DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE"

Transkript

1 Bratislavská vysoká škola práva fakulta práva DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch októbra 2007 DOMESTIC VIOLENCE NEW PRACTICE AND LEGISLATION IN EUROPE Bratislava 2008

2 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE DOMESTIC VIOLENCE NEW PRACTICE AND LEGISLATION IN EUROPE Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch októbra 2007 Collection of Presentations, the International Conference in Bratislava October 15-16, Bratislavská vysoká škola práva

3 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Recenzenti: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Bratislavská vysoká škola práva JUDr. František Púry, Nejvyšší soud České republiky právnické učebné texty DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE DOMESTIC VIOLENCE NEW PRACTICE AND LEGISLATION IN EUROPE Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch októbra 2007 Collection of Presentations, the International Conference in Bratislava October 15-16, 2007 Zostavil: doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD. Organizátori Bratislavská vysoká škola práva Slovenská Nadácia Silvie Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých Pomoc obetiam násilia Bílý kruh bezpečí ČR Organizers Bratislava School of Law Slovak Foundation of Silvia Gašparovičová Education and Health for Everybody Victim Support Slovakia Victim Support of the Czech Republic február 2008 Technické spracovanie a tlač: Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Vydavateľ: Bratislavská vysoká škola práva, 2008 ISBN Jazykovo upravené.

4 Obsah Obsah Príhovor Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky Marta Bujňáková Prístup Policajného zboru k riešeniu problematiky domáceho násilia Ludmila Čirtková Příčiny, formy a projevy domácího násilí Ludmila Čirtková Ohrožené osoby (včetně dětí), typologie, priority intervence Ludmila Čirtková Avizované zločiny, pronásledování a domácí násilí Tomáš Durdík Nová legislativa v ČR v oblasti domácího násilí úloha policie, justice a intervenčních center Jaroslav Fenyk Některé postupy v boji proti domácímu násilí v USA Birgitt Haller Desať rokov ochrany pred domácim násilím v Rakúsku zhodnotenie rakúskej právnej úpravy Barbara Jauk Rakúsky federálny zákona na ochranu pred domácim násilím fakty o zákone a skúsenosti zo štajerského intervenčného centra Jaroslav Klátik Právne a kriminologické aspekty domáceho násilia Alexandra Kotrecová Ochrana obetí domáceho násilia inštitútmi občianskeho práva Barbara Michalek Zákon proti sledovaniu Karel Netík K osobnosti pachatele partnerského násilí Daria Netíková Program terapie partnerských agresorů Michaela Štefunková, Danka Knápková Domáce násilie a výskumy obetí kriminality Drahomír Ševčík Činnost intervenčních center v České republice

5 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE 16. Ladislav Vajzer Postupy vo vyšetrovaní, eliminujúce sekundárnu viktimizáciu obete domáceho násilia Petra Vitoušová Nová praxe v České republice - aktuální údaje a poznatky Petra Vitoušová Odhad rizika, metoda SARA DN v praxi České republiky Jozef Záhora Vývoj právnej úpravy postihujúce domáce násilie na Slovensku Závery a odporúčania z konferencie

6 Contents Contents Speech Ivan Gašparovič, of the President of the Slovak Republic Marta Bujňáková Methodology of the Police of the SR Problem Solving on Domestic Violence Ludmila Čirtková Sources, Forms and Demonstrations of Domestic Violence Ludmila Čirtková People in Danger incl. Children, Typology, Priorities of Intervention Ludmila Čirtková Advised Crimes, Stalking and Domestic Violence Tomáš Durdík New Legislation in Czech Republic Mission of Police, Justice and Interventional Centres Jaroslav Fenyk Some Methods in Combating Domestic Violence in USA Birgitt Haller 10 Years of Protection against Domestic Violence in Austria Evaluations of the Austrian Law Barbara Jauk The Austrian Federal Act on the Protection against Domestic Violence Facts about Law and Experiences of the Styrian Intervention Centre Jaroslav Klátik Legal and Criminological Aspects of Domestic Violence Alexandra Kotrecová Protection Victims of Domestic Violence by Means of Civil Law Barbara Michalek The Anti-Stalking Act Karel Netík Personality of Offender Partner s Violence Daria Netíková Programme of Therapy Partners Aggressors Michaela Štefunková, Danka Knapková Domestic Violence and Victimisation Surveys Drahomír Ševčík Activities of Intervention Centres in Czech Republic

7 DOMESTIC VIOLENCE NEW PRACTICE AND LEGISLATION IN EUROPE 16. Ladislav Vajzer Techniques of Investigation Eliminating Secondary Victimization of Domestic Violence Injured Party Petra Vitoušová New Practice in Czech Republic Actual Data and Know-How Petra Vitoušová Risk Assessment, Method SARA DV in Czech Republic Practice Jozef Záhora Development Legal Tools Eliminating Domestic Violence in Slovakia Conclusions and Recommendations of Conference

