Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro zpracování bakalářské práce"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Rozsah planosti dokumentu: Hornicko-geologická fakulta Název: Typ dokumentu: Číslo dokumentu: HGF_SME_08_001 Vlastník dokumentu: děkan HGF Směrnice Počet stran dokumentu: 25 Verze C Místo uložení a podoba originálu dokumentu: Děkanát HGF, listinná Vypracoval: doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. Datum: Podpis: Schválil: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,dr.h.c. Datum: Podpis: Schválil: Datum: Podpis: Schválil: Datum: Podpis: Do systému jakosti uvolnil: RNDr. Alena Labodová, Ph.D. Poznámka: Není-li výtisk tohoto dokumentu opatřen originálem razítka a podpisem Správce řízené dokumentace, není řízeným dokumentem! Datum: Podpis: Razítko a podpis Správce řízené dokumentace: Pořadové číslo řízené kopie:... HGF VŠB-TU Ostrava

2 Příručka pro studenty Hornicko-geologické fakulty Recenzovali: doc. Dr. RNDr. Jiří Luňáček, vedoucí institutu fyziky doc. Ing. Radomír Grygar, CSc., vedoucí institutu geologického inženýrství prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., vedoucí institutu hornického inženýrství a bezpečnosti Ing. Václav Mikulenka, PhD., vedoucí institutu geodézie a důlního měřictví doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, vedoucí institutu ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc., vedoucí institutu environmentálního inženýrství doc. Dr. Ing. Jiří Horák, vedoucí institutu geoinformatiky HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 2/25

3 OBSAH ÚVOD ZADÁNÍ PRÁCE POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Rozbor a zhodnocení úkolů Studium literatury o zadané metodě/postupu/nástroji a sběr informací Stanovení harmonogramu Aplikace zadané metody/postupu/nástroje Ověření výsledků Formulování závěru Zpracování dokumentace práce KOMPOZICE OBSAHU PRÁCE Titulní list Zadávací protokol Autorské prohlášení Anotace Obsah Seznam použitých zkratek Úvod Text práce Závěr Seznam použité literatury Seznamy obrázků, tabulek, příloh Přílohy ORGANIZAČNÍ POKYNY Úloha autora práce Úloha vedoucího práce Práce s literaturou Získávání a zpracování dat FORMÁLNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Text práce Desky a vazba práce Zpracování příloh ODEVZDÁNÍ, HODNOCENÍ A OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 21 7 CITOVANÁ LITERATURA DOPORUČENÁ LITERATURA HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 3/25

4 SEZNAM ZKRATEK České zkratky ČSN HGF VŠB-TUO Cizojazyčné zkratky ISO JPG, JPEG URL Československá (Česká) státní norma Hornicko-geologická fakulta Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava International Organization for Standardization Joint Photographic Experts Group Uniform Resource Locator HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 4/25

5 ÚVOD Jedním z celé řady milníků na cestě k absolvování studia na většině oborů vysokých škol je pro studenty bakalářských studijních programů zpracování a úspěšné obhájení bakalářské práce (dále jen práce ) [1]. Na vysoké škole technického zaměření má tento typ samostatného projevu studenta zpravidla charakter technické zprávy. Ze studijního a zkušebního řádu pro bakalářské studijní programy VŠB-TUO lze odvodit, že (upraveno podle [2]): Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen aplikovat zadanou metodu/postup/nástroj pro řešení daného úkolu a ústně a písemně prezentovat a následně i obhájit své řešení. Očekává se, že při zpracování zadaného tématu studenti v práci prokážou vědomosti a dovednosti získané v průběhu studia a schopnost samostatného a systematického řešení praktického úkolu. Toto vše má být navíc podtrženo solidní úrovní formální stránky zpracování. Tento dokument vznikl jako stručná příručka pro studenty bakalářského studia na HGF. Byl vytvořen s využitím původního textu Ing. Tomáše Peňáze, Ph.D. a s jeho laskavým souhlasem. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 5/25

