Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011"

Transkript

1 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Ţiţky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 zpracovali: Ing. Zuzana Urbanková, Ing. Marie Slánská, Věra Bílková, Hana Zerzavá, Ing. Dagmar Liberdová, Hedvika Kafurová, Ing. Radka Mikudíková, Ing. Radka Kotoučková Ing. Zuzana Urbanková ředitelka školy únor 2012

2 I. Základní údaje o organizaci OBSAH 1. Základní charakteristika školy 2. Organizační struktura 3. Studijní programy 4. Údaje o počtu ţáků a zaměstnanců II. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. Výnosy Výnosy celkem Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Mzdové náklady a zaměstnanci Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti 2. Náklady 3. Doplňková činnost 4. Výsledek hospodaření 5. Program prevence 6. Projekty 7. Komunitní centrum a Regionální vzdělávací centrum 8. Plnění opatření z roku Stanovené záměry na rok 2012 III. Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce IV. Závodní stravování zaměstnanců organizace 1. Způsob zajištění stravování 2. Kalkulace výše stravného V. Péče o spravovaný majetek 1. Nemovitý majetek 2. Investiční činnost 3. Pojištění majetku 4. Inventarizace majetku 5. Pronájmy VI. Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky 2. Závazky VII. Výsledky kontrol VIII. Vyhodnocení plnění povinného podílu IX. Sdruţení při Obchodní akademii a SZeŠ X. Tabulková část XI. Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Rozbor plnění HV, Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce (je součástí boduvi.)

3 I. Základní údaje o organizaci 1. Základní charakteristika školy Předkládá: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa: nám. J. Ţiţky 10, Bruntál Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, příspěvková organizace, právní subjekt, IZO Ředitel: Ing. Zuzana Urbanková, bytem Staré Město 96 Škola vznikla v roce 1960, jako Střední zemědělská technická škola. Obchodní akademie byla otevřena v roce Vzhledem k tomu, ţe sdruţuje všechna potřebná zařízení (přímo v budově školy i domov mládeţe a školní kuchyň a mimo školu školní hospodářství), vytváří vhodný prostor pro vzdělávání. Vybavení školy je na špičkové úrovni. Součásti IZO Datum zařazení Kapacita Škola SZeŠ OA ţáků Domov mládeţe , zvýšení kapacity k lůţek Školní kuchyň jídel Školní hospodářství ţáků 2. Organizační struktura 3. Studijní programy Všechny studijní obory mají zpracovaný ŠVP, podle kterého se vyučuje jiţ od roku 2009/ M/004 Obchodní akademie Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Na naší škole je kladen důraz zejména na kvalitní ekonomické vzdělání, (znalost účtování, ekonomiky, daňového systému a důkladnou propojenost vědomostí). Dále je posílena výuka praxe. Škola vyuţívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Byla rozšířena výuka ICT, zaměřená na vyuţívání kancelářského a odborného SW a znalost cizích jazyků. Přestoţe to není prvořadý úkol, připravujeme i ke studiu na VŠ. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/2012.

