ZAHRANIČNÍ INSPIRACE TÝKAJÍCÍ SE PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ A XENOFOBIE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ ČÁST II, ANGLOAMERICKÝ PROSTOR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHRANIČNÍ INSPIRACE TÝKAJÍCÍ SE PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ A XENOFOBIE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ ČÁST II, ANGLOAMERICKÝ PROSTOR 1"

Transkript

1 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. ZAHRANIČNÍ INSPIRACE TÝKAJÍCÍ SE PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ A XENOFOBIE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ ČÁST II, ANGLOAMERICKÝ PROSTOR 1 Foreign inspiration in the area of prevention and combating of violence and xenophobia in the school environment: Part Two: Angloamerican Area Anotace Příspěvek čtenáře seznamuje s několika metodickými podklady, dokumenty, strategiemi či kampaněmi, které v současnosti jsou (nebo v nedávné minulosti byly) uplatňovány s cílem prevence a potírání násilí a xenofobie ve školním prostředí. Prostor je věnován zejména situaci ve Spojeném království a Spojených státech amerických, ale řeč bude i o Austrálii či Irsku. Zmíněny jsou kampaně, projekty či portály, zaměřené na široké spektrum nežádoucích činností či jevů, které si získaly větší mezinárodní věhlas a byly i předmětem určitých akademických studií. Klíčová slova Prevence, násilí, xenofobie, rasismus, Spojené království, Spojené státy americké, Austrálie. Abstract The paper introduces the readers to several methodological materials, documents, strategies and campaigns that currently are (or recently were) applied to prevent and combat violence and xenophobia in the school environment. The space is devoted mainly to the situation in the United Kingdom, United States of America, but mentioned are also cases as an Australia or Ireland. Mentioned are campaigns, projects or portals, focused on a wide spectrum of adverse events or activities that have gained greater international attention and were also subject of some academic studies. Keywords Prevention, violence, xenophobia, racism, United Kingdom, United States of America, Australia. 1 Poznámka: Jedná se o aktualizaci a modifikaci výstupu autora, který na přelomu let 2013 až 2014 vznikl pro potřeby Úřadu vlády České republiky (prostřednictvím Společně k bezpečí, o. s.): Psychologická a psychosociální pomoc dětem ve školách, které se staly nebo mohou stát obětí nenávistných vystoupení: Rešerše zahraniční praxe.

2 Úvod Napětí ve školách respektive obecně ve vzdělávacích a dalších zařízeních, určeným dětem a mladistvým ( školou povinným ) může být způsobenou celou řadou faktorů. I v etnicky či jinak homogenním prostředí mohou vyvstat rozdíly sociální, zdravotní či jiné. V návaznosti na to, co zaznělo v rámci příspěvku v předchozím čísle, zde dostávají prostor zkušenosti ze Spojeného království, Irska, Spojených států amerických a Austrálie. Rozhodně ne všechny uváděné podklady jsou aplikovatelné na situaci v České republice, některá zjištění pak mohou navíc vzbuzovat řadu rozpaků zejména pak studie ze Spojených států amerických, která by mohla být chápána jako relativizace školních výsledků žáků z menšinového prostředí. Ani s rasovými útoky to nemusí být tak, že jejich pachateli jsou jen a pouze běloši, zatímco přistěhovalci respektive osoby s migračním pozadím jsou jen a pouze obětí. O tom svědčí nejen nedávný incident o rozšířeném pohlavním zneužíváním nezletilých v rámci pákistánské komunity ( Asians ) v regionu Yorkshire. Značně vypovídající je studie již z roku 1999, podle které většinu obětí rasově motivovaných slovních či fyzických útoků ve Spojeném království tvoří běloši. Zjistila to britská Komise pro rasovou rovnost. Ve své nejnovější zprávě upozornila, že ve sledovaném dvanáctiměsíčním období bělochů uvedlo, že bylo terčem rasového útoku. V případě Asijců to bylo a černochů "Je zcela zřejmé, že i černoch může být rasista. Svědectví, které jsme získali, ukazuje, že rasismus není jen problém bělochů," komentoval zprávu předseda Komise Herman Ouseley. Mnohé z obětí rasových útoků jsou podle odborníků Židé, Irové nebo přistěhovalci z některých evropských zemí. Za rasově motivované jsou nyní považovány také incidenty mezi Angličany, Velšany a Skoty. Rasové útoky mají na svědomí většinou muži ve věku šestnáct až čtyřiadvacet let, mezi pachateli se však mohou vyskytnout i školáci nebo důchodci... Institut pro výzkum veřejné politiky tento týden upozornil, že běloši se cítí více ohroženi a méně bezpeční v Británii úměrně s tím, jak se britská společnost stále více otevírá jiným národům a kulturám. 2 Situace tedy není ani zdaleka černobílá, a i na to je v souvislosti se sledovanou problematikou klást zřetel. 2 CHRÁST, Jiří, Většinu obětí rasových útoků tvoří běloši; in: ČTK, 9. II CHRÁST, Jiří, Rasové útoky míří i na bílé Brity; in: MFD, 10. II

