Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Historický vývoj vybraných kriminalistických metod identifikace osob - popisování, daktyloskopie Šárka Fojtová 2013/2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Historický vývoj vybraných kriminalistických metod identifikace osob - popisování, daktyloskopie zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury." V Brně dne 27. června 2014 Šárka Fojtová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat JUDr. Karlu Meixnerovi, CSc. za odborné vedení, ochotu, vstřícný přístup a čas, který mi věnoval v průběhu psaní této bakalářské práce a pracovníkům Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně, odboru kriminalistické techniky a expertiz, emeritnímu vrchnímu komisaři Vladimíru Matouškovi, kap. Mgr. Jiřímu Ščudlovi a kap. Bc. Jaromíru Kubingerovi za věnovaný čas, poskytnuté informace a literaturu. 3

4 Abstrakt Bakalářská práce s názvem Historický vývoj vybraných kriminalistických metod identifikace osob - popisování, daktyloskopie se v teoretické části bude zabývat zařazením metody popisování a metody daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod identifikace osob. Dále bude práce pojednávat o historickém vývoji a současnosti metod popisování a daktyloskopie. V praktické části práce budou porovnávány způsoby využití obou metod v rámci kriminalistické praktické činnosti z hlediska historie a současnosti. Závěrem práce budou uvedeny příklady využití daných metod v kriminalistické praxi. Klíčová slova Popisování, daktyloskopie, identifikace osob, Alphonse Bertillon, otisky prstů, papilární linie, FODAGEN, AFIS. Abstract Bachelor s thesis named Historical development of selected criminalistic methods of identification of persons - description, daktylography will be dealt with classification methods description and method of daktylography to the scheme of criminslistic methods of identification of persons in the theoretical part. Furthermore, the thesis will be discussed the historical development and current methods of description and daktylography. Ways of using of both methods will be compared in the context of criminalistic practical activity considering the history and the present in the practical part of this thesis. Finally, examples of using of the methods in the criminalistic practice will be included in this thesis. Keywords Description, dactylography, identification of persons, Alphonse Bertillon, fingerprints, papillary lines, FODAGEN, AFIS. 4

5 Seznam použitých zkratek DFO - 1.8diazo-9-fluoren EDOS - evidence daktyloskopických otisků a stop KODO - kontrolní otisky domácích osob KŘP JmK - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje KÚ - kriminalistický ústav KÚV - Krajský úřad vyšetřování MŘP - Městské ředitelství policie OKTE - odbor kriminalistické techniky a expertiz PČR - policie České republiky RZP - rychlá záchranná pomoc TŘ - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů TZ - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 Obsah Úvod 8 1. Zařazení metody popisování a daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod identifikace osob Dřívější metody identifikace osob předcházející popisování a daktyloskopii Počátky metody popisování Popis podle Alphonse Bertillona Portrait parlé Bertillonův antropometrický systém - bertillonáž Využití fotografie při popisu osob Historický vývoj a dějiny daktyloskopie Vývoj daktyloskopie ve světě Vývoj daktyloskopie v českých zemích Metoda popisování osob Význam a způsoby popisování osob Jednotlivé druhy popisu Způsoby vytváření portrétu osoby Popis osoby v rámci počítačových evidencí a systémů Identifikace mrtvol neznámé totožnosti Metoda kriminalistické daktyloskopie Význam, objekty a způsoby zkoumání daktyloskopie Daktyloskopické stopy Daktyloskopické stopy a jejich vyhledávání, zviditelňování a zajišťování Daktyloskopické stopy a jejich zkoumání Daktyloskopie a její využití v novodobých kriminalistických evidencích a systémech 42 6

7 6.4. Daktyloskopování mrtvol Porovnávání metody popisování z hlediska historie a současnosti Porovnávání metody daktyloskopie z hlediska historie a současnosti Kriminální případy Příklad využití metody popisování v kriminalistické praxi Příklad využití metody daktyloskopie v kriminalistické praxi 54 Závěr 58 Seznam použitých pramenů 60 Příloha 64 7

