ANGLICKÁ ODBORNÁ KNIHOVNA S MOŽNOSTÍ PŮJČEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLICKÁ ODBORNÁ KNIHOVNA S MOŽNOSTÍ PŮJČEK"

Transkript

1 ANGLICKÁ ODBORNÁ KNIHOVNA S MOŽNOSTÍ PŮJČEK Cílová skupina čtenářů: knihy a publikace jsou určeny zejména profesionálům a studentům pracujícím v oblasti rodiny, dále rodičům, pěstounům a dalším pečovatelům. Pozn.: KNIHY JSOU POUZE V ANGLICKÉM ORIGINÁLE Seznam a stručná anotace: 1. DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU S NEMOŽNÝMI DĚTMI: JAK VYHRÁT BITVU (DVOU) VŮLÍ. Dave Ziegler,PhD., nakl.acacia Publishing Inc.,2005 Tato kniha poskytuje poradenství pro práci s traumatizovanými a obtížně vychovatelnými dětmi v mnoha prostředích a situacích, jako jsou například: adopce, škola, soužití s rodiči a péče při pobytu mimo bydliště. Kniha obsahuje také proces léčby trasumatu o deseti postupných krocích stejně jako kasuistiky, praktické aplikace a pohotové nápovědy rodičům. Achieving Success with Impossible Children: How to Win the Battle of Wills. Dave Ziegler, Ph.D., Acacia Publishing, Inc. (2005) This book provides guidance for working with traumatized and challenging children in multiple settings, such as; adoption, school, with parents, and in residential care. It includes a ten step process for trauma treatment as well as case examples, practical applications and hands-on suggestions for parents. 2. MOSTEM JE LÁSKA: POUŤ ŽALEM K RADOSTI PO SMRTI DÍTĚTE. Cheron Joy Mayhallová, nakl.trafford Puiblishing, Toto je příběh matky o tom, jak se uzdravovala ze smrti svého malého dítěte. Popisuje své aktuální myšlenky a pocity ve chvílích hlubokého žalu a uvolňuje čtenářovy emoce fiktivním přepisem vyprávění svého syna o nebi a jeho příhodami strýčka Alexe. The Bridge is Love: A Journey Through Grief to Joy After the Death of a Child. Cheron Joy Mayhall, Trafford Publishing (2005). This is a mother s story about her healing from the death of her young child. She describes her actual thoughts and feelings while grieving and relieves the reader s emotions through a fictional account of her son s exploration of Heaven and his Uncle Alex s storytelling. 3. BUDOVÁNÍ DŮVĚRY: TVOŘTE ROZDÍLY V ŽIVOTĚ SVÉHO DÍTĚTE (Pracovní kniha,) PROGRAM RODIČOVSKÝCH DOVEDNOSTÍ V REÁLNÉM ŽIVOTĚ, nakl.hazelden, Cvičení v této pracovní knize učí rodiče, jak pomoci svým dětem při znovuzískávání důvěry, když se jejich partner - alkoholik uzdravuje ze (zne)užívání alkoholu. Building Trust: You Make a Difference in Your Child s Life (Workbook), The Real Life Parenting Skills Program, Hazelden (1995). The exercises in this workbook teach parents how to help their children regain trust when their alcoholic parent is in recovery from alcohol abuse.

