OVLIVŇUJÍ ODKUPY STŘELNÝCH ZBRANÍ MÍRU KRIMINALITY?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVLIVŇUJÍ ODKUPY STŘELNÝCH ZBRANÍ MÍRU KRIMINALITY?"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta OVLIVŇUJÍ ODKUPY STŘELNÝCH ZBRANÍ MÍRU KRIMINALITY? (PRÁCE STUDENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA) Pavel Chmelík 1

2 Abstrakt Práce si klade za cíl analyzovat vliv odkupu zbraní, který proběhl ve Velké Británii v letech 1996 až 1997, na míru kriminality a porovnat výsledky empirické analýzy s teoretickými argumenty i s předchozím empirickým výzkumem. Přezkoumány jsou celkem tři časové řady: Anglie a Wales, Skotsko a Severní Irsko. Použitou metodou modelování časových řad je Boxova-Jenkinsova metodologie. Na modelech je následně testována přítomnost strukturálního zlomu, a to na základě vizuální analýzy grafu a Chowova a Quandtova-Andrewsova testu. Tyto testy jsou použity jako evaluační kritérium vlivu odkupu na kriminalitu. Výsledkem analýzy je nemožnost vyvrátit výchozí hypotézu o tom, že odkupy střelných zbraní na kriminalitu vliv nemají. Abstract This paper analyzes effect of gun buyback that took place in Great Britain in years 1996 and 1997 on crime rate and compares the results with theoretical arguments and previous empirical findings. It contains analysis of three independent time series: crime rate in England and Wales, Scotland and Northern Ireland. Models of the time series are built using Box-Jenkins methodology. The models are tested for presence of a structural break using visual analysis, Chow test and Quandt-Andrews test. These tests are used as an evaluation criterion of the effect of buyback on crime rate. The result of the analysis is that it is not possible to reject the null hypothesis that buybacks do not have effect on crime rate. JEL klasifikace: K42, C22 Klíčová slova: Odkup zbraní, ARIMA model, Test strukturálního zlomu Keywords: Gun buyback, ARIMA model, Structural break test 2

3 Úvod Ekonomická analýza programů na odkup střelných zbraní je poměrně novým typem analýzy chování zločince. Teoretických prací zabývajících se odkupy zbraní zatím příliš mnoho nevzniklo, a to především proto, že zbraní jsou regulačním opatřením, které se ve větším měřítku začalo ve světě uplatňovat až v devadesátých letech 20. století. Ekonomická i statistická analýza těchto jevů je navíc smysluplná až s odstupem minimálně několika let. První ekonomické práce popisující tyto programy se proto začaly objevovat až na konci devadesátých let. Většina z nich přitom popisuje program v Austrálii v letech 1997 až Tato práce má za cíl analyzovat odkup zbraní, který proběhl v letech 1996 až 1997 ve Spojeném království. K analýze jsou zde použity časové řady celkové míry kriminality. Tím se práce odlišuje od prací ostatních, neboť jejich autoři se většinou zaměřují na kriminalitu spojenou se střelnými zbraněmi nebo na časové řady počtu vražd. Analýza celkové míry kriminality oproti tomu umožňuje postihnout celkový efekt odkupů zbraní a vyloučit, že výsledky ovlivní přítomnost substitučního efektu, tedy záměny jednoho typu zbraně za jiný. Teoretickým východiskem je přístup ke zločinci jako k racionální osobě. Vzhledem k tomu je možné předpokládat, že zločinec se rozhoduje na základě cost-benefit analýzy, a že odkupy jeho rozhodování ovlivňují právě skrze zvýšení či snížení uvažovaných nákladů a výnosů. V první části vlastní práce prezentuji jednotlivé teoretické argumenty diskutující vztah odkupů střelných zbraní a míry kriminality. Následuje charakteristika teoretického modelu a popis charakteristik programů na odkup zbraní. Dále prezentuji teoretická východiska empirické analýzy, použitá data a vlastní výsledky empirické analýzy. 1. Předešlý výzkum Analýza vlivu odkupu zbraní na míru kriminality je ve své podstatě analýzou vlivu dostupnosti zbraní na míru kriminality. Dostupnost zbraní pro civilní obyvatelstvo je při každém odkupu omezena prostřednictvím dvou kanálů: 1) Počet zbraní v zemi, v níž k odkupu došlo, by, pokud se akce neminula účinkem, měl poklesnout. 2) V naprosté většině 3

