Globální zloèin v malých. republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální zloèin v malých. republiky"

Transkript

1 6 ŠTÚDIE ANALÝZY Miroslav Nožina* Globální zloèin v malých zemích pøípad Èeské republiky Bouølivé zmìny na konci 80. a poèátkem 90. let s sebou nepøináší jenom pozitivní jevy jako rozvoj, svobodu èi oslabení vojensko-politických hrozeb globální bezpeènosti. Liberalizace spoleènosti, probíhající ekonomická a sociální transformace v postkomunistických zemích, to vše vytváøí vhodné prostøedí pro šíøení takových sociálnì-patologických jevù, jako je terorismus, extremismus, násilí, nelegální migrace, obchod s lidmi, prostituce, hospodáøská kriminalita, zneužívání drog... Tìmto new threats novým hrozbám øada zemí svìta, zejména v posledních dvou desetiletích, * Miroslav Nožina; Ústav mezinárodních vztahù, Praha

2 ŠTÚDIE, ANALÝZY 7 èelí se stále vìtšími obtížemi. Krok do demokratického svìta byl pro postkomunistické zemì zároveò i krokem do svìta mezinárodního zloèinu. Ten dnes operuje v globálních dimenzích a pøedstavuje vážné bezpeènostní riziko pro øadu zemí svìta. Svìtové kriminální sítì Skuteènì globálním problémem se mezinárodní organizovaný zloèin stává až zhruba v posledních tøech desetiletích. Organizovaná kriminalita v tomto období získává doposud nepoznané dimenze, v nichž se zloèinecké organizace pøetváøejí v nadnárodní korporace. Tyto korporace jsou vysoce profesionalizované, disponují znaènými finanèními prostøedky a špièkovým technickým vybavením, mají mezinárodní spojení a pùsobnost. Jejich èlenové ve snaze o zajištìní bezpeènosti a beztrestnosti svého nezákonného podnikání neváhají korumpovat vysoké státní pøedstavitele a pronikají do oficiálních spoleèenských struktur, mnohdy na nejvyšší úrovni. Organizovaná zloèinnost se vedle USA a Itálie stala znaèným problémem v Japonsku, Mexiku, Kolumbii, Nìmecku, Nizozemí, Velké Británii. Jsou jí zasaženy prakticky všechny evropské státy. Francouzský exprezident Francois Mitterrand ji oznaèil za problém, který mùže ohrozit i naše vlády. OSN øadí organizovaný zloèin mezi nejvìtší rizika bezpeènosti lidstva. Pro prùmysl zloèinu, jak bývají organizované kriminální aktivity vcelku výstižnì charakterizovány, je pøíznaèná snaha o dosažení maximálního zisku. Na rozdíl od ideologicky zamìøených teroristických, extremistických, rasových, náboženských, ultranacionalistických aj. seskupení, která jsou zamìøena na destabilizaci spoleèenského statu quo, organizovaný zloèin nemá zájem spoleènost rozvracet, chce z ní pouze v co nejvìtší míøe tìžit a to bez ohledu na spoleèenské normy a použité prostøedky. Primárnì proto poskytuje zboží a služby, které jsou zákonem omezeny, pøípadnì zcela zakázány, avšak v populaci po nich existuje trvalá poptávka. Z tìchto dùvodù je cena nelegálního zboží a služeb vyšroubována do znaèné výše a za podstoupené riziko poskytuje vysoký zisk. Z rozborù struktury nákladù je zøejmé, že kriminální podnikání dosahuje znaènì vyšší ziskovosti ve srovnání s legálnì pùsobícími organizacemi. Jestliže zisk velkých obchodních koncernù dosahuje pøi obvyklé hospodáøské èinnosti na 100 DM výše asi 2 DM, je pomìr mezi ziskem a obratem u zloèineckých organizací až 25x vyšší (zisk 50 DM na 100 DM odbytu). V jistém slova smyslu se v pøípadì OZ, tak jak se s ním dnes setkáváme, jedná o kriminálnì- -podnikatelskou aktivitu, organizovanou podle modelu prosperujícího podni-

3 8 MIROSLAV NOŽINA: GLOBÁLNÍ ZLOÈIN V MALÝCH ZEMÍCH... ku a pružnì reagující na nejnovìjší trendy jak v oblasti nabídky a poptávky, tak i v oblasti využívání nejmodernìjších poznatkù vìdy a techniky. Právì zde leží hlavní dùvody prudkého rozmachu nadnárodní kriminality. Vznik a rozvoj svìtového domu v druhé polovinì 20. století zmìnil od základu podmínky, v nichž operuje jak legální, tak i nelegální podnikání. Dochází ke globalizaci mezinárodních obchodních a finanèních sítí, zvyšuje se prostupnost hranic, narùstá vzájemná závislost a propojenost státù, národù a jejich ekonomik. Svìtovou ekonomiku ovládají multinacionální konsorcia. Objevují se informaèní dálnice, gigantické transfery lidí, zboží, a penìz. V oblasti dopravy prudce narùstá pohyb lidí a zboží pøes hranice státù. Do Evropy smìøují nejenom krátkodobí návštìvníci, ale i silné migraèní vlny ze severní Afriky, Støedního a Dálného východu. Spoleènì s mobilitou populace dramaticky narùstá i mezinárodní obchod, resp. dochází ke globální akceleraci vývozu a dovozu zboží a služeb. To vše se odráží i ve sféøe šedých, pololegálních a èerných, ilegálních ekonomik. Tyto ekonomiky paralelnì kopírují dynamický vývoj v legální sféøe. Nárùst nadnárodních hospodáøských aktivit podnikání v ilegální sféøe navíc výraznì usnadòuje, protože národní bezpeènostní složky nejsou schopné tak velké objemy dodávek zboží a lidí, pøecházející pøes jimi kontrolované území, úèinnì kontrolovat. Prostupnost státních hranic se neúmìrnì zvyšuje a celní kontroly znamenají pro podloudnické organizace jenom malý problém. V kontextu katalyzaèních faktorù ilegálních èinností zaujímá významné postavení i situace na stranì poptávky, resp. stav spoleènosti. Je smutnou realitou doby, že poptávka po nelegálním zboží a službách ve svìtovém mìøítku stoupá. Globalizace ekonomiky se sebou nese i globalizaci životního stylu. S revolucí v oblasti komunikací a dopravy se šíøí i pøijímání unifikovaných kulturních vzorù. Objevuje se fenomén masového konzumu a poptávky po módních druzích zboží a už legálního èi nelegálního. Lidé v ménì rozvinutých zemích a lidé s nižšími pøíjmy se snaží vyrovnat modelu spotøeby v hospodáøsky vyspìlých státech èi alespoò domnìle kopírovat životní styl svých kulturních vzorù. Tak se ilegální komoditou svìtového významu stávají drogy a také ilegálnì rozmnožované hudební nahrávky, poèítaèové programy, napodobeniny svìtových znaèek aj. Ve zostøující se mezinárodní konkurenci všeobecnì narùstá množství firem balancujících na hranì zákona (mnohdy i za jeho hranicí), politických, náboženských aj. seskupení náchylných øešit své nezákonné problémy nezákonnou cestou. Z tohoto prostøedí pøichází množství objednávek na specializované kriminální úkony a vysoká je i ochota tìchto seskupení se do øetìzcù nezákonných aktivit zapojovat.

