DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE"

Transkript

1 Bratislavská vysoká škola práva fakulta práva DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch októbra 2007 DOMESTIC VIOLENCE NEW PRACTICE AND LEGISLATION IN EUROPE Bratislava 2008

2 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE DOMESTIC VIOLENCE NEW PRACTICE AND LEGISLATION IN EUROPE Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch októbra 2007 Collection of Presentations, the International Conference in Bratislava October 15-16, Bratislavská vysoká škola práva

3 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Recenzenti: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Bratislavská vysoká škola práva JUDr. František Púry, Nejvyšší soud České republiky právnické učebné texty DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE DOMESTIC VIOLENCE NEW PRACTICE AND LEGISLATION IN EUROPE Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch októbra 2007 Collection of Presentations, the International Conference in Bratislava October 15-16, 2007 Zostavil: doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD. Organizátori Bratislavská vysoká škola práva Slovenská Nadácia Silvie Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých Pomoc obetiam násilia Bílý kruh bezpečí ČR Organizers Bratislava School of Law Slovak Foundation of Silvia Gašparovičová Education and Health for Everybody Victim Support Slovakia Victim Support of the Czech Republic február 2008 Technické spracovanie a tlač: Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Vydavateľ: Bratislavská vysoká škola práva, 2008 ISBN Jazykovo upravené.

4 Obsah Obsah Príhovor Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky Marta Bujňáková Prístup Policajného zboru k riešeniu problematiky domáceho násilia Ludmila Čirtková Příčiny, formy a projevy domácího násilí Ludmila Čirtková Ohrožené osoby (včetně dětí), typologie, priority intervence Ludmila Čirtková Avizované zločiny, pronásledování a domácí násilí Tomáš Durdík Nová legislativa v ČR v oblasti domácího násilí úloha policie, justice a intervenčních center Jaroslav Fenyk Některé postupy v boji proti domácímu násilí v USA Birgitt Haller Desať rokov ochrany pred domácim násilím v Rakúsku zhodnotenie rakúskej právnej úpravy Barbara Jauk Rakúsky federálny zákona na ochranu pred domácim násilím fakty o zákone a skúsenosti zo štajerského intervenčného centra Jaroslav Klátik Právne a kriminologické aspekty domáceho násilia Alexandra Kotrecová Ochrana obetí domáceho násilia inštitútmi občianskeho práva Barbara Michalek Zákon proti sledovaniu Karel Netík K osobnosti pachatele partnerského násilí Daria Netíková Program terapie partnerských agresorů Michaela Štefunková, Danka Knápková Domáce násilie a výskumy obetí kriminality Drahomír Ševčík Činnost intervenčních center v České republice

5 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE 16. Ladislav Vajzer Postupy vo vyšetrovaní, eliminujúce sekundárnu viktimizáciu obete domáceho násilia Petra Vitoušová Nová praxe v České republice - aktuální údaje a poznatky Petra Vitoušová Odhad rizika, metoda SARA DN v praxi České republiky Jozef Záhora Vývoj právnej úpravy postihujúce domáce násilie na Slovensku Závery a odporúčania z konferencie

6 Contents Contents Speech Ivan Gašparovič, of the President of the Slovak Republic Marta Bujňáková Methodology of the Police of the SR Problem Solving on Domestic Violence Ludmila Čirtková Sources, Forms and Demonstrations of Domestic Violence Ludmila Čirtková People in Danger incl. Children, Typology, Priorities of Intervention Ludmila Čirtková Advised Crimes, Stalking and Domestic Violence Tomáš Durdík New Legislation in Czech Republic Mission of Police, Justice and Interventional Centres Jaroslav Fenyk Some Methods in Combating Domestic Violence in USA Birgitt Haller 10 Years of Protection against Domestic Violence in Austria Evaluations of the Austrian Law Barbara Jauk The Austrian Federal Act on the Protection against Domestic Violence Facts about Law and Experiences of the Styrian Intervention Centre Jaroslav Klátik Legal and Criminological Aspects of Domestic Violence Alexandra Kotrecová Protection Victims of Domestic Violence by Means of Civil Law Barbara Michalek The Anti-Stalking Act Karel Netík Personality of Offender Partner s Violence Daria Netíková Programme of Therapy Partners Aggressors Michaela Štefunková, Danka Knapková Domestic Violence and Victimisation Surveys Drahomír Ševčík Activities of Intervention Centres in Czech Republic

