Metodický manuál ... Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií. P. Smejkal, D. Klimeš. Odborná garance a koordinace: Vývojový tým:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál ... Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií. P. Smejkal, D. Klimeš. Odborná garance a koordinace: Vývojový tým:"

Transkript

1 Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU v Brně Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií Projekt HemIS Metodický manuál P. Smejkal, D. Klimeš Odborná garance a koordinace: M. Penka M. Matýšková L. Dušek Vývojový tým: A. Svobodník, J. Blatný, D. Klimeš, P. Pavliš, P. Smejkal, J. Mužík, I. Šnábl, J. Koptíková f Projekt HemIS protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií: metodický manuál. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. V Brně, leden 2004.

2 - Červeně jsou vyznačeny poslední úpravy a dodatky - nový pacient: zadejte ID, datum narození, pohlaví a vyberte projekt (pool: HEMIS) - zařazení pacienta do registru: zadejte Datum získání informovaného souhlasu (=datum zařazení do registru), jméno osoby, která souhlas získala, datum dg., věk při dg, primární diagnóza. MINIMÁLNÍ REGISTRAČNÍ ZÁZNAM Základní informace o pacientech: - věk udat na celé roky, u dětí na celé měsíce - váha na celé kg, u dětí na desetiny kg - výška v celých cm, stejně i u dětí, možné i na desetiny - jen rok narození (bez data) - počet dětí a dcer - vzdělání vybrat z nabídek v roletce (u roletky jsou řádky indexované, počínajíc 0 : neznámo, při označení předchozího řádku bez indexu bude znamenat, že údaj není vyplněn, stejné u všech roletek) - zaměstnání obdobně - důchod: vybrat z nabídky Změny pojišťoven - vepsat číslo pojišťovny a jako datum uvést: datum vstupu pacienta do registru (odpovídá datumu získání informovaného souhlasu nebo datumu založení minim. reg. záznamu) - pro změnu kliknout přidat záznam, smazat záznam Genetické vyšetření - provedení: vybrat z roletky (mezi provedené řadit i rozpracované genet. vyšetření, i když ještě není znám výsledek) - popis výsledku zjištěné kauzální mutace či polymorfismů (pokud právě probíhá a není výsledek, volně lze vypsat průběžné výsledky, fázi vyšetření) - počet možných přenašeček ve fertilním věku, resp. potencionálně fertilním, tedy i malé dívky - kolik jich je vyšetřených a počet potvrzených přenašeček Hemofilie dg: - datum stanovení: při odhadu uvést 1. den v měsíci či roce, např či (je možno psát nebo ) - dg. vybrat z roletky, stejně i tíže hemofilie, KS a Rh - vypsat Rh fenotyp - jiný antigen: lze vypsat slovy - protilátky proti erytrocytům vybrat z roletky - typ: vypsat jaké

3 Hladina faktoru - datum lze opět i odhadem, jak uvedeno výše - z roletky lze užít znaky < > = - vypsat hladinu v % Hladina inhibitoru - datum stanovení, event,. odhadem, - přítomnost: vybrat z roletky - znaky < > = vybrat z roletky - vypsat hladinu v BU/ml - obdobně i pro ifix - responder HR či LR vybrat z roletky - změny lze doplňovat kliknutím na přidat záznam, smazat záznam Historie inhibitoru - data od kdy, do kdy byl přítomen inhibitor (den odběru vzorku krve pacienta, ze kterého bylo posledního stanovení inhibitoru) vypsat event. odhadem den, měsíc, rok např max. hladina opět v BU/ml, lze použít roletku na znaky < > = - navozená imunotolerance, zda v minulosti byla či ne, vybrat z roletky Anamnéza jiná onem: - vypsat slovy - z roletky vybrat st.p. ano (skončené onem.), ne (probíhají onem.) - další onem. vypsat pomocí kliknutí na přidat záznam Anamnéza - hepatitida - vždy vybrat z roletek ano, ne Anamnéza - jiná onemocnění se vztahem k inhibitoru: - uvést systémová onemocnění, tumory, autoimunitní a jakékoli poruchy imunitního systému s označením data stanovení diagnózy, event. jen odhadem, opět den, měsíc, rok - lze stručně vepsat vývoj onem. - doplňovat kliknutím na přidat záznam Předchozí léčba: FVIII/IX - odhadem data ohraničující používání daného koncentrátu - preparát vybrat z roletky označení koncentrátu (jiný preparát neuvedený v roletce kontaktovat CBA k doplnění) - odhadnutá celková pacientovi aplikovaná dávka daného koncentrátu - jednotky vybrat z roletky - kontinuální: vybrat z roletky - jen označit, zda někdy byl koncentrát (přechodně) použit i v kontinuální infúzi Předchozí léčba rfviia - opět data event. odhadem, den, měsíc, rok, - do data den poslední aplikace koncentrátu - celk. dávka odhadem či na celá desetinná místa - jednotky vybrat z roletky

