September 5 th was going to be a big day, we all knew it: the teachers knew it, the parents knew it, and the children knew it.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "September 5 th was going to be a big day, we all knew it: the teachers knew it, the parents knew it, and the children knew it."

Transkript

1 Opět k vám přichází zpravodaj základní školy. Jeho název vznikl na základě návrhů rodičů pilotního čtvrtého ročníku, z nich pak ţáci vybrali ten, který je nejvíce zaujal. A to byla právě klíčenka. Častokrát se nás lidé ptají, jak je to s malým písmenem v názvu. Malé k je zde skutečně záměrně, neboť ţáci základní školy jsou těmi menšími z Open Gate Další číslo tedy vyklíčilo, aby nám podalo svědectví, jak velkými kroky ti naši menší vkročili do nového školního roku. Váţení čtenáři klíčenky, uplynul první měsíc školního roku 2011/2012 a díky našemu zpravodaji můţeme zavzpomínat na různé akce, aktivity a projekty, které se za tento měsíc v základní škole stačily udát. Letošní začátek školního roku byl pro OPEN GATE výjimečný a to především proto, ţe byla v prostorách moderního areálu v Babicích u Říčan vedle gymnázia slavnostně otevřena nová budova základní školy, ve které jsme přivítali přes stovku ţáků prvního stupně. Po slavnostním otevření, které proběhlo 5. září a moc hezky je v tomto vydání klíčenky popsal Michael, se jiţ mohl rozběhnout provoz školy naplno. Také další články našich kolegů a ţáků Vám jistě pomohou nasát atmosféru, která v Open Gate panuje. Dovolte mi jeden osobní pohled na toto pozitivní klima. V OPEN GATE se kaţdý den potkávám s ţáky, kolegy, rodiči, různými návštěvníky. V tomto měsíci nás navštívili studenti ze zahraničí, ředitelé dětských domovů a další a další Při těchto setkáních vnímám, ţe Open Gate můţe být více neţ jen školou. Stává se platformou, kam přicházejí lidé z různých koutů země, s různými zkušenostmi, různého věku, přesvědčení a mohou zde nacházet společnou řeč, porozumění, souznění. Open Gate můţe pozitivně ovlivňovat všechny přicházející, a tak naplňovat slova naší školní hymny: Tvá škola otevírá brány k cestám, co vedou výš. (jl) September 5 th was going to be a big day, we all knew it: the teachers knew it, the parents knew it, and the children knew it. With invited guests including representatives of the Pedagogical Faculty of Charles University, officials from the Regional Office, PPF and the

2 mayor of Babice, a lot of effort was put into preparing a fitting welcome. From the welcoming speeches by Peter Nitsche, Petr Chára, and Jiří Luka to the traditional cutting of the ribbon, the ceremonial side of the occasion was well carried out. On the festive side of the proceedings, matters proceeded favourably as well. The front steps of the school served as a stage for the students to sing to the crowd of guests gathered below. Appearing in descending grade order and holding balloons with its team colour, each class took its place on the steps to sing a specially rehearsed song for the day. But as the 3 rd class finished its song, the persistent morning drizzle quickly became a steady rain, and the performance had to be foreshortened. The high point of the moment, however, was not to be abandoned: the children released their balloons and they flew skyward in a colourful swarm over the Babice countryside. The parents and guest were then invited to tour the new school at their own pace and according to their own curiosity. Students from the 5 th grade served as guides, and teachers were posted at various locations in the facilities to greet the guests and answer questions. Some guests headed to the refectory where food and beverages was available throughout the day. In their chats with the headmaster and teachers, many guests commented on the lovely appearance of the school remarking on everything from the classrooms to the landscaping and the pastoral setting. All in all the gala opening was an auspicious event. And if they rain altered our plans a bit, we take it as a good omen: With rain comes the fertility of the fields and forest we see around us, and so, too, symbolically sustain the growth in our new school of fertile young minds. (mf) Velkým záţitkem pro nás bylo pondělní plavání! Plavali jsme poprvé, ale bylo to báječné. Zahráli jsme si vodní hru Rybičky, rybáři, coţ bylo legrační, ale zároveň dost náročné, a učili jsme se spoustu cviků na dýchání do vody, coţ bylo ještě obtíţnější! Tento týden jsme však zaţili ještě něco významnějšího! Při čtení známých písmen, jsme najednou zjistili, ţe jiţ dokáţeme číst slova! Naším prvním slovem bylo táta. Doma jsme se pak pochlubili rodičům a napsali jsme toto slovo hůlkovým písmem! Je fantastické, ţe jiţ v září čteme slova. Dnes uţ jich umíme přečíst mnohem více! Učíme se totiţ číst genetickou metodou! Nečteme po slabikách, ale čteme jednotlivé hlásky, které na základě sluchové syntézy spojujeme ve slova. Jiţ od prvotního čtení plníme různé úkoly spojené s porozuměním textu, prozatím pouze slov. Porozumět textu a umět s ním pracovat je velmi důleţité pro další vzdělávání. Na to navazují naše

