Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011"

Transkript

1 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Ţiţky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 zpracovali: Ing. Zuzana Urbanková, Ing. Marie Slánská, Věra Bílková, Hana Zerzavá, Ing. Dagmar Liberdová, Hedvika Kafurová, Ing. Radka Mikudíková, Ing. Radka Kotoučková Ing. Zuzana Urbanková ředitelka školy únor 2012

2 I. Základní údaje o organizaci OBSAH 1. Základní charakteristika školy 2. Organizační struktura 3. Studijní programy 4. Údaje o počtu ţáků a zaměstnanců II. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. Výnosy Výnosy celkem Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Mzdové náklady a zaměstnanci Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti 2. Náklady 3. Doplňková činnost 4. Výsledek hospodaření 5. Program prevence 6. Projekty 7. Komunitní centrum a Regionální vzdělávací centrum 8. Plnění opatření z roku Stanovené záměry na rok 2012 III. Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce IV. Závodní stravování zaměstnanců organizace 1. Způsob zajištění stravování 2. Kalkulace výše stravného V. Péče o spravovaný majetek 1. Nemovitý majetek 2. Investiční činnost 3. Pojištění majetku 4. Inventarizace majetku 5. Pronájmy VI. Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky 2. Závazky VII. Výsledky kontrol VIII. Vyhodnocení plnění povinného podílu IX. Sdruţení při Obchodní akademii a SZeŠ X. Tabulková část XI. Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Rozbor plnění HV, Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce (je součástí boduvi.)

3 I. Základní údaje o organizaci 1. Základní charakteristika školy Předkládá: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa: nám. J. Ţiţky 10, Bruntál Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, příspěvková organizace, právní subjekt, IZO Ředitel: Ing. Zuzana Urbanková, bytem Staré Město 96 Škola vznikla v roce 1960, jako Střední zemědělská technická škola. Obchodní akademie byla otevřena v roce Vzhledem k tomu, ţe sdruţuje všechna potřebná zařízení (přímo v budově školy i domov mládeţe a školní kuchyň a mimo školu školní hospodářství), vytváří vhodný prostor pro vzdělávání. Vybavení školy je na špičkové úrovni. Součásti IZO Datum zařazení Kapacita Škola SZeŠ OA ţáků Domov mládeţe , zvýšení kapacity k lůţek Školní kuchyň jídel Školní hospodářství ţáků 2. Organizační struktura 3. Studijní programy Všechny studijní obory mají zpracovaný ŠVP, podle kterého se vyučuje jiţ od roku 2009/ M/004 Obchodní akademie Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Na naší škole je kladen důraz zejména na kvalitní ekonomické vzdělání, (znalost účtování, ekonomiky, daňového systému a důkladnou propojenost vědomostí). Dále je posílena výuka praxe. Škola vyuţívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Byla rozšířena výuka ICT, zaměřená na vyuţívání kancelářského a odborného SW a znalost cizích jazyků. Přestoţe to není prvořadý úkol, připravujeme i ke studiu na VŠ. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/2012.

