OVLIVŇUJÍ ODKUPY STŘELNÝCH ZBRANÍ MÍRU KRIMINALITY?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVLIVŇUJÍ ODKUPY STŘELNÝCH ZBRANÍ MÍRU KRIMINALITY?"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta OVLIVŇUJÍ ODKUPY STŘELNÝCH ZBRANÍ MÍRU KRIMINALITY? (PRÁCE STUDENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA) Pavel Chmelík 1

2 Abstrakt Práce si klade za cíl analyzovat vliv odkupu zbraní, který proběhl ve Velké Británii v letech 1996 až 1997, na míru kriminality a porovnat výsledky empirické analýzy s teoretickými argumenty i s předchozím empirickým výzkumem. Přezkoumány jsou celkem tři časové řady: Anglie a Wales, Skotsko a Severní Irsko. Použitou metodou modelování časových řad je Boxova-Jenkinsova metodologie. Na modelech je následně testována přítomnost strukturálního zlomu, a to na základě vizuální analýzy grafu a Chowova a Quandtova-Andrewsova testu. Tyto testy jsou použity jako evaluační kritérium vlivu odkupu na kriminalitu. Výsledkem analýzy je nemožnost vyvrátit výchozí hypotézu o tom, že odkupy střelných zbraní na kriminalitu vliv nemají. Abstract This paper analyzes effect of gun buyback that took place in Great Britain in years 1996 and 1997 on crime rate and compares the results with theoretical arguments and previous empirical findings. It contains analysis of three independent time series: crime rate in England and Wales, Scotland and Northern Ireland. Models of the time series are built using Box-Jenkins methodology. The models are tested for presence of a structural break using visual analysis, Chow test and Quandt-Andrews test. These tests are used as an evaluation criterion of the effect of buyback on crime rate. The result of the analysis is that it is not possible to reject the null hypothesis that buybacks do not have effect on crime rate. JEL klasifikace: K42, C22 Klíčová slova: Odkup zbraní, ARIMA model, Test strukturálního zlomu Keywords: Gun buyback, ARIMA model, Structural break test 2

3 Úvod Ekonomická analýza programů na odkup střelných zbraní je poměrně novým typem analýzy chování zločince. Teoretických prací zabývajících se odkupy zbraní zatím příliš mnoho nevzniklo, a to především proto, že zbraní jsou regulačním opatřením, které se ve větším měřítku začalo ve světě uplatňovat až v devadesátých letech 20. století. Ekonomická i statistická analýza těchto jevů je navíc smysluplná až s odstupem minimálně několika let. První ekonomické práce popisující tyto programy se proto začaly objevovat až na konci devadesátých let. Většina z nich přitom popisuje program v Austrálii v letech 1997 až Tato práce má za cíl analyzovat odkup zbraní, který proběhl v letech 1996 až 1997 ve Spojeném království. K analýze jsou zde použity časové řady celkové míry kriminality. Tím se práce odlišuje od prací ostatních, neboť jejich autoři se většinou zaměřují na kriminalitu spojenou se střelnými zbraněmi nebo na časové řady počtu vražd. Analýza celkové míry kriminality oproti tomu umožňuje postihnout celkový efekt odkupů zbraní a vyloučit, že výsledky ovlivní přítomnost substitučního efektu, tedy záměny jednoho typu zbraně za jiný. Teoretickým východiskem je přístup ke zločinci jako k racionální osobě. Vzhledem k tomu je možné předpokládat, že zločinec se rozhoduje na základě cost-benefit analýzy, a že odkupy jeho rozhodování ovlivňují právě skrze zvýšení či snížení uvažovaných nákladů a výnosů. V první části vlastní práce prezentuji jednotlivé teoretické argumenty diskutující vztah odkupů střelných zbraní a míry kriminality. Následuje charakteristika teoretického modelu a popis charakteristik programů na odkup zbraní. Dále prezentuji teoretická východiska empirické analýzy, použitá data a vlastní výsledky empirické analýzy. 1. Předešlý výzkum Analýza vlivu odkupu zbraní na míru kriminality je ve své podstatě analýzou vlivu dostupnosti zbraní na míru kriminality. Dostupnost zbraní pro civilní obyvatelstvo je při každém odkupu omezena prostřednictvím dvou kanálů: 1) Počet zbraní v zemi, v níž k odkupu došlo, by, pokud se akce neminula účinkem, měl poklesnout. 2) V naprosté většině 3

