Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9"

Transkript

1 Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9 I. Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček (dále jen program ) II. Vyhlašovatel programu a poskytovatel mikropůjček Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem mikropůjček je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ III. Cíle a priority programu (účelové určení) Cílem programu je umožnit získání úvěrů malým a středním podnikatelům vykonávající podporovanou ekonomickou činnost po dobu max. do 3 let ode dne vzniku příslušného oprávnění k výkonu této činnosti v Moravskoslezském kraji. Podpora probíhá prostřednictvím spolufinancování jejich inovativních projektů výzkumných a vývojových činností, směřujících k vytvoření nových nebo rozšíření či zlepšování stávajících výrobků či služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy s těmito produkty, zavedení výroby, nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly. Podporované aktivity Podporovány budou inovativní projekty 1 (dále též projekt ) realizované podnikatelskou činností. (dále jen podporovaná ekonomická činnost ). IV. Vymezení okruhu příjemců podpory Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky: musí být malým či středním podnikatelem dle definice uvedené v Příloze č. 1 Nařízení Komise č. 800/2008; musí být oprávněn k podnikání na území České republiky, odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován předložený inovativní projekt a od zahájení podnikání, tj. ode dne vzniku příslušného živnostenského oprávnění odpovídající podporované ekonomické činnosti, do podání žádosti o podporu neuplynulo více než 3 roky. Tuto skutečnost dokládá žadatel výpisem z živnostenského rejstříku; musí být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; nesmí mít k datu podání žádosti o podporu nedoplatky vůči státu, event. mzdové nedoplatky vůči zaměstnancům. Bezdlužnost a registraci k placení daně z příjmu dokládá žadatel čestným prohlášením v žádosti o podporu; 1 Inovativní projekt projekt zaměřený na tvorbu nových nebo rozšíření či zlepšování stávajících výrobních technologií, výrobků či poskytovaných služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy s těmito produkty, zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly. 1

2 Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9 Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud k datu podání žádosti: bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku, je v likvidaci, je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, je vedeno proti němu trestní řízení v souvislosti s podnikatelskou činností. Příjemcem podpory nemůže dále být akciová společnost s listinnými akciemi na majitele. V. Forma a výše mikropůjčky 1. Charakteristika úvěru Mikropůjčka je účelový úvěr (dále jen úvěr ) ve výši až Kč s úročením 2% p.a., poskytovaný podnikatelským subjektům na spolufinancování jejich inovativních projektů. Se žadatelem bude uzavřena smlouva o úvěru, ve které budou dohodnuty podrobné podmínky poskytnutí úvěru. Doba splatnosti úvěru: doba splatnosti Úvěru bude určena individuálně v úvěrové smlouvě. Maximální doba splatnosti úvěru je 3 roky od data poskytnutí úvěru. Ve smlouvě může být v případě realizace projektu s vysokou inovační přidanou hodnotou 2 s delší dobou návratnosti sjednáno odložení zahájení splácení jistiny úvěru, a to až o 2 roky; v tomto případě bude doba splatnosti úvěru činit maximálně 5 let. Odklad splátek se nevztahuje na úroky, které jsou splatné po poskytnutí úvěru dle splátkového kalendáře. Úvěr je možné kdykoliv předčasně splatit bez vedlejších poplatků nebo sankcí. Výše úvěru: maximální výše úvěru bude činit Kč. Zajištění úvěru: Úvěr je zajišťován směnkou, vystavenou příjemcem podpory, avalovanou nejméně jednou fyzickou osobou. V případě příjemce, u něhož trvá manželství nebo registrované partnerství bude směnečným ručitelem také manžel/ka nebo registrovaný partner/ka. Podrobnosti zajištění úvěru bude dohodnuta ve smlouvě o úvěru. Avalisté budou posuzováni obdobně jako žadatel v případě, že půjde o podnikající subjekt. V případě, že půjde o fyzickou osobu bude doložena pracovní smlouva a doklad o průměrném výdělku za poslední 3 měsíce od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru (Poskytovatel má právo si ověřit u zaměstnavatele tyto údaje, popř. možnost ověření odvodů z těchto příjmů na zdravotní pojišťovně či správě sociálního zabezpečení). 2 inovační přidanou hodnotu posoudí Výběrová komise 2

