Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok pro účely zeměměřictví a katastru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014. pro účely zeměměřictví a katastru"

Transkript

1 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: Název projektu: TA Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru Předkládá: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Jméno řešitele: Ing. Milan Kocáb, MBA Projekt TA Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru je řešen s finanční podporou TA ČR

2 Obsah zprávy: 1. Shrnutí činností vedených k plnění stanovených cílů a výsledky řešení projektu za rok Milníky dosažené ve výzkumu v roce Dílčí cíle dosažené v roce Dílčí výstupy dosažené v roce Výsledky podle kategorie RIV 6. Řešitelský tým, jeho aktuální složení 7. Očekávaný průběh dalšího řešení Projekt TA Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru je řešen s finanční podporou TA ČR

3 1. Shrnutí činností vedených k plnění stanovených cílů a výsledky řešení projektu za rok 2014 V geodetické praxi vzniká stále větší potřeba bezprostředního informačního zabezpečení stavu geodetické a polohové situace přímo v terénu, postupu měření, informace o pohybu měřické čety a je třeba stále více předpovídat možné problémové jevy vzniklé při terénním měření a jejich následném dopadu na procesy zpracování dat v kanceláři při vysoké kvalitě výkonů. Nová technologie dává možnosti je posuzovat a vyvozovat příslušná rozhodnutí on-line a ve svém důsledku šetří čas a peníze. Na rozdíl od minulosti (90. let), kdy všechna potřebná geodata byla předávána na datových médiích, je v řešení projektu uplatněn trend rychlé bezdrátové komunikace, kdy je díky internetu dostupnost dat pro uživatele a zpracovatele geodat téměř okamžitá. Dosud největší uplatnění geodat v digitální podobě je tam, kde geodata přímo tvoří součást rozhodovacích procesů, mají legislativní oporu, nebo jsou součástí výrobního procesu aktualizace, jako je tomu v našem případě při vytyčování stavebních objektů nebo hranic v katastru nemovitostí. Užití dat v samosprávě měst a obcí a jejich aktualizace slouží přímo k rozhodovací a řídící činnosti obecních a městských úřadů a ve spolupráci s geodety využívají data pro rozhodovací činnost. Distribuce dat dosud v převážné míře probíhá klasickými metodami pomocí kopírování na kompaktní disk (CD nebo DVD), nebo USB paměti. Webové technologie jsou dosud většinou užívány pouze pro vizualizaci geografických a popisných informací a to většinou formou informačních portálů. v podstatě neexistuje provozní nabídka integrovaných služeb v oblasti geodat. Standardizace a interoperabilita geodat (syntaktická a sémantická podle principů INSPIRE) je předpokladem umožňování on-line přenosů dat a vytváření nových progresivních technologií, které zrychlují procesy tvorby finálních výrobků (jako v našem případu aktualizace a vedení DTM a vytyčování hranic) a ve svém důsledku snižují náklady na práce v terénu. Geodetům nové technologie a SW včetně přístupu k datům v reálném čase dále zkvalitní a urychlí jejich práci. Při testování byly časy zkráceny až o 25-30%. v souvislosti s výhodami on-line přístupu ke geodatům je nutné se též zmínit o problémech, které mohou s on-line přístupem vzniknout. Na rozdíl od off-line přístupu, kde uživatel obdrží od poskytovatele geodata na datovém médiu a spoléhá jen na kvalitu tohoto média, je uživatel on-line přistupující ke geodatům v rozdílné situaci. Má možnost si sice aktuální data od serveru kdykoli (a opakovaně) vyžádat, ale potřebuje-li je okamžitě využívat, musí se bezpodmínečně spolehnout na: dostupnost, spolehlivost, propustnost (v případě větších datových přenosů i dostatečnou rychlost) internetového připojení, spolehlivost a potřebný výkon serveru, který data uživatelům poskytuje,