4 případů dojde rovněž ke změně legislativy upravující vlastnictví a držbu zbraní. U legislativních změn se předpokládá také trvalý či dlouhotrvající charakter. Odkupy lze proto považovat za změnu s trvalým charakterem, která by se v případě, že je provedena v dostatečně velkém rozsahu, měla projevit v časových řadách proměnných, které má za cíl ovlivnit, tj. především míry kriminality. V pracích, které se tímto problémem zabývají, je shromážděno poměrně značné množství argumentů napříč názorovým spektrem. Nejdůležitější z těchto argumentů zde nyní představím Argumenty ve prospěch pozitivního vlivu dostupnosti zbraní na kriminalitu Na přední místo mezi argumenty, které hovoří ve prospěch hypotézy o pozitivním vlivu 1 dostupnosti zbraní na kriminalitu, je třeba zařadit tvrzení, že střelné zbraně jsou schopny způsobit závažnější poranění a častěji i smrt než jiné typy zbraní, které má civilní obyvatelstvo k dispozici (viz Cook a Ludwig, 2006, str. 706). V případě zranění podlehne dle Cooka (1991, str ) jen zlomek poraněných při páchání trestné činnosti svým zraněním. Tento zlomek je však závislý na schopnosti použité zbraně způsobit závažná poranění či smrt. Například u loupeží je dle Cooka (tamtéž, str ) úmrtnost přibližně 1:750, u loupeží za použití střelné zbraně je však úmrtnost 1:250, což je přibližně třikrát více, než při použití nože a desetkrát více, než pokud je použita jiná zbraň. Sporným bodem je četnost a efektivita použití střelné zbraně při sebeobraně. Četnost použití je předmětem sporu zejména proto, že údaje o ní se v jednotlivých pracích liší řádově, a to jak z hlediska absolutních hodnot, tak i z hlediska poměru k dalším prostředkům sebeobrany. Efektivita je měřitelná ještě obtížněji. Data ze Švýcarska dle Killiase a Markwalder (2011, str. 270) naznačují, že střelné zbraně držené obyvatelstvem nehrají při sebeobraně důležitou roli. Sebeobrana byla na vzorku vražd zaznamenána jako důvod vraždy ve 23 případech, v 15 z nich byla poté použita střelná zbraň. V 9 z těchto 15 případů se však jednalo o zbraň policisty ve službě. 1 Pozitivním vlivem se v této práci rozumí vliv vedoucí k růstu hodnot závislé proměnné, tedy ne normativní tvrzení vycházející z toho, že žádoucím stavem je pokles míry kriminality 4

5 Dahlberg, Ikeda a Kresnow (2004, str. 935) uvádějí, že osoby, které žijí v domácnostech, v nichž je přítomná střelná zbraň, jsou vystaveny znatelně vyššímu riziku, že spáchají sebevraždu v porovnání s jinými příčinami smrti, než osoby v domácnostech beze zbraní. Riziko je vyšší zejména pro muže, kteří obecně vykazují vyšší míry sebevražd než ženy. Výše uvedené argumenty potvrzují Killias a Markwalder (2011, str ), kteří analyzovali časové řady počtu sebevražd ve Švýcarsku. Jejich práce se zaměřila na období snižování stavů armády mezi roky 1995 a Během této doby došlo k poklesu početního stavu vojska z přibližně 625 na 220 tis. Zároveň s tím došlo k výraznému snížení běžné dostupnosti zbraní, neboť výrazně poklesl počet občanů, kteří měli zbraň k dispozici ve svých domovech v rámci vojenské služby. Ve věkové skupině let, která byla snižováním armádních stavů nejvíce zasažena, došlo mezi lety 1995 až 2008 k poklesu počtu sebevražd střelnou zbraní o 59 % a počtu sebevražd za použité jiné metody o 21 %. Tato data jsou dle nich navíc konzistentní s výsledky dalších výzkumů 2 (např. detoxifikace plynu ve Velké Británii v 60. letech eliminovala do té doby nejčastější způsob sebevraždy, zatímco počet sebevražd za použití jiné metody vzrostl jen velmi mírně) Argumenty podporující negativní vliv dostupnosti zbraní na míru kriminality Teoretické argumenty ve prospěch negativního vlivu dostupnosti střelných zbraní na kriminalitu nejčastěji zmiňují možnost použití střelných zbraní při sebeobraně a neefektivitu odkupů v tom smyslu, že ty nepůsobí či působí jen minimálně na počet zbraní ve vlastnictví potenciálních pachatelů trestné činnosti. Počet osob, které používají střelné zbraně k sebeobraně je dle Stolzenberga a D Alessia (2000, str. 1464) pravděpodobně vyšší než počet osob, které je využívají k páchání trestné činnosti. Odkupy tak mohou vést k vyššímu úbytku zbraní ve vlastnictví osob, jimž slouží k obraně, než k úbytku střelných zbraní, které vlastní potenciální pachatelé. To dokládají studie, které se zabývají vztahem poptávky po zbraních a kriminality. McDowall (1995, str. 133) uvádí, že poptávka se může zvyšovat v návaznosti na růst 2 Killias a Markwalder citují práci Clarkea a Mayhewa (1988) 5

