SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY FONDU A FEW WORDS FROM THE CHAIRWOMAN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY FONDU A FEW WORDS FROM THE CHAIRWOMAN"

Transkript

1

2 VÝROČNÁ SPRÁVA 2005

3 SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY FONDU A FEW WORDS FROM THE CHAIRWOMAN 5

4 // SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY FONDU Moc mě těší, že po dvou letech existence a rozvoje nadačního fondu Slovak-Czech Women s Fund mohu konstatovat, že se nám podařilo zaujmout pevné místo mezi českými a slovenskými dárci a také napomoci k rozvoji filantropie zaměřené na ženy. Od svého vzniku v roce 2004 se Slovak-Czech Women s Fund zaměřil na vyhledávání a přerozdělování zdrojů na podporu genderové rovnosti v Čechách a na Slovensku. Inspirací a oporou nám byly zejména mezinárodní ženské fondy s delší tradicí, ale úzce spolupracujeme také se sesterskými fondy, které vznikly v regionu střední a východní Evropy. Získané prostředky jsme v grantových řízeních rozdělili mezi neziskové organizace v České a Slovenské republice zaměřené na práva žen. Podpořili jsme také několik ženských aktivistek v možnosti vycestovat na zahraniční semináře a konference. V roce 2005 jsme udělili 35 grantů v celkové výši Kč. Jsem si jistá, že touto podporou náš fond přispěl ke změně situace v oblasti rovného zacházení s ženami a muži v obou zemích. Zároveň jsme umožnili našim partnerským organizacím z neziskového sektoru zviditelnit a řešit taková naléhavá témata jako jsou násilí páchané na ženách, obchodování se ženami, práva lesbických žen, diskriminace žen a účast žen ve veřejném životě. Slovak-Czech Women s Fund věří, že jenom společnost, ve které si ženy i muži mohou svobodně vybírat své životní cesty a podílet se na fungování a rozhodování o ní, může být zdravou a prosperující společností. V České republice a na Slovensku jsme jediným ženským fondem, tedy donorskou organizací, která se zaměřuje na systematickou podporu oblastí souvisejících s postavením žen ve společnosti. Toto ojedinělé postavení přináší s sebou velkou zodpovědnost. Já i celý tým ženského fondu jsme si této zodpovědnosti plně vědomi a upřímně děkujeme všem, kteří nám ji pomáhají sdílet svými příspěvky, nápady a důvěrou. Díky! // A FEW WORDS FROM THE CHAIRWOMAN It is my pleasure to report that during the first two years of the Slovak-Czech Women s Fund s existence it has found a stable and important place on the Czech and Slovak donor s scene and has begun developing a culture of philanthropy that is women oriented. Since the establishment of the Fund, we have concentrated on resource mobilization and distribution to support gender equality in the Czech and Slovak Republics. We have been inspired and supported mainly by international women s funds with long traditions in this field. In addition, we cooperate with sister funds that emerged in Central and Eastern Europe. We have provided financial resources in several calls for proposals to women s initiatives in the Czech Republic and Slovakia. We also supported the participation of women s rights activists in international workshops and conferences. In 2005 the Fund awarded 35 grants totaling CZK 2,568,682. I am positive that through the abovementioned support, our fund has contributed to a change in the equal treatment of women and men in both countries and made it possible for our partner organizations to publicize and solve pressing issues issues such as violence against women, trafficking in women, rights of lesbians, the discrimination of women and their participation in the decision making process. The Slovak-Czech Women s Fund believes that only a society in which women and men can make free choices about their lives and can jointly contribute to society s development and decision making is healthy and prosperous. We are the only women s fund in the Czech and Slovak Republics; a donor organization that is focusing on the systematic support of issues concerning the status of women in society. This unique position commits us to a great responsibility. The Slovak- -Czech Women s Fund is fully aware of this responsibility and we are grateful to all who help us by their support, financial contributions, ideas and trust. Thank you very much! 7 Monika Ladmanová