8 Úvod Tématem této bakalářské práce je Historický vývoj vybraných kriminalistickým metod identifikace osob - popisování, daktyloskopie. Dané téma je velmi aktuální z důvodu, že pro co nejefektivnější využívání zmíněných metod v současnosti, s ohledem na nové možnosti při jejich vyhledávání, zajišťování a registraci, je nezbytně nutné, důkladné zmapování a pochopení dané problematiky v rámci jejího historického vývoje. Z této skutečnosti též vyplývá, přínos bakalářské práce pro kriminalistickou praxi. Tato bakalářská práce si klade za cíl, nejprve v teoretické části obecně pojednat o historickém vývoji metody popisování a metody daktyloskopie. V části praktické poté porovnat zmíněné metody z hlediska způsobu jejich využití v historii a v současnosti a dále uvést příklady, kdy metoda popisování a metoda daktyloskopie sehrály významnou roli při objasnění případu. Základní otázkou je, jaké byly hlavní rozdíly ve způsobu využívání metody popisování a metody daktyloskopie v kriminalistické praktické činnosti v jednotlivých letech a v současnosti a zároveň zhodnocení vývojových tendencí daných metod. V rámci praktické části práce bude tedy využita metoda srovnávání a následně demonstrována důležitost zkoumaných metod pro vyšetřování a následné objasnění případů v kriminalistické praxi. Ke zpracování této bakalářské práce bude použita jednak literatura, určená pro studenty právnických a policejních vysokých škol, dále literatura ze soukromé sbírky pana Vladimíra Matouška, emeritního vrchního komisaře Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně, odboru kriminalistické techniky a expertiz, informace získané z osobních konzultací, právní předpisy a elektronické prameny, týkající se dané problematiky. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola se zabývá zařazením metody popisování a metody daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod identifikace osob. Druhá kapitola je věnována prostředkům a poté metodám identifikace osob, jež metodě popisování a daktyloskopii předcházely. 8

9 V rámci třetí kapitoly práce budeme pojednávat o počátcích a historickém vývoji metody popisování, o jejím hlavním průkopníkovi Alphonse Bertillonovi, jeho systému popisu, antropometrickém systému a v neposlední řadě o využití fotografie při popisu osob. V kapitole čtvrté se budeme zabývat historickým vývojem daktyloskopie ve světě a v českých zemích. V páté kapitole se zaměříme na význam a způsoby popisování osob, jednotlivé druhy popisu, způsoby vytváření portrétu, popis v rámci počítačových evidencí a systémů a identifikaci neznámých mrtvol. V rámci šesté kapitoly se budeme zabývat významem, objekty a způsoby zkoumání daktyloskopie, daktyloskopickými stopami - především jejich vyhledáváním, zviditelňováním, zajišťováním a zkoumáním, využitím daktyloskopie v novodobých kriminalistických evidencích a systémech a na závěr kapitoly se zmíníme o daktyloskopování mrtvol neznámé totožnosti. V rámci praktické části práce budeme v sedmé kapitole porovnávat způsoby využití metody popisování v kriminalistické praktické činnosti v letech 1928, 1961 a v současnosti. V kapitole osmé pak budeme porovnávat způsoby využití metody daktyloskopie v kriminalistické praktické činnosti v letech 1923, 1947 a též v současnosti. Poslední kapitola bude věnována případům z kriminalistické praxe, při jejichž objasnění hrála metoda popisování a metoda daktyloskopie důležitou roli. Další otázky a případné problémy, související s danou problematikou, jsou mně známé, avšak vzhledem k obsáhlosti tématu by jejich řešení překračovala rámec bakalářské práce. 9

10 1. Zařazení metody popisování a daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod identifikace osob V první kapitole se zaměříme na zařazení metody popisování a daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod, jež se zabývají identifikací osob. V rámci kriminalistické praxe, jak dříve tak v současnosti, jsou nejčastěji využívány kriminalistické technické a přírodovědné metody. 1 Typickými příklady zmíněných metod, jež se zabývají konkrétně identifikací osob, jsou: daktyloskopie, portrétní identifikace, identifikace osob podle ručního písma, kriminalistická biologie, fonoskopie a odorologie. Metoda popisování spadá pod metodu portrétní identifikace, která zkoumá a popisuje vnější znaky člověka a následně je využívá při pátrání po osobách nezvěstných a při určování totožnosti neznámých osob, popřípadě mrtvol. 2 Metodou popisování rozumíme: Popis a popisování osob - popisování osob se v kriminalistice chápe ze dvou různých hledisek: jednak jako prostředek individuální identifikace (např. identifikace mrtvol neznámé totožnosti, identifikace osob podle fotografie) a jednak při popisu daných osob jako prostředek pátrání po hledaných osobách. 3 Metodou daktyloskopie rozumíme: Daktyloskopie - nauka o obrazcích papilárních linií na vnitřní straně článků prstů, na dlaních, na prstech nohou a chodidlech. Kriminalistický význam spočívá v tom, že umožňuje identifikovat konkrétní osobu, která stopy (daktyloskopické stopy) vytvořila. Jedná se o v pořadí druhou světově rozšířenou metodu identifikace osob. 4 1 PORADA, Victor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Slovník kriminalistických pojmů a osobností. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s Tamtéž, s Tamtéž, s