4 případů dojde rovněž ke změně legislativy upravující vlastnictví a držbu zbraní. U legislativních změn se předpokládá také trvalý či dlouhotrvající charakter. Odkupy lze proto považovat za změnu s trvalým charakterem, která by se v případě, že je provedena v dostatečně velkém rozsahu, měla projevit v časových řadách proměnných, které má za cíl ovlivnit, tj. především míry kriminality. V pracích, které se tímto problémem zabývají, je shromážděno poměrně značné množství argumentů napříč názorovým spektrem. Nejdůležitější z těchto argumentů zde nyní představím Argumenty ve prospěch pozitivního vlivu dostupnosti zbraní na kriminalitu Na přední místo mezi argumenty, které hovoří ve prospěch hypotézy o pozitivním vlivu 1 dostupnosti zbraní na kriminalitu, je třeba zařadit tvrzení, že střelné zbraně jsou schopny způsobit závažnější poranění a častěji i smrt než jiné typy zbraní, které má civilní obyvatelstvo k dispozici (viz Cook a Ludwig, 2006, str. 706). V případě zranění podlehne dle Cooka (1991, str ) jen zlomek poraněných při páchání trestné činnosti svým zraněním. Tento zlomek je však závislý na schopnosti použité zbraně způsobit závažná poranění či smrt. Například u loupeží je dle Cooka (tamtéž, str ) úmrtnost přibližně 1:750, u loupeží za použití střelné zbraně je však úmrtnost 1:250, což je přibližně třikrát více, než při použití nože a desetkrát více, než pokud je použita jiná zbraň. Sporným bodem je četnost a efektivita použití střelné zbraně při sebeobraně. Četnost použití je předmětem sporu zejména proto, že údaje o ní se v jednotlivých pracích liší řádově, a to jak z hlediska absolutních hodnot, tak i z hlediska poměru k dalším prostředkům sebeobrany. Efektivita je měřitelná ještě obtížněji. Data ze Švýcarska dle Killiase a Markwalder (2011, str. 270) naznačují, že střelné zbraně držené obyvatelstvem nehrají při sebeobraně důležitou roli. Sebeobrana byla na vzorku vražd zaznamenána jako důvod vraždy ve 23 případech, v 15 z nich byla poté použita střelná zbraň. V 9 z těchto 15 případů se však jednalo o zbraň policisty ve službě. 1 Pozitivním vlivem se v této práci rozumí vliv vedoucí k růstu hodnot závislé proměnné, tedy ne normativní tvrzení vycházející z toho, že žádoucím stavem je pokles míry kriminality 4

5 Dahlberg, Ikeda a Kresnow (2004, str. 935) uvádějí, že osoby, které žijí v domácnostech, v nichž je přítomná střelná zbraň, jsou vystaveny znatelně vyššímu riziku, že spáchají sebevraždu v porovnání s jinými příčinami smrti, než osoby v domácnostech beze zbraní. Riziko je vyšší zejména pro muže, kteří obecně vykazují vyšší míry sebevražd než ženy. Výše uvedené argumenty potvrzují Killias a Markwalder (2011, str ), kteří analyzovali časové řady počtu sebevražd ve Švýcarsku. Jejich práce se zaměřila na období snižování stavů armády mezi roky 1995 a Během této doby došlo k poklesu početního stavu vojska z přibližně 625 na 220 tis. Zároveň s tím došlo k výraznému snížení běžné dostupnosti zbraní, neboť výrazně poklesl počet občanů, kteří měli zbraň k dispozici ve svých domovech v rámci vojenské služby. Ve věkové skupině let, která byla snižováním armádních stavů nejvíce zasažena, došlo mezi lety 1995 až 2008 k poklesu počtu sebevražd střelnou zbraní o 59 % a počtu sebevražd za použité jiné metody o 21 %. Tato data jsou dle nich navíc konzistentní s výsledky dalších výzkumů 2 (např. detoxifikace plynu ve Velké Británii v 60. letech eliminovala do té doby nejčastější způsob sebevraždy, zatímco počet sebevražd za použití jiné metody vzrostl jen velmi mírně) Argumenty podporující negativní vliv dostupnosti zbraní na míru kriminality Teoretické argumenty ve prospěch negativního vlivu dostupnosti střelných zbraní na kriminalitu nejčastěji zmiňují možnost použití střelných zbraní při sebeobraně a neefektivitu odkupů v tom smyslu, že ty nepůsobí či působí jen minimálně na počet zbraní ve vlastnictví potenciálních pachatelů trestné činnosti. Počet osob, které používají střelné zbraně k sebeobraně je dle Stolzenberga a D Alessia (2000, str. 1464) pravděpodobně vyšší než počet osob, které je využívají k páchání trestné činnosti. Odkupy tak mohou vést k vyššímu úbytku zbraní ve vlastnictví osob, jimž slouží k obraně, než k úbytku střelných zbraní, které vlastní potenciální pachatelé. To dokládají studie, které se zabývají vztahem poptávky po zbraních a kriminality. McDowall (1995, str. 133) uvádí, že poptávka se může zvyšovat v návaznosti na růst 2 Killias a Markwalder citují práci Clarkea a Mayhewa (1988) 5