5 SLOVENSKO-ČESKÝ ŽENSKÝ FOND SLOVAK-CZECH WOMEN S FUND 9

6 // SLOVENSKO-ČESKÝ ŽENSKÝ FOND // SLOVAK-CZECH WOMEN S FUND Slovensko-český ženský fond je nadačný fond, ktorého poslaním je prispieť k spoločnosti, v ktorej budú ženy môcť plne využívať svoje práva. Našou úlohou je zabezpečovať finančné zdroje na podporu projektov, ktoré sa zameriavajú na presadzovanie ženských práv a uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí žien a mužov v spoločnosti. Veríme v SCHOPNOSTI A SILU žien. Veríme, že ženy najlepšie poznajú situáciu na národnej i miestnej úrovni a vedia nájsť najefektívnejšie spôsoby pomoci v kritických situáciách i hľadať dlhodobé riešenia. Preto podporujeme INOVATÍVNE A FUNKČNÉ riešenia mnohých problémov, ktorým ženy čelia ako je násilie páchané na ženách, pomoc ženám, ktoré nemajú rovnaké príležitosti ako ostatní či už kvôli veku, sociálnemu vylúčeniu alebo starostlivosti o deti. Usilujeme sa o spoločnosť, v ktorej ženy majú dostatok informácií a možností, aby mohli rozhodovať o svojom živote. The Slovak-Czech Women s Fund is an organization whose mission is to contribute to a society where women can fully enjoy their rights. Our goal is to ensure the resources to support the promotion of women s rights and to implement the principle of gender equality in society. We believe in the STRENGTH AND POWER of women. We believe that it is women who best know their situation and the issues they face at the national and local levels and that it is they who can find the most effective ways to resolve urgent situations, as well as to find long-term solutions. We support INNOVATIVE AND FUNCTIONAL solutions to long-term problems faced by women, such as violence against women, age discrimination, social exclusion or child care. We endeavor to contribute to the creation of a society where women have sufficient information and opportunities to make decisions regarding their own lives. Chceme, aby si ženy a dievčatá boli isté, že na ich NÁZOROCH, HODNOTÁCH A SNOCH záleží. We want women and girls to be sure that their OPINIONS, VALUES AND DREAMS matter. Slovensko-český ženský fond pôsobí na Slovensku a v Českej republike. Náš fond je unikátny svojím pôsobením v dvoch susediacich krajinách, príbuzných svojou históriou, kultúrou, podobnými jazykmi a postavením žien v spoločnosti. Založení fondu v roce 2004 bylo společnou iniciativou českých a slovenských kolegyň pracujících v oblasti podpory rovnosti příležitostí. Jeho vznik podnítily hlavně změny v oblasti financování nestátních organizací po vstupu Slovenské a České republiky do Evropské unie. V tomto období odešli z obou zemí mnozí mezinárodní donoři, kteří v minulosti podporovali projekty zaměřené na ženy. Díky jejich podpoře se zrealizovalo mnoho užitečných iniciativ věnujících se pomoci obětem násilí páchaného na ženách, prosazování reprodukčních práv nebo výchovy bez genderových stereotypů. The Slovak-Czech Women s Fund operates in Slovakia and the Czech Republic. Our Fund is unique as it operates in two neighboring countries related by their histories, cultures, and similar languages, as well as the status of women in society. The establishment of the Slovak-Czech Women s Fund was a bilateral initiative of Czech and Slovak women working in the area of women s rights promotion. The Fund was founded by two foundations supporting women s projects in the Czech and Slovak Republics for more than five years the Open Society Fund - Prague and the Open Society Foundation - Bratislava. The creation of the Fund was motivated by changes in NGO funding after the accession of both countries to the European Union. Following the accession, many of the traditional donors supporting projects targeted at women left the region. Thanks to their 11

7 // SLOVENSKO-ČESKÝ ŽENSKÝ FOND // SLOVAK-CZECH WOMEN S FUND Uvědomovali jsme si, že by bylo chybou, kdyby v období, kdy výsledky této práce začínají být viditelné, došlo k útlumu takovýchto aktivit z důvodu nedostatku financí. Zakladateli Nadačního fondu Slovak-Czech Women s Fund se staly dvě nadace podporující více než pět let ženské projekty v České republice a na Slovensku Nadace Open Society Fund Praha a Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation. Vznik fondu je zároveň reakcí na potřebu systematicky pracovat se zdroji místního i mezinárodního prostředí a dále je využívat na posílení ženských iniciativ v obou zemích. past support, many initiatives helping the victims of domestic violence, promoting reproductive rights, as well as an education system designed to promote gender stereotypes were undertaken. We realized that it would be a mistake if these activities were lessened or stopped due to a shortage of financial resources exactly at the time when the results of these initiatives were beginning to become visible. It was for this reason that the Fund was brought into existence. The establishment of the Fund also reacted to the need to work systematically with both the local and international donor communities to ensure support for the emerging women s movement in both countries. SPRÁVNÍ RADA Monika Ladmanová předsedkyně Zora Bútorová Marie Čermáková Marie Kopecká Alena Pániková Andrea Vadkerti REVIZORKA Zdeňka Almerová NÁŠ TEAM Markéta Hronková, výkonná ředitelka pro ČR Viera Klementová, výkonná ředitelka pro SR Zuzana Očenášová, programová konzultantka, SR Pavel Kouřím, office manager, ČR Zuzana Vránová, účetní, ČR Miriam Kočišková, účetní, SR THE BOARD OF DIRECTORS Monika Ladmanová Chairwoman Zora Bútorová Marie Čermáková Marie Kopecká Alena Pániková Andrea Vadkerti SUPERVISOR Zdeňka Almerová OUR TEAM Markéta Hronková, Country Director Czech Republic Viera Klementová, Country Director Slovak Republic Zuzana Očenášová, Program Consultant Slovak Republic Pavel Kouřím, Office Manager Czech Republic Zuzana Vránová, Accountant Czech Republic Miriam Kočišková, Accountant Slovak Republic GRANTOVÝ PROGRAM FONDU GRANT-GIVING PROGRAM 12 13

8 // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM V roku 2005 udelil fond 26 grantov a 9 cestovných grantov v celkovej hodnote Kč. Udelené granty podľa programových oblastí: 1) Presadzovanie rovnosti príležitostí pre ženy a mužov Na základe reprezentatívneho prieskumu realizovaného na Slovensku Inštitútom pre verejné otázky (IVO)¹ väčšina respondentov (82% percent žien a 56% mužov) hodnotilo situáciu žien ako horšiu. Podľa prieskumu verejnej mienky majú ženy rovnaké šance len v prípadoch prijatia na strednú, či vysokú školu a pri lekárskom ošetrení. Väčšina respondentov konštatovala znevýhodnenie žien v oblasti práce a politiky. Za najzávažnejšie problémy považovali ženy (podobne ako muži, ale vo výrazne menšom pomere) nerovnaké postavenie v práci (78%/52%) a problémy starostlivosti o deti a rodinu (44%/34%). In 2005 the SCWF funded 26 projects and awarded 9 travel grants totaling USD 115,150. The projects were supported based on the Fund s program priorities: 1) Promotion of Equal Opportunities for Women and Men On the basis of a representative survey carried out by the nongovernmental organization Institute for Public Affairs (IVO), the majority of respondents (82% of women and 56% of men, respectively) assessed the situation of women as worse in comparison to men. According to a public opinion poll, women have equal opportunities only in the cases of enrolling in secondary school or university and in health care. The majority of respondents recognized the disadvantages women face in the labor market and in politics. Among the most critical of the problems facing women is the disadvantageous situation regarding employment (78%/52%), as well as issues regarding family and child care (44%/34%). Centrum komunitného rozvoja Tá, ktorá sa pozerá z okna Fórum 50%, občanské sdružení Nadstranický zácvik členek (čekatelek) politických stran - z aspektu gender EsFem Ženy Slovenska sa pozerajú! Sk Kč Sk Centre for Community Development A Woman Looking Out of the Window SKK 139,000 Forum 50% Nonpartisan Training for Female Members of Czech Political Parties CZK 73,900 EsFem Slovak Women are Watching SKK 12,938 ¹ Empirické údaje zo sociologického výskumu jún 2002, Inštitút pre verejné otázky 2002a, Bratislava. 15