4 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie vychází z RVP pro tento obor. ŠVP rozpracovává důleţité kompetence oboru M/004 Obchodní akademie, tedy předchůdce tohoto oboru. Absolvent obchodní akademie se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Příkladem jsou povolání ekonom, mzdový referent, účetní, asistent, statistik, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je také připraven k pokračování studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity M/004 Obchodní akademie zaměření informatika Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Zaměření na informatiku je vlastním programem školy, připraveným pod patronátem katedry informatiky VŠB Ostrava. Volitelné předměty byly nahrazeny předměty z oblasti informatiky. Absolventi zvládnou základy programování a softwarové aplikace. Byla rozšířena výuka cizích jazyků, matematiky a zejména informatiky počítače, programování, aplikační software, práce s daty, sítě, internet, tvorba www stránek. Je posílena výuka praxe. Škola vyuţívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Uplatnění je v oblasti informatiky, zpracování dat, v ekonomické, řídící sféře. Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Přestoţe to není prvořadý úkol, připravujeme ţáky ke studiu na VŠ. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/ M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie informatika Školní vzdělávací program vychází z poţadavků RVP na tento obor a je dále hlouběji zaměřen na informatiku. ŠVP klade důraz na stejné kompetence jako u předchůdce tohoto oboru. Absolvent obchodní akademie informatiky se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Příkladem jsou povolání ekonom, mzdový referent, účetní, asistent, statistik, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je také připraven k pokračování studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity M/002 Ekonomické lyceum Vychází ze schválených učebních dokumentů č.j / Ekonomické lyceum vyhovuje současným nárokům na maximální prodlouţení studia všeobecně vzdělávacích předmětů s odborným zaměřením aţ v posledních letech před praxí. Ekonomické lyceum stojí svou koncepcí mezi gymnáziem a OA. Absolventi tak získávají značný všeobecný přehled a tudíţ i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách, a to i zahraničních VŠ, vzhledem k rozšířené výuce cizích jazyků. Současně získají odborné ekonomické znalosti a praktické dovednosti pro své uplatnění na trhu práce. Za samozřejmost je povaţována u absolventa počítačová gramotnost. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/ M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Ekonomické lyceum ŠVP klade důraz na stejné kompetence jako u předchůdce tohoto oboru. Absolvent ekonomického lycea získá sloţením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které mu umoţní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména ekonomického, právního a sociálního, případně i jiného zaměření. Při přímém nástupu do praxe můţe absolvent tohoto oboru své znalosti a dovednosti ze všeobecného vzdělání i odborného ekonomického vzdělání uplatnit při vykonávání dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, ve sluţbách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Můţe pracovat například jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další M/001 Agropodnikání Vychází z učebních dokumentů schválených pod č. j / Vzdělání je zaměřeno na uplatnění absolventů v širokém spektru agrokomplexu výrobě, podnikání, sluţbách, nákupních a obchodních organizacích, pojišťovnictví, ekonomické sféře, státní správě. Naše škola posiluje výuku hlavních zemědělských předmětů, ekonomiky, jednoho cizího jazyka a výpočetní techniky. Moţnost volby zaměření na provoz a agroturistiku. Chceme dát absolventům dobrý základ pro podnikání na venkově. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/2012.

