ANGLICKÁ ODBORNÁ KNIHOVNA S MOŽNOSTÍ PŮJČEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLICKÁ ODBORNÁ KNIHOVNA S MOŽNOSTÍ PŮJČEK"

Transkript

1 ANGLICKÁ ODBORNÁ KNIHOVNA S MOŽNOSTÍ PŮJČEK Cílová skupina čtenářů: knihy a publikace jsou určeny zejména profesionálům a studentům pracujícím v oblasti rodiny, dále rodičům, pěstounům a dalším pečovatelům. Pozn.: KNIHY JSOU POUZE V ANGLICKÉM ORIGINÁLE Seznam a stručná anotace: 1. DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU S NEMOŽNÝMI DĚTMI: JAK VYHRÁT BITVU (DVOU) VŮLÍ. Dave Ziegler,PhD., nakl.acacia Publishing Inc.,2005 Tato kniha poskytuje poradenství pro práci s traumatizovanými a obtížně vychovatelnými dětmi v mnoha prostředích a situacích, jako jsou například: adopce, škola, soužití s rodiči a péče při pobytu mimo bydliště. Kniha obsahuje také proces léčby trasumatu o deseti postupných krocích stejně jako kasuistiky, praktické aplikace a pohotové nápovědy rodičům. Achieving Success with Impossible Children: How to Win the Battle of Wills. Dave Ziegler, Ph.D., Acacia Publishing, Inc. (2005) This book provides guidance for working with traumatized and challenging children in multiple settings, such as; adoption, school, with parents, and in residential care. It includes a ten step process for trauma treatment as well as case examples, practical applications and hands-on suggestions for parents. 2. MOSTEM JE LÁSKA: POUŤ ŽALEM K RADOSTI PO SMRTI DÍTĚTE. Cheron Joy Mayhallová, nakl.trafford Puiblishing, Toto je příběh matky o tom, jak se uzdravovala ze smrti svého malého dítěte. Popisuje své aktuální myšlenky a pocity ve chvílích hlubokého žalu a uvolňuje čtenářovy emoce fiktivním přepisem vyprávění svého syna o nebi a jeho příhodami strýčka Alexe. The Bridge is Love: A Journey Through Grief to Joy After the Death of a Child. Cheron Joy Mayhall, Trafford Publishing (2005). This is a mother s story about her healing from the death of her young child. She describes her actual thoughts and feelings while grieving and relieves the reader s emotions through a fictional account of her son s exploration of Heaven and his Uncle Alex s storytelling. 3. BUDOVÁNÍ DŮVĚRY: TVOŘTE ROZDÍLY V ŽIVOTĚ SVÉHO DÍTĚTE (Pracovní kniha,) PROGRAM RODIČOVSKÝCH DOVEDNOSTÍ V REÁLNÉM ŽIVOTĚ, nakl.hazelden, Cvičení v této pracovní knize učí rodiče, jak pomoci svým dětem při znovuzískávání důvěry, když se jejich partner - alkoholik uzdravuje ze (zne)užívání alkoholu. Building Trust: You Make a Difference in Your Child s Life (Workbook), The Real Life Parenting Skills Program, Hazelden (1995). The exercises in this workbook teach parents how to help their children regain trust when their alcoholic parent is in recovery from alcohol abuse.

2 4. ŠIKANA V AUTOBUSE. Carl. W. Bosch, nakl. Parenting Press Inc. (1988). Tato kniha pomáhá dětem chápat své pocity při šikanování jiným dítětem a dává jim podněty k různým způsobům, jak na to reagovat. Bully on the Bus. Carl W. Bosch, Parenting Press, Inc. (1988). This book helps children understand feelings about being bullied by another child and gives them ideas for different ways of responding. 5. JAK ZACHÁZET S POCITY: JSEM ROZRUŠENÝ(Á). Elizabeth Crary(ová), nakl. Parenting Press (1994). JAK ZACHÁZET S POCITY: JSEM VYDĚŠENÝ(Á). Elizabeth Crary(ová),nakl. Parenting Press (1994). JAK ZACHÁZET S POCITY: JSEM ŠÍLENÝ(Á). Elizabeth Crary(ová), nakl. Parenting Press (1994). Tyto knihy pomáhají rodičům učit děti, jak mají vědět o tom, co cítí, a rozhodnout se, jak mají reagovat. Ukazují rodičům a dětem, jak otevřeně diskutovat o svých pocitech a nabízejí dětem specifické možnosti volby. Poskytují rodičovský model rolí pro ty rodiče, jež si přejí spíše reagovat na pocity dítěte než aby je ignorovali. Dealing with Feelings: I m Excited. Elizabeth Crary, Parenting Press (1994). Dealing with Feelings: I m Scared. Elizabeth Crary, Parenting Press (1994). Dealing with Feelings: I m Mad. Elizabeth Crary, Parenting Press (1994). These books help parents teach children how to know what they are feeling and decide how to respond. They show parents and children discussing feelings openly and offer specific optins for children. It provides a role model for parents who wish to respond to children s feelings rather than ignoring them. 6. DIALEKTICKÁ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE V SOUKROMÉ PRAXI: PRAKTICKÝ A SOUBORNÝ PRŮVODCE. Thomas Marra, PhD., nakl. New Harbinger Publications, Inc (2005). Tato kniha popisuje dialektickou behaviorální terapii (DBT) a její použití v psychoterapii včetně výzkumy podložených důkazů o efektivnosti této léčby při akutních mentálních poruchách, souvisejících s náladou, úzkostí, (ne)zvládáním impulzivity, drogovou závislostí, psychickými poruchami stravování, komorbidními poruchami a poruchami osobnosti. Dialectical Behavior Therapy in Private Practice: A Practical and Comprehensive Guide. Thomas Marra, Ph.D., New Harbinger Publications, Inc. (2005). This book describes DBT therapy and its use in psychotherapy including research-based evidence for effective treatment of acute mental disorders related to mood, anxiety, impulse-control, addiction, eating, comorbid conditions and personality disorders. 7. JAK VYKONÁVAT RODINNOU TERAPII: DOVEDNOST A TVOŘIVOST V KLINICKÉ PRAXI. Robert Taibbi, nakl. The Guilford Press (1996). Tato kniha poskytuje vodítko, nácvik dovedností a emoční podporu rodinným terapeutům. Povzbuzuje terapeuty k tomu, aby přistupovali k rodinné terapii způsobem, jenž nejlépe vyhovuje jim samotným, jejich osobnostem, hodnotám a dovednostem. Kniha zahrnuje příruční cvičení, kazuistiky a nápady, jak rozšiřovat svůj okruh

3 terapeutických možností. Doing Family Therapy: Craft and Creativity in Clinical Practice. Robert Taibbi, The Guilford Press (1996). This book provides guidance, skills and emotional support to family therapists. It encourages therapists to approach family therapy in ways that suit their own personalities, values, and skills. It includes hands-on exercises, case examples, and ideas about how expand your range of therapeutic options. 8. NEDOVOLTE EMOCÍM, ABY ŘÍDILY VÁŠ ŽIVOT: JAK JE DIALEKTICKÁ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE MŮŽE DOSTAT POD KONTROLU. Scott E. Spradslin, M. A., nakl. New Harbinger Publications, Inc. (2003). Tato kniha pomáhá lidem, které často vyvádějí z emoční rovnováhy pocity deprese či hněvu. Vede jednotlivce i terapeuty k tomu, jak mají zacházet s nadměrně silnými pocity, aby stresy každodenního života nepřehlušily schopnosti daného jedince ovládat se, a to zdravým a produktivním způsobem. Don t Let Your Emotions Run Your Life: How Dialectical Behavioral Therapy Can Put You in Control. Scott E. Spradlin, M.A., New Harbinger Publications, Inc. (2003). This book helps people who often are knocked off balance by depressed or angry feelings. It guides individuals and therapists in dealing with overpowering feelings so that daily life stresses don t overwhelm the individual s capacity to manage themselves in healthy and productive ways. 9. SLON V OBÝVÁKU: KNÍŽKA PRO DĚTI. Jill M. Hastingsová, M.S., Marion H. Typpo(vá) PhD., nakl Hazeldon Publishing (1984). Tato kniha pojednává o životě rodiny, jejímž problémem je pití. Poskytuje způsob, jak si začít povídat o věcech, o nichž je těžké si povídat. Je napsaná pro děti, ale může být zrovna tak užitečná i dospělým, zejména v rodinné terapii. An Elephant in the Living Room: The Children s Book. Jill M. Hastings, M.S., Marion H. Typpo, Ph.D., Hazeldon Publishing (1984). This book is about living in a family where drinking is a problem. It provides a way to begin talking about things that are difficult to talk about. It is written for children but could be useful for adults as well, particularly in family therapy. 10. PROGRAMOVÝ MANUÁL LÉČBY SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ V RODINĚ (Family Sex Abuse Treatment,FSAT).(Zahrnuje 4 svazky). Služby na ochranu dětí (Child Protective Services), oddělení Služby na ochranu dětí ve státě Oregon, oddělení lidských zdrojů (State of Oregon Children s Services Division, Department of Human Resources). Nyní Oddělení služeb pro lidi, pododdíl pro blaho dětí (Department of Human Services, Child Welfare Division). 10 a) SVAZEK 1: PROGRAMOVÝ MANUÁL ÚVODU DO FSAT. Popisuje filosofii léčby, dynamiku incestní rodiny, ideální program na léčbu incestu, hodnocení traumatu oběti sexuálního zneužívání, plán léčby, prostředky léčby, usnesení vést si knihu či sešit k nalepování příslušných výstřižků, proces objasnění (rolí) obětí a útočníků, návštěvy mezi oběťmi a útočníky a pak znovusjednocování rodin.

