IMAGE MÍSTA A VNÍMÁNÍ BEZPEČNOSTI 1 IMAGE OF THE PLACE AND PERCEPTION OF SECURITY 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMAGE MÍSTA A VNÍMÁNÍ BEZPEČNOSTI 1 IMAGE OF THE PLACE AND PERCEPTION OF SECURITY 1"

Transkript

1 IMAGE MÍSTA A VNÍMÁNÍ BEZPEČNOSTI 1 IMAGE OF THE PLACE AND PERCEPTION OF SECURITY 1 Oldřich KRULÍK, Jaroslava NOVÁKOVÁ Došlo , přijato Dostupné na attachments/038_vol3n1_krulik_novakova.pdf. Abstract Is there a link between the activity of a man, his creations, products and the occurrence of emergencies and crisis situations? What is the role (intentional and unintentional) in this context of the human intervention in the face of the landscape? How does the perception of a particular place (residence, workplace, schools, etc.) affect an individual s feeling of safety or that same feeling within a subculture? Is there a link between the growth of unemployment in a specific location, the growth of crime and, for example, the trends in population migration? Although collecting and interpreting this type of data may be taboo for some politicians and experts, a truly unbiased researcher cannot afford such attitudes. The text summarises the specific observations on this topic both from home and from abroad with the aim to illustrate the complexity of this issue. Keywords Security/safety, mapping technologies, socialy excluded residence areas, psychology. Úvod Každá živá bytost (rostliny, živočichové) chápe svou existenci ve vazbě na své okolí a odvozeně tak vnímá i své vlastní místo v ekologických vztazích: 2 niku (doslova výklenek ), čili životní, respektive osobní prostor 3. Teritorialita může být ve stručnosti charakterizována jako netolerantnost spojená s prostorem. U lidí, stejně jako u zvířat, vyvolává přeplnění určitého prostoru nervozitu a nejistotu, nebo naopak davové chování (např. při sportovních utkáních 4, na demonstracích), které nedokážou plně potlačit jakékoli institucionální vzorce (kulturně-socializační snahy). 5 Otázka teritoriality u zvířat a u lidí byla zkoumána již od raného novověku, ale teprve až ve 20. letech XX. století byla popsána detailněji. Vymezování osobního prostoru je jednou ze základních vlastností lidského chování. Vytváření a chápání osobního prostoru však není ovlivňováno jen 1

2 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2011 PŘÍSPĚVKY vlastnostmi daného jedince, ale obecně i kulturou, v níž je dotyčný jedinec vychováván. Skutečnost, že člověk v konkrétním prostoru žije a pracuje, ho, aniž by si to mnohdy uvědomoval, ovlivňuje a do značné míry podmiňuje (determinuje). Je přirozené, že jedinec svůj osobní prostor střeží před pronikáním jiných lidí (vlivů) a v závislosti na konkrétních vzorcích kulturního chování považuje za oprávněné takovému pronikání předcházet, a pokusy o něj trestat. Výrazy sociální nebo societální, bezpečnost a/nebo bezpečí jsou často zmiňovány v kontextu odkazujícím na příslušnost ke komunitě nebo místu, ve kterém se osoba cítí bezpečně, nebo alespoň ve vztahu k hodnotám či území, ve kterém se osoba bezpečně orientuje. Všichni tvorové vytvářejí vlastní mentální mapy na základě osobní zkušenosti s pohybem v konkrétním území. Forma těchto map (model světa), je u lidí nejvýznamněji formována jejich kulturní a civilizační příslušností. Centrální poloha v takové mapě nejčastěji náleží domovu (místu bydliště), což je jasně patrné i z dětských kreseb. Jeho vzhled a velikost ovlivňují vnímání vzdálenosti, směru, tvarů a dalších ukazatelů, které utvářejí schopnost prostorové reflexe u jedince či jakkoli definované skupiny. Domov může znamenat v konkrétním kontextu jak jednotlivou osobu, tak rodinu, jakkoli definované společenství, region, stát, nadstátní region, kulturní okruh, atd. Mentální mapa přitom primárně slouží k orientaci v osobním světě (Lebenswelt, Life-World, tj. to, na co je v geografickém smyslu slova zaostřen každodenní život jedince), slouží k tomu, aby jedinec nebloudil na své cestě z bydliště na pracoviště, do obchodu, do školy, za zábavou. Celá řada výzkumů je zaměřená na zjišťování toho, jak občané vnímají prostředí, ve kterém žijí. Výsledky těchto výzkumů ukazují, že uvedené vnímání a postoje často ovlivňuje fungování konkrétních lidí, lokálních či regionálních institucí. 6 Výrazy jako image místa nebo dobrá adresa jsou vhodnými příklady popisujícími vazbu mezi psychologií, ekonomikou, stejně jako vazbu mezi bezpečnostními studiemi. V naprosté většině měst existují čtvrti, o jejichž obyvatelích si je možné automaticky vytvořit pozitivní či negativní předsudek o výši jejich příjmů, o úrovni vzdělání, atd. Za žádanou adresu se platí a naopak, to, že na ní bydlíte, vám vydělává při pracovním pohovoru a smlouvání o výši mzdy. Podobná pravidla, jako pro žádanou či nežádanou městskou čtvrť pro bydlení či umístění firmy platí i pro celé regiony a státy. 7 Ve stejném či podobném duchu se nesly celostátní reklamní kampaně pro Panamu a Portoriko, které se z nich snažily vytvořit lákavé turistické destinace. 8 Z hlediska civilní ochrany se nabízí otázka, proč lidé zůstávají v místech, kde opakovaně dochází k mimořádným událostem. Dopady takovýchto událostí jsou často zničující a nemusí se jednat pouze o povodně, nebo záplavová území. 2