7 DOMESTIC VIOLENCE NEW PRACTICE AND LEGISLATION IN EUROPE 16. Ladislav Vajzer Techniques of Investigation Eliminating Secondary Victimization of Domestic Violence Injured Party Petra Vitoušová New Practice in Czech Republic Actual Data and Know-How Petra Vitoušová Risk Assessment, Method SARA DV in Czech Republic Practice Jozef Záhora Development Legal Tools Eliminating Domestic Violence in Slovakia Conclusions and Recommendations of Conference

8 Príhovor Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky Speech Ivan Gašparovič, of the President of the Slovak Republic 7

9 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE 8

10 Prístup Policajného zboru k riešeniu problematiky domáceho násilia 1. Methodology of the Police of the SR Problem Solving on Domestic Violence Pplk. Mgr. Marta Bujňáková Prezídium Policajného zboru, Bratislava Polícia sa denne stretáva s prípadmi, ktoré sa označujú spoločným názvom domáce násilie. Aj keď Trestný zákon takýto trestný čin nepozná, orgány činné v trestnom konaní po novele Trestného zákona, Trestného poriadku, a iných zákonov majú legislatívnu možnosť postihovať protizákonné konanie, ktoré sa deje v rodinách, účinnejšie, ako to bolo v minulosti. Sú trestné činy, v ktorých skutkových podstatách je definované protiprávne konanie voči blízkym osobám a zvereným osobám, odohrávajúce sa v domácnostiach a v rodinách. Bolo prijaté úplne nové znenie skutkovej podstaty trestného činu týranie blízkej osoby a zverenej osoby. Reagovalo na nedostatočnú úpravu trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, ktorá, hoci bola zavedená v roku 1999, iba čiastočne spĺňala požiadavky na ochranu detí, elimináciu násilia a účinné potrestanie páchateľov podľa európskych štandardov. Zaviedli sa kvalifikované skutkové podstaty, ktoré implementujú najnovšie poznatky odborníkov aj medzinárodné záväzky. Bola upravená definícia blízkej osoby, podľa ktorej je možno postihnúť veľký okruh činov násilia páchaného v rodinách, a tak ochrániť obete tohto násilia a odsúdiť páchateľov. Boli sprísnené tresty za páchanie násilia na osobách blízkych a zverených pri trestných činoch týrania blízkej osoby a zverenej osoby, vydierania, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania. V minulosti bola polícia frustrovaná pri riešení mnohých násilných skutkov v rodinách, pretože poškodená osoba musela dať súhlas s trestným stíhaním páchateľa a počas trestného konania mala právo súhlas vziať späť. Teraz polícia koná zo zákona a súhlas poškodeného na stíhanie nie je potrebný. Policajný zbor chce profesionálne pristupovať k riešeniu prípadov domáceho násilia. Sú to však prípady, ktoré patria k najťažším a ich vyriešenie v prospech obetí predpokladá širokú spoluprácu s ďalšími odborníkmi lekármi, učiteľmi, psychológmi, občianskymi združeniami a inými, ktorí pri výkone svojho povolania zistia známky domáceho násilia. Od všetkých aj od príbuzných, susedov aj náhodných svedkov závisí, či predídeme ešte väčšiemu zlu a dokážeme konať v súlade so zákonom a v záujme obetí. 9