4 10b) SVAZEK 2: PROGRAMOVÝ MANUÁL FSAT PRO LÉČBU MALÝCH DĚTÍ. Léčebné činnosti použitelné u malých dětí. Dodatek knihy zahrnuje informace o (terapeutických) skupinách a přehled významných sporných témat, která korelují s traumatem, dobu, kdy zneužívání vychází najevo, a (různé) doplňkové aktivity. 10c) SVAZEK 3: PROGRAMOVÝ MANUÁL FSAT PRO LÉČBU DOSPÍVAJÍCÍCH. Léčebné činnosti použitelné u dospívajících.dodatek knihy zahrnuje informace o (terapeutických) skupinách, přehled významných sporných témat, která korelují s traumatem, činnosti, týkající se vztahů s tím z rodičů, jenž nebyl útočníkem, sebeochrana, asertivita, skupinové (terapeutické) činnosti a syllaby (podklady pro přednášky). 10d) SVAZEK 4: PROGRAMOVÝ MANUÁL FSAT PRO LÉČBU NEÚTOČÍCÍCH RODIČŮ. Léčebné činnosti, jichž se používá při léčbě těch rodičů, kteří nejsou útočníky, včetně skupinového programu, mýtů a chybných koncepcí ohledně sexuálního zneužívání, porozumění sexuálnímu útočníkovi, (terapeutická) práce s pocity útočníka, pomoc rodičům při pochopení korektivního myšlení, podpora dětských obětí, cyklus zneužívání, objasnění, téma znovusjednocení (rodiny) a chování dětí, vztahující se k sexu a sexualitě. Family Sex Abuse Treatment (FSAT) Program Manuals (Includes 4 volumes), Child Protective Services, State of Oregon Children s Services Division, Department of Human Resources (Now Department of Human Services, Child Welfare Division). Volume 1: FSAT Program Manual Introduction Describes philosphy of treatment, dynamics of the incestuous family, the ideal incest program, the sexual victim trauma assessment, treatment planning, treatment modalities, the resolution scrapbook, the clarification process for victims and offenders, visitation between victims and offenders and reunification of families. Volume 2: FSAT Program Manual for Treatment of Young Children Treatment activities for use with young children, addendum includes information on groups, an overview of significant issues correlating with trauma, times when the abuse will surface, and additional activities. Volume 3: FSAT Program Manual for Treatment of Adolescents Treatment activities for use with adolescents, addendum includes information on groups, an overview of significant issues correlating with trauma, activities dealing with relationships with non-offending parents, self protection, assertiveness, group activities and hand-outs. Volume 4: FSAT Program Manual for Treatment of Non-Offending Parents Treatment activities for use with non-offending parents including group format, myths and misconceptions about sexual abuse, understanding the sexual offender, dealing with feelings toward the offender, helping the parent understand corrective thinking, support to child victims, cycle of abuse, clarification, reunification issues, children s behaviors related to sex and sexuality. 11. POCITY MALÝCH DĚTÍ: KDYŽ JSTE NESMĚLÍ A VÍTE O TOM: Elizabeth Crary(ová) a Shari Steelsmithová, nakl. Parenting Press (1996). Tato veselá knížka povzbuzuje batolata, jak mají vyjádřit svoje pocity. Feelings for Little Children: When You re Shy and You Know It. Elizabeth Crary & Shari Steelsmith, Parenting Press (1996). This fun book encourages toddlers to express their feelings.

5 12. PRVNÍ LÉTA PŘETRVÁVAJÍ NAVŽDY: PRAKTICKÉ RADY RODIČŮM (na DVD). Rob Reiner. JÁ JSEM TVŮJ DĚTSKÝ VIDEOSERIÁL (2005). Knížečka: PRVNÍ LÉTA PŘETRVÁVAJÍ NAVŽDY: The New Brain Research (Nový výzkum mozku) and Your Child s Healthy Development (a zdravý vývoj Vašeho dítěte). The First Years Last Forever: Practical Advice for Parents (DVD), Rob Reiner. I Am Your Child Video Series (2005). Booklet: The First Years Last Forever: The New Brain Research and Your Child s Healthy Development. 13. SKUPINOVÁ TERAPIE SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÝCH DĚTÍ. Joan Golden Mandellová a Linda Damonová, nakl. The Guilford Press (1989). Tento manuál je nástrojem pro terapeuty, kteří pracují s oběťmi sexuálního zneužívání dětí a s jejich rodiči. Poskytuje program pro děti v obdobích latence a dospívání a pro dospělé, jak určit, zda dochází či nedochází k sexuálnímu zneužívání a jak ho odhalit. Programový model je sice určen pro (terapeutické) skupiny, avšak (jednotlivá) cvičení mohou být modifikována pro individuální a/nebo rodinnou terapii. Group Treatment for Sexually Abused Children. Joan Golden Mandell and Linda Damon. The Guilford Press (1989). This manual is a tool for therapists working with child sexual abuse victims and their parents. It provides a program for latency aged and adolescent children and adults to address sexual abuse and disclosure. The program model is for groups; however, exercises can be modified for individual and/or family treatment 14 a) JAK ZACHÁZET S HNĚVEM: ZMĚŇTE SITUACE V ŽIVOTĚ SVÉHO DÍTĚTE (knížečka). The Real Life Parenting Skills Program (Program rodičovských dovedností pro opravdový život), nakl.. Hazelden (1995). Tato rozsahem maličká příručka je napsána pro rodiče, kteří se léčí z alkoholismu a přitom se potýkají s (různými) spornými tématy rodičovství. Učí nás, jak máme zacházet s hněvem a jak i v takové situaci lze vytvořit dobrou komunikaci mezi rodičem a dítětem. 14 b) JAK ZACHÁZET S HNĚVEM: ZMĚŇTE SITUACI V ŽIVOTĚ SVÉHO DÍTĚTE (příručka.) The Real Life Parenting Skills Program (Program rodičovských dovedností pro opravdový život), nakl Hazelden (1995). Tuto příručku se doporučuje používat spolu s předchozí knížečkou Jak zacházet s hněvem. Obsahuje různá cvičení, která zvyšují míru porozumění myšlenkám a nápadům, jež jsou obsaženy v předchozí knížečce. Handling Anger: You Make a Difference in Your Child s Life (Booklet), The Real Life Parenting Skills Program, Hazelden (1995). This pamphlet is written for parents who are in treatment for alcoholism and are dealing with parenting issues. It teaches how to deal with anger and to build good communication between parents and children in this situation. Handling Anger: You Make a Difference in Your Child s Life (Workbook), The Real Life Parenting Skills Program, Hazelden (1995). This workbook is designed to be used with the Handling Anger pamphlet. It provides exercises to increase understanding of the ideas in the pamplet.