3 To, co zvyšuje obavy, je hustota osídlení v blízkosti jaderných elektráren nebo jiných průmyslových komplexů, ve kterých jsou například vyráběny, zpracovávány či uskladňovány nebezpečné látky. Lidé se v těchto lokalitách obvykle nemohou cítit zcela bezpečně. Proto je jejich komunikace s odborníky v bezpečnostní problematice, stejně jako jejich aktivní snaha o to být informováni o tom, jakým způsobem se chovat v případě mimořádných událostí, tolik důležitá (průběžná cvičení, znalost evakuačních plánů a postupů, způsoby varování a vyrozumění ze strany odpovědných subjektů). 9 Oproti tomu, dochází k případům, kdy jsou dlouhodobě uskutečňovány specifické problematické operace v hustě osídlených oblastech, se kterými se musí obyvatelstvo vypořádat. V souvislosti s tím nelze opomenout fenomén nazvaný NIMBY (Not In My Back Yard, ne na mém zadním dvorku ). Veřejnost často citlivě reaguje na záměry týkající se například budování zařízení na zpracování či uložení odpadu, potenciálních úložišť jaderného odpadu, ale také budování solárních a větrných elektráren, uprchlických středisek nebo rozšiřování letišť. Mapování chudoby 10 a jejího vztahu k rozšíření zjištění trestné činnosti 11 Vazba (spojitost) mezi územním výskytem (koncentrací) chudoby nebo nezaměstnanosti na straně jedné a kriminálními aktivitami (nemluvě o terorismu) na straně druhé, je velkou výzvou současnosti. V řadě případů je přitom zároveň možné říci, že takovéto úvahy jsou často tabuizovány. Společnost jako celek často nepřesně chápe vazbu mezi chudobou a zločinností. Přestože je trestná činnost páchána především těmi osobami, které pocházejí z chudých poměrů, všeobecně platí, že ne všichni ti, kteří jsou chudí, se trestné činnosti dopouštějí 12. Vazba mezi bídou a zločinem je po několik let kontroverzním tématem. Mnoho badatelů je toho názoru, že neexistuje kausální souvislost mezi chudobou a zločinem, a to z toho důvodu, že existují země, kde je hladina chudoby vysoká, ale míra zločinnosti relativně nízká. Někdy je obtížné tvrdit, že neexistuje vztah mezi zločinností a chudobou. Ve Spojených státech amerických chudí lidé představují drtivou většinu osob za mřížemi 53 % vězeňské populace tvoří osoby, které před uvězněním vydělávaly méně než dolarů ročně. 13 Každopádně vypadá intuitivně přijatelně předpoklad, že existuje oboustranná příčinná souvislost mezi zločinností a chudobou. Snaha o potírání zločinu koncentrovaná na represivní aspekty, bez snahy vypořádat se s chudobou jako jeho podhoubím, není nejlepší volbou. 14 Studie vytvořená Vládní kanceláří Spojených států amerických pro dozor nad finančními operacemi (U. S. Government Accountability Office), zveřejněná roku 2007, ukázala, že osoby, žijící v oblastech s vyšší mírou chudoby, mohou vybírat z mnohem menšího spektra životních příležitostí. U osob, které žily v chudobou zasažených oblastech, byla větší pravděpodobnost, že budou vystaveny větším zdravotním problémům, s ohledem na nedostatečnou zdravotní péči, rizikové chování a nedostatek vzdělání. Lidé, kteří jsou vystaveni chudobě, jsou na 3

