September 5 th was going to be a big day, we all knew it: the teachers knew it, the parents knew it, and the children knew it.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "September 5 th was going to be a big day, we all knew it: the teachers knew it, the parents knew it, and the children knew it."

Transkript

1 Opět k vám přichází zpravodaj základní školy. Jeho název vznikl na základě návrhů rodičů pilotního čtvrtého ročníku, z nich pak ţáci vybrali ten, který je nejvíce zaujal. A to byla právě klíčenka. Častokrát se nás lidé ptají, jak je to s malým písmenem v názvu. Malé k je zde skutečně záměrně, neboť ţáci základní školy jsou těmi menšími z Open Gate Další číslo tedy vyklíčilo, aby nám podalo svědectví, jak velkými kroky ti naši menší vkročili do nového školního roku. Váţení čtenáři klíčenky, uplynul první měsíc školního roku 2011/2012 a díky našemu zpravodaji můţeme zavzpomínat na různé akce, aktivity a projekty, které se za tento měsíc v základní škole stačily udát. Letošní začátek školního roku byl pro OPEN GATE výjimečný a to především proto, ţe byla v prostorách moderního areálu v Babicích u Říčan vedle gymnázia slavnostně otevřena nová budova základní školy, ve které jsme přivítali přes stovku ţáků prvního stupně. Po slavnostním otevření, které proběhlo 5. září a moc hezky je v tomto vydání klíčenky popsal Michael, se jiţ mohl rozběhnout provoz školy naplno. Také další články našich kolegů a ţáků Vám jistě pomohou nasát atmosféru, která v Open Gate panuje. Dovolte mi jeden osobní pohled na toto pozitivní klima. V OPEN GATE se kaţdý den potkávám s ţáky, kolegy, rodiči, různými návštěvníky. V tomto měsíci nás navštívili studenti ze zahraničí, ředitelé dětských domovů a další a další Při těchto setkáních vnímám, ţe Open Gate můţe být více neţ jen školou. Stává se platformou, kam přicházejí lidé z různých koutů země, s různými zkušenostmi, různého věku, přesvědčení a mohou zde nacházet společnou řeč, porozumění, souznění. Open Gate můţe pozitivně ovlivňovat všechny přicházející, a tak naplňovat slova naší školní hymny: Tvá škola otevírá brány k cestám, co vedou výš. (jl) September 5 th was going to be a big day, we all knew it: the teachers knew it, the parents knew it, and the children knew it. With invited guests including representatives of the Pedagogical Faculty of Charles University, officials from the Regional Office, PPF and the

2 mayor of Babice, a lot of effort was put into preparing a fitting welcome. From the welcoming speeches by Peter Nitsche, Petr Chára, and Jiří Luka to the traditional cutting of the ribbon, the ceremonial side of the occasion was well carried out. On the festive side of the proceedings, matters proceeded favourably as well. The front steps of the school served as a stage for the students to sing to the crowd of guests gathered below. Appearing in descending grade order and holding balloons with its team colour, each class took its place on the steps to sing a specially rehearsed song for the day. But as the 3 rd class finished its song, the persistent morning drizzle quickly became a steady rain, and the performance had to be foreshortened. The high point of the moment, however, was not to be abandoned: the children released their balloons and they flew skyward in a colourful swarm over the Babice countryside. The parents and guest were then invited to tour the new school at their own pace and according to their own curiosity. Students from the 5 th grade served as guides, and teachers were posted at various locations in the facilities to greet the guests and answer questions. Some guests headed to the refectory where food and beverages was available throughout the day. In their chats with the headmaster and teachers, many guests commented on the lovely appearance of the school remarking on everything from the classrooms to the landscaping and the pastoral setting. All in all the gala opening was an auspicious event. And if they rain altered our plans a bit, we take it as a good omen: With rain comes the fertility of the fields and forest we see around us, and so, too, symbolically sustain the growth in our new school of fertile young minds. (mf) Velkým záţitkem pro nás bylo pondělní plavání! Plavali jsme poprvé, ale bylo to báječné. Zahráli jsme si vodní hru Rybičky, rybáři, coţ bylo legrační, ale zároveň dost náročné, a učili jsme se spoustu cviků na dýchání do vody, coţ bylo ještě obtíţnější! Tento týden jsme však zaţili ještě něco významnějšího! Při čtení známých písmen, jsme najednou zjistili, ţe jiţ dokáţeme číst slova! Naším prvním slovem bylo táta. Doma jsme se pak pochlubili rodičům a napsali jsme toto slovo hůlkovým písmem! Je fantastické, ţe jiţ v září čteme slova. Dnes uţ jich umíme přečíst mnohem více! Učíme se totiţ číst genetickou metodou! Nečteme po slabikách, ale čteme jednotlivé hlásky, které na základě sluchové syntézy spojujeme ve slova. Jiţ od prvotního čtení plníme různé úkoly spojené s porozuměním textu, prozatím pouze slov. Porozumět textu a umět s ním pracovat je velmi důleţité pro další vzdělávání. Na to navazují naše