8 Príhovor Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky Speech Ivan Gašparovič, of the President of the Slovak Republic 7

9 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE 8

10 Prístup Policajného zboru k riešeniu problematiky domáceho násilia 1. Methodology of the Police of the SR Problem Solving on Domestic Violence Pplk. Mgr. Marta Bujňáková Prezídium Policajného zboru, Bratislava Polícia sa denne stretáva s prípadmi, ktoré sa označujú spoločným názvom domáce násilie. Aj keď Trestný zákon takýto trestný čin nepozná, orgány činné v trestnom konaní po novele Trestného zákona, Trestného poriadku, a iných zákonov majú legislatívnu možnosť postihovať protizákonné konanie, ktoré sa deje v rodinách, účinnejšie, ako to bolo v minulosti. Sú trestné činy, v ktorých skutkových podstatách je definované protiprávne konanie voči blízkym osobám a zvereným osobám, odohrávajúce sa v domácnostiach a v rodinách. Bolo prijaté úplne nové znenie skutkovej podstaty trestného činu týranie blízkej osoby a zverenej osoby. Reagovalo na nedostatočnú úpravu trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, ktorá, hoci bola zavedená v roku 1999, iba čiastočne spĺňala požiadavky na ochranu detí, elimináciu násilia a účinné potrestanie páchateľov podľa európskych štandardov. Zaviedli sa kvalifikované skutkové podstaty, ktoré implementujú najnovšie poznatky odborníkov aj medzinárodné záväzky. Bola upravená definícia blízkej osoby, podľa ktorej je možno postihnúť veľký okruh činov násilia páchaného v rodinách, a tak ochrániť obete tohto násilia a odsúdiť páchateľov. Boli sprísnené tresty za páchanie násilia na osobách blízkych a zverených pri trestných činoch týrania blízkej osoby a zverenej osoby, vydierania, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania. V minulosti bola polícia frustrovaná pri riešení mnohých násilných skutkov v rodinách, pretože poškodená osoba musela dať súhlas s trestným stíhaním páchateľa a počas trestného konania mala právo súhlas vziať späť. Teraz polícia koná zo zákona a súhlas poškodeného na stíhanie nie je potrebný. Policajný zbor chce profesionálne pristupovať k riešeniu prípadov domáceho násilia. Sú to však prípady, ktoré patria k najťažším a ich vyriešenie v prospech obetí predpokladá širokú spoluprácu s ďalšími odborníkmi lekármi, učiteľmi, psychológmi, občianskymi združeniami a inými, ktorí pri výkone svojho povolania zistia známky domáceho násilia. Od všetkých aj od príbuzných, susedov aj náhodných svedkov závisí, či predídeme ešte väčšiemu zlu a dokážeme konať v súlade so zákonom a v záujme obetí. 9

11 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Je veľmi dôležité, aby policajti na regionálnej úrovni mali možnosť úzko spolupracovať s organizáciami poskytujúcimi pomoc obetiam, odbormi sociálnych vecí a rodiny, zdravotníkmi, školami, aby sa pomohlo rodinám problémy vyriešiť skôr, ako prerastú do trestného činu. Je dôležité, aby existovali na regionálnej úrovni inštitúcie, ktoré zorientujú samotné obete v ich právach a možnostiach a pomôžu im nájsť odvahu prerušiť bludný kruh násilia. Je dôležité, aby policajti vedeli účinne, profesionálne a v súlade so zákonom riešiť prípady domáceho násilia. Pre policajtov vydal kolektív autorov v rámci projektu ALTERNA Metodiku postupu polície v prípadoch domáceho násilia. Táto príručka má za cieľ pomôcť policajtom prvého kontaktu pri riešení prípadov domáceho násilia. Každý prípad je jedinečný a špecifický a vyžaduje si od zasahujúceho policajta vysokú odbornosť, asertivitu i empatiu. Policajt však už nie je sám, je veľa inštitúcií a občianskych združení, s ktorými môže spolupracovať, a tak pomôcť všetkým zainteresovaným. Preto súčasťou príručky je i adresár inštitúcií, ktoré poskytujú poradenstvo, ale i inštitúcií poskytujúcich služby obetiam násilia. Príručka približuje zasahujúcim policajtom domáce násilie, okolnosti, za ktorých k nemu dochádza, jeho formy. Definuje protiprávne konanie páchateľa, ktoré môže mať podobu priestupku proti verejnému poriadku či občianskemu spolunažívaniu, ale môže prerásť aj do závažnejších podôb trestnoprávneho charakteru, napríklad násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi, nebezpečného vyhrážania, znásilnenia, sexuálneho násilia či sexuálneho zneužívