TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE"

Transkript

1 Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Zborník abstraktov MARTIN 2014

2 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský, PhD. doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof. Recenzenti doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. Rukopisy neprešli jazykovou úpravou. Za jazykovú kultúru zodpovedajú autori. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva Martin, 2014 ISBN EAN

3 VYDANIE PUBLIKÁCIE A KONFERENCIU PODPORILI SYSTAGENIX HARTMANN RICO spol. s.r.o. BIOSTER, a. s. JEDINEČNÝ KOMFORT V LÉČBĚ RAN S VARIANTOU DISINFECT NYNÍ BEZ RIZIKA INFEKCE Traumacel Biodress Disinfect bioaktivní krytí se zvýšeným antimikrobiálním účinkem neadherentní, vysoce savé dezodorační účinek analgetický účinek hemostatický účinek Traumacel Biodress Comfort bioaktivní krytí s vysoce savou neadherentní vrstvou inovovaný Traumacel Biodress analgetický účinek hemostatický účinek urychluje proces hojení Jedinečný komfort v léčbě ran inzerat_disinfect+comfort210x148mm.indd :34:48 Konferencia podporená projektom Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine, ITMS kód projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

4 OBSAH PREDHOVOR Magdalena Baran, Anna Nawalana, Anna Nowak PROBLEMS AND BARRIERS IN EVERYDAY LIFE OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES Sylva Bártlová, Hana Hajduchová, David Kimmer PRÁVA PACIENTŮ JAKO JEDEN Z ASPEKTŮ BEZPEČNOSTI POSKYTOVANÉ PÉČE Z POHLEDU PACIENTŮ THE PATIENTS` RIGHTS AS ONE OF THE SAFETY ASPECTS OF THE CARE PROVIDED FROM THE POINT OF PATIENT`S VIEW Vít Blanař, Jan Mejzlík, Veronika Škvarlová SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIAL AND EMOTIONAL PROBLEMS OF PATIENTS WITH A HEARING LOSS CAUSED BY NOISE Ivana Bóriková CLINICAL EXPERIENCES WITH ADMINISTRATION THE BARTHEL INDEX OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Iva Brabcová, Sylva Bártlová, Radka Prokešová NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI A ZPŮSOBY JEJICH PREVENCE MOST FREQUENT ERRORS IN NURSING CARE PRACTICE AND THE WAYS OF THEIR PREVENTION Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová HODNOCENÍ POTŘEB PACIENTŮ V KONEČNÉM STÁDIU NEMOCI PŘI HOSPITALIZACI EVALUATION OF NEEDS OF PATIENTS AT TERMINAL STAGE OF DISEASE DURING HOSPITALISATION Juraj Čáp O DOBRE, ZLE A INDIFERENTNOSTI SMRTI ČLOVEKA THE GOOD, THE BAD AND THE INDIFFERENCE OF MAN'S DEATH António Casa Nova, Raul Cordeiro EMBRYOS IN EXCESS, ETHICAL DILEMMA Raul Cordeiro, António Calha, Miguel Arriaga, António Casa Nova PREVALENCE OF LONELINESS AND DEPRESSION IN THE ELDERLY POPULATION LIVING IN PORTALEGRE (PORTUGAL) HISTORICAL AREA

5 Jana Cuperová, Edita Hlinková, Jana Nemcová, Jozefína Mesárošová ANALÝZA NÁZOROV A POSTOJOV ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA K VYUŽÍVANIU MULTIMEDIÁLNYCH TECHNOLÓGII VO VÝUČBE ANALYSIS OF OPINIONS AND ATTITUDES OF NURSING STUDENTS TO THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN TEACHING Marinella Danosová, Lenka Machálková, Lenka Mazalová, Štěpána Bubeníková VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY NEEFEKTIVNÍ PODPORA ZDRAVÍ (00099) U ROMSKÉHO ETNIKA VALIDIZATION OF NURSING DIAGNOSIS THE INEFFECTIVE HEALTH PROMOTION (00099) AT ROMA ETHNICITY Ivan Farský, Martina Lepiešová, Mária Zanovitová, Katarína Žiaková KONCEPTUALIZÁCIA NÁSILIA A AGRESIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH CONCEPTUALIZATION OF VIOLENCE AND AGGRESSION IN HEALTH CARE FACILITIES Ivan Farský, Martina Lepiešová, Katarína Žiaková, Mária Zanovitová PROBLÉMY SPOJENÉ S TVORBOU MULTIMEDIÁLNYCH UČEBNÝCH POMÔCOK PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE CREATION OF MULTIMEDIA TEACHING AIDS Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Ľubica Derňárová, Jana Cuperová FORMY A METÓDY PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA SESTIER FORMS AND METHODS IN EDUCATION OF NURSES Kamila Gottwaldová EXTERNÍ KONTROLA KVALITY V NEMOCNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE EXTERNAL QUALITY CONTROL IN HOSPITALS IN CZECH REPUBLIC Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, Barbara Kubik, Kazimiera Moździerz CIGARETTE SMOKING AMONG STUDENTS OF INSTITUTE OF HEALTH PROTECTION, STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN TARNOW Elena Gurková DETERMINANTS OF JOB SATISFACTION AMONG SLOVAK NURSES Alena Hamanová, Ivana Lamková INFORMOVANOST ŽEN A MUŽŮ V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI O INFEKCI HPV AWARENESS OF WOMEN AND MEN IN THE PERIOD UNDER MATURITY ABOUT HPV INFECTION Hlinková Edita, Nemcová Jana, Mesárošová Jozefína, Cuperová Jana E-LEARNINGOVÉ VZDELÁVANIE V KLINICKOM PREDMETE CHIRURGIA A OŠETROVATEĽSTVO E-LEARNING IN CLINICAL SUBJECTS SURGERY AND NURSING