4 ŠTÚDIE, ANALÝZY 9 Sortiment služeb a zboží, které dnes nadnárodní organizovaný zloèin nabízí, je v dùsledku toho znaènì široký zbranì, drogy, radioaktivní materiály, levné pracovní síly, napodobeniny svìtových znaèek, kradené automobily a jiné komodity, služby od vydírání pøes hazardní hry a prostituci, vývoz ekologicky závadného odpadu do tøetích zemí, ilegální obchodní transakce, nájemné vraždy... Vždy se jedná o aktivity, které bez ohledu na zákonnost pøinášejí vysoké zisky. Experti OSN a Mezinárodního mìnového fondu odhadují, že roèní zisk organizovaného zloèinu èiní 1 bilión dolarù, tedy 4 % svìtového hrubého domácího produktu (ještì pøed deseti lety byly tyto odhady polovièní). V Rusku dnes mafie kontroluje % spoleèenského produktu, vysoký je i podíl organizovaného zloèinu na vytváøení HDP v Bolívii, Peru, Nigérii, Pákistánu aj. Tyto nezákonné zisky je nutné legalizovat. Praní špinavých penìz se øadí v oblasti organizovaných kriminálních aktivit k nejsofistikovanìjším operacím. Jeho rozvoji výraznì napomohlo i budování globálních finanèních sítí. Ty na jedné stranì znaènì urychlují obchodní transakce, na stranì druhé OZ jejich prostøednictvím provádí rychle, snadno a relativnì beztrestnì mezinárodní platby a zastírací transfery ziskù z nelegální èinnosti. Právì v této chvíli prochází proèiš ovacím procesem na naší planetì kolem 150 miliard dolarù. Obchodní a finanèní dìní se soustøeïuje ve svìtových a regionálních metropolích Londýnì, Frankfurtu, New Yorku, Tokiu, Hongkongu... Jedná se o souèást daleko širšího fenoménu, kterým je nárùst úlohy velkých mìstských center jako uzlových bodù globální ekonomiky. Tato centra soustøeïují kapitál, disponují rozvinutou dopravní a telekomunikaèní infrastrukturou, výdobytky technického pokroku. Díky svému propojení s nejrùznìjšími èástmi svìta v sobì koncentrují množství kosmopolitních prvkù. V rámci velkých mìstských celkù dnes vedle sebe koexistují komunity z Asie, Afriky, Evropy, Ameriky. Fungují jako základna a katalyzátory nadnárodních transakcí. Specifické vlastnosti svìtových metropolí zákonitì pøitahují i organizovaný zloèin, kterému toto prostøedí poskytuje množství pøíležitostí k nezákonným aktivitám. Pùvodnì národní, klanová èi kulturnì-regionální zloèinecká seskupení, jako jsou italská mafie, turecké a balkánské zloèinecké klany, èínské triády, arabské gangy, subsaharské gangy, latinskoameriètí narcos, kavkazské klany a nejrùznìjší seskupení z bývalého SSSR aj., opouštìjí zejména po skonèení studené války svá tradièní teritoria, aby se zapojila do svìtového kolotoèe zloèinu. V nových místech pùsobení praktikují doposud neznámé zpùsoby a metody kriminálního podnikání, jimž nezkušené lokální bezpeènostní složky èelí jen s obtížemi.

5 10 MIROSLAV NOŽINA: GLOBÁLNÍ ZLOÈIN V MALÝCH ZEMÍCH... Charakteristickým trendem dneška je i internacionalizace skupin pùsobících ve sféøe kriminálních ziskových aktivit, jejich spolupráce a flexibilní výmìna know-how, potøebného k páchání trestné èinnosti v mezinárodním mìøítku. Vznikají i dohody o vymezení sfér vlivu mezi tìmito seskupeními. I když základ jeho organizaèních vazeb nadále tvoøí struktury vybudované na pøíbuzenských a etnických svazcích pøinejmenším na nejvyšších stupních øízení kriminální podnikání se tak rychle pøizpùsobuje novým podmínkám. Právì mezinárodní propojování a kooperace skupin OZ na jedné stranì a úzká specializace na stranì druhé, spojené s dùvìrnou znalostí regionálních zvláštností, pøedstavují silný motor globalizace organizovaných kriminálních aktivit. Po pádu komunismu a tím i ukonèení skleníkového efektu uzavøeného totalitního systému mezinárodní organizovaný zloèin atakuje plnou silou i zemì bývalého socialistického bloku. I když se v tomto èlánku zabýváme Èeskou republikou, øada pøekvapivì shodných paralel ve vývoji sledované problematiky existuje ve všech zemích postkomunistické støední Evropy Organizovaný zloèin v Èesku pøed rokem 1989 Nìkteré kriminologické studie tvrdí, že organizovaný zloèin v Èesku pøed rokem 1989 neexistoval. Není to pravda. Organizovaný zloèin zde byl, pouze jeho tváø byla jiná. V podmínkách totalitního státu byly klasické aktivity OZ, jako obchod s drogami, zbranìmi, prostituce, vydírání, nájemné vraždy aj. omezeny na minimum. O to výraznìjší byly aktivity øady více èi ménì organizovaných skupin v ekonomické oblasti import a distribuce nedostatkového zboží, nezákonné smìny valut, export umìleckých pøedmìtù, krádeže a prodeje zboží aj. Zejména koncem 80. let, kdy ideologická a hospodáøská krize komunismu vrcholila, dochází v ÈSSR k rozvoji paralelní šedé ekonomiky, která supluje neschopnost státu zajistit svým obèanùm dostaèující pøísun zboží a životních potøeb. Formují se rozsáhlé korupèní sítì zasahující hluboko do sfér státního hospodáøství a byrokracie. V èeské spoleènosti se objevuje nová vrstva socialistických zbohatlíkù šedých podnikatelù a osob tìžících ze svého postavení ve státním aparátu a stranické nomenklatuøe. Tito lidé pokraèují ve spolupráci i po roce 1989 a to èasto i za hranicí zákona. Zmìny 90. let Na poèátku 90. let se v ÈR vytvoøily relativnì vhodné podmínky pro èinnost mezinárodního organizovaného zloèinu:

6 ŠTÚDIE, ANALÝZY 11 s otevøením státních hranic a ekonomiky se Èeská republika stává souèástí globálních procesù. Do a pøes ÈR akceleruje pøeprava lidí a zboží. Z Prahy se stává evropská metropole. Pøitažlivá pro OZ je i domácí situace rozsáhlá ekonomická transformace spojená s mohutnými majetkovými pøesuny, rychlým vytváøením trhu a kapitálu poskytuje øadu pøíležitostí ke kriminálním operacím, privatizaèní proces, mezery v legislativì i neoficiální vládní politika nezájmu o pùvod penìz užívaných v tomto procesu umožnily øadì stínových podnikatelù socialistické éry, zkorumpovaných byrokratù a èlenù nomenklatury legalizovat své zisky a vstoupit do legálního podnikání. Podsvìtí tak bylo výraznì oslabeno, resp. organizované kriminální aktivity zùstaly v rukou delikventù nižšího øádu, klasické kriminální aktivity jako loupeže, násilné zloèiny, obchod s drogami, ilegální gambling, prostituce aj. nemìly v socialistickém Èeskoslovensku nikdy vysoce organizované formy. Obchod s drogami byl rozvinut minimálnì, vraždy na objednávku a krádeže automobilù byly jevem prakticky neznámým. Pro dravé kriminální skupiny ze zahranièí pracující vysoce profesionálními metodami bylo místní podsvìtí pouze malou konkurencí, ve sféøe stínové ekonomiky vzniká okolo 15 % hrubého domácího produktu ÈR (odhady do budoucnosti hovoøí o % HDP), zásadní zmìny prodìlává legislativa, která teprve postupnì, s obtížemi a mnohdy opoždìnì, vytváøí právní prostøedky úèinnìjšího boje proti organizované kriminalitì. V justièním, policejním a správním aparátu probíhá radikální pøestavba prakticky za pochodu, existující stav spoleèenského vìdomí obsahuje rizikové faktory zvyšující možnost asociálního jednání. Pøestávají platit léta zažité pravdy, osobní každodenní zkušenosti, rutinní pravidla praktického jednání. Radikálnì se mìní hodnotový systém. Vytváøejí se nové vzorce a kritéria spoleèenského úspìchu, normy sociálního jednání se relativizují, je oslabena sociální regulace a kontrola a to v situaci, kdy právní a morální vìdomí spoleènosti bylo v dùsledku vývoje minulých let pokøiveno. Ve struktuøe žádoucího modelu spoleèenského úspìchu se dostává do popøedí materiální zisk, èasto bez ohledu na zdroje, dochází k oslabení morálních norem jako dùsledku morální devastace a nenaplnìných konzumních aspirací minulého období. Celkovì Èeská republika pøedstavuje po roce 1989 území s výhodnou geografickou pozicí v sousedství zemí EU, slabì organizovaným podsvìtím, dostateènì poèetným populaèním potenciálem ochotným ke spolupráci v ob-