3 Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9 2. Uznatelné náklady Úvěr musí Příjemce podpory použít pouze k financování uznatelných nákladů. 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, b) musí být vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o úvěru a podmínkami tohoto Programu a musí bezprostředně souviset s přípravou či realizací inovativního projektu, c) byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních nebo daňových dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady d) musí být vynaložen nejdříve v den podání žádosti o úvěr zastupitelstvem kraje, e) musí být vynaložen a uhrazen nejpozději dnem ukončení realizace projektu, uvedeném ve smlouvě o úvěru. 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou náklady na: - nákup licencí, - dokončení výzkumu a vývoje, - ochranu duševního vlastnictví, tzn. na přípravu a zpracování přihlášek k udělení patentu, užitného či průmyslového vzoru (např. patentové rešerše, vyplnění přihlášky, poplatek za podání přihlášky), - úhradu přímých výrobních nákladů, - odborné práce zadávané třetím subjektům, - propagační a marketingové činnosti, spojené s uvedením inovačního produktu na trh, - investice do nezbytného technologického vybavení, - pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou nemovitého majetku, - pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, - pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj, osobní náklady (mzda + odvody na soc. a zdravotní pojištění ze mzdy, uplatňované v rámci projektu), přičemž výše mzdy odpovídá max. mzdě vyplacené za prosinec předchozího roku, navýšené o inflaci stanovenou ČSÚ; v případě, že mzda nebyla v prosinci předchozího roku vyplacena, budou osobní náklady vypočteny podle průměrné výše mzdy, vypočtené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok; stejně bude postupováno v případě, že žadatel vykonává podnikatelskou činnost po dobu kratší než 1 rok. osobní náklady na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude-li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků půjčky náklady spojené s dohodami o provedení práce, nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit: jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu, - počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence. - daň z přidané hodnoty je součástí příslušného uznatelného nákladu. 3. Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné. 3

4 Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9 VI. Podmínky programu 1. Podmínky přijatelnosti projektu Projekt bude realizován na území Moravskoslezského kraje, Projekt je inovativním projektem, Finanční spoluúčast příjemce podpory na financovaném projektu bude ve výši minimálně 20% objemu poskytnutého úvěru. 2. Další podmínky Příjemce podpory je povinen o použití úvěru vést oddělenou evidenci (v případě podnikatelů vedoucích účetnictví analytickou evidenci) a uchovat ji po dobu 3 let od ukončení realizace projektu. Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví hmotný majetek, resp. dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek (dále jen majetek ) pořízený zcela nebo částečně z úvěru od data pořízení do splacení úvěru. Příjemce podpory nesmí majetek zcizit, zastavit, nebo použít na zástavu/zajištění dalších závazků příjemce. Dříve jej může prodat pouze s předchozím souhlasem poskytovatele, pokud výtěžek z prodeje použije na pořízení majetku zabezpečujícího pokračování podporované ekonomické činnosti nebo na mimořádnou splátku úvěru. Příjemce podpory musí po celou dobu realizace projektu stanovenou ve smlouvě o úvěru a po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu používat majetek pořízený z úvěru, který má ve svém vlastnictví, k podporovaným ekonomickým činnostem a po tuto dobu jej nesmí přemístit na území jiného kraje nebo státu. 3. Sankce za nedodržení podmínek programu VII. Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých na základě smlouvy o úvěru bude považováno za porušení rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb. ). V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení povinnosti příjemce podpory stanovených smlouvou po dobu 3 let od ukončení realizace projektu, které nebude považováno za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., je dlužník povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti. V případě prodlení příjemce podpory s úhradou úvěru v případě jeho zesplatnění, splátky úvěru a příslušenstvím úvěru vzniká příjemci povinnost zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. Podmínky pro poskytnutí úvěru 1. Uznatelné náklady zahrnuté v projektu nebudou spolufinancovány z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem nebo statutárním městem Ostrava. 2. Žadatelem požadovaná výše úvěru musí být zaokrouhlena na celé tisícikoruny. 3. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku budou žádosti o úvěr doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší úvěru upravenou na celé tisícikoruny směrem dolů. 4

5 Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9 4. Vybraným žadatelům bude poskytnut úvěr na základě smlouvy o úvěru, uzavřené mezi žadatelem na straně jedné a Moravskoslezským krajem na straně druhé, převodem na účet příjemce na základě jeho žádosti. 5. Poskytnutí úvěru je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o úvěru do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí úvěru: a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad, příslušná zdravotní pojišťovna a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, b) úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.), c) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci, d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů), e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být úvěr zaslán, f) potvrzení z nebankovního registru SOLUS ne staršího jednoho měsíce,že žadatel nemá v době jednoho roku před podáním žádosti o úvěr závazky po splatnosti, g) potvrzení z centrálního registru úvěrů ne staršího jednoho měsíce, že v době jednoho roku, před podáním žádosti o úvěr nebyl žadatel v prodlení se splácením úvěru, h) vlastní bianco směnku příjemce podpory (dlužník) vystavenou na řad věřitele, bez protestu (nevyplněnou co do směnečné sumy a údaje o splatnosti) s platebním místem v sídle poskytovatele a s úředně ověřenými podpisy osob na směnce podepsaných. 6. Předložení dokladů uvedených v odst. 5 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením. 7. Žadatel může předložit potřebné doklady, s výjimkou směnky dle odst. 5 písm. h) tohoto článku, formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi programu osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody. 8. V případě, že žadatel nedoloží řádně doklady podle odst. 5 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora programu vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje nebo města má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a úvěr mu nebude poskytnut. 9. Rozdíl ceny zvýhodněného úvěru poskytnutého na základě tohoto programu a úrokovou sazbou stanovenou dle průměrné ceny běžného úvěru je považován za veřejnou podporu. Veřejná podpora je vypočítána jako rozdíl ceny úvěru poskytnutého dlužníkovi (2% úrok p.a.) a průměrné ceny běžného úvěru poskytnutého bankami na bankovním trhu dle úrokových sazeb MFI korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR (nové obchody) u úvěrů s objemem do 7.5 mil. Kč a fixací sazby nad 1 rok do 5 let včetně dle údajů zveřejněných Českou národní bankou, a to ke dni posledního zveřejnění údajů České národní banky před datem podání žádosti o úvěr. Veřejná podpora je vždy poskytována v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise 5

