OVLIVŇUJÍ ODKUPY STŘELNÝCH ZBRANÍ MÍRU KRIMINALITY?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVLIVŇUJÍ ODKUPY STŘELNÝCH ZBRANÍ MÍRU KRIMINALITY?"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta OVLIVŇUJÍ ODKUPY STŘELNÝCH ZBRANÍ MÍRU KRIMINALITY? (PRÁCE STUDENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA) Pavel Chmelík 1

2 Abstrakt Práce si klade za cíl analyzovat vliv odkupu zbraní, který proběhl ve Velké Británii v letech 1996 až 1997, na míru kriminality a porovnat výsledky empirické analýzy s teoretickými argumenty i s předchozím empirickým výzkumem. Přezkoumány jsou celkem tři časové řady: Anglie a Wales, Skotsko a Severní Irsko. Použitou metodou modelování časových řad je Boxova-Jenkinsova metodologie. Na modelech je následně testována přítomnost strukturálního zlomu, a to na základě vizuální analýzy grafu a Chowova a Quandtova-Andrewsova testu. Tyto testy jsou použity jako evaluační kritérium vlivu odkupu na kriminalitu. Výsledkem analýzy je nemožnost vyvrátit výchozí hypotézu o tom, že odkupy střelných zbraní na kriminalitu vliv nemají. Abstract This paper analyzes effect of gun buyback that took place in Great Britain in years 1996 and 1997 on crime rate and compares the results with theoretical arguments and previous empirical findings. It contains analysis of three independent time series: crime rate in England and Wales, Scotland and Northern Ireland. Models of the time series are built using Box-Jenkins methodology. The models are tested for presence of a structural break using visual analysis, Chow test and Quandt-Andrews test. These tests are used as an evaluation criterion of the effect of buyback on crime rate. The result of the analysis is that it is not possible to reject the null hypothesis that buybacks do not have effect on crime rate. JEL klasifikace: K42, C22 Klíčová slova: Odkup zbraní, ARIMA model, Test strukturálního zlomu Keywords: Gun buyback, ARIMA model, Structural break test 2

3 Úvod Ekonomická analýza programů na odkup střelných zbraní je poměrně novým typem analýzy chování zločince. Teoretických prací zabývajících se odkupy zbraní zatím příliš mnoho nevzniklo, a to především proto, že zbraní jsou regulačním opatřením, které se ve větším měřítku začalo ve světě uplatňovat až v devadesátých letech 20. století. Ekonomická i statistická analýza těchto jevů je navíc smysluplná až s odstupem minimálně několika let. První ekonomické práce popisující tyto programy se proto začaly objevovat až na konci devadesátých let. Většina z nich přitom popisuje program v Austrálii v letech 1997 až Tato práce má za cíl analyzovat odkup zbraní, který proběhl v letech 1996 až 1997 ve Spojeném království. K analýze jsou zde použity časové řady celkové míry kriminality. Tím se práce odlišuje od prací ostatních, neboť jejich autoři se většinou zaměřují na kriminalitu spojenou se střelnými zbraněmi nebo na časové řady počtu vražd. Analýza celkové míry kriminality oproti tomu umožňuje postihnout celkový efekt odkupů zbraní a vyloučit, že výsledky ovlivní přítomnost substitučního efektu, tedy záměny jednoho typu zbraně za jiný. Teoretickým východiskem je přístup ke zločinci jako k racionální osobě. Vzhledem k tomu je možné předpokládat, že zločinec se rozhoduje na základě cost-benefit analýzy, a že odkupy jeho rozhodování ovlivňují právě skrze zvýšení či snížení uvažovaných nákladů a výnosů. V první části vlastní práce prezentuji jednotlivé teoretické argumenty diskutující vztah odkupů střelných zbraní a míry kriminality. Následuje charakteristika teoretického modelu a popis charakteristik programů na odkup zbraní. Dále prezentuji teoretická východiska empirické analýzy, použitá data a vlastní výsledky empirické analýzy. 1. Předešlý výzkum Analýza vlivu odkupu zbraní na míru kriminality je ve své podstatě analýzou vlivu dostupnosti zbraní na míru kriminality. Dostupnost zbraní pro civilní obyvatelstvo je při každém odkupu omezena prostřednictvím dvou kanálů: 1) Počet zbraní v zemi, v níž k odkupu došlo, by, pokud se akce neminula účinkem, měl poklesnout. 2) V naprosté většině 3

