TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE"

Transkript

1 Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Zborník abstraktov MARTIN 2014

2 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský, PhD. doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof. Recenzenti doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. Rukopisy neprešli jazykovou úpravou. Za jazykovú kultúru zodpovedajú autori. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva Martin, 2014 ISBN EAN

3 VYDANIE PUBLIKÁCIE A KONFERENCIU PODPORILI SYSTAGENIX HARTMANN RICO spol. s.r.o. BIOSTER, a. s. JEDINEČNÝ KOMFORT V LÉČBĚ RAN S VARIANTOU DISINFECT NYNÍ BEZ RIZIKA INFEKCE Traumacel Biodress Disinfect bioaktivní krytí se zvýšeným antimikrobiálním účinkem neadherentní, vysoce savé dezodorační účinek analgetický účinek hemostatický účinek Traumacel Biodress Comfort bioaktivní krytí s vysoce savou neadherentní vrstvou inovovaný Traumacel Biodress analgetický účinek hemostatický účinek urychluje proces hojení Jedinečný komfort v léčbě ran inzerat_disinfect+comfort210x148mm.indd :34:48 Konferencia podporená projektom Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine, ITMS kód projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

4 OBSAH PREDHOVOR Magdalena Baran, Anna Nawalana, Anna Nowak PROBLEMS AND BARRIERS IN EVERYDAY LIFE OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES Sylva Bártlová, Hana Hajduchová, David Kimmer PRÁVA PACIENTŮ JAKO JEDEN Z ASPEKTŮ BEZPEČNOSTI POSKYTOVANÉ PÉČE Z POHLEDU PACIENTŮ THE PATIENTS` RIGHTS AS ONE OF THE SAFETY ASPECTS OF THE CARE PROVIDED FROM THE POINT OF PATIENT`S VIEW Vít Blanař, Jan Mejzlík, Veronika Škvarlová SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIAL AND EMOTIONAL PROBLEMS OF PATIENTS WITH A HEARING LOSS CAUSED BY NOISE Ivana Bóriková CLINICAL EXPERIENCES WITH ADMINISTRATION THE BARTHEL INDEX OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Iva Brabcová, Sylva Bártlová, Radka Prokešová NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI A ZPŮSOBY JEJICH PREVENCE MOST FREQUENT ERRORS IN NURSING CARE PRACTICE AND THE WAYS OF THEIR PREVENTION Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová HODNOCENÍ POTŘEB PACIENTŮ V KONEČNÉM STÁDIU NEMOCI PŘI HOSPITALIZACI EVALUATION OF NEEDS OF PATIENTS AT TERMINAL STAGE OF DISEASE DURING HOSPITALISATION Juraj Čáp O DOBRE, ZLE A INDIFERENTNOSTI SMRTI ČLOVEKA THE GOOD, THE BAD AND THE INDIFFERENCE OF MAN'S DEATH António Casa Nova, Raul Cordeiro EMBRYOS IN EXCESS, ETHICAL DILEMMA Raul Cordeiro, António Calha, Miguel Arriaga, António Casa Nova PREVALENCE OF LONELINESS AND DEPRESSION IN THE ELDERLY POPULATION LIVING IN PORTALEGRE (PORTUGAL) HISTORICAL AREA

5 Jana Cuperová, Edita Hlinková, Jana Nemcová, Jozefína Mesárošová ANALÝZA NÁZOROV A POSTOJOV ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA K VYUŽÍVANIU MULTIMEDIÁLNYCH TECHNOLÓGII VO VÝUČBE ANALYSIS OF OPINIONS AND ATTITUDES OF NURSING STUDENTS TO THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN TEACHING Marinella Danosová, Lenka Machálková, Lenka Mazalová, Štěpána Bubeníková VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY NEEFEKTIVNÍ PODPORA ZDRAVÍ (00099) U ROMSKÉHO ETNIKA VALIDIZATION OF NURSING DIAGNOSIS THE INEFFECTIVE HEALTH PROMOTION (00099) AT ROMA ETHNICITY Ivan Farský, Martina Lepiešová, Mária Zanovitová, Katarína Žiaková KONCEPTUALIZÁCIA NÁSILIA A AGRESIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH CONCEPTUALIZATION OF VIOLENCE AND AGGRESSION IN HEALTH CARE FACILITIES Ivan Farský, Martina Lepiešová, Katarína Žiaková, Mária Zanovitová PROBLÉMY SPOJENÉ S TVORBOU MULTIMEDIÁLNYCH UČEBNÝCH POMÔCOK PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE CREATION OF MULTIMEDIA TEACHING AIDS Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Ľubica Derňárová, Jana Cuperová FORMY A METÓDY PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA SESTIER FORMS AND METHODS IN EDUCATION OF NURSES Kamila Gottwaldová EXTERNÍ KONTROLA KVALITY V NEMOCNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE EXTERNAL QUALITY CONTROL IN HOSPITALS IN CZECH REPUBLIC Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, Barbara Kubik, Kazimiera Moździerz CIGARETTE SMOKING AMONG STUDENTS OF INSTITUTE OF HEALTH PROTECTION, STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN TARNOW Elena Gurková DETERMINANTS OF JOB SATISFACTION AMONG SLOVAK NURSES Alena Hamanová, Ivana Lamková INFORMOVANOST ŽEN A MUŽŮ V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI O INFEKCI HPV AWARENESS OF WOMEN AND MEN IN THE PERIOD UNDER MATURITY ABOUT HPV INFECTION Hlinková Edita, Nemcová Jana, Mesárošová Jozefína, Cuperová Jana E-LEARNINGOVÉ VZDELÁVANIE V KLINICKOM PREDMETE CHIRURGIA A OŠETROVATEĽSTVO E-LEARNING IN CLINICAL SUBJECTS SURGERY AND NURSING