5 41-41-M/01 Agropodnikání, ŠVP Agropodnikání Jsou rozvíjeny takové kopmetence, aby se absolvent uvedeného oboru vzdělání uplatnil ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve sluţbách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve sluţbách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Uplatní se zejména jako ekonom, účetní, především v zemědělství a zpracovatelském průmyslu, farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, prodejce sluţeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údrţby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky, zpracovatel projektů, vedoucí zaměstnanec na úrovni středního managementu. Můţe vykonávat funkci středního managementu v ekonomických, výrobních, technickohospodářských, administrativních a správních úseků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě M/006 Obchodně podnikatelská činnost Vychází z učebních dokumentů schválených pod č. j / Připravuje absolventy na vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi ve všech právních formách institucí zabývajících se obchodní činností. Absolventům umoţňuje vstup do všech druhů obchodních institucí provozujících vnitřní i zahraniční obchod. Je posílena výuka cizích jazyků, praxe. V odborných předmětech je široká škála předmětů: účetnictví, hospodářské výpočty, právní nauka, psychologie, hospodářský zeměpis, zboţíznalství. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/ M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Obchodně podnikatelská činnost Školní vzdělávací program vychází z RVP oboru Ekonomika a podnikání. Obor je odborně zaměřen na poskytování sluţeb v terciální oblasti. Absolvent obchodně podnikatelské činnosti se uplatní na trhu práce především jako obchodník, dále např. jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomickoadministrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření (ve sluţbách). Těţiště jeho odbornosti kromě ekonomiky a účetnictví je v obchodním provozu, sluţbách a zboţíznalství. Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo sluţbu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen pouţívat dvou cizích jazyků. Absolvent je také připraven k pokračování studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. 4. Údaje o počtu ţáků a zaměstnanců Počet ţáků se od roku 2008 stále sniţuje, je ovlivněn demografickým poklesem. V příštím roce očekáváme další pokles, který bude způsoben odchodem ţáků ze 4. tříd., kteří k nám nastoupili v roce 2008, kdy jsme zaznamenali poslední nárůst ţáků. Dálkové studium bylo ukončeno v červnu 2007 a od té doby nebylo otevřeno. Počet zaměstnanců. Důleţitým faktorem ovlivňujícím zaměstnanost je sniţující se počet ţáků. Pro školní rok 2011/2012 nepokračovali v pracovním poměru 2 vyučující, jeden poţádal o výpověď a druhý odešel do důchodu. Údaje o počtech ţáků a zaměstnanců v letech Stav k roku Počet ţáků denního studia Počet ţáků dálkového studia Celkový počet ţáků Počet interních učitelů ,9 26,5 26,1 23,8 Počet externistů ,6 Celkový počet interních zaměstnanců ,5 41,9 39,6 Počet ubytovaných ţáků na DM Počet stravovaných ţáků - obědy Z toho celodenní stravování Počet stravovaných zaměstnanců Celkem obědů

6 II. Rozbor hospodaření 1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu pouţití, rozbor příjmů z vlastní činnosti vč. hodnocení moţnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k ukazatelům a indexům v tabulce č. 1). Výnosy celkem (20722,33 tis. Kč), jak ukazuje tabulka č. 1 v tabulkové části výroční zprávy, jsou v hodnoceném roce na úrovni 89,5% předcházejícího roku. Výnosy z příspěvku na provoz celkem (18685,39 tis. Kč) byl na úrovni 91% předchozího roku a vlastní výnosy celkem (749,2 tis. Kč) jen na úrovni 86,2 % předchozího roku. Tento pokles byl ovlivněn niţšími trţbami za stravování a ubytování ţáků. Ekonomická situace nebyla v hodnoceném roce napjatá, přesto byla zavedena veškerá úsporná opatření ve všech oblastech tak, aby na konci kalendářního roku bylo moţné vzniklé úspory vyhodnotit a účelně s nimi naloţit. V hlavní činnosti jsme dosáhli vyrovnaného hospodářského výsledku obdobně, jak to bylo v roce předcházejícím. Výnosy hlavní činnosti se rovnaly nákladům hlavní činnosti. V doplňkové činnosti jsme dosáhli kladného výsledku hospodaření. Hlavní výnosy školy tvoří příspěvky a dotace ze státního rozpočtu tis. Kč a od zřizovatele tis. Kč, z toho na platy bylo vyplaceno tis. Kč, na ostatní platby za provedené práce 259 tis. Kč, zákonné odvody a odvody do FKSP a ostatní přímé náklady na vzdělávání, do kterých patří tzv. přímé náklady na pořízení učebních pomůcek, náklady spojené s výukou, náklady z pracovně právních vztahů tis. Kč, viz tabulka níţe.

