SOU SLUŽEB Novovysočanská 501/ P r a h a 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOU SLUŽEB Novovysočanská 501/5 190 00 P r a h a 9"

Transkript

1 P r a h a L/01 Starožitník Motto: Starožitnosti jsou dnes to jediné, co má budoucnost Jsme jediné STÁTNÍ učiliště v Praze a okolí, které zajišťuje výuku v maturitním oboru L/01 STAROŽITNÍK Základní informace Délka přípravy: 4 roky Učební obor je určen pro: dívky a chlapci Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška Poskytované vzdělání: úplné střední odborné Obor STAROŢITNÍK je svým zaměřením výjimečným oborem nejen v Evropě, ale pravděpodobně i na celém světě. Obor je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mají vztah k umění a historii. Znalosti a zkušenosti získávají během výuky vedené odborníky z různých odvětví uměleckých řemesel. Jsou vedeni k samostatnému rozpoznávání historických dobových slohů, uměleckořemeslných prvků a jejich původu, rozeznávají a posuzují techniky výroby uměleckých předmětů tak, aby byli schopni určit jejich původ, stáří a hodnotu. Mezi stěţejní studijní předměty patří: DĚJINY UMĚNÍ UŽITÉ UMĚNÍ TECHNIKY ODBORNÝ VÝCVIK VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA ZNALECTVÍ DEPOZITÁŘ PAMÁTKOVÁ PÉČE K prohloubení vědomostí slouţí odborné přednášky v muzeích, galeriích a aukčních síních.

2 P r a h a 9 Velký důraz je kladen na odborný výcvik, při kterém škola spolupracuje se Střediskem praktického vyučování Asociace staroţitníků, která zajišťuje kvalitní výuku v staroţitnických obchodech, v nichţ studenti získají znalosti legislativy v oblasti podnikání s uměleckými předměty, rady jak odborně poskytnout informace zákazníkovi a jak se zákazníkem postupovat podle psychologických hledisek. Učí se však především uplatňovat profesionální přístup. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší škole v oboru Zlatník a klenotník a získat tak další odbornou kvalifikaci. Dále mohou studovat na vysokých školách se zaměřením na Dějiny umění, Uţité umění nebo vyšších odborných školách v restaurátorských oborech.

3 34-56-L/01 Fotograf Digitální a klasická fotografie Absolvent studijního oboru Fotograf ukončeného maturitou zvládá práci s digitální i analogovou technikou, digitální zpracování obrazu, zpracování materiálů a zhotovování finálních fotografii různými zpracovatelskými postupy podle obrazového vstupu. Dokáţe provádět kontrolu a vyhodnocování informací pro zadané úkoly, přípravu fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek, včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů. Umí zhotovovat snímky v oblasti reprodukční nebo technické fotografie, fotografie architektury a krajiny či fotografie specializované pro různé technické a vědecké účely. Orientuje se v oblasti portrétní, reportáţní a reklamní fotografie. Zvládá úpravy digitálního obrazu a jeho přípravu pro další zpracování. Pouţívá fotografický i grafický software, vyuţívá digitální techniku ve všech oblastech fotografie. Zvláštní důraz je kladen na ovládnutí počítačové techniky a specializovaného sofware, posílení estetického vzdělávání v předmětech, jako jsou kupř. tvůrčí fotografický atelier, práce v grafické dílně, ateliérní cvičení a workshopy nebo na přednášky z dějin i současnosti fotografie s návštěvami výstav. Uplatnění absolventa: digitální laboratoře a počítačová studia, prodej fototechniky a materiálů, dokumentační centra, muzea, archivy, fotografická studia, redakce novin a časopisů, studium vyšší odborné, bakalářské a dále i magisterské na vysokých školách. Poţadavky na uchazeče: Zdravotní způsobilost pro obor (v případě pochybností doporučujeme konzultaci s pedagogy). Úspěšné absolvování základní školy. Praxe ve výtvarné oblasti či v oblasti fotografie vítána (ZUŠ, práce na počítači či fotokrouţek). Není ovšem podmínkou. (Pozor nejde o průběţné informování zájemců, ale o ucelený blok začínající vţdy přesně v hodin). Ve výjimečných a odůvodněných případech je moţná po domluvě se sekretářkou školy a vedením oboru fotograf osobní konzultace. Ubytování pro mimopraţské zájemce škola neposkytuje. Ţáci mají moţnost stravování v budově školy.