6 Edita Hlinková, Jana Nemcová, Jana Michalková VÝSKYT OŠETROVATEĽSKÝCH PROBLÉMOV U PACIENTA S KOLOSTÓMIOU V POOPERAČNOM OBDOBÍ THE INCIDENCE OF NURSING PROBLEMS IN A PATIENT WITH A COLOSTOMY IN THE POSTOPERATIVE PERIOD Jana Chromá, Lucie Sikorová PROBLEMATIKA CHRONICKÉ BOLESTI U DĚTÍ ISSUES OF CHRONIC PAIN IN CHILDREN Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Małgorzata Kołpa, Edyta Mikołajczyk. 59 NECESSITY TO EDUCATE PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN ABOUT FAULTY POSTURE Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan Stolička, Radim Líčeník TRANSKONTEXTUÁLNÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PREVENCE PÁDŮ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ TRANS-CONTEXTUAL ADAPTATION OF CLINICAL GUIDELINE PREVENTION FALLS OF HOSPITALIZED PATIENTS Ľubomíra Ježová, Katarína Žiaková KOMPLIKÁCIE CENTRÁLNYCH VENÓZNYCH KATÉTROV NA JEDNOTKÁCH INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI COMPLICATIONS OF CENTRAL VENOUS CATHETERS IN INTENSIVE CARE UNITS Jiří Kaas, Valérie Tóthová BĚŽNÉ DENNÍ ČINNOSTI Z POHLEDU PACIENTA S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU DAILY ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE OF A PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Monika Kačmárová, Elena Gurková, Lucia Čelovská, Alexandra Rendeková POSTOJE SESTIER K AGRESII PACIENTOV VZHĽADOM K ICH PRACOVISKU PACIENT AGGRESSION IN NURSING PRACTICE ATTITUDE OF NURSES ACCORDING TO THE TYPE OF WORKPLACE David Kimmer, Lenka Šedová UKAZATELE NADVÁHY A OBEZITY U SENIORSKÉ POPULACE INDICATORS OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN SENIORS POPULATION Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Barbara Kubik, 74 Kazimiera Moździerz FAMILY RELATIONSHIPS OF BRAIN STROKE SUFFERERS

7 Konečná Jana, Mikšová Zdeňka VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY PŘETÍŽENÍ PEČOVATELE (00061) PŘEDVÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ VALIDATION OF THE NURSING DIAGNOSIS CAREGIVER ROLE STRAIN (00061) - PRELIMINARY SURVEY Katarína Košíková, Ľubica Derňarová UPLATNENIE SESTRY V MULTIDISCIPLINÁRNOM TÍME PRI PREVENCII A LIEČBE NÁDOROVÝCH OCHORENÍ PRSNÍKA APPLICATION OF NURSES IN MULTIDISCIPLINARY TEAM IN PREVENTING AND TREATING BREAST CANCER Barbara Kubik, Kazimiera Moździerz, Stanisława Morawska, Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska PREPARING PATIENTS SUFFERING FORM DIABETES TYPE 2 TO PREVENTION OF COMPLICATIONS Jana Kučová, Lucie Sikorová DOPADY TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ DÍTĚTE NA PSYCHICKOU POHODU RODIČŮ CHILD S PHYSICAL DISABILITY IMPACTS OF PARENTS WELL-BEEING Radka Kurucová, Elena Gurková, Katarína Žiaková, Ivana Gurmanová, Ivana Kliková UPLATNENIE KOMPETENCIÍ SESTIER V PRAXI USE OF COMPETENCIES OF NURSES IN PRACTICE Ivana Lamková, Alena Hamanová POUŽITÍ MĚŘÍCÍHO NÁSTROJE FSFI U ŽEN V KLIMAKTERIU THE USE OF FSFI MEASURING INSTRUMENTS IN WOMEN DURING MENOPAUSE Ludmila Lamplotová, Jana Chrásková ZMĚNA STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ ŽEN V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM A CHANGE IN THE EATING HABITS OF WOMEN IN CONNECTION WITH PREGNANCY Martina Lepiešová, Radka Kurucová, Mária Zanovitová, Mária Nemčeková POSTOJE SESTIER K AGRESII PACIENTOV NURSES' ATTITUDES TOWARDS PATIENTS' AGGRESSION Martina Lepiešová, Martina Tomagová ANALÝZA NÁSTROJA MAVAS PRE POSÚDENIE MANAŽMENTU AGRESIE PACIENTOV ANALYSIS OF MAVAS INSTRUMENT TO ASSESS THE MANAGEMENT OF PATIENTS' AGGRESSION