2 4. ŠIKANA V AUTOBUSE. Carl. W. Bosch, nakl. Parenting Press Inc. (1988). Tato kniha pomáhá dětem chápat své pocity při šikanování jiným dítětem a dává jim podněty k různým způsobům, jak na to reagovat. Bully on the Bus. Carl W. Bosch, Parenting Press, Inc. (1988). This book helps children understand feelings about being bullied by another child and gives them ideas for different ways of responding. 5. JAK ZACHÁZET S POCITY: JSEM ROZRUŠENÝ(Á). Elizabeth Crary(ová), nakl. Parenting Press (1994). JAK ZACHÁZET S POCITY: JSEM VYDĚŠENÝ(Á). Elizabeth Crary(ová),nakl. Parenting Press (1994). JAK ZACHÁZET S POCITY: JSEM ŠÍLENÝ(Á). Elizabeth Crary(ová), nakl. Parenting Press (1994). Tyto knihy pomáhají rodičům učit děti, jak mají vědět o tom, co cítí, a rozhodnout se, jak mají reagovat. Ukazují rodičům a dětem, jak otevřeně diskutovat o svých pocitech a nabízejí dětem specifické možnosti volby. Poskytují rodičovský model rolí pro ty rodiče, jež si přejí spíše reagovat na pocity dítěte než aby je ignorovali. Dealing with Feelings: I m Excited. Elizabeth Crary, Parenting Press (1994). Dealing with Feelings: I m Scared. Elizabeth Crary, Parenting Press (1994). Dealing with Feelings: I m Mad. Elizabeth Crary, Parenting Press (1994). These books help parents teach children how to know what they are feeling and decide how to respond. They show parents and children discussing feelings openly and offer specific optins for children. It provides a role model for parents who wish to respond to children s feelings rather than ignoring them. 6. DIALEKTICKÁ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE V SOUKROMÉ PRAXI: PRAKTICKÝ A SOUBORNÝ PRŮVODCE. Thomas Marra, PhD., nakl. New Harbinger Publications, Inc (2005). Tato kniha popisuje dialektickou behaviorální terapii (DBT) a její použití v psychoterapii včetně výzkumy podložených důkazů o efektivnosti této léčby při akutních mentálních poruchách, souvisejících s náladou, úzkostí, (ne)zvládáním impulzivity, drogovou závislostí, psychickými poruchami stravování, komorbidními poruchami a poruchami osobnosti. Dialectical Behavior Therapy in Private Practice: A Practical and Comprehensive Guide. Thomas Marra, Ph.D., New Harbinger Publications, Inc. (2005). This book describes DBT therapy and its use in psychotherapy including research-based evidence for effective treatment of acute mental disorders related to mood, anxiety, impulse-control, addiction, eating, comorbid conditions and personality disorders. 7. JAK VYKONÁVAT RODINNOU TERAPII: DOVEDNOST A TVOŘIVOST V KLINICKÉ PRAXI. Robert Taibbi, nakl. The Guilford Press (1996). Tato kniha poskytuje vodítko, nácvik dovedností a emoční podporu rodinným terapeutům. Povzbuzuje terapeuty k tomu, aby přistupovali k rodinné terapii způsobem, jenž nejlépe vyhovuje jim samotným, jejich osobnostem, hodnotám a dovednostem. Kniha zahrnuje příruční cvičení, kazuistiky a nápady, jak rozšiřovat svůj okruh

3 terapeutických možností. Doing Family Therapy: Craft and Creativity in Clinical Practice. Robert Taibbi, The Guilford Press (1996). This book provides guidance, skills and emotional support to family therapists. It encourages therapists to approach family therapy in ways that suit their own personalities, values, and skills. It includes hands-on exercises, case examples, and ideas about how expand your range of therapeutic options. 8. NEDOVOLTE EMOCÍM, ABY ŘÍDILY VÁŠ ŽIVOT: JAK JE DIALEKTICKÁ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE MŮŽE DOSTAT POD KONTROLU. Scott E. Spradslin, M. A., nakl. New Harbinger Publications, Inc. (2003). Tato kniha pomáhá lidem, které často vyvádějí z emoční rovnováhy pocity deprese či hněvu. Vede jednotlivce i terapeuty k tomu, jak mají zacházet s nadměrně silnými pocity, aby stresy každodenního života nepřehlušily schopnosti daného jedince ovládat se, a to zdravým a produktivním způsobem. Don t Let Your Emotions Run Your Life: How Dialectical Behavioral Therapy Can Put You in Control. Scott E. Spradlin, M.A., New Harbinger Publications, Inc. (2003). This book helps people who often are knocked off balance by depressed or angry feelings. It guides individuals and therapists in dealing with overpowering feelings so that daily life stresses don t overwhelm the individual s capacity to manage themselves in healthy and productive ways. 9. SLON V OBÝVÁKU: KNÍŽKA PRO DĚTI. Jill M. Hastingsová, M.S., Marion H. Typpo(vá) PhD., nakl Hazeldon Publishing (1984). Tato kniha pojednává o životě rodiny, jejímž problémem je pití. Poskytuje způsob, jak si začít povídat o věcech, o nichž je těžké si povídat. Je napsaná pro děti, ale může být zrovna tak užitečná i dospělým, zejména v rodinné terapii. An Elephant in the Living Room: The Children s Book. Jill M. Hastings, M.S., Marion H. Typpo, Ph.D., Hazeldon Publishing (1984). This book is about living in a family where drinking is a problem. It provides a way to begin talking about things that are difficult to talk about. It is written for children but could be useful for adults as well, particularly in family therapy. 10. PROGRAMOVÝ MANUÁL LÉČBY SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ V RODINĚ (Family Sex Abuse Treatment,FSAT).(Zahrnuje 4 svazky). Služby na ochranu dětí (Child Protective Services), oddělení Služby na ochranu dětí ve státě Oregon, oddělení lidských zdrojů (State of Oregon Children s Services Division, Department of Human Resources). Nyní Oddělení služeb pro lidi, pododdíl pro blaho dětí (Department of Human Services, Child Welfare Division). 10 a) SVAZEK 1: PROGRAMOVÝ MANUÁL ÚVODU DO FSAT. Popisuje filosofii léčby, dynamiku incestní rodiny, ideální program na léčbu incestu, hodnocení traumatu oběti sexuálního zneužívání, plán léčby, prostředky léčby, usnesení vést si knihu či sešit k nalepování příslušných výstřižků, proces objasnění (rolí) obětí a útočníků, návštěvy mezi oběťmi a útočníky a pak znovusjednocování rodin.

