Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Historický vývoj vybraných kriminalistických metod identifikace osob - popisování, daktyloskopie Šárka Fojtová 2013/2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Historický vývoj vybraných kriminalistických metod identifikace osob - popisování, daktyloskopie zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury." V Brně dne 27. června 2014 Šárka Fojtová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat JUDr. Karlu Meixnerovi, CSc. za odborné vedení, ochotu, vstřícný přístup a čas, který mi věnoval v průběhu psaní této bakalářské práce a pracovníkům Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně, odboru kriminalistické techniky a expertiz, emeritnímu vrchnímu komisaři Vladimíru Matouškovi, kap. Mgr. Jiřímu Ščudlovi a kap. Bc. Jaromíru Kubingerovi za věnovaný čas, poskytnuté informace a literaturu. 3

4 Abstrakt Bakalářská práce s názvem Historický vývoj vybraných kriminalistických metod identifikace osob - popisování, daktyloskopie se v teoretické části bude zabývat zařazením metody popisování a metody daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod identifikace osob. Dále bude práce pojednávat o historickém vývoji a současnosti metod popisování a daktyloskopie. V praktické části práce budou porovnávány způsoby využití obou metod v rámci kriminalistické praktické činnosti z hlediska historie a současnosti. Závěrem práce budou uvedeny příklady využití daných metod v kriminalistické praxi. Klíčová slova Popisování, daktyloskopie, identifikace osob, Alphonse Bertillon, otisky prstů, papilární linie, FODAGEN, AFIS. Abstract Bachelor s thesis named Historical development of selected criminalistic methods of identification of persons - description, daktylography will be dealt with classification methods description and method of daktylography to the scheme of criminslistic methods of identification of persons in the theoretical part. Furthermore, the thesis will be discussed the historical development and current methods of description and daktylography. Ways of using of both methods will be compared in the context of criminalistic practical activity considering the history and the present in the practical part of this thesis. Finally, examples of using of the methods in the criminalistic practice will be included in this thesis. Keywords Description, dactylography, identification of persons, Alphonse Bertillon, fingerprints, papillary lines, FODAGEN, AFIS. 4

5 Seznam použitých zkratek DFO - 1.8diazo-9-fluoren EDOS - evidence daktyloskopických otisků a stop KODO - kontrolní otisky domácích osob KŘP JmK - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje KÚ - kriminalistický ústav KÚV - Krajský úřad vyšetřování MŘP - Městské ředitelství policie OKTE - odbor kriminalistické techniky a expertiz PČR - policie České republiky RZP - rychlá záchranná pomoc TŘ - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů TZ - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 Obsah Úvod 8 1. Zařazení metody popisování a daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod identifikace osob Dřívější metody identifikace osob předcházející popisování a daktyloskopii Počátky metody popisování Popis podle Alphonse Bertillona Portrait parlé Bertillonův antropometrický systém - bertillonáž Využití fotografie při popisu osob Historický vývoj a dějiny daktyloskopie Vývoj daktyloskopie ve světě Vývoj daktyloskopie v českých zemích Metoda popisování osob Význam a způsoby popisování osob Jednotlivé druhy popisu Způsoby vytváření portrétu osoby Popis osoby v rámci počítačových evidencí a systémů Identifikace mrtvol neznámé totožnosti Metoda kriminalistické daktyloskopie Význam, objekty a způsoby zkoumání daktyloskopie Daktyloskopické stopy Daktyloskopické stopy a jejich vyhledávání, zviditelňování a zajišťování Daktyloskopické stopy a jejich zkoumání Daktyloskopie a její využití v novodobých kriminalistických evidencích a systémech 42 6

7 6.4. Daktyloskopování mrtvol Porovnávání metody popisování z hlediska historie a současnosti Porovnávání metody daktyloskopie z hlediska historie a současnosti Kriminální případy Příklad využití metody popisování v kriminalistické praxi Příklad využití metody daktyloskopie v kriminalistické praxi 54 Závěr 58 Seznam použitých pramenů 60 Příloha 64 7