11 2. Dřívější metody identifikace osob předcházející popisování a daktyloskopii V této kapitole se budeme zabývat prostředky a poté metodami identifikace osob, jež předcházely metodě popisování a daktyloskopii. Podle pramenů, dochovaných do dnešní doby, nelze počátek dějin identifikace osob se zločineckými sklony přesně určit. Avšak již v období starověku a středověku vznikala různá opatření, která dovolovala či nařizovala odstraňování zevně viditelných částí těla, z důvodu varování veřejnosti před zločinci a také, aby bylo možné zločince do budoucna identifikovat. Tato opatření plnila dále funkci represivní a preventivní. 5 V dnešní době platí, že: nebo trestu. 6 Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení Zmíněné drastické způsoby byly značně rozšířeny zejména v Japonsku a v Indii. Kolem roku 400 n. l. označovali politické zločince tetováním v oblasti blízko oka, tzv. kapsářům uřezávali prsty, násilníkům ruce, utrhačům na cti jazyky a zločincům, jež spáchali incest, vypalovali obraz ženského pohlaví. 7 Vypalování různých znamení rozžhaveným železem bylo používáno k označení zločinců velmi často. Vypalovaná znamení se nacházela na trvale viditelných místech těla nebo na místech, které bylo možné zakrýt oděvem. Daná znamení se lišila podle zemí, kde se trest vykonával nebo podle osoby, která byla 5 NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s Hl. II. čl. 7 odst. 2 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 7 NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s

12 oprávněna konat hrdelní spravedlnost. Užívaly se písmena či obrazce, jež naznačovaly zločincovo provinění. 8 Ve starověkém Řecku vypalovali zločincům na záda řecké písmeno ϴ (théta), v Římě pak písmeno F. 9 V Rakousku, za vlády Marie Terezie, označovali zločince písmeny, jež určovaly konkrétní delikt a korunní zemi. V rámci Anglie a Francie se zlodějům vypálila do dlaní značka, v Rusku pak na tváře a čelo slovo KAT (v překladu - nucená práce). 10 Veškerá opatření tohoto typu (uřezávání částí těla, vypalování znamení apod.) byla postupně zrušena. Nejdéle se používala v Číně a to do roku 1905, kdy ji císař zrušil nařízením. Avšak ještě v době uplatňování novodobých prostředků k identifikaci zločinců se projevovaly snahy o tetování zvláštních značek či snahy o vstřikování parafínu pod kůži a následné vytvoření tvrdého uzlíčku, jež by mohl být brán jako vhodný identifikační prostředek. Tyto snahy však již v žádné zemi nebyly realizovány a přistoupilo se k identifikačním prostředkům, které více splňovaly standardy základních lidských práv a svobod. 11 Aby se mohly bezpečnostní úřady rychle informovat o osobě, kterou dosud neznaly a jež původně pocházela z jiného obvodu, přistoupilo se k zavádění různých legitimačních papírů a cestovních pasů. Identifikační cena těchto dokladů však byla, z důvodu možného opatření papírů jiné osoby, velmi malá. Pro zabránění maření tohoto identifikačního opatření zavedli Francouzi za vlády Ludvíka XVI. speciální tajné policejní písmo. Zmíněné písmo bychom mohli nazvat dekorativní, jelikož spočívalo v používání určitých linií, ozdob, barev apod. Barva dokladu označovala státní příslušnost. Různé linie, ornamenty, značky apod. vypravovaly o majiteli cestovního papíru vše - o jeho stáří, typ postavy, celkový vzhled, vlastnosti, vědomosti a znalosti, náboženství, politické 8 ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s Tamtéž, s Tamtéž, s