6 Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9 (ES) č.1998/2006 ze dne , o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne , v částce L 379). Za den poskytnutí podpory de minimis bude považován den nabytí účinnosti smlouvy o úvěru. VIII. Podmínky použití úvěru 1. Úvěr lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o úvěru a podmínkami programu. 2. Realizace projektu není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce podpory je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 3. Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti projektu v dalších českých i zahraničních programech s výjimkou těchto případů: pokud veřejná podpora dle čl. VII. odst. 9 programu překročí limity veřejné podpory v režimu de minimis, pokud je projekt spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem nebo statutárním městem Ostrava. IX. Předkládání žádosti o úvěr 1. Žadatel o úvěr předloží žádost o úvěr (příloha č. 1 a 2) a zpracovaný podnikatelský záměr (v rozsahu max. tří stran formátu A4), ve kterém budou uvedeny informace týkající se cash flow podnikatelského subjektu po dobu splácení úvěru. Žádost o úvěr obsahuje zejména následující údaje: identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, předpokládané náklady na realizaci projektu, cílová skupina zákazníků, odběratelů produktu, způsob financování projektu a přílohy k posouzení naplnění podmínek programu. 2. Dále žadatel předloží: a) prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.), b) prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. a) tohoto odstavce), c) prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele, též kopie dokladu o jeho oprávnění jednat jménem žadatele, d) ověřené kopie daňového přiznání včetně povinných příloh za poslední 3 roky (nebo dle délky podnikání) + výhled na celou dobu splácení úvěru, e) seznam majetku žadatele, f) přehled všech úvěrů a půjček žadatele a avalistů, s uvedením názvu peněžního ústavu, výše úvěru, typ úvěru (hypoteční, provozní ), výše roční úhrady jistiny a placených úroků a stanované výše úrokové sazby včetně ručitelských a jim obdobných závazků, g) Další povinné přílohy: 6

7 Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9 ga) prosté kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH pouze pokud je žadatel plátcem DPH, gb) prosté kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, 3. Žadatel předkládá svou žádost včetně všech povinných příloh písemně a současně v elektronické podobě - na CD (v elektronické podobě budou pouze soubory editovatelné). 4. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu: Moravskoslezský kraj 28. října OSTRAVA a to v obálce označené: a) Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, b) názvem programu, c) plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem nebo místem podnikání), d) textem "Neotvírat žádost o úvěr. Žádost o úvěr nelze podat prostřednictvím datové schránky. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí. 5. Žádosti: a) předložené v rozporu s tímto programem, b) předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo em), c) doručené na jiné adresy, d) doručené v jiném než stanoveném termínu, e) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, f) u nichž by poskytnutím úvěru v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis, g) jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovatelům neuhrazené finanční závazky, budou z dalšího posuzování vyloučeny. 6. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1-4 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, bude žadatel vyzván k jejich odstranění v náhradním termínu. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost o úvěr zamítnuta. 7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 8. Žadatelé mohou v rámci tohoto Programu podat maximálně 1 žádost o úvěr. 9. Poskytovatel úvěru může vyzvat žadatele k doložení dalších relevantních podkladů dle typu žadatele. X. Termín předkládání žádostí 1. Žádosti o úvěr se přijímají průběžně a to nejdříve ode dne účinnosti tohoto programu tj. od do nebo do vyčerpání finančních prostředků, účelově vyčleněných pro tento program. V případě, že částka vložena na účet sdružených 7