3 1. Spojené království: Anti-Racism Strategies in Schools 3 Určité pilotní aktivity související s tímto projektem proběhly v lokalitě Sandwell. Mapovány byly zkušenosti konkrétních učitelů, které jsou zde zobecněny. Nejedná se zřejmě o strategii jako jako takovou (formální psaný dokument), ale o praktické přístupy lidí z branže. Je třeba rozšířit hodiny literatury o četbu a studium děl z neevropského kulturního prostředí. To je dobrý základ pro další diskusi. Je zřejmé, že například sexuální výchova ve škole může být pro žáky z jiných kultur citlivé téma a je třeba tedy postupovat s maximální obezřelostí. Když jsou vytvářeny projekty a programy proti šikaně, je třeba jasně uvést, že jejich integrální součástí je i potírání všech forem rasismu. Pro žáky ve věku 9 let je připraveno pásmo, představující velké bojovníky proti diskriminaci a rasismu, jako Ghándí nebo Martin Luther King. Pásmo lze pojmout i jako školní divadelní hru o jejich životě a přínosu. Významné je zapojení nevládních platforem, nadací, církví nebo boření stereotypů s pomocí sportu (viz níže uvedená kampaň Vystavte rasismu červenou kartu, obsahující i rozměr práce se školam a učiteli). 4 Velkou roli sehrávají mentoři, kteří si sednou i s nejproblémovějšími žáky a dokáží s nimi najít společnou řeč. Záznam o incidentech typu šikany nebo rasismu je sepsán a může být ex-post použit, pokud žák nebo rodiče poruší své sliby a incidenty se opakují. Šikana a rasismus spolu mohou, ale nutně nemusí souviset. 3 Northern Association of Support Services for Eqauality and Achievement <http://www.nassea.org.uk/> (včetně ilustrace). V rámci portálu je i zmínka o několika knihách: Richardson, R.; Miles, B., Racist Incidents and Bullying in Schools, Trentham Books Jak předcházet rasistickým incidentům a jak je řešit, když nastanou. Každá kapitola popisuje určitou modelovou situaci (kontext) a může fungovat jako samostatná učební pomůcka. Toolkit for Tackling Racism in Schools, Trentham Books Příručka, popisující kořeny rasismu a téma zapojení diversity do školních osnov. Tématu se věnuje i čtvrtletník Vzdělávání o rasové rovnosti. Race Equality Teaching; in: Institute of Education Press <http://ioepress.co.uk/journals/race-equality-teaching/>. Tackling Racism; in: Rights & Equality <http://www.tackling-racism.co.uk/anti-racismstrategies.aspx>. Institute of Education Press <http://www.trentham-books.co.uk>. 4 Guidance for Initial Teacher Trainers; in: Show Racism the Red Card <http://www.srtrc.org/uploaded/itt%20ed%20pack.pdf>. Show Racism the Red Card <http://www.srtrc.org/>. 3

4 Doporučení pro učitele: Učte děti o nebezpečnosti rasismu, tak jako je učíme o tom, jak se chovat v silničním provozu. Je třeba věc podat tak, aby se děti z prostředí menšin, pokud jsou ve třídě, necítily trapně. Je vhodné hovořit nejen o diskriminaci kvůli rase, ale zároveň i o diskriminaci s ohledem na pohlaví, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, vyznání nebo sociální status. Všechny tyto předsudky je třeba odsoudit... Konkrétní nenávistné chování je lepší ilustrovat na příkladu, aby bylo zřejmé, proč je tak škodlivé a neakceptovatelné. Nikdo nemůže tvrdit, že sice zastává rasistické postoje, ale nechce nikomu ublížit. Rasismus a jakákoli diskriminace je škodlivá ze samotné své podstaty. a její důsledky jsou hrozivé. Příkladem budiž kampaň Michaelův příběh, zaměřená na vyzdvihování pozitiv životního stylu kočovníků (travellers, někdy nesprávně označovaných jako cikáni ) v rámci Britských ostrovů: 5 5 Michaels Story Flier; in: Northern Association of Support Services for Eqauality and Achievement <http://nassea.org.uk/wp-content/uploads/michaels-story-flier.pdf> (včetně ilustrace). 4

5 2. Spojené království: Vystavte rasismu červenou kartu Dokument (rok vydání neupřesněn, ale zřejmě z roku 2009 nebo novější, protože odkazuje na legislativu z tohoto roku) je průběžně aktualizován (jeho počátky sahají zřejmě někam okolo roku 1995) a rozpracován do několika dílčích kampaní (například pro Skotsko, pro Wales nebo pro Londýn a okolí). 6 Financování projektu probíhá po linii Ministerstva pro místní správu (communities and local governments). Struktura dokumentu (58 stran) je následující: Strana 01: Obálka, obsahující pozitivní reference ze strany učitelských asociací (National Union of Teachers a dalších). Strana 01: Obsah. Strana 02 a 04: Ilustrace, skupina etnicky pestré skupiny osob, sledujících fotbalový zápas. Ve skutečnosti však dokument se sportem ve větší míře neoperuje, používá jen sportovní (fotbalovou) terminologii. Strana 03: Vyjádření představitelů učitelských asociací, pozitivně hodnotící tento dokument. Strana 05: Úvodní slovo pro vzdělavatel učitelů, operující i s tématem politicky korektního jazyka (týká se nutnosti citlivého používání pojmů rasa, Žid/žid, Asiat a podobně). Zmíněn je všeobjímající výraz monority ethnic backround. 7 6 Guidance for Initial Teacher Trainers; in: Show Racism the Red Card <http://www.srtrc.org/uploaded/itt%20ed%20pack.pdf> (včetně většiny ilustrací použitých v této kapitole). Show Racism the Red Card <http://www.srtrc.org/>. 7 Odkazováno je na portál vzdělávání učitelů k tématu přípravy učitelů na otázky rovnosti a pestrosti (i téma rovnosti a nediskriminace podle pohlaví, sexuální orientace, zdravotního stavu a podobně). Equality Challenge Unit <http://www.ecu.ac.uk/> (včetně ilustrace printscreenu). 5