7 Rozpis závazných ukazatelů v roce 2011 v tis. Kč Celkový příspěvek z MŠMT na přímé náklady na vzdělání celkem Mzdové prostředky na platy Ostatní platby za provedené práce 259 Příděl do FKSP 103 Odvody na sociální a zdravotní pojištění Ostatní přímé výdaje na vzdělání 106 Ostatní přímé výdaje - náhrady 47 Celkový příspěvek od zřizovatele Příspěvek na provoz z MSK Účelové prostředky na krytí odpisů 724 Účelové prostředky na ICT 50 Účelové prostředky na získání řidičského oprávnění 138 Příspěvky od jiných subjektů 30 Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu 30 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Přímé výdaje na platy, odvody a výdaje spojené se vzděláváním dotované MŠMT byly v porovnání s rokem 2010 niţší, a to pouze na úrovni 98% předcházejícího roku. V roce 2010 byly mzdové prostředky posíleny na základě šetření potřebnosti jednotlivých škol. MŠMT rozdělovalo finance prostřednictvím rozvojových programů: Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním a také u nepedagogů rozvojový program Hustota a specifika. Díky těmto rozvojovým programům se platy drţely zhruba na úrovni roku Objektivním důvodem poklesu mzdových prostředků pro školu byl od září niţší počet ţáků a s tím spojený také pokles počtu zaměstnaných obou kategorií pracovníků. V oblasti přímých nákladů škola obdrţela příspěvek na odměnu maturitních komisí ve výši 7,9 tis. Kč. Příspěvek byl čerpán a zúčtován podle platných podmínek k čerpání. Z kapitoly rozpočtu přímých nákladů byly v hodnoceném roce pořízeny učební pomůcky za 101 tis. Kč (sluchátka do jazykových učeben, drobné UP do 500 Kč, nářadí do TV, nářadí do školních dílen, 2 dataprojektory, notebooky, elektr. čtečka knih). MŠMT podpořilo školství také svými programy, z nichţ byl jeden vyuţit i v naší škole a to program Podpora sociálně znevýhodněných romských ţáků. Na základě ţádostí 5 romských ţáků bylo jejich studium finančně podpořeno (32 tis. Kč), vyhodnoceno, a nevyčerpané prostředky byly vráceny při ročním zúčtování se státním rozpočtem. Jednalo se o vrátku v celkové výši 12 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání byla částečně nemoc, nevyuţití stravování a účtenky nesplňující podmínky k proplacení. Přímé účelové prostředky ze státního rozpočtu mimo předchozí program byly vyčerpány v plné výši, škola při ročním zúčtování nic do státního rozpočtu nevracela. V tomto roce jsme hospodařili s celkovým objemem financí přes 18,5 mil. Kč. Mzdové náklady a zaměstnanci Mzdové náklady celkem (11 318,22 tis. Kč) byly na úrovni 93% roku předcházejícího, přičemţ mzdy ze státního rozpočtu (11 036,33 tis. Kč) poklesly na 94% hodnoty minulého roku (11 747,65 tis.kč) důvodem je pokles pedagogických pracovníků od 2. pololetí o 2 a také niţším normativním vykrytím přímých výdajů od zřizovatele na základě niţšího počtu ţáků od září MŠMT posílilo platovou úroveň pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním v celkové výši 256 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány v průběhu roku jako účelová sloţka tarifního platu pedagogických pracovníků. Platy nepedagogických pracovníků byly posíleny na základě šetření v jednotlivých školách programem Hustota a specifika ve výši 193 tis. Kč. Tyto prostředky byly rozpuštěny ve mzdách a částečně také ke konci roku, kdy posílily nenárokovou sloţku platů nepedagogických pracovníků. Nenároková sloţka platů celkem činila pouze 8,5 % z celkového objemu mezd ze státního rozpočtu, v roce 2010 to bylo 9,35% a v roce 2009 to bylo 18,55%. Platy nepedagogických pracovníků tak poklesly navzdory faktu, ţe jsme doposud nemuseli sníţit nárokovou sloţku mzdy. Také v doplňkové činnosti mzdy celkem (280,57 tis. Kč) poklesly na 81% hodnoty předchozího roku (344,54 tis. Kč). Zde také došlo ke sníţení trvalého úvazku od dubna 2011 o 0,25. Tento úvazek plynul z tzv. udrţitelnosti projektu. Z celkových prostředků na mzdy ze státního rozpočtu (11036 tis. Kč) bylo vyplaceno 259 tis. na dohodách o práci a o pracovní činnosti. Z celkových mzdových nákladů z doplňkové činnosti ( 280 tis. Kč byla vyplacena převáţná část (199 tis. Kč) na dohody o provedení práce, čímţ škola šetří náklady na zákonné odvody. Jedná se o mzdy za výuku v rekvalifikačních kurzech. Čerpání mzdových nákladů je uvedeno v tabulce č. 2 v tabulkové části VZ. Limit zaměstnanců pro rok 2011byl stanoven zřizovatelem na 40,89. Skutečnost limitu zaměstnanců odměňovaných ze státního rozpočtu k byl 39,215, coţ je niţší o 2,23. Počet zaměstnanců byl splněn dost pod limitem. Počet zaměstnanců (0,555), jejichţ mzdy jsou hrazeny z jiných zdrojů doplňkové činnosti - také poklesl oproti minulému roku (1,034) o 0,479 zaměstnance.

