IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010"

Transkript

1 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk s ve ejností)...4 asopis IVOTNÍK...5 SEKCE ZDRAVOTN SOCIÁLNÍ...6 Tís ová pé e AREÍON...6 Osobní asistence...10 SEKCE DOBROVOLNÍK...14 Akce IVOTa 90 - Jihlava v roce Dobrovolníci...15 Knihovna IVOTa 90 Jihlava...15 HOSPODA ENÍ...16 NA I DÁRCI...20 SPOLUPRÁCE, LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH...21 PERSONÁLNÍ ÚDAJE...22 SCHÉMATICKÝ NÁ RT ORGANIZA NÍ STRUKTURY ZA ÍZENÍ

3 3

4 ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ Vá ení p átelé, v následujících stránkách Vám p iná íme p ehled aktivit, které v na em ob anském sdru ení prob hly v uplynulém roce Je samoz ejmé, e za ka dou aktivitou, kterou vykonáváme s láskou k lidem pot ebným, stojí konkrétní lov k z ad na ich zam stnanc. Ka dým rokem stoupá zájem o na e slu by a poskytnutí slu eb je stále závislé na finan ních dotacích. Práci lidí v sociálních slu bách na e spole nost po ád je t nedoce uje. Práce je finan n podhodnocena, ale p esto zam stnanci IVOTa 90 - Jihlava z stávají v rni svým u ivatel m, pomáhají pot ebným a umo ují jim ít d stojný a krásný podzim ivota. Ten, kdo práci v sociálních slu bách neza il na vlastní k i neví, e pro tuto práci je pot eba velké srdce, aby uneslo v echny problémy se kterými se na i zam stnanci denn setkávají, vyslechnou spoustu ná k a p ejímají na sebe ást bolesti jiných lidí. Práv za tento lidský p ístup k u ivatel m na ich slu eb, za to, e otev ou svoje srdce pot ebným, pat í velké a up ímné pod kování v em zam stnanc m IVOTa 90 Jihlava, o. s. Ing. Zuzana P chotová editelka IVOTa 90 Jihlava 4

5 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ Databáze informací Spo ívá v systematickém vyhledávání, zpracování a ukládání dat pot ebných pro seniory a zdravotn posti ené. Databáze obsahuje: adresá e organizací poskytujících slu by dávky státní sociální podpory d chodové zabezpe ení praktické rady seznam ostatních seniorských organizací, klub senior a zdravotn posti ených, které p ádají volno asové aktivity Infolinka IVOTa 90 - Jihlava Pomoc v jakékoliv nesnázi, kterou m e senior a zdravotn posti ený vyu ívat 24 hodin denn a 7 dn v týdnu (výjimkou nejsou ani svátky). Na tomto telefonu poskytujeme senior m, zdravotn posti eným a jejich rodinám: a) informace a rady nejen ze sociální oblasti b) první pomoc p i problémech s návazností na odborné poradny a instituce c) kontakt pro osam lé seniory d) nabídka kulturních akcí e) má funkci respitní, podp rnou ve vztahu k rodinám, které doma pe ují o t ce nemocné seniory a hledají informace a pomoc f) informace k problému týraných senior a zdravotn posti ených lidí Po et p ijatých hovor : 511 Poradenství a styk s ve ejností Kontaktní slu ba, p i které jsou poskytovány informace o innosti IVOTa 90 Jihlava a to nejen v Jihlav. Je to p irozené pokra ování Infolinky, kdy jde p edev ím o realizaci p edem telefonicky domluvených náv t v s pracovníky centra a externisty. Jedná se p edev ím o pomoc p i zaji ování p ísp vku na pé i, sepsání ádosti o p ísp vek na pé i, zaji t ní a vypln ní formulá, vy izování korespondence u ivatel m, poskytování r zných informací dle p ání volajícího apod. Na tomto projektu s námi spolupracuje Soukromá vy í odborná kola sociální. Studenti této koly pravideln (rozsah 2x týdn po 6 hodinách) provád jí náv t vy u u ivatel, zaji ují pro n nákupy, vyzvedávání lék, vycházky, tení, povídání atd. M sí ní pr m r náv t v u u ivatel : 275 5