8 Hana Lukšová, Yvetta Vrublová OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA U SENIORŮ NURSING DIAGNOSTICS IN THE ELDERLY Jan Lužný, Jan Chalany BOLEST A JEJÍ HODNOCENÍ U SENIORŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU A TĚŽKOU DEMENCÍ PAIN AND ITS EVALUATION AMONG SENIORS WITH MODERATE OR SEVERE DEMENTIA Lenka Machálková, Lenka Mazalová, Marinella Danosová, Veronika Dobešová VYUŽITÍ MASÁŽE STIMULUJÍCÍ DÝCHÁNÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI USING BREATHING STIMULATING MASSAGE IN NURSING CARE Petra Mandysová A VISION FOR DYSPHAGIA SCREENING BY NURSES: A LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL? Jana Maňhalová, Valérie Tóthová PALIATIVNÍ PÉČE Z POHLEDU TRANSKULTURNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ PALLIATIVE CARE FROM THE PERSPECTIVE OF TRANSCULTURAL NURSING Lukáš Martinek, Valérie Tóthová KVALITA A KVANTITA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT U ČESKÉ POPULACE QUALITY AND QUANTITY OF LEISURE TIME EXERCISE ACTIVITIES IN CZECH POPULATION Ivanka Matoušková, Lenka Radová, Alena Kubíčková RIZIKO VZNIKU NEMOCNIČNÍ INFEKCE NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE (JIP) META-ANALÝZA RISK FACTORS FOR HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS AT INTENSIVE CARE UNIT (ICU) META-ANALYSIS Lenka Mazalova CONTENT VALIDATION NURSING DIAGNOSIS FEAR IN PEDIATRIC CARE Anna Mazurkiewicz, Monika Kołek SEXUALITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS' OPINION Joanna Miarka, Wojciech Klapa, Ewa Michalska OBESITY IN THE CONTEXT OF A CULTURAL BEAUTY CANON AND ITS BIOPSYCHOSOCIAL IMPLICATIONS Michaela Miertová, Martina Tomagová, Anna Ovšonková, Katarína Korenčiaková OŠETROVATĽSTVO V NEUROLÓGII PRÍPRAVA E-UČEBNICE NURSING IN NEUROLOGY - PREPARING E-TEXTBOOK

9 Anna Michalik THE INCIDENCE OF VASCULAR ACCESS COMPLICATIONS AMONG PATIENTS TREATED IN INTENSIVE CARE Zdeňka Mikšová VYBRANÉ PROBLÉMY KATEGORIZACE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ČR SELECTED PROBLEMS OF CATEGORISING NON-MEDICAL PROFESSIONS STAFF IN THE CZECH REPUBLIC Kazimiera Moździerz, Barbara Kubik, Stanisława Morawska, Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska THE ROLE OF A NURSE IN TERAPEUTIC TEAM ON THE PSYCHIATRIC SECTIONS Jana Nemcová, Edita Hlinková, Ivan Farský KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S DIABETICKOU ULCERÁCIOU QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCER Lenka Németová, Jana Raková VYUŽITIE OŠETROVATEĽSTVA ZALOŽENÉHO NA DÔKAZOCH V STAROSTLIVOSTI O PERIFÉRNE INTRAVENÓZNE KATÉTRE THE USING EVIDENCE BASED NURSING IN CARE ABOUT PERIPHERAL INTRAVENOUS CATHETERS Pavel Novák UZAVŘENÝ TRH PRÁCE O NĚKTERÝCH PŘEKÁŽKÁCH V ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH CLOSED LABOR MARKET - ABOUT SOME BARRIERS OF THE EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE Mária Novysedláková, Ľubomíra Zgrajová FAKTORY KVALITY ŽIVOTA DIALYZOVANÝCH PACIENTOV QUALITY OF LIFE FACTORS OF DIALYSIS PATIENTS Katalin Papp, Adrienn Siket, Ujváriné, Viktória Törő, Sándorné Radó Lívia Demcsák Hajduné, Attila Sárváry RECOGNITION OF PRIOR LEARNING TO IMPROVE SERVICES IN THE HEALTH SECTOR AT THE FACULTY OF HEALTH UNIVERSITY OF DEBRECEN (TÁMOP-6.2.2/B/12/1 PROJECT) Ivona Plevová, Eva Janíková, Markéta Babičová MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VE VÝUCE LÉKAŘSKÝCH A NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ PROCES TVORBY DVD Andrea Pokorná OBJEKTIVIZUJÍCÍ HODNOCENÍ STAVU NEHOJÍCÍ SE RÁNY JAKO VÝCHODISKO KVALITNÍ A BEZPEČNÉ PÉČE THE OBJECTIFYING ASSESSMENT OF THE STATE OF NON-HEALING WOUNDS AS THE BASIS OF QUALITY AND SAFE CARE