6 zločinnosti. Na datech z Kalifornie bylo například zjištěno, že prodeje střelných zbraní rostly po dvou incidentech masových vražd. Zvýšily se navíc také po zprávách o zatčení obviněných v obou případech. Dle Polsbyho (1995, str. 209) navíc neexistuje a priori důvod se domnívat, že střelné zbraně budou méně užitečné pro civilní obyvatelstvo než pro příslušníky policie. Kleck (1991) vypočítal, že v USA je ročně civilisty za použití zbraně legálně zabito zločinců. To je dle něj mnohem více, než kolik je zabito policisty. Celkový počet užití zbraně při sebeobraně za rok odhaduje na 600 tis. až 1 mil., což je přibližně stejné číslo jako počet zločinů, které byly v jím analyzovaných letech za pomoci střelné zbraně spáchány. Odhady užití zbraní při sebeobraně se nicméně v pracích velmi výrazně liší. Cook (1991, str. 4) uvádí, že v USA je poměr použití střelné zbraně k sebeobraně a k trestné činnosti přibližně 1:10. Samotná možnost vlastnit střelnou zbraň působí jistý druh odstrašujícího efektu. Dle Cooka a Ludwiga (2003, str. 78) to dokumentují výsledky některých průzkumů mezi zločinci. V průzkumu provedeném v roce 1982 mezi vězni v USA jich dle Cooka a Ludwiga 35 % rozhodně souhlasilo a dalších 39 % souhlasilo s tvrzením, že jedním z důvodů, proč se zloději vyhýbají páchání trestné činnosti v domech, v nichž jsou aktuálně přítomny osoby, je strach z toho, že je obyvatelé domu zastřelí. Tento efekt se přitom neomezuje pouze na domovy, v nichž je zbraň skutečně přítomna. Dle Duggana (2001, str. 1094) s sebou rozšířené vlastnictví zbraní přináší jistou pozitivní externalitu. S růstem počtu majitelů střelných zbraní na určitém území rostou také očekávané náklady potenciálního zločince (roste pravděpodobnost, ale hlavně potenciální závažnost poranění, které při páchání trestné činnosti může utrpět). Z pohledu teorie adverse-selection může dle Parkera (2001, str. 716) odkup vést k tomu, že dojde k odzbrojení uživatelů, kteří dodržují zákony před tím, než dojde k omezení vlastnictví zbraní ze strany zločinců, což by mohlo způsobit čistý nárůst zločinnosti v krátkém období. 6

7 1.3. Argumenty ve prospěch neutrálního vztahu dostupnosti zbraní a míry kriminality Ve prospěch neutrálního vztahu obou proměnných hovoří argument Cooka a Ludwiga (2006, str. 693), kteří uvádějí, že při většině loupeží a přepadení zločinci střelné zbraně nepoužívají. Většina pouličních zločinců zbraň navíc ani nevlastní. V Kanadě, kde je dle Mausera (2003, str. 6) přibližně 7,9 až 15 mil. střelných zbraní v držení obyvatelstva, je ročně střelnou zbraní spácháno okolo 10 tis. zločinů. V přepočtu na zbraň je tak k páchání trestné činnosti zneužito jen velmi malé množství zbraní. Kates a Mauser (2007, str ) uvádějí, že zločinci nejsou rovnoměrně rozděleni v rámci populace v tom smyslu, že za sebou mají (zejména vrazi a násilní zločinci) většinou dlouhou kriminální historii. Jakékoli změny dostupnosti zbraní tak nemají významný vliv, neboť zákony dodržující občané trestné činy při zvýšení dostupnosti páchat nezačnou. Stejně tak kriminalita výrazně nepoklesne v případě, že dojde k razantnímu omezení dostupnosti střelných zbraní. V případě sebevražd empirický výzkum 3 dle Katese a Mausera (tamtéž, str. 662) indikuje, že lidé, kteří jsou odhodláni sebevraždu spáchat, jednoduše volí jiný prostředek v případě, že v jejich zemi nejsou dostupné střelné zbraně. To je dle nich patrné na porovnání dat z USA a Ruska, když v Rusku, kde je dostupnost střelných zbraní mnohem nižší než ve Spojených státech, je přibližně čtyřikrát vyšší jak míra vražd, tak míra sebevražd. Dle Mausera (2003, str. 5) ani v případě sebevražd neplatí obecně přijímaný názor, že střelné zbraně jsou více smrtelné než jiné dostupné metody. Oběšení či otrava oxidem uhelnatým vykazují přibližně stejnou úmrtnost. Odkupy zbraní navíc dle Mouzos a Reutera (2003, str. 125) nemusí nutně snižovat ani množství dostupných zbraní. Mohou vést pouze k tomu, že staré a nechtěné zbraně jsou nahrazeny novými a účinnějšími. Pokud k omezení počtu držených zbraní opravdu dojde, ani to nemusí znamenat větší bezpečí potenciálních obětí. Zločinci mohou být v případě použití méně zastrašujících zbraní, jako např. nožů, častěji nuceni tyto zbraně aktivně použít, neboť oběti mohou vykazovat menší strach a větší odpor. 3 Viz např. Jacobs (2002) 7