4 - kolikrát: odhadem vypsat, kolik krvácivých epizod daným preparátem bylo zaléčeno (u těchto preparátů nepůjde o profylaktickou aplikaci, která zde neuvedena) - obdobným způsobem i pro Feiba a HyateC, dávka - celá čísla Předchozí léčba jiná: - opět vypsat data od kdy, do kdy - jiné: vepsat preparát - doplňovat lze kliknutím na přidat záznam Vysycení inhibitoru: - uvést, zda byl v minulosti inhibitor FVIII úspěšně vysycen vybrat z roletky Hemofílie - léčba - frekvence krvácení: odhadem, lze uvést ročně či měsíčně - označit, zda je u pacienta zavedena domácí léčba, zda je na profylaktické aplikaci FVIII/IX (primární u dětí), neuvádět sekundární přechodnou profylaxi u dospělých - substituce: Jen uvést používaný preparát, dávku za rok, označit použité jednotky (j. či mg) - Jiná medikace: jen vypisovat, názvy léků lépe genericky, není ale podmínkou, popřípadě uvést délku podávání a dávkování.

5 PRŮBĚŽNÉ ROČNÍ HODNOCENÍ Zákl. lab. vyšetření: - vepsat hodnoty v uvedených jednotkách, všechny na 2 desetinná místa - hematokrit jako podíl z 1,0 - např. 0,43 - jiné: volným textem dopsat, lze i vele sebe několik parametrů Současná onem.: - v roletce vybrat ano, ne - volným textem doplnit, lze i více současně Hemofilie léčba: - frekvence krvácení: kolik krv. epizod ročně, lze i odhad - domácí léčba a profylaxe (myšlena sekundární u dětí) vybrat z roletky - Jiná medikace: jen vypisovat, názvy léků lépe genericky, není ale podmínkou, popřípadě uvést délku podávání a dávkování Hemofilie léčba substituce: - preparát: vybrat z roletky (preparát, neuvedený v roletce - kontaktovat CBA k doplnění) - dávka: vypsat spotřebu daného derivátu za celý rok, u NovoSeven na jedno desetinné místo či odhadem bez desetinného místa - pokud týž rok léčen více koncentráty, pak další doplnit kliknutím na přidat záznam Význ. krv. epizody: - k jednotlivým předem definovaným lokalizacím doplnit počet epizod celkem, vyžadujících hospitalizaci, vyžadujících více než 2 dávky substituce koncentrátu koagul. faktoru - jiné: uvést počet krv. epizod v jiné lokalizaci, než co jsou uvedeny v nabídce - operace: uvést počet operací - komentář: volným textem lze cokoli z krv. epizod okomentovat, doplnit, co je klin. významné Plný záznam krv. epizod: - napsat datum den, měsíc, rok, např , znamená počátek krvácení - lokalizaci vybrat z roletky - doba trvání: v hodinách uvést dobu od začátku krvácení do zástavy krvácení, neshoduje se s dobou léčby, která bude většinou delší - závažnost epizody: vybrat z roletky: lehká a stř. těžká: krvácení do kloubů, svalů, hematomy podkoží, epistaxe, hematurie, potraumatické (zda lehká či stř. těžká lze odhadnout dle počtu aplikovaných dávek: za stř. těžkou epizodu označujte epizody s nutností aplikace 3 a více dávek koagul. faktoru). těžká: krvácení do CNS, GIT, parenchymatózních orgánů, retroperitoneální či lokalizace řazené mezi lehké a stř. těžké epizody, pokud jsou velkého rozsahu - další epizody zapsat kliknutím na přidat záznam Hladina inhibitoru: - datum stanovení, event,. odhadem, - přítomnost, znaky < > = vybrat z roletek