4 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2011 PŘÍSPĚVKY tom z hlediska zdraví hůře. Jedním z negativních faktorů je bydlení v blízkosti dálnic a průmyslových objektů, což u lokalit obydlených osobami s vyššími příjmy nebývá pravidlem. V celé řadě etap v americké historii existuje korelace mezi mírou nezaměstnanosti a majetkovou trestnou činností. 15 Vazba přitom nezřídka platí obousměrně. Zločinem pověstné lokality a priori odradí většinu investorů, kteří by mohli konkrétní prostor pozvednout: Pokud se v konkrétní lokalitě vyskytuje drogová kriminalita a gangy, jedná se o investici do vlastního propadu, prostřednictvím znemožňování nového růstu a sociálního oživení z důvodu páchání odpudivých zločinů. 16 Přitom je třeba zdůraznit, že v kontextu hospodářských potíží, které se konkrétně v USA datují od roku 2007, drasticky vzrostla míra chudoby mimo hranice tradičních ghett a dosáhla předměstské a venkovské komunity. 17 Řada výzkumů, k jejichž výsledku se dospělo formou pozorování, poukazuje na vazbu mezi chudobou a zločinem. Tyto lze ale aplikovat pouze na některé formy zločinu. Závěry různých teorií ukazují, že existuje velká pravděpodobnost, že se lidé žijící v chudobě budou dopouštět některých forem trestné činnosti, jako jsou například krádeže a vloupání. 18 Stejně tak je třeba zdůraznit, že řada jiných, v ekonomickém důsledku velmi citelných druhů trestné činnosti, jako podvody, zločiny z vášně, sériové vraždy atd., nevykazují zcela žádnou vazbu na chudobu. Dokonce zde může být inverzní souvislost. Chudí lidé nemusejí být schopni páchat takové trestné činy, jako například podvod nebo zneužití interních informací o budoucích ukazatelích firmy. 19 Chudoba může být chápána jako nepřímá příčina trestné činnosti. Nižší vzdělávání může častěji vést k volbě vést kriminální kariéru. 20 Nezmínit nelze ani vazbu zločinu na nízké vzdělanostní niveau (undereducation) v některých lokalitách. Detroit je jedním z nejchudších větších měst v Americe. Veřejné školy v Detroitu úspěšně absolvuje pouze % studentů, v závislosti na tom, jaké podklady používáte. Mimochodem, nízká úroveň vzdělání je spojena s vysokou úrovní trestné činnosti. 21 Stejný aspekt je rovněž spojen s procesem postupného vzniku nových přistěhovaleckých komunit. 22 Výzkum v řadě měst ukazuje na to, že sociální problémy, jako zločinnost, narušování veřejného pořádku, záškoláctví, vysoká závislost na sociálních dávkách a zanedbávání péče o děti, přímo souvisí s koncentrovanou chudobou, nestabilním rodinným prostředím a častou změnou bydliště. 23 Sociální problémy, které se kumulují v nízkopříjmových oblastech, rovněž vykazují spojitost s vývojovými problémy mezi dětmi, jejich připraveností na školní docházku a dalšími aspekty jejich osobnostního rozvoje, mírou úspěšně nedokončené školní docházky, případy těhotenství u mladistvých matek, ale i s dalšími problémy v rovině emoční, chování a delikvence. To jde ruku v ruce s ukazateli o rodinách, jako je výše rodinného rozpočtu, úroveň vzdělání rodičů a uspořádání rodiny jako takové. 24 4