11 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Je veľmi dôležité, aby policajti na regionálnej úrovni mali možnosť úzko spolupracovať s organizáciami poskytujúcimi pomoc obetiam, odbormi sociálnych vecí a rodiny, zdravotníkmi, školami, aby sa pomohlo rodinám problémy vyriešiť skôr, ako prerastú do trestného činu. Je dôležité, aby existovali na regionálnej úrovni inštitúcie, ktoré zorientujú samotné obete v ich právach a možnostiach a pomôžu im nájsť odvahu prerušiť bludný kruh násilia. Je dôležité, aby policajti vedeli účinne, profesionálne a v súlade so zákonom riešiť prípady domáceho násilia. Pre policajtov vydal kolektív autorov v rámci projektu ALTERNA Metodiku postupu polície v prípadoch domáceho násilia. Táto príručka má za cieľ pomôcť policajtom prvého kontaktu pri riešení prípadov domáceho násilia. Každý prípad je jedinečný a špecifický a vyžaduje si od zasahujúceho policajta vysokú odbornosť, asertivitu i empatiu. Policajt však už nie je sám, je veľa inštitúcií a občianskych združení, s ktorými môže spolupracovať, a tak pomôcť všetkým zainteresovaným. Preto súčasťou príručky je i adresár inštitúcií, ktoré poskytujú poradenstvo, ale i inštitúcií poskytujúcich služby obetiam násilia. Príručka približuje zasahujúcim policajtom domáce násilie, okolnosti, za ktorých k nemu dochádza, jeho formy. Definuje protiprávne konanie páchateľa, ktoré môže mať podobu priestupku proti verejnému poriadku či občianskemu spolunažívaniu, ale môže prerásť aj do závažnejších podôb trestnoprávneho charakteru, napríklad násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi, nebezpečného vyhrážania, znásilnenia, sexuálneho násilia či sexuálneho zneužívania, a najmä do týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Aby policajti lepšie pochopili situáciu obetí domáceho násilia, ich vnímanie reality, z príručky sa dozvedia o zmenách v psychike obete pod vplyvom domáceho násilia, o tom, ako obeť stráca schopnosť pomôcť si sama. Je tu presne definovaná úloha polície, ktorá má právomoci vyplývajúce jej zo zákona na ukončenie násilného správania páchateľa. Sú tu odporúčania pre políciu, ako postupovať od prijatia oznámenia a počas služobného zákroku. Sú tu upozornenia na detaily, na ktoré sa neraz zabúdalo na vlastnú bezpečnosť, na bezpečnosť pre obete, medzi ktorými môžu byť aj deti, ale aj na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby, proti ktorej smeruje konkrétny služobný zákrok. Najmä v prostredí, v ktorom každý každého pozná je dôležité, aby policajti vystupovali profesionálne a nestranne. V príručke je zdôraznené, že vždy musia vstupovať do konfliktu ako tretia strana, musia zabezpečiť spoluprácu rovnako s oboma stranami konfliktu a zhromaždiť informácie potrebné pre vyriešenie prípadu. Príručka obsahuje veľa cenných rád ako postupovať, keď prídu na miesto, keď dvere ostanú zatvorené, alebo keď ich otvorí násilník a presviedča policajtov, že sa nič nedeje. Je tam upozornenie na skutočnosti, ktoré nikdy nesmie policajt podceniť. Ide o prípady, ak je zjavné, že pred príchodom policajta došlo medzi násilníkom a obeťou k incidentu, ale obeť nechce alebo nemôže túto skutočnosť 10

12 Prístup Policajného zboru k riešeniu problematiky domáceho násilia 1. potvrdiť. Policajt musí zvážiť, či boli naplnené zákonné podmienky na zaistenie násilníka a ak neboli, mal by ho dôrazne upozorniť, za akých okolností môže byť zaistený a že ak bude polícia privolaná opätovne, bude policajt nútený situáciu riešiť účinnejšie. Obeti môže pomôcť i tým, že nechá v schránke, ale ešte lepšie u susedov, informácie a telefónne čísla na dôležité organizácie poskytujúce pomoc obetiam, prípadne informáciu o právach a povinnostiach poškodeného v trestnom konaní aj s kontaktom na príslušné oddelenie PZ. Policajti v minulosti pri zákroku nevenovali dostatočnú pozornosť deťom, pretože deti zvyčajne nie sú hlavnou obeťou ani páchateľom násilia. Ako ukázal prípad v Tušiciach, útočník je násilný aj voči nim, a ak sa vyhráža zabitím detí, keď si myslí, že partnerka ich chce opustiť, môže túto hrozbu vykonať. Deti sú preto tiež vo veľkom nebezpečenstve. Policajt vždy musí zistiť, či sú v dome okrem obete a páchateľa aj deti a presvedčiť sa, či nemajú zranenia a nie sú v nebezpečenstve. Metodika poskytuje policajtom informácie, ako viesť rozhovor s útočníkom i obeťou pri získavaní informácií o konflikte, ale aj pri ďalšej komunikácii pri dokumentovaní skutku. Je snahou polície, aby sa vytvorili optimálne podmienky na to, aby obeť mohla hovoriť otvorenejšie a na druhej strane, aby sa zabránilo stranám konfliktu vzájomne sa napádať, či akokoľvek ovplyvňovať vyjadrenia druhého. V príručke sú upozornenia na chyby, ktorých sa dopúšťajú policajti spochybňovanie vyjadrení obete, obviňovanie, odsudzovanie jej konania či rozhodnutia. Sú tu odporúčania, čo môže policajt pre obeť urobiť poskytnúť jej informácie o ďalších možnostiach, o tom, čo ju čaká, ak sa rozhodne podať trestné oznámenie, ale môže vyjadriť i svoj postoj k násiliu ako k spoločensky neprípustnému konaniu, ktoré je potrebné riešiť. Pri rozhovore s podozrivým mu nesmie policajt dávať dôvod myslieť si, že súhlasí s jeho tvrdeniami, ktorými vysvetľuje svoje konanie, ale je nutné trvať na faktoch o tom, čo sa stalo. Chýb sa policajti dopúšťajú najmä pri rozhovore s násilníkom, ktorého policajt pozná. Je nevyhnutné zachovať si služobný odstup, pri rozhovore vykať a vyžadovať vykanie a úctu, ktorá policajtovi prináleží ako verejnému činiteľovi. Tvorcovia príručky sa usilovali poskytnúť policajtom sumu informácií, rád, postupov pri riešení prípadov domáceho násilia tak, aby dokázali účinne a v súlade so zákonom a spoločenskou situáciou pomôcť zlepšiť situáciu obetiam domáceho násilia a potrestať páchateľov tejto trestnej činnosti. Od nás všetkých profesionálov, ktorí prichádzajú s obeťami do kontaktu pri dokumentovaní, vyšetrovaní a stíhaní trestných činov policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, ale i ďalších odborníkov a širokej verejnosti závisí, či dokážeme upozorniť kompetentné inštitúcie a spoločne eliminovať túto trestnú činnosť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. 11