8 2. Teoretický model V rámci výzkumu vlivu dostupnosti střelných zbraní na míru kriminality proti sobě stojí dvě hypotézy. Jako výchozí hypotézu jsem zvolil tvrzení, že odkupy zbraní v analyzovaných zemích neměly na kriminalitu žádný vliv. Alternativní hypotézou je poté neplatnost tohoto tvrzení. H0: Odkupy zbraní nemají na míru kriminality vliv H1: Non H0 (Odkupy zbraní míru kriminality ovlivňují) Základním předpokladem mé analýzy je přístup ke zločinci jako k racionální osobě, která jedná na základě cost-benefit analýzy. Shoduje se například s přístupem, z něhož vycházejí Cook a Ludwig (2006, str. 698), kteří tvrdí, že zločinci přizpůsobují svá rozhodnutí osobním nákladům a výnosům tak, jak je sami vnímají. Tento přístup je v současné ekonomické literatuře, která se zločinností zabývá, převládající. Jeho počátky je možné hledat v práci Beckera (1968) či Ehrlicha (1973). Tito autoři se jednoznačně vymezují proti pohledu na zločince jako na osobu, jejíž motivace se výrazně odlišují od zbytku populace. Tvrdí naopak, že jednání zločinců nese společné rysy jako jednání ostatních osob v tom smyslu, že také zločinci se snaží maximalizovat své fyzické či psychické výnosy. 3. Charakteristika programů na odkup zbraní Jak uvádí Faltas, McDonald a Waszink (2001), existují dva druhy programů na odkup či destrukci zbraní: civilní a vojenský. První si klade za cíl prevenci zločinnosti během období míru. Účastní se jej většinou civilní obyvatelstvo. Druhý typ programu usiluje o odzbrojení společnosti po válečném konfliktu. Odkup zbraní většinou probíhá v souvislosti se změnou regulace jejich vlastnictví či držby. Ta zpravidla zahrnuje úpravu podmínek vlastnictví, početní limity pro konkrétní typy zbraní a úpravu skladování či dalšího prodeje (Karp, 2009, str. 160). 8

9 3.1. Program na odkup střelných zbraní ve Velké Británii Program odkupu zbraní ve Spojeném Království, na který se v této práci zaměřuji, patří do první zmíněné kategorie. Program následoval po incidentu masové střelby ve skotském městě Dunblane, který si vyžádal smrt 16 studentů základní školy a jejich učitele. Na základě snahy těmto incidentům zabránit došlo ke zpřísnění zákonů a následnému zabavení více než 160 tis. střelných zbraní v letech 1997 a Za jejich odevzdání i za odevzdání nábojů byla vyplácena kompenzace. Uzákoněn byl též zákaz vlastnictví malých střelných zbraní převyšujících ráži 0,22. Navíc došlo k vyhlášení amnestie v červnu 1996, v jejímž rámci bylo odevzdáno přibližně 23 tis. ilegálně držených zbraní (Faltas, McDonald a Waszink, 2001, str. 18). Program dříve analyzovali např. Kates a Mauser (2007) či Mouzos a Reuter (2003). Analýza přítomnosti strukturálního zlomu však u tohoto programu provedena nebyla. 4. Empirická analýza Za účelem analýzy odkupu střelných zbraní využívám v této práci metodu hledání tzv. strukturálního zlomu v generujícím procesu časové řady. K vyhodnocení přítomnosti zlomu používám Chowův a Quandtův-Andrewsův test (viz níže). Přítomnost zlomu poté využívám jako kritérium hodnocení dopadu odkupu zbraní na míru kriminality v analyzovaném regionu. Pro modelování časových řad využívám ARIMA model (Boxovu-Jenkinsovu metodologii) Charakteristika testů strukturálního zlomu Chowův test stability Pro prvotní statistickou analýzu přítomnosti strukturálního zlomu v generujícím procesu časových řad využívám Chowův test (Chow, 1960) stability. Ten rozdělí řadu na dvě části a zkoumá, zda existují významné odlišnosti v odhadnutých parametrech modelů těchto dvou částí. Pokud se významné odlišnosti vyskytnou, je to vyhodnoceno jako známka přítomnosti strukturálního zlomu v konkrétním časovém období. 9

10 Nulovou hypotézou testu je výrok, že strukturální zlom v daném roce nenastal. P- hodnota u testu uváděná tedy musí být nižší než příslušná hladina významnosti, aby bylo možné nezamítnout výrok o možné přítomnosti zlomu Quandtův Andrewsův test V případě Quandtova Andrewsova testu je Chowův test zopakován pro každé období. Testové statistiky jsou sumarizovány do jedné statistiky oproti nulové hypotéze, že mezi daty zlom nenastal. Z testů je poté vypočítána jedna vypovídající (maximální) F statistika (viz např. Berger, str. 6). Quandtův-Andrewsův test tedy provede Chowův test pro každé pozorování a poté spočítá supremum z Fk statistik (tamtéž): sup F = sup k [ρt,(1 ρ)t] F k, kde ρ je tzv. parametr useknutí. Ten omezuje interval tím způsobem, že vynechá určité procento pozorování na začátku a na konci řady a zamezuje tak situaci, kdy by po rozdělení souboru jedna z řad byla příliš krátká. V této práci u časových řad vynechávám celkem 10 % pozorování. Nulovou hypotézou Quandtova-Andrewsova testu je opět tvrzení, že časová řada žádný strukturální zlom neobsahuje. Tato hypotéza je zamítnuta, jestliže je F-statistika vyšší, než tabulková hodnota pro daný interval spolehlivosti (Berger, 2011, str. 6) Interpretace výsledků testů Interpretace výsledků testů se řídí podle následujícího schématu: Pokud test indikuje strukturální zlom v období, které následuje po odkupu zbraní, je možné zamítnout nulovou hypotézu. Pokud test ve sledovaném období přítomnost strukturálního zlomu neindikuje, či jej indikuje v období, které odkupu předcházelo, hovoří ve prospěch nulové hypotézy o tom, že odkupy zbraní na kriminalitu vliv nemají. 10

