Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok pro účely zeměměřictví a katastru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014. pro účely zeměměřictví a katastru"

Transkript

1 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: Název projektu: TA Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru Předkládá: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Jméno řešitele: Ing. Milan Kocáb, MBA Projekt TA Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru je řešen s finanční podporou TA ČR

2 Obsah zprávy: 1. Shrnutí činností vedených k plnění stanovených cílů a výsledky řešení projektu za rok Milníky dosažené ve výzkumu v roce Dílčí cíle dosažené v roce Dílčí výstupy dosažené v roce Výsledky podle kategorie RIV 6. Řešitelský tým, jeho aktuální složení 7. Očekávaný průběh dalšího řešení Projekt TA Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru je řešen s finanční podporou TA ČR

3 1. Shrnutí činností vedených k plnění stanovených cílů a výsledky řešení projektu za rok 2014 V geodetické praxi vzniká stále větší potřeba bezprostředního informačního zabezpečení stavu geodetické a polohové situace přímo v terénu, postupu měření, informace o pohybu měřické čety a je třeba stále více předpovídat možné problémové jevy vzniklé při terénním měření a jejich následném dopadu na procesy zpracování dat v kanceláři při vysoké kvalitě výkonů. Nová technologie dává možnosti je posuzovat a vyvozovat příslušná rozhodnutí on-line a ve svém důsledku šetří čas a peníze. Na rozdíl od minulosti (90. let), kdy všechna potřebná geodata byla předávána na datových médiích, je v řešení projektu uplatněn trend rychlé bezdrátové komunikace, kdy je díky internetu dostupnost dat pro uživatele a zpracovatele geodat téměř okamžitá. Dosud největší uplatnění geodat v digitální podobě je tam, kde geodata přímo tvoří součást rozhodovacích procesů, mají legislativní oporu, nebo jsou součástí výrobního procesu aktualizace, jako je tomu v našem případě při vytyčování stavebních objektů nebo hranic v katastru nemovitostí. Užití dat v samosprávě měst a obcí a jejich aktualizace slouží přímo k rozhodovací a řídící činnosti obecních a městských úřadů a ve spolupráci s geodety využívají data pro rozhodovací činnost. Distribuce dat dosud v převážné míře probíhá klasickými metodami pomocí kopírování na kompaktní disk (CD nebo DVD), nebo USB paměti. Webové technologie jsou dosud většinou užívány pouze pro vizualizaci geografických a popisných informací a to většinou formou informačních portálů. v podstatě neexistuje provozní nabídka integrovaných služeb v oblasti geodat. Standardizace a interoperabilita geodat (syntaktická a sémantická podle principů INSPIRE) je předpokladem umožňování on-line přenosů dat a vytváření nových progresivních technologií, které zrychlují procesy tvorby finálních výrobků (jako v našem případu aktualizace a vedení DTM a vytyčování hranic) a ve svém důsledku snižují náklady na práce v terénu. Geodetům nové technologie a SW včetně přístupu k datům v reálném čase dále zkvalitní a urychlí jejich práci. Při testování byly časy zkráceny až o 25-30%. v souvislosti s výhodami on-line přístupu ke geodatům je nutné se též zmínit o problémech, které mohou s on-line přístupem vzniknout. Na rozdíl od off-line přístupu, kde uživatel obdrží od poskytovatele geodata na datovém médiu a spoléhá jen na kvalitu tohoto média, je uživatel on-line přistupující ke geodatům v rozdílné situaci. Má možnost si sice aktuální data od serveru kdykoli (a opakovaně) vyžádat, ale potřebuje-li je okamžitě využívat, musí se bezpodmínečně spolehnout na: dostupnost, spolehlivost, propustnost (v případě větších datových přenosů i dostatečnou rychlost) internetového připojení, spolehlivost a potřebný výkon serveru, který data uživatelům poskytuje,

4 dostupnost a spolehlivost bezdrátového připojení mezi zařízeními, která vytvářejí technologický celek (teodolit, tablet, notebook). Žádný z typů bezdrátového připojení používaný pro mobilní přístup k internetu v současné době nelze označit jako absolutně spolehlivý. Zato podmínky internetového připojení z pevných počítačů jsou v současné době již velmi spolehlivé a výpadky sítí jsou relativně vzácné. Nová technologie způsobem práce v reálném čase při provádění vytyčovacích prací (polního měření) vykazovala stabilitu a velmi významné úspory času a zvýšení kvality. Výsledkem aplikovaného výzkumu a vývoje v roce 2014 byla nová technologie a software, které standardizují a inovují postup prací při vytyčování hranic formou možnosti přímého přenosu dat z měření v terénu do kanceláře a naopak. Tato technologie byla v průběhu minulého roku řešení projektu již úspěšně ověřena na vybraném vzorku dat v podmínkách lokality Chloumek pro aktualizaci technické mapy obce jako jeden z dílčích cílů projektu. Nová technologie pro vytyčování staveb a hranic pozemků popisuje způsob vytyčení a následného zaměření a vyhodnocení prostorové přesnosti odpovídající stanoveným kritériím s využitím SW nástrojů. Součástí je i postup počítačového zpracování naměřených dat jejich vizualizace, a předání. Dokumentovaným výsledkem je nová Ověřená technologie pro vytyčování staveb a hranic pozemků a SW pro podporu vytyčování s názvem GeoVYT. Oba výstupy budou předány v termínu do Rejstříku informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV). V návaznosti na novou technologii byl v prostředí MicroStation V8i a GROMA 11 vyvinut i nový SW pro výstupní dokumentaci vytyčených objektů a doplnění programového zabezpečení serveru pro přenosy dat. Součástí této etapy řešení bylo i ověření této webové aplikace jednak pro podporu uživatelů a jednak jako možnost provozovat tuto technologii jako placenou službu na webu. Nový software pro zpracování vytyčovací dokumentace, vlastní vytyčení a přenos dat do vzdálené kanceláře se nazývá GeoVYT. Technologie přenosu bodů pro vytyčovací práce mění dosavadní postupy při vytyčování bodů hranic pozemků a vytyčování staveb. Změnou jsou hlavně nové postupy využívající možnosti internetu a software GeoVYT, který umožňuje jednoduchou komunikaci mezi vytyčovatelem a vzdálenou kanceláří. Ověřená technologie pro vytyčování staveb a hranic pozemků podrobně popisuje všechny technologické kroky pro přenos bodů z geodetického přístroje do centrální databáze a následně z databáze online přenos do grafického prostředí softwarovými prostředky GeoPlan a GeoVYT a jsou zde popsány všechny funkce pro celý pracovní (technologický) postup, který lze shrnout takto: Propojení totální stanice s notebookem/tabletpc pro ukládání dat - lze komunikovat přes RS232, bluetooth, USB. Spuštění totální stanice a notebooku/tabletpc. Nastavení totální stanice pro odesílání naměřených dat do notebooku/tabletpc. Připojení notebooku/tabletpc k internetu.