8 Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9 prostředků, určených na realizaci programu, bude v kalendářním roce vyčerpána, bude příjem dalších žádostí pozastaven. 2. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. 3. Kontaktní osoba: ing. Hana Videnská XI. Výběr projektů 1. Po provedení formální kontroly a ekonomickém vyhodnocení žadatele vč. jeho bonity, která bude posuzována na základě účetních dat za poslední 3 roky + výhled na celou dobu splácení úvěru 3, přičemž žádosti o úvěr budou posuzovány individuálně dle typu podnikání, bude žádost o úvěr předložena Výběrové komisi, která bude složena z pěti členů. Tato komise vyhodnotí v prvním kroku realizovatelnost projektů v souladu se zásadami Proof of Concept, tzn. posoudí realizovatelnost po technické (stupeň inovace), marketingové (uplatnitelnost produktu na trhu, zajištění odbytu) a ekonomické stránce (posouzení finančních zdrojů, výnosnosti a doby návratnosti investice). Hlavním podkladem pro hodnocení bude zpracovaný podnikatelský záměr. Každý podnikatelský záměr bude hodnocen 2 členy Výběrové komise. 2. Výběrová komise je oprávněna na základě zdůvodnění krátit jednotlivé položky rozpočtu z hlediska způsobilosti, hospodárnosti a účelnosti nárokovaných finančních prostředků. Výběrová komise vždy musí uvést konkrétní krácení položek rozpočtu. Ve výjimečných případech a pouze při řádném zdůvodnění a uvedení konkrétních nedostatků (za nedostačující zdůvodnění se považuje uvedení informace, že je projekt nadhodnocen, předimenzován, nepřehledný atd.) může Výběrová komise krátit rozpočet projektu plošně. 3. V případě kladného hodnocení v prvním kroku (podnikatelský záměr bude kladně hodnocen alespoň jedním hodnotitelem) bude žadatel o úvěr pro ucelený obraz projektu následně v druhém kroku vyzván k prezentaci podnikatelského záměru. 4. Dle úrovně bonity žadatele (schopnosti splácet úvěr) bude rozhodnuto o výši a podmínkách poskytnutí úvěru. Zvýhodněny budou subjekty, které vyvíjí zcela nový produkt nebo v souvislosti s realizací projektu vzniknou nová pracovní místa, případně spolupracují na svém inovačním záměru s vysokou školou či výzkumným ústavem se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 5. Projekt bude dále předložen zastupitelstvu kraje k rozhodnutí o poskytnutí úvěru v případě, že bude kladně doporučen minimálně třemi členy Výběrové komise. 6. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí, případně neposkytnutí úvěru na předložené projekty. Podkladem pro rozhodnutí bude stanovisko Výběrové komise. Výběrová komise bude složena z 5 členů, přičemž Moravskoslezský kraj i statutární město Ostrava budou v komisi zastoupeni 1 členem. V případě kladného doporučení bude stanovisko Výběrové komise obsahovat i výši úvěru. 7. Úvěr bude žadateli poskytnut na základě smlouvy o úvěru pouze za předpokladu jeho předchozího schválení zastupitelstvem kraje. 8. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce a webových stránkách Moravskoslezského kraje a to do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí 3 U nových podnikatelů bude bonita posuzována podle podnikatelského záměru, u již existujících podnikatelů bude posuzována za podnikatele jako celek. 8

9 Příloha č. 1 k materiálu č.: BJ /13 Počet stran přílohy: 9 zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou úvěry schváleny, uzavře kraj smlouvu o úvěru. XII. Kontrola použití úvěru 1. Ověřování správnosti použití poskytnutého úvěru, zejména zda byl vynaložen účelově v souladu se smlouvou o úvěru a podmínkami tohoto programu, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. XIII. Závěrečné ustanovení 1. Na poskytnutí úvěru není právní nárok a důvody neposkytnutí úvěru se jednotlivým žadatelům nesdělují. 2. Na poskytovatele se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. XIV. Účinnost Tento program byl schválen usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/66 ze dne a nabývá účinnosti dne XV. Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Žádost o úvěr Obecná část Žádost o úvěr Projektová část Návrh smlouvy o úvěru 9

10 Příloha č. 3 Programu Programem podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji,realizovaný prostřednictvím mikropůjček Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastoupen:, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: /0800 (dále jen věřitel ) a VARIANTA A (pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku): 2. Obchodní firma Se sídlem: Zastoupena: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném.. soudem v, oddíl, vložka (dále jen dlužník ) VARIANTA B (pro podnikatele - fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku, údaje na řádcích 1-5 se vyplní podle živnostenského listu): 2. Jméno a příjmení Podnikající pod jménem: Trvalé bydliště: Místo podnikání: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsána v, vedené daná osoba zapsána) (dále jen dlužník ) (doplňte údaj o evidenci, ve které je

