EnglishDrill. 6A excuse [ ik'skju:s ] omluva, výmluva 6A favour [ 'feivə ]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EnglishDrill. 6A excuse [ ik'skju:s ] omluva, výmluva 6A favour [ 'feivə ]"

Transkript

1 face2face Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce slovíček (rozsah všech 12 lekcí slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal wap.yoctosoft.cz 1/13

2 O aplikaci EnglishDrill Aplikace EnglishDrill umožňuje výuku a opakování anglické slovní zásoby pomocí mobiních telefonů s podporou Java. O slovní zásobě Slovní zásoba je vytvořena podle předlohy slovníku k face2face Intermediate zveřejněné na oficiálních stránkách nakladatelství Cambridge University Press (f2f Intermediate dle lekcí.pdf). O výslovnosti Přepis anglické výslovnosti odpovídá všeobecné britské angličtině. Je použita "počeštěná" forma mezinárodní fonetické abecedy, tak jak je běžně používaná v anglicko - českých a česko - anglických slovnících. Výslovnost: ə... neurčitý zvuk mezi a a e, ŋ... nosové n (jako v českém slově banka), ð... jazyk mezi zuby a vyslovit z, æ... vyslovit otevřené e, θ... jazyk mezi zuby a vyslovit s, '... hlavní přízvuk,,... vedlejší přízvuk, :... prodloužení hlásky (a: jako české á). 2/13

3 appointment [ ə'pointmənt ] jmenování, úřad, funkce, schůzka 6A excuse [ ik'skju:s ] omluva, výmluva 6A favour [ 'feivə ] přízeň, náklonnost, laskavost, služba 6A choice [ 'čois ] výběr, volba, možnost 6A mess [ 'mes ] nepořádek 6A pan [ 'pæn ] pánev, rendlík, pekáč 6A part-time [ pa:t'taim ] na zkrácený úvazek, dálkový (student) 6A savings [ 'seiviŋz ] úspory 6A unless [ an'les ] pokud ne, když ne, jestliže ne 6A 3/13

4 emphasize [ 'emfəsaiz ] zdůraznit 6B fear [ 'fiə ] obava, strach 6B freedom [ 'fri:dəm ] svoboda, volnost 6B childcare [ 'čaildkeər ] veřejná péče o děti 6B in case [ in 'keis ] v případě že 6B indoors [ in'do:z ] vevnitř, uvnitř 6B kidnap [ 'kidnæp ] unést (člověka) 6B media [ 'mi:diə ] médium 6B overall [,əuvər'o:l ] celkově, celkem, vcelku 6B overweight [,əuvə'weit ] příliš těžký (zavazadlo), tlustý, otylý (člověk) 6B protect [ prə'tekt ] ochraňovat, chránit, bránit, hájit 6B protective [ prə'tektiv ] ochranný, ochranářský 6B psychological [,saikə'lodžikl ] psychologický 6B psychologist [ sai'kolədžist ] psycholog 6B receipt [ ri'si:t ] obdržení, převzetí, příjem, účet, potvrzení, stvrzenka 6B safety [ 'seifti ] bezpečí, bezpečnost 6B therefore [ 'ðeəfo: ] tudíž, proto, a tedy 6B thirsty [ 'θe:sti ] žížnivý 6B trap [ 'træp ] nástraha, léčka 6B unfit [ an'fit ] nejsoucí ve formě (fyzicky), nezpůsobilý (mentálně) 6B 4/13

5 accidentally [,æksi'dentli ] náhodně, náhodou, neúmyslně aim [ 'eim ] cíl, snaha, zamíření approach (=way of doing [ ə'prəuč ] přístup, příchod, přiblížení se something) attitude [ 'ætiču:d ] postoj, stanovisko by chance [ 'bai 'ča:ns ] náhodou, shodou okolností career [ kə'riə ] profese, povolání, kariéra carry [ 'kæri ] nést, přenášet, vézt content [ 'kontent ] obsah cope (with) [ 'kəup 'wið ] vypořádat se s kým/čím, zvládnout koho/co disaster [ di'za:stər ] katastrofa, pohroma, neštěstí (let., žel.) dramatic [ drə'mætik ] dramatický, divadelní fertility [ fə'tiləti ] úrodnost, plodnost finger [ 'fiŋgə ] prst fortunate [ 'fo:čunət ] šťastný, mající štěstí cheer [ 'čiər 'samwan (someone) up 'ap ] povzbudit (někoho) intuition [,inču'išn ] intuice, tušení ladder [ 'lædə ] žebřík, oko na punčoše loser [ 'lu:zə ] poražený, smolař lucky charm [ 'laki 'ča:m ] veselý vzhled make up one's [ 'meik 'ap 'wanz rozhodnout se, udělat si svůj mind 'maind ] názor Massachusett s [,mæsə'ču:sits ] Massachusetts optimist [ 'optimist ] optimista pick [ 'pik ] vybrat si, zvolit, česat, sbírat (ovoce), trhat (květiny), vytáhnout, sundat pleasant [ 'pleznt ] příjemný, milý, sympatický protected [ prə'tektid ] chráněný, zabezpečený 5/13