4 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie vychází z RVP pro tento obor. ŠVP rozpracovává důleţité kompetence oboru M/004 Obchodní akademie, tedy předchůdce tohoto oboru. Absolvent obchodní akademie se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Příkladem jsou povolání ekonom, mzdový referent, účetní, asistent, statistik, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je také připraven k pokračování studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity M/004 Obchodní akademie zaměření informatika Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Zaměření na informatiku je vlastním programem školy, připraveným pod patronátem katedry informatiky VŠB Ostrava. Volitelné předměty byly nahrazeny předměty z oblasti informatiky. Absolventi zvládnou základy programování a softwarové aplikace. Byla rozšířena výuka cizích jazyků, matematiky a zejména informatiky počítače, programování, aplikační software, práce s daty, sítě, internet, tvorba www stránek. Je posílena výuka praxe. Škola vyuţívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Uplatnění je v oblasti informatiky, zpracování dat, v ekonomické, řídící sféře. Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Přestoţe to není prvořadý úkol, připravujeme ţáky ke studiu na VŠ. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/ M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie informatika Školní vzdělávací program vychází z poţadavků RVP na tento obor a je dále hlouběji zaměřen na informatiku. ŠVP klade důraz na stejné kompetence jako u předchůdce tohoto oboru. Absolvent obchodní akademie informatiky se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Příkladem jsou povolání ekonom, mzdový referent, účetní, asistent, statistik, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je také připraven k pokračování studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity M/002 Ekonomické lyceum Vychází ze schválených učebních dokumentů č.j / Ekonomické lyceum vyhovuje současným nárokům na maximální prodlouţení studia všeobecně vzdělávacích předmětů s odborným zaměřením aţ v posledních letech před praxí. Ekonomické lyceum stojí svou koncepcí mezi gymnáziem a OA. Absolventi tak získávají značný všeobecný přehled a tudíţ i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách, a to i zahraničních VŠ, vzhledem k rozšířené výuce cizích jazyků. Současně získají odborné ekonomické znalosti a praktické dovednosti pro své uplatnění na trhu práce. Za samozřejmost je povaţována u absolventa počítačová gramotnost. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/ M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Ekonomické lyceum ŠVP klade důraz na stejné kompetence jako u předchůdce tohoto oboru. Absolvent ekonomického lycea získá sloţením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které mu umoţní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména ekonomického, právního a sociálního, případně i jiného zaměření. Při přímém nástupu do praxe můţe absolvent tohoto oboru své znalosti a dovednosti ze všeobecného vzdělání i odborného ekonomického vzdělání uplatnit při vykonávání dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, ve sluţbách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Můţe pracovat například jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další M/001 Agropodnikání Vychází z učebních dokumentů schválených pod č. j / Vzdělání je zaměřeno na uplatnění absolventů v širokém spektru agrokomplexu výrobě, podnikání, sluţbách, nákupních a obchodních organizacích, pojišťovnictví, ekonomické sféře, státní správě. Naše škola posiluje výuku hlavních zemědělských předmětů, ekonomiky, jednoho cizího jazyka a výpočetní techniky. Moţnost volby zaměření na provoz a agroturistiku. Chceme dát absolventům dobrý základ pro podnikání na venkově. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/2012.