13 osob. 13 Mezi tyto nové metody/systémy identifikace osob 19. a počátku 20. století přesvědčení, osobní a majetkový stav a taktéž případné varování před osobou podezřelou a nebezpečnou. Teprve vynálezem fotografie se však dostává, jak cestovním dokladům, tak i různým písemným seznamům zločinců, účinnějšího kontrolního prostředku. 12 V průběhu 19. století byly, díky překotnému rozvoji přírodních věd a získávání nových poznatků z oboru lékařství, rozvíjeny nové metody identifikace patří např.: Metoda znovupoznávání osob podle vnějších znaků zafixovaných do paměti: Byla první vhodnou metodou znovupoznávání osob. Praktikovala ji francouzská policie, která od roku 1810 nesla název Sûreté. Za zakladatele této policie je považován Eugen Vidocq. Pracovníci Sûreté pravidelně chodili do věznic, kde se snažili zapamatovat si podobu jednotlivých zločinců, aby je po propuštění mohli dobře identifikovat. Později se však ukázalo, že tato metoda zdaleka nebyla tak efektivní, jak bylo původně předpokládáno. 14 Daguerrotypie: První metoda fotografie spočívající ve fotografickém procesu pomocí jodovaných stříbrných desek. Zakladatelem metody byl francouzský malíř Ludvík Daguerre, který se tímto vynálezem kolem roku 1830 více přiblížil moderním technickým zařízením ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s STRAUS, Jiří; PORADA, Viktor. Kriminalistická daktyloskopie. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, s MUSIL, Jan a kol. Úvod do kriminalistiky. 2. vyd.- dotisk. Praha: Vydavatelství PA ČR, 1998, s ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s

14 Metoda fotografie pomocí suchých desek: Daná metoda byla vytvořena roku 1871 pro policejní služby anglickým lékařem sirem Dr. R. L. Maddoxem a měla výrazný kriminálně technický i taktický význam. 16 Odontometrie: Metoda amerického lékaře Dr. Altona H. Thomsona z roku 1879, která spočívala v identifikaci osob podle zubů. Dr. Thomson stanovil pro klasifikaci a zároveň i pro registraci 15 různých klasifikačních tříd. Např. tvar zubního oblouku, šířku zubního oblouku, velikost zubu, tvar zubu, barvu zubu, barvu a růst masa okolo zubů, chybějící zuby, nemoci zubů atd. Podobný návrh později (r. 1894) předložil rakouský lékař Dr. Platzschick pod názvem Systém odontometrický. Tento návrh taktéž stanovil 15 klasifikačních tříd. 17 Metoda geometrické identifikace: Jedná se o metodu měření ucha na fotografickém obraze, jež roku 1890 navrhl německý fotograf Klein. Ten doporučoval, aby se fotografovalo pouze ucho a zhotovoval se pozitiv současně s velmi hustou lineární sítí. Při provádění geometrické identifikace bylo nutné vycházet z určitého bodu, který byl přesně určen průsekem dvou kolmo se protínajících linií. Získaná čísla se poté zapisovala na registrační karty, které byly ukládány ve speciální kartotéce. 18 Kraniografie: Metoda zabývající se měřením profilu lebky k identifikačním účelům. Zmíněný profil by se získával pomocí kresby zvláštním přístrojem zvaným kraniograf. Kromě rozměrů lebky měl být při registraci také použit úhel, který spolu svírají ukazovák a prostředník. Metodu kraniografie navrhl italský soudce Anfosso roku 1896, ale již v roce 1888 přišel s podobným návrhem Angličan Francis Galton. 16 ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s Tamtéž, s

