Výroční zpráva 2011 Nemocnice české budějovice, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Nemocnice české budějovice, a.s."

Transkript

1 2011 Výroční zpráva 2011 Nemocnice české budějovice, a.s. 2011

2 výroční výroční zpráva zpráva úvodní slovo hejtmana jihočeského kraje Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice České Budějovice, a.s. Nemocnice České Budějovice, a.s. patří mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Poskytuje špičkové služby v širokém spektru medicínských oborů, zajišťuje komplexní zdravotní péči společnými týmy specialistů mnoha odborností a úzce tak koresponduje s jednou z předních priorit Jihočeského kraje kvalitní a dostupnou zdravotní péčí postavenou na nejmodernějších medicínských metodách. Nemocnice České Budějovice, a.s. dokončila v roce 2011 projekt Modernizace vybavení Centrální laboratoře. Bylo pořízeno 52 kusů laboratorních přístrojů, které znamenají významnou obměnu již technicky nevyhovujících přístrojů za celkem 49mil. 855 tis. Kč, z toho 92,5 % činila dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Dalším významným projektem v roce 2011 byla Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra, spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zainvestováno bylo na 80 miliónů korun. Z hlediska přístrojové vybavenosti se tak českobudějovické kardiocentrum řadí mezi čtyři nejlépe vybavená pracoviště tohoto druhu v naší zemi a v současné době patří mezi 11 pracovišť nejvyššího typu v tomto směru v České republice. V neposlední řadě zmíním i optimalizaci lůžkové kapacity nemocnice, kdy došlo přestěhováním lůžek kožního oddělení z Dolního do Horního areálu ke snížení počtu akutních lůžek a to samozřejmě bez dopadu na kvalitu a profesionalitu péče o pacienty. také několik ocenění, kterých si velmi vážím. Novostavba dětského oddělení v rámci 6. Ročníku ankety PRESTA prestižní stavba jižních Čech získala čestné uznání v kategorii Občanské a průmyslové stavby. Dále v červnu 2011 převzal zástupce neurochirurgického odd. MUDr. Vladimír Přibáň, PhD. cenu mezinárodní Aeskulap Akademie za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví za publikaci Atlas chirurgické léčby mozkové ischemie. Kromě těchto ocenění si Nemocnice České Budějovice a.s. vysloužila díky svým specialistům z oboru neurochirurgie jedno význačné prvenství. V únoru 2011 českobudějovičtí neurochirurgové úspěšně použili jako první v České republice novou unikátní náhradu části lebeční kosti. Pomocí nového implantátu vrátili touto metodou do plnohodnotného života, bez dalších budoucích fyzických a estetických omezení dva pacienty. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice České Budějovice, a.s. za kvalitně a profesionálně odvedenou práci, osobní nasazení a popřál i nadále všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice v Českých Budějovicích i našim pacientům spokojenost v profesním i osobním životě a především zdraví. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje Nemocnice České Budějovice, a.s. získala v loňském roce 2011

3 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2-3 Statutární orgány a vedení společnosti 4-6 Zpráva dozorčí rady 7 Organizační struktura 8 Jednotlivá oddělení 9 Léčebná péče - základní kapacitní ukazatele Personální a mzdová politika Stížnosti veřejnosti a ocenění kvality lékařské péče 16 Ekonomika Příloha účetní závěrky základní výkonové a provozní ukazatele 35 investice, přehled dotací a zúčtovatelných příspěvků významní dárci finančních a věcných darů 37 Nákup zdravotnických přístrojů zprávy a výroky nezávislého auditora Zpráva o vztazích