4 69-41-L/01 Kosmetické služby Základní údaje Délka přípravy: 4 roky Učební obor je určen pro: dívky Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška Poskytované vzdělání: úplné střední odborné Stručný popis učebního oboru Poskytování kvalifikovaných a kvalitních kosmetických sluţeb - základní odborné práce při přípravě klientů pro kosmetické úkony, např. povrchové čištění pleti, úprava obočí, barvení obočí a řas, napařování kompresí a přístroji, různé druhy manuálních masáţí obličeje, krku a dekoltu, aplikace masek, depilace, epilace, denní, večerní a fantazijní líčení, poradenské sluţby v kosmetickém ošetření pleti s ohledem na aktuální stav pleti a věk klienta. Poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy - manikúra, parafínové zábaly, lakování, masáţ rukou, Nail Art, pedikúra mokrá a medicinální, odstranění kuřích ok a mozolů, masáţ nohou. Zdravotní poţadavky na uchazeče Do studijního oboru mohou být přijaty pouze dívky, jejichţ stav posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ. Při výběru tohoto studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: - nemocemi pohybového ústrojí znemoţňujícími práci ve vynucené poloze - poruchami jemné motoriky horních končetin - prognosticky závaţnými alergickými onemocněními kůţe, dýchacích cest a spojivek - poruchami zraku (centrální ostrost 5/5, Jč. 1 moţno s korekcí, poruchami barvocitu). K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Profil absolventa učebního oboru Po ukončení přípravy v studijním oboru Kosmetička a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky umí absolventka : * navrhnout a zajistit zařízení a vybavení provozovny * volit pracovní postupy s ohledem na dodrţování technologických postupů a ekonomickou náročnost s přihlédnutím k individuálním přání klienta * připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nástroje, pomůcky a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů * připravit klienta pro kosmetické ošetření * určit aktuální stav pleti a v souladu se stavem zvolit vhodný způsob kosmetického ošetření * provádět povrchové čištění pleti, napářky, hluboké čištění pleti, aplikovat masky a zábaly, kosmetickou masáţ obličeje, krku a dekoltu, líčení v souladu s moderními trendy * určit koţní choroby vyskytující se na obličeji, rukou a nohou * provádět ošetření rukou a nohou * dokonale

5 obsluhovat přístrojové vybavení provozovny * profesionálně se chovat a vystupovat ve vztahu ke klientům * zhotovovat ceníky úkonů a kalkulovat prodejní cenu nabízených přípravků * orientovat se v trţním prostředí a aktivně vyuţívat ekonomické znalosti * komunikovat s klientem v cizím jazyce * Uplatnění absolventů Uplatnění absolventů z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je moţné v kosmetických salonech, které poskytují odborné profesionální sluţby v souladu s individuálními poţadavky klientů, módními trendy, zdravotně - hygienickými, estetickými a novými vědeckými poznatky. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.