11 5. Data V této práci analyzuji časové řady míry kriminality v jednotlivých zemích přepočtené na 100 obyvatel. Řady pocházejí z databáze Eurostatu, 4 konkrétně se jedná o řady míry kriminality dle policejních záznamů ve Velké Británii. Kromě databáze Eurostatu využívám též demografické řady, které jsou dostupné na internetových stránkách Office for National Statistics. 5 Analyzuji období mezi lety 1971 a Politické členění Velké Británie přitom umožňuje analyzovat odděleně tři časové řady: Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko. Z analýzy tak lze vyvodit robustnější závěry. 6. Empirické výsledky Vlastní analýza probíhá ve třech krocích: 1. Vizuální analýza 2. Chowův test 3. Quandtův-Andrewsův test V rámci první části se snažím identifikovat přítomnost trendu, viditelné zlomy a minima a maxima časových řad. Chowův test poskytuje důkaz přítomnosti zlomu v a priori zvoleném období. Jeho problémem však je, že v případě vícenásobného provedení se zvyšuje riziko, že učiníme statisticky významný objev pouhou náhodou (Lee a Suardi, 2008, str. 69). Quandtův-Andrewsův test tento problém řeší, nevyžaduje ani znalost konkrétního data, označí však pouze jedno období, v němž je přítomnost zlomu nejpravděpodobnější. Oba statistické testy navíc nejsou schopny rozpoznat, zda zlom v generujícím procesu časové řady vedl k růstu či poklesu. Výstupy každé z těchto částí jsou proto jen dílčí a pro tvorbu závěrů využívám všechny tři části současně

12 6.1. Anglie a Wales První analyzovanou časovou řadou je míra kriminality v Anglii a Walesu. Ta výrazně roste, a to jen s malými výkyvy, od roku 1971 až do začátku 90. let. Poté z vývoje řady nelze určit jednoznačný dlouhodobý trend. Řada ve sledovaném období obsahuje globální maximum v roce 2003 (11,4). Po odkupu zbraní, který začal v roce 1997, následovalo dle grafu několik let růstu kriminality, aby se tento trend v roce 2003 zlomil, a nastal poměrně strmý pád. Jednoznačný vliv tedy na pohled patrný není. Graf 1: Anglie a Wales: Míra zločinnosti přepočtená na 100 obyvatel, zdroj: vlastní výpočet Míra zločinnosti Na základě vizuální analýzy je proto možné prohlásit, že, pokud měl odkup zbraní vůbec nějaký vliv, vedl nejdříve k nárůstu kriminality, a až s odstupem několika let k jejímu poklesu. Přítomnost lokálního minima v roce 1997 nicméně může znamenat, že časová řada je od zmíněného roku generována jiným procesem než před ním. Tuto hypotézu budu dále testovat pomocí testů strukturálního zlomu. Za tímto účelem jsem sestavil ARIMA model časové řady. Ve všech případech pracuji s řadami přirozených logaritmů, neboť kvalitní model by v žádném bodě neměl předpovídat záporné hodnoty. Logaritmizace též vede k vyhlazení poměrně variabilních časových řad. 12

13 Výsledky Chowova testu Chowův test provedu pro rok 1996, kdy došlo k prvním legislativním krokům vedoucím k omezení dostupnosti zbraní, a pro čtyři následující roky. Vycházím při tom z hypotézy, že, jestliže měl odkup zbraní na míru kriminality nějaký vliv, začal se projevovat již v letech, která bezprostředně následovala po odkupu a úpravě legislativy. Tabulka 1 ukazuje, že v případě Anglie a Walesu skutečně nastal ve sledovaném období strukturální zlom. P-hodnoty Chowova testu pro roky 1997 a 1998 jsou nižší než 0,05. Na pětiprocentní hladině významnosti tedy mohu zamítnout hypotézu, že v těchto letech nedošlo ke strukturálnímu zlomu. Tabulka 1: Anglie a Wales: Výsledky Chowova testu, zdroj: vlastní výpočet Rok F-statistika P-hodnota ,649 0, ,538 0, ,220 0, ,988 0, ,248 0, Výsledky Quandtova-Andrewsova testu Quandtův-Andrewsův test označil jako nejpravděpodobnější bod zlomu rok P- hodnota je nicméně vyšší než 0,05. Nezamítáme proto nulovou hypotézu o nepřítomnosti strukturálního zlomu v celém sledovaném období. Tabulka 2: Anglie a Wales: Výsledek Quandtova-Andrewsova testu, zdroj: vlastní výpočet F-statistika P-hodnota Příslušný rok Max LR F-statistika 7,853 0, Vynechaná poz. 10% Testované období

