ZAHRANIČNÍ INSPIRACE TÝKAJÍCÍ SE PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ A XENOFOBIE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ ČÁST II, ANGLOAMERICKÝ PROSTOR 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHRANIČNÍ INSPIRACE TÝKAJÍCÍ SE PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ A XENOFOBIE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ ČÁST II, ANGLOAMERICKÝ PROSTOR 1"

Transkript

1 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. ZAHRANIČNÍ INSPIRACE TÝKAJÍCÍ SE PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ A XENOFOBIE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ ČÁST II, ANGLOAMERICKÝ PROSTOR 1 Foreign inspiration in the area of prevention and combating of violence and xenophobia in the school environment: Part Two: Angloamerican Area Anotace Příspěvek čtenáře seznamuje s několika metodickými podklady, dokumenty, strategiemi či kampaněmi, které v současnosti jsou (nebo v nedávné minulosti byly) uplatňovány s cílem prevence a potírání násilí a xenofobie ve školním prostředí. Prostor je věnován zejména situaci ve Spojeném království a Spojených státech amerických, ale řeč bude i o Austrálii či Irsku. Zmíněny jsou kampaně, projekty či portály, zaměřené na široké spektrum nežádoucích činností či jevů, které si získaly větší mezinárodní věhlas a byly i předmětem určitých akademických studií. Klíčová slova Prevence, násilí, xenofobie, rasismus, Spojené království, Spojené státy americké, Austrálie. Abstract The paper introduces the readers to several methodological materials, documents, strategies and campaigns that currently are (or recently were) applied to prevent and combat violence and xenophobia in the school environment. The space is devoted mainly to the situation in the United Kingdom, United States of America, but mentioned are also cases as an Australia or Ireland. Mentioned are campaigns, projects or portals, focused on a wide spectrum of adverse events or activities that have gained greater international attention and were also subject of some academic studies. Keywords Prevention, violence, xenophobia, racism, United Kingdom, United States of America, Australia. 1 Poznámka: Jedná se o aktualizaci a modifikaci výstupu autora, který na přelomu let 2013 až 2014 vznikl pro potřeby Úřadu vlády České republiky (prostřednictvím Společně k bezpečí, o. s.): Psychologická a psychosociální pomoc dětem ve školách, které se staly nebo mohou stát obětí nenávistných vystoupení: Rešerše zahraniční praxe.

2 Úvod Napětí ve školách respektive obecně ve vzdělávacích a dalších zařízeních, určeným dětem a mladistvým ( školou povinným ) může být způsobenou celou řadou faktorů. I v etnicky či jinak homogenním prostředí mohou vyvstat rozdíly sociální, zdravotní či jiné. V návaznosti na to, co zaznělo v rámci příspěvku v předchozím čísle, zde dostávají prostor zkušenosti ze Spojeného království, Irska, Spojených států amerických a Austrálie. Rozhodně ne všechny uváděné podklady jsou aplikovatelné na situaci v České republice, některá zjištění pak mohou navíc vzbuzovat řadu rozpaků zejména pak studie ze Spojených států amerických, která by mohla být chápána jako relativizace školních výsledků žáků z menšinového prostředí. Ani s rasovými útoky to nemusí být tak, že jejich pachateli jsou jen a pouze běloši, zatímco přistěhovalci respektive osoby s migračním pozadím jsou jen a pouze obětí. O tom svědčí nejen nedávný incident o rozšířeném pohlavním zneužíváním nezletilých v rámci pákistánské komunity ( Asians ) v regionu Yorkshire. Značně vypovídající je studie již z roku 1999, podle které většinu obětí rasově motivovaných slovních či fyzických útoků ve Spojeném království tvoří běloši. Zjistila to britská Komise pro rasovou rovnost. Ve své nejnovější zprávě upozornila, že ve sledovaném dvanáctiměsíčním období bělochů uvedlo, že bylo terčem rasového útoku. V případě Asijců to bylo a černochů "Je zcela zřejmé, že i černoch může být rasista. Svědectví, které jsme získali, ukazuje, že rasismus není jen problém bělochů," komentoval zprávu předseda Komise Herman Ouseley. Mnohé z obětí rasových útoků jsou podle odborníků Židé, Irové nebo přistěhovalci z některých evropských zemí. Za rasově motivované jsou nyní považovány také incidenty mezi Angličany, Velšany a Skoty. Rasové útoky mají na svědomí většinou muži ve věku šestnáct až čtyřiadvacet let, mezi pachateli se však mohou vyskytnout i školáci nebo důchodci... Institut pro výzkum veřejné politiky tento týden upozornil, že běloši se cítí více ohroženi a méně bezpeční v Británii úměrně s tím, jak se britská společnost stále více otevírá jiným národům a kulturám. 2 Situace tedy není ani zdaleka černobílá, a i na to je v souvislosti se sledovanou problematikou klást zřetel. 2 CHRÁST, Jiří, Většinu obětí rasových útoků tvoří běloši; in: ČTK, 9. II CHRÁST, Jiří, Rasové útoky míří i na bílé Brity; in: MFD, 10. II