15 Vzhledem ke své nepřesnosti a komplikovanosti však nebyl žádný z těchto návrhů použit v praxi. 19 Metoda roentgeno-fotografického obrazu: Roku 1899 německý lékař Lewinsohn navrhl použít jako identifikační prostředek míry získané z roentgeno-fotografického obrazu. Lewinsohn sice vycházel ze systému úředníka francouzské policie Alphonse Bertillona, jehož metodě se budeme více věnovat v následující kapitole, avšak tvrdil, že Bertillonovy míry - míry získávané měřením na povrchu těla, nejsou zcela správné. Při měření totiž nepřicházejí v úvahu jen absolutní míry kostí člověka, ale také tukové polštáře, jejichž množství se může měnit. Přestože byla Lewinsohnova teorie správná, pro svoji nákladnost, delikátnost a určité rozdíly v mírách, jež vznikly při fotografování, nenašla v kriminální službě praktické využití. Zmíněné rozdíly vznikly z důvodu závislosti měr na vzdálenosti objektu od světelného zdroje a fotografické desky. 20 Metoda identifikace osob na základě měření oka: Tato metoda byla navržena francouzským lékařem Dr. Jeanem Mauricem Capdeville a spočívala ve využití specifických měření oka jako identifikačních prostředků. V rámci této metody by se prováděla následující měření: vzdálenost očního úhlu, velikost panenky a vyklenutí rohovky. Také by se zjišťovala barva duhovky. 21 Prosopometrie: Německý zubní lékař Dr. Schwarz navrhl roku 1903, na základě měření a poznatků A. Bertillona, další způsob identifikace osob spočívající v měření zubní dásně a zubů. Zároveň doporučoval pořizovat, klasifikovat a registrovat sádrové odlitky dásní zločinců NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

16 3. Počátky metody popisování Ve třetí kapitole budeme pojednávat o počátcích a historickém vývoji metody popisování. V rámci první podkapitoly se zaměříme na popis podle Alphonse Bertillona, v druhé podkapitole vysvětlíme jeho portrait parlé a v třetí části dané kapitoly přiblížíme Bertillonův antropometrický systém. Čtvrtá a poslední podkapitola bude věnována využití fotografie při popisu osob. S popisováním osob se setkáváme již od dob starověku. Například v Egyptě existovaly četné policejní spisy, které obsahovaly podrobné popisy osob. V rámci policejního spisu bylo uvedeno jméno, věk, výška postavy, barva pleti, očí a vlasů, případný tvar vousů, tvar obličeje, nosu a uší, a také zvláštní znamení na jednotlivých údech. Kupodivu se tyto popisy až nápadně podobaly zevrubným popisům zjišťovací metody, jež později zavedl do policejní praxe Alphonse Bertillon Popis podle Alphonse Bertillona Francouzský policejní úředník Bertillon ( ) se nejvíce zasloužil o rozvoj portrétní identifikace, a zároveň s tím i o rozvoj popisování. Jak již bylo zmíněno v první kapitole, metoda popisování spadá pod metodu portrétní identifikace. Jedním z nejdůležitějších pravidel popisu podle Bertillona je pravidlo, spočívající v popisování pouze významných rysů a jejich přesném vystižení. Jelikož barva je pro lidské smysly výraznější než obrys, nejprve popisoval barevná znamení, poté obrys pravé strany obličeje, dále tzv. obrys z čelní strany a v neposlední řadě zvláštní znamení. 24 U zkoumaného člověka se zaměřil na barvu očí, vlasů a pleti. Bertillon rozeznával podle barvy sedm druhů očních duhovek: 23 POVONDRA, Josef; PINKAS, Oldřich. Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou bezpečnostních orgánů. 2. vyd. Kroměříž: J. Gusek, 1923, s PROTIVENSKI, Franz. Nauka o daktyloskopii a popisování osob. Praha: E. Weinfurter, 1920, s

17 Čistě modré oči; Oči mající ve vnitřním pásmu duhovky malé světle žluté skvrny; Okrově zbarvené oči s mírně narudlým odstínem a oči mající ve vnitřním pásmu duhovky větší světle žluté skvrny; Oči mající vnitřní pásmo duhovky světle hnědé; Oči mající vnitřní pásmo duhovky černohnědé, kolem zornice v kruhovitém tvaru; Oči mající vnitřní pásmo duhovky černohnědé, kolem zornice v hvězdovitém tvaru a zasahující až do vnějšího pásma duhovky; Oči s duhovkou černohnědé barvy. 25 Barvu vlasů stanovil: plavou, ryšavou, kaštanovou, černohnědou, červenohnědou, černou a bílou. Barvu pleti určil: bílou, růžovou, nažloutlou a zahnědlou. 26 Každou osobu je možné pozorovat z čelní strany, z pravé nebo levé strany či zezadu. Nejdůležitější je však obrys pravé strany obličeje a obrys z čelní strany (viz Obrázek 1.). 27 Obrázek 1.: Popis podle Bertillona - identifikační karta PROTIVENSKI, Franz. Nauka o daktyloskopii a popisování osob. Praha: E. Weinfurter, 1920, s Tamtéž, s Tamtéž, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). Vyd. 1. Praha: Police history, 2003, s

