Diskuse Ceník služeb Zdarma literatura Sleva Dárek Způsob platby Faktury zaslat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskuse Ceník služeb Zdarma literatura Sleva Dárek Způsob platby Faktury zaslat"

Transkript

1 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ÚČETNÍHO PORTÁLU A MZDOVÉHO PORTÁLU Provozovatelem vzdělávacího a informačního internetového portálu na webových adresách a (dále jen Portál) je společnost Oswald a.s., se sídlem V Drahách 39, Bohuňovice, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2428, která poskytuje službu informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uživatelům služby. Podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele. Výklad pojmů Poskytovatel Právnická osoba, která poskytuje službu informační společnosti. Uživatel Fyzická nebo právnická osoba, která užívá služby poskytované poskytovatelem. Služby Jsou poskytovatelem uživateli poskytovány buď bezúplatně (základní služby) či za úplatu (placené služby) v závislosti na typu zaplacených služeb a typu uživatele. Placené služby lze získat registrací a uhrazením stanoveného registračního poplatku. Obsah služby Užitečné, aktuální a průběžně aktualizované materiály vycházející z platných předpisů a legislativy s možností dotazů pro ekonomické pracovníky a pracovníky ekonomických úseků, účetní, ekonomy, daňové poradce, auditory a manažery firem a řadu dalších. Materiály Jako materiály jsou souhrnně označovány všechny články, příklady, šablony, pomůcky, přehledy, aktuality a další odborné informace z dané problematiky. Zjednodušená registrace Představuje povinné vyplnění pouze těchto položek: jméno příjmení používaná přezdívka pro diskusi Je povinná pro využívání diskuse. Tato registrace je bezplatná. Tento vstup není zpoplatněn. Zjednodušená registrace není povinná pro užívání služeb poskytovaných zdarma. Tato registrace neumožňuje čtení ani stahování placených materiálů. Placená registrace Je povinná pro využívání placených služeb. Tato registrace je placená. Po zaregistrování formou vyplnění elektronického formuláře a uhrazení registračního poplatku je umožněn vstup na portál. Druhy placených registrací VIP registrace přístup k veškerým materiálům. Standardní registrace přístup k omezené množině materiálů. Registrace Mzdový/á účetní přístup k veškerým materiálům, které se týkají problematicky mezd a nalézající se zejména v sekci:

2 o o o o Mzdy (vstup také přes Daně (vstup také přes Právo Pojistné Je určena pro ty, kteří se zabývají pouze problematickou závislé činnosti a nechtějí být na portále zahlceni jinými informacemi. Pro zobrazení informací určené pouze pro mzdovou/mzdového účetní je určena volba: Jsem mzdový/á účetní. Po jejím zatržení jsou filtrovány informace určené (pokud zatržení zrušíte, dostáváte se zpět na veškeré informace Portálu). Kdykoliv je možno přejit na jiný druh placené registrace doplacením rozdílu mezi registracemi a informováním em na Diskuse Diskusní fórum, na které mohou registrovaní uživatelé vkládat diskusní příspěvky. Ceník služeb Cena za placené služby poskytované uživateli je stanovena podle aktuálního ceníku, který je přístupný na Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za službu. Zdarma literatura Pokud v době registrace je aktuální nabídka literatury zdarma, případně máte možnost volby mezi více publikacemi, dojde Vám Vámi zvolená literatura poštou na adresu uvedenou v registraci. Lhůta dodání je obvykle 14 dnů, pokud u literatury není informace, že vyjde např. v březnu 201x, pak obratem po vydání literatury. V případě jakýchkoliv problémů nás kontaktujte na čísle , případně e- mailem na Sleva Pokud v době Vaší registrace vlastníte slevový kód, vyplňte jej při registraci a již při kalkulaci ceny se Vám zobrazí slíbená sleva. Slevový kód je možno získat zejména na přednášce našich autorů případně jako jednorázovou akci, kterou vyhlašuje poskytovatel, nebo jinak. V případě jakýchkoliv problémů nás kontaktujte na čísle , případně e- mailem na Dárek Pokud v době registrace je aktuální nabídka dárku, případně máte možnost volby mezi více dárky, dojde Vám poštou na adresu uvedenou v registraci, pokud není uvedeno jinak, do 14 dnů. V případě jakýchkoliv problémů nás kontaktujte na čísle , případně e- mailem na Způsob platby 1. převodem na účet 2. online platbami (platby přes mikroplatební systém GoPay) Faktury zaslat Při registraci si volíte způsob doručení faktury, a to:

3 elektronicky elektronicky a poštou Nejedná se o fakturu s elektronickým podpisem, ale po vytisknutí o tištěný doklad v papírové podobě. Podle našeho názoru je tento doklad dostačující do Vašeho účetnictví a po doplnění příslušných náležitostí u Vás se jedná o originál dokumentu, jehož pravost jsme připraveni potvrdit. Práva a povinnosti uživatele 1. Uživatel je povinen se seznámit s podmínkami a obsahem služby/portálu před započetím užívání služby/portálu. 2. Služby/portál může užívat pouze uživatel, který při jejich užívání dodržuje tyto podmínky a právní předpisy. 3. Uživatel se zavazuje uvést v žádosti o registraci pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů poskytnutých v žádosti; v případě neoznámení těchto změn jsou rozhodné údaje uvedené v žádosti a uživatel odpovídá za případně vzniklou škodu. 4. Uživatel (fyzická osoba) souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů poskytovatelem jako správcem podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou, pro případ, že takové údaje uživatel buď vyplnil, nebo je poskytovatel získal na základě žádosti, či v rámci přístupu uživatele ke službě (např. akce KDP ČR či akce VOXu). Uživatel odesláním žádosti či započetím užívání služby potvrzuje, že všechny údaje jím vyplněné, včetně údajů osobních, jsou-li poskytovány, jsou pravdivé a přesné a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uděleného souhlasu, zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že jako subjekt osobních údajů má přístup k těmto údajům a že je oprávněn kdykoli takový souhlas odvolat písemným oznámením na adrese poskytovatele (to neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené právními předpisy). Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů v zákonném rozsahu třetí osobu. 5. Uživatel plně odpovídá za obsah uživatele (zejména příspěvky uživatele), jím ukládaný v rámci užití služby. 6. Obsah uživatele (zejména příspěvky uživatele), ukládaný uživatelem v rámci užití služby, musí být věcný, pravdivý, nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména autorským zákonem, občanským zákoníkem či obchodním zákoníkem, či dobrými mravy (tzn. nesmí se jednat např. o vulgární slova), nesmí zmiňovat či odvolávat se na konkurenční produkty, ani zasahovat do práv poskytovatele či třetích osob. 7. Uživatel portálu si je vědom toho, že obsah portálu je průběžně upravován podle úvahy poskytovatele, který může kdykoli bez předchozího upozornění nebo souhlasu uživatele měnit či odstraňovat jakoukoli část obsahu či přestat zcela provozovat portál; uživatel tak může pozbýt trvale či dočasně přístup jak k obsahu poskytovatele a třetích osob, tak i k obsahu uživatele. 8. Uživatel okamžikem umístění obsahu (příspěvku) na portálu v rámci komentáře či diskuse poskytuje poskytovateli oprávnění k jeho užití; bude-li obsah uživatele (příspěvek) autorským dílem či jiným předmětem ochrany právy duševního vlastnictví, sjednávají strany, že uživatel poskytuje poskytovateli nevýhradní bezúplatnou opravňující licenci k užití takového obsahu (příspěvku) všemi způsoby v neomezeném rozsahu na dobu trvání majetkových práv autorských, resp. dobu ochrany, v původní i přetvořené podobě (zpracované, upravené či jinak změněné, ve spojení či v souboru s jinými díly či prvky) s právem poskytovat podlicence či postupovat licenci třetím osobám. Uživatel tak souhlasí se zpracováním, úpravami či jinými změnami obsahu (příspěvku), se spojením či zařazením obsahu (příspěvku) do souboru s jinými díly či prvky. 9. Porušení těchto podmínek uživatelem opravňuje poskytovatele k odstranění obsahu uživatele, k okamžitému přerušení nebo zastavení poskytování služby a k zablokování přístupu