4 dostupnost a spolehlivost bezdrátového připojení mezi zařízeními, která vytvářejí technologický celek (teodolit, tablet, notebook). Žádný z typů bezdrátového připojení používaný pro mobilní přístup k internetu v současné době nelze označit jako absolutně spolehlivý. Zato podmínky internetového připojení z pevných počítačů jsou v současné době již velmi spolehlivé a výpadky sítí jsou relativně vzácné. Nová technologie způsobem práce v reálném čase při provádění vytyčovacích prací (polního měření) vykazovala stabilitu a velmi významné úspory času a zvýšení kvality. Výsledkem aplikovaného výzkumu a vývoje v roce 2014 byla nová technologie a software, které standardizují a inovují postup prací při vytyčování hranic formou možnosti přímého přenosu dat z měření v terénu do kanceláře a naopak. Tato technologie byla v průběhu minulého roku řešení projektu již úspěšně ověřena na vybraném vzorku dat v podmínkách lokality Chloumek pro aktualizaci technické mapy obce jako jeden z dílčích cílů projektu. Nová technologie pro vytyčování staveb a hranic pozemků popisuje způsob vytyčení a následného zaměření a vyhodnocení prostorové přesnosti odpovídající stanoveným kritériím s využitím SW nástrojů. Součástí je i postup počítačového zpracování naměřených dat jejich vizualizace, a předání. Dokumentovaným výsledkem je nová Ověřená technologie pro vytyčování staveb a hranic pozemků a SW pro podporu vytyčování s názvem GeoVYT. Oba výstupy budou předány v termínu do Rejstříku informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV). V návaznosti na novou technologii byl v prostředí MicroStation V8i a GROMA 11 vyvinut i nový SW pro výstupní dokumentaci vytyčených objektů a doplnění programového zabezpečení serveru pro přenosy dat. Součástí této etapy řešení bylo i ověření této webové aplikace jednak pro podporu uživatelů a jednak jako možnost provozovat tuto technologii jako placenou službu na webu. Nový software pro zpracování vytyčovací dokumentace, vlastní vytyčení a přenos dat do vzdálené kanceláře se nazývá GeoVYT. Technologie přenosu bodů pro vytyčovací práce mění dosavadní postupy při vytyčování bodů hranic pozemků a vytyčování staveb. Změnou jsou hlavně nové postupy využívající možnosti internetu a software GeoVYT, který umožňuje jednoduchou komunikaci mezi vytyčovatelem a vzdálenou kanceláří. Ověřená technologie pro vytyčování staveb a hranic pozemků podrobně popisuje všechny technologické kroky pro přenos bodů z geodetického přístroje do centrální databáze a následně z databáze online přenos do grafického prostředí softwarovými prostředky GeoPlan a GeoVYT a jsou zde popsány všechny funkce pro celý pracovní (technologický) postup, který lze shrnout takto: Propojení totální stanice s notebookem/tabletpc pro ukládání dat - lze komunikovat přes RS232, bluetooth, USB. Spuštění totální stanice a notebooku/tabletpc. Nastavení totální stanice pro odesílání naměřených dat do notebooku/tabletpc. Připojení notebooku/tabletpc k internetu.

5 Spuštění programu GeoPlan (pro případné automatické ukládání bodů do DB) a GeoVYT (pro vlastní vytyčovací práce). Připojení notebooku/tabletpc ke vzdálenému serveru do databáze. Spuštění modulu GeoPlan pro přenos měření z totální stanice. Provedení vlastního vytyčení a kontrol v programu GeoVYT. Přenos dat zpět na server a jejich uložení. Přenos dat ze serveru ke kancelářskému zpracování systémem GROMA, případně GeoPlan. Podrobné informace včetně detailního nastavení jednotlivých funkcí jsou uvedeny v uživatelské příručce pro programy GeoPlan a GeoVYT. V technologickém postupu jsou popsány vybrané funkce pracující s projektem a databází bodů, zajišťující administraci projektu a práci s body, jejich editaci a zobrazení v grafické části obecným systémem pro přenos dat v reálném čase tj. systémem GeoPlan. Specializovaná aplikace GeoVYT byla nově vytvořena a navazuje na možnosti přenosu souřadnic bodů již vyřešených a ověřených v minulém roce a rozšiřuje problematiku vytyčování souřadnic bodů na stavbách a vytyčování hranic pro katastr nemovitostí. Systém GeoVYT pracuje s daty uloženými v serverové uživatelské databázi a umožňuje spojení a přenosy dat pro vytyčovací práce mezi kanceláří a terénem. 2. Cíle dosažené ve výzkumu v roce 2014 V roce 2014 bylo podle zadání projektu dosaženo úspěchu tím, že se podařilo splnit jeden z cílů v dění projektu a to pracovat při vytyčování hranic v procesu kontinuálního spojení pracovníka, který prováděl terénní práce s odborně způsobilou osobou (dále jen odpovědným geodetem), který připravoval podklady v kanceláři. K tomuto byly zajištěny všechny technické a programátorské práce a personální kvalita obsluhy. Simulační analýza předpokládala, že jednotlivé etapy na sobě budou volně navazovat a tak i splnění tohoto cíle volně navazuje na výsledky z roku minulého a dává předpoklady dalšího úspěšného řešení. Souslednými závislostmi mezi etapami a cíli vzniká v řešení projektu jednotný systém využívání komunikačních technologií pomocí internetu ve vazbě na jednotlivé technologické celky. Cílem plánování projektu bylo jeho rozfázování a stanovení milníků. Dobu mezi jednotlivými cíli se podařilo rozložit a soustředit do ročního trvání s tím, že byla nalezena souběžnost a závislostí mezi úlohami a nalezeny i kritické cesty. v programování bylo nutné upravit některé stávající programy, testovat a opravovat chyby a to se podařilo zvládnout v daném a plánovaném časovém limitu. Finanční část byla soustavně měsíčně kontrolována, co se týče uznaných nákladů na projekt a čerpání plánovaných časů na řešitele a spoluřešitele. Všichni řešitelé zpracovávají měsíční výkazy o spotřebovaných časech na plnění úkolů. v polovině roku byla provedena kontrola čerpání