6 15. JAK LÉČIT TRAUMA ZNEUŽÍVÁNÍ: PŘÍRUČKA PRO ŽENY. CITLIVÝ PRŮVODCE KROK ZA KROKEM. Mary Ellen Copelandová, MA, MS, a Maxine Hartusová, PhD., nakl. New Harbinger Publications, Inc. (2000). Tato příručka je praktický průvodce uzdravováním a léčebným procesem u žen, jež prožily sexuální, emoční či fyzické zneužívání v dětství a/nebo v dospělosti. Pomáhá rozpoznat, zda trauma z dětství mělo či nemělo dopad na život daného člověka v dospělosti a obsahuje vzdělávací informace, různá cvičení a podporu při uzdravování. Healing The Trauma of Abuse: A Women s Workbook. A Gentle, Step-by-Step Guide, Mary Ellen Copeland, MA, MS and Maxine Hartus, Ph.D. New Harbinger Publications, Inc. (2000). This workbook is a practical guide through the recovery and healing process for women who have experienced sexual, emotional, or physical abuse in childhood and/or adulthood. It helps identify whether childhood trauma has had an effect on one s adult life and provides education, exercises and support for healing. 16. POMOC ZNEUŽÍVANÝM DĚTEM: KNIHA PRO TY, KDO PRACUJÍ SE SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÝMI DĚTMI. Patricia Kehoe(ová), PhD., nakl. Parenting Press, Inc. (1988). Tato 42 stránková knížečka pomáhá poradcům, učitelům a rodičům ohledně praktických nápomocných informací a činností, které lze použít při práci se sexuálně zneužívanými dětmi ve věku od 3 do 12 let. Helping Abused Children: A Book for Those Who Work with Sexually Abused Children, Patricia Kehoe, Ph.D. Parenting Press, Inc. (1988). This 42 page booklet assists counselors, teachers or parents with practical, helpful information and activites for use with sexually abused children ages POMOC DĚTEM S PROBLÉMY V SEXUÁLNÍM CHOVÁNÍ: PŘÍRUČKA PRO PROFESIONÁLY A PEČOVATELE. 2. vydání. Toni Cavanagh Johnson(ová), PhD. Family Violence and Sexual Assault Institute (Ústav pro práci s násilím v rodině a se sexuálními útoky) (2004). Tato knížečka je průvodce pro pomoc dětem s problémy v sexuálním chování tím, že jim pomáhá vytvářet zdravé prostředí a vyvíjí pro ně léčebný plán. K lepšímu pochopení problémů se sexuálním chováním je nezbytné přečíst si knížečku: Porozumění sexuálnímu chování dětí: co je přirozené a zdravé (Understanding Children s Sexual behaviors:what s Natural and Healthy). Helping Children with Sexual Behavior Problems: A Guidebook for Professionals and Caregivers, 2nd ed. Toni Cavanagh Johnson, Ph.D. Family Violence and Sexual Assault Institute, (2004). This booklet is a guide for helping children with sexual behavior problems by creating a healthy environment and developing a treatment plan with the child. In order to better assess sexual behavior problems, it is necessary to read the booklet: Understanding Children s Sexual behaviors: What s Natural and Healthy. 18. JÁ JSEM TVÉ DÍTĚ. Videosérie: PRAKTICKÉ RADY RODIČŮM, RODIČOVSKÉ AKCE PRO DĚTI (2005). Tato videosérie je vhodná jak pro (lékařské, poradenské či pedagogické) profesionály, tak pro rodiče. Knížečky, popisující v písemné formě koncepce z těchto videí, jsou k dispozici. 18a) KÁZEŇ: UČENÍ, JAK VYMEZIT MEZE (ve výchově) S LÁSKOU. Kázeň je po lásce druhý nejdůležitější dar, který můžeme dát svým dětem. Toto video nás učí, jak používat kázeň při výchově, jak (pokud možno) netrestat, ale jednat tak, aby se dítě nakonec samo naučilo vymezit si své vlastní hranice (chování) a aby si tyto lekce odneslo do života.

7 18b) PRVNÍ LÉTA PŘETRVÁVAJÍ NAVŽDY: NOVÝ VÝZKUM MOZKU A ZDRAVÝ VÝVOJ VAŠEHO DÍTĚTE. Toto video vás učí, jak podporovat u malých dětí jejich zdravý vývoj a připravenost na školní docházku. Popisuje také, jak jsou rané zkušenosti důležité při utváření způsobu, jímž se lidé učí, myslí a chovají se po zbytek svého života. Poskytuje také základní informace o současném výzkumu na téma vývoje mozku dítěte, jež pomáhají tomu, kdo toto video sleduje, pochopit, jak je důležitý prožitek rané náklonnosti u kojenců a malých dětí. 18c) KVALITNÍ PÉČE O DÍTĚ: ZVOLIT SI SPRÁVNOU VOLBU PRO SEBE I PRO SVÉ DÍTĚ. Jak čím dál tím více rodičů pracuje mimo domov, musejí čelit výzvě, jež zní: nalézt kvalitní péči o dítě pro své vlastní ratolesti. Studie ukazují, že nejranější (citové) prožitky dítěte mají hluboký dopad na způsob, jímž se vyvíjí jejich mozek a mohou (příznivě či nepříznivě) ovlivnit jak jejich schopnost učit se, tak pozdější úspěch v životě. Toto video nabízí všeobecné tipy, jak najít kvalitní péči o dítě, co je při tom (hlavně) třeba hledat, jaké možnosti volby máme k dispozici a jaké otázky bychom si měli klást. 18d) PŘIPRAVEN(A) K UČENÍ: ZÁKLADNÍ TIPY PRO RANOU GRAMOTNOST. Toto video poskytuje tipy na pomoc rodičům, jak podporovat gramotnost u malých dětí. 18e) BEZPEČNĚ OD SAMÉHO ZAČÁTKU. Toto video poskytuje informace o základech bezpečnosti dětí, včetně cestování autem, krmení, spaní, přebalování plínek, koupání a potenciálních hazardů. 18f) BÝT OTCEM. Současný výzkum ukazuje, že otcové mají na své děti trvalý vliv už od jejich nejranějších prožitků. Toto video povzbuzuje otce k tomu, aby se zapojili (do výchovy svých dětí) od samého začátku a poskytuje nápady pro začlenění a zapojení otců do života svých dětí. 18g)VAŠE ZDRAVÉ DÍTĚ. Toto video podává základní informace o tom, jak pečovat o novorozeně a poskytuje některé tipy také ohledně péče o batolata. I Am Your Child Video Series: Practical Advice for Parents, Parents Action for Children (2005) This video series is appropriate for both professionals and parents. Booklets describing the concepts in the videos are available. Discipline: Teaching Limits With Love After love, discipline is the most important gift we give our children. This video teaches how to use discipline for teaching, not punishing so that the child eventually learns to set her own limits and will carry those lessons throughout her life. The First Years Last Forever: The New Brain Research and Your Child s Healthy Development This video teaches how to promote young children s healthy development and school readiness. It describes the importance of early experiences in shaping the way people learn, think and behave for the rest our their lives. It provides basic information about current research in infant brain development which helps the viewer to understand the importance of the early attachment experience for infants and young children. Quality Child Care: Making the Right Choice for You and Your Child As more and more parents work outside the home, they are faced with the challenge of finding quality child care for their children. Studies show that children s earliest experiences have a profound impact on the way their brains develop and can affect their ability to learn and succeed later in life. This video provides general tips on finding quality child care, what to look for, what options are available and what questions to ask.

8 Ready to Learn: Essential Tips for Early Literacy This video provides tips for helping parents to promote literacy in young children. Safe From the Start This video provides information on basic child safety including travel in autos, feeding, sleeping, diapering, bathing, and potential hazards. To Be A Father Current research shows that fathers have a lasting impact on their children from their earliest experiences. This video encourages fathers involvement from the very beginning and provides ideas for including and involving fathers in their children s lives. Your Healthy Baby This video gives basic information about how to care for a newborn infant and provides some tips for caring for toddlers. 19. TO JE MOJE TĚLO: KNIHA O UČENÍ MALÝCH DĚTÍ, JAK MAJÍ VZDOROVAT NEVHODNÝM DOTEKŮM. Lory Freemanová, nakl. Parenting Press (1982). Tato kniha nás učí, že malé děti by měly mít své vlastní tělo pod kontrolou a povzbuzuje děti ohledně sebeprosazování vůči jiným dětem či dospělým, kteří dělají věci, jež způsobují, že se děti cítí nepříjemně. It s My Body: A Book to Teach Young Children How to Resist Uncomfortable Touch. Lory Freeman, Parenting Press (1982). This book teaches that young children should be in control of their own bodies and encourages children to assert themselves with children and adults who do things that make them feel uncomfortable. 20. PRŮVODCE PRO DĚTI O TOM, KOMU LZE DŮVĚŘOVAT: CHRAŇTE SE DOMA, VE ŠKOLE I NA INTERNETU. Catalina Herrerias(ová), MSW, PhD, Kidsrights (dětská práva), nakl. JIST Publishing Inc. (2003). Tato knížečka je užitečná při učení kteréhokoliv dítěte ohledně jeho bezpečnosti v případech či situacích, které by každé dítě mělo znát a které se týkají jeho osobního bezpečí, asertivity, dobrých a špatných doteků, bezpečnosti (při surfování) na internetu a osobní podpory (dospělých dětem). Zahrnuje také různé činnosti, plánovací listy a hraní rolí. A Kid s Guide to Who You Can Trust: Protect Yourself at Home, at School, and on the Internet, Catalina Herrerias, MSW, Ph.D. Kidsrights, JIST Publishing, Inc. (2003). This booklet is useful in teaching safety tips every child should know in regards to personal safety, assertiveness, good and bad touch, internet safety, and personal support. It includes activities, worksheets and role plays. 21. POJĎME SI POVÍDAT: DOSPĚLÍ VYPRÁVĚJÍ DĚTEM O SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ. ZASTAVME TO HNED TEĎ! Nakl. The Safer Society Press (2005). Tato 14 stránková knížečka pomáhá čtenáři v tom, aby se dozvěděl, jak si má (s dítětem) povídat o tématech, jež by mohly mít vztah k sexuálnímu zneužívání. Učit se, jak si povídat o tématech kolem sexuálního zneužívání, může ochránit dítě, nebo pomoci někomu, kdo zápolí s tímto druhem problémů. Let s Talk: Adults Talking to Adults about Child Sexual Abuse. Stop It Now! The Safer Society Press (2005). This 14 page booklet helps the rader know how to talk about concerns they may have related to sexual abuse. Learning how to talk about sexual abuse concerns can help protect a child or help someone who is dealing with this sort of problem.