5 41-41-M/01 Agropodnikání, ŠVP Agropodnikání Jsou rozvíjeny takové kopmetence, aby se absolvent uvedeného oboru vzdělání uplatnil ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve sluţbách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve sluţbách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Uplatní se zejména jako ekonom, účetní, především v zemědělství a zpracovatelském průmyslu, farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, prodejce sluţeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údrţby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky, zpracovatel projektů, vedoucí zaměstnanec na úrovni středního managementu. Můţe vykonávat funkci středního managementu v ekonomických, výrobních, technickohospodářských, administrativních a správních úseků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě M/006 Obchodně podnikatelská činnost Vychází z učebních dokumentů schválených pod č. j / Připravuje absolventy na vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi ve všech právních formách institucí zabývajících se obchodní činností. Absolventům umoţňuje vstup do všech druhů obchodních institucí provozujících vnitřní i zahraniční obchod. Je posílena výuka cizích jazyků, praxe. V odborných předmětech je široká škála předmětů: účetnictví, hospodářské výpočty, právní nauka, psychologie, hospodářský zeměpis, zboţíznalství. Tento studijní program dobíhá ve šk. roce 2011/ M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Obchodně podnikatelská činnost Školní vzdělávací program vychází z RVP oboru Ekonomika a podnikání. Obor je odborně zaměřen na poskytování sluţeb v terciální oblasti. Absolvent obchodně podnikatelské činnosti se uplatní na trhu práce především jako obchodník, dále např. jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomickoadministrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření (ve sluţbách). Těţiště jeho odbornosti kromě ekonomiky a účetnictví je v obchodním provozu, sluţbách a zboţíznalství. Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo sluţbu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen pouţívat dvou cizích jazyků. Absolvent je také připraven k pokračování studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. 4. Údaje o počtu ţáků a zaměstnanců Počet ţáků se od roku 2008 stále sniţuje, je ovlivněn demografickým poklesem. V příštím roce očekáváme další pokles, který bude způsoben odchodem ţáků ze 4. tříd., kteří k nám nastoupili v roce 2008, kdy jsme zaznamenali poslední nárůst ţáků. Dálkové studium bylo ukončeno v červnu 2007 a od té doby nebylo otevřeno. Počet zaměstnanců. Důleţitým faktorem ovlivňujícím zaměstnanost je sniţující se počet ţáků. Pro školní rok 2011/2012 nepokračovali v pracovním poměru 2 vyučující, jeden poţádal o výpověď a druhý odešel do důchodu. Údaje o počtech ţáků a zaměstnanců v letech Stav k roku Počet ţáků denního studia Počet ţáků dálkového studia Celkový počet ţáků Počet interních učitelů ,9 26,5 26,1 23,8 Počet externistů ,6 Celkový počet interních zaměstnanců ,5 41,9 39,6 Počet ubytovaných ţáků na DM Počet stravovaných ţáků - obědy Z toho celodenní stravování Počet stravovaných zaměstnanců Celkem obědů

