Barbora Sádlová Mělník 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barbora Sádlová Mělník 2012"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ PRÁCE Margaret Thatcher Léta Barbora Sádlová Mělník 2012

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 17. Politologie Margaret Thatcher Léta Years Autor: Barbora Sádlová Škola: Gymnázium Jana Palacha, Mělník Konzultant: PhDr. Ilona Němcová Mělník 2012

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, použila jsem pouze podklady (literaturu, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V Mělníku dne. Barbora Sádlová

4 Poděkování Na této stránce bych chtěla poděkovat všem, kteří mi byli nápomocni svými vědomostmi a radou během ročního psaní mé odborné práce. Největší díky patří mé konzultantce a zároveň profesorce dějepisu PhDr. Iloně Němcové za vedení práce, za čas strávený nad ní a také za nápady a připomínky, které mě motivovaly. Děkuji také Ing. Markovi Jansovi za pomoc s designovou úpravou práce a pravopisem.

5 Anotace Margaret Thatcherová je jednou z nejznámějších a nejvlivnějších političek osmdesátých let. Její politická rozhodnutí, jež velmi často vyvolala vlny kritiky i ohlasu, ovlivnila životy mnoha občanů (nejen) Velké Británie a zároveň změnila tvář anglické politiky jednou pro vždy. Thatcherová učinila během své politické kariéry mnoho kroků a reforem. Ve své seminární práci popisuji ty nejstěžejnější z let a tím jsem vytvořila jakýsi sborník, ve kterém čtenář může najít signifikantní události z doby vlády v opozici a z prvního funkčního období Margaret Thatcher, bývalého vůdce Konzervativní strany. Klíčová slova: Margaret Thatcher, Konzervativní strana, Konzervatismus, politika, Velká Británie, Thatcherismus, premiérka, Version in English: Annotation Margaret Thatcher is one of the most influential and known politicians of the 80 s. Her political decisions that very often provoked the waves of criticism or acceptance have affected many people s lives all around the Great Britain and also have changed the face of British policy once and for all. Thatcher made many political reforms and steps during her career. In my seminar work I talk about the most relevant reforms from the years and so that I have created an anthology where any reader can find significant events of that period of her tenure as the ax-leader of Conservative Party. Key words: Margaret Thatcher, Conservative Party, Conservatism, policy, the Great Britain, Thatcherism, a premier,

6 Obsah Úvod Období konsolidace ( ) Monetaristická revoluce Nový lídr, nová politika Železná lady a budování thatcherismu Léta První kroky premiérky: léta Privatizace Rok Léta Konec prvního funkčního období, shrnutí Otázka Severního Irska Hladovka Anglo-Irská dohoda Zahraniční záležitosti Válka o Falklandské ostrovy Úvod Od dubna 1982 a dál Dopad Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam příloh Přílohy... 45

7 Úvod Téma politiky Margaret Thatcher jsem si pro svou odbornou práci vybrala na základě svého ročního studijního pobytu ve Velké Británii, v Brightonu. I přesto, že Thatcher je již starší dámou a kvůli své vážné nemoci se v politice již řadu let neangažujeje, je stále velmi diskutovanou osobností. Její rázná a nekompromisní politická taktika změnila tvář anglické ekonomiky a ovlivnila tím nejen celou Británii. Svými vždy rozhodnými kroky si vysloužila přezdívku Železná lady (the Iron Lady). Jedni ji milují a druzí ji nenávidí jen málo anglických občanů vůči Thatcherové zaujímá neutrální pozici. Dcera obchodníka pocházející z malého města ve východní Anglii, Granthamu, dokázala vést jednu z nejdůležitějších zemí nesoucí hodnoty demokracie přes více než jedenáct let. Třebaže měla vůči ostatním politikům své doby mnoho nevýhod 1, dokázala pro Konzervativní stranu vyhrát volby třikrát v řadě. Vláda Margaret Thatcher je velmi pozoruhodná. Během svého působení v politice stihla zasáhnout snad do všech relevantních aspektů britské politiky; již zmíněné ekonomiky, školství, imigrace, odborů nebo daní. Zvučná je však i její zahraniční politika. Na základě této obsáhlosti jsem se rozhodla soustředit pouze na rozhraní let Tedy na dobu od zvolení Margaret Thatcher do čela Konzervativní strany do začátku druhých parlamentních voleb. Svou práci jsem rozdělila do čtyř kapitol a do jedenácit podkapitol, přičemž každý z odílů je doprovázen citátem. Tyto citáty jsem volila tak, aby vyjadřovaly podstatu dané kapitoly či podkapitoly. V první kapitole nazvané "Období konsolidace ( )" čtenáře stručně seznamuji s hospodářským vývojem Velké Británie po druhé světové válce. Popisuji situaci, do které byla Margaret Thatcher zvolena jakožto vůdce Konzervativní strany, a z čeho pramení její politická přesvědčení. Také se zabývám Margaretiny cíli do budoucna a postupným budováním thatcherismu.tato kapitola je rozdělena do dalších dvou podkapitol. Druhá kapitola se věnuje celému prvnímu funkčnímu období Margaret Thatcher, čili létům , na domácí scéně. V tomto oddíle, jenž je rozčleněn do následujících pěti 1 Nevýhodou byl jak její původ, tak i pohlaví 7