6 finančních prostředků podle účetnictví řešitele a byl vytvořen revizní zápis, který potvrdil průběžné a rovnoměrné plnění plánovaných finančních prostředků na řešení úkolu. Po sestavení a projednání konkrétních úkolů pro jednotlivé řešitele a spoluřešitele byl stanoven harmonogram nejbližších úkolů se zaměřením na vytvoření nového programu s názvem GeoVYT, který bude odpovídat potřebám zadání úkolu. Program zajišťuje přípravu geodat a vytyčovacích náčrtů na serveru a umožňuje přenosy dat z polního měření do kanceláře, zpracovává naměřené hodnoty a podle potřeby výsledné souřadnice zasílá zpět polnímu pracovišti. Byl zpracován harmonogram postupu a úkolů s odpovědností za každý úkol. Harmonogram sloužil jako kontrolní a motivační nástroj k řešení hlavních dílčích cílů a plánování dílčích úkolů a byl doplňován řadou pracovních schůzek a setkání. Harmonogram postupu prací v roce 2014 Měsíc Činnost Jméno leden- Vytvoření Webové stránky projektu na adrese GEOMETRPLAN.cz Karavdić březen Příprava podkladů na web (informační web projektu) Kocáb Stručný popis technologických kroků a vytvoření linky vytyčení bodů pomocí totální stanice do vzdálené databáze (on-line) a vizualizace v aplikaci GeoVYT a GROMA Kocáb Návrh datové struktury pro GeoVYT, uložení dat do databáze (DB) a úpravy programu a technologie. Vilím Sehnal

7 duben květenříjen listopad prosinec Rozšíření technologické linky na další aplikace - návrh postupu pro zajištění potřebné přesnosti bodů s kódem kvality 3 ( kk3). (návrh) Instalace na tablet Sestavení nutných funkcí pro tvorbu modulu GeoVYT a GROMA. Instalace na tablet. Programování chybějících funkcí pro novou technologii a rozšíření programových funkcí o výpočty pro digitální technickou mapu. Sestavení CD ROM první verze programu GeoVYT včetně nových vytyčovacích úloh. Sestavení prvního návrhu technologického postupu Návrh na využití stávajících webových aplikací z oboru zeměměřictví pro novou technologii vytyčení a možnosti plnění databáze off-line (varianta) Testování návrhu technologie vytyčení on-line a přenosů dat - výběr lokality (Kocáb) - postup měření a přenosy - doplňkové informace o měření (náčrtech, fotky ) Úprava technologické linky pro vytyčení bodů Zpracování příručky pro práci s programem GeoVYT (1.verze) Úprava datové struktury pro GeoVYT, uložení dat do databáze (DB) a úpravy programu a technologie. Instalace na tablet Dopracování a úprava nové verze pro technologie - úprava programů a odstraňování chyb - úprava měřického postupu Testování nové technologie na pilotním ověřovacím projektu a stanovení časového snímku pro vytyčení v reálném čase Vyhotovení nového SW produktu GeoVYT pro vytyčení dat on-line (CD, příručka, HW klíč) a vytvoření konečného technologického postupu. Kontrola produktu GeoVYT, příprava prodejní verze. Zpracování dílčí zprávy za rok Umnov Vondruška Vilím Vondruška Vilím Sehnal Drbal Karavdić Kocáb Vilím Zaoralová Drbal Umnov Soukup Halaburd Zaoralová Soukup Vondruška Zaoralová Sehnal Vilím Vondruška Umnov Sehnal Umnov Drbal Vilím Zaoralová Karavdić Kocáb Vilím Kocáb Lechner Pro vlastní řešení úkolu byly velmi prospěšné webové stránky projektu, na kterých bylo možno sledovat, jak postupuje řešení i jak jsou plněny dílčí úkoly. Webové stránky projektu slouží převážně pro řešitele projektu, zpřehledňují postup řešení jednotlivých etap a celého projektu a jsou určeny pro roční úkoly i pro celý projekt.