5 Z dosavadního studia literatury začalo být zjevné, že situace v místě bydliště sehrává důležitou roli, co se týče kvality života a všeobecného blahobytu jednotlivců i rodin. Zatímco všeobecně platí, že osoby, které žijí v nízkopříjmových oblastech, se nacházejí v horších sociálních podmínkách než jejich protějšky z bohatších čtvrtí či oblastí, není možné tvrdit, že všechny osoby z nízkopříjmové skupiny jsou na tom stejně. Kromě toho dochází ke změnám v důsledku migrace (stěhování) obyvatelstva. Aby bylo možné odpovídajícím způsobem na úrovni sousedství zachytit a sledovat dynamiku změn životních podmínek, vedl technologický vývoj a zvýšený důraz na operacionalizaci proměnných řadu agentur ke sběru informací a vytváření zpráv o širokém záběru sociálních a hospodářských údajů. Rozvoj geografického informačního systému (GIS) v současné době umožňuje zmapovat mnoho sociálních a ekonomických ukazatelů (indikátorů) životní úrovně na úrovni komunit a sousedství. 25 Existuje mnoho zdrojů a typů dat, které lze použít pro výpočet indikátorů blahobytu stejně jako indikátorů zločinu nicméně takováto data místní povahy často vyžadují, aby agentury čerpaly informace z různých zdrojů. Zatímco množství informací o sociálních a ekonomických podmínkách jsou k dispozici již na úrovni státu, federální úrovni či úrovni databází neziskových institucí, data na místní úrovni jsou kvůli změnám probíhajícím na takovém menším územním celku často nepřesná. Data získaná na úrovni okresu (county) mohou být užitečná, protože poskytují celkový obraz o životních podmínkách a životní úrovni. Je nicméně problematické na jejich základě získat představu o situaci a rozdílech v konkrétních venkovských oblastech, předměstích, centrech měst, stejně jako v rámci malých geograficky vymezených lokalitách sousedstvích. 26 Místní instituce mohou být lépe schopné lokalizovat služby a zaměřit strategie pro intervenci v sousedství prostřednictvím vytvoření sady významných indikátorů v prosperujících oblastech. Implementace informačního systému na bázi sousedství zahrnuje alespoň tyto následující čtyři kroky: 27 Krok č. 1: Identifikovat a rozčlenit existující údaje o osobách, pobírajících sociální dávky: Kritickým prvním krokem k implementaci a vyhodnocování situace v určitém mikroregionu je zjištění místa pobytu osob, které v současnosti nebo v minulosti pobíraly sociální dávky. Ačkoli řada místních sociálních služeb už identifikovala geografické rozmístění takových rodin, v praxi se spíše operuje s údaji pro větší území. Krok č. 2: Získávání dat z různých zdrojů: Nepříznivé sociální podmínky v řadě nízkopříjmových sousedství jsou často mnohostranné a komplexní. Vyhodnocování situace v konkrétním sousedství je třeba pojmout komplexně, což vyžaduje sběr dat z řady zdrojů. Periodicky shromažďovaná data poskytují nejvíce detailní informace týkající se demografie, sociálněekonomických ukazatelů, podmínek bydlení jednotlivců a domácností v dané 5

6 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2011 PŘÍSPĚVKY lokalitě. Navíc, veřejná data sesbíraná dalšími veřejnými institucemi (bydlení, veřejné zdraví atd.) mohou být použity za účelem pochopení charakteristik území. Úkolem je nalézt agentury, které disponují daty, jejichž pomocí lze vytvářet indikátory k analýze. Krok č. 3: Kompilace a standardisace dat v rámci geografické jednotky: Vyhodnocení je v ideálním případě vhodné založit na co nejmenších územních jednotkách, tak aby umožnilo cíleně porovnávat různé proměnné. Rozdílné agentury nicméně používají rozdílné hranice nebo spádové oblasti pro své sběry dat a reportování. Proto je třeba vytvořit pro všechny datové prvky společný identifikátor s pevně danými geografickými hranicemi. Obecně platí, že nižní úroveň geografické agregace umožňuje větší flexibilitu, co se týče nakládání s daty. Ideální je uchovávat původní data obsahující aktuální seznam adres ulic. K adresám může být posléze přiřazen kód s odkazem na jejich prostorové umístění za využití geokódování (například koordináty na ose x-y, což může představovat zeměpisnou šířku a délku). Optimální jednotkou pro provedení analýzy jsou územní jednotky pro sčítání lidu, protože ty jsou již definovány a široce využívány. V průběhu času se jejich hranice zpravidla nemění, mohou být snadno agregovány do větších zeměpisných oblastí a mohou být geokódovány prostřednictvím existujících počítačových mapových programů. 28 Krok č. 4: Analýza dat pro informované rozhodnutí: Jakmile jsou stanoveny komplexní ukazatele, kterým bude v konkrétní lokalitě věnována pozornost, následuje analýza dat, která umožní činit navazující kvalifikovaná rozhodnutí. Vzájemná vazba indikátorů v různých geografických oblastech může být využita pro tvorbu programu pro plánovací a rozvojové účely. Mohlo by se například jednat o strategii, která by na lokální úrovni porovnávala lokality, kde žije řada osob, závislých na sociálních dávkách, s lokalitami, jejichž populace na tom byla podobně, ale dokázala se vzpamatovat (s tím, že by bylo sledováno, jaké faktory se na tomto oživení podepsaly). Bezpečnostní mapování s ohledem na osídlené oblasti: Segregace a ghetta Koncentrace, segregace a isolace skupin lidí ve městě existuje už od nejstarších dob. Ve městech se shromaždují lidé různých kultur, které pak ale směřují k bydlení ve skupinách buď podle kulturních zvyků, nebo podle vzhledu. Žít mezi svými lidem poskytuje jimi pociťované větší bezpečí v cizím prostředí a lépe jím usnadňuje ponechat si svou identitu a svoje tradice. Navíc, tato tendence vychází nejen z menšiny, ale i z většiny (původní obyvatelstvo), která se obává cizí kultury nebo ekonomické síly cizinců. Specifickým příkladem je vznik segregace protestantů a katolíků v Belfastu v Severním Irsku. V roce 1750 tam žilo jen 6,5 % katolíků, a až do první poloviny XIX. století segregace v Belfastu neexistovala. 6