13 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Domáce násilie štatistický prehľad za rok 2005 Skutok Celkom Obete muži Obete ženy Páchatelia V byte Na verejnosti V byte Na verejnosti Manž. Druh Rodič Dieťa Súr. St. rodič Vražda Ublíženie na zdraví Násilie proti jed. a skup Vydieranie Týranie bl a zv. osoby Poruš. osob slob. Znásilnenie Sex. násilie Vnuk Domáce násilie štatistický prehľad za rok 2006 Skutok Celkom Obete muži Obete ženy Páchatelia V byte Na verejnosti V byte Na verejnosti Manž. Druh Rodič Dieťa Súr. St. rodič Vnuk Vražda Ublíženie na zdraví Násilie proti jed. a skup Vydieranie Týranie bl a zv. osoby Poruš. osob slob. Znásilnenie Sex. násilie

14 Prístup Policajného zboru k riešeniu problematiky domáceho násilia 1. Domáce násilie štatistický prehľad za 1. polrok 2007 Skutok Celkom Obete muži Obete ženy Páchatelia V byte Na verejnosti V byte Na verejnosti Manž. Druh Rodič Dieťa Súr. St. rodič Vražda Ublíženie na zdraví Násilie proti jed. a skup Vydieranie Týranie bl a zv. osoby Poruš. osob slob. Znásilnenie Sex. násilie Vnuk 13

15 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Sources, Forms and Demonstrations of Domestic Violence Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. Bílý kruh bezpečí ČR Domácí násilí (dále také jen DN) je definováno jako opakované, dlouhodobé a zpravidla eskalující násilí fyzického, psychického, sexuálního, sociálního a ekonomického rázu, které vytváří jednoznačně asymetrický vztah a vede ke stabilním rozdělení rolí na násilnou a ohroženou osobu. V tomto příspěvku se pokusím shrnout aktuální poznatky ke třem klíčovým tématům DN: Co víme o příčinách DN? Jaké formy DN rozlišujeme? Jaké jsou projevy DN? DN žije v teorii i praxi zhruba 35 let. V době vzniku problému, t. j. v 80-tých letech dvacátého století, bylo DN vnímáno jako násilí uvnitř rodin anebo intimních vztahů, kterého se dopouštějí partneři (muži) na ženách. Tomu odpovídalyidobové názory na příčiny tohoto jevu. Dnes se definice domácího násilí v bodě ohrožené osoby rozšířila. Je všeobecně akceptováno, že DN může v roli oběti postihnout muže, děti a také seniory. Toto rozšíření kategorií ohrožených osob se přímo promítá do diskuzí o příčinách domácího násilí. Je např. zřejmé, že transgenerační týrání seniorů v rodinách bude mít své specifické a dílem odlišné příčiny, které se neuplatňují u klasického partnerského násilí. Dát jednoduchou odpověď na otázku, co je příčinou DN, je tudíž obtížné. Je evidentní, že DN je komplexní jev, který je sycen různými příčinami. Přesto se v praxi setkáváme s jednoduchými tvrzeními. Uvedu ilustrativně 3 mýty o kauzalitě DN: 1. mýtus: Příčinou DN je špatná reakce oběti na počátky násilí. Lapidárně řečeno DN existuje proto, že si to oběť nechá líbit. Z odborného hlediska je tato úvaha mírně řečeno polemická, přenáší totiž příčinu na oběť, která není schopná si s DN poradit. Teoretické, praktické i morální důsledky této pozice jsou bez nadsázky katastrofální. 2. mýtus: Příčinou DN je tolerance či lépe řečeno nulová reakce společnosti. I toto tvrzení je chybné. Facilitující okolnost je zaměňována za příčinu. Odpovědnost je z násilné osoby přenášena na společnost. 14