8 Průměrný plat učitelů za rok 2011 (26610 Kč) poklesl ve srovnáním s rokem 2010 (28822 Kč) v průměru Kč. Přičemţ průměrný evidenční počet učitelů za celý rok poklesl z 26,351 na 25,25 o 1,101. K poklesu učitelů během roku došlo odchodem pracovníka do starobního důchodu a odchodem na jinou školu. Průměrný plat vychovatelů za rok 2011 (23438 Kč) vzrostl ve srovnání s rokem 2010 (22261 Kč) o 1222 Kč, přičemţ jejich počet celkem poklesl v průměru z 2,167 na 2,0 o 0,167. K poklesu vychovatelů během roku došlo pouze změnou pracovní smlouvy u pomocného vychovatele. Průměrný plat nepedagogických pracovníků za rok 2011 (15784 Kč) ve srovnání s rokem 2010 (16165 Kč) poklesl o 381 Kč, přičemţ jejich průměrný evidenční počet klesl z 12,529 na 11,2. K poklesu nepedagogických pracovníků došlo odchodem pracovníků do starobního důchodu. Meziroční porovnání průměrného platu u pedagogických a nepedagogických zaměstnanců Kategorie Průměrný plat v roce 2008 Průměrný plat v roce 2009 Průměrný plat v roce 2010 Průměrný plat v roce 2011 Srovnání rok 2009/08 (sl.2/sl.1) % Srovnání rok 2010/09 (sl.3/s.l2) % Srovnání rok 2011/10 (sl.4/sl.3) % Pedagogové ,20 89,97 99,22 Nepedagogové ,78 106,26 97,64 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Příspěvek na provoz od MSK (3 610 tis. Kč) byl proti úrovni loňského roku (3 603 tis. Kč) jen nepatrně povýšen, přesto jsme v oblasti provozních nákladů byli nuceni celoročně optimalizovat náklady a realizovat veškerá úsporná opatření, které vedly ke sniţování provozních nákladů. Součástí příspěvku byly i účelové prostředky na ICT ve výši 50 tis. Kč, byly čerpány na provoz internetu a SW sluţby. Účelové prostředky na ICT jsou v nedostačující výši, musíme je dofinancovávat z provozních a vlastních zdrojů financování. Z provozních účelových prostředků poskytovaných od zřizovatele byly hrazeny náklady na odpisy DHIM (724 tis. Kč) a sluţby za provozování výcviku autoškoly (138 tis. Kč). Škola tyto dvě oblasti musela dofinancovat z provozních prostředků v celkové výši 83 tis. Kč. Dále zřizovatel poskytl příspěvek na odměnu při přijímačkách ve výši 1400 Kč a příspěvek 9700 Kč na posílení provozních nákladů, zejména tisků a spotřeby papíru při maturitách. Účelové prostředky byly zúčtovány na konci účetního roku dle pokynů zřizovatele. Rozbor příjmů z vlastní činnosti V oblasti vlastních nákladů a výnosů škola hospodařila také vyrovnaně, HV z vlastní činnosti byl nulový. Vlastní náklady (749 tis. Kč) tvoří z 91 % spotřeba potravin, 7 % tvoří podíl sluţeb včetně cestovného a nákladů na reprezentaci, 0,5% tvoří mzdové a 0,5 % sociální ostatní náklady z činnosti a 1% ostatní finanční náklady. Výnosy jsou tvořeny hlavně za stravování ţáků a zaměstnanců (583 tis. Kč), zde došlo k poklesu o 119 tis. Kč. Výnosy z ubytování ţáků na DM byly 140 tis. Kč. Zde jsme zaznamenali také pokles ve srovnání s rokem předcházejícím celkem o 52 tis. Kč, coţ bylo dáno poklesem stravujících se ţáků a ubytovaných na domově mládeţe. Ostatní vlastní výnosy v hodnoceném roce (9 tis. Kč) poklesly oproti roku minulému (252 tis. Kč) o 243 tis. Kč z důvodu mimořádných