Barbora Sádlová Mělník 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barbora Sádlová Mělník 2012"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ PRÁCE Margaret Thatcher Léta Barbora Sádlová Mělník 2012

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 17. Politologie Margaret Thatcher Léta Years Autor: Barbora Sádlová Škola: Gymnázium Jana Palacha, Mělník Konzultant: PhDr. Ilona Němcová Mělník 2012

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, použila jsem pouze podklady (literaturu, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V Mělníku dne. Barbora Sádlová

4 Poděkování Na této stránce bych chtěla poděkovat všem, kteří mi byli nápomocni svými vědomostmi a radou během ročního psaní mé odborné práce. Největší díky patří mé konzultantce a zároveň profesorce dějepisu PhDr. Iloně Němcové za vedení práce, za čas strávený nad ní a také za nápady a připomínky, které mě motivovaly. Děkuji také Ing. Markovi Jansovi za pomoc s designovou úpravou práce a pravopisem.

5 Anotace Margaret Thatcherová je jednou z nejznámějších a nejvlivnějších političek osmdesátých let. Její politická rozhodnutí, jež velmi často vyvolala vlny kritiky i ohlasu, ovlivnila životy mnoha občanů (nejen) Velké Británie a zároveň změnila tvář anglické politiky jednou pro vždy. Thatcherová učinila během své politické kariéry mnoho kroků a reforem. Ve své seminární práci popisuji ty nejstěžejnější z let a tím jsem vytvořila jakýsi sborník, ve kterém čtenář může najít signifikantní události z doby vlády v opozici a z prvního funkčního období Margaret Thatcher, bývalého vůdce Konzervativní strany. Klíčová slova: Margaret Thatcher, Konzervativní strana, Konzervatismus, politika, Velká Británie, Thatcherismus, premiérka, Version in English: Annotation Margaret Thatcher is one of the most influential and known politicians of the 80 s. Her political decisions that very often provoked the waves of criticism or acceptance have affected many people s lives all around the Great Britain and also have changed the face of British policy once and for all. Thatcher made many political reforms and steps during her career. In my seminar work I talk about the most relevant reforms from the years and so that I have created an anthology where any reader can find significant events of that period of her tenure as the ax-leader of Conservative Party. Key words: Margaret Thatcher, Conservative Party, Conservatism, policy, the Great Britain, Thatcherism, a premier,

6 Obsah Úvod Období konsolidace ( ) Monetaristická revoluce Nový lídr, nová politika Železná lady a budování thatcherismu Léta První kroky premiérky: léta Privatizace Rok Léta Konec prvního funkčního období, shrnutí Otázka Severního Irska Hladovka Anglo-Irská dohoda Zahraniční záležitosti Válka o Falklandské ostrovy Úvod Od dubna 1982 a dál Dopad Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam příloh Přílohy... 45

7 Úvod Téma politiky Margaret Thatcher jsem si pro svou odbornou práci vybrala na základě svého ročního studijního pobytu ve Velké Británii, v Brightonu. I přesto, že Thatcher je již starší dámou a kvůli své vážné nemoci se v politice již řadu let neangažujeje, je stále velmi diskutovanou osobností. Její rázná a nekompromisní politická taktika změnila tvář anglické ekonomiky a ovlivnila tím nejen celou Británii. Svými vždy rozhodnými kroky si vysloužila přezdívku Železná lady (the Iron Lady). Jedni ji milují a druzí ji nenávidí jen málo anglických občanů vůči Thatcherové zaujímá neutrální pozici. Dcera obchodníka pocházející z malého města ve východní Anglii, Granthamu, dokázala vést jednu z nejdůležitějších zemí nesoucí hodnoty demokracie přes více než jedenáct let. Třebaže měla vůči ostatním politikům své doby mnoho nevýhod 1, dokázala pro Konzervativní stranu vyhrát volby třikrát v řadě. Vláda Margaret Thatcher je velmi pozoruhodná. Během svého působení v politice stihla zasáhnout snad do všech relevantních aspektů britské politiky; již zmíněné ekonomiky, školství, imigrace, odborů nebo daní. Zvučná je však i její zahraniční politika. Na základě této obsáhlosti jsem se rozhodla soustředit pouze na rozhraní let Tedy na dobu od zvolení Margaret Thatcher do čela Konzervativní strany do začátku druhých parlamentních voleb. Svou práci jsem rozdělila do čtyř kapitol a do jedenácit podkapitol, přičemž každý z odílů je doprovázen citátem. Tyto citáty jsem volila tak, aby vyjadřovaly podstatu dané kapitoly či podkapitoly. V první kapitole nazvané "Období konsolidace ( )" čtenáře stručně seznamuji s hospodářským vývojem Velké Británie po druhé světové válce. Popisuji situaci, do které byla Margaret Thatcher zvolena jakožto vůdce Konzervativní strany, a z čeho pramení její politická přesvědčení. Také se zabývám Margaretiny cíli do budoucna a postupným budováním thatcherismu.tato kapitola je rozdělena do dalších dvou podkapitol. Druhá kapitola se věnuje celému prvnímu funkčnímu období Margaret Thatcher, čili létům , na domácí scéně. V tomto oddíle, jenž je rozčleněn do následujících pěti 1 Nevýhodou byl jak její původ, tak i pohlaví 7