3 ranní oázy. Jiţ jsme se naučili česky i anglicky tři písničky. Při ranních oázách si vţdy v přítmí zapálíme lucerničku a čteme si příběhy včelích medvídků. Poté si o příběhu vţdy povídáme. Většinou z něj plyne nějaké ponaučení. Vyprávíme si obdobné záţitky z našeho ţivota, dozvídáme se spoustu zajímavého ze ţivota hmyzu a dalších věcí. S textem dále pracujeme a objevujeme záhady českého jazyka. Setkáváme se s jevy, které ještě neznáme, ale opakujeme si i věci, které jsme se ve škole jiţ naučili, například hledáme jiţ probraná písmenka, vyhledáváme rýmy, vytleskáváme slova, vymýšlíme různé nadpisy, tom, co všechno potřebuje malé miminko, zda můţe ţít bez rodičů, čím dělá radost svým rodičům, čím děláme radost my svým rodičům. Vyprávěli jsme si o dni, který jsme proţili se svou rodinou a moc rádi na něj vzpomínáme! Také jsme si navzájem se spoluţáky ukázali fotografie našich rodin, vytvářeli jsme pracovní listy s fotkami a obrázky S rodiči jsme pak vyráběli různými způsoby náš rodokmen. Zveme Vás na výstavu našich prací, kterou najdete v naší třídě a na chodbě před třídou! Těšíme se na Vás a přejeme také tolik nových objevů a záţitků, jako máme my! (jv) Se slovem TÁTA, které jsme přečetli jako první, souvisí i naše další objevování. Povídali jsme si o Who said learning English in year 1 couldn t be fun? From sugar cubes to Cheerios, we are learning how to write letters in all sorts of fun ways. The children are almost finished with the vowels and will soon be starting to learn how to read. Our class is filled with exciting stories, adventures and characters from all kinds of books and fairytales. We have listened to Elmo and the cookie monsters teach us about the letters A, E and I and have laughed with Eddie the Elephant who likes to eat eggs with the letter E. Our classroom is filled with music, interactive activities and games to help us better understand the English language. The fun doesn t have to stop at school. Turn on your computer and boogie down to the Hello Song on youtube and also try out ourconnect the number and letters coloring sheet. (rs)

4 Prvňáčci se do toho pustili... Vše začalo první školní týden Kaţdý dostal štětec, kelímek s vodou a 3 základní barvy (červenou, modrou a ţlutou). Protoţe bylo hezké počasí a pro malbu jsme potřebovali vidět naši školu, šli jsme ven. Usadili se na lavičky okolo atletického hřiště a pustili se do práce. Chvilku pozoruj své okolí a pokryj papír takovými barvami, jaké kolem sebe vidíš. Ani kousek ať nezůstane bílý! Zanedlouho se ozval dívčí hlas: Jéé, já mám zelenou! A kouzlo bylo odhaleno! Barvy se dají míchat a vznikají z toho další barvy! Nejeden prvňáček se také střemhlav pustil do míchání. Namíchali barvy, o kterých se vám moţná ani nezdálo. Obrázky jsme nechali zaschnout a po nějaké době je dokončili. Tentokrát jsme nemalovali, ale kreslili. Měsícem září nás provází naši čmeláčí kamarádi Čmelda a Brumda, jsou s námi přítomni kaţdou společnou ranní oázu, a tak jsme je pomocí tuše pozvali i do naší školy, Open Gate. Jak to všechno dopadlo, můţete vidět na oknech před prvními třídami. A jak to vypadalo před hodinou výtvarné výchovy, můţete vidět na přiloţené fotce. (td) V hodinách předmětu Člověk a jeho svět započali třeťáci, čtvrťáci a páťáci práci na celoročním projektu Kaţdá ze tříd se bude v rámci tohoto předmětu zabývat určitou oblastí poznávání našeho světa. Třetí třída se po celý rok bude věnovat přírodě, čtvrťáci poznávají historii a naši nejstarší se začali seznamovat s různými zeměmi světa. Aby si z hodin zapamatovali ještě více a aby je vyučování bavilo, budou dětem při učení pomáhat různé postavy. (hv) Hlavní náplní oblasti Člověk a jeho svět je ve třetím ročníku PŘÍRODA. Příroda ţivá i neţivá, vše kolem nás; to, co stvořila matka příroda i člověk samotný. Flóra i fauna naší země. A tohle úţasné téma mě inspirovalo k nápadu vytvořit pro třeťáky celoroční projekt, který má název Čtyři ţivly. V minulém týdnu se děti rozdělily do čtyř skupin čtyř ţivlů - Oheň, Voda, Země a Vzduch.