mimorozpočtových příjmů, které se v dalším roce neopakovaly. V roce 2010 byl v ostatních výnosech zúčtován dar 39 tis. Kč - knihy, náhrada škod od pojišťovny 168 tis. Kč, dotace projektu 40 tis. Kč, kterého jsme byli partnerem, a dotace 5 tis. Kč od MÚ Bruntál na sportovní den se zanraniční partnerskou školou. V hodnoceném roce činí ostatní výnosy z činnosti např. náhrady škod od pojišťoven jen cca 4 tis. Kč a 3 tis. Kč vrácení spotřební daně (za naftu pro ŠH). Vlastní výnosy neboli vlastní zdroje příjmů částečně kryjí provozní náklady a jsou zdrojem pro vytvoření rovnováhy mezi náklady a výnosy hlavní činnosti. 2. Náklady Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na poloţky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, sluţby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2 v tabulkové části VZ).

9 Náklady v roce 2011 v tis. Kč Náklady celkem v tis. Kč 20502,96 Mzdové náklady celkem 11318,22 V tom: platy zaměstnanců ze státního rozpočtu 11037,65 Zákonné sociální pojištění a náklady 3699,84 Odvody do FKSP 108,07 Provozní náklady celkem 5376,83 v tom: kryté zřizovatelem 4627,63 kryté vlastními zdroji 749,20 z toho kryté zřizovatelem: spotřeba energií 1797,18 odpisy 724,00 výcvik k získání řidič.oprávnění 138,00 Celkové náklady za hlavní činnost byly oproti roku předcházejícímu niţší o 2296,15 tis. Kč. Polovinu těchto sníţených nákladů způsobily niţší mzdové náklady včetně odvodů (niţší o 1166 tis. Kč) a také niţší celkové náklady za opravy, ve kterých v roce 2010 byly účelové náklady na opravu střechy ve výši 650 tis. Kč. I v dalších poloţkách provozních nákladů jsme byli nuceni celoročně minimalizovat náklady a realizovat veškerá úsporná opatření tak, abychom docílili nulový hospodářský výsledek a současně zabezpečili bezproblémový chod školy. Ve spotřebě materiálu (1.511,75 tis. Kč) jsme zaznamenali sníţení oproti roku 2010 cca o 298 tis. Kč. Niţší náklady jsme měli např. ve spotřebě potravin pro školní jídelnu cca o 126 tis. Kč, za tiskoviny o 10 tis. Kč za kancelářské potřeby 8 tis. Kč a také za pořízení DDHM byly náklady niţší cca o 36 tis. Kč a za učební pomůcky o 36 tis. Kč, náklady za PHM jsme z velké části převedli do nákladů doplňkové činnosti, protoţe mají návaznost na náklady spojené s pozemky školního hospodářství a souvisí s náklady na zemědělské výpěstky, tím jsme v hlavní činnosti ušetřili cca 40 tis. Kč. Ve spotřebě energií celkem za organizaci (1.797,18 tis. Kč) byly náklady jen o 11 tis. Kč vyšší neţ v roce předcházejícím (1.786 tis. Kč). Tato poloţka je ovlivňována úspornými opatřeními na straně školy, proti kterým jdou zvyšující se náklady na elektr. energii v důsledku zlepšující se vybavenosti školy technikou. Nelze opomíjet také fakt, ţe náklady na energie jsou ovlivňovány především počasím, tj. délkou a náročností topné sezóny a cenami energií. Náročnost topné sezóny je kaţdoročně podtrţena umístěním školy v podhorské oblasti Jeseníků, kde se kaţdodenní teploty celoročně pohybují o 5 stupňů níţe neţ v jiných regionech MSK. Pokud bychom porovnávali spotřebu v měrných jednotkách, tak můţeme konstatovat, ţe