6 zločinnosti. Na datech z Kalifornie bylo například zjištěno, že prodeje střelných zbraní rostly po dvou incidentech masových vražd. Zvýšily se navíc také po zprávách o zatčení obviněných v obou případech. Dle Polsbyho (1995, str. 209) navíc neexistuje a priori důvod se domnívat, že střelné zbraně budou méně užitečné pro civilní obyvatelstvo než pro příslušníky policie. Kleck (1991) vypočítal, že v USA je ročně civilisty za použití zbraně legálně zabito zločinců. To je dle něj mnohem více, než kolik je zabito policisty. Celkový počet užití zbraně při sebeobraně za rok odhaduje na 600 tis. až 1 mil., což je přibližně stejné číslo jako počet zločinů, které byly v jím analyzovaných letech za pomoci střelné zbraně spáchány. Odhady užití zbraní při sebeobraně se nicméně v pracích velmi výrazně liší. Cook (1991, str. 4) uvádí, že v USA je poměr použití střelné zbraně k sebeobraně a k trestné činnosti přibližně 1:10. Samotná možnost vlastnit střelnou zbraň působí jistý druh odstrašujícího efektu. Dle Cooka a Ludwiga (2003, str. 78) to dokumentují výsledky některých průzkumů mezi zločinci. V průzkumu provedeném v roce 1982 mezi vězni v USA jich dle Cooka a Ludwiga 35 % rozhodně souhlasilo a dalších 39 % souhlasilo s tvrzením, že jedním z důvodů, proč se zloději vyhýbají páchání trestné činnosti v domech, v nichž jsou aktuálně přítomny osoby, je strach z toho, že je obyvatelé domu zastřelí. Tento efekt se přitom neomezuje pouze na domovy, v nichž je zbraň skutečně přítomna. Dle Duggana (2001, str. 1094) s sebou rozšířené vlastnictví zbraní přináší jistou pozitivní externalitu. S růstem počtu majitelů střelných zbraní na určitém území rostou také očekávané náklady potenciálního zločince (roste pravděpodobnost, ale hlavně potenciální závažnost poranění, které při páchání trestné činnosti může utrpět). Z pohledu teorie adverse-selection může dle Parkera (2001, str. 716) odkup vést k tomu, že dojde k odzbrojení uživatelů, kteří dodržují zákony před tím, než dojde k omezení vlastnictví zbraní ze strany zločinců, což by mohlo způsobit čistý nárůst zločinnosti v krátkém období. 6

7 1.3. Argumenty ve prospěch neutrálního vztahu dostupnosti zbraní a míry kriminality Ve prospěch neutrálního vztahu obou proměnných hovoří argument Cooka a Ludwiga (2006, str. 693), kteří uvádějí, že při většině loupeží a přepadení zločinci střelné zbraně nepoužívají. Většina pouličních zločinců zbraň navíc ani nevlastní. V Kanadě, kde je dle Mausera (2003, str. 6) přibližně 7,9 až 15 mil. střelných zbraní v držení obyvatelstva, je ročně střelnou zbraní spácháno okolo 10 tis. zločinů. V přepočtu na zbraň je tak k páchání trestné činnosti zneužito jen velmi malé množství zbraní. Kates a Mauser (2007, str ) uvádějí, že zločinci nejsou rovnoměrně rozděleni v rámci populace v tom smyslu, že za sebou mají (zejména vrazi a násilní zločinci) většinou dlouhou kriminální historii. Jakékoli změny dostupnosti zbraní tak nemají významný vliv, neboť zákony dodržující občané trestné činy při zvýšení dostupnosti páchat nezačnou. Stejně tak kriminalita výrazně nepoklesne v případě, že dojde k razantnímu omezení dostupnosti střelných zbraní. V případě sebevražd empirický výzkum 3 dle Katese a Mausera (tamtéž, str. 662) indikuje, že lidé, kteří jsou odhodláni sebevraždu spáchat, jednoduše volí jiný prostředek v případě, že v jejich zemi nejsou dostupné střelné zbraně. To je dle nich patrné na porovnání dat z USA a Ruska, když v Rusku, kde je dostupnost střelných zbraní mnohem nižší než ve Spojených státech, je přibližně čtyřikrát vyšší jak míra vražd, tak míra sebevražd. Dle Mausera (2003, str. 5) ani v případě sebevražd neplatí obecně přijímaný názor, že střelné zbraně jsou více smrtelné než jiné dostupné metody. Oběšení či otrava oxidem uhelnatým vykazují přibližně stejnou úmrtnost. Odkupy zbraní navíc dle Mouzos a Reutera (2003, str. 125) nemusí nutně snižovat ani množství dostupných zbraní. Mohou vést pouze k tomu, že staré a nechtěné zbraně jsou nahrazeny novými a účinnějšími. Pokud k omezení počtu držených zbraní opravdu dojde, ani to nemusí znamenat větší bezpečí potenciálních obětí. Zločinci mohou být v případě použití méně zastrašujících zbraní, jako např. nožů, častěji nuceni tyto zbraně aktivně použít, neboť oběti mohou vykazovat menší strach a větší odpor. 3 Viz např. Jacobs (2002) 7