3 ranní oázy. Jiţ jsme se naučili česky i anglicky tři písničky. Při ranních oázách si vţdy v přítmí zapálíme lucerničku a čteme si příběhy včelích medvídků. Poté si o příběhu vţdy povídáme. Většinou z něj plyne nějaké ponaučení. Vyprávíme si obdobné záţitky z našeho ţivota, dozvídáme se spoustu zajímavého ze ţivota hmyzu a dalších věcí. S textem dále pracujeme a objevujeme záhady českého jazyka. Setkáváme se s jevy, které ještě neznáme, ale opakujeme si i věci, které jsme se ve škole jiţ naučili, například hledáme jiţ probraná písmenka, vyhledáváme rýmy, vytleskáváme slova, vymýšlíme různé nadpisy, tom, co všechno potřebuje malé miminko, zda můţe ţít bez rodičů, čím dělá radost svým rodičům, čím děláme radost my svým rodičům. Vyprávěli jsme si o dni, který jsme proţili se svou rodinou a moc rádi na něj vzpomínáme! Také jsme si navzájem se spoluţáky ukázali fotografie našich rodin, vytvářeli jsme pracovní listy s fotkami a obrázky S rodiči jsme pak vyráběli různými způsoby náš rodokmen. Zveme Vás na výstavu našich prací, kterou najdete v naší třídě a na chodbě před třídou! Těšíme se na Vás a přejeme také tolik nových objevů a záţitků, jako máme my! (jv) Se slovem TÁTA, které jsme přečetli jako první, souvisí i naše další objevování. Povídali jsme si o Who said learning English in year 1 couldn t be fun? From sugar cubes to Cheerios, we are learning how to write letters in all sorts of fun ways. The children are almost finished with the vowels and will soon be starting to learn how to read. Our class is filled with exciting stories, adventures and characters from all kinds of books and fairytales. We have listened to Elmo and the cookie monsters teach us about the letters A, E and I and have laughed with Eddie the Elephant who likes to eat eggs with the letter E. Our classroom is filled with music, interactive activities and games to help us better understand the English language. The fun doesn t have to stop at school. Turn on your computer and boogie down to the Hello Song on youtube and also try out ourconnect the number and letters coloring sheet. (rs)