8 podkapitol, píši chronologicky o eminentních krocích premiérky. Tato kapitola se převážně soustředí na hospodářský vývoj země, jelikož právě tato otázka byla tou nejdiskutovanější a nejkritizovanější za první Margaretina léta v úřadě. Jak již název třetí kapitoly napovídá, kapitola Otázka Severního Irska se zabývá právě Severním Irskem. Pro každého premiéra Velké Británie provincie Severního Irska nese určitou kontroverzi. Margaret Thatcher byla během svého prvního funkčního období nucena potýkat se s teroristickými výpady, protestujícími hladovkáři a všeobecnou snahou katolických Irů sjednocení severní a jižní část Irska. V poslední, již čtvrté kapitole, se věnuji zahraničním záležitostem v letech Rozepisuji se především nad otázkou Rhodesie, Studenou válkou či členstvím Velké Británie v Evropském Společenství. Z této kapitoly jsem následně vyčlenila válku o Falklandské ostrovy, kterou se následně detailně zabývám. Po přečtení mé odborné práce by měl mít čtenář přehled nad politickým vývojem Velké Británie v letech A právě na základě všech informací, které jsem během ročního psaní své seminární práce získala, si k závěru kladu za úkol nalézt odpověď na otázku: Dostála Margaret Thatcher svým předvolebním slibům a zasloužila si být zvolena do premiérského křesla podruhé? Po celou dobu psaní této práce jsem spolupracovala s webovými články 2, s knižními výtisky 3, ale také s filmovými zpracováními 4. Zde bych ráda jmenovala film od režiséra Steva McQueena s názvem Hlad 5. Tento snímek mi byl nápomocný při studování problematiky Severního Irska. Jelikož se téma mé práce týká anglické političky, mnohé informace jsem čerpala ze zahraničních zdrojů. V mé práci lze proto nalézt také mnoho překladů, zvláště pak citací, z originálu, které jsem překládala sama. Nejvíce potřebného materiálu jsem našla 2 ZEMÁNEK, Josef JAKLÍN, Jiří. Margaret Thatcherová (1925*) - Železná lady [online]. Euroekonom.cz, c2002. Dostupné z: <http://www.euroekonom.cz/osobnosti-clanky.php?type=jz-thatcherova>. 3 Například: ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s. ISBN Například: film Železná lady (The Iron Lady) z roku V originále The Hunger 8

9 právě na oficiálních stránkách Margaret Thatcher 6 a také v knize již od českého autora Hynka Fajmona, Margaret Thatcherová a její politika 7. 6 Margaret Thatcher Fundation [online]. c.2005 [cit ]. Dostupné z: <http://www.margaretthatcher.org/> 7 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. ISBN