6 II. Rozbor hospodaření 1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu pouţití, rozbor příjmů z vlastní činnosti vč. hodnocení moţnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k ukazatelům a indexům v tabulce č. 1). Výnosy celkem (20722,33 tis. Kč), jak ukazuje tabulka č. 1 v tabulkové části výroční zprávy, jsou v hodnoceném roce na úrovni 89,5% předcházejícího roku. Výnosy z příspěvku na provoz celkem (18685,39 tis. Kč) byl na úrovni 91% předchozího roku a vlastní výnosy celkem (749,2 tis. Kč) jen na úrovni 86,2 % předchozího roku. Tento pokles byl ovlivněn niţšími trţbami za stravování a ubytování ţáků. Ekonomická situace nebyla v hodnoceném roce napjatá, přesto byla zavedena veškerá úsporná opatření ve všech oblastech tak, aby na konci kalendářního roku bylo moţné vzniklé úspory vyhodnotit a účelně s nimi naloţit. V hlavní činnosti jsme dosáhli vyrovnaného hospodářského výsledku obdobně, jak to bylo v roce předcházejícím. Výnosy hlavní činnosti se rovnaly nákladům hlavní činnosti. V doplňkové činnosti jsme dosáhli kladného výsledku hospodaření. Hlavní výnosy školy tvoří příspěvky a dotace ze státního rozpočtu tis. Kč a od zřizovatele tis. Kč, z toho na platy bylo vyplaceno tis. Kč, na ostatní platby za provedené práce 259 tis. Kč, zákonné odvody a odvody do FKSP a ostatní přímé náklady na vzdělávání, do kterých patří tzv. přímé náklady na pořízení učebních pomůcek, náklady spojené s výukou, náklady z pracovně právních vztahů tis. Kč, viz tabulka níţe.