5 Spuštění programu GeoPlan (pro případné automatické ukládání bodů do DB) a GeoVYT (pro vlastní vytyčovací práce). Připojení notebooku/tabletpc ke vzdálenému serveru do databáze. Spuštění modulu GeoPlan pro přenos měření z totální stanice. Provedení vlastního vytyčení a kontrol v programu GeoVYT. Přenos dat zpět na server a jejich uložení. Přenos dat ze serveru ke kancelářskému zpracování systémem GROMA, případně GeoPlan. Podrobné informace včetně detailního nastavení jednotlivých funkcí jsou uvedeny v uživatelské příručce pro programy GeoPlan a GeoVYT. V technologickém postupu jsou popsány vybrané funkce pracující s projektem a databází bodů, zajišťující administraci projektu a práci s body, jejich editaci a zobrazení v grafické části obecným systémem pro přenos dat v reálném čase tj. systémem GeoPlan. Specializovaná aplikace GeoVYT byla nově vytvořena a navazuje na možnosti přenosu souřadnic bodů již vyřešených a ověřených v minulém roce a rozšiřuje problematiku vytyčování souřadnic bodů na stavbách a vytyčování hranic pro katastr nemovitostí. Systém GeoVYT pracuje s daty uloženými v serverové uživatelské databázi a umožňuje spojení a přenosy dat pro vytyčovací práce mezi kanceláří a terénem. 2. Cíle dosažené ve výzkumu v roce 2014 V roce 2014 bylo podle zadání projektu dosaženo úspěchu tím, že se podařilo splnit jeden z cílů v dění projektu a to pracovat při vytyčování hranic v procesu kontinuálního spojení pracovníka, který prováděl terénní práce s odborně způsobilou osobou (dále jen odpovědným geodetem), který připravoval podklady v kanceláři. K tomuto byly zajištěny všechny technické a programátorské práce a personální kvalita obsluhy. Simulační analýza předpokládala, že jednotlivé etapy na sobě budou volně navazovat a tak i splnění tohoto cíle volně navazuje na výsledky z roku minulého a dává předpoklady dalšího úspěšného řešení. Souslednými závislostmi mezi etapami a cíli vzniká v řešení projektu jednotný systém využívání komunikačních technologií pomocí internetu ve vazbě na jednotlivé technologické celky. Cílem plánování projektu bylo jeho rozfázování a stanovení milníků. Dobu mezi jednotlivými cíli se podařilo rozložit a soustředit do ročního trvání s tím, že byla nalezena souběžnost a závislostí mezi úlohami a nalezeny i kritické cesty. v programování bylo nutné upravit některé stávající programy, testovat a opravovat chyby a to se podařilo zvládnout v daném a plánovaném časovém limitu. Finanční část byla soustavně měsíčně kontrolována, co se týče uznaných nákladů na projekt a čerpání plánovaných časů na řešitele a spoluřešitele. Všichni řešitelé zpracovávají měsíční výkazy o spotřebovaných časech na plnění úkolů. v polovině roku byla provedena kontrola čerpání

6 finančních prostředků podle účetnictví řešitele a byl vytvořen revizní zápis, který potvrdil průběžné a rovnoměrné plnění plánovaných finančních prostředků na řešení úkolu. Po sestavení a projednání konkrétních úkolů pro jednotlivé řešitele a spoluřešitele byl stanoven harmonogram nejbližších úkolů se zaměřením na vytvoření nového programu s názvem GeoVYT, který bude odpovídat potřebám zadání úkolu. Program zajišťuje přípravu geodat a vytyčovacích náčrtů na serveru a umožňuje přenosy dat z polního měření do kanceláře, zpracovává naměřené hodnoty a podle potřeby výsledné souřadnice zasílá zpět polnímu pracovišti. Byl zpracován harmonogram postupu a úkolů s odpovědností za každý úkol. Harmonogram sloužil jako kontrolní a motivační nástroj k řešení hlavních dílčích cílů a plánování dílčích úkolů a byl doplňován řadou pracovních schůzek a setkání. Harmonogram postupu prací v roce 2014 Měsíc Činnost Jméno leden- Vytvoření Webové stránky projektu na adrese GEOMETRPLAN.cz Karavdić březen Příprava podkladů na web (informační web projektu) Kocáb Stručný popis technologických kroků a vytvoření linky vytyčení bodů pomocí totální stanice do vzdálené databáze (on-line) a vizualizace v aplikaci GeoVYT a GROMA Kocáb Návrh datové struktury pro GeoVYT, uložení dat do databáze (DB) a úpravy programu a technologie. Vilím Sehnal