8 Úvodní stránka webu projektu TA Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru pro rok Dílčí cíle dosažené v roce 2014 Dílčí cíle v roce 2014 úzce navazovaly na výsledky přenosů dat a on-line postupů pro zaměřování změn v digitálních technických mapách. Nejprve byla analyzována stávající technologie vytyčování staveb a stavebních objektů a zohledněny změny pro další postup. Aby bylo možno ověřit technologii v dalším SW nástroji bylo potřeba provést novou strukturalizaci uložení geodat, která doznala změn. Proto pro programový systém navržené technologie vytyčování bodů staveb a pro určení hranic v terénu byl upraven podle struktury geodat v OCX komponentě SpravceDB pro aktuální verzi VFK (dle vyhlášky ČÚZK). Byl naprogramován systém zobrazení bodů (vytyčené a projektované) načtených do systému GROMA v.11 z příslušných tabulek uživatelské databáze. Systém v rámci grafické prezentace uživateli byl rozšířen o body již vytyčené a body projektované. Byla rozšířena stávající komponenta SpravceDB o nové tabulky a číselníky, které byly vytvořeny a naplněny při instalaci a inicializaci DB podle následujících parametrů.

9 Pro práci s dokumenty TABLE "G_DOKUMENT" "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "POPIS" VARCHAR2(100 BYTE), "TYP_ID" NUMBER(3,0), "DATUM" VARCHAR2(30 BYTE), "UZIVATEL" VARCHAR2(20 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "OBSAH_ID" NUMBER(3,0), "SUBJEKT" VARCHAR2(50 BYTE), "KAT" NUMBER(1,0) DEFAULT 1 Pro práci s výkresy TABLE "G_VYKRES" "ID" NUMBER(3,0), "JMENO" VARCHAR2(20 BYTE), "CESTA" VARCHAR2(256 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "DATUM_PUVODNI" VARCHAR2(30 BYTE), "EXT" VARCHAR2(10 BYTE) DEFAULT 'DGN', "VERZE" NUMBER(6,2) DEFAULT 1, "DATUM_ZMENA" VARCHAR2(30 BYTE), "POPIS" VARCHAR2(50 BYTE), "ULOZIL" VARCHAR2(50 BYTE), "ZAMEK_ID" NUMBER(1,0) DEFAULT 0 Pro kontroly parcel TABLE "G_TDM_KONTR_PAR" "PAR_ID" NUMBER(19,0), "UPRAVIT" NUMBER(1,0), "NAVRH" NUMBER(1,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0) Pro práci s body TABLE "G_STAV_BODY" "KATUZE_KOD" NUMBER(6,0), "CISLO_ZPMZ" NUMBER(5,0), "CISLO_BODU" NUMBER(12,0), "POZNAMKA" VARCHAR2(80 BYTE), "X_P" NUMBER(12,3),

10 "Y_P" NUMBER(11,3), "Z_P" NUMBER(10,3), "X_V" NUMBER(12,3), "Y_V" NUMBER(11,3), "Z_V" NUMBER(10,3), "UCEL" NUMBER(1,0) DEFAULT 0, "PODPIS" NUMBER(1,0) DEFAULT 0, "VYTYCIL_ID" NUMBER(19,0), "OVERIL_ID" NUMBER(19,0), "DATUM" VARCHAR2(20 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "KV" NUMBER(1,0) DEFAULT 3, "CODE" VARCHAR2(20 BYTE), "ETAPA" NUMBER(3,0), "VYTYCIT" NUMBER(1,0) DEFAULT 0, "ETRF_B" NUMBER(12,8), "ETRF_L" NUMBER(12,8), "ETRF_H" NUMBER(7,3), "ETRF_B_V" NUMBER(12,8), "ETRF_L_V" NUMBER(12,8), "ETRF_H_V" NUMBER(7,3), "PRAZDNY" VARCHAR2(20 BYTE) Pro zpracování a aktualizaci dat inženýrských sítí TABLE "G_SITE" "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "IC" NUMBER(10,0), "DIC" VARCHAR2(15 BYTE), "ULICE" VARCHAR2(500 BYTE), "CP" NUMBER(5,0), "CO" NUMBER(3,0), "MESTO" VARCHAR2(50 BYTE), "PSC" NUMBER(5,0), "TYP_ID" NUMBER(3,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "VYKRES_ID" NUMBER(3,0) TABLE "G_SITE_UPDATE_ZPRACOVATEL" "TYP" NUMBER(1,0), "JMENO" VARCHAR2(20 BYTE), "PRIJMENI" VARCHAR2(30 BYTE), "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "ULICE" VARCHAR2(30 BYTE), "MESTO" VARCHAR2(30 BYTE),