10 Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka, Grażyna Nowak-Starz JAKOŚĆ ŻYCIA POLSKICH CHORYCH Z OWRZODZENIEM STOPY NA TLE CUKRZYCY METABOLICZNEJ QUALITY OF LIFE IN POLISH PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCERS Lenka Šáteková, Katarína Žiaková VALIDITA ŠKÁL NA POSÚDENIE RIZIKA VZNIKU DEKUBITU VALIDITY OF PRESSURE ULCER RISK ASSESSMENT SCALES Zuzana Šenkárová, Helena Kadučáková USPOKOJOVANIE SPIRITUÁLNYCH POTRIEB U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV MEETING OF SPIRITUAL NEEDS OF HOSPITALIZED PATIENTS Andrea Schönbauerová, Mária Boledovičová PROBLÉMY MATEK V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH PO PORODU PROBLEMS OF MOTHERS IN FIRST MONTHS AFTER BIRTH Adrienn Siket Ujváriné, Péter Takács, Miklós Zrínyi, Katalin Papp, Lívia Demcsák Hajduné, Sándorné Radó, Viktória Törő, Attila Sárváry EXAMINATION OF NURSING PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CAREER MOTIVATION IMAGE IN HUNGARY Lucie Sikorová VNÍMÁNÍ PODPORY POSKYTOVANÉ SESTROU RODIČŮM DĚTÍ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM PERCEPTION OF A NURSE S SUPPORT OF PARENTS OF CHILDREN WITH CHRONIC DISEASE Lucie Sikorová PŮSOBENÍ DĚTSKÉHO CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ NA DÍTĚ A JEHO RODINU PILOTNÍ STUDIE EFFECTS OF CHILDREN S CHRONIC ILLNESS ON THE CHILD AND THEIR FAMILY - PILOT STUDY Andrew Sirkka, Juraj Čáp DEVELOPING SCIENTIFIC COMPENTENCES IN HEALTHCARE HIGHER EDUCATION Jarmila Siverová, Radka Bužgová VYUŽITÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V PÉČI O SENIORY V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH TO USE REMINISCENCE THERAPY IN CARE OF SENIORS IN THE LONG-TERM HOSPITAL Danuta Smoląg, Anna Ufir THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF NURSES AND HEALTH CONDITIONS THE BIOMECHANICAL SPIN

11 Andrea Solgajová, Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová VPLYV POHLAVIA A OSOBNOSTI NA ZVLÁDANIE ZÁŤAŽE U PACIENTOV S CHRONICKOU PANKREATITÍDOU THE INFLUENCE OF GENDER AND PERSONALITY ON COPING IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS Mária Sováriová Soósová, Viola Mechírová, Mária Zamboriová VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A SIMULAČNÝCH METÓD VO VÝUČBE V ŠTUDIJNOM PROGRAME OŠETROVATEĽSTVO INFORMATION TECHNOLOGIES AND SIMULATION METHODS IN TEACHING OF NURSING STUDY PROGRAMME Mária Sováriová Soósová, Zuzana Majirská PRACOVNÁ SCHOPNOSŤ SESTIER WORK ABILITY IN NURSES Renata Stępień, Grażyna Wiraszka, Kazimiera Zdziebło WSPARCIE SPOŁECZNE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN CANCER Eva Vachková, Jiří Mareš, Stanislav Ježek KVALITA ŽIVOTA TĚHOTNÝCH ŽEN - PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI NOVÉHO SPECIFICKÉHO DOTAZNÍKU QUALITY OF LIFE OF PREGNANT WOMEN - PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF A NEW SPECIFIC QUESTIONNAIRE Grażyna Wiraszka, Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło SOCIO-EMOTIONAL STATE IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCERATION IN HRQOL RESEARCH Urszula Wójtowicz, Marta Majorczyk, Beata Gibas THE ROLE OF NURSE CONTINENCE ADVISOR (NCA) IN IMPROVING EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN DIFFERENT COUNTRIES Jana Zálešáková, Radka Bužgová KVALITA ŽIVOTA U PACIENTŮ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASE Mária Zamboriová, Viera Simočková SOCIÁLNA SPÔSOBILOSŤ U ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRI EFEKTÍVNOM ZVLÁDANÍ ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ SOCIAL COMPETENCES OF HEALTHCARE PROFESSIONALS IN EFFECTIVE COPING WITH STRESSFUL SITUATIONS

12 Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Radka Kurucová, Katarína Žiaková, Ivan Farský HODNOTENIE VÝUČBY A SUPERVÍZIE V KLINICKEJ OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI EVALUATION OF TEACHING AND SUPERVISION IN CLINICAL NURSING PRACTICE Zdziebło Kazimiera, Stępień Renata, Wiraszka Grażyna PREVENTION OF THE DIABETIC FOOT Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová EFEKTIVITA VIACNÁSOBNÝCH INTERVENCIÍ NA PREVENCIU PÁDOV SENIOROV V INŠTITÚCIÁCH - APLIKÁCIA EBP V KLINICKEJ PRAXI EFFECTIVENESS OF MULTIPLE INTERVENTIONS FOR PREVENTING FALLS IN THE ELDERLY IN INSTITUTIONS APPLICATION OF EBP IN CLINICAL PRACTICE Katarína Zrubáková, Vladimír Littva DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ A JEJ VÝZNAM V EDUKÁCII SENIOROV DIGITAL LITERACY AND ITS SOUND IN SENIOR S EDUCATION