7 Rozpis závazných ukazatelů v roce 2011 v tis. Kč Celkový příspěvek z MŠMT na přímé náklady na vzdělání celkem Mzdové prostředky na platy Ostatní platby za provedené práce 259 Příděl do FKSP 103 Odvody na sociální a zdravotní pojištění Ostatní přímé výdaje na vzdělání 106 Ostatní přímé výdaje - náhrady 47 Celkový příspěvek od zřizovatele Příspěvek na provoz z MSK Účelové prostředky na krytí odpisů 724 Účelové prostředky na ICT 50 Účelové prostředky na získání řidičského oprávnění 138 Příspěvky od jiných subjektů 30 Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu 30 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Přímé výdaje na platy, odvody a výdaje spojené se vzděláváním dotované MŠMT byly v porovnání s rokem 2010 niţší, a to pouze na úrovni 98% předcházejícího roku. V roce 2010 byly mzdové prostředky posíleny na základě šetření potřebnosti jednotlivých škol. MŠMT rozdělovalo finance prostřednictvím rozvojových programů: Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním a také u nepedagogů rozvojový program Hustota a specifika. Díky těmto rozvojovým programům se platy drţely zhruba na úrovni roku Objektivním důvodem poklesu mzdových prostředků pro školu byl od září niţší počet ţáků a s tím spojený také pokles počtu zaměstnaných obou kategorií pracovníků. V oblasti přímých nákladů škola obdrţela příspěvek na odměnu maturitních komisí ve výši 7,9 tis. Kč. Příspěvek byl čerpán a zúčtován podle platných podmínek k čerpání. Z kapitoly rozpočtu přímých nákladů byly v hodnoceném roce pořízeny učební pomůcky za 101 tis. Kč (sluchátka do jazykových učeben, drobné UP do 500 Kč, nářadí do TV, nářadí do školních dílen, 2 dataprojektory, notebooky, elektr. čtečka knih). MŠMT podpořilo školství také svými programy, z nichţ byl jeden vyuţit i v naší škole a to program Podpora sociálně znevýhodněných romských ţáků. Na základě ţádostí 5 romských ţáků bylo jejich studium finančně podpořeno (32 tis. Kč), vyhodnoceno, a nevyčerpané prostředky byly vráceny při ročním zúčtování se státním rozpočtem. Jednalo se o vrátku v celkové výši 12 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání byla částečně nemoc, nevyuţití stravování a účtenky nesplňující podmínky k proplacení. Přímé účelové prostředky ze státního rozpočtu mimo předchozí program byly vyčerpány v plné výši, škola při ročním zúčtování nic do státního rozpočtu nevracela. V tomto roce jsme hospodařili s celkovým objemem financí přes 18,5 mil. Kč. Mzdové náklady a zaměstnanci Mzdové náklady celkem (11 318,22 tis. Kč) byly na úrovni 93% roku předcházejícího, přičemţ mzdy ze státního rozpočtu (11 036,33 tis. Kč) poklesly na 94% hodnoty minulého roku (11 747,65 tis.kč) důvodem je pokles pedagogických pracovníků od 2. pololetí o 2 a také niţším normativním vykrytím přímých výdajů od zřizovatele na základě niţšího počtu ţáků od září MŠMT posílilo platovou úroveň pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním v celkové výši 256 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány v průběhu roku jako účelová sloţka tarifního platu pedagogických pracovníků. Platy nepedagogických pracovníků byly posíleny na základě šetření v jednotlivých školách programem Hustota a specifika ve výši 193 tis. Kč. Tyto prostředky byly rozpuštěny ve mzdách a částečně také ke konci roku, kdy posílily nenárokovou sloţku platů nepedagogických pracovníků. Nenároková sloţka platů celkem činila pouze 8,5 % z celkového objemu mezd ze státního rozpočtu, v roce 2010 to bylo 9,35% a v roce 2009 to bylo 18,55%. Platy nepedagogických pracovníků tak poklesly navzdory faktu, ţe jsme doposud nemuseli sníţit nárokovou sloţku mzdy. Také v doplňkové činnosti mzdy celkem (280,57 tis. Kč) poklesly na 81% hodnoty předchozího roku (344,54 tis. Kč). Zde také došlo ke sníţení trvalého úvazku od dubna 2011 o 0,25. Tento úvazek plynul z tzv. udrţitelnosti projektu. Z celkových prostředků na mzdy ze státního rozpočtu (11036 tis. Kč) bylo vyplaceno 259 tis. na dohodách o práci a o pracovní činnosti. Z celkových mzdových nákladů z doplňkové činnosti ( 280 tis. Kč byla vyplacena převáţná část (199 tis. Kč) na dohody o provedení práce, čímţ škola šetří náklady na zákonné odvody. Jedná se o mzdy za výuku v rekvalifikačních kurzech. Čerpání mzdových nákladů je uvedeno v tabulce č. 2 v tabulkové části VZ. Limit zaměstnanců pro rok 2011byl stanoven zřizovatelem na 40,89. Skutečnost limitu zaměstnanců odměňovaných ze státního rozpočtu k byl 39,215, coţ je niţší o 2,23. Počet zaměstnanců byl splněn dost pod limitem. Počet zaměstnanců (0,555), jejichţ mzdy jsou hrazeny z jiných zdrojů doplňkové činnosti - také poklesl oproti minulému roku (1,034) o 0,479 zaměstnance.