8 podkapitol, píši chronologicky o eminentních krocích premiérky. Tato kapitola se převážně soustředí na hospodářský vývoj země, jelikož právě tato otázka byla tou nejdiskutovanější a nejkritizovanější za první Margaretina léta v úřadě. Jak již název třetí kapitoly napovídá, kapitola Otázka Severního Irska se zabývá právě Severním Irskem. Pro každého premiéra Velké Británie provincie Severního Irska nese určitou kontroverzi. Margaret Thatcher byla během svého prvního funkčního období nucena potýkat se s teroristickými výpady, protestujícími hladovkáři a všeobecnou snahou katolických Irů sjednocení severní a jižní část Irska. V poslední, již čtvrté kapitole, se věnuji zahraničním záležitostem v letech Rozepisuji se především nad otázkou Rhodesie, Studenou válkou či členstvím Velké Británie v Evropském Společenství. Z této kapitoly jsem následně vyčlenila válku o Falklandské ostrovy, kterou se následně detailně zabývám. Po přečtení mé odborné práce by měl mít čtenář přehled nad politickým vývojem Velké Británie v letech A právě na základě všech informací, které jsem během ročního psaní své seminární práce získala, si k závěru kladu za úkol nalézt odpověď na otázku: Dostála Margaret Thatcher svým předvolebním slibům a zasloužila si být zvolena do premiérského křesla podruhé? Po celou dobu psaní této práce jsem spolupracovala s webovými články 2, s knižními výtisky 3, ale také s filmovými zpracováními 4. Zde bych ráda jmenovala film od režiséra Steva McQueena s názvem Hlad 5. Tento snímek mi byl nápomocný při studování problematiky Severního Irska. Jelikož se téma mé práce týká anglické političky, mnohé informace jsem čerpala ze zahraničních zdrojů. V mé práci lze proto nalézt také mnoho překladů, zvláště pak citací, z originálu, které jsem překládala sama. Nejvíce potřebného materiálu jsem našla 2 ZEMÁNEK, Josef JAKLÍN, Jiří. Margaret Thatcherová (1925*) - Železná lady [online]. Euroekonom.cz, c2002. Dostupné z: <http://www.euroekonom.cz/osobnosti-clanky.php?type=jz-thatcherova>. 3 Například: ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s. ISBN Například: film Železná lady (The Iron Lady) z roku V originále The Hunger 8

9 právě na oficiálních stránkách Margaret Thatcher 6 a také v knize již od českého autora Hynka Fajmona, Margaret Thatcherová a její politika 7. 6 Margaret Thatcher Fundation [online]. c.2005 [cit ]. Dostupné z: <http://www.margaretthatcher.org/> 7 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. ISBN

10 1 Období konsolidace ( ) Chcete-li v politice, aby bylo něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby bylo něco uděláno, uložte to ženě. 8 V politice téměř neznámá, byla Margaret Thatcher zvolena předsedkyní jedné z největších politických stran ve Velké Británii. Do čela konzervativců stanula po Edwardu Heathovi 4. února Margaret svým zvolením lídra nepřinesla pouze naději všem britským ženám, ale i naději všem příznivcům strany. Nová předsedkyně byla rozhodnuta nevést žádné diskuze a kompromisy se socialismem, jako tomu bylo ve straně dosud, ale naopak byla rozhodnuta vrátit se zpět ke starým principům konzervativní strany 9 založené na britské tradici. Trvala také na tom, aby se kladl důraz převážně na domácí politiku, jež v mnohých svých odvětví volala po renovaci a modernizaci. Thatcherová si vytyčila tři základní hodnoty své politiky: práci, svobodu a pořádek, na které Angličani z celé země slyšeli a velmi často se za ně stavěli. Jeden z důvodů, proč byla tato, do té doby nepříliš proslulá 10, politička zvolena do čela strany, byl její postoj ke keynesiánství Margaret Thatcher; Azcitaty.cz, c2009. [cit ]. Dostupné z: <http://azcitaty.cz/citaty/margaretthatcherova/>. 9 Konzervativní strana je stranou buržoazie a středních vrstev; jejich politická idea je tedy založena na individualismu, svobodném rozhodování a minimálních zásazích státu do ekonomiky. 10 Nechvalně známá díky aféře s mlékem. Margaret Thatcher ve funkci ministryně školství zrušila bezplatnost mléka na školách. Od té doby si s sebou nesla přezdívku Milk Snatcher (Zlodějka mléka). 11 Viz podkapitola Monetaristická revoluce 10