14 Celkový výsledek analýzy pro Anglii a Wales Dvě ze tří použitých metod odhalily přítomnost strukturálního zlomu v období po odkupu zbraní. Chowův test indikuje přítomnost zlomu v letech 1997 a Vizuální analýza grafu naznačuje, že se v tomto období nachází lokální minimum a v letech bezprostředně následujících došlo k růstu kriminality. Teprve s odstupem několika let začala kriminalita v Anglii a Walesu klesat. Tato zjištění spolu se strmým poklesem v posledních letech vedou k nutnosti zamítnout nulovou hypotézu, že odkup zbraní na kriminalitu vliv nemá. Pro jednoznačnější určení trendu po odkupu by však bylo nezbytné mít k dispozici řadu delší. Chování grafu v letech bezprostředně po odkupu zbraní je v souladu s hypotézou adverse-selection, která tvrdí, že k odzbrojení dojde nejdříve u osob, kteří zákony dodržují, a celková kriminalita by po odkupech měla růst, tento růst by se však měl po určité době vyčerpat. Ve prospěch výchozí hypotézy však hovoří výsledek Quandtova-Andrewsova testu, který přítomnost strukturálního zlomu ve sledovaném období neindikuje Skotsko Časová řada míry zločinnosti ve Skotsku se od řady pro Anglii a Wales liší v tom, že obsahuje pouze jeden na první pohled rozpoznatelný vrchol. Podobný vývoj vykazuje v první polovině sledovaného období, kdy jen s drobnými výkyvy poměrně strmě roste. Globální maximum se nachází v roce 1991 (11,3). Po tomto datu míra kriminality strmě klesá, a to až do roku 1997 (8,3). V tomto případě se tedy na první pohled zdá, že odkup zbraní v roce 1997 mohl prudký pokles kriminality v podstatě zastavit, a to na dobu téměř deseti let. 14

15 Graf 2: Skotsko: Míra zločinnosti přepočtená na 100 obyvatel, zdroj: vlastní výpočet Míra zločinnosti Výsledky Chowova testu Chowův test indikuje přítomnost zlomu ve všech 5 testovaných letech. Pro interpretaci tohoto výsledku je opět nutné podívat se také na graf. Z něj je patrné, že v roce 1996 pokračoval pokles míry kriminality, který začal již v první polovině 90. let. V letech následujících však graf vykazuje v podstatě stagnaci, která trvala až do roku Změna z poměrně prudkého poklesu ve stagnaci může být příčinou toho, že testy přítomnost zlomu vykazují. Tabulka 3: Skotsko: Výsledky Chowova testu, zdroj: vlastní výpočet Rok F-statistika P-hodnota ,978 0, ,627 0, ,650 0, ,786 0, ,540 0,009 15

16 Výsledky Quandtova-Andrewsova testu Výsledek Quandtova-Andrewsova testu přisuzuje v tomto případě nejvyšší F-statistiku roku Příslušná p-hodnota (0,708) hovoří jednoznačně ve prospěch nulové hypotézy o nepřítomnosti strukturálního zlomu. Tabulka 4: Skotsko: Výsledek Quandtova-Andrewsova testu, zdroj: vlastní výpočet F-statistika P-hodnota Příslušný rok Max LR F-statistika 6,180 0, Vynechaná poz. 10% Testované období Celkový výsledek analýzy pro Skotsko U časové řady míry kriminality ve Skotsku jsou v rozporu výsledky vizuální analýzy a Chowova testu. Vizuální analýza nenaznačuje žádnou zásadní změnu trendu, hodnoty v období mezi lety 1996 až 2000 v podstatě stagnují. Chowův test však indikuje přítomnost strukturálního zlomu ve všech pěti testovaných letech. Možnou interpretací tak je, že odkup zbraní pokles míry kriminality na určité období zastavil. Rozcházejí se též výsledky Chowova a Quandtova-Andrewsova testu. Tento fakt může být způsoben tím, že řada je v celém sledovaném období poměrně variabilní a na pohled obsahuje hned několik bodů, které je možné označit jako zlom. Chowův test tedy může mít tendenci označit jako bod zlomu mnoho různých pozorování. Quandtův-Andrewsův test naproti tomu nabízí komplexní pohled na celé sledované období s cílem najít jeden jediný významný předěl. Vzhledem k přítomnosti hned několika potenciálních zlomů není překvapivé, že žádný takový bod ve sledovaném období nenachází. Výsledek Quandtova-Andrewsova testu však svědčí ve prospěch nulové hypotézy o nepřítomnosti strukturálního zlomu, a to poměrně výrazně (vysoká p-hodnota). Celkově se tak jako nejpravděpodobnější jeví hypotéza, že odkup zbraní na míru kriminality žádný vliv neměl a výsledky Chowova testu mohly být ovlivněny poměrně výraznou variabilitou řady. 16