6 Strana 06: Legislativa, týkající se tématu etnické rovnosti. Strany 07 až 10: Modelové situace, kdy je vzdělavatel učitelů konfrontován s nepochopením ze strany učitelů, kteří jsou přesvědčení, že nepotřebují být v oblasti prevence a potírání rasismu vzdělávání: o Rasismus není téma NESOUHLAS: Je to téma a velmi významné. o Pracuji jen s nejmenšími dětmi, tady rasismus nehraje roli NESOUHLAS: I malé dítě může projevovat rasistické nebo necitlivé postoje, ptá se proč má jiný žák jinou barvu pleti a to je třeba řešit o Pracuji ve škole, kde nejsou žádní příslušníci menšin NESOUHLAS: i tak se na učitele vztahuje související legislativa, i tento stav se může změnit a do školy mohou začít příslušníci menšin chodit, nebo se s nimi setkáte během akcí pořádaných školou atd. o O barvu pleti se nezajímám, jsem v tomto ohledu barvoslepý NESOUHLAS: Nelze být barvoslepý, příslušníci různých etnických skupin potřebují specifický přístup, nikoli unifikaci. o Nejsem rasista, nepotřebuji se dovzdělat NESOUHLAS: Každý může být konfrontován se situací, na kterou nebyl připraven. A to, že se domníváte, že nejste rasista, neznamená, že jím opravdu nejste, že nesklouzáváte k řadě nepřípustných stereotypů. o Toto téma je mi nepříjemné, nechci se o něm bavit NESOUHLAS: Můžete být konfrontován s dotazy žáků, s incidenty ve třídě, a ty musíte řešit, bez ohledu na to, že jsou vám nepříjemné. Strana 11: Vymezení se vůči kritikům, kteří se snaží politickou korektnost nafukovat, s tím, že nelze používat ani pojmy černá ovce nebo podobné. Strana 12 až 15: Cvičení, věnované odhalování stereotypů., kterým se ubrání jen málokdo. Článek se týká stereotypů o čarodějnicích. Pasáže jsou zřejmě bez zapojení lektorů obtížně srozumitelné. Strana 16 až 18: Cvičení: Další stereotypy, tentokrát již etnicky podbarvené, nebo týkající se jiných menšin. Pasáže jsou zřejmě bez zapojení lektorů obtížně srozumitelné. Strana 19 až 21: Opět téma nekorektního vyjadřování (vysvětlení neudržitelnosti nebo nutnosti citlivého používání pojmů jako černoch, barevný, Asiat nebo míšenec ). Pro vtipy o Irech, jakýchkoli jiných národnostech, náboženských skupinách či menšinách není místo. 6

7 Strany 22 a 23: Cvičení: jak se vcítit do pozice menšinového dítěte ve škole. Pasáže jsou zřejmě bez zapojení lektorů obtížně srozumitelné. Strana 25: Problematické modelové situace: Oslavy etnických svátků, pojem africká hudba, používání vět my a oni (My v Evropě a Oni v Africe ). Pokud škola například pořádá sbírku na rozvojovou zemi, je třeba pojmou akci tak, aby se děti pocházející z rozvojového světa necítily nepatřičně. Evropská kultura, kultura technická, není nadřazena technicky méně vyspělým zemím, jejichž ekonomika je postavena na jiných základech. Není vhodné požádat dítě z řad menšiny, aby o své kultuře vyprávělo. To může nadělat více škody než užitku, protože zde tápou i zkušení lektoři. Strany 26 až 46: Audit předmětů, prostředí školy nebo předškolního zařízení atd. týkající se pozitivního přístupu k diversitě. Formou checklistu učitel či škola znázorní, které body již splnila a kam musí ještě napřít své úsilí, například: o Výzdoba chodeb, nástěnky, musí odrážet diversitu. o Školy musí disponovat panenkami různých barev pleti (s. 26, culturaly diversed toys ). o Výtvarná dílna musí být vybavena barvami, vhodnými pro znázornění všech možných barev pleti (s. 28). o Hudební výchova nesmí být orientována jen na evropskou hudbu (s. 27, 33). o Dějepis se nesmí koncentrovat na dění v Evropě, je třeba vyzdvihnout úspěchy mimoevropských kultur (s. 32). o Zeměpis, matematika atd. musí zmínit přínos mimoevropských vědců, matematiků, badatelů Strana 47 a 48: Případová studie Stephen. Děti se nejprve seznámí s chlapcem jménem Stephen. Posléze se dozvědí se, že se nejedná o fiktivní osobu, ale že tento chlapec byl z rasových důvodů zavražděn. Jedná se o léčbu šokem, ukazující, že rasismus znamená často smrtelné nebezpečí. Strana 49 až 53: Formulář pro řešení stížností, týkajících se rasistických výstřelků + handout, modelové situace v této oblasti (pětiletá holčička odmítne ve školce etnicky progresivní panenku; bělošský žák nazve jiného bělocha cigošem ; černoch odmítne vytvořit studijní skupinu s dětmi původem z Pákistánu, nošení rasistických oděvních doplňků; rasistické poznámky v ech a na sociálních sítích atd.). Proces je rozdělen do čtyř etap: o Bezprostřední akce: berte celou věc vážně; reagujte IHNED; vysvětlete přítomným nepřípustnost jejich chování; napadněte chování ne osobu, která 7

8 tak učinila třeba z neznalosti věci; ujistěte se, že dotyčným je jasné, že toto chování nebude tolerováno; je-li to třeba, zajistěte svědky toho, co se stalo. o Vyšetřování: Informujte nadřízení; vyslechněte všechny zapojené strany; nedopusťte, aby byl rasistický incident zaměněn s obyčejnou šikanou. o Střednědobý proces: sledujte další vývoj; nabídněte oběti ale i pachateli pomoc vytvořte prostor pro smírné jednání či dokonce přátelství mezi nimi; vysvětlete bílým žákům, že tato země není jejich, ale že stejně tak patří všem jejím obyvatelům, bez ohledu na jejich etnické pozadí; zapojte rodiče zainteresovaných dětí; je-li to třeba, zapojte i orgány činné v trestním řízení. o Debriefování v rámci školy: Na incidenty je třeba reagovat v interních normách školy, ve výuce atd.; zmiňte incidenty a jejich řešení ve výročních zprávách školy; každý vyřešený incident povzbudí ohlašování dalších nepravostí; vytvořte v rámci školy schránku pro anonymní oznámení (nejen s ohledem na rasismus); vytvořte pozici vyřizovatele stížností (pokud možno osobu jiné než bílé barvy pleti, protože pro řadu dětí je nesnadné si u bělocha stěžovat na příkoří učiněná bělochy). V případě že rodiče nespolupracují nebo dokonce podporují rasistické stereotypy dětí, zapojte širší spektrum hráčů (nevládní sektor, zaměstnavatelé rodičů). Strana 52: Desatero efektivního boje proti rasismu: 1. Potírejte chování, ne nutně osobu (malé dítě), která se ho dopustila. 2. Předpokládejte napětí a učte se ho řešit. Diskriminace a stoleté stereotypy nejsou téma, které lze vyřešit přes noc. 3. Dejte pozor na vlastní stereotypy a zjednodušení. 4. Aktivně naslouchejte zkušenostem ostatních. 5. Používejte řeč a výrazy, které nikoho neznepokojí. Nenechte se strhnout k emocím. 6. Dejte pozor i na tón řeči a držení těla, které mohou být pro někoho pobuřující. Příslušníci menšin jsou citliví na to, že je poučujete. 7. Opakovaně vyzdvihujte pozitiva diversity. 8. Není vždy snadné zasáhnout, ale nedovolte strachu, aby vás ovládl. 9. Usilujte o porozumění, respekt a podporu. Ta se týká i útočníků. 10. Vybudujte jasná pravidla a postarejte se, aby o nich všichni ve škole věděli. Strana 54 a další: Odkazy na doplňující literaturu a internetové stránky (někdy neaktivní), přílohy, možnost objednání antirasistických plakátů, hrnků, triček, samolepek atd. Strana 58: Tiráž, odkazy na lokální kampaně (Skotsko, Londýnská aglomerace, Wales) a kontakt na jejich koordinátory. 8