3 1. Spojené království: Anti-Racism Strategies in Schools 3 Určité pilotní aktivity související s tímto projektem proběhly v lokalitě Sandwell. Mapovány byly zkušenosti konkrétních učitelů, které jsou zde zobecněny. Nejedná se zřejmě o strategii jako jako takovou (formální psaný dokument), ale o praktické přístupy lidí z branže. Je třeba rozšířit hodiny literatury o četbu a studium děl z neevropského kulturního prostředí. To je dobrý základ pro další diskusi. Je zřejmé, že například sexuální výchova ve škole může být pro žáky z jiných kultur citlivé téma a je třeba tedy postupovat s maximální obezřelostí. Když jsou vytvářeny projekty a programy proti šikaně, je třeba jasně uvést, že jejich integrální součástí je i potírání všech forem rasismu. Pro žáky ve věku 9 let je připraveno pásmo, představující velké bojovníky proti diskriminaci a rasismu, jako Ghándí nebo Martin Luther King. Pásmo lze pojmout i jako školní divadelní hru o jejich životě a přínosu. Významné je zapojení nevládních platforem, nadací, církví nebo boření stereotypů s pomocí sportu (viz níže uvedená kampaň Vystavte rasismu červenou kartu, obsahující i rozměr práce se školam a učiteli). 4 Velkou roli sehrávají mentoři, kteří si sednou i s nejproblémovějšími žáky a dokáží s nimi najít společnou řeč. Záznam o incidentech typu šikany nebo rasismu je sepsán a může být ex-post použit, pokud žák nebo rodiče poruší své sliby a incidenty se opakují. Šikana a rasismus spolu mohou, ale nutně nemusí souviset. 3 Northern Association of Support Services for Eqauality and Achievement <http://www.nassea.org.uk/> (včetně ilustrace). V rámci portálu je i zmínka o několika knihách: Richardson, R.; Miles, B., Racist Incidents and Bullying in Schools, Trentham Books Jak předcházet rasistickým incidentům a jak je řešit, když nastanou. Každá kapitola popisuje určitou modelovou situaci (kontext) a může fungovat jako samostatná učební pomůcka. Toolkit for Tackling Racism in Schools, Trentham Books Příručka, popisující kořeny rasismu a téma zapojení diversity do školních osnov. Tématu se věnuje i čtvrtletník Vzdělávání o rasové rovnosti. Race Equality Teaching; in: Institute of Education Press <http://ioepress.co.uk/journals/race-equality-teaching/>. Tackling Racism; in: Rights & Equality <http://www.tackling-racism.co.uk/anti-racismstrategies.aspx>. Institute of Education Press <http://www.trentham-books.co.uk>. 4 Guidance for Initial Teacher Trainers; in: Show Racism the Red Card <http://www.srtrc.org/uploaded/itt%20ed%20pack.pdf>. Show Racism the Red Card <http://www.srtrc.org/>. 3

4 Doporučení pro učitele: Učte děti o nebezpečnosti rasismu, tak jako je učíme o tom, jak se chovat v silničním provozu. Je třeba věc podat tak, aby se děti z prostředí menšin, pokud jsou ve třídě, necítily trapně. Je vhodné hovořit nejen o diskriminaci kvůli rase, ale zároveň i o diskriminaci s ohledem na pohlaví, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, vyznání nebo sociální status. Všechny tyto předsudky je třeba odsoudit... Konkrétní nenávistné chování je lepší ilustrovat na příkladu, aby bylo zřejmé, proč je tak škodlivé a neakceptovatelné. Nikdo nemůže tvrdit, že sice zastává rasistické postoje, ale nechce nikomu ublížit. Rasismus a jakákoli diskriminace je škodlivá ze samotné své podstaty. a její důsledky jsou hrozivé. Příkladem budiž kampaň Michaelův příběh, zaměřená na vyzdvihování pozitiv životního stylu kočovníků (travellers, někdy nesprávně označovaných jako cikáni ) v rámci Britských ostrovů: 5 5 Michaels Story Flier; in: Northern Association of Support Services for Eqauality and Achievement <http://nassea.org.uk/wp-content/uploads/michaels-story-flier.pdf> (včetně ilustrace). 4

5 2. Spojené království: Vystavte rasismu červenou kartu Dokument (rok vydání neupřesněn, ale zřejmě z roku 2009 nebo novější, protože odkazuje na legislativu z tohoto roku) je průběžně aktualizován (jeho počátky sahají zřejmě někam okolo roku 1995) a rozpracován do několika dílčích kampaní (například pro Skotsko, pro Wales nebo pro Londýn a okolí). 6 Financování projektu probíhá po linii Ministerstva pro místní správu (communities and local governments). Struktura dokumentu (58 stran) je následující: Strana 01: Obálka, obsahující pozitivní reference ze strany učitelských asociací (National Union of Teachers a dalších). Strana 01: Obsah. Strana 02 a 04: Ilustrace, skupina etnicky pestré skupiny osob, sledujících fotbalový zápas. Ve skutečnosti však dokument se sportem ve větší míře neoperuje, používá jen sportovní (fotbalovou) terminologii. Strana 03: Vyjádření představitelů učitelských asociací, pozitivně hodnotící tento dokument. Strana 05: Úvodní slovo pro vzdělavatel učitelů, operující i s tématem politicky korektního jazyka (týká se nutnosti citlivého používání pojmů rasa, Žid/žid, Asiat a podobně). Zmíněn je všeobjímající výraz monority ethnic backround. 7 6 Guidance for Initial Teacher Trainers; in: Show Racism the Red Card <http://www.srtrc.org/uploaded/itt%20ed%20pack.pdf> (včetně většiny ilustrací použitých v této kapitole). Show Racism the Red Card <http://www.srtrc.org/>. 7 Odkazováno je na portál vzdělávání učitelů k tématu přípravy učitelů na otázky rovnosti a pestrosti (i téma rovnosti a nediskriminace podle pohlaví, sexuální orientace, zdravotního stavu a podobně). Equality Challenge Unit <http://www.ecu.ac.uk/> (včetně ilustrace printscreenu). 5