6 - vypsat hladinu v BU/ml - obdobně i pro ifix - responder HR či LR vybrat z roletky - lze změny doplňovat kliknutím na přidat záznam, smazat záznam Jiné onem: - z roletky vybrat ano, ne - volně vypsat diagnózu, event. několik vedle sebe Jiná změna: - volně vypsat cokoli klinicky podstatného během sledovaného roku Úmrtí: - z roletky vybrat ano, ne - datum uvést opět den, měsíc, rok, např příčina: volně vypsat

7 DOPLŇUJÍCÍ VOLITELNÉ ZÁZNAMY: Infekční markery: - vždy vypsat datum den, měsíc, rok, lze opět odhadem - vybrat z roletky - jiné infekční markery: dopsat volným textem, lze i více vedle sebe s uvedením i data stanovení pro každý zvlášť (pro stručnost není možnost přidat záznam) Stav kloubů: - rozsah pohybu: uveden jen hlavní pohyb v kloubu, tj. flexe a extenze, u ramene abdukce a addukce, vypsat vždy obě krajní polohy zvlášť, např. u lokte (-10) (130), u kolene (0) (90) atd., se znaménkem psát jen záporné hodnoty, kladné lze bez znaménka - stupeň artropatie: použito klinické dělení na stupně: I. st.: Reverzibilní synovitis po krvácení s návratem k původnímu stavu II. st.: Chronická synovitis s otokem kloubu, hypertrofií synovie, omezením pohybu kloubu III. st.: Chronická artropatie, k příznakům st. II. je navíc odklon od fyziologické osy kloubu a svalová atrofie IV. st.: Fibróza či ankylóza kloubu - počet krvácení do kloubu (za daný rok)

8 PODROBNÝ MONITORING KRVÁCIVÉ EPIZODY - datum: vzniku krvácení, bez udání hodiny, jen den, měsíc, rok např číslo epizody: od vstupu do registru se začne pořadovým číslem: 1 - jedná se o záznam rebleedingové epizody? ano/ne - byl v době krvácení u pacienta zjištěn inhibitor? ano/ne - doba od počátku krvácení do zahájení léčby: na celé hodiny (možnost na 1 desetinu hodiny) - epizoda: vybrat z roletky etiologii - závažnost epizody: vybrat z roletky: lehká a stř. těžká: krvácení do kloubů, svalů, hematomy podkoží, epistaxe, hematurie, potraumatické (zda lehká či stř. těžká lze odhadnout dle počtu aplikovaných dávek: za stř. těžkou epizodu označujte epizody s nutností aplikace 3 a více dávek koagul. faktoru). těžká: krvácení do CNS, GIT, parenchymatózních orgánů, retroperitoneální či lokalizace řazené mezi lehké a stř. těžké epizody, pokud jsou velkého rozsahu - počet současných krvácení: pokud je více zdrojů krvácení, jen uvést počet (dle níže uvedeného dělení zdroje krvácení) - doba trvání: od počátku krvácení do jeho zástavy v celých hodinách - chirurgické výkony: vybrat z roletky druh - vybrat z roletky major či minor surgery - jednotlivé lokalizace krvácení vybrat roletkami s označením ano, ne - jiné krvácení: dodatečný textový popis krvácení, krvácení další lokalizace - doba hospit: na celé dny - důvod hospit.: volně vypsat - domácí léčba: vybrat, zda byla celá epizoda léčena formou domácí léčby Vícemístné krvácení: - z roletky vybrat lokalizaci - délka trvání: od počátku krvácení do jeho zástavy v uvedené lokalizaci - další lokalizace doplnit kliknutím na přidat záznam Způsob léčby: - preparát: vybrat z roletky - dávka kumul.: uvést celkovou dávku podanou k zástavě krvácení, včetně dávek podaných v léčbě epizody i v době po vlastní zástavě krvácení (zajišťovacích) - jednotky: vybrat z roletky - čas: intervaly mezi jednotlivými dávkami v hodinách (možné 1 desetinné místo) - počet aplikací: kolik dávek preparátu bylo podáno celkem v léčbě dané epizody - účinnost: vybrat z roletky (výborná: zástava krvácení do 8 hod., efektivní: zástava krvácení později bez recidivy, část. efektivní: zástava krvácení s recidivou do 48 hod., neefektivní: krvácení pokračuje i po více než 48 hod. léčby) Rebleeding: - vybrat z roletky ano, ne - vybrat z roletky do kolika hodin (do 24, do 48, neznámo) - vybrat z roletky důvod rebleedingu