4 10b) SVAZEK 2: PROGRAMOVÝ MANUÁL FSAT PRO LÉČBU MALÝCH DĚTÍ. Léčebné činnosti použitelné u malých dětí. Dodatek knihy zahrnuje informace o (terapeutických) skupinách a přehled významných sporných témat, která korelují s traumatem, dobu, kdy zneužívání vychází najevo, a (různé) doplňkové aktivity. 10c) SVAZEK 3: PROGRAMOVÝ MANUÁL FSAT PRO LÉČBU DOSPÍVAJÍCÍCH. Léčebné činnosti použitelné u dospívajících.dodatek knihy zahrnuje informace o (terapeutických) skupinách, přehled významných sporných témat, která korelují s traumatem, činnosti, týkající se vztahů s tím z rodičů, jenž nebyl útočníkem, sebeochrana, asertivita, skupinové (terapeutické) činnosti a syllaby (podklady pro přednášky). 10d) SVAZEK 4: PROGRAMOVÝ MANUÁL FSAT PRO LÉČBU NEÚTOČÍCÍCH RODIČŮ. Léčebné činnosti, jichž se používá při léčbě těch rodičů, kteří nejsou útočníky, včetně skupinového programu, mýtů a chybných koncepcí ohledně sexuálního zneužívání, porozumění sexuálnímu útočníkovi, (terapeutická) práce s pocity útočníka, pomoc rodičům při pochopení korektivního myšlení, podpora dětských obětí, cyklus zneužívání, objasnění, téma znovusjednocení (rodiny) a chování dětí, vztahující se k sexu a sexualitě. Family Sex Abuse Treatment (FSAT) Program Manuals (Includes 4 volumes), Child Protective Services, State of Oregon Children s Services Division, Department of Human Resources (Now Department of Human Services, Child Welfare Division). Volume 1: FSAT Program Manual Introduction Describes philosphy of treatment, dynamics of the incestuous family, the ideal incest program, the sexual victim trauma assessment, treatment planning, treatment modalities, the resolution scrapbook, the clarification process for victims and offenders, visitation between victims and offenders and reunification of families. Volume 2: FSAT Program Manual for Treatment of Young Children Treatment activities for use with young children, addendum includes information on groups, an overview of significant issues correlating with trauma, times when the abuse will surface, and additional activities. Volume 3: FSAT Program Manual for Treatment of Adolescents Treatment activities for use with adolescents, addendum includes information on groups, an overview of significant issues correlating with trauma, activities dealing with relationships with non-offending parents, self protection, assertiveness, group activities and hand-outs. Volume 4: FSAT Program Manual for Treatment of Non-Offending Parents Treatment activities for use with non-offending parents including group format, myths and misconceptions about sexual abuse, understanding the sexual offender, dealing with feelings toward the offender, helping the parent understand corrective thinking, support to child victims, cycle of abuse, clarification, reunification issues, children s behaviors related to sex and sexuality. 11. POCITY MALÝCH DĚTÍ: KDYŽ JSTE NESMĚLÍ A VÍTE O TOM: Elizabeth Crary(ová) a Shari Steelsmithová, nakl. Parenting Press (1996). Tato veselá knížka povzbuzuje batolata, jak mají vyjádřit svoje pocity. Feelings for Little Children: When You re Shy and You Know It. Elizabeth Crary & Shari Steelsmith, Parenting Press (1996). This fun book encourages toddlers to express their feelings.

