Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro zpracování bakalářské práce"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Rozsah planosti dokumentu: Hornicko-geologická fakulta Název: Typ dokumentu: Číslo dokumentu: HGF_SME_08_001 Vlastník dokumentu: děkan HGF Směrnice Počet stran dokumentu: 25 Verze C Místo uložení a podoba originálu dokumentu: Děkanát HGF, listinná Vypracoval: doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. Datum: Podpis: Schválil: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,dr.h.c. Datum: Podpis: Schválil: Datum: Podpis: Schválil: Datum: Podpis: Do systému jakosti uvolnil: RNDr. Alena Labodová, Ph.D. Poznámka: Není-li výtisk tohoto dokumentu opatřen originálem razítka a podpisem Správce řízené dokumentace, není řízeným dokumentem! Datum: Podpis: Razítko a podpis Správce řízené dokumentace: Pořadové číslo řízené kopie:... HGF VŠB-TU Ostrava

2 Příručka pro studenty Hornicko-geologické fakulty Recenzovali: doc. Dr. RNDr. Jiří Luňáček, vedoucí institutu fyziky doc. Ing. Radomír Grygar, CSc., vedoucí institutu geologického inženýrství prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., vedoucí institutu hornického inženýrství a bezpečnosti Ing. Václav Mikulenka, PhD., vedoucí institutu geodézie a důlního měřictví doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, vedoucí institutu ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc., vedoucí institutu environmentálního inženýrství doc. Dr. Ing. Jiří Horák, vedoucí institutu geoinformatiky HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 2/25

3 OBSAH ÚVOD ZADÁNÍ PRÁCE POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Rozbor a zhodnocení úkolů Studium literatury o zadané metodě/postupu/nástroji a sběr informací Stanovení harmonogramu Aplikace zadané metody/postupu/nástroje Ověření výsledků Formulování závěru Zpracování dokumentace práce KOMPOZICE OBSAHU PRÁCE Titulní list Zadávací protokol Autorské prohlášení Anotace Obsah Seznam použitých zkratek Úvod Text práce Závěr Seznam použité literatury Seznamy obrázků, tabulek, příloh Přílohy ORGANIZAČNÍ POKYNY Úloha autora práce Úloha vedoucího práce Práce s literaturou Získávání a zpracování dat FORMÁLNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Text práce Desky a vazba práce Zpracování příloh ODEVZDÁNÍ, HODNOCENÍ A OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 21 7 CITOVANÁ LITERATURA DOPORUČENÁ LITERATURA HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 3/25

4 SEZNAM ZKRATEK České zkratky ČSN HGF VŠB-TUO Cizojazyčné zkratky ISO JPG, JPEG URL Československá (Česká) státní norma Hornicko-geologická fakulta Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava International Organization for Standardization Joint Photographic Experts Group Uniform Resource Locator HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 4/25

5 ÚVOD Jedním z celé řady milníků na cestě k absolvování studia na většině oborů vysokých škol je pro studenty bakalářských studijních programů zpracování a úspěšné obhájení bakalářské práce (dále jen práce ) [1]. Na vysoké škole technického zaměření má tento typ samostatného projevu studenta zpravidla charakter technické zprávy. Ze studijního a zkušebního řádu pro bakalářské studijní programy VŠB-TUO lze odvodit, že (upraveno podle [2]): Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen aplikovat zadanou metodu/postup/nástroj pro řešení daného úkolu a ústně a písemně prezentovat a následně i obhájit své řešení. Očekává se, že při zpracování zadaného tématu studenti v práci prokážou vědomosti a dovednosti získané v průběhu studia a schopnost samostatného a systematického řešení praktického úkolu. Toto vše má být navíc podtrženo solidní úrovní formální stránky zpracování. Tento dokument vznikl jako stručná příručka pro studenty bakalářského studia na HGF. Byl vytvořen s využitím původního textu Ing. Tomáše Peňáze, Ph.D. a s jeho laskavým souhlasem. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 5/25