11 1.1 Monetaristická revoluce Any woman who understands the problems of running a home will be nearer to understanding the problems of running a country 12 Hospodářství Velké Británie se po druhé světové válce neslo ve znamení Stát blahobytu, tzv. Welfare State, který byl ovlivněn myšlenkami Johna Maynarda Keynese ( ) 13. Cílem této idey bylo dosažení vysokého a stabilního hospodářského růstu a nízké nezaměstnanosti (3-4%). Jednalo se o jakousi poválečnou obnovu a solidaritu. Posilovala se role státu, zestátňoval se průmysl a služby 14. Stát se tak stal obrovským zaměstnavatelem, snažil se o snižování sociálních nerovností a zvyšování kupní síly obyvatelstva (stanovil minimální plat a zvýšil sociální dávky). Velká Británie se těmito kroky proměnila v sociální stát. Tuto myšlenku se převážně snažili podporovat členové Labouristické strany, avšak ani zastánci konzervativních myšlenek nebyli proti ní. Politika keynesiánství se zprvu jevila jako správná volba pro řešení mnohých politických otázek (britská ekonomika rostla), avšak po ropné krizi v roce 1973, po níž následovala krize ekonomická, se tento typ politikaření ukázal jako nedostačující. Nebyl totiž schopen vyřešit nově vzniklý problém takzvané stagflace 15. Otázka nízkého ekonomického růstu, vysoké míry inflace a nezaměstnanosti a omezování růstu mezd byla kritická. Situace vyvrcholila na přelomu let takzvanou Zimou nespokojenosti, během níž probíhaly masové 12 Jakákoli žena, jež rozumí problémům chodu domácnosti je nejblíže k porozumění problémům chodu země. Margaret Thatcher; překlad: Barbora Sádlová Margaret Thatcher Quotes [online]. BrainyQuote, c2001. [cit ]. Dostupné z: < 13 Stát blahobytu také nazýván politika keynesiánství na základě myšlenek Johna Maynarda Keynese 14 Uhelný, elektrárenský, plynárenský, železárenský a ocelový průmysl; vnitrostátní doprava, telekomunikace, centrální banka, civilní letectví 15 Vytvořeno ze slov stagnace a inflace. Jedná se o kombinaci vysoké inflace a zároveň stagnaci ekonomiky. Pokud se vláda snaží redukovat nezaměstnanost pod její přirozenou úroveň, zvyšuje se tak inflace. Vzniká tedy situace, kdy je hospodářský růst velmi pomalý s vysokou mírou nezaměstnanosti a inflace. Ta má za následek stagflaci. 11

12 stávky a jakási pomyslná válka mezi vládou a odbory. Zmíněné události nejenže pomohly konzervativcům k vítězství v parlamentních volbách 1979, ale také daly lídrovi strany, Margaret Thatcher, prostor ke kritice keynesiánského přístupu v Británii a k počátku prosazování myšlenek monetarismu. Margaretino politické smýšlení velmi ovlivnilo její dětství, především pak její otec. Rodina vlastnila malý krám, ve kterém každý z jejích členů pomáhal. Jak Margaret píše ve své knize Roky na Downing Street : "Vyrůstala jsem v rodině, která nebyla ani chudá ani bohatá. Museli jsme šetřit každý den, abychom si mohli dopřát příležitostný luxus. Moje ekonomická filosofie se často připisuje původu mého otce, obchodníka s potravinami. Bylo tomu tak a pořád je - ale jeho originální filosofie šla dál než jenom k zajištění toho, aby příjmy vykazovaly na konci týdne mírný přebytek nad výdaji. Můj otec byl mužem jak praxe, tak i teorie. Rád spojoval prosperitu našeho rohového krámu s romantikou mezinárodního obchodu, který zaměstnával lidi na celém světě proto, aby rodina z Granthamu mohla mít na svém stole rýži z Indie, kávu z Keni, cukr ze západní Indie a koření z pěti kontinentů. Ještě než jsem přečetla jedinou řádku ze spisů velkých liberálních ekonomů, věděla jsem z účtů svého otce, že volný trh je něco jako obrovský a citlivý nervový systém, reagující na události a signály na celém světě, aby splnil všechny proměnlivé potřeby lidí v různých zemích z různých tříd, různého náboženství s určitým druhem blahovolné nevšímavosti k jejich postavení. Vlády jednaly na podkladě daleko menšího množství informací a paradoxně právě ony bloudily jako "slepé síly" temnotou a spíše překážely působení trhu, než aby je vylepšovaly. Ekonomické dějiny Británie příštích čtyřiceti let potvrzovaly a zesilovaly téměř každý prvek praktické ekonomiky mého otce. Důsledkem toho bylo, že jsem byla již od mládí dobře vybavena myšlenkově i analyticky ke znovuvybudování ekonomiky zpustošené státním socialismem." 16 Z ukázky jasně vyplývá, že myšlenky, které monetarismus prosazoval, byly tudíž velmi blízké i nové předsedkyni konzervativní strany. Za otce monetarismu je považován nositel Nobelovy ceny z roku 1977 Milton Friedman ( ). Tento muž, který byl ekonomickým poradcem Železné lady a z jehož učení Margaret vycházela, byl tvrdě proti zásahům státu do ekonomiky. Zdůrazňoval podstatu peněz včetně jejich samoregulace. Naopak propagoval volnou tržní ekonomiku, volný 16 THATCHEROVÁ, Margaret. Roky na Downing Street. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, s., s. 14. ISBN