9 // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM Ženy po štyridsiatke menia svoj život: ich deti vyrástli, rodinný kolobeh sa spomaľuje. Často prichádzajú o zamestnanie, v ktorom strávili aj 20 rokov a ťažko si hľadajú nové. Pre tieto ženy existuje málo možností v rámci rekvalifikácie a získania nového zamestnania. 57-ročná Vierka to zhodnotila takto: Vždy som všetkých naokolo organizovala, ja som bola tá, ktorá vedela... Ale potom prišiel nový majiteľ a prepustil takmer 30% ľudí a ja som sa ocitla vo vzduchoprázdne už tretí rok... Jednoducho sedím doma a pozerám sa z okna. Centrum komunitného rozvoja sa na túto situáciu pozrelo ako na výzvu ženy po štyridsiatke sú výborné organizátorky, majú zručnosti a skúsenosti, ktoré môžu ponúknuť v prospech verejných vecí a komunitného organizovania. V rámci projektu oslovili 50 žien na žilinskom sídlisku Solinka. Polovica týchto žien sformovala aktívnu skupinu, ktorá začala pripravovať rôzne aktivity hľadanie histórie sídliska a jeho významných žien alebo burzu projektových nápadov ako zlepšiť život na Solinke. Spoločne absolvovali workshop o možnostiach zamestnania sa, ale i o tom, ako sa s nezamestnanosťou vyrovnať. The life-style of women in their forties is changing; their children have grown up and their family life is less hectic. In many cases they have lost their long-term jobs in which they spent 20 years and now have difficulty finding a new position. Sometimes they disappear from the social network they stay at home unemployed and live form their partner s salary. The offers for new employment are infrequent. Vierka, a 57-year old woman describes her situation: I used to organize everything around me; I was the one who was informed about everything Then my employer fired 30% of employees and I felt as if I was in a vacuum. It is three years already I simply sit at home looking out of the window. The Centre for Community Development has challenged this perspective women in their forties are excellent organizers, have skills and experience to offer for improving public and community life. The Centre contacted 50 women in Solinka, a neighborhood in the Slovak city of Zilina. These women proceeded to form an active group that meets regularly in a local school. Together they participated in a workshop on employment opportunities, as well as learned strategies for coping with unemployment. The women began to organize different community activities with the goal of improving the quality of life in their community. 2) Prevence a boj proti násilí na ženách Domácí násilí je takové chování jednoho z partnerů, které za použití kontroly a moci u druhého způsobuje strach. Má podobu nejen fyzického, ale i psychického, sexuálního a ekonomického násilí. Oběťmi domácího násilí jsou v 97 % ženy. S domácím násilím se podle poslední studie na toto téma (Sociologický ústav AV ČR, 2004) během svého života v České republice setkalo 38 % žen. Opakované statistiky potvrzují, že domácí násilí zažívají a páchají lidé bez ohledu na vzdělání a sociální postavení. Záujmové združenie žien Fenestra Court Watch. Mýty a rodové stereotypy v súdnej praxi Sk Acorus Právem proti bezpráví Kč Občanské sdružení Magdalenium Chráněné bydlení Kč profem o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty KOORDONA koalice organizací proti domácímu násilí: silný společný hlas proti domácímu násilí Kč Záujmové združenie žien Fenestra Štandardy poskytovania služieb týraným ženám Sk Záujmové združenie žien Fenestra Umlčané svedkyne Sk 2) Prevention and Elimination of Violence Against Women Domestic violence occurs when one partner uses power and control to cause harm and fear to the other. The violence is not always physical but can manifest itself in psychological, sexual and economic forms. 97% of victims of domestic violence are women. According to the latest study by the Sociological Institute of the Czech Academy of Science, 38% of Czech women have experienced domestic violence at some point during their life. Statistics indicate that domestic violence could appear in any household regardless of educational, economic or social status. Fenestra Court Watch: Myths and Gender Stereotypes in Court Practice SKK 150,000 Acorus Law Against Injustice CZK 120,000 Magdalenium Safe Housing CZK 119,900 profem KOORDONA: NGOs Against Domestic Violence Coalition A Strong Voice Against Domestic Violence CZK 120,000 Fenestra Standards of Services for Battered Women SKK 160,000 Fenestra Silent Witnesses SKK 69,