4 případů dojde rovněž ke změně legislativy upravující vlastnictví a držbu zbraní. U legislativních změn se předpokládá také trvalý či dlouhotrvající charakter. Odkupy lze proto považovat za změnu s trvalým charakterem, která by se v případě, že je provedena v dostatečně velkém rozsahu, měla projevit v časových řadách proměnných, které má za cíl ovlivnit, tj. především míry kriminality. V pracích, které se tímto problémem zabývají, je shromážděno poměrně značné množství argumentů napříč názorovým spektrem. Nejdůležitější z těchto argumentů zde nyní představím Argumenty ve prospěch pozitivního vlivu dostupnosti zbraní na kriminalitu Na přední místo mezi argumenty, které hovoří ve prospěch hypotézy o pozitivním vlivu 1 dostupnosti zbraní na kriminalitu, je třeba zařadit tvrzení, že střelné zbraně jsou schopny způsobit závažnější poranění a častěji i smrt než jiné typy zbraní, které má civilní obyvatelstvo k dispozici (viz Cook a Ludwig, 2006, str. 706). V případě zranění podlehne dle Cooka (1991, str ) jen zlomek poraněných při páchání trestné činnosti svým zraněním. Tento zlomek je však závislý na schopnosti použité zbraně způsobit závažná poranění či smrt. Například u loupeží je dle Cooka (tamtéž, str ) úmrtnost přibližně 1:750, u loupeží za použití střelné zbraně je však úmrtnost 1:250, což je přibližně třikrát více, než při použití nože a desetkrát více, než pokud je použita jiná zbraň. Sporným bodem je četnost a efektivita použití střelné zbraně při sebeobraně. Četnost použití je předmětem sporu zejména proto, že údaje o ní se v jednotlivých pracích liší řádově, a to jak z hlediska absolutních hodnot, tak i z hlediska poměru k dalším prostředkům sebeobrany. Efektivita je měřitelná ještě obtížněji. Data ze Švýcarska dle Killiase a Markwalder (2011, str. 270) naznačují, že střelné zbraně držené obyvatelstvem nehrají při sebeobraně důležitou roli. Sebeobrana byla na vzorku vražd zaznamenána jako důvod vraždy ve 23 případech, v 15 z nich byla poté použita střelná zbraň. V 9 z těchto 15 případů se však jednalo o zbraň policisty ve službě. 1 Pozitivním vlivem se v této práci rozumí vliv vedoucí k růstu hodnot závislé proměnné, tedy ne normativní tvrzení vycházející z toho, že žádoucím stavem je pokles míry kriminality 4

5 Dahlberg, Ikeda a Kresnow (2004, str. 935) uvádějí, že osoby, které žijí v domácnostech, v nichž je přítomná střelná zbraň, jsou vystaveny znatelně vyššímu riziku, že spáchají sebevraždu v porovnání s jinými příčinami smrti, než osoby v domácnostech beze zbraní. Riziko je vyšší zejména pro muže, kteří obecně vykazují vyšší míry sebevražd než ženy. Výše uvedené argumenty potvrzují Killias a Markwalder (2011, str ), kteří analyzovali časové řady počtu sebevražd ve Švýcarsku. Jejich práce se zaměřila na období snižování stavů armády mezi roky 1995 a Během této doby došlo k poklesu početního stavu vojska z přibližně 625 na 220 tis. Zároveň s tím došlo k výraznému snížení běžné dostupnosti zbraní, neboť výrazně poklesl počet občanů, kteří měli zbraň k dispozici ve svých domovech v rámci vojenské služby. Ve věkové skupině let, která byla snižováním armádních stavů nejvíce zasažena, došlo mezi lety 1995 až 2008 k poklesu počtu sebevražd střelnou zbraní o 59 % a počtu sebevražd za použité jiné metody o 21 %. Tato data jsou dle nich navíc konzistentní s výsledky dalších výzkumů 2 (např. detoxifikace plynu ve Velké Británii v 60. letech eliminovala do té doby nejčastější způsob sebevraždy, zatímco počet sebevražd za použití jiné metody vzrostl jen velmi mírně) Argumenty podporující negativní vliv dostupnosti zbraní na míru kriminality Teoretické argumenty ve prospěch negativního vlivu dostupnosti střelných zbraní na kriminalitu nejčastěji zmiňují možnost použití střelných zbraní při sebeobraně a neefektivitu odkupů v tom smyslu, že ty nepůsobí či působí jen minimálně na počet zbraní ve vlastnictví potenciálních pachatelů trestné činnosti. Počet osob, které používají střelné zbraně k sebeobraně je dle Stolzenberga a D Alessia (2000, str. 1464) pravděpodobně vyšší než počet osob, které je využívají k páchání trestné činnosti. Odkupy tak mohou vést k vyššímu úbytku zbraní ve vlastnictví osob, jimž slouží k obraně, než k úbytku střelných zbraní, které vlastní potenciální pachatelé. To dokládají studie, které se zabývají vztahem poptávky po zbraních a kriminality. McDowall (1995, str. 133) uvádí, že poptávka se může zvyšovat v návaznosti na růst 2 Killias a Markwalder citují práci Clarkea a Mayhewa (1988) 5