6 1 ZADÁNÍ PRÁCE O zadání bakalářské práce se zmiňuje studijní a zkušební řád pro bakalářské studium VŠB-TUO [2]: Zadání bakalářských prací na základě návrhu jejich vedoucích vypisují vždy na začátku akademického roku vedoucí kateder. Témata mohou vycházet z návrhů předložených studenty ( 62 odst. 1 písm. f zákona [1]). Základní rámec zadání práce vymezuje rovněž v [2]: Zadání bakalářské práce obsahuje zejména stručnou charakteristiku problematiky úkolu, cílů, kterých má být dosaženo, základní literární prameny a jméno vedoucího bakalářské práce. Vedoucím bakalářské práce může být i osoba, která není zaměstnancem VŠB-TUO. Zadání bakalářské práce může logicky navazovat na předchozí samostatnou činnost studenta uskutečňovanou v průběhu předchozích let studia formou semestrálních či ročníkových projektů, případně projektů SVOČ a IGS. Legislativa [1] zakotvuje právo studenta navrhovat téma své práce. Vhodnost takto navrženého tématu posuzuje garant oboru a v případě, že takto navržené téma neuzná za vhodné, je studentovi přiděleno jiné téma. Zadání práce je zpracováno vedoucím práce prostřednictvím informačního systému EDISON. Vedoucím práce může být pedagogický nebo vědecký pracovník VŠB-TU Ostrava, případně vhodný odborník, který není zaměstnancem školy. Struktura zadání je dána legislativními předpisy VŠB-TUO a je promítnuta do příslušných formulářů informačního systému EDISON s tím, že požadovaný rozsah kvalifikační práce se zadává jako poslední řádek specifikace zadání. Požadovaný rozsah bakalářské práce (min max) stanoví garant oboru. Zadání práce tvoří pro studenta závazný rámec, od něhož se nesmí při zpracování odchýlit a jehož požadavky musí naplnit. Studenti se hlásí k tématům bakalářských prací prostřednictvím IS EDISON. V případě více zájemců o jedno téma vybere vedoucí práce jednoho studenta. Ostatní si musí vybrat jiné téma. Pokud si student přinese své vlastní téma, je mu přiděleno bez výběru. Konkrétní postup zadávání a schvalování témat a výběru vhodných řešitelů vychází z příslušných legislativních předpisů a je popsán v dokumentaci IS EDISON. Výsledný zadávací protokol je nezbytné vytisknout oboustranně na jeden list papíru. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 6/25

7 2 POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Postup zpracování lze rámcově vystihnout těmito základními body, které by měly následovat v posloupnosti: 1. rozbor a zhodnocení úkolů vyplývajících ze zadání práce, 2. studium literatury a sběr informací, 3. ujasnění postupu řešení a stanovení harmonogramu pro uskutečnění dílčích částí, 4. zpracování dostupných informací, aplikace zadané metody/postupu/nástroje, 5. ověření získaných výsledků a aplikované metody/postupu/nástroje, 6. formulování závěru, 7. zpracování dokumentace práce. 2.1 Rozbor a zhodnocení úkolů Nejdůležitějšími kroky, které by měly být provedeny studentem na začátku zpracování práce, je rozbor zadání a zhodnocení úkolů ze zadání vyplývajících. Jedná se o důležité předpoklady pro stanovení správného časového harmonogramu, podle něhož bude zpracování práce realizováno. Pro ověření správnosti zhodnocení zadaných úkolů je nezbytná konzultace autora s vedoucím práce, případně s doporučenými odborníky z praxe. 2.2 Studium literatury o zadané metodě/postupu/nástroji a sběr informací Studium literatury o zadané metodě/postupu/nástroji a další různé metody sběru informací (měření, statistická šetření, terénní průzkum apod.) jsou nepostradatelné pro dosažení dobré výchozí pozice k uskutečnění dalších kroků. Obvyklými zdroji informací, z nichž může autor čerpat, jsou: odborně zaměřené knihy, články v odborných periodikách, učebnice, skripta a sylaby, referáty uveřejněné ve sbornících z odborných akcí (konference, kongresy, semináře, ), habilitační, disertační, rigorózní, diplomové a bakalářské práce, dílčí a závěrečné zprávy grantů a výzkumných úkolů, legislativní materiály (zákony, vyhlášky, předpisy, ), normy, standardy, doporučení, metodiky, firemní dokumentace (prospekty, firemní časopisy, technické specifikace, ). Autor může narazit i na zdroje informací, které nejsou příliš důvěryhodné, resp. nemají odpovídající vědeckou hodnotu. Tento problém lze odhalit na základě srovnání s informacemi pocházejícími z jiných, důvěryhodných zdrojů. Veškeré zdroje informací je tedy nutné kriticky hodnotit, nelze bez rozmyslu přebírat cokoliv. Jakékoli pochybnosti je třeba konzultovat s vedoucím práce. 2.3 Stanovení harmonogramu Správně sestavený harmonogram přispívá nejen k efektivnějšímu využití časového fondu, který může autor věnovat řešení projektu, ale též k snadnější orientaci v dílčích HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 7/25

