová teplota. Některé proměnné hvězdy však mění svoji jasnost protože se jedná o těsné dvojhvězdy, které se vzájemně zakrývají. V noci z 19. na 20. srpna při fotometrii zákrytové hvězdy GT v souhvězdí Lacerta (Ještěrka) se podařilo dalekohledem Městské hvězdárny současně fotografovat i hvězdné pole o rozměru 15 x 15 úhlových minut. Výkonná pozorovací technika umožnila v sekvenci snímků zobrazit v této části hvězdné oblohy velmi slabé hvězdy, stotisíckrát slabší než které můžeme pozorovat pouhým okem! Při zpracování datových souborů z pozorování bylo hned zpočátku nápadné, že kromě hledané hvězdy GT Lac se objevily ve výsledcích měření ještě dvě hvězdy s výraznou změnou jasnosti. Pozice těchto hvězd byly přeneseny do digitální mapy oblohy s cílem zjistit, zda se v těchto místech oblohy nenachází už známý objekt. Nejobsáhlejší katalogy hvězdného nebe však žádný záznam o pozici pozorovaných hvězd neměly. Tady už začínala svítat naděje, že se jedná o objekty, které ještě nikdo před námi podrobně nepozoroval. Poslední bodem k tomu, aby mohl být ohlášen objev, bylo nutné napozorovat dostatečné množství dat k potvrzení proměnnosti hvězdy, stanovení jasnosti v maximu a minimu, učení druhu proměnné hvězdy a periody. Několik dalších pozorovacích nocí bylo výhradně určeno k získávání dostatečného množství fotometrických měření k potvrzení objevu. Objevitel pojmenoval nové proměnné hvězdy podle Královského města Slaného. CzeV132 = SLANYvar1 = USNO B = GSC 2. 2 NO CzeV133 = SLANYvar2 = USNO B = GSC 2. 2 NO Podle tzv. světelné křivky, která mapuje průběh změn intenzity jasu, jsou obě nově objevené proměnné hvězdy zařazeny do stejné skupiny EW zákrytových proměnných nazvaných podle zástupce hvězdy W Ursae Maioris (Velká medvědice). Analýzou světelné křivky lze dospět ke skutečným rozměrům soustavy i jednotlivých složek. Skupinu tvoří nejextrémnější případ těsných, dalekohledem nerozlišitelných, dvojhvězd. Složky hvězdné soustavy se v tomto případě téměř dotýkají. Jsou silně deformované a často mají i rozsáhlou společnou atmosféru. Rovina trajektorie složek dvojhvězdy, obíhajících kolem hmotného středu soustavy, je skloněna tak, že při pohledu ze Země se tyto složky vzájemně pravidelně zakrývají. Perioda světelných změn je stejná jako oběžná doba soustavy. strana 11 Po zpracování všech měření bude objev publikován na stránkách Open European Journal on Variable stars a zahrnut do vyhledávacího systému Smithsonian/NASA Astrophysics Data System a databáze SIMBAD Astronomical Database (Strasbourg astronomical Data Center) Jaroslav Trnka, vedoucí Městské hvězdárny ve Slaném OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA OSLAVY SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ. ŘÍJNA pietní akt kladení věnců sejdeme se v 10 hodin před budovou městského úřadu a odkud se vydáme na slánské hřbitovy a poté na Masarykovo náměstí projev starosty města v městském rozhlase slavnostní setkání v Městském divadle ve Slaném s předáním pamětních listů a koncertem Všechny občany srdečně zvou starosta, místostarostové, radní a zastupitelé města Slaného CHARITATIVNÍ KONCERT Charitativní koncert pro Nadaci doc. Jiřího Janele pro nemocné s krevními chorobami, hematologického oddělení Vinohradské nemocnice, na kterém přislíbili účast umělci bez nároku na honoráři, se uskuteční dne 18. října 2007 od 19 hodin ve Středočeském divadle Kladno. Na jevišti zahrají a zazpívají skupina Golem, P. Janů, M. Absolonová, P. Vítek, J. Zelenková, Š. Marková, M. Hanfová, J. Kalousek, K. Barochová, O. Načevna, herci ze seriálu Velmi křehké vztahy. Zuzana Dřízhalová, Zdeňka Žádníková, Jan Zadražil. Koncert moderuje A. Zárybnická. Vstupenky možno rezervovat i zakoupit v pokladně Středočeského divadla Kladno od 10 do 19 hodin na telefonech , , Za podporu formou zakoupené vstupenky v hodnotě 250 Kč děkuje pořadatelka a pacientka Katka Roubalová.