8 Průměrný plat učitelů za rok 2011 (26610 Kč) poklesl ve srovnáním s rokem 2010 (28822 Kč) v průměru Kč. Přičemţ průměrný evidenční počet učitelů za celý rok poklesl z 26,351 na 25,25 o 1,101. K poklesu učitelů během roku došlo odchodem pracovníka do starobního důchodu a odchodem na jinou školu. Průměrný plat vychovatelů za rok 2011 (23438 Kč) vzrostl ve srovnání s rokem 2010 (22261 Kč) o 1222 Kč, přičemţ jejich počet celkem poklesl v průměru z 2,167 na 2,0 o 0,167. K poklesu vychovatelů během roku došlo pouze změnou pracovní smlouvy u pomocného vychovatele. Průměrný plat nepedagogických pracovníků za rok 2011 (15784 Kč) ve srovnání s rokem 2010 (16165 Kč) poklesl o 381 Kč, přičemţ jejich průměrný evidenční počet klesl z 12,529 na 11,2. K poklesu nepedagogických pracovníků došlo odchodem pracovníků do starobního důchodu. Meziroční porovnání průměrného platu u pedagogických a nepedagogických zaměstnanců Kategorie Průměrný plat v roce 2008 Průměrný plat v roce 2009 Průměrný plat v roce 2010 Průměrný plat v roce 2011 Srovnání rok 2009/08 (sl.2/sl.1) % Srovnání rok 2010/09 (sl.3/s.l2) % Srovnání rok 2011/10 (sl.4/sl.3) % Pedagogové ,20 89,97 99,22 Nepedagogové ,78 106,26 97,64 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Příspěvek na provoz od MSK (3 610 tis. Kč) byl proti úrovni loňského roku (3 603 tis. Kč) jen nepatrně povýšen, přesto jsme v oblasti provozních nákladů byli nuceni celoročně optimalizovat náklady a realizovat veškerá úsporná opatření, které vedly ke sniţování provozních nákladů. Součástí příspěvku byly i účelové prostředky na ICT ve výši 50 tis. Kč, byly čerpány na provoz internetu a SW sluţby. Účelové prostředky na ICT jsou v nedostačující výši, musíme je dofinancovávat z provozních a vlastních zdrojů financování. Z provozních účelových prostředků poskytovaných od zřizovatele byly hrazeny náklady na odpisy DHIM (724 tis. Kč) a sluţby za provozování výcviku autoškoly (138 tis. Kč). Škola tyto dvě oblasti musela dofinancovat z provozních prostředků v celkové výši 83 tis. Kč. Dále zřizovatel poskytl příspěvek na odměnu při přijímačkách ve výši 1400 Kč a příspěvek 9700 Kč na posílení provozních nákladů, zejména tisků a spotřeby papíru při maturitách. Účelové prostředky byly zúčtovány na konci účetního roku dle pokynů zřizovatele. Rozbor příjmů z vlastní činnosti V oblasti vlastních nákladů a výnosů škola hospodařila také vyrovnaně, HV z vlastní činnosti byl nulový. Vlastní náklady (749 tis. Kč) tvoří z 91 % spotřeba potravin, 7 % tvoří podíl sluţeb včetně cestovného a nákladů na reprezentaci, 0,5% tvoří mzdové a 0,5 % sociální ostatní náklady z činnosti a 1% ostatní finanční náklady. Výnosy jsou tvořeny hlavně za stravování ţáků a zaměstnanců (583 tis. Kč), zde došlo k poklesu o 119 tis. Kč. Výnosy z ubytování ţáků na DM byly 140 tis. Kč. Zde jsme zaznamenali také pokles ve srovnání s rokem předcházejícím celkem o 52 tis. Kč, coţ bylo dáno poklesem stravujících se ţáků a ubytovaných na domově mládeţe. Ostatní vlastní výnosy v hodnoceném roce (9 tis. Kč) poklesly oproti roku minulému (252 tis. Kč) o 243 tis. Kč z důvodu mimořádných mimorozpočtových příjmů, které se v dalším roce neopakovaly. V roce 2010 byl v ostatních výnosech zúčtován dar 39 tis. Kč - knihy, náhrada škod od pojišťovny 168 tis. Kč, dotace projektu 40 tis. Kč, kterého jsme byli partnerem, a dotace 5 tis. Kč od MÚ Bruntál na sportovní den se zanraniční partnerskou školou. V hodnoceném roce činí ostatní výnosy z činnosti např. náhrady škod od pojišťoven jen cca 4 tis. Kč a 3 tis. Kč vrácení spotřební daně (za naftu pro ŠH). Vlastní výnosy neboli vlastní zdroje příjmů částečně kryjí provozní náklady a jsou zdrojem pro vytvoření rovnováhy mezi náklady a výnosy hlavní činnosti. 2. Náklady Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na poloţky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, sluţby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2 v tabulkové části VZ).