6 Strana 06: Legislativa, týkající se tématu etnické rovnosti. Strany 07 až 10: Modelové situace, kdy je vzdělavatel učitelů konfrontován s nepochopením ze strany učitelů, kteří jsou přesvědčení, že nepotřebují být v oblasti prevence a potírání rasismu vzdělávání: o Rasismus není téma NESOUHLAS: Je to téma a velmi významné. o Pracuji jen s nejmenšími dětmi, tady rasismus nehraje roli NESOUHLAS: I malé dítě může projevovat rasistické nebo necitlivé postoje, ptá se proč má jiný žák jinou barvu pleti a to je třeba řešit o Pracuji ve škole, kde nejsou žádní příslušníci menšin NESOUHLAS: i tak se na učitele vztahuje související legislativa, i tento stav se může změnit a do školy mohou začít příslušníci menšin chodit, nebo se s nimi setkáte během akcí pořádaných školou atd. o O barvu pleti se nezajímám, jsem v tomto ohledu barvoslepý NESOUHLAS: Nelze být barvoslepý, příslušníci různých etnických skupin potřebují specifický přístup, nikoli unifikaci. o Nejsem rasista, nepotřebuji se dovzdělat NESOUHLAS: Každý může být konfrontován se situací, na kterou nebyl připraven. A to, že se domníváte, že nejste rasista, neznamená, že jím opravdu nejste, že nesklouzáváte k řadě nepřípustných stereotypů. o Toto téma je mi nepříjemné, nechci se o něm bavit NESOUHLAS: Můžete být konfrontován s dotazy žáků, s incidenty ve třídě, a ty musíte řešit, bez ohledu na to, že jsou vám nepříjemné. Strana 11: Vymezení se vůči kritikům, kteří se snaží politickou korektnost nafukovat, s tím, že nelze používat ani pojmy černá ovce nebo podobné. Strana 12 až 15: Cvičení, věnované odhalování stereotypů., kterým se ubrání jen málokdo. Článek se týká stereotypů o čarodějnicích. Pasáže jsou zřejmě bez zapojení lektorů obtížně srozumitelné. Strana 16 až 18: Cvičení: Další stereotypy, tentokrát již etnicky podbarvené, nebo týkající se jiných menšin. Pasáže jsou zřejmě bez zapojení lektorů obtížně srozumitelné. Strana 19 až 21: Opět téma nekorektního vyjadřování (vysvětlení neudržitelnosti nebo nutnosti citlivého používání pojmů jako černoch, barevný, Asiat nebo míšenec ). Pro vtipy o Irech, jakýchkoli jiných národnostech, náboženských skupinách či menšinách není místo. 6

7 Strany 22 a 23: Cvičení: jak se vcítit do pozice menšinového dítěte ve škole. Pasáže jsou zřejmě bez zapojení lektorů obtížně srozumitelné. Strana 25: Problematické modelové situace: Oslavy etnických svátků, pojem africká hudba, používání vět my a oni (My v Evropě a Oni v Africe ). Pokud škola například pořádá sbírku na rozvojovou zemi, je třeba pojmou akci tak, aby se děti pocházející z rozvojového světa necítily nepatřičně. Evropská kultura, kultura technická, není nadřazena technicky méně vyspělým zemím, jejichž ekonomika je postavena na jiných základech. Není vhodné požádat dítě z řad menšiny, aby o své kultuře vyprávělo. To může nadělat více škody než užitku, protože zde tápou i zkušení lektoři. Strany 26 až 46: Audit předmětů, prostředí školy nebo předškolního zařízení atd. týkající se pozitivního přístupu k diversitě. Formou checklistu učitel či škola znázorní, které body již splnila a kam musí ještě napřít své úsilí, například: o Výzdoba chodeb, nástěnky, musí odrážet diversitu. o Školy musí disponovat panenkami různých barev pleti (s. 26, culturaly diversed toys ). o Výtvarná dílna musí být vybavena barvami, vhodnými pro znázornění všech možných barev pleti (s. 28). o Hudební výchova nesmí být orientována jen na evropskou hudbu (s. 27, 33). o Dějepis se nesmí koncentrovat na dění v Evropě, je třeba vyzdvihnout úspěchy mimoevropských kultur (s. 32). o Zeměpis, matematika atd. musí zmínit přínos mimoevropských vědců, matematiků, badatelů Strana 47 a 48: Případová studie Stephen. Děti se nejprve seznámí s chlapcem jménem Stephen. Posléze se dozvědí se, že se nejedná o fiktivní osobu, ale že tento chlapec byl z rasových důvodů zavražděn. Jedná se o léčbu šokem, ukazující, že rasismus znamená často smrtelné nebezpečí. Strana 49 až 53: Formulář pro řešení stížností, týkajících se rasistických výstřelků + handout, modelové situace v této oblasti (pětiletá holčička odmítne ve školce etnicky progresivní panenku; bělošský žák nazve jiného bělocha cigošem ; černoch odmítne vytvořit studijní skupinu s dětmi původem z Pákistánu, nošení rasistických oděvních doplňků; rasistické poznámky v ech a na sociálních sítích atd.). Proces je rozdělen do čtyř etap: o Bezprostřední akce: berte celou věc vážně; reagujte IHNED; vysvětlete přítomným nepřípustnost jejich chování; napadněte chování ne osobu, která 7

8 tak učinila třeba z neznalosti věci; ujistěte se, že dotyčným je jasné, že toto chování nebude tolerováno; je-li to třeba, zajistěte svědky toho, co se stalo. o Vyšetřování: Informujte nadřízení; vyslechněte všechny zapojené strany; nedopusťte, aby byl rasistický incident zaměněn s obyčejnou šikanou. o Střednědobý proces: sledujte další vývoj; nabídněte oběti ale i pachateli pomoc vytvořte prostor pro smírné jednání či dokonce přátelství mezi nimi; vysvětlete bílým žákům, že tato země není jejich, ale že stejně tak patří všem jejím obyvatelům, bez ohledu na jejich etnické pozadí; zapojte rodiče zainteresovaných dětí; je-li to třeba, zapojte i orgány činné v trestním řízení. o Debriefování v rámci školy: Na incidenty je třeba reagovat v interních normách školy, ve výuce atd.; zmiňte incidenty a jejich řešení ve výročních zprávách školy; každý vyřešený incident povzbudí ohlašování dalších nepravostí; vytvořte v rámci školy schránku pro anonymní oznámení (nejen s ohledem na rasismus); vytvořte pozici vyřizovatele stížností (pokud možno osobu jiné než bílé barvy pleti, protože pro řadu dětí je nesnadné si u bělocha stěžovat na příkoří učiněná bělochy). V případě že rodiče nespolupracují nebo dokonce podporují rasistické stereotypy dětí, zapojte širší spektrum hráčů (nevládní sektor, zaměstnavatelé rodičů). Strana 52: Desatero efektivního boje proti rasismu: 1. Potírejte chování, ne nutně osobu (malé dítě), která se ho dopustila. 2. Předpokládejte napětí a učte se ho řešit. Diskriminace a stoleté stereotypy nejsou téma, které lze vyřešit přes noc. 3. Dejte pozor na vlastní stereotypy a zjednodušení. 4. Aktivně naslouchejte zkušenostem ostatních. 5. Používejte řeč a výrazy, které nikoho neznepokojí. Nenechte se strhnout k emocím. 6. Dejte pozor i na tón řeči a držení těla, které mohou být pro někoho pobuřující. Příslušníci menšin jsou citliví na to, že je poučujete. 7. Opakovaně vyzdvihujte pozitiva diversity. 8. Není vždy snadné zasáhnout, ale nedovolte strachu, aby vás ovládl. 9. Usilujte o porozumění, respekt a podporu. Ta se týká i útočníků. 10. Vybudujte jasná pravidla a postarejte se, aby o nich všichni ve škole věděli. Strana 54 a další: Odkazy na doplňující literaturu a internetové stránky (někdy neaktivní), přílohy, možnost objednání antirasistických plakátů, hrnků, triček, samolepek atd. Strana 58: Tiráž, odkazy na lokální kampaně (Skotsko, Londýnská aglomerace, Wales) a kontakt na jejich koordinátory. 8