12 SBĚRNÝ DVŮR VE SLANÉM SE STAL SKUTEČNOSTÍ Od září 2007 je v Netovické ulici, v areálu Městského podniku služeb Kladno, otevřen pro občany města a místních částí sběrný dvůr. Provozní doba sběrného dvora úterý a čtvrtek od 10 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Občané s trvalým pobytem ve Slaném a místních částech (nutno prokázat občanským průkazem) mohou ve sběrném dvoře odevzdat zdarma nebezpečné a velkoobjemové odpady a dále stavební odpady do množství 1m 3 /měsíc. Podnikatelé mohou využít sběrný dvůr za úplatu. Součástí sběrného dvora je Místo zpětného odběru použitých výrobků kde je možné odevzdat kompletní elektrozařízení pocházející z domácností (ledničky, pračky, televizory) výpočetní techniku, malé domácí spotřebiče elektrické akumulátory galvanické články a baterie výbojky a zářivky pneumatiky strana 12 Obecně závazná vyhláška města o odpadech neumožňuje podnikatelům zapojit se do stanoveného systému na území města. Toto se vztahuje na veškeré odpady, které vznikají při podnikatelské činnosti, tedy i na vytříděné plasty, papír, sklo. Ing. Helena Mohylová, vedoucí odboru životního prostředí PROCES KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SLANÉM Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci GS SROP Středočeského kraje. Provozovatelem sběrného dvora je společnost Technické služby Slaný, s. r. o., Nejtkova 1709, Slaný, tel.: Pro velkoobjemový odpad jsou i po otevření sběrného dvora přistavovány kontejnery podle zveřejněného harmonogramu na II. pololetí roku Pro separovaný odpad plasty (včetně nápoj kartonů), papír, sklo, provozuje město pro občany 45 stanovišť barevných kontejnerů (38 město + 7 místní části). Na těchto stanovištích je umístěno celkem 57 (50 + 7) kontejnerů na plasty, 51 (44 + 7) kontejnerů na papír a 47 (40 + 7) kontejnerů na sklo. Kontejnery na plasty a papír ve městě se svážejí s četností jednou za týden, přibližně polovina kontejnerů u obou komodit s četností dvakrát za týden. V místních částech je četnost svozu jednou za 14 dní, 3 kontejnery na plasty se sváží s četností jednou za týden. Sklo se svážejí na všech stanovištích s četností jednou za 14 dní. Seznam stanovišť kontejnerů byl rovněž zveřejněn. Výtěžnost sběru využitelných složek domovních odpadů v roce 2006 byla ve Slaném 27 kg /osoba/rok. Ve srovnání s průměrem ve Středočeském kraji (24,45 kg/osoba/rok) na tom ve Slaném nejsme špatně, celostátního průměru (28kg/osoba/rok) však zatím nedosahujeme. Zastupitelstvo města schválilo v průběhu roku rozpočtové opatření ve výši Kč na posílení rozpočtu kapitoly OŽP pro nakládání se separovaným odpadem. Od července byla zvýšena četnost svozu některých kontejnerů, nelze však se zvýšenou četností svážet všechny kontejnery právě z finančních důvodů. Celkové náklady v roce 2007 na nakládání se separovaným odpadem budou ve výši tis. Kč. Ti, kdo pravidelně sledují dění kolem Komunitního plánování sociálních služeb města Slaný, si jistě všimli, že naše roční úsilí se blíží ke konci. Shrňme si tedy hlavní informace. Co je komunitní plánování sociálních služeb (zkratka KPSS)? Komunitní plánování je jedna z metod používaných pro vytvoření plánu sociálních služeb. Základním cílem této metody je, aby sociální služby byly takové, jaké si je občané města přejí, aby byly dostupné a efektivní a aby se zmapovaly všechny druhy služeb, které ve městě chybí. Komunitní plánování je aktivní úsilí města o dlouhodobé a průběžné zapojování veřejnosti do řízení záležitostí obce, protože analýzy a výstupy jsou zpracovávány na základě sociologických průzkumů a dotazníkového šetření jak u příjemců sociálních služeb, tak u jejich poskytovatelů. Díky plánování sociálních služeb ve Slaném lze vytvořit systém služeb v odpovídající kvalitě a v souladu s místními potřebami. Na výsledném materiálu se podílejí zástupci města, odborníci i veřejnosti, tzv. strategický tým a pracovní skupiny. Účastníci schůzek diskutují a rozhodují o prioritách a způsobech řešení sociálních služeb, které jsou založeny na výsledcích šetření mezi občany Slaného, za použití všech dostupných zdrojů, odborných znalostí a vlastních zkušeností. Vývoj KPSS ve Slaném Během března a dubna byly zpracovány socio-demografická analýza a výzkum poskytovatelů a příjemců sociálních služeb, které slouží jako podklady pro jednání o plánování sociálních služeb.