10 1 Období konsolidace ( ) Chcete-li v politice, aby bylo něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby bylo něco uděláno, uložte to ženě. 8 V politice téměř neznámá, byla Margaret Thatcher zvolena předsedkyní jedné z největších politických stran ve Velké Británii. Do čela konzervativců stanula po Edwardu Heathovi 4. února Margaret svým zvolením lídra nepřinesla pouze naději všem britským ženám, ale i naději všem příznivcům strany. Nová předsedkyně byla rozhodnuta nevést žádné diskuze a kompromisy se socialismem, jako tomu bylo ve straně dosud, ale naopak byla rozhodnuta vrátit se zpět ke starým principům konzervativní strany 9 založené na britské tradici. Trvala také na tom, aby se kladl důraz převážně na domácí politiku, jež v mnohých svých odvětví volala po renovaci a modernizaci. Thatcherová si vytyčila tři základní hodnoty své politiky: práci, svobodu a pořádek, na které Angličani z celé země slyšeli a velmi často se za ně stavěli. Jeden z důvodů, proč byla tato, do té doby nepříliš proslulá 10, politička zvolena do čela strany, byl její postoj ke keynesiánství Margaret Thatcher; Azcitaty.cz, c2009. [cit ]. Dostupné z: <http://azcitaty.cz/citaty/margaretthatcherova/>. 9 Konzervativní strana je stranou buržoazie a středních vrstev; jejich politická idea je tedy založena na individualismu, svobodném rozhodování a minimálních zásazích státu do ekonomiky. 10 Nechvalně známá díky aféře s mlékem. Margaret Thatcher ve funkci ministryně školství zrušila bezplatnost mléka na školách. Od té doby si s sebou nesla přezdívku Milk Snatcher (Zlodějka mléka). 11 Viz podkapitola Monetaristická revoluce 10

11 1.1 Monetaristická revoluce Any woman who understands the problems of running a home will be nearer to understanding the problems of running a country 12 Hospodářství Velké Británie se po druhé světové válce neslo ve znamení Stát blahobytu, tzv. Welfare State, který byl ovlivněn myšlenkami Johna Maynarda Keynese ( ) 13. Cílem této idey bylo dosažení vysokého a stabilního hospodářského růstu a nízké nezaměstnanosti (3-4%). Jednalo se o jakousi poválečnou obnovu a solidaritu. Posilovala se role státu, zestátňoval se průmysl a služby 14. Stát se tak stal obrovským zaměstnavatelem, snažil se o snižování sociálních nerovností a zvyšování kupní síly obyvatelstva (stanovil minimální plat a zvýšil sociální dávky). Velká Británie se těmito kroky proměnila v sociální stát. Tuto myšlenku se převážně snažili podporovat členové Labouristické strany, avšak ani zastánci konzervativních myšlenek nebyli proti ní. Politika keynesiánství se zprvu jevila jako správná volba pro řešení mnohých politických otázek (britská ekonomika rostla), avšak po ropné krizi v roce 1973, po níž následovala krize ekonomická, se tento typ politikaření ukázal jako nedostačující. Nebyl totiž schopen vyřešit nově vzniklý problém takzvané stagflace 15. Otázka nízkého ekonomického růstu, vysoké míry inflace a nezaměstnanosti a omezování růstu mezd byla kritická. Situace vyvrcholila na přelomu let takzvanou Zimou nespokojenosti, během níž probíhaly masové 12 Jakákoli žena, jež rozumí problémům chodu domácnosti je nejblíže k porozumění problémům chodu země. Margaret Thatcher; překlad: Barbora Sádlová Margaret Thatcher Quotes [online]. BrainyQuote, c2001. [cit ]. Dostupné z: < 13 Stát blahobytu také nazýván politika keynesiánství na základě myšlenek Johna Maynarda Keynese 14 Uhelný, elektrárenský, plynárenský, železárenský a ocelový průmysl; vnitrostátní doprava, telekomunikace, centrální banka, civilní letectví 15 Vytvořeno ze slov stagnace a inflace. Jedná se o kombinaci vysoké inflace a zároveň stagnaci ekonomiky. Pokud se vláda snaží redukovat nezaměstnanost pod její přirozenou úroveň, zvyšuje se tak inflace. Vzniká tedy situace, kdy je hospodářský růst velmi pomalý s vysokou mírou nezaměstnanosti a inflace. Ta má za následek stagflaci. 11