9 3. Spojené království: Jak integrovat dítě z kočovnického prostředí do školy/třídy? Dokument pro potřeby vzdělávání učitelů z roku 2012 je koncipován jako popis modelové situace. Jedná se o součást širšího manuálu, kde figuruje jako situace č Podklad je určen pro učitele a školní mentory. Modelová situace: Do školy bylo zařazeno několik dětí z prostředí kočovníků (travellers), jedno z nich do třídy konkrétního učitele. Během výuky se přiměřeně zapojuje, ale během přestávek a oběda se drží ostatních dětí z kočovnické komunity ( Gypsy Gang ). Jakmile je více dětí tohoto typu pohromadě, začínají problémy. Tomu chceme předejít a zároveň kočovníky integrovat s ostatními dětmi ve škole. Rozhodně nelze vydat se cestou zákazů. Je zmíněna mnohasetletá tradice útlaku kočovníků, 9 která zapříčinila jejich znevýhodnění. Někteří členové této nejasně vyhraněné komunity se sami sebe snaží chápat jako národnostní menšinu, se všemi specifiky a privilegii, které k tomu patří. Kočovníci v řadě prostředí, včetně školy, tendují ke shlukování, aby se bránili proti vlivu okolí, a to i tehdy, když jim nikdo zjevně neubližuje. V první řadě je třeba se ujistit, že sledované děti nejsou ostatními segregovány. Nejsou stranou, když děti ve třídě tvoří dvojice či skupinky pro řešení 8 Scenario 8: How Can I Integrate Gypsy Traveller Pupils in the School?; in: TEAN Diversity Resources; Teacher Education Advancement Network, 24. VII <http://open.tean.ac.uk/handle/ /712>. Teacher Education Advancement Network; in: University of Cumbria <http://www.cumbria.ac.uk/courses/subjectareas/education/research/tean/home.aspx>. 9 Je použit pojem Gypsy, Roma and Traveller (GRT) pupil. 9

10 určitých úkolů? Nejsou obětí šikany? Pokud ano, je třeba řešit tento aspekt, a nesklouzávat k obviňování kočovníků samotných. Není osoba, která provádí dozor v jídelně někdo, kdo sklouzává k předsudkům a pro koho je skupina nových příchozích obětním beránkem? Střezte se toho, aby někomu pojem Gypsy Gang přešel do krve. I taková slova mohou ranit a situaci dále zhoršit. Nelze očekávat, že vám takové děti nahlásí rasistické ústrky od spolužáků, učitelů nebo od dalšího personálu. Jsou na takové případy zvyklé a považuji je za normu. Pokud takovou situaci řeší, pak obvykle bezodkladnou nebo odloženou odvetou. Taková odveta pak nezřídka vede k jejich vyloučení ze školy a kočování do školy další, kde se situace opakuje. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situacím, kdy jsou děti méně pod dohledem (přestávky, svačiny, obědy, hřiště, školní výlety). Jakékoli případy šikany nebo obtěžování je třeba dusit v zárodku. Je třeba si položit otázku: Je pro školu diversita hodnotou sama o sobě? Je v osnovách zmíněn význam kočovníků pro společnost? Je škola flexibilní, co se týče vytváření podmínek pro kočování? Od září 2007 jsou všechny školy v Anglii povinné vyvíjet činnost v oblasti společenské soudržnosti. Společnost, která dokáže ocenit rozmanitost národů, je společností, ve které jsou k dispozici pro všechny podobné životní příležitosti, respektive společnost, ve které zcela dominují silné a pozitivní mezilidské vztahy. Učitelé z tohoto důvodu: Musí projevovat pozitivní hodnoty, postoje a chování, které očekávají od dětí a mladých lidí (kapitola 2 manuálu). Musí pochopit, že rozvoj a blahobyt studentů je ovlivněn řadou vývojových, sociálních, náboženských, etnických, kulturních a jazykových aspektů (kapitola 18). Musí pochopit, že ti, pro které není angličtina rodným jazykem, nebo jsou například tělesně postižení, potřebují při začlenění do výuky zvláštní podporu (kapitola 19). Všechny školy jsou povinny eliminovat jakoukoli formu diskriminace a prosazovat rovnost příležitostí. Zároveň je jejich povinností budovat dobré mezirasové vztahy a rovnost ras, monitorovat jakékoli snah o znevýhodňování na rasovém základě a propagovat všechny myslitelné cesty a formy k pokroku v oblasti integrace a diversity. Školy se například mohou obrátit na meziknihovní síť Ministerstva pro děti, školy a rodinu 10 a objednat pro své potřeby (často bezplatně) studie, popisující pravidla fungování kulturních vzorců kočovníků. Související tabulka z roku 2010 (3 strany) je zaměřena na školní mládež s omezenou nebo přerušovanou školní zkušeností. Jedná se obvykle o tzv. travellers ( kočovníky ) což mohou, ale nutně nemusí být Romové ve středoevropském smyslu slova The Department for Children, Schools and Families <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ /http://www.dcsf.gov.uk/>. 11 Model of Induction for Secondary Gypsy, Roma and Traveller Pupils with Little, or Very Interrupted, Previous Schooling; in: Leicestershire County Council, 2010 <http://www.leics.gov.uk/ws_ema_induc_sec_ pdf>. 10

