za rok 2007 Podprogram: Oblast výzkumu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2007 Podprogram: Oblast výzkumu:"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SPII2F1/30/07 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení za rok 2007 Podprogram: Oblast výzkumu: Cíl oblasti výzkumu: SP2 Udržitelné využívání zdrojů SP2f Nakládání s odpady a prevence vzniku odpadů SP2f1 - Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu listopad 2007

2 ANOTACE Projekt SPII2f1/30/07 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení vychází z Resortního programu výzkumu (RPV) v působnosti MŽP a budou v něm v průběhu jeho řešení plněny základní cíle RPV MŽP: Podpořit opatření na řešení změny klimatu a snižování emisí skleníkových plynů; Snížit zátěž prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty; Navrhnout opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů; Doporučit postupy ke zkvalitnění nakládání s odpady; Podpořit zvýšení podílu OZE na 6% do roku 2010 a vytvořit podmínky pro jeho další zvyšování po tomto datu; Zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí; Podpořit plnění Strategie udržitelného rozvoje. Spadá do oblasti Podprogramu SP2 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ a výzkumu: SP2f Nakládání s odpady a prevence vzniku odpadů, kde pomáhá řešit je jeho cíl SP2f1 - Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, proto v něm bude prováděn výzkum a vývoj integrovaného systému nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořen návrh nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné,) pro jeho zavedení podporující předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Řešení projektu je plánováno na 48 měsíců v šesti etapách: 1. Přehled současného stavu OH (rešerše) v ČR, EU a OECD 2. Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady 3. Návrh řešení pro zlepšení situace v OH 4. Návrh integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě 5. Realizace integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě 6. Ověření integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě V této zprávě je stručně popsán projekt SPII2f1/30/07 a shrnuty práce provedené na projektu v roce 2007 od měsíce listopadu, kdy byla podepsána smlouva na řešení projektu s poskytovatelem dotace. Jedná se především o zahájení výzkumných prácí v 1. etapě Přehled současného stavu OH (rešerše) v ČR, EU a OECD. Klíčová slova Odpady, nakládání s odpady, odpadové hospodářství, předcházení vzniku odpadů, snížení měrné produkce odpadů, zvýšení využití odpadů, autovraky, obaly, elektrošrot, BRKO, živnostenské odpady. Výtisk: 01 Strana 2

3 OBSAH 1 Identifikační údaje Popis projektu, jeho cílů, časového harmonogramu, aktivit a výstupy projektu v roce 2007 a dalších letech řešení projektu Cíle projektu Základní cíle Hlavní cíl projektu Dílčí cíle projektu Etapy projektu Časový harmonogram, aktivity a výstupy projektu v roce 2007 a plán na rok Přílohy Příloha 1 Návrh metodiky pro popis zdrojů a rešerší z OH Popis šablony zdroje Souhrnný popis zdrojů Rešerše a popis šablony rešerše Souhrnný popis rešerší Příloha 2 Výstup ze zpracovaných zdrojů a rešerší za rok Výtisk: 01 Strana 3

4 1 Identifikační údaje Poskytovatel dotace: Pověřený zástupce ministerstva: Odborný garant ministerstva: Ministerstvo životního prostředí České republiky Vršovická 65, Praha 10 Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí PhDr. Věra Havránková Zaměstnanec odboru politiky životního prostředí pověřený jednáním: Ing. Viktor Mareš Řešitel: SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, Praha 2 Vinohrady Spoluřešitel: ECO Management, s.r.o., K Západi 2033/54, , Brno - Řečkovice Název projektu: Evidenční označení: Vedoucí řešitelského kolektivu: Řešitelský kolektiv: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky SPII2f1/30/07 Ing. Bedřich Friedmann Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ing. Bedřich Friedmann Mgr. Tomáš Chudárek Ing. Zuzana Lacková Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Michal Hejč Ing. František Piliar Schválili: Fabrice Rossignol, předseda představenstva SITA CZ a.s. Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, místopředseda představenstva SITA CZ a.s. Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ředitel ECO Management, s.r.o. Výtisk: 01 Strana 4