12 stávky a jakási pomyslná válka mezi vládou a odbory. Zmíněné události nejenže pomohly konzervativcům k vítězství v parlamentních volbách 1979, ale také daly lídrovi strany, Margaret Thatcher, prostor ke kritice keynesiánského přístupu v Británii a k počátku prosazování myšlenek monetarismu. Margaretino politické smýšlení velmi ovlivnilo její dětství, především pak její otec. Rodina vlastnila malý krám, ve kterém každý z jejích členů pomáhal. Jak Margaret píše ve své knize Roky na Downing Street : "Vyrůstala jsem v rodině, která nebyla ani chudá ani bohatá. Museli jsme šetřit každý den, abychom si mohli dopřát příležitostný luxus. Moje ekonomická filosofie se často připisuje původu mého otce, obchodníka s potravinami. Bylo tomu tak a pořád je - ale jeho originální filosofie šla dál než jenom k zajištění toho, aby příjmy vykazovaly na konci týdne mírný přebytek nad výdaji. Můj otec byl mužem jak praxe, tak i teorie. Rád spojoval prosperitu našeho rohového krámu s romantikou mezinárodního obchodu, který zaměstnával lidi na celém světě proto, aby rodina z Granthamu mohla mít na svém stole rýži z Indie, kávu z Keni, cukr ze západní Indie a koření z pěti kontinentů. Ještě než jsem přečetla jedinou řádku ze spisů velkých liberálních ekonomů, věděla jsem z účtů svého otce, že volný trh je něco jako obrovský a citlivý nervový systém, reagující na události a signály na celém světě, aby splnil všechny proměnlivé potřeby lidí v různých zemích z různých tříd, různého náboženství s určitým druhem blahovolné nevšímavosti k jejich postavení. Vlády jednaly na podkladě daleko menšího množství informací a paradoxně právě ony bloudily jako "slepé síly" temnotou a spíše překážely působení trhu, než aby je vylepšovaly. Ekonomické dějiny Británie příštích čtyřiceti let potvrzovaly a zesilovaly téměř každý prvek praktické ekonomiky mého otce. Důsledkem toho bylo, že jsem byla již od mládí dobře vybavena myšlenkově i analyticky ke znovuvybudování ekonomiky zpustošené státním socialismem." 16 Z ukázky jasně vyplývá, že myšlenky, které monetarismus prosazoval, byly tudíž velmi blízké i nové předsedkyni konzervativní strany. Za otce monetarismu je považován nositel Nobelovy ceny z roku 1977 Milton Friedman ( ). Tento muž, který byl ekonomickým poradcem Železné lady a z jehož učení Margaret vycházela, byl tvrdě proti zásahům státu do ekonomiky. Zdůrazňoval podstatu peněz včetně jejich samoregulace. Naopak propagoval volnou tržní ekonomiku, volný 16 THATCHEROVÁ, Margaret. Roky na Downing Street. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, s., s. 14. ISBN

13 zahraniční obchod, nízkou míru zdanění. Tento ekonom obhajoval své anti keynesiánské názory a pravdivost svých teorií na základě výroku: Jestliže utrácíte své vlastní peníze pro sebe, jste velmi opatrní při rozhodování, co za ně pořídíte. Když utrácíte cizí peníze pro sebe, dáváte si pozor, co nakoupíte, ale je vám jedno, kolik utratíte. Nejhorší ovšem je, když utrácíte cizí peníze pro někoho cizího. Je vám jedno, kolik utratíte a co získáte. 17 Margaret tedy nebyla první a ani jediná, kdo si pro Británii přál uplatňování tržní ekonomiky. Nejdůležitějším politikem a zároveň jakýmsi pomocníkem Thatcherové byl Keith Joseph ( ). Tento politik pomohl Margaret mezi léty s šířením nových myšlenek prostřednictvím transformování nové stranické ideologie. A právě v těchto letech byly položeny myšlenkové základy thatcherismu. 1.2 Nový lídr, nová politika Když ke mně někdo přijde a zeptá se mě: Co můžete udělat pro nás, drobné obchodníky? Já odpovím: Pouze jedinou věc pro vás mohu udělat učinit vás svobodnějšími, abyste si vše udělali sami. 18 S nástupem nového vůdce konzervativců, přišlo do strany i mnoho změn. Dá se tedy mluvit o nové image strany, o kterou Margaret Thatcher, tehdy označována za vládního rebela, usilovala. V první řadě se postavila odmítavě k jakýmkoli kompromisům s labouristy. Základní přesvědčení toryů 19 spočívá v přirozenosti sociální nerovnosti, které je výsledkem svobody a individuální iniciativy. Naopak labouristé se sociální rozdíly snaží co nejvíce zahladit, což se rozchází s jakýmikoli názory konzervativců, čili i s názory Thatcherové. Předsedkyně považovala členy levicové strany za socialisty, s kterými není hodno vyjednávat, a započala s nimi fiktivní boj. Ve svých proslovech proti nim častokrát tvrdě 17 Azcitaty.cz [online]. c2009. [cit ]. Dostupné z: <http://azcitaty.cz/milton-friedman/2196/>. 18 Margaret Thatcher, před parlamentními volbami o tom, jak bude její politika vypadat ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s. 69. ISBN Konzervativní strana vznikla na konci 17. století jako strana toryů. Toto označení se používá dodnes (konzervativec = toyr) 13