9 22. ŽIVOT S AKTIVNÍM ČILÝM DÍTĚTEM: PRŮKOPNICKÉ RODIČOVSKÉ STRATEGIE. Revidované vydání. Linda S. Buddová, PhD., nakl. Parenting Press, Inc. (1993). Jsou bystré, snaží se ovládat situaci, bývají ustrašené a přitom nabité energií. Aktivní čilé děti (aktive alert children) bývají často chybně diagnostikovány jako hyperaktivní či trpící poruchami učení. Dr. Buddová poskytuje jasnou definici jejich charakteristických rysů, a její kniha je průvodcem, vedoucím k jejich pochopení i k aplikaci každodenních rodičovských strategií. Living with the Active Alert Child: Groundbreaking Strategies for Parents, revised, Linda S. Budd, Ph.D. Parenting Press, Inc. (1993). Bright, controlling, fearful, and highly energetic, active alert children are frequently misdiagnosed as hyperactive or learning disabled. Dr. Budd provides a clear definition of characteristics, a guide to understanding and day-to-day parenting strategies. 23. RODIČOVSKÝ PRŮVODCE K PREVENCI SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ: TIPY, JAK UDRŽET VAŠE DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ V BEZPEČÍ. Catalina Herresias(ová), MSW, PhD, Kidsrights (dětská práva), nakl. JIST Publishing, Inc. (2003). Tato 28 stránková knížečka dává rodičům tipy na to, jak rozpoznat příznaky sexuálního zneužívání, jak identifikovat potenciálního zneuživatele a jak učit své dítě vyhýbat se nebezpečným situacím. Parent s Guide to Prevent Child Sexual Abuse: Tips to Keep Your Kids and Teens Safe. Catalina Herrerias, MSW, Ph.D. Kidsrights, JIST Publishing, Inc. (2003). This 28 page booklet gives parents tips on how to recognize the signs of sexual abuse, identify a potential abuser and teach their children to avoid unsafe situations. 24. PRŮVODCE RODIČOVSKOU CESTOU. 3. vydání, Timothy J. Kahn, nakl. Safer Society Press (2002). Tato pracovní kniha je určená rodičům spolu s pracovní knihou o mladých s problémy v sexuálním chování: Cesty: Průvodcovská pracovní knížka pro mládež na počátku léčby (Pathways:A Guided Workbook for Youth Beginning Treatment). Léčba dětí s problémy v sexuálním chování bývá úspěšnější, pokud se do ní zapojí i rodiče. Tato pracovní kniha poskytuje rodičům informace, podporu a praktické kroky k tomu, jak pomoci svým dětem znovuzískat zdravý život. Pathways Guide for Parents, 3rd ed., Timothy J. Kahn. Safer Society Press (2002). This workbook was designed for parents use with the workbook for youth with sexual behavior problems: Pathways: A Guided Workbook for Youth Beginning Treatment. Treatment of children with sexual behavior problems is more likely to be successful when parents are involved. This workbook gives parents information, support and practical steps to help their children reclaim healthy lives. 25. CESTY. PRŮVODCOVSKÁ KNÍŽKA PRO MLÁDEŽ NA POČÁTKU LÉČBY. 3. vydání. Timothy J. Kahn, nakl. Safer Society Press (2002). Tato pracovní kniha je určena pro mládež s problémy v sexuálním chování ve věku od 11 do 21 let, ale lze ji použít také jak u některých starších, tak mladších lidí. Tato kniha není sama o sobě kompletním léčebným programem. Příběhy a cvičení v Cestách jsou uspořádány tak, aby se hodily jak k individuální, tak ke skupinové či k rodinné terapii. Pathways: A Guided Workbook for Youth Beginning Treatment, 3rd ed., Timothy Kahn. Safer Society Press (2002). This workbook is designed for youth with sexual behavior problems between the ages of but can be used with some older and/or younger people. The book is not a complete treatment program in and of itself. The stories and exercises in

10 Pathways are designed to complement individual, group and family therapy. 26. SEBER SI SVOJE PONOŽKY. A DALŠÍ DOVEDNOSTI, POTŘEBNÉ PRO DORŮSTAJÍCÍ DĚTI! PRAKTICKÝ PRŮVODCE VÝCHOVOU ZODPOVĚDNÝCH DĚTÍ. Elisabeth Crary (ová), nakl. Parenting Press, Inc. (1999). Tato kniha učí rodiče dětí od předškoláků po teenagery tomu, jak mají povzbuzovat své děti k zodpovědnosti, takže takové děti se pak pravděpodobněji stávají zodpovědnějšími a vnitřně motivovanějšími. Pick Up Your Socks and Other Skills Growing Children Need! A Practical Guide to Raising Responsible Children, Elizabeth Crary. Parenting Press, Inc. (1999). This book teaches parents of pre-schoolers through teens how to encourage their children to take responsibility so that children are more likely to become accountable and self-motivated. 27. LÁSKA A JEJÍ HRANICE: PORADENSKÉ NÁSTROJE TVŮRČÍHO RODIČOVSTVÍ. Elizabeth Crary(ová), nakl. Parenting Press, Inc.(1994). Tato 48 stránková knížečka dává rodičům spoustu užitečných nápadů o tom, jak bezpečně, ve vzájemné spolupráci schopně vychovávat děti ve věku od 0 do 8 let. Učí nás, jak se vyhýbat problémům, jak odměňovat dobré chování, rozpoznávat pocity, učit děti novým dovednostem a vymezovat hranice. Love and Limits: Guidance Tools for Creative Parenting, Elizabeth Crary. Parenting Press, Inc. (1994). This 48 page booklet gives parents lots of useful ideas for raising secure, cooperative, and capable children, aged 0-8. It teaches how to avoid problems, reward good behavior, acknowledge feelings, teach new skills and set limits. 28. PŘÍPRAVA NA RODIČOVSTVÍ (knížečka). JÁ JSEM TVOJE DÍTĚ. POCHOD ŠESTÁKOVÝCH ORGANIZACÍ. Tato knížečka popisuje proces prenatální péče a dává vám tipy, jak o sebe pečovat, pokud jste těhotná. Preparing for Parenthood (booklet). I Am Your Child. March of Dimes organization. This booklet describes the process of prenatal care and gives tips about how to care for oneself when one is pregnant. 29. PREVENCE SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ. FAKTA O TĚCH, KDO BY TO MOHLI SPÁCHAT. ZASTAVME TO HNED TEĎ! Nakl. The Safer Society Press (2005). Tato knížečka definuje sexuální zneužívání dětí, poví nám, co je s tím třeba dělat, uvádí i varovné signály a pojednává také o tom, jak je tomu možné předcházet. Prevent Child Sexual Abuse: Facts About Those Who Might Commit It. Stop It Now! The Safer Society Press (2005). This booklet defines child sexual abuse, tells what to do about it and provides warning signs about how to prevent it. 30. VÝCHOVA DĚTÍ, JEŽ ODMÍTAJÍ BÝT VYCHOVÁVÁNY: RODIČOVSKÉ DOVEDNOSTI A TERAPEUTICKÉ INTERVENCE U NEJOBTÍŽNĚJI VYCHOVÁVATELNÝCH DĚTÍ. Dave Ziegler, PhD. Tato kniha poskytuje základy výchovy dětí, které lžou, kradou, jsou hyperaktivní, traumatizované, plné nedůvěry, agresivní, bojechtivé či výbušné. Ukazuje, jak lze pro ně vytvářet prostředí naděje, kde děti