4 Prvňáčci se do toho pustili... Vše začalo první školní týden Kaţdý dostal štětec, kelímek s vodou a 3 základní barvy (červenou, modrou a ţlutou). Protoţe bylo hezké počasí a pro malbu jsme potřebovali vidět naši školu, šli jsme ven. Usadili se na lavičky okolo atletického hřiště a pustili se do práce. Chvilku pozoruj své okolí a pokryj papír takovými barvami, jaké kolem sebe vidíš. Ani kousek ať nezůstane bílý! Zanedlouho se ozval dívčí hlas: Jéé, já mám zelenou! A kouzlo bylo odhaleno! Barvy se dají míchat a vznikají z toho další barvy! Nejeden prvňáček se také střemhlav pustil do míchání. Namíchali barvy, o kterých se vám moţná ani nezdálo. Obrázky jsme nechali zaschnout a po nějaké době je dokončili. Tentokrát jsme nemalovali, ale kreslili. Měsícem září nás provází naši čmeláčí kamarádi Čmelda a Brumda, jsou s námi přítomni kaţdou společnou ranní oázu, a tak jsme je pomocí tuše pozvali i do naší školy, Open Gate. Jak to všechno dopadlo, můţete vidět na oknech před prvními třídami. A jak to vypadalo před hodinou výtvarné výchovy, můţete vidět na přiloţené fotce. (td) V hodinách předmětu Člověk a jeho svět započali třeťáci, čtvrťáci a páťáci práci na celoročním projektu Kaţdá ze tříd se bude v rámci tohoto předmětu zabývat určitou oblastí poznávání našeho světa. Třetí třída se po celý rok bude věnovat přírodě, čtvrťáci poznávají historii a naši nejstarší se začali seznamovat s různými zeměmi světa. Aby si z hodin zapamatovali ještě více a aby je vyučování bavilo, budou dětem při učení pomáhat různé postavy. (hv) Hlavní náplní oblasti Člověk a jeho svět je ve třetím ročníku PŘÍRODA. Příroda ţivá i neţivá, vše kolem nás; to, co stvořila matka příroda i člověk samotný. Flóra i fauna naší země. A tohle úţasné téma mě inspirovalo k nápadu vytvořit pro třeťáky celoroční projekt, který má název Čtyři ţivly. V minulém týdnu se děti rozdělily do čtyř skupin čtyř ţivlů - Oheň, Voda, Země a Vzduch.

5 Jejich prvním společným úkolem bylo vymyslet symbol a označit jím skleněnou baňku, kterou kaţdý z ţivlů dostal. Dále děti začaly pracovat na výrobě plakátu, který představí jejich ţivel tak, jak ho vidí ony. V průběhu celého roku budeme jednotlivé ţivly poznávat podrobněji a děti je budou prezentovat různými způsoby nejen předávání informací, které si samy vyhledají, ale třeba i dramatizací, zpěvem, pohybem či téma zpracují výtvarně. Odměnou jim budou (kromě dobrého pocitu o nově nabyté poznatky a proţití zajímavého tématu) malé zelené krystalky - smaragdy, které má moţnost získat kaţdý a přinést je své skupině. Tyto zelené kamínky děti dostávají do zelených zkumavek za dovednosti a vědomosti, které si prohlubují, ale také za pomoc kamarádovi, dobrovolné úkoly, aktivitu, výrazné zlepšení či jiný přínos pro sebe či pro ostatní! Obsah svých zkumavek pak sesypávají do skleněných baněk svého ţivlu a snaţí se být v jednotlivých činnostech úspěšní, spolupracovat s ostatními a jednotlivé aktivity si co nejvíce uţít. Já se těším na to, jak si to budu uţívat s nimi a na to, co nového se dozvím! A kdo ví, třeba nás v příštích týdnech navštíví sama matička příroda. (ad) Také byste chtěli cestovat časem? Čtvrťáci tu moţnost mají. Kaţdé úterní odpoledne se vydávají na cestu minulostí. Jejich průvodcem se stal cestovatel časem pan Brouček, který je v hodinách navštěvuje a seznamuje je se zajímavými událostmi i postavami naší historie. Ţáci čtvrté třídy započali cestování v pravěku, ale po setkání s pravěkým člověkem se vydají napříč stoletími. Přejme jim na této cestě mnoho dobrodruţství. V následujícím článku se dozvíme, jak první seznámení se s panem Broučkem proţívaly děti. (hv) Na předmět Člověk a jeho svět jsme šli na sportovní hřiště, abychom tam dokončili učení z minulého týdne. Pan Luka předstíral, ţe mu není dobře, a na chvíli si odskočil. Během toho se přestrojil za pana Broučka. Ten nás seznámil s tím, jak se počítají století a tisíciletí. A také nám řekl, ţe si ho vymyslel Svatopluk Čech a ţe rád