16 Příčiny, formy a projevy domácího násilí mýtus: Příčinou DN je kopírování agresivních vzorců z původní rodiny. Ano, v konkrétních případech tomu tak může být. Ale pak dlužíme odpověď na otázku: kde se vzalo DN v původní rodině? Bylo by možné uvést řadu dalších zjednodušujících tvrzení o příčinách DN, jako např. alkoholizace násilné osoby, její nezaměstnanost, konflikty v partnerském vztahu. Ačkoliv jde o významné faktory, ovlivňují pouze projevy DN, t. j. dobu vzniku, startéry jednotlivých incidentů, jejich četnost. Jaké jsou tedy příčiny DN? Jak je objasňována kauzalita DN v současných koncepcích? Na tomto místě je nutné rozlišit akademickou a praktickou perspektivu pohledu. Stručně k diskusi o příčinách DN na akademické půdě. V roce 2004 uveřejnili Donileen R. Loseke, Richard G. Gelles a Mary M. Cavanaugh publikaci s názvem Current Controversies on Family Violence. Její značná část je věnována právě příčinám DN. Publikace dobře vystihuje fakt, že příčiny DN patří i po 35 letech výzkumů a legislativních změn v praxi ke kontroverzním tématům. V současnosti spolu soupeří tři vyhraněné přístupy: psychologický, feministický a sociologický. Psychologický přístup (např. D. G. Dutton a M. Bodnarchuck) vnímá DN jako problém individuálního muže. Za příčiny DN jsou považovány různé poruchy osobnosti a její psychopatologie. Feministky (např. K. A. Yllö) naopak zdůrazňují rodové (generové) nerovnosti jako příčiny DN. Z jejich dílny pochází i známá teorie kola moci a kontroly, která je dnes přijímána obecně i mimo vazby na feministické pozice. V sociologickém přístupu (např. D. R. Loseke) je kladen důraz na analýzu postavení a fungování rodiny v současné společnosti. Proměny rodiny, ochrana soukromí a také tlaky, kterým partnerské soužití čelí, jsou hodnoceny jako zdroje DN. Není divu, že každá ze tří velkých teorií příčin DN čelí kritice a má svou důvodnou opozici. Širokospektrální výklady, reprezentované sociologickým a feministickým přístupem, mají např. problém vysvětlit incidenci DN. Většina mužů (80 %) není násilná, 12 % tvoří občasní zneuživatelé a pouze 8 % mužů spadá do kategorie chronických domácích násilníků. 1 Feministický přístup je navíc konfrontován s problémem, zda násilí žen na mužích má jiné příčiny než domácí násilí v klasickém gardu. Ani psychologický přístup není bez polemiky. Je mu vytýkána přílišná psychopatologizace problematiky (t. j. příčin DN). Experti oponují, že nerozlišuje zdravotní a sociální normu. U některých pachatelů DN se totiž skutečně vyskytují poruchy osobnosti ve smyslu psychopatologie (personality disorders), ale mnoho domácích násilníků nespadá do psychiatrických diagnóz. Na psychopatologii založené typologie (známá je např. bipolární typologie Duttona rozlišující instrumentální neboli kontrolované a impulzivní domácí násilníky) tak nepostihují celé spektrum pachatelů. Kritizován je i fakt, že psychologické výzkumy se týkají mužů, neexistují srovnávací výzkumy o ženách jako pachatelkách DN. 1 ) LOSEKE, D. R. GELLES, R. J. CAVANAUGH, M. M.: Current controversies of domestic violence. UK: Sage Pulications, 2004, s