7 12 MIROSLAV NOŽINA: GLOBÁLNÍ ZLOÈIN V MALÝCH ZEMÍCH... lasti nezákonných aktivit, slabými zákony, nechránìnými hranicemi, s dezorientovanou policií nezkušenou ve vyšetøování transnacionálních forem kriminálních aktivit. Struktura OZ Z tìchto dùvodù nebylo hlavním motorem organizovaných kriminálních aktivit na poèátku 90. let v ÈR domácí kriminální podsvìtí. Moderní formy kriminálního podnikání k nám pøišly zvenèí. V letech mezinárodní zloèin kontroloval více jak 3/4 organizovaných kriminálních aktivit na èeském území. Èeští obèané ovšem zaèali s tìmito skupinami záhy spolupracovat jako øidièi, pøechovávaèi zbraní a zboží, regionální poradci aj. V roce 1993 již Èeši tvoøili zhruba polovinu všech pøíslušníkù skupin OZ (ve vìtšinì pøípadù zaujímali nižší pozice v jejich hierarchické struktuøe). V následujících tøech letech èeský fenomén dále rostl. V letech byl opìt ponìkud zatlaèen do pozadí zahranièním fenoménem. V souèasné dobì operuje podle policejních zdrojù na území ÈR okolo 100 organizovaných kriminálních seskupení. Pøibližnì 1/3-1/2 z nich má vedoucí složky cizího pùvodu. Na/pøes území ÈR zaèala vyvíjet aktivity kriminální seskupení ze zemí bývalého Sovìtského svazu, USA a Latinské Ameriky, Blízkého a Støedního východu, východní Asie, arabských zemí, subsaharské Afriky. Postsovìtský organizovaný zloèin Postsovìtský organizovaný zloèin (POZ) atakoval území ÈR již krátce po listopadu Dnes na èeském území operují jak malé kriminální skupiny, tak i èlenové silných syndikátù, vybavení znaènými finanèními prostøedky a profesionálními znalostmi. Jedná se o pøíchozí pøedevším z Ruska, Ukrajiny a z oblasti Kavkazu. Nejznámìjší z tìchto skupin jsou Solncevská mafie, Rostovská mafie, dagestánská skupina Šamila Megomedova, èeèenští Azdamovci, ukrajinští Solotuchovci, dále taganská, mazurská a podolská odnož moskevské mafie. Prosadit se u nás snaží i skupiny z Ázerbájdžánu a Arménie. Nejedná se pouze o obèany z bývalého SSSR, ale rovnìž o emigranty z bývalého SSSR, pøíslušníky vystìhovalecké vlny 70. let. Bossové jsou èasto státními pøíslušníky Izraele, který nikdy nepøistoupil na mezinárodní dohody o vzájemném vydávání zloèincù. Gangy ze SNS uskuteèòují svoji èinnost vysoce profesionálnì a v pøípadì potøeby se znaènou brutalitou. Praktikují jak klasické formy kriminality, jako je obchod se zbranìmi, vydírání, vraždy na objednávku, organizovaná prostituce, obchod s bílým masem aj., tak i vysoce sofisti-

8 ŠTÚDIE, ANALÝZY 13 kované metody podvodù a kriminálních operací, mnohdy již ovìøené v zahranièí. To se týká napø. daòových únikù v oblasti importu a exportu ropných produktù, které ruská mafie s úspìchem provádí napø. v USA a dalších zemích støední Evropy, èi obchodu s radioaktivními materiály. Základnu pro nástup POZ na území ÈR vytvoøili Rusové, Ukrajinci atd. žijící trvale v ÈR, legální a ilegální imigranti, kteøí k nám pøišli po pádu SSSR, pøíslušníci èeského podsvìtí a romských komunit. Ve službách POZ roste rovnìž poèet seriózních èeských obèanù a firem ochotných sloužit jako právní poradci, partneøi pøi obskurních kriminálních operacích a praní špinavých penìz, agenti pro styk s úøady a nákup nemovitostí a pracovníci public relations. POZ obratnì využívá kontaktù vytvoøených s èeským podsvìtím bìhem okupace sovìtskou armádou, s bývalými èleny nomenklatury a tajných služeb. POZ operuje na široké mezinárodní bázi. Jako pøíklad za všechny mùže sloužit organizace Semjona Mogilevièe, jejíž èinnost na území ÈR byla znaènì eliminována po povìstném zásahu policie v pražské restauraci U Holubù v kvìtnu 1995, která kontroluje více jak sto spoleèností v Evropì, USA a Kanadì. Tyto spoleènosti èasto slouží jako zástìrka pro praní špinavých penìz a dalších aktivit. Mimo území ÈR byly aktivity postsovìtských zloèincù zaregistrovány již ve více jak 40 zemích svìta. S roèním obratem 200 miliard dolarù se Rusové stali ekonomicky nejsilnìjší složkou evropského organizovaného zloèinu. V poslední dobì lze sledovat jejich snahy o pronikání do kontrolních mechanismù øady zemí, vèetnì ÈR. Vedle korupce státních úøedníkù se mafiánští bossové vìnují legálnímu podnikání a zprostøedkování obchodù, vystupují jako solidní obchodníci. Projevují znaèný zájem o navázání kontaktù s pøíslušníky èeské hospodáøské a politické elity. Poèet kasin, restaurací a obchodních spoleèností vlastnìných nebo spoluvlastnìných subjekty pocházejícími z území bývalého Sovìtského svazu v ÈR stále roste. Èást z nich slouží jako zástìrka kriminálních aktivit. Rusové investují do nemovitostí v Praze, Karlových Varech, Mariánských Lázních aj. Ruští bossové pøi usazování na území ÈR oèividnì kalkulují s pøipojením ÈR k Evropské unii a otevøením nových cest na Západ. Podle informací Ministerstva vnitra ÈR je jejich cílem získat kontrolu nad obchodem se strategickými surovinami, bankovní sférou a prostøednictvím investièních spoleèností, fondù a kontaktù s vládní sférou získat reálnou moc ve státì. Italská mafie Kriminální sítì italské mafie rozšíøily svùj akèní rádius na èeské území již poèátkem 90. let. První k nám vstoupila neapolská Camorra a to prostøed-