14 útočila a tvrdila, že právě oni zapříčinili nejvyšší inflaci (26%) v poválečné historii Velké Británie a vysokou míru nezaměstnanosti. Ve svých proslovech také často mluvila o špatném hospodářském stavu země a o svých plánech tuto situaci řešit: Jedinou cestou, jak může Británie obnovit svou průmyslovou prestiž, je podpora soukromého podnikání, a nikoli jeho omezování vysokým zdaněním. A cesta k obnově je skrze zisky, dobré dnešní zisky vedoucí k vyšším investicím, vedoucí k dobře placeným pracovním místům a k vyšší životní úrovni zítra. Žádné zisky znamenají žádné investice, což znamená umírající průmysl vracející se do včerejšího světa, a to znamená méně pracovních míst zítra. Problém je tady to, že zisky jsou zločinné, pokud není prokázáno, že jsou nevinné. 20 Proti krizi v ekonomice, do které Británii dle Margaretiných slov dostala labouristická strana, měla lék v podobě dokumentu The Right Approach to the Economy, v němž byla popsána hospodářská strategie příští konzervativní vlády (a propagovány právě myšlenky monetarismu). V padesáti čtyř stránkovém spisu, který byl publikován v říjnu roku 1977, toryové kladli důraz na problematiku státních příjmů a výdajů, daní a podpory podnikání. Autoři se také věnovali otázkám redukce státního dluhu, vysoké inflace a daní, odstranění překážek, jež brání rozmachu podnikání a zrušení veřejných programů. Všechna tato témata byla zařazena do programu budoucí konzervativní vlády. The Right Approach to the Economy měl úspěch jak ve straně (dokument posílil její soudržnost), ale i u voličů Železná lady a budování thatcherismu Tato lady není k překřičení 21 Politická strategie popsaná v The Right Approach to the Economy však nebyla jedinou zbraní vládního rebela, Margaret Thatcher. Ta se vrhla do politiky s velkou vervou a ještě 20 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s. 49. ISBN Dennis Kavanagh, o působení Margaret Thatcher v Dolní sněmovně FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s. 60. ISBN

15 většími cíli: vyhrát parlamentní volby pro rok 1979 a nastolit politicko-ekonomické změny, kterým se později začalo trefně říkat thatcherismus. Margaret Thatcher neznají dnes všichni pod přezdívkou Železné lady bezdůvodně. Již v době, kdy byla lídrem opozice se ukázal její vůdcovský charakter, který mnohé oslovil. Margaret byla vždy rázná ve svých projevech, neústupná ve svých názorech, ambiciózní v prosazování své politiky, dominantní ve vedení své strany a nekompromisní ke všem, kteří nebyli stejného politického smýšlení. Margaret vnímala politiku jako boj mezi pravdou a lží, a byla přesvědčena, že právě ona vždy ví tu pravdu. Margaret Thatcher také věřila v platnost principů, jako je svoboda, vláda práva, svobodný trh a rodinné hodnoty, a byla přesvědčena, že nemohou být nikdy zpochybněny. 22 Nad to všechno byla žena 23. V mnohém by se tento fakt dal považovat jako nevýhoda, ovšem Margaret věděla, jak jí využít. Věděla, jak s muži jednat a jak je dostat tam, kde je potřebuje mít. Navíc její pohlaví přilákalo velkou pozornost a zvědavost voličů, zvláště pak žen. Další postoj, díky kterému získala v Británii kladné ohlasy, byl její názor na komunismus a SSSR. V 70. letech byl Sovětský svaz na vrcholu svých sil a dalo by se říct, že byl vojenskou velmocí vlastnící obrovské množství zbraní a bojových jednotek. Margaret byla odhodlaným bojovníkem proti šíření komunismu a možná i jeho největším kritikem. V období opozice Margaret Thatcher sestavila nový stínový kabinet a posílila soudržnost uvnitř strany, v jejímž čele propagovala hlavní myšlenky monetarismu a tržní ekonomiky. Všechny cíle strany pak byly popsány v již zmíněném dokumentu The Right Approach to the Economy, který se stal programovým základem konzervativců. V neposlední řadě to však byla obtížná hospodářská situace, z které byli viněni labouristé, která zvýšila popularitu Železné lady. Důležitým momentem také již zmíněná Zima nespokojenosti, jež vehnala Margaret Thatcher do náruče plno nových voličů a zastánců jejích politických názorů. 22 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s. 54. ISBN Nikoli však feministka. Dokazuje to její výrok: Feministky jsou ženy, které by chtěly něco dostat, aniž by pro to musely cokoliv udělat. (Azcitaty.cz [online]. c2009. [cit ]. Dostupné z: <http://azcitaty.cz/margaret-thatcherova/7697/>.) 15