5 12. PRVNÍ LÉTA PŘETRVÁVAJÍ NAVŽDY: PRAKTICKÉ RADY RODIČŮM (na DVD). Rob Reiner. JÁ JSEM TVŮJ DĚTSKÝ VIDEOSERIÁL (2005). Knížečka: PRVNÍ LÉTA PŘETRVÁVAJÍ NAVŽDY: The New Brain Research (Nový výzkum mozku) and Your Child s Healthy Development (a zdravý vývoj Vašeho dítěte). The First Years Last Forever: Practical Advice for Parents (DVD), Rob Reiner. I Am Your Child Video Series (2005). Booklet: The First Years Last Forever: The New Brain Research and Your Child s Healthy Development. 13. SKUPINOVÁ TERAPIE SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÝCH DĚTÍ. Joan Golden Mandellová a Linda Damonová, nakl. The Guilford Press (1989). Tento manuál je nástrojem pro terapeuty, kteří pracují s oběťmi sexuálního zneužívání dětí a s jejich rodiči. Poskytuje program pro děti v obdobích latence a dospívání a pro dospělé, jak určit, zda dochází či nedochází k sexuálnímu zneužívání a jak ho odhalit. Programový model je sice určen pro (terapeutické) skupiny, avšak (jednotlivá) cvičení mohou být modifikována pro individuální a/nebo rodinnou terapii. Group Treatment for Sexually Abused Children. Joan Golden Mandell and Linda Damon. The Guilford Press (1989). This manual is a tool for therapists working with child sexual abuse victims and their parents. It provides a program for latency aged and adolescent children and adults to address sexual abuse and disclosure. The program model is for groups; however, exercises can be modified for individual and/or family treatment 14 a) JAK ZACHÁZET S HNĚVEM: ZMĚŇTE SITUACE V ŽIVOTĚ SVÉHO DÍTĚTE (knížečka). The Real Life Parenting Skills Program (Program rodičovských dovedností pro opravdový život), nakl.. Hazelden (1995). Tato rozsahem maličká příručka je napsána pro rodiče, kteří se léčí z alkoholismu a přitom se potýkají s (různými) spornými tématy rodičovství. Učí nás, jak máme zacházet s hněvem a jak i v takové situaci lze vytvořit dobrou komunikaci mezi rodičem a dítětem. 14 b) JAK ZACHÁZET S HNĚVEM: ZMĚŇTE SITUACI V ŽIVOTĚ SVÉHO DÍTĚTE (příručka.) The Real Life Parenting Skills Program (Program rodičovských dovedností pro opravdový život), nakl Hazelden (1995). Tuto příručku se doporučuje používat spolu s předchozí knížečkou Jak zacházet s hněvem. Obsahuje různá cvičení, která zvyšují míru porozumění myšlenkám a nápadům, jež jsou obsaženy v předchozí knížečce. Handling Anger: You Make a Difference in Your Child s Life (Booklet), The Real Life Parenting Skills Program, Hazelden (1995). This pamphlet is written for parents who are in treatment for alcoholism and are dealing with parenting issues. It teaches how to deal with anger and to build good communication between parents and children in this situation. Handling Anger: You Make a Difference in Your Child s Life (Workbook), The Real Life Parenting Skills Program, Hazelden (1995). This workbook is designed to be used with the Handling Anger pamphlet. It provides exercises to increase understanding of the ideas in the pamplet.

6 15. JAK LÉČIT TRAUMA ZNEUŽÍVÁNÍ: PŘÍRUČKA PRO ŽENY. CITLIVÝ PRŮVODCE KROK ZA KROKEM. Mary Ellen Copelandová, MA, MS, a Maxine Hartusová, PhD., nakl. New Harbinger Publications, Inc. (2000). Tato příručka je praktický průvodce uzdravováním a léčebným procesem u žen, jež prožily sexuální, emoční či fyzické zneužívání v dětství a/nebo v dospělosti. Pomáhá rozpoznat, zda trauma z dětství mělo či nemělo dopad na život daného člověka v dospělosti a obsahuje vzdělávací informace, různá cvičení a podporu při uzdravování. Healing The Trauma of Abuse: A Women s Workbook. A Gentle, Step-by-Step Guide, Mary Ellen Copeland, MA, MS and Maxine Hartus, Ph.D. New Harbinger Publications, Inc. (2000). This workbook is a practical guide through the recovery and healing process for women who have experienced sexual, emotional, or physical abuse in childhood and/or adulthood. It helps identify whether childhood trauma has had an effect on one s adult life and provides education, exercises and support for healing. 16. POMOC ZNEUŽÍVANÝM DĚTEM: KNIHA PRO TY, KDO PRACUJÍ SE SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÝMI DĚTMI. Patricia Kehoe(ová), PhD., nakl. Parenting Press, Inc. (1988). Tato 42 stránková knížečka pomáhá poradcům, učitelům a rodičům ohledně praktických nápomocných informací a činností, které lze použít při práci se sexuálně zneužívanými dětmi ve věku od 3 do 12 let. Helping Abused Children: A Book for Those Who Work with Sexually Abused Children, Patricia Kehoe, Ph.D. Parenting Press, Inc. (1988). This 42 page booklet assists counselors, teachers or parents with practical, helpful information and activites for use with sexually abused children ages POMOC DĚTEM S PROBLÉMY V SEXUÁLNÍM CHOVÁNÍ: PŘÍRUČKA PRO PROFESIONÁLY A PEČOVATELE. 2. vydání. Toni Cavanagh Johnson(ová), PhD. Family Violence and Sexual Assault Institute (Ústav pro práci s násilím v rodině a se sexuálními útoky) (2004). Tato knížečka je průvodce pro pomoc dětem s problémy v sexuálním chování tím, že jim pomáhá vytvářet zdravé prostředí a vyvíjí pro ně léčebný plán. K lepšímu pochopení problémů se sexuálním chováním je nezbytné přečíst si knížečku: Porozumění sexuálnímu chování dětí: co je přirozené a zdravé (Understanding Children s Sexual behaviors:what s Natural and Healthy). Helping Children with Sexual Behavior Problems: A Guidebook for Professionals and Caregivers, 2nd ed. Toni Cavanagh Johnson, Ph.D. Family Violence and Sexual Assault Institute, (2004). This booklet is a guide for helping children with sexual behavior problems by creating a healthy environment and developing a treatment plan with the child. In order to better assess sexual behavior problems, it is necessary to read the booklet: Understanding Children s Sexual behaviors: What s Natural and Healthy. 18. JÁ JSEM TVÉ DÍTĚ. Videosérie: PRAKTICKÉ RADY RODIČŮM, RODIČOVSKÉ AKCE PRO DĚTI (2005). Tato videosérie je vhodná jak pro (lékařské, poradenské či pedagogické) profesionály, tak pro rodiče. Knížečky, popisující v písemné formě koncepce z těchto videí, jsou k dispozici. 18a) KÁZEŇ: UČENÍ, JAK VYMEZIT MEZE (ve výchově) S LÁSKOU. Kázeň je po lásce druhý nejdůležitější dar, který můžeme dát svým dětem. Toto video nás učí, jak používat kázeň při výchově, jak (pokud možno) netrestat, ale jednat tak, aby se dítě nakonec samo naučilo vymezit si své vlastní hranice (chování) a aby si tyto lekce odneslo do života.