4 uživatele ke službě. Pokud bude přístup zablokován, končí tím automaticky účinnost smlouvy, v případě registrovaného uživatele i jeho registrace. 10. Uživatel je po dobu poskytování služby poskytovatelem oprávněn užívat službu, a tak i předměty ochrany právy duševního vlastnictví, jako jsou zejména autorská díla zpřístupněná poskytovatelem v rámci služby, pouze pro vlastní/osobní potřebu. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude nad rámec vlastní potřeby rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti ani jinak užívat jakýkoli obsah poskytovatele či třetích osob. 11. Uživatel nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel je povinen zabezpečit své identifikační a registrační údaje (včetně hesel) pro přístup ke službě před zneužitím, zejména je nesdělit třetí osobě. 12. Uživatel se zavazuje, že nebude portál ani službu měnit, blokovat či jinak narušovat, přetěžovat či poškozovat její dobré jméno nebo dobré jméno poskytovatele. Dále se zavazuje, že nebude ohrožovat či narušovat provoz portálu, ohrožovat, narušovat, obcházet či prolamovat zabezpečení portálu a poskytovatelem použité technické prostředky ochrany nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích (popř. jejich přihlašovací jména či hesla). 13. Uživatel je dále povinen oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu veškeré závady poskytování služby podle těchto podmínek a neprodleně ohlásit poskytovateli všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby poskytovatelem. 14. Uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude na jeho ovou adresu uvedenou v žádosti zasílat informace o poskytování služby, či dalších služeb, jakož i zasílat obchodní sdělení podle ustanovení 2 písm. f) a 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím zákaznického oddělení poskytovatele na kontaktech uvedených na stránkách poskytovatele. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a informace týkající se žádosti či služby. Práva a povinnosti poskytovatele 1. Poskytovatel poskytuje uživateli možnost bezúplatně či za úplatu užívat služby poskytované na portálu. 2. Poskytovatel zásadně neodpovídá za obsah uživatele, ale s ohledem na své zákonné povinnosti stanovené zejména v ustanovení 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn obsah portálu (zejména diskuse a adresáře) monitorovat a jakékoli příspěvky či informace (zejména porušující podmínky, právní předpisy či dobré mravy) odstranit. 3. Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoli zásahu do portálu, včetně změny poskytování služby a těchto podmínek, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu. 4. Poskytovatel má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby z jakýchkoli důvodů (např. nutné správy, údržby, opravy) i bez důvodu, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu. Poskytovatel tak má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby, odstranit obsah uživatele a zablokovat přístup uživatele ke službě zejména při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných těmito podmínkami nebo právními předpisy. 5. Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat na portále reklamu, a to i kontextově cílenou. Doba čerpání služby

5 1. Základní služby (bezúplatné) jsou časově neomezené po dobu existence portálu. 2. Placené služby jsou omezeny dobou předplacené registrace a zvoleného registračního poplatku. Prodloužením registrace před exspiraci se registrace prodlužuje na další předplacené období. 3. Smluvní vztah zaniká v případech stanovených v těchto podmínkách zejména při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných těmito podmínkami nebo právními předpisy. Poskytovatel je v těchto případech oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou účinností a uživatel ztrácí nárok na vrácení již zaplacené ceny, resp. poskytovatel neztrácí nárok na zaplacení ceny za službu za celé fakturační období. 4. Výpověď smlouvy ze strany poskytovatele je učiněna okamžikem, kdy poskytovatel v souladu s podmínkami zastaví uživateli poskytování služby a zablokuje přístup uživatele ke službě; tím končí registrace uživatele i smlouva. Ze strany uživatele je výpověď smlouvy či odstoupení od smlouvy v případě uživatele-spotřebitele učiněna doručením oznámení o odstoupení od smlouvy do konce čtrnáctidenní lhůty poskytovateli na adresu poskytovatele s uvedením čísla faktury; smlouva zaniká okamžikem, kdy uživatel projeví vůli k jejímu ukončení a jeho projev vůle je doručen poskytovateli. 5. Zrušením smlouvy zanikají veškerá oprávnění uživatele k užívání služby. Odpovědnost za vady a škodu 1. Poskytovatel výslovně upozorňuje uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že: a) informace byly k okamžiku zveřejnění vypracovány podle nejlepšího vědomí, jsou však z důvodu nejednotných výsledků výzkumu, jurisdikce a správy bez záruky b) informace zpřístupňované poskytovatelem na portálu nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, nabídkou, ani návrhem na uzavření smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak či nevyplývá-li z podmínek c) poskytovatel podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů zásadně neodpovídá za obsah uživatele; d) poskytovatel neodpovídá a neposkytuje uživateli žádnou záruku za nepřetržité či bezvadné fungování portálu včetně odkazů na jiné internetové stránky, za nepřetržité či bezvadné poskytování služeb, jejich dostupnost, ani rychlost připojení, ani za to, že budou vhodné pro uživatelem zamýšlený účel; e) poskytovatel neprovádí zálohy dat uživatele umístěných na portálu, f) v případě komunikace prostřednictvím u nejsou informace obsažené ve zprávě zabezpečeny (zakódovány). 2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá službu na vlastní odpovědnost a riziko a že nese veškeré náklady na použití komunikačních prostředků na dálku potřebných k užití služeb uživatelem. 3. Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá především za vady služby, ani za ztráty dat uživatele či jiné škody nebo jiné újmy, přímo či nepřímo způsobené zejména nesprávným výběrem služby uživatelem, nesprávným využitím výsledků získaných pomocí služby, porušením závazků uživatele vyplývajících z podmínek, např. zásahem do portálu nebo služby ze strany uživatele, nedodržením pokynů poskytovatele (zejména nesprávným užitím či zneužitím portálu nebo služby), vadou či selháním pracovní stanice užívané uživatelem, nebo jiného hardwaru či softwaru uživatele, nesprávností, neúplností či neaktuálnosti informací zpřístupněných na portálu, ztrátou či užíváním dat, přerušením, omezením nebo zastavením poskytování služby uživateli včetně odstranění jeho obsahu (zejména příspěvků) podle podmínek, v případě zásahu třetích osob či okolnostmi vylučujícími odpovědnost včetně vyšší moci, v případě nemožnosti uživatele připojit se k portálu, v případě poruchy na zařízení třetích osob nebo způsobené jinou neodvratitelnou událostí nemající původ v poskytování služby či jinými příčinami, které nevyplývají z poskytování služby sa-