13 PREDHOVOR Prepojenie, nadväznosť a kontinuita teoretickej bázy, výskumu a klinickej praxe v ošetrovateľstve predstavuje dlhoročnú tradíciu a cieľový odkaz medzinárodných ošetrovateľských konferencií, organizovaných na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine od roku Problematika terminológie v ošetrovateľstve, ošetrovateľskej diagnostiky, ošetrovateľstva založeného na dôkazoch, výskumnej metodológie sú v posledných rokoch v popredí záujmu ošetrovateľského výskumu. Vedecké práce prezentujú nové relevantné výsledky teoretických a empirických štúdií, konfrontovaných so zahraničnými poznatkami a vedeckými dôkazmi, a sú tak reprezentačným východiskom pre implementáciu do praxe. V tomto roku sme okrem tradičných nosných tém zaradili do programu aj problematiku implementácie nových, moderných foriem výučby vo vzdelávaní sestier. Tohtoročná, jubilejná desiata, medzinárodná vedecká konferencia TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE, ktorá sa konala 22. mája 2014 na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine, reflektovala uvedené témy a oblasti spája dlhoročná snaha o ich implementáciu a prepojenie s klinickou praxou. Recenzovaná publikácia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve má za cieľ priniesť odbornej verejnosti výber vedeckých prác, ktoré prispievajú k rozvoju vedecko-výskumnej bázy v oblasti ošetrovateľstva a aj ďalších odborov. Do publikácie prispeli autori z Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, Rakúskej republiky a Slovenskej republiky. Martin, 2014 Editori

14 PROBLEMS AND BARRIERS IN EVERYDAY LIFE OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES Magdalena Baran 1, Anna Nawalana 1, Anna Nowak 2 1 The Faculty of Health Sciences Collegium Medicum Jagiellonian University 2 University Hospital in Cracow Abstrakt Introduction: People with disabilities often experience marginalization and are excluded from public life, which causes their alienation and isolation. It is extremely relevant to remove all the economical, architectural, legal and transportation barriers by using the instruments of local politics. Research Aim: The main aim of the research was to evaluate the level of adaptation of Primary Health Care facilities in Cracow for the people with disabilities. Sample, Methods: The research material was collected by unstandardized observation technique. The research tool was an original observation sheet. The research included 44 Primary Health Care facilities in Cracow. The research was conducted in February Results: The level of adaptation of surveyed facilities for people with disabilities is insufficient. More than 25 % of storied clinics do not have technical capabilities which enable relocation to higher storeys. More than half of surveyed facilities (53,5 %) have parking lot, which do not meet the established criteria. Conclusions: Most of the surveyed facilities do not meet the Universal Design guidelines. It is necessary to introduce new solutions and to modernize Health Care facilities in order to improve the quality of life of people with disabilities. Key words: disability, barriers, healthcare buildings CONTACT Mgr. Baran Magdalena Collegium Medicum Jagiellonian University in Krakow

15 PRÁVA PACIENTŮ JAKO JEDEN Z ASPEKTŮ BEZPEČNOSTI POSKYTOVANÉ PÉČE Z POHLEDU PACIENTŮ THE PATIENTS` RIGHTS AS ONE OF THE SAFETY ASPECTS OF THE CARE PROVIDED FROM THE POINT OF PATIENT`S VIEW Sylva Bártlová, Hana Hajduchová, David Kimmer Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt Cíl: Dodržování práv pacientů patří k důležitým aspektům bezpečnosti poskytované péče. Cílem výzkumu bylo zmapování zapojení pacienta do poskytování bezpečné ošetřovatelské péče. Metodika: Realizace zjišťování názorů pacientů probíhala technikou řízených rozhovorů. Výběrový soubor pacientů hospitalizovaných v nemocnicích byl konstruován tak, aby svou strukturou odpovídal složení všech pacientů České republiky z hlediska regionů (krajů), pohlaví a věku. Celkem tvořilo výběrový soubor 514 pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních nemocnic po dobu minimálně 3 dnů. Statistické zpracování dat bylo provedeno programem statistické analýzy sociálních dat SASD, verze Výsledky: Výzkum potvrdil, že pacienti, kteří byli přijati akutně, významně méně (P < 0,05) uvádějí, že byli seznámeni se svými právy. Dále jsme zjistili, že na to, zda byl pacient při svém příjmu seznámen se svými právy má vliv způsob přijetí a počet hospitalizací, které dosud absolvoval (P < 0,05). 68,5 % pacientů uvedlo, že všem informacím, souvisejícím s jejich právy porozumělo. Velká většina pacientů (79,4 %) uvedla, že zná jméno svého ošetřujícího lékaře. Jméno své ošetřující sestry zná necelá polovina (45,1 %) pacientů. Závěr: Vybraná skupina práv pacientů je ve většině případů v nemocnicích ČR naplňována. Dodržování práv pacientů je profesní povinností každého zdravotnického pracovníka, proto doporučujeme, zohlednit tuto problematiku v procesu vzdělávání zdravotnických pracovníků a podobné výzkumy opakovat. Klíčová slova: respektování práv pacientů, bezpečnost poskytované péče, sestra, lékař