13 zahraniční obchod, nízkou míru zdanění. Tento ekonom obhajoval své anti keynesiánské názory a pravdivost svých teorií na základě výroku: Jestliže utrácíte své vlastní peníze pro sebe, jste velmi opatrní při rozhodování, co za ně pořídíte. Když utrácíte cizí peníze pro sebe, dáváte si pozor, co nakoupíte, ale je vám jedno, kolik utratíte. Nejhorší ovšem je, když utrácíte cizí peníze pro někoho cizího. Je vám jedno, kolik utratíte a co získáte. 17 Margaret tedy nebyla první a ani jediná, kdo si pro Británii přál uplatňování tržní ekonomiky. Nejdůležitějším politikem a zároveň jakýmsi pomocníkem Thatcherové byl Keith Joseph ( ). Tento politik pomohl Margaret mezi léty s šířením nových myšlenek prostřednictvím transformování nové stranické ideologie. A právě v těchto letech byly položeny myšlenkové základy thatcherismu. 1.2 Nový lídr, nová politika Když ke mně někdo přijde a zeptá se mě: Co můžete udělat pro nás, drobné obchodníky? Já odpovím: Pouze jedinou věc pro vás mohu udělat učinit vás svobodnějšími, abyste si vše udělali sami. 18 S nástupem nového vůdce konzervativců, přišlo do strany i mnoho změn. Dá se tedy mluvit o nové image strany, o kterou Margaret Thatcher, tehdy označována za vládního rebela, usilovala. V první řadě se postavila odmítavě k jakýmkoli kompromisům s labouristy. Základní přesvědčení toryů 19 spočívá v přirozenosti sociální nerovnosti, které je výsledkem svobody a individuální iniciativy. Naopak labouristé se sociální rozdíly snaží co nejvíce zahladit, což se rozchází s jakýmikoli názory konzervativců, čili i s názory Thatcherové. Předsedkyně považovala členy levicové strany za socialisty, s kterými není hodno vyjednávat, a započala s nimi fiktivní boj. Ve svých proslovech proti nim častokrát tvrdě 17 Azcitaty.cz [online]. c2009. [cit ]. Dostupné z: <http://azcitaty.cz/milton-friedman/2196/>. 18 Margaret Thatcher, před parlamentními volbami o tom, jak bude její politika vypadat ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s. 69. ISBN Konzervativní strana vznikla na konci 17. století jako strana toryů. Toto označení se používá dodnes (konzervativec = toyr) 13

14 útočila a tvrdila, že právě oni zapříčinili nejvyšší inflaci (26%) v poválečné historii Velké Británie a vysokou míru nezaměstnanosti. Ve svých proslovech také často mluvila o špatném hospodářském stavu země a o svých plánech tuto situaci řešit: Jedinou cestou, jak může Británie obnovit svou průmyslovou prestiž, je podpora soukromého podnikání, a nikoli jeho omezování vysokým zdaněním. A cesta k obnově je skrze zisky, dobré dnešní zisky vedoucí k vyšším investicím, vedoucí k dobře placeným pracovním místům a k vyšší životní úrovni zítra. Žádné zisky znamenají žádné investice, což znamená umírající průmysl vracející se do včerejšího světa, a to znamená méně pracovních míst zítra. Problém je tady to, že zisky jsou zločinné, pokud není prokázáno, že jsou nevinné. 20 Proti krizi v ekonomice, do které Británii dle Margaretiných slov dostala labouristická strana, měla lék v podobě dokumentu The Right Approach to the Economy, v němž byla popsána hospodářská strategie příští konzervativní vlády (a propagovány právě myšlenky monetarismu). V padesáti čtyř stránkovém spisu, který byl publikován v říjnu roku 1977, toryové kladli důraz na problematiku státních příjmů a výdajů, daní a podpory podnikání. Autoři se také věnovali otázkám redukce státního dluhu, vysoké inflace a daní, odstranění překážek, jež brání rozmachu podnikání a zrušení veřejných programů. Všechna tato témata byla zařazena do programu budoucí konzervativní vlády. The Right Approach to the Economy měl úspěch jak ve straně (dokument posílil její soudržnost), ale i u voličů Železná lady a budování thatcherismu Tato lady není k překřičení 21 Politická strategie popsaná v The Right Approach to the Economy však nebyla jedinou zbraní vládního rebela, Margaret Thatcher. Ta se vrhla do politiky s velkou vervou a ještě 20 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s. 49. ISBN Dennis Kavanagh, o působení Margaret Thatcher v Dolní sněmovně FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s. 60. ISBN