9 14 MIROSLAV NOŽINA: GLOBÁLNÍ ZLOÈIN V MALÝCH ZEMÍCH... nictvím svých poboèek v Nìmecku a Rakousku. Jednalo se o mafiánské klany Liccardi a Guiliano. (Prahu pozdìji navštívili i vyslanci klanù Alfieri, Contini a Dinardo.) Èeská policie záhy zaznamenala pøíliv italských obchodníkù s koženými imitacemi, napodobeninami drahých kovù apod. Obchodníci pocházeli témìø výluènì z Neapole a støídali se u nás každých 6-10 mìsícù. Camorra postupnì vytvoøila sí skladù, ubytování a restaurací v Praze, Brnì, Olomouci, Zlínì, Znojmì, Ostravì, Èeských Budìjovicích a dalších èeských mìstech. V druhé vlnì již Italové vstoupili pøímo do kriminálního byznysu jako organizátoøi obchodu s kradenými vozy a drogami. Pøitom úzce spolupracovali s místním romským podsvìtím a èeskými emigranty ze Švýcarska a Rakouska. I v pøípadì italských skupin mùžeme sledovat široké mezinárodní zázemí. Napø. pražská poboèka klanu Liccadi má úzké kontakty s poboèkami v Nìmecku, Portugalsku a na Slovensku. Šéf pražské poboèky klanu Guiliano, S. F., byl roku 1994 zatèen ve Frankfurtu za podvody a falšování šekù. Bìhem svých pobytù v Los Angeles, New Yorku a Praze udržoval kontakty s bossy ruské a ukrajinské mafie. Jako jeho právní poradce pùsobil známý pražský advokát. Vedle Neapolitáncù zaznamenala policie v ÈR aktivity klanù Spandaro a Corallo, které tvoøí odnož Cosa nostry v americkém Miami. Do Prahy údajnì vyslaly své zástupce i newyorské rodiny Genovese a Gambino a sicilská mafie z Palerma. Italské zloèinecké organizace se v ÈR zamìøují na skupování nemovitostí, pøedevším v Praze. Balkánské skupiny Na konci 70. let se Jugoslávie stala ètvrtým nejvýznamnìjším obchodním partnerem tehdejší ÈSSR. Díky tomu, a faktu, že mezi obìma zemìmi byla odstranìna vízová povinnost, u nás vznikla silná jihoslovanská komunita. Ta se v 90. letech stala zázemím pro ilegální èinnost øady skupin pøicházejících z Balkánu do Èeské a Slovenské republiky. I tyto skupiny v ÈR záhy zaèaly praktikovat nelegální aktivity, v nichž mìly praxi už z jiných zemí. Již na poèátku 90. let se doménou Jugoslávcù stala placená ochrana v novì otevøených noèních klubech a barech. Postupnì je však vytlaèily tvrdší skupiny z Ruska, Ukrajiny, Kavkazu a Bulharska. Jugoslávci si však zachovali významné postavení v dalších výnosných aktivitách: krádežích vozidel a jejich transportu do zemí bývalé Jugoslávie, praní špinavých penìz pro sebe a pro italské organizace prostøednictvím kasin aj., finanèních podvodech a daòových únicích, násilné kriminalitì, vèetnì vražd na objednávku. Významnou úlohu hrají i v oblasti pøevadìèství a obchodu s lidmi, kde tìží zejména ze

10 ŠTÚDIE, ANALÝZY 15 své znalosti prostøedí a kontaktù na èeské podsvìtí. V ÈR zakládají fiktivní spoleènosti, pøes které organizátoøi tranzitù zajiš ují pozvání do ÈR pro rizikové osoby. V této oblasti se proslavily zejména spoleènosti PERUN a VER- MIS, které založil Srb Rade Stepanoviè. Jeden ze Stepanovièových spoleèníkù, Ifet Èota, byl mimo jiné podezøelý z pøípravy atentátu na prezidenta republiky Václava Havla v roce V nelegálním obchodu s drogami u nás jednoznaènì dominují etniètí Albánci z bývalé jugoslávské provincie Kosova. Èeská policie zadržuje v prùmìru každých 14 dnù jednoho delikventa, pracujícího pro kosovoalbánské pøekupníky. Pro albánské podnikání v drogovém byznysu je charakteristická znaèná obchodní zdatnost a tvrdost v pøípadì problémù. Mají sklon vytváøet zloèinecká seskupení na základì tradièních rodinných klanù fares. Kosovoalbánci získávají drogy zejména v Turecku a na Kavkaze. Èeské sekce kosovoalbánských organizací jsou zpravidla pouze výbìžkem širších pašeráckých sítí rozprostøených v øadì zemí Evropy, zejména ve Švýcarsku a Nìmecku. Kromì obchodu s drogami se Albánci èasto vìnují i dalším aktivitám organizování prostituce a vydìraèství, padìlání dokumentù, krádežím automobilù aj. Nebezpeèná je jejich snaha o prùnik do èeských politických a ekonomických špièek. Èeská policie v souèasnosti registruje minimálnì 5 kosovoalbánských bossù, kteøí už se oficiálnì nevìnují nelegálním aktivitám a snaží se vystupovat jako seriózní podnikatelé. Zprávy z pražského podsvìtí hovoøí o vybírání penìz mezi albánskými podnikateli na nákup zbraní pro osvobozeneckou armádu v Kosovu. Turecké zloèinecké skupiny zatím neprojevují o ÈR výrazný zájem, i když èasto využívají území ÈR pro tranzity drog na Západ. Tureètí obèané (z velké èásti kurdské národnosti) spolupracují s kosovskými Albánci, Bulhary, obèany zemí bývalé Jugoslávie (Makedonci, Srby, Chorvaty), Vietnamci a Èechy pøi pašování lidí na Západ, zejména do Nìmecka. Pøíhranièní èeská mìsta jako Rumburk, Dìèín, Plzeò èi Varnsdorf slouží jako kontaktní a sbìrná místa pro ilegální migranty. Pašerácké gangy mají kontakty pøímo s uprchlickými tábory a využívají služeb zkorumpovaných pøíslušníkù policie a celní správy. Èinnost bulharských zloèineckých organizací byla pùvodnì zamìøena na provoz erotických podnikù. Ty však pozdìji pøevzaly zloèinecké organizace z bývalé Jugoslávie. Bulhaøi proto pøešli na krádeže aut a dodávání prostitutek do erotických podnikù, v nichž dnes po ex-jugoslávcích získávají dominantní úlohu postsovìtské skupiny. Postjugoslávské skupiny pozvolna dohánìjí postsovìtské skupiny v podílu na páchání trestné èinnosti násilného charakteru. Mezi jednotlivými sku-

11 16 MIROSLAV NOŽINA: GLOBÁLNÍ ZLOÈIN V MALÝCH ZEMÍCH... pinami, které se vyznaèují agresivitou a èastou nesnášenlivostí, dochází k èastým støetùm pøi rozdìlování teritorií. Výjimkou nejsou ani vraždy, páchané mnohdy pro zvýšení efektu na veøejných prostranstvích. Øada vražd je provádìna na objednávku, pachatelé ihned po provedení èinu opustí území ÈR. V souvislosti s tìmito seskupeními roste i poèet trestných èinù braní rukojmí, organizovaných loupeží a vydírání. Asijský organizovaný zloèin Podle zpráv z asijské komunity je možné v ÈR oèekávat silné migraèní vlny z Asie. Asijští podnikatelé u nás dnes v oèekávání novì pøíchozích z Vietnamu, Èíny, Taiwanu Koreje atd. nakupují domy a pozemky. Nìkteré odhady tvrdí, že v dohledné dobì bude v ÈR žít více jak Asiatù. S vlnou migrantù pøicházejí i povìstné èínské triády tongy (tchungy) a ostatní asijské zloèinecké organizace. Míøí k nám jak z Asie pøes Rusko a Maïarsko, tak i ze základen v západních zemích. Nejèastìjším modem operandi na území ÈR, obdobnì jako pøedtím v USA a západní Evropì, je zakládání obchodních spoleèností, firem a restaurací (které èasto vykazují minimální profit a fakticky slouží jako krytí pro organizování nelegální migrace), a široké škály dalších aktivit, jako jsou vydírání, únosy, hazardní hry, obchod s lidmi, finanèní podvody a praní špinavých penìz, obchod s drogami aj. V ÈR pùsobí nìkolik odnoží triád tongù z èínského Pekingu, Šanghaje, Wen-èu, Èchin- iangu a provincie Fu- ien. Vyšší pøedstavitelé tìchto organizací u nás vystupují jako seriózní a movití obchodníci a pronikli i do kruhù èeské spoleèenské elity. Pøedstavitelé pekingské triády tongu Hadí hlavy násilím ovládli Ústøední sdružení èínských podnikatelù a obchodníkù pùsobících v ÈR, které pùvodnì vzniklo v roce 1995 jako organizace pro podporu obchodu a podnikání mezi Èeskou republikou a ÈLR. Èíòané dnes pro servisní práce v ÈR èasto využívají služeb pøíslušníkù vietnamských komunit, které jsou na èeském území etablovány již od roku 1975 v souvislosti s dovozem levné pracovní síly z Vietnamu. Pøíslušníci tìchto komunit proto dùvìrnì znají èeské prostøedí. Na zakázku Èíòanù èasto vykonávají špinavou práci potulné gangy mladých Vietnamcù, které po svìtì putují od jedné vietnamské komunity ke druhé a prostøedky k obživì získávají pácháním vìtšinou násilné trestné èinnosti. Tyto skupiny mívají od 3 do 20 pøíslušníkù ve vìkovém rozmezí od 14 do 35 let. Nemají rodinné zázemí a v pøípadì potøeby neváhají použít zbranì. Z gangù èeského pùvodu se v zahranièí smutnì proslavila napø. skupina È.S., pùvodnì vietnamského pracovníka, který u nás získal povolení k trvalému pobytu na základì sòatku s romskou dívkou. Skupina poèátkem 90. let emigrovala z ÈR do Nìmec-