13 strana 13 Socio-demografická analýza zkoumá základní sociálně demografické charakteristiky města. Její součástí je prognóza věkového složení obyvatelstva, analýza sociálně ekonomických charakteristik města, které vyúsťují v prognózu trhu práce a podrobný rozbor nezaměstnanosti ve městě. Výzkum poskytovatelů sociálních služeb zpracovává základní údaje o poskytovatelích sídlo, kontakt, zaměření jejich činnosti, typy poskytovaných služeb, kapacity, struktura financování atd. Výzkum příjemců sociálních služeb analyzuje způsob, jakým je veřejnost informována o nabídce sociálních služeb, využívání sociálních služeb a zařízení poskytujících sociální služby příjemci, hodnotí úroveň sociálních služeb ve městě a hledá chybějící služby. Druhá etapa Druhá etapa proběhla formou osobních setkávání mezi zástupci města, odborníky z řad poskytovatelů a veřejností včetně příjemců sociálních služeb. Dne proběhla první schůzka strategického týmu, kterou vedl zpracovatel KPSS pan PhDr. Pavel Klůs z agentury ViP. Účastníci stanovili vizi města v oblasti sociálních služeb a zpracovali SWOT analýzu (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). Dále se rozdělili do tří pracovních skupin: 1. senioři, zdravotně postižení 2. rodiny a děti 3. osoby ohrožené sociálním vyloučením Schůzky proběhly v týdnu od 4. června do 10. června. Účastníci řešili situaci dané skupiny a stanovili priority, které se pro danou oblast dělají a nebo jsou zamýšleny. Následovala přibližně dvoutýdenní lhůta, během které zájemci z řad účastníků zpracovávali listy aktivit seznamy projektů, které realizují, nebo které zamýšlejí realizovat a chtějí, aby tyto projekty byly uvedeny v aktivní databázi KPSS města Slaný v tzv. akčním plánu. 27. června 2007 proběhla druhá schůzka strategického týmu, jejímž výstupem je pracovní verze vlastního dokumentu Komunitní plán sociálních služeb města Slaný. Dokument hodnotí jednotlivé analýzy a výzkumy, popisuje situaci před zpracováním plánu a ukazuje průběh celého procesu. Nedílnou součástí je akční plán a také databáze projektů sociálních služeb, ve které jsou zformulovány myšlenky bez konkrétního časového určení a bez konkrétní představy o realizaci. V rámci projektu byl během měsíce června zpracován katalog poskytovatelů sociálních služeb. V současné době probíhají jeho korekce a úpravy, předpokládaný termín distribuce je během podzimu. Co dál? Nyní nastává etapa veřejného projednání a schválení dokumentu radou a zastupitelstvem města. Proto je třeba oslovit jak odpovědné odborníky, tak veřejnost. Dokument jako takový a připomínkovací formulář můžete získat v Infocentru, ve vestibulu hlavní budovy MěÚ Slaný, Velvarská 136, v úředních dnech na chodbě odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo na internetových stránkách města v sekci Rozvoj města. Své návrhy a nápady odevzdávejte do na předtištěném formuláři do připravené schránky ve vestibulu hlavní budovy MěÚ, Velvarská 136, nebo elektronicky na adresu Během měsíce listopadu budou připomínky zpracovány a celý dokument bude předložen radě a zastupitelstvu města ke schválení. Tímto krokem proces komunitního plánování nekončí. V následujících letech bude přibližně jedenkrát ročně akční plán a databáze aktualizovány. Věříme, že převedení teorie do praxe bude úspěšné a systematický rozvoj sociální oblasti přispěje k spokojenosti a plnohodnotnějšímu životu občanů města. Bc. Jitka Poláková, referent úseku manažera rozvoje města DYS-CENTRUM PRAHA POBOČKA SLANÝ DYS-centrum Praha je občanské sdružení, které se zabývá problematikou specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) a lehkými mozkovými dysfunkcemi (dnes ADHD, hyperkinetický syndrom, ADD). Toto občanské sdružení vzniklo v roce 1995 z podnětu našeho předního dětského psychologa pana Prof. Zdenka Matějčka.Během své 12 leté existence pomáhá DYS-centrum dětem se specifickými poruchami učení, jejich rodičům a pedagogům jak v oblasti terapeutické, informační, dokumentační, vzdělávací - jsme akreditované pracoviště MŠMT ČR. Dětem a mládeži se specifickými problémy nabízíme volnočasové aktivity pro optimální rozvoj jejich osobnosti, která je často negativně ovlivňována opakovanými školními neúspěchy. S dospívající mládeží pracujeme v neformálních skupinách, tzv.klub dospívajících. DYS-centrum má rozsah své působnosti po celé České republice. Od října tohoto roku vzniká ve Slaném pobočka pražského DYS-centra. Nabízíme diagnostikování, nápravnou, reedukační péči, odborné konzultace, spolupráci se školami, práce s rodinami. Kontakt: Soukenická ulice 61, Slaný, mobil: ,