6 Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou: Základní údaje H/03 Zlatník a klenotník Délka přípravy: 3 roky Učební obor je určen pro: dívky i hochy Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, úspěšné sloţení talentové zkoušky (mohou být přijati i dospělí, kteří jiţ v oboru pracují) Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška Poskytované vzdělání: střední odborné Stručný popis učebního oboru V průběhu tří let ţáci pracují s drahými kovy a pomocnými materiály, naučí se s nimi pracovat a hospodařit. Seznámí se s historií šperku a uměleckými styly. V prvním ročníku zvládnou základní techniky - řezání, pilování, jednoduchou montáţ a pájení. Na konci školního roku zvládnou vyrobit jednoduché prsteny, závěsy a náušnice. Druhý rok učení je zaměřen na náročné techniky při zhotovování sloţitých prstenů, broţí a řetězů. Ve třetím ročníku se klade důraz na jemné a přesné zvládnutí sloţité klenotnické techniky. Kaţdý ročník je ukončen samostatnou prací, kde ţáci zhotovují výrobky podle vlastních návrhů. Zdravotní poţadavky na uchazeče Do oboru mohou být přijatí pouze mladiství, nebo dospělí, jejichţ zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ. Profil absolventa učebního oboru V zájmu rozšíření svých odborných znalostí ţáci vyuţívají moţnost zúčastnit se kurzu fasování, který se pro ně i pro širší odbornou veřejnost kaţdoročně zajišťuje. Ţáci přicházejí do praxe připraveni a záleţí jen na nich, zda se budou věnovat výrobě nových šperků a klenotů nebo replikám šperků, opravám či výrobě ateliérového šperku. Uplatnění absolventů Po vykonání závěrečné zkoušky bude absolvent schopen pracovat v oboru zlatník a klenotník. Moţnosti uplatnění jsou v soukromé dílně (nutná praxe v oboru) nebo jako zaměstnanec zlatnické firmy.

7 Moţnosti dalšího vzdělávání absolventů Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na denní nástavbové studium - umělecké řemeslné práce nebo podnikání (v našem SOU).

8 82-51-H/09 Umělecký rytec Základní údaje Délka přípravy: 3 roky Učební obor je určen pro: dívky i hochy Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, úspěšné sloţení talentové zkoušky (mohou být přijati i dospělí (SŠ)) Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška Poskytované vzdělání: střední odborné Stručný popis učebního oboru Ţáci pracují v malém kolektivu. V průběhu tří let se učí umělecko řemeslnému rytí ve všech druzích materiálů a šperků. Součástí výuky je i zasazování kamenů. Zaměřují se na plochorytí - mědirytina, ocelorytina, poháry, urny, obrázky a zlatnické výrobky. Rytiny do výšky zlatotiskové rytiny, štočky a smaltované odznaky. Rytiny do hloubky a plastiky - medaile, pečetě, plakety aj. Zdravotní poţadavky na uchazeče Do oboru mohou být přijati pouze mladiství nebo dospělí, jejichţ zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ. Uplatnění absolventů Po vykonání závěrečné zkoušky budou absolventi schopni pracovat v oboru samostatně jak ve vlastní dílně (nutná praxe v oboru) tak v jiné rytecké dílně. Moţnosti dalšího vzdělávání absolventů Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí na denní nástavbové studium - umělecké řemeslné práce nebo podnikání (v našem SOU).

9 69-51-H/01 Kadeřník Základní údaje Délka přípravy: 3 roky Učební obor je určen pro: dívky i hochy Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška Poskytované vzdělání: střední odborné Stručný popis učebního oboru Holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a ţelezem, preparace vlasů, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků, vlasová kosmetika, péče o ruce a pleť. Pouţívání mycích a holicích prostředků, dezinfekčních přípravků, prostředků k odbarvování a barvení vlasů, preparačních a regeneračních přípravků, vlasového materiálu k vlásenkářským pracím, kosmetických přípravků na vlasy a pleť.obsluha a údrţba zařízení pro mytí, úpravu a vysoušení vlasů, údrţba nářadí a pomůcek. Zdravotní poţadavky na uchazeče Do oboru mohou být přijatí pouze mladiství, jejichţ zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ. Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy funkce pohybového a nosného systému (kontraindikací jsou i ploché nohy, kongeniální luxace a sklon k tvorbě varixů), dále chronická a alergická onemocnění kůţe rukou, obličeje a dýchacích cest. Nepřípustné je i onemocnění srdce, zejména závaţné chlopenní vady a vrozená srdeční onemocnění hemodynamicky závaţná. Nemoci nervové, zejména spojené s poruchami pohybových koordinací a funkcí, subkompenzované a dekompenzované záchvatové stavy. Do oboru nemohou být přijati uchazeči s projevem bacilonosičství a poruchy imunity. Profil absolventa učebního oboru Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvaţovat moţnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodrţovat je. Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede vyuţívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním ţivotě. Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v ţivnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