11 s problémy mohou přijmout svou minulost, dovolit lidem, aby je měli rádi a starali se o ně, a samy sobě, aby rozkvetly a vyvíjely se. Raising Children Who Refuse to be Raised: Parenting Skills and Therapy Interventions for the Most Difficult Children. Dave Ziegler, Ph.D. This book provides the fundamentals for parenting a child who lies, steals, is hyperactive, traumatized, distrustful, aggressive, belligerent or explosive. It shows how to create an environment of hope wherein troubled children can begin to accept their past, allow people to love and care for them, bloom and develop. 31. VZTAHOVÉ TRAUMA INCESTU: RODINNÝ PŘÍSTUP K LÉČBĚ. Marcia Sheinberg(ová) a Peter Fraenkel, nakl. Guilford Press (2001). Tato kniha nám umožňuje pochopit incest a přistupovat k jeho léčbě na rodinné bázi. Těžištěm léčby je zapojení ostatních členů rodiny do komplexní spolupráce při léčbě a kniha poskytuje také informace o způsobech, jimiž mohou terapeuti spolupracovat s právními i medicínskými odborníky, stejně jako s odborníky z oblasti péče o děti. The Relational Trauma of Incest: A Family-Based Approach to Treatment, Marcia Sheinberg and Peter Fraenkel. Guilford Press (2001). This book provides understanding of incest and a family-based approach to treatment. The focus is on engaging family members as full collaborators in treatment and also provides information on ways therapists can work collaboratively with legal, medical and child protection professionals. 32. BEZPEČNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT: PŘÍBĚHY DĚTÍ, KTERÉ ZAŽILY DOMÁCÍ NÁSILÍ. Michelle A. Harrison(ová), Kidsrights (dětská práva), nakl. JIST Publishing, Inc. (2002). Toto je ilustrovaný příběh, psaný pro děti ve věku od 2 do 7 let o rodině, jež se z domova, kde bují domácí násilí, stěhuje do bezpečí. Příběh je vyprávěn ze zorného úhlu dítěte a kniha poskytuje i různé prosté činnosti a otázky s otevřeným koncem, jež mohou povzbudit děti, které prožily či prožívají domácí násilí, k tomu, aby začaly s léčebným procesem. A Safe Place to Live: A Story for Children Who Have Experienced Domestic Violence. Michelle A. Harrison. Kidsrights, JIST Publishing, Inc. (2002). This is an illustrated story written for children ages 2-7 about a family that moves out of an abusive home into a safe place. It is told from a child s point of view and also provides simple activities and open-ended questions to encourage children who have experienced domestic violence to begin the healing process. 33. POVÍDÁNÍ O TEMPERAMENTU: PRŮVODCE K POCHOPENÍ SVÉHO DÍTĚTE. The Temperament Program, Středisko pro lidský rozvoj (Center for Human Development), Inc. (1995). Tento manuál poskytuje výukový program pozitivního rodičovského přístupu, jenž pomáhá rodičům objevovat účinné výchovné metody, jež ctí jak jejich vlastní temperament, tak temperament dítěte. Je to založeno na filosofii, která pohlíží na kázeň jako na způsob výuky a učení a která ctí rozdíly mezi jedinci i rodinami. Tento manuál doplňuje knihu Understanding Temperament (Porozumění temperamentu). Temperament Talk: A Guide to Understanding Your Child. The Temperament Program, Center for Human Development, Inc. (1995).

12 This manual provides a program for teaching a positive parenting approach which helps parents discover effective ways of parenting that honor their own and their child s temperamental styles. It is based on a philosophy that views discipline as a way of teaching and learning and honors individual and family differences. This manual complements the book: Understanding Temperament. 34. CHYCENI V PASTI LÁSKY: KDYŽ MÁ VÁŠ PARTNER PROBLÉMY S PITÍM (knížečka). Sara M., Johnstonův Institut (1997). Tato 30 stránková knížečka pomáhá dospělým, žijícím v jedné domácnosti se členy rodiny - alkoholiky, k tomu, aby poznali, jak alkohol nepříznivě ovlivňuje je samotné i jejich rodiny, aby převzali zodpovědnost za své životy do vlastních rukou a aby hledali možnosti uzdravení. Trapped by Love: When Your Partner Has a Drinking Problem (Booklet). Sara M., Johnston Institute (1997). This 30 page booklet helps adults living with alcoholic family members to recognize the how alcoholism is affecting themselves and their families, to take responsibility for their lives, and to explore possibilities for recovery. 35. TRAUMATICKÉ ZÁŽITKY A MOZEK: PŘÍRUČKA PRO POCHOPENÍ A LÉČBU TĚCHTO TRAUMATIZOVANÝCH JAKOŽTO DĚTÍ. Dave Ziegler, PhD. Ziegler smíchává dohromady léta svých klinických zkušeností s léčbou závažně traumatizovaných dětí se současnými poznatky o tom, jakým způsobem trauma postihuje vyvíjející se mozek i s aspekty uzdravování. Kniha je plná kazuistik,a může pomoci terapeutům a zdravotnickým profesionálům vůbec k tomu, aby zajistili odpovídající terapii v optimálním prostředí, a tak pomohli dětem, aby zvládaly své reakce vůči (skutečným či domnělým) hrozbám a asistovali jim při procesu uzdravování. Traumatic Experience and the Brain: A Handbook for Understanding and Treating Those Traumatized as Children. Dave Ziegler, Ph.D. Ziegler melds together years of clinical experience in treating severely traumatized children with an up-to-date understanding of how trauma affects the developing brain and implications for healing. It is filled with case examples and will help therapists and professionals learn to provide appropriate therapy and an optimal environment to help children control their responses to threats and to assist them with healing. 36. POTÍŽE S TAJEMSTVÍMI. Karen Johnsenová, nakl., Parenting Press, Inc. (1986). Účelem této knížky je pomáhat dětem, aby se naučily, kdy se mají o své zážitky podělit a kdy je třeba zachovat tajemství. Učí děti, jak mají zacházet s tajemstvími, která vyvolávají úzkost a která by se měla spíš sdílet a (nějakým vhodným způsobem) zpracovávat, jako je například tajemství doteků (ze strany cizích lidí). The Trouble With Secrets. Karen Johnsen, Parenting Press, Inc. (1986). The purpose of this book is to help children learn when to share and when to keep a secret. It teaches children how to deal with secrets that cause anxiety and should be shared and dealt with, such as touching secrets. 37. POCHOPENÍ SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ DĚTÍ. CO JE PŘIROZENÉ A ZDRAVÉ (Aktualizováno). Toni Cavanagh Johnson(ová), PhD., Ústav pro výzkum rodinného násilí a sexuálních útoků (Family Violence and Sexual Assault Institute) (2004). Tato 26 stránková knížečka obsahuje definice přirozeného a zdravého dětského sexuálního chování a staví je do protikladu s charakteristikami problematického sexuálního chování. Informace jsou poskytovány na základě