14 PRÁZDNINY A ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE U DIVADLA Někdo si možná myslí, že se ve školách během prázdnin nic nedělá a neděje. V mateřské škole U Divadla ve Slaném tomu tak není. Začátkem prázdnin to vypuklo - vystěhovalo se zařízení pavilonu A a nastoupili řemeslníci. Nejprve se vybouraly staré rozvody vody, odpady, dlažba a obklady. Pak se začalo s celkovou rekonstrukcí umýváren a WC. Zpočátku se postupovalo podle harmonogramu, ale později začala práce váznout. Najednou tu byla polovina srpna a vypadalo to, že se vše včas nedokončí a snad nezahájíme nový školní rok. Vše ale vzalo ten správný spád začalo se finišovat. Pracovalo se od rána až do večera a to doslova, řemeslníci odcházeli vždy až ve 20 i ve 21 hodin. Obkládalo se, pokládala se dlažba, dělal se nový rozvod elektřiny, pokládalo se linoleum atd. Zatímco v jednom pavilonu probíhala rekonstrukce, ve vedlejším pavilonu B se konal další ročník letní školy programu Začít spolu, podle kterého už naše škola pracuje 15 let a jsme tréninkovým centrem tohoto programu. Dvacátého srpna k nám přijelo 25 učitelek z celé republiky a také jedna školní inspektorka (zastoupena byla města Ostrava, Brno, Břeclav, Ústí nad Labem, Praha, Stehelčeves atd.) Během týdne, kdy u nás probíhala letní škola, přišli na setkání s učitelkami i zástupci našeho města páni místostarostové Pavel Bartoníček a Jaroslav Hložek a také vedoucí odboru školství paní Dagmar Karfíková. Letní setkání učitelek proběhlo v naší škole již poněkolikáté a také letos bylo velmi úspěšné. Paní učitelky zde nejen načerpaly poznatky o programu Začít spolu, ale předaly si zde různé dovednosti a zkušenosti z oboru školství. Ve volném čase poznávaly i naše město. Vylezly na Slánskou horu, hledaly slaný pramen, došly také na Boží hrob a dokonce si vyzkoušely i naše divadlo na prknech, co znamenají svět, předvedly své scénky zaměřené na historii Slaného. Na náměstí pak proběhla i královská hostina. Tam za námi na chvilku přišel i pan starosta Ivo Rubík. Absolventky Letní školy konané v MŠ U Divadla strana 14 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na prázdninovém provozu naší školy a také na její rekonstrukci panu Martinovskému, bratrům Burandům, firmě ELZAS Zlonice, firmě MATAS za položení lina v šatnách dětí a firmě pana Pazourka z Roudnice za truhlářské práce. Dále bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří se podíleli na úklidu a přípravě tříd na zahájení školního roku a také pracovníkům městského divadla za pěkné přijetí všech učitelek účastnic letní školy. Letošní letní škola měla velký ohlas a mnohé paní učitelky slíbily, že se přijedou do naší školy podívat za plného provozu. Nám nezbývá než se těšit na další setkání. Tak snad ještě na závěr popřeji všem šťastné vykročení do nového školního roku. Milena Sunkovská, MŠ U Divadla HVĚZDÁRNA V ŘÍJNU 2007 Hvězdárna je otevřena úterý pátek od 19 do 21 hodin. Prohlídky hvězdárny a pozorování dalekohledy v 19.00, 19.30, a Pozorování oblohy jen za jasného počasí. Filmový večer čtvrtek v 19 hodin Do blízkého i vzdáleného vesmíru Cyklus přednášek sobota od 14 hodin Úplné zatmění Slunce Turecko 2006, Mgr. L. Soumarová, Aurora 2002 za polárními zářemi, J. Rozehnal, Do CERNu a zase zpět, Prof. RNDr. P. Kulhánek, CSc. Astronomický kurz hvězdárna pořádá astronomický kurz pro posluchače od 13 let. Ve 25 lekcích posluchači získají přehled o současné astronomii. Kurz se koná každé úterý od hodin v přednáškovém sále hvězdárny. Zájemci se mohou připojit. Kurzovné 500 Kč. Telefon.: , Vinotéka U Jana Amose Komenského náměstí 690 čtvrtek 25. října 2007 v 19 hodin DEGUSTACE JAR, Chile od 19 hodin v restauraci Union pouze 25 míst!!! přijďte si k nám včas pro vstupenky otvírací hodiny a kontakt po pá 10 12, 13 18, so 9 12 mobil ,