17 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Posoudit generální přínos tří velkých koncepcí o příčinách DN je obtížné. Kam máme vlastně vrhnout nejsilnější investice k potírání domácího násilí? Mnoho expertů i laiků preferuje psychologickou perspektivu, protože nabízí jednoduché řešení, t. j. individuální terapii. Feministický i sociologický přístup atakují normy, kulturní standardy atp. Ty měnit je v praxi obtížnější. Pokud shrneme diskusi o příčinách DN, dospíváme momentálně k následujícímu závěru. Z pohledu praxe je užitečné vycházet z integrujícího modelu, který kombinuje akademické teorie o příčinách DN. Takový model sice rezignuje na přísně kauzální přístup, protože směšuje příčiny, zdroje i facilitující okolnosti, ale zato dobře postihuje všechny faktory, které se na vzniku DN podílejí. Integrující model identifikuje 4 roviny kauzálních činitelů DN: makrosystémové faktory (společenské normy, předsudky atp. související s DN, reakce společnosti na DN), exosystémové faktory (postavení a problémy rodin, reakce institucí na DN), mikrosystémové faktory (moc a kontrola uvnitř rodin, typy interakce), individuální (ontogenetické, psychologické) faktory hlavních aktérů DN. V konkrétním živém případě může být váha těchto faktorů různá. S DN se například můžeme setkat i v rodinách, které jsou materiálně velmi dobře situovány a nečelí tudíž žádným vážným stresům (t. j. faktory na exosystémové úrovni odpadají). Pro praxi tedy platí, že při řešení jednotlivých případů je nutné zjišťovat kauzální souvislosti velmi pečlivě, chceme-li stopnout DN, ochránit ohrožené osoby a poskytnout všem zúčastněným účinnou pomoc. K druhé a třetí otázce: formy a projevy domácího násilí Základní formy DN jsou notoricky známy. Stručně je připomenu: fyzické násilí (zanechává zpravidla viditelné stopy ve formě tělesných poranění), psychické, též emocionální násilí (označované též jako neviditelné násilí), sexuální násilí (od omezování osobní svobody až po znásilňování v partnerském vztahu), sociální násilí (t. j. kontrola a omezování sociálních kontaktů, sociální izolování oběti), ekonomické násilí (odejímání finančních prostředků, přinucení oběti k tomu, aby násilníka finančně zajišťovala). Původně se výzkumy zaměřovaly na zjištění četnosti těchto základních forem a jejich kombinací. Získané výstupy byly opakovaně prezentovány v literatuře 16

18 Příčiny, formy a projevy domácího násilí 2. (viz např. výzkum STEMu pro BKB a Philips Morris v ČR z roku 2001 a replika z roku 2006). 2 Výčet jednotlivých forem DN lze dnes považovat za ukončený. Současně je třeba zdůraznit, že formy domácího násilí patří ke klíčovým poznatkům teorie o DN. Dobrá znalost uvedených forem je totiž klíčová pro všechny, kdo díky své profesi přichází do kontaktu s DN. Zjistit a přesně popsat formy DN by měli umět policisté a další orgány činné v trewstním řízení stejně jako pracovníci z oblasti sociálních služeb. Identifikace forem domácího násilí v živém případě poskytuje jasný obraz o chování násilné osoby. Veškeré další kroky policie, justice i poradenské sítě a terapeutických středisek pro oběti i pachatele se musí odvíjet právě od zjištěných informací o tom, jak se domácí násilí v daném vztahu projevuje. Konec konců i zákonná opatření k ochraně oběti, jako je institut vykázání, jsou přímo odvislá od zmapování forem a projevů domácího násilí. V posledních zhruba 5 letech se ve výzkumech DN objevuje nová tendence. Aktuální studie usilují o komplexnější přístup tím, že se snaží postihnout celistvé vzorce (podoby) DN. Vedle vyjmenovaných forem proto přihlížejí i k četnosti jednotlivých incidentů a také k jejich intenzitě (t.j.stupnizávažnostizhlediskanásledků pro oběť) a dále k vývoji DN na časové ose. Výsledkem jsou klasifikace vzorců či typů DN. Vzniká tak diferencovanější, plastičtější obraz DN. Ten umožňuje také lépe diferencovat strategie intervence směřující k obětem i pachatelům DN. V tomto příspěvku nabídnu pro ilustraci tři pokusy o klasifikaci různých variant DN. Výzkumy pracující s kriteriem četnosti a intenzity jednotlivých incidentů poukazují na existenci 3 základních typů (vzorců) domácího násilí: 1. DN založené na ojedinělých incidentech s malou intenzitou, 2. DN založené na incidentech se střední četností i intenzitou, 3. DN založené na incidentech s vysokou četností i intenzitou. S vysokou rozvodovostí (76 %) se setkáváme pochopitelně u třetího vzorce. Právě u těchto podob DN je závažný i následující problém týkající se úpravy vztahů násilného partnera (otce) s dětmi po rozvodu manželství. Sofistikovanější klasifikaci opřenou o empirický výzkum nabídla finská autorka M. Piispa. Přihlížela i k délce trvání DN a rozlišila 4 nejčastější varianty: Episode in the past (DN představuje epizodu, uzavřenou kapitolu partnerského soužití), 2 ) Téže Straus, M. A. Gelles, R. J. Physical violence in American families: Risk factors and adaption to violence. New Brunswick : Transaction, 1990; Tjaden, P. Thoennes, N. Prevalence and consequences of male-to-female and female-to-male partner violence as measured by the National Violence Against Women Survey. Violence Against Women, 2000, č. 6, s ; Van Dijk, T. et al.: A National Study of the nature, Size and Effects of Domestic Violence in the Netherlands. European Journal on Criminal Policy and Research, 1998, roč.6, č.1, s