16 Abstract Aim: The observation of patients` rights is one of the important aspects of the safety of the care provided. The goal of the research was to map out how the patients were involved in the safe nursing care. Methods: The patients` opinions were identified by means of controlled dialogues. The sample of inpatients was chosen to have a structure corresponding with the structure of all patients in the Czech Republic from the point of view of regions, sexes and age. The total number of patients consisted of 514 patients hospitalized minimally for 3 days. The statistic data processing was performed by SASD the statistic analysis of social data version Results: The research has confirmed that the acute patients give significantly fewer statements (P<0.05) that they have been made acquainted with their rights. Furthermore, it has been found out that the fact whether the patients have been made acquainted with their rights has been influenced the way of admission and the number of hospitalizations which the individual patients had undertaken (P<0.05) % patients stated that they had understood all the information concerning their rights. The great majority of patients (79.4 %) stated that they had known the name of their attending doctor % patients did not know the name of their attending nurse. Conclusion: In the chosen group of patients, the patients rights are observed in the most Czech hospitals. Observing the patients` rights is the duty of all health care professionals and, therefore, these problems should be included in the education of health care staff and similar research should be performed. Keywords: observation of patients` rights, safety of the care provided, nurse, physician Výzkum byl realizován za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci projektu reg. č. NT s názvem Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče. KONTAKT doc. PhDr. Sylva Bártlová, PhD. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

17 U Výstaviště 24, České Budějovice

18 SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIAL AND EMOTIONAL PROBLEMS OF PATIENTS WITH A HEARING LOSS CAUSED BY NOISE Vít Blanař 1, Jan Mejzlík 1,2, Veronika Škvarlová 1 1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika 2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice, Česká republika Abstrakt Cíl: Zjistit souvislost mezi poruchou sluchu a mezi emočními a sociálními problémy nedoslýchavých. Východiska: V rámci našeho výzkumu byla hodnocena souvislost mezi nedoslýchavostí a mezi problémy ve sféře sociální a psychické u nemocných s poruchou sluchu. Metodika: Pro vyšetřování problémů se sluchem, které souvisí s každodenním životem nedoslýchavých, byla použita česká verze dotazníku Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) Dotazník problémů se sluchem pro dospělé. Výzkum byl prováděn u pacientů, kteří pracují dlouhodobě v hlučném prostředí a jsou dispenzarizováni na otorinolaryngologických pracovištích. Zaměstnanci z hlučných pracovišť byli zvoleni proto, že jich je poměrně velký počet a v době kdy jsou v důchodovém věku, mají zpravidla významnou nedoslýchavost, která dále progreduje vlivem presbyakuze. V dnešní době jsou to nejčastější uživatelé sluchadel. Výsledky: Celkem bylo do výzkumu zařazeno 49 respondentů v průměrném věku 54,7 let. Mezi nedoslýchavostí a sociálními problémy nedoslýchavých byla zjištěna korelace r = 0, Mezi nedoslýchavostí a emočními (psychickými) problémy byla zjištěna korelace r = 0, Závěr: Zamyšlení nad souvislostmi v oblasti sociální a psychické vnáší do této problematiky jiný úhel pohledu. Zaměstnanci v hlučném prostředí stojí před složitým problémem, kdy na straně jedné potřebují uživit sebe i svou rodinu a na straně druhé by si jistě rádi zachovali dobrý sluch i ve vyšším věku. Klíčová slova: poruchy sluchu, profesní nedoslýchavost, HHIA, hluk, problémy se sluchem

19 Abstract Objective: Find out the connection between the hearing impaired and the emotional and social difficulties with hearing loss. Introduction: In our research was evaluated correlation between hearing loss and the problems in the field of social and psychological condition of patients with hearing impairment. Methods: For examination of problems with hearing which relate to everyday life of patients with hearing loss were used the Czech version of the questionnaire Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) - Dotazník problémů se sluchem pro dospělé. The research was performed with patients who are working in a long term in a noisy environment. They are followed up on Ear-Nose-Throat departments. Employees from noisy workplaces were chosen because there are quite a large number and at a time when they are at retirement age, they usually have a significant hearing loss, which further progresses due to presbyacusis. Nowadays, they are the most frequent users of hearing aids. Results: The research included 49 respondents with a mean age of 54.7 years. Between hearing loss and social problems were found correlation r = Between hearing loss and emotional (psychological) problems were found correlation r = Conclusion: A thought on the context of social and psychological brings to this issue to a different point of view. Employees in a noisy environment standing in front of a difficult problem, when on the one hand they need to feed themselves and their families and on the other hand, they would certainly like to keep good hearing in old age. Key words: hearing disorders, occupational hearing loss, HHIA, noise, hearing problems Projekt byl podpořen grantem Univerzity Pardubice SGSFZS_ CONTACT Mgr. Vít Blanař Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Průmyslová Pardubice