7 18b) PRVNÍ LÉTA PŘETRVÁVAJÍ NAVŽDY: NOVÝ VÝZKUM MOZKU A ZDRAVÝ VÝVOJ VAŠEHO DÍTĚTE. Toto video vás učí, jak podporovat u malých dětí jejich zdravý vývoj a připravenost na školní docházku. Popisuje také, jak jsou rané zkušenosti důležité při utváření způsobu, jímž se lidé učí, myslí a chovají se po zbytek svého života. Poskytuje také základní informace o současném výzkumu na téma vývoje mozku dítěte, jež pomáhají tomu, kdo toto video sleduje, pochopit, jak je důležitý prožitek rané náklonnosti u kojenců a malých dětí. 18c) KVALITNÍ PÉČE O DÍTĚ: ZVOLIT SI SPRÁVNOU VOLBU PRO SEBE I PRO SVÉ DÍTĚ. Jak čím dál tím více rodičů pracuje mimo domov, musejí čelit výzvě, jež zní: nalézt kvalitní péči o dítě pro své vlastní ratolesti. Studie ukazují, že nejranější (citové) prožitky dítěte mají hluboký dopad na způsob, jímž se vyvíjí jejich mozek a mohou (příznivě či nepříznivě) ovlivnit jak jejich schopnost učit se, tak pozdější úspěch v životě. Toto video nabízí všeobecné tipy, jak najít kvalitní péči o dítě, co je při tom (hlavně) třeba hledat, jaké možnosti volby máme k dispozici a jaké otázky bychom si měli klást. 18d) PŘIPRAVEN(A) K UČENÍ: ZÁKLADNÍ TIPY PRO RANOU GRAMOTNOST. Toto video poskytuje tipy na pomoc rodičům, jak podporovat gramotnost u malých dětí. 18e) BEZPEČNĚ OD SAMÉHO ZAČÁTKU. Toto video poskytuje informace o základech bezpečnosti dětí, včetně cestování autem, krmení, spaní, přebalování plínek, koupání a potenciálních hazardů. 18f) BÝT OTCEM. Současný výzkum ukazuje, že otcové mají na své děti trvalý vliv už od jejich nejranějších prožitků. Toto video povzbuzuje otce k tomu, aby se zapojili (do výchovy svých dětí) od samého začátku a poskytuje nápady pro začlenění a zapojení otců do života svých dětí. 18g)VAŠE ZDRAVÉ DÍTĚ. Toto video podává základní informace o tom, jak pečovat o novorozeně a poskytuje některé tipy také ohledně péče o batolata. I Am Your Child Video Series: Practical Advice for Parents, Parents Action for Children (2005) This video series is appropriate for both professionals and parents. Booklets describing the concepts in the videos are available. Discipline: Teaching Limits With Love After love, discipline is the most important gift we give our children. This video teaches how to use discipline for teaching, not punishing so that the child eventually learns to set her own limits and will carry those lessons throughout her life. The First Years Last Forever: The New Brain Research and Your Child s Healthy Development This video teaches how to promote young children s healthy development and school readiness. It describes the importance of early experiences in shaping the way people learn, think and behave for the rest our their lives. It provides basic information about current research in infant brain development which helps the viewer to understand the importance of the early attachment experience for infants and young children. Quality Child Care: Making the Right Choice for You and Your Child As more and more parents work outside the home, they are faced with the challenge of finding quality child care for their children. Studies show that children s earliest experiences have a profound impact on the way their brains develop and can affect their ability to learn and succeed later in life. This video provides general tips on finding quality child care, what to look for, what options are available and what questions to ask.