8 Úvod Tématem této bakalářské práce je Historický vývoj vybraných kriminalistickým metod identifikace osob - popisování, daktyloskopie. Dané téma je velmi aktuální z důvodu, že pro co nejefektivnější využívání zmíněných metod v současnosti, s ohledem na nové možnosti při jejich vyhledávání, zajišťování a registraci, je nezbytně nutné, důkladné zmapování a pochopení dané problematiky v rámci jejího historického vývoje. Z této skutečnosti též vyplývá, přínos bakalářské práce pro kriminalistickou praxi. Tato bakalářská práce si klade za cíl, nejprve v teoretické části obecně pojednat o historickém vývoji metody popisování a metody daktyloskopie. V části praktické poté porovnat zmíněné metody z hlediska způsobu jejich využití v historii a v současnosti a dále uvést příklady, kdy metoda popisování a metoda daktyloskopie sehrály významnou roli při objasnění případu. Základní otázkou je, jaké byly hlavní rozdíly ve způsobu využívání metody popisování a metody daktyloskopie v kriminalistické praktické činnosti v jednotlivých letech a v současnosti a zároveň zhodnocení vývojových tendencí daných metod. V rámci praktické části práce bude tedy využita metoda srovnávání a následně demonstrována důležitost zkoumaných metod pro vyšetřování a následné objasnění případů v kriminalistické praxi. Ke zpracování této bakalářské práce bude použita jednak literatura, určená pro studenty právnických a policejních vysokých škol, dále literatura ze soukromé sbírky pana Vladimíra Matouška, emeritního vrchního komisaře Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně, odboru kriminalistické techniky a expertiz, informace získané z osobních konzultací, právní předpisy a elektronické prameny, týkající se dané problematiky. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola se zabývá zařazením metody popisování a metody daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod identifikace osob. Druhá kapitola je věnována prostředkům a poté metodám identifikace osob, jež metodě popisování a daktyloskopii předcházely. 8

9 V rámci třetí kapitoly práce budeme pojednávat o počátcích a historickém vývoji metody popisování, o jejím hlavním průkopníkovi Alphonse Bertillonovi, jeho systému popisu, antropometrickém systému a v neposlední řadě o využití fotografie při popisu osob. V kapitole čtvrté se budeme zabývat historickým vývojem daktyloskopie ve světě a v českých zemích. V páté kapitole se zaměříme na význam a způsoby popisování osob, jednotlivé druhy popisu, způsoby vytváření portrétu, popis v rámci počítačových evidencí a systémů a identifikaci neznámých mrtvol. V rámci šesté kapitoly se budeme zabývat významem, objekty a způsoby zkoumání daktyloskopie, daktyloskopickými stopami - především jejich vyhledáváním, zviditelňováním, zajišťováním a zkoumáním, využitím daktyloskopie v novodobých kriminalistických evidencích a systémech a na závěr kapitoly se zmíníme o daktyloskopování mrtvol neznámé totožnosti. V rámci praktické části práce budeme v sedmé kapitole porovnávat způsoby využití metody popisování v kriminalistické praktické činnosti v letech 1928, 1961 a v současnosti. V kapitole osmé pak budeme porovnávat způsoby využití metody daktyloskopie v kriminalistické praktické činnosti v letech 1923, 1947 a též v současnosti. Poslední kapitola bude věnována případům z kriminalistické praxe, při jejichž objasnění hrála metoda popisování a metoda daktyloskopie důležitou roli. Další otázky a případné problémy, související s danou problematikou, jsou mně známé, avšak vzhledem k obsáhlosti tématu by jejich řešení překračovala rámec bakalářské práce. 9

10 1. Zařazení metody popisování a daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod identifikace osob V první kapitole se zaměříme na zařazení metody popisování a daktyloskopie do systematiky kriminalistických metod, jež se zabývají identifikací osob. V rámci kriminalistické praxe, jak dříve tak v současnosti, jsou nejčastěji využívány kriminalistické technické a přírodovědné metody. 1 Typickými příklady zmíněných metod, jež se zabývají konkrétně identifikací osob, jsou: daktyloskopie, portrétní identifikace, identifikace osob podle ručního písma, kriminalistická biologie, fonoskopie a odorologie. Metoda popisování spadá pod metodu portrétní identifikace, která zkoumá a popisuje vnější znaky člověka a následně je využívá při pátrání po osobách nezvěstných a při určování totožnosti neznámých osob, popřípadě mrtvol. 2 Metodou popisování rozumíme: Popis a popisování osob - popisování osob se v kriminalistice chápe ze dvou různých hledisek: jednak jako prostředek individuální identifikace (např. identifikace mrtvol neznámé totožnosti, identifikace osob podle fotografie) a jednak při popisu daných osob jako prostředek pátrání po hledaných osobách. 3 Metodou daktyloskopie rozumíme: Daktyloskopie - nauka o obrazcích papilárních linií na vnitřní straně článků prstů, na dlaních, na prstech nohou a chodidlech. Kriminalistický význam spočívá v tom, že umožňuje identifikovat konkrétní osobu, která stopy (daktyloskopické stopy) vytvořila. Jedná se o v pořadí druhou světově rozšířenou metodu identifikace osob. 4 1 PORADA, Victor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Slovník kriminalistických pojmů a osobností. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s Tamtéž, s Tamtéž, s