6 vysedává v hospodě Na Vikárce na Praţském hradě. Potom nám rozdal pracovní listy a odešel do křovíčka. Za ním se převlékl zase do civilu a uţ jako pan Luka se omlouval, ţe tam byl tak dlouho. Zeptal se nás, od koho jsme dostali ty pracovní listy. My jsme mu řekli o panu Broučkovi, ale on říkal, ţe ţádný pan Brouček neexistuje, a dělal si z nás legraci. Pak nás odvedl do třídy a pracovní listy jsme si vyplnili. Všechny nás baví se tímto způsobem učit. Johana V. (4.třída) Také byste chtěli procestovat svět? My moc! Vypravíme se tedy za poznáním různých kontinentů, zemí a lidí. A rovnou ze školy bránu máme otevřenou! Neţ budeme na návštěvě u sousedů, je třeba poznat vlastní zem. Procházet se Českem budeme v září. Od října ochutnáme slovenské halušky a německé klobásy, zkusíme zjistit, jak vaří v Rakousku a v Polsku. Chceme znát hlavní města a velké řeky a zajímavosti, abychom se v tom světě neztratili. Od listopadu se necháme okouzlit Evropou. Těšíme se na Řecko a jeho báje, na Francii a její vůně, na flamenko ve Španělsku, slunce v Itálii,. na moře a hory, zvířata a stromy Vánoce strávíme pěkně doma, u kamen, v náruči rodiny. V novém roce, aţ nám bude Evropa malá, nás přivábí africké tamtamy, americká svoboda, asijské jinako a australský ptakopysk. Průvodci nám budou kamarádi z gymnázia, odborníci ve svém oboru (historik, mineralog, přírodovědec, herci, voják ) a hlavně Antoine. Jsme zvědaví a zvídaví, máme kuráţ a otevřenou mysl, dobré srdce a touhu vyrazit, takţe cesta můţe začít. (pk) Školní druţina patří mezi neoddělitelné součásti kaţdé základní školy. U nás v Open Gate je tomu stejně. Náš školní klub má dvě oddělení, je zde ranní provoz, který probíhá před první vyučovací hodinou a odpolední provoz, který probíhá po poslední vyučovací hodině. Provoz

7 školního klubu je zajištěn týmem našich zkušených vychovatelek, které se kaţdý den cíleně připravují, plánují hry i jiné aktivity vhodné pro ţáky našeho školního klubu, a to tak, aby si ţáci odpočinuli a aby zároveň docházelo k podpoře rozvoje osobnosti a dovedností ţáků zábavnou formou. V současné době probíhají nákupy hraček, pro další relaxační aktivity, aby se ţáci ve školním klubu cítili ještě lépe a aby je pobyt ve školním klubu bavil co moţná nejvíc. (jh) V polovině září se v divadle Open Gate setkali někteří z účastníků letního tábora, aby si připomněli krásné chvíle společně strávené v Miletínských Lázních. Po přivítání jsme shlédli prezentaci fotografií. Zavzpomínali jsme na jednotlivé průvodce táborovým programem, na sportování, hry, výlety, ale i chvíle odpočinku a posezení u táboráku. Důkazem toho, ţe jsme se v myšlenkách přenesli zpět a znovuproţívali všechny ty okamţiky, byl hlasitý smích a nadšené komentáře diváků, které se během prezentace rozléhaly sálem. Po prezentaci se nám opět podařilo přivolat našeho přítele Lva. Bylo to opravdu milé setkání. Na závěr jsme si zazpívali několik táborových písní. Rozcházeli jsme se s úsměvem na tváři a myslím, ţe jsme uţ všichni mysleli na příští tábor. (hv) Ve čtvrtek jsme si v divadle Open Gate zavzpomínali na letní tábor Open Gate. Všichni jsme seděli v divadle a dívali jsme se na prezentaci fotek z tábora. Bylo to krásné. Ale někdo nám tam chyběl. Byl to český lev. Nebáli jsme se. Proč? Je to náš kamarád. Tak jsme ho zavolali. A věřte nebo ne, přišel. Zazpívali jsme si táborovou hymnu a připomněli jsme si, které osobnosti jsme poznali. Poté si nás lev postupně po oddílech zval na pódium a všichni jsme zpívali některé písničky z tábora. Bylo to krásné. Kdyţ jsme se se lvem loučili, popřál nám, ať se máme dobře, a