4 výroční výroční zpráva zpráva V Českých Budějovicích 30. dubna 2012 úvodní slovo předsedy představenstva k výroční zprávě Nemocnice České Budějovice, a.s. za rok 2011 Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, ve výroční zprávě za rok 2010 jsem, řekl bych oprávněně, uvedl, že jsme v naší nemocnici završili významné investiční období. V průběhu posledních sedmi let jsme celkem investovali do výstavby pavilonů, jejich revitalizace a nákupu a obnovy nových zdravotnických technologií na většinu našich oddělení více než 1,6 miliardu korun. Nutno podotknout, že všechny tyto investice byly financovány z více než 60% z vlastních zdrojů, dále pak ze zdrojů Regionálních operačních programů EU za podpory Jihočeského kraje a v řadě případů i za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Ukazuje se a na níže uvedených faktech to mohu demonstrovat, že naše nemocnice je zdravou a silnou akciovou společností v rámci nemocnic Jihočeského kraje, který je naším jediným akcionářem. Jen pro připomenutí uvedu několik významných investic za poslední léta: - výstavba pavilonu Centrálních laboratoří včetně přístrojového vybavení za 120 mil. korun, - modernizace anesteziologicko-resuscitačního oddělení a vybudování nového akutního příjmu Traumacentra - Emergency s centralizací všech úrazových ambulancí, diagnostickým a zákrokovým pracovištěm s novými technologiemi jako CT, angiografie i plně digitální skiagrafie; tato investice byla na úrovni 180 mil. korun, - vybudování nového katetrizačního traktu Kardiocentra v pavilonu C za přibližně 70 miliónů, - přestavba a centralizace rehabilitačního oddělení zcela hrazená z našich zdrojů - ukončení dvouleté přestavby revitalizace pavilonu infekčního oddělení, - obnova a doplnění přístrojového vybavení v Centrálních laboratořích během roku V Kardiostimulačním a arytmologickém centru lékaři od počátku září 2010 operují pomocí robotického zařízení pacienty s poruchami srdeční činnosti. Touto novou technologií robotických operací se Kardiocentrum v Českých Budějovicích řadí mezi několik špičkových evropských pracovišť. V roce 2010 byl zahájen projekt financovaný z Integrovaného operačního programu Evropské unie pro Kardiocentrum v hodnotě 80 mil. Kč s 15% spoluúčastí nemocnice. Hlavní investicí předcházejícího dvouletého období byla výstavba a komplexní vybavení pavilonu dětského oddělení. Jeho hodnota téměř 290 miliónů korun je kryta z 86,5 % z dotačních zdrojů v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Evropská unie se na financování podílí 80 %, národní spolufinancování představuje 6,5 %. Zbývajících 13,5 % pak hradila nemocnice z vlastních zdrojů. Na jednotlivá oddělení jsme v podstatě pořizovali přístrojovou technologii na úrovni cca milionů korun. Z více než 1,6 miliardy korun investovaných v období let 2004 až 2011 představovaly zhruba 50 % stavební investice a 47 % investice do modernizace a nákupu nových lékařských přístrojů. Necelá 3% činily ostatní investice, tedy investice do informačních technologií a vybavení nemocnice. Z těchto některých údajů je zřejmé, že nemocnice klade stejný důraz na modernizace objektů i na zkvalitňování vlastní medicínské péče.