19 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Mental tortment (DN je založené na dlouhodobém, ale výlučně psychickém týrání), Short history of violence (DN se koncentruje do občasných krátkých úseků, následují dlouhá období klidu. Doprovází zejména partnerské svazky s tradičním pojetí rodiny, kde se žena podřizuje muži.), Partnership terrorism (dlouhodobé, závažné, chronické DN). 3 M. P. Johnson a J. M. Leone rozlišují 2 základní typy DN a to podle motivace, konkrétně podle toho, jakou roli hraje uplatňování moci a kontroly při vzniku DN: Intimate terrorism U tohoto vzorce je DN nástrojem pro udržování moci a kontroly nad obětí. Partnerský vztah je silně asymetrický. DN bývá navíc spojeno s despektem a problematickými postoji vůči ženám. Situational či common couple violence Pod tímto vzorcem se skrývá DN, které je vázáno na probíhající konflikty ve vztahu. Vyhrocení konfliktu přerůstá do násilných incidentů. Násilí i v tomto případě znamená uplatňování moci a převahy, ale není spojeno s despektem a devalvujícími postoji vůči oběti. Autoři se domnívají, že nejde o tak závažný typ domácího násilí jako v prvním případě. 4 Rozlišování celistvých vzorců DN má značný praktický význam. Diagnostika konkrétního typu DN v živém případě totiž umožňuje lépe stanovit správnou strategii intervence vůči všem aktérům DN než pouhé zmapování jeho forem. Je totiž rozdíl, zda DN v libovolných formách se odehrává s malou či vysokou intenzitou a četností. Konec konců i metoda SARA (Spousal Assault Risk Assessment) pracuje s kriteriem četnosti a intenzity fyzického násilí a vážného vyhrožování. Problémem je samozřejmě současná pluralita klasifikačních přístupů. Do budoucna lze očekávat, že analogicky jako u tématu příčin se prosadí pro praxi použitelný model, který bude kombinovat ta kriteria a znaky, která jsou pro management živých případů DN nejefektivnější. Závěr I po více než 30 letech bádání zůstává problematika příčin a vzorců či typů DN otevřená pro nové poznatky. Pokroky, které jsme zaznamenali na úseku legislativy (t. j. přijímání specifických zákonů na ochranu rodiny před domácím násilím v zemích EU) otevírají prostor pro další posuny jak v teoriích o DN, tak v praxi při poskytování pomoci přímým i nepřímým obětem, ale i pachatelům DN. 3 ) PIISPA, M.: Complexity of Patterns of Violence Against Women. J. Violence Against Women, 2002, vol. 8, s ) JOHNSON, M. P. LEONE, J. M.: The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Coule Violence. Journal of Family Issues, 2005, č.3, s

20 Literatura: Příčiny, formy a projevy domácího násilí ČÍRTKOVÁ, L.: Forenzní psychologie. Plzeň : Nakl. Aleš Čeněk, JOHNSON, M. P. LEONE, J. M.: The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Journal of Family Issues, 2005, č. 3, s LOSEKE, D. R. GELLES, R. J. CAVANAUGH, M. M.: Current controversies of domestic violence. UK : Sage Pulications, PIISPA, M.: Complexity of Patterns of Violence Against Women. J. Violence Against Women, 2002, vol. 8, s STRAUS, M. A. GELLES, R. J.: Physical violence in American families: Risk factors and adaption to violence. New Brunswick: Transaction, TJADEN, P. THOENNES, N.: Prevalence and consequences of male-to-female and female-to-male partner violence as measured by the National Violence Against Women Survey. Violence Against Women, 2000, č. 6, s VAN DIJK, T. et al.: A National Study of the nature, Size and Effects of Domestic Violence in the Netherlands. European Journal on Criminal Policy and Research, 1998, roč. 6, č. 1, s

http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Muži jako oběti domácího násilí doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. Publikováno v Právo a rodina, č.7/2010,

Více

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í D o m á c í n á s i l í p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í profem, o. p. s. konzultační středisko pro ženské projekty Tato publikace vychází za podpory

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita a dostupnost sociálních služeb pro oběti násilí v regionu, kde žiji DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

Domácí násilí Domestic Violence

Domácí násilí Domestic Violence Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Penitenciární práce

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce. Domácí násilí. Tereza Bocková

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce. Domácí násilí. Tereza Bocková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Domácí násilí Tereza Bocková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra trestního práva Studijní program: M6805

