Výroční zpráva 2011 Nemocnice české budějovice, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Nemocnice české budějovice, a.s."

Transkript

1 2011 Výroční zpráva 2011 Nemocnice české budějovice, a.s. 2011

2 výroční výroční zpráva zpráva úvodní slovo hejtmana jihočeského kraje Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice České Budějovice, a.s. Nemocnice České Budějovice, a.s. patří mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Poskytuje špičkové služby v širokém spektru medicínských oborů, zajišťuje komplexní zdravotní péči společnými týmy specialistů mnoha odborností a úzce tak koresponduje s jednou z předních priorit Jihočeského kraje kvalitní a dostupnou zdravotní péčí postavenou na nejmodernějších medicínských metodách. Nemocnice České Budějovice, a.s. dokončila v roce 2011 projekt Modernizace vybavení Centrální laboratoře. Bylo pořízeno 52 kusů laboratorních přístrojů, které znamenají významnou obměnu již technicky nevyhovujících přístrojů za celkem 49mil. 855 tis. Kč, z toho 92,5 % činila dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Dalším významným projektem v roce 2011 byla Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra, spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zainvestováno bylo na 80 miliónů korun. Z hlediska přístrojové vybavenosti se tak českobudějovické kardiocentrum řadí mezi čtyři nejlépe vybavená pracoviště tohoto druhu v naší zemi a v současné době patří mezi 11 pracovišť nejvyššího typu v tomto směru v České republice. V neposlední řadě zmíním i optimalizaci lůžkové kapacity nemocnice, kdy došlo přestěhováním lůžek kožního oddělení z Dolního do Horního areálu ke snížení počtu akutních lůžek a to samozřejmě bez dopadu na kvalitu a profesionalitu péče o pacienty. také několik ocenění, kterých si velmi vážím. Novostavba dětského oddělení v rámci 6. Ročníku ankety PRESTA prestižní stavba jižních Čech získala čestné uznání v kategorii Občanské a průmyslové stavby. Dále v červnu 2011 převzal zástupce neurochirurgického odd. MUDr. Vladimír Přibáň, PhD. cenu mezinárodní Aeskulap Akademie za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví za publikaci Atlas chirurgické léčby mozkové ischemie. Kromě těchto ocenění si Nemocnice České Budějovice a.s. vysloužila díky svým specialistům z oboru neurochirurgie jedno význačné prvenství. V únoru 2011 českobudějovičtí neurochirurgové úspěšně použili jako první v České republice novou unikátní náhradu části lebeční kosti. Pomocí nového implantátu vrátili touto metodou do plnohodnotného života, bez dalších budoucích fyzických a estetických omezení dva pacienty. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice České Budějovice, a.s. za kvalitně a profesionálně odvedenou práci, osobní nasazení a popřál i nadále všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice v Českých Budějovicích i našim pacientům spokojenost v profesním i osobním životě a především zdraví. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje Nemocnice České Budějovice, a.s. získala v loňském roce 2011

3 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2-3 Statutární orgány a vedení společnosti 4-6 Zpráva dozorčí rady 7 Organizační struktura 8 Jednotlivá oddělení 9 Léčebná péče - základní kapacitní ukazatele Personální a mzdová politika Stížnosti veřejnosti a ocenění kvality lékařské péče 16 Ekonomika Příloha účetní závěrky základní výkonové a provozní ukazatele 35 investice, přehled dotací a zúčtovatelných příspěvků významní dárci finančních a věcných darů 37 Nákup zdravotnických přístrojů zprávy a výroky nezávislého auditora Zpráva o vztazích