15 většími cíli: vyhrát parlamentní volby pro rok 1979 a nastolit politicko-ekonomické změny, kterým se později začalo trefně říkat thatcherismus. Margaret Thatcher neznají dnes všichni pod přezdívkou Železné lady bezdůvodně. Již v době, kdy byla lídrem opozice se ukázal její vůdcovský charakter, který mnohé oslovil. Margaret byla vždy rázná ve svých projevech, neústupná ve svých názorech, ambiciózní v prosazování své politiky, dominantní ve vedení své strany a nekompromisní ke všem, kteří nebyli stejného politického smýšlení. Margaret vnímala politiku jako boj mezi pravdou a lží, a byla přesvědčena, že právě ona vždy ví tu pravdu. Margaret Thatcher také věřila v platnost principů, jako je svoboda, vláda práva, svobodný trh a rodinné hodnoty, a byla přesvědčena, že nemohou být nikdy zpochybněny. 22 Nad to všechno byla žena 23. V mnohém by se tento fakt dal považovat jako nevýhoda, ovšem Margaret věděla, jak jí využít. Věděla, jak s muži jednat a jak je dostat tam, kde je potřebuje mít. Navíc její pohlaví přilákalo velkou pozornost a zvědavost voličů, zvláště pak žen. Další postoj, díky kterému získala v Británii kladné ohlasy, byl její názor na komunismus a SSSR. V 70. letech byl Sovětský svaz na vrcholu svých sil a dalo by se říct, že byl vojenskou velmocí vlastnící obrovské množství zbraní a bojových jednotek. Margaret byla odhodlaným bojovníkem proti šíření komunismu a možná i jeho největším kritikem. V období opozice Margaret Thatcher sestavila nový stínový kabinet a posílila soudržnost uvnitř strany, v jejímž čele propagovala hlavní myšlenky monetarismu a tržní ekonomiky. Všechny cíle strany pak byly popsány v již zmíněném dokumentu The Right Approach to the Economy, který se stal programovým základem konzervativců. V neposlední řadě to však byla obtížná hospodářská situace, z které byli viněni labouristé, která zvýšila popularitu Železné lady. Důležitým momentem také již zmíněná Zima nespokojenosti, jež vehnala Margaret Thatcher do náruče plno nových voličů a zastánců jejích politických názorů. 22 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s. 54. ISBN Nikoli však feministka. Dokazuje to její výrok: Feministky jsou ženy, které by chtěly něco dostat, aniž by pro to musely cokoliv udělat. (Azcitaty.cz [online]. c2009. [cit ]. Dostupné z: <http://azcitaty.cz/margaret-thatcherova/7697/>.) 15

16 2 Léta Kde je lež, přinášíme pravdu. Kde jsou pochybnosti, přinášíme víru. Kde jsou zoufalství, přinášíme naději. 24 Margaret Thatcher se začala intenzivně připravovat na parlamentní volby krátce po svém zvolení do čela Konzervativní strany. Ať už se jednalo o diskuze o politické strategii strany, publikace dokumentu The Right Approach to the Economy, či volební program, ve všech svých plánech byla tvrdá, působíc dojmem, že pouze její stanovisko je to správné. Zprvu nebylo vůbec jisté, zda si labouristé vítězství udrží či ne. Vše se však rozhodlo během zimy Jak už jsem v předchozí kapitole zmiňovala, jedná se o takzvanou Zimu nespokojenosti, kdy po špatné ekonomické situaci a následných nepokojích, četných stávkách, nedostatku potravin a každodenních výpadcích elektřiny, ztratili labouristé u svých voličů důvěru. 4. května 1979 se poprvé v britské historii stala předsedkyní vlády žena. S volební účastí 76,0% získala Konzervativní strana 43,9%, tedy hlasů, a 339 křesel. Rok 1979 je tedy důležitým milníkem v novodobých britských dějinách, který ukončil období poválečného konsensu a započal novou éru thatcherismu. Můžeme také říct, že skončilo období státu blahobytu a započal se věk skutečné demokracie ve Velké Británii. Ještě v den vítězství byla Margaret požádána o sestavení nové vlády. Naneštěstí pro novou premiérku, byla nucena sestavit novou vládu s ohledem na rovnováhu sil uvnitř poslaneckého klubu bez ohledu na její preference. Nebyla totiž ještě v tak silné pozici, aby si mohla dovolit sestavit vládu pouze ze svých oveček, čili zastánců thatcherismu. Ovšem jedno si prosadit dokázala dosazení monetaristů do hlavních postů v hospodářských 24 Margaret Thatcher, krátce po zvolení do premiérského křesla před Downing Street číslo 10. ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s. 82. ISBN