5 Chceme, aby se pacient, který musí svěřit svůj osud do rukou nemocnice, pohyboval pokud možno v hezkém a přívětivém prostředí, kde mu bude poskytnuta kvalitní odborná péče. Dnes patříme mezi největší zdravotnická zařízení v republice, jsme plně fungující v mnoha oborech specializovanou zdravotnickou akciovou společností, která je schopná zabezpečit pacientům Jihočeského kraje, ale i dalším, kteří k nám přijdou k ošetření, vysokou odbornou péči s lidským pochopením a přístupem. V uplynulém roce jsme také dokončili řadu vnějších úprav areálu, pokračujeme v propojení jednotlivých pavilonů do monobloku, což postupně přináší řadu ekonomických, ale i časových úspor. Během posledních dvou let došlo ke změně celokrajové koncepce provozování lékařské služby první pomoci (LSPP). Ve všech okresních městech i v Českých Budějovicích je provozování LSPP postupně převáděno na nemocnice. V Českých Budějovicích doposud LSPP plně zabezpečovala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. Připravili jsme se na tuto změnu a od počátku roku 2012 provozujeme LSPP v dolním areálu nemocnice. Většina našich pracovišť je akreditovaných, prostřednictvím svých lékařských týmů se podílí na řadě vědecko-výzkumných projektů, lékaři se účastní mnoha zahraničních odborných vzdělávacích akcí, vyučují na odborných vysokých i středních školách a zajišťují odborná doškolovací centra praktických lékařů v jižních Čechách. Každý rok nemocnice pořádá ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi několik celostátních kongresů a sympozií - traumatologické, onkologické, ortopedické, neurologické a další naše pracoviště tyto akce garantují. Tradiční Timrovy dny jsou zaštítěny očním oddělením. Další odborné konference jsou organizovány ve spolupráci s lékařskými společnostmi a garantovány právě naší nemocnicí. Jedním z příkladů může být Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., které se stalo mezinárodně uznávaným centrem pro vzdělávání specialistů na artroskopie. V rámci tohoto programu se do Českých Budějovic jezdí vzdělávat lékaři z celé střední a východní Evropy. Obrovský pokrok zaznamenala českobudějovická neurochirurgie, a to jak v mozkové, tak ve spinální chirurgii, která se týká různých náhrad částí páteře, zejména obratlů. Uznání kolegů z celého světa sklízejí plastičtí chirurgové. Miniinvazivní metody se v posledních letech rozvinuly naplno na chirurgickém oddělení, kde se tímto způsobem už běžně řeší nejen operace žlučníků, ale i nádory střevní a zákroky na velkých břišních cévách. Pracují s nimi ale také lékaři na urologickém oddělení v rámci plastických operací ledvin, nádorů ledvin či radikální prostatektomie, neurochirurgové, kardiologové, gynekologové a další specialisté. Na našem očním oddělení vzrostla poptávka po operacích zadního segmentu oka, loni o 400 %. Tyto náročné zákroky provádí českobudějovičtí oftalmochirurgové jako jediní v celém regionu. Ve mzdové oblasti jsme pozitivně reagovali na Memorandum uzavřené mezi LOK a MZ ČR a lékařům jsme v tomto smyslu upravili jejich mzdová ohodnocení. V roce 2012 hodláme obdobným způsobem reagovat u nelékařského zdravotnického personálu. Naše situace v personální oblasti je velmi konsolidovaná, obvykle v časově limitovaných (dvouletých) obdobích je uzavírána kolektivní smlouva se zástupci odborů a jako taková je také ve všech přijatých atributech naplňována. Svědčí to o mimořádné vzájemné spolupráci a dobré personální i mzdové politice naší akciové společnosti. Máme dnes poměrně solidní základnu ve středním zdravotnickém personálu, a tak jako lékařům atestace i jim umožňujeme další vzdělávání v daných oborech. V rámci praxí se na své budoucí povolání v Nemocnici připravují studentky a studenti Střední zdravotnické školy České Budějovice, soukromé zdravotnické školy Bílá vločka, Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, lékařských fakult a dalších vysokých škol. Bylo by zvláštní, kdybych nevyslovil apel na všechny spolupracovníky a nepožádal je o další posun jejich vztahu k pacientům, o to, abychom byli právě přičiněním a přístupem nás všech k pacientovi nejenom nemocnicí vysoce odborně erudovanou, ale i přívětivou s akcentem na osobní lidský přístup. Za dosavadní pozitivní vývoj patří všem mé uznání. Dozorčí rada pravidelně na svých zasedáních kontrolovala tak jako v uplynulých létech činnost představenstva a jeho prostřednictvím pak byly naplněny záměry a cíle akcionáře v naší nemocnici v roce Auditorův výrok k samotné výroční zprávě i stanovisko předsedy Dozorčí rady k údajům v ní uvedeným jsou bezesporu zárukou správnosti kontrolních mechanismů v činnosti naší nemocnice v souladu se zákonem o akciových společnostech. Děkuji všem spolupracovníkům za jejich přístup při každodenní odpovědné a náročné práci, děkuji členům představenstva a dozorčí rady za úspěšnou koordinaci a řízení složitých procesů v každodenní práci. Nemohu vynechat rovněž všechny primáře, jejich zástupce a vrchní sestry na jednotlivých odděleních. Bez odpovědného přístupu vás všech by vskutku nebylo o čem psát. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. 3

6 výroční výroční zpráva zpráva statutární orgány a vedení společnosti Představenstvo a vedení společnosti nemocnice české budějovice, a.s. MUDr. Jaroslav Novák, MBA místopředseda představenstva, pověřený řízením úseku ostatních zdravotnických oborů Ing. Jan Švejda, MBA místopředseda představenstva pověřený řízením obchodně-ekonomického úseku Ing. Ivo houška, MBA člen představenstva člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. Ing. Martin Bláha člen představenstva předseda představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. Ing. Michal Čarvaš člen představenstva člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva 4

7 Další členové vedení společnosti nemocnice české budějovice, a.s. MUDr. Miroslav Verner ředitel úseku Centrálních laboratoří MUDr. Ivan Vonke, MBA ředitel interních oborů MUDr. Ladislav Pešl ředitel kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů statutární orgány a vedení společnosti Ing. Milan Voldřich ředitel pracovně právního úseku Mgr. Jiřina Otásková, MBA náměstkyně pro ošetřovatelskou péči MUDr. Jozef Filka, CSc. náměstek pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče 5

8 výroční výroční zpráva zpráva statutární orgány a vedení společnosti DOZORČÍ RADA členové dozorčí rady Mgr. Vlasta Bohdalová poslankyně PS PČR RSDr. Petr Braný poslanec PS PČR Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva a generální ředitel MOTOR JIKOV GROUP, a.s. Zdeňka Jaukerová staniční sestra neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. předseda MUDr. Martin Kuba první náměstek hejtmana Jihočeský kraj České Budějovice, a.s. MUDr. Petr Pták, Ph.D lékař chirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Mgr. Jiří Zimola předseda dozorčí rady, hejtman Jihočeského kraje Bc. Jana Štěpánová vrchní sestra ARO Nemocnice České Budějovice, a.s. RNDr. Jan Zahradník zastupitel Jihočeský kraj České Budějovice 6