6 Edita Hlinková, Jana Nemcová, Jana Michalková VÝSKYT OŠETROVATEĽSKÝCH PROBLÉMOV U PACIENTA S KOLOSTÓMIOU V POOPERAČNOM OBDOBÍ THE INCIDENCE OF NURSING PROBLEMS IN A PATIENT WITH A COLOSTOMY IN THE POSTOPERATIVE PERIOD Jana Chromá, Lucie Sikorová PROBLEMATIKA CHRONICKÉ BOLESTI U DĚTÍ ISSUES OF CHRONIC PAIN IN CHILDREN Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Małgorzata Kołpa, Edyta Mikołajczyk. 59 NECESSITY TO EDUCATE PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN ABOUT FAULTY POSTURE Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan Stolička, Radim Líčeník TRANSKONTEXTUÁLNÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PREVENCE PÁDŮ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ TRANS-CONTEXTUAL ADAPTATION OF CLINICAL GUIDELINE PREVENTION FALLS OF HOSPITALIZED PATIENTS Ľubomíra Ježová, Katarína Žiaková KOMPLIKÁCIE CENTRÁLNYCH VENÓZNYCH KATÉTROV NA JEDNOTKÁCH INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI COMPLICATIONS OF CENTRAL VENOUS CATHETERS IN INTENSIVE CARE UNITS Jiří Kaas, Valérie Tóthová BĚŽNÉ DENNÍ ČINNOSTI Z POHLEDU PACIENTA S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU DAILY ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE OF A PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Monika Kačmárová, Elena Gurková, Lucia Čelovská, Alexandra Rendeková POSTOJE SESTIER K AGRESII PACIENTOV VZHĽADOM K ICH PRACOVISKU PACIENT AGGRESSION IN NURSING PRACTICE ATTITUDE OF NURSES ACCORDING TO THE TYPE OF WORKPLACE David Kimmer, Lenka Šedová UKAZATELE NADVÁHY A OBEZITY U SENIORSKÉ POPULACE INDICATORS OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN SENIORS POPULATION Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Barbara Kubik, 74 Kazimiera Moździerz FAMILY RELATIONSHIPS OF BRAIN STROKE SUFFERERS

7 Konečná Jana, Mikšová Zdeňka VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY PŘETÍŽENÍ PEČOVATELE (00061) PŘEDVÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ VALIDATION OF THE NURSING DIAGNOSIS CAREGIVER ROLE STRAIN (00061) - PRELIMINARY SURVEY Katarína Košíková, Ľubica Derňarová UPLATNENIE SESTRY V MULTIDISCIPLINÁRNOM TÍME PRI PREVENCII A LIEČBE NÁDOROVÝCH OCHORENÍ PRSNÍKA APPLICATION OF NURSES IN MULTIDISCIPLINARY TEAM IN PREVENTING AND TREATING BREAST CANCER Barbara Kubik, Kazimiera Moździerz, Stanisława Morawska, Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska PREPARING PATIENTS SUFFERING FORM DIABETES TYPE 2 TO PREVENTION OF COMPLICATIONS Jana Kučová, Lucie Sikorová DOPADY TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ DÍTĚTE NA PSYCHICKOU POHODU RODIČŮ CHILD S PHYSICAL DISABILITY IMPACTS OF PARENTS WELL-BEEING Radka Kurucová, Elena Gurková, Katarína Žiaková, Ivana Gurmanová, Ivana Kliková UPLATNENIE KOMPETENCIÍ SESTIER V PRAXI USE OF COMPETENCIES OF NURSES IN PRACTICE Ivana Lamková, Alena Hamanová POUŽITÍ MĚŘÍCÍHO NÁSTROJE FSFI U ŽEN V KLIMAKTERIU THE USE OF FSFI MEASURING INSTRUMENTS IN WOMEN DURING MENOPAUSE Ludmila Lamplotová, Jana Chrásková ZMĚNA STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ ŽEN V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM A CHANGE IN THE EATING HABITS OF WOMEN IN CONNECTION WITH PREGNANCY Martina Lepiešová, Radka Kurucová, Mária Zanovitová, Mária Nemčeková POSTOJE SESTIER K AGRESII PACIENTOV NURSES' ATTITUDES TOWARDS PATIENTS' AGGRESSION Martina Lepiešová, Martina Tomagová ANALÝZA NÁSTROJA MAVAS PRE POSÚDENIE MANAŽMENTU AGRESIE PACIENTOV ANALYSIS OF MAVAS INSTRUMENT TO ASSESS THE MANAGEMENT OF PATIENTS' AGGRESSION