18 Lidskou tvář rozdělil Bertillon takto: čelo, nos, ústa, brada, oko, ucho ad. U jednotlivých útvarů obličeje rozeznával obrys, sklon a velikost. Obrys specifikoval jako: rovný, vyhloubený a vypouklý. Sklon poté vzhledem ke kolmici jako: šikmý, kolmý a vysedlý, vzhledem k rovné čáře jako: vodorovný, zdvižený vzhůru a skloněný. Co se týká velikosti, určil Bertillon velikost obličeje poměrně vůči celé postavě. 29 U obrysu z čelní strany se francouzský policejní úředník zaměřil na následující: Celkový obrys obličeje; Tvar horního očního víčka, směr koutků oka, velikost oka a velikost mezery mezi očima; Tvar, směr, vzdálenost a velikost obočí. 30 V rámci zjišťování totožnosti se největšímu významu vždy těšila tzv. zvláštní znamení. Mezi zvláštní znamení řadil Bertillon na pohled viditelné tělesné vady (křivé nohy, hrb, jizvy, bradavice aj.). Ke spolehlivému zjištění totožnosti stačilo pak šest takových zvláštních znamení, aby bylo možné osobu bezpečně rozeznat od osoby jiné. Každé zvláštní znamení pak popisoval vzhledem k pojmenování, barvě, podobě či tvaru, velikostem, směru či sklonění a poloze. 31 Co se týče popisu tetování, nutno přesně říci, co tetovaný výkres vyobrazuje. Tetovaná slova opíšeme i s pravopisnými chybami, vyznačíme druh písma (latinské, německé, velká, malá písmena, římské, arabské číslice atd.) a vypíšeme přesně rozdělovací znaménka, jež v tetování se vyskytují, jako čárky, tečky, středníky, dvojtečky, otazníky, uvozovky, vykřičníky, závorky apod STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). Vyd. 1. Praha: Police history, 2003, s PROTIVENSKI, Franz. Nauka o daktyloskopii a popisování osob. Praha: E. Weinfurter, 1920, s Tamtéž, s Tamtéž, s

19 3.2. Portrait parlé Portrait parlé byl určitým shromážděním všech charakteristických detailů, kterými je tvořen výraz obličeje člověka, a který umožňoval identifikaci osoby za všech okolností po celý život. Každá část obličeje vykazuje charakteristické zvláštnosti, jimiž se daná osoba liší od osoby jiné. Důležitým předpokladem identifikace bylo, aby byl každý znak přesně popsán a patřičně označen. Bertillon si byl vědom důležitosti přesného popisu a svým systémem portrait parlé založil technický slovník, jež svou celistvostí a všeobecným rozšířením umožňoval přesný popis výrazu obličeje člověka. K rozlišení a přesnému popisu tvaru, postavení a velikosti všech obličejových částí využíval Bertillon sedm stupňů: velmi malé - m, malé - m, skoro malé - (m), střední - _, skoro velké - (v), velké - v a velmi velké - (v). Normální obličej se dle Bertillona skládal ze tří částí, které měly přibližně stejnou velikost, takže každá z nich zaujímala 1/3 obličeje. 33 Jednalo se o: a) část čelní, počítaná od kořene nosu až k vlasům, b) část nosní, jež se počítá od kořene nosu a k spodní jeho základně, c) partie ústní, počítaná od základny nosu až ke spodnímu okraji brady. 34 Část, jež nedosahovala 1/3 velikosti obličeje, pokládal za malou a naopak část, která svými rozměry přesahovala 1/3, pokládal za velkou Bertillonův antropometrický systém - bertillonáž Na základě antropologické teorie, která předpokládá, že jakmile je ukončen fyzický vývoj člověka, jeho tělesné rozměry se dále nemění, zavedl 33 ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s Tamtéž, s Tamtéž, s