11 "PSC" VARCHAR2(5 BYTE), "IC" VARCHAR2(8 BYTE) TABLE "G_SITE_UPDATE_OVEROVATEL" "TITLE1" VARCHAR2(10 BYTE), "JMENO" VARCHAR2(30 BYTE), "PRIJMENI" VARCHAR2(30 BYTE), "TITLE2" VARCHAR2(10 BYTE), "TYP" NUMBER(2,0), "MAIL" VARCHAR2(30 BYTE), "MOBIL" VARCHAR2(15 BYTE), "POZNAMKA" VARCHAR2(50 BYTE), "OVERENI" VARCHAR2(30 BYTE) TABLE "G_SITE_UPDATE" "SITE_ID" NUMBER(10,0), "DATUM" TIMESTAMP (6), "USER_NAME" VARCHAR2(30 BYTE), "HOTOVO" NUMBER(1,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "DATUM_HOTOVO" VARCHAR2(30 BYTE), "ZPRACOVATEL_ID" NUMBER(19,0), "OVEROVATEL_ID" NUMBER(19,0), "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE) TABLE "G_KONTAKT" "SITE_ID" NUMBER(10,0), "TITLE1" VARCHAR2(15 BYTE), "JMENO" VARCHAR2(30 BYTE), "PRIJMENI" VARCHAR2(30 BYTE), "TITLE2" VARCHAR2(15 BYTE), "MAIL" VARCHAR2(30 BYTE), "MOBIL" VARCHAR2(15 BYTE), "TELEFON" VARCHAR2(15 BYTE), "FAX" VARCHAR2(15 BYTE), "KANCELAR" VARCHAR2(10 BYTE), "POZNAMKA" VARCHAR2(50 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0) Pro kreslení inženýrských sítí TABLE "G_SITE_KRESLENI_ZNACKY" "MERITKO" NUMBER(7,0) DEFAULT 1000,

12 "SITE_ID" NUMBER(19,0), "ZNACKA" VARCHAR2(20 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "LEVEL_ID" NUMBER(3,0), "LEVEL_NAME" NUMBER(3,0), "COLOR" NUMBER(3,0), "WEIGHT" NUMBER(3,0) TABLE "G_SITE_KRESLENI_TEXT" "VYSKA" NUMBER(4,2), "SIRKA" NUMBER(4,2), "FONT" NUMBER(5,0), "SITE_ID" NUMBER(19,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "LEVEL_ID" NUMBER(3,0), "LEVEL_NAME" NUMBER(3,0), "COLOR" NUMBER(3,0), "WEIGHT" NUMBER(3,0) TABLE "G_SITE_KRESLENI" "SITE_ID" NUMBER(19,0), "LEVEL_ID" NUMBER(3,0), "LEVEL_NAME" NUMBER(3,0), "COLOR" NUMBER(3,0), "WEIGHT" NUMBER(3,0), "STYLE_ID" NUMBER(3,0), "STYLE_NAME" NUMBER(3,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0) Číselníky TABLE "C_G_SITE_TYP" "ID" NUMBER(6,0), "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE) TABLE "C_G_SITE_LEVEL" "ID" NUMBER(5,0), "NAZEV" VARCHAR2(256 BYTE) TABLE "C_G_SITE_STYLE" "ID" NUMBER(5,0), "NAZEV" VARCHAR2(256 BYTE) TABLE "C_G_SITE" "ID" NUMBER(3,0),

13 "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "TYP_ID" NUMBER(6,0) TABLE "C_G_DOK_TYP" "ID" NUMBER(3,0), "NAZEV" VARCHAR2(30 BYTE), "POPIS" VARCHAR2(100 BYTE) TABLE C_G_DOK_OBSAH" "ID" NUMBER(3,0), "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "POPIS" VARCHAR2(100 BYTE) TABLE "C_GR_VYKRES" "ID" NUMBER(5,0), "JMENO_ZAMEK" VARCHAR2(20 BYTE) Dále bylo třeba zpracovat nové postupy do stávající aplikace a vytvořit novou aplikaci a tu začlenit do technologického postupu pro vytyčování staveb a hranic pozemků, jejího databázové uložení, kontroly integrity dat. Byly provedeny zkoušky ověření parametrů starého a nového technologického postupu s cílem ověřit přínos nového postupu i samotné nové technologie. Testováním a ověřením nové technologie bylo zjištěno: a) Ztráty času při přípravě a zpracování úvodní dokumentace pro vytyčování hranic byly oproti stávajícím postupům zkráceny. Rekognoskace v terénu, ověřování průběhu hranic a stav polohopisu, výškopisu a inženýrských sítí a zjišťování správnosti popisných informací vyžaduje důkladnou přípravu a pořízení dostatečného množství nesourodých materiálů. Všechny tyto podklady ani po pečlivé přípravě nebývají často pro práci v terénu dostatečné. Zeměměřič musí dopočítávat z nepřipravených podkladů v papírové formě mnoho vytyčovacích, orientačních a kontrolních prvků. Ztráty času vznikají i při vyhledávání podrobných bodů polohopisu a bodového pole, z nedokonalé přípravy dat a chybných odhadů v kanceláři. v neposlední řadě, pokud některý z podkladů chybí, musí zeměměřič práci přerušit, odjet z terénu do kanceláře a opakovat postup v jinou dobu, čímž vznikají časové ztráty a tím i finanční ztráty. v případě přímé internetové komunikace mezi pracovníkem v terénu a vzdálenou kanceláří a stávajícími datovými servery se tyto potíže eliminují a zpracovatelská firma uspoří čas a peníze. b) Ohrožení kvality prací z pohledu neúplnosti potřebných dat bylo sníženo na minimum. Kvalita zeměměřických prací je podstatným parametrem práce geodeta a je v terénu ovlivněna mnoha osobními vlivy jako např. zkušeností, pečlivostí měřiče, přizpůsobením se počasí, terénu, hluku apod. Často se stává, že jsou při zaměřování v terénu i u zkušených pracovníků opomenuty některé důležité údaje (kontrolní oměrné, souřadnice důležitého podrobného bodu) a tato skutečnost je zjištěna až po dokončení vytyčení v kanceláři. Pro