9 3. Spojené království: Jak integrovat dítě z kočovnického prostředí do školy/třídy? Dokument pro potřeby vzdělávání učitelů z roku 2012 je koncipován jako popis modelové situace. Jedná se o součást širšího manuálu, kde figuruje jako situace č Podklad je určen pro učitele a školní mentory. Modelová situace: Do školy bylo zařazeno několik dětí z prostředí kočovníků (travellers), jedno z nich do třídy konkrétního učitele. Během výuky se přiměřeně zapojuje, ale během přestávek a oběda se drží ostatních dětí z kočovnické komunity ( Gypsy Gang ). Jakmile je více dětí tohoto typu pohromadě, začínají problémy. Tomu chceme předejít a zároveň kočovníky integrovat s ostatními dětmi ve škole. Rozhodně nelze vydat se cestou zákazů. Je zmíněna mnohasetletá tradice útlaku kočovníků, 9 která zapříčinila jejich znevýhodnění. Někteří členové této nejasně vyhraněné komunity se sami sebe snaží chápat jako národnostní menšinu, se všemi specifiky a privilegii, které k tomu patří. Kočovníci v řadě prostředí, včetně školy, tendují ke shlukování, aby se bránili proti vlivu okolí, a to i tehdy, když jim nikdo zjevně neubližuje. V první řadě je třeba se ujistit, že sledované děti nejsou ostatními segregovány. Nejsou stranou, když děti ve třídě tvoří dvojice či skupinky pro řešení 8 Scenario 8: How Can I Integrate Gypsy Traveller Pupils in the School?; in: TEAN Diversity Resources; Teacher Education Advancement Network, 24. VII <http://open.tean.ac.uk/handle/ /712>. Teacher Education Advancement Network; in: University of Cumbria <http://www.cumbria.ac.uk/courses/subjectareas/education/research/tean/home.aspx>. 9 Je použit pojem Gypsy, Roma and Traveller (GRT) pupil. 9

10 určitých úkolů? Nejsou obětí šikany? Pokud ano, je třeba řešit tento aspekt, a nesklouzávat k obviňování kočovníků samotných. Není osoba, která provádí dozor v jídelně někdo, kdo sklouzává k předsudkům a pro koho je skupina nových příchozích obětním beránkem? Střezte se toho, aby někomu pojem Gypsy Gang přešel do krve. I taková slova mohou ranit a situaci dále zhoršit. Nelze očekávat, že vám takové děti nahlásí rasistické ústrky od spolužáků, učitelů nebo od dalšího personálu. Jsou na takové případy zvyklé a považuji je za normu. Pokud takovou situaci řeší, pak obvykle bezodkladnou nebo odloženou odvetou. Taková odveta pak nezřídka vede k jejich vyloučení ze školy a kočování do školy další, kde se situace opakuje. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situacím, kdy jsou děti méně pod dohledem (přestávky, svačiny, obědy, hřiště, školní výlety). Jakékoli případy šikany nebo obtěžování je třeba dusit v zárodku. Je třeba si položit otázku: Je pro školu diversita hodnotou sama o sobě? Je v osnovách zmíněn význam kočovníků pro společnost? Je škola flexibilní, co se týče vytváření podmínek pro kočování? Od září 2007 jsou všechny školy v Anglii povinné vyvíjet činnost v oblasti společenské soudržnosti. Společnost, která dokáže ocenit rozmanitost národů, je společností, ve které jsou k dispozici pro všechny podobné životní příležitosti, respektive společnost, ve které zcela dominují silné a pozitivní mezilidské vztahy. Učitelé z tohoto důvodu: Musí projevovat pozitivní hodnoty, postoje a chování, které očekávají od dětí a mladých lidí (kapitola 2 manuálu). Musí pochopit, že rozvoj a blahobyt studentů je ovlivněn řadou vývojových, sociálních, náboženských, etnických, kulturních a jazykových aspektů (kapitola 18). Musí pochopit, že ti, pro které není angličtina rodným jazykem, nebo jsou například tělesně postižení, potřebují při začlenění do výuky zvláštní podporu (kapitola 19). Všechny školy jsou povinny eliminovat jakoukoli formu diskriminace a prosazovat rovnost příležitostí. Zároveň je jejich povinností budovat dobré mezirasové vztahy a rovnost ras, monitorovat jakékoli snah o znevýhodňování na rasovém základě a propagovat všechny myslitelné cesty a formy k pokroku v oblasti integrace a diversity. Školy se například mohou obrátit na meziknihovní síť Ministerstva pro děti, školy a rodinu 10 a objednat pro své potřeby (často bezplatně) studie, popisující pravidla fungování kulturních vzorců kočovníků. Související tabulka z roku 2010 (3 strany) je zaměřena na školní mládež s omezenou nebo přerušovanou školní zkušeností. Jedná se obvykle o tzv. travellers ( kočovníky ) což mohou, ale nutně nemusí být Romové ve středoevropském smyslu slova The Department for Children, Schools and Families <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ /http://www.dcsf.gov.uk/>. 11 Model of Induction for Secondary Gypsy, Roma and Traveller Pupils with Little, or Very Interrupted, Previous Schooling; in: Leicestershire County Council, 2010 <http://www.leics.gov.uk/ws_ema_induc_sec_ pdf>. 10