7 duben květenříjen listopad prosinec Rozšíření technologické linky na další aplikace - návrh postupu pro zajištění potřebné přesnosti bodů s kódem kvality 3 ( kk3). (návrh) Instalace na tablet Sestavení nutných funkcí pro tvorbu modulu GeoVYT a GROMA. Instalace na tablet. Programování chybějících funkcí pro novou technologii a rozšíření programových funkcí o výpočty pro digitální technickou mapu. Sestavení CD ROM první verze programu GeoVYT včetně nových vytyčovacích úloh. Sestavení prvního návrhu technologického postupu Návrh na využití stávajících webových aplikací z oboru zeměměřictví pro novou technologii vytyčení a možnosti plnění databáze off-line (varianta) Testování návrhu technologie vytyčení on-line a přenosů dat - výběr lokality (Kocáb) - postup měření a přenosy - doplňkové informace o měření (náčrtech, fotky ) Úprava technologické linky pro vytyčení bodů Zpracování příručky pro práci s programem GeoVYT (1.verze) Úprava datové struktury pro GeoVYT, uložení dat do databáze (DB) a úpravy programu a technologie. Instalace na tablet Dopracování a úprava nové verze pro technologie - úprava programů a odstraňování chyb - úprava měřického postupu Testování nové technologie na pilotním ověřovacím projektu a stanovení časového snímku pro vytyčení v reálném čase Vyhotovení nového SW produktu GeoVYT pro vytyčení dat on-line (CD, příručka, HW klíč) a vytvoření konečného technologického postupu. Kontrola produktu GeoVYT, příprava prodejní verze. Zpracování dílčí zprávy za rok Umnov Vondruška Vilím Vondruška Vilím Sehnal Drbal Karavdić Kocáb Vilím Zaoralová Drbal Umnov Soukup Halaburd Zaoralová Soukup Vondruška Zaoralová Sehnal Vilím Vondruška Umnov Sehnal Umnov Drbal Vilím Zaoralová Karavdić Kocáb Vilím Kocáb Lechner Pro vlastní řešení úkolu byly velmi prospěšné webové stránky projektu, na kterých bylo možno sledovat, jak postupuje řešení i jak jsou plněny dílčí úkoly. Webové stránky projektu slouží převážně pro řešitele projektu, zpřehledňují postup řešení jednotlivých etap a celého projektu a jsou určeny pro roční úkoly i pro celý projekt.

8 Úvodní stránka webu projektu TA Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru pro rok Dílčí cíle dosažené v roce 2014 Dílčí cíle v roce 2014 úzce navazovaly na výsledky přenosů dat a on-line postupů pro zaměřování změn v digitálních technických mapách. Nejprve byla analyzována stávající technologie vytyčování staveb a stavebních objektů a zohledněny změny pro další postup. Aby bylo možno ověřit technologii v dalším SW nástroji bylo potřeba provést novou strukturalizaci uložení geodat, která doznala změn. Proto pro programový systém navržené technologie vytyčování bodů staveb a pro určení hranic v terénu byl upraven podle struktury geodat v OCX komponentě SpravceDB pro aktuální verzi VFK (dle vyhlášky ČÚZK). Byl naprogramován systém zobrazení bodů (vytyčené a projektované) načtených do systému GROMA v.11 z příslušných tabulek uživatelské databáze. Systém v rámci grafické prezentace uživateli byl rozšířen o body již vytyčené a body projektované. Byla rozšířena stávající komponenta SpravceDB o nové tabulky a číselníky, které byly vytvořeny a naplněny při instalaci a inicializaci DB podle následujících parametrů.

9 Pro práci s dokumenty TABLE "G_DOKUMENT" "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "POPIS" VARCHAR2(100 BYTE), "TYP_ID" NUMBER(3,0), "DATUM" VARCHAR2(30 BYTE), "UZIVATEL" VARCHAR2(20 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "OBSAH_ID" NUMBER(3,0), "SUBJEKT" VARCHAR2(50 BYTE), "KAT" NUMBER(1,0) DEFAULT 1 Pro práci s výkresy TABLE "G_VYKRES" "ID" NUMBER(3,0), "JMENO" VARCHAR2(20 BYTE), "CESTA" VARCHAR2(256 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "DATUM_PUVODNI" VARCHAR2(30 BYTE), "EXT" VARCHAR2(10 BYTE) DEFAULT 'DGN', "VERZE" NUMBER(6,2) DEFAULT 1, "DATUM_ZMENA" VARCHAR2(30 BYTE), "POPIS" VARCHAR2(50 BYTE), "ULOZIL" VARCHAR2(50 BYTE), "ZAMEK_ID" NUMBER(1,0) DEFAULT 0 Pro kontroly parcel TABLE "G_TDM_KONTR_PAR" "PAR_ID" NUMBER(19,0), "UPRAVIT" NUMBER(1,0), "NAVRH" NUMBER(1,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0) Pro práci s body TABLE "G_STAV_BODY" "KATUZE_KOD" NUMBER(6,0), "CISLO_ZPMZ" NUMBER(5,0), "CISLO_BODU" NUMBER(12,0), "POZNAMKA" VARCHAR2(80 BYTE), "X_P" NUMBER(12,3),