12 ŠTÚDIE, ANALÝZY 17 ka a Francie, kde provádìla pro èínské bossy vraždy na objednávku. Když zde pro ni zaèala být pùda pøíliš horká, stáhla se zpìt do Èech. È.S. vždy zdatnì konkuroval N.V.H. se svojí skupinou pistolníkù. Ménì násilná, ale o to aktivnìjší je skupina V.V.V., která na území ÈR pronikla pøes Slovensko z Ukrajiny. Zabývá se zejména pašováním všeho druhu a pøevadìèstvím migrantù z Asie dále do Evropy. Naopak importovaný gang Létajících drakù má své koøeny v èínské ètvrti amerického New Yorku. V ÈR dnes operuje10-15 takových násilnických band. Za zmínku stojí i buòka japonské Rudé Armády. Tato ultralevicová teroristická organizace vznikla v Japonsku a odtud expandovala do svìta. Její šéf, pùvodem Polák školený v USA, pronikl do ÈR v roce 1997 a pravdìpodobnì s nìkolika svými soudruhy Èíòany vietnamského pùvodu ve snaze získat peníze zde zaèali pracovat pro èínské bossy. Gang je spojován s nìkolika vraždami na objednávku na Mostecku. I když struktura vietnamských organizací není tak silná a hierarchizovaná, jako v pøípadì Èíòanù, stále více vietnamských bossù u nás si vytváøí vlastní nezávislé kriminální sítì a zaèíná Èíòanùm zdatnì konkurovat. Nìkdy koncem roku 1997 a poèátkem roku 1998 se Èíòané pokusili pøevzít kontrolu nad èástí lukrativních ilegálních aktivit na západní èesko-nìmecké hranici, doposud ovládaných Vietnamci. Vzájemné potyèky skonèily nìkolika vraždami a hrozbou Èíòanù, že zapálí vietnamskou tržnici v Modøanech. Problém vyøešila až schùzka vietnamských a èínských bossù v Praze, kde došlo k dohodì o vymezení sfér vlivu. V roce 1997 policie v ÈR zaznamenala pøítomnost asijské mafie, boryokudanu. Oèekávána je její expanze v souvislosti s dovozem investic. Subsaharský organizovaný zloèin Afriètí pøekupníci a pašeráci drog zaèali využívat východoevropských tras zhruba od poèátku 90. let. Poèetné skupiny jejich drogových kurýrù se v té dobì objevily v bývalém Sovìtském svazu, Polsku, Rumunsku, Maïarsku, Jugoslávii, Bulharsku a bývalém Èeskoslovensku. Tyto zemì se staly pøedevším tranzitním územím zásilek drog smìøujících do západní Evropy a USA. V té dobì nabyla na významu napø. letecká trasa Lagos (Nigérie) Sofie (Bulharsko) Praha. Mezi prvními zadrženými pašeráky drog pøevažovali Nigerijci, resp. držitelé nigerijských pasù. Dále mezi nimi byli Ghanci, Gambijci, Konžané, Sudánci, Tanzánci. Drogoví kurýøi této první vlny nemìli mnoho zkušeností s prostøedím východní Evropy a byli zpravidla nepøíliš dobøe proškoleni pro svoji práci. Jejich zamìstnavatelé, mnohdy bossové vysoce organizovaných pašeráckých seskupení, se oèividnì spoléhali na to,

13 18 MIROSLAV NOŽINA: GLOBÁLNÍ ZLOÈIN V MALÝCH ZEMÍCH... že kurýøi ve východoevropském zmatku snadno uniknou pozornosti celníkù a policie, zavalených jinými problémy. Tento trend byl na èeském území potvrzen v bøeznu 1990, kdy byl v kempu poblíž Prahy zadržen Swetu Said Mlawila se 180 g heroinu nakoupeného v indické Bombaji. Jeho dopadení pražskou policií pøispìlo k usvìdèení kodaòské spojky, rozsáhlého gangu Gambijcù a Tanzáncù, který pašoval heroin z pákistánského Karáèí a pozdìji Bombaje pøes polské a èeské území do Nìmecka, Dánska, Švédska, Norska a Velké Británie. Krátce po tomto prvním pøípadu následovala doslova invaze nigerijských kurýrù na letištì v Ruzyni a øada záchytù afrických drogových kurýrù. Poté, co východoevropští celníci a policie zaèali africké pašeráky drog rutinnì zachytávat, jejich pøíliv do oblasti støedovýchodní Evropy (ÈR, Polska, Maïarska, Slovenska) v relativnì krátké dobì ustal. Pokraèoval však ve smìru na Balkán a do zemí SNS. Dùvodem byla zejména chaotická bezpeènostní situace v tìchto oblastech, která umožòovala bezpeènìjší organizování drogových tranzitù. Subsaharským gangùm poté trvalo tøi roky, než vypracovaly novou, efektivnìjší strategii pro støední Evropu. Do tohoto regionu zaèali opìt pronikat od roku Jejich hlavním modem operandi se zde stalo verbování kurýrù pro pøevozy drog. Dùvodem je, že východoevropští kurýøi jsou všeobecnì levnìjší ochotní pracovat za nižší honoráø než jejich západní kolegové, a navíc nebývají dobøe informováni o možných dùsledcích svého konání v pøípadì zatèení a vysokých trestech za pašování drog zejména ve výchozích zemích. V Moskvì k této práci využívají známé prostitutky a mladé ženy z venkova, které dnes masovì pøijíždìjí do hlavního mìsta za prací. Jak svìdèí pøípady zadržení èeských mezkù pracujících pro Nigerijce v Thajsku, Uruguayi, Brazílii, Skandinávii i dalších západoevropských zemích, aktivní verbíøi pùsobili, nebo nadále pùsobí, i na území ÈR. Podle rùzných informací se honoráøe kurýrù za pøevoz drog pohybují mezi dolarù významnou úlohu pøitom hraje pøevážené množství a poèet celních kontrol, jež musí najatý kurýr absolvovat. Do hostitelských zemí pøijíždìjí afriètí pøekupníci drog jako studenti, turisté, pasažéøi v tranzitu, politiètí uprchlíci, podnikatelé. Po pøíjezdu èasto své pravé doklady ukrývají a buï se prokazují zfalšovaným potvrzením velvyslanectví o ztrátì cestovního pasu nebo falešnými doklady. Není neobvyklé, že u sebe mají i nìkolik padìlaných pasù rùzných zemí, vystavených na rozlièná jména. K základní logistice patøí i pronajaté konspirativní byty a kontakt na kvalitní právníky pøipravené okamžitì zasáhnout v pøípadì problémù. Velkou výhodou subsaharských drogových skupin je, že jejich