5 Jejich prvním společným úkolem bylo vymyslet symbol a označit jím skleněnou baňku, kterou kaţdý z ţivlů dostal. Dále děti začaly pracovat na výrobě plakátu, který představí jejich ţivel tak, jak ho vidí ony. V průběhu celého roku budeme jednotlivé ţivly poznávat podrobněji a děti je budou prezentovat různými způsoby nejen předávání informací, které si samy vyhledají, ale třeba i dramatizací, zpěvem, pohybem či téma zpracují výtvarně. Odměnou jim budou (kromě dobrého pocitu o nově nabyté poznatky a proţití zajímavého tématu) malé zelené krystalky - smaragdy, které má moţnost získat kaţdý a přinést je své skupině. Tyto zelené kamínky děti dostávají do zelených zkumavek za dovednosti a vědomosti, které si prohlubují, ale také za pomoc kamarádovi, dobrovolné úkoly, aktivitu, výrazné zlepšení či jiný přínos pro sebe či pro ostatní! Obsah svých zkumavek pak sesypávají do skleněných baněk svého ţivlu a snaţí se být v jednotlivých činnostech úspěšní, spolupracovat s ostatními a jednotlivé aktivity si co nejvíce uţít. Já se těším na to, jak si to budu uţívat s nimi a na to, co nového se dozvím! A kdo ví, třeba nás v příštích týdnech navštíví sama matička příroda. (ad) Také byste chtěli cestovat časem? Čtvrťáci tu moţnost mají. Kaţdé úterní odpoledne se vydávají na cestu minulostí. Jejich průvodcem se stal cestovatel časem pan Brouček, který je v hodinách navštěvuje a seznamuje je se zajímavými událostmi i postavami naší historie. Ţáci čtvrté třídy započali cestování v pravěku, ale po setkání s pravěkým člověkem se vydají napříč stoletími. Přejme jim na této cestě mnoho dobrodruţství. V následujícím článku se dozvíme, jak první seznámení se s panem Broučkem proţívaly děti. (hv) Na předmět Člověk a jeho svět jsme šli na sportovní hřiště, abychom tam dokončili učení z minulého týdne. Pan Luka předstíral, ţe mu není dobře, a na chvíli si odskočil. Během toho se přestrojil za pana Broučka. Ten nás seznámil s tím, jak se počítají století a tisíciletí. A také nám řekl, ţe si ho vymyslel Svatopluk Čech a ţe rád

6 vysedává v hospodě Na Vikárce na Praţském hradě. Potom nám rozdal pracovní listy a odešel do křovíčka. Za ním se převlékl zase do civilu a uţ jako pan Luka se omlouval, ţe tam byl tak dlouho. Zeptal se nás, od koho jsme dostali ty pracovní listy. My jsme mu řekli o panu Broučkovi, ale on říkal, ţe ţádný pan Brouček neexistuje, a dělal si z nás legraci. Pak nás odvedl do třídy a pracovní listy jsme si vyplnili. Všechny nás baví se tímto způsobem učit. Johana V. (4.třída) Také byste chtěli procestovat svět? My moc! Vypravíme se tedy za poznáním různých kontinentů, zemí a lidí. A rovnou ze školy bránu máme otevřenou! Neţ budeme na návštěvě u sousedů, je třeba poznat vlastní zem. Procházet se Českem budeme v září. Od října ochutnáme slovenské halušky a německé klobásy, zkusíme zjistit, jak vaří v Rakousku a v Polsku. Chceme znát hlavní města a velké řeky a zajímavosti, abychom se v tom světě neztratili. Od listopadu se necháme okouzlit Evropou. Těšíme se na Řecko a jeho báje, na Francii a její vůně, na flamenko ve Španělsku, slunce v Itálii,. na moře a hory, zvířata a stromy Vánoce strávíme pěkně doma, u kamen, v náruči rodiny. V novém roce, aţ nám bude Evropa malá, nás přivábí africké tamtamy, americká svoboda, asijské jinako a australský ptakopysk. Průvodci nám budou kamarádi z gymnázia, odborníci ve svém oboru (historik, mineralog, přírodovědec, herci, voják ) a hlavně Antoine. Jsme zvědaví a zvídaví, máme kuráţ a otevřenou mysl, dobré srdce a touhu vyrazit, takţe cesta můţe začít. (pk) Školní druţina patří mezi neoddělitelné součásti kaţdé základní školy. U nás v Open Gate je tomu stejně. Náš školní klub má dvě oddělení, je zde ranní provoz, který probíhá před první vyučovací hodinou a odpolední provoz, který probíhá po poslední vyučovací hodině. Provoz