6 SEKCE ZDRAVOTN SOCIÁLNÍ Tís ová pé e AREÍON AREÍON vybavuje domácnost star ího, zdravotn posti eného a osam lého ob- ana terminální stanicí systému tís ové pé e, která zaji uje spojení s centrálním dispe inkem. Stav klient je tak touto slu bou po celých 24 hodin denn monitorován a je jim tak umo n n samostatný ivot v prost edí domova. V krizových, ne ekan nastalých situacích - náhlé zhor ení zdravotního stavu, pád, napadení apod. - klient se pouhým stiskem tla ítka zav eného na krku spojí s dispe inkem, jeho pracovníci (kvalifikované zdravotní sestry) okam it za ídí odbornou pomoc. Poslání Posláním tís ové pé e AREÍON je pomáhat lidem, kte í jsou v d sledku vysokého v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního posti ení znevýhodn ní a sou asn nejsou schopni vlastními silami tuto nep íznivou situaci p ekonat, setrvat co nejdéle v domácím prost edí. Cílová skupina Senio i Osoby se zdravotním posti ením osobám s chronickým onemocn ním osobám s t lesným posti ením osobám se zdravotním posti ením osobám se zrakovým posti ením V ková struktura: mladí dosp lí let dosp lí let mlad í senio i let star í senio i nad 80 let 6

7 Tís ová pé e není ur ena: d tem a mladistvým osobám se smyslovým posti ením (osoby nesly ící, hluchon mé) osobám, které nejsou s ohledem na sv j zdravotní stav schopny pochopit funkci a význam systému tís ové pé e a nezvládnou obsluhu tís ového tla- ítka Cíle Tís ové pé e AREÍON Cílem tís ové pé e je sní it sociální, zdravotní a bezpe nostní rizika, která t mto ob an m p iná í jejich zp sob ivota. Cílem je u ivatel, který: pomocí této slu by posílí nebo udr í svoji sob sta nost a oddálí tak nutnost umíst ní v pobytovém za ízení pomocí této slu by sní í riziko po kození zdraví nebo ivota pomocí této slu by má zaji t nu psychickou a sociální pohodu pomocí této slu by má zaji t nu bezpe nost ve svém domácím prost edí Principy poskytované sociální slu by individuální p ístup k u ivatel m zji ujeme a respektujeme p ání a pot eby u ivatel této sociální slu by informovanost u ivatel m zaji ujeme dostatek pot ebných informací, v etn informací na dal í dostupné sociální slu by respektování základních práv a svobod u ivatel slu ba je poskytována v souladu s LZPS a individuálních pot eb konkrétních u ivatel minimalizace sociálního vylou ení u ivatel m je slu ba poskytována nep etr it, 24 hodin, mohou co nejdéle setrvat ve svém sociálním prost edí, vyu ívají kontaktu s pracovníkem tís ové pé e p i e ení náro ných ivotních situacích souvisejících asto se zhor ením zdravotního stavu. ochrana osobních údaj u ivatele a zachování ml enlivosti Po et nov instalovaných systém tís ové pé e v roce Po et demontovaných terminálních stanic: 30 Po et oprav terminálních stanic: 23 Po et tís ových volání p edaných: - rychlé záchranné slu b : 3 - policii: 4 - ostatním (p íbuzní, sousedé): 287 7

8 P ehled kontakt s u ivateli: Naru ení objektu 282 Telefonní hovor 1201 Objekt bez pohybu 1373 Tís ové tla ítko 1895 Po et monitorovaných u ivatel celkem za rok 2010 : 128 P ehled instalovaných systém : m sto Jihlava: mimo jihlavské: Z toho: - m sta: Da ice, Humpolec, Havlí k v Brod, Chot bo, Pelh imov, T ebí, T e, Velká Bíte, Tel, Brtnice, Sv tlá nad Sázavou, Batelov - obce: Luka nad Jihlavou, eliv - mimo kraj Vyso ina: Brno, Jind ich v Hradec, Karda ova e ice, Ku im, Rosice u Brna, Fren tát pod Radho t m Terminální stanice tís ové pé e AREÍON Slu ba tís ové pé e je poskytována dlouhodob, jejím výsledkem je p edev ím psychická vyrovnanost a zklidn ní u ivatele, ke kterému dochází vlivem v domí dovolání se pomoci v jakékoliv situaci. Markantní zlep ení zdravotního stavu je patrné p edev ím u astmatik, kde se sni uje etnost záchvat. Ke stabilizaci zdravotního stavu dochází také u kardiak a diabetik. U velkého procenta vozí ká i osob s posti ením dolních kon etin odpadají obavy a deprese z astých pád, kdy si sami nejsou schopni pomoci. 8