17 6.3. Severní Irsko Severní Irsko dle údajů Eurostatu zaznamenalo nárůst kriminality přibližně na dvojnásobek mezi lety 1971 (2,0) a 1981 (4,1). Na rozdíl od dalších analyzovaných časových řad však následovala stagnace míry kriminality až do roku 1997 (3,7). V několika následujících letech však kriminalita výrazně vzrostla až na 8,4 v roce 2002, aby poté s jistými výkyvy klesala. Pohled na graf tedy v tomto případě naznačuje, že odkup zbraní měl jistý vliv, i když ten se projevuje poměrně komplikovaně. Po roce 1997 dochází k výraznému nárůstu míry kriminality, po 5 letech nicméně řada začíná s mírnými výkyvy klesat. Graf 3: Severní Irsko: Míra zločinnosti přepočtená na 100 obyvatel, zdroj: vlastní výpočet Míra zločinnosti Výsledky Chowova testu Výsledky Chowova testu indikují, že ve sledovaném období ke strukturálnímu zlomu nedošlo. Ve všech letech je p-hodnota vyšší než hladina významnosti 0,05, ani v jednom roce proto nemohu zamítnout nulovou hypotézu o tom, že strukturální zlom není přítomný. Při pohledu na graf je tento výsledek překvapivý. Chowův test je však pravděpodobně ovlivněn 17

18 tím, že řada po strmém nárůstu opět klesá. Pokud je test proveden pouze pro období do roku 2002, indikuje přítomnost zlomu v roce 1998 (p-hodnota 0,016). Tabulka 5: Severní Irsko: Výsledky Chowova testu, zdroj: vlastní výpočet Rok F-statistika P-hodnota ,045 0, ,011 0, ,071 0, ,719 0, ,380 0, Výsledky Quandtova-Andrewsova testu Quandtův-Andrewsův test indikuje prostřednictvím maximální F-statistiky jako rok, v němž byla nejvyšší pravděpodobnost strukturálního zlomu, rok Vzhledem k vysoké p- hodnotě (0,392) je však nemožné zamítnout nulovou hypotézu. Tabulka 6: Severní Irsko: Výsledek Quandtova-Andrewsova testu, zdroj: vlastní výpočet F-statistika P-hodnota Příslušný rok Max LR F-statistika 4,270 0, Vynechaná poz. 10% Testované období Celkový výsledek analýzy pro Severní Irsko Také v případě Severního Irska je výsledek vizuální analýzy a Chowova testu v rozporu. V tomto případě je to však vizuální analýza, která indikuje přítomnost zlomu. Chowův test o jeho přítomnosti nesvědčí. Za to může částečně následný pokles míry kriminality po roce 2002, neboť bez něj by Chowův test rok 1998 označil jako bod strukturálního zlomu. Před závěrečným výrokem proto opět použiji jako rozhodující kritérium výsledek Quandtova-Andrewsova testu. Ten přítomnost strukturálního zlomu nepotvrzuje. V souhrnu je proto možné prohlásit, že ani v tomto případě nemohu zamítnout nulovou hypotézu o tom, že odkupy zbraní na míru kriminality vliv nemají. 18

19 Závěr Výsledky vizuální analýzy hovoří ve dvou případech o přítomnosti zlomu, který nastal v období po odkupu směrem k vyšším hodnotám kriminality. V jednom případě po odkupu následuje stagnace. Chowův test indikuje zlom v řadách míry kriminality v Anglii a Walesu a ve Skotsku. V případě Severního Irska, kde je přítomnost zlomu na základě vizuální analýzy poměrně pravděpodobná, však jeho přítomnost neindikuje. Jako dílčí závěr po provedení prvních dvou částí analýzy je tak možné uvést, že odkupy zbraní mohou na míru kriminality působit pozitivně. Quandtův-Andrewsův test však ani v jednom případě důkaz o jeho existenci nepřináší. Celkově je proto na základě empirické analýzy možné prohlásit, že dostatečnou evidenci pro zamítnutí nulové hypotézy se nepodařilo shromáždit. Odkupy zbraní na míru kriminality tedy pravděpodobně vliv nemají. Výsledek však není jednoznačný a bylo by užitečné analyzovat další odkupy, aby bylo možné vliv zcela vyloučit. Země, které chtějí míru kriminality snížit, by se však velmi pravděpodobně měly soustředit na jiné metody regulace. Implementace odkupů může být spíše výsledkem poptávky po relativně snadno dostupných opatřeních v souvislosti s incidenty masových vražd či s problémem násilí mezi gangy než výsledkem komplexní analýzy příčin, které mohou vysokou míru kriminality způsobovat. 19

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 6/2004 Ceny aktiv v České republice některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace Stanislav Šaroch a kol. INSTITUT PRO

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 10 vydání 10/ ročník 2009 /30. 11. 2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Finanční krize a vybrané