20 CLINICAL EXPERIENCES WITH ADMINISTRATION THE BARTHEL INDEX OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Ivana Bóriková Institute of Nursing, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava Abstract Introduction: Assessment of Activities of Daily Living (ADLs) is priority of assessment functional status of patient with chronic progressive diseases. The Barthel Index of ADLs is oldest and most used tools in nursing research and practice. Primarily was developed and tested for patient with neuromuscular and musculosceletal diseases. Aim: In descriptive study to find out correlation and signification between measured variables associated with clinical parameters of diseases and level perform of ADLs. Sample and methods: In sample of patient with rheumatoid arthritis (N=100) we used The Barthel Index of ADLs as self-administered version. Total score was correlated with clinical parameters. As methods statistical analysis we used correlation coefficients Cramer V, Kendall Tau and test of statistical signification Spearman (r s ). Results: In group of measured clinical variables the strongest relationship was between patient categorization to the functional class (Tau 0,46) and realization ADLs and using compensatory devices (Cramer V 0,58). Statistically significant were correlations betwen The Barthel Index of ADLs and longitude of evidence of patient in dispensary (r s = -0,335, p = 0,001), articular index DAS28 (r s = -0,342, p = 0) and morning stiffness (r s = -0,268, p = 0,007). Conclusion: Total score of The Barthel Index of ADLs has a good statement value, help to quantify and objectify patient's functional capacity, and its indicator for progression of chronic diseases. Obtained data can promote/support nursing diagnostic process, to help plane individualised care, and control effectivity therapeutic and nursing interventions. Key words: activities of daily living, assessment, rheumatoid arthritis, The Barthel Index of Activities of Daily Living

21 CONTACT Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Ústav ošetrovateľstva JLF UK Malá Hora Martin Slovenská republika

22 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI A ZPŮSOBY JEJICH PREVENCE MOST FREQUENT ERRORS IN NURSING CARE PRACTICE AND THE WAYS OF THEIR PREVENTION Iva Brabcová, Sylva Bártlová, Radka Prokešová Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR Abstrakt Úvod: Prevence pochybení v ošetřovatelské praxi patří k významným aspektům bezpečnosti poskytované péče. Cíl: Cílem výzkumu bylo identifikovat nejčastější pochybení v ošetřovatelské praxi a popsat preventivní opatření, která minimalizují pravděpodobnost jejich vzniku. Metodika: Pro výzkum byla zvolena metoda kvalitativní studie. Technika sběru dat probíhala pomocí nestandardizovaných skupinových rozhovorů. Výzkumný soubor: byl tvořen sestrami manažerkami Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Písek a Nemocnice České Budějovice. Výsledky: Z výzkumu vyplynulo, že mezi nejčastější pochybení v ošetřovatelské praxi patří medikační omyly a přenos nozokomiálních nákaz. Dle sester lze riziko medikačního pochybení snížit zřetelným označením rizikových léčiv, podáváním léků prostřednictvím mobilních lékáren z originálního balení u lůžka pacienta a pečlivou identifikací pacienta. Mezi preventivní mechanizmy přenosu nozokomiálních nákaz patří důkladná hygiena rukou před a po kontaktu s pacientem, při manipulaci s biologickým materiálem, používání ochranných pomůcek a pravidelné školení personálu v problematice hygieny rukou, bariérového režimu a manipulaci s biologickým materiálem. Závěr: Respondentky upozorňovaly na významný potenciál latentních (skrytých) systémových chyb, které zvyšují pravděpodobnost aktivního pochybení zdravotnických pracovníků! Klíčová slova: pochybení; ošetřovatelská péče; medikační pochybení; nozokomiální nákazy

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

PROGRAM KONFERENCE Profesionalita v ošetřovatelství II Olomouc. SÁL Zimní zahrada

PROGRAM KONFERENCE Profesionalita v ošetřovatelství II Olomouc. SÁL Zimní zahrada PROGRAM KONFERENCE Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Olomouc 07.30 08.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ SÁL Zimní zahrada 08.30 08.45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE 08.45 09.05 09.05 09.30 09.30 09.45

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ Disertační práce v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Vedoucí disertační

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství POUŽÍVÁNÍ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY PŘÍSLUŠNÍKY ČÍNSKÉ A VIETNAMSKÉ MINORITY The use of traditional Chinese medicine by members of Chinese and Vietnamese minorities Lucie Rolantová, Valérie Tóthová 11:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

THE PRESSURE ULCERS MONITORING IN PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DISEASES ANALYSES OF THE NATIONAL REGISTER OF HOSPITALISED PATIENTS (NRHOSP)

THE PRESSURE ULCERS MONITORING IN PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DISEASES ANALYSES OF THE NATIONAL REGISTER OF HOSPITALISED PATIENTS (NRHOSP) PRESSURE ULCERS SHARING EXPERTISE INTERNATIONALLY 12th November 2016, Brno THE PRESSURE ULCERS MONITORING IN PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DISEASES ANALYSES OF THE NATIONAL REGISTER OF HOSPITALISED PATIENTS

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Key words: nursing personnel quantification qualification structure neurological department

Key words: nursing personnel quantification qualification structure neurological department KVANTIFIKACE OŠETŘOVATELSKÉHO PERSONÁLU A JEHO KVALIFIKAČNÍ ZASTOUPENÍ NA NEUROLOGICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s. Quantification of nursing personnel and its qualification structure at

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE MARTIN 2014 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic Animal Protection and Welfare 2010 SELECTED MANIFESTATIONS OF NATURAL DOG BEHAVIOUR IMPORTANT FOR THE DOG AND HUMAN RELATIONSHIP VYBRANÉ PŘIROZENÉ PROJEVY CHOVÁNÍ PSŮ VÝZNAMNÉ PRO JEHO VZTAH S ČLOVĚKEM

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Sylabus předmětu: Odborný jazyk

Sylabus předmětu: Odborný jazyk Sylabus předmětu: Odborný jazyk Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Personalistika (Pers) Číslo předmětu: 545 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere?