11 Plná integrace od samého počátku Krátkodobé cíle Střednědobé cíle Procedura Podpora Nároky na personál Pilotní zjištění Metodická Velké vzdělanostní a pomoc Vládní požadavky, socializační agentury práce úrovně žáka. pro v malých Zjištění slabých začleňován skupinách a silných míst, kočovníků. 12 nebo až 1 pomocí učitel na 1 standardizovaných žáka. testů. Prokonzultujte vše s rodiči. Vytipujte patrony pro nové žáky. Citlivě přiveďte nové žáky do třídy. Najděte jim patrona (buddy), který jim ukáže, jak to ve škole chodí. Některé děti postrádají hygienické návyky, ukažte jim například, jak používat splachovací záchod. Dejte novým příchozím příležitosti zapojit se do akcí školy a třídy. Průběžně hodnoťte pokroky Patron pomůže dětem navázat nová přátelství v kolektivu a pomůže vysvětlit případná nedorozumění plynoucí z kulturních odlišností na nepochopení. Dodatečné aktivity mohou Asistent pro organizaci výuky pomáhá vytvořit flexibilní rozvrh. Velké nároky na asistenty Poznámka Aby bylo dosaženo úspěchu, musí být personál proškolen. Každý musí získat alespoň základní informaci o specificích kočov-níků. Je třeba se vystříhat stereotypů a všech rasistických poznámek. Děti se zprvu nemusí vůbec zapojovat do výuky a dění ve třídě nebo jsou naopak frustrovány a projevují se nezvladatelně. Dobrá komunikace a New Arrivals Excellence Programme Guidance; in: The Department for Children, Schools and Families, 2007 <http://www.leics.gov.uk/new_arrivals_excellence_programme_guidance_booklet.pdf>. 12 Government s Ministerial Working Group on Preventing and Tackling Inequalities experienced by Gypsies and Travellers (zřejmě bez vlastní internetové stránky). Improving the Outcomes for Gypsy, Roma and Traveller Pupils; in: Department for Communities and Local Government <https://www.gov.uk/government/collections/improving-the-outcomes-for-gypsyroma-and-traveller-pupils>. Gypsy and Traveller Knowledge Network; Knowledge Hub <https://knowledgehub.local.gov.uk/>. 11

12 Dlouhodobé cíle dítěte ve škole (například jednou týdně). Vybudujte pravidelný kontakt s rodiči. Zaveďte strategie, využívající to, co žáci již znají a umějí. Děti již potřebují jen minimální podporu navíc, oproti většině ostatních žáků. V případě, že pokračují v kočování, mohou se školou udržet spojení prostřednictvím e-learningu. napomoci podpoře k dosažení úrovně ostatního žactva. Skupinky žáků si mohou rozdělit práci. pro organizaci výuky. Získávat informace o vzdělávání na dálku. dělba práce mezi pedagogy a asistenty pro organizaci výuky, specialisty pro začleňování a další aktéry. 4. Spojené království: Systém SHARP a Live Schools Systém SHARP (Systém stránek pro nahlašování požadavků pro pomoc a poradenství studentům, SHARP System, Student Help Advice Reporting Page System) představuje kampaň, jejímž prostřednictvím mohou studenti anonymně oznamovat situace, ve kterých se cítí vystrašeni, ohroženi, pod tlakem atd., ať již souvisí se školou, rodinou nebo dalšími prostředími (šikana, rasismus, ohrožování zbraněmi, drogy, rodinné napětí). 13 Každý ví, na co si může stěžovat, komu si může stěžovat a jak bude s jeho podnětem modelově naloženo. Na základě hlášení, vyhodnocených jako důvodná, by měly odpovědné orgány přijmout určité kroky. Do projektu se zapojily jednotlivé školy, které vytvořily pozici důvěrníka, odpovědného za vypořádání podnětů. Koncept SHARP je sestaven takto: Hlášení jsou anonymní. Netýkají se jen školy. Nemusíte, když nechcete, uvést své osobní údaje, Tím však znesnadníte to, aby Vám mohla být poskytnuta adresná pomoc. Může se jednat o záležitosti, týkající se rodiny, komunity. Mobilní a flexibilní. Byla vyvinuta aplikace, umožňující hlášení přes mobilní telefony, internet. 13 SHARP System <http://www.thesharpsystem.com/>. 12

13 Není tvou povinností trpět. Nikdo nemusí snášet mlčky něco, co nechce. Je vašim právem se ozvat a požadovat pomoc. Koncept Live Schools představují síť škol, které podle metodiky SHARP vytvořily pozici kurátora či vyřizovatele podnětů. 14 Příkladem může být Nottingham, škola Farnborough, jejíž stránka obsahuje jak příslušné kontakty, tak anonymizované příklady vyřešených podnětů, videa s modelovými situacemi atd Severní Irsko Live Schools; in: SHARP System <http://www.thesharpsystem.com/live-schools/>. 15 SHARP System; in: Farnborough School <http://farnboroughschool.thesharpsystem.com/video.php?id=11>. 16 Welcoming Newcomer Students; in: Northern Ireland Council For Integrated Education, 2012 <http://www.nicie.org/wp-content/uploads/2012/11/welcoming-newcomer-students.pdf> (včetně všech ilustrací v této kapitole). 13