11 Plná integrace od samého počátku Krátkodobé cíle Střednědobé cíle Procedura Podpora Nároky na personál Pilotní zjištění Metodická Velké vzdělanostní a pomoc Vládní požadavky, socializační agentury práce úrovně žáka. pro v malých Zjištění slabých začleňován skupinách a silných míst, kočovníků. 12 nebo až 1 pomocí učitel na 1 standardizovaných žáka. testů. Prokonzultujte vše s rodiči. Vytipujte patrony pro nové žáky. Citlivě přiveďte nové žáky do třídy. Najděte jim patrona (buddy), který jim ukáže, jak to ve škole chodí. Některé děti postrádají hygienické návyky, ukažte jim například, jak používat splachovací záchod. Dejte novým příchozím příležitosti zapojit se do akcí školy a třídy. Průběžně hodnoťte pokroky Patron pomůže dětem navázat nová přátelství v kolektivu a pomůže vysvětlit případná nedorozumění plynoucí z kulturních odlišností na nepochopení. Dodatečné aktivity mohou Asistent pro organizaci výuky pomáhá vytvořit flexibilní rozvrh. Velké nároky na asistenty Poznámka Aby bylo dosaženo úspěchu, musí být personál proškolen. Každý musí získat alespoň základní informaci o specificích kočov-níků. Je třeba se vystříhat stereotypů a všech rasistických poznámek. Děti se zprvu nemusí vůbec zapojovat do výuky a dění ve třídě nebo jsou naopak frustrovány a projevují se nezvladatelně. Dobrá komunikace a New Arrivals Excellence Programme Guidance; in: The Department for Children, Schools and Families, 2007 <http://www.leics.gov.uk/new_arrivals_excellence_programme_guidance_booklet.pdf>. 12 Government s Ministerial Working Group on Preventing and Tackling Inequalities experienced by Gypsies and Travellers (zřejmě bez vlastní internetové stránky). Improving the Outcomes for Gypsy, Roma and Traveller Pupils; in: Department for Communities and Local Government <https://www.gov.uk/government/collections/improving-the-outcomes-for-gypsyroma-and-traveller-pupils>. Gypsy and Traveller Knowledge Network; Knowledge Hub <https://knowledgehub.local.gov.uk/>. 11

12 Dlouhodobé cíle dítěte ve škole (například jednou týdně). Vybudujte pravidelný kontakt s rodiči. Zaveďte strategie, využívající to, co žáci již znají a umějí. Děti již potřebují jen minimální podporu navíc, oproti většině ostatních žáků. V případě, že pokračují v kočování, mohou se školou udržet spojení prostřednictvím e-learningu. napomoci podpoře k dosažení úrovně ostatního žactva. Skupinky žáků si mohou rozdělit práci. pro organizaci výuky. Získávat informace o vzdělávání na dálku. dělba práce mezi pedagogy a asistenty pro organizaci výuky, specialisty pro začleňování a další aktéry. 4. Spojené království: Systém SHARP a Live Schools Systém SHARP (Systém stránek pro nahlašování požadavků pro pomoc a poradenství studentům, SHARP System, Student Help Advice Reporting Page System) představuje kampaň, jejímž prostřednictvím mohou studenti anonymně oznamovat situace, ve kterých se cítí vystrašeni, ohroženi, pod tlakem atd., ať již souvisí se školou, rodinou nebo dalšími prostředími (šikana, rasismus, ohrožování zbraněmi, drogy, rodinné napětí). 13 Každý ví, na co si může stěžovat, komu si může stěžovat a jak bude s jeho podnětem modelově naloženo. Na základě hlášení, vyhodnocených jako důvodná, by měly odpovědné orgány přijmout určité kroky. Do projektu se zapojily jednotlivé školy, které vytvořily pozici důvěrníka, odpovědného za vypořádání podnětů. Koncept SHARP je sestaven takto: Hlášení jsou anonymní. Netýkají se jen školy. Nemusíte, když nechcete, uvést své osobní údaje, Tím však znesnadníte to, aby Vám mohla být poskytnuta adresná pomoc. Může se jednat o záležitosti, týkající se rodiny, komunity. Mobilní a flexibilní. Byla vyvinuta aplikace, umožňující hlášení přes mobilní telefony, internet. 13 SHARP System <http://www.thesharpsystem.com/>. 12

13 Není tvou povinností trpět. Nikdo nemusí snášet mlčky něco, co nechce. Je vašim právem se ozvat a požadovat pomoc. Koncept Live Schools představují síť škol, které podle metodiky SHARP vytvořily pozici kurátora či vyřizovatele podnětů. 14 Příkladem může být Nottingham, škola Farnborough, jejíž stránka obsahuje jak příslušné kontakty, tak anonymizované příklady vyřešených podnětů, videa s modelovými situacemi atd Severní Irsko Live Schools; in: SHARP System <http://www.thesharpsystem.com/live-schools/>. 15 SHARP System; in: Farnborough School <http://farnboroughschool.thesharpsystem.com/video.php?id=11>. 16 Welcoming Newcomer Students; in: Northern Ireland Council For Integrated Education, 2012 <http://www.nicie.org/wp-content/uploads/2012/11/welcoming-newcomer-students.pdf> (včetně všech ilustrací v této kapitole). 13