11 2. Dřívější metody identifikace osob předcházející popisování a daktyloskopii V této kapitole se budeme zabývat prostředky a poté metodami identifikace osob, jež předcházely metodě popisování a daktyloskopii. Podle pramenů, dochovaných do dnešní doby, nelze počátek dějin identifikace osob se zločineckými sklony přesně určit. Avšak již v období starověku a středověku vznikala různá opatření, která dovolovala či nařizovala odstraňování zevně viditelných částí těla, z důvodu varování veřejnosti před zločinci a také, aby bylo možné zločince do budoucna identifikovat. Tato opatření plnila dále funkci represivní a preventivní. 5 V dnešní době platí, že: nebo trestu. 6 Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení Zmíněné drastické způsoby byly značně rozšířeny zejména v Japonsku a v Indii. Kolem roku 400 n. l. označovali politické zločince tetováním v oblasti blízko oka, tzv. kapsářům uřezávali prsty, násilníkům ruce, utrhačům na cti jazyky a zločincům, jež spáchali incest, vypalovali obraz ženského pohlaví. 7 Vypalování různých znamení rozžhaveným železem bylo používáno k označení zločinců velmi často. Vypalovaná znamení se nacházela na trvale viditelných místech těla nebo na místech, které bylo možné zakrýt oděvem. Daná znamení se lišila podle zemí, kde se trest vykonával nebo podle osoby, která byla 5 NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s Hl. II. čl. 7 odst. 2 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 7 NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s

12 oprávněna konat hrdelní spravedlnost. Užívaly se písmena či obrazce, jež naznačovaly zločincovo provinění. 8 Ve starověkém Řecku vypalovali zločincům na záda řecké písmeno ϴ (théta), v Římě pak písmeno F. 9 V Rakousku, za vlády Marie Terezie, označovali zločince písmeny, jež určovaly konkrétní delikt a korunní zemi. V rámci Anglie a Francie se zlodějům vypálila do dlaní značka, v Rusku pak na tváře a čelo slovo KAT (v překladu - nucená práce). 10 Veškerá opatření tohoto typu (uřezávání částí těla, vypalování znamení apod.) byla postupně zrušena. Nejdéle se používala v Číně a to do roku 1905, kdy ji císař zrušil nařízením. Avšak ještě v době uplatňování novodobých prostředků k identifikaci zločinců se projevovaly snahy o tetování zvláštních značek či snahy o vstřikování parafínu pod kůži a následné vytvoření tvrdého uzlíčku, jež by mohl být brán jako vhodný identifikační prostředek. Tyto snahy však již v žádné zemi nebyly realizovány a přistoupilo se k identifikačním prostředkům, které více splňovaly standardy základních lidských práv a svobod. 11 Aby se mohly bezpečnostní úřady rychle informovat o osobě, kterou dosud neznaly a jež původně pocházela z jiného obvodu, přistoupilo se k zavádění různých legitimačních papírů a cestovních pasů. Identifikační cena těchto dokladů však byla, z důvodu možného opatření papírů jiné osoby, velmi malá. Pro zabránění maření tohoto identifikačního opatření zavedli Francouzi za vlády Ludvíka XVI. speciální tajné policejní písmo. Zmíněné písmo bychom mohli nazvat dekorativní, jelikož spočívalo v používání určitých linií, ozdob, barev apod. Barva dokladu označovala státní příslušnost. Různé linie, ornamenty, značky apod. vypravovaly o majiteli cestovního papíru vše - o jeho stáří, typ postavy, celkový vzhled, vlastnosti, vědomosti a znalosti, náboženství, politické 8 ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s Tamtéž, s Tamtéž, s

13 osob. 13 Mezi tyto nové metody/systémy identifikace osob 19. a počátku 20. století přesvědčení, osobní a majetkový stav a taktéž případné varování před osobou podezřelou a nebezpečnou. Teprve vynálezem fotografie se však dostává, jak cestovním dokladům, tak i různým písemným seznamům zločinců, účinnějšího kontrolního prostředku. 12 V průběhu 19. století byly, díky překotnému rozvoji přírodních věd a získávání nových poznatků z oboru lékařství, rozvíjeny nové metody identifikace patří např.: Metoda znovupoznávání osob podle vnějších znaků zafixovaných do paměti: Byla první vhodnou metodou znovupoznávání osob. Praktikovala ji francouzská policie, která od roku 1810 nesla název Sûreté. Za zakladatele této policie je považován Eugen Vidocq. Pracovníci Sûreté pravidelně chodili do věznic, kde se snažili zapamatovat si podobu jednotlivých zločinců, aby je po propuštění mohli dobře identifikovat. Později se však ukázalo, že tato metoda zdaleka nebyla tak efektivní, jak bylo původně předpokládáno. 14 Daguerrotypie: První metoda fotografie spočívající ve fotografickém procesu pomocí jodovaných stříbrných desek. Zakladatelem metody byl francouzský malíř Ludvík Daguerre, který se tímto vynálezem kolem roku 1830 více přiblížil moderním technickým zařízením ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s STRAUS, Jiří; PORADA, Viktor. Kriminalistická daktyloskopie. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, s MUSIL, Jan a kol. Úvod do kriminalistiky. 2. vyd.- dotisk. Praha: Vydavatelství PA ČR, 1998, s ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s