10 // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM Ze zkušeností pracovnic a pracovníků Psychosociálního centra Acorus vyplývá, že týrané ženy se domáhají práva na ochranu před nezákonným a násilným jednáním svého partnera velmi obtížně. Vzhledem k tomu, že jsou velmi často ekonomicky závislé na tom, kdo je za zavřenými dveřmi týrá, nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu nákladů právní pomoci. Bez pomoci právníka je velmi obtížné prokázat újmu, která jim jednáním agresora vzniká. Navíc samo povědomí žen, které se staly oběťmi domácího násilí, o právních možnostech je na velmi nízké úrovni. Násilníkovi, který jim vyhrožuje odebráním dětí a podobně, se samy bojí postavit. Proto organizace Acorus začala poskytovat kromě sociálního a psychologického poradenství také poradenství právní, a to včetně zastupování v soudních řízeních. Zkušená advokátka, s níž centrum dlouhodobě spolupracuje, poskytuje kvalifikované rady obětem domácího násilí, jak účinně bránit vlastní lidská a občanská práva. According to the long term experience of the psychological and social center Acorus, battered women face serious difficulties in finding legal protection against their partners violent behavior. In many cases they are financially dependent on the person battering them. Therefore they can not afford to pay for legal services. At the same time it is difficult to prove the partner s violent behavior in court without professional legal aid. Women s awareness concerning the possibilities of a legal solution to their situation is frequently low and they often fear to seek legal remedies due to the threat of loosing their children or of continued abuse from the batterer. It is for these reasons that Acorus strengthened their services for victims by adding legal counseling and representation to their existing range of social and psychological services. The center cooperates with experienced attorneys who provide professional counseling to the victims of domestic violence in order to help them protect their human and civil rights. 3) Reprodukční práva Reprodukční práva znamenají, že jednotlivci a páry mají možnost vybrat si kolik a v jakém období budou mít děti a zároveň mají přístup k objektivním informacím a profesionálním službám, aby toto rozhodnutí mohli učinit dobrovolně a zodpovědně. Reprodukční práva žen zahrnují mnoho potřeb, které ženy během různých etap svého dospívání a zralého života mají. Tato programová oblast se ale doposud zaměřovala hlavně na projekty umožňující ženám možnost volby a kontroly nad svým tělem, ale i na humanizaci gynekologických a porodnických služeb. Fontanela koalice za zlepšení služeb v mateřství a rodičovství Porodní dům v Čechách... proč ne? výzkumná studie Kč Gender Studies, o.p.s. Za svobodnou volbu! reprodukční práva žen Kč 3) Reproductive Rights Reproductive rights ensure that individuals and couples have the freedom to choose when and how many children they will (or will not) have, as well as ensure access to objective information and professional services in order to make free and responsible decisions. Women s reproductive rights concern many needs women will encounter during their life time. The program area has so far concentrated on the support of projects enabling women to exercise control and choice over their bodies and on the improvement of obstetric services. Fontanela The Coalition for Improvement of Maternity and Parental Services The Birth House in Czech Republic: Why Not? CZK 120,000 Gender Studies Pro Choice! Women s Reproductive Rights CZK 119,

11 // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM 4) Prevence a potlačování obchodovaní se ženami Ženy nastávající matky v České republice zatím možnosti mimoklinického porodu (doma či v jiném zařízení, které není porodnicí) příliš nevyužívají, přestože je to legální varianta. Nahrává tomu i negativní kampaň lékařů, kteří se staví rezolutně proti mimoklinickým porodům. Odtabuizování mimoklinických porodů považujeme za významný krok vpřed v oblasti reprodukčních ženských práv. K tomu pomůže jenom neustálý a kvalitní přísun informací, dodává koordinátorka projektu. O.s. Fontanela chce pomocí studie Porodní dům v Čechách a proč ne? seznámit širokou i odbornou veřejnost s konceptem porodního domu, který se zdá být ideálním kompromisem na půli cesty mezi porodem v porodnici a porodem doma. V různých zemích EU jsou porodní domy více či méně zavedenou variantou. Studie přináší informace o historii zavádění pracovišť vedených porodními asistentkami v jiných zemích, jejich legislativním statutu a s výsledky studií ohledně bezpečnosti mimoklinických porodů v Evropě a jinde ve světě. Obchodování s lidmi je závažné porušování lidských práv, kdy jsou lidé nuceni vykonávat nějakou práci pod hrozbou násilí nebo prostřednictvím psychického a fyzického násilí. Obětí obchodu se stávají často už ve chvíli, kdy jsou najímány někdo jim zprostředkovává či nabízí práci, ať už v jejich zemi anebo v zahraničí. Až 98% osob obchodovaných za účelem poskytování sexuálních služeb jsou ženy. 4) Prevention and Elimination of Trafficking in Women The trafficking in human beings is a violation of fundamental human rights. When trafficked, people are often forced to work under the threat of or the direct use of physical and psychological violence. One of the most common way an individual falls victim to trafficking is when the soon-to-be victims are offered employment opportunities under false pretentious. 98% of trafficked persons are women. Expectant mothers in the Czech Republic often do not take advantage of their legal right to deliver their children in an extra-clinical facility (examples of which are: at home or in a maternity home that is not a hospital). One of the factors is the negative campaign conducted by the medical establishment who strongly opposes such extra-clinical child delivery. According to Fontanela s project manager, We consider the establishment of services and awareness raising of extra-clinical child delivery as an important step relating to reproductive rights. Therefore, it is important to provide women with adequate amounts of reliable information. Fontanela carried out the study Birth houses in Czech Republic Why Not? in order to introduce to the public and professionals alike, the concept of a birth house that appears to be the ideal compromise between delivery at home and delivery in the maternity hospital. Birth houses operate in many countries of the European Union. The study provides information about the history of birth houses in other countries, about the legislative status of such services and the results of studies concerning safe child delivery in these facilities around the world. La Strada Česká republika, o.p.s Jsi tu dobrovolně? A ona? Slovenské krízové centrum DOTYK Krízová intervencia a sociálna inklúzia obetí obchodu s ľuďmi Kč Sk La Strada Media Campaign: Are You Voluntarily Here? What About Her? CZK 120,000 DOTYK- Slovak Crisis Center Complete Range of Services to Victims of Trafficking in Women SKK 160,