10 "Y_P" NUMBER(11,3), "Z_P" NUMBER(10,3), "X_V" NUMBER(12,3), "Y_V" NUMBER(11,3), "Z_V" NUMBER(10,3), "UCEL" NUMBER(1,0) DEFAULT 0, "PODPIS" NUMBER(1,0) DEFAULT 0, "VYTYCIL_ID" NUMBER(19,0), "OVERIL_ID" NUMBER(19,0), "DATUM" VARCHAR2(20 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "KV" NUMBER(1,0) DEFAULT 3, "CODE" VARCHAR2(20 BYTE), "ETAPA" NUMBER(3,0), "VYTYCIT" NUMBER(1,0) DEFAULT 0, "ETRF_B" NUMBER(12,8), "ETRF_L" NUMBER(12,8), "ETRF_H" NUMBER(7,3), "ETRF_B_V" NUMBER(12,8), "ETRF_L_V" NUMBER(12,8), "ETRF_H_V" NUMBER(7,3), "PRAZDNY" VARCHAR2(20 BYTE) Pro zpracování a aktualizaci dat inženýrských sítí TABLE "G_SITE" "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "IC" NUMBER(10,0), "DIC" VARCHAR2(15 BYTE), "ULICE" VARCHAR2(500 BYTE), "CP" NUMBER(5,0), "CO" NUMBER(3,0), "MESTO" VARCHAR2(50 BYTE), "PSC" NUMBER(5,0), "TYP_ID" NUMBER(3,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "VYKRES_ID" NUMBER(3,0) TABLE "G_SITE_UPDATE_ZPRACOVATEL" "TYP" NUMBER(1,0), "JMENO" VARCHAR2(20 BYTE), "PRIJMENI" VARCHAR2(30 BYTE), "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "ULICE" VARCHAR2(30 BYTE), "MESTO" VARCHAR2(30 BYTE),

11 "PSC" VARCHAR2(5 BYTE), "IC" VARCHAR2(8 BYTE) TABLE "G_SITE_UPDATE_OVEROVATEL" "TITLE1" VARCHAR2(10 BYTE), "JMENO" VARCHAR2(30 BYTE), "PRIJMENI" VARCHAR2(30 BYTE), "TITLE2" VARCHAR2(10 BYTE), "TYP" NUMBER(2,0), "MAIL" VARCHAR2(30 BYTE), "MOBIL" VARCHAR2(15 BYTE), "POZNAMKA" VARCHAR2(50 BYTE), "OVERENI" VARCHAR2(30 BYTE) TABLE "G_SITE_UPDATE" "SITE_ID" NUMBER(10,0), "DATUM" TIMESTAMP (6), "USER_NAME" VARCHAR2(30 BYTE), "HOTOVO" NUMBER(1,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "DATUM_HOTOVO" VARCHAR2(30 BYTE), "ZPRACOVATEL_ID" NUMBER(19,0), "OVEROVATEL_ID" NUMBER(19,0), "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE) TABLE "G_KONTAKT" "SITE_ID" NUMBER(10,0), "TITLE1" VARCHAR2(15 BYTE), "JMENO" VARCHAR2(30 BYTE), "PRIJMENI" VARCHAR2(30 BYTE), "TITLE2" VARCHAR2(15 BYTE), "MAIL" VARCHAR2(30 BYTE), "MOBIL" VARCHAR2(15 BYTE), "TELEFON" VARCHAR2(15 BYTE), "FAX" VARCHAR2(15 BYTE), "KANCELAR" VARCHAR2(10 BYTE), "POZNAMKA" VARCHAR2(50 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0) Pro kreslení inženýrských sítí TABLE "G_SITE_KRESLENI_ZNACKY" "MERITKO" NUMBER(7,0) DEFAULT 1000,

12 "SITE_ID" NUMBER(19,0), "ZNACKA" VARCHAR2(20 BYTE), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "LEVEL_ID" NUMBER(3,0), "LEVEL_NAME" NUMBER(3,0), "COLOR" NUMBER(3,0), "WEIGHT" NUMBER(3,0) TABLE "G_SITE_KRESLENI_TEXT" "VYSKA" NUMBER(4,2), "SIRKA" NUMBER(4,2), "FONT" NUMBER(5,0), "SITE_ID" NUMBER(19,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0), "LEVEL_ID" NUMBER(3,0), "LEVEL_NAME" NUMBER(3,0), "COLOR" NUMBER(3,0), "WEIGHT" NUMBER(3,0) TABLE "G_SITE_KRESLENI" "SITE_ID" NUMBER(19,0), "LEVEL_ID" NUMBER(3,0), "LEVEL_NAME" NUMBER(3,0), "COLOR" NUMBER(3,0), "WEIGHT" NUMBER(3,0), "STYLE_ID" NUMBER(3,0), "STYLE_NAME" NUMBER(3,0), "PROJEKT_ID" NUMBER(19,0) Číselníky TABLE "C_G_SITE_TYP" "ID" NUMBER(6,0), "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE) TABLE "C_G_SITE_LEVEL" "ID" NUMBER(5,0), "NAZEV" VARCHAR2(256 BYTE) TABLE "C_G_SITE_STYLE" "ID" NUMBER(5,0), "NAZEV" VARCHAR2(256 BYTE) TABLE "C_G_SITE" "ID" NUMBER(3,0),