14 Metoda fotografie pomocí suchých desek: Daná metoda byla vytvořena roku 1871 pro policejní služby anglickým lékařem sirem Dr. R. L. Maddoxem a měla výrazný kriminálně technický i taktický význam. 16 Odontometrie: Metoda amerického lékaře Dr. Altona H. Thomsona z roku 1879, která spočívala v identifikaci osob podle zubů. Dr. Thomson stanovil pro klasifikaci a zároveň i pro registraci 15 různých klasifikačních tříd. Např. tvar zubního oblouku, šířku zubního oblouku, velikost zubu, tvar zubu, barvu zubu, barvu a růst masa okolo zubů, chybějící zuby, nemoci zubů atd. Podobný návrh později (r. 1894) předložil rakouský lékař Dr. Platzschick pod názvem Systém odontometrický. Tento návrh taktéž stanovil 15 klasifikačních tříd. 17 Metoda geometrické identifikace: Jedná se o metodu měření ucha na fotografickém obraze, jež roku 1890 navrhl německý fotograf Klein. Ten doporučoval, aby se fotografovalo pouze ucho a zhotovoval se pozitiv současně s velmi hustou lineární sítí. Při provádění geometrické identifikace bylo nutné vycházet z určitého bodu, který byl přesně určen průsekem dvou kolmo se protínajících linií. Získaná čísla se poté zapisovala na registrační karty, které byly ukládány ve speciální kartotéce. 18 Kraniografie: Metoda zabývající se měřením profilu lebky k identifikačním účelům. Zmíněný profil by se získával pomocí kresby zvláštním přístrojem zvaným kraniograf. Kromě rozměrů lebky měl být při registraci také použit úhel, který spolu svírají ukazovák a prostředník. Metodu kraniografie navrhl italský soudce Anfosso roku 1896, ale již v roce 1888 přišel s podobným návrhem Angličan Francis Galton. 16 ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s Tamtéž, s

15 Vzhledem ke své nepřesnosti a komplikovanosti však nebyl žádný z těchto návrhů použit v praxi. 19 Metoda roentgeno-fotografického obrazu: Roku 1899 německý lékař Lewinsohn navrhl použít jako identifikační prostředek míry získané z roentgeno-fotografického obrazu. Lewinsohn sice vycházel ze systému úředníka francouzské policie Alphonse Bertillona, jehož metodě se budeme více věnovat v následující kapitole, avšak tvrdil, že Bertillonovy míry - míry získávané měřením na povrchu těla, nejsou zcela správné. Při měření totiž nepřicházejí v úvahu jen absolutní míry kostí člověka, ale také tukové polštáře, jejichž množství se může měnit. Přestože byla Lewinsohnova teorie správná, pro svoji nákladnost, delikátnost a určité rozdíly v mírách, jež vznikly při fotografování, nenašla v kriminální službě praktické využití. Zmíněné rozdíly vznikly z důvodu závislosti měr na vzdálenosti objektu od světelného zdroje a fotografické desky. 20 Metoda identifikace osob na základě měření oka: Tato metoda byla navržena francouzským lékařem Dr. Jeanem Mauricem Capdeville a spočívala ve využití specifických měření oka jako identifikačních prostředků. V rámci této metody by se prováděla následující měření: vzdálenost očního úhlu, velikost panenky a vyklenutí rohovky. Také by se zjišťovala barva duhovky. 21 Prosopometrie: Německý zubní lékař Dr. Schwarz navrhl roku 1903, na základě měření a poznatků A. Bertillona, další způsob identifikace osob spočívající v měření zubní dásně a zubů. Zároveň doporučoval pořizovat, klasifikovat a registrovat sádrové odlitky dásní zločinců NOSEK, Václav. Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie. Vyd. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1947, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