9 Organizace se ídí a p izp sobuje poskytované slu by platným a aktuálním: Standard m kvality sociálních slu eb Standard m Tís ové pé e Ka dý kontakt s u ivatelem a jeho e ení je zaznamenáno a archivováno. Tyto záznamy si operátorky p edávají v dy s kon ící slu bou a zárove jsou vyhodnocovány na poradách. Pou ívaná kvalitativní kritéria: kontrola zp tných vazeb poskytnutých slu eb analýza komplexnosti poskytované pomoci u ivateli analýza v asnosti poskytnutí slu by nabídky spolupráce od ostatních renomovaných státních i nestátních subjekt v oblasti pé e o seniory K vyhodnocení kvality poskytovaných slu eb dále také slou í: statistická data, po et a struktura u ivatel, po et výjezd kvalita a kvantita zp tné vazby od u ivatel, rodinných p íslu ník a obvodního léka e rozsah, kvalita a aktuálnost a komplexnost slu eb spolupráce s médii efektivitu slu by zji ujeme p i osobních kontaktech s klienty V neposlední ad musíme uvést i fakt, e projekt tís ové pé e AREÍON je zárove i prevencí kriminality. 9

10 Osobní asistence Slu ba Osobní asistence IVOTa 90 Jihlava je poskytována od 1. zá í Osobní asistence je terénní sociální slu ba ur ená lidem, jejich schopnosti jsou sní eny nap. v oblastech osobní pé e, pou ívání ve ejných míst, pé e o domácnost, kontaktu s rodinou a ir í spole ností. Podstatou slu by je osobní pomoc se zvládnutím b ných ka dodenních dovedností a úkon, které by lov k d lal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní posti ení i jiné znevýhodn ní. Slu ba je poskytována v p irozeném prost edí, kde u ivatel ije, pracuje, vzd lává se apod., je poskytována na základ aktuální pot eby u ivatele. Osobní asistence je poskytována bez omezení asu, místa a úkon. Poslání organizace: Posláním o. s. IVOT 90 Jihlava je umo nit senior m, zdravotn posti eným d tem a dosp lým aktivní a smysluplné zapojení do spole nosti a umo nit jim ít v jejich p irozeném prost edí pomocí sociální slu by osobní asistence. Posláním osobní asistence zaji ované o. s. IVOT 90 Jihlava je, aby lidé, kte í ji vyu ívají, mohli ít stejným zp sobem ivota jako jejich vrstevníci. Podpora a pomoc osobní asistence vychází z individuáln ur ených pot eb jednotlivých u ivatel, zachovává jejich lidskou d stojnost a podporuje je v sociálním za le ování. Cíle osobní asistence: 1) cílem poskytované slu by je u ivatel, který b hem poskytování osobní asistence mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle 2) cílem poskytované slu by je u ivatel, který s pomocí osobní asistence zvládne b né ka dodenní innosti, které by d lal sám nebýt zdravotního posti ení nebo jiné znevýhod ující okolnosti setrvá v p irozeném sociálním prost edí 3) cílem poskytované slu by je u ivatel, který si b hem poskytování osobní asistence uchová stávající schopnosti nebo osobní asistence povede k podpo e rozvoje jeho sob sta nosti zachová vlastní styl ivota 4) cílem poskytované slu by je u ivatel, který b hem poskytování osobní asistence udr uje a navazuje vztahy s p áteli, známými, rodinou umí navázat kontakt s jinou osobou umí si vyhledat vhodné aktivity 10