4 výroční výroční zpráva zpráva V Českých Budějovicích 30. dubna 2012 úvodní slovo předsedy představenstva k výroční zprávě Nemocnice České Budějovice, a.s. za rok 2011 Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, ve výroční zprávě za rok 2010 jsem, řekl bych oprávněně, uvedl, že jsme v naší nemocnici završili významné investiční období. V průběhu posledních sedmi let jsme celkem investovali do výstavby pavilonů, jejich revitalizace a nákupu a obnovy nových zdravotnických technologií na většinu našich oddělení více než 1,6 miliardu korun. Nutno podotknout, že všechny tyto investice byly financovány z více než 60% z vlastních zdrojů, dále pak ze zdrojů Regionálních operačních programů EU za podpory Jihočeského kraje a v řadě případů i za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Ukazuje se a na níže uvedených faktech to mohu demonstrovat, že naše nemocnice je zdravou a silnou akciovou společností v rámci nemocnic Jihočeského kraje, který je naším jediným akcionářem. Jen pro připomenutí uvedu několik významných investic za poslední léta: - výstavba pavilonu Centrálních laboratoří včetně přístrojového vybavení za 120 mil. korun, - modernizace anesteziologicko-resuscitačního oddělení a vybudování nového akutního příjmu Traumacentra - Emergency s centralizací všech úrazových ambulancí, diagnostickým a zákrokovým pracovištěm s novými technologiemi jako CT, angiografie i plně digitální skiagrafie; tato investice byla na úrovni 180 mil. korun, - vybudování nového katetrizačního traktu Kardiocentra v pavilonu C za přibližně 70 miliónů, - přestavba a centralizace rehabilitačního oddělení zcela hrazená z našich zdrojů - ukončení dvouleté přestavby revitalizace pavilonu infekčního oddělení, - obnova a doplnění přístrojového vybavení v Centrálních laboratořích během roku V Kardiostimulačním a arytmologickém centru lékaři od počátku září 2010 operují pomocí robotického zařízení pacienty s poruchami srdeční činnosti. Touto novou technologií robotických operací se Kardiocentrum v Českých Budějovicích řadí mezi několik špičkových evropských pracovišť. V roce 2010 byl zahájen projekt financovaný z Integrovaného operačního programu Evropské unie pro Kardiocentrum v hodnotě 80 mil. Kč s 15% spoluúčastí nemocnice. Hlavní investicí předcházejícího dvouletého období byla výstavba a komplexní vybavení pavilonu dětského oddělení. Jeho hodnota téměř 290 miliónů korun je kryta z 86,5 % z dotačních zdrojů v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Evropská unie se na financování podílí 80 %, národní spolufinancování představuje 6,5 %. Zbývajících 13,5 % pak hradila nemocnice z vlastních zdrojů. Na jednotlivá oddělení jsme v podstatě pořizovali přístrojovou technologii na úrovni cca milionů korun. Z více než 1,6 miliardy korun investovaných v období let 2004 až 2011 představovaly zhruba 50 % stavební investice a 47 % investice do modernizace a nákupu nových lékařských přístrojů. Necelá 3% činily ostatní investice, tedy investice do informačních technologií a vybavení nemocnice. Z těchto některých údajů je zřejmé, že nemocnice klade stejný důraz na modernizace objektů i na zkvalitňování vlastní medicínské péče.

5 Chceme, aby se pacient, který musí svěřit svůj osud do rukou nemocnice, pohyboval pokud možno v hezkém a přívětivém prostředí, kde mu bude poskytnuta kvalitní odborná péče. Dnes patříme mezi největší zdravotnická zařízení v republice, jsme plně fungující v mnoha oborech specializovanou zdravotnickou akciovou společností, která je schopná zabezpečit pacientům Jihočeského kraje, ale i dalším, kteří k nám přijdou k ošetření, vysokou odbornou péči s lidským pochopením a přístupem. V uplynulém roce jsme také dokončili řadu vnějších úprav areálu, pokračujeme v propojení jednotlivých pavilonů do monobloku, což postupně přináší řadu ekonomických, ale i časových úspor. Během posledních dvou let došlo ke změně celokrajové koncepce provozování lékařské služby první pomoci (LSPP). Ve všech okresních městech i v Českých Budějovicích je provozování LSPP postupně převáděno na nemocnice. V Českých Budějovicích doposud LSPP plně zabezpečovala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. Připravili jsme se na tuto změnu a od počátku roku 2012 provozujeme LSPP v dolním areálu nemocnice. Většina našich pracovišť je akreditovaných, prostřednictvím svých lékařských týmů se podílí na řadě vědecko-výzkumných projektů, lékaři se účastní mnoha zahraničních odborných vzdělávacích akcí, vyučují na odborných vysokých i středních školách a zajišťují odborná doškolovací centra praktických lékařů v jižních Čechách. Každý rok nemocnice pořádá ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi několik celostátních kongresů a sympozií - traumatologické, onkologické, ortopedické, neurologické a další naše pracoviště tyto akce garantují. Tradiční Timrovy dny jsou zaštítěny očním oddělením. Další odborné konference jsou organizovány ve spolupráci s lékařskými společnostmi a garantovány právě naší nemocnicí. Jedním z příkladů může být Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., které se stalo mezinárodně uznávaným centrem pro vzdělávání specialistů na artroskopie. V rámci tohoto programu se do Českých Budějovic jezdí vzdělávat lékaři z celé střední a východní Evropy. Obrovský pokrok zaznamenala českobudějovická neurochirurgie, a to jak v mozkové, tak ve spinální chirurgii, která se týká různých náhrad částí páteře, zejména obratlů. Uznání kolegů z celého světa sklízejí plastičtí chirurgové. Miniinvazivní metody se v posledních letech rozvinuly naplno na chirurgickém oddělení, kde se tímto způsobem už běžně řeší nejen operace žlučníků, ale i nádory střevní a zákroky na velkých břišních cévách. Pracují s nimi ale také lékaři na urologickém oddělení v rámci plastických operací ledvin, nádorů ledvin či radikální prostatektomie, neurochirurgové, kardiologové, gynekologové a další specialisté. Na našem očním oddělení vzrostla poptávka po operacích zadního segmentu oka, loni o 400 %. Tyto náročné zákroky provádí českobudějovičtí oftalmochirurgové jako jediní v celém regionu. Ve mzdové oblasti jsme pozitivně reagovali na Memorandum uzavřené mezi LOK a MZ ČR a lékařům jsme v tomto smyslu upravili jejich mzdová ohodnocení. V roce 2012 hodláme obdobným způsobem reagovat u nelékařského zdravotnického personálu. Naše situace v personální oblasti je velmi konsolidovaná, obvykle v časově limitovaných (dvouletých) obdobích je uzavírána kolektivní smlouva se zástupci odborů a jako taková je také ve všech přijatých atributech naplňována. Svědčí to o mimořádné vzájemné spolupráci a dobré personální i mzdové politice naší akciové společnosti. Máme dnes poměrně solidní základnu ve středním zdravotnickém personálu, a tak jako lékařům atestace i jim umožňujeme další vzdělávání v daných oborech. V rámci praxí se na své budoucí povolání v Nemocnici připravují studentky a studenti Střední zdravotnické školy České Budějovice, soukromé zdravotnické školy Bílá vločka, Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, lékařských fakult a dalších vysokých škol. Bylo by zvláštní, kdybych nevyslovil apel na všechny spolupracovníky a nepožádal je o další posun jejich vztahu k pacientům, o to, abychom byli právě přičiněním a přístupem nás všech k pacientovi nejenom nemocnicí vysoce odborně erudovanou, ale i přívětivou s akcentem na osobní lidský přístup. Za dosavadní pozitivní vývoj patří všem mé uznání. Dozorčí rada pravidelně na svých zasedáních kontrolovala tak jako v uplynulých létech činnost představenstva a jeho prostřednictvím pak byly naplněny záměry a cíle akcionáře v naší nemocnici v roce Auditorův výrok k samotné výroční zprávě i stanovisko předsedy Dozorčí rady k údajům v ní uvedeným jsou bezesporu zárukou správnosti kontrolních mechanismů v činnosti naší nemocnice v souladu se zákonem o akciových společnostech. Děkuji všem spolupracovníkům za jejich přístup při každodenní odpovědné a náročné práci, děkuji členům představenstva a dozorčí rady za úspěšnou koordinaci a řízení složitých procesů v každodenní práci. Nemohu vynechat rovněž všechny primáře, jejich zástupce a vrchní sestry na jednotlivých odděleních. Bez odpovědného přístupu vás všech by vskutku nebylo o čem psát. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. 3