12 // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM 5) Obhajoba práv žien zo znevýhodnených skupín Na podzim v Chebu a během Vánoc v Praze realizovala La Strada Česká republika kampaň s názvem Jsi tu dobrovolně? A ona? proti vykořisťování žen v prostituci. Cílem kampaně bylo upozornit na to, že kromě dobrovolné prostituce, kdy se obě strany mohou svobodně rozhodnout, za jakých podmínek výměnu sexuálních služeb za peníze provedou, existují i situace, kdy jsou, zejména ženy, k provozování prostituce nuceny. Kampaň nebyla zaměřena na glorifikaci či propagaci prostituce, ale také ne na její odsouzení či kriminalizaci. Obsah i vizuální zpracování směřovalo ke změně ve vnímání žen v tomto prostředí buď jako pasivních obětí pasáků anebo jako odsouzeníhodných padlých žen, vysvětlila ředitelka organizace. Kampaň byla adresována jak zákazníkům nakupujícím sexuální služby, tak i ženám nuceným k prostituci a obsahovala výzvu, aby kontaktovali linku organizace La Strada, která může zprostředkovat pomoc či poskytnout informace podle toho, jaký typ pomoci konkrétní žena považuje ve své situaci za vhodný a potřebný. Ženy, ktoré žijú svoj život pod tlakom spoločenského vylúčenia na základe svojej inakosti, ako aj sociálnych a ekonomických znevýhodnení, majú väčšie problémy dovolať sa svojich práv. Tieto skupiny žien potrebujú špecifický prístup, ktorý sa venuje problémom, ktorým v rámci spoločnosti a svojej komunity čelia. Takýmito skupinami sú ženy z etnických menšín, ženy cudzinky, sociálne znevýhodnené skupiny žien a dievčat (napr. mladé ženy odchádzajúce z detských domov alebo osamelé matky) a predstaviteľky sexuálnych menšín alebo ženy pracujúce v tzv. sexbiznise. 5) Advocacy for the Rights of Women from Marginalized Groups Women living under the burden of social exclusion based on differences such as ethnicity or sexual preference, as well as social and economic disadvantage, face greater difficulties enjoying their rights. These women need specific support and assistance. Marginalized women include those who are ethnic minorities, asylum seekers, or come from socially disadvantaged groups (i.e. single mothers or young women on their own, women of sexual minorities or those working in the sex industry. La Strada Czech Republic organized in autumn and winter 2005 a campaign against exploitation of women in sex business entitled Are you voluntarily here? What about her? The aim of the campaign was to bring attention to the fact that there is significant percentage of women that are forced to prostitution and to distinguish between forced prostitution and voluntary prostitution that is based on a free agreement of both parties to exchange money and sexual services. The campaign was not about the propagation of prostitution but also not aiming to judge or criminalize prostitution. We wanted to highligt the fact that users of sex services can help trafficked women, explained the director of La Strada. The campaign targeted both women forced to prostitution and users of sex services. At the same time it publicized a line of La Strada where victims can find help and usefull information according to needs of women. Kultúrne združenie Rómov Slovenska Výskum sexuálneho a reprodukčného správania v rómskych komunitách na Slovensku Sk STUD Brno Family Reunion Kč Pakiv Slovakia Prevencia obchodu so ženami v rómskej komunite Sk elnadruhou 12. nejen lesbický kulturní festival Kč MUSEION, prvé lesbické združenie Who is who (Kto je kto) Sk Cultural Association of Roma in Slovakia Research on Sexual and Reproductive Behavior in Slovak Roma Communities SKK 188,700 STUD Brno Family Reunion CZK 60,000 Pakiv Slovakia Prevention of Trafficking in Women in Roma Communities SKK 109,200 elnadruhou 12th Not Only Lesbian Cultural Festival CZK 50,000 MUSEION, The First Slovak Lesbian Association Who is Who SKK 111,