6 mé poskytovatelem ani nejsou poskytovatelem zaviněny. Odpovědnost za škodu ze strany poskytovatele při poskytování služby podle těchto podmínek není tedy v případech dále uvedených dána a poskytovatel nehradí žádné škody. 4. V případech přerušení nebo omezení poskytování služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování služby. Uživateli nenáleží právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu. Poskytovatel si vyhrazuje právo za změnu PODMÍNEK PROVOZOVÁNÍ ÚČETNÍHO PORTÁLU A MZDOVÉHO PORTÁLU. Změna bude vždy avizována formou aktuality na portálu. Den účinnosti: Tyto podmínky nabývají platnosti i dnem účinnosti a jsou účinné pro všechny uživatele již využívající služby účetního portálu i před tímto datem.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb v rámci Inovační platformy Zlínského kraje

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb v rámci Inovační platformy Zlínského kraje VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb v rámci Inovační platformy Zlínského kraje Technologické inovační centrum s.r.o. se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČO: 26963574 společnost zapsaná

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost ANAFRA, s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 pro dodání vzdělávacích online programů a zboží prostřednictvím webové stránky www. dominiklambert.cz (.eu,.com)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Rozšíření konfigurace Katalogové doplňky Uživatelské doplňky Rozšíření licence Licenční služba Cena Nových verzí SW ABRA. HOT Line. Školení.

Rozšíření konfigurace Katalogové doplňky Uživatelské doplňky Rozšíření licence Licenční služba Cena Nových verzí SW ABRA. HOT Line. Školení. Licenční podmínky k informačnímu systému ABRA G3 1. Toto jsou podmínky pro užívání informačního systému ABRA G3 (dále jen Produkt ) obchodní společnosti ABRA Software a.s., IČ: 25097563, se sídlem Jeremiášova

Více

Všeobecné obchodní podmínky Warnet.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Warnet.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Warnet.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací CERBEROS s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací CERBEROS s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací CERBEROS s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA Platné od 22.10.2014 Squelle Group, s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel: Společnost: Squelle Group, s.r.o Se sídlem: Nad Palatou 2801/48, Praha 5 - Smíchov,

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

softwarová aplikace RAYNET Cloud CRM, ke které

softwarová aplikace RAYNET Cloud CRM, ke které LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace RAYNET Cloud CRM obchodní společnosti RAYNET s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Francouzská 6167/5, PSČ 708 00, IČ 268 43 820 zapsané v obchodním rejstříku

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

Smluvní podmínky Webhostingových služeb

Smluvní podmínky Webhostingových služeb Smluvní podmínky Webhostingových služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY společnosti Simple Way s.r.o., se sídlem Vaníčkova 7, PSČ 169 00 Praha 6, IČ: 27256855, ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více