14 Severní Irsko představuje specifický region, kde se násilí na etnickém nebo náboženském základě těší dlouhé tradici. Po určité etapě uklidnění je od roku 2009 zaznamenán nárůst etnicky a nábožensky motivovaného násilí, což bývá dáváno do souvislosti se zhoršením hospodářské situace. V souvislosti s imigrací se s cizími lidmi setkává stále více starousedlíků, včetně školní mládeže. Zpráva za rok 2010 uvádí, že: 90 % starousedlíků nemá žádné kamarády z řad přistěhovalců, ačkoli 80 % z nich má přistěhovalce za spolužáky. Žáci často přejímají názory rodičů ohledně toho, že přistěhovalci představují konkurenci na pracovním trhu. Je docela možné, že napětí mezi katolíky a protestanty bude vyřešeno tím, že obě tyto skupiny svorně zaměří svou nenávist proti přistěhovalcům. Asi 31 % dětí z řad nových příchozích (newcomers) ostatně za poslední rok zaznamenalo nějakou formu rasově motivovaného útlaku ve škole nebo mimo školu. Školní curriculum obvykle vůbec neobsahuje vzdělávací bloky o kultuře a dalším přínosu přistěhovalců. Teprve roku 1987 v Severním Irsku vznikly první nadace (The Integrated Education Fund and Northern Ireland) a projekty na integraci katolických a protestantských žáků. Přesto je dnes pouze 62 škol v regionu integrovaných, zbytek je konfesně rozdělen. Právě integrované školy jsou průkopníky integrace nových příchozích. V souvislosti se strategií rasové rovnosti pro Severní Irsko 2005 až 2010 byly na tyto aktivity uvolněny nemalé finanční prostředky. Zejména se jednalo o projekty Every School a Good School z roku V některých školách se počet dětí z přistěhovaleckých komunit mezi lety 2000 a 2012 zvýšil až o 1000 % (Severní Irsko se stalo přistěhovaleckým regionem, zejména to platí pro migranty z Polska). Hazelwood College 18 založená roku 1985 jako jedna z prvních škol, kde se vzdělávali jak protestanti, tak katolíci. Dnes chce být tato škola průkopníkem daleko širšího modelu integrace. O tom svědčí například její například projekt World Kids. Jedná se o sérii kulturních akcí, kde studenti představují své kulturní tradice a pořádají společné akce (výlety, oslavy tradičních svátků, vzdělávací večery). V rámci projektu byl v červenci 2010 uspořádán týdenní multikulturní festival (divadelní představení, vědomostní soutěž, seznamování se s kuchyní a kulturou menšin). Akce byla chápána jako proaktivní, jako seznámení se s novými žáky ještě před začátkem školního roku. V červenci 2010 škola Hazelwood uspořádala občanský panel, tedy kulatý stůl propojující zainteresované aktéry. Ideou akce byla snaha normalizovat učební prostředí a na místo jakéhokoliv etnického či jiného hašteření se zaměřit na rozvoj studijního potenciálu všech žáků. Do panelu byli zapojeni: rodiče, učitelé, rodičovské a studentské asociace, místní knihovna, místní nevládní organizace, policejní složky, místní politici a zástupci jiných škol s multikulturním žactvem. Boj proti rasismu, sektářství a preventivní práce s mládeží byly ostatně označeny jako priority pro policejní okrsek Severní Belfast. Místní politici v rámci panelu slibovali jednoznačné závazky v oblasti potírání rasismu a integrace přistěhovalců. 17 Every School a Good School; in: Department of Education <http://www.deni.gov.uk/index/ curriculum-and-learningt-new/standards-and-school-improvements/every-school-a-goodschool.htm>. 18 Dnes je ostatně již používán oficiání název Hazelwood Integrated College. Hazelwood Integrated College <http://www.hazelwoodcollege.co.uk/>. 14

15 Prostor v rámci brožury dostávají sugestivní příběhy studentů, popisujících negativní zkušenost s většinovou společností. Tváří kampaně je tato trojice: Chlapec z Nigerie, dívka z Polska (kdy k napětí dochází do značné míry ze sociálních důvodů, kdy Poláci jsou obviňováni, že berou Irům práci ), dívka ze smíšené rodiny (maminka běloška z oblasti Liverpoolu, otec černoch). Ve snaze vylepšit situaci jsou navrhovány jako slibné následující aktivity: uvolnit prostředky z regionálních a obecních zdrojů pro konkrétní protirasistické projekty; organizovat jazykové kurzy pro přistěhovalce; zapojit přistěhovalecké svépomocné spolky (zejména čínské); šířit atmosféru porozumění i do mimoškolního prostředí; umožnit v rámci škol oslavu svátků z jiného kulturního prostředí; víkendový a prázdninový teambuilding pro děti z různého prostředí; tvrdě potírat rasistické nápisy a grafitti ve školách i v obci; vyhýbat se jakékoli reklamě nebo vystoupením, která mohou být urážlivá pro některá kulturní prostředí; pro studenty s jazykovým handicapem zajistit doučování ve třídách s menším počtem žáků; zapojit rodiče z řad majority i minorit do školního dění; pro studenty s určitými problémy (nejen přistěhovalce) zajistit patrony z řad starších studentů; podpora vzdělávání učitelů v oblasti diversity; vybudovat klubovnu, kde mohou patroni pomáhat svým svěřencům s domácími úkoly; spustit kroužky, v jejichž rámci mohou studenti přistěhovalci vyučovat starousedlíky jejich jazyku a dalším dovednostem; zajistit spolufinancování z fondů Evropské unie pro konkrétní projekty. 15