6 výroční výroční zpráva zpráva statutární orgány a vedení společnosti Představenstvo a vedení společnosti nemocnice české budějovice, a.s. MUDr. Jaroslav Novák, MBA místopředseda představenstva, pověřený řízením úseku ostatních zdravotnických oborů Ing. Jan Švejda, MBA místopředseda představenstva pověřený řízením obchodně-ekonomického úseku Ing. Ivo houška, MBA člen představenstva člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. Ing. Martin Bláha člen představenstva předseda představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. Ing. Michal Čarvaš člen představenstva člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva 4

7 Další členové vedení společnosti nemocnice české budějovice, a.s. MUDr. Miroslav Verner ředitel úseku Centrálních laboratoří MUDr. Ivan Vonke, MBA ředitel interních oborů MUDr. Ladislav Pešl ředitel kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů statutární orgány a vedení společnosti Ing. Milan Voldřich ředitel pracovně právního úseku Mgr. Jiřina Otásková, MBA náměstkyně pro ošetřovatelskou péči MUDr. Jozef Filka, CSc. náměstek pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče 5

8 výroční výroční zpráva zpráva statutární orgány a vedení společnosti DOZORČÍ RADA členové dozorčí rady Mgr. Vlasta Bohdalová poslankyně PS PČR RSDr. Petr Braný poslanec PS PČR Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva a generální ředitel MOTOR JIKOV GROUP, a.s. Zdeňka Jaukerová staniční sestra neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. předseda MUDr. Martin Kuba první náměstek hejtmana Jihočeský kraj České Budějovice, a.s. MUDr. Petr Pták, Ph.D lékař chirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Mgr. Jiří Zimola předseda dozorčí rady, hejtman Jihočeského kraje Bc. Jana Štěpánová vrchní sestra ARO Nemocnice České Budějovice, a.s. RNDr. Jan Zahradník zastupitel Jihočeský kraj České Budějovice 6