13 "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "TYP_ID" NUMBER(6,0) TABLE "C_G_DOK_TYP" "ID" NUMBER(3,0), "NAZEV" VARCHAR2(30 BYTE), "POPIS" VARCHAR2(100 BYTE) TABLE C_G_DOK_OBSAH" "ID" NUMBER(3,0), "NAZEV" VARCHAR2(50 BYTE), "POPIS" VARCHAR2(100 BYTE) TABLE "C_GR_VYKRES" "ID" NUMBER(5,0), "JMENO_ZAMEK" VARCHAR2(20 BYTE) Dále bylo třeba zpracovat nové postupy do stávající aplikace a vytvořit novou aplikaci a tu začlenit do technologického postupu pro vytyčování staveb a hranic pozemků, jejího databázové uložení, kontroly integrity dat. Byly provedeny zkoušky ověření parametrů starého a nového technologického postupu s cílem ověřit přínos nového postupu i samotné nové technologie. Testováním a ověřením nové technologie bylo zjištěno: a) Ztráty času při přípravě a zpracování úvodní dokumentace pro vytyčování hranic byly oproti stávajícím postupům zkráceny. Rekognoskace v terénu, ověřování průběhu hranic a stav polohopisu, výškopisu a inženýrských sítí a zjišťování správnosti popisných informací vyžaduje důkladnou přípravu a pořízení dostatečného množství nesourodých materiálů. Všechny tyto podklady ani po pečlivé přípravě nebývají často pro práci v terénu dostatečné. Zeměměřič musí dopočítávat z nepřipravených podkladů v papírové formě mnoho vytyčovacích, orientačních a kontrolních prvků. Ztráty času vznikají i při vyhledávání podrobných bodů polohopisu a bodového pole, z nedokonalé přípravy dat a chybných odhadů v kanceláři. v neposlední řadě, pokud některý z podkladů chybí, musí zeměměřič práci přerušit, odjet z terénu do kanceláře a opakovat postup v jinou dobu, čímž vznikají časové ztráty a tím i finanční ztráty. v případě přímé internetové komunikace mezi pracovníkem v terénu a vzdálenou kanceláří a stávajícími datovými servery se tyto potíže eliminují a zpracovatelská firma uspoří čas a peníze. b) Ohrožení kvality prací z pohledu neúplnosti potřebných dat bylo sníženo na minimum. Kvalita zeměměřických prací je podstatným parametrem práce geodeta a je v terénu ovlivněna mnoha osobními vlivy jako např. zkušeností, pečlivostí měřiče, přizpůsobením se počasí, terénu, hluku apod. Často se stává, že jsou při zaměřování v terénu i u zkušených pracovníků opomenuty některé důležité údaje (kontrolní oměrné, souřadnice důležitého podrobného bodu) a tato skutečnost je zjištěna až po dokončení vytyčení v kanceláři. Pro

14 značnou náročnost (čas, doprava ) se již tyto drobné závady mající vliv na kvalitu prací (často nezjistitelné) neodstraňují a dílo se dokončí s jistou dávkou nespolehlivosti v kanceláři. Při předávání dat do kanceláře z terénu systémem on-line a při současném zpracování naměřených dat do grafické podoby v kanceláři se snadno tato chyba zjistí a dotazem do terénu, kde je stále měřická četa, snadno odstraní. c) Ztráty času při opakovaném vytváření kopií dat jsou zanedbatelné. Slabým místem stávající technologie vytyčování hranic je stálé pořizování kopií (papírových) pro práci v terénu a nekonečné opisování a přepisování naměřených a vytyčených dat. Jednou získaná a vytvořená informace by měla být mnohonásobně využita bez ručního opětovného přepisování a kopírování dat. Pořizování pracovních výpočtů, jejich přepisování do náčrtů, které se posléze přepíší a zahodí, aby vznikl nový oficiální dokument (např. záznam podrobného měření změn náčrt, protokol o vytyčení kanalizační přípojky apod., vede k prodlužování výrobního postupu a je zdrojem chyb. Data naměřená v terénu v digitální formě totální stanicí se okamžitě (on-line) přenáší do kanceláře a tato komunikace je oboustranná po celou dobu vytyčení a potřebná data jsou dopravována přes mobilní připojení k zeměměřiči do terénu. d) Časová náročnost na měřičské práce v obtížném prostředí se značně zmenší. Zeměměřič musí v terénu řešit náročné výpočetní a zobrazovací operace v krajně nepříznivých podmínkách jako např. prach, slunce, déšť, sníh, mráz, hluk, zvědavci apod., také nemožnost rozložit si celou dokumentaci a papírové podklady. Výpočetní práce je třeba provádět se značným vypětím a soustředěním, přičemž mnohdy podmínky v terénu nedovolují provádět práce s patřičným klidem, soustředěním a tím i spolehlivostí. Jak se ukázalo, výhodným řešením je provádět tyto práce v pracovním klidu kanceláře a výsledky zaslat prostřednictvím uživatelského serveru měřiči do terénu. Zkrácení celkového času vyplynulo z toho, že práce v terénu byly minimalizovány a data se přenášela ke zpracování do centra (kanceláře) a naopak. Pro technologii vytyčování staveb a hranic pozemků systémem GeoVYT a GeoPlan plní úlohu vzdáleného uživatelského serveru centrální počítač ve VÚGTK a Geoline se zajištěním veškerých dalších komunikačních potřeb (mezi terénem a kanceláří).