14 značnou náročnost (čas, doprava ) se již tyto drobné závady mající vliv na kvalitu prací (často nezjistitelné) neodstraňují a dílo se dokončí s jistou dávkou nespolehlivosti v kanceláři. Při předávání dat do kanceláře z terénu systémem on-line a při současném zpracování naměřených dat do grafické podoby v kanceláři se snadno tato chyba zjistí a dotazem do terénu, kde je stále měřická četa, snadno odstraní. c) Ztráty času při opakovaném vytváření kopií dat jsou zanedbatelné. Slabým místem stávající technologie vytyčování hranic je stálé pořizování kopií (papírových) pro práci v terénu a nekonečné opisování a přepisování naměřených a vytyčených dat. Jednou získaná a vytvořená informace by měla být mnohonásobně využita bez ručního opětovného přepisování a kopírování dat. Pořizování pracovních výpočtů, jejich přepisování do náčrtů, které se posléze přepíší a zahodí, aby vznikl nový oficiální dokument (např. záznam podrobného měření změn náčrt, protokol o vytyčení kanalizační přípojky apod., vede k prodlužování výrobního postupu a je zdrojem chyb. Data naměřená v terénu v digitální formě totální stanicí se okamžitě (on-line) přenáší do kanceláře a tato komunikace je oboustranná po celou dobu vytyčení a potřebná data jsou dopravována přes mobilní připojení k zeměměřiči do terénu. d) Časová náročnost na měřičské práce v obtížném prostředí se značně zmenší. Zeměměřič musí v terénu řešit náročné výpočetní a zobrazovací operace v krajně nepříznivých podmínkách jako např. prach, slunce, déšť, sníh, mráz, hluk, zvědavci apod., také nemožnost rozložit si celou dokumentaci a papírové podklady. Výpočetní práce je třeba provádět se značným vypětím a soustředěním, přičemž mnohdy podmínky v terénu nedovolují provádět práce s patřičným klidem, soustředěním a tím i spolehlivostí. Jak se ukázalo, výhodným řešením je provádět tyto práce v pracovním klidu kanceláře a výsledky zaslat prostřednictvím uživatelského serveru měřiči do terénu. Zkrácení celkového času vyplynulo z toho, že práce v terénu byly minimalizovány a data se přenášela ke zpracování do centra (kanceláře) a naopak. Pro technologii vytyčování staveb a hranic pozemků systémem GeoVYT a GeoPlan plní úlohu vzdáleného uživatelského serveru centrální počítač ve VÚGTK a Geoline se zajištěním veškerých dalších komunikačních potřeb (mezi terénem a kanceláří).

15 Server se připojí přes vzdálenou plochu se jménem teta.vugtk.cz port a dále je třeba zadat přihlašovací údaje. na serveru je umístěn sklad geodat a dalších dat přímo souvisejících s pořizováním dat pro vytyčování stavby a hranic pozemků (vstupní podklady pro zpracování, seznamy souřadnic, archivy výstupních a vstupních dat, digitální podoba předávané dokumentace vytyčených objektů), na webovém portálu je k dispozici ke stažení nadstavba pro grafickou část aplikace GeoPlan a GeoVYT jako nadstavba pro produkt MicroStation V8i, (pro případ potřeby), webová aplikace slouží k vytvoření a odeslání naměřených dat ve standardizovaném formátu souřadnic podrobných bodů a doplňkových údajů, V terénu pracuje mobilní klient vybavený notebookem umožňujícím přístup na internet. v notebooku je nainstalována aplikace pro přenos dat. Uživatel při práci s daty může přistupit k aplikacím běžícím na serveru, prostřednictvím modulu geodetického software GeoVYT. Na notebooku musí mít nainstalovaný produkt MicroStation V8i s nadstavbou nebo systém GROMA. Na server mohou přistupovat jak zaměstnanci podílející se na kancelářských pracích, tak i geodeti, kteří se pohybují v terénu a komunikují se serverem pomocí notebooku s mobilním připojením. Toto řešení vychází z předpokladu, že všichni zaměstnanci, ať se již pohybují v terénu nebo v kancelářích, mají přístup k internetu. Pro připojení k internetu v terénu není vyžadována velká přenosová rychlost, protože se většinou přenášejí textové informace nebo malé výkresové soubory. v případě využití WMS služeb (rastrová data) budou nároky na přenos dat vyšší.