13 // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM 6) Podpora vzdelávania v oblasti rodových štúdií a odstraňovania rodových stereotypov Mladé rómske aktivistky z mimovládnej organizácie PAKIV Slovakia sa rozhodli pripraviť pre svojich rovesníkov preventívny program o obchodovaní s ľuďmi a nútenej prostitúcii. Medzi rizikové skupiny obchodovania patria najmä skupiny obyvateľstva s nízkym spoločenským statusom, medzi ktoré veľká časť rómskeho obyvateľstva bezpochyby patrí, uviedla koordinátorka projektu. Rómske ženy a dievčatá patria medzi najzraniteľnejšie skupiny, mnoho z nich žije v zlých sociálnych podmienkach a šanca na zmenu je veľmi malá. Jedným z východísk zo zlej ekonomickej situácie je práca v zahraničí. V mnohých prípadoch však nemajú dostatočné informácie o možných rizikách takejto práce. Práve nedostatok informácií, nemožnosť získať prácu a slabá znalosť jazykov robí túto skupinu veľmi zraniteľnú voči obchodovaniu s ľuďmi. Pakiv Slovakia v spolupráci s českou organizáciou La Strada vypracovali program v slovenčine a v rómčine o tom, ako si hľadať bezpečnú prácu v zahraničí, ako rozpoznať varovné signály, ako sa pripraviť na cestu a kde hľadať pomoc, ak sa napriek všetkému stali obeťami obchodovania. Young Roma activists decided to prepare a peer prevention program combating the trafficking in human beings and forced prostitution. Roma women and girls are one of the most vulnerable groups. Many of them live in poor social conditions with minimal chances for improvement. One perceived way to a better their economic situation is to find employment abroad. Unfortunately, this often results in being forced into prostitution. The lack of information, low employment chances and poor knowledge of foreign languages make this group even more vulnerable to being trafficked. Pakiv Slovakia, in cooperation with La Strada Czech Republic, have prepared a program in the Slovak and Roma languages designed to prevent trafficking in human beings by pointing out the ways of finding a safe job abroad and by making them aware of the warning signals of trafficking, as well as giving them the knowledge of what to do should they find themselves a victim. Zjednodušené obrazy mužskosti a ženskosti nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach života. Nestvorila ich príroda, sú produktom spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Rodové stereotypy opisujú, čo znamená byť mužom a ženou a zároveň predpisujú, aké by tie správne ženy a správni muži mali byť. Ovplyvňujú pohľad nášho okolia na nás ako ženy a mužov, ako aj náš vlastný pohľad na seba a iných. Vo svojich dôsledkoch poškodzujú dievčatá a chlapcov, ženy a mužov, pretože im bránia v rozvoji vlastnej individuality. (Ružový a modrý svet, Občan a demokracia, Aspekt, 2003) Gender Studies, o.p.s. Pohádková opravovna aneb Jak to bylo doopravdy Kč Občianske združenie PODISEA Scitlivenie študentov psychológie na tému rodové stereotypy a mýty podporujúce homofóbiu Sk EsFem Model rodovo citlivej výchovy chlapcov Sk Záujmové združenie žien ASPEKT Rozvoj webzinu ASPEKTin Sk Priateľka Barátnő Trojjazyčný internetový časopis pre ženy Sk 6) Support and Development of Gender Studies and Education Aimed to Eliminate Gender Stereotypes Simplified images of manhood and womanhood accompany us in all spheres of our lives. These images are not natural; they are products of the society in which we live. Gender stereotypes describe what it means to be a man or a woman, as well as define their perceived characteristics. Stereotypes influence other peoples perception of us as women and men. Likewise, they impact the way we see ourselves and others. In the end, they harm girls and boys, women and men since they prevent them from developing as individuals. (Pink and Blue World, Citizen and Democracy, Aspekt, 2003) Gender Studies Fairytales Repair Shop, or, How It Really Happened? CZK 120,000 Podisea Sensitization of Psychology Students on Gender Stereotypes and Homophobic Myths SKK 99,908 EsFem Model of Gender Sensitive Education for Boys SKK 149,600 Aspekt Development of the Webzine ASPEKTin SKK 160,000 Girlfriend/ Baratno Internet Portal for Women in Three Languages SKK 107,

14 // GRANTOVÝ PROGRAM FONDU // GRANT-GIVING PROGRAM EsFem sa už niekoľko rokov venuje rodovo citlivej výchove na školách. Podporený projekt sa špecificky zameriaval na chlapcov a realizoval sa na prevažne chlapčenskej strednej škole Strednej elektrotechnickej škole. Pri našej práci s chlapcami sa jasne ukazuje strach zo zlyhania v niektorom z aspektov mužskosti.... Dievčatá veľmi rýchlo dokážu odmietnuť stereotypy, ak ich rozpoznajú, veľmi presne vedia pomenovať ujmu, ktorú im spôsobujú. V prípade chlapcov je táto situácia komplikovanejšia. Je ťažké vystúpiť z vlastnej mužnosti, vysvetľujú koordinátorky projektu. Rola muža nie je jasne definovaná a ideály muža sú často protikladné (napr. podľa názorov niektorých študentov, muž by mal byť láskavý a starostlivý, ale zároveň tvrdohlavý a silný). EsFem sa preto rozhodol vytvoriť špecifický vzdelávací model pre chlapcov. Na začiatku projektu bol výskum, ktorého sa zúčastnilo 187 chlapcov o tom, ako vnímajú rôzne roly muža a otca. Na základe výskumu vznikli konkrétne aktivity pre chlapcov, ktoré boli odskúšané v troch triedach. Výsledkom projektu je manuál rodovo citlivej práce s žiakmi pre učiteľov a učiteľky etickej výchovy na stredných školách. The organization EsFem has worked in the area of gender sensitive education in schools for several years. The supported project concentrated mainly on young boys and was carried out at a secondary technical school consisting mainly of male students. While working with boys we have observed a fear of failure in some aspects of being a man... Girls can refuse gender stereotypes more easily; if they recognize them, girls can identify the limits that stereotypes pose. The case of boys is complicated. It is difficult to step out from one s own manhood, explains the project coordinators. The stereotypical male gender role restricts men and boys in choosing a subjective life approach and in building friendships and partnerships. Moreover, the role of a man is not clearly defined and ideals of manhood are often contradictory (according to students a man is supposed to be gentle and caring but also strong and stubborn). The above mentioned motivated EsFem to develop a specific methodology for boys. The project started with a survey among 187 boys on their perception of male and father roles. Based on the findings, a concrete methodology was developed and tested on 90 boys. The outcome of the project is a manual of gender sensitive education for teachers of ethics in secondary schools PROGRAM ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCE / PROGRAM CESTOVNÉ GRANTY CROSS BORDER COOPERATION / PROGRAM TRAVEL GRANTS