9 Náklady v roce 2011 v tis. Kč Náklady celkem v tis. Kč 20502,96 Mzdové náklady celkem 11318,22 V tom: platy zaměstnanců ze státního rozpočtu 11037,65 Zákonné sociální pojištění a náklady 3699,84 Odvody do FKSP 108,07 Provozní náklady celkem 5376,83 v tom: kryté zřizovatelem 4627,63 kryté vlastními zdroji 749,20 z toho kryté zřizovatelem: spotřeba energií 1797,18 odpisy 724,00 výcvik k získání řidič.oprávnění 138,00 Celkové náklady za hlavní činnost byly oproti roku předcházejícímu niţší o 2296,15 tis. Kč. Polovinu těchto sníţených nákladů způsobily niţší mzdové náklady včetně odvodů (niţší o 1166 tis. Kč) a také niţší celkové náklady za opravy, ve kterých v roce 2010 byly účelové náklady na opravu střechy ve výši 650 tis. Kč. I v dalších poloţkách provozních nákladů jsme byli nuceni celoročně minimalizovat náklady a realizovat veškerá úsporná opatření tak, abychom docílili nulový hospodářský výsledek a současně zabezpečili bezproblémový chod školy. Ve spotřebě materiálu (1.511,75 tis. Kč) jsme zaznamenali sníţení oproti roku 2010 cca o 298 tis. Kč. Niţší náklady jsme měli např. ve spotřebě potravin pro školní jídelnu cca o 126 tis. Kč, za tiskoviny o 10 tis. Kč za kancelářské potřeby 8 tis. Kč a také za pořízení DDHM byly náklady niţší cca o 36 tis. Kč a za učební pomůcky o 36 tis. Kč, náklady za PHM jsme z velké části převedli do nákladů doplňkové činnosti, protoţe mají návaznost na náklady spojené s pozemky školního hospodářství a souvisí s náklady na zemědělské výpěstky, tím jsme v hlavní činnosti ušetřili cca 40 tis. Kč. Ve spotřebě energií celkem za organizaci (1.797,18 tis. Kč) byly náklady jen o 11 tis. Kč vyšší neţ v roce předcházejícím (1.786 tis. Kč). Tato poloţka je ovlivňována úspornými opatřeními na straně školy, proti kterým jdou zvyšující se náklady na elektr. energii v důsledku zlepšující se vybavenosti školy technikou. Nelze opomíjet také fakt, ţe náklady na energie jsou ovlivňovány především počasím, tj. délkou a náročností topné sezóny a cenami energií. Náročnost topné sezóny je kaţdoročně podtrţena umístěním školy v podhorské oblasti Jeseníků, kde se kaţdodenní teploty celoročně pohybují o 5 stupňů níţe neţ v jiných regionech MSK. Pokud bychom porovnávali spotřebu v měrných jednotkách, tak můţeme konstatovat, ţe tyto měrné jednotky jsou mnohem niţší neţ v roce 2010, to znamená, ţe spotřebu ovlivnila prodejní cena všech energií (index v porovnání měrných jednotek všech energií se pohybuje od 0,83 do 0,88). Spotřebu energií bylo moţné v roce 2011 částečně hradit z doplňkové činnosti (cca 203 tis.kč). Spotřebu energií ukazuje tabulka č. 8 tabulkové části VZ. V poloţce oprav (360,47 tis. Kč) jsme měli menší výdaje neţ v předchozím roce (o 547 tis. Kč). V roce 2010 jsme dostali od zřizovatele účelové prostředky (650 tis. Kč) na opravu střechy a tyto náklady tvořily velkou část nákladů na opravy. V roce 2011 jsme prováděli nutné opravy na budově školy (59 tis. Kč), opravu kotelny (28 tis. Kč), opravy movitého majetku (35 tis. Kč) a na ostatní běţné provozní opravy bylo vynaloţeno 121 tis. Kč. Z doplňkové činnosti jsme hradili také náklady na opravy za 115 tis. Kč. Pořídili jsme novou telefonní ústřednu a z doplňkové činnosti jsme uhradili opravu telefonních rozvodů. V poloţce sluţeb (684,13 tis Kč) jsme zaznamenali náklady niţší neţ v roce 2010 o 75 tis. Kč. Úsporu jsme zaznamenali např. u poloţek za telefony, (6 tis. Kč), za revize (16 tis. Kč), SW sluţby (9 tis. Kč), sluţby za zpracování dat (4,5 tis. Kč), za školení (7,5 tis. Kč), inţenýrské sluţby (24 tis. Kč). Ostatní náklady hlavní činnosti (67,36 tis. Kč) byly niţší o cca 189 tis. Kč neţ v roce Zejména jsme pocítili to, ţe zřizovatel začal hradit pojištění majetku ze svých prostředků a sjednal smlouvu pro všechna školská zařízení od jednoho pojistitele. Tím jsme ušetřili cca 120 tis. Kč. V roce 2010 byly ostatní náklady zatíţeny také úroky z úvěru ve výši 76 tis. Kč, které vyplývaly z projektu ROP. Srovnání nákladů na energie s minulými roky v tis. Kč. Spotřeba energií Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Organizace celkem z toho hraz. z hl. čin