10 Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. Po ukončení přípravy v učebním oboru kadeřník, kadeřnice a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí volit vhodné technologické postupy práce, připravit potřebné nástroje a pomůcky, chemikálie a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů, provádět zkoušku citlivosti pokoţky a volit vhodné vlasové přípravky při mytí vlasů. Myje vlasy, provádí různé druhy masáţí vlasové pokoţky (ruční nebo s přístroji) s pouţitím kosmetických a regeneračních přípravků, stříhá vlasy a upravuje hustotu vlasů, natáčí vlasy na natáčky nebo krouţkuje vodovou ondulaci do hladkých vln, provádí ondulaci ţelezem, barví a odbarvuje vlasy a dorůstající vlasy, provádí přelivy, tónování a matování vlasů a trvalou ondulaci, ošetřuje vlas a vlasovou pokoţku obklady, provádí konečnou úpravu dámských a pánských účesů. Holí vousy, upravuje kníry a plnovousy, barví kníry a obočí. Umí hodnotit svou práci,provádět běţnou údrţbu pracovních prostředků, které pouţívá, organizovat svou práci a pracoviště, napomáhat spolupráci v kolektivu, vhodně navázat kontakt se zákazníkem na základě poznatků z psychologie a společenské výchovy. Dodrţuje zásady společenského chování a zásady osobní hygieny. Absolvent se orientuje v základních vztazích svého odvětví k ţivotnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před moţnými negativními vlivy. Dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby ţivotní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení. Dodrţuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodrţuje předpisy protipoţární ochrany a umí zacházet s protipoţárním zařízením. Příprava v učebním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen zhotovovat sloţité společenské a večerní účesy s pouţitím vlasových doplňků, provádět úpravy účesů podle schematického zobrazení nebo předlohy zpracované vysoce náročným způsobem, barvit vlasy do různých odstínů a vyuţívat nových forem barvení a odbarvování, barvit vlasy do prouţků, stahovat oxidační barvy z vlasů, provádět sušení vlasů do vln - foukanou a nové technologie preparace vlasů. Dále příprava v učebním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent uměl poskytovat poradenskou sluţbu z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu, spolupracovat na vývoji nových technologií účesové tvorby a na vývoji sluţeb v souladu s rozvojem techniky a posuzovat přímé i nepřímé vlivy své činnosti na ţivotní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědná stanoviska. Uplatnění absolventů Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky budou absolventi schopni pracovat v oboru kadeřník, kadeřnice. Moţnosti uplatnění jsou široké od vlastní soukromé provozovny aţ po větší zavedené salóny a provozovny.

11 Moţnosti dalšího vzdělávání absolventů Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou, nebo mohou studovat i na jiných druzích středních škol.

12 Základní údaje H/01 Krejčí dámské oděvy, zakázková výroba Délka přípravy: 3 roky Učební obor je určen pro: dívky i hochy Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška Poskytované vzdělání: střední odborné Stručný popis učebního oboru Zhotovování všech druhů svrchních oděvů z textilií a vývojových materiálů, ručním i strojovým šitím v průmyslové i zakázkové výrobě. Obsluhování a běţná údrţba různých šicích strojů s pouţitím speciálních zařízení (vodiče, zakladače, zahybače, apod.), strojů dělícího procesu (střihací a řezací stroje), ţehlící techniky a dalších pomocných zařízení. Zdravotní poţadavky na uchazeče Do učebního oboru mohou být přijímáni pouze mladiství, jejichţ zdravotní stav prověřil a písemně potvrdil dorostový lékař. Obor je vhodný i pro mladistvé se změněnou pracovní schopností. Porucha sluchu není překáţkou. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ. Profil absolventa učebního oboru Po ukončení přípravy v učebním oboru krejčí, krejčová se zaměřením pro dámské nebo pánské oděvy se absolvent správně a samostatně orientuje v celé oblasti výroby všech druhů dámských nebo pánských svrchních oděvů, včetně jejich střihových konstrukcí. Rozlišuje všechny běţně pouţívané materiály, zná jejich vlastnosti a umí je pouţívat. Zná základní principy modelování výrobku a pracuje podle předepsaných technologických postupů. Ovládá speciální šicí stroje střihací a dokončovací techniky, přídavná zařízení, jejich pouţití, obsluhu a běţnou údrţbu. Uplatňuje teoretické poznatky v praxi. Absolvent oboru krejčí, krejčová se zaměřením pro dámské oděvy je připraven zhotovovat základní i módní dámské pláště, kostýmy, halenky, kalhoty, vycházkové i společenské šaty. Absolvent oboru krejčí, krejčová se zaměřením pro pánské oděvy má předpoklady k dobrému zhotovení základních i módních druhů pánských kalhot, vest, sak, plášťů a společenských oděvů. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby si absolvent po příslušné praxi osvojil řemeslnou