15 // PROGRAM ČESKO - SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCE // CROSS BORDER COOPERATION Cílem programu je podporovat společné iniciativy českých a slovenských organizací věnujících se genderové rovnosti a ženským právům. V roce 2005 byla takovouto iniciativou Konference českých a slovenských feministických studií, která se uskutečnila v září 2005 v Praze. Fakulta humanitních studií UK v Praze Katedra genderových studií Česká republika Konference českých a slovenských feministických studií Kč Klub feministických filozofiek Bratislava, Slovensko Konferencia českých a slovenských feministických štúdií Sk The aim of this priority is to support mutual initiatives of Czech and Slovak women s organizations. In 2005 the Fund supported the Conference of Czech and Slovak Feminist Studies in Prague. Gender Department, Faculty of Arts, Charles University, Prague Conference of Czech and Slovak Feminist Studies CZK 75,000 Feminist Philosophers Club, Bratislava Slovak Participation in the Conference of Czech and Slovak Feminist Studies SKK 35,000 // PROGRAM CESTOVNÉ GRANTY // PROGRAM TRAVEL GRANTS Tento program je určený na podporu odbornej prezentácie našich aktivistiek na zahraničných podujatiach s cieľom zlepšovať medzinárodnú spoluprácu slovenských a zahraničných organizácií ako i zvyšovať kapacity miestnych ženských organizácií. Oľga Pietruchová Účasť na zasadaní Komisie pre postavenie žien OSN New York, USA Sk Beáta Oláhová Účasť na zasadaní Komisie pre postavenie žien OSN New York, USA Sk Sk Ľuba Kobová Postgraduálny kurz Feminist Critical Analysis: Be/Longing and Citizenship Dubrovník, Chorvátsko Sk This program supports the participation of Czech and Slovak activists in international events with the aim of improving international cooperation and capacity building of our NGOs. Oľga Pietruchová Participation in the 49th Session of the UN Commission on the Status of Women, USA SKK 15,391 Beáta Oláhová Participation at 49th Session of the UN Commission on the Status of Women, USA SKK 54,510 Sk Ľuba Kobová Post-graduate Course on Feminist Critical Analysis: Be/Longing and Citizenship, Croatia SKK 20,242 29

16 // PROGRAM CESTOVNÉ GRANTY // PROGRAM TRAVEL GRANTS Adriana Lamačková Konferencia Crossroads: Debating Women s Rights, Racism and Religion Oslo, Nórsko Sk Beáta Oláhová Konferencia Women s Human Rights Defenders Colombo, Sri Lanka Sk Andrea Bučková Konferencia 10th AWID Forum Bangkok, Thajsko Sk Beáta Oláhová Konferencia 10th AWID Forum Bangkok, Thajsko Sk Marianna Mlynárčíková Konferencia 10th AWID Forum Bangkok, Thajsko Sk Adriana Lamačková Conference Crossroads: Debating Women s Rights, Racism and Religion, Norway SKK 12,260 Beáta Oláhová Conference Women s Human Rights Defenders, Sri Lanka SKK 21,519 Andrea Bučková 10th AWID Forum, Thailand SKK 31,750 Beáta Oláhová 10th AWID Forum, Thailand SKK 31,750 Marianna Mlynárčíková 10th AWID Forum, Thailand SKK 38,970 Dušana Karlovská, Karin Galovicsová (Fenestra) WAVE Conference 2005, Denmark SKK 28,760 Dušana Karlovská, Karin Galovicsová (Fenestra) WAVE Conference 2005 Kodaň, Dánsko Sk VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EDUCATION PROGRAM 30 31

17 // VZDĚLÁVACÍ PROGRAM // EDUCATION PROGRAM Slovak-Czech Women s Fund se kromě finanční podpory na realizaci projektů zaměřuje také na nefinanční podporu ženských nestátních organizací a proto organizuje vzdělávací semináře, jejichž cílem je zvyšovat kapacity organizací a na otevírání nových témat a způsobů práce. V roce 2005 to byl seminář: In addition to providing financial support, the Slovak-Czech Women s Fund also provides non-financial support to women s organizations, such as organizing workshops and seminars in an effort to enhance capacity building of NGOs and to open new areas of women s rights. In 2005 the Fund organized the workshop: Inovativní přístupy v prosazování a podpoře ženských práv ( ) Innovative Approaches in the Promotion and Awareness Building of Women s Rights (28 April 2 May. 2005) Tento seminář byl zaměřený na možnosti využití dokumentárního filmu a digitálních videotechnik v práci ženských organizací. Seminář proběhl v rámci sedmého ročníku festivalu lidskoprávních filmů Jeden svět v Praze, což umožnilo přímý zážitek vlivu jaký můžou filmy mít pro zasažení širší veřejnosti a pro advokační aktivity nevládních organizací. K účasti na semináři byly pozvány aktivistky, filmařky-dokumentaristky a ženy působící v médiích. Hlavním přínosem semináře bylo právě společné setkání aktivistek a filmařek a jejich společné diskuse. Pro aktivistky bylo zajímavé vidět na konkrétních příkladech, jaký dopad na jejich práci může mít kvalitní spolupráce s médii a filmařky získaly mnoho postřehů o citlivosti zpracování, etice a odevzdávaní odkazů publiku. O své zkušenosti a názory se podělilo 28 účastnic a účastníků z České republiky, Slovenska, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Polska, Maďarska, Moldávie, Ruska, Srbska a Černé Hory a USA. Získala jsem inspiraci a nápady pro svůj nový film. Největším přínosem bylo, že jsem začala více přemýšlet o účinnosti mých filmů. Pokusím se zkontaktovat s tvůrci filmů, abych je mohla používat při trénincích nových dobrovolnic a při organizování pravidelných diskuzí pro veřejnost o tématech ženských práv. This workshop focused on using documentary film and digital video techniques in women s rights activism. It took place within the framework of the seventh human rights film festival, One World in Prague. The combination of the workshop and the festival allowed participants to directly experience the potential of films to raise public awareness and NGO advocacy. The workshop brought together women activists with female filmmakers and media professionals. It created a forum for the discussion and exchange of experiences among these two professional groups. The activists were interested in good-practice examples and the impact of mutual cooperation with media while the filmmakers gained numerous ideas concerning the ethics of filmmaking and sensitivity of issues they bring to public s eye. Twenty-eight participants from the Czech Republic, Slovakia, Albania, Bosnia Herzegovina, Croatia, Hungary, Moldova, Poland, Russia, Serbia Montenegro, as well as the United States participated in this mutual exchange of ideas and experiences. I became inspired and got ideas for my next movie. The most important thing for me was that I should think more on the effectiveness of my videos. I will try to contact directors and hold screenings to be used in the training of new volunteers and at our regular open evenings, basically discussions on topics related to women. 33