14 ŠTÚDIE, ANALÝZY 19 èlenové mezi sebou komunikují v rodných jazycích, pro které vyšetøovatelé jen obtížnì nalézají tlumoèníky. Jen v samotné Nigérii existují ètyøi stovky takových náøeèí. Frekventovanou metodou získání povolení k trvalému pobytu je uzavírání sòatkù s obèany hostitelských zemí za úplatu. Podle nìkterých zdrojù se cena takového sòatku v ÈR pohybuje kolem korun, ovšem mùže být i mnohem nižší. Ve východoevropském prostøedí, vyznaèujícím se slabými mechanizmy kontroly hospodaøení podnikatelských subjektù, je pak èastou cestou k legalizaci pobytu i zakládání krycích firem a spoleèností, které èasto nevyvíjejí žádné nebo jen minimální aktivity. Dùvodem zájmu afrických skupin na získání povolení k trvalému pobytu, pøípadnì obèanství v ÈR a dalších zemích postkomunistické støední Evropy, je jednak usnadnìný pøístup do zemí Evropské unie s èeským, polským, maïarským èi slovenským pasem, na rozdíl od pasù øady afrických zemí, je dnes možné cestovat po západní Evropì prakticky bez omezení. Druhým dùvodem je potenciál východoevropského drogového trhu a menší zkušenosti i aktivita bezpeènostních složek. V oblasti støedovýchodní Evropy registrujeme øadu afrických pøekupníkù drog, kteøí pùvodnì pùsobili v zemích EU. Poté, co odtud byli vytlaèeni policií, zahajují novou kariéru na Východì. Vedle toho si ovšem udržují i své pøedcházející západoevropské kontakty. Africké gangy operující ve svìtì se nevyhýbají spolupráci s domácím podsvìtím, vèetnì pøíslušníkù dalších mezinárodních skupin jako jsou Italové, Latinoamerièané, Asijci, Rusové. Informace z Moskvy hovoøí o jejich kooperaci napø. i s u nás známou solncevskou mafií. Rovnìž jejich aktivity nebývají omezeny pouze na drogy. Podílejí se na pašování lidí, falšování dokladù, krádežích aut a jejich dopravì do Afriky, obchodu se zbranìmi. V nìkolika pøípadech byly registrovány nákupy zbraní za drogy nigerijské provenience. Tyto zbranì, odcizené z postsovìtských armádních skladù, byly urèeny pro vojáky armád, bojujících v nìkolika afrických lokálních konfliktech. Jeden z nejvìtších pøípadù tohoto typu je spojen s ÈR. Nigerijci byli zapojeni do zatím nejvìtšího odhaleného pøípadu pašování 3 kilogramù vysoce obohaceného uranu, zachyceného v prosinci 1994 v Praze. Materiál mìl být pùvodnì pøevezen z ÈR do Nìmecka a odtud do Nigérie. Nigerijci mìli za toto zboží (urèené pro anonymní tøetí zemi) zaplatit drogami. Ty mìly být zdistribuovány na západoevropském trhu. Vzniklý zisk se mìl vrátit do SNS. Zvláštní formou kriminálního podnikání nigerijských organizací je rozesílání tzv. zvacích dopisù, kdy jsou podnikatelé pod pøíslibem velkých ziskù z úèasti na finanèních operacích zváni do Afriky a potom okrádáni. Odesílatelé pøitom pracují kvantitativní metodou rozesílají tisíce dopisù bez výbì-

15 20 MIROSLAV NOŽINA: GLOBÁLNÍ ZLOÈIN V MALÝCH ZEMÍCH... ru s tím, že se alespoò malá èást podnikatelù chytí. Jeden z tìchto dopisù obdržel dokonce i prezident Václav Havel. Nová vlna tìchto dopisù zasáhla území ÈR v loòském roce a je s vysokou pravdìpodobností organizována z ÈR. Arabské organizace Zemì postkomunistické Evropy mìly v minulých dobách dobré styky s arabským svìtem. Studovalo v nich mnoho arabských studentù, pøicházeli sem arabští pracovníci. Po rozpadu komunistického bloku se nìkteøí z nich do východní Evropy vrátili. Svých znalostí místních reálií a osobních kontaktù zaèali využívat zejména v obchodu s drogami. I když hlavním cílem zásilek ze severní Afriky a Blízkého východu zùstává zøejmì Polsko, ani Èeská republika nestojí stranou. První arabské skupiny obchodující s drogami se objevily v Praze v roce První pøípad pašování drog velkého rozsahu byl zaregistrován v roce 1994, kdy byl v marockém Tangeru odsouzen k osmi letùm vìzení za pašování drog èeský obèan Jiøí Èernych, pracující pro arabské pøekupníky. V jeho kamionu bylo nalezeno 2,5 tuny hašiše. Nyní pùsobí v republice øada dobøe organizovaných gangù, do jejichž èinnosti se kromì Arabù zapojuje i stále více Èechù. Arabská drogová sí dnes dosahuje od marockého Rífu až na Václavské námìstí, do pizzerie v Revoluèní ulici èi do Slovanského domu v Praze. V posledních letech lze pozorovat odklon k obchodu s heroinem, který je mnohem lukrativnìjší. Osoby z arabských zemí se v ÈR seskupují kolem emigrantù arabského pùvodu, kteøí mají v souèasné dobì již èeské obèanství nebo na území ÈR pobývaly v 80. letech. Jedná se o bývalé státní pøíslušníky Libanonu, Libye, Sýrie, Jordánska, Iráku, Súdánu a Alžírska. Dalšími oblastmi kriminálního podnikání, jimž se Arabové vìnují, je obchod se zbranìmi a obtížnì prokazatelné finanèní machinace. V roce 1995 byl zatèen šéf arabského gangu, který prostøednictvím tìchto machinací vydìlal v ÈR více jak pùl miliardy korun. Arabské zloèinecké podsvìtí v ÈR udržuje pravdìpodobnì kontakty s nìkterými fundamentalistickými a teroristickými organizacemi jako jsou napø. Fronta islámské spásy (FIS) a Ozbrojená islámská skupina (GIA) z Alžírska. Zvýšená aktivita islámských fundamentalistù byla zaznamenána v souvislosti se zahájením vysílání Rádia Svobodná Evropa z Prahy do Íránu a Iráku. Latinskoamerický organizovaný zloèin Témìø sto kilogramù kokainu zadržených na hranièním pøechodu v Bìlovsi u Náchoda v roce 1991, 700 kg kokainu zabavených v prùbìhu mezinárodní policejní akce Blizzard ukonèené v roce 1995, 7 tun marihuany