8 Hana Lukšová, Yvetta Vrublová OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA U SENIORŮ NURSING DIAGNOSTICS IN THE ELDERLY Jan Lužný, Jan Chalany BOLEST A JEJÍ HODNOCENÍ U SENIORŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU A TĚŽKOU DEMENCÍ PAIN AND ITS EVALUATION AMONG SENIORS WITH MODERATE OR SEVERE DEMENTIA Lenka Machálková, Lenka Mazalová, Marinella Danosová, Veronika Dobešová VYUŽITÍ MASÁŽE STIMULUJÍCÍ DÝCHÁNÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI USING BREATHING STIMULATING MASSAGE IN NURSING CARE Petra Mandysová A VISION FOR DYSPHAGIA SCREENING BY NURSES: A LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL? Jana Maňhalová, Valérie Tóthová PALIATIVNÍ PÉČE Z POHLEDU TRANSKULTURNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ PALLIATIVE CARE FROM THE PERSPECTIVE OF TRANSCULTURAL NURSING Lukáš Martinek, Valérie Tóthová KVALITA A KVANTITA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT U ČESKÉ POPULACE QUALITY AND QUANTITY OF LEISURE TIME EXERCISE ACTIVITIES IN CZECH POPULATION Ivanka Matoušková, Lenka Radová, Alena Kubíčková RIZIKO VZNIKU NEMOCNIČNÍ INFEKCE NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE (JIP) META-ANALÝZA RISK FACTORS FOR HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS AT INTENSIVE CARE UNIT (ICU) META-ANALYSIS Lenka Mazalova CONTENT VALIDATION NURSING DIAGNOSIS FEAR IN PEDIATRIC CARE Anna Mazurkiewicz, Monika Kołek SEXUALITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS' OPINION Joanna Miarka, Wojciech Klapa, Ewa Michalska OBESITY IN THE CONTEXT OF A CULTURAL BEAUTY CANON AND ITS BIOPSYCHOSOCIAL IMPLICATIONS Michaela Miertová, Martina Tomagová, Anna Ovšonková, Katarína Korenčiaková OŠETROVATĽSTVO V NEUROLÓGII PRÍPRAVA E-UČEBNICE NURSING IN NEUROLOGY - PREPARING E-TEXTBOOK

9 Anna Michalik THE INCIDENCE OF VASCULAR ACCESS COMPLICATIONS AMONG PATIENTS TREATED IN INTENSIVE CARE Zdeňka Mikšová VYBRANÉ PROBLÉMY KATEGORIZACE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ČR SELECTED PROBLEMS OF CATEGORISING NON-MEDICAL PROFESSIONS STAFF IN THE CZECH REPUBLIC Kazimiera Moździerz, Barbara Kubik, Stanisława Morawska, Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska THE ROLE OF A NURSE IN TERAPEUTIC TEAM ON THE PSYCHIATRIC SECTIONS Jana Nemcová, Edita Hlinková, Ivan Farský KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S DIABETICKOU ULCERÁCIOU QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCER Lenka Németová, Jana Raková VYUŽITIE OŠETROVATEĽSTVA ZALOŽENÉHO NA DÔKAZOCH V STAROSTLIVOSTI O PERIFÉRNE INTRAVENÓZNE KATÉTRE THE USING EVIDENCE BASED NURSING IN CARE ABOUT PERIPHERAL INTRAVENOUS CATHETERS Pavel Novák UZAVŘENÝ TRH PRÁCE O NĚKTERÝCH PŘEKÁŽKÁCH V ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH CLOSED LABOR MARKET - ABOUT SOME BARRIERS OF THE EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE Mária Novysedláková, Ľubomíra Zgrajová FAKTORY KVALITY ŽIVOTA DIALYZOVANÝCH PACIENTOV QUALITY OF LIFE FACTORS OF DIALYSIS PATIENTS Katalin Papp, Adrienn Siket, Ujváriné, Viktória Törő, Sándorné Radó Lívia Demcsák Hajduné, Attila Sárváry RECOGNITION OF PRIOR LEARNING TO IMPROVE SERVICES IN THE HEALTH SECTOR AT THE FACULTY OF HEALTH UNIVERSITY OF DEBRECEN (TÁMOP-6.2.2/B/12/1 PROJECT) Ivona Plevová, Eva Janíková, Markéta Babičová MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VE VÝUCE LÉKAŘSKÝCH A NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ PROCES TVORBY DVD Andrea Pokorná OBJEKTIVIZUJÍCÍ HODNOCENÍ STAVU NEHOJÍCÍ SE RÁNY JAKO VÝCHODISKO KVALITNÍ A BEZPEČNÉ PÉČE THE OBJECTIFYING ASSESSMENT OF THE STATE OF NON-HEALING WOUNDS AS THE BASIS OF QUALITY AND SAFE CARE