11 II. Základní ustanovení 1. Smluvní strany se ve smyslu 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle 497 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o úvěru. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu dlužníka je dlužník povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 4. Smluvní strany prohlašují, že účelem této smlouvy je poskytnutí úvěru věřitelem ve prospěch dlužníka za účelem podpory.. v rámci jeho podnikatelské činnosti v souladu s Programem podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaným prostřednictvím poskytování mikropůjček (dále jen program ) a touto smlouvou. 5. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném programu, o jehož vyhlášení rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.... ze dne Úvěr poskytnutý věřitelem na základě této smlouvy je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole ), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. III. Předmět smlouvy 1. Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky ve výši maximálně. Kč, slovy (dále jen úvěr ). Úvěr bude dlužníkovi poskytnut převodem na jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději 15. den kalendářního měsíce následujícího po dni obdržení žádosti dlužníka o čerpání úvěru. Žádost o čerpání úvěru musí dlužník zaslat věřiteli nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode nabytí účinnosti této smlouvy. Za den poskytnutí úvěru se považuje den, kdy byly peněžní prostředky odepsány z účtu věřitele. 2. Dlužník se zavazuje splatit poskytnutý úvěr věřiteli nejpozději do měsíců (max. 36 měsíců) od dne poskytnutí úvěru, a to v pravidelných měsíčních splátkách formou lineárního splácení dle splátkového kalendáře, který bude zaslán dlužníkovi nejpozději ke dni poskytnutí úvěru. Splátkou se rozumí pravidelná měsíční splátka jistiny včetně úroků dle splátkového kalendáře. VARIANTA odložení splátek jistiny: Dlužník se zavazuje splatit poskytnutý úvěr věřiteli nejpozději do měsíců (max. 60 měsíců) ode dne poskytnutí úvěru, a to v pravidelných měsíčních splátkách dle splátkového kalendáře, který bude zaslán dlužníkovi nejpozději ke dni poskytnutí úvěru. 2

12 Smluvní strany se dohodly na odkladu splácení jistiny úvěru v délce měsíců (max. 24 měsíců) ode dne poskytnutí úvěru. Po dobu odkladu splácení jistiny úvěru tvoří splátku pouze úroky z úvěru, po uplynutí této doby bude splátky tvořit jistina včetně úroků dle splátkového kalendáře.. 3. Dlužník se zavazuje platit věřiteli z poskytnutého úvěru úrok ve výši 2 % p.a. Úroková sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru. Úroky jsou vypočteny na bázi 30/360. Došlé platby dlužníka budou započteny na jeho splatné závazky z této smlouvy v tomto pořadí: jistina úvěru, úroky z úvěru, penále, smluvní pokuta, úrok z prodlení. 4. Dlužník je oprávněn splatit úvěr zcela nebo jeho část přede dnem splatnosti úvěru. Dlužník je povinen věřitele předem písemně informovat o tomto záměru. V případě předčasného splacení celého úvěru je dlužník povinen uhradit úroky z úvěru k datu skutečného splacení jistiny úvěru. 5. Splátky úvěru budou prováděny srážkami z bankovního účtu dlužníka uvedeného v čl. I. této smlouvy dle splátkového kalendáře, nejpozději k 20. dni v měsíci. Za tímto účelem se dlužník zavazuje sjednat s bankou příslušné podmínky pro svolení k inkasu. Dlužník se zavazuje, že bude mít za účelem provedení srážky na úhradu příslušné měsíční splátky na uvedeném účtu dostatek peněžních prostředků. 6. Porušení povinnosti dlužníka dle odst. 1 tohoto článku III. bude považováno za podstatné porušení smluvních ujednání ve smyslu ustanovení 345 odst. 1 obchodního zákoníku opravňující věřitele odstoupit od této smlouvy. 7. Připadne-li dle splátkového kalendáře splatnost na sobotu, neděli nebo státní svátek, posouvá se splatnost na nejblíže následující pracovní den. IV. Účel úvěru 1. Věřitel poskytuje úvěr dlužníkovi za účelem realizace projektu v souladu s podmínkami programu a touto smlouvou. 2. Dlužník se zavazuje zahájit realizaci projektu v souladu s předloženou žádostí a zrealizovat projekt nejpozději ve lhůtě dle čl. III odst. 2 smlouvy a nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace projektu poskytnout věřiteli závěrečnou zprávu o realizaci projektu a doklady prokazující řádné užití prostředků poskytnutých mu věřitelem v souladu s podmínkami programu a touto smlouvou. 3. Účel úvěru může být dodatečně měněn pouze písemnými dodatky této smlouvy, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 4. Dlužník se zavazuje použít prostředky poskytnuté mu věřitelem na základě této smlouvy pouze k účelu uvedenému v čl. IV odst. 1 této smlouvy. 3