8 Ready to Learn: Essential Tips for Early Literacy This video provides tips for helping parents to promote literacy in young children. Safe From the Start This video provides information on basic child safety including travel in autos, feeding, sleeping, diapering, bathing, and potential hazards. To Be A Father Current research shows that fathers have a lasting impact on their children from their earliest experiences. This video encourages fathers involvement from the very beginning and provides ideas for including and involving fathers in their children s lives. Your Healthy Baby This video gives basic information about how to care for a newborn infant and provides some tips for caring for toddlers. 19. TO JE MOJE TĚLO: KNIHA O UČENÍ MALÝCH DĚTÍ, JAK MAJÍ VZDOROVAT NEVHODNÝM DOTEKŮM. Lory Freemanová, nakl. Parenting Press (1982). Tato kniha nás učí, že malé děti by měly mít své vlastní tělo pod kontrolou a povzbuzuje děti ohledně sebeprosazování vůči jiným dětem či dospělým, kteří dělají věci, jež způsobují, že se děti cítí nepříjemně. It s My Body: A Book to Teach Young Children How to Resist Uncomfortable Touch. Lory Freeman, Parenting Press (1982). This book teaches that young children should be in control of their own bodies and encourages children to assert themselves with children and adults who do things that make them feel uncomfortable. 20. PRŮVODCE PRO DĚTI O TOM, KOMU LZE DŮVĚŘOVAT: CHRAŇTE SE DOMA, VE ŠKOLE I NA INTERNETU. Catalina Herrerias(ová), MSW, PhD, Kidsrights (dětská práva), nakl. JIST Publishing Inc. (2003). Tato knížečka je užitečná při učení kteréhokoliv dítěte ohledně jeho bezpečnosti v případech či situacích, které by každé dítě mělo znát a které se týkají jeho osobního bezpečí, asertivity, dobrých a špatných doteků, bezpečnosti (při surfování) na internetu a osobní podpory (dospělých dětem). Zahrnuje také různé činnosti, plánovací listy a hraní rolí. A Kid s Guide to Who You Can Trust: Protect Yourself at Home, at School, and on the Internet, Catalina Herrerias, MSW, Ph.D. Kidsrights, JIST Publishing, Inc. (2003). This booklet is useful in teaching safety tips every child should know in regards to personal safety, assertiveness, good and bad touch, internet safety, and personal support. It includes activities, worksheets and role plays. 21. POJĎME SI POVÍDAT: DOSPĚLÍ VYPRÁVĚJÍ DĚTEM O SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ. ZASTAVME TO HNED TEĎ! Nakl. The Safer Society Press (2005). Tato 14 stránková knížečka pomáhá čtenáři v tom, aby se dozvěděl, jak si má (s dítětem) povídat o tématech, jež by mohly mít vztah k sexuálnímu zneužívání. Učit se, jak si povídat o tématech kolem sexuálního zneužívání, může ochránit dítě, nebo pomoci někomu, kdo zápolí s tímto druhem problémů. Let s Talk: Adults Talking to Adults about Child Sexual Abuse. Stop It Now! The Safer Society Press (2005). This 14 page booklet helps the rader know how to talk about concerns they may have related to sexual abuse. Learning how to talk about sexual abuse concerns can help protect a child or help someone who is dealing with this sort of problem.