9 2011 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Vážené dámy a pánové, vážení čtenáři této výroční zprávy, Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. v průběhu roku 2011 zabezpečovala úkoly, které jí náleží ze zákona a stanov akciové společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou všechny zápisy vedeny v souladu se skutečností a zda obchodní činnost společnosti probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny Valné hromady. Dozorčí rada v tomto smyslu úzce spolupracovala s představenstvem akciové společnosti a dohlížela, jak představenstvo vykonává svou působnost, kontrolovala účetní evidenci a i efektivnost řízení. Dozorčí radě byly představenstvem a managementem poskytovány materiály a informace nezbytné pro výkon její činnosti v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada na svém zasedání dne , po přezkoumání účetní závěrky za období od 1.ledna do 31.prosince 2011 a na základě vyjádření externího auditora, konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy. Dozorčí rada se v průběhu roku 2011 zabývala vývojem společnosti na svých zasedáních, kam si podle potřeby zvala odpovědné pracovníky V Českých Budějovicích 29. dubna 2012 Účetní záznamy a evidence zobrazují finanční situaci akciové společnosti Nemocnice České Budějovice ze všech důležitých hledisek a účetní závěrka sestavená na základě těchto účetních záznamů podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Auditor, Nexia AP, a.s. ověřil účetní závěrku zpracovanou podle standardů pro finanční výkaznictví a vyjádřil výrok bez výhrad. Dozorčí rada toto stanovisko auditora k výroční zprávě Nemocnice České Budějovice, a.s přijala a ztotožňuje se s ním. Dozorčí rada také přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (společnost Jihočeské nemocnice, a.s.) v roce 2011 a na základě předložených podkladů konstatuje, že ve společnosti nevznikla v účetním období od 1. ledna do 31. prosince 2011 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2011 tak, jak je navrhuje představenstvo akciové společnosti. Mgr. Jiří Zimola předseda Dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s zpráva dozorčí rady 7

10 výroční výroční zpráva zpráva o r g a n i z a č n í s t r u k t u r a organizační struktura pracovní skupina epidemiologie pracovní skupina klinické farmakologie valná hromada představenstvo náměstek pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče náměstek pro ošetřovatelskou péči dozorčí rada sekretariát Pracovní týmy, komise úsek pracovně právní úsek obchodně ekonomický úsek provozně technický oddělení zaměstnanecké oddělení obchodní oddělení obslužných činností oddělení informační a vzdělávání oddělení zpracování ekonom. informací referát odpadů referát krizového managementu oddělení investic referát správa budov a ploch referát právní oddělení provozní administrativy referát BOzP, PO úsek interních oborů úsek chirurgických oborů úsek kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů úsek ostatních zdravotnických oborů úsek centrálních laboratoří oddělení oddělení oddělení oddělení laboratoře gastroenterologické anesteziologicko resuscitační kardiologické dětské klinické chemie infekční ženské kardiochirurgické kožní hematologie interní chirurgické onkologické neonatologické imunologie klinické hematologie neurochirurgické radiologické nukleární medicíny molekulární biologie a genetiky následné péče 1 oční soudnělékařské bakteriologie následné péče 2 ortopedické patologické parazitologie a mykologie nervové stomatochirurgické psychiatrické virologie plicní a tbc úrazové chirurgie lékárna ústavní obor lékařské genetiky plicní léčebna plastické chirurgie Lékárna pro veřejnost tým odborných garantů pracovního lékařství ušní, nosní, krční rehabilitační urologické transfúzní 8