16 3. Počátky metody popisování Ve třetí kapitole budeme pojednávat o počátcích a historickém vývoji metody popisování. V rámci první podkapitoly se zaměříme na popis podle Alphonse Bertillona, v druhé podkapitole vysvětlíme jeho portrait parlé a v třetí části dané kapitoly přiblížíme Bertillonův antropometrický systém. Čtvrtá a poslední podkapitola bude věnována využití fotografie při popisu osob. S popisováním osob se setkáváme již od dob starověku. Například v Egyptě existovaly četné policejní spisy, které obsahovaly podrobné popisy osob. V rámci policejního spisu bylo uvedeno jméno, věk, výška postavy, barva pleti, očí a vlasů, případný tvar vousů, tvar obličeje, nosu a uší, a také zvláštní znamení na jednotlivých údech. Kupodivu se tyto popisy až nápadně podobaly zevrubným popisům zjišťovací metody, jež později zavedl do policejní praxe Alphonse Bertillon Popis podle Alphonse Bertillona Francouzský policejní úředník Bertillon ( ) se nejvíce zasloužil o rozvoj portrétní identifikace, a zároveň s tím i o rozvoj popisování. Jak již bylo zmíněno v první kapitole, metoda popisování spadá pod metodu portrétní identifikace. Jedním z nejdůležitějších pravidel popisu podle Bertillona je pravidlo, spočívající v popisování pouze významných rysů a jejich přesném vystižení. Jelikož barva je pro lidské smysly výraznější než obrys, nejprve popisoval barevná znamení, poté obrys pravé strany obličeje, dále tzv. obrys z čelní strany a v neposlední řadě zvláštní znamení. 24 U zkoumaného člověka se zaměřil na barvu očí, vlasů a pleti. Bertillon rozeznával podle barvy sedm druhů očních duhovek: 23 POVONDRA, Josef; PINKAS, Oldřich. Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou bezpečnostních orgánů. 2. vyd. Kroměříž: J. Gusek, 1923, s PROTIVENSKI, Franz. Nauka o daktyloskopii a popisování osob. Praha: E. Weinfurter, 1920, s

17 Čistě modré oči; Oči mající ve vnitřním pásmu duhovky malé světle žluté skvrny; Okrově zbarvené oči s mírně narudlým odstínem a oči mající ve vnitřním pásmu duhovky větší světle žluté skvrny; Oči mající vnitřní pásmo duhovky světle hnědé; Oči mající vnitřní pásmo duhovky černohnědé, kolem zornice v kruhovitém tvaru; Oči mající vnitřní pásmo duhovky černohnědé, kolem zornice v hvězdovitém tvaru a zasahující až do vnějšího pásma duhovky; Oči s duhovkou černohnědé barvy. 25 Barvu vlasů stanovil: plavou, ryšavou, kaštanovou, černohnědou, červenohnědou, černou a bílou. Barvu pleti určil: bílou, růžovou, nažloutlou a zahnědlou. 26 Každou osobu je možné pozorovat z čelní strany, z pravé nebo levé strany či zezadu. Nejdůležitější je však obrys pravé strany obličeje a obrys z čelní strany (viz Obrázek 1.). 27 Obrázek 1.: Popis podle Bertillona - identifikační karta PROTIVENSKI, Franz. Nauka o daktyloskopii a popisování osob. Praha: E. Weinfurter, 1920, s Tamtéž, s Tamtéž, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). Vyd. 1. Praha: Police history, 2003, s

18 Lidskou tvář rozdělil Bertillon takto: čelo, nos, ústa, brada, oko, ucho ad. U jednotlivých útvarů obličeje rozeznával obrys, sklon a velikost. Obrys specifikoval jako: rovný, vyhloubený a vypouklý. Sklon poté vzhledem ke kolmici jako: šikmý, kolmý a vysedlý, vzhledem k rovné čáře jako: vodorovný, zdvižený vzhůru a skloněný. Co se týká velikosti, určil Bertillon velikost obličeje poměrně vůči celé postavě. 29 U obrysu z čelní strany se francouzský policejní úředník zaměřil na následující: Celkový obrys obličeje; Tvar horního očního víčka, směr koutků oka, velikost oka a velikost mezery mezi očima; Tvar, směr, vzdálenost a velikost obočí. 30 V rámci zjišťování totožnosti se největšímu významu vždy těšila tzv. zvláštní znamení. Mezi zvláštní znamení řadil Bertillon na pohled viditelné tělesné vady (křivé nohy, hrb, jizvy, bradavice aj.). Ke spolehlivému zjištění totožnosti stačilo pak šest takových zvláštních znamení, aby bylo možné osobu bezpečně rozeznat od osoby jiné. Každé zvláštní znamení pak popisoval vzhledem k pojmenování, barvě, podobě či tvaru, velikostem, směru či sklonění a poloze. 31 Co se týče popisu tetování, nutno přesně říci, co tetovaný výkres vyobrazuje. Tetovaná slova opíšeme i s pravopisnými chybami, vyznačíme druh písma (latinské, německé, velká, malá písmena, římské, arabské číslice atd.) a vypíšeme přesně rozdělovací znaménka, jež v tetování se vyskytují, jako čárky, tečky, středníky, dvojtečky, otazníky, uvozovky, vykřičníky, závorky apod STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). Vyd. 1. Praha: Police history, 2003, s PROTIVENSKI, Franz. Nauka o daktyloskopii a popisování osob. Praha: E. Weinfurter, 1920, s Tamtéž, s Tamtéž, s