13 faktorů z vnějšího prostředí, jež mohou ovlivnit dětské sexuální chování a připojená tabulka témat, týkajících se sexuálního chování, umožňuje čtenáři snáze rozpoznat případy, v nichž se doporučuje profesionální pomoc. Understanding Children s Sexual Behaviors: What s Natural and Healthy (Updated). Toni Cavanagh Johnson, Ph.D. Family Violence and Sexual Assault Institute (2004). This 26 page booklet provides definitions of natural and healthy childhood sexual behaviors and contrasts this with characteristics of problematic sexual behaviors. Information is provided on environmental factors that may influence a child s sexual behaviors and a chart of sexual behavior issues helps the reader identify when professional help is recommended. 38. POCHOPENÍ TEMPERAMENTU: STRATEGIE VYTVÁŘENÍ RODINNÉ HARMONIE. Lyndall Shick(ová), nakl. Parenting Press, Inc. (1998). Tato kniha pomáhá rodičům pochopit, proč se jednotliví členové rodiny chovají tak, jak se chovají, jak mají zvládnout (problematické) chování dětí a jak lze změnit rodinný konflikt v kooperaci. Understanding Temperament: Strategies for Creating Family Harmony. Lyndall Shick, Parenting Press, Inc. (1998). This book guides parents in understanding why family members behave as they do, how to manage childrens behaviors and how to change family conflict into cooperation. 39. KNIHA, KTERÁ SE VÁS VELICE DOTKNE (Jan Hindman). Tato knížka je napsána radostným, legračním dětským stylem, ale přitom poskytuje důležité pojmy včetně řečových pro pochopení a obranu proti sexuálnímu zneužívání dětí, a to jak dětem, tak dospělým. Může se používat jak v terapeutickém (resp.klinickém), tak v domácím prostředí. A Very Touching Book, Jan Hindman. This book is written in a enjoyable, funny children s style but provides important concepts and language for understanding and defending against childhood sexual abuse for both children and adults. It can be used in a therapeutic or home setting. 40. BEZ VÝPRASKU ČI ROZMAZLOVÁNÍ: PRAKTICKÝ PŘÍSTUP K BATOLETI A PŘEDŠKOLNÍ PORADENSTVÍ. Elizabeth Crary(ová), nakl. Parenting Press, Inc. (1993). Tato kniha učí rodiče mnoha alternativním způsobům, jak vymezit dětem určité hranice, aniž by je bylo třeba bít. Jsou v ní tipy pro řešení obecných problémů s chováním, příklady, jak používat rodičovské (výchovné) prostředky a pomáhá čtenáři také pochopit, že to, co účinkuje u jednoho dítěte, bude možná třeba u druhého pozměnit vzhledem k zásadním rozdílům v temperamentu. Without Spanking or Spoiling: A Practical Approach to Toddler and Preschool Guidance, Elizabeth Crary. Parenting Press, Inc. (1993). Teaches many alternative ways for parents to set limits for children without hitting them. This book includes tips for solving common behavioral problems, examples of how to use parenting tools, and help in understanding that what works for one child may need to be altered for another because of basic temperamental differences. 41. BEZ VÝPRASKU ČI ROZMAZLOVÁNÍ: PRAKTICKÝ PŘÍSTUP K BATOLETI A PŘEDŠKOLNÍ

14 PORADENSTVÍ: PŘÍRUČKA PRO UČITELE (předškolních zařízení). Elizabeth Crary(ová), nakl. Parenting Press, Inc. (1993). Tato příručka je určena k výpomoci při výuce v (předškolních) třídách, založené na principech z výše uvedené knihy. Bez výprasku či rozmazlování (Without Spanking or Spoiling). Dodává učitelům dovednosti, potřebné k vedení (předškolní) třídy, pomáhá jim při přístupu k výuce dle materiálu v ní obsaženého, a navíc v ní jsou i syllaby a cvičení pro praktické použití ve třídě. Lze to i obměňovat pro použití při individuální výchově dětí jednotlivými rodiči.. Without Spanking or Spoiling: A Practical Approach to Toddler and Preschool Guidance: Leader s Guide. Elizabeth Crary. Parenting Press, Inc. (1993). This guide is designed to assist in teaching a class based on the principles in the book, Without Spanking or Spoiling. It provides instructors with skills to lead a class, an approach to teaching the material in the book, and handouts and exercises for use in class. It could be altered for use in teaching individual parents. 42. PROČ NA RANÉM DĚTSTVÍ ZÁLEŽÍ: INSPIRUJÍCÍ AKCE VE VAŠÍ KOMUNITĚ. Já jsem tvé dítě. Akce rodičů pro děti (2005). Tato knížečka popisuje různé způsoby, jak mobilizovat (občanské) komunity k tomu, aby pomáhaly dětem a rodinám. Why Early Childhood Matters: Inspiring Action in Your Community. I Am Your Child, Parent s Action for Children (2005). This booklet describes ways to mobilize communities to help children and families. 43. DROGOVĚ ZÁVISLÝ V RODINĚ: PŘÍBĚHY ZTRÁTY, NADĚJE A UZDRAVENÍ. Beverly Conyers(ová), Hazelden Foundation (Nadace Lískového doupěte) Tato kniha obsahuje informace a osobní příběhy ku pomoci rodinám drogově závislých a pomáhá jim také lépe se vyrovnat s emočním stresem, který členové těchto rodin často prožívají. Addict in the Family: Stories of Loss, Hope and Recovery, Beverly Conyers, Hazelden Foundation (2003). This book provides information and personál stories to assist families of addicts and to help them deal with the emotional distress often experienced by family members. 44. ANONIMNÍ ALKOHOLIKOVÉ: PŘÍBĚH O TOM, JAK SE MNOHO TISÍC MUŽŮ A ŽEN VYLÉČILO Z ALKOHOLISMU. 4. vydání, nakl. Světové služby Anonymních alkoholiků, Této publikaci se neformálně říkává Velká kniha. Je to základní text pro léčebný program Anonymních alkoholiků. Alcoholics Anonymus: The Story of How Many Thousands of Men and Women Have Recovered from Alcoholism, 4th edition, Alcoholics anonymus World Services, Inc. (2001). This is informally called The Big Book. It is the basic text for the A.A. recovery program. 45. PROLOMIT TICHO: DĚTI PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ.

15 Pro 8.ročník (DVD 3O minut). Objevy a výchova. Tento program, jenž vysvětluje fyzické zneužívání, sexuální zneužívání a zanedbávání výchovy ze strany rodičů způsobem, který děti dovedou pochopit, uvádí Jane Seymourová. Čtyři děti vyprávějí otevřeně o svém zneužívání a svých zneuživatelích, když popisují, jak dospělí používají strach, manipulaci a zanedbávání ke zraňování dětí. Každý vyprávěný příběh pomáhají názorně ilustrovat animovaná zpodobnění dítěte a zneuživatele, aby bylo o to patrnější, jak zneužívání probíhalo a jako se při něm dítě cítilo. Break the Silence: Kids Against Child Abuse, Grades K-8. (DVD 30 min.), Discovery Education. Jane Seymour hosts this program that explains physical abuse, sexual abuse and neglect in a way young children can understand. Four children talk candidly about their abuse and their abusers as they describe how adults use fear, manipulation and neglect to hurt children. As each story is told, animated versions of the child and the abuser help illustrate how the abuse happened and how it made the child feel. 46. ZÁKLADNÍ UČEBNÍ OSNOVA RODIČOVSKÉHO VÝCVIKU (7 VÝCVIKOVÝCH MANUÁLŮ) Stát Oregon,USA, ministerstvo pro služby lidem /Department of Human Services/, dříve Oddělení pro služby dětem /Children s Services Division/ (1984). Toto jsou výukové manuály určené sociálním pracovníkům jakožto výcvikové pomůcky při učení rodičů dovednostem, jež jsou nezbytné pro pochopení potřeb jejich dětí a pro to, aby vedli a zvládali své děti pomocí strategií pozitivního chování. Parent Training Service Core Curriculum (7 Training Manuals), State of Oregon Department of Human Services (formerly Children s Services Division), (1984). These are training manuals to assist social workers in teaching parents the skills necessary to understand their children s needs and to parent their children with positive behavior management strategies. 46a) JAK PEČOVAT O SEBE A JAK OVLÁDAT SVŮJ HNĚV: PRO RODIČE DĚTÍ JAKÉHOKOLI VĚKU. Titul Jak pečovat o sebe zahrnuje důležitost péče o sebe samého, pojem sebeúcty pro rodiče, děti a rodiny, modelové řešení problémů a mnoho léčebných činností. Jak ovládat svůj hněv zahrnuje teoretické informace, experimentální cvičení pro agresivní, asertivní a pasivní povahy, jak zvládat agresi, jak zvládat stres, relaxaci, rostoucí sebeuvědomění a pomoc dětem ve zvládání vzteku konstruktivním způsobem. 46b) VÝVOJOVÉ OTÁZKY OD 0 DO 3 LET: VÝVOJ DÍTĚTE. Zahrnuje teoretické materiály o psychosociálním vývoji, vývojových stadiích, o vztazích mezi rodiči a nejmenšími dětmi, o vývoji řeči, o komunikaci s nejmenšími dětmi, o každodenních životních dovednostech v rámci rodičovství kojenců a batolat, o emočních a sociálních potřebách, o bezpečí a prevenci nehod, o úředních zprávách a o činnostech podporujících zdravý dětský vývoj. 46c) VÝVOJOVÉ OTÁZKY OD 0 DO 3 LET: VYTVÁŘENÍ CITOVÝCH VAZEB A ZVLÁDÁNÍ CHOVÁNÍ. Titul vytváření citových vazeb (bonding) zahrnuje teoretické materiály, experimentální cvičení, vývoj kojence, aktivity, směřující k vytváření citových vazeb, komunikaci a hry s novorozeňaty a batolaty. Titul zvládání chování se soustřeďuje na zvyšování (četnosti projevů) pozitivního chování prostřednictvím pozitivního psychického posilování. 46d) VÝVOJOVÉ OTÁZKY OD 0 DO 4 LET: ZVLÁDÁNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE. Titul zvládání chování zahrnuje obvyklé problémy s chováním, teorii učení, jak povzbuzovat spoluúčast rodičů, pozitivní techniky pro posílení kázně, jako je oceňování a odměňování, snižování (četnosti projevů)