11 interní obory ODDĚLENÍ PRIMÁŘ ZÁSTUPCE VRCHNÍ SESTRA VED. fyzioterapeut GAS GASTROENTEROLOGICKÉ MUDr. Olga Shonová MUDr. Josef Doleček Mgr. Lenka Klímová INO INFEKČNÍ MUDr. Václav Chmelík MUDr. Ivana Slámová Bc. Vladimíra Přitasilová INT INTERNÍ MUDr. Pavel Havránek MUDr. Tomáš Racek Bc. Pavla Havlišová OKH KLINICKÉ HEMATOLOGIE MUDr. Ivan Vonke, MBA MUDr. Naděžda Seifertová ON1 NÁSLEDNÉ PÉČE 1 MUDr. Jitka Cábková MUDr. Vít Waldhauser Mgr. Jindra Hašková ON2 NÁSLEDNÉ PÉČE 2 MUDr. Pavel Dohnal MUDr. Jaroslava Hrdá Bc. Olga Němcová NRO NErvové MUDr. Drahoslava Tišlerová MUDr. Rostislav Srkal Bc. Ivana Zemanová TRN PLICNÍ A TBC MUDr. Václav Šnorek MUDr. Zdeněk Ryant Mgr. Anna Bláhová PLL PLICNÍ léčebna MUDr. Zuzana Liptáková MUDr.Petra Jarešová Bc. Romana Strnková OPL PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ MUDr. Aleš Hejlek MUDr. Jaroslav Boček Bc. Jaroslava Brejchová REO REHABILITAČNÍ MUDr. Jana Wiererová MUDr. Dušan Talíř Mgr. Marie Schusterová Vladimíra Hniličková TRS TRANSFÚZNÍ MUDr. Petr Biedermann MUDr. Helena Kubánková Helena Soukupová chirurgické obory ODDĚLENÍ PRIMÁŘ ZÁSTUPCE VRCHNÍ SESTRA ARO 1+2 ANEST. RESUSCITAČNÍ MUDr. Bohuslav Kuta, MBA MUDr. Zdeněk Štěpánek Bc. Jana Štěpánová ZEO ŽENSKÉ MUDr. Petr Sák, Ph.D. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D. Bc. Hana Vodičková CHO CHIRURGICKÉ MUDr. Vojtěch Louda MUDr. Josef Paťha Bc. Hana Vovesná NCH NEUROCHIRURGICKÉ MUDr. Vladimír Chlouba MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. Olga Pouzarová OCN OČNÍ MUDr. Jan Sattran MUDr. Naděžda Pavlíčková Helena Vorlíčková ORO ORTOPEDICKÉ doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. MUDr. Pavel Sadovský Mgr. Marcela Stýblová STO STOMATOCHIRURGICKÉ mudr. Pavel Střihavka MUDr. Soňa Neumannová Jana Cimbůrková TRA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE MUDr. Pavel Kopačka MUDr. Rudolf Novák Mgr. Marie Procházková PLA PLASTICKÉ CHIRURGIE MUDr. Vladimír Mařík ORL UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ MUDr. Pavel Pavlíček MUDr. Václav Sýkora Marie Fišerová URO Urologické MUDr. Miloš Fiala MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. Eva Blažejová kardiocentrum a vybrané zdravotnické obory ODDĚLENÍ PRIMÁŘ ZÁSTUPCE VRCHNÍ SESTRA VED. laborant KRD KARDIOLOGICKÉ MUDr. František Toušek, FESC MUDr. Jiří Haniš Anna Vítová KCH KARDIOCHIRURGICKÉ MUDr. Aleš Mokráček, CSc. MUDr. Mirek Šulda Mgr. Anna Kultová ONO ONKOLOGICKÉ MUDr. Václav Janovský MUDr. Ivona Mrázová Eva Wertigová Mgr. Lubomír Francl rdo RADIOLOGICKÉ MUDr. Petr Lhoták MUDr. Luděk Štěrba Mgr. Dušan Hejna úsek ostatních zdravotnických oborů ODDĚLENÍ PRIMÁŘ ZÁSTUPCE VRCHNÍ SESTRA VED. laborant DEO DĚTSKÉ MUDr. Vladislav Smrčka MUDr. Jiří Klíma Bc. Zuzana Šimková KOZ KOŽNÍ MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D. MUDr. Jitka Petříková Bc. Zdenka Hlaváčová NEO NEONATOLOGICKÉ MUDr. Milan Hanzl, Ph.D. MUDr. Vlasta Axmanová Mgr. Jitka Troupová ONM NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY MUDr. Ladislav Šabata MUDr. Václav Maxa Jana Pincová SLO SOUDNĚLÉKAŘSKÉ doc. MUDr. František Vorel, CSc. MUDr. Zdeněk Šenkýř PAO PATOLOGICKÉ MUDr. Jana Přádná (do ) MUDr. Pavla Vítková (od ) MUDr. Věra Fischerová Jana Polívková PSO PSYCHIATRICKÉ MUDr. Jan Tuček, Ph.D. MUDr. Lenka Fiedlerová Mgr. Hana Dohnalová klinické farmakologie doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. LUS LÉKÁRNA ÚSTAVNÍ PharmDr. Miroslav Děták Alena Císařová LVR LÉKÁRNA pro veřejnost PharmDr. Andrej Šintaj jednotlivá oddělení centrální laboratoře laboratoře ředitel úseku vedoucí sekce vedoucí laboratoře klinické chemie Ing. Marie Kašparová Ing. Marie Kašparová molekulární biologie a genetiky Mgr. Ondřej Scheinost hematologie MUDr. Miroslav Verner garantuje MUDr. Ivan Vonke, MBA imunologie MUDr. Pavel Žampach MUDr. Miroslav Verner obor lékařské genetiky MUDr. Eva Kantorová bakteriologie Mudr. Naděžda Mallátová MUDr. Magda Balejová parazitologie a mykologie MUDr. Naděžda Mallátová virologie MUDr. Eva Žampachová Tým lék. odborných garantů Alergologie a klin. Imunologie Hematologie Klinická biochemie Lékařská genetika TOXIKOLOGIE lékařská mikrobiologie bakteriologie parazitologie a mykologie virologie MUDr. Pavel Žampach MUDr. Ivan Vonke, MBA MUDr. Miroslav Verner MUDr. Eva Kantorová doc. MUDr. František Vorel, CSc. MUDr. Magda Balejová MUDr. Naděžda Mallátová MUDr. Eva Žampachová 9