10 Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka, Grażyna Nowak-Starz JAKOŚĆ ŻYCIA POLSKICH CHORYCH Z OWRZODZENIEM STOPY NA TLE CUKRZYCY METABOLICZNEJ QUALITY OF LIFE IN POLISH PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCERS Lenka Šáteková, Katarína Žiaková VALIDITA ŠKÁL NA POSÚDENIE RIZIKA VZNIKU DEKUBITU VALIDITY OF PRESSURE ULCER RISK ASSESSMENT SCALES Zuzana Šenkárová, Helena Kadučáková USPOKOJOVANIE SPIRITUÁLNYCH POTRIEB U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV MEETING OF SPIRITUAL NEEDS OF HOSPITALIZED PATIENTS Andrea Schönbauerová, Mária Boledovičová PROBLÉMY MATEK V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH PO PORODU PROBLEMS OF MOTHERS IN FIRST MONTHS AFTER BIRTH Adrienn Siket Ujváriné, Péter Takács, Miklós Zrínyi, Katalin Papp, Lívia Demcsák Hajduné, Sándorné Radó, Viktória Törő, Attila Sárváry EXAMINATION OF NURSING PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CAREER MOTIVATION IMAGE IN HUNGARY Lucie Sikorová VNÍMÁNÍ PODPORY POSKYTOVANÉ SESTROU RODIČŮM DĚTÍ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM PERCEPTION OF A NURSE S SUPPORT OF PARENTS OF CHILDREN WITH CHRONIC DISEASE Lucie Sikorová PŮSOBENÍ DĚTSKÉHO CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ NA DÍTĚ A JEHO RODINU PILOTNÍ STUDIE EFFECTS OF CHILDREN S CHRONIC ILLNESS ON THE CHILD AND THEIR FAMILY - PILOT STUDY Andrew Sirkka, Juraj Čáp DEVELOPING SCIENTIFIC COMPENTENCES IN HEALTHCARE HIGHER EDUCATION Jarmila Siverová, Radka Bužgová VYUŽITÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V PÉČI O SENIORY V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH TO USE REMINISCENCE THERAPY IN CARE OF SENIORS IN THE LONG-TERM HOSPITAL Danuta Smoląg, Anna Ufir THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF NURSES AND HEALTH CONDITIONS THE BIOMECHANICAL SPIN

11 Andrea Solgajová, Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová VPLYV POHLAVIA A OSOBNOSTI NA ZVLÁDANIE ZÁŤAŽE U PACIENTOV S CHRONICKOU PANKREATITÍDOU THE INFLUENCE OF GENDER AND PERSONALITY ON COPING IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS Mária Sováriová Soósová, Viola Mechírová, Mária Zamboriová VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A SIMULAČNÝCH METÓD VO VÝUČBE V ŠTUDIJNOM PROGRAME OŠETROVATEĽSTVO INFORMATION TECHNOLOGIES AND SIMULATION METHODS IN TEACHING OF NURSING STUDY PROGRAMME Mária Sováriová Soósová, Zuzana Majirská PRACOVNÁ SCHOPNOSŤ SESTIER WORK ABILITY IN NURSES Renata Stępień, Grażyna Wiraszka, Kazimiera Zdziebło WSPARCIE SPOŁECZNE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN CANCER Eva Vachková, Jiří Mareš, Stanislav Ježek KVALITA ŽIVOTA TĚHOTNÝCH ŽEN - PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI NOVÉHO SPECIFICKÉHO DOTAZNÍKU QUALITY OF LIFE OF PREGNANT WOMEN - PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF A NEW SPECIFIC QUESTIONNAIRE Grażyna Wiraszka, Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło SOCIO-EMOTIONAL STATE IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCERATION IN HRQOL RESEARCH Urszula Wójtowicz, Marta Majorczyk, Beata Gibas THE ROLE OF NURSE CONTINENCE ADVISOR (NCA) IN IMPROVING EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN DIFFERENT COUNTRIES Jana Zálešáková, Radka Bužgová KVALITA ŽIVOTA U PACIENTŮ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASE Mária Zamboriová, Viera Simočková SOCIÁLNA SPÔSOBILOSŤ U ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRI EFEKTÍVNOM ZVLÁDANÍ ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ SOCIAL COMPETENCES OF HEALTHCARE PROFESSIONALS IN EFFECTIVE COPING WITH STRESSFUL SITUATIONS