16 2 Léta Kde je lež, přinášíme pravdu. Kde jsou pochybnosti, přinášíme víru. Kde jsou zoufalství, přinášíme naději. 24 Margaret Thatcher se začala intenzivně připravovat na parlamentní volby krátce po svém zvolení do čela Konzervativní strany. Ať už se jednalo o diskuze o politické strategii strany, publikace dokumentu The Right Approach to the Economy, či volební program, ve všech svých plánech byla tvrdá, působíc dojmem, že pouze její stanovisko je to správné. Zprvu nebylo vůbec jisté, zda si labouristé vítězství udrží či ne. Vše se však rozhodlo během zimy Jak už jsem v předchozí kapitole zmiňovala, jedná se o takzvanou Zimu nespokojenosti, kdy po špatné ekonomické situaci a následných nepokojích, četných stávkách, nedostatku potravin a každodenních výpadcích elektřiny, ztratili labouristé u svých voličů důvěru. 4. května 1979 se poprvé v britské historii stala předsedkyní vlády žena. S volební účastí 76,0% získala Konzervativní strana 43,9%, tedy hlasů, a 339 křesel. Rok 1979 je tedy důležitým milníkem v novodobých britských dějinách, který ukončil období poválečného konsensu a započal novou éru thatcherismu. Můžeme také říct, že skončilo období státu blahobytu a započal se věk skutečné demokracie ve Velké Británii. Ještě v den vítězství byla Margaret požádána o sestavení nové vlády. Naneštěstí pro novou premiérku, byla nucena sestavit novou vládu s ohledem na rovnováhu sil uvnitř poslaneckého klubu bez ohledu na její preference. Nebyla totiž ještě v tak silné pozici, aby si mohla dovolit sestavit vládu pouze ze svých oveček, čili zastánců thatcherismu. Ovšem jedno si prosadit dokázala dosazení monetaristů do hlavních postů v hospodářských 24 Margaret Thatcher, krátce po zvolení do premiérského křesla před Downing Street číslo 10. ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s. 82. ISBN

17 sektorech 25. Z toho tedy jasně vyplývalo, že právě hospodářský resort byl ten, který Margaret nejvíce zajímal a v němž chtěla učinit nejvíce změn. 2.1 První kroky premiérky: léta Hluboko ve svých duších lidé nacházejí souhlas s tím, co říkám a dělám dobře, a já vím, že je to proto, že jsem takto byla vychována. Považuji se za normální spořádanou osobu, se správným instinktivním radarem. 26 Margaret Thatcher byla zvolena do čela státu, kterému se ne nadarmo přezdívalo Nemocný muž Evropy. Velká Británie se potýkala s mnohými problémy a nejednalo se pouze o stávky, zvyšování nezaměstnanosti a inflace, o kterých jsem již psala, ale také o nedostatečnou konkurenceschopnost, nízkou průmyslovou produktivitu, nízkou životní úroveň občanů země, špatné finanční ohodnocení zaměstnanců a jiné. Margaret si s sebou nesla jedinou vizi: toto všechno změnit k lepšímu prostřednictvím monetaristické politiky na úkor státního intervencionalismu. A tak, když mnozí stále doufali, že Margaret Thatcher po zvolení opustí ze svých slibů a vrátí se zpět k myšlence stát blahobytu, nebo alespoň doufali, že změny přijdou postupně, ona je všechny vyvedla z omylu uvedením nové odborové reformy. Ta si vytyčila čtyři hlavní cíle. Za prvé omezení práva na stávky a právo na stávku pouze pro ty zaměstnance, jež se stávka opravdu týkala. V dalším bodě reformy se označilo za nelegální přesvědčování k solidární stávce. Dále pak vláda hodlala přijmout reformu, která zaměstnavateli zakazovala přijmout jiného zaměstnance, v případě ohrožení pracovního místa již stávajících zaměstnanců. Konečně pak, za čtvrté, vláda umožnila zaměstnancům použití veřejných peněz k uspořádání voleb uvnitř odborových organizací 25 Geoffrey Howe na post ministra financí, Keith Joseph na post ministra průmyslu, John Biffen na post náměstka ministra financí, John Nott na post ministra obchodu. Jen ministrem práce se stal ne-thatcherista James Prior. 26 Margaret Thatcher, o svém postavení na počátku prvního funkčního období ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s ISBN