12 výroční zpráva léčebná péče, základní kapacitní ukazatele Základní ukazatele oddělení Oddělení GASTROENTEROLOGICKÉ infekční interní KLINICKÉ HEMATOLOGIE NÁSLEDNÉ PÉČE 1 NÁSLEDNÉ PÉČE 2 NERVOVÉ PLICNÍ A TBC PLICNÍ LÉČEBNa PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ REHABILITAČNÍ TRANSFúZNÍ aro ŽENSKÉ CHIRURGICKÉ NEUROCHIRURGICKÉ OČNÍ ORTOPEDICKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ ÚRAZOVÉ CHIRURGIE PLASTICKÉ CHIRURGIE UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ UROLOGICKÉ Rok Počet lůžek Lékaři, farmac., JOP VŠ SZP NZP a PZP Počet pacientů hospit. oper. Prům. ošetř. doba Využ. L. v % ,833 27,607 5, ,7 79, ,616 5, ,5 81, ,167 35,297 9, , ,333 35,645 9, , ,119 72,626 18, ,1 82, ,691 73,513 17, ,3 86, , , , ,667 44,425 26, ,468 48,985 27, ,3 78, ,401 23, ,1 87, ,185 38,757 23, ,8 86, ,004 20,221 5, ,6 83, ,417 20, ,3 85, ,75 2, ,3 64, ,917 2, ,6 63, , ,5 66, , ,3 60, ,744 4, , , ,1 82, , , ,875 31, ,561 31, ,966 89,188 11, ,8 70, ,964 89,001 11, ,9 69, ,705 80,994 18, ,8 68, ,416 81,067 18, , ,098 82,821 17, , ,048 82,309 17, , ,667 20, ,8 84, ,47 20,173 3, ,5 88, , ,7 70, ,201 18, ,8 63, ,555 10, ,1 72, ,42 42, ,2 73, ,993 7,145 1, ,176 7,653 1, ,872 77,603 22, ,2 70, ,525 75,362 23, ,3 74, , ,398 1, , ,9 57, ,917 24, ,3 63, ,704 46,125 10, ,6 58, ,574 45,892 10, ,9 65,4 výroční zpráva 10

13 Oddělení KARDIOCENTRA ONKOLOGICKÉ RADIOLOGICKÉ DĚTSKÉ KOŽNÍ NEONATOLOGICKÉ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY SOUDNělékařské PATOLOGICKÉ PSYCHIATRICKÉ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE LÉKÁRNa ústavní LÉKÁRNA pro veřejnost CENTRÁLNÍ LABORATOŘE epidemiologie Absolventi (interní, chirurgické, ostatní obory) Celkem NČB, a.s. Rok Počet lůžek Lékaři, farmac., JOP VŠ SZP NZP a PZP Počet pacientů hospit. oper. Prům. ošetř. doba Využ. L. v % , ,405 23, ,1 69, , , ,4 72, ,193 50,779 13, , ,192 46,853 13, , ,933 41,024 1, ,032 41, ,167 60,893 6, ,6 68, ,914 58, ,4 66, , ,2 66, ,487 19, ,1 67, ,104 60,594 3, ,6 78, ,656 60,758 3, ,2 79, ,5 14,5 2, ,9 50, , , ,5 53, , , , , , ,821 23,036 15, ,9 87, ,393 21,71 16, ,5 86, ,661 10,897 5, ,917 5, , , ,463 92,797 11, ,128 81,915 11, , , , , , , ,34 313, léčebná péče - základní kapacitní ukazatele 11

14 výroční výroční zpráva zpráva léčebná péče - základní kapacitní ukazatele, personální a mzdová politika Základní kapacitní ukazatele Ukazatel /2010 v % celkový počet lůžek akutních ,36% celkový počet lůžek celkem ,64% průměrný přepočtený počet lékařů celkem 413,60 415,14 100,37% průměrný přepočtený počet lékařů a všech vš 443,50 461,95 104,16% průměrný přepočtený počet szp + nzp celkem 1 416, ,30 100,21% průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 2 441, ,91 100,22% celkový počet lůžek akutních celkový počet lůžek celkem průměrný přepočtený počet lékařů celkem průměrný přepočtený počet lékařů a všech VŠ Vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií Kategorie ,60 415,14 443,50 461,95 průměrný přepočtený počet SZP+NZP celkem průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem Průměrný přepočtený počet od počátku roku Fyzický počet k % žen k Lékaři 413, , ,82 46,94 Farmaceuti 14,917 15, ,25 81,25 JOP VŠ 29,892 31, ,33 70,59 JOP SŠ 9,513 7, ,67 62,50 SZP 1 387, , ,09 97,04 NZP 28,993 26, ,14 84,61 PZP 284, , ,51 68,23 THP 133, , ,29 78,95 Provozní 139, , ,47 80,28 Celkem 2 441, , ,29 82, , , , ,91 JOP VŠ jop sš SZP NZP PZP THP jiný odborný VŠ pracovník jiný odborný SŠ pracovník střední zdravotnický pracovník nižší zdravotnický pracovník pomocný zdravotnický pracovník technicko hospodářský pracovník 12