19 3.2. Portrait parlé Portrait parlé byl určitým shromážděním všech charakteristických detailů, kterými je tvořen výraz obličeje člověka, a který umožňoval identifikaci osoby za všech okolností po celý život. Každá část obličeje vykazuje charakteristické zvláštnosti, jimiž se daná osoba liší od osoby jiné. Důležitým předpokladem identifikace bylo, aby byl každý znak přesně popsán a patřičně označen. Bertillon si byl vědom důležitosti přesného popisu a svým systémem portrait parlé založil technický slovník, jež svou celistvostí a všeobecným rozšířením umožňoval přesný popis výrazu obličeje člověka. K rozlišení a přesnému popisu tvaru, postavení a velikosti všech obličejových částí využíval Bertillon sedm stupňů: velmi malé - m, malé - m, skoro malé - (m), střední - _, skoro velké - (v), velké - v a velmi velké - (v). Normální obličej se dle Bertillona skládal ze tří částí, které měly přibližně stejnou velikost, takže každá z nich zaujímala 1/3 obličeje. 33 Jednalo se o: a) část čelní, počítaná od kořene nosu až k vlasům, b) část nosní, jež se počítá od kořene nosu a k spodní jeho základně, c) partie ústní, počítaná od základny nosu až ke spodnímu okraji brady. 34 Část, jež nedosahovala 1/3 velikosti obličeje, pokládal za malou a naopak část, která svými rozměry přesahovala 1/3, pokládal za velkou Bertillonův antropometrický systém - bertillonáž Na základě antropologické teorie, která předpokládá, že jakmile je ukončen fyzický vývoj člověka, jeho tělesné rozměry se dále nemění, zavedl 33 ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s Tamtéž, s Tamtéž, s

20 Bertillon roku 1879 do policejní praxe systém identifikace osob podle vnějších znaků. Tento antropometrický systém spočíval v měření a evidování nejdříve pěti, poté třinácti a nakonec jedenácti různých rozměrů lidského těla a byl nazván bertillonáž. V případě, že bylo třeba identifikovat neznámou osobu, byla osoba změřena a výsledky tohoto měření byly porovnány s evidencí. Stejný postup se užil u identifikace neznámé mrtvoly. 36 Bertillonova práce u francouzské policie nejprve spočívala v zaznamenávání podoby zatčených zločinců na identifikační karty. Později začal realizovat své myšlenky, týkající se nového způsobu identifikace, jež se mu jevil jako výrazně přesnější, než bylo samotné zaznamenávání podoby. Začal pokládat vedle sebe fotografie vězňů a porovnávat je. Poté požádal své nadřízené, aby směl přeměřovat zatčené osoby. V průběhu několika týdnů změřil Bertillon velké množství zatčených. Nejdříve u nich zjišťoval pět následujících rozměrů: výšku, délku a obvod hlavy, délku paží a prstů na nohou. Došel tak k přesvědčení, že jednotlivé míry se u různých osob mohou shodovat (např. délka paží osoby A může být stejná, jako délka paží osoby B), ne však v případě čtyř nebo pěti rozměrů současně. Výsledky svých měření zpracoval do písemné zprávy. Navrhovaný identifikační systém se však setkal, z důvodu Bertillonových špatných vyjadřovacích schopností a kvůli nepochopení základní myšlenky policejními úředníky, s velkým nezájmem až odporem. Později dostal tento mladý úředník k dispozici samostatnou místnost, dva pomocníky a devadesáti denní lhůtu na přesvědčení nadřízených, že jeho metoda je velmi přesnou a vhodnou metodou k identifikaci osob. První pachatel, jenž byl identifikován pomocí bertillonáže v únoru 1883, byl zloděj lahví, který byl za stejný trestný čin zatčen a následně proměřen v prosinci roku Alphonse Bertillon navrhl pro svůj identifikační systém: 36 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk. Kriminalistika. 2., přeprac. a doplň. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s

21 Stručný metodický návod k přesnému měření zvolených částí lidského těla; Zvláštní záznamový arch pro záznam délek na konkrétní osobě; Klasifikační systém pro řazení záznamů, které umožňuje přesné a rychlé hledání již vytvořených záznamů podle antropometrických měření. 38 Zmíněný Bertillonův identifikační systém umožňoval během relativně krátké doby zjistit, zda jsou míry zatčené osoby již registrovány či nikoliv. 39 měření: Nejprve měřil 13 tělesných rozměrů, později tento počet redukoval na 11, a to při Výšky těla ve stoje; Výšky těla v sedě; Šířky rozpětí paží; Délky hlavy; Šířky hlavy; Délky pravého ucha; Šířky pravého ucha; Délky prostředníku levé ruky; Délky prsteníku levé ruky; Délky předloktí levé ruky; Délky levého chodidla. 40 Podle Bertillona byly dosavadní identifikace pouhým okem, užívané fotografie aj., velmi povrchní, nepřesné a plné omylů oproti bertillonáži, která nabízela absolutní jistotu. Poslední měření zločinců na základě jedenácti tělesných rozměrů bylo provedeno v září STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). Vyd. 1. Praha: Police history, 2003, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s Tamtéž, s STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). Vyd. 1. Praha: Police history, 2003, s