7 V roce 1861 činil podíl katolíků na populaci města již 34,1 %. Konflikt mezi oběma komunitami se stupňoval, až vyústil ve vytvoření fyzické bariéry, tzv. peace line (čára míru). V současnosti se uvádí, že segregace je takřka úplná (99 % katolických domácností se nachází ve čtvrtích, kde podíl katolíků přesahuje 90 %). 29 V USA sice oficiálně existuje od roku 1968 právo ohradit se proti údajné diskriminaci (Civil Rights Act), nadále však v bílé čtvrti nikdo nebude prodávat černochům pozemek, aby čtvrt neztratila na ceně. Bílé obyvatelstvo se nejpozději, když podíl černochů ve čtvrti docílí 30 % (tzv. tipping point), zpravidla odstěhuje. Je otázkou výkladu, zda v takové souvislosti hovořit o diskriminaci. Obyvatelé konkrétní čtvrti či předměstí tak nadále mohou zastupovat své zájmy, což například znamená, že nemusejí prodávat pozemek někomu, jehož přítomnost by snížila cenu půdy v dané oblasti (podobně tak konkrétní škola nemusí přijmout žáka, který by mohl snížit úroveň zde poskytovaného vzdělání atd.). Případová studie: Nepokoje v Lexingtonu v roce Město Lexington 31 (ležící v Kentucky, USA) poznamenaly nepokoje na konci roku Jejich katalyzátorem byla smrt mladého Afroameričana. Ten prchal před policií a skryl se v bytě své přítelkyně v šatní skříni. Když policisté pokoj prohledávali, jeho pohyb v šatníku v nich vyvolal pocit ohrožení. Byl zastřelen (bílým policistou), ačkoli se následně ukázalo, že byl neozbrojen. Nepokoje vyvolal jak případ samotný, tak pozdější vyjádření vyšetřovatelů FBI, že incident byla nehoda. 32 V kontextu nepokojů zaznělo několik znepokojivých zjištění: Městem prochází významná dělící linie mezi bohatým (takřka výlučně bílým) jihem a chudým (průmyslovým, etnicky smíšeným) severem. Komunity na severu města se cítí být stigmatizovány ze strany policie. Přitom není rozhodující, zda se jedná o černochy, bělochy nebo o příslušníky jiných ras. I v hlavách obyvatel města je jih zafixován jako oáza klidu, kdežto se severem jsou spojovány pojmy jako zločinnost a násilí. Tato skutečnost se odráží i na cenách realit (obdobná nemovitost na jihu je až dvakrát dražší, než na severu 33 ). I média (tisk, rozhlas, televize) při referování o závažných zločinech zpravidla hovoří o případech na severu města. Ex-post analýza situace přitom dospěla k dalším závěrům: Drobné incidenty se sice koncentrují na severu, ale nápad závažné trestné činnosti je po městě rozložen rovnoměrně. 34 7

8 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2011 PŘÍSPĚVKY Velká důležitost je přikládána necitlivé roli médií, které de facto duplikují zažité stereotypy (synchronisace, stigmatizace, branding 35, vytváření sekundární reality, multiplikace a vzájemná podpora negativních faktorů) o pověsti určitých čtvrtí města. Médiím je tak nepřímo doporučeno, aby vždy uvažovala, zda svým zpravodajstvím nepoškodí jemné předivo lokálních sociálních vazeb. Závěr Citlivá práce s tvrdými daty ve vztahu ke konkrétnímu území může vyžadovat spolupráci nejen sociologů, vyšetřovatelů, ale i odborníků na otázky civilní ochrany. Celá škála informací této povahy proto uvízne v podprahovém vnímání konkrétního člověka nebo subkultury. Zatímco sběr a interpretace uvedeného typu dat může být pro některé politiky a odborníky tabu (například co se týče hledání korelace mezi růstem nezaměstnanosti a růstem zločinnosti v určitém regionu), pouze skutečně nezaujatý výzkumník si může dovolit tyto postoje prezentovat a činit závěry. V České republice dosud neexistuje žádný samostatný softwarový komunikační nástroj, který by dokázal propojit všechny instituce, zabývající se civilní ochranou, tak aby mohly vzájemně sdílet relevantní informace o mimořádných událostech a díky tomu zajistit rychlou a adekvátní reakci v případě jejich výskytu. POZNÁMKY: Poznámka: Tento článek byl připraven jako součást výzkumného projektu Nová agenda pro Evropskou bezpečnostní ekonomiku ( A New Agenda for European Security Economics, EUSECON, No. SEC ). Mezi nejvíce prostudované patří teritoriální chování lidoopů, ptactva, včel a mravenců (včetně rvaček, otrokářstvía parazitování). HOWARD, H., E. Territory in Bird Life. London : Murray, WYNNE-EDWARDS, V., C. Animal Dispersion in Relation to Social Behavior. New York : Hafner Publishing Co., Calhoun, J., B. (1996). The Role of Space in Animal Sociology. In: Journal of Social Issues, vol. XXII, October, s. 46 až 58. Carpenter, C., R. (1958). Territoriality: A Review of Concepts and Problems. In: Roe, A.; Simpson, G., G. (eds.). Behavior and Evolution. Yale University Press, New Haven. Eibl-Eibelsfeldt, I. (1961), The Fighting Behavior of Animals. In: Scientific American, vol. CCV, December, s. 112 až 122. Hediger, H. (1961), The Evolution of Territorial Behavior. In: Washburn, S., L. (ed.), Social Life of Early Man, Viking Fund Publications in Athropology, 31. Kasperson, R., E.; Minghi, J., V. (1970), The Structure of Political Geography, University of London Press Ltd., London, s. 71, 89 až 93,