16 ŠTÚDIE, ANALÝZY 21 objevených nìmeckou policií v Hamburku v zásilce adresované na jistou pražskou firmu, 60 kg kokainu propašovaných do ÈR v plechovkách na kávu a zabavených v Opoènì, øada drogových kurýrù odhalených na ruzyòském letišti. To je výèet jen nejdùležitìjších pøípadù, dokazujících, že latinskoamerické drogové organizace rozšíøily svùj akèní rádius i na území ÈR. Jihoameriètí obchodníci se dnes zamìøují mnohem více na pašování kokainu do Evropy než v døívìjších dobách. Po celé Evropì vznikají spoleènosti registrované jako realitní kanceláøe, dopravní podniky, firmy zabývající se importem a exportem, penìžní instituce, bezpeènostní agentury. Po spoleèenských zmìnách ve východní Evropì na poèátku 90. let vstoupily latinskoamerické pøekupnické sítì i do zemí bývalého komunistického bloku. Snad nejvýraznìji se zmìna spoleèenské situace v této oblasti projevila v masovém pøílivu drogových kurýrù, zejména tzv. polykaèù, pøevážejících zásilky drog v žaludcích a tìlních dutinách. Po celé støední Evropì se zaèaly objevovat turistické výpravy z Latinské Ameriky, jejichž èlenové testovali možnosti daných zemí pro drogové tranzity. Letištì v Ruzyni se záhy stalo jedním z frekventovaných míst tranzitu drogových kurýrù z Kolumbie, Venezuely aj. ve smìru na Západ. Vedle tìchto živelných tranzitù drog v zemích postkomunistické støední Evropy zaèaly vznikat nejrùznìjší, nejèastìji exportní a importní spoleènosti napojené na Latinskou Ameriku. Tyto firmy slouží jako krytí pro pøepravu vìtších zásilek drog, ale i ilegálních dodávek zbraní. Nejvìtší, co do jednorázovì pøepravovaného množství drogy, bývají kontejnerové zásilky, kdy je kokain ukryt v legální zásilce rùzného zboží. Tak byl kokain zjištìn v kompotovaném ovoci, cukru, textilu, døevìných paletách aj. Východní Evropa je považována za nízkorizikové teritorium, kde objemy drog zadržených policií nepøesahují 5-10 %. Právì tato skuteènost a rovnìž geografická blízkost se zemìmi Evropské unie uèinila ze zemí východní Evropy aktivní pøekladištì latinskoamerického kokainu a kanabinoidù ve smìru na Západ. Stále vìtší množství tìchto drog konèí i v místních distribuèních sítích. Èastým modem operandi je pøitom transport vìtšího množství drog na území nìkteré z východoevropských zemí, jejich rozdìlení na menší zásilky (1-100 kg) a následná pøeprava k zákazníkùm napojeným na cílovou distribuci na Západì. Jak pozemní, tak i letecké záchyty nasvìdèují, že v ÈR funguje aktivní pøekladištì kokainu, vypravovaného odtud dále do západní Evropy. Nedávné odsouzení Kolumbijce Alfonza Calderóna Ramíreze k 11 letùm vìzení a vyhoštìní za pokus o propašování 60 kilogramù kokainu ani zdaleka neznamená koneènou teèku za aktivitami latinskoamerických pøekupníkù drog na èeském území.

17 22 MIROSLAV NOŽINA: GLOBÁLNÍ ZLOÈIN V MALÝCH ZEMÍCH... Výèet kriminálních seskupení, která dnes na èi pøes území ÈR operují, není ani zdaleka úplný. Dochází mezi nimi k soupeøení o moc, rozdìlování sfér vlivu i vzájemné kooperaci a propojování. Národní hrozba V médiích a tisku je èasto komentována prudce rostoucí úroveò kriminality po roce Fakticky aktuální poèet zjištìných trestných èinù v ÈR není øádovì o mnoho vyšší nežli v jiných zemích EU; napø. Švédsku zemi s pøibližnì stejným poètem obyvatel, ale povìstí bezpeèného státu. Nárùst kriminality je dramatický ve srovnání s obdobím pøed rokem 1989, ale ne s evropskými standardy. Zdá se, že bìžnou kriminalitu budeme i pøes veškeré obtíže schopni èasem zvládnout. Stejnou vìc není možné øíci o oblasti zejména vyšších forem organizované kriminality. Zde jsou výsledky neuspokojivé. Vedle narùstajících projevù domácího organizovaného zloèinu na území ÈR zaznamenáváme vysoký stupeò organizovanosti a rozšiøující se rozsah pùsobnosti kriminálních skupin s mezinárodním dosahem. Velká èást tìchto skupin již prodìlala fázi uchycení a stabilizace v podsvìtí i v ekonomických a sociálních strukturách ÈR a smìøuje k vyšším formám aktivit vèetnì snah o ovládnutí tìchto struktur. Rychle roste i poèet seriózních èeských obèanù a firem pùsobících jako právní poradci èi partneøi pøi obskurních kriminálních operacích a praní špinavých penìz, agenti pro styk s úøady a nákup nemovitostí, pracovníci public relations aj. Rovnìž ochota èásti pøedstavitelù prùmyslové a finanèní sféry spolupracovat se zahranièními investory disponujícími obskurními zdroji financí èi firmami, v jejichž pozadí stojí organizovaný zloèin, je u nás vysoká. V prùbìhu devadesátých let se v èeské spoleènosti vytvoøila vrstva podnikatelù, které z nedostatku jiné terminologie oznaèujeme jako špinaví byznysmeni. Pro tento typ lidí je rozhodující míra zisku bez ohledu na to, zda jí bylo dosaženo v rámci èi za hranicí zákona. Obratnì využívají mezer v legislativì a v pøípadì nutnosti neváhají využít i znaènì tvrdých prostøedkù k dosažení svých cílù. Právì nezájem o zákonnost spojuje tyto lidi s organizovaným zloèinem. Moderní prùmysl zloèinu je ve své podstatì rovnìž podnikatelskou aktivitou fungující podle modelu prosperujícího. Hranice mezi legální a nelegální podnikatelskou sférou proto bývá èasto nezøetelná to zejména v zemích s nedostateènì rozvinutým právním prostøedím, mezi nìž transformující se Èeská republika bezesporu patøí. Domácí a zahranièní špinaví byznysmeni dnes už mnohdy úzce spolupracují. ÈR se stala souèástí globálních kriminálních sítí.

18 ŠTÚDIE, ANALÝZY 23 Èeská republika se v souèasné dobì pøipojila ke všem významným ujednáním proti organizovanému zloèinu. Podepsala pøedvstupní pakt o organizovaném zloèinu mezi èlenskými státy EU a uchazeèskými zemìmi støední a východní Evropy (Brusel 1998), pøijala øadu nových zákonù a norem týkajících se praní špinavých penìz, nezákonného obchodu s drogami, nezákonné migrace atd. Další modifikace jsou pøipravovány. Legislativní systém ÈR bude kompatibilní s normami EU po roce Èeská vláda bude schopna splnit své závazky vùèi EU ve sféøe rekonstrukce legislativy. Nadále však postrádá dostateènou moc prosadit tento právní systém v praxi. Èeské policejní a bezpeènostní složky trpí nedostatkem zkušeností, technického i personálního vybavení pro potlaèování organizovaných kriminálních aktivit, zejména pak aktivit s mezinárodním dosahem. Rovnìž oblast justice trpí nedostatkem odborníkù, z nichž vìtšina dává pøednost práci v soukromém sektoru. Projednávání soudních pøípadù se neúmìrnì protahuje, vìznice jsou pøeplnìny. ÈR se s 220 vìzni na obyvatel øadí na první místo v Evropì (v Rakousku a Nìmecku jde pøibližnì o 80 vìzòù na obyvatel). Problematická nadále zùstává i oblast mezinárodní bezpeènostní spolupráce. Organizované kriminální podnikání s mezinárodním dosahem se dnes vyznaèuje specializací a návazností. Rozbor aktivit mezinárodních zloèineckých skupin na èeském území jasnì prokázal, že velkou èást z nich, své know-how, tyto skupiny v minulosti úspìšnì praktikovaly nìkde v zahranièí. Po roce 1989 je pak pouze pøenesly na èeské území. Zároveò to, co se na území ÈR mnohdy jeví jako naprosto legální aktivita, mùže být v mezinárodním mìøítku èlánkem øetìzce spoleèensky vysoce nebezpeèných kriminálních aktivit. Jedním z nejslabších míst naší rezistence proti organizovaným kriminálním aktivitám je vedle nestabilní ekonomické a spoleèenské situace, poznamenané vysokou úrovní korupce a oslabením etických norem, i neschopnost oprostit se od úzce regionálních pøístupù a chápat daný problém v jeho mezinárodním kontextu. Neustále se opakující proklamace o nutnosti zachování si státní suverenity v situaci, kdy fakticky dochází k oslabení významu státních hranic, jsou historickým archaismem. V evropském kontextu je nutné namísto neprostupných bariér budovat síta resp. vytváøet bezpeènostní systémy schopné propustit vše pozitivní, co svìtové dìní pøináší, a naopak eliminovat negativní prvky. To není možné bez úzké spolupráce bezpeènostních složek øady zemí svìta. ÈR je èlenem Interpolu, navázala formální kontakty s Europolem atd. Rozsáhlejší spolupráce však zatím stále vázne na celé øadì legislativních i operativních obtíží. To, s èím se dnes ve støední Evropì setkáváme, je skuteèný støet kultur zloèinu a novì pøíchozí se stávají v tomto støetu snadnými vítìzi. Meziná-