8 činnostech tvořících celý proces zpracování práce. Autor má možnost snadnější kontroly své práce. Při sestavování harmonogramu je třeba mít na paměti, že nelze počítat se striktním plněním dílčích úkolů sekvenčně, neboť zdržení jedné etapy řešení v takovém případě odsouvá etapy následující. V harmonogramu je tedy správné počítat s možností souběžného zpracování vhodného počtu dílčích úkolů všude tam, kde je to možné. V harmonogramu je vhodné vymezit si i časové rezervy, které pomohou překonat nenadálé potíže. Nové skutečnosti, související se zpracováním práce (např. posun dílčích etap zpracování), použije zpracovatel práce k provádění průběžné aktualizace harmonogramu. 2.4 Aplikace zadané metody/postupu/nástroje Na základě informací získaných studiem literatury provede autor praktickou aplikaci metody/postupu/nástroje na řešení jednotlivých zadaných úkolů. Postup práce je třeba dobře technicky dokumentovat, aby byly evidovány všechny významné okolnosti či nastavení, které mohou mít vliv na dosažený výsledek (například podmínky, za nichž proběhly experimenty, nastavení programů pro vyhodnocení výsledků měření apod.). 2.5 Ověření výsledků Důvěryhodnost získaných výsledků je klíčovým atributem základem pro pozitivní hodnocení práce. K prvotnímu posouzení reálnosti dosaženého výsledku často stačí bystrý úsudek resp. kvalifikovaný odhad. Výsledky je nutné ověřit nějakou objektivní metodou, například srovnáním s publikovanými výsledky získanými jinou metodou apod. 2.6 Formulování závěru Nezbytnou součástí práce je formulování závěru, který vyplývá z autorových experimentů, zjištění a úvah. Závěr má podávat shrnující informace o dosažených cílech, o způsobech jejich dosažení a dále i konstatování do jaké míry se podařilo naplnit zadání práce. Měl by být jasný, výstižný, úsporný. Dosažené výsledky by měl dávat do souvislosti s omezujícími podmínkami, tj. jaké zjednodušující předpoklady byly použity a jaká jsou omezení zadané metody/postupu/nástroje. Z těchto úvah musí vyplývat i omezení týkající se využitelnosti výsledků práce. 2.7 Zpracování dokumentace práce Výsledky řešení práce jsou zachyceny v písemné podobě bakalářské práce. Formálnímu zpracování práce se věnuje kapitola 5 FORMÁLNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 8/25

9 3 KOMPOZICE OBSAHU PRÁCE Správná a logická posloupnost dílčích částí tvořících obsah práce je důležitým předpokladem racionálního a efektivního členění publikovaných vědeckých poznatků. Každá práce je strukturována následujícím způsobem: titulní list, zadávací protokol, autorské prohlášení, anotace práce, obsah, seznam použitých zkratek, úvod, vlastní text práce, strukturovaný následujícím způsobem: - cíl práce zadaná metoda/postup/nástroj a zadaný úkol(y), - stručný popis použité metody/postupu/nástroje, - stručný popis použitých zdrojů (např. dat, výsledků měření, zpracovávaných vzorků apod., vč. jejich původu, resp. způsobu získání), - popis postupu řešení zadaného úkolu, - prezentace výsledků spolu s jejich ověřením a interpretací, závěr, seznam použité literatury, seznam obrázků, seznam tabulek, seznam příloh, přílohy, CD-R s kompletním textem práce ve formátu PDF a s přílohami a dalšími soubory komprimovanými do souborů ve formátu ZIP. Seznamy zkratek, příloh, obrázků, tabulek a přílohy jsou nepovinné položky; zařazují se podle potřeby. 3.1 Titulní list Titulní list obsahuje následující údaje (viz obr. 1): název školy, fakulty a institutu, jméno autora (v pořadí: získaný titul, křestní jméno, příjmení), název práce, označení díla: bakalářská práce, jméno vedoucího práce, sídlo univerzity (Ostrava) a rok odevzdání práce. 3.2 Zadávací protokol Povinnou součástí práce je oboustranný výtisk zadávacího protokolu, dokladující přesné znění zadání práce včetně jednoduchého strukturování do základních úkolů. Do originálu práce se vkládá podepsaný originál zadávacího protokolu, v ostatních výtiscích může být vložena oboustranná kopie zadávacího protokolu. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 9/25

10 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky NÁVRH GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY LANDEK bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Barbora Kušová Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Ostrava 2003 Obr. 1 Příklad úpravy titulního listu (rámeček není součástí formální úpravy; šedě uvedený text se nahradí textem odpovídajícím skutečnosti). HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 10/25

11 3.3 Autorské prohlášení Autorským prohlášením se student explicitně přihlašuje k výhradnímu autorství práce a současně vyjadřuje znalost práv VŠB-TUO k tomuto dílu. Toto prohlášení musí být napsáno na samostatném listu a vlastnoručně podepsáno celým jménem autora s udáním místa a data odevzdání práce (obr. 2). V případě, že autor v práci navázal na cizí autorské dílo, musí být tato skutečnost v prohlášení výslovně uvedena. Prohlášení - Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval(a) samostatně a uvedl(a) jsem všechny použité podklady a literaturu. Ve své programové aplikaci jsem použil modul pro transformaci vektorových dat mezi prostorovými referenčními systémy, vytvořený ing. Markétou Hanzlovou. - Byl(a) jsem byl seznámen(a) s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména 35 využití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a 60 školní dílo. - Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít ( 35 odst. 3). - Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. - Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je možno navštívit - Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona. - Bylo sjednáno, že užít své dílo bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). V Ostravě dne plné jméno autora podpis autora Obr. 2 Ukázka formulace místopřísežného prohlášení autora (rámeček není součástí formální úpravy; šedě uvedený text je příkladem, jak uvést převzatou práci jiného autora). 3.4 Anotace Anotace [9] je HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 11/25