5 2 Popis projektu, jeho cílů, časového harmonogramu, aktivit a výstupy projektu v roce 2007 a dalších letech řešení projektu Základní přístup při řešení projektu SPII2f1/30/07 vychází z analýzy současného stavu OH v ČR a úkolů, které vyplývají z Tématických strategií udržitelného využívání přírodních zdrojů a předcházení vzniku a recyklace odpadů EK, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech, Strategie udržitelného rozvoje ČR, Plánu odpadového hospodářství ČR, požadavků OECD na sledování materiálových toků se zaměřením na toky odpadů a návazné materiálové toky. Proto je v projektu prováděn výzkum a vývoj integrovaného systému nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a připravován návrh nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné,) pro jeho zavedení podporující předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. 2.1 Cíle projektu Základní cíle V projektu SPII2f1/30/07 budou plněny následující základní cíle RPV MŽP (komplexní cíle a indikátory plnění RPV MŽP, viz v části Politika a nástroje ochrany ŽP/Výzkum a vývoj): 1. Podpořit opatření na řešení změny klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. 2. Snížit zátěž prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty. 3. Navrhnout opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů. 4. Doporučit postupy ke zkvalitnění nakládání s odpady. 5. Podpořit zvýšení podílu OZE na 6% do roku 2010 a vytvořit podmínky pro jeho další zvyšování po tomto datu. 6. Zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí. 7. Podpořit plnění Strategie udržitelného rozvoje Hlavní cíl projektu Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu V rámci řešení hlavního cíle projektu budou řešeny následující dílčí cíle: Dílčí cíle projektu Dílčí cíle v projektu jsou navrženy tak, aby vedly k vyřešení hlavního cíle projektu. Dílčí cíle přísluší k jednotlivým navrhovaným etapám řešení projektu. Tyto vazby mezi jednotlivými etapami řešení a naplňování řešení dílčích cílů jsou dále podrobněji rozvedeny. Pokud tedy budou jednotlivé na sebe navazující etapy realizovány tak, jak byly naplánovány, bude to znamenat, že postupným dosažení dílčích cílů se dosáhne naplnění hlavního cíle projektu. Tzn., že na základě takto provedené vědecké analýzy budou navržena řešení, indikátory a Výtisk: 01 Strana 5

6 nástroje pro předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů, zvyšování využití a zlepšení efektivnosti systémů odpadového hospodářství. Dílčí cíle projektu byly navrženy následovně: 1. Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD. 2. Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti. 3. Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování. 4. Navrhnout nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a tak aby došlo ke zlepšení situace zejména v oblasti: předcházení vzniku odpadů z obalů, tj. zpracování návrhu možných způsobů řešení, zejména z pohledu celoživotního cyklu nakládání, vytvoření návrhu nástrojů řízení směřujících k významnému snížení měrné produkce odpadů z obalů. nakládání s autovraky, tj. zpracování návrhu možných způsobů řešení, zejména zabezpečení vysokého využití autovraků, zlepšení systému zpětného odběru, předcházení vzniku odpadů z autovraků. nakládání s elektroodpady a použitými elektrozařízeními, tj. zpracování návrhu možných způsobů řešení, zejména zabezpečení funkčního systému zpětného odběru historického elektrošrotu z domácnost, zabezpečení systému využití elektrošrotu a elektrozařízení, předcházení vzniku odpadů z elektrozařízení. nakládání s biologicko rozložitelnými odpady, tj. zpracování návrhu možných způsobů řešení, zejména zabezpečení správné provozní praxe při nakládání s BRKO, zpracování návrhu řešení výstavby kapacit zpracovávajících BRKO bez další výstavby spaloven včetně návrhu využití výstupů (komposty, digestát, biopaliva atd.), vytvoření návrhu funkčního systému separovaného sběru, který povede v rámci řešení nakládání s BRO ke zlepšení situace v oblasti nakládání s vedlejšími živočišnými produkty a kuchyňskými odpady. nakládání s nápojovými obaly, tj. vytvoření návrhu na zvýšení účinnosti systému a posouzení účinnosti zavedení systému zálohování obalů. nakládání s odpady produkovanými ve sféře služeb a malých živností, zejména předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů produkovaných v této sféře. 5. Navrhnout integrovaný regionální systém OH, v kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z předchozích etap výzkumu. 6. Aplikovat návrh integrovaného regionální systému OH v pilotním území. 7. Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů. Výtisk: 01 Strana 6