9 2011 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Vážené dámy a pánové, vážení čtenáři této výroční zprávy, Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. v průběhu roku 2011 zabezpečovala úkoly, které jí náleží ze zákona a stanov akciové společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou všechny zápisy vedeny v souladu se skutečností a zda obchodní činnost společnosti probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny Valné hromady. Dozorčí rada v tomto smyslu úzce spolupracovala s představenstvem akciové společnosti a dohlížela, jak představenstvo vykonává svou působnost, kontrolovala účetní evidenci a i efektivnost řízení. Dozorčí radě byly představenstvem a managementem poskytovány materiály a informace nezbytné pro výkon její činnosti v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada na svém zasedání dne , po přezkoumání účetní závěrky za období od 1.ledna do 31.prosince 2011 a na základě vyjádření externího auditora, konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy. Dozorčí rada se v průběhu roku 2011 zabývala vývojem společnosti na svých zasedáních, kam si podle potřeby zvala odpovědné pracovníky V Českých Budějovicích 29. dubna 2012 Účetní záznamy a evidence zobrazují finanční situaci akciové společnosti Nemocnice České Budějovice ze všech důležitých hledisek a účetní závěrka sestavená na základě těchto účetních záznamů podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Auditor, Nexia AP, a.s. ověřil účetní závěrku zpracovanou podle standardů pro finanční výkaznictví a vyjádřil výrok bez výhrad. Dozorčí rada toto stanovisko auditora k výroční zprávě Nemocnice České Budějovice, a.s přijala a ztotožňuje se s ním. Dozorčí rada také přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (společnost Jihočeské nemocnice, a.s.) v roce 2011 a na základě předložených podkladů konstatuje, že ve společnosti nevznikla v účetním období od 1. ledna do 31. prosince 2011 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2011 tak, jak je navrhuje představenstvo akciové společnosti. Mgr. Jiří Zimola předseda Dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s zpráva dozorčí rady 7

10 výroční výroční zpráva zpráva o r g a n i z a č n í s t r u k t u r a organizační struktura pracovní skupina epidemiologie pracovní skupina klinické farmakologie valná hromada představenstvo náměstek pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče náměstek pro ošetřovatelskou péči dozorčí rada sekretariát Pracovní týmy, komise úsek pracovně právní úsek obchodně ekonomický úsek provozně technický oddělení zaměstnanecké oddělení obchodní oddělení obslužných činností oddělení informační a vzdělávání oddělení zpracování ekonom. informací referát odpadů referát krizového managementu oddělení investic referát správa budov a ploch referát právní oddělení provozní administrativy referát BOzP, PO úsek interních oborů úsek chirurgických oborů úsek kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů úsek ostatních zdravotnických oborů úsek centrálních laboratoří oddělení oddělení oddělení oddělení laboratoře gastroenterologické anesteziologicko resuscitační kardiologické dětské klinické chemie infekční ženské kardiochirurgické kožní hematologie interní chirurgické onkologické neonatologické imunologie klinické hematologie neurochirurgické radiologické nukleární medicíny molekulární biologie a genetiky následné péče 1 oční soudnělékařské bakteriologie následné péče 2 ortopedické patologické parazitologie a mykologie nervové stomatochirurgické psychiatrické virologie plicní a tbc úrazové chirurgie lékárna ústavní obor lékařské genetiky plicní léčebna plastické chirurgie Lékárna pro veřejnost tým odborných garantů pracovního lékařství ušní, nosní, krční rehabilitační urologické transfúzní 8