12 stručná charakteristika knihy, článku apod. pro knihovnické a jiné odborné účely, doplňující bibliografický a katalogizační popis. Anotace má tedy být rovněž samozřejmou součástí každé bakalářské či jiné práce. Zpracovává se v českém a dále též v některém světovém jazyce (zpravidla v angličtině), v rozsahu 8-10 řádků, viz níže uvedený vzor. Bezprostředně pod každou z obou jazykových verzí anotace je uveden výčet několika klíčových slov (zpravidla 5-10), opět v příslušném jazyce. Summary This thesis treats an overview of used mobile geoinformation technologies and some possible applications of these technologies for rescue services are designed here. In the first part there is an explanation of the basic possibilities for the communication and the data transfer. Subsequently an overview of the mobile technologies and their using in the rescue services is incorporated. Further there is a processing and explanation of some particular mobile geoinformation technology applications and later, there is a design of the complex information system for rescue services based on these particular applications. Next part practically verifies the principles of some potential partial applications. At the end of the thesis there is a recommendation of the future steps for the initial building of the complex system for the rescue services support. Keywords: GPS, GIS, rescue services, mobile technologies Anotace Obr. 3 Ukázka anotace bakalářské práce a seznamu klíčových slov v anglickém jazyce V předložené práci je zpracován přehled používaných mobilních geoinformačních technologií a jsou navrženy některé možné aplikace těchto technologií v oblasti záchranných služeb. V první části jsou vysvětleny základní možnosti komunikace pro přenos dat. Následně je začleněn přehled současného stavu využití mobilních geoinformačních technologií u záchranných služeb. V další části jsou zpracovány a vysvětleny jednotlivé dílčí aplikace mobilních geoinformačních technologií a později je na základě těchto dílčích aplikací navržen ucelený informační systém pro účely záchranných služeb. V další části je zpracováno praktické ověření principů některých potenciálních dílčích aplikací. Na závěr práce je zařazeno doporučení budoucích kroků ve smyslu zahájení budování uceleného systému podpory zásahu záchranných služeb. Klíčová slova: GPS, GIS, záchranné služby, mobilní technologie Obr. 4 Ukázka anotace bakalářské práce a seznamu klíčových slov v českém jazyce 3.5 Obsah Pro sestavování obsahu je vhodné využít možnosti automatizovaného sestavení obsahu práce s pomocí k tomu určených funkcí vhodného textového editoru. Uvedenou funkčností disponuje celá řada běžně dostupných textových editorů ( MS WORD, OpenOffice Writer, LaTEX atd.). HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 12/25

13 3.6 Seznam použitých zkratek Součástí práce jsou s velkou pravděpodobností zkratky, které se v odborném technickém textu často vyskytují. Některé z nich nemusí být běžně používané, a proto si zaslouží přesné vysvětlení. Tuto úlohu plní seznam použitých zkratek, který by měl být dostatečně úplný. Samozřejmostí je řazení seznamu zkratek v abecedním pořadí. V případě rozsáhlejšího seznamu (řádově desítky položek) se doporučuje rozdělit tento na část s českými zkratkami a část cizojazyčnou. 3.7 Úvod Úvod je základní kapitolou, která podává nejobecnější východiska a motivy vedoucí k řešení práce, formuluje její technický a případně ekonomický, sociální či jiný význam. Mnohdy se pokouší vystihnout jejich souvislost se společenským vývojem, může naznačit i jejich vazby s legislativním rámcem. V případě celé řady autorů se jedná o kapitolu, která z jejich pohledu není považována za dostatečně důležitou, a podle toho k ní přistupují. Přitom dobře formulovaný úvod může potenciálnímu čtenáři práce poskytnout důležité vodítko k posouzení, zdali jej obsah práce zajímá. 3.8 Text práce Text práce má být vhodně strukturován do kapitol a podkapitol (maximálně tři číslované úrovně členění) s případnými dílčími závěry za každou kapitolou. Skladbu textu práce nelze svazovat striktními požadavky, neboť do značné míry závisí na tvůrčí invenci autora. Přesto lze doporučením následujících bodů vystihnout rámec, který by měl být autorem více či méně naplněn: cíl práce zadaná metoda/postup/nástroj a zadaný úkol(y), stručný popis použité metody/postupu/nástroje, stručný popis použitých zdrojů (např. dat, výsledků měření, zpracovávaných vzorků apod., vč. jejich původu, resp. způsobu získání), popis postupu řešení zadaného úkolu, prezentace výsledků spolu s jejich ověřením a interpretací. 3.9 Závěr Jedná se o závěrečnou kapitolu, která má podrobně zhodnotit dosažené výsledky a závěry řešení, zejména z hlediska splnění zadaných cílů (viz odstavec 2.6). Ne vždy bývá význam této kapitoly autorem dostatečně pochopen, z čehož mnohdy vyplývá i snaha o její formální naplnění, přičemž obsahem bývají vágně vyznívající klišé nebo skutečnosti, které již v předchozím textu jednou či vícekrát zazněly Seznam použité literatury Tato pasáž práce, zpravidla nazývaná Literatura či Použitá literatura, je nedílnou součástí korektního používání bibliografických citací a musí být sestavena dle platných technických norem [4]. Obzvláště při citaci některých speciálních typů dokumentů jako např. firemní literatura (manuály, návody k použití, příručky), normy, prospekty, www stránky atd. dochází velmi často k nepřesnostem či hrubým chybám. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 13/25