7 2.1.4 Etapy projektu Projekt je plánován na dobu 48 měsíců a je rozčleněn do 6 etap. Projekt začal v listopadu 2007, ukončení projektu se předpokládá v listopadu V průběhu řešení projektu je naplánováno 6 kontrolních dnů. Etapy projektu: 1. Přehled současného stavu OH (rešerše) v ČR, EU a OECD 2. Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady 3. Návrh řešení pro zlepšení situace v OH 4. Návrh integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě 5. Realizace integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě 6. Ověření integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě ETAPA 1 - Přehled současného stavu OH (rešerše) v ČR, EU a OECD - od 1. do 8. měsíce projektu ( ) Předání ročních výsledků řešení a zprávy (do 10. prosince 2007). Kontrolní den (8. měsíc) Zpráva o řešení etapy (předání v 8. měsíci) Webový informační systém k projektu (ECO) Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí rešerše stavu problematiky a zahraničních zkušeností (SITA, ECO) ETAPA 2 - Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady - od 7. do 24. měsíce projektu ( ) Kontrolní den (16. měsíc) Předání ročních výsledků řešení a zprávy (do 10. prosince 2008, předání v 15. měsíci). Zpráva o řešení etapy (předání v 24. měsíci) Webový informační systém pro poradenství v dané oblasti Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí analýza stavu odpadového hospodářství a materiálových toků Odborná publikace (kniha), shrnující dosavadní dvě etapy výzkumu ETAPA 3 - Návrh řešení pro zlepšení situace v OH - od 18. do 30. měsíce projektu ( ) Kontrolní den (24. měsíc) Předání ročních výsledků řešení a zprávy (do 10. prosince 2009, předání v 27. měsíci). Zpráva o řešení etapy (předání v 30. měsíci) Metodika výpočtu indikátorů Některé návrhy nástrojů promítnout do návrhů právních předpisů Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí návrhy indikátorů a nástrojů Využití výsledků v koncepčních dokumentech např. návrh aktualizace POH Výtisk: 01 Strana 7

8 ETAPA 4 - Návrh integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě - od 18. do 36. měsíce projektu ( ) Kontrolní den (32. měsíc) Zpráva o řešení etapy (předání v 36. měsíci) Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí návrh systému Obecná metodika návrhu integrovaného systému nakládání s odpady Software pro podporu rozhodování při návrhu regionálních integrovaných systémů ETAPA 5 - Realizace integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě - od 24. do 48. měsíce projektu ( ) Předání ročních výsledků řešení a zprávy (do 10. prosince 2010, předání v 39. měsíci). Kontrolní den (40. měsíc) Zpráva o řešení etapy (předání v 48. měsíci) Pilotní projekt (SITA) Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí pilotní projekt (SITA, ECO) ETAPA 6 - Ověření integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě - od 42. do 48. měsíce projektu (2011) Zpráva o řešení etapy (předání v 48. měsíci) Kontrolní den (48. měsíc) Předání ročních výsledků řešení a závěrečné zprávy projektu (do 10. prosince 2011, předání v 48. měsíci). Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí vyhodnocení pilotního projektu (SITA, ECO) Doprovodná publikace (kniha), shrnující celý výzkumný úkol (SITA, ECO) 2.2 Časový harmonogram, aktivity a výstupy projektu v roce 2007 a plán na rok 2008 V roce 2007 bylo zahájeno řešení projektu v listopadu řešením ETAPY 1 - Přehled současného stavu OH (rešerše) v ČR, EU a OECD plánovaná doba řešení od 1. do 8. měsíce projektu ( ). V roce 2007 je plánováno naplnění následujících aktivit projektu: Předání ročních výsledků řešení a závěrečné zprávy za rok 2007 (do 10. prosince 2007). Rozpracování webového informační systém projektu. Příprava dvou odborných článků do časopisů Odpady a Odpadové Fórum. Vypracování návrhu formy (metodiky) rešerší a plánu jejich naplňování. V této etapě byl rozpracován dílčí cíl výzkumného úkolu č.1 Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD, tj. příprava metodiky provádění rešerší dostupných informací týkajících se oblasti OH pro řešení projektu jak z ČR, tak EU a OECD, která je uvedena v Příloze č. 1. Rešerše se v roce 2008 zaměří na dvě části, jednak na dosud získané výsledky v rámci řešení projektů VaV v RZP MŽP, studií a projektů EEA, OECD a UNEP ke zkoumané problematice jednotlivých oblastí nakládání s odpady tak, jak je specifikována v prvních dílčích cíle projektu, dále bude v roce 2008 provedena rešerše Výtisk: 01 Strana 8

9 k problematice regionálních systémů nakládání s odpady v ČR v rámci krajských POH a ve srovnatelných zemích EU (např. Rakousko, Spolková Republika Německo, Velká Británie, SR, Dánsko, Holandsko, ). Metody řešení: Rešerše se začaly provádět s využitím českých a především zahraničních zdrojů. Kromě analýzy současného stavu bude v roce 2008 proveden i odhad budoucího vývoje s ohledem na prognózy EEA, GŘ Životní prostředí Evropské komise (EK) a Eurostatu. Zohledněna bude Tématická strategie prevence a recyklace odpadů ES a také návrh EK Směrnice Evropského parlamentu (EP) a Rady (ES) o odpadech i pozměňovací návrhy EP. Byl proveden informační průzkum dostupných zdrojů o OH s využitím současných informačních a komunikačních technologií (ICT) a jeho vyhodnocení bude uzavřeno dle vlastní metodiky vycházející z metodik používaných ve srovnatelných studiích realizovaných na řešitelských pracovištích MU, KU, VÚV TGM a EEA. S ohledem na stanovený cíl projektu a problémové oblasti OH a vazby mezi životním prostředím, ekonomikou a společností a také s ohledem na trvale udržitelný rozvoj (TUR) budou v průběhu řešení projektu využívány zejména následující metody: metody a techniky sběru dat (primárních i sekundárních) metoda sledování (s uplatněním různých forem sledování s využitím ICT) studium a analýza dokumentů metody analýzy dat a informací včetně jejich třídění a klasifikace, metody analýzy a syntézy, metody indukce a dedukce, metody kvalitativního výzkumu Při návrhu prototypu webového informačního systému k projektu budou vzhledem jeho povaze použity zejména následující metody softwarového inženýrství: analýza technologií projektování a provozu informačních systémů (IS); metody analýzy použitých ICT v daných IS; metody analýzy legislativy a organizačního rámce; identifikace a zhodnocení technologických a komunikačních standardů; a metody měření jakosti softwarových produktů. Na jejich základě bude pomocí standardních metod softwarového inženýrství vytvořen a implementován webový informační systém s volně dostupnými ICT. Plánované výstupy: Zprávy o řešení etapy. Přehled a zhodnocení řešení uvedených oblastí nakládání s odpady ve vybraných zemích EU. Výstupy budou publikovány formou článků (v časopisech a ve sbornících z národních konferencí) Webový informační systém k projektu Plánované výsledky: Výsledkem této etapy projektu bude: Webový informační systém k projektu Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí Výtisk: 01 Strana 9

10 3 Přílohy 3.1 Příloha 1 Návrh metodiky pro popis zdrojů a rešerší z OH Metodika pro popis zdrojů OH z Internetu vychází z používané metodiky identifikace elektronických zdrojů, které používají knihovny na vysokých školách: Popis šablony zdroje U každého zdroje bude uvedeno: Pořadové číslo zdroje Název zdroje Odkaz Charakteristika Producent Dostupnost do Kategorie Přístup z Obory Podrobný popis Alternativní přístupové URL Typ zdroje Jazyk zdroje Příklad 1 Pořadové číslo zdroje: 1 Název zdroje: Fakta a data - portál životního prostředí ČR Charakteristika: informace o stavu životního prostředí ČR Odkaz: Dostupnost do: Kategorie: volně dostupný zdroj Přístup z: public Obory: Biologie, Vědy o Zemi Podrobný popis: Portál je rozdělen do tří sekcí: aktuální informace o připravované akce o kalendárium o archiv zpravodajství o anketa o aktuálně rozcestník k informačním zdrojům o životním prostředí statistiky Typ zdroje: portál Jazyk zdroje: český Výtisk: 01 Strana 10

11 Příklad 2 Pořadové číslo zdroje: 2 Název zdroje: European Environment Agency (EEA) - Notification Service Odkaz:http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification /IAssessment /view_content, Charakteristika: Generation and recycling of packaging waste (CSI 017) - Assessment published Nov 2005 Producent: EEA Dostupnost do: neomezena Kategorie: veřejný zdroj Přístup z: neomezen Obory: Vědy o Zemi Podrobný popis: Zde je souhrně popsána zpráva EEA Generation and recycling of packaging waste) - Assessment published Nov 2005 a uvedeny grafy, schemata a otázky týkající se vyhodnoceni produkce, recyklace odpadu z obalů v letech 1997 až Typ zdroje: kombinovaný Jazyk zdroje: anglický Příklad 3 Pořadové číslo zdroje: 3 Název zdroje: SpringerLINK - časopisy Odkaz: Charakteristika: vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer Producent: Springer Dostupnost do: Kategorie: licencovaný zdroj Přístup z: placený v rámci knihovních služeb Obory: multioborový zdroj Podrobný popis: Plné texty vědeckých a odborných časopisů nakladatelství Springer Verlag. V současnosti poskytuje přístup k více jak 1000 časopisům (po spojení s Kluwer Academic Publishers v r zahrnuje i všechny časopisy z bývalé kolekce Kluwer). Uživatelé mají přístup k ročníkům 1997-poslední čísla, starší ročníky jsou dostupné pro předplatitele Springer (historical) archives. Alternativní přístupové URL: Typ zdroje: fulltextový Jazyk zdroje: anglický Souhrnný popis zdrojů Podle výše uvedené metodiky budou rešerše shrnuty do následující tabulky Výtisk: 01 Strana 11

12 Návrh inventarizační tabulky zdroje informací o současném stavu odpadového hospodářství, etc. Pořadové číslo zdroje Název zdroje www adresa/link Charakteristika zdroje Hodnocení využitelnosti pro zájmový obor a cíle VaV Zpracovatel položky / Datum zpracování Rešerše a popis šablony rešerše Vlastní rešerše budou zpracován podle následující šablony Pořadové číslo rešerše Citace (formát dle normy) Anotace (cca slov resp, znaků, či řádek) Klíčová slova Excerpce (Pro projekt resp. zprávu použitelné citace textu, tabulky, obrázky a pod.) Komentář (jakékoli poznámky pro vnitřní použití v projektu) Přiklad 1 Pořadové číslo rešerše Citace (formát dle normy) Anotace (cca slov resp, znaků, či řádek) Klíčová slova Excerpce (Pro projekt resp. zprávu použitelné citace textu, tabulky, obrázky a pod.) Komentář (jakékoli poznámky pro vnitřní použití v projektu) Nováková, R.: Geografické informační systémy v odpadovém hospodářství. RESERS, Odpady, 13, 2003, č. 1 Článek se zabývá využitím informačních technologií GPS a GIS při monitoringu a inventarizaci černých skládek. GIS ukládá, zpracovává a vyhodnocuje data popisující prostorově lokalizované objekty a jevy na zemi. GPS je družicový pasivní dálkoměrný systém, který dokáže s několikametrovou přesností určit pozici kdekoliv na Zemi. Informační systém; informace; odpadové hospodářství; GPS; GIS; inventarizace; skládka GPS - global position system GIS - geografický informační systém Výtisk: 01 Strana 12

13 Příklad 2 Pořadové číslo rešerše Citace (formát dle normy) Anotace (cca slov resp, znaků, či řádek) Klíčová slova Excerpce (Pro projekt resp. zprávu použitelné citace textu, tabulky, obrázky a pod.) Komentář (jakékoli poznámky pro vnitřní použití v projektu) Lacuška, M.; Jančárik, A; Hřebíček, J.: Nové možnosti v informačním zabezpečení odpadového hospodárstva SR. RESERS, Enviromagazín, 8, 2003, č. 1 Článek popisuje, že informační zabezpečení v oblasti odpadového hospodářství na Slovensku jsou od roku 1993 v kompetenci Slovenské agentury ŽP (SAŽP). Brněnská společnost ECO-management ve spolupráci s Anglickou firmou EML vytvořila v letech 1993 až 1995 v rámci projektu PHARE EC/WAS/5 Waste Sector Study (http://www.sazp.sk/slovak/phare2/odpady/57.html) regionální informační systém o odpadech (RISO), který byl koncipován pro státní zprávu SR. Systém RISO Net plní svou funkci v rámci Čiastkového monitorovacího systému ODPADY (http://cms.enviroportal.sk/odpady/index.php). Údaje získané systémem RISO Net je možné přepojit na geografické informační systémy GIS prostřednictvím kódu základní územní jednotky. RISO Net je celoplošně využívaný na okresních úřadech (OÚ) a krajských úřadech (KÚ) na celém území SR od roku Je předpoklad že z tohoto informačního systému budou získávány informace pro všechny mezinárodní i vnitrostátní potřeby na úrovni požadavků EU a OECD. Informace; informační systém; odpadové hospodářství; Slovensko; RISO; EU; OECD; GIS SAŽP - Slovenská agentura ŽP PHARE fondy EU RISO - regionální informační systém o odpadech GIS geografický informační systém Příklad 3 Pořadové číslo rešerše Citace (formát dle normy) Anotace (cca slov resp, znaků, či řádek) Klíčová slova Excerpce (Pro projekt resp. zprávu použitelné citace textu, tabulky, obrázky a pod.) Komentář (jakékoli poznámky pro vnitřní použití v projektu) Klauzo, S.; Richterová, L.: Pasportizácia a informačný systém odpadov v Ružinove. RESERS, Odpady, 3, 2003, č. 5 V rámci programu environmentální politiky zadala Bratislavská městská část Ružinov úkol zmapovat výskyt odpadů od největších skládek až po malé výsypky odpadů a vytvořit informační systém hospodaření s odpady. Informační systém musí být využitelný v běžné praxi i při identifikaci pozemků zatíženými odpady.. Pasportizace; informační systém; skládka Výtisk: 01 Strana 13

14 Příklad 4 Pořadové číslo rešerše Citace (formát dle normy) Anotace (cca slov resp, znaků, či řádek) Klíčová slova Excerpce (Pro projekt resp. zprávu použitelné citace textu, tabulky, obrázky a pod.) Komentář (jakékoli poznámky pro vnitřní použití v projektu) Gaschick-Wolf. P.; Striegel, K.H.: Landesumweltamt startet integriertes Abfallinformationssystem: NRW bringt Ordnung ins Daten-Chaos (Zemský úřad pro životní prostředí startuje integrovaný informační systém o odpadech: Severní Porýní- Vestfálsko dělá pořádek v datech. RESERS, Entsorga-Magazín, 22, 2004, č. 4, V článku je uveden informační systém AIDA (Abfall-Informations-Datendrehscheibe), kde jsou uvedena data umožňující porovnávání regionů, zařízení a technických koncepcí v odpadovém hospodářství. Internetová verze systému je k dispozici od roku 2003 na adrese (www.nrw-luawebapps.de). AIDA čerpá data o zařízeních na zneškodňování odpadu a původcích odpadu z referenčních informačních systémů ENADA a ASYS (http://www.nrw-luawebapps.de/aida/steuer.php). Lze vyhledat původce i vlastníka odpadu. Veškerá data o množství odpadu od roku 1994 jsou v systému uložena v databance AMEDA (http://www.nrw-luawebapps.de/aida/steuer.php). Druhá databanka ABANDA (http://www.abanda.org/portal/) obsahuje data z analýz odpadů. Orientaci v systému AIDA zlepšuje zařazení glosáře se základními informacemi o používaných technologiích. Dále jsou uvedeny oborové katalogy, katalogy odpadů, seznam postupů, seznam okresů s počty obyvatel a rozlohou. Informace; informační systém; odpadové hospodářství; databanka AIDA Abfall Informations Datendrehscheibe, informační systém o odpadech ENADA Entsorgungsanlagen datenbank ASYS - AMEDA - Abfallmengen-Datenbank ABANDA Abfall analyse Datenbank Souhrnný popis rešerší Všechny zpracované rešerše budou shrnuty do souhrnné tabulky Návrh tabulky charakteristiky rešerší zdroje informací o současném stavu odpadového hospodářství, etc. Pořadové číslo rešerše Autoři (odděleni středníky, formát dle normy) Rok vydání Vydavatel Název a zbytek citace dle normy Klíčová slova (oddělená středníkem) Zdroj Zpracovatel položky Datum Následně budou vyhodnoceny použitelné rešerše podle následujícího schématu 1. Výtisk: 01 Strana 14