6 1 ZADÁNÍ PRÁCE O zadání bakalářské práce se zmiňuje studijní a zkušební řád pro bakalářské studium VŠB-TUO [2]: Zadání bakalářských prací na základě návrhu jejich vedoucích vypisují vždy na začátku akademického roku vedoucí kateder. Témata mohou vycházet z návrhů předložených studenty ( 62 odst. 1 písm. f zákona [1]). Základní rámec zadání práce vymezuje rovněž v [2]: Zadání bakalářské práce obsahuje zejména stručnou charakteristiku problematiky úkolu, cílů, kterých má být dosaženo, základní literární prameny a jméno vedoucího bakalářské práce. Vedoucím bakalářské práce může být i osoba, která není zaměstnancem VŠB-TUO. Zadání bakalářské práce může logicky navazovat na předchozí samostatnou činnost studenta uskutečňovanou v průběhu předchozích let studia formou semestrálních či ročníkových projektů, případně projektů SVOČ a IGS. Legislativa [1] zakotvuje právo studenta navrhovat téma své práce. Vhodnost takto navrženého tématu posuzuje garant oboru a v případě, že takto navržené téma neuzná za vhodné, je studentovi přiděleno jiné téma. Zadání práce je zpracováno vedoucím práce prostřednictvím informačního systému EDISON. Vedoucím práce může být pedagogický nebo vědecký pracovník VŠB-TU Ostrava, případně vhodný odborník, který není zaměstnancem školy. Struktura zadání je dána legislativními předpisy VŠB-TUO a je promítnuta do příslušných formulářů informačního systému EDISON s tím, že požadovaný rozsah kvalifikační práce se zadává jako poslední řádek specifikace zadání. Požadovaný rozsah bakalářské práce (min max) stanoví garant oboru. Zadání práce tvoří pro studenta závazný rámec, od něhož se nesmí při zpracování odchýlit a jehož požadavky musí naplnit. Studenti se hlásí k tématům bakalářských prací prostřednictvím IS EDISON. V případě více zájemců o jedno téma vybere vedoucí práce jednoho studenta. Ostatní si musí vybrat jiné téma. Pokud si student přinese své vlastní téma, je mu přiděleno bez výběru. Konkrétní postup zadávání a schvalování témat a výběru vhodných řešitelů vychází z příslušných legislativních předpisů a je popsán v dokumentaci IS EDISON. Výsledný zadávací protokol je nezbytné vytisknout oboustranně na jeden list papíru. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 6/25

7 2 POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Postup zpracování lze rámcově vystihnout těmito základními body, které by měly následovat v posloupnosti: 1. rozbor a zhodnocení úkolů vyplývajících ze zadání práce, 2. studium literatury a sběr informací, 3. ujasnění postupu řešení a stanovení harmonogramu pro uskutečnění dílčích částí, 4. zpracování dostupných informací, aplikace zadané metody/postupu/nástroje, 5. ověření získaných výsledků a aplikované metody/postupu/nástroje, 6. formulování závěru, 7. zpracování dokumentace práce. 2.1 Rozbor a zhodnocení úkolů Nejdůležitějšími kroky, které by měly být provedeny studentem na začátku zpracování práce, je rozbor zadání a zhodnocení úkolů ze zadání vyplývajících. Jedná se o důležité předpoklady pro stanovení správného časového harmonogramu, podle něhož bude zpracování práce realizováno. Pro ověření správnosti zhodnocení zadaných úkolů je nezbytná konzultace autora s vedoucím práce, případně s doporučenými odborníky z praxe. 2.2 Studium literatury o zadané metodě/postupu/nástroji a sběr informací Studium literatury o zadané metodě/postupu/nástroji a další různé metody sběru informací (měření, statistická šetření, terénní průzkum apod.) jsou nepostradatelné pro dosažení dobré výchozí pozice k uskutečnění dalších kroků. Obvyklými zdroji informací, z nichž může autor čerpat, jsou: odborně zaměřené knihy, články v odborných periodikách, učebnice, skripta a sylaby, referáty uveřejněné ve sbornících z odborných akcí (konference, kongresy, semináře, ), habilitační, disertační, rigorózní, diplomové a bakalářské práce, dílčí a závěrečné zprávy grantů a výzkumných úkolů, legislativní materiály (zákony, vyhlášky, předpisy, ), normy, standardy, doporučení, metodiky, firemní dokumentace (prospekty, firemní časopisy, technické specifikace, ). Autor může narazit i na zdroje informací, které nejsou příliš důvěryhodné, resp. nemají odpovídající vědeckou hodnotu. Tento problém lze odhalit na základě srovnání s informacemi pocházejícími z jiných, důvěryhodných zdrojů. Veškeré zdroje informací je tedy nutné kriticky hodnotit, nelze bez rozmyslu přebírat cokoliv. Jakékoli pochybnosti je třeba konzultovat s vedoucím práce. 2.3 Stanovení harmonogramu Správně sestavený harmonogram přispívá nejen k efektivnějšímu využití časového fondu, který může autor věnovat řešení projektu, ale též k snadnější orientaci v dílčích HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 7/25