15 Server se připojí přes vzdálenou plochu se jménem teta.vugtk.cz port a dále je třeba zadat přihlašovací údaje. na serveru je umístěn sklad geodat a dalších dat přímo souvisejících s pořizováním dat pro vytyčování stavby a hranic pozemků (vstupní podklady pro zpracování, seznamy souřadnic, archivy výstupních a vstupních dat, digitální podoba předávané dokumentace vytyčených objektů), na webovém portálu je k dispozici ke stažení nadstavba pro grafickou část aplikace GeoPlan a GeoVYT jako nadstavba pro produkt MicroStation V8i, (pro případ potřeby), webová aplikace slouží k vytvoření a odeslání naměřených dat ve standardizovaném formátu souřadnic podrobných bodů a doplňkových údajů, V terénu pracuje mobilní klient vybavený notebookem umožňujícím přístup na internet. v notebooku je nainstalována aplikace pro přenos dat. Uživatel při práci s daty může přistupit k aplikacím běžícím na serveru, prostřednictvím modulu geodetického software GeoVYT. Na notebooku musí mít nainstalovaný produkt MicroStation V8i s nadstavbou nebo systém GROMA. Na server mohou přistupovat jak zaměstnanci podílející se na kancelářských pracích, tak i geodeti, kteří se pohybují v terénu a komunikují se serverem pomocí notebooku s mobilním připojením. Toto řešení vychází z předpokladu, že všichni zaměstnanci, ať se již pohybují v terénu nebo v kancelářích, mají přístup k internetu. Pro připojení k internetu v terénu není vyžadována velká přenosová rychlost, protože se většinou přenášejí textové informace nebo malé výkresové soubory. v případě využití WMS služeb (rastrová data) budou nároky na přenos dat vyšší.

16 Scénář systému pro obousměrné přenosy dat pro vytyčování hranic Pro testovací účely internetového a bezdrátového připojení bylo použito zařízení označované jako tablet PC spolu s kancelářským notebookem. Pro mobilní připojení byl využit operátor O2 a s připojením nebyly v testovaných lokalitách žádné problémy. Propojení měřického přístroje s počítačem, se provádí pomocí USB kabelu nebo pomocí standardního sériového kabelu (u starších typů geodetických přístrojů). Ověřování komunikace bylo provedeno na lokalitě k.ú. Chloumek, kde již existují testovací geodeta. Pro potřeby geodetických prací v terénu se momentálně jeví jako vhodné využít bezdrátových technologií k přenosu souřadnic z geodetického přístroje (totální stanice) do počítače geodeta (zeměměřiče). Současně se naměřené hodnoty odesílají do vzdálené kanceláře pro kontrolu měření a vyhotovení protokolu o vytyčení a situačního náčrtu. Pracovník v kanceláři má k dispozici naměřené hodnoty a v případě potřeby může požádat o doplňující informace z terénu. Toto spojení dává měření další kvalitativní parametr. Podmínkou je, že oba pracují nad stejnými daty (ve stejné struktuře geodat) a se stejným aplikačním SW, tj. GeoVYT a GROMA. Technologická linka pracuje následujícím postupem: 1. Geodetický přístroj (totální stanice Trimble, Leica ) se propojí s notebookem, který je pomocí modemu nebo mobilního telefonu připojen k internetu. Provede se připojení k serverové databázi, případně i k místní databázi. 2. Pomocí aplikace GeoVYT se stáhnou na lokální disk notebooku ze serveru potřebná digitální data. 3. Provede se měření polární metodou na body geodetického základu a podrobné body polohopisu digitální technické mapy (ověření stávajících určení nových bodů). 4. Pro vytyčování stavby a hranic pozemků byla využita technologie zpracování v reálném čase, kdy polní měření bylo přenášeno on-line prostřednictvím uživatelského serveru VÚGTK přímo do kanceláře. Výhodou technologie zpracování dat on-line je především dostupnost potřebných dat v terénu, rychlý přísun dodatečně potřebných (zapomenutých, chybějících) údajů práce je nepřerušena, kontrola procesu měření ve vzdálené kanceláři, což zajistí úplnost a spolehlivost dat, není potřeba opakovaně vyjíždět do terénu kvůli doměření. Data jsou k dispozici v digitální podobě na uživatelském serveru na jednom místě, data pro vytyčování stavby a hranic pozemků jsou tvořena v jedné technologické lince (terén x kancelář), dochází ke zvýšení kvality prací (okamžitá kontrola) a bezpečnosti práce (absolutní přehled o pracovní četě). 5. Zpracovatel v kanceláři pracuje taktéž se systémem GeoVYT, který mu kontinuálně zobrazuje podrobné body a jejich čísla podle příchozích souřadnic v grafickém prostředí MicroStationu V8i ve výkresu DGN a zpracovává protokol o vytyčení.