16 Scénář systému pro obousměrné přenosy dat pro vytyčování hranic Pro testovací účely internetového a bezdrátového připojení bylo použito zařízení označované jako tablet PC spolu s kancelářským notebookem. Pro mobilní připojení byl využit operátor O2 a s připojením nebyly v testovaných lokalitách žádné problémy. Propojení měřického přístroje s počítačem, se provádí pomocí USB kabelu nebo pomocí standardního sériového kabelu (u starších typů geodetických přístrojů). Ověřování komunikace bylo provedeno na lokalitě k.ú. Chloumek, kde již existují testovací geodeta. Pro potřeby geodetických prací v terénu se momentálně jeví jako vhodné využít bezdrátových technologií k přenosu souřadnic z geodetického přístroje (totální stanice) do počítače geodeta (zeměměřiče). Současně se naměřené hodnoty odesílají do vzdálené kanceláře pro kontrolu měření a vyhotovení protokolu o vytyčení a situačního náčrtu. Pracovník v kanceláři má k dispozici naměřené hodnoty a v případě potřeby může požádat o doplňující informace z terénu. Toto spojení dává měření další kvalitativní parametr. Podmínkou je, že oba pracují nad stejnými daty (ve stejné struktuře geodat) a se stejným aplikačním SW, tj. GeoVYT a GROMA. Technologická linka pracuje následujícím postupem: 1. Geodetický přístroj (totální stanice Trimble, Leica ) se propojí s notebookem, který je pomocí modemu nebo mobilního telefonu připojen k internetu. Provede se připojení k serverové databázi, případně i k místní databázi. 2. Pomocí aplikace GeoVYT se stáhnou na lokální disk notebooku ze serveru potřebná digitální data. 3. Provede se měření polární metodou na body geodetického základu a podrobné body polohopisu digitální technické mapy (ověření stávajících určení nových bodů). 4. Pro vytyčování stavby a hranic pozemků byla využita technologie zpracování v reálném čase, kdy polní měření bylo přenášeno on-line prostřednictvím uživatelského serveru VÚGTK přímo do kanceláře. Výhodou technologie zpracování dat on-line je především dostupnost potřebných dat v terénu, rychlý přísun dodatečně potřebných (zapomenutých, chybějících) údajů práce je nepřerušena, kontrola procesu měření ve vzdálené kanceláři, což zajistí úplnost a spolehlivost dat, není potřeba opakovaně vyjíždět do terénu kvůli doměření. Data jsou k dispozici v digitální podobě na uživatelském serveru na jednom místě, data pro vytyčování stavby a hranic pozemků jsou tvořena v jedné technologické lince (terén x kancelář), dochází ke zvýšení kvality prací (okamžitá kontrola) a bezpečnosti práce (absolutní přehled o pracovní četě). 5. Zpracovatel v kanceláři pracuje taktéž se systémem GeoVYT, který mu kontinuálně zobrazuje podrobné body a jejich čísla podle příchozích souřadnic v grafickém prostředí MicroStationu V8i ve výkresu DGN a zpracovává protokol o vytyčení.

17 Výhody technologie zpracování dat pro tvorbu GeoVYT on-line. Dostupnost on-line všech podkladů pro rekognoskace v terénu, ověřování průběhu hranic pozemků a dat pro vytyčování stavby a hranic pozemků. Okamžitý přísun dodatečně potřebných (zapomenutých, chybějících) údajů práce je nepřerušena. Možnost okamžité kontroly procesu měření ve vzdálené kanceláři, což zajistí úplnost a spolehlivost dat. Není potřeba opakovaně provádět kopírování dat a dokumentací jsou k dispozici v digitální podobě. Jsou minimalizovány práce výpočetní a konstrukční povahy v mnohdy obtížných podmínkách v terénu. Zkrácení celkového času na zpracování zakázky je 20%. 4. Dílčí výstupy dosažené v roce 2014 Prvním výsledkem aplikovaného výzkumu a vývoje bylo podle harmonogramu řešení v roce 2014 vytvořit nový technologický postup pro vytyčování staveb a hranic pozemků vedených v katastru nemovitostí, který by standardizoval postup prací a zajistil kvalitu a včasnost provedení prací s využitím internetu a vzdálených databází. Tato technologie byla v roce 2014 úspěšně dokončena a ověřena v provozních podmínkách na vybrané stavbě a vytyčování hranic pozemků v katastrálním území Chloumek. Technologie popisuje nové měřické postupy, přenosy dat s využitím internetu, pořizování vstupních a výstupních sestav pro vytyčení, dokumentaci výsledků vytyčení a poskytnutí dat pro uživatele. Dílčí cíl byl splněn. Technologický postup pro vytyčování staveb a hranic pozemků tvoří samostatnou přílohu zprávy Druhým výsledkem v roce 2014 bylo v návaznosti na novou technologii vytvořit SW nástroj, který bude v prostředí MicroStation (a byl rozšířen i na GROMU) zajišťovat programové operace pro technologický postup vytyčování staveb a hranic pozemků s využitím internetu. Programování bylo upravováno podle potřeb nové technologie. Webová aplikace byla vyvinuta především pro podporu geodetů na stavbách a vytyčování hranic v katastru nemovitostí. Tato služba je připravena a budeme ji v budoucnu po dalším ověřování stability provozovat i jako placenou službu pro geodety na stavbách. Dílčí cíl byl splněn. Uživatelská příručka tvoří samostatnou přílohu zprávy a je vystavena na webu projektu.