8 2. Teoretický model V rámci výzkumu vlivu dostupnosti střelných zbraní na míru kriminality proti sobě stojí dvě hypotézy. Jako výchozí hypotézu jsem zvolil tvrzení, že odkupy zbraní v analyzovaných zemích neměly na kriminalitu žádný vliv. Alternativní hypotézou je poté neplatnost tohoto tvrzení. H0: Odkupy zbraní nemají na míru kriminality vliv H1: Non H0 (Odkupy zbraní míru kriminality ovlivňují) Základním předpokladem mé analýzy je přístup ke zločinci jako k racionální osobě, která jedná na základě cost-benefit analýzy. Shoduje se například s přístupem, z něhož vycházejí Cook a Ludwig (2006, str. 698), kteří tvrdí, že zločinci přizpůsobují svá rozhodnutí osobním nákladům a výnosům tak, jak je sami vnímají. Tento přístup je v současné ekonomické literatuře, která se zločinností zabývá, převládající. Jeho počátky je možné hledat v práci Beckera (1968) či Ehrlicha (1973). Tito autoři se jednoznačně vymezují proti pohledu na zločince jako na osobu, jejíž motivace se výrazně odlišují od zbytku populace. Tvrdí naopak, že jednání zločinců nese společné rysy jako jednání ostatních osob v tom smyslu, že také zločinci se snaží maximalizovat své fyzické či psychické výnosy. 3. Charakteristika programů na odkup zbraní Jak uvádí Faltas, McDonald a Waszink (2001), existují dva druhy programů na odkup či destrukci zbraní: civilní a vojenský. První si klade za cíl prevenci zločinnosti během období míru. Účastní se jej většinou civilní obyvatelstvo. Druhý typ programu usiluje o odzbrojení společnosti po válečném konfliktu. Odkup zbraní většinou probíhá v souvislosti se změnou regulace jejich vlastnictví či držby. Ta zpravidla zahrnuje úpravu podmínek vlastnictví, početní limity pro konkrétní typy zbraní a úpravu skladování či dalšího prodeje (Karp, 2009, str. 160). 8

9 3.1. Program na odkup střelných zbraní ve Velké Británii Program odkupu zbraní ve Spojeném Království, na který se v této práci zaměřuji, patří do první zmíněné kategorie. Program následoval po incidentu masové střelby ve skotském městě Dunblane, který si vyžádal smrt 16 studentů základní školy a jejich učitele. Na základě snahy těmto incidentům zabránit došlo ke zpřísnění zákonů a následnému zabavení více než 160 tis. střelných zbraní v letech 1997 a Za jejich odevzdání i za odevzdání nábojů byla vyplácena kompenzace. Uzákoněn byl též zákaz vlastnictví malých střelných zbraní převyšujících ráži 0,22. Navíc došlo k vyhlášení amnestie v červnu 1996, v jejímž rámci bylo odevzdáno přibližně 23 tis. ilegálně držených zbraní (Faltas, McDonald a Waszink, 2001, str. 18). Program dříve analyzovali např. Kates a Mauser (2007) či Mouzos a Reuter (2003). Analýza přítomnosti strukturálního zlomu však u tohoto programu provedena nebyla. 4. Empirická analýza Za účelem analýzy odkupu střelných zbraní využívám v této práci metodu hledání tzv. strukturálního zlomu v generujícím procesu časové řady. K vyhodnocení přítomnosti zlomu používám Chowův a Quandtův-Andrewsův test (viz níže). Přítomnost zlomu poté využívám jako kritérium hodnocení dopadu odkupu zbraní na míru kriminality v analyzovaném regionu. Pro modelování časových řad využívám ARIMA model (Boxovu-Jenkinsovu metodologii) Charakteristika testů strukturálního zlomu Chowův test stability Pro prvotní statistickou analýzu přítomnosti strukturálního zlomu v generujícím procesu časových řad využívám Chowův test (Chow, 1960) stability. Ten rozdělí řadu na dvě části a zkoumá, zda existují významné odlišnosti v odhadnutých parametrech modelů těchto dvou částí. Pokud se významné odlišnosti vyskytnou, je to vyhodnoceno jako známka přítomnosti strukturálního zlomu v konkrétním časovém období. 9

10 Nulovou hypotézou testu je výrok, že strukturální zlom v daném roce nenastal. P- hodnota u testu uváděná tedy musí být nižší než příslušná hladina významnosti, aby bylo možné nezamítnout výrok o možné přítomnosti zlomu Quandtův Andrewsův test V případě Quandtova Andrewsova testu je Chowův test zopakován pro každé období. Testové statistiky jsou sumarizovány do jedné statistiky oproti nulové hypotéze, že mezi daty zlom nenastal. Z testů je poté vypočítána jedna vypovídající (maximální) F statistika (viz např. Berger, str. 6). Quandtův-Andrewsův test tedy provede Chowův test pro každé pozorování a poté spočítá supremum z Fk statistik (tamtéž): sup F = sup k [ρt,(1 ρ)t] F k, kde ρ je tzv. parametr useknutí. Ten omezuje interval tím způsobem, že vynechá určité procento pozorování na začátku a na konci řady a zamezuje tak situaci, kdy by po rozdělení souboru jedna z řad byla příliš krátká. V této práci u časových řad vynechávám celkem 10 % pozorování. Nulovou hypotézou Quandtova-Andrewsova testu je opět tvrzení, že časová řada žádný strukturální zlom neobsahuje. Tato hypotéza je zamítnuta, jestliže je F-statistika vyšší, než tabulková hodnota pro daný interval spolehlivosti (Berger, 2011, str. 6) Interpretace výsledků testů Interpretace výsledků testů se řídí podle následujícího schématu: Pokud test indikuje strukturální zlom v období, které následuje po odkupu zbraní, je možné zamítnout nulovou hypotézu. Pokud test ve sledovaném období přítomnost strukturálního zlomu neindikuje, či jej indikuje v období, které odkupu předcházelo, hovoří ve prospěch nulové hypotézy o tom, že odkupy zbraní na kriminalitu vliv nemají. 10