6 rabbit [ 'ræbit ] králík reveal [ ri'vi:l ] odhalit, prozradit, ukázat, vyjevit shooting star [ 'šu:tiŋ 'sta: ] padající hvězda shoulder [ 'šəuldə ] rameno, úbočí (hory), krajnice (silnice) sky [ 'skai ] nebe, obloha spill [ 'spil ] vylít, rozlít spirit [ 'spirit ] duše, duch, duševno, přízrak, energie, nadšení, odvaha, podstata, smysl spot (=see) [ 'spot ] zahlédnout, postřehnout, všimnout si superstition [,su:pə'stišn ] pověra superstitious (adj) test [ 'test ] testovat, zkoušet, přezkoušet, překontrolovat trust [ 'trast ] věřit, důvěřovat, doufat, předpokládat vice versa [ 'vais 've:sə ] naopak, obráceně volunteer [,volən'tiə ] dobrovolník wish [ 'wiš ] přání, touha, prosba 6/13

7 ahead [ ə'hed ] vpředu, dopředu 6D capacity [ kə'pæsəti ] kapacita, obsah, objem, schopnost 6D destroy [ di'stroi ] zničit, utratit (zvíře), zmařit (naděje) 6D festival-goer [ 'festivl 'gəuər ] ten, který chodí na festivaly 6D footballer [ 'fut,bo:lə ] fotbalista 6D chair (a meeting) [ 'čeər ə 'mi:tiŋ ] předsednictví, předseda 6D interrupt [,intə'rapt ] přerušit 6D maths [ 'mæθs ] matika, matematika 6D network [ 'netwe:k ] síť (silniční), řetězec (obchodní), rozhlasová společnost organiser [ 'o:gə,naizər ] organizátor 6D ourselves [ auəselvz ] se, sebe, sobě, si, sami, my osobně 6D outraged [ aut'reidžd ] pobouřený 6D planning [ 'plæniŋ department di'pa:tmənt ] plánovací oddělení 6D poskytnout, zajistit, dát, provide [ prə'vaid ] poskytnout (odpověď, 6D podrobnosti) sergeant [ 'sa:džənt ] seržant, četař 6D Somerset [ 'saməset ] Somerset 6D suggest [ sə'džest ] navrhnout, naznačovat, svědčit 6D violence [ 'vaiələns ] násilí, násilnost, prudkost 6D 6D 7/13

8 attachment [ ə'tæčmənt ] připevnění, upevnění, příloha, oddanost back-up [ 'bækap ] záložní broadband [ 'bro:dbænd ] širokopásmový click [ 'klik ] klapnout, cvaknout, kliknout clue [ 'klu: ] vodítko, stopa (policejní), nápověda delete [ di'li:t ] vyškrtnout, vymazat document [ 'dokjumənt ] dokument, listina, doklad download [ daun'ləud ] stahování (z internetu), přijímat file [ 'fail ] šanon, pořadač, soubor, pilník fix [ 'fiks ] stanovit, určit, zařídit, opravit, zmanipulovat folder [ 'fəuldə ] šanon, pořadač, desky forward [ 'fo:wəd ] poslat za adresátem, odeslat, poslat hard disk [ 'ha:d 'disk ] pevný disk (u počítače) hopeless [ 'həupləs ] beznadějný, zoufalý (situace), nenapravitelný (lhář) icon [ 'aikon ] ikona, idol keyboard [ 'ki:bo:d ] klávesnice, klaviatura literate [ 'litərət ] gramotný memory stick [ 'meməri 'stik ] externí paměť modem [ 'məudem ] modem monitor [ 'monitə ] obrazovka, monitor mouse [ 'maus ] myš password [ 'pa:swe:d ] heslo print [ 'print ] vytisknout, natisknout, otisknout, publikovat, potisknout printer [ 'printə ] tiskař, tiskárna reply [ ri'plai ] odpovědět scanner [ 'skænə ] skener screen [ 'skri:n ] plátno, obrazovka, příčka, dělící stěna, paraván 8/13

9 software [ 'softweə ] software, programové vybavení technology [ tek'nolədži ] technika, technologie useless [ 'ju:sləs ] neužitečný, nepoužitelný, marný, zbytečný web [ 'web ] pavučina, síť, předivo 9/13

10 brother-in-law [ 'braðərin,lo: ] švagr 7B clown [ 'klaun ] klaun, šašek 7B curly [ 'ke:li ] kudrnatý, vlnitý 7B dishwasher [ 'diš,wošə ] myčka nádobí 7B distinct [ di'stiŋkt ] odlišný, rozdílný, nestejný, zřetelný 7B electrical [ i'lektrikl ] elektrický (přístroj, energie), elektrotechnický (průmysl) 7B GPS (=Global Positioning System) [ 'dži: 'pi: 'es ] systém GPS, systém globální navigace hair straightener [ 'heər 'streitnə ] žehlička na vlasy 7B hairdryer [ 'heər 'draiə ] fén 7B hand-held [ 'hændheld ] ruční, přenosný, kapesní 7B hands-free [ 'hændz 'fri: ] zařízení (většinou telefon), které je použitelné, aniž bychom ho museli držet v rukou petrol [ 'petrəl ] benzin 7B sense [ 'sens ] smyslový orgán, smysl, zdravý rozum, smysl, význam 7B wash [ 'woš ] mýt, umýt, opláchnout, spláchnout, umýt si 7B webcam [ 'web 'kæm ] webová kamera 7B 7B 7B 10/13