15 Nástupy a výstupy zaměstnanců Kategorie Nástupy Výstupy Lékaři Farmaceuti JOP VŠ JOP SŠ SZP NZP PZP THP Provozní Celkem nástupy 26 lékaři 21 výstupy personální a mzdová politika 1 farmaceuti 1 1 JOP VŠ 94 SZP 126 nzp 2 31 pzp 48 8 thp provozní 45 Struktura mezd (v Kč, osob) Ukazatel osob Rozdíl /2010 v % Prům. evid. počet zaměstnanců (fyzických) 2 450, ,00 25,58 101,04 Prům. evid. počet zaměst. (přepočtených) 2 441, ,91 5,48 100,22 Evid. přep. počet zam. k přísl. roku 2 465, ,80-37,82 98,47 Mzdové prostředky ,00 108,17 z toho: tarifní platy ,00 104,89 příplatek za vedení ,00 100,14 příplatek zvláštní ,00 103,27 další plat 0 0 0,00 - odměny ,00 140,77 ostatní složky platu ,00 109,21 Ostatní osobní náklady ,00 85,67 z toho: odstupné 0 0 0,00 - LSPP ,88 Průměrná měsíční mzda ,00 107,92 V tabulce jsou uvedeny údaje dle mzdové a personální evidence. 13

16 výroční výroční zpráva zpráva personální a mzdová politika Vývoj průměrných výdělků podle kategorií Kategorie /2010 v % Lékaři (bez primářů) ,56 Farmaceuti ,85 JOP VŠ ,97 JOP SŠ ,81 SZP ,00 NZP ,29 PZP ,05 THP ,51 Provozní ,81 Celkem , lékaři farmaceuti JOP VŠ JOP SŠ SZP NZP PZP THP provozní Struktura zaměstnanců dle věku lékaři Věk do 20 let nad 61 let Celkem FARMACEUTI Věk do 20 let nad 61 let 0 0 Celkem

17 JOP VŠ Věk do 20 let nad 61 let 1 2 Celkem jop SŠ Věk do 20 let nad 61 let 1 1 Celkem 9 8 SZP Věk do 20 let nad 61 let 19 8 Celkem personální a mzdová politika NZP Věk do 20 let nad 61 let 1 1 Celkem PZP Věk do 20 let nad 61 let 3 0 Celkem THP Věk do 20 let nad 61 let 7 5 Celkem dělníci Věk do 20 let nad 61 let 4 4 Celkem

18 výroční výroční zpráva zpráva stížnosti veřejnosti a ocenění kvality lékařské péče stížnosti veřejnosti V oblasti, kterou nazýváme stížnosti veřejnosti, se dá velmi jednoznačně konstatovat, že nedošlo oproti předcházejícím létům k dramatickému nárůstu a to jak od pacientů, tak od nejbližších příbuzných. Při více než 52 tisících hospitalizovaných pacientech a 130 tisících unikátně ambulantních ošetření jde při vyhodnocení stížností pacientů vskutku o téměř zanedbatelné číslo. Jejich počet je tak nízký, že se každé z nich věnuje osobně předseda představenstva i vedoucí lékaři na jednotlivých odděleních. Je potřeba poznamenat, že v případě oprávněné stížnosti jsou následně přijímána do budoucna taková opatření, aby nedocházelo k případným opakovaným nedostatkům. Vyhodnocení stížností za rok 2010 stížnost: Neoprávněná V řízení oprávněná postoupená Již řadu let věnuje vedení společnosti pozornost výsledkům nejenom v rovině odborné - léčebné, ale i ve vztahu zdravotnického personálu ke každému pacientovi, který je v nemocnici ošetřován. Výsledky jsou v pozitivní rovině a je to tak vizitkou práce celého vedení společnosti, primářů, vrchních sester na všech odděleních. částečně oprávněná Stížnosti podané prostřednictvím JčK počet Vyhodnocení stížností za rok 2011 stížnost: Neoprávněná V řízení oprávněná postoupená částečně oprávněná Stížnosti podané prostřednictvím JčK počet Celkem Celkem Ocenění kvality lékařské péče Vedení nemocnice již řadu let pravidelně na všech odděleních a to jak v ambulantním provozu, tak i lůžkovém, nabízí všem pacientům možnost anonymního vyplnění jednoduchého dotazníku, v němž cílenými otázkami a vyhodnocovanými odpověďmi sledujeme nejenom vztah mezi pacientem a zdravotnických personálem, ale i to, zda je dostatečně pacient informován o svém stavu, zda je mu vždy sdělen metodicky odborný postup v plánované léčbě. Děkovné dopisy i zmíněná anketa dostatečně vyjadřují obecně názor pacienta na jeho léčebný pobyt, na jeho pocity a výsledky léčby ať již v ambulantních, či hospitalizovaných kategoriích. Děkovných dopisů v uplynulém roce obdrželo jak vedení nemocnice, tak i jednotlivá oddělení celkem 185. Zmíněná anketa probíhá dlouhodobě na všech odděleních nemocnice i na všech ambulancích, určitě přináší své výsledky, a proto v ní i nadále hodláme pokračovat. I tady pak vedení společnosti výsledky ankety vyhodnocuje a formou rozhovorů s vedením jednotlivých primariátů sleduje názorovou hladinu pacientů. Je ovšem bez nadsázky potřeba sdělit, že jde o většinový pozitivní názor pacientů na úroveň léčby i péče a vyhodnocujeme-li tuto situaci školským měřítkem, jde o vynikající průměrné číslo, jímž je známka 1,2. 16