tyto měrné jednotky jsou mnohem niţší neţ v roce 2010, to znamená, ţe spotřebu ovlivnila prodejní cena všech energií (index v porovnání měrných jednotek všech energií se pohybuje od 0,83 do 0,88). Spotřebu energií bylo moţné v roce 2011 částečně hradit z doplňkové činnosti (cca 203 tis.kč). Spotřebu energií ukazuje tabulka č. 8 tabulkové části VZ. V poloţce oprav (360,47 tis. Kč) jsme měli menší výdaje neţ v předchozím roce (o 547 tis. Kč). V roce 2010 jsme dostali od zřizovatele účelové prostředky (650 tis. Kč) na opravu střechy a tyto náklady tvořily velkou část nákladů na opravy. V roce 2011 jsme prováděli nutné opravy na budově školy (59 tis. Kč), opravu kotelny (28 tis. Kč), opravy movitého majetku (35 tis. Kč) a na ostatní běţné provozní opravy bylo vynaloţeno 121 tis. Kč. Z doplňkové činnosti jsme hradili také náklady na opravy za 115 tis. Kč. Pořídili jsme novou telefonní ústřednu a z doplňkové činnosti jsme uhradili opravu telefonních rozvodů. V poloţce sluţeb (684,13 tis Kč) jsme zaznamenali náklady niţší neţ v roce 2010 o 75 tis. Kč. Úsporu jsme zaznamenali např. u poloţek za telefony, (6 tis. Kč), za revize (16 tis. Kč), SW sluţby (9 tis. Kč), sluţby za zpracování dat (4,5 tis. Kč), za školení (7,5 tis. Kč), inţenýrské sluţby (24 tis. Kč). Ostatní náklady hlavní činnosti (67,36 tis. Kč) byly niţší o cca 189 tis. Kč neţ v roce Zejména jsme pocítili to, ţe zřizovatel začal hradit pojištění majetku ze svých prostředků a sjednal smlouvu pro všechna školská zařízení od jednoho pojistitele. Tím jsme ušetřili cca 120 tis. Kč. V roce 2010 byly ostatní náklady zatíţeny také úroky z úvěru ve výši 76 tis. Kč, které vyplývaly z projektu ROP. Srovnání nákladů na energie s minulými roky v tis. Kč. Spotřeba energií Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Organizace celkem z toho hraz. z hl. čin

10 3. Doplňková činnost Okruhy doplňkové činnosti v roce Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení 2. Hostinská činnost 3. Kopírovací práce 4. Ubytovací sluţby 5. Obchodní činnost včetně zprostředkování 6. Závodní stravování zaměstnanců 7. Pronájmy majetku 8. Zemědělství a výpěstky Nově jsme zařadili v roce 2011: 9. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je za rok 2011 ve výši ,10 Kč. Celkové náklady doplňkové činnosti činily tis. Kč, je to o 36 tisíc více neţ v roce předcházejícím. * Z toho ve spotřebě materiálu je nákladová poloţka ve výši 379 tis. Kč, coţ je na úrovni roku předcházejícího (381 tis. Kč). Škola nakoupila jako podporu vzdělávání hlavní činnosti učební pomůcky za 24 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 207 tis. Kč (zařízení kabinetů, učeben, tabule), pohonné hmoty pro ŠH 50 tis. Kč, tiskoviny 15 tis. všeobecný materiál pro provoz 25 tis. Kč a také byla provedena oprava telefonních rozvodů. V roce 2010 se podařilo nakoupit UP a DDHM za 286 tis. Kč (dovybavení domova mládeţe, reklamní baner, dataprojektory, 2 rotopedy). Spotřeba potravin pro cizí strávníky (45 tis. Kč) poklesla oproti roku předcházejícímu (51 tis. Kč) o 6 tis. Kč. * Mzdové náklady v DČ (281 tis. Kč) jsou ve srovnání s