14 Severní Irsko představuje specifický region, kde se násilí na etnickém nebo náboženském základě těší dlouhé tradici. Po určité etapě uklidnění je od roku 2009 zaznamenán nárůst etnicky a nábožensky motivovaného násilí, což bývá dáváno do souvislosti se zhoršením hospodářské situace. V souvislosti s imigrací se s cizími lidmi setkává stále více starousedlíků, včetně školní mládeže. Zpráva za rok 2010 uvádí, že: 90 % starousedlíků nemá žádné kamarády z řad přistěhovalců, ačkoli 80 % z nich má přistěhovalce za spolužáky. Žáci často přejímají názory rodičů ohledně toho, že přistěhovalci představují konkurenci na pracovním trhu. Je docela možné, že napětí mezi katolíky a protestanty bude vyřešeno tím, že obě tyto skupiny svorně zaměří svou nenávist proti přistěhovalcům. Asi 31 % dětí z řad nových příchozích (newcomers) ostatně za poslední rok zaznamenalo nějakou formu rasově motivovaného útlaku ve škole nebo mimo školu. Školní curriculum obvykle vůbec neobsahuje vzdělávací bloky o kultuře a dalším přínosu přistěhovalců. Teprve roku 1987 v Severním Irsku vznikly první nadace (The Integrated Education Fund and Northern Ireland) a projekty na integraci katolických a protestantských žáků. Přesto je dnes pouze 62 škol v regionu integrovaných, zbytek je konfesně rozdělen. Právě integrované školy jsou průkopníky integrace nových příchozích. V souvislosti se strategií rasové rovnosti pro Severní Irsko 2005 až 2010 byly na tyto aktivity uvolněny nemalé finanční prostředky. Zejména se jednalo o projekty Every School a Good School z roku V některých školách se počet dětí z přistěhovaleckých komunit mezi lety 2000 a 2012 zvýšil až o 1000 % (Severní Irsko se stalo přistěhovaleckým regionem, zejména to platí pro migranty z Polska). Hazelwood College 18 založená roku 1985 jako jedna z prvních škol, kde se vzdělávali jak protestanti, tak katolíci. Dnes chce být tato škola průkopníkem daleko širšího modelu integrace. O tom svědčí například její například projekt World Kids. Jedná se o sérii kulturních akcí, kde studenti představují své kulturní tradice a pořádají společné akce (výlety, oslavy tradičních svátků, vzdělávací večery). V rámci projektu byl v červenci 2010 uspořádán týdenní multikulturní festival (divadelní představení, vědomostní soutěž, seznamování se s kuchyní a kulturou menšin). Akce byla chápána jako proaktivní, jako seznámení se s novými žáky ještě před začátkem školního roku. V červenci 2010 škola Hazelwood uspořádala občanský panel, tedy kulatý stůl propojující zainteresované aktéry. Ideou akce byla snaha normalizovat učební prostředí a na místo jakéhokoliv etnického či jiného hašteření se zaměřit na rozvoj studijního potenciálu všech žáků. Do panelu byli zapojeni: rodiče, učitelé, rodičovské a studentské asociace, místní knihovna, místní nevládní organizace, policejní složky, místní politici a zástupci jiných škol s multikulturním žactvem. Boj proti rasismu, sektářství a preventivní práce s mládeží byly ostatně označeny jako priority pro policejní okrsek Severní Belfast. Místní politici v rámci panelu slibovali jednoznačné závazky v oblasti potírání rasismu a integrace přistěhovalců. 17 Every School a Good School; in: Department of Education <http://www.deni.gov.uk/index/ curriculum-and-learningt-new/standards-and-school-improvements/every-school-a-goodschool.htm>. 18 Dnes je ostatně již používán oficiání název Hazelwood Integrated College. Hazelwood Integrated College <http://www.hazelwoodcollege.co.uk/>. 14

15 Prostor v rámci brožury dostávají sugestivní příběhy studentů, popisujících negativní zkušenost s většinovou společností. Tváří kampaně je tato trojice: Chlapec z Nigerie, dívka z Polska (kdy k napětí dochází do značné míry ze sociálních důvodů, kdy Poláci jsou obviňováni, že berou Irům práci ), dívka ze smíšené rodiny (maminka běloška z oblasti Liverpoolu, otec černoch). Ve snaze vylepšit situaci jsou navrhovány jako slibné následující aktivity: uvolnit prostředky z regionálních a obecních zdrojů pro konkrétní protirasistické projekty; organizovat jazykové kurzy pro přistěhovalce; zapojit přistěhovalecké svépomocné spolky (zejména čínské); šířit atmosféru porozumění i do mimoškolního prostředí; umožnit v rámci škol oslavu svátků z jiného kulturního prostředí; víkendový a prázdninový teambuilding pro děti z různého prostředí; tvrdě potírat rasistické nápisy a grafitti ve školách i v obci; vyhýbat se jakékoli reklamě nebo vystoupením, která mohou být urážlivá pro některá kulturní prostředí; pro studenty s jazykovým handicapem zajistit doučování ve třídách s menším počtem žáků; zapojit rodiče z řad majority i minorit do školního dění; pro studenty s určitými problémy (nejen přistěhovalce) zajistit patrony z řad starších studentů; podpora vzdělávání učitelů v oblasti diversity; vybudovat klubovnu, kde mohou patroni pomáhat svým svěřencům s domácími úkoly; spustit kroužky, v jejichž rámci mohou studenti přistěhovalci vyučovat starousedlíky jejich jazyku a dalším dovednostem; zajistit spolufinancování z fondů Evropské unie pro konkrétní projekty. 15

16 Kontaktní údaje Subjekty, zainteresované na projektu: Integrated Education Fund University Street Belfast, BT7 1FY Hazelwood Integrated College 70 Whitewell Road Newtownabbey, BT36 7ES Northern Ireland Council for Integrated Education Aldersgate House University Road Belfast, BT7 1NA 6. Irsko, Platforma Integrace všech dětí v Irsku Uskupení Integrace všech dětí v Irsku založili roku 2003 studenti z Afriky, žijící na území Irska (tehdy pod názvem Integrace afrických dětí v Irsku ). 19 Jeho členové se zapojují do celé řady aktivit, s cílem prosadit (zajistit) rovnost, rovný přístup ke vzdělání atd. pro své členy a nepřímo i pro další přistěhovalecké skupiny v Irsku. Jedná se o součást střechové přistěhovalecké lobby (zaměřené na obyvatele třetích zemí). 20 Platforma se netýká pouze situace ve školách, ale tvoří ji hlavně mladší lidé, takže tento aspekt je zjevně implicitně v jejích aktivitách přítomen. 19 Integration of All Children in Ireland; in: New Communities Partnership <http://www.newcommunities.ie/members/integration-of-all-children-in-ireland-iaci-dublin/> (včetně ilustrace loga). 20 New Communities Partnership <http://www.newcommunities.ie/>. 16