15 POKUS O PŘEKONÁNÍ REKORDU Knihovna V. Štecha ve Slaném pořádá na závěr Týdne knihoven a u příležitosti 110. výročí založení pokus o překonání rekordu Nejvíc lidí na jednom místě s knihou v ruce ve spolupráci s Agenturou Dobrý den Pelhřimov. Dosavadní rekord (381 lidí) drží Knihovna Kroměřížska a byl vytvořen v únoru letošního roku. Příznivci knihovny a rekordů se sejdou v sobotu 6. října 2007 v 10 hodin na Masarykově náměstí ve Slaném. Vedle pokusu o překonání rekordu si zde mohou příchozí zasoutěžit, prohlédnout stánky partnerů knihovny, např. škol a mateřských škol, Infocentra, hasičskou techniku apod. Mediálním partnerem akce je Kladenský deník. Všichni věříme, že rekord pokoříme. Mgr. Naděžda Rollová SLÁNSKÉ INFOCENTRUM NA SKALICKÝCH DNECH Příjemné babí léto přilákalo ve dnech září 2007 do slobodného kráľovského mesta Skalica víc než 15 tisíc návštevníků. Konaly se zde Skalické dny, které oficiálně otevřel v pátek večer primátor města Skalica Stanislav Chovanec, nabídl tři hudební scény, tradiční jarmark řemeslníků, ale i vyhlášený skalický trdelník, burčak a v neposlední řadě i hokejový zápas. V rámci kulturního projektu Staňte sa súčasťou Skalice měli návštěvníci poslední možnost navštívit zadarmo deset zpřístupněných skalických památek. Vedle hlavního programu mohli návštěvníci města zhlédnout v Domě kultury výstavu Třebíz ve fotografii pana Pavla Vychodila. Paní Lidmila Hrůzová (referent pro vnější vztahy Městského úřadu Slaný) a Zoja Kučerová (vedoucí Infocentra Slaný) měly možnost být u toho. Již potřetí společně se slovenskými kolegyněmi vystavovaly propagační materiály města a našeho regionu na stánku umístěném na náměstí Vino Bohemia, spol. s r. o. Komenského náměstí 690 Velkoobchodní prodej pro živnostníky a firmy Vinařství Tomáš Krist Třebízké pálenky a likéry Valašský penicilin 33% Valašská slivovice 50% Krkonošská medovina Olivové oleje Itálie po pá 10 12, 13 18, so 9 12 mobil , strana 15 na hlavní zóně. V nabídce byly informační letáky města Slaného, Vlastivědného muzea, Slánské hory a národopisného muzea Třebíze. Infocentrum dodalo brožurky Sladký víkend ve Slaném, Kam na výlet a Kam za sportem. Pro děti dovezly drobné suvenýry. Zoja Kučerová, Infocentrum PŘIJĎTE CVIČIT DO SOKOLA Po prázdninových rekonstrukcích otevřela slánská sokolovna opět svou náruč zájemcům o sport a tělovýchovu. Cvičení oddílů odboru Všestrannosti zůstává ve stejných časech jako v sezóně minulé. Rodiče a děti (2 4 roky) cvičí v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 17 hodin, předškolní věk (4 6 let) v úterý od 17 do 18 hodin, mladší žactvo (1. 4. třída) v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin, starší žactvo a dorosty ve stejné dny od 18 do 19 hodin, zdravotní tělocvik je v úterý od 18 do 19 hodin a po něm následuje hodina příjemného cvičení pro ženy a dívky. Jedinou změnou je půlhodinové posunutí času u jógy, která začíná ve středu od 20 hodin. Ve svých tréninkových hodinách cvičí také sokolské sporty karate, volejbal a nohejbal. Mimo uvedenou sportovní činnost se můžete přijít do slánské sokolovny opalovat v Soláriu Pacific Sun denně od 9 do 21 hodin, v sobotu a v neděli od 12 do 21 hodin a dámy zde mohou využít nové nabídky nehtového modelingu. Tak tedy neváhejte a přijďte si s námi zacvičit do slánské sokolovny. Noví členové se mohou přihlásit do výše uvedených oddílů v hodinách jejich cvičení. Všichni jsou srdečně zváni. Libor Dobner, starosta slánského Sokola VLASTIVĚDNÉ MUZEUM 9. října 2007 v 9.30 Slánské rozhovory bývalá piaristická kaple 10. října 2007 v Písně ztraceného ráje koncert kruhu přátel hudby, sólisté Štěpán Rak kytara, Alfréd Strejček umělecký přednes, bývalá piaristická kaple 31. října 2007 v 17 hodin Putování Portugalskem přednáška a promítáním Barbory a Pavla Bartoníčkových malá galerie muzea AKCE V DPS NA SADECH pondělí ve Kulturně společenské odpoledne, hraje Vl. Holec čtvrtek v Kavárnička pro seniory, kapela Bratří Horů Každé úterý od 14 hodin probíhá cvičení diabetiků, kroužek ručních prací seniorůd a dvakrát za měsíc navštěvuje DPS řeholník.

16 strana 16 sobota HUDEBNÍ VEČER V UNGELTU k poslechu a tanci hraje SLÁNSKÁ HUDEBNÍ SPOLEČNOST rezervace v restauraci nebo na telefonu Dumrealit.cz Realitní kancelář se sedmnáctiletou tradicí NAŠE RK PRODÁ VAŠÍ NEMOVITOST ČI BYT RYCHLE A ZA MAXIMÁLNÍ TRŽNÍ CENU Inzerce Vaší nemovitosti na 20 největších realitních serverech ZDARMA. Předprodejní servis ZDARMA. Právní servis ZDARMA. Při podpisu exklusivní smlouvy odhad Vaší nemovitosti pro daňové účely ZDARMA. VOLEJTE ZDARMA NEBO Kompletní nabídku naší realitní kanceláře naleznete na Zahraniční společnost, vyrábějící elektronické řídící jednotky pro elektrické posilovače řízení aut, s pracovištěm ve Slaném, hledá uchazeče na pozici Operátor/Operátorka výroby Náplň práce: obsluha poloautomatické linky, vykonávání (fyzicky nenáročných) pracovních operací v různých fázích výroby, kontrola kvality Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, pečlivost, dobrý zdravotní stav, možnost pracovat ve směnném provozu. Nabízíme: dobrý výdělek, čisté pracovní prostředí, přátelský kolektiv, zaškolení, příspěvek na závodní stravování, 13. plat, zajištění dopravy po Slaném a z odpolední směny do vzdálenosti 25 km v okolí Slaného. Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte ( ), nebo si přijďte vyplnit osobní dotazník, případně zašlete svůj životopis na níže uvedené kontakty. Těšíme se na Vás! EPCEurope, s. r. o., Politických vězňů 1565, Slaný Telefon.: , OPERÁTOR VÝROBY Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH, s. r. o., hledá pracovníky montážní linky. NABÍZÍME odpovídající platové ohodnocení, 13. plat, příspěvek na penzijní připojištění a jiné výhody POŽADUJEME manuální zručnost, vztah k technice Životopisy zasílejte na nebo na adresu: Politických vězňů 1564, Slaný, telefon:

17 strana 17 KNIHOVNA V. ŠTECHA Emil Filla organizátor kubistického světa. Ve čtvrtek 4. října od 17 hodin pokračuje cyklus přednášek s názvem Velké osobnosti českého malířství. Přednášky s obrazovým doprovodem povedou lektoři Národní galerie v Praze. Sejdeme se v přednáškové místnosti knihovny. Oddělení pro dospělé čtvrtek 25. října od 9 do 11. hodin pořádáme pro maminky na MD a pro všechny zájemce praktickou hodinu Veselé a strašidelné vstřihovánky z papíru. Sejdeme se v dětském oddělení. Pobočka Na Dolíkách, Rabasova 821, 3. ZŠ, 1. patro V pondělí 22. října od 9 do hodin pořádáme pro maminky na MD a pro všechny zájemce praktickou hodinu Veselé a strašidelné vystřihovánky z papíru. Sejdeme se na pobočce Na Dolíkách. Chodba knihovny Ekofór výstava hnutí Brontosaurus o nejlepší ekologický fór. Od 3. do 31. října INFOCENTRUM INFORMUJE Ve středu 19. září 2007 v 16 hodin byla v Infocentru Slaný na Masarykově náměstí zahájena výstava fotografií slánského fotografa pana Pavla Vychodila. Výstava se koná u příležitosti vydání posledních dílů projektu Kulturně historické putování Slánskem a ke zhlédnutí jsou fotografie, které se do těchto materiálů nevešly. Výstava je prodejní. Infocentrum Slaný již od roku 2002 pracovalo na projektu, ve kterém si dalo za cíl zmapovat celý region slánského politického okresu z roku Nyní je projekt ukončen. Během těchto let se vydalo 13 dílů Kulturně historického putování Slánskem, na kterém se podílely obce regionu. Bez jejich pochopení a finanční spoluúčasti by se nám v žádném případě nepodařilo tento projekt dokončit. Za to jim patří poděkování. Účast města Slaný, jako zástupce regionu, na významných veletrzích cestovního ruchu s dlouholetou tradicí, které přinesly rekordní počty návštěvníků do regionu z ČR, ale i ze zahraničí, nás utvrzuje v tom, že tyto materiály jsou potřebné. Jsou k dostání u nás v Infocentru Slaný jako tip na zajímavý jednodenní výlet do okolí pro turisty, cykloturisty. Tipy jsou zajímavým námětem jak pro individuální turistiku, tak organizovanou turistiku. Celou sérii v českém jazyce je možné získat v IC Slaný, informace o tom na stránkách a také na V budoucnu by měl být zhotoven překlad textů a ten by měl sloužit jako podklad pro tvorbu materiálu Kulturně historického putování Slánskem v jazykových mutacích. Sběratele pohlednic bychom rádi upozornili na nový pohled města Slaného se záběrem na Masarykovo náměstí. Pohled je doplněn znaky měst Středočeského kraje. Knížku Libora Dobnera Bořek, kluk ze znaku se dvěma tucty nejstarších příběhů a pověstí, určenou především dětem a mládeži, stejně jako Kalendář královského města Slaný na rok 2008 si můžete koupit v Infocentru. Kalendář Slaný na starých pohlednicích 2008 V úterý od 16 hodin si budete moci koupit ve slánském Infocentru již pátý jubilejní slánský kalendář na rok 2008 ze série kalendářů s historickými pohlednicemi. Pokračování na straně