Více

SELF-REPORTOVÉ STUDIE DELIKVENCE MLÁDEŽE V ANGLII A WALESU, V NIZOZEMÍ A VE ŠPANĚLSKU

SELF-REPORTOVÉ STUDIE DELIKVENCE MLÁDEŽE V ANGLII A WALESU, V NIZOZEMÍ A VE ŠPANĚLSKU INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SELF-REPORTOVÉ STUDIE DELIKVENCE MLÁDEŽE V ANGLII A WALESU, V NIZOZEMÍ A VE ŠPANĚLSKU Rosemary Barberete Benjamin Bowling Josine Junger-Tas Cristina Rechea-Alberola

Více

Domácí násilí: přirozený jev? *

Domácí násilí: přirozený jev? * Domácí násilí: přirozený jev? * K postojům české společnosti k problematice domácího násilí SIMONA VYMĚTALOVÁ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha Domestic Violence: A Natural Phenomenon? Abstract: The paper

Více

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR SHRNUTÍ...4. OBSAH VÝZNAM BCPP A JEJÍ PROPOJENÍ S ČESKOU EKONOMIKOU...5.

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Institut ekonomických studií. Bakalářská práce

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Institut ekonomických studií. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Bakalářská práce Modely oceňování kapitálových aktiv na evropských rozvíjejících se trzích: empirická analýza Praha 2009 Petra

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

dvouměsíčník/ročník 6 2012

dvouměsíčník/ročník 6 2012 5 dvouměsíčník/ročník 6 2012 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Možný vývoj úrovně vzdělání populace České republiky do roku 2050 aneb jak se bude vyvíjet lidský kapitál 2 Jitka Langhamrová,

Více

ŠROTOVNÉ V KONTEXTU MODELOVÁNÍ POPTÁVKY PO AUTOMOBILECH

ŠROTOVNÉ V KONTEXTU MODELOVÁNÍ POPTÁVKY PO AUTOMOBILECH ŠROTOVNÉ V KONTEXTU MODELOVÁNÍ POPTÁVKY PO AUTOMOBILECH Marek Litzman, Luděk Kouba, Jitka Dušková Klíčová slova šrotovné, modelování poptávky, ekonomická krize Key Words scrappage scheme, demand modelling,

Více

Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu

Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu Eva Moravcová* Katedra sociologie Filozofické fakulty UK How to define and measure gang membership: The Czech Republic in European

Více

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Michal Hlaváček, ČNB a FSV Univerzity Karlovy v Praze; Luboš Komárek, ČNB, VŠE v Praze a VŠB-TU Ostrava* 1. Úvod V roce 2007 došlo k výrazné akceleraci růstu

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii) Jana Vavrečková Jakub Musil Ivo Baštýř VÚPSV,

Více

PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE Praktická teorie prevence kriminality

PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE Praktická teorie prevence kriminality INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE Praktická teorie prevence kriminality Autoři: Marcus Felson Ronald V. Clarke Překlad: Daniel Soukup Tento text nemá charakter oficiálního

Více

TESTOVÁNÍM KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ? 2013

TESTOVÁNÍM KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ? 2013 1 TESTOVÁNÍM KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ? 2013 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE 2 Sborník příspěvků z konference Testováním ke kvalitě vzdělávání 2013, kterou pořádala společnost Scio ve spolupráci s Fakultou

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 05 Ekonomické listy 2011 3 14 26 45 Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup Dopad ekonomické recese

Více

DOPADY VÝVOJE CEN NEMOVITOSTÍ DO FINANČNÍ SITUACE DOMÁCNOSTÍ

DOPADY VÝVOJE CEN NEMOVITOSTÍ DO FINANČNÍ SITUACE DOMÁCNOSTÍ DOPADY VÝVOJE CEN NEMOVITOSTÍ 121 DOPADY VÝVOJE CEN NEMOVITOSTÍ Jan Brůha, Michal Hlaváček, Luboš Komárek Článek zkoumá, do jaké míry vývoj cen nemovitostí v České republice ovlivňuje bilance domácností

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Financování studia a vývoj v nerovnostech v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v České republice a Nizozemsku

Financování studia a vývoj v nerovnostech v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v České republice a Nizozemsku Financování studia a vývoj v nerovnostech v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v České republice a Nizozemsku PETR MATĚJŮ, TOMÁŠ KONEČNÝ *,** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha SIMONA WEIDNEROVÁ

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Working Paper Aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: Přizpůsobují se pražské střední školy potřebám podniků?

Working Paper Aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: Přizpůsobují se pražské střední školy potřebám podniků? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Benáček,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu Jana Šamánková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla

Více

VÝZKUM TRESTNÉHO ČINU LOUPEŽE V PRAZE

VÝZKUM TRESTNÉHO ČINU LOUPEŽE V PRAZE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VÝZKUM TRESTNÉHO ČINU LOUPEŽE V PRAZE Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Mgr. Jan Rozum Mgr. Petr Kotulan Mgr. Lucie Háková Mgr. Jan Tomášek Technická spolupráce:

Více