11 Cílová skupina 1. osoby s kombinovaným posti ením 2. osoby s mentálním posti ením 3. osoby s t lesným posti ením 4. osoby s jiným zdravotním posti ením 5. rodiny s d tmi 6. senio i Jiné zdravotní posti ení: ostatní zdravotní posti ení mimo smyslová posti ení Rodiny s d tmi: rodina, kde alespo jedno dít má kombinované, mentální, t lesné nebo jiné zdravotní posti ení Komu osobní asistence není ur ena: 1) osobám vy adujícím stálý odborný dohled a provád ní odborných o et ovatelských úkon 2) osobám trvale upoutanými na l ko, kde nespolupracují rodinní p íslu níci 3) osobám, které nepot ebují ke zvládání b ných úkon a dovedností pomoc druhé osoby 4) osobám se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách 5) osobám agresivním 6) osobám ijícím v takovém sociálním prost edí, je by mohlo zam stnance jakýmkoliv zp sobem ohrozit na zdraví Podmínky pro zahájení poskytování slu by osobní asistence: spln ní definované cílové skupiny v k min. 3 roky (vstup do mate ské koly) bydli t v Jihlav a okolí (bývalé území okresu Jihlava) souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cíl v individuálním plánu aktivní spolupráce u ivatele p i poskytování slu eb Principy poskytování Osobní asistence Slu ba Osobní asistence je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základ principu svobodné volby sociálních slu eb (na základ podání ádosti). Zam stnanci jsou seznámení s Etickým kodexem pracovníka v sociálních slu bách pro Osobní asistenci. 1. ochrana osobních údaj u ivatel a zachování ml enlivosti 2. individuální p ístup k u ivateli, který je v souladu s jeho p áním, rozhodnutím 3. respektování soukromí u ivatele 4. rovný p ístup ke v em u ivatel m 5. profesionální poskytování slu by 11

12 Nejmlad í u ivatel : 5 let Nejstar í u ivatel : 89 let Pr m rný v k na ich u ivatel : 28,6 let U ivatelé vyu ívající sou asn slu eb AREÍONu a Osobní asistence: 6 Po et u ivatel celkem ( kolské i domácí prost edí) za rok 2010: 50 Z toho: 25 mu a 25 en Osobní asistenti nav tívili u ivatele v pr m ru m sí n 391krát a na jedné náv t v u u ivatele strávili pr m rn cca 2 hodiny. Vedoucí osobní asistence m la s u ivateli 235 telefonních kontakt a 30 osobních kontakt. U inila 10 kontrolních et ení a 59 krát sama u u ivatel asistovala. Osobní asistenti spl ují kvalifika ní po adavky dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách pracovník v sociálních slu bách. Slu by osobní asistence poskytujeme v pracovní dny zhruba od do hodin (pop ípad dle pot eb u ivatele a mo ností organizace). Obsah práce osobního asistenta vychází z individuálních pot eb ka dého u ivatele. Osobní asistenti pracují ve kolských za ízeních, v domácím prost edí a to v Jihlav a blízkém okolí. Osobní asistenti byli 60 % pracovní doby ve kolách a 40 % v domácím prost edí. Ceník osobní asistence: Osobní asistence ve kolském nebo p ed kolském za ízení: 30,- K za jednu hodinu OA (15,- K za ka dou zapo atou p l hodinu) - u ivatel hradí 2/3 z této ástky, 1/3 hradí poskytovatel Osobní asistence v domácím prost edí: 80,- K za hodinu do 20 vy erpaných hodin za m síc (40,- K za zapo atou p lhodinu) 70,- K za hodinu od 21 do 40 vy erpaných hodin za m síc (35,- K za zapo atou p lhodinu) 60,- K za hodinu nad 40 vy erpaných hodin za m síc (30,- K za zapo atou p lhodinu) Osobní asistenti p sobili v roce 2010 v t chto kolských za ízeních: - Mate ská kola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava (Demlova 28) - Základní kola speciální a Z praktická Jihlava (B ezinova 31) - Základní kola Jihlava (Jungmannova 6) - Základní kola Jihlava (Demlova 32) - Základní kola Du ejov (Du ejov 12