16 Kontaktní údaje Subjekty, zainteresované na projektu: Integrated Education Fund University Street Belfast, BT7 1FY Hazelwood Integrated College 70 Whitewell Road Newtownabbey, BT36 7ES Northern Ireland Council for Integrated Education Aldersgate House University Road Belfast, BT7 1NA 6. Irsko, Platforma Integrace všech dětí v Irsku Uskupení Integrace všech dětí v Irsku založili roku 2003 studenti z Afriky, žijící na území Irska (tehdy pod názvem Integrace afrických dětí v Irsku ). 19 Jeho členové se zapojují do celé řady aktivit, s cílem prosadit (zajistit) rovnost, rovný přístup ke vzdělání atd. pro své členy a nepřímo i pro další přistěhovalecké skupiny v Irsku. Jedná se o součást střechové přistěhovalecké lobby (zaměřené na obyvatele třetích zemí). 20 Platforma se netýká pouze situace ve školách, ale tvoří ji hlavně mladší lidé, takže tento aspekt je zjevně implicitně v jejích aktivitách přítomen. 19 Integration of All Children in Ireland; in: New Communities Partnership <http://www.newcommunities.ie/members/integration-of-all-children-in-ireland-iaci-dublin/> (včetně ilustrace loga). 20 New Communities Partnership <http://www.newcommunities.ie/>. 16

17 7. Spojené státy americké 21 Analyzována je publikace Diverse Teaching Strategies for Diverse Learners, kde autorkou stěžejních pasáží je Marietta Saravia-Shore. Cílovou skupinou publikace (kapitoly) jsou děti z prostředí menšin (jakkoli definovaných) a ze sociálně slabých rodin. Existuje silně zakořeněný předpoklad jednak sebepodceňování těchto dětí (tyto děti o sobě nesmýšlí nijak vysoko, ani se nepokoušejí uspět ve škole nebo v některých mimoškolních aktivitách 22 ). V tomto stereotypu se může nacházet i jejich rodina (o nic se nesnaž, stejně neuspěješ, jako my; vzdělání nepředstavuje hodnotu) a, co je nejhorší, i učitelé (kteří na tyto děti kladou nízké nároky a nic od nich a priori neočekávají). Z důvodu, že deprivace a někdy i diskriminace je letitou praxí, je třeba, aby učitelé použili celé spektrum kroků, aby tyto skutečnosti (achievement gap) překlenuli. V rámci USA střední školu (high school) nedokončí v rámci 4 let asi 30% žáků. U menšin je podíl neúspěšných daleko vyšší než tento průměr (neuspěje 53% Indiánů a Eskymáků, 49% Afroameričanů a 47% Latinos). Nadprůměrně úspěšní jsou nehispánští běloši a Asiaté. Neúspěšné (a obvykle i v neútěšných socioekonomických podmínkách žijící) komunity přitom představují budoucnost Spojených států amerických, s ohledem na jejich plodnost a imigrační trendy. Je třeba přijmout i fakt, že angličtina záhy přestane být jednoznačně užívaným státním jazykem v rámci země. 21 COLE, Robert, W., Educating Everybody's Children: Diverse Teaching Strategies for Diverse Learners; in: Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria (Virginia), 2008 <http://www.ascd.org/publications/books/ aspx> (včetně ilustrace titulní strany). 22 Výjimkou mohou být sportovní nebo taneční aktivity. 17

18 Tento trend není podle této studie třeba chápat jako něco, nad čím je třeba bědovat. Naopak, etnická a kulturní pestrost musí být chápána jako hodnota sama o sobě. K situaci je třeba přistoupit proaktivně a vzít za své stěžejní pravidla, týkající se etnického a s jinými jazyky než angličtinou spojeného školství (publikace operuje s 12 stěžejními pravidly a několika desítkami úkolů, zde zvanými strategie ): 1. Učitelé jsou nositeli vlastní etnické a kulturní identity. 2. Učitelé vkládají do žáků vysoké požadavky a vědí, že všichni žáci mohou uspět. 3. Učitelé jsou osobně zainteresováni na rovnosti mezi všemi žáky a nedělají mezi nimi žádné rozdíly, bez ohledu na jejich aktuální učební výsledky. 4. Učitelé navazují úzké vztahy se studenty a chápou je jako partnery, 5. Školy poskytují dostatečné široké spektrum předmětů a kursů, rozvíjejících velkou škálu možných dovedností. 6. Studijní prostředí podporuje ducha spolupráce mezi studenty. 7. Učitelé dávají žákům úkoly, které jsou smysluplné pro praktický život. 8. Osnovy musí obsahovat prvky, rezonující s etnickokulturním složením společnosti. 9. Učitelé pružně upravují osnovy, podle toho, jaká je etnická skladba žactva. 10. Učitelé studentům jednoznačně sdělují, že škola usiluje o budování etnické hrdosti a identity mezi žáky. 11. Rodiče a členové komunity mají právo se aktivně zapojit do vzdělávacího procesu, včetně rozhodování o personálních otázkách, včetně propuštění učitelů, kteří dostatečně nechápou současné požadavky a trendy. 12. Učitelé se musí aktivně zapojit do mimoškolních aktivit, jejichž cílem je vybudování společnosti, která je více lidská, spravedlivá a nezná diskriminaci. Ze strategií jsou vybírány ty, které se těsněji týkají etnicko-kulturního backgroundu žactva: 2.1: Dejte najevo vysoké požadavky na žáky, bez ohledu na jejich etnický, kulturní či jazykový původ. Studenti se naučí více, pokud cítí, že od nich učitel upřímně očekává ten nejvyšší výkon. Prostředí, kde učitel po žácích nic nepožaduje, ubíjí ducha. Nesmí být rozdíl v kvalitě výuky, ať je škola bohatá nebo chudá, ať je mzda učitele jakkoli nízká. Jako vhodná pomůcka pro aktivaci žactva jsou uváděny motivační filmy nebo příklady úspěšných osob (success stories). 2.2: Ukažte studentům, že znáte a ctíte jejich potřeby, silné stránky, názory, hodnoty a sny. Učitel musí komunikovat s rodiči a dalšími zástupci komunity, tak aby porozuměl jak slabším, tak nejlepším žákům. 2.3: Snažte se porozumět kulturnímu podhoubí, které podmiňuje chování žáků. Některé kultury (například některé etnické skupiny z Indie jsou toho názoru, že za prospěch žáka nese odpovědnost jen a pouze učitel, ne žák a ne rodina to je třeba vzájemnou komunikací změnit atd.). Hledejte si informace o rodičích a kulturních vzorcích prostředí studentů. V některých kulturách je problém přihlásit se ve třídě, nebo dát najevo nedokonalé zvládnutí jazyka, nebo jakýkoli neúspěch vůbec. 18