11 5. Data V této práci analyzuji časové řady míry kriminality v jednotlivých zemích přepočtené na 100 obyvatel. Řady pocházejí z databáze Eurostatu, 4 konkrétně se jedná o řady míry kriminality dle policejních záznamů ve Velké Británii. Kromě databáze Eurostatu využívám též demografické řady, které jsou dostupné na internetových stránkách Office for National Statistics. 5 Analyzuji období mezi lety 1971 a Politické členění Velké Británie přitom umožňuje analyzovat odděleně tři časové řady: Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko. Z analýzy tak lze vyvodit robustnější závěry. 6. Empirické výsledky Vlastní analýza probíhá ve třech krocích: 1. Vizuální analýza 2. Chowův test 3. Quandtův-Andrewsův test V rámci první části se snažím identifikovat přítomnost trendu, viditelné zlomy a minima a maxima časových řad. Chowův test poskytuje důkaz přítomnosti zlomu v a priori zvoleném období. Jeho problémem však je, že v případě vícenásobného provedení se zvyšuje riziko, že učiníme statisticky významný objev pouhou náhodou (Lee a Suardi, 2008, str. 69). Quandtův-Andrewsův test tento problém řeší, nevyžaduje ani znalost konkrétního data, označí však pouze jedno období, v němž je přítomnost zlomu nejpravděpodobnější. Oba statistické testy navíc nejsou schopny rozpoznat, zda zlom v generujícím procesu časové řady vedl k růstu či poklesu. Výstupy každé z těchto částí jsou proto jen dílčí a pro tvorbu závěrů využívám všechny tři části současně

12 6.1. Anglie a Wales První analyzovanou časovou řadou je míra kriminality v Anglii a Walesu. Ta výrazně roste, a to jen s malými výkyvy, od roku 1971 až do začátku 90. let. Poté z vývoje řady nelze určit jednoznačný dlouhodobý trend. Řada ve sledovaném období obsahuje globální maximum v roce 2003 (11,4). Po odkupu zbraní, který začal v roce 1997, následovalo dle grafu několik let růstu kriminality, aby se tento trend v roce 2003 zlomil, a nastal poměrně strmý pád. Jednoznačný vliv tedy na pohled patrný není. Graf 1: Anglie a Wales: Míra zločinnosti přepočtená na 100 obyvatel, zdroj: vlastní výpočet Míra zločinnosti Na základě vizuální analýzy je proto možné prohlásit, že, pokud měl odkup zbraní vůbec nějaký vliv, vedl nejdříve k nárůstu kriminality, a až s odstupem několika let k jejímu poklesu. Přítomnost lokálního minima v roce 1997 nicméně může znamenat, že časová řada je od zmíněného roku generována jiným procesem než před ním. Tuto hypotézu budu dále testovat pomocí testů strukturálního zlomu. Za tímto účelem jsem sestavil ARIMA model časové řady. Ve všech případech pracuji s řadami přirozených logaritmů, neboť kvalitní model by v žádném bodě neměl předpovídat záporné hodnoty. Logaritmizace též vede k vyhlazení poměrně variabilních časových řad. 12

13 Výsledky Chowova testu Chowův test provedu pro rok 1996, kdy došlo k prvním legislativním krokům vedoucím k omezení dostupnosti zbraní, a pro čtyři následující roky. Vycházím při tom z hypotézy, že, jestliže měl odkup zbraní na míru kriminality nějaký vliv, začal se projevovat již v letech, která bezprostředně následovala po odkupu a úpravě legislativy. Tabulka 1 ukazuje, že v případě Anglie a Walesu skutečně nastal ve sledovaném období strukturální zlom. P-hodnoty Chowova testu pro roky 1997 a 1998 jsou nižší než 0,05. Na pětiprocentní hladině významnosti tedy mohu zamítnout hypotézu, že v těchto letech nedošlo ke strukturálnímu zlomu. Tabulka 1: Anglie a Wales: Výsledky Chowova testu, zdroj: vlastní výpočet Rok F-statistika P-hodnota ,649 0, ,538 0, ,220 0, ,988 0, ,248 0, Výsledky Quandtova-Andrewsova testu Quandtův-Andrewsův test označil jako nejpravděpodobnější bod zlomu rok P- hodnota je nicméně vyšší než 0,05. Nezamítáme proto nulovou hypotézu o nepřítomnosti strukturálního zlomu v celém sledovaném období. Tabulka 2: Anglie a Wales: Výsledek Quandtova-Andrewsova testu, zdroj: vlastní výpočet F-statistika P-hodnota Příslušný rok Max LR F-statistika 7,853 0, Vynechaná poz. 10% Testované období