18 5. Výsledky podle kategorie RIV a) Ověřená technologie pro vytyčování staveb a hranic pozemků. Nový technologický postup, který standardizuje postup prací a zajistí tím i kvalitu a včasnost provedených prací. Tato technologie byla ověřena na vybraném vzorku dat v lokalitě k.ú. Chloumek pro vytyčení bodů kanalizace. Technologie popisuje nové postupy měření, vytyčení, přenosy dat a digitální zpracování protokolu o vytyčení.

19 b) Software pro podporu vytyčení GeoVYT V návaznosti na novou technologii byl v prostředí MicroStation V8i vyvinut i nový SW s názvem GeoVYT pro podporu vytyčení staveb a hranic pozemků a výstupy do grafické části dokumentace byly rozšířeny i o systém GROMA. Programování navazuje na výstupy a poznatky nové technologie a tvoří s ní jednolitý proces. Součástí této etapy bylo i vyhotovení a ověření webové aplikace jednak pro podporu uživatelů a jednak pro možnost po ověření stability systému provozovat tuto technologii s využitím webu jako prodejní. Přenosy dat z terénu do kanceláře byly zajištěny programy na serveru, který je dílem firmy GEOLINE.

20 Řešitelský tým, jeho aktuální složení Ing. Milan Kocáb, MBA, (VÚGTK,v.v.i) - hlavní řešitel tel.: Zajišťuje koordinaci prací, vytváření nových postupů, testování a svolávání pracovních porad, zpracovává zprávy Ing. Jiří Lechner, CSc., (VÚGTK,v.v.i) tel , Provádí kontrolní činnosti, zpracovává dílčí zprávy, zajišťuje správnost technologického postupu Ing. Ilya Umnov, (VÚGTK,v.v.i), tel , Provádí testovací měření, zpracovává dílčí zprávy, zajišťuje spojení totální stanice s notebookem a dodržování technologie měření Ing. Alexandr Drbal, (VÚGTK,v.v.i), tel Provádí testovací práce, výběry vhodných datových sad, terénní měření Ing. Jana Zaoralová, Ph.D., (VÚGTK,v.v.i), tel , Provádí vývoj grafického modulu GeoDTM jeho testování, kontrolu a návrhy na technologickou správnost programů a zpracování příručky Ing. Jusuf Karavdič, (VÚGTK,v.v.i), tel , Provádí testování program a postupů, sestavení instalace program GeoDTM a návrhy na nové funkce systému Ing. David Vilím, (GEOLINE, s.r.o.) - spoluřešitel, tel , Provádí programátorské práce a vytváří server pro přenosy dat, programování systém GeoDTM, zpracování zpráv Ing. Jan Sehnal, (GEOLINE, s.r.o.), Provádí programátorské práce pro přenosy dat a program pro výpočty geodetických úloh (GROMA) Ing. Milan Halaburt, (GEOLINE, s.r.o.), Provádí testovací práce a přípravu podkladů pro příručky a zprávy Tomáš Soukup, (GEOLINE, s.r.o.), Provádí testovací práce a přípravu dat pro měření a testování výpočetních geodetických úloh (GROMA) Václava Skulínková, (VÚGTK,v.v.i), tel Technická podpora projektu

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZDIBY 2012 Vydal Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Ústecká

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Projekt studie Registru pasivní infrastruktury Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Objednatel: Zpracovatel: Český telekomunikační úřad enovation s.r.o. Duben 2015

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) Obsah 1. Vývoj statistických

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA Číslo projektu: 1F54L/093/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Jindřich Frič Datum: listopad

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA (studijní texty) Václav Talhofer Brno 2001 1 Obsah 1. Účel a obsah projekčních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komunikace v projektovém týmu Communication within the project team Hana Preslová Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Standardy operačního řízení C421 Středočeského kraje Obsah Úvodní informace... 3 Výstupy podle smlouvy...

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

Výběr účetního programu pro malou firmu

Výběr účetního programu pro malou firmu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Výběr účetního programu pro malou firmu BAKALÁŘSKÁ

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více