6 zločinnosti. Na datech z Kalifornie bylo například zjištěno, že prodeje střelných zbraní rostly po dvou incidentech masových vražd. Zvýšily se navíc také po zprávách o zatčení obviněných v obou případech. Dle Polsbyho (1995, str. 209) navíc neexistuje a priori důvod se domnívat, že střelné zbraně budou méně užitečné pro civilní obyvatelstvo než pro příslušníky policie. Kleck (1991) vypočítal, že v USA je ročně civilisty za použití zbraně legálně zabito zločinců. To je dle něj mnohem více, než kolik je zabito policisty. Celkový počet užití zbraně při sebeobraně za rok odhaduje na 600 tis. až 1 mil., což je přibližně stejné číslo jako počet zločinů, které byly v jím analyzovaných letech za pomoci střelné zbraně spáchány. Odhady užití zbraní při sebeobraně se nicméně v pracích velmi výrazně liší. Cook (1991, str. 4) uvádí, že v USA je poměr použití střelné zbraně k sebeobraně a k trestné činnosti přibližně 1:10. Samotná možnost vlastnit střelnou zbraň působí jistý druh odstrašujícího efektu. Dle Cooka a Ludwiga (2003, str. 78) to dokumentují výsledky některých průzkumů mezi zločinci. V průzkumu provedeném v roce 1982 mezi vězni v USA jich dle Cooka a Ludwiga 35 % rozhodně souhlasilo a dalších 39 % souhlasilo s tvrzením, že jedním z důvodů, proč se zloději vyhýbají páchání trestné činnosti v domech, v nichž jsou aktuálně přítomny osoby, je strach z toho, že je obyvatelé domu zastřelí. Tento efekt se přitom neomezuje pouze na domovy, v nichž je zbraň skutečně přítomna. Dle Duggana (2001, str. 1094) s sebou rozšířené vlastnictví zbraní přináší jistou pozitivní externalitu. S růstem počtu majitelů střelných zbraní na určitém území rostou také očekávané náklady potenciálního zločince (roste pravděpodobnost, ale hlavně potenciální závažnost poranění, které při páchání trestné činnosti může utrpět). Z pohledu teorie adverse-selection může dle Parkera (2001, str. 716) odkup vést k tomu, že dojde k odzbrojení uživatelů, kteří dodržují zákony před tím, než dojde k omezení vlastnictví zbraní ze strany zločinců, což by mohlo způsobit čistý nárůst zločinnosti v krátkém období. 6

7 1.3. Argumenty ve prospěch neutrálního vztahu dostupnosti zbraní a míry kriminality Ve prospěch neutrálního vztahu obou proměnných hovoří argument Cooka a Ludwiga (2006, str. 693), kteří uvádějí, že při většině loupeží a přepadení zločinci střelné zbraně nepoužívají. Většina pouličních zločinců zbraň navíc ani nevlastní. V Kanadě, kde je dle Mausera (2003, str. 6) přibližně 7,9 až 15 mil. střelných zbraní v držení obyvatelstva, je ročně střelnou zbraní spácháno okolo 10 tis. zločinů. V přepočtu na zbraň je tak k páchání trestné činnosti zneužito jen velmi malé množství zbraní. Kates a Mauser (2007, str ) uvádějí, že zločinci nejsou rovnoměrně rozděleni v rámci populace v tom smyslu, že za sebou mají (zejména vrazi a násilní zločinci) většinou dlouhou kriminální historii. Jakékoli změny dostupnosti zbraní tak nemají významný vliv, neboť zákony dodržující občané trestné činy při zvýšení dostupnosti páchat nezačnou. Stejně tak kriminalita výrazně nepoklesne v případě, že dojde k razantnímu omezení dostupnosti střelných zbraní. V případě sebevražd empirický výzkum 3 dle Katese a Mausera (tamtéž, str. 662) indikuje, že lidé, kteří jsou odhodláni sebevraždu spáchat, jednoduše volí jiný prostředek v případě, že v jejich zemi nejsou dostupné střelné zbraně. To je dle nich patrné na porovnání dat z USA a Ruska, když v Rusku, kde je dostupnost střelných zbraní mnohem nižší než ve Spojených státech, je přibližně čtyřikrát vyšší jak míra vražd, tak míra sebevražd. Dle Mausera (2003, str. 5) ani v případě sebevražd neplatí obecně přijímaný názor, že střelné zbraně jsou více smrtelné než jiné dostupné metody. Oběšení či otrava oxidem uhelnatým vykazují přibližně stejnou úmrtnost. Odkupy zbraní navíc dle Mouzos a Reutera (2003, str. 125) nemusí nutně snižovat ani množství dostupných zbraní. Mohou vést pouze k tomu, že staré a nechtěné zbraně jsou nahrazeny novými a účinnějšími. Pokud k omezení počtu držených zbraní opravdu dojde, ani to nemusí znamenat větší bezpečí potenciálních obětí. Zločinci mohou být v případě použití méně zastrašujících zbraní, jako např. nožů, častěji nuceni tyto zbraně aktivně použít, neboť oběti mohou vykazovat menší strach a větší odpor. 3 Viz např. Jacobs (2002) 7