14 Seznam literatury bývá očíslovaný. V případě odkazů na jména autorů v textu je seznam řazený v abecedním pořádku autorů. V textu lze na citované práce jednotně odkazovat buďto číslem publikace uvedené v seznamu v hranaté závorce nebo přímo jménem autora s letopočtem (zpravidla v závorce). V případě více než dvou autorů publikace se v odkazu uvede jen první autor (bez křestního jména a jeho zkratky) + et al. (Prokop et al. 1995). V seznamu literatury se však uvádějí jména všech autorů. V případě dvou autorů se v odkazu uvedou obě jména (s letopočtem). Odkazy na nepublikované zprávy je třeba maximálně omezit. Citace označená v textu jako v tisku se může uvést v seznamu literatury jen za předpokladu, že u takového článku už došlo ke korektuře. Citace typu osobní sdělení se uvádí pouze v textu. Jako příklad správně sestaveného seznamu literatury může sloužit i kapitola Doporučená literatura, která je součástí této příručky. Byla vytvořena prvním ze dvou výše uvedených stylů. Příklady použití jiného, odlišného stylu pro sestavování seznamu literatury lze nalézt v [5]. Odkazy na webové stránky (pokud nejde o citování konkrétního dokumentu) se uvádí zvlášť na konci seznamu. Na některých místech v odborných publikacích jsou v seznamu použité literatury jednotlivé položky seznamu formátovány s předsazením prvního řádku. Jedná se v podstatě o estetickou úpravu, kterou norma nevyžaduje, ale zároveň ji ani neodmítá. Již malý počet bibliografických citací realizovaných pomocí čísla titulu v hranatých závorkách může přinést značné problémy ve chvíli, kdy se autor rozhodne do seznamu vložit další titul. Číselná řada se tím posune od položky odpovídající vloženému titulu a to znamená uskutečnit změnu čísel odkazů v celé práci. Situaci má výrazně usnadněnu autor, který využívá možností automatizovaného přečíslování s pomocí křížových odkazů a k tomu určených funkcí textového editoru. Výhody křížových odkazů ocení i ti autoři, kteří se rozhodnou pro jejich použití v odkazech na tabulky a obrázky v textu práce Seznamy obrázků, tabulek, příloh Obsahuje-li práce významné množství obrázků, tabulek či příloh (více než 10 kusů každého z uvedených typů) je vhodné zařadit pro lepší přehlednost práce též některý z výše uvedených seznamů Přílohy Jedná se o samostatně číslované přílohy, obsahující výkresy, výpisy zdrojových kódů programů, vývojové diagramy, fotografie a tabulky, pokud nemohly být zařazeny do textu a dále seznamy obrázků a tabulek. Podle jejich rozsahu je potřebné zvolit technicky vhodný způsob umístění do desek práce. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 14/25