16 negativního chování, jako je ignorování a výpadky, a (psychické) posilování (pozitivního) chování. Titul komunikace zahrnuje komunikační teorii, činnosti jež zvyšují dovednosti a úřední zprávy. 46e) VÝVOJOVÉ OTÁZKY OD 4 DO 12 LET: VÝVOJ DÍTĚTE. Zahrnuje základy dětského emočního, sociálního a morálního vývoje, poradenství, pomáhající dětem, jak překonávat strach, jak se naučit rozhodovat se, jak zvládat poruchy učení, otázky chování, bezpečnostní tipy, výživu, enurézu, rozvod, smrt, sexualitu, sexuální zneužívání, náklonnost, atd. 46f) PRO RODIČE DOSPÍVAJÍCÍCH: ZNOVUZÍSKÁNÍ KONTROLY A OTÁZKY VÝVOJE V ADOLESCENCI. Oddíl Znovuzískání kontroly vychází z knihy Grega Bodenhamera Zpátky pod kontrolou (Back in Control). Tato metoda rodičovství se zaměřuje na zlepšení komunikace s dospívajícími dětmi a podporuje rodiče a učí je v rámci rodičovských skupinových aktivit a sylabů. Oddíl Otázky vývoje v adolescenci obsahuje výchovný a vzdělávací materiál, zaměření na pochopení dospívajících a na rodičovství. 46g) BUDOVÁNÍ NOVÝCH VZTAHŮ. Tento svazek se zaměřuje na zlepšování vztahů v rodině. Obsahuje kapitoly o konstruktivním zacházení s (vlastními) (po)city, zlepšování komunikace a o společném řešení problémů coby rodina. Taking Care of Yourself and Anger Management: For Parents of Children of All Ages Taking Care of Yourself includes the importance of self care, self esteem for parents, children and families, a problem solving model and many treatment activities. Anger Management includes theoretical information, experiential exercises for assertive, aggressive and passive characteristics, dealing with agression, coping with stress, relaxation, increasing self awareness, helping children deal with anger constructively. Developmental Issues 0-3 Years: Child Development Includes theoretical materials on psychosocial development, developmental stages, relationship development between parents and infants, language development, communication with infants, daily living skills for parenting infants and toddlers, emotional and social needs, safety and akcident prevention, handouts and activities for supporting healthy child development. Developmental Issues 0-3 years: Bonding and Behavior Management Bonding includes theoretical materials, experiential exercises, infant development, activities for bonding, communicating and playing with infants and toddlers. Behavior Management section focuses on increasing positive behaviors through positive reinforcement. Developmental Issues 0-4 years: Behavior Management and Communication Behavior Management section includes common behavioral problems, learning theory, how to encourage parent participation, positive discipline techniques such as praise and rewards, decreasing negative behaviors such as ignoring and time out, and behavioral reinforcers. Communication section includes communication theory and skill building activities and handouts. Developmental Issues 4-12 Years: Child Development Includes child development guides on emotional, social and moral development, guidance for helping children overcome fears, learn to make decisions, deal with learning disabilities, behavioral issues, safety tips, nutrition, bedwetting, divorce, death, sexuality, sexual abuse, attachment, etc. For Parents of Adolescents: Regaining Control and Developmental Issues in Adolescence Section on Regaining Control was based on a book by Greg Bodenhamer called Back in Control. This parenting method focuses on improving communication with adolescent children and provides parents with support and education through parent group activities and handouts. Developmental Issues for Adolescents includes educational materials on understanding and parenting teens.

17 Building New Relationships This volume focuses on improving family relationships. It includes sections on dealing constructively with feelings, improving communication and problem solving together as a family. 47. KNIHA O UZDRAVENÍ SE Z DVOJÍ NEMOCI: PROGRAM DVANÁCTI KROKŮ PRO TY Z NÁS, KTEŘÍ TRPÍ DROGOVOU ZÁVISLOSTÍ A EMOČNÍ ČI PSYCHICKOU PORUCHOU. Nadace lískového doupěte, (1993). Tato kniha inspiruje uzdravení lidí, kteří trpí jak duševní nemocí, tak drogovou závislostí. Kombinuje osobní zkušenost a profesionální vhled se skutečnými příběhy ze života uzdravujících se mužů a žen plus příspěvky odborníků. The Dual Disorders Recovery Book: A Twelve Step Program for Those of Us With Addiction and an Emotional or Psychiatric Illness, Hazelden Foundation (1993). This book inspires the recovery of people who have both mental illness and addiction. combines personal experience and professional insight through real-life stories from recovering men and women plus contributions from authorities. 48. RODINY, TRPÍCÍ SOUROZENECKÝM INCESTEM: DOPORUČENÉ LÉČEBNÉ PROTOKOLY PRO RODINY A PROFESIONÁLY. Julie Farnam, LCSW, a Karen Wals, MSW (2006). Tato knížečka pomáhá rodinám i profesionálům tím, že vytváří jakousi cestovní mapu toho, co lze očekávat v rámci úspěšného léčení této poruchy. Je nabízena jakožto základní schéma rodinám i praktickým lékařům při vypracování léčebných plánů, které jsou individuálně modifikovány, aby mohly splnit i takové potřeby, které si vyžadují jedinečné rodinné situace. Families Suffering From Sibling Incest: Recommended Treatment Protocol for Families and Professionals. Julie Farnam, LCSW and Karen Waln, MSW (2006). This booklet assists families and professionals by providing a road map for what to expect in order for successful healing to take paolce. It is offered as a basic template to assist families and practitioners in developing treatment plans that are individually crafted to meet the needs of unique family situations. 49. PRO DĚTI, ZÁPASÍCÍ S HNĚVEM NĚKOHO JINÉHO. Teresa M.Schmidtová, Thelma W.Spencerová. Nadace Lískového doupěte, Johnsonův institut (1991). Tato kniha je průvodcem při tom, jak usnadňovat práci podpůrné skupině, jež se snaží preventivně předcházet násilí.týká se dětí v mateřské školce do 6 let, jež jsou v rizikové situaci, že možná budou muset čelit násilí. For Kids Dealing with Someone Else s Anger, Teresa M. Schmidt, Thelma W. Spencer, Hazelden Foundation, Johnson Institute (1991). This book is a guidebook for facilitating a violence prevention support group for children grades Kindergarten through 6, who are at-risk for expressing themselves with violence. 50. PRO ŠIKANOVANÉ DĚTI. Teresa M.Schmidtová, Nadace lískového doupěte, Johnsonův institut (1996). Tato kniha je průvodcem při tom, jak usnadňovat práci podpůrné skupině, jež se snaží předcházet násilí. Týká se dětí v mateřské školce do 6 let, jež jsou v rizikové situaci, že možná budou muset čelit šikaně.

18 For Kids Who are Bullied, Teresa M. Schmidt, Hazelden Foundation, Johnson Institute (1996). This book is a guidebook for facilitating a violence prevention support group for children, grades Kindergarten through 6, who are at risk for being bullied. 51. PRO ŠIKANUJÍCÍ DĚTI. Teresa M.Schmidtová, Nadace lískového doupěte, Johnsonův institut (1996). Tato kniha je průvodcem při tom, jak usnadňovat práci podpůrné skupině, jež se snaží předcházet násilí. Týká se dětí v mateřské školce, jež jsou rizikovými typy v tom smyslu, že by mohly šikanovat či šikanují jiné děti. For Kids Who Bully, Teresa M. Schmidt, Hazelden Foundation, Johnson Institute (1996). This book is a guidebook for facilitating a violence prevention support group for children, grades Kindergarten through 6, who are at-risk for bullying. 52. OD PŘEŽITÍ K UZDRAVENÍ: VYRŮSTÁNÍ V DOMOVĚ ALKOHOLIKA. Nakladatelství Rodinné skupiny anonymních alkoholiků, (1994). Dospělí Anonymní alkoholici vyprávějí dětem své příběhy s patosem i s humorem, s odvahou a čestně, a vracejí tak čtenářům naději. From Survival to Recovery: Growing up in an Alcoholic Home, Al-Anon Family Groups (1994). Al-Anon adult children tell their stories with pathos and humor, with courage and honesty, renewing hope for readers. 53. ZDRAVÝ ZAČÁTEK, CHYTRÝ RŮST: VAŠE JEDNOMĚSÍČNÍ DÍTĚ 54. ZDRAVÝ ZAČÁTEK, CHYTRÝ RŮST: VAŠE DVOUMĚSÍČNÍ DÍTĚ 55. ZDRAVÝ ZAČÁTEK, CHYTRÝ RŮST: VAŠE TŘÍMĚSÍČNÍ DÍTĚ 56. ZDRAVÝ ZAČÁTEK, CHYTRÝ RŮST: VAŠE ČTYŘMĚSÍČNÍ DÍTĚ Vydala americká ministerstva zemědělství, výchovy, zdravotnictví a služeb lidem (2002). Tyto knížečky poskytují novopečeným rodičům informace, týkající se základních potřeb péče o nejmenší. Healthy Start, Grow Smart: Your One-Month-Old Healthy Start, Grow Smart: Your Two-Month-Old Healthy Start, Grow Smart: Your Three-Month-Old Healthy Start, Grow Smart: Your Four-Month-Old US Depts. of Agriculture, Education and Health and Human Services (2002). These booklets provide information to assist new parents with basic care needs of infants. 57. INTERVENCE: PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO RODINY A PŘÁTELE CHEMICKY ZÁVISLÝCH OSOB: JAK POMOCI NĚKOMU, KDO ŽÁDNOU POMOC NECHCE. Vernon E.Johnson, Nadace lískového doupěte (1998). Tato kniha učí lidi, kterých se to týká, jak pomoci jejich chemicky závislým milovaným osobám v motivaci k tomu, aby změnily své chování. Intervention: A Step-by-Step Guide for Families and Friends of Chemically Dependent Persons: How to Help Someone Who Doesn t Want Help, Vernon E. Johnson, Hazelden Foundation (1998). This book teaches concerned people how to help motivate their chemically dependent loved ones to address their behaviors.