Více

Domácí násilí a jiné formy týrání páchaného na starších osobách v soudobé české společnosti z pohledu trestního práva

Domácí násilí a jiné formy týrání páchaného na starších osobách v soudobé české společnosti z pohledu trestního práva Domácí násilí a jiné formy týrání páchaného na starších osobách v soudobé české společnosti z pohledu trestního práva Analýza současného právního stavu Dokument vznikl za podpory MINISTERSTVA VNITRA ČR

Více

1 Úvod... 8 2 Teoretické zpracování problému... 10 2.1 Znaky domácího násilí... 10 2.2 Výskyt domácího násilí... 11 2.3 Oběť domácího násilí...

1 Úvod... 8 2 Teoretické zpracování problému... 10 2.1 Znaky domácího násilí... 10 2.2 Výskyt domácího násilí... 11 2.3 Oběť domácího násilí... 1 Úvod... 8 2 Teoretické zpracování problému... 10 2.1 Znaky domácího násilí... 10 2.2 Výskyt domácího násilí... 11 2.3 Oběť domácího násilí... 12 2.4 Pachatel domácího násilí... 14 2.5 Příčiny domácího

Více

Tuto práci recenzovali: PhDr. Miroslav Scheinost PhDr. Gabriela Munková, CSc.

Tuto práci recenzovali: PhDr. Miroslav Scheinost PhDr. Gabriela Munková, CSc. Tuto práci recenzovali: PhDr. Miroslav Scheinost PhDr. Gabriela Munková, CSc. Odpovědný řešitel grantu č. 403/03/1472 (GA ČR): Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Autorský tým: Mgr. Simona Pikálková Doc. PhDr.

Více

Děti svědci domácího násilí svěřování do výchovy a úprava styku s násilným rodičem Právní analýza problematiky a výstupy monitoringu jednotlivých případů Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha.

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Kód oboru: Sociální pracovník 7502R022 Název bakalářské

Více

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Práci vypracovala: Ivana Procházková Čelákovice

Více

Domácí násilí problém současné společnosti

Domácí násilí problém současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních věcí Domácí násilí problém současné společnosti Bakalářská práce Autor: Martina Mokrošová Ekonomika a management

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Domácí násilí páchané na dětech Vedoucí bakalářské práce: Procházka Miroslav, Mgr., Ph.D Vypracoval: Petr Kalvas České Budějovice

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Téma: Domácí násilí SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 2/2006

Téma: Domácí násilí SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 2/2006 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy Helena Lehká Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

1. Domácí násilí na mužích z pohledu policejní praxe

1. Domácí násilí na mužích z pohledu policejní praxe DOMÁCÍ NÁSILÍ NA MUŽÍCH Z POHLEDU TEORIE A PRAXE doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. Ludmila Čírtková absolvovala studium jednooborové psychologie na FFUK Praha. V současné

Více

Muži jako oběti domácího násilí. Sborník z konference konané 9. 3. 2011 na Fakultě sociálních studií v rámci projektu Muži a domácí násilí

Muži jako oběti domácího násilí. Sborník z konference konané 9. 3. 2011 na Fakultě sociálních studií v rámci projektu Muži a domácí násilí Muži jako oběti domácího násilí Sborník z konference konané 9. 3. 2011 na Fakultě sociálních studií v rámci projektu Muži a domácí násilí 1 2 Brno, duben 2011 Následující články vycházejí z prezentací

Více

VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ Dva příspěvky k problematice domácího násilí v České republice (empirické poznatky a rozbor vybrané

Více

Domácí násilí na dětech, prevence a řešení. Veronika Görögová

Domácí násilí na dětech, prevence a řešení. Veronika Görögová Domácí násilí na dětech, prevence a řešení. Veronika Görögová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám domácím násilím na dětech, prevencí a řešením. Práce se skládá ze dvou části

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe trestního a správního procesu Katedra právní teorie Bakalářská práce Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty)

Více

RÁMEC MOŽNÉ POMOCI OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

RÁMEC MOŽNÉ POMOCI OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA RÁMEC MOŽNÉ POMOCI OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. Autor: Bc. Lucie Jakschová

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Projekt profem o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, tel. 02/2491 7224, e-mail: info@profem.cz Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Praha, březen 2002 Autorky: JUDr. Jiřina Voňková,

Více

PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Veronika Haraštová PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Bakalářská

Více

Bakalá ská práce. Násilí na ženách a mužích

Bakalá ská práce. Násilí na ženách a mužích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalá ská práce Barbora Konečná Násilí na ženách a mužích Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Skopalová,

Více