7 školního klubu je zajištěn týmem našich zkušených vychovatelek, které se kaţdý den cíleně připravují, plánují hry i jiné aktivity vhodné pro ţáky našeho školního klubu, a to tak, aby si ţáci odpočinuli a aby zároveň docházelo k podpoře rozvoje osobnosti a dovedností ţáků zábavnou formou. V současné době probíhají nákupy hraček, pro další relaxační aktivity, aby se ţáci ve školním klubu cítili ještě lépe a aby je pobyt ve školním klubu bavil co moţná nejvíc. (jh) V polovině září se v divadle Open Gate setkali někteří z účastníků letního tábora, aby si připomněli krásné chvíle společně strávené v Miletínských Lázních. Po přivítání jsme shlédli prezentaci fotografií. Zavzpomínali jsme na jednotlivé průvodce táborovým programem, na sportování, hry, výlety, ale i chvíle odpočinku a posezení u táboráku. Důkazem toho, ţe jsme se v myšlenkách přenesli zpět a znovuproţívali všechny ty okamţiky, byl hlasitý smích a nadšené komentáře diváků, které se během prezentace rozléhaly sálem. Po prezentaci se nám opět podařilo přivolat našeho přítele Lva. Bylo to opravdu milé setkání. Na závěr jsme si zazpívali několik táborových písní. Rozcházeli jsme se s úsměvem na tváři a myslím, ţe jsme uţ všichni mysleli na příští tábor. (hv) Ve čtvrtek jsme si v divadle Open Gate zavzpomínali na letní tábor Open Gate. Všichni jsme seděli v divadle a dívali jsme se na prezentaci fotek z tábora. Bylo to krásné. Ale někdo nám tam chyběl. Byl to český lev. Nebáli jsme se. Proč? Je to náš kamarád. Tak jsme ho zavolali. A věřte nebo ne, přišel. Zazpívali jsme si táborovou hymnu a připomněli jsme si, které osobnosti jsme poznali. Poté si nás lev postupně po oddílech zval na pódium a všichni jsme zpívali některé písničky z tábora. Bylo to krásné. Kdyţ jsme se se lvem loučili, popřál nám, ať se máme dobře, a

8 poţádáme, ať mu děláme všude dobré jméno. Za tu hodinku jsme proţili dvanáct dní strávených na táboře ještě jednou. A přitom jsme si ani nemuseli povídat. Zvláštní, ţe ano? Co se dá dělat, je to za námi. Zůstaly nám však nádherné vzpomínky. Kája H. (5. třída) It was a big surprise for me and my schoolmates in Year 5 when five foreign students came during our lesson and gave presentations about the countries they came from. Martin presented about Germany He asked us to guess the neighbours of Germany and their capital city. It was quite hard but it was fun. Then he told us more about Germany. Claudie was from Romania and an interesting fact about her country I remember is that there is very nice nature. Ahmed lived in Egypt and there it was very hot, lots of pyramids and svingas. Franchesko came from Mexico and Mexico was a nice country that had an eagle on its flag. The last one was Světlana from Russia. Russia is the biggest country in the world that spreads partly in Europe and partly in Asia. At the end we made groups with our guests and played games. It was a pleasure for me to meet the students from all over the world and find out interesting things about their lives in other countries. Especially for our class it was helpful because the WORLD is the topic in the subject, Man and his World. I hope I will have another chance to meet some more people from different countries. Eliška H. (5.třída) On the morning of Saturday 17th September, children from Open Gate met on Karlovo náměstí. The sun was shining and Mr. Luka and Hanka were greeting