9 - volně vypsat vlastní komentář, proč došlo k rebleedingu, všechny klinicky podstatné okolnosti, jaký byl výsledek léčby rebleedingu - dle uvážení je možno vést o rebleedingu samostatný záznam jako o další krvácivé ep. Hladina ihibitoru - datum stanovení, event,. odhadem, - přítomnost: vybrat z roletky - znaky < > = vybrat z roletky - vypsat hladinu v BU/ml - obdobně i pro ifix - responder HR či LR vybrat z roletky - změny lze doplňovat kliknutím na přidat záznam, smazat záznam Autor: Smejkal Petr, MUDr. Oddělení klinické hematologie FN Brno Telefon: Příloha: Kontakty Klinická a odborná garance projektu: Prof. MUDr. M. Penka, CSc. MUDr. M. Matýšková, CSc. Doc. RNDr. L. Dušek, PhD. Odd. klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno Jihlavská Brno Odd. klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno Jihlavská Brno CBA, LF a PřF MU v Brně Kamenice 126/ Brno tel.: / 3941, resp Koordinační centrum: tel.: / I. Šnábl Mgr. D. Klimeš Mgr. J. Mužík manager projektu CBA, LF a PřF MU v Brně Kamenice 126/ Brno hlavní programátor projektu CBA, LF a PřF MU v Brně Kamenice 126/ Brno Brno mobil: tel.: fax: mobil: tel.: fax: mobil: tel.: fax: správce databáze CBA, LF a PřF MU v Brně Kamenice 126/3 mobil: tel.: fax:

Program sympozia. 15.45 16.00 Ukončení. 12 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007. 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007 1

Program sympozia. 15.45 16.00 Ukončení. 12 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007. 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007 1 Program sympozia 8.00 9.00 Registrace 9.00 9.0 Gringeri Bleeding management in inhibitor patients 9.0 0.00 Kenet Single dose therapy of hemophilia patients with inhibitors 0.00 0.5 Smejkal Zkušenosti s

Více

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 CAMELIA Datum vydání: 25.2.2014 CAMELIA SK ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 Vydáno dne: 25. 2. 2014 : Mgr. Zuzana Zbožínková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Schválil: Ing. Petr Brabec, IBA +, Jan Mužík Schválil

Více

Substituční hemoterapie

Substituční hemoterapie Substituční hemoterapie Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních EUROMEDNET Onkologické centrum J.G.Mendela Hematologické oddělení Nový Jičín Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*,

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 30. KVĚTNA 2008 Cena: 160 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Specifické zdravotní výkony oprava cenového rozhodnutí MZ částka

Více

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 1.7. 2013 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Příručka pro uživatele (manuál MaSc) h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce:

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Příručka pro uživatele (manuál MaSc) h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce:

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ Na příkladech 5ti respondentů a jejich rodinných příslušníků jsme analyzovali průběh léčby, rehabilitace, péče v komunitě lidí po poranění mozku a náklady s tím spojené. Neméně důležitým cílem případové

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více