18 AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ PUBLIC ACTIVITIES 35

19 // AKTIITY PRE VEREJNOSŤ // PUBLIC ACTIVITIES Výstava Umlčané svedkyne ( ) Slovensko-český ženský fond v spolupráci so Záujmovým združením žien Fenestra zorganizoval výstavu Umlčané svedkyne v najnavštevovanejšom bratislavskom nákupnom centre Aupark. Výstava sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa proti násiliu páchanému na ženách. Jedným zo zámerov tejto výstavy bolo pripomenúť osudy žien a dievčat, ktoré pracovali, mali susedov, priateľov a priateľky, rodinu a deti a ktorých život skončil násilne rukou manžela, bývalého manžela, partnera alebo známeho. Výstavu tvorilo štrnásť červených figurín žien v životnej veľkosti. Na každej figuríne bol napísaný skutočný príbeh žien, ktoré sa stali tragickými obeťami násilia v partnerských vzťahoch. Umlčané svedkyne svedčili o tom, že ľahostajnosť spoločnosti a rôzne formy násilia vedú v najvážnejších prípadoch až ku stratám na ľudských životoch. Jeden príbeh za všetky Silent Witness Exhibit (25 27 November 2005) The Slovak-Czech Women s Fund, together with its grantee partner, the Slovak women s NGO Fenestra, organized the Silent Witnesses exhibition in Aupark the most popular shopping center in Bratislava. The exhibition was opened on the International Day Against Violence Against Women in order to commemorate the lives of women and girls who once lived, worked, had friends, neighbors, families and children and whose life was violently ended by their husbands, former husbands, partners or acquaintances. The exhibition composed of 14 red figures in life size each figure telling the story of a real Slovak woman. One story for all 27-ročná Erika z Nových Zámkov (matka dvoch detí) - zastrelená spolu s rodičmi manželom 27-years old Erika from Nové Zámky (mother of two) - murdered by her husband together with her parents Manžel Eriku bíjaval. Opakovane volala políciu a viackrát podala návrh na rozvod. Bola rozhodnutá ochrániť deti a seba a ukončiť tento násilný vzťah. Posledný návrh na rozvod nevzala späť, aj keď manžel s podporou celého okolia na tom trval. Situácia sa s blížiacim dňom súdneho pojednávania zhoršovala a vyhrážky zabitím pribúdali. Pár dní pred smrťou sa aj s deťmi odsťahovala k rodičom. Týždeň pred tým oznámila na polícii, že sa jej manžel vyhráža zabitím. Neverili jej. V deň vraždy išla s rodičmi a deťmi autom. V polovici cesty ich predbehol jej manžel a Eriku a jej rodičov zastrelil. Deti sa stali svedkami tragédie, počas ktorej im otec - pred ich očami - zastrelil mamu a starých rodičov. Erika s husband used to beat her. She called the police several times and finally decided to divorce. Despite the husband s objections and the reactions of those surrounding her she insisted on divorce in order to protect herself and her children. As the divorce proceeding was approaching her husband s threats became more frequent and severe. She moved with the children to her parents place. A week before her death she contacted the police and reported her husband s death threats. The police did not believe her. On the day of her murder she was traveling with her parents and children by car. Mid-way her husband stopped them and murdered Erika and her parents in front of their children. 37

20 ZÍSKAVANIE NOVÝCH DONOROV FUNDRAISING ACTIVITIES 39

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace.

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace. Občanské sdružení ROSA oslavilo v roce 2008 patnáct let své činnosti ROSA završila v červenci 2008 patnáct let pomoci ženám - obětem domácího násilí. ROSA byla založena v roce 1993 jako nadace, v roce

Více

vyroční zpráva annual report

vyroční zpráva annual report vyroční zpráva annual report 2009 Obsah Contens KAPiTOLA i Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Příklady konkrétních podpořených projektů 9 Kalendář akcí 14 Veřejné sbírky

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V Organization for Aid to Refugees Vážení čtenáři, rok 2004 byl pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům velmi zajímavým a na události bohatým rokem,

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ / občanské sdružení Independent Social Ecological Movement /

Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ / občanské sdružení Independent Social Ecological Movement / Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ / občanské sdružení Independent Social Ecological Movement / civic association Úvodník Je jaro roku 1997 a v potemnělém

Více

Výroční zpráva 2008 Annual report 2008. Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ. Independent Social-Ecological Movement

Výroční zpráva 2008 Annual report 2008. Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ. Independent Social-Ecological Movement 1 11 Výroční zpráva 2008 Annual report 2008 Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Independent Social-Ecological Movement 4 3 2 5 6 1 10 1. Irena Košíčková, 2. Milan Štefanec, 3. Kristýna Pešáková,

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5 Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdělání dětem

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více