9 everybody and telling us what are we going to do on this lovely day. We all walked to National theatre to see opera Čert a Káča. It was funny! During the break we went to look around the theatre and there was a miniature copy of the National theatre which was very nice. After the opera everyone went to the gym nearby and there were all kind of fun things to do like jumping over a goat, climbing up on a rope, playing floorball, etc All tired out we headed back to Karlovo Náměstí where our parents picked us up. What a fun and interesting day! Lauren M. (4.třída) Antonín Dvořák se narodil 8. září 1814 v Nelahozevsi nedaleko Prahy v rodině řezníka. Otec si přál, aby syn pokračoval v jeho řemesle. Naštěstí v něm varhaník Antonín Leihmann objevil mimořádný hudební talent a Dvořáka se ujal (hrál na housle, klavír a varhany). V šestnácti letech odešel do Prahy studovat varhanickou školu. Zároveň hrál na violu v orchestru Bedřicha Smetany. Později poskytoval lekce hry na klavír, kde se seznámil se svojí budoucí ţenou, Annou Čermákovou. S ní měl devět dětí. Dvořák začal svoji skladatelskou kariéru velmi brzy. Dvořák získal angaţmá v Londýně a poté v New Yorku, kde mu tříletý pobyt zajistil světovou proslulost. Byl to náš nejznámější hudební skladatel. Atmosféra ţivota v Americe, záţitky z cest na americký venkov a stesk po domově se odráţí v Novosvětské symfonii. Jedna z nejznámějších Dvořákových oper byla Rusalka a jeho druhá nejznámější opera byla Čert a Káča. Zemřel 1. května 1904 ve 12 hodin po pětitýdenním onemocnění na srdeční selhání. Zanechal po sobě mnoho nedokončených skladeb. Lucie H. (4.třída) Ve středu 21. září navštívily ZŠ Open Gate děti z MŠ Landie. Podívaly se do školy a navštívily 1. třídy, kde se

10 pozdravily s některými bývalými spoluţáky. Pak se dětí ze školky ujali ţáci 4. třídy. Nejprve si společně zazpívali a zatancovali si. Čtvrťáci si pro děti připravili program v areálu školy. Děti po skupinkách obcházely jednotlivá stanoviště a plnily různé úkoly. Čtvrťáci byli mladším dětem průvodci i pomocníky. Zhostili se této pro mnohé nezvyklé role zodpovědně. Věřím, ţe tato návštěva obohatila jak předškoláčky, tak také čtvrťáky. S dětmi se loučili s pocitem uspokojení z pomoci druhým. (hv) Key English Test (KET) Preliminary English Test (PET) (KET) Finally, we have received the Certificates: 4 achieved Merits: over 85%, of whom 3 scored 94%! 5 achieved Pass: over 75% 1 achieved Council of Europe A (KET, PET) Building on this success. We will start preparations again at the start of the second Semester The group who achieved Pass or Merit last June will prepare for the PET The remainder of 5 th Class will prepare for the KET (Key English Test) A selected group from 4 th Class will also prepare for the KET Whilst it is the general policy of the school not to push the children into external examinations, it is clear evidence of the level of English acquired, that most can achieve scores in the top 15/ 25% in an international examination, in addition to the Czech National SVP curriculum.

11 Whilst the children themselves continue to enjoy the intellectual challenge of the examinations, and can feel a sense of pride in their achievements, then the end justifies the time given. As last year, Open Gate will organize all the entries and related paper-work, meet the children at the Examination centres and guide them through the day: all parents need to do is to meet the cost of the examination. (rse) In August we received a letter from our sponsored child who lives in India. His name is Goutham. We are so pleased to hear from him that he has been well, and is keen to learn English. We will do our best to support Goutham as much as we can, and help him with his learning. It is our pleasure to reply, and write him a bit about us, our school and our country. The students from the 3 rd class are going to write a letter about themselves for Goutham during English lessons next week. We are looking forward to hearing from him soon. (nf) This is translated letter of your sponsored child: Dear Sponsor parents, I am Goutham and I am writing this letter to you. Through this letter, I would like to write about my family. I lost my mother. My mother died when I was small. My father Ramraj is working as a coolie. Sometimes he works in field (paddy field). My brother Shashanka is studying in 6th class and Charitrya is very small so he is at home. I am Goutham studying in 2nd class. My school s name is Government Lower Primary School. I learn Kannada, Mathematics, Enviromental study and English and I know how to count until 12 in mathematics, I know substraction, addition and in the English alphabet I know how to write A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