9 22. ŽIVOT S AKTIVNÍM ČILÝM DÍTĚTEM: PRŮKOPNICKÉ RODIČOVSKÉ STRATEGIE. Revidované vydání. Linda S. Buddová, PhD., nakl. Parenting Press, Inc. (1993). Jsou bystré, snaží se ovládat situaci, bývají ustrašené a přitom nabité energií. Aktivní čilé děti (aktive alert children) bývají často chybně diagnostikovány jako hyperaktivní či trpící poruchami učení. Dr. Buddová poskytuje jasnou definici jejich charakteristických rysů, a její kniha je průvodcem, vedoucím k jejich pochopení i k aplikaci každodenních rodičovských strategií. Living with the Active Alert Child: Groundbreaking Strategies for Parents, revised, Linda S. Budd, Ph.D. Parenting Press, Inc. (1993). Bright, controlling, fearful, and highly energetic, active alert children are frequently misdiagnosed as hyperactive or learning disabled. Dr. Budd provides a clear definition of characteristics, a guide to understanding and day-to-day parenting strategies. 23. RODIČOVSKÝ PRŮVODCE K PREVENCI SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ: TIPY, JAK UDRŽET VAŠE DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ V BEZPEČÍ. Catalina Herresias(ová), MSW, PhD, Kidsrights (dětská práva), nakl. JIST Publishing, Inc. (2003). Tato 28 stránková knížečka dává rodičům tipy na to, jak rozpoznat příznaky sexuálního zneužívání, jak identifikovat potenciálního zneuživatele a jak učit své dítě vyhýbat se nebezpečným situacím. Parent s Guide to Prevent Child Sexual Abuse: Tips to Keep Your Kids and Teens Safe. Catalina Herrerias, MSW, Ph.D. Kidsrights, JIST Publishing, Inc. (2003). This 28 page booklet gives parents tips on how to recognize the signs of sexual abuse, identify a potential abuser and teach their children to avoid unsafe situations. 24. PRŮVODCE RODIČOVSKOU CESTOU. 3. vydání, Timothy J. Kahn, nakl. Safer Society Press (2002). Tato pracovní kniha je určená rodičům spolu s pracovní knihou o mladých s problémy v sexuálním chování: Cesty: Průvodcovská pracovní knížka pro mládež na počátku léčby (Pathways:A Guided Workbook for Youth Beginning Treatment). Léčba dětí s problémy v sexuálním chování bývá úspěšnější, pokud se do ní zapojí i rodiče. Tato pracovní kniha poskytuje rodičům informace, podporu a praktické kroky k tomu, jak pomoci svým dětem znovuzískat zdravý život. Pathways Guide for Parents, 3rd ed., Timothy J. Kahn. Safer Society Press (2002). This workbook was designed for parents use with the workbook for youth with sexual behavior problems: Pathways: A Guided Workbook for Youth Beginning Treatment. Treatment of children with sexual behavior problems is more likely to be successful when parents are involved. This workbook gives parents information, support and practical steps to help their children reclaim healthy lives. 25. CESTY. PRŮVODCOVSKÁ KNÍŽKA PRO MLÁDEŽ NA POČÁTKU LÉČBY. 3. vydání. Timothy J. Kahn, nakl. Safer Society Press (2002). Tato pracovní kniha je určena pro mládež s problémy v sexuálním chování ve věku od 11 do 21 let, ale lze ji použít také jak u některých starších, tak mladších lidí. Tato kniha není sama o sobě kompletním léčebným programem. Příběhy a cvičení v Cestách jsou uspořádány tak, aby se hodily jak k individuální, tak ke skupinové či k rodinné terapii. Pathways: A Guided Workbook for Youth Beginning Treatment, 3rd ed., Timothy Kahn. Safer Society Press (2002). This workbook is designed for youth with sexual behavior problems between the ages of but can be used with some older and/or younger people. The book is not a complete treatment program in and of itself. The stories and exercises in

10 Pathways are designed to complement individual, group and family therapy. 26. SEBER SI SVOJE PONOŽKY. A DALŠÍ DOVEDNOSTI, POTŘEBNÉ PRO DORŮSTAJÍCÍ DĚTI! PRAKTICKÝ PRŮVODCE VÝCHOVOU ZODPOVĚDNÝCH DĚTÍ. Elisabeth Crary (ová), nakl. Parenting Press, Inc. (1999). Tato kniha učí rodiče dětí od předškoláků po teenagery tomu, jak mají povzbuzovat své děti k zodpovědnosti, takže takové děti se pak pravděpodobněji stávají zodpovědnějšími a vnitřně motivovanějšími. Pick Up Your Socks and Other Skills Growing Children Need! A Practical Guide to Raising Responsible Children, Elizabeth Crary. Parenting Press, Inc. (1999). This book teaches parents of pre-schoolers through teens how to encourage their children to take responsibility so that children are more likely to become accountable and self-motivated. 27. LÁSKA A JEJÍ HRANICE: PORADENSKÉ NÁSTROJE TVŮRČÍHO RODIČOVSTVÍ. Elizabeth Crary(ová), nakl. Parenting Press, Inc.(1994). Tato 48 stránková knížečka dává rodičům spoustu užitečných nápadů o tom, jak bezpečně, ve vzájemné spolupráci schopně vychovávat děti ve věku od 0 do 8 let. Učí nás, jak se vyhýbat problémům, jak odměňovat dobré chování, rozpoznávat pocity, učit děti novým dovednostem a vymezovat hranice. Love and Limits: Guidance Tools for Creative Parenting, Elizabeth Crary. Parenting Press, Inc. (1994). This 48 page booklet gives parents lots of useful ideas for raising secure, cooperative, and capable children, aged 0-8. It teaches how to avoid problems, reward good behavior, acknowledge feelings, teach new skills and set limits. 28. PŘÍPRAVA NA RODIČOVSTVÍ (knížečka). JÁ JSEM TVOJE DÍTĚ. POCHOD ŠESTÁKOVÝCH ORGANIZACÍ. Tato knížečka popisuje proces prenatální péče a dává vám tipy, jak o sebe pečovat, pokud jste těhotná. Preparing for Parenthood (booklet). I Am Your Child. March of Dimes organization. This booklet describes the process of prenatal care and gives tips about how to care for oneself when one is pregnant. 29. PREVENCE SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ. FAKTA O TĚCH, KDO BY TO MOHLI SPÁCHAT. ZASTAVME TO HNED TEĎ! Nakl. The Safer Society Press (2005). Tato knížečka definuje sexuální zneužívání dětí, poví nám, co je s tím třeba dělat, uvádí i varovné signály a pojednává také o tom, jak je tomu možné předcházet. Prevent Child Sexual Abuse: Facts About Those Who Might Commit It. Stop It Now! The Safer Society Press (2005). This booklet defines child sexual abuse, tells what to do about it and provides warning signs about how to prevent it. 30. VÝCHOVA DĚTÍ, JEŽ ODMÍTAJÍ BÝT VYCHOVÁVÁNY: RODIČOVSKÉ DOVEDNOSTI A TERAPEUTICKÉ INTERVENCE U NEJOBTÍŽNĚJI VYCHOVÁVATELNÝCH DĚTÍ. Dave Ziegler, PhD. Tato kniha poskytuje základy výchovy dětí, které lžou, kradou, jsou hyperaktivní, traumatizované, plné nedůvěry, agresivní, bojechtivé či výbušné. Ukazuje, jak lze pro ně vytvářet prostředí naděje, kde děti