17 Výhody technologie zpracování dat pro tvorbu GeoVYT on-line. Dostupnost on-line všech podkladů pro rekognoskace v terénu, ověřování průběhu hranic pozemků a dat pro vytyčování stavby a hranic pozemků. Okamžitý přísun dodatečně potřebných (zapomenutých, chybějících) údajů práce je nepřerušena. Možnost okamžité kontroly procesu měření ve vzdálené kanceláři, což zajistí úplnost a spolehlivost dat. Není potřeba opakovaně provádět kopírování dat a dokumentací jsou k dispozici v digitální podobě. Jsou minimalizovány práce výpočetní a konstrukční povahy v mnohdy obtížných podmínkách v terénu. Zkrácení celkového času na zpracování zakázky je 20%. 4. Dílčí výstupy dosažené v roce 2014 Prvním výsledkem aplikovaného výzkumu a vývoje bylo podle harmonogramu řešení v roce 2014 vytvořit nový technologický postup pro vytyčování staveb a hranic pozemků vedených v katastru nemovitostí, který by standardizoval postup prací a zajistil kvalitu a včasnost provedení prací s využitím internetu a vzdálených databází. Tato technologie byla v roce 2014 úspěšně dokončena a ověřena v provozních podmínkách na vybrané stavbě a vytyčování hranic pozemků v katastrálním území Chloumek. Technologie popisuje nové měřické postupy, přenosy dat s využitím internetu, pořizování vstupních a výstupních sestav pro vytyčení, dokumentaci výsledků vytyčení a poskytnutí dat pro uživatele. Dílčí cíl byl splněn. Technologický postup pro vytyčování staveb a hranic pozemků tvoří samostatnou přílohu zprávy Druhým výsledkem v roce 2014 bylo v návaznosti na novou technologii vytvořit SW nástroj, který bude v prostředí MicroStation (a byl rozšířen i na GROMU) zajišťovat programové operace pro technologický postup vytyčování staveb a hranic pozemků s využitím internetu. Programování bylo upravováno podle potřeb nové technologie. Webová aplikace byla vyvinuta především pro podporu geodetů na stavbách a vytyčování hranic v katastru nemovitostí. Tato služba je připravena a budeme ji v budoucnu po dalším ověřování stability provozovat i jako placenou službu pro geodety na stavbách. Dílčí cíl byl splněn. Uživatelská příručka tvoří samostatnou přílohu zprávy a je vystavena na webu projektu.

18 5. Výsledky podle kategorie RIV a) Ověřená technologie pro vytyčování staveb a hranic pozemků. Nový technologický postup, který standardizuje postup prací a zajistí tím i kvalitu a včasnost provedených prací. Tato technologie byla ověřena na vybraném vzorku dat v lokalitě k.ú. Chloumek pro vytyčení bodů kanalizace. Technologie popisuje nové postupy měření, vytyčení, přenosy dat a digitální zpracování protokolu o vytyčení.

19 b) Software pro podporu vytyčení GeoVYT V návaznosti na novou technologii byl v prostředí MicroStation V8i vyvinut i nový SW s názvem GeoVYT pro podporu vytyčení staveb a hranic pozemků a výstupy do grafické části dokumentace byly rozšířeny i o systém GROMA. Programování navazuje na výstupy a poznatky nové technologie a tvoří s ní jednolitý proces. Součástí této etapy bylo i vyhotovení a ověření webové aplikace jednak pro podporu uživatelů a jednak pro možnost po ověření stability systému provozovat tuto technologii s využitím webu jako prodejní. Přenosy dat z terénu do kanceláře byly zajištěny programy na serveru, který je dílem firmy GEOLINE.

20 Řešitelský tým, jeho aktuální složení Ing. Milan Kocáb, MBA, (VÚGTK,v.v.i) - hlavní řešitel tel.: Zajišťuje koordinaci prací, vytváření nových postupů, testování a svolávání pracovních porad, zpracovává zprávy Ing. Jiří Lechner, CSc., (VÚGTK,v.v.i) tel , Provádí kontrolní činnosti, zpracovává dílčí zprávy, zajišťuje správnost technologického postupu Ing. Ilya Umnov, (VÚGTK,v.v.i), tel , Provádí testovací měření, zpracovává dílčí zprávy, zajišťuje spojení totální stanice s notebookem a dodržování technologie měření Ing. Alexandr Drbal, (VÚGTK,v.v.i), tel Provádí testovací práce, výběry vhodných datových sad, terénní měření Ing. Jana Zaoralová, Ph.D., (VÚGTK,v.v.i), tel , Provádí vývoj grafického modulu GeoDTM jeho testování, kontrolu a návrhy na technologickou správnost programů a zpracování příručky Ing. Jusuf Karavdič, (VÚGTK,v.v.i), tel , Provádí testování program a postupů, sestavení instalace program GeoDTM a návrhy na nové funkce systému Ing. David Vilím, (GEOLINE, s.r.o.) - spoluřešitel, tel , Provádí programátorské práce a vytváří server pro přenosy dat, programování systém GeoDTM, zpracování zpráv Ing. Jan Sehnal, (GEOLINE, s.r.o.), Provádí programátorské práce pro přenosy dat a program pro výpočty geodetických úloh (GROMA) Ing. Milan Halaburt, (GEOLINE, s.r.o.), Provádí testovací práce a přípravu podkladů pro příručky a zprávy Tomáš Soukup, (GEOLINE, s.r.o.), Provádí testovací práce a přípravu dat pro měření a testování výpočetních geodetických úloh (GROMA) Václava Skulínková, (VÚGTK,v.v.i), tel Technická podpora projektu

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k průběžné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: Název projektu: TA02011056 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Zpráva o řešení úkolu za I. pololetí 2011 Výzkum uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí Červen 2011 Výzkumný ústav geodetický,

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů

Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů Brno, 22. září 2015 Jana Kuzmová Geometrický plán - technický podklad pro provedení změny v souboru geodetických a popisných informací - musí být ověřen

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Funkční vzorek SW platformy pro ověřování datových rozhraní IS ve

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Technicko provozní evidence vodního toku Kocába od ústí do Vltavy k soutoku se Sychrovským potokem ř.km 0,0-27,322 Investor Zhotovitel : Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Geodetické práce pro KN (1)

Geodetické práce pro KN (1) Geodetické práce pro KN (1) Geodetické práce pro KN vytyčování hranic pozemků Ing. Milan Kocáb, Ing. Michal Volkmann Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Příloha D1 Směrnice IS DMVS LK Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Příloha č. 2 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ Strana 1 z 6 Základní údaje: Jsme geodetická kancelář působící od roku 2003 nejprve jako fyzická osoba Pavel Zdražil, od roku 2006 jako GEO75 s.r.o. Vlastníkem a jednatelem