11 access [ 'ækses ] přístup 7C affect [ ə'fekt ] ovlivnit, postihnout, týkat se, dojmout, zapůsobit 7C alert [ ə'le:t ] bdělý, ostražitý, vědomý si 7C attached [ ə'tæčt ] připojený, připojený, zastavený (účet) 7C computer [ kəm'pju:tər virus 'vairəs ] počítačový vir 7C computing [ kəm'pju:tiŋ ] počítačová věda, práce s počítačem 7C continent [ 'kontinənt ] kontinent, pevnina, světadíl 7C dancer [ 'da:nsə ] tanečník 7C disk [ 'disk ] disk 7C flu [ 'flu: ] chřipka 7C home-made [ həum'meid ] doma vyrobený 7C homepage [ 'həumpeidž ] domovská stránka (na internetu) 7C infect [ in'fekt ] infikovat, nakazit, kontaminovat 7C infected [ in'fektid ] infikovaný, nakažený 7C lecture [ 'lekčər ] přednáška, kárání 7C onto [ 'ontu: ] na, do 7C Pakistan [,pæki'sta:n ] Pakistán 7C Philippines [ 'filipi:nz ] Filipíny 7C programmer [ 'prəugræmə ] programátor 7C spread [ 'spred ] roztáhnout (plachty), rozpřáhnout (paže), rozložit, rozprostřít, šířit, rozšiřovat (zpráva, nemoc) 7C the Philippines [ ðə 'filipi:nz ] Filipíny 7C unlike [ an'laik ] odlišný od, jiný než, na rozdíl od 7C unopened [ an'əupənd ] neotevřený 7C user [ 'ju:zə ] uživatel, spotřebitel 7C via [ 'vaiə ] skrz, přes 7C 11/13

12 virus [ 'vairəs ] virus, vir 7C 12/13

13 client [ 'klaiənt ] klient, zákazník 7D indirect [,indi'rekt ] nepřímý 7D keep out [ 'ki:p 'aut ] nevpustit dovnitř, nedovolit vstup 7D log on [ 'log on ] nalogovat se, přihlásit se do systému 7D MP3 player [ 'em 'pi: 'θri: 'pleiə ] MP3 přehrávač 7D phase [ 'feiz ] stádium, etapa 7D unlikely [ an'laikli ] nepravděpodobný, neuvěřitelný, nevhodný (doba) 7D 13/13

International Express Pre-Intermediate

International Express Pre-Intermediate INTE International Express Pre-Intermediate (INTE) (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit a - 70 slovíček (rozsah všech 1 Units - 1877 slovíček - po registraci) Copyright

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička Informační a komunikační technologie 1 Vladimír Jehlička Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 2 Základní informace o předmětu

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Zdokonalení v praktické práci s ICT prostředky a jejich využití Vstupní předpoklady: Základní znalost obsluhy osobního počítače (PC)

Zdokonalení v praktické práci s ICT prostředky a jejich využití Vstupní předpoklady: Základní znalost obsluhy osobního počítače (PC) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/02.0062. Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun Období zpracování: červen 2013 prosinec 2014 Název VP: ICT praktikum

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

International Express Elementary

International Express Elementary International Express Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit a 11-1 slovíček (rozsah všech 1 Units - 1496 slovíček - po registraci) Copyright 007 Ing. Otakar

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Program equipment for backup and synchronization of data Bc. Martin Stuchlík Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Překlad: Vladimír Kuzba New ENGLISH FILE Intermediate Slovníček www.oup.com/elt/englishfile/intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Food and

Více

professional working mothers: Jak zvládnout mateřství i kariéru a nezešílet?! On-line etiketa: Moderní mezilidská komunikace Mozek vaší domácnosti

professional working mothers: Jak zvládnout mateřství i kariéru a nezešílet?! On-line etiketa: Moderní mezilidská komunikace Mozek vaší domácnosti On-line etiketa: Moderní mezilidská komunikace HomeBrain: Mozek vaší domácnosti Hot Spot: Kam na pracovní snídani New York: Big Apple working mothers: Jak zvládnout mateřství i kariéru a nezešílet?! 1

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií 2006 Jan Míka 2 Modul 1: Základní pojmy informačních technologií (IT) předpokládá uchazečovy základní znalosti z oblasti informačních technologií

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka 9210916 2. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-398 je ve shodě se základními 0434 požadavky a dalšími příslušnými

Více

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr Ústí nad Labem 2011 Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation www.ecdl.com

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Monitoring zaměstnanců:

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Monitoring zaměstnanců: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Monitoring zaměstnanců: přehled metod a jejich vhodného nasazení Magisterská diplomová práce

Více

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více