14 Celkový výsledek analýzy pro Anglii a Wales Dvě ze tří použitých metod odhalily přítomnost strukturálního zlomu v období po odkupu zbraní. Chowův test indikuje přítomnost zlomu v letech 1997 a Vizuální analýza grafu naznačuje, že se v tomto období nachází lokální minimum a v letech bezprostředně následujících došlo k růstu kriminality. Teprve s odstupem několika let začala kriminalita v Anglii a Walesu klesat. Tato zjištění spolu se strmým poklesem v posledních letech vedou k nutnosti zamítnout nulovou hypotézu, že odkup zbraní na kriminalitu vliv nemá. Pro jednoznačnější určení trendu po odkupu by však bylo nezbytné mít k dispozici řadu delší. Chování grafu v letech bezprostředně po odkupu zbraní je v souladu s hypotézou adverse-selection, která tvrdí, že k odzbrojení dojde nejdříve u osob, kteří zákony dodržují, a celková kriminalita by po odkupech měla růst, tento růst by se však měl po určité době vyčerpat. Ve prospěch výchozí hypotézy však hovoří výsledek Quandtova-Andrewsova testu, který přítomnost strukturálního zlomu ve sledovaném období neindikuje Skotsko Časová řada míry zločinnosti ve Skotsku se od řady pro Anglii a Wales liší v tom, že obsahuje pouze jeden na první pohled rozpoznatelný vrchol. Podobný vývoj vykazuje v první polovině sledovaného období, kdy jen s drobnými výkyvy poměrně strmě roste. Globální maximum se nachází v roce 1991 (11,3). Po tomto datu míra kriminality strmě klesá, a to až do roku 1997 (8,3). V tomto případě se tedy na první pohled zdá, že odkup zbraní v roce 1997 mohl prudký pokles kriminality v podstatě zastavit, a to na dobu téměř deseti let. 14

15 Graf 2: Skotsko: Míra zločinnosti přepočtená na 100 obyvatel, zdroj: vlastní výpočet Míra zločinnosti Výsledky Chowova testu Chowův test indikuje přítomnost zlomu ve všech 5 testovaných letech. Pro interpretaci tohoto výsledku je opět nutné podívat se také na graf. Z něj je patrné, že v roce 1996 pokračoval pokles míry kriminality, který začal již v první polovině 90. let. V letech následujících však graf vykazuje v podstatě stagnaci, která trvala až do roku Změna z poměrně prudkého poklesu ve stagnaci může být příčinou toho, že testy přítomnost zlomu vykazují. Tabulka 3: Skotsko: Výsledky Chowova testu, zdroj: vlastní výpočet Rok F-statistika P-hodnota ,978 0, ,627 0, ,650 0, ,786 0, ,540 0,009 15

16 Výsledky Quandtova-Andrewsova testu Výsledek Quandtova-Andrewsova testu přisuzuje v tomto případě nejvyšší F-statistiku roku Příslušná p-hodnota (0,708) hovoří jednoznačně ve prospěch nulové hypotézy o nepřítomnosti strukturálního zlomu. Tabulka 4: Skotsko: Výsledek Quandtova-Andrewsova testu, zdroj: vlastní výpočet F-statistika P-hodnota Příslušný rok Max LR F-statistika 6,180 0, Vynechaná poz. 10% Testované období Celkový výsledek analýzy pro Skotsko U časové řady míry kriminality ve Skotsku jsou v rozporu výsledky vizuální analýzy a Chowova testu. Vizuální analýza nenaznačuje žádnou zásadní změnu trendu, hodnoty v období mezi lety 1996 až 2000 v podstatě stagnují. Chowův test však indikuje přítomnost strukturálního zlomu ve všech pěti testovaných letech. Možnou interpretací tak je, že odkup zbraní pokles míry kriminality na určité období zastavil. Rozcházejí se též výsledky Chowova a Quandtova-Andrewsova testu. Tento fakt může být způsoben tím, že řada je v celém sledovaném období poměrně variabilní a na pohled obsahuje hned několik bodů, které je možné označit jako zlom. Chowův test tedy může mít tendenci označit jako bod zlomu mnoho různých pozorování. Quandtův-Andrewsův test naproti tomu nabízí komplexní pohled na celé sledované období s cílem najít jeden jediný významný předěl. Vzhledem k přítomnosti hned několika potenciálních zlomů není překvapivé, že žádný takový bod ve sledovaném období nenachází. Výsledek Quandtova-Andrewsova testu však svědčí ve prospěch nulové hypotézy o nepřítomnosti strukturálního zlomu, a to poměrně výrazně (vysoká p-hodnota). Celkově se tak jako nejpravděpodobnější jeví hypotéza, že odkup zbraní na míru kriminality žádný vliv neměl a výsledky Chowova testu mohly být ovlivněny poměrně výraznou variabilitou řady. 16

17 6.3. Severní Irsko Severní Irsko dle údajů Eurostatu zaznamenalo nárůst kriminality přibližně na dvojnásobek mezi lety 1971 (2,0) a 1981 (4,1). Na rozdíl od dalších analyzovaných časových řad však následovala stagnace míry kriminality až do roku 1997 (3,7). V několika následujících letech však kriminalita výrazně vzrostla až na 8,4 v roce 2002, aby poté s jistými výkyvy klesala. Pohled na graf tedy v tomto případě naznačuje, že odkup zbraní měl jistý vliv, i když ten se projevuje poměrně komplikovaně. Po roce 1997 dochází k výraznému nárůstu míry kriminality, po 5 letech nicméně řada začíná s mírnými výkyvy klesat. Graf 3: Severní Irsko: Míra zločinnosti přepočtená na 100 obyvatel, zdroj: vlastní výpočet Míra zločinnosti Výsledky Chowova testu Výsledky Chowova testu indikují, že ve sledovaném období ke strukturálnímu zlomu nedošlo. Ve všech letech je p-hodnota vyšší než hladina významnosti 0,05, ani v jednom roce proto nemohu zamítnout nulovou hypotézu o tom, že strukturální zlom není přítomný. Při pohledu na graf je tento výsledek překvapivý. Chowův test je však pravděpodobně ovlivněn 17