22 Bertillonův systém upravil v roce 1931 německý kriminalista Vogel ve své práci s názvem Die Personenbeschreibung. Později (roku 1953) byl v Československu Vogelův systém popisu přepracován a jeho finální verze použita na rubu dekadaktyloskopických karet té doby Využití fotografie při popisu osob Fotografie po jejím vzniku byla využívána i při popisu, přestože samostatně nebyla spolehlivou metodou. Musela být podpořena ještě dalšími identifikačními metodami a poté teprve vzrostla její hodnota jako důkazního prostředku. Fotografie je věrným obrazem a vidí více než lidské oko, což zároveň znamená, že vidí také jinak. Zpodobňuje živý obraz osoby bez idealizování, kdežto člověk vidí jen to, co mu jeho pozorovací schopnosti dovolí. Není-li tedy osoba fotogenická, na vlastní fotografii bude vypadat jinak, než ve skutečnosti, potažmo než jak ji vnímáme pouhým okem. To znamená, že popis podle skutečnosti se liší od popisu podle fotografie. Stávalo se, že i fotografie jedné osoby z různé doby byly rozdílné a nebylo možné podle nich osobu spolehlivě identifikovat. Proto se fotografie později stala jen součástí osobních svazků zločinců PJEŠČAK, Ján; NĚMEC, B.; BĚLKIN, R. S. Nástin úvodu do studia kriminalistickobezpečnostních oborů. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty UK Praha, 1968, s ŠEJNOHA, Josef; FANTA, Otto; MORAVEC, Ladislav. Systém kriminalistického vzdělávání. Praha: F. Kodym, s

Daktyloskopie. identifikaci mrtvol neznámé totožnosti pokud ještě mají obrazce papilárních linií způsobilé k identifikaci,

Daktyloskopie. identifikaci mrtvol neznámé totožnosti pokud ještě mají obrazce papilárních linií způsobilé k identifikaci, Daktyloskopie Pojem : Daktyloskopie je vědný obor, který zkoumá obrazce papilárních linií na vnitřní straně posledních článků prstů rukou, na dlaních a prstech nohou a chodidlech z hlediska zákonitosti

Více

PORTRÉTNÍ IDENTIFIKACE

PORTRÉTNÍ IDENTIFIKACE PORTRÉTNÍ IDENTIFIKACE O rozvoj portrétní identifikace se zasloužil úředník pařížské Sürete Alphonse Bertillon: v roce 1879 vypracoval a do praxe zavedl způsob registrace osob na základě jedenácti různých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0114 0118

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0114 0118 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0114 0118 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika V. Daktyloskopie. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika V. Daktyloskopie. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika V. Daktyloskopie Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. ZPP č. 100/2001 (čl. 160 179) (ZPP = Závazný pokyn policejního prezidenta) z veřejných zdrojů Internetu

Více

Kriminalistická identifikace Podstata:

Kriminalistická identifikace Podstata: Kriminalistická identifikace Podstata: Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování různých objektů podle jejich odrazů, a to za účelem získání trestně procesních a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle vnějších znaků zjišťování totožnosti mrtvoly Označení

Více

Mechanoskopie. Pojem:

Mechanoskopie. Pojem: Mechanoskopie Pojem: Mechanoskopie se zabývá posuzováním zákonitostí vzniku, trvání (existence) a zániku stop vytvořených nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených

Více

T R A S O L O G I E. Pojem:

T R A S O L O G I E. Pojem: T R A S O L O G I E Pojem: Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a stop dalších objektů podobného

Více

DOKUMENTACE Identifikace pomocí otisků prstů

DOKUMENTACE Identifikace pomocí otisků prstů DOKUMENTACE Identifikace pomocí otisků prstů Lukáš Rajský, RAJ029 Aleš Seifert, SEI041 1. února 2003 1 1 Úvod První známý systém klasifikace otisku prstů byl zaveden v Indii na počátku minulého století

Více

Název: Plantogram. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie

Název: Plantogram. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Název: Plantogram Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Dermatoglyfy Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VI. Trasologie

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VI. Trasologie Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VI. Trasologie Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. ZPP č. 100/2001 (ZPP = Závazný pokyn policejního prezidenta) z veřejných zdrojů Internetu Trasologie

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle vnějších znaků zjišťování totožnosti živé osoby Označení

Více

VÝVOJ KRIMINALISTIKY

VÝVOJ KRIMINALISTIKY Z ÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F a k u l t a p r á v n i c k á VÝVOJ KRIMINALISTIKY (Diplomová práce) Filip Příhoda Plzeň 2014 Z ÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F a k u l t a p r á v n i c k á K a t e d

Více

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení 1. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování mají za úkol a) odhalovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické zkoumání ručního písma Označení materiálu:vy_32_inovace_fry10

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

Úvod do biometrie. Vladimír Lieberzeit vladimir.lieberzeit@upek.com UPEK Inc.