15 Schéma 1. Algoritmus výběru zdrojů informací a klasifikace rešerší Všechny zdroje informací NE Nepoužitelné zdroje ANO Použitelné zdroje předmět rešerše Použitelná rešerše obecná problematika projektu VaV třídění Použitelná rešerše využití v dalších fázích projektu VaV Použitelná rešerše relevantní k zadání pilotního projektu třídění Rešerše Použitelný příklad Rešerše Neaplikovat Rešerše Zvážit Barevná legenda ke schématu 1 k zařazení zdrojů informaci o OH a využití rešerší: 1. Je daný zdroj relevantní řešené problematice? Nepoužitelná zdroj. Použitelný zdroj. 2. Je daná informace - rešerše - přínosná nebo neopominutelná pro formulování metodiky a zadání pilotního projektu? Výtisk: 01 Strana 15

16 Daná rešerše souvisí s problematikou OH, ale pro VaV v nejbližším období nemá relevanci (obecné problémy ). Daná rešerše souvisí s řešenou problematikou a poskytuje např. inspiraci nebo příklady, ale uplatníme ho při formulování metodiky [K využitípozději - v dalších částech projektu] Daná rešerše je relevantní k zadání pilotního projektu 3. Jak je daná rešerše využitelná? Možné převzetí metodiky, resp. Metodického prvku, konkrétního řešení Je třeba vyhnout se opakování těchto přístupů k OH Inspirace celkovým řešením OH apod. 3.2 Příloha 2 Výstup ze zpracovaných zdrojů a rešerší za rok 2007 Výstup na CD Výtisk: 01 Strana 16

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Červen 2008 RESORTNÍ

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Červen 2009 RESORTNÍ

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Bc. Jiří Kalina, Ing. František Piliar, ECO Management, s.r.o. Mgr. Tomáš Chudárek SITA CZ Symposium

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU (1.10.2008) Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA Ing. Marie Tichá MT KONZULT Červený vrch 18, 405 02 Děčín IV Návrh projektu do opakované veřejné soutěže na řešení Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

2. Stávající pozice SDO v integrovaném systému Svoz stavebních odpadů: Sběrné dvory:

2. Stávající pozice SDO v integrovaném systému Svoz stavebních odpadů: Sběrné dvory: STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY V RÁMCI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE IN THE FRAME OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Michal

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2009 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ RNDr. Pavla Kačabová, RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Ministerstvo ţivotního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz, jan.gruntorad@mzp.cz OBSAH Historie

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo životního prostředí Adresa Vršovická 65/ Kontaktní osoba Mgr. Martina

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek Stav řešení projektu národní inventarizace kontaminovaných míst Řešitelem projektu NIKM je CENIA, realizace

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ek, CSc., Ing. František Piliar ECO Management, s.r.o. konference Znovupoužitie materiálov na stavebné účely Hotel

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009 ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009 Úkol č. 2010/2009 Činnost odborně způsobilé osoby Odborný garant (MŽP): Hynek Beneš Zpracování vyjádření OZO k žádostem o vydání IP a k žádostem o změnu IP. Zpracování

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství konference 15. 16. 9. 2014 Brno partner akce: www.bvv.cz/brnosafety/ Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1 Hlavní činnost divize:

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část Plán odpadového hospodářství města Dubňany 2017-2026 Směrná část Objednatel Zhotovitel Město Dubňany ECO Management, s.r.o. Náměstí 15. dubna 1149 K Západi 2033/54 696 03 Dubňany 621 00 Brno IČ 00284882

Více

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Odpady na VII. setkání starostů, Praha, Regionservis 15. září 2016 Zákony odpadového hospodářství

Více

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2010

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2010 ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2010 Úkol č. 2010/2010 Integrovaná prevence a omezování znečištění Odpovědný řešitel: Jan Kolář Odborný garant (MŽP): Jan Maršák Zpracování vyjádření OZO k žádostem

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Průmyslová ekologie (Beroun 23.-24.3.2011)

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor,

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

NAKLÁDÁNÍ S BRKO VE MĚSTĚ BRNĚ

NAKLÁDÁNÍ S BRKO VE MĚSTĚ BRNĚ NAKLÁDÁNÍ S BRKO VE MĚSTĚ BRNĚ Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar Mgr. Jiří Kalina ECO Management, s.r.o. Konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY Mendelova univerzita v Brně 22. -

Více

Co přinese nový návrh zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a možnosti EVO v teplárenství

Co přinese nový návrh zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a možnosti EVO v teplárenství Co přinese nový návrh zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a možnosti EVO v teplárenství Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů 13. tradiční podzimní setkání teplárenské obce

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ část 2, díl 2, str. 1 2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon ze dne 31. července 2014 č. 184/2014 Sb., kterým

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více