8 poţádáme, ať mu děláme všude dobré jméno. Za tu hodinku jsme proţili dvanáct dní strávených na táboře ještě jednou. A přitom jsme si ani nemuseli povídat. Zvláštní, ţe ano? Co se dá dělat, je to za námi. Zůstaly nám však nádherné vzpomínky. Kája H. (5. třída) It was a big surprise for me and my schoolmates in Year 5 when five foreign students came during our lesson and gave presentations about the countries they came from. Martin presented about Germany He asked us to guess the neighbours of Germany and their capital city. It was quite hard but it was fun. Then he told us more about Germany. Claudie was from Romania and an interesting fact about her country I remember is that there is very nice nature. Ahmed lived in Egypt and there it was very hot, lots of pyramids and svingas. Franchesko came from Mexico and Mexico was a nice country that had an eagle on its flag. The last one was Světlana from Russia. Russia is the biggest country in the world that spreads partly in Europe and partly in Asia. At the end we made groups with our guests and played games. It was a pleasure for me to meet the students from all over the world and find out interesting things about their lives in other countries. Especially for our class it was helpful because the WORLD is the topic in the subject, Man and his World. I hope I will have another chance to meet some more people from different countries. Eliška H. (5.třída) On the morning of Saturday 17th September, children from Open Gate met on Karlovo náměstí. The sun was shining and Mr. Luka and Hanka were greeting

9 everybody and telling us what are we going to do on this lovely day. We all walked to National theatre to see opera Čert a Káča. It was funny! During the break we went to look around the theatre and there was a miniature copy of the National theatre which was very nice. After the opera everyone went to the gym nearby and there were all kind of fun things to do like jumping over a goat, climbing up on a rope, playing floorball, etc All tired out we headed back to Karlovo Náměstí where our parents picked us up. What a fun and interesting day! Lauren M. (4.třída) Antonín Dvořák se narodil 8. září 1814 v Nelahozevsi nedaleko Prahy v rodině řezníka. Otec si přál, aby syn pokračoval v jeho řemesle. Naštěstí v něm varhaník Antonín Leihmann objevil mimořádný hudební talent a Dvořáka se ujal (hrál na housle, klavír a varhany). V šestnácti letech odešel do Prahy studovat varhanickou školu. Zároveň hrál na violu v orchestru Bedřicha Smetany. Později poskytoval lekce hry na klavír, kde se seznámil se svojí budoucí ţenou, Annou Čermákovou. S ní měl devět dětí. Dvořák začal svoji skladatelskou kariéru velmi brzy. Dvořák získal angaţmá v Londýně a poté v New Yorku, kde mu tříletý pobyt zajistil světovou proslulost. Byl to náš nejznámější hudební skladatel. Atmosféra ţivota v Americe, záţitky z cest na americký venkov a stesk po domově se odráţí v Novosvětské symfonii. Jedna z nejznámějších Dvořákových oper byla Rusalka a jeho druhá nejznámější opera byla Čert a Káča. Zemřel 1. května 1904 ve 12 hodin po pětitýdenním onemocnění na srdeční selhání. Zanechal po sobě mnoho nedokončených skladeb. Lucie H. (4.třída) Ve středu 21. září navštívily ZŠ Open Gate děti z MŠ Landie. Podívaly se do školy a navštívily 1. třídy, kde se