18 tím, že řada po strmém nárůstu opět klesá. Pokud je test proveden pouze pro období do roku 2002, indikuje přítomnost zlomu v roce 1998 (p-hodnota 0,016). Tabulka 5: Severní Irsko: Výsledky Chowova testu, zdroj: vlastní výpočet Rok F-statistika P-hodnota ,045 0, ,011 0, ,071 0, ,719 0, ,380 0, Výsledky Quandtova-Andrewsova testu Quandtův-Andrewsův test indikuje prostřednictvím maximální F-statistiky jako rok, v němž byla nejvyšší pravděpodobnost strukturálního zlomu, rok Vzhledem k vysoké p- hodnotě (0,392) je však nemožné zamítnout nulovou hypotézu. Tabulka 6: Severní Irsko: Výsledek Quandtova-Andrewsova testu, zdroj: vlastní výpočet F-statistika P-hodnota Příslušný rok Max LR F-statistika 4,270 0, Vynechaná poz. 10% Testované období Celkový výsledek analýzy pro Severní Irsko Také v případě Severního Irska je výsledek vizuální analýzy a Chowova testu v rozporu. V tomto případě je to však vizuální analýza, která indikuje přítomnost zlomu. Chowův test o jeho přítomnosti nesvědčí. Za to může částečně následný pokles míry kriminality po roce 2002, neboť bez něj by Chowův test rok 1998 označil jako bod strukturálního zlomu. Před závěrečným výrokem proto opět použiji jako rozhodující kritérium výsledek Quandtova-Andrewsova testu. Ten přítomnost strukturálního zlomu nepotvrzuje. V souhrnu je proto možné prohlásit, že ani v tomto případě nemohu zamítnout nulovou hypotézu o tom, že odkupy zbraní na míru kriminality vliv nemají. 18

19 Závěr Výsledky vizuální analýzy hovoří ve dvou případech o přítomnosti zlomu, který nastal v období po odkupu směrem k vyšším hodnotám kriminality. V jednom případě po odkupu následuje stagnace. Chowův test indikuje zlom v řadách míry kriminality v Anglii a Walesu a ve Skotsku. V případě Severního Irska, kde je přítomnost zlomu na základě vizuální analýzy poměrně pravděpodobná, však jeho přítomnost neindikuje. Jako dílčí závěr po provedení prvních dvou částí analýzy je tak možné uvést, že odkupy zbraní mohou na míru kriminality působit pozitivně. Quandtův-Andrewsův test však ani v jednom případě důkaz o jeho existenci nepřináší. Celkově je proto na základě empirické analýzy možné prohlásit, že dostatečnou evidenci pro zamítnutí nulové hypotézy se nepodařilo shromáždit. Odkupy zbraní na míru kriminality tedy pravděpodobně vliv nemají. Výsledek však není jednoznačný a bylo by užitečné analyzovat další odkupy, aby bylo možné vliv zcela vyloučit. Země, které chtějí míru kriminality snížit, by se však velmi pravděpodobně měly soustředit na jiné metody regulace. Implementace odkupů může být spíše výsledkem poptávky po relativně snadno dostupných opatřeních v souvislosti s incidenty masových vražd či s problémem násilí mezi gangy než výsledkem komplexní analýzy příčin, které mohou vysokou míru kriminality způsobovat. 19

20 Seznam použité literatury Becker, G. S.: Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2 (Mar.-Apr., 1968), str Berger, T.: Estimating Europe s natural rates, Empirical Economics, Vol. 40, No. 2 (April 2011), str , přístup z internetu , URL: https://www.wiwi.unimuenster.de/iioe/organisation/tino_download/nkpc.pdf Chow, G. C.: Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, Econometrica, Vol. 28, No. 3 (Jul., 1960), str Clarke, R. V. a Mayhew, P.: The British gas suicide story and its criminological implications, Crime and Justice, Vol. 10 (1988), str Cook, P. J.: The Technology of Personal Violence, Crime and Justice, Vol. 14 (1991), str Cook, P. J. a Ludwig J.: Aiming for Evidence-Based Gun Policy, Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 25, No. 3 (Summer, 2006), str Cook, P. J. a Ludwig J.: Evaluating Gun Policy, Brookings Institution Press, Washington D. C., 2003, str , ISBN , přístup z internetu , URL: Dahlberg, L. L., Ikeda, R. M. a Kresnow, M.: Guns in the Home and Risk of a Violent Death in the Home: Findings from a National Study, American Journal of Epidemiology, Vol. 160, No. 10 (November 2004), str Duggan, M.: More Guns, More Crime, Journal of Political Economy, Vol. 109, No. 5 (October 2001), str Ehrlich, I.: Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation, The Journal of Political Economy, Vol. 81, Issue 3 (May-Jun., 1973), str Eurostat: Crime and Criminal Justice Data, přístup z internetu , URL: 20