11 interní obory ODDĚLENÍ PRIMÁŘ ZÁSTUPCE VRCHNÍ SESTRA VED. fyzioterapeut GAS GASTROENTEROLOGICKÉ MUDr. Olga Shonová MUDr. Josef Doleček Mgr. Lenka Klímová INO INFEKČNÍ MUDr. Václav Chmelík MUDr. Ivana Slámová Bc. Vladimíra Přitasilová INT INTERNÍ MUDr. Pavel Havránek MUDr. Tomáš Racek Bc. Pavla Havlišová OKH KLINICKÉ HEMATOLOGIE MUDr. Ivan Vonke, MBA MUDr. Naděžda Seifertová ON1 NÁSLEDNÉ PÉČE 1 MUDr. Jitka Cábková MUDr. Vít Waldhauser Mgr. Jindra Hašková ON2 NÁSLEDNÉ PÉČE 2 MUDr. Pavel Dohnal MUDr. Jaroslava Hrdá Bc. Olga Němcová NRO NErvové MUDr. Drahoslava Tišlerová MUDr. Rostislav Srkal Bc. Ivana Zemanová TRN PLICNÍ A TBC MUDr. Václav Šnorek MUDr. Zdeněk Ryant Mgr. Anna Bláhová PLL PLICNÍ léčebna MUDr. Zuzana Liptáková MUDr.Petra Jarešová Bc. Romana Strnková OPL PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ MUDr. Aleš Hejlek MUDr. Jaroslav Boček Bc. Jaroslava Brejchová REO REHABILITAČNÍ MUDr. Jana Wiererová MUDr. Dušan Talíř Mgr. Marie Schusterová Vladimíra Hniličková TRS TRANSFÚZNÍ MUDr. Petr Biedermann MUDr. Helena Kubánková Helena Soukupová chirurgické obory ODDĚLENÍ PRIMÁŘ ZÁSTUPCE VRCHNÍ SESTRA ARO 1+2 ANEST. RESUSCITAČNÍ MUDr. Bohuslav Kuta, MBA MUDr. Zdeněk Štěpánek Bc. Jana Štěpánová ZEO ŽENSKÉ MUDr. Petr Sák, Ph.D. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D. Bc. Hana Vodičková CHO CHIRURGICKÉ MUDr. Vojtěch Louda MUDr. Josef Paťha Bc. Hana Vovesná NCH NEUROCHIRURGICKÉ MUDr. Vladimír Chlouba MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. Olga Pouzarová OCN OČNÍ MUDr. Jan Sattran MUDr. Naděžda Pavlíčková Helena Vorlíčková ORO ORTOPEDICKÉ doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. MUDr. Pavel Sadovský Mgr. Marcela Stýblová STO STOMATOCHIRURGICKÉ mudr. Pavel Střihavka MUDr. Soňa Neumannová Jana Cimbůrková TRA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE MUDr. Pavel Kopačka MUDr. Rudolf Novák Mgr. Marie Procházková PLA PLASTICKÉ CHIRURGIE MUDr. Vladimír Mařík ORL UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ MUDr. Pavel Pavlíček MUDr. Václav Sýkora Marie Fišerová URO Urologické MUDr. Miloš Fiala MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. Eva Blažejová kardiocentrum a vybrané zdravotnické obory ODDĚLENÍ PRIMÁŘ ZÁSTUPCE VRCHNÍ SESTRA VED. laborant KRD KARDIOLOGICKÉ MUDr. František Toušek, FESC MUDr. Jiří Haniš Anna Vítová KCH KARDIOCHIRURGICKÉ MUDr. Aleš Mokráček, CSc. MUDr. Mirek Šulda Mgr. Anna Kultová ONO ONKOLOGICKÉ MUDr. Václav Janovský MUDr. Ivona Mrázová Eva Wertigová Mgr. Lubomír Francl rdo RADIOLOGICKÉ MUDr. Petr Lhoták MUDr. Luděk Štěrba Mgr. Dušan Hejna úsek ostatních zdravotnických oborů ODDĚLENÍ PRIMÁŘ ZÁSTUPCE VRCHNÍ SESTRA VED. laborant DEO DĚTSKÉ MUDr. Vladislav Smrčka MUDr. Jiří Klíma Bc. Zuzana Šimková KOZ KOŽNÍ MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D. MUDr. Jitka Petříková Bc. Zdenka Hlaváčová NEO NEONATOLOGICKÉ MUDr. Milan Hanzl, Ph.D. MUDr. Vlasta Axmanová Mgr. Jitka Troupová ONM NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY MUDr. Ladislav Šabata MUDr. Václav Maxa Jana Pincová SLO SOUDNĚLÉKAŘSKÉ doc. MUDr. František Vorel, CSc. MUDr. Zdeněk Šenkýř PAO PATOLOGICKÉ MUDr. Jana Přádná (do ) MUDr. Pavla Vítková (od ) MUDr. Věra Fischerová Jana Polívková PSO PSYCHIATRICKÉ MUDr. Jan Tuček, Ph.D. MUDr. Lenka Fiedlerová Mgr. Hana Dohnalová klinické farmakologie doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. LUS LÉKÁRNA ÚSTAVNÍ PharmDr. Miroslav Děták Alena Císařová LVR LÉKÁRNA pro veřejnost PharmDr. Andrej Šintaj jednotlivá oddělení centrální laboratoře laboratoře ředitel úseku vedoucí sekce vedoucí laboratoře klinické chemie Ing. Marie Kašparová Ing. Marie Kašparová molekulární biologie a genetiky Mgr. Ondřej Scheinost hematologie MUDr. Miroslav Verner garantuje MUDr. Ivan Vonke, MBA imunologie MUDr. Pavel Žampach MUDr. Miroslav Verner obor lékařské genetiky MUDr. Eva Kantorová bakteriologie Mudr. Naděžda Mallátová MUDr. Magda Balejová parazitologie a mykologie MUDr. Naděžda Mallátová virologie MUDr. Eva Žampachová Tým lék. odborných garantů Alergologie a klin. Imunologie Hematologie Klinická biochemie Lékařská genetika TOXIKOLOGIE lékařská mikrobiologie bakteriologie parazitologie a mykologie virologie MUDr. Pavel Žampach MUDr. Ivan Vonke, MBA MUDr. Miroslav Verner MUDr. Eva Kantorová doc. MUDr. František Vorel, CSc. MUDr. Magda Balejová MUDr. Naděžda Mallátová MUDr. Eva Žampachová 9