10 pozdravily s některými bývalými spoluţáky. Pak se dětí ze školky ujali ţáci 4. třídy. Nejprve si společně zazpívali a zatancovali si. Čtvrťáci si pro děti připravili program v areálu školy. Děti po skupinkách obcházely jednotlivá stanoviště a plnily různé úkoly. Čtvrťáci byli mladším dětem průvodci i pomocníky. Zhostili se této pro mnohé nezvyklé role zodpovědně. Věřím, ţe tato návštěva obohatila jak předškoláčky, tak také čtvrťáky. S dětmi se loučili s pocitem uspokojení z pomoci druhým. (hv) Key English Test (KET) Preliminary English Test (PET) (KET) Finally, we have received the Certificates: 4 achieved Merits: over 85%, of whom 3 scored 94%! 5 achieved Pass: over 75% 1 achieved Council of Europe A (KET, PET) Building on this success. We will start preparations again at the start of the second Semester The group who achieved Pass or Merit last June will prepare for the PET The remainder of 5 th Class will prepare for the KET (Key English Test) A selected group from 4 th Class will also prepare for the KET Whilst it is the general policy of the school not to push the children into external examinations, it is clear evidence of the level of English acquired, that most can achieve scores in the top 15/ 25% in an international examination, in addition to the Czech National SVP curriculum.

11 Whilst the children themselves continue to enjoy the intellectual challenge of the examinations, and can feel a sense of pride in their achievements, then the end justifies the time given. As last year, Open Gate will organize all the entries and related paper-work, meet the children at the Examination centres and guide them through the day: all parents need to do is to meet the cost of the examination. (rse) In August we received a letter from our sponsored child who lives in India. His name is Goutham. We are so pleased to hear from him that he has been well, and is keen to learn English. We will do our best to support Goutham as much as we can, and help him with his learning. It is our pleasure to reply, and write him a bit about us, our school and our country. The students from the 3 rd class are going to write a letter about themselves for Goutham during English lessons next week. We are looking forward to hearing from him soon. (nf) This is translated letter of your sponsored child: Dear Sponsor parents, I am Goutham and I am writing this letter to you. Through this letter, I would like to write about my family. I lost my mother. My mother died when I was small. My father Ramraj is working as a coolie. Sometimes he works in field (paddy field). My brother Shashanka is studying in 6th class and Charitrya is very small so he is at home. I am Goutham studying in 2nd class. My school s name is Government Lower Primary School. I learn Kannada, Mathematics, Enviromental study and English and I know how to count until 12 in mathematics, I know substraction, addition and in the English alphabet I know how to write A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

12 I enjoy reading and I am studying well. I will write more in my next letter. I just found out that you will be helping me. I am very happy. I will never forget your support. With this few words, I close my letter. Your loving son Goutham 28. září jsme si připomněli svátek svatého Václava. O Dni české státnosti i o historickém významu tohoto českého patrona jsme si četli a povídali v ranní oáze. Uvědomili jsme si, ţe ţivot v českých zemích nebyl vţdy snadný a ţe naši předkové často čelili zkouškám osudu. O to významnější roli hrál v českých dějinách kult svatého Václava. Ne náhodou se ve významných chvílích radostných i těţkých národ shromaţďuje právě na Václavském náměstí pod sochou přemyslovského kníţete. Generace vnímaly sv. Václava jako symbol naděje a víry v lepší budoucnost. Vţdyť je to právě tento světec, který podle pověsti přispěchá v čele blanických rytířů českému lidu na pomoc, aţ mu bude nejhůře. Jaká nás a naši zemi čeká budoucnost, to však záleţí především na nás. (hv) Svatý Václav byl kníţe z rodu Přemyslovců, který ţil na samém počátku desátého století. Vychovávala ho jeho babička Ludmila. Vedla ho k mírumilovnosti, ke vzdělání, k lásce k Bohu a k moudrému ţivotu. Tyto ctnosti hojně vyuţíval při své vládě na českém trůnu. Nešlo mu o vlastní prospěch, ale o prospěch celého českého kníţectví. Je povaţován za hlavního patrona české země. Zaloţil plno kostelů, chrámů, rotund - nejvýznamnější z nich je chrám sv. Víta. V něm jsou jeho pozůstatky dodnes. Byl zavraţděn přibliţně roku 935 ve Staré Boleslavi vlastním bratrem Boleslavem. Svátek svatého Václava slavíme 28. září, tento den je ustanoven jako Den české státnosti. Kéţ by se naplnila slova svatováclavského chorálu: Svatý Václave, nedej zahynout nám ani budoucím Ondra L. (5.třída)