10 3. Doplňková činnost Okruhy doplňkové činnosti v roce Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení 2. Hostinská činnost 3. Kopírovací práce 4. Ubytovací sluţby 5. Obchodní činnost včetně zprostředkování 6. Závodní stravování zaměstnanců 7. Pronájmy majetku 8. Zemědělství a výpěstky Nově jsme zařadili v roce 2011: 9. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je za rok 2011 ve výši ,10 Kč. Celkové náklady doplňkové činnosti činily tis. Kč, je to o 36 tisíc více neţ v roce předcházejícím. * Z toho ve spotřebě materiálu je nákladová poloţka ve výši 379 tis. Kč, coţ je na úrovni roku předcházejícího (381 tis. Kč). Škola nakoupila jako podporu vzdělávání hlavní činnosti učební pomůcky za 24 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 207 tis. Kč (zařízení kabinetů, učeben, tabule), pohonné hmoty pro ŠH 50 tis. Kč, tiskoviny 15 tis. všeobecný materiál pro provoz 25 tis. Kč a také byla provedena oprava telefonních rozvodů. V roce 2010 se podařilo nakoupit UP a DDHM za 286 tis. Kč (dovybavení domova mládeţe, reklamní baner, dataprojektory, 2 rotopedy). Spotřeba potravin pro cizí strávníky (45 tis. Kč) poklesla oproti roku předcházejícímu (51 tis. Kč) o 6 tis. Kč. * Mzdové náklady v DČ (281 tis. Kč) jsou ve srovnání s rokem předcházejícím niţší o 64 tis. Kč a převáţně to byly mzdy za odučené hodiny v rekvalifikačních kurzech. Z toho na stálé platy zaměstnanců jsme vyplatili celkem 82 tis. Kč, platili jsme 1 pracovníka na 0,25 úvazku jako administrátora pro vyřizování rekvalifikačních kurzů a 0,2 úvazku z doplňkové činnosti pro stravování cizích strávníků. Do mezd za výuku v kurzech jsme vynaloţili 199 tis. Kč (dohody). * V doplňkové činnosti máme nákladovou poloţku odpisů, také z titulu pořízení majetku v rámci projektu Komunitních škol v MSK ve výši 76,5 tis. Kč, která není dotována. Celkové výnosy doplňkové činnosti činily tis. Kč. * Hlavním přínosem do doplňkové činnosti v hodnoceném roce byly výnosy z prodeje sluţeb (1068 tis. Kč) coţ bylo o 149 tis. Kč více neţ v roce předcházejícím (919 tis. Kč). V roce 2011 se nám podařilo uspět ve výběrovém řízení ÚP pro pořádání rekvalifikačního kurzu Administrativní pracovník s praxí, kde výuka tvořila jen 60 hodin oproti praxi v rozsahu 1000 hodin. Tyto kurzy byly ekonomicky velmi efektivní, protoţe tolik nezatěţovaly mzdové náklady. * Dalším výnosem za sluţby je poloţka stravování cizích strávníků (120 tis. Kč), ta byla o 27 tis. Kč niţší neţ v roce * V oblasti výnosů z pronájmů jsme získali celkem 185 tis. Kč, coţ byl pokles oproti předcházejícímu oku 2010 o 113 tis Kč. Přišli jsme o jednoho stálého nájemníka (firmu Living English) a tím cca o 90 tis. Kč a ukončenou smlouvou o pronájmu traktoru jsme přišli také o cca 12 tis. Kč. Čistý pronájem nebytových prostor činil v roce tis. Kč, z toho za pronájem pozemku jsme získali 8,5 tis. Kč. * Zemědělské výpěstky jsme prodali za celkem 54 tis. Kč, coţ bylo o 14 tis. více neţ v předchozím roce. Výnos je ovlivňován klimatickými podmínkami v daném roce. Škola ţádá kaţdoročně o dotaci na plochu zemědělské půdy ze SZIF (30 tis. Kč) a v roce 2011 tuto dotaci znovu dostala. Zčásti kryje náklady vynaloţené na pozemcích školního hospodářství. * Nově jsme v roce 2011 začali dělat ekonomické posudky pro Policii ČR, coţ umoţnila změna legislativy. Za tento rok jsme utrţili 16 tis. Kč. Očekáváme, ţe doplňková činnost bude v roce 2012 ovlivněna celkovou restrukturalizací ÚP. Proto byla přijata opatření ke hledání cest ke zvýšení výnosů školního hospodářství (dlouhodobý cíl) a bude nutno velmi pozorně sledovat všechny výzvy ÚP ČR i MSK. Návrh na rozdělení zlepšeného HV v Kč Fond PO Stav k 31. Příděl ze zlepšeného HV Stav po přídělu Fond odměn Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH Rezervní fond z ostatních titulů CELKEM

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX.

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX. I. Základní charakteristika Základní údaje Stručná charakteristika školy Vedení školy Organizační struktura školy Školská rada Přehled oborů vzdělávání Přehled aktivit školy Přehled realizovaných projektů

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala:

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Střední škola společného stravování, ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2013 Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Střední

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 V Melči dne 26. 2. 2009 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2013/2014 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více