12 výroční zpráva léčebná péče, základní kapacitní ukazatele Základní ukazatele oddělení Oddělení GASTROENTEROLOGICKÉ infekční interní KLINICKÉ HEMATOLOGIE NÁSLEDNÉ PÉČE 1 NÁSLEDNÉ PÉČE 2 NERVOVÉ PLICNÍ A TBC PLICNÍ LÉČEBNa PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ REHABILITAČNÍ TRANSFúZNÍ aro ŽENSKÉ CHIRURGICKÉ NEUROCHIRURGICKÉ OČNÍ ORTOPEDICKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ ÚRAZOVÉ CHIRURGIE PLASTICKÉ CHIRURGIE UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ UROLOGICKÉ Rok Počet lůžek Lékaři, farmac., JOP VŠ SZP NZP a PZP Počet pacientů hospit. oper. Prům. ošetř. doba Využ. L. v % ,833 27,607 5, ,7 79, ,616 5, ,5 81, ,167 35,297 9, , ,333 35,645 9, , ,119 72,626 18, ,1 82, ,691 73,513 17, ,3 86, , , , ,667 44,425 26, ,468 48,985 27, ,3 78, ,401 23, ,1 87, ,185 38,757 23, ,8 86, ,004 20,221 5, ,6 83, ,417 20, ,3 85, ,75 2, ,3 64, ,917 2, ,6 63, , ,5 66, , ,3 60, ,744 4, , , ,1 82, , , ,875 31, ,561 31, ,966 89,188 11, ,8 70, ,964 89,001 11, ,9 69, ,705 80,994 18, ,8 68, ,416 81,067 18, , ,098 82,821 17, , ,048 82,309 17, , ,667 20, ,8 84, ,47 20,173 3, ,5 88, , ,7 70, ,201 18, ,8 63, ,555 10, ,1 72, ,42 42, ,2 73, ,993 7,145 1, ,176 7,653 1, ,872 77,603 22, ,2 70, ,525 75,362 23, ,3 74, , ,398 1, , ,9 57, ,917 24, ,3 63, ,704 46,125 10, ,6 58, ,574 45,892 10, ,9 65,4 výroční zpráva 10

13 Oddělení KARDIOCENTRA ONKOLOGICKÉ RADIOLOGICKÉ DĚTSKÉ KOŽNÍ NEONATOLOGICKÉ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY SOUDNělékařské PATOLOGICKÉ PSYCHIATRICKÉ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE LÉKÁRNa ústavní LÉKÁRNA pro veřejnost CENTRÁLNÍ LABORATOŘE epidemiologie Absolventi (interní, chirurgické, ostatní obory) Celkem NČB, a.s. Rok Počet lůžek Lékaři, farmac., JOP VŠ SZP NZP a PZP Počet pacientů hospit. oper. Prům. ošetř. doba Využ. L. v % , ,405 23, ,1 69, , , ,4 72, ,193 50,779 13, , ,192 46,853 13, , ,933 41,024 1, ,032 41, ,167 60,893 6, ,6 68, ,914 58, ,4 66, , ,2 66, ,487 19, ,1 67, ,104 60,594 3, ,6 78, ,656 60,758 3, ,2 79, ,5 14,5 2, ,9 50, , , ,5 53, , , , , , ,821 23,036 15, ,9 87, ,393 21,71 16, ,5 86, ,661 10,897 5, ,917 5, , , ,463 92,797 11, ,128 81,915 11, , , , , , , ,34 313, léčebná péče - základní kapacitní ukazatele 11

14 výroční výroční zpráva zpráva léčebná péče - základní kapacitní ukazatele, personální a mzdová politika Základní kapacitní ukazatele Ukazatel /2010 v % celkový počet lůžek akutních ,36% celkový počet lůžek celkem ,64% průměrný přepočtený počet lékařů celkem 413,60 415,14 100,37% průměrný přepočtený počet lékařů a všech vš 443,50 461,95 104,16% průměrný přepočtený počet szp + nzp celkem 1 416, ,30 100,21% průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 2 441, ,91 100,22% celkový počet lůžek akutních celkový počet lůžek celkem průměrný přepočtený počet lékařů celkem průměrný přepočtený počet lékařů a všech VŠ Vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií Kategorie ,60 415,14 443,50 461,95 průměrný přepočtený počet SZP+NZP celkem průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem Průměrný přepočtený počet od počátku roku Fyzický počet k % žen k Lékaři 413, , ,82 46,94 Farmaceuti 14,917 15, ,25 81,25 JOP VŠ 29,892 31, ,33 70,59 JOP SŠ 9,513 7, ,67 62,50 SZP 1 387, , ,09 97,04 NZP 28,993 26, ,14 84,61 PZP 284, , ,51 68,23 THP 133, , ,29 78,95 Provozní 139, , ,47 80,28 Celkem 2 441, , ,29 82, , , , ,91 JOP VŠ jop sš SZP NZP PZP THP jiný odborný VŠ pracovník jiný odborný SŠ pracovník střední zdravotnický pracovník nižší zdravotnický pracovník pomocný zdravotnický pracovník technicko hospodářský pracovník 12