8 2. Teoretický model V rámci výzkumu vlivu dostupnosti střelných zbraní na míru kriminality proti sobě stojí dvě hypotézy. Jako výchozí hypotézu jsem zvolil tvrzení, že odkupy zbraní v analyzovaných zemích neměly na kriminalitu žádný vliv. Alternativní hypotézou je poté neplatnost tohoto tvrzení. H0: Odkupy zbraní nemají na míru kriminality vliv H1: Non H0 (Odkupy zbraní míru kriminality ovlivňují) Základním předpokladem mé analýzy je přístup ke zločinci jako k racionální osobě, která jedná na základě cost-benefit analýzy. Shoduje se například s přístupem, z něhož vycházejí Cook a Ludwig (2006, str. 698), kteří tvrdí, že zločinci přizpůsobují svá rozhodnutí osobním nákladům a výnosům tak, jak je sami vnímají. Tento přístup je v současné ekonomické literatuře, která se zločinností zabývá, převládající. Jeho počátky je možné hledat v práci Beckera (1968) či Ehrlicha (1973). Tito autoři se jednoznačně vymezují proti pohledu na zločince jako na osobu, jejíž motivace se výrazně odlišují od zbytku populace. Tvrdí naopak, že jednání zločinců nese společné rysy jako jednání ostatních osob v tom smyslu, že také zločinci se snaží maximalizovat své fyzické či psychické výnosy. 3. Charakteristika programů na odkup zbraní Jak uvádí Faltas, McDonald a Waszink (2001), existují dva druhy programů na odkup či destrukci zbraní: civilní a vojenský. První si klade za cíl prevenci zločinnosti během období míru. Účastní se jej většinou civilní obyvatelstvo. Druhý typ programu usiluje o odzbrojení společnosti po válečném konfliktu. Odkup zbraní většinou probíhá v souvislosti se změnou regulace jejich vlastnictví či držby. Ta zpravidla zahrnuje úpravu podmínek vlastnictví, početní limity pro konkrétní typy zbraní a úpravu skladování či dalšího prodeje (Karp, 2009, str. 160). 8

9 3.1. Program na odkup střelných zbraní ve Velké Británii Program odkupu zbraní ve Spojeném Království, na který se v této práci zaměřuji, patří do první zmíněné kategorie. Program následoval po incidentu masové střelby ve skotském městě Dunblane, který si vyžádal smrt 16 studentů základní školy a jejich učitele. Na základě snahy těmto incidentům zabránit došlo ke zpřísnění zákonů a následnému zabavení více než 160 tis. střelných zbraní v letech 1997 a Za jejich odevzdání i za odevzdání nábojů byla vyplácena kompenzace. Uzákoněn byl též zákaz vlastnictví malých střelných zbraní převyšujících ráži 0,22. Navíc došlo k vyhlášení amnestie v červnu 1996, v jejímž rámci bylo odevzdáno přibližně 23 tis. ilegálně držených zbraní (Faltas, McDonald a Waszink, 2001, str. 18). Program dříve analyzovali např. Kates a Mauser (2007) či Mouzos a Reuter (2003). Analýza přítomnosti strukturálního zlomu však u tohoto programu provedena nebyla. 4. Empirická analýza Za účelem analýzy odkupu střelných zbraní využívám v této práci metodu hledání tzv. strukturálního zlomu v generujícím procesu časové řady. K vyhodnocení přítomnosti zlomu používám Chowův a Quandtův-Andrewsův test (viz níže). Přítomnost zlomu poté využívám jako kritérium hodnocení dopadu odkupu zbraní na míru kriminality v analyzovaném regionu. Pro modelování časových řad využívám ARIMA model (Boxovu-Jenkinsovu metodologii) Charakteristika testů strukturálního zlomu Chowův test stability Pro prvotní statistickou analýzu přítomnosti strukturálního zlomu v generujícím procesu časových řad využívám Chowův test (Chow, 1960) stability. Ten rozdělí řadu na dvě části a zkoumá, zda existují významné odlišnosti v odhadnutých parametrech modelů těchto dvou částí. Pokud se významné odlišnosti vyskytnou, je to vyhodnoceno jako známka přítomnosti strukturálního zlomu v konkrétním časovém období. 9

10 Nulovou hypotézou testu je výrok, že strukturální zlom v daném roce nenastal. P- hodnota u testu uváděná tedy musí být nižší než příslušná hladina významnosti, aby bylo možné nezamítnout výrok o možné přítomnosti zlomu Quandtův Andrewsův test V případě Quandtova Andrewsova testu je Chowův test zopakován pro každé období. Testové statistiky jsou sumarizovány do jedné statistiky oproti nulové hypotéze, že mezi daty zlom nenastal. Z testů je poté vypočítána jedna vypovídající (maximální) F statistika (viz např. Berger, str. 6). Quandtův-Andrewsův test tedy provede Chowův test pro každé pozorování a poté spočítá supremum z Fk statistik (tamtéž): sup F = sup k [ρt,(1 ρ)t] F k, kde ρ je tzv. parametr useknutí. Ten omezuje interval tím způsobem, že vynechá určité procento pozorování na začátku a na konci řady a zamezuje tak situaci, kdy by po rozdělení souboru jedna z řad byla příliš krátká. V této práci u časových řad vynechávám celkem 10 % pozorování. Nulovou hypotézou Quandtova-Andrewsova testu je opět tvrzení, že časová řada žádný strukturální zlom neobsahuje. Tato hypotéza je zamítnuta, jestliže je F-statistika vyšší, než tabulková hodnota pro daný interval spolehlivosti (Berger, 2011, str. 6) Interpretace výsledků testů Interpretace výsledků testů se řídí podle následujícího schématu: Pokud test indikuje strukturální zlom v období, které následuje po odkupu zbraní, je možné zamítnout nulovou hypotézu. Pokud test ve sledovaném období přítomnost strukturálního zlomu neindikuje, či jej indikuje v období, které odkupu předcházelo, hovoří ve prospěch nulové hypotézy o tom, že odkupy zbraní na kriminalitu vliv nemají. 10