13 SEKCE DOBROVOLNÍK Akce pro leny IVOTa 90 - Jihlava v roce 2010: Restaurace U hranaté koule ve írek se Svazem en informace o tís ové pé i AREÍON Den otev ených dve í Spole enské odpoledne - v rámci akce v den násilí na seniorech Informa ní den Masarykovo nám stí Jihlava v rámci akce Zdravé m sto p edstavení organizace a podávání informací o nabízených slu bách iroké ve ejnosti v propaga ním stánku seminá : Jak se ije senior m ve sv t - p edná el JUDr. Old ich Stan k p edná ka o tís ové pé i AREÍON na krajském diabetologickém dni Vyhlá ení dobrovolníka roku 2010 DOBROCH 2010 zvít zil dobrovolník ze IVOTa 90 Jihlava, který pravideln pomáhá senior m Dobrovolníci IVOT 90 Jihlava jako celek spolupracuje s mnoha dobrovolníky (pracují bez nároku na mzdu). Dobrovolníci pracují p edev ím s lenskou základnou, aktivn spolupracují s asopisem IVOTNÍK, podílejí se na p íprav akcí pro leny I- VOTa 90 Jihlava. Dal í dobrovolníci - také z ad student - pomáhají nepravideln, a to zejména p i zaji ování v t ích hromadných akcí. I jim a jejich kolám (SVO S Jihlava, SZ a VZ Jihlava) pat í ná dík. Po et dobrovolných pracovník : 43 Po et odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky: 3370 Knihovna IVOTa 90 - Jihlava Knihovna v sou asné dob ítá více ne knih. Za jakých podmínek si u nás m ete knihu vyp j it? p edlo íte legitimaci lena IVOTa90 - Jihlava zaplatíte poplatek ve vý i 30,- K lh ta vrácení knih je 1 m síc 13

14 HOSPODA ENÍ Ekonomika IVOTa 90 Jihlava Ú et IVOTa 90 Jihlava je vedený u VOLKSBANK a. s. Jihlava,Bene ova 15. ú.: /6 800 Ro ní uzáv rka pro rok 2010: P íjmy Výdaje Z STATEK ,66 K ,48 K ,20 K V ú etnictví bylo pou ito asové rozli ení náklad a výnos. D vodem byly p eplatky a nedoplatky AREÍONu, Osobní asistence a p edplatné asopisu IVOTNÍK. Da ové p iznání po ro ní uzáv rce bylo podáno na Finan ním ú ad v Jihlav v ádném termínu a naprostém po ádku. Kontroly IVOT 90 Jihlava: Celkové hodnocení kontroly projektu Osobní asistence a projektu AREÍON tís ová pé e pro seniory a zdravotn posti ené ob any dopadlo kladn. Stav a pohyby majetku a závazk organizace Hodnota NHIM, HIM, DHIM Pohledávky Stav pokladní hotovosti Stav b ného ú tu SOU ET MAJETKU , 93 K ,- K ,- K ,80 K ,73 K 14

15 P ehled o pen ních p íjmech a výdajích Výdaje: 1. Materiálové výdaje ,- K 2. Nájemné za prostory, provozní slu by, kolení, energie ,11 K 3. Telefonní poplatky a po tovné ,35 K 4. Cestovné ,- K 5. Terminální stanice + DMH ,50 K 6. Opravy a údr ba 7 700,- K 7. Pojistné a poplatky ,52 K 8. Mzdy, DP, DPP ,- K 9. Sociální, zdravotní, zákonné poji t ní ,- K 10: Ostatní výdaje, da z p íjmu, p ísp vky ,- K NÁKLADY CELKEM ,48 K P íjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,- K 2. P ísp vek na innost z KÚ krajevyso ina ,- K 3. p ísp vek na innost z Magistrátu m sta Jihlavy ,- K 4. Úroky 95,66 K 5. P ísp vek na IVOTNÍK 156,- K 6. P ísp vek na AREÍON, OA, ÚP ,- K 7. Ostatní, výnosy, tr by OA, TP ,- K 8. P ísp vek ob an 4 000,- K VÝNOSY CELKEM ,66 K Úplný objem náklad v len ní na náklady vynalo ené pro pln ní sociálních slu eb a náklady na vlastní innosti (správu) organizace: DDNM program TS DDHM terminální stanice Slu by a práce k term. stanicím Nájemné a slu by Cestovné Mzdy Zdrav. poj. organizace Soc. poj. organizace DPP ,60 K ,- K ,90 K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K 0 K 15