19

20 výroční výroční zpráva zpráva ekonomika - náklady NÁKLADY (v tis. Kč) Ukazatel Rozdíl /2010 v % Léky ,90 Léky - dříve centrální nákupy ,13 Léky - centra spec. péče ,81 SZM ,33 Krev (vč. odběru krve) ,11 Prádlo vč. jednoráz ,29 Materiál pro zdr. techniku ,85 Ostatní materiál ,86 Voda ,53 Plyn ,52 Pára ,21 Elektrická energie ,65 Prodané zboží ,87 Spotřeba celkem ,00 Opravy ,92 Cestovné ,67 Spoje ,79 Služby - svép. investiční výstavba ,00 Ostatní služby ,45 Služby celkem ,85 Mzdy + Ostatní osobní náklady ,43 Odměny statutárním orgánům ,58 Pojistné (sociální, zdravotní) ,24 Sociální náklady ,43 Osobní náklady celkem ,84 Daně a poplatky ,60 Odpisy + ZC HIM ,68 Prodaný materiál - krev, krevní výrobky ,05 Finanční náklady ,58 Ostatní provozní náklady ,80 Daň z příjmu splatná ,19 Náklady celkem ,50 18

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 49 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA ROK 2013 JSME PŘÁTELSKÁ

Více

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

ročník 19 č. 3/2009 ZIMA 2009/2010

ročník 19 č. 3/2009 ZIMA 2009/2010 ročník 19 č. 3/2009 ZIMA 2009/2010 EDITORIAL Milé a milí, mám za sebou hutných čtrnáct dní, kdy jsem od rána do podvečera psala zpravodaj. Vždycky si říkám, že ho zvládnu dát do kupy za týden, ale ještě

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 OBSAH ÚVODNÍK PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA MUDr. BŘETISLAVA SHONA (šot) 4 EDITORIAL FOTOREPORTÁŽ ZE ZAHÁJENÍ ROKU 11. 1. 2012 (šot) 5 ZPRÁVY MANAGEMENTU SETKÁNÍ S RAKOUSKÝM ZDRAVOTNICTVÍM

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

ročník 21 č. 1/2011 LÉTO /2011

ročník 21 č. 1/2011 LÉTO /2011 ročník 21 č. 1/2011 LÉTO /2011 EDITORIAL Milí uživatelé Nemocničního zpravodaje, pokud Vás překvapilo toto oslovení, prosím, nedivte se. S potěšením jsem byla svědkyní toho, jak se studentky pídily v knihovně

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19,Karlovy Vary PSČ 360 66 Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČ 26365804, DIČ CZ26365804 Vize: "Ekonomická stabilizace při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 EDITORIAL Milé dámy, vážení pánové, je pátek dvacátého února 2009 po poledni a já mám psát editorial pro jarní vydání Nemocničního zpravodaje. Do rukou ho dostanete někdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 2002 OBSAH 2 Úvodní slovo 3 Dozorčí rada Fakultní nemocnice Olomouc 4 Útvar ředitele 5 Ekonomický úsek 9 Provozně investiční úsek 14 Úsek pro personální řízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 EDITORIAL Milé a milí, vítejte v ZOO. Tak mi připadá letní číslo Nemocničního zpravodaje roku 2010. Nějak se to tak seběhlo, že tolik zvířátek jsme ještě v našem čtivu nikdy

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více