9 Leakey, R.; Lewin, R. (1992). Origins Reconsidered: In Search of What Makes Us Human, Doubleday, New York, s Muir, R. (1997), Political Geography: A New Introduction, Macmillan Press Ltd., London, s. 7, 17. Stea, D. (1965). Space, Territory and Human Movements. In: Landscape, XV, Autumn, s. 13 až 16. Thrasher, F., M. (1963). The Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago, The University of Chicago Press, Chicago. Wagner, P. (1960), Rank and Territory. In: The Human Use of the Earth, Free Press, New York, s. 51 až 58. Harvey, D. (1997). From Space to Place Back Again: Reflection on the Condition of Postmodernity. In: Bird, J.; Curtis, B., Putnam, C.; Robertson, G.; Tickner, L. (eds.), Mapping the Futures, Local Culture and Global Change, Routledge, London, s. 21. Muir, R. (1997), Political Geography: A New Introduction, Macmillan Press Ltd., London, s. 15. Andrey, R. (1966). The Territorial Imperative, Atheneum, New York. Eibl-Eibelsfeldt, I. (1997). The Biology of Peace and War: Men, Animals and Agression, Thames and Hudson, London, s. 40 až 41. Glassner, M., I. (1993). Political Geography, John Willey & Sons Inc., New York; Chichester; Brisbane; Toronto; Singapore, s. 10 až 15. Říchová, B. (2000). Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha, s. 85 až 91. Jeřábek, M. (2004), Úvod do problematiky. In: Jeřábek, M.; Dokoupil, J.; Havlíček, T. (eds.). České pohraničí, Academia, Praha, s. 18. Ogilvy, D. (1998). O reklamě, Management Press, Praha, s. 68 až 69, 128, 133. Například viz zákon č. 59/2006 Sb., ze dne 2. února 2006, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Chudoba může být měřena různými způsoby: míra nezaměstnanosti, vysoká míra rozvodovosti, existence neúplných rodin, zchátralý bytový fond, nízká úroveň vzdělávacích institucí nebo koncentrace menšin, to představuje jen zlomek možných příkladů. Jedním z velmi pozorných uživatelů geografických produktů je finanční sektor. Bezpečnostní mapování ve vazbě na určitou lokalitu (Residential Security Mapping) popisuje přímou vazbu na investiční a úvěrové rozhodování (obyvatel dobré čtvrti relativně snáze bezpečně dosáhne na určitý úvěr protože je to pro finanční instituci bezpečná investice). Matthey, M. (1981). Ethnic Segregation and the Urban Ghetto. In: Carter, H., The Study of Urban Geography, Edward Arnold, s. 261 až 275. Does Poverty Cause Crime? <http://www.ehow.com/about_ _does-povertycause-crime.html>. Williams, J. (2007). Poverty and Crime, Christian Association for Prison Aftercare <http://capaassociation.org/newsletter_n009/articles/povertycrime.htm>. Spagnoli, F. (2008). Poverty and Crime <http://filipspagnoli.wordpress.com/2008/09/27/human-rights-quote-91-poverty-andcrime/>. Does Poverty Cause Crime? <http://www.ehow.com/about_ _does-povertycause-crime.html>. 9