12 Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Radka Kurucová, Katarína Žiaková, Ivan Farský HODNOTENIE VÝUČBY A SUPERVÍZIE V KLINICKEJ OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI EVALUATION OF TEACHING AND SUPERVISION IN CLINICAL NURSING PRACTICE Zdziebło Kazimiera, Stępień Renata, Wiraszka Grażyna PREVENTION OF THE DIABETIC FOOT Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová EFEKTIVITA VIACNÁSOBNÝCH INTERVENCIÍ NA PREVENCIU PÁDOV SENIOROV V INŠTITÚCIÁCH - APLIKÁCIA EBP V KLINICKEJ PRAXI EFFECTIVENESS OF MULTIPLE INTERVENTIONS FOR PREVENTING FALLS IN THE ELDERLY IN INSTITUTIONS APPLICATION OF EBP IN CLINICAL PRACTICE Katarína Zrubáková, Vladimír Littva DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ A JEJ VÝZNAM V EDUKÁCII SENIOROV DIGITAL LITERACY AND ITS SOUND IN SENIOR S EDUCATION

13 PREDHOVOR Prepojenie, nadväznosť a kontinuita teoretickej bázy, výskumu a klinickej praxe v ošetrovateľstve predstavuje dlhoročnú tradíciu a cieľový odkaz medzinárodných ošetrovateľských konferencií, organizovaných na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine od roku Problematika terminológie v ošetrovateľstve, ošetrovateľskej diagnostiky, ošetrovateľstva založeného na dôkazoch, výskumnej metodológie sú v posledných rokoch v popredí záujmu ošetrovateľského výskumu. Vedecké práce prezentujú nové relevantné výsledky teoretických a empirických štúdií, konfrontovaných so zahraničnými poznatkami a vedeckými dôkazmi, a sú tak reprezentačným východiskom pre implementáciu do praxe. V tomto roku sme okrem tradičných nosných tém zaradili do programu aj problematiku implementácie nových, moderných foriem výučby vo vzdelávaní sestier. Tohtoročná, jubilejná desiata, medzinárodná vedecká konferencia TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE, ktorá sa konala 22. mája 2014 na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine, reflektovala uvedené témy a oblasti spája dlhoročná snaha o ich implementáciu a prepojenie s klinickou praxou. Recenzovaná publikácia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve má za cieľ priniesť odbornej verejnosti výber vedeckých prác, ktoré prispievajú k rozvoju vedecko-výskumnej bázy v oblasti ošetrovateľstva a aj ďalších odborov. Do publikácie prispeli autori z Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, Rakúskej republiky a Slovenskej republiky. Martin, 2014 Editori

14 PROBLEMS AND BARRIERS IN EVERYDAY LIFE OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES Magdalena Baran 1, Anna Nawalana 1, Anna Nowak 2 1 The Faculty of Health Sciences Collegium Medicum Jagiellonian University 2 University Hospital in Cracow Abstrakt Introduction: People with disabilities often experience marginalization and are excluded from public life, which causes their alienation and isolation. It is extremely relevant to remove all the economical, architectural, legal and transportation barriers by using the instruments of local politics. Research Aim: The main aim of the research was to evaluate the level of adaptation of Primary Health Care facilities in Cracow for the people with disabilities. Sample, Methods: The research material was collected by unstandardized observation technique. The research tool was an original observation sheet. The research included 44 Primary Health Care facilities in Cracow. The research was conducted in February Results: The level of adaptation of surveyed facilities for people with disabilities is insufficient. More than 25 % of storied clinics do not have technical capabilities which enable relocation to higher storeys. More than half of surveyed facilities (53,5 %) have parking lot, which do not meet the established criteria. Conclusions: Most of the surveyed facilities do not meet the Universal Design guidelines. It is necessary to introduce new solutions and to modernize Health Care facilities in order to improve the quality of life of people with disabilities. Key words: disability, barriers, healthcare buildings CONTACT Mgr. Baran Magdalena Collegium Medicum Jagiellonian University in Krakow