19 2.4: Posilujte aktivní zapojení rodin žáků do školních aktivit. Sledujte, jak se rodina adaptovala na prostředí, jak se rodiče smaží naučit jazyk to se totiž úzce dotýká výsledků žáka. Rodiče, kteří neumějí anglicky, nebo jsou úplně negramotní, jen těžko pomohou dětem s úkoly nebo si přečtou poznámku v žákovské knížce. 2.6: V rámci výuky používejte pomůcky, dosvědčující význam konkrétních etnik a kultur pro daný obor. Tím se rozumí nebílé historické osobnosti z doby osidlování Divokého západu, bojovníci za práva menšin, vědci, umělci (včetně moderních hudebníků či raperů), sportovci, jakékoli vzory pro děti. 2.7: Identifikujte a rozdrťte stereotypy. Učitel nesmí přehlížet, natož dokonce sám zastávat sexistické, rasové, kulturní či jazykové stereotypy. Kdykoli se s nimi setká, musí je rázně odsoudit a uvést na pravou míru. To platí ve škole i mimo školu, při výuce atd. Je třeba dbát na sebedefiniční preference žáků v různých regionech Spojených států amerických (v různých částech země je používán jiný výraz, například Negroes, Afroamericans, "nonwhites atd.). 2.10: Vytěžte maximum z kulturních, jazykových a jakýchkoli jiných zkušeností žáků. Každý student v něčem zřejmě vyniká, je třeba ho pochválit a dát ostatním za příklad. Například i dívky, které otěhotní v nezletilém věku, mohou být pro další příkladem, co se týče příkladné péče o dítě a dovednosti v tomto oboru. Tím, že učí vlastní děti základním dovednostem, si vlastně osvojí něco z pedagogických kvalit. 2.25: Pomozte studentům vybudovat sociální kapitál. Děti vzdělanějších a úspěšnějších rodičů disponují sociálním kapitálem, známostmi, na které se mohou obrátit při hledání uplatnění. Studenti imigranti a členové dalších znevýhodněných skupin nic takového neznají. Je třeba jim pomoci, třeba prostřednictvím kanceláře školního poradce (informace potřebné pro uplatnění) nebo budováním jejich vztahů na starousedlé studenty (jejichž prostřednictvím mohou tento sociální kapitál také získat). Když studenti důvěřují školnímu poradci, je v jeho kanceláři stále plno. Očekávají od poradce mnoho a vědí, že nejsou jediní, komu pomáhá. Někdy mohou být přistěhovalci oproti bílým ve výhodě, když vytvoří svůj sociální kapitál v přistěhovalecké subkultuře (to platí hlavně pro Latinos a Asians, kde existují i nadace a početné podpůrné spolky). Závěr a poznámky k projektu Řadu částí publikace je třeba brát s rezervou, snaha o relativizaci hodnocení žáků (tradiční známkování, ve kterém vynikají běloši a Asians versus snaha najít něco, v čem vyniknou ostatní skupiny, tak aby se snížil podíl propadlíků, nemusí být vždy následováníhodná taktika). Celá řada doporučení se však může obecně uplatnit v každém, nikoli nutně etnicky roztříštěném prostředí. Tak jako tak, se jedná o obrovský růst požadavků na učitele (po kterých je požadována řada aktivit mimo školu a obrovské sebevzdělávání). 19

20 8. Nový Jižní Wales Analyzovaný dokument z prosince 2010 je nazván Co mohou školy vykonat: Podpůrný dokument pro antirasistickou politiku (What Schools Can Do: Support Document for the Anti-Racism Policy). Jedná se o poměrně stručný rozcestník (4 strany textu) odkazující do určité míry na další paralelně existující strategie. 23 Antirasistické strategie lze shrnout do následujících bodů: Školy jsou povinné ve svých výročních zprávách výslovně uvést, co ve sledovaném období v oblasti boje proti rasismu vykonaly (povinná kapitola Multikulturní výchova ). Každá škola musí zřídit pozici nazvanou Protirasitický styčný pracovník (Anti- Racism Contact Officers, ARCO). 24 Je třeba se věnovat nejen přímým projevům rasismu (abuse, harassment, discrimination), ale i jeho projevům nepřímým, konkretizovaným jako nedostatek porozumění pro kulturní pestrost či kulturně podmíněné jednání (lack of recognition of cultural diversity, culturally biased practices). V rámci výuky je třeba aktivně nabourávat rasově podmíněné stereotypy a předsudky, které mohou být živnou půdou nepřímého rasismu. Strategie se týkají nejen žáků, ale i učitelů a celé komunity, Nelze se omezovat na kroky vytržené z kontextu, ale je třeba usilovat o integrované přístupy. Efektivní protirasistický postup nesmí postrádat základní dimenze: podpora kladného přístupu ke kulturní, jazykové a náboženské rozmanitosti; zajistit, aby proti rasistickým a diskriminačním chováním byly uplatňovány sankce. 23 What Schools Can do Support Document for the Anti-Racism Policy; in: New South Wales Government, Education and Communities <https://www.det.nsw.edu.au/policies/student_serv/equity/antiracism/schoolstrat.pdf> (včetně ilustrace záhlaví dokumentu). 24 Anti-Racism Contact Officers; in: New South Wales Government, Education and Communities, 2010 <https://www.det.nsw.edu.au/policies/student_serv/equity/antiracism/arco.pdf>. 20

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Mgr. Lucie Fremlová Žijeme tu společně: Příklady úspěšné praxe v sociálně vyloučených lokalitách

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P4 Pestrý svět Autor projektu: Charlotta Kurcová k průřezovému tématu Multikulturní výchova Příloha ŠVP ZV Škola hrou Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová ředitelka

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více