15 Nástupy a výstupy zaměstnanců Kategorie Nástupy Výstupy Lékaři Farmaceuti JOP VŠ JOP SŠ SZP NZP PZP THP Provozní Celkem nástupy 26 lékaři 21 výstupy personální a mzdová politika 1 farmaceuti 1 1 JOP VŠ 94 SZP 126 nzp 2 31 pzp 48 8 thp provozní 45 Struktura mezd (v Kč, osob) Ukazatel osob Rozdíl /2010 v % Prům. evid. počet zaměstnanců (fyzických) 2 450, ,00 25,58 101,04 Prům. evid. počet zaměst. (přepočtených) 2 441, ,91 5,48 100,22 Evid. přep. počet zam. k přísl. roku 2 465, ,80-37,82 98,47 Mzdové prostředky ,00 108,17 z toho: tarifní platy ,00 104,89 příplatek za vedení ,00 100,14 příplatek zvláštní ,00 103,27 další plat 0 0 0,00 - odměny ,00 140,77 ostatní složky platu ,00 109,21 Ostatní osobní náklady ,00 85,67 z toho: odstupné 0 0 0,00 - LSPP ,88 Průměrná měsíční mzda ,00 107,92 V tabulce jsou uvedeny údaje dle mzdové a personální evidence. 13

16 výroční výroční zpráva zpráva personální a mzdová politika Vývoj průměrných výdělků podle kategorií Kategorie /2010 v % Lékaři (bez primářů) ,56 Farmaceuti ,85 JOP VŠ ,97 JOP SŠ ,81 SZP ,00 NZP ,29 PZP ,05 THP ,51 Provozní ,81 Celkem , lékaři farmaceuti JOP VŠ JOP SŠ SZP NZP PZP THP provozní Struktura zaměstnanců dle věku lékaři Věk do 20 let nad 61 let Celkem FARMACEUTI Věk do 20 let nad 61 let 0 0 Celkem

17 JOP VŠ Věk do 20 let nad 61 let 1 2 Celkem jop SŠ Věk do 20 let nad 61 let 1 1 Celkem 9 8 SZP Věk do 20 let nad 61 let 19 8 Celkem personální a mzdová politika NZP Věk do 20 let nad 61 let 1 1 Celkem PZP Věk do 20 let nad 61 let 3 0 Celkem THP Věk do 20 let nad 61 let 7 5 Celkem dělníci Věk do 20 let nad 61 let 4 4 Celkem

18 výroční výroční zpráva zpráva stížnosti veřejnosti a ocenění kvality lékařské péče stížnosti veřejnosti V oblasti, kterou nazýváme stížnosti veřejnosti, se dá velmi jednoznačně konstatovat, že nedošlo oproti předcházejícím létům k dramatickému nárůstu a to jak od pacientů, tak od nejbližších příbuzných. Při více než 52 tisících hospitalizovaných pacientech a 130 tisících unikátně ambulantních ošetření jde při vyhodnocení stížností pacientů vskutku o téměř zanedbatelné číslo. Jejich počet je tak nízký, že se každé z nich věnuje osobně předseda představenstva i vedoucí lékaři na jednotlivých odděleních. Je potřeba poznamenat, že v případě oprávněné stížnosti jsou následně přijímána do budoucna taková opatření, aby nedocházelo k případným opakovaným nedostatkům. Vyhodnocení stížností za rok 2010 stížnost: Neoprávněná V řízení oprávněná postoupená Již řadu let věnuje vedení společnosti pozornost výsledkům nejenom v rovině odborné - léčebné, ale i ve vztahu zdravotnického personálu ke každému pacientovi, který je v nemocnici ošetřován. Výsledky jsou v pozitivní rovině a je to tak vizitkou práce celého vedení společnosti, primářů, vrchních sester na všech odděleních. částečně oprávněná Stížnosti podané prostřednictvím JčK počet Vyhodnocení stížností za rok 2011 stížnost: Neoprávněná V řízení oprávněná postoupená částečně oprávněná Stížnosti podané prostřednictvím JčK počet Celkem Celkem Ocenění kvality lékařské péče Vedení nemocnice již řadu let pravidelně na všech odděleních a to jak v ambulantním provozu, tak i lůžkovém, nabízí všem pacientům možnost anonymního vyplnění jednoduchého dotazníku, v němž cílenými otázkami a vyhodnocovanými odpověďmi sledujeme nejenom vztah mezi pacientem a zdravotnických personálem, ale i to, zda je dostatečně pacient informován o svém stavu, zda je mu vždy sdělen metodicky odborný postup v plánované léčbě. Děkovné dopisy i zmíněná anketa dostatečně vyjadřují obecně názor pacienta na jeho léčebný pobyt, na jeho pocity a výsledky léčby ať již v ambulantních, či hospitalizovaných kategoriích. Děkovných dopisů v uplynulém roce obdrželo jak vedení nemocnice, tak i jednotlivá oddělení celkem 185. Zmíněná anketa probíhá dlouhodobě na všech odděleních nemocnice i na všech ambulancích, určitě přináší své výsledky, a proto v ní i nadále hodláme pokračovat. I tady pak vedení společnosti výsledky ankety vyhodnocuje a formou rozhovorů s vedením jednotlivých primariátů sleduje názorovou hladinu pacientů. Je ovšem bez nadsázky potřeba sdělit, že jde o většinový pozitivní názor pacientů na úroveň léčby i péče a vyhodnocujeme-li tuto situaci školským měřítkem, jde o vynikající průměrné číslo, jímž je známka 1,2. 16