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) Digitální technická mapa Moravskoslezského (DTM MSK) Zkušenosti z přípravy projektu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Ing. Ivan Ivanov Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Cíle projektu Hlavní

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

NABÍDKOVÝ CENÍK GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

NABÍDKOVÝ CENÍK GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE 1 GESplus Vackova 1552/8 155 00 Praha Stodůlky Michal Filip tel. 728 510 325 mike@filip.seznam.cz Miloš Chmelík tel. 724 009 473 chmelikmilos@seznam.cz NABÍDKOVÝ CENÍK PRO ROK 2013 GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ

Více

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení), Učební osnova předmětu Geodézie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho

Více

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 ČÚZK Ing. Milan Vaněček, Ing. Jitka Rubešová, Ing. Ivana Valdová Obsah Rozší šíření spolupráce

Více

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9.

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9. Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému - 4. 9. 2014 Bc. Dušan Stránský 4. 9. 2014 Jednotná technická mapa města Krnova ( JTMO ) Legislativní základy

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

Podmínky zpracování geodetické dokumentace

Podmínky zpracování geodetické dokumentace Podmínky zpracování geodetické dokumentace Stránka 1 z 10 OBSAH: 1 Účel a rozsah... 3 1.1. Definice pojmů a zkratek... 3 1.2. Přehled závazných právních předpisů... 3 1.3. Požadavky na geodetickou dokumenatci...

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Vytyčování hranic pozemků

Vytyčování hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

6.22. Praxe - PRA. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.22. Praxe - PRA. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.22. Praxe - PRA Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 15 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

ZPMZ v elektronické podobě v praxi. Třebíč 26. 9. 2013 Tomáš Bonacina www.bonacina.cz/katastr 1

ZPMZ v elektronické podobě v praxi. Třebíč 26. 9. 2013 Tomáš Bonacina www.bonacina.cz/katastr 1 ZPMZ v elektronické podobě v praxi Třebíč 26. 9. 2013 Tomáš Bonacina www.bonacina.cz/katastr 1 Obsah přednášky nutnost certifikátu tvorba souborů elektronického ZPMZ ověření zaručeným elektronickým podpisem

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Vytyčování hranic pozemků (1)

Vytyčování hranic pozemků (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje 2015" Technická dokumentace 1/11 Úvod Tento

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 0358P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Nasazení mobilního GIS

Nasazení mobilního GIS Nasazení mobilního GIS Dalkia implementuje ArcGIS for smartphone 28/05/2014 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě: 8,4 miliard obrat za rok 2013 Působnost ve 27

Více

VIBEX Uživatelská příručka

VIBEX Uživatelská příručka VIBEX Uživatelská příručka ŠKODA POWER s.r.o. ŠKODA VÝZKUM s.r.o. ČVUT FEL Praha PROFESS, spol. s r.o. Plzeň 2005 VIBEX je program, který slouží k identifikaci příčin změn ve vibračním chování turbosoustrojí.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Podrobné polohové bodové pole (1)

Podrobné polohové bodové pole (1) Podrobné polohové bodové pole (1) BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Prohloubení nabídky zeměměřictví dalšího vzdělávání

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Ověřená technologie zpracování záznamů z podrobného měření a tvorby geometrického plánu

Ověřená technologie zpracování záznamů z podrobného měření a tvorby geometrického plánu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. GEOLINE, s.r.o. Ověřená technologie zpracování záznamů z podrobného měření a tvorby geometrického plánu Řešitel: Ing. Milan Kocáb, MBA Spoluřešitel:

Více

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS zajišťuje příjem, zpracování a vyhodnocování informace z elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) připojených střežených

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích. Aleš Limpouch TopoL Software

Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích. Aleš Limpouch TopoL Software Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích Aleš Limpouch TopoL Software Lesnické aplikace GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích lesní hospodářské plány (LHP) součástí LHP je ze zákona

Více

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Úvod ní studie @fel.cvut.cz Téma bakalářské práce: Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Pokyny pro vypracování: Analyzujte IS ozdravných pobytů dětí a mládeže obecné zdravotní pojišťovny.

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Foresta SG, a.s. Vznik v roce 1992 Zaměření zejména na: Organizačně-ekonomické poradenství Analýzy/predikce lesního hospodaření Řízení a

Více

Výzkum uplatnění závěrů projektu econtentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIAN

Výzkum uplatnění závěrů projektu econtentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIAN Titulní list průběžné zprávy o řešení TB01CUZK004 s finanční podporou Technologické agentury České Republiky za období první etapy řešené od do 30. 11. 2012 Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

OKadresy (nejen) od UIR-ADR k RUIAN

OKadresy (nejen) od UIR-ADR k RUIAN OKadresy (nejen) od UIR-ADR k RUIAN Přechod na nový systém rychle a s minimálními náklady Jan Zindulka vedoucí projektu 24. 10. 2012 1 Obsah UIR-ADR Územně identifikační registr adres RUIAN Základní registr

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu.

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech,

Více

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM Jan Kmínek Český úřad zeměměřický a katastrální ČAGI Nový katastrální zákon Novotného lávka, 21.2.2014 Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky

Více

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální 1. 2. 3. 4. 5. Jiří Poláček Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN Český úřad zeměměřický a katastrální 1 2 Ohlédnutí do minulosti 3 1. 1 On-line ETL Jak to

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN (1) Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN DPLS a integrace nových měřických postupů Ing. Václav Šafář, VÚGTK, v.v.i., v vaclav.safar@vugtk.cz

Více