16 CELKEM ,50 K Sociální slu ba Tís ové pé e - AREÍON: Re ijní materiál Bankovní poplatky Materiální výdaje, energie Telefonní poplatky Po tovní poplatky Slu by a poji t ní, ostatní náklady, lenské p ísp vky CELKEM ,- K 4 993,- K ,- K ,78 K 1 168,- K ,68 K ,40 K P ehled rozsahu p íjm (výnos ) v len ní podle zdroj : Zdroje p íjm : 1. Státní a obecní dotace: MPSV Po tovní poplatky Magistrát m sta Jihlavy Krajský ú ad kraje Vyso ina ÚP CELKEM ,00 K ,- K ,- K ,- K ,- K 2. P íjmy od sponzor a dárc : ,- K Ostatní, výnosy, slu by, tr by TP ,66 K CELKEM ,66 K Sociální slu ba Osobní asistence P íjmy: 1. Dotace MPSV - provoz ,- K 2. P ísp vky na innost, Krajský ú ad kraje Vyso ina, Magistrát m sta Jihlavy ,- K 3. Osobní asistence, ostatní slu by, tr by OA ,- K 4. ÚP ,- K VÝNOSY CELKEM ,- K 16

17 Výdaje: 1. Mzdy ,- K 2. Sociální poji t ní ,- K 3. Zdravotní poji t ní ,- K 4. Ostatní ,58 K NÁKLADY CELKEM ,58 K P íjmy ÚP MMJ (refundace mezd) Mzdy OA ,- K ,- K KOMPLETNÍ NÁKLADY NA SLU BU OSOBNÍ ASISTENECE: P ehled rozsahu p íjm (výnos ) v len ní podle zdroj : Zdroje p íjm : 1. Státní a obecní dotace: ÚP MPSV Magistrát m sta Jihlavy Krajský ú ad kraje Vyso ina CELKEM 2. P íjmy od sponzor : Nadace CELKEM, tr by OA, slu by ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K Objem náklad v len ní na náklady vynalo ené pro pln ní soc. slu eb: Náklady pro pln ní sociální slu bu osobní asistence: Mzdy Soc. poj. organizace Zdrav. poj. organizace CELKEM ,- K ,- K ,- K ,- K Ostatní náklady ,58 K 17

18 NA I DÁRCI ZA ROK 2010 STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE Ministerstvo práce a sociálních v cí (http://www.mpsv.cz) Ú ad práce v Jihlav (http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info) Krajský ú ad kraje Vyso ina (http://www.kr-vysocina.cz) Statutární m sto Jihlava (http://www.jihlava.cz) Nadace O2 Nadace Open Society Fund Praha Nadace D tský mozek Výbor Dobré v le Nadace Olgy Havlové MUDr. Zuzana Zatloukalová Paní Novotná DÁRCI D KUJEME. 18

19 SPOLUPRÁCE, LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH SPOLUPRÁCE Benediktus o. s. Chot bo (http://www.benediktus.infobar.cz) eský rozhlas Region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/region/portal) Jihlavský deník (http://www.vlp.cz) Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz) Integrované centrum sociálních slu eb Jihlava (http://www.icssjihlava.cz) Liga za práva vozí ká Brno (http://www.ligavozic.cz) Mate ská kola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.wz.cz) M sto Jind ich v Hradec (http://www.jh.cz) M sto T e (http://www.trest.cz) Oblastní charita Havlí k v Brod (http://www.hb.caritas.cz) Oblastní charita Jihlava (http://www.jihlava.cz/charita) Oblastní charita Pelh imov (http://www.charitapelhrimov.cz) Oblastní charita T ebí (http://www.trebic.charita.cz) Oblastní charita T ebo (http://trebon.charita.cz) OSPPMP LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz) Parola spol. s r.o. (http://www.jihlavske-listy.cz) Rádio Vyso ina (http://www.radiovysocina.cz) Sdru ení ELZA Praha Sdru ení Nové M sto na Morav (http://www.sdruzeninovemesto.cz) Soukromá vy í odborná kola sociální o. p. s. Jihlava (http://www.svoss.ji.cz) St ední zdravotnická kola, Vy í zdravotnická kola a Speciální koly Jihlava (http://www.szs-ji.cz) Svaz posti ených civiliza ními chorobami Jihlava Klub d chodc Jihlava Rada senior Jihlava Základní kola Jihlava, Jungmannova 6 (http://www.jungzs.cz) Základní kola Jihlava (http://www.krizovazs.unas.cz) Základní kola speciální a základní kola praktická Jihlava (http://www.pomskola.cz) IVOT 90 Hradec Králové IVOT 90 Kutná Hora IVOT 90 Praha (http://www.zivot90.cz) LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH RHO eská rada humanitárních organizací Praha (http://www.crho.org) KOUS Krajské koordina ní uskupení NO kraje Vyso ina (http://www.neziskovka.cz) APOA Asociace poskytovatel osobní asistence (http://www.apoa.cz) Sociáln zdravotní sekce poskytovatel sociálních slu eb kraje Vyso ina Rada pro rozvoj lidských zdroj kraje Vyso ina 19