10 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2011 PŘÍSPĚVKY Williams, J. (2007). Poverty and Crime, Christian Association for Prison Aftercare <http://capaassociation.org/newsletter_n009/articles/povertycrime.htm>. Spagnoli, F. (2008). Poverty and Crime <http://filipspagnoli.wordpress.com/2008/09/27/human-rights-quote-91-poverty-andcrime/>. Williams, J. (2007). Poverty and Crime, Christian Association for Prison Aftercare <http://capaassociation.org/newsletter_n009/articles/povertycrime.htm>. Chow, J.; Johnson, M.; Austin, M., J. (2004). The Status of Low-income Neighborhoods in the Post-Welfare Reform Environment: Mapping the Relationship between Poverty and Place, Center for Social Services Research, School of Social Welfare, University of California, Berkeley <http://www.bassc.net/html/pdfs/basscneighfinalsept04.doc>. Sampson, R., J.; Morenoff, J., D.; Gannon-Rowley, T. (2002). Assessing Neighborhood Effects : Social Processes and New Directions in Research. In: Annual Review of Sociology, 28, s. 443 až 478. Roosa, M., W.; Jones, S.; Tein, J.-Y.; Cree, W. (2003). Prevention Science and Neighborhood Influences on Low-Income Children's Development: Theoretical and Methodological Issues. In: American Journal of Community Psychology, 31(1-2), s. 55 až 72. Chow, J.; Johnson, M.; Austin, M., J. (2004). The Status of Low-income Neighborhoods in the Post-Welfare Reform Environment: Mapping the Relationship between Poverty and Place, Center for Social Services Research, School of Social Welfare, University of California, Berkeley <http://www.bassc.net/html/pdfs/basscneighfinalsept04.doc>. Chow, J.; Coulton, C. (1996). Strategic Use of a Community Database for Planning and Practice. In: Computers in Human services, 13, 3: s. 57 až 72. The West Belfast Peace Line <http://citynoise.org/article/48>. Geography in Action: Introduction to Ethnic Diversity in Belfast <http://www.geographyinaction.co.uk/text_based_site/ethnic%20diversity/ethnic_intro. html>. Despite Peace, Belfast Walls are Growing in Size and Number, 5 March 2008 <http://www.usatoday.com/news/topstories/ _x.htm>. See also: Good and Bad Neighborhoods: Perceptions and Reality <http://www.matei.org/research/publications/gbintro.htm>. Město Lexington bylo přitom dáváno za vzor celým USA jako město s vírou ve vlastní budoucnost. Od roku 1955 do roku 1995 se populace města zdvojnásobila (ze na osob). Na zdejších vysokých školách studuje studentů. Velkými zaměstnavateli jsou zde firmy Lexmark a Toyota. Baniak, P. (1996), Media Critics Say Violence Underplayed after Cats Win. In: Lexington Herald-Leader, 7 April, s. 1. Carter, D. (1995), I knew It Was a Good Place To Raise a Kid. In: Lexington Herald- Leader, 29 November, s. 4. Gregory, E. (1994). Kiling of Teen Sets Off Rampage: Police Say Shooting By Officer Was Accident. In: Lexington Herald-Leader, 26 October, s. 1. McCann, E., J. (1999). Race, Protest, and Public Space: Contextualising Lefebre in the U. S. City. In: Antipode, 31(2), s. 163 až 184.

11 Rios, B. (1995). A Year Later, Sullivan's Mother Sues Vogel over Teen's Death. In: Lexington Herald-Leader, 14 October, s. 1. Ryan, B. (2002). Picture Lexington as Top City. Now Make It So. In: Lexington Herald- Leader, 25 August, s. 1. Tolliver, T. (1994), Youths Went Their Anger in Meetings with Black Leaders. In: Lexington Herald Leader, 26 October, s. 14. Vyšší cena nemovitosti je přitom zpravidla akceptována jako jeden z nástrojů, který od koupě pomůže odradit nebílé. Jedná se ale o zjištěné, respektive hlášené případy. Nelze ale vyloučit, že případy na severu nejsou hlášeny, protože případný oznamovatel nevěří v jejich objasnění, případně se obává pomsty pachatelů. Teorie komunikace; in: Říchová, B., Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha 2000, s. 85 až 91. ISBN

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení Praxe bezpečnostního managementu Obsah řízení bezpečnostních rizik: CO chránit? definovat druh a hodnotu chráněného zájmu. před KÝM,

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY)

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPTION OF SAFETY OF RESIDENTS IN SELECTED SUBURBAN AREAS (THE EXAMPLE FROM SELECTED

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kol. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kol. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 1. ODBORNÝ WORKSHOP Mapy budoucnosti moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality 10.