rokem předcházejícím niţší o 64 tis. Kč a převáţně to byly mzdy za odučené hodiny v rekvalifikačních kurzech. Z toho na stálé platy zaměstnanců jsme vyplatili celkem 82 tis. Kč, platili jsme 1 pracovníka na 0,25 úvazku jako administrátora pro vyřizování rekvalifikačních kurzů a 0,2 úvazku z doplňkové činnosti pro stravování cizích strávníků. Do mezd za výuku v kurzech jsme vynaloţili 199 tis. Kč (dohody). * V doplňkové činnosti máme nákladovou poloţku odpisů, také z titulu pořízení majetku v rámci projektu Komunitních škol v MSK ve výši 76,5 tis. Kč, která není dotována. Celkové výnosy doplňkové činnosti činily tis. Kč. * Hlavním přínosem do doplňkové činnosti v hodnoceném roce byly výnosy z prodeje sluţeb (1068 tis. Kč) coţ bylo o 149 tis. Kč více neţ v roce předcházejícím (919 tis. Kč). V roce 2011 se nám podařilo uspět ve výběrovém řízení ÚP pro pořádání rekvalifikačního kurzu Administrativní pracovník s praxí, kde výuka tvořila jen 60 hodin oproti praxi v rozsahu 1000 hodin. Tyto kurzy byly ekonomicky velmi efektivní, protoţe tolik nezatěţovaly mzdové náklady. * Dalším výnosem za sluţby je poloţka stravování cizích strávníků (120 tis. Kč), ta byla o 27 tis. Kč niţší neţ v roce * V oblasti výnosů z pronájmů jsme získali celkem 185 tis. Kč, coţ byl pokles oproti předcházejícímu oku 2010 o 113 tis Kč. Přišli jsme o jednoho stálého nájemníka (firmu Living English) a tím cca o 90 tis. Kč a ukončenou smlouvou o pronájmu traktoru jsme přišli také o cca 12 tis. Kč. Čistý pronájem nebytových prostor činil v roce tis. Kč, z toho za pronájem pozemku jsme získali 8,5 tis. Kč. * Zemědělské výpěstky jsme prodali za celkem 54 tis. Kč, coţ bylo o 14 tis. více neţ v předchozím roce. Výnos je ovlivňován klimatickými podmínkami v daném roce. Škola ţádá kaţdoročně o dotaci na plochu zemědělské půdy ze SZIF (30 tis. Kč) a v roce 2011 tuto dotaci znovu dostala. Zčásti kryje náklady vynaloţené na pozemcích školního hospodářství. * Nově jsme v roce 2011 začali dělat ekonomické posudky pro Policii ČR, coţ umoţnila změna legislativy. Za tento rok jsme utrţili 16 tis. Kč. Očekáváme, ţe doplňková činnost bude v roce 2012 ovlivněna celkovou restrukturalizací ÚP. Proto byla přijata opatření ke hledání cest ke zvýšení výnosů školního hospodářství (dlouhodobý cíl) a bude nutno velmi pozorně sledovat všechny výzvy ÚP ČR i MSK. Návrh na rozdělení zlepšeného HV v Kč Fond PO Stav k 31. Příděl ze zlepšeného HV Stav po přídělu Fond odměn Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH Rezervní fond z ostatních titulů CELKEM

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola Provozní dotace celkem 1 262 500 Kč 2011 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 8 372 41,86 Školství, Informatorium,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení:

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení: Z p r á v a o v ý s l e d k u i n v e nt a r i z a c e m a j e t k u a z á v a z k ů m ě s t a L i p n í k n a d B e č v o u k 3 1. 1 2. 2 0 1 0 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka,

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více