18 konajících se prostřednictvím poštovního hlasování. Všechny tyto reformy vážně ohrozily postavení dosavadních odborářských vůdců. Ti také odborové reformy nejvíce kritizovali. Vládní politika v této oblasti se však setkala s velkou veřejnou podporou, a to i mezi řadovými členy odborů. 27 A právě ohrožení moci odborů byl prim, kterého chtěla vládní rebelka dosáhnout. Odbory totiž vyvíjely neustálý tlak na vládu kvůli zvyšování platů zaměstnanců, které však neodpovídaly situaci na trhu - britské podniky nebyly vždy schopny čelit konkurenci na zahraničním trhu. Kontrolou vlivu moci odborů, které často využívaly své monopolní postavení, Margaret postupně dosáhla (společně se zavedením privatizace 28 ) zlepšení pozice Velké Británie na světovém trhu. Od roku 1979 bylo jedním z nejdůležitějších cílů vládní politiky podpořit zaměstnance a zaměstnavatele, aby se posunuli směrem k individualističtějšímu modelu průmyslových vztahů a pryč od kolektivismu. Tato snaha byla motivována přesvědčením, že přílišná moc odborů je příčinou britského hospodářského úpadku. 29 Jako důkaz svého přesvědčení Margaret uváděla srovnání statistik z 50. a 70. let. Zatímco v poválečném období byl hospodářský růst Velké Británie jeden z nejlepších na světě, v 70. letech se vyznačoval úpadkem a zaostával za Japonskem, Německem i Francií. Toto zaostávání se Labouristická strana snažila řešit regulací trhu a většími pravomocemi odborů. A právě tento politický tah labouristů dle Margaret Thatcher zapříčinil špatný ekonomický stav, ve kterém se její země nacházela. Dalším bodem krokem Margaret Thatcher bylo sestavení rozpočtu na rok Ten byl přijat v červnu 1979 a měl za úkol převést všechny Margaretiny sliby, s nimiž se dostala do čela parlamentu, do řeči čísel. Nový rozpočet byl poměrně radikální a výrazně se lišil od podkladů připravených předchozí vládou. Nejvýrznější změnou v novém rozpočtu se stal přesun od přímých daní k daním nepřímým. Přímé daně byly sníženy o 3%, čili z 33% na 30%, a zároveň 1,3 milionů Britů bylo vyňato z povinnosti platit daně. Toto snížení daní bylo prvním impulzem Margaretiny vlády k individuální finanční svobodě a osobní odpovědnosti. Co se týká nepřímých daní, tak ty byly zvýšeny z 10% a 12% na jednotnou úroveň 15%. Toto 27 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s ISBN Viz podkapitola Privatizace 29 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s ISBN

19 opatření znamenalo získání 4,5 miliardy liber a sloužilo jako kompenzace ztrátám ze snížení základní daně z příjmu. Další obměna nového rozpočtu byly škrty ve veřejných výdajích (rozpočet snížen o miliónů liber), zrušení cenových, mzdových a dividendových regulací a také stornování hranice pro směnu libry. I přesto, že se strana snažila dostát svým předvolebním slibům, musela se potýkat s nepříznivým makroekonomickým vývojem. Po šoku, který s sebou přinesl rozpočet, se politici zastávající filozofii státu blahobytu domnívali, že vzniklý neblahý hospodářský stav země bude pro Železnou lady jakýmsi poučením a že ze svých agresivních změn opustí. Avšak ona však učinila naprostý opak. Zhoršení ekonomické situace, které dle jejích slov bylo pouze součástí procesu, ale jak všichni doufali, výhradně prozatímní situací, novopečenou premiérku pouze utvrdilo v jejím neustoupení od své pravdy. Vláda se však nepotýkala pouze s hospodářskými problémy, jež s sebou přineslo zavádění monetaristické politiky do praxe, ale i se škrty ve vládních výdajích, a také s nesouhlasem nad odborovou reformou. Margaret totiž brzy po vydání odborové reformy dala najevo, že toto není její finální verze a že změny budou nadále pokračovat. Otázkou tedy bylo, jak daleko by měli reformy zajít. To vše způsobovalo velké napětí a kritiku vůči hospodářské strategii Margaret Thatcherové a to nejen ze strany labouristů, ale i politiků z Konzervativní strany. Tyto nešvary vyústily ve vyprofilování dvou skupin uvnitř konzervativní vlády. První skupina získala označení dry (suší) a druhá wet (mokří). Suší byli stoupenci Margaret Thatcher a jejích názorů. Zastávali tedy radikální odborové reformy, ideu monetaristické politiky a zdůrazňovali opuštění od státu blahobytu. Mezi ty, kteří viděli v éře thatcherismu nastolení režimu nahrazující socialismus, patřili Geoffrey Howe, John Biffen nebo Keith Josef. Pro tyto politiky byl právě thatcherismus novou možností, dokončení toho, co započal, avšak nedokončil, Margaretin předchůdce Edward Heath. Ten se se svou vládou pokoušel o podobné opatření, avšak ze strachu před nejistými dopady na společnost, od svých myšlenek záhy upustil. Suší se také považovali za One of Us 30, dle sloganu, který Margaret Thatcher používala před volbami. Na dotaz, co tím míní, premiérka odpověděla: 30 Jeden z Nás 19