13 V. Podpora de minimis 1. Dlužník bere na vědomí, že rozdíl mezi zvýhodněným úrokem z poskytnutého úvěru a úrokovou sazbou stanovenou dle odst. 3 tohoto článku je považován za veřejnou podporu a bude dlužníkovi poskytnuta jako podpora malého rozsahu (de minimis) dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne v částce L 379). Za den poskytnutí podpory de minimis je považován den nabytí účinnosti této smlouvy. 2. Dlužník tímto prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly použití nařízení o de minimis, zejména že poskytnutím podpory dle této smlouvy nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 účetních obdobích mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise /ES/ č. 1998/2006). 3. Za podporu de minimis poskytnutou věřitelem dlužníkovi na základě této smlouvy se považuje částka ve výši, která je vypočítána jako rozdíl ceny úvěru poskytnutého dlužníkovi (2% úrok p.a.) a průměrné ceny běžného úvěru poskytnutého bankami na bankovním trhu, dle úrokových sazeb MFI korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR (nové obchody) u úvěrů s objemem do 7.5 mil. Kč a fixací sazby nad 1 rok do 5 let včetně, dle údajů zveřejněných Českou národní bankou 1, a to ke dni posledního zveřejnění údajů České národní banky před datem podání žádosti o úvěr. 4. Dlužník tímto prohlašuje, že byl předem písemně seznámen s výší částky podpory de minimis, která mu bude věřitelem na základě této smlouvy jako podpora de minimis poskytnuta. V případě, že dlužník požádá o nižší částku úvěru v souladu s čl. III odst. 1 této smlouvy, upraví se výše podpory de minimis způsobem uvedeným v předchozím odstavci. VI. Prohlášení dlužníka o majetku a informační povinnost dlužníka 1. Dlužník prohlašuje, že na jeho majetek nebyla uvalena exekuce ani nebyl podán třetí osobou návrh na konkurz, dále, že není předlužen ani neexistují jiné okolnosti pro prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, že dlužník nevstoupil do likvidace ani nejsou dány žádné podmínky pro nařízení likvidace soudem či rozhodnutí soudu o zrušení dlužníka bez likvidace. 2. V případech, kdy je dlužník povinen dle zákona sestavovat účetní závěrku, ať již řádnou či mimořádnou, je povinen po dobu realizace projektu předložit věřiteli schválenou závěrku nejpozději do 15 dnů ode dne jejího schválení příslušným orgánem, a to včetně všech příloh. V případě, kdy je dlužník povinen v souladu se zvláštním zákonem sestavovat a schvalovat výroční zprávu, případně zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 1 4

14 stejnou ovládající osobou ve smyslu ust. 66a odst. 9 obchodního zákoníku, vztahuje se povinnost dlužníka dle věty prvé i na tyto schválené dokumenty. 3. Dlužník je povinen po dobu realizace projektu poskytovat věřiteli informace o veškerých změnách ve vlastnické struktuře dlužníka, o veškerých změnách předmětu podnikání dlužníka a o veškerých změnách jeho statutárních orgánů a o všech skutečnostech majících vliv na plnění podmínek programu a naplňování účelu projektu dlužníkem dle této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku a údaje právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku ode dne podání návrhu na zápis předmětné změny do obchodního rejstříku. 4. Dlužník je povinen po dobu realizace projektu zpracovat vždy k kalendářního roku písemnou zprávu o využití prostředků z úvěru a předat ji věřiteli nejpozději do následujícího roku. VII. Další práva a povinnosti smluvních stran 1. Dlužník je povinen použít finanční prostředky úvěru na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem předloženého projektu, podmínkami programu a touto smlouvou. 2. Dlužník je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nesmí realizaci projektu převést na jiný právní subjekt. 3. Dlužník je povinen vést oddělenou účetní evidenci realizovaného projektu (v případě dlužníka vedoucí účetnictví analytickou evidenci) a uchovat ji po dobu 3 let od ukončení realizace projektu. 4. Dlužník je povinen mít ve svém vlastnictví majetek pořízený zcela nebo zčásti z úvěru po dobu minimálně 3 let od ukončení realizace projektu. Dlužník je oprávněn tento majetek s předchozím písemným souhlasem věřitele prodat, pokud výtěžek z prodeje použije na pořízení majetku zabezpečujícího pokračování podporované ekonomické činnosti nebo na mimořádnou splátku úvěru. 5. Dlužník je povinen po dobu 3 let od ukončení realizace projektu používat majetek pořízený z úvěru, který má ve svém vlastnictví, a nesmí jej přemístit na území jiného kraje nebo státu. 6. Dlužník je povinen na základě výzvy věřitele kdykoliv předložit účetní doklady, příp. další materiály, nezbytné ke kontrole svého hospodaření, a to od okamžiku uzavření této smlouvy až do úplného zaplacení úvěru a dále po dobu 3 let od ukončení realizace projektu. 7. Dlužník je povinen nejpozději do každého roku po dobu splácení úvěru, s výjimkou roku, ve kterém byl úvěr poskytnut, předat věřiteli ověřenou kopii daňového přiznání, vč. příslušných příloh. VIII. Prodlení dlužníka, porušení rozpočtové kázně a sankce 1. V případě prodlení dlužníka s úhradou úvěru dle splátkového kalendáře s více jak dvěma 5