17 sektorech 25. Z toho tedy jasně vyplývalo, že právě hospodářský resort byl ten, který Margaret nejvíce zajímal a v němž chtěla učinit nejvíce změn. 2.1 První kroky premiérky: léta Hluboko ve svých duších lidé nacházejí souhlas s tím, co říkám a dělám dobře, a já vím, že je to proto, že jsem takto byla vychována. Považuji se za normální spořádanou osobu, se správným instinktivním radarem. 26 Margaret Thatcher byla zvolena do čela státu, kterému se ne nadarmo přezdívalo Nemocný muž Evropy. Velká Británie se potýkala s mnohými problémy a nejednalo se pouze o stávky, zvyšování nezaměstnanosti a inflace, o kterých jsem již psala, ale také o nedostatečnou konkurenceschopnost, nízkou průmyslovou produktivitu, nízkou životní úroveň občanů země, špatné finanční ohodnocení zaměstnanců a jiné. Margaret si s sebou nesla jedinou vizi: toto všechno změnit k lepšímu prostřednictvím monetaristické politiky na úkor státního intervencionalismu. A tak, když mnozí stále doufali, že Margaret Thatcher po zvolení opustí ze svých slibů a vrátí se zpět k myšlence stát blahobytu, nebo alespoň doufali, že změny přijdou postupně, ona je všechny vyvedla z omylu uvedením nové odborové reformy. Ta si vytyčila čtyři hlavní cíle. Za prvé omezení práva na stávky a právo na stávku pouze pro ty zaměstnance, jež se stávka opravdu týkala. V dalším bodě reformy se označilo za nelegální přesvědčování k solidární stávce. Dále pak vláda hodlala přijmout reformu, která zaměstnavateli zakazovala přijmout jiného zaměstnance, v případě ohrožení pracovního místa již stávajících zaměstnanců. Konečně pak, za čtvrté, vláda umožnila zaměstnancům použití veřejných peněz k uspořádání voleb uvnitř odborových organizací 25 Geoffrey Howe na post ministra financí, Keith Joseph na post ministra průmyslu, John Biffen na post náměstka ministra financí, John Nott na post ministra obchodu. Jen ministrem práce se stal ne-thatcherista James Prior. 26 Margaret Thatcher, o svém postavení na počátku prvního funkčního období ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s ISBN

18 konajících se prostřednictvím poštovního hlasování. Všechny tyto reformy vážně ohrozily postavení dosavadních odborářských vůdců. Ti také odborové reformy nejvíce kritizovali. Vládní politika v této oblasti se však setkala s velkou veřejnou podporou, a to i mezi řadovými členy odborů. 27 A právě ohrožení moci odborů byl prim, kterého chtěla vládní rebelka dosáhnout. Odbory totiž vyvíjely neustálý tlak na vládu kvůli zvyšování platů zaměstnanců, které však neodpovídaly situaci na trhu - britské podniky nebyly vždy schopny čelit konkurenci na zahraničním trhu. Kontrolou vlivu moci odborů, které často využívaly své monopolní postavení, Margaret postupně dosáhla (společně se zavedením privatizace 28 ) zlepšení pozice Velké Británie na světovém trhu. Od roku 1979 bylo jedním z nejdůležitějších cílů vládní politiky podpořit zaměstnance a zaměstnavatele, aby se posunuli směrem k individualističtějšímu modelu průmyslových vztahů a pryč od kolektivismu. Tato snaha byla motivována přesvědčením, že přílišná moc odborů je příčinou britského hospodářského úpadku. 29 Jako důkaz svého přesvědčení Margaret uváděla srovnání statistik z 50. a 70. let. Zatímco v poválečném období byl hospodářský růst Velké Británie jeden z nejlepších na světě, v 70. letech se vyznačoval úpadkem a zaostával za Japonskem, Německem i Francií. Toto zaostávání se Labouristická strana snažila řešit regulací trhu a většími pravomocemi odborů. A právě tento politický tah labouristů dle Margaret Thatcher zapříčinil špatný ekonomický stav, ve kterém se její země nacházela. Dalším bodem krokem Margaret Thatcher bylo sestavení rozpočtu na rok Ten byl přijat v červnu 1979 a měl za úkol převést všechny Margaretiny sliby, s nimiž se dostala do čela parlamentu, do řeči čísel. Nový rozpočet byl poměrně radikální a výrazně se lišil od podkladů připravených předchozí vládou. Nejvýrznější změnou v novém rozpočtu se stal přesun od přímých daní k daním nepřímým. Přímé daně byly sníženy o 3%, čili z 33% na 30%, a zároveň 1,3 milionů Britů bylo vyňato z povinnosti platit daně. Toto snížení daní bylo prvním impulzem Margaretiny vlády k individuální finanční svobodě a osobní odpovědnosti. Co se týká nepřímých daní, tak ty byly zvýšeny z 10% a 12% na jednotnou úroveň 15%. Toto 27 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s ISBN Viz podkapitola Privatizace 29 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s., s ISBN