15 PRÁVA PACIENTŮ JAKO JEDEN Z ASPEKTŮ BEZPEČNOSTI POSKYTOVANÉ PÉČE Z POHLEDU PACIENTŮ THE PATIENTS` RIGHTS AS ONE OF THE SAFETY ASPECTS OF THE CARE PROVIDED FROM THE POINT OF PATIENT`S VIEW Sylva Bártlová, Hana Hajduchová, David Kimmer Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt Cíl: Dodržování práv pacientů patří k důležitým aspektům bezpečnosti poskytované péče. Cílem výzkumu bylo zmapování zapojení pacienta do poskytování bezpečné ošetřovatelské péče. Metodika: Realizace zjišťování názorů pacientů probíhala technikou řízených rozhovorů. Výběrový soubor pacientů hospitalizovaných v nemocnicích byl konstruován tak, aby svou strukturou odpovídal složení všech pacientů České republiky z hlediska regionů (krajů), pohlaví a věku. Celkem tvořilo výběrový soubor 514 pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních nemocnic po dobu minimálně 3 dnů. Statistické zpracování dat bylo provedeno programem statistické analýzy sociálních dat SASD, verze Výsledky: Výzkum potvrdil, že pacienti, kteří byli přijati akutně, významně méně (P < 0,05) uvádějí, že byli seznámeni se svými právy. Dále jsme zjistili, že na to, zda byl pacient při svém příjmu seznámen se svými právy má vliv způsob přijetí a počet hospitalizací, které dosud absolvoval (P < 0,05). 68,5 % pacientů uvedlo, že všem informacím, souvisejícím s jejich právy porozumělo. Velká většina pacientů (79,4 %) uvedla, že zná jméno svého ošetřujícího lékaře. Jméno své ošetřující sestry zná necelá polovina (45,1 %) pacientů. Závěr: Vybraná skupina práv pacientů je ve většině případů v nemocnicích ČR naplňována. Dodržování práv pacientů je profesní povinností každého zdravotnického pracovníka, proto doporučujeme, zohlednit tuto problematiku v procesu vzdělávání zdravotnických pracovníků a podobné výzkumy opakovat. Klíčová slova: respektování práv pacientů, bezpečnost poskytované péče, sestra, lékař

16 Abstract Aim: The observation of patients` rights is one of the important aspects of the safety of the care provided. The goal of the research was to map out how the patients were involved in the safe nursing care. Methods: The patients` opinions were identified by means of controlled dialogues. The sample of inpatients was chosen to have a structure corresponding with the structure of all patients in the Czech Republic from the point of view of regions, sexes and age. The total number of patients consisted of 514 patients hospitalized minimally for 3 days. The statistic data processing was performed by SASD the statistic analysis of social data version Results: The research has confirmed that the acute patients give significantly fewer statements (P<0.05) that they have been made acquainted with their rights. Furthermore, it has been found out that the fact whether the patients have been made acquainted with their rights has been influenced the way of admission and the number of hospitalizations which the individual patients had undertaken (P<0.05) % patients stated that they had understood all the information concerning their rights. The great majority of patients (79.4 %) stated that they had known the name of their attending doctor % patients did not know the name of their attending nurse. Conclusion: In the chosen group of patients, the patients rights are observed in the most Czech hospitals. Observing the patients` rights is the duty of all health care professionals and, therefore, these problems should be included in the education of health care staff and similar research should be performed. Keywords: observation of patients` rights, safety of the care provided, nurse, physician Výzkum byl realizován za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci projektu reg. č. NT s názvem Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče. KONTAKT doc. PhDr. Sylva Bártlová, PhD. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

17 U Výstaviště 24, České Budějovice

18 SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIAL AND EMOTIONAL PROBLEMS OF PATIENTS WITH A HEARING LOSS CAUSED BY NOISE Vít Blanař 1, Jan Mejzlík 1,2, Veronika Škvarlová 1 1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika 2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice, Česká republika Abstrakt Cíl: Zjistit souvislost mezi poruchou sluchu a mezi emočními a sociálními problémy nedoslýchavých. Východiska: V rámci našeho výzkumu byla hodnocena souvislost mezi nedoslýchavostí a mezi problémy ve sféře sociální a psychické u nemocných s poruchou sluchu. Metodika: Pro vyšetřování problémů se sluchem, které souvisí s každodenním životem nedoslýchavých, byla použita česká verze dotazníku Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) Dotazník problémů se sluchem pro dospělé. Výzkum byl prováděn u pacientů, kteří pracují dlouhodobě v hlučném prostředí a jsou dispenzarizováni na otorinolaryngologických pracovištích. Zaměstnanci z hlučných pracovišť byli zvoleni proto, že jich je poměrně velký počet a v době kdy jsou v důchodovém věku, mají zpravidla významnou nedoslýchavost, která dále progreduje vlivem presbyakuze. V dnešní době jsou to nejčastější uživatelé sluchadel. Výsledky: Celkem bylo do výzkumu zařazeno 49 respondentů v průměrném věku 54,7 let. Mezi nedoslýchavostí a sociálními problémy nedoslýchavých byla zjištěna korelace r = 0, Mezi nedoslýchavostí a emočními (psychickými) problémy byla zjištěna korelace r = 0, Závěr: Zamyšlení nad souvislostmi v oblasti sociální a psychické vnáší do této problematiky jiný úhel pohledu. Zaměstnanci v hlučném prostředí stojí před složitým problémem, kdy na straně jedné potřebují uživit sebe i svou rodinu a na straně druhé by si jistě rádi zachovali dobrý sluch i ve vyšším věku. Klíčová slova: poruchy sluchu, profesní nedoslýchavost, HHIA, hluk, problémy se sluchem