20 Pokud tvrdě pracuje, věří v osobní odpovědnost, věří v úsilí, věří ve svobodného ducha. Pokud zastává stejnou filozofii jako já. 31 Naopak mokří patřili k odpůrcům thatcherismu ve straně a tvrdili, že špatná ekonomická situace vznikla na základě chybných kroků Margaretiny vlády. Prosazovali etatismus, smíšenou ekonomiku, zvýšení státních výdajů, přehodnocení monetarismu a hlavně dohodu s odbory na jejich reformě. Je tedy jasné, že mokří byli umírněnější a velkých změn se obávali. Mezi hlavní zastánce mokrých patřil ministr práce James Prior, Francis Pym či Ian Gilmour, velký kritik Margaret Thatcher. Mezi předními politiky Konzervativní strany tak došlo k hlavním ideovým střetům. Margaret však vynalezla několik nástrojů, pomocí nichž si dokázala upevnit své postavení v čele kabinetu a zjednodušit prosazování svých názorů. Před nástupem Margaret Thatcher do úřadu, lze označit tvář kabinetu jakožto gentlemanskou. Kabinet byl místem pro diskuze a zvažování názorů. Dalo by se tedy říci, že premiér měl za úkol konvenovat politikům s většinovým názorem a nebyl tedy ničím jiným než prvním mezi rovnými. Tato představa kabinetu se však rozpadla s nástupem Margaret Thatcher. Ta totiž debatám nepředsedala, ona je vedla. Zvolila tedy jakousi taktiku politického prezidentského systému. Jeden z jejích bývalých ministrů popsal zasedání a průběh diskuze následovně: V kabinetu vždy mluvila první, nastínila, co by se mělo udělat, jaká by měla být politika vlády. Oponenti přišli na řadu později. Ale nikdy nedostali šanci dokončit své argumenty, protože je přerušila, někdy velmi bojovně, aby jim vysvětlila prostě a jednoduše, že to, co říkají, není ono. Potom shrnula závěry. Výsledkem bylo vlastně to, co přednesla na začátku zasedání. Ministři nakonec konstatovali, že jim bylo sděleno, co bude její vláda dělat. 32 Tomuto jejímu stylu prosazování názorů, kdy výsledkem bylo vlastně to, co přednesla na začátku zasedání se říkalo sumarizace. Margaret Thatcher brala v potaz připomínky pouze těch, kteří byli označováni za One of Us. Skupina, která do této škatulky zajisté nepatřila, byla státní správa. Ta pro ni zosobňovala srdce celé britské nemoci, který v sobě nesl prvky etatismu. Proto 31 ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s. 88. ISBN ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s. 90. ISBN

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Reformy v globálním kontextu. Vítězové a poražení

Reformy v globálním kontextu. Vítězové a poražení Reformy v globálním kontextu. Vítězové a poražení Děkuji, že tady mohu být a říci něco ke kontextu, v jakém se pohybuje globální ekonomika a jakým způsobem se to dotýká České republiky. Dosavadní postoje

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Kritika kultu osobnosti

Kritika kultu osobnosti A Kritika kultu osobnosti Ústřední výbor KSČ dal na svém zasedání ve dnech 19. 20. 4. 1956 prostor diskuzi, jejímž tématem byly nedostatky ve stranickém a veřejném životě. Tato diskuze byla reakcí na závěry

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více