15 4 ORGANIZAČNÍ POKYNY Pro zpracování prací mají studenti zpravidla minimálně v posledním semestru posledního ročníku vymezen prostor ve výuce ve formě semestrálního projektu, semináře k bakalářské práci apod. Některé obory dávají tento prostor i v několika semestrech. Kontrola stavu zpracování prací probíhá jednak formou osobních konzultací s vedoucím práce, jednak může probíhat i formou tzv. kontrolních dnů, uskutečňovaných v průběhu semestru v rámci různých semestrálních resp. ročníkových projektů, seminářů k bakalářské práci apod. za přítomnosti pedagogů institutu. V rámci kontrolního dne student přednese krátkou prezentaci zpravidla v rozsahu do 10 minut, dokreslující stav řešení práce a případně i aktuálně řešené problémy a v následné diskusi zodpoví dotazy přítomných a zareaguje na případné připomínky. Samozřejmostí je kvalitní příprava vystupujícího studenta využívajícího moderní prostředky audiovizuální techniky a prezentační programy. V konečném důsledku se jedná o praktický nácvik vystoupení před zkušební komisí při státní závěrečné zkoušce. 4.1 Úloha autora práce Od studenta se očekává především splnění zadání práce, k čemuž je třeba iniciativní přístup k řešení, samostatnost, systematičnost, sebekázeň a soudnost, tedy základní atributy charakterizující odbornou práci. Předpokladem zdárného zpracování práce je udržování pravidelných kontaktů s vedoucím práce formou konzultací a aktivní účast na kontrolních dnech, jsou-li pořádány. 4.2 Úloha vedoucího práce Úlohou vedoucího práce je činnost spočívající ve vedení studenta samostatně zpracovávajícího práci. Vedení začíná upřesněním zadání práce a doporučením vhodných zdrojů odborných informací, pokračuje kontrolou práce studenta a usměrňováním jeho činnosti formou konzultací. Po odevzdání práce zpracovává následně hodnocení vedoucího bakalářské práce. 4.3 Práce s literaturou Práce s literaturou patří k základním metodám poznávání, které používá i zpracovatel odborného díla, jakým je bakalářská práce. Vyžaduje se, aby v korektně sestaveném odborném textu byly uvedeny odkazy na knihy, články, či jiné dokumenty, z nichž autor čerpal. Důvodem citování je poskytnout čtenáři dostatek informací o dalších relevantních zdrojích informací, týkajících se předmětu zájmu, a také zdokumentování hranice mezi převzatými a vlastními poznatky. Jakýkoliv poznatek (kromě obecně známých informací), u kterého není uvedena citace, je považován za vlastní poznatek autora. Pokud tedy autor práce neuvede řádně citace u všech převzatých poznatků, dopouští se porušení zákona 212/2000 Sb., tzv. autorský zákon a může být dle tohoto zákona i stíhán. Z praktického hlediska se jedná o dva možné způsoby citování: přímé citování, citování formou odkazu. Při přímém citování musí být odstavce, které jsou doslovně citovány z literatury, zřetelně vyznačeny uvozovkami! HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 15/25

16 Citování formou odkazu se vyskytuje ve dvou odlišných variantách, které jsou formou názorných příkladů rozpracovány v příslušných normách [3], [4]. V textu lze na citované práce jednotně odkazovat buďto číslem publikace uvedené v seznamu použité literatury v hranaté závorce nebo přímo jménem autora s letopočtem (zpravidla v závorce). V případě dvou autorů se v odkazu uvedou obě jména (s letopočtem). V případě více než dvou autorů publikace se v odkazu uvede jen první autor (bez křestního jména a jeho zkratky) + et al. (Prokop et al. 1995). V seznamu literatury se však uvádějí jména všech autorů. Příklady citací sestavené podle platných norem je možné nalézt na WWW stránkách Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava. Tyto elektronicky publikované dokumenty formou konkrétních příkladů ilustrují způsoby citací nejrůznějších zdrojů [5s tím, že současně respektují požadavky nejrozšířenějších citačních stylů. Podklady, které nebyly veřejně vydány, musí být (pokud byly v textu citovány), přiloženy k bakalářské práci buď v originále, nebo ve fotokopii. Tato dokumentace bude po úspěšném ukončení státní závěrečné zkoušky absolventovi vrácena. V případě nedostupnosti tohoto pramene informací je nutno uvést majitele a adresu, kde se tato dokumentace nachází a předložit doklad o jejím zapůjčení. Jako příklad správně použitého citování literatury může sloužit způsob, který je využit v této příručce. 4.4 Získávání a zpracování dat Data používaná autorem pro zpracování práce musí být opatřena legálním způsobem. Student se při obdržení těchto dat musí seznámit s licenčními omezeními a dalšími podmínkami, které využití dat upravují. U některých dat může být vyžadováno uvádění zdroje na vytvořeném výstupu, toto musí student respektovat. Jedná se především o data zakoupená pro výuku či pro vědecké účely. Za určitých okolností jde i o data zapůjčená pro účely zpracování práce třetí osobou. Student, který taková data obdrží, je povinen učinit v rámci svých možností vše k zamezení neoprávněnému nakládání s nimi, resp. jejich zneužití nepovolanými osobami. Jde především o zabezpečení dat v prostředí výpočetního systému, o bezpečné uložení paměťových nosičů, atd. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 16/25