11 5. Data V této práci analyzuji časové řady míry kriminality v jednotlivých zemích přepočtené na 100 obyvatel. Řady pocházejí z databáze Eurostatu, 4 konkrétně se jedná o řady míry kriminality dle policejních záznamů ve Velké Británii. Kromě databáze Eurostatu využívám též demografické řady, které jsou dostupné na internetových stránkách Office for National Statistics. 5 Analyzuji období mezi lety 1971 a Politické členění Velké Británie přitom umožňuje analyzovat odděleně tři časové řady: Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko. Z analýzy tak lze vyvodit robustnější závěry. 6. Empirické výsledky Vlastní analýza probíhá ve třech krocích: 1. Vizuální analýza 2. Chowův test 3. Quandtův-Andrewsův test V rámci první části se snažím identifikovat přítomnost trendu, viditelné zlomy a minima a maxima časových řad. Chowův test poskytuje důkaz přítomnosti zlomu v a priori zvoleném období. Jeho problémem však je, že v případě vícenásobného provedení se zvyšuje riziko, že učiníme statisticky významný objev pouhou náhodou (Lee a Suardi, 2008, str. 69). Quandtův-Andrewsův test tento problém řeší, nevyžaduje ani znalost konkrétního data, označí však pouze jedno období, v němž je přítomnost zlomu nejpravděpodobnější. Oba statistické testy navíc nejsou schopny rozpoznat, zda zlom v generujícím procesu časové řady vedl k růstu či poklesu. Výstupy každé z těchto částí jsou proto jen dílčí a pro tvorbu závěrů využívám všechny tři části současně

12 6.1. Anglie a Wales První analyzovanou časovou řadou je míra kriminality v Anglii a Walesu. Ta výrazně roste, a to jen s malými výkyvy, od roku 1971 až do začátku 90. let. Poté z vývoje řady nelze určit jednoznačný dlouhodobý trend. Řada ve sledovaném období obsahuje globální maximum v roce 2003 (11,4). Po odkupu zbraní, který začal v roce 1997, následovalo dle grafu několik let růstu kriminality, aby se tento trend v roce 2003 zlomil, a nastal poměrně strmý pád. Jednoznačný vliv tedy na pohled patrný není. Graf 1: Anglie a Wales: Míra zločinnosti přepočtená na 100 obyvatel, zdroj: vlastní výpočet Míra zločinnosti Na základě vizuální analýzy je proto možné prohlásit, že, pokud měl odkup zbraní vůbec nějaký vliv, vedl nejdříve k nárůstu kriminality, a až s odstupem několika let k jejímu poklesu. Přítomnost lokálního minima v roce 1997 nicméně může znamenat, že časová řada je od zmíněného roku generována jiným procesem než před ním. Tuto hypotézu budu dále testovat pomocí testů strukturálního zlomu. Za tímto účelem jsem sestavil ARIMA model časové řady. Ve všech případech pracuji s řadami přirozených logaritmů, neboť kvalitní model by v žádném bodě neměl předpovídat záporné hodnoty. Logaritmizace též vede k vyhlazení poměrně variabilních časových řad. 12

13 Výsledky Chowova testu Chowův test provedu pro rok 1996, kdy došlo k prvním legislativním krokům vedoucím k omezení dostupnosti zbraní, a pro čtyři následující roky. Vycházím při tom z hypotézy, že, jestliže měl odkup zbraní na míru kriminality nějaký vliv, začal se projevovat již v letech, která bezprostředně následovala po odkupu a úpravě legislativy. Tabulka 1 ukazuje, že v případě Anglie a Walesu skutečně nastal ve sledovaném období strukturální zlom. P-hodnoty Chowova testu pro roky 1997 a 1998 jsou nižší než 0,05. Na pětiprocentní hladině významnosti tedy mohu zamítnout hypotézu, že v těchto letech nedošlo ke strukturálnímu zlomu. Tabulka 1: Anglie a Wales: Výsledky Chowova testu, zdroj: vlastní výpočet Rok F-statistika P-hodnota ,649 0, ,538 0, ,220 0, ,988 0, ,248 0, Výsledky Quandtova-Andrewsova testu Quandtův-Andrewsův test označil jako nejpravděpodobnější bod zlomu rok P- hodnota je nicméně vyšší než 0,05. Nezamítáme proto nulovou hypotézu o nepřítomnosti strukturálního zlomu v celém sledovaném období. Tabulka 2: Anglie a Wales: Výsledek Quandtova-Andrewsova testu, zdroj: vlastní výpočet F-statistika P-hodnota Příslušný rok Max LR F-statistika 7,853 0, Vynechaná poz. 10% Testované období