8 činnostech tvořících celý proces zpracování práce. Autor má možnost snadnější kontroly své práce. Při sestavování harmonogramu je třeba mít na paměti, že nelze počítat se striktním plněním dílčích úkolů sekvenčně, neboť zdržení jedné etapy řešení v takovém případě odsouvá etapy následující. V harmonogramu je tedy správné počítat s možností souběžného zpracování vhodného počtu dílčích úkolů všude tam, kde je to možné. V harmonogramu je vhodné vymezit si i časové rezervy, které pomohou překonat nenadálé potíže. Nové skutečnosti, související se zpracováním práce (např. posun dílčích etap zpracování), použije zpracovatel práce k provádění průběžné aktualizace harmonogramu. 2.4 Aplikace zadané metody/postupu/nástroje Na základě informací získaných studiem literatury provede autor praktickou aplikaci metody/postupu/nástroje na řešení jednotlivých zadaných úkolů. Postup práce je třeba dobře technicky dokumentovat, aby byly evidovány všechny významné okolnosti či nastavení, které mohou mít vliv na dosažený výsledek (například podmínky, za nichž proběhly experimenty, nastavení programů pro vyhodnocení výsledků měření apod.). 2.5 Ověření výsledků Důvěryhodnost získaných výsledků je klíčovým atributem základem pro pozitivní hodnocení práce. K prvotnímu posouzení reálnosti dosaženého výsledku často stačí bystrý úsudek resp. kvalifikovaný odhad. Výsledky je nutné ověřit nějakou objektivní metodou, například srovnáním s publikovanými výsledky získanými jinou metodou apod. 2.6 Formulování závěru Nezbytnou součástí práce je formulování závěru, který vyplývá z autorových experimentů, zjištění a úvah. Závěr má podávat shrnující informace o dosažených cílech, o způsobech jejich dosažení a dále i konstatování do jaké míry se podařilo naplnit zadání práce. Měl by být jasný, výstižný, úsporný. Dosažené výsledky by měl dávat do souvislosti s omezujícími podmínkami, tj. jaké zjednodušující předpoklady byly použity a jaká jsou omezení zadané metody/postupu/nástroje. Z těchto úvah musí vyplývat i omezení týkající se využitelnosti výsledků práce. 2.7 Zpracování dokumentace práce Výsledky řešení práce jsou zachyceny v písemné podobě bakalářské práce. Formálnímu zpracování práce se věnuje kapitola 5 FORMÁLNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 8/25

9 3 KOMPOZICE OBSAHU PRÁCE Správná a logická posloupnost dílčích částí tvořících obsah práce je důležitým předpokladem racionálního a efektivního členění publikovaných vědeckých poznatků. Každá práce je strukturována následujícím způsobem: titulní list, zadávací protokol, autorské prohlášení, anotace práce, obsah, seznam použitých zkratek, úvod, vlastní text práce, strukturovaný následujícím způsobem: - cíl práce zadaná metoda/postup/nástroj a zadaný úkol(y), - stručný popis použité metody/postupu/nástroje, - stručný popis použitých zdrojů (např. dat, výsledků měření, zpracovávaných vzorků apod., vč. jejich původu, resp. způsobu získání), - popis postupu řešení zadaného úkolu, - prezentace výsledků spolu s jejich ověřením a interpretací, závěr, seznam použité literatury, seznam obrázků, seznam tabulek, seznam příloh, přílohy, CD-R s kompletním textem práce ve formátu PDF a s přílohami a dalšími soubory komprimovanými do souborů ve formátu ZIP. Seznamy zkratek, příloh, obrázků, tabulek a přílohy jsou nepovinné položky; zařazují se podle potřeby. 3.1 Titulní list Titulní list obsahuje následující údaje (viz obr. 1): název školy, fakulty a institutu, jméno autora (v pořadí: získaný titul, křestní jméno, příjmení), název práce, označení díla: bakalářská práce, jméno vedoucího práce, sídlo univerzity (Ostrava) a rok odevzdání práce. 3.2 Zadávací protokol Povinnou součástí práce je oboustranný výtisk zadávacího protokolu, dokladující přesné znění zadání práce včetně jednoduchého strukturování do základních úkolů. Do originálu práce se vkládá podepsaný originál zadávacího protokolu, v ostatních výtiscích může být vložena oboustranná kopie zadávacího protokolu. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 9/25

10 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky NÁVRH GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY LANDEK bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Barbora Kušová Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Ostrava 2003 Obr. 1 Příklad úpravy titulního listu (rámeček není součástí formální úpravy; šedě uvedený text se nahradí textem odpovídajícím skutečnosti). HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 10/25

11 3.3 Autorské prohlášení Autorským prohlášením se student explicitně přihlašuje k výhradnímu autorství práce a současně vyjadřuje znalost práv VŠB-TUO k tomuto dílu. Toto prohlášení musí být napsáno na samostatném listu a vlastnoručně podepsáno celým jménem autora s udáním místa a data odevzdání práce (obr. 2). V případě, že autor v práci navázal na cizí autorské dílo, musí být tato skutečnost v prohlášení výslovně uvedena. Prohlášení - Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval(a) samostatně a uvedl(a) jsem všechny použité podklady a literaturu. Ve své programové aplikaci jsem použil modul pro transformaci vektorových dat mezi prostorovými referenčními systémy, vytvořený ing. Markétou Hanzlovou. - Byl(a) jsem byl seznámen(a) s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména 35 využití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a 60 školní dílo. - Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít ( 35 odst. 3). - Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. - Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je možno navštívit - Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona. - Bylo sjednáno, že užít své dílo bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). V Ostravě dne plné jméno autora podpis autora Obr. 2 Ukázka formulace místopřísežného prohlášení autora (rámeček není součástí formální úpravy; šedě uvedený text je příkladem, jak uvést převzatou práci jiného autora). 3.4 Anotace Anotace [9] je HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 11/25

12 stručná charakteristika knihy, článku apod. pro knihovnické a jiné odborné účely, doplňující bibliografický a katalogizační popis. Anotace má tedy být rovněž samozřejmou součástí každé bakalářské či jiné práce. Zpracovává se v českém a dále též v některém světovém jazyce (zpravidla v angličtině), v rozsahu 8-10 řádků, viz níže uvedený vzor. Bezprostředně pod každou z obou jazykových verzí anotace je uveden výčet několika klíčových slov (zpravidla 5-10), opět v příslušném jazyce. Summary This thesis treats an overview of used mobile geoinformation technologies and some possible applications of these technologies for rescue services are designed here. In the first part there is an explanation of the basic possibilities for the communication and the data transfer. Subsequently an overview of the mobile technologies and their using in the rescue services is incorporated. Further there is a processing and explanation of some particular mobile geoinformation technology applications and later, there is a design of the complex information system for rescue services based on these particular applications. Next part practically verifies the principles of some potential partial applications. At the end of the thesis there is a recommendation of the future steps for the initial building of the complex system for the rescue services support. Keywords: GPS, GIS, rescue services, mobile technologies Anotace Obr. 3 Ukázka anotace bakalářské práce a seznamu klíčových slov v anglickém jazyce V předložené práci je zpracován přehled používaných mobilních geoinformačních technologií a jsou navrženy některé možné aplikace těchto technologií v oblasti záchranných služeb. V první části jsou vysvětleny základní možnosti komunikace pro přenos dat. Následně je začleněn přehled současného stavu využití mobilních geoinformačních technologií u záchranných služeb. V další části jsou zpracovány a vysvětleny jednotlivé dílčí aplikace mobilních geoinformačních technologií a později je na základě těchto dílčích aplikací navržen ucelený informační systém pro účely záchranných služeb. V další části je zpracováno praktické ověření principů některých potenciálních dílčích aplikací. Na závěr práce je zařazeno doporučení budoucích kroků ve smyslu zahájení budování uceleného systému podpory zásahu záchranných služeb. Klíčová slova: GPS, GIS, záchranné služby, mobilní technologie Obr. 4 Ukázka anotace bakalářské práce a seznamu klíčových slov v českém jazyce 3.5 Obsah Pro sestavování obsahu je vhodné využít možnosti automatizovaného sestavení obsahu práce s pomocí k tomu určených funkcí vhodného textového editoru. Uvedenou funkčností disponuje celá řada běžně dostupných textových editorů ( MS WORD, OpenOffice Writer, LaTEX atd.). HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 12/25

13 3.6 Seznam použitých zkratek Součástí práce jsou s velkou pravděpodobností zkratky, které se v odborném technickém textu často vyskytují. Některé z nich nemusí být běžně používané, a proto si zaslouží přesné vysvětlení. Tuto úlohu plní seznam použitých zkratek, který by měl být dostatečně úplný. Samozřejmostí je řazení seznamu zkratek v abecedním pořadí. V případě rozsáhlejšího seznamu (řádově desítky položek) se doporučuje rozdělit tento na část s českými zkratkami a část cizojazyčnou. 3.7 Úvod Úvod je základní kapitolou, která podává nejobecnější východiska a motivy vedoucí k řešení práce, formuluje její technický a případně ekonomický, sociální či jiný význam. Mnohdy se pokouší vystihnout jejich souvislost se společenským vývojem, může naznačit i jejich vazby s legislativním rámcem. V případě celé řady autorů se jedná o kapitolu, která z jejich pohledu není považována za dostatečně důležitou, a podle toho k ní přistupují. Přitom dobře formulovaný úvod může potenciálnímu čtenáři práce poskytnout důležité vodítko k posouzení, zdali jej obsah práce zajímá. 3.8 Text práce Text práce má být vhodně strukturován do kapitol a podkapitol (maximálně tři číslované úrovně členění) s případnými dílčími závěry za každou kapitolou. Skladbu textu práce nelze svazovat striktními požadavky, neboť do značné míry závisí na tvůrčí invenci autora. Přesto lze doporučením následujících bodů vystihnout rámec, který by měl být autorem více či méně naplněn: cíl práce zadaná metoda/postup/nástroj a zadaný úkol(y), stručný popis použité metody/postupu/nástroje, stručný popis použitých zdrojů (např. dat, výsledků měření, zpracovávaných vzorků apod., vč. jejich původu, resp. způsobu získání), popis postupu řešení zadaného úkolu, prezentace výsledků spolu s jejich ověřením a interpretací. 3.9 Závěr Jedná se o závěrečnou kapitolu, která má podrobně zhodnotit dosažené výsledky a závěry řešení, zejména z hlediska splnění zadaných cílů (viz odstavec 2.6). Ne vždy bývá význam této kapitoly autorem dostatečně pochopen, z čehož mnohdy vyplývá i snaha o její formální naplnění, přičemž obsahem bývají vágně vyznívající klišé nebo skutečnosti, které již v předchozím textu jednou či vícekrát zazněly Seznam použité literatury Tato pasáž práce, zpravidla nazývaná Literatura či Použitá literatura, je nedílnou součástí korektního používání bibliografických citací a musí být sestavena dle platných technických norem [4]. Obzvláště při citaci některých speciálních typů dokumentů jako např. firemní literatura (manuály, návody k použití, příručky), normy, prospekty, www stránky atd. dochází velmi často k nepřesnostem či hrubým chybám. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 13/25

14 Seznam literatury bývá očíslovaný. V případě odkazů na jména autorů v textu je seznam řazený v abecedním pořádku autorů. V textu lze na citované práce jednotně odkazovat buďto číslem publikace uvedené v seznamu v hranaté závorce nebo přímo jménem autora s letopočtem (zpravidla v závorce). V případě více než dvou autorů publikace se v odkazu uvede jen první autor (bez křestního jména a jeho zkratky) + et al. (Prokop et al. 1995). V seznamu literatury se však uvádějí jména všech autorů. V případě dvou autorů se v odkazu uvedou obě jména (s letopočtem). Odkazy na nepublikované zprávy je třeba maximálně omezit. Citace označená v textu jako v tisku se může uvést v seznamu literatury jen za předpokladu, že u takového článku už došlo ke korektuře. Citace typu osobní sdělení se uvádí pouze v textu. Jako příklad správně sestaveného seznamu literatury může sloužit i kapitola Doporučená literatura, která je součástí této příručky. Byla vytvořena prvním ze dvou výše uvedených stylů. Příklady použití jiného, odlišného stylu pro sestavování seznamu literatury lze nalézt v [5]. Odkazy na webové stránky (pokud nejde o citování konkrétního dokumentu) se uvádí zvlášť na konci seznamu. Na některých místech v odborných publikacích jsou v seznamu použité literatury jednotlivé položky seznamu formátovány s předsazením prvního řádku. Jedná se v podstatě o estetickou úpravu, kterou norma nevyžaduje, ale zároveň ji ani neodmítá. Již malý počet bibliografických citací realizovaných pomocí čísla titulu v hranatých závorkách může přinést značné problémy ve chvíli, kdy se autor rozhodne do seznamu vložit další titul. Číselná řada se tím posune od položky odpovídající vloženému titulu a to znamená uskutečnit změnu čísel odkazů v celé práci. Situaci má výrazně usnadněnu autor, který využívá možností automatizovaného přečíslování s pomocí křížových odkazů a k tomu určených funkcí textového editoru. Výhody křížových odkazů ocení i ti autoři, kteří se rozhodnou pro jejich použití v odkazech na tabulky a obrázky v textu práce Seznamy obrázků, tabulek, příloh Obsahuje-li práce významné množství obrázků, tabulek či příloh (více než 10 kusů každého z uvedených typů) je vhodné zařadit pro lepší přehlednost práce též některý z výše uvedených seznamů Přílohy Jedná se o samostatně číslované přílohy, obsahující výkresy, výpisy zdrojových kódů programů, vývojové diagramy, fotografie a tabulky, pokud nemohly být zařazeny do textu a dále seznamy obrázků a tabulek. Podle jejich rozsahu je potřebné zvolit technicky vhodný způsob umístění do desek práce. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 14/25

15 4 ORGANIZAČNÍ POKYNY Pro zpracování prací mají studenti zpravidla minimálně v posledním semestru posledního ročníku vymezen prostor ve výuce ve formě semestrálního projektu, semináře k bakalářské práci apod. Některé obory dávají tento prostor i v několika semestrech. Kontrola stavu zpracování prací probíhá jednak formou osobních konzultací s vedoucím práce, jednak může probíhat i formou tzv. kontrolních dnů, uskutečňovaných v průběhu semestru v rámci různých semestrálních resp. ročníkových projektů, seminářů k bakalářské práci apod. za přítomnosti pedagogů institutu. V rámci kontrolního dne student přednese krátkou prezentaci zpravidla v rozsahu do 10 minut, dokreslující stav řešení práce a případně i aktuálně řešené problémy a v následné diskusi zodpoví dotazy přítomných a zareaguje na případné připomínky. Samozřejmostí je kvalitní příprava vystupujícího studenta využívajícího moderní prostředky audiovizuální techniky a prezentační programy. V konečném důsledku se jedná o praktický nácvik vystoupení před zkušební komisí při státní závěrečné zkoušce. 4.1 Úloha autora práce Od studenta se očekává především splnění zadání práce, k čemuž je třeba iniciativní přístup k řešení, samostatnost, systematičnost, sebekázeň a soudnost, tedy základní atributy charakterizující odbornou práci. Předpokladem zdárného zpracování práce je udržování pravidelných kontaktů s vedoucím práce formou konzultací a aktivní účast na kontrolních dnech, jsou-li pořádány. 4.2 Úloha vedoucího práce Úlohou vedoucího práce je činnost spočívající ve vedení studenta samostatně zpracovávajícího práci. Vedení začíná upřesněním zadání práce a doporučením vhodných zdrojů odborných informací, pokračuje kontrolou práce studenta a usměrňováním jeho činnosti formou konzultací. Po odevzdání práce zpracovává následně hodnocení vedoucího bakalářské práce. 4.3 Práce s literaturou Práce s literaturou patří k základním metodám poznávání, které používá i zpracovatel odborného díla, jakým je bakalářská práce. Vyžaduje se, aby v korektně sestaveném odborném textu byly uvedeny odkazy na knihy, články, či jiné dokumenty, z nichž autor čerpal. Důvodem citování je poskytnout čtenáři dostatek informací o dalších relevantních zdrojích informací, týkajících se předmětu zájmu, a také zdokumentování hranice mezi převzatými a vlastními poznatky. Jakýkoliv poznatek (kromě obecně známých informací), u kterého není uvedena citace, je považován za vlastní poznatek autora. Pokud tedy autor práce neuvede řádně citace u všech převzatých poznatků, dopouští se porušení zákona 212/2000 Sb., tzv. autorský zákon a může být dle tohoto zákona i stíhán. Z praktického hlediska se jedná o dva možné způsoby citování: přímé citování, citování formou odkazu. Při přímém citování musí být odstavce, které jsou doslovně citovány z literatury, zřetelně vyznačeny uvozovkami! HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 15/25

16 Citování formou odkazu se vyskytuje ve dvou odlišných variantách, které jsou formou názorných příkladů rozpracovány v příslušných normách [3], [4]. V textu lze na citované práce jednotně odkazovat buďto číslem publikace uvedené v seznamu použité literatury v hranaté závorce nebo přímo jménem autora s letopočtem (zpravidla v závorce). V případě dvou autorů se v odkazu uvedou obě jména (s letopočtem). V případě více než dvou autorů publikace se v odkazu uvede jen první autor (bez křestního jména a jeho zkratky) + et al. (Prokop et al. 1995). V seznamu literatury se však uvádějí jména všech autorů. Příklady citací sestavené podle platných norem je možné nalézt na WWW stránkách Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava. Tyto elektronicky publikované dokumenty formou konkrétních příkladů ilustrují způsoby citací nejrůznějších zdrojů [5s tím, že současně respektují požadavky nejrozšířenějších citačních stylů. Podklady, které nebyly veřejně vydány, musí být (pokud byly v textu citovány), přiloženy k bakalářské práci buď v originále, nebo ve fotokopii. Tato dokumentace bude po úspěšném ukončení státní závěrečné zkoušky absolventovi vrácena. V případě nedostupnosti tohoto pramene informací je nutno uvést majitele a adresu, kde se tato dokumentace nachází a předložit doklad o jejím zapůjčení. Jako příklad správně použitého citování literatury může sloužit způsob, který je využit v této příručce. 4.4 Získávání a zpracování dat Data používaná autorem pro zpracování práce musí být opatřena legálním způsobem. Student se při obdržení těchto dat musí seznámit s licenčními omezeními a dalšími podmínkami, které využití dat upravují. U některých dat může být vyžadováno uvádění zdroje na vytvořeném výstupu, toto musí student respektovat. Jedná se především o data zakoupená pro výuku či pro vědecké účely. Za určitých okolností jde i o data zapůjčená pro účely zpracování práce třetí osobou. Student, který taková data obdrží, je povinen učinit v rámci svých možností vše k zamezení neoprávněnému nakládání s nimi, resp. jejich zneužití nepovolanými osobami. Jde především o zabezpečení dat v prostředí výpočetního systému, o bezpečné uložení paměťových nosičů, atd. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 16/25

17 5 FORMÁLNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Formální stránka zpracování práce sehrává velice významnou roli ve výsledném dojmu, kterým práce působí na oponenta, členy zkušební komise u státní závěrečné zkoušky resp. na další čtenáře. Student se musí ve své práci (bez újmy na úplnosti a srozumitelnosti textu) vyjadřovat stručně a jasně a odborně, slohově i gramaticky správně. Text i přílohy bakalářské práce musí být před odevzdáním pečlivě prohlédnuty. Překlepy, chyby v tisku apod. musí být opraveny. Nedostatky bakalářské práce v tomto směru snižují klasifikaci i jinak obsahově dobré práce. Následující pokyny jsou uváděny pro prostředí MS Word z důvodu četnosti jeho používání. V případě použití jiného textového editoru se postupuje analogicky. 5.1 Text práce Text práce se tiskne na bílý papír formátu A4 s gramáží g.m -2 a s dostatečným kontrastem kvůli možnosti dodatečného kopírování. Je třeba dodržet následující zásady: u levého okraje stránky 3,5 cm, u pravého okraje stránky 2 cm, horní a spodní okraj stránky 3 cm, velikost písma běžného textu 12 bodů (typ písma: Times New Roman nebo Arial), text zarovnat do bloku, řádkování 1 1,5, mezera před nadpisem b, mezera před odstavcem 6 b, první řádek každého odstavce, doporučené odsazení 1 1,5 cm, není podmínkou, záhlaví a zápatí práce: o záhlaví: jméno a příjmení autora a (zkrácený) název práce, oddělený dvojtečkou, umístěno na střed o zápatí: vlevo rok, vpravo číslo stránky arabskou číslicí, stránky musí být průběžně číslovány, při dolním okraji stránky, číslování textu bakalářské práce se začíná od jedničky, první číslovanou stránkou je Úvod, obrázky, tabulky a grafy jsou umístěny přímo v textu nebo na samostatných stránkách jako příloha; každý obrázek (tabulka, graf) musí být opatřen číslem a názvem (popisem), práce se tiskne jednostranně, po pravé straně. Nejlepší čitelnost textu zajistí použití proporcionálního patkového fontu (např. Times New Roman), který je použit rovněž ve standardních odstavcích základního textu této příručky. Neproporcionální fonty (např. Courier New) nebo fonty dekorativní (např. Tahoma) se pro psaní základního textu nepoužívají. Názvy kapitol je vhodné psát jednotným bezpatkovým proporcionálním fontem (např. Arial) s tím, že hierarchie strukturování práce do jednotlivých kapitol a podkapitol se zajišťuje odlišnými styly nadpisů. Tyto styly využívají stejný font v odstupňované velikosti podle úrovně vnoření, nebo se nadpisy kapitol nejvyšší úrovně píší velkými písmeny. Číslování kapitol se volí jednotné, nejčastěji jako tzv. desetinné třídění. U díla, které rozsahem odpovídá bakalářské práci, se doporučuje používat maximálně 3 hierarchické úrovně označování kapitol. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 17/25