13 zručnost a v práci se dokázal samostatně rozhodovat. Při prací dodrţuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, zná předpisy protipoţární ochrany. Uplatnění absolventů Po vykonání závěrečné zkoušky bude absolvent schopen pracovat ve zvoleném oboru. Má vytvořeny základní předpoklady v soukromém podnikání i pro zařazení do provozu výrobní organizace. Moţnosti dalšího vzdělávání absolventů Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent můţe ucházet o přijetí na dvouleté nástavbové studium na našem SOU, které je zakončeno maturitou.

školní vzdělávací program Kadeřník

školní vzdělávací program Kadeřník školní vzdělávací program Kadeřník SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název školního

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ 82 51 H / 03 ZLATNÍK A KLENOTNÍK Platnost ŠVP: od 1. září 2008 počínaje 1. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 69-51-H/01 Kadeřník Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika vzdělávacího programu...4 2.1. Identifikační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: Kadeřník Pro obor středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník Platnost ŠVP od 1. 9. 2013, počínaje prvním ročníkem. Obsah: Úvodní identifikační údaje:... 3

Více

OSOBNÍ A PROVOZNÍ SLUŽBY

OSOBNÍ A PROVOZNÍ SLUŽBY OSOBNÍ A PROVOZNÍ SLUŽBY Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA PAEDDR. VĚRA NĚMCOVÁ Praha 2007 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Vymezení okruhu povolání a jejich charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA OBOR VZDĚLÁNÍ 28-58-H/01 SKLÁŘ - VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA Platnost ŠVP:

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KADEŘNÍK

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KADEŘNÍK Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KADEŘNÍK Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Obsah : 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program Vlasová tvorba č.j. 776/2012 RVP 69-51-H/01 Kadeřník 2013 Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa...

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Kadeřník - Kopie 69-51-H/01 Kadeřník od 1. 9. 2011 69-51-H/01 Kadeřník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Kadeřník - Kopie Kadeřník Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru středního vzdělání s výučním listem 3-55-H/0 KLEMPÍŘ Schválil: Ing. Marcel Gause ředitel SPŠ

Více

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 VÝROBCE BIŢUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ - SKLENĚNÁ BIŢUTERIE

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iveta Cerulová 3. ročník kombinované studium Obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku TVORBA UČEBNÍCH

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář Střední odborná škola gastronomie a potravinářství U Jatek 8, 790 01 Jeseník Školní vzdělávací program 29-56-H/01 Řezník uzenář 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

7Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

7Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 7Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362 339 01 KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Strojírenství Kód a název oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Kadeřník 69-51-H/01Kadeřník Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 01. 09. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Stavebnictví pozemní stavitelství

Stavebnictví pozemní stavitelství Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 36-47-M/01 Stavebnictví pozemní stavitelství Název a adresa školy: Střední odborná

Více

školní vzdělávací program Strojní mechanik

školní vzdělávací program Strojní mechanik školní vzdělávací program Strojní mechanik SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více