14 Celkový výsledek analýzy pro Anglii a Wales Dvě ze tří použitých metod odhalily přítomnost strukturálního zlomu v období po odkupu zbraní. Chowův test indikuje přítomnost zlomu v letech 1997 a Vizuální analýza grafu naznačuje, že se v tomto období nachází lokální minimum a v letech bezprostředně následujících došlo k růstu kriminality. Teprve s odstupem několika let začala kriminalita v Anglii a Walesu klesat. Tato zjištění spolu se strmým poklesem v posledních letech vedou k nutnosti zamítnout nulovou hypotézu, že odkup zbraní na kriminalitu vliv nemá. Pro jednoznačnější určení trendu po odkupu by však bylo nezbytné mít k dispozici řadu delší. Chování grafu v letech bezprostředně po odkupu zbraní je v souladu s hypotézou adverse-selection, která tvrdí, že k odzbrojení dojde nejdříve u osob, kteří zákony dodržují, a celková kriminalita by po odkupech měla růst, tento růst by se však měl po určité době vyčerpat. Ve prospěch výchozí hypotézy však hovoří výsledek Quandtova-Andrewsova testu, který přítomnost strukturálního zlomu ve sledovaném období neindikuje Skotsko Časová řada míry zločinnosti ve Skotsku se od řady pro Anglii a Wales liší v tom, že obsahuje pouze jeden na první pohled rozpoznatelný vrchol. Podobný vývoj vykazuje v první polovině sledovaného období, kdy jen s drobnými výkyvy poměrně strmě roste. Globální maximum se nachází v roce 1991 (11,3). Po tomto datu míra kriminality strmě klesá, a to až do roku 1997 (8,3). V tomto případě se tedy na první pohled zdá, že odkup zbraní v roce 1997 mohl prudký pokles kriminality v podstatě zastavit, a to na dobu téměř deseti let. 14

15 Graf 2: Skotsko: Míra zločinnosti přepočtená na 100 obyvatel, zdroj: vlastní výpočet Míra zločinnosti Výsledky Chowova testu Chowův test indikuje přítomnost zlomu ve všech 5 testovaných letech. Pro interpretaci tohoto výsledku je opět nutné podívat se také na graf. Z něj je patrné, že v roce 1996 pokračoval pokles míry kriminality, který začal již v první polovině 90. let. V letech následujících však graf vykazuje v podstatě stagnaci, která trvala až do roku Změna z poměrně prudkého poklesu ve stagnaci může být příčinou toho, že testy přítomnost zlomu vykazují. Tabulka 3: Skotsko: Výsledky Chowova testu, zdroj: vlastní výpočet Rok F-statistika P-hodnota ,978 0, ,627 0, ,650 0, ,786 0, ,540 0,009 15

16 Výsledky Quandtova-Andrewsova testu Výsledek Quandtova-Andrewsova testu přisuzuje v tomto případě nejvyšší F-statistiku roku Příslušná p-hodnota (0,708) hovoří jednoznačně ve prospěch nulové hypotézy o nepřítomnosti strukturálního zlomu. Tabulka 4: Skotsko: Výsledek Quandtova-Andrewsova testu, zdroj: vlastní výpočet F-statistika P-hodnota Příslušný rok Max LR F-statistika 6,180 0, Vynechaná poz. 10% Testované období Celkový výsledek analýzy pro Skotsko U časové řady míry kriminality ve Skotsku jsou v rozporu výsledky vizuální analýzy a Chowova testu. Vizuální analýza nenaznačuje žádnou zásadní změnu trendu, hodnoty v období mezi lety 1996 až 2000 v podstatě stagnují. Chowův test však indikuje přítomnost strukturálního zlomu ve všech pěti testovaných letech. Možnou interpretací tak je, že odkup zbraní pokles míry kriminality na určité období zastavil. Rozcházejí se též výsledky Chowova a Quandtova-Andrewsova testu. Tento fakt může být způsoben tím, že řada je v celém sledovaném období poměrně variabilní a na pohled obsahuje hned několik bodů, které je možné označit jako zlom. Chowův test tedy může mít tendenci označit jako bod zlomu mnoho různých pozorování. Quandtův-Andrewsův test naproti tomu nabízí komplexní pohled na celé sledované období s cílem najít jeden jediný významný předěl. Vzhledem k přítomnosti hned několika potenciálních zlomů není překvapivé, že žádný takový bod ve sledovaném období nenachází. Výsledek Quandtova-Andrewsova testu však svědčí ve prospěch nulové hypotézy o nepřítomnosti strukturálního zlomu, a to poměrně výrazně (vysoká p-hodnota). Celkově se tak jako nejpravděpodobnější jeví hypotéza, že odkup zbraní na míru kriminality žádný vliv neměl a výsledky Chowova testu mohly být ovlivněny poměrně výraznou variabilitou řady. 16