17 5 FORMÁLNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Formální stránka zpracování práce sehrává velice významnou roli ve výsledném dojmu, kterým práce působí na oponenta, členy zkušební komise u státní závěrečné zkoušky resp. na další čtenáře. Student se musí ve své práci (bez újmy na úplnosti a srozumitelnosti textu) vyjadřovat stručně a jasně a odborně, slohově i gramaticky správně. Text i přílohy bakalářské práce musí být před odevzdáním pečlivě prohlédnuty. Překlepy, chyby v tisku apod. musí být opraveny. Nedostatky bakalářské práce v tomto směru snižují klasifikaci i jinak obsahově dobré práce. Následující pokyny jsou uváděny pro prostředí MS Word z důvodu četnosti jeho používání. V případě použití jiného textového editoru se postupuje analogicky. 5.1 Text práce Text práce se tiskne na bílý papír formátu A4 s gramáží g.m -2 a s dostatečným kontrastem kvůli možnosti dodatečného kopírování. Je třeba dodržet následující zásady: u levého okraje stránky 3,5 cm, u pravého okraje stránky 2 cm, horní a spodní okraj stránky 3 cm, velikost písma běžného textu 12 bodů (typ písma: Times New Roman nebo Arial), text zarovnat do bloku, řádkování 1 1,5, mezera před nadpisem b, mezera před odstavcem 6 b, první řádek každého odstavce, doporučené odsazení 1 1,5 cm, není podmínkou, záhlaví a zápatí práce: o záhlaví: jméno a příjmení autora a (zkrácený) název práce, oddělený dvojtečkou, umístěno na střed o zápatí: vlevo rok, vpravo číslo stránky arabskou číslicí, stránky musí být průběžně číslovány, při dolním okraji stránky, číslování textu bakalářské práce se začíná od jedničky, první číslovanou stránkou je Úvod, obrázky, tabulky a grafy jsou umístěny přímo v textu nebo na samostatných stránkách jako příloha; každý obrázek (tabulka, graf) musí být opatřen číslem a názvem (popisem), práce se tiskne jednostranně, po pravé straně. Nejlepší čitelnost textu zajistí použití proporcionálního patkového fontu (např. Times New Roman), který je použit rovněž ve standardních odstavcích základního textu této příručky. Neproporcionální fonty (např. Courier New) nebo fonty dekorativní (např. Tahoma) se pro psaní základního textu nepoužívají. Názvy kapitol je vhodné psát jednotným bezpatkovým proporcionálním fontem (např. Arial) s tím, že hierarchie strukturování práce do jednotlivých kapitol a podkapitol se zajišťuje odlišnými styly nadpisů. Tyto styly využívají stejný font v odstupňované velikosti podle úrovně vnoření, nebo se nadpisy kapitol nejvyšší úrovně píší velkými písmeny. Číslování kapitol se volí jednotné, nejčastěji jako tzv. desetinné třídění. U díla, které rozsahem odpovídá bakalářské práci, se doporučuje používat maximálně 3 hierarchické úrovně označování kapitol. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 17/25

18 Matematické vzorce, použité v textu práce, musí po formální stránce odpovídat obvyklé matematické syntaxi. V žádném případě nesmí být pro seznámení s použitým teoretickým východiskem či použitou metodou výpočtu použita syntaxe programovacího jazyka či tabulkového procesoru. Ta může být využita pouze v případě, kdy autor dokumentuje použitou informační technologii prostřednictvím výpisu zdrojového textu programu či příkazového souboru. Obrázky a tabulky vložené v textu práce musí být označeny samostatným popisem umístěným pod obrázkem či nad tabulkou. Popis se skládá z čísla a názvu obrázku či tabulky. V textu se pak používají odkazy na obrázek či tabulku, o nichž je na daném místě textu zmínka. Z technického hlediska je popis obrázku nebo tabulky vhodné řešit vloženým titulkem (důležité pro automatické generování seznamů), napsaným vhodným stylem (velikost písma textu 10 bodů, typ písma Times New Roman nebo Ariel, řez písma kurzíva, text zarovnat na střed, řádkování 1 1,5) a odkaz na obrázek či tabulku v textu technikou křížového odkazu na příslušný titulek. Tím je zajištěna maximální operativnost při vkládání nových obrázků či tabulek do textu resp. při vypouštění obrázků a tabulek již dříve vložených. U obrázků se titulek vkládá pod něj, v případě tabulky naopak nad ni. Jako samostatný dokument je publikována šablona textového editoru MS Word, respektující výše uvedené pokyny a usnadňující psaní bakalářské práce. 5.2 Desky a vazba práce Práce musí být odevzdána ve dvou exemplářích svázaných v polotvrdých deskách s pevnou nerozebíratelnou vazbou (tj. nikoliv např. kroužkovou). Čelní strana desek nese následující údaje: název školy, fakulty a institutu, označení díla: bakalářská práce, sídlo univerzity (Ostrava) a rok odevzdání práce, jméno autora (v pořadí: titul, křestní jméno, příjmení). Příklad je uveden na obr. 5. Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnosti názvu školy (fakulty a institutu) a dále psaní velkých písmen v názvu školy resp. fakulty. Zadní strana a obě vnitřní strany desek se ponechávají prázdné. Na vnitřní straně zadní desky může být vlepena kapsa na umístění vložených příloh a na vložení datového nosiče (CD-R nebo DVD-R) s vypáleným textem práce a dalšími výstupy, které vznikly v průběhu digitálního zpracování práce (data, zdrojové i přeložené programy, rastrový či vektorový obraz map nebo schémat, atd.). Na CD nebo DVD, které je povinnou přílohou každého výtisku práce, bude uložen text práce současně ve formátu PDF. Soubor nesmí být nijak uzamčený nebo jinak chráněný. Ostatní soubory se ukládají jako komprimované ve formátu ZIP. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 18/25