20 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Seznam len výboru IVOTa 90 Jihlava zvolených na valné hromad dne : V ra erá - p edsedkyn výboru sdru ení Václav Plánka - místop edseda výboru sdru ení Ing. Zuzana P chotová - lenka výboru RNDr. Ivan R i ka - len výboru JUDr. Dana Táborská - lenka výboru lenky revizní komise zvolené valnou hromadou dne : Dagmar Dubová Jana Hrev ová Management IVOTa 90 - Jihlava: Ing. Zuzana P chotová - editelka sdru ení Bc. Blanka Netolická, DiS - vedoucí osobní asistence Bc. Lucie Burko ová vedoucí tís ové pé e Vladimíra Buká ková - asistentka editelky Marcela Kinclová ekonomka sdru ení Ing., Mgr. Alena eho ová projektový mana er (do ) Operátorky tís ové pé e: Kruti ová Iva Ku erová Eva Pape ová Libu e Stránská Jana pejtková Jarmila Kuchy ová Monika 20

21 Osobní asistenti: Bene ová Markéta (MD) Dúcka Jana (do ) Fa inová Eva, DiS. He manovská Eva (MD) He mánková Jaroslava (od ) Chytilová Marcela (do ) Kameníková Tereza (od ) Kovandová Marcela (od ) Munduchová Alice Novotná Ivana (od ) Petrá ová (Haidous) Jarmila Piska ová Radka (do ) Pohanková Miriam (do ) Solarová Dagmar Svobodová Pavla mídová Miroslava astný Václav (do ) Vá ová V ra (od ) Vero ková Irena Léka ka IVOTa 90 - Jihlava: MUDr. Zuzana Zatloukalová 21

22 SCHÉMATICKÝ NÁ RT ORGANIZA NÍ STRUKTURY ZA ÍZENÍ: Valná hromada Revizní komise Výbor sdru ení P edsedkyn výboru editelka sdru ení Léka ka IVOTa 90 - Jihlava Sociální pracovník Vedoucí osobní asistence Zástupkyn editelky Osobní asistenti Ekonomka Projektový mana er 22 Sociální pracovník Vedoucí Tís ové pé e Operátorky tís ové pé e Asistentka editelky

23 IVOT 90 - Jihlava NÁZEV ORGANIZACE: IVOT 90 Jihlava, o. s. ÍSLO A DATUM REGISTRACE: MV R. VSP/1-2890/90-R, SÍDLO: i kova 98, Jihlava INFOLINKA IVOTa 90 - Jihlava: TELEFON: WEB: I : STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Ing. Zuzana P chotová BANKOVNÍ SPOJENÍ: VOLKSBANK CZ a. s., Bene ova 15 Jihlava ÍSLO Ú TU: /6800 POSLÁNÍ: Jsme tu proto, abychom zlep ovali a prohlubovali kvalitu ivota celé spole nosti tím, e budeme p ispívat svou humanitární inností k e ení problém senior a zdravotn posti ených, kterým umo níme aktivn a smyslupln ít ve vlastním domov tak dlouho, jak je to jen mo né a budeme je provázet podzimem ivota tak, aby se nikdo za své stá í a nemoc nemusel styd t. HLAVNÍ PROGRAM: Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, p edev ím osam lých, sociáln handicapovaných a zdravotn posti ených v jejich vlastních domovech, v p irozeném prost edí, na které jsou zvyklí. 23

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Více

Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava

Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava VÝROČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽENÍ... 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI ORGANIZACE... 4 3 INFOMEDIÁLNÍ SEKCE... 5 4 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé 4. Obsah a prĥbčh programu 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 6. Hodnocení a výsledky KC 7. Statistika projektu 8. Finanþní

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více