Úvod do biometrie. Vladimír Lieberzeit vladimir.lieberzeit@upek.com UPEK Inc. Úvod do biometrie Vladimír Lieberzeit vladimir.lieberzeit@upek.com UPEK Inc. Obsah Úvod do biometrie, základy Přehled biometrických metod Otisky prstů trochu podrobněji Úvod do biometrie Úvod do biometrie

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

POKYN policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech

POKYN policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech 250 POKYN policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech PRO VNITŘNÍ POTŘEBU Stanovím: (1) Tento pokyn upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy a) vyžadování

Více

VÝSLECH V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ

VÝSLECH V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ JUDr. František NOVOTNÝ Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze katedra kriminalistiky VÝSLECH V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ Úvod Obdobně jako v trestním řízení uplatňuje se i v

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Kriminalistickotechnická dokumentace pojem, podstata, význam, druhy

Kriminalistickotechnická dokumentace pojem, podstata, význam, druhy Kriminalistickotechnická dokumentace pojem, podstata, význam, druhy Pojem: Kriminalistická dokumentace zachycuje průběh a výsledky kriminalisticky relevantní události, včetně kriminalistických metod použitých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. ZPP č. 100/2001 (ZPP = Závazný pokyn policejního prezidenta) z veřejných zdrojů Internetu Je odvětví

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Registračních značky na přání Návrh kódování

Registračních značky na přání Návrh kódování Registračních značky na přání Návrh kódování Materiál pro potřeby Ministerstva dopravy ČR Navrhovatel Petr Marinov předseda Klubu přátel poznávacích značek, o.s. 23. 4. 2012 Titulní list + 4 Registrační

Více

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání 28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání K zajištění jednotného výkonu pátrání po osobách a věcech s t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv 381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze rada pplk. Mgr. Václav Valenta, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra policejních činností

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_181 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií sportovní a rekondiční masáže. KLÍČOVÁ SLOVA: Starověk, Středověk, Novověk. Historie

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Tvar hlavy je dán tvarem lebky podílí se na něm sklon a vyklenutí čela, lícní kosti, tvar dolní čelisti rozlišujeme:

Tvar hlavy je dán tvarem lebky podílí se na něm sklon a vyklenutí čela, lícní kosti, tvar dolní čelisti rozlišujeme: podílí se svalstvo, měkké složky (kůže, podkožní vazivo, tuk) výraz je dán umístěním očí, nosu, brady, úst a ušních boltců Tvar hlavy je dán tvarem lebky podílí se na něm sklon a vyklenutí čela, lícní

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Jak to celé vlastně začalo

Jak to celé vlastně začalo Historie počítače Jak to celé vlastně začalo Historie počítačů, tak jak je známe dnes, začala teprve ve 30. letech 20. století. Za vynálezce počítače je přesto považován Charles Babbage, který v 19. století

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

DNEŠNÍM SLENGU ČTEČKA

DNEŠNÍM SLENGU ČTEČKA PSÍ ZNÁMKY- ID tag HISTORIE během americké občanské války v r.1861-1865,někteří vojáci připínali svým padlým kamarádům papírové bankovky s jejich jménem a bydlištěm na záda kabátů.někteří zase popisovali

Více

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Ochranné prvky na bankovkách. Bc. Alena Kozubová

Ochranné prvky na bankovkách. Bc. Alena Kozubová Ochranné prvky na bankovkách Bc. Alena Kozubová Ochranné prvky Každá emisní banka chrání své bankovky proti padělání. Od prvního zavedení peněz se padělatelé snaží bankovky napodobit a uvést do oběhu.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 3 7 BIOMETRIE A IDENTITA

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE VARIABILITA ČLOVĚKA Lidé se navzájem od sebe v mnoha faktorech liší (barva pleti, výška, stavba těla, barva a struktura vlasů,.), ale vždy tomu tak nebylo. Důvodem těchto změn je neustálá nutnost se přizpůsobovat

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická fonoskopie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry8 Datum

Více

STATISTIKA jako vědní obor

STATISTIKA jako vědní obor STATISTIKA jako vědní obor Cílem statistického zpracování dat je podání informace o vlastnostech a zákonitostech hromadných jevů. Statistika se zabývá popisem hromadných jevů - deskriptivní, popisná statistika

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie 16.6.2015

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie 16.6.2015 Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie pplk. Mgr. Lukáš Pavlík se provádí po provedení prvotních a neodkladných opatřeních, z nichž jedním je také uzavření místa dopravní nehody (jestliže

Více

Soudní lékařství. Historický přehled. doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc.

Soudní lékařství. Historický přehled. doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc. Soudní lékařství Historický přehled doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc. Definice oboru soudního lékařství Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) V čem se lidé liší Stručná anotace učební jednotky Žáci poznávají

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více