19 Pokud autor zpracovává data důvěrného či interního charakteru, jsou tato uváděna ve zvláštní příloze, která je poskytnuta k dispozici komisi při obhajobě práce. Tato příloha není trvalou součástí práce. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ostrava 2003 Jiří Prostor Obr. 5 Ukázka desek práce (rámeček není součástí formální úpravy; šedě uvedený text se nahradí textem odpovídajícím skutečnosti). 5.3 Zpracování příloh Přílohy musí být vyhotoveny na jakostním papíru vhodného druhu. Formáty větší než A4 musí být na normalizovanou velikost A4 složeny normalizovaným způsobem. Úprava a popis výkresů a náčrtů, kótování strojnických výkresů, vývojových diagramů a logických obvodů apod. jsou dány příslušnými technickými normami. Pokud byl v rámci řešení bakalářské práce zpracován programový produkt (modul), musí být náležitě dokumentován a komentován. Vedle popisu funkce a ovládání programu je nutné uvést i popis struktury programu, popis definovaných funkcí a proměnných v programu. Stejně tak je nutné, aby všechny funkce a proměnné byly popsány v komentářích ve zdrojovém textu programu a dále i u všech jeho modulů. Programy musí být napsány a komentovány tak, aby bylo možno jim porozumět a následně převzít pro řešení navazujících projektů. Každá výkresová příloha/mapa se označí dle požadavků technických norem s uvedením podstatných údajů přílohy (např. číslo přílohy, měřítko, obsah přílohy, datum a HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 19/25

20 jméno autora). Pokud budou připojeny fotografie formátu A4 nebo většího, pak je možno tabulku napsat na rub listu. Mapy, které jsou výstupem práce, musí být zpracovány v duchu zvyklostí kartografické tvorby [7], [8]. Text práce bude navíc transformován i do formátu PDF a následně umístěn na datový nosič jako povinná příloha práce a vložen do IS EDISON, resp. jiného informačního systému, sloužícího pro evidenci kvalifikačních prací. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 20/25

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Pokyny pro zpracování diplomové práce

Pokyny pro zpracování diplomové práce VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Rozsah planosti dokumentu: Hornicko-geologická fakulta Název: http://www.hgf.vsb.cz Typ dokumentu: Číslo dokumentu: HGF_SME_08_002 Vlastník

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Směrnice děkana HGF č. 1/2008

Směrnice děkana HGF č. 1/2008 VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Rozsah planosti dokumentu: Hornicko-geologická fakulta Název: http://www.hgf.vsb.cz Směrnice děkana HGF č. 1/2008 Typ dokumentu: Číslo dokumentu:

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 7/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 7/2015 Účinnost dokumentu od: 1 3 2015 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č 7/2015 Zásady pro vypracování diplomové, bakalářské práce Řízená kopie č: Razítko: 1/14

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 7/2011. Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 7/2011. Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce Účinnost dokumentu od: 1 9 2011 Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č 7/2011 Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce Řízená kopie č: Razítko:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r.

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r. Příkaz ředitele č. 8a Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky z odborných předmětů formou Název předpisu: vypracování maturitní práce a její obhajoby Datum platnosti: od 1. února 2016 Inovace

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování A. Diplomové a bakalářské práce Zajištění na katedrách 1. Při zadání diplomové

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Semestrální práce (písmo 16)

Semestrální práce (písmo 16) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (písmo12) Semestrální práce (písmo 16) Předmět: Neželezné kovy (písmo 14) Téma č.: XX (písmo 14) Název: (česky,

Více

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M)

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) Bakalářský studijní obor Mikroelektronika a technologie FEKT VUT v Brně Akademický rok 2011/2012 Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) pro studenty 3. ročníku oboru Mikroelektronika a

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E

S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E Žáci zpracovávají maturitní práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění maturitních zkoušek. Standard se týká všech čtyřletých oborů vzdělávání.

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP)

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) 1) Hlavní fakta..str.1 2) Sep.sks.cz..str.2 3) Téma. str.2 4) Postupy psaní BP.str.3 5) Projekt.str.4 6) Metody...str.5 7) Struktura BP. str.5 8) Formální úprava...str.7

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více