vyroční zpráva annual report

vyroční zpráva annual report vyroční zpráva annual report 2009 Obsah Contens KAPiTOLA i Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Příklady konkrétních podpořených projektů 9 Kalendář akcí 14 Veřejné sbírky

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2005 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org Miloš Šifalda Head of Educational Department of Regional Office of Southern Moravia School Act and Innovative Trends in Brno Second volume of international

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014. sborník příspěvků / proceedings. Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.)

SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014. sborník příspěvků / proceedings. Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.) 1 SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014 sborník příspěvků / proceedings Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.) 2 1 Univerzita Palackého v Olomouci SPOLEČNÝ PROSTOR / COMMON SPACE 2014 Martina Friedlová

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Mezinárodní konference Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Program Konference je pořádána v rámci projektu Společně k dobré správě, který je financován z prostředků

Více

Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ. 9. 10. øíjna 2014 Olomouc. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ. 9. 10. øíjna 2014 Olomouc. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ 9. 10. øíjna 2014 Olomouc PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Konference je pořádána v rámci realizace projektu Restart

Více

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H.

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H. Obsah Plenární přednášky...3 Slezáčková, A.: Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi...3 Slezáčková, A., Havigerová, J.M.: Vybrané souvislosti prožívaného štěstí u vzorku české populace...3

Více

Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012.

Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012. SPONDEA, o.p.s. je poskytovatelem

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

OBSAH LIST OF CONTENTS

OBSAH LIST OF CONTENTS OBSAH LIST OF CONTENTS Vydala Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Copyright 2002 by Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Redakce: Fotografie: Obálka:

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace.

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace. Občanské sdružení ROSA oslavilo v roce 2008 patnáct let své činnosti ROSA završila v červenci 2008 patnáct let pomoci ženám - obětem domácího násilí. ROSA byla založena v roce 1993 jako nadace, v roce

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future.

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future. Dear Colleagues, It is both my privilege and pleasure to welcome you to the Second International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, organized jointly by the Department of Psychology,

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Středoškolská příručka pro rodiče

Středoškolská příručka pro rodiče Středoškolská příručka pro rodiče Ucelený obraz Budoucnost vašeho dítěte na katolické střední škole a po ní dále CZECH V Torontské katolické školské radě přetváříme svět prostřednictvím svědectví, víry,

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

NEZDI PROXIMA SOCIALE

NEZDI PROXIMA SOCIALE NEZDI PROXIMA SOCIALE Výroční zpráva Annual report 2012 Prvky jubilejní komunikace použité ve vlacích ČD Elements of anniversary communication used in Czech Railways trains Někdy zajdu do nízkoprahového

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality 21. - 22. 1.

XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality 21. - 22. 1. XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hranice normality 21. - 22. 1. 2013 Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci Bulletin

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Ministerstvo zahraničních věci České republiky Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních

Více

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Bakalářská práce Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Vypracovala: Klára Řádková Vedoucí

Více

Deset let. Nadace Naše dítě

Deset let. Nadace Naše dítě Deset let 10 Nadace Naše dítě Lásku a bezpečí všem dětem Obsah Úvodní slovo ředitelky a zakladatelky Nadace Naše dítě Ing. Zuzany Baudyšové 4 Desetiletí s dětmi a pro děti 6 Rodokmen Nadace Naše dítě

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Uplatňování forem ucelené rehabilitace v domově pro seniory

Uplatňování forem ucelené rehabilitace v domově pro seniory Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Uplatňování forem ucelené rehabilitace v domově pro seniory bakalářská práce Autor práce: Iva Štramberská Studijní program: Rehabilitace

Více

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10 th, 2013 Vysoká škola finanční a správní University of Finance and Administration

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více