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? PhDr. Martin Loučka International Observatory on End-of-Life Care Faculty of Health and Medicine, Lancaster University, UK 19.9.2013, V. československá

Více

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY PACIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH DLOUHODOBÉ PÉČE NUTRITIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS IN LONG-TERM CARE INSTITUTIONS

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY PACIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH DLOUHODOBÉ PÉČE NUTRITIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS IN LONG-TERM CARE INSTITUTIONS roč. 2, č. 1/2011 HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY PACIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH DLOUHODOBÉ PÉČE NUTRITIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS IN LONG-TERM CARE INSTITUTIONS Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová Ústav ošetřovatelství

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CARE-NMD A VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU TÝKAJÍCÍHO SE PÉČE O PACIENTY S DMD

CARE-NMD A VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU TÝKAJÍCÍHO SE PÉČE O PACIENTY S DMD CARE-NMD A VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU TÝKAJÍCÍHO SE PÉČE O PACIENTY S DMD Lenka Mrázová CARE-NMD Mezinárodní evropský projekt 2010-2013 7 zemí ( Německo, Velká Británie, Dánsko, Maďarsko, Polsko,

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy Srovnání arabských a českých dětí s DMO Rok 2003 Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy year 2003 Spektrum chorob léčebných v NL Spectrum of diseases treated at NL 29% centrální

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

Radka Bužgová 1, Erika Hajnová 1,2, Lucie Sikorová 1, Radka Kozáková 1. Abstrakt. Abstract. korespondence: radka.buzgova@osu.cz

Radka Bužgová 1, Erika Hajnová 1,2, Lucie Sikorová 1, Radka Kozáková 1. Abstrakt. Abstract. korespondence: radka.buzgova@osu.cz roč. 4, č. 3/2013 PILOTNÍ TESTOVÁNÍ DOTAZNÍKU PNAP HODNOCENÍ POTŘEB PACIENTŮ V PALIATIVNÍ PÉČI NA ONKOLOGICKÉM ODDĚLENÍ PILOT TESTING OF PNAP QUESTIONNAIRE PATIENT NEEDS ASSESSMENT IN PALLIATIVE CARE AT

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta Disertační práce Mgr. Alena Mottlová Brno, 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Lékařská fakulta Porovnání výživy české a jiné národní/etnické

Více

National Health Information System on-line

National Health Information System on-line National Health Information System on-line Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Z POHLEDU DÍTĚTE TVORBA NÁSTROJE NA JEJÍ HODNOCENÍ Mgr. Iveta Černohorská 1, Mgr. Zuzana Červenková 1, Bc. Kristina Otáhalová 2

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Z POHLEDU DÍTĚTE TVORBA NÁSTROJE NA JEJÍ HODNOCENÍ Mgr. Iveta Černohorská 1, Mgr. Zuzana Červenková 1, Bc. Kristina Otáhalová 2 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Z POHLEDU DÍTĚTE TVORBA NÁSTROJE NA JEJÍ HODNOCENÍ Mgr. Iveta Černohorská 1, Mgr. Zuzana Červenková 1, Bc. Kristina Otáhalová 2 1 Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

*Romana Chamerová, *Petra Mandysová. *Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

*Romana Chamerová, *Petra Mandysová. *Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice ISSN 1803-4330 recenzovaný časopis pro zdravotnické obory ročník V/1 duben 2012 Srozumitelnost edukačních materiálů na téma cévní mozkové příhody: využití Mistríkova vzorce a poslechového testu Intelligibility

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Psychological, social and economic consequences of unemployment Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content The psychosocial consequences of unemployment, The economic consequences

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 OBSAH Předmluva 13 Definice interního auditu 27 Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction Interakce mezi uživatelem a počítačem Human-Computer Interaction Václav Ždímal * Abstrakt HCI (Human-Computer Interaction) je multidisciplinární obor zabývající se vztahem existujícím mezi lidským uživatelem

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Jan Válek, Petr Sládek Pedagogická fakulta Masarykova Univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Úvodem Rozvoj ICT s sebou nese: Zásadní ovlivnění

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Kvalita ošetřovatelské diagnostiky používané v klinické praxi

Kvalita ošetřovatelské diagnostiky používané v klinické praxi Kvalita ošetřovatelské diagnostiky používané v klinické praxi Eva Mynaříková*, Katarína Žiaková** * Fakultní nemocnice Ostrava, Úsek ošetřovatelské péče ** Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více