17 6.3. Severní Irsko Severní Irsko dle údajů Eurostatu zaznamenalo nárůst kriminality přibližně na dvojnásobek mezi lety 1971 (2,0) a 1981 (4,1). Na rozdíl od dalších analyzovaných časových řad však následovala stagnace míry kriminality až do roku 1997 (3,7). V několika následujících letech však kriminalita výrazně vzrostla až na 8,4 v roce 2002, aby poté s jistými výkyvy klesala. Pohled na graf tedy v tomto případě naznačuje, že odkup zbraní měl jistý vliv, i když ten se projevuje poměrně komplikovaně. Po roce 1997 dochází k výraznému nárůstu míry kriminality, po 5 letech nicméně řada začíná s mírnými výkyvy klesat. Graf 3: Severní Irsko: Míra zločinnosti přepočtená na 100 obyvatel, zdroj: vlastní výpočet Míra zločinnosti Výsledky Chowova testu Výsledky Chowova testu indikují, že ve sledovaném období ke strukturálnímu zlomu nedošlo. Ve všech letech je p-hodnota vyšší než hladina významnosti 0,05, ani v jednom roce proto nemohu zamítnout nulovou hypotézu o tom, že strukturální zlom není přítomný. Při pohledu na graf je tento výsledek překvapivý. Chowův test je však pravděpodobně ovlivněn 17

18 tím, že řada po strmém nárůstu opět klesá. Pokud je test proveden pouze pro období do roku 2002, indikuje přítomnost zlomu v roce 1998 (p-hodnota 0,016). Tabulka 5: Severní Irsko: Výsledky Chowova testu, zdroj: vlastní výpočet Rok F-statistika P-hodnota ,045 0, ,011 0, ,071 0, ,719 0, ,380 0, Výsledky Quandtova-Andrewsova testu Quandtův-Andrewsův test indikuje prostřednictvím maximální F-statistiky jako rok, v němž byla nejvyšší pravděpodobnost strukturálního zlomu, rok Vzhledem k vysoké p- hodnotě (0,392) je však nemožné zamítnout nulovou hypotézu. Tabulka 6: Severní Irsko: Výsledek Quandtova-Andrewsova testu, zdroj: vlastní výpočet F-statistika P-hodnota Příslušný rok Max LR F-statistika 4,270 0, Vynechaná poz. 10% Testované období Celkový výsledek analýzy pro Severní Irsko Také v případě Severního Irska je výsledek vizuální analýzy a Chowova testu v rozporu. V tomto případě je to však vizuální analýza, která indikuje přítomnost zlomu. Chowův test o jeho přítomnosti nesvědčí. Za to může částečně následný pokles míry kriminality po roce 2002, neboť bez něj by Chowův test rok 1998 označil jako bod strukturálního zlomu. Před závěrečným výrokem proto opět použiji jako rozhodující kritérium výsledek Quandtova-Andrewsova testu. Ten přítomnost strukturálního zlomu nepotvrzuje. V souhrnu je proto možné prohlásit, že ani v tomto případě nemohu zamítnout nulovou hypotézu o tom, že odkupy zbraní na míru kriminality vliv nemají. 18

19 Závěr Výsledky vizuální analýzy hovoří ve dvou případech o přítomnosti zlomu, který nastal v období po odkupu směrem k vyšším hodnotám kriminality. V jednom případě po odkupu následuje stagnace. Chowův test indikuje zlom v řadách míry kriminality v Anglii a Walesu a ve Skotsku. V případě Severního Irska, kde je přítomnost zlomu na základě vizuální analýzy poměrně pravděpodobná, však jeho přítomnost neindikuje. Jako dílčí závěr po provedení prvních dvou částí analýzy je tak možné uvést, že odkupy zbraní mohou na míru kriminality působit pozitivně. Quandtův-Andrewsův test však ani v jednom případě důkaz o jeho existenci nepřináší. Celkově je proto na základě empirické analýzy možné prohlásit, že dostatečnou evidenci pro zamítnutí nulové hypotézy se nepodařilo shromáždit. Odkupy zbraní na míru kriminality tedy pravděpodobně vliv nemají. Výsledek však není jednoznačný a bylo by užitečné analyzovat další odkupy, aby bylo možné vliv zcela vyloučit. Země, které chtějí míru kriminality snížit, by se však velmi pravděpodobně měly soustředit na jiné metody regulace. Implementace odkupů může být spíše výsledkem poptávky po relativně snadno dostupných opatřeních v souvislosti s incidenty masových vražd či s problémem násilí mezi gangy než výsledkem komplexní analýzy příčin, které mohou vysokou míru kriminality způsobovat. 19