20 Bertillon roku 1879 do policejní praxe systém identifikace osob podle vnějších znaků. Tento antropometrický systém spočíval v měření a evidování nejdříve pěti, poté třinácti a nakonec jedenácti různých rozměrů lidského těla a byl nazván bertillonáž. V případě, že bylo třeba identifikovat neznámou osobu, byla osoba změřena a výsledky tohoto měření byly porovnány s evidencí. Stejný postup se užil u identifikace neznámé mrtvoly. 36 Bertillonova práce u francouzské policie nejprve spočívala v zaznamenávání podoby zatčených zločinců na identifikační karty. Později začal realizovat své myšlenky, týkající se nového způsobu identifikace, jež se mu jevil jako výrazně přesnější, než bylo samotné zaznamenávání podoby. Začal pokládat vedle sebe fotografie vězňů a porovnávat je. Poté požádal své nadřízené, aby směl přeměřovat zatčené osoby. V průběhu několika týdnů změřil Bertillon velké množství zatčených. Nejdříve u nich zjišťoval pět následujících rozměrů: výšku, délku a obvod hlavy, délku paží a prstů na nohou. Došel tak k přesvědčení, že jednotlivé míry se u různých osob mohou shodovat (např. délka paží osoby A může být stejná, jako délka paží osoby B), ne však v případě čtyř nebo pěti rozměrů současně. Výsledky svých měření zpracoval do písemné zprávy. Navrhovaný identifikační systém se však setkal, z důvodu Bertillonových špatných vyjadřovacích schopností a kvůli nepochopení základní myšlenky policejními úředníky, s velkým nezájmem až odporem. Později dostal tento mladý úředník k dispozici samostatnou místnost, dva pomocníky a devadesáti denní lhůtu na přesvědčení nadřízených, že jeho metoda je velmi přesnou a vhodnou metodou k identifikaci osob. První pachatel, jenž byl identifikován pomocí bertillonáže v únoru 1883, byl zloděj lahví, který byl za stejný trestný čin zatčen a následně proměřen v prosinci roku Alphonse Bertillon navrhl pro svůj identifikační systém: 36 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk. Kriminalistika. 2., přeprac. a doplň. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s

21 Stručný metodický návod k přesnému měření zvolených částí lidského těla; Zvláštní záznamový arch pro záznam délek na konkrétní osobě; Klasifikační systém pro řazení záznamů, které umožňuje přesné a rychlé hledání již vytvořených záznamů podle antropometrických měření. 38 Zmíněný Bertillonův identifikační systém umožňoval během relativně krátké doby zjistit, zda jsou míry zatčené osoby již registrovány či nikoliv. 39 měření: Nejprve měřil 13 tělesných rozměrů, později tento počet redukoval na 11, a to při Výšky těla ve stoje; Výšky těla v sedě; Šířky rozpětí paží; Délky hlavy; Šířky hlavy; Délky pravého ucha; Šířky pravého ucha; Délky prostředníku levé ruky; Délky prsteníku levé ruky; Délky předloktí levé ruky; Délky levého chodidla. 40 Podle Bertillona byly dosavadní identifikace pouhým okem, užívané fotografie aj., velmi povrchní, nepřesné a plné omylů oproti bertillonáži, která nabízela absolutní jistotu. Poslední měření zločinců na základě jedenácti tělesných rozměrů bylo provedeno v září STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). Vyd. 1. Praha: Police history, 2003, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s Tamtéž, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). Vyd. 1. Praha: Police history, 2003, s

22 Bertillonův systém upravil v roce 1931 německý kriminalista Vogel ve své práci s názvem Die Personenbeschreibung. Později (roku 1953) byl v Československu Vogelův systém popisu přepracován a jeho finální verze použita na rubu dekadaktyloskopických karet té doby Využití fotografie při popisu osob Fotografie po jejím vzniku byla využívána i při popisu, přestože samostatně nebyla spolehlivou metodou. Musela být podpořena ještě dalšími identifikačními metodami a poté teprve vzrostla její hodnota jako důkazního prostředku. Fotografie je věrným obrazem a vidí více než lidské oko, což zároveň znamená, že vidí také jinak. Zpodobňuje živý obraz osoby bez idealizování, kdežto člověk vidí jen to, co mu jeho pozorovací schopnosti dovolí. Není-li tedy osoba fotogenická, na vlastní fotografii bude vypadat jinak, než ve skutečnosti, potažmo než jak ji vnímáme pouhým okem. To znamená, že popis podle skutečnosti se liší od popisu podle fotografie. Stávalo se, že i fotografie jedné osoby z různé doby byly rozdílné a nebylo možné podle nich osobu spolehlivě identifikovat. Proto se fotografie později stala jen součástí osobních svazků zločinců PJEŠČAK, Ján; NĚMEC, B.; BĚLKIN, R. S. Nástin úvodu do studia kriminalistickobezpečnostních oborů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty UK Praha, 1968, s ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s