18 strana 18 A jak už bývá u nás zvykem, i letos to bude v tento jediný den za neuvěřitelnou cenu. Turistická sezona 2007 ve Slaném Letošní turistická sezona byla jubilejní, pátá. Slavnostně jsme ji zahájili v sobotu 28. dubna 2007 v 10:30 procházkou po Slaném se zastávkami v kostele svatého Gotharda, u Velvarské brány, na Hlaváčkově náměstí, letos poprvé se souhlasem Pražské židovské obce na slánském židovském hřbitově, dále na městské hvězdárně a došli jsme až do Dolína ke kostelu svatého Šimona a Judy. V průběhu léta a podzimu přišlo na vycházky téměř 500 zájemců. Návštěvníci si vybírali z osmi tematických okruhů. Největší návštěvnost, která mnohonásobně převyšovala všechny ostatní, měla noční vycházka. Pokud by měl někdo zájem rozšířit naše řady průvodců a stát se externím spolupracovníkem, rádi ho mezi námi přivítáme. Více na telefonním čísle nebo meilem Hlašte se do 20. října Slánsko navštívili zástupci velkých cestovních kanceláří Dne 13. září 2007 navštívili turistický region Slánsko zástupci 30 incomingových cestovních kanceláří. Infocentrum Slaný ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourismem koordinovalo jejich celodenní pobyt. Z možností, které region nabízí, jsem domluvili návštěvu Národopisného muzea v Třebízi, japonskou zahradu Bambuscentrum tamtéž, Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích, golfové hřiště v Beřovicích. Navštívili Slaný a Hotel Hejtmanský dvůr**** pro ně připravil polední menu a zajistil prohlídku celého hotelu. Po celou dobu je provázela Jana Neumannová, externí pracovník a průvodce IC Slaný. Byla to první akce tohoto typu za dobu existence Infocentra, řekla Zoja Kučerová. Není vůbec jednoduché připravit do nejmenších detailů manuál, který budou mít naši hosté celý den s sebou, včetně parkovišť a třeba i veřejných toalet. To jsou také důležitá měřítka, podle kterých se hodnotí úrověň dané lokality. Odpoledne si je převzala kolegyně z kladenského Magistrátu Eva Šípková. Závěr dne byl určen press tripu a workshopu, na kterém mohli už jednotliví zástupci CK hovořit, sjednávat a uzavírat smlouvy přímo s vystavovateli (prezentujícími se subjekty). ŠACHOVÝ TURNAJ Šachový oddíl SK DDM SLANÝ pod záštitou Královského města Slaný a s podporou Kulturních zařízení města Slaného pořádá 2. ročník otevřeného šachového turnaje mládeže O slánský helm. Sobota 6. října Prezentace hodin. Zahájení hodin. Místo konání: Městské centrum GRAND, Třebízského 161, Slaný. Právo účasti: Ročník 1993 a mladší všichni registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky ročníky všichni registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky. Systém hry: Švýcarským systémem, 2 x 25 minut na partii, 3 samostatné turnaje, 7 kol. Tempo hry pro 1. (2.) kolo a počet turnajů mohou být upřesněny podle účasti! Podmínky účasti: přihlášení mají přednost, kontakt: nebo Miroslav Henrych, Na Vavřinci 361, Slaný. Údaje: Jméno a příjmení, datum narození, registrace (oddíl / klub), VT (ELO). Uzávěrka přihlášek přijetí přihlášky mailem bude potvrzeno nepřihlášení hráči start do vyčerpání kapacity hrací místnosti s přednosti hráčů z regionu C2 na každého lichého hráče kompletní šachová souprava + hodiny; není-li možno zajistit (platí pro neregistrované hráče) uvést výrazně v přihlášce požadavek na zajištění péčí pořadatele povinné přezutí startovné 30 Kč. Vyhodnocení: tato soutěž je 2.turnajem základního kola krajského přeboru mládeže - region C2. Kategoriím H16, H14, H12, H10, DS, DM se započtou body do celkového pořadí základního kola KP mládeže podle propozic ZKKP. Partnerem turnaje je společnost Bateria Slaný CZ, s.r.o. TŘEBÍZ VE SKALICI Národopisné muzeum v Třebízi se od 14. září 2007 prezentuje výstavou Pavla Vychodila ve slovenské Skalici. Na fotografiích seznamuje návštěvníky s vesnicí, kde na půvabné návsi zůstaly stavby, které jsou dnes součástí muzea. Pavel Vychodil svým objektivem zachytil i málo známá malebná místa pod Skálou i přírodní zákoutí v okolí obce. Výstava vzbudila ve Skalici velký zájem. Pavel Vychodil před svojí výstavou ve slovenské Skalici SŇATKY VE SLANÉM V měsíci srpnu (od 19.8.) a září (do 21.9.) byly v obřadní síni Městského úřadu ve Slaném uzavřeny následující sňatky: Antonín Prokeš, Slaný a Martina Blažíčková, Slaný Pavel Mrzílek, Beřovice a Zdeňka Löfflerová, Hořešovičky Evžen Tichý, Havířov a Lucie Valdmanová, Slaný Vladislav Beránek a Eva Chloubová, oba Hořešovičky Jaroslav Valášek, Cvrčovice a Radka Trejbalová, Kladno 3 Milan Kuruc, Kroučová a Žaneta Matičková, Kroučová Martin Přibyl, Pchery a Martina Šulcová, Pchery