20 Seznam použité literatury Becker, G. S.: Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2 (Mar.-Apr., 1968), str Berger, T.: Estimating Europe s natural rates, Empirical Economics, Vol. 40, No. 2 (April 2011), str , přístup z internetu , URL: https://www.wiwi.unimuenster.de/iioe/organisation/tino_download/nkpc.pdf Chow, G. C.: Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, Econometrica, Vol. 28, No. 3 (Jul., 1960), str Clarke, R. V. a Mayhew, P.: The British gas suicide story and its criminological implications, Crime and Justice, Vol. 10 (1988), str Cook, P. J.: The Technology of Personal Violence, Crime and Justice, Vol. 14 (1991), str Cook, P. J. a Ludwig J.: Aiming for Evidence-Based Gun Policy, Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 25, No. 3 (Summer, 2006), str Cook, P. J. a Ludwig J.: Evaluating Gun Policy, Brookings Institution Press, Washington D. C., 2003, str , ISBN , přístup z internetu , URL: Dahlberg, L. L., Ikeda, R. M. a Kresnow, M.: Guns in the Home and Risk of a Violent Death in the Home: Findings from a National Study, American Journal of Epidemiology, Vol. 160, No. 10 (November 2004), str Duggan, M.: More Guns, More Crime, Journal of Political Economy, Vol. 109, No. 5 (October 2001), str Ehrlich, I.: Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation, The Journal of Political Economy, Vol. 81, Issue 3 (May-Jun., 1973), str Eurostat: Crime and Criminal Justice Data, přístup z internetu , URL: 20

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Úvodní poznámky Statistickou hypotézou rozumíme hypotézu o populaci (základním souboru) např.: Střední hodnota základního souboru je rovna 100.

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistické metody v ekonomii Ing. Michael Rost, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Test χ 2 v kontingenční tabulce typu 2 2 Jde vlastně o speciální případ χ 2 testu pro čtyřpolní tabulku.

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice)

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice) ČESKO JAK JSME NA TOM? 2. 1. 215 Jatka 78 (Jateční 153/33, Praha 7 Holešovice) Národní bezpečnost Národní bezpečnost Garant: Tomáš Pojar Česká republika prožívá z dlouhodobějšího hlediska období nebývalého

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR VOJENSKÝ PROFESIONÁL Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR Článek prezentuje výsledky obranného výzkumu MO k zajištění ekonomičnosti a bezpečnosti provozu

Více

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 9 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Inferenční statistika Konfidenční intervaly Z-test Postup při testování hypotéz

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

15. Dopravní nehody v evropském srovnání

15. Dopravní nehody v evropském srovnání 15. Dopravní nehody v evropském srovnání Zdroje dat pro mezinárodní srovnání nehodovosti Dlouhodobý pokles nehodovosti v silniční dopravě v zemích EU vyústil v roce 2013 v nejnižší počet obětí v novodobé

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR Anotace Příspěvek se zabývá problematikou kybernetické kriminality 1 mezi dětmi z pohledu Policie ČR a zároveň

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Bezpečnostní situace na území ČR

Bezpečnostní situace na území ČR Bezpečnostní situace na území ČR Zpracoval: Říjen 2012 Mgr. Oldřich Růžička Podmínkou fungování společnosti i státu je zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti. Po pádu železné opony a s rostoucí globalizací

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2014/15 Cvičení 5: Vícenásobná regrese, multikolinearita LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Jednoduchá

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Teorie a empirie mzdových strnulostí a jejich důsledky pro měnovou politiku

Teorie a empirie mzdových strnulostí a jejich důsledky pro měnovou politiku Teorie a empirie mzdových strnulostí a jejich důsledky pro měnovou politiku Stanislav Šaroch, KHP VŠE Praha Draft verze pouze pro účely semináře KHP a IEEP V diskusích o tom, jakou (- a zda vůbec -) provozovat

Více

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5)

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Zdroj: Úmrtnostní tabulky a demografická statistika ČSÚ, SILC; ÚZIS ČR, EUROSTAT Střední délka života ve zdraví při narození data z Eurostatu

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice č. j.: Spr 00196/2014-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6 1. Příklad Byly sledovány rodinné stavy nevěst a ženichů při uzavírání sňatků a byla vytvořena následující tabulka četností. Stav Svobodný Rozvedený Vdovec Svobodná 37 10 6 Rozvedená 8 12 8 Vdova 5 8 6

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION VLIV INFORMATIVNÍ TABULE NA ZMĚNU RYCHLOSTI VE VYBRANÉ LOKALITĚ INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION Martin Lindovský 1 Anotace: Článek popisuje měření prováděné na

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE EKONOMICKÝ RŮST A HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Martin Koňařík. 4. Demografická konference "Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík

Martin Koňařík. 4. Demografická konference Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík Martin Koňařík 4. Demografická konference "Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík Obsah Úvod Datová základna Odsouzení Metodika Vstupy Výstupy Výsledky Obvinění Závěr 4. Demografická konference

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy.

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Z pastí na daném území byla odhadnuta abundance několika druhů: myšice lesní 250, myšice křovinná 200, hraboš polní 150,

Více