15 splátkami na základě této smlouvy a dlužník příslušné splátky nezaplatí ani v dodatečně stanovené lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení věřitele, stává se splatným celý úvěr včetně příslušenství. O této skutečnosti věřitel dlužníka písemně vyrozumí a vyzve jej k neprodlené úhradě dosud nesplacené vyčerpané části úvěru včetně příslušenství, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení dlužníkovi o povinnosti uhradit nesplacenou část úvěru včetně příslušenství. 2. V případě prodlení dlužníka s úhradou nesplacené části úvěru dle předchozího odstavce, splátky úvěru, příslušenství úvěru, penále a smluvních pokut vzniká dlužníkovi povinnost zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 3. Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých na základě této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb. ). V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. 4. Za splnění podmínek stanovených v tomto odstavci je porušení povinností uvedených v čl. VI odst. 2, 3 a 4 a čl. VII. odst. 7 této smlouvy považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví procentním rozmezím dle splnění povinnosti po stanovené lhůtě: do 7 kalendářních dnů 5 % poskytnutého úvěru od 8 do 30 kalendářních dnů 10 % poskytnutého úvěru od 31 do 50 kalendářních dnů 15 % poskytnutého úvěru maximálně však do výše nesplaceného úvěru včetně příslušenství. 5. V případě porušení povinnosti dlužníka dle této smlouvy po dobu 3 let od ukončení realizace projektu, které nebude porušením rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., je dlužník povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti. 6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. IX. Odstoupení od smlouvy 1. Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon. Odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění závazku dlužníka z této smlouvy ani na zaplacení smluvních pokut. X. Zajištění závazku 1. Dlužník předal před podpisem smlouvy věřiteli za účelem zajištění prostředků poskytnutých věřitelem dlužníkovi na základě této smlouvy vlastní bianco směnku dlužníka vystavenou na řad věřitele, bez protestu (nevyplněnou co do směnečné sumy a 6

16 údaje splatnosti) s platebním místem v sídle věřitele s ověřenými podpisy osob na směnce podepsaných. 2. Směnka je zajištěna směnečným ručitelem (avalem), kterou je nejméně jedna fyzická osoba. 3. V případě povinnosti dlužníka uhradit nesplacenou část úvěru včetně příslušenství, penále a smluvních pokut je věřitel oprávněn směnku vyplnit, nesplní-li dlužník svůj závazek vůči věřiteli ani v dodatečné lhůtě 14 dnů. 4. Věřitel vyplní směnku tak, že směnečnou sumou bude částka odpovídající výši nesplacené části úvěru včetně příslušenství,penále a smluvních pokut. Splatnost bude věřitelem stanovena nejdříve k prvním dni následujícímu po uplynutí dodatečné lhůty ke splnění závazku dlužníka. 5. V případě, že zanikne pohledávka věřitele za dlužníkem vzniklá z této smlouvy, a to v plném rozsahu včetně příslušenství, vrátí věřitel dlužníkovi nevyplněnou zajišťovací směnku znehodnocenou přeškrtnutím proti písemnému potvrzení dlužníka o převzetí směnky. Nárok na vrácení nevyplněné směnky dlužníkovi, zaniká, byl-li věřitel nucen pro chování dlužníka směnku vyplnit a uplatnit u soudu. XI. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 4. Dlužník nemůže bez souhlasu věřitele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž věřitel obdrží tři a dlužník jedno její vyhotovení. 6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 7. Doložka platnosti právního úkonu dle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má věřitel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ze dne... V dne: V dne: za věřitele za dlužníka. 7

17 Příloha č.: 1 Programem podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím mikropůjček Počet stran přílohy: 1 Žádost o poskytnutí mikropůjčky - Obecná část Kód programu: Mikropůjčka pro rok: Název programu: Název projektu: Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček Evidenční číslo: Žadatel: Právní forma žadatele: Datum zahájení podnikání: 1) Statutární zástupce žadatele: účetní období žadatele IČ: DIČ: Informace o velikosti podniku. Uveďte velikost podniku: (malý/střední) Adresa žadatele: (shodná s dokladem o právní subjektivitě) Ulice: č. p. Obec: PSČ: Tel.: Mobil: Fax: Poznámka: Bankovní spojení: Číslo účtu žadatele: Kód banky: Název banky: Adresa banky: Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména (názvu nebo firmy), adresy (místa podnikání nebo sídla), účelového určení a výše poskytnuté mikropůjčky Místo a datum: Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko: 1) Příjemce podpory musí být oprávněn k podnikání na území ČR, odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován předložený inovativní projekt a od zahájení podnikání, tj., ode dne vzniku příslušného živnostenského oprávnění do podání žádosti o mikropůjčku neuplynulo více než 3 roky.