19 SLÁNSKÉ PAMĚTIHODNOSTI Kněžiště kostela sv. Gotharda kamenná kniha slánské minulosti strana 19 V sobotu 8. září na den památek se mnozí Slaňáci vypravili na prohlídku kostela sv. Gotharda a zejména jeho vznosného kněžiště. Na místě ocenili um středověkého mistra, který navrhl a řídil stavbu štíhlého presbyteria, ale mnozí pro sebe objevili i další svědectví desítky značek kameníků cechovních korporací na kvádrech presbytáře, které později doplnily záhadné nápisy vztahující se snad k průběhu stavby a dál krátké texty s tradičními symboly víry. V letních měsících se zabýval středověkými kamenickými značkami a nápisy na průčelí kostela ing. arch. Petr Chotěbor, který se systematicky věnuje stavbě středověkých kostelů, zejména pak pražské katedrály, již má památkově na starosti, a který přednášel také na Slánské akademii volného času. Výsledkem by měla být kapitolka do připravovaného průvodce slánského kostela, jenž by měl spatřit světlo světa koncem roku. Když jsem s ním po prohlídce závěru kostela mluvil, řekl, že na ploše presbyteria a sakristie, kam až bylo možné dohlédnout, rozpoznal na 124 značek kameníků. Podle jeho předběžného vyhodnocení lze usuzovat, že pocházejí od jedenácti kameníků, přičemž z toho dva se objevili jen jednou značkou. Z toho vyplývá, že celý presbytář stavělo, respektive kámen pro něj tesalo, asi devět kameníků a dva z nich pokračovali ještě i na stavbě sakristie, která je přece jen o něco mladší. Dá se tak říci, že stavba chrámu probíhala bez podstatných zvratů, bez velkých přestávek, jak o tom vypovídá i vlastní architektonické tvarosloví kamenných ostění oken a dalších prvků. Také se zdá, že presbytář byl postaven spíše kolem roku 1450, než jak se často uvádí k roku 1500, nebo dokonce k roku Letopočet 1520 (MCXX), který nalezneme na sakristii, patrně bezprostředně se stavbou kostela nesouvisí. Mimořádně zajímavé jsou nápisy červenou rudkou, a to zejména u okna kněžiště na jižní straně. Zejména onen se slovem labor by mohl mít klíčový význam pro dataci. Ten, kdo jej napsal, musel stát na lešení, které bylo součástí stavby kněžiště, nebo při nějaké jeho opravě. Jak poznamenal Petr Chotěbor, vše je ještě třeba kriticky vyhodnotit. Ale i tak se můžeme na jeho příspěvek, který zjevně upřesní datování slánské památky, těšit. Pro úplnost je třeba připomenout, že první inventuru kamenických značek na slánském kostele a Velvarské bráně provedl a publikoval ve Slánském obzoru autor prvního soupisu památek Slánska Ferdinand Velc. Vedle těchto středověkých značek kameníků, středověkých nápisů nebo znaků slánských cechovních korporací, které se podílely na stavbě, nalezneme i další mladší svědectví. A tak čteme různé letopočty, monogramy a další sdělení psaná na kamennou stěnu, kam až lidská ruka dosáhla. Do roku 1818 byl kolem kostela hřbitov s kostnicí, později vše proměněno na školní zahradu, kam byl běžně přístup. A tak na jednom kvádru čteme jméno Novák s jezuitským monogramem IHS a třemi hřeby, které tuto zkratku jména Ježíš tradičně doprovázely doba baroku, nebo František Sneiberger (?) 1893 či zajímavý motiv půllitru, lahve šňapsu a ptáka s ratolestí v zobáku z roku 1869 na severní straně. A takových nápisů je na stěně kněžiště a sakristie mnoho, přičemž poslední poznamenání snad je nápis Světu mír To je však spíše otázka pro psychoanalytika než pro historka umění nebo památkáře. A tak stojíme před skvělou architekturou slánského kostela, kterou obohatil čas různými poselstvími našich předků. Spojila se zde architektonická krása, která svým výrazem směřuje k nebi, a připomínka, kterou se snažíme odsouvat denně z naší mysli memento mori / pamatuj na smrt. A v tomto smyslu zjišťujeme, že památka je více než umělecké dílo je pro nás i znamením života našeho i těch, kteří zde byli před námi. A i to nás svým způsobem zavazuje o ni pečovat. Další obrazovou dokumentaci nalezne zájemce na webových stránkách Vladimír Přibyl Značka korporace Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, 1. místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Tomáš Brousil. Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna KOČKA. Toto číslo vyšlo 4. října Uzávěrka byla 25. září Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

20 PLACENÁ INZERCE Hotel Hejtmanský dvůr Masarykovo nám. 110, Slaný tel: , 120, Co jsme pro vás připravili? VÁNOČNÍ VEČÍREK CHYSTÁTE SE USPOŘÁDAT VÁNOČNÍ VEČÍREK, OSLAVU? NECHTE TO NA NÁS Ač se to nezdá blíží se konec roku a Vánoce začínají klepat na dveře. Pokud se chystáte pro své obchodní partnery či zaměstnance uspořádat vánoční večírek, ochotně a rádi Vám s tím pomůžeme. Vaše představy a naše profesionální zkušenosti Vám zaručí dokonalou a úspěšnou oslavu. Více informací na tel ,-120, nebo KOUZELNÁ ZELENINA Kari květák s čínskou zeleninou, pečenými rajčaty a balsamikovopomerančovou esencí 68,-Kč Gratinovaný lilek plněný zeleninovou směsí položený na zrcadle z tomatové omáčky 96,-Kč Bramborovo-čočkové placičky se zeleninovými špagetami, vlašskými ořechy a houbovým soté 75,-Kč Grilovaný fenykl na marinovaném ananasu, jablkách a čínské zelenině zdobený vinnou omáčkou 86,-Kč RELAX CENTRUM je vhodným prostorem nejen pro relaxaci po fyzickém i psychickém vypětí všedního dne, ale také neformálním a netradičním místem pro různá osobní i pracovní setkání. RYCHLÝ OBĚD - JEDINĚ U NÁS! OBĚD FORMOU BUFETU: nabízíme výběr ze tří hlavních chodů, polévku, salátový bufet a moučník Jednotná cena: 75,- Kč/os 1 3 OSOBY NA 1 HODINU 300,-KČ 3 A VÍCE OSOB 100,-KČ/1 HODINA

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 12. 9. 2012 USNESENÍ č. 50/6-12 Z 1. Rozpočtové opatření č. 34/2012 pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 35.000,-

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne 15. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Financování rekonstrukce domů č.p. 1467, č.p. 1468, nábřeží 1. máje

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 13-2008 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30.10. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 14.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM27/2016 Ocenění za mimořádnou reprezentaci města Bc.

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č.

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2012 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 19.09.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Roman Karásek,

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více