19 opatření znamenalo získání 4,5 miliardy liber a sloužilo jako kompenzace ztrátám ze snížení základní daně z příjmu. Další obměna nového rozpočtu byly škrty ve veřejných výdajích (rozpočet snížen o miliónů liber), zrušení cenových, mzdových a dividendových regulací a také stornování hranice pro směnu libry. I přesto, že se strana snažila dostát svým předvolebním slibům, musela se potýkat s nepříznivým makroekonomickým vývojem. Po šoku, který s sebou přinesl rozpočet, se politici zastávající filozofii státu blahobytu domnívali, že vzniklý neblahý hospodářský stav země bude pro Železnou lady jakýmsi poučením a že ze svých agresivních změn opustí. Avšak ona však učinila naprostý opak. Zhoršení ekonomické situace, které dle jejích slov bylo pouze součástí procesu, ale jak všichni doufali, výhradně prozatímní situací, novopečenou premiérku pouze utvrdilo v jejím neustoupení od své pravdy. Vláda se však nepotýkala pouze s hospodářskými problémy, jež s sebou přineslo zavádění monetaristické politiky do praxe, ale i se škrty ve vládních výdajích, a také s nesouhlasem nad odborovou reformou. Margaret totiž brzy po vydání odborové reformy dala najevo, že toto není její finální verze a že změny budou nadále pokračovat. Otázkou tedy bylo, jak daleko by měli reformy zajít. To vše způsobovalo velké napětí a kritiku vůči hospodářské strategii Margaret Thatcherové a to nejen ze strany labouristů, ale i politiků z Konzervativní strany. Tyto nešvary vyústily ve vyprofilování dvou skupin uvnitř konzervativní vlády. První skupina získala označení dry (suší) a druhá wet (mokří). Suší byli stoupenci Margaret Thatcher a jejích názorů. Zastávali tedy radikální odborové reformy, ideu monetaristické politiky a zdůrazňovali opuštění od státu blahobytu. Mezi ty, kteří viděli v éře thatcherismu nastolení režimu nahrazující socialismus, patřili Geoffrey Howe, John Biffen nebo Keith Josef. Pro tyto politiky byl právě thatcherismus novou možností, dokončení toho, co započal, avšak nedokončil, Margaretin předchůdce Edward Heath. Ten se se svou vládou pokoušel o podobné opatření, avšak ze strachu před nejistými dopady na společnost, od svých myšlenek záhy upustil. Suší se také považovali za One of Us 30, dle sloganu, který Margaret Thatcher používala před volbami. Na dotaz, co tím míní, premiérka odpověděla: 30 Jeden z Nás 19

20 Pokud tvrdě pracuje, věří v osobní odpovědnost, věří v úsilí, věří ve svobodného ducha. Pokud zastává stejnou filozofii jako já. 31 Naopak mokří patřili k odpůrcům thatcherismu ve straně a tvrdili, že špatná ekonomická situace vznikla na základě chybných kroků Margaretiny vlády. Prosazovali etatismus, smíšenou ekonomiku, zvýšení státních výdajů, přehodnocení monetarismu a hlavně dohodu s odbory na jejich reformě. Je tedy jasné, že mokří byli umírněnější a velkých změn se obávali. Mezi hlavní zastánce mokrých patřil ministr práce James Prior, Francis Pym či Ian Gilmour, velký kritik Margaret Thatcher. Mezi předními politiky Konzervativní strany tak došlo k hlavním ideovým střetům. Margaret však vynalezla několik nástrojů, pomocí nichž si dokázala upevnit své postavení v čele kabinetu a zjednodušit prosazování svých názorů. Před nástupem Margaret Thatcher do úřadu, lze označit tvář kabinetu jakožto gentlemanskou. Kabinet byl místem pro diskuze a zvažování názorů. Dalo by se tedy říci, že premiér měl za úkol konvenovat politikům s většinovým názorem a nebyl tedy ničím jiným než prvním mezi rovnými. Tato představa kabinetu se však rozpadla s nástupem Margaret Thatcher. Ta totiž debatám nepředsedala, ona je vedla. Zvolila tedy jakousi taktiku politického prezidentského systému. Jeden z jejích bývalých ministrů popsal zasedání a průběh diskuze následovně: V kabinetu vždy mluvila první, nastínila, co by se mělo udělat, jaká by měla být politika vlády. Oponenti přišli na řadu později. Ale nikdy nedostali šanci dokončit své argumenty, protože je přerušila, někdy velmi bojovně, aby jim vysvětlila prostě a jednoduše, že to, co říkají, není ono. Potom shrnula závěry. Výsledkem bylo vlastně to, co přednesla na začátku zasedání. Ministři nakonec konstatovali, že jim bylo sděleno, co bude její vláda dělat. 32 Tomuto jejímu stylu prosazování názorů, kdy výsledkem bylo vlastně to, co přednesla na začátku zasedání se říkalo sumarizace. Margaret Thatcher brala v potaz připomínky pouze těch, kteří byli označováni za One of Us. Skupina, která do této škatulky zajisté nepatřila, byla státní správa. Ta pro ni zosobňovala srdce celé britské nemoci, který v sobě nesl prvky etatismu. Proto 31 ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s. 88. ISBN ROVNÁ, Lenka. Premiérka jejího veličenstva. 19. vyd. Praha: Nakladatelství Evropského kulturního klubu, s., s. 90. ISBN