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

OBCHOD S MALÝMI A LEHKÝMI ZBRANĚMI

OBCHOD S MALÝMI A LEHKÝMI ZBRANĚMI Hana SEDLÁKOVÁ OBCHOD S MALÝMI A LEHKÝMI ZBRANĚMI Abstract: This article deals with small and light weapons trade, ergo economic analysis and restrictive provisions in the area of trade with small and

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Služby pro dospívající mládež a technologie ve veřejných knihovnách : Analýza dat z roku 2007

Služby pro dospívající mládež a technologie ve veřejných knihovnách : Analýza dat z roku 2007 095 Služby pro dospívající mládež a technologie ve veřejných knihovnách : Analýza dat z roku 2007 Miroslav Ressler / Národní knihovna ČR / e-mail: miroslav.ressler@nkp.cz MUSTAFOFF, Megan; TEFFEAU, Lauren.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik:

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik: Testování hypotéz Biolog, Statistik, Matematik a Informatik na safari. Zastaví džíp a pozorují dalekohledem. Biolog "Podívejte se! Stádo zeber! A mezi nimi bílá zebra! To je fantastické! " "Existují bílé

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

BLÍZKÁ BUDOUCNOST ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

BLÍZKÁ BUDOUCNOST ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ondřej Šimpach 1 BLÍZKÁ BUDOUCNOST ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE THE EMPLOYMENT IN HEALTH AND SOCIAL CARE IN THE NEAR FUTURE Klíčová slova: zaměstnanost, zdravotní a sociální péče,

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Martin Koňařík. 4. Demografická konference "Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík

Martin Koňařík. 4. Demografická konference Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík Martin Koňařík 4. Demografická konference "Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík Obsah Úvod Datová základna Odsouzení Metodika Vstupy Výstupy Výsledky Obvinění Závěr 4. Demografická konference

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Vliv větrných elektráren na okolní území

Vliv větrných elektráren na okolní území Vliv větrných elektráren na okolní území L. Nondek Seminář veřejné správy, Kraj Vysočina, 1.11.2007, Polná Klady větrné energetiky Snížení energetické závislosti na arabské a ruské ropě, Snížení emisí

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Daňové ráje a firmy v České republice. Petr Janský CERGE-EI a IES FSV UK

Daňové ráje a firmy v České republice. Petr Janský CERGE-EI a IES FSV UK Daňové ráje a firmy v České republice Petr Janský CERGE-EI a IES FSV UK Daňové ráje Empirický výzkum Výzkumné otázky Data (Orbis a BEA) První výsledky Závěr Daňové ráje a firmy v České republice Které

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

FACTORS AFFECTING THE DIRECT HOUSEHOLD EXPENDITURES ON HEALTH. Jitka Bartošová

FACTORS AFFECTING THE DIRECT HOUSEHOLD EXPENDITURES ON HEALTH. Jitka Bartošová FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘÍMÉ VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ NA ZDRAVÍ FACTORS AFFECTING THE DIRECT HOUSEHOLD EXPENDITURES ON HEALTH Jitka Bartošová Abstract This paper focuses on the search of factors affecting direct

Více

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy.

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Z pastí na daném území byla odhadnuta abundance několika druhů: myšice lesní 250, myšice křovinná 200, hraboš polní 150,

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

MATEMATIKA MEZI... ANEB NĚCO MÁLO O DISKRIMINACI

MATEMATIKA MEZI... ANEB NĚCO MÁLO O DISKRIMINACI ROBUST 2000, 119 124 c JČMF 2001 MATEMATIKA MEZI... ANEB NĚCO MÁLO O DISKRIMINACI ARNOŠT KOMÁREK Abstrakt. If somebody wants to distinguish objects from two groups,he can use a statistical model to achieve

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl.

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Behaviorální finance Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Ing. Michal Stupavský, CFAs CFA Society Czech Republic, člen a manažer newsletteru Spoluautor knihy Investor 21. století První česká

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence kriminality a trestní justice

Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence kriminality a trestní justice INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence kriminality a trestní justice Zásady a rámec mezinárodní klasifikace trestných činů

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Filip Trojan Applied Analytics Manager, Deloitte Advisory Listopad 2012 Obsah 1. Představení 2. Marketing versus analýza

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Zuzana Gabrhelíková Sečanská

Zuzana Gabrhelíková Sečanská Zuzana Gabrhelíková Sečanská Nancy Devlin David Parkin 2002 Základní otázky které si studie pokládá Jak se důkazy nákladové efektivnosti používají při vytváření úsudků o peněžní hodnotě zdravotnických

Více

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová ADDS cvičení 7 Pavlína Kuráňová Analyzujte závislost věku obyvatel na místě kde nejčastěji tráví dovolenou. (dotazník dovolená, sloupce Jaký je Váš věk a Kde nejčastěji trávíte dovolenou) Analyzujte závislost

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková Finančnířízen zení projektů 7. RP Akce Marie Curie Zahraniční zkušenosti Praha, 2.11.2009 Michaela Vlková 1 Obsah Vybrané finanční aspekty akcí Marie Curie z pohledu jiných zemí Finanční podpora účasti

Více

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics Citation Statistics zpráva společné komise Int. Mathematical Union Int. Council of Industrial and Applied Mathematics Institute of Statistics Citace ze zadání: The drive towards more transparency and accountability

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více