19 Abstract Objective: Find out the connection between the hearing impaired and the emotional and social difficulties with hearing loss. Introduction: In our research was evaluated correlation between hearing loss and the problems in the field of social and psychological condition of patients with hearing impairment. Methods: For examination of problems with hearing which relate to everyday life of patients with hearing loss were used the Czech version of the questionnaire Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) - Dotazník problémů se sluchem pro dospělé. The research was performed with patients who are working in a long term in a noisy environment. They are followed up on Ear-Nose-Throat departments. Employees from noisy workplaces were chosen because there are quite a large number and at a time when they are at retirement age, they usually have a significant hearing loss, which further progresses due to presbyacusis. Nowadays, they are the most frequent users of hearing aids. Results: The research included 49 respondents with a mean age of 54.7 years. Between hearing loss and social problems were found correlation r = Between hearing loss and emotional (psychological) problems were found correlation r = Conclusion: A thought on the context of social and psychological brings to this issue to a different point of view. Employees in a noisy environment standing in front of a difficult problem, when on the one hand they need to feed themselves and their families and on the other hand, they would certainly like to keep good hearing in old age. Key words: hearing disorders, occupational hearing loss, HHIA, noise, hearing problems Projekt byl podpořen grantem Univerzity Pardubice SGSFZS_ CONTACT Mgr. Vít Blanař Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Průmyslová Pardubice

20 CLINICAL EXPERIENCES WITH ADMINISTRATION THE BARTHEL INDEX OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Ivana Bóriková Institute of Nursing, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava Abstract Introduction: Assessment of Activities of Daily Living (ADLs) is priority of assessment functional status of patient with chronic progressive diseases. The Barthel Index of ADLs is oldest and most used tools in nursing research and practice. Primarily was developed and tested for patient with neuromuscular and musculosceletal diseases. Aim: In descriptive study to find out correlation and signification between measured variables associated with clinical parameters of diseases and level perform of ADLs. Sample and methods: In sample of patient with rheumatoid arthritis (N=100) we used The Barthel Index of ADLs as self-administered version. Total score was correlated with clinical parameters. As methods statistical analysis we used correlation coefficients Cramer V, Kendall Tau and test of statistical signification Spearman (r s ). Results: In group of measured clinical variables the strongest relationship was between patient categorization to the functional class (Tau 0,46) and realization ADLs and using compensatory devices (Cramer V 0,58). Statistically significant were correlations betwen The Barthel Index of ADLs and longitude of evidence of patient in dispensary (r s = -0,335, p = 0,001), articular index DAS28 (r s = -0,342, p = 0) and morning stiffness (r s = -0,268, p = 0,007). Conclusion: Total score of The Barthel Index of ADLs has a good statement value, help to quantify and objectify patient's functional capacity, and its indicator for progression of chronic diseases. Obtained data can promote/support nursing diagnostic process, to help plane individualised care, and control effectivity therapeutic and nursing interventions. Key words: activities of daily living, assessment, rheumatoid arthritis, The Barthel Index of Activities of Daily Living

21 CONTACT Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Ústav ošetrovateľstva JLF UK Malá Hora Martin Slovenská republika