13 V září jsme opět navázali na tradici pátečních filmových klubů. Tentokrát jsme se potěšili záţitkem z filmu Karlík a továrna na čokoládu, který byl natočen podle oblíbené stejnojmenné knihy Roalda Dahla. Film vypráví příběh výrobce čokolády Willyho Wonky a Karlíka, chudého chlapce, který bydlí blízko továrny na čokoládu. Dobrodruţství se začíná rozvíjet, kdyţ Karlík vyhraje spolu s dalšími čtyřmi dětmi zlaté kupony, díky nimţ se mohou zúčastnit prohlídky čokoládové továrny. Film byl oceněn několika cenami za herecký výkon i za výpravu. Za kostýmy získal film v roce 2005 nominaci na Oscara. (hv) Na konci měsíce absolvovali ţáci základní školy spolu s dětmi z MŠ Nedvězí neobvyklý kulturní záţitek v divadle Open Gate. Jistě všichni znáte knihu oblíbené švédské spisovatelky - autorky mnoha knih pro děti - Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupeţníka. My jsme se s ní setkali v divadelní podobě v podání herců a hereček divadla Cylindr. Děj se prolínal s písněmi a byl ztvárněn velmi poutavě. Po celou dobu jsme napjatě sledovali jeviště. Představení bylo velmi poetické a příběh nerozlučného přátelství dvou loupeţnických dětí nabízel pozornému divákovi hlubší poselství. Důkazem toho, ţe se nám divadlo líbilo, byl dlouhý a bouřlivý potlesk, který se v závěru dopoledne rozezněl divadelním sálem. (hv) Dne 13. září proběhly první třídní schůzky. Slavnostního otevření ZŠ Open Gate si všimla i některá média např. ze dne 1.září V pátek 30. září proběhlo v areálu OG setkání s více neţ 100 řediteli a pracovníky dětských domovů z celé ČR Bude na filmovém

14 festivalu v Ostrově zahájen další ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos doporučujeme ve školce Landie v Říčanech Biojarmark. Další číslo klíčenky vyjde 4. listopadu. Poznámky: Změna programu vyhrazena. V průběhu roku mohou vznikat další akce. za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (rs) Raquel Sales, (hl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra Děţinská, (nf) Natalia Fajčíková, (hv) Hana Vavrečková, (pk) Petra Kobrová, (mf) Michael Franklin, (rse) Richard Seccombe, (iv) Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová ZŠ OPEN GATE, říjen 2011

15

16

17

18

What are our wishes to the Czech Republic?

What are our wishes to the Czech Republic? K závěru října a začátku listopadu jiţ tradičně patří některé nevšední dny. Původně jsem tedy do klíčenkového úvodníku chtěl napsat o oslavě Halloweenu u nás ve škole. Chtěl jsem psát také o státním svátku

Více

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!! po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které

Více

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá druhý ročník existence našeho zpravodaje. Věříme, že Vám

Více

Hezké podzimní čtení klíčenky.

Hezké podzimní čtení klíčenky. Škola podle Gutha Jarkovského Úvodní stránky tohoto čísla klíčenky budou věnovány osobnosti pana Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského a nebo spíše jeho poselství. Proč právě jemu? Především proto, ţe jsme

Více

Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání

Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání Velikonoční období Velikonoční období trvá dle tradice 50 dní - letos tedy do 19. května. A to jiţ pojedeme další den na školu v přírodě, po jejím návratu se bude blíţit závěr měsíce a červen jiţ hlásí

Více

Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací

Více

Běháme, pomáháme, učíme se...

Běháme, pomáháme, učíme se... Běháme, pomáháme, učíme se... Vážení čtenáři klíčenky, do titulu dnešního úvodníku jsem si vypůjčil název naší charitativně-sportovní akce RUN AND HELP, která úspěšně proběhla 30. září. BĚHÁME - Ano, nový

Více

Vyklíčila další klíčenka

Vyklíčila další klíčenka Vyklíčila další klíčenka Finalisté ankety Zlatý Ámos navštívili Open Gate Závěr měsíce března je již tradičně spojen s oslavou Dne učitelů. Tento den si připomínáme výročí narození učitele národů Jana

Více

Vítejte v novém školním roce...