18 Příloha č.: 2 Programem podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím mikropůjček Počet stran přílohy: 2 Žádost o poskytnutí mikropůjčky - Projektová část Kód programu: Název programu: Název projektu: Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaný prostřednictvím poskytováním mikropůjček Mikropůjčka pro rok: Evidenční číslo: Charakteristika projektu: Cílová skupina zákazníků, odběratelů produktu: Místo realizace: Způsob financování projektu včetně uvedení nákladového rozpočtu projektu dle čl. V., odst.: 2.2 podmínek programu Účel realizace projektu (stručný výtah z podnikatelského záměru - předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele, výstupy projektu) 1/2

19 Žádost o poskytnutí mikropůjčky - Projektová část Údaje o projektu: Termín zahájení: Termín ukončení: Počet měsíců realizace: Celková plánovaná výše uznatelných nákladů / výdajů na projekt, z toho: Požadovaná výše mikropůjčky: Vlastní zdroje financování uznatelných nákladů: Jiné zdroje financování uznatelných nákladů: Procentuální spoluúčast na uznatelných nákladech: Procentuální spoluúčast na uznatelných nákladech: Procentuální spoluúčast na uznatelných nákladech: Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jméno, příjmení a titul: Pracovní zařazení, funkce: Adresa místa realizace projektu: Telefon: Mobil: Fax: Statutární zástupce stvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do příslušného vyhlášeného programu, stvrzuje pravdivost uváděných údajů a souhlasí se zařazením do databáze Moravskoslezského kraje: Místo a datum Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko 2/2

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 SMLOUVA O ÚVĚRU I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:, hejtmanem kraje IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 Bankovní

Více

Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 9

Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 9 Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 1 Strana 1 I. Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček (dále jen program ) II. Vyhlašovatel

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok 2017-2019 článek I. Název programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom rok

Více

I. Název programu (kód) Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 RRC/07/2012

I. Název programu (kód) Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 RRC/07/2012 I. Název programu (kód) Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 RRC/07/2012 II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2016. 2. Jednotlivé dotační tituly V dalších bodec

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smlouva o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - Záruky Prioritní

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8 MOLW.-.-Jt Í.-,Í : / } ; AR/. : A'- -\.< -. C Í.-.I i - :,\'j i ]i.;x \ ; A _,; ) v, ; KUMSP00F54V8 :. QMQ^ * IQ.jí. [jřs / SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

I. Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014 (RRC/08/2014)

I. Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014 (RRC/08/2014) I. Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014 (RRC/08/2014) II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014 (RRC/xx/2014),

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Číslo poskytovatele: Číslo příjemce: S m l u v n í s t r a n y Poskytovatel: Ústecký kraj se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál Město Bruntál, se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál zastoupeno: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města I~: 00295892 DI~ : CZ 00295892

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007 Operační program Podnikání a inovace Program podpory začínajících podnikatelů START (ve znění platném od.. 2007 Tento program realizuje prioritu 1 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (dále jen program ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem tohoto programu je stanovit souhrn věcných, časových a finančních podmínek pro

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - Úvěry Prioritní osa

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště Příloha důvodové právy č. 8c MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu/fondu.. města Uherské Hradiště č... uzavřená

Více

Příloha č. 3 MMK/SML/ /2017

Příloha č. 3 MMK/SML/ /2017 Příloha č. 3 MMK/SML/ /2017 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů I.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU Název

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU Název Příloha B Krajský úřad Číslo poskytovatele: 00/2010 Číslo příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ustanovením 36 písm. c), d) a 59 odst. 2 písm.a) zákona č. 129/2000 Sb.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI MÍSTNÍM AKČNÍM SKUPINÁM SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2016

VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI MÍSTNÍM AKČNÍM SKUPINÁM SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2016 VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI MÍSTNÍM AKČNÍM SKUPINÁM SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2016 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2016/xxxxx/OSR/DSM

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016 Evidenční číslo smlouvy: 9152/2016/SKT/HAD/SMLD/37 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Pro dotační titul Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany Poskytovatel: Název : Město Jirkov se sídlem : nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov zastoupen : Ing. Radkem Štejnarem, starostou města Jirkov IČ

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2016004 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Smluvní strany. Krajský úřad. Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: Poskytovatel: Ústecký kraj

Smluvní strany. Krajský úřad. Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: Poskytovatel: Ústecký kraj Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zbiroh uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město č. 36/2016 uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO UHERSKE HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

MĚSTO UHERSKE HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště MĚSTO UHERSKE HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště č. 2016/0286/GSS uzavřená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo poskytovatele: Číslo příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Smluvní strany Poskytovatel: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Zastoupený: Janou

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

OSTATNÍ 15. Název materiálu: Veřejnoprávní smlouvy - návratná finanční výpomoc

OSTATNÍ 15. Název materiálu: Veřejnoprávní smlouvy - návratná finanční výpomoc Podklady na zasedání ZM dne: 23.04.2015 OSTATNÍ 15. Název materiálu: Veřejnoprávní smlouvy - návratná finanční výpomoc Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Zúčastní se projednávání

Více

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I.

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I. Příloha č. 2 pravidel Evidenční číslo smlouvy: V Z O R V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Smlouva se uzavírá mezi: Město Luby Sídlo: nám.

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S/2016/00080 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více