22 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI A ZPŮSOBY JEJICH PREVENCE MOST FREQUENT ERRORS IN NURSING CARE PRACTICE AND THE WAYS OF THEIR PREVENTION Iva Brabcová, Sylva Bártlová, Radka Prokešová Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR Abstrakt Úvod: Prevence pochybení v ošetřovatelské praxi patří k významným aspektům bezpečnosti poskytované péče. Cíl: Cílem výzkumu bylo identifikovat nejčastější pochybení v ošetřovatelské praxi a popsat preventivní opatření, která minimalizují pravděpodobnost jejich vzniku. Metodika: Pro výzkum byla zvolena metoda kvalitativní studie. Technika sběru dat probíhala pomocí nestandardizovaných skupinových rozhovorů. Výzkumný soubor: byl tvořen sestrami manažerkami Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Písek a Nemocnice České Budějovice. Výsledky: Z výzkumu vyplynulo, že mezi nejčastější pochybení v ošetřovatelské praxi patří medikační omyly a přenos nozokomiálních nákaz. Dle sester lze riziko medikačního pochybení snížit zřetelným označením rizikových léčiv, podáváním léků prostřednictvím mobilních lékáren z originálního balení u lůžka pacienta a pečlivou identifikací pacienta. Mezi preventivní mechanizmy přenosu nozokomiálních nákaz patří důkladná hygiena rukou před a po kontaktu s pacientem, při manipulaci s biologickým materiálem, používání ochranných pomůcek a pravidelné školení personálu v problematice hygieny rukou, bariérového režimu a manipulaci s biologickým materiálem. Závěr: Respondentky upozorňovaly na významný potenciál latentních (skrytých) systémových chyb, které zvyšují pravděpodobnost aktivního pochybení zdravotnických pracovníků! Klíčová slova: pochybení; ošetřovatelská péče; medikační pochybení; nozokomiální nákazy

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE MARTIN 2014 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský,

Více

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)...

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... Ročník 7 Číslo 3-4 2005 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... 205 207 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Klinický význam terapeutického monitorovania liekových hladín

Více

Stárnutí / Ageing 2012

Stárnutí / Ageing 2012 Tento recenzovaný sborník je vydán s podporou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (264707/SVV/2012) a Psychiatrického centra Praha (IGA NT 13145). Psychiatrické centrum Praha 2012 ISBN 978 80

Více

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H.

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H. Obsah Plenární přednášky...3 Slezáčková, A.: Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi...3 Slezáčková, A., Havigerová, J.M.: Vybrané souvislosti prožívaného štěstí u vzorku české populace...3

Více

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš ISSN 1805-6873 ISSN 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor: Ing. David Král,

Více

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2013 Ročník 3, číslo 2 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Mezinárodní konference Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Program Konference je pořádána v rámci projektu Společně k dobré správě, který je financován z prostředků

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 3/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future.

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future. Dear Colleagues, It is both my privilege and pleasure to welcome you to the Second International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, organized jointly by the Department of Psychology,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ AUSPICIA. Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. čísloii ročník II Č ESKÉ BUDĚ JOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ AUSPICIA. Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. čísloii ročník II Č ESKÉ BUDĚ JOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ AUSPICIA Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd 2005 čísloii ročník II Č ESKÉ BUDĚ JOVICE A U S P I C I A Recenzovaný časopis pro otázky společenských

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE SBORNÍK abstraktů / PROCEEDINGS Dopravní VaV centrum / 3. 10. 2011 Dopravní VaV centrum / VP 1 - Hloubková analýza dopravních nehod Úloha a poslání HADN Ing. Josef Mikulík, CSc. Historie, současnost a

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001 ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_LF_2015_001 Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam Szotkowski Tomáš Myelodysplastický syndrom (MDS) náplní projektu bude

Více

KONTAKT 1/09 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky

KONTAKT 1/09 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky KONTAKT 1/09 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky Šéfredaktor: Dylevský Ivan Odpovědný redaktor: Dolista Josef Technický redaktor: Ježková Eva REDAKČNÍ RADA Balogh Zoltan (HU), Gerzmava

Více

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 soutěž název projektu číslo projektu Klíčové slova Anotace CZ Anotace EN Cyrilometodějská teologická fakulta 2011 Vybrané otázky metafyziky a etiky The

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE 7 TH HRADEC DAYS OF SOCIAL WORK

VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE 7 TH HRADEC DAYS OF SOCIAL WORK Mezinárodní vědecká konference International Scientific Conference VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE 7 TH HRADEC DAYS OF SOCIAL WORK Rizika sociální práce Risks of Social Work Záštitu nad konferencí převzal

Více

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM Vít Blanař*, Jan Mejzlík*, **, Veronika Škvarlová* * Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií ** Univerzita Karlova, Praha,

Více

XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality 21. - 22. 1.

XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality 21. - 22. 1. XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hranice normality 21. - 22. 1. 2013 Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci Bulletin

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2010 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) Media4u

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Charles University Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education 9. Mezinárodní studentská konference 9 th

Více

PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS

PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Charles University Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education 10. Mezinárodní studentská konference /

Více

PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ

PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ Metodický materiál pro Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji IGA MZ ČR NR 8468-3/2005 PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ Časopis je určen všem zařízením, která se zabývají prevencí úrazů, krizovým centrům,

Více

Zpráva o projektu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí

Zpráva o projektu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí Zpráva o projektu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí Štěpánková Hana, Bezdíček Ondřej, Nikolai Tomáš, Horáková Karolína, Lukavský Jiří, Kopeček Miloslav Národní ústav

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více