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Marshallův plán: mýty a realita Tyler Cowen srpen září 2002 / ročník 3 Mýty, mýty, mýty aneb proč politici nechtějí, abychom znali pravdu Rozhovor

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vývoj zlatého standardu v 1. polovině 20. století Vladimír Šedivý

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vývoj zlatého standardu v 1. polovině 20. století Vladimír Šedivý Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vývoj zlatého standardu v 1. polovině 20. století Vladimír Šedivý Plzeň 2012 2 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

obsah CEVRO ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE ČESKÉ PRAVICOVÉ POLITIKY [ květen 2004 ]

obsah CEVRO ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE ČESKÉ PRAVICOVÉ POLITIKY [ květen 2004 ] obsah ÚVODNÍK........................................ POLITIKA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ Nic nového pod rudou hvězdou / Ivan Langer..................... 3 TÉMA Podnikatelé a bilance vstupu ČR do EU / Petr Kužel.................

Více

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S S : S Z DOMOVA: Po senátních a komunálních volbách utrpěla vládní koalice značnou újmu. Nejvíce odnesly

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

I a n B r e m m e r. konec. volného trhu. S t á t n í z á s a h y a j e j i c h p o l i t i c k á r i z i k a V Y Š E H R A D

I a n B r e m m e r. konec. volného trhu. S t á t n í z á s a h y a j e j i c h p o l i t i c k á r i z i k a V Y Š E H R A D I a n B r e m m e r konec volného trhu S t á t n í z á s a h y a j e j i c h p o l i t i c k á r i z i k a V Y Š E H R A D Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 The

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Základní příjem

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Základní příjem UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Základní příjem a jeho možné zavedení v České republice Marie Veselá Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce Mgr. Michael

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA Pomoc při získání vydavatelských práv poskytl Institute for Humane Studies, George Mason University, Fairfax, Virginia, USA Milton Friedman

Více

Demokratický. středt. Přečtěte si v čísle: + Téma: Maďarsko ve střední Evropě + Bernd Posselt píše pro Demokratický střed.

Demokratický. středt. Přečtěte si v čísle: + Téma: Maďarsko ve střední Evropě + Bernd Posselt píše pro Demokratický střed. Demokratický l středt Nezávislý čtvrtletník o střední Evropě 2. číslo, ročník III., květen 2014, cena: 25 kč. Na hodině geopolitiky. Fotomontáž: Pavel Lukáš Přečtěte si v čísle: + Téma: Maďarsko ve střední

Více

ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA

ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Specializace v pedagogice ČJ- HU ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA

Více

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Filip Moravec, Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou

Více

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 17 Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Autor: Jakub El-Ahmadieh

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva předsedy ČSSD. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Mgr. Bohuslav Sobotka. předseda ČSSD

38. SJEZD ČSSD. Zpráva předsedy ČSSD. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Mgr. Bohuslav Sobotka. předseda ČSSD 38. SJEZD ČSSD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Mgr. Bohuslav Sobotka předseda ČSSD 38. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd ČSSD schvaluje Zprávu, předloženou Mgr. Bohuslavem Sobotkou. POZNÁMKY: 2 Vážené

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

NEOLIBERÁLNÍ REFORMY: NUCENÉ PRÁCE V ČR, LIKVIDACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, PRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

NEOLIBERÁLNÍ REFORMY: NUCENÉ PRÁCE V ČR, LIKVIDACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, PRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 65 Proti válce a globálnímu kapitalismu www.socsol.cz cena 30 Kč solidární cena 40 Kč duben 2012 NEOLIBERÁLNÍ REFORMY: NUCENÉ PRÁCE V ČR, LIKVIDACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, PRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Více

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI?

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? ÚVAHY O POKRIZOVÉM GLOBÁLNÍM (EKONOMICKÉM) VLÁDNUTÍ, O NOVÉ ROVNOVÁZE, O PROBLÉMECH, TRENDECH A ALTERNATIVÁCH V (GLOBÁLNÍ) FINANČNÍ POLITICE Z POHLEDU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Pražský

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik. Autor BP: Jan Bartík

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik. Autor BP: Jan Bartík UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik Autor BP: Jan Bartík Vedoucí BP: doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více