19 24 MIROSLAV NOŽINA: GLOBÁLNÍ ZLOÈIN V MALÝCH ZEMÍCH... rodní organizovaná kriminalita a organizovaný zloèin vùbec pøedstavuje reálnou hrozbu pro stabilitu státù. Disponuje znaèným ekonomickým potenciálem, snaží se ovlivòovat politický a ekonomický vývoj v regionech, kde pùsobí. Její vliv stoupá. To nedává dobré výhledy do budoucnosti. n Summary: Miroslav Nožina: Global Crime in Little States the Czech Republic Case The tumultuous changes in the late 1980s and early 1990s, when a number of countries of the former socialist bloc set out on the road of democracy and market economy, do not usher in solely positive phenomena such as progress, freedom or a reduction of military-political threats to global security. The liberalization of society, the ongoing economic and social transformation in post-communist countries all this creates a suitable environment for the spreading of social pathological features such as terrorism, extremism, violence, illegal migration, trade in human beings, prostitution, economic crime, the abuse of drugs A step into the democratic world was for our country also a step into the world of international crime, which today operates on global dimensions. All post-communist Central European countries i.e. the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary, experienced a dramatic increase of crime at the beginning of the 90 s though only by the local standards. This is because during the communist regime the crime rates were very low and far below the levels of crime in Western countries. According to criminal statistics the total number of criminal delicts in the Czech Republic (CZR) is actually not too much higher than in countries like Sweden which has the same sized population and a reputation for law-abiding citizens. The rise in the Czech Republic is spectacular, however, when compared with the low level of criminality before Far more dangerous is the emergence of organized crime networks which has reached alarming proportions by the end of the 90 s. It has several reasons: some criminological studies suggest that organized crime (OC) did not exist in the CZR before This is far from true. Criminal groups at various levels of organization successfully developed their activities in the former Czechoslovak Socialist Republic. Their members were engaged in a wide spectrum of economic criminal activities including import of consumer goods, illegal money exchange, illegal export of articrafts,

20 ŠTÚDIE, ANALÝZY 25 etc. This type of crime could not be successfully performed without contacts, as well as the support of some police and state administrative. Corruption networks, willing to work for anybody who possessed a sufficient amount of money, were established. These people have been cooperating after the Velvet Revolution, often willing to cross legal lines; the fundamental social, political and economic transformation after 1989 brought new changes into world of crime: the privatization allowed many shadow businessmen, corrupt communist officials, smugglers or black market currency dealers to legalize their money and enter the legal sphere, leaving the criminal business in the hands of lower level criminal delinquents; on the other hand, the CZR represented a territory with permissive laws, unprotected frontiers, an advantageous geographic in close vicinity of the European Union, with a police force inexperienced in the investigation of OC. There was virtually no competition among criminal groups and it was easy to find a sufficient amounts of people eager to make easy money. As a result of this situation, the CZR represented a very attractive territory for transnational OC. Currently, there are approximately 100 organized criminal groups operating in the CZR. 1/3-1/2 of them are of foreign origin. The Czech Republic has attracted criminal delinquents from the former Soviet Union, the Balkans, Israel, Italy, Latin America, the Arab countries, Sub-Saharan Africa and Eastern Asia. Post-Soviet OC (ROC) invaded the CZR with full force immediately after The small, more or less independent Russian criminal groups have been operating parallel with envoys of strong post-soviet criminal syndicates equipped with unlimited financial resources and excellent professional knowledge. Together with violence acts, ROC practice highly sophisticated methods of financial fraud and penetration into business, financial and administrative structures. Activities of the Solntzevo, Solomonskia, Rostovskaia, Taganskaia, Mazurskaia, Podolskaia and Luganskaia mafias have also been enregistered in the CZR. Together with the Chechen gangs (Azdamov group), Azerbaidjan, Dagestan, Georgian and Armenian organizations from the Caucasus they attacked Czech territory starting gang wars with competitive post-soviet and Balkan organizations for zones of influence. They are able to co-operate flexibly with other groups in criminal business. Co-operation of the Czech ROC sections with partner sections in the C.I.S., nearly all of Europe and the USA are frequent. Camorra from Naples is the most influential criminal organization from Italy in the CZR. Its members have been penetrating Czech territory since 1990, mainly from bases in Germany and Austria. The Camorra branches in

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR POLICY PAPER OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR Miroslav Nožina Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 1

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

POLICY PAPER ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ZEMÍCH VISEGRADSKÉ ČTYŘKY. MOŽNOSTI VYTVÁŘENÍ REGIONÁLNÍCH BRZPEČNOSTNÍCH STRATEGIÍ V RÁMCI EU.

POLICY PAPER ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ZEMÍCH VISEGRADSKÉ ČTYŘKY. MOŽNOSTI VYTVÁŘENÍ REGIONÁLNÍCH BRZPEČNOSTNÍCH STRATEGIÍ V RÁMCI EU. POLICY PAPER ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ZEMÍCH VISEGRADSKÉ ČTYŘKY. MOŽNOSTI VYTVÁŘENÍ REGIONÁLNÍCH BRZPEČNOSTNÍCH STRATEGIÍ V RÁMCI EU Miroslav Nožina Březen 2006 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Organizovaný zločin v České republice

Organizovaný zločin v České republice Organizovaný zločin v České republice Organized crime in the Czech Republic Jaroslav Lukáš Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2009 4 ABSTRAKT Bakalářská práce vymezuje

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A BEZPEČNOST OBČANŮ ČR INTERNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE CZECH REPUBLIC CITIZENS SECURITY

MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A BEZPEČNOST OBČANŮ ČR INTERNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE CZECH REPUBLIC CITIZENS SECURITY MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A BEZPEČNOST OBČANŮ ČR INTERNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE CZECH REPUBLIC CITIZENS SECURITY Miroslav NOŽINA Dostupné na http://www.population-protection.eu/ attachments/042_vol4special_nozina.pdf.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE Většina obyvatelstva 14 vybraných zemí střední a východní Evropy nepovažuje úplatky za samozřejmou či běžnou součást života společnosti. V České republice však

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ JUDITA ŠTOURACOVÁ A KOL. PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ PROFESSIONAL PUBLISHING OBSAH: Úvodní poznámky 9 I. část: OBECNĚ - TEORETICKÉ OTÁZKY 13 1. kapitola.._ - Ekonomická dimenze mezinárodních

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04)

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04) Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Makedonie a její zkušenosti s migrací 1 Anotace Příspěvek sumarizuje nedávné zkušenosti Makedonie s migračními

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik.

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik. 1 HDP, HNP 1. února 2011 12:38 HDP (GDP) = hrubý domácí produkt o Celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za dané období (rok) na určitém území bez ohledu na původ obchodu o Nejsou zahrnuty např.

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více