19

20 výroční výroční zpráva zpráva ekonomika - náklady NÁKLADY (v tis. Kč) Ukazatel Rozdíl /2010 v % Léky ,90 Léky - dříve centrální nákupy ,13 Léky - centra spec. péče ,81 SZM ,33 Krev (vč. odběru krve) ,11 Prádlo vč. jednoráz ,29 Materiál pro zdr. techniku ,85 Ostatní materiál ,86 Voda ,53 Plyn ,52 Pára ,21 Elektrická energie ,65 Prodané zboží ,87 Spotřeba celkem ,00 Opravy ,92 Cestovné ,67 Spoje ,79 Služby - svép. investiční výstavba ,00 Ostatní služby ,45 Služby celkem ,85 Mzdy + Ostatní osobní náklady ,43 Odměny statutárním orgánům ,58 Pojistné (sociální, zdravotní) ,24 Sociální náklady ,43 Osobní náklady celkem ,84 Daně a poplatky ,60 Odpisy + ZC HIM ,68 Prodaný materiál - krev, krevní výrobky ,05 Finanční náklady ,58 Ostatní provozní náklady ,80 Daň z příjmu splatná ,19 Náklady celkem ,50 18

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál - 23 - OBSAH Dozorèí rada................................................................ 3 Vedení nemocnice............................................................. 5 Základní údaje o nemocnici.....................................................

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

výroční zpráva NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.

výroční zpráva NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. 2014 výroční zpráva NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. 3 Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje 2 Úvodní slovo předsedy představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. 3 Statutární orgány a vedení společnosti

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje Vážení Jihočeši, Nemocnice České Budějovice, a.s. patří mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index %

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index % 7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Rok Výnosy k Náklady Index % Index % Hospodářský 31.12. roku k 31.12. roku výsledek Index % 2000 262 475,74 262

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. 08 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. ZA ROK 2008 08 OBSA Úvodní slovo předsedy představenstva 2-3 Statutární orgány a vedení společnosti

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje

Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Český Krumlov, a.s. Akciová společnost Nemocnice Český Krumlov je

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Výroční zpráva 2009 Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Výroční zpráva 2009 Nemocnice Český Krumlov, a.s. Výroční zpráva 2009 Nemocnice Český Krumlov, a.s. 09 Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje Vážení spoluobčané, Nemocnice Český Krumlov, a.s. patří mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Kardio IKEM na evropské špičce

Kardio IKEM na evropské špičce Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Tisková konference 10. 7. 2012 FOTO: ČPZP Kardiocentrum IKEM kdo jsme? Kardiocentrum IKEM

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Výroční zpráva. Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva. Krajské nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a. s. 2014 1 Obsah A. Základní údaje o společnosti B. Struktura společnosti Představenstvo Dozorčí rada C. Zpráva představenstva D. Zpráva dozorčí rady Přílohy:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

VZ 2008. Výroční zpráva 2008. NEMOCNICE TÁBOR, a.s. NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

VZ 2008. Výroční zpráva 2008. NEMOCNICE TÁBOR, a.s. NEMOCNICE TÁBOR, a.s. VZ 2008 Výroční zpráva 2008 NEMOCNICE TÁBOR, a.s. NEMOCNICE TÁBOR, a.s. Identifikační údaje: Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 03 Tábor IČ: 26095203 DIČ: CZ26095203 e-mail: nemta@nemta.cz web:

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Roční zpráva

Psychiatrická léčebna Jihlava. Roční zpráva Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2011-1 - PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

V Z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

V Z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. NEMOCNICE TÁBOR, a.s. V Z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 NEMOCNICE TÁBOR, a.s. ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE Vážení pacienti i návštěvníci táborské nemocnice, všem jihočeským nemocnicím se v roce 2012 podařilo úspěšně zvládnout

Více

Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje

Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje Vážení Jihočeši, Nemocnice Český Krumlov, a.s. patří mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Jak Jihočeský kraj, tak vedení nemocnic

Více

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně PO = příspěvková organizace část čl. bod úkol hodnota A. Bonusový řád 1. 1. Vyrovnané hospodaření v přísluš ném roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

str. OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Představenstvo a vedení společnosti Dozorčí rada Zpráva dozorčí rady Organizační struktura

str. OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Představenstvo a vedení společnosti Dozorčí rada Zpráva dozorčí rady Organizační struktura OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Představenstvo a vedení společnosti Dozorčí rada Zpráva dozorčí rady Organizační struktura Základní charakteristika a jednotlivá oddělení Léčebná péče základní

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2008

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2008 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2008 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

USNESENÍ č. 39 ze 4. schůze, konané dne 13. listopadu 2002

USNESENÍ č. 39 ze 4. schůze, konané dne 13. listopadu 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 4. volební období 2002 USNESENÍ č. 39 ze 4. schůze, konané dne 13. listopadu 2002 k návrhu státního rozpočtu na

Více