18 Matematické vzorce, použité v textu práce, musí po formální stránce odpovídat obvyklé matematické syntaxi. V žádném případě nesmí být pro seznámení s použitým teoretickým východiskem či použitou metodou výpočtu použita syntaxe programovacího jazyka či tabulkového procesoru. Ta může být využita pouze v případě, kdy autor dokumentuje použitou informační technologii prostřednictvím výpisu zdrojového textu programu či příkazového souboru. Obrázky a tabulky vložené v textu práce musí být označeny samostatným popisem umístěným pod obrázkem či nad tabulkou. Popis se skládá z čísla a názvu obrázku či tabulky. V textu se pak používají odkazy na obrázek či tabulku, o nichž je na daném místě textu zmínka. Z technického hlediska je popis obrázku nebo tabulky vhodné řešit vloženým titulkem (důležité pro automatické generování seznamů), napsaným vhodným stylem (velikost písma textu 10 bodů, typ písma Times New Roman nebo Ariel, řez písma kurzíva, text zarovnat na střed, řádkování 1 1,5) a odkaz na obrázek či tabulku v textu technikou křížového odkazu na příslušný titulek. Tím je zajištěna maximální operativnost při vkládání nových obrázků či tabulek do textu resp. při vypouštění obrázků a tabulek již dříve vložených. U obrázků se titulek vkládá pod něj, v případě tabulky naopak nad ni. Jako samostatný dokument je publikována šablona textového editoru MS Word, respektující výše uvedené pokyny a usnadňující psaní bakalářské práce. 5.2 Desky a vazba práce Práce musí být odevzdána ve dvou exemplářích svázaných v polotvrdých deskách s pevnou nerozebíratelnou vazbou (tj. nikoliv např. kroužkovou). Čelní strana desek nese následující údaje: název školy, fakulty a institutu, označení díla: bakalářská práce, sídlo univerzity (Ostrava) a rok odevzdání práce, jméno autora (v pořadí: titul, křestní jméno, příjmení). Příklad je uveden na obr. 5. Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnosti názvu školy (fakulty a institutu) a dále psaní velkých písmen v názvu školy resp. fakulty. Zadní strana a obě vnitřní strany desek se ponechávají prázdné. Na vnitřní straně zadní desky může být vlepena kapsa na umístění vložených příloh a na vložení datového nosiče (CD-R nebo DVD-R) s vypáleným textem práce a dalšími výstupy, které vznikly v průběhu digitálního zpracování práce (data, zdrojové i přeložené programy, rastrový či vektorový obraz map nebo schémat, atd.). Na CD nebo DVD, které je povinnou přílohou každého výtisku práce, bude uložen text práce současně ve formátu PDF. Soubor nesmí být nijak uzamčený nebo jinak chráněný. Ostatní soubory se ukládají jako komprimované ve formátu ZIP. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 18/25

19 Pokud autor zpracovává data důvěrného či interního charakteru, jsou tato uváděna ve zvláštní příloze, která je poskytnuta k dispozici komisi při obhajobě práce. Tato příloha není trvalou součástí práce. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ostrava 2003 Jiří Prostor Obr. 5 Ukázka desek práce (rámeček není součástí formální úpravy; šedě uvedený text se nahradí textem odpovídajícím skutečnosti). 5.3 Zpracování příloh Přílohy musí být vyhotoveny na jakostním papíru vhodného druhu. Formáty větší než A4 musí být na normalizovanou velikost A4 složeny normalizovaným způsobem. Úprava a popis výkresů a náčrtů, kótování strojnických výkresů, vývojových diagramů a logických obvodů apod. jsou dány příslušnými technickými normami. Pokud byl v rámci řešení bakalářské práce zpracován programový produkt (modul), musí být náležitě dokumentován a komentován. Vedle popisu funkce a ovládání programu je nutné uvést i popis struktury programu, popis definovaných funkcí a proměnných v programu. Stejně tak je nutné, aby všechny funkce a proměnné byly popsány v komentářích ve zdrojovém textu programu a dále i u všech jeho modulů. Programy musí být napsány a komentovány tak, aby bylo možno jim porozumět a následně převzít pro řešení navazujících projektů. Každá výkresová příloha/mapa se označí dle požadavků technických norem s uvedením podstatných údajů přílohy (např. číslo přílohy, měřítko, obsah přílohy, datum a HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 19/25

20 jméno autora). Pokud budou připojeny fotografie formátu A4 nebo většího, pak je možno tabulku napsat na rub listu. Mapy, které jsou výstupem práce, musí být zpracovány v duchu zvyklostí kartografické tvorby [7], [8]. Text práce bude navíc transformován i do formátu PDF a následně umístěn na datový nosič jako povinná příloha práce a vložen do IS EDISON, resp. jiného informačního systému, sloužícího pro evidenci kvalifikačních prací. HGF VŠB TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: HGF_SME_08_001 Verze: C Str.: 20/25

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Rozsah platnosti dokumentu: Fakulta strojní Název: http://www.fs.vsb.cz Typ dokumentu: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Směrnice Číslo

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI VOŠ MILLS, s.r.o. Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ a kol. Čelákovice 2011 Absolventská práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí absolutoria, kterým se ukončuje studium na vyšší odborné

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634 www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE informativní text pro studující Bc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UJEP

Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UJEP Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UJEP Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.) Rigorózní

Více

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více