17 7. Spojené státy americké 21 Analyzována je publikace Diverse Teaching Strategies for Diverse Learners, kde autorkou stěžejních pasáží je Marietta Saravia-Shore. Cílovou skupinou publikace (kapitoly) jsou děti z prostředí menšin (jakkoli definovaných) a ze sociálně slabých rodin. Existuje silně zakořeněný předpoklad jednak sebepodceňování těchto dětí (tyto děti o sobě nesmýšlí nijak vysoko, ani se nepokoušejí uspět ve škole nebo v některých mimoškolních aktivitách 22 ). V tomto stereotypu se může nacházet i jejich rodina (o nic se nesnaž, stejně neuspěješ, jako my; vzdělání nepředstavuje hodnotu) a, co je nejhorší, i učitelé (kteří na tyto děti kladou nízké nároky a nic od nich a priori neočekávají). Z důvodu, že deprivace a někdy i diskriminace je letitou praxí, je třeba, aby učitelé použili celé spektrum kroků, aby tyto skutečnosti (achievement gap) překlenuli. V rámci USA střední školu (high school) nedokončí v rámci 4 let asi 30% žáků. U menšin je podíl neúspěšných daleko vyšší než tento průměr (neuspěje 53% Indiánů a Eskymáků, 49% Afroameričanů a 47% Latinos). Nadprůměrně úspěšní jsou nehispánští běloši a Asiaté. Neúspěšné (a obvykle i v neútěšných socioekonomických podmínkách žijící) komunity přitom představují budoucnost Spojených států amerických, s ohledem na jejich plodnost a imigrační trendy. Je třeba přijmout i fakt, že angličtina záhy přestane být jednoznačně užívaným státním jazykem v rámci země. 21 COLE, Robert, W., Educating Everybody's Children: Diverse Teaching Strategies for Diverse Learners; in: Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria (Virginia), 2008 <http://www.ascd.org/publications/books/ aspx> (včetně ilustrace titulní strany). 22 Výjimkou mohou být sportovní nebo taneční aktivity. 17

18 Tento trend není podle této studie třeba chápat jako něco, nad čím je třeba bědovat. Naopak, etnická a kulturní pestrost musí být chápána jako hodnota sama o sobě. K situaci je třeba přistoupit proaktivně a vzít za své stěžejní pravidla, týkající se etnického a s jinými jazyky než angličtinou spojeného školství (publikace operuje s 12 stěžejními pravidly a několika desítkami úkolů, zde zvanými strategie ): 1. Učitelé jsou nositeli vlastní etnické a kulturní identity. 2. Učitelé vkládají do žáků vysoké požadavky a vědí, že všichni žáci mohou uspět. 3. Učitelé jsou osobně zainteresováni na rovnosti mezi všemi žáky a nedělají mezi nimi žádné rozdíly, bez ohledu na jejich aktuální učební výsledky. 4. Učitelé navazují úzké vztahy se studenty a chápou je jako partnery, 5. Školy poskytují dostatečné široké spektrum předmětů a kursů, rozvíjejících velkou škálu možných dovedností. 6. Studijní prostředí podporuje ducha spolupráce mezi studenty. 7. Učitelé dávají žákům úkoly, které jsou smysluplné pro praktický život. 8. Osnovy musí obsahovat prvky, rezonující s etnickokulturním složením společnosti. 9. Učitelé pružně upravují osnovy, podle toho, jaká je etnická skladba žactva. 10. Učitelé studentům jednoznačně sdělují, že škola usiluje o budování etnické hrdosti a identity mezi žáky. 11. Rodiče a členové komunity mají právo se aktivně zapojit do vzdělávacího procesu, včetně rozhodování o personálních otázkách, včetně propuštění učitelů, kteří dostatečně nechápou současné požadavky a trendy. 12. Učitelé se musí aktivně zapojit do mimoškolních aktivit, jejichž cílem je vybudování společnosti, která je více lidská, spravedlivá a nezná diskriminaci. Ze strategií jsou vybírány ty, které se těsněji týkají etnicko-kulturního backgroundu žactva: 2.1: Dejte najevo vysoké požadavky na žáky, bez ohledu na jejich etnický, kulturní či jazykový původ. Studenti se naučí více, pokud cítí, že od nich učitel upřímně očekává ten nejvyšší výkon. Prostředí, kde učitel po žácích nic nepožaduje, ubíjí ducha. Nesmí být rozdíl v kvalitě výuky, ať je škola bohatá nebo chudá, ať je mzda učitele jakkoli nízká. Jako vhodná pomůcka pro aktivaci žactva jsou uváděny motivační filmy nebo příklady úspěšných osob (success stories). 2.2: Ukažte studentům, že znáte a ctíte jejich potřeby, silné stránky, názory, hodnoty a sny. Učitel musí komunikovat s rodiči a dalšími zástupci komunity, tak aby porozuměl jak slabším, tak nejlepším žákům. 2.3: Snažte se porozumět kulturnímu podhoubí, které podmiňuje chování žáků. Některé kultury (například některé etnické skupiny z Indie jsou toho názoru, že za prospěch žáka nese odpovědnost jen a pouze učitel, ne žák a ne rodina to je třeba vzájemnou komunikací změnit atd.). Hledejte si informace o rodičích a kulturních vzorcích prostředí studentů. V některých kulturách je problém přihlásit se ve třídě, nebo dát najevo nedokonalé zvládnutí jazyka, nebo jakýkoli neúspěch vůbec. 18