T R A S O L O G I E. Pojem:

T R A S O L O G I E. Pojem: T R A S O L O G I E Pojem: Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a stop dalších objektů podobného

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

POKYN policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech

POKYN policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech 250 POKYN policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech PRO VNITŘNÍ POTŘEBU Stanovím: (1) Tento pokyn upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy a) vyžadování

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 3 7 BIOMETRIE A IDENTITA

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Přístupový systém: Přístupové systémy 8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Systém řízení přístupu umožní osobě na základě prokázání oprávněnosti vstup nebo vjezd do objektu, případně do střežené části objektu. V literatuře

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINALISTIKA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D. Studijní oporu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické zkoumání ručního písma Označení materiálu:vy_32_inovace_fry10

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2262 Šablona: IV/2 č. materiálu: VY_42_INOVACE_07 Jméno autora: Bohumila Pallagyová Třída/ročník:

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze rada pplk. Mgr. Václav Valenta, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra policejních činností

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická chemie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry14 Datum vytvoření:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

140 00 P r a h a 4 V Praze dne 4. března 2014

140 00 P r a h a 4 V Praze dne 4. března 2014 JUDr. Oldřich Chudoba Tel. / Fax: 00420 241 732 199 advokát Tel. / Fax: 00420 261 215 117 zapsaný v České advokátní komoře Email: akchudoba@akchudoba.cz pod č. 1584 IČ : 45710023 DIČ: CZ520531431 Kvestorská

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PROTIPOVSTALECKÉ OPERACE MOŢNOSTI VYUŢITÍ METOD KRIMINALISTICKO PRAKTICKÉ ČINNOSTI

PROTIPOVSTALECKÉ OPERACE MOŢNOSTI VYUŢITÍ METOD KRIMINALISTICKO PRAKTICKÉ ČINNOSTI Michal LANG, Sandra LINKENSEDEROVÁ PROTIPOVSTALECKÉ OPERACE MOŢNOSTI VYUŢITÍ METOD KRIMINALISTICKO PRAKTICKÉ ČINNOSTI Abstract: This article discusses using the methods of Criminalistic-Practical Activities

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ STRATEGIE ČR Na Lisabonském summitu Evropské rady v roce 2000 byl schválen strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 37/2009-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kriminalistická technika I. Doc. Ing. Roman Rak, PhD.

Kriminalistická technika I. Doc. Ing. Roman Rak, PhD. Kriminalistická technika I. Doc. Ing. Roman Rak, PhD. Organizace studia Organizace studia Zápočet test, zkouška Matení pojmů a vztahů Vztah kriminalistické techniky, taktiky a metodiky Kriminalistická

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv 381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází)

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází) Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Tomáš Pecina, nar. 21. 4. 1966 Slezská 1668/56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Zastoupen: JUDr. Petrem Kočím,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s problematikou méně častých

Více

Kriminalistická praxe a senzibilové

Kriminalistická praxe a senzibilové Kriminalistická praxe a senzibilové JUDr. Josef Pelant Anotace Autor popisuje své praktické zkušenosti s tzv. senzibily, osobami s mimosmyslovými schopnostmi, při objasňování závažné trestné činnosti.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků Cíl setkání debata nad významem sazebníku z pohledu jednotlivých bank představení rozdílných přístupů bank ke struktuře a zpracování sazebníků snaha o větší přehlednost a srozumitelnost bankovních sazebníků

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (2010/C 106/09)

ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (2010/C 106/09) C 106/26 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2010 ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES

Více

Bakalářská práce je přehledem literatury na dané téma literární rešerše

Bakalářská práce je přehledem literatury na dané téma literární rešerše Členění bakalářsk ské práce Bakalářská práce je přehledem literatury na dané téma literární rešerše - jsou sepisovány a kompilovány výsledky jiných, není vyžadována vlastní experimentální práce Pokyny

Více