Vítejte v novém školním roce... Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, zkrátka všichni čtenáři naší klíčenky, zdravím Vás všechny co nejsrdečněji na začátku nového školního roku a přeji Vám všem, aby byl pro Vás úspěšný a radostný ve všech

Více

Představujeme Vám nové tváře:

Představujeme Vám nové tváře: Milí čtenáři klíčenky, čas letí jako splašený kůň, (a to navíc začal nyní čínský rok koně), a než jsme se nadáli, první pololetí je minulostí a druhé pololetí je již v plném proudu. Ve čtvrtek 30. ledna

Více

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto V Open Gate se chceme zaměřovat na komplexní rozvoj osobnosti dítěte tedy na rozvoj zdravé osobnosti člověka. K tomu patří pochopitelně akademické vzdělání, výchova v oblasti společenské zodpovědnosti,

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního Zdravím Vás při čtení březnového vydání naší listinné podoby klíčenky. Proč zmiňuji listinné? V předchozím měsíci totiţ vyklíčila také i- klíčenka a aktuality můţete tak sledovat krátce a rychle na internetu.

Více

čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy.

čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy. K setkání s Babickým drakem došlo při jedné z aktivit tohoto občanského sdružení v naší tělocvičně OG v odpoledních hodinách. Už delší dobu jsem si říkal, že bych ony příjemné maminky, které pro své děti

Více

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Proč taky, když jsou vaření či pečení.

Proč taky, když jsou vaření či pečení. Brouků se ve SCIS nebojíme Proč taky, když jsou vaření či pečení. Někteří si při školním Halloweenu na exotické havěti z dílny šéfkuchařů Davida Švejnohy a Milana Václavíka dokonce pochutnávali. Méně odvážnější

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ PROJECT COMENIUS THREE ITALIANS IN PŘEROV TRIP TO PRAGUE. 10. číslo, leden 2014. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2

AKTUÁLNÍ DĚNÍ PROJECT COMENIUS THREE ITALIANS IN PŘEROV TRIP TO PRAGUE. 10. číslo, leden 2014. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2 AKTUÁLNÍ DĚNÍ PROJECT COMENIUS THREE ITALIANS IN PŘEROV It has been two months since we arrived in the Czech Republic and we have really enjoyed this time in this new different country. At the beginning

Více

Milí čtenáři klíčenky, jak vidíte, dnešní úvodník je orámovaný sněhovými vločkami, které pro nás včera vytvořily děti z první třídy.

Milí čtenáři klíčenky, jak vidíte, dnešní úvodník je orámovaný sněhovými vločkami, které pro nás včera vytvořily děti z první třídy. Milí čtenáři klíčenky, jak vidíte, dnešní úvodník je orámovaný sněhovými vločkami, které pro nás včera vytvořily děti z první třídy. Tyto krásné vločky nás stále ještě udržují v zimním ročním období, i

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, držíte v rukou (a nebo si je možná čtete v elektronické podobě) další číslo zpravodaje naší vaší základní školy. Od vydání minulého

Více

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více

Když se řekne Olympiáda

Když se řekne Olympiáda Milí čtenáři našeho zpravodaje, u nás v Open Gate již kvetou stromy, rozkvétají rostlinky, zkrátka jaro už vládne. A navíc nám k tomu vyklíčila další klíčenka. Mnohé zprávy z dění na základní škole nalézáte

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

Těšíme se na vaše náměty, připomínky a třeba i příspěvky. Vaše redakce

Těšíme se na vaše náměty, připomínky a třeba i příspěvky. Vaše redakce Milí čtenáři a čtenářky, v tomto prvním čísle se dozvíte zajímavosti o novém projektu, který se Vás bude týkat a určitě i zajímat. Dozvíte se, na co je projekt zaměřen, a ţe cílem projektového záměru je,

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše

D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše řádky, už jen pouhý měsíc a pár dnů. Ano, brzy přivítáme dlouho očekávané nejkrásnější období roku. Vánoce. 24. prosinci však předchází

Více