19 2.4: Posilujte aktivní zapojení rodin žáků do školních aktivit. Sledujte, jak se rodina adaptovala na prostředí, jak se rodiče smaží naučit jazyk to se totiž úzce dotýká výsledků žáka. Rodiče, kteří neumějí anglicky, nebo jsou úplně negramotní, jen těžko pomohou dětem s úkoly nebo si přečtou poznámku v žákovské knížce. 2.6: V rámci výuky používejte pomůcky, dosvědčující význam konkrétních etnik a kultur pro daný obor. Tím se rozumí nebílé historické osobnosti z doby osidlování Divokého západu, bojovníci za práva menšin, vědci, umělci (včetně moderních hudebníků či raperů), sportovci, jakékoli vzory pro děti. 2.7: Identifikujte a rozdrťte stereotypy. Učitel nesmí přehlížet, natož dokonce sám zastávat sexistické, rasové, kulturní či jazykové stereotypy. Kdykoli se s nimi setká, musí je rázně odsoudit a uvést na pravou míru. To platí ve škole i mimo školu, při výuce atd. Je třeba dbát na sebedefiniční preference žáků v různých regionech Spojených států amerických (v různých částech země je používán jiný výraz, například Negroes, Afroamericans, "nonwhites atd.). 2.10: Vytěžte maximum z kulturních, jazykových a jakýchkoli jiných zkušeností žáků. Každý student v něčem zřejmě vyniká, je třeba ho pochválit a dát ostatním za příklad. Například i dívky, které otěhotní v nezletilém věku, mohou být pro další příkladem, co se týče příkladné péče o dítě a dovednosti v tomto oboru. Tím, že učí vlastní děti základním dovednostem, si vlastně osvojí něco z pedagogických kvalit. 2.25: Pomozte studentům vybudovat sociální kapitál. Děti vzdělanějších a úspěšnějších rodičů disponují sociálním kapitálem, známostmi, na které se mohou obrátit při hledání uplatnění. Studenti imigranti a členové dalších znevýhodněných skupin nic takového neznají. Je třeba jim pomoci, třeba prostřednictvím kanceláře školního poradce (informace potřebné pro uplatnění) nebo budováním jejich vztahů na starousedlé studenty (jejichž prostřednictvím mohou tento sociální kapitál také získat). Když studenti důvěřují školnímu poradci, je v jeho kanceláři stále plno. Očekávají od poradce mnoho a vědí, že nejsou jediní, komu pomáhá. Někdy mohou být přistěhovalci oproti bílým ve výhodě, když vytvoří svůj sociální kapitál v přistěhovalecké subkultuře (to platí hlavně pro Latinos a Asians, kde existují i nadace a početné podpůrné spolky). Závěr a poznámky k projektu Řadu částí publikace je třeba brát s rezervou, snaha o relativizaci hodnocení žáků (tradiční známkování, ve kterém vynikají běloši a Asians versus snaha najít něco, v čem vyniknou ostatní skupiny, tak aby se snížil podíl propadlíků, nemusí být vždy následováníhodná taktika). Celá řada doporučení se však může obecně uplatnit v každém, nikoli nutně etnicky roztříštěném prostředí. Tak jako tak, se jedná o obrovský růst požadavků na učitele (po kterých je požadována řada aktivit mimo školu a obrovské sebevzdělávání). 19

20 8. Nový Jižní Wales Analyzovaný dokument z prosince 2010 je nazván Co mohou školy vykonat: Podpůrný dokument pro antirasistickou politiku (What Schools Can Do: Support Document for the Anti-Racism Policy). Jedná se o poměrně stručný rozcestník (4 strany textu) odkazující do určité míry na další paralelně existující strategie. 23 Antirasistické strategie lze shrnout do následujících bodů: Školy jsou povinné ve svých výročních zprávách výslovně uvést, co ve sledovaném období v oblasti boje proti rasismu vykonaly (povinná kapitola Multikulturní výchova ). Každá škola musí zřídit pozici nazvanou Protirasitický styčný pracovník (Anti- Racism Contact Officers, ARCO). 24 Je třeba se věnovat nejen přímým projevům rasismu (abuse, harassment, discrimination), ale i jeho projevům nepřímým, konkretizovaným jako nedostatek porozumění pro kulturní pestrost či kulturně podmíněné jednání (lack of recognition of cultural diversity, culturally biased practices). V rámci výuky je třeba aktivně nabourávat rasově podmíněné stereotypy a předsudky, které mohou být živnou půdou nepřímého rasismu. Strategie se týkají nejen žáků, ale i učitelů a celé komunity, Nelze se omezovat na kroky vytržené z kontextu, ale je třeba usilovat o integrované přístupy. Efektivní protirasistický postup nesmí postrádat základní dimenze: podpora kladného přístupu ke kulturní, jazykové a náboženské rozmanitosti; zajistit, aby proti rasistickým a diskriminačním chováním byly uplatňovány sankce. 23 What Schools Can do Support Document for the Anti-Racism Policy; in: New South Wales Government, Education and Communities <https://www.det.nsw.edu.au/policies/student_serv/equity/antiracism/schoolstrat.pdf> (včetně ilustrace záhlaví dokumentu). 24 Anti-Racism Contact Officers; in: New South Wales Government, Education and Communities, 2010 <https://www.det.nsw.edu.au/policies/student_serv/equity/antiracism/arco.pdf>. 20

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Mgr. Lucie Fremlová Žijeme tu společně: Příklady úspěšné praxe v sociálně vyloučených lokalitách

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Udělování schvalovacích doložek v zahraničí s důrazem na kritérium multikulturality a rovných příležitostí

Udělování schvalovacích doložek v zahraničí s důrazem na kritérium multikulturality a rovných příležitostí 73 Udělování schvalovacích doložek v zahraničí s důrazem na kritérium multikulturality a rovných příležitostí Pro zajištění kvality učebních textů jsou v některých zemích udělovány učebnicím schvalovací

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

ITIL pro malé a střední podniky

ITIL pro malé a střední podniky ITIL pro malé a střední podniky Crux information technology, s.r.o. Ing. Jana Hrdličková Co se změnilo? Kam se dostalo povědomí o ITIL za poslední roky? Rozdíly mezi velkými a malými hráči Proč se probudil

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Diverzita pro OZP a trh práce

Diverzita pro OZP a trh práce Diverzita pro OZP a trh práce Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava Název projektu: Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více