19 58. LÁSKA PŘEDEVŠÍM: NOVÝ PŘÍSTUP K INTERVENCI PROTI ALKOHOLISMU A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI. Jeff a Debra Jayovi, Nadace lískového doupěte, (2000). Tato kniha poskytuje poradenství a směrnice pro milující rodiny, kteří chtějí intervenovat ve prospěch svých drogově či alkoholově závislých členů rodiny. Love First: A New Approach to Intervention for Alcoholism and Drug Addiction, Jeff Jay and Debra Jay, Hazelden Foundation (2000). This book provides guidance and direction for loving families who want to intervene with addicted family members. 59. NA KŘÍDLECH MOTÝLA: PŘÍBĚH O ŽIVOTĚ A SMRTI. Marilyn Maple(ová),PhD., nakl.parenting Press (1992). Toto je jemný, poctivý příběh Lisy, dítěte, umírajícího na rakovinu, které nachází útěchu a podporu ve svém přátelství s housenkou, jež se připravuje na svou proměnu v motýla Danaus plexippus. Tento příběh nám umožňuje započít s delikátní rozpravou s dětmi a s nasloucháním dětem, hovořícím na téma života a smrti. On the Wings of a Butterfly: A Story about Life and Death, Marilyn Maple, Ph.D, Parenting Press (1992) This is the gentle, honest story of Lisa, a child dying of cancer, who finds comfort and support in her friendship with a caterpillar preparing for transformation into a Monarch butterfly. The story provides a start for the delicate task of talking with children and listening to them talk about death and dying. 60. PAPÍROVÉ PANENKY A PAPÍROVÁ LETADÉLKA: TERAPEUTICKÁ CVIČENÍ PRO SEXUÁLNĚ TRAUMATIZOVANÉ DĚTI. Geraldine Crisci (ová), MSW, Marilynn Lay(ová),MSW, a Liana Lowensteinová, MSW. Edice Dětská práva, nakl. Jist Publishing Inc. (1998). Tato kniha, jež má solidní teoretický základ i praktické nápady, je plná léčebných nástrojů pro terapeuty, kteří pracují se sexuálně zneužívanými dětmi. Každá kapitola je založena na specifickém léčebném problému a jsou v ní obsažena cvičení s papírem a tužkou, činnosti s hraním rolí, terapeutické hry, loutková přehrávání (traumatických situací) a hudební a umělecké činnosti. Paper Dolls and Paper Airplanes: Therapeutic Exercises for Sexually Traumatized Children. Geraldine Crisci, MSW, Marilynn Lay, MSW and Liana Lowenstein, MSW, KidsRights, Jist Publishing, Inc. (1998). Using solid theoretical framework and practical ideas, this book is full of tools for therapists who work with sexually abused children. EAch chapter is based on a particular treatment issue and has paper and pencil exercises, role play activities, therapeutic games, puppet shows and music and art activities. 61. RODIČOVSTVÍ PRO PREVENCI: JAK VYCHOVAT DÍTĚ, ABY ŘEKLO NE ALKOHOLU A DROGÁM. David J.Wilmes, Nadace lískového doupěte, (1995). Tato kniha povzbuzuje rodiče, aby se ujali vedení v prevenci svých dětí proti riziku (zne)užívání alkoholu a drog a říká jim, co mají dělat a jak. Parenting for Prevention: How to Raise a Child to Say NO to Alcohol/Drugs, David J. Wilmes, Hazelden Foundation (1995).

20 This book encourages parents to take the lead in preventing their children from using alcohol and drugs and tells them what to do and how to do it. 62. NECHTE TOHO! PRŮVODCE UČITELE DRÁŽDĚNÍM A ŠIKANOU U STUDENTŮ VE TŘÍDÁCH. Merle Froschl, Barbara Sprung(ová), Nancy Mulin-Rindler(ová), americká Národní vzdělávací asociace, Washington, D.C. (1998). Tento knižní průvodce předkládá výchovná temata, cíle, lekce a činnosti pro učení dětí férovosti, rovnosti a o tom, co je to nespravedlnost. Quit It! A Teacher s Guide on Teasing and Bullying for Use with Students in Grades K-3, Merle Froschl, Barbara Sprung, Nancy Mullin-Rindler, National Education Association, Washington, D.C. (1998). This guide proves educational themes, goals, lessons and activities for teaching children about fairness and equality and injustice. 63. ZPÍVEJTE SI SVOU VLASTNÍ PÍSEŇ: PRŮVODCE PRO OSAMĚLÉ MATKY. Cynthia Orange(ová), Informace a výchovné služby z Lískového doupěte,(2001). Tento manuál pro mateřství poskytuje informace a inspiraci osamělým matkám. Příběhy a zážitky z první ruky jsou zde kombinovány s radami, jak zvládnout čas a rozpočet a jak harmonicky vyvážit osobní potřeby s rodičovskou zodpovědností. Sing Your Own Song: A Guide for Single Moms, Cynthia Orange, Hazelden Information and Educational Services (2001). This motherhood manual provides information and inspiration to single mothers. Firsthand stories and experiences are combined with advice for managing time and money, balancing personal needs with parenting responsibilities. 64. STALA SE STRAŠNÁ VĚC. Margaret M.Holmes(ová), nakl. Magination Press (2000). Tento jemně vyprávěný příběh je určen dětem, které se staly svědky jakékoliv násilné či traumatizující události, včetně fyzického zneužití, násilí ve školách či v pouličních ganzích, (těžkých) dopravních nehod, vraždy, sebevraždy, či přírodních katastrof. Část knihy, určená rodičům, nabízí možnosti, jak traumatizovaným dětem pomoci. A Terrible Thing Happened, Margaret M. Holmes, Magination Press (2000). This gently told story is for children who have witnessed any kind of violent or traumatic episode, including physical abuse, school or gang violence, accidents, homicide, suicide and natural disasters. A section for parents offers suggestions for helping traumatized children. 65. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ SEXUÁLNÍ VÍLA: CHRAŇTE NAŠE DĚTI, ABY SE Z NICH NESTALI SEXUÁLNÍ NÁSILNÍCI. Jan Hindman, vydáno vlastním nákladem (2006). Tato kniha je výzvou americké předstírané ochraně dětí a mladistvých a ptá se, jak se mají trestat děti za nevhodné sexuální projevy, když tatáž společnost puritánsky selhává, když je má učit sexuální úctě. Tato kniha poskytuje vedení těm rodičům a zdravotnickým profesionálům, kteří chtějí předat svým dětem zdravá poselství týkající se sexuality a poskytuje vedení těm dětem, které se chtějí vymanévrovat z nezdravých sexuálních

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PEARSON EduTour 2016. English in Focus

PEARSON EduTour 2016. English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) Aktivity

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Zajímavé výtvarné nápady

Zajímavé výtvarné nápady Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Zajímavé výtvarné nápady Jméno a příjmení: Barbora Nechánská Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr.Markéta Drobečková Datum

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Distanční studijní opora Veronika Portešová Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více