Více

Mississippi. Organizace podporující investice

Mississippi. Organizace podporující investice Mississippi Organizace podporující investice Mississippi Development Authority Post Office Box 849, Jackson, Mississippi 39205 Kontaktní osoba: Adam Murray Email: amurray@mississippi.com Telefon: +1-601-359-3449

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 1 Cíl příspěvku

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Stále neutuchající problém Šluknovského výběžku považují více než dvě třetiny Čechů za velmi vážný. Více jak čtyři pětiny

Více

Sledování regionálních rozdílů

Sledování regionálních rozdílů Sledování regionálních rozdílů Deskripce regionů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Ostrava 2004 1. ÚVOD Pro přípravu programových dokumentů regionálního rozvoje a formování regionální politiky je výchozím

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY JANA KRANECOVÁ Faculty of law, Masaryk university, Czech Republic Abstract in original language Cílem příspěvku je nastínit

Více

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku?

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku? Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku? Ing. Ivan Beneš Fórum pro udržitelné podnikání 3. ročník Praha, 20.3.2013 Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu VF20112015018 Bezpečnost

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Detail soudních okresů zahrnuje práce Scholze (1927) zaměřená na mladistvé delikventy. 2

Detail soudních okresů zahrnuje práce Scholze (1927) zaměřená na mladistvé delikventy. 2 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V ČESKU Jana Jíchová Kriminalita patří mezi jevy, které výrazně ovlivňují společnost. Za významný indikátor lze považovat nejen úroveň kriminality, ale i její strukturu. Jednotlivé

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU

MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU Ivana KRAFTOVÁ Universita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Ivana.Kraftova@uni-pardubice.cz Abstrakt Při řízení povzbudivého růstu

Více

KVALITA ŽIVOTA A BEZPEČNOST JAKO KLÍČOVÉ PROMĚNNÉ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKY

KVALITA ŽIVOTA A BEZPEČNOST JAKO KLÍČOVÉ PROMĚNNÉ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKY KVALITA ŽIVOTA A BEZPEČNOST JAKO KLÍČOVÉ PROMĚNNÉ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKY QUALITY OF LIFE AND SAFETY AS KEY VARIABLE OF REGIONAL PLANNING OF SOCIAL POLICY Jan Mandys Univerzita Pardubice

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Michaela Růžičková 10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Železných hor extrémně silná sociální

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně?

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně? Vyhodnocení dotazníkového šetření bezpečnost v Újezdě nad Lesy Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany MČ Újezd nad Lesy. Šetření se zúčastnilo 33 občanů. Vyplněné dotazníky byly anonymní a ne u

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ Tomáš Kořínek Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky Abstract: The

Více

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR Anotace Příspěvek se zabývá problematikou kybernetické kriminality 1 mezi dětmi z pohledu Policie ČR a zároveň

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Jak se sociální sítě zpracovávají?

Jak se sociální sítě zpracovávají? SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální sítě většina jedinců je zapojena ve více sociálních sítích jak jsou tyto vazby strukturovány? analýza sociálních sítí (social network analysis) zmapování mezilidských vztahů určitých

Více

Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika

Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika KONFERENCE: Integrovaný přístup k sociálním, bezpečnostním a zdravotním rizikům Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik ACCENDO -

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

JE MOŽNÉ MĚŘIT MÍRU OHROŽENÍ ZEMĚ TERORISMEM? 1

JE MOŽNÉ MĚŘIT MÍRU OHROŽENÍ ZEMĚ TERORISMEM? 1 JE MOŽNÉ MĚŘIT MÍRU OHROŽENÍ ZEMĚ TERORISMEM? 1 Čas od času se v tisku objevují zmínky o prohlášení globálně působící pojišťovací firmy AON, které konstatují zhoršení či zlepšení bezpečnostního prostředí

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic Animal Protection and Welfare 2010 SELECTED MANIFESTATIONS OF NATURAL DOG BEHAVIOUR IMPORTANT FOR THE DOG AND HUMAN RELATIONSHIP VYBRANÉ PŘIROZENÉ PROJEVY CHOVÁNÍ PSŮ VÝZNAMNÉ PRO JEHO VZTAH S ČLOVĚKEM

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Kontext Havárie elektrárny Fukušima je další milník v historii jaderné energetiky doba před-fukušimská a po-fukušimská Přes

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

POVODÍ KŘETÍNKY V GEOGRAFICKÉM A ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. G. Petříková, V. Herber 2001

POVODÍ KŘETÍNKY V GEOGRAFICKÉM A ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. G. Petříková, V. Herber 2001 POVODÍ KŘETÍNKY V GEOGRAFICKÉM A ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ G. Petříková, V. Herber 2001 Povodí Křetínky základní údaje Poloha - na česko-moravském pomezí Rozloha - 127,4 km 2 Počet obyvatel okolo 9000

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Seminář Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR 30.3.2016, Benediktinské opatství v Emauzích Alena

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více