12 I enjoy reading and I am studying well. I will write more in my next letter. I just found out that you will be helping me. I am very happy. I will never forget your support. With this few words, I close my letter. Your loving son Goutham 28. září jsme si připomněli svátek svatého Václava. O Dni české státnosti i o historickém významu tohoto českého patrona jsme si četli a povídali v ranní oáze. Uvědomili jsme si, ţe ţivot v českých zemích nebyl vţdy snadný a ţe naši předkové často čelili zkouškám osudu. O to významnější roli hrál v českých dějinách kult svatého Václava. Ne náhodou se ve významných chvílích radostných i těţkých národ shromaţďuje právě na Václavském náměstí pod sochou přemyslovského kníţete. Generace vnímaly sv. Václava jako symbol naděje a víry v lepší budoucnost. Vţdyť je to právě tento světec, který podle pověsti přispěchá v čele blanických rytířů českému lidu na pomoc, aţ mu bude nejhůře. Jaká nás a naši zemi čeká budoucnost, to však záleţí především na nás. (hv) Svatý Václav byl kníţe z rodu Přemyslovců, který ţil na samém počátku desátého století. Vychovávala ho jeho babička Ludmila. Vedla ho k mírumilovnosti, ke vzdělání, k lásce k Bohu a k moudrému ţivotu. Tyto ctnosti hojně vyuţíval při své vládě na českém trůnu. Nešlo mu o vlastní prospěch, ale o prospěch celého českého kníţectví. Je povaţován za hlavního patrona české země. Zaloţil plno kostelů, chrámů, rotund - nejvýznamnější z nich je chrám sv. Víta. V něm jsou jeho pozůstatky dodnes. Byl zavraţděn přibliţně roku 935 ve Staré Boleslavi vlastním bratrem Boleslavem. Svátek svatého Václava slavíme 28. září, tento den je ustanoven jako Den české státnosti. Kéţ by se naplnila slova svatováclavského chorálu: Svatý Václave, nedej zahynout nám ani budoucím Ondra L. (5.třída)

13 V září jsme opět navázali na tradici pátečních filmových klubů. Tentokrát jsme se potěšili záţitkem z filmu Karlík a továrna na čokoládu, který byl natočen podle oblíbené stejnojmenné knihy Roalda Dahla. Film vypráví příběh výrobce čokolády Willyho Wonky a Karlíka, chudého chlapce, který bydlí blízko továrny na čokoládu. Dobrodruţství se začíná rozvíjet, kdyţ Karlík vyhraje spolu s dalšími čtyřmi dětmi zlaté kupony, díky nimţ se mohou zúčastnit prohlídky čokoládové továrny. Film byl oceněn několika cenami za herecký výkon i za výpravu. Za kostýmy získal film v roce 2005 nominaci na Oscara. (hv) Na konci měsíce absolvovali ţáci základní školy spolu s dětmi z MŠ Nedvězí neobvyklý kulturní záţitek v divadle Open Gate. Jistě všichni znáte knihu oblíbené švédské spisovatelky - autorky mnoha knih pro děti - Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupeţníka. My jsme se s ní setkali v divadelní podobě v podání herců a hereček divadla Cylindr. Děj se prolínal s písněmi a byl ztvárněn velmi poutavě. Po celou dobu jsme napjatě sledovali jeviště. Představení bylo velmi poetické a příběh nerozlučného přátelství dvou loupeţnických dětí nabízel pozornému divákovi hlubší poselství. Důkazem toho, ţe se nám divadlo líbilo, byl dlouhý a bouřlivý potlesk, který se v závěru dopoledne rozezněl divadelním sálem. (hv) Dne 13. září proběhly první třídní schůzky. Slavnostního otevření ZŠ Open Gate si všimla i některá média např. ze dne 1.září V pátek 30. září proběhlo v areálu OG setkání s více neţ 100 řediteli a pracovníky dětských domovů z celé ČR Bude na filmovém

14 festivalu v Ostrově zahájen další ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos doporučujeme ve školce Landie v Říčanech Biojarmark. Další číslo klíčenky vyjde 4. listopadu. Poznámky: Změna programu vyhrazena. V průběhu roku mohou vznikat další akce. za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (rs) Raquel Sales, (hl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra Děţinská, (nf) Natalia Fajčíková, (hv) Hana Vavrečková, (pk) Petra Kobrová, (mf) Michael Franklin, (rse) Richard Seccombe, (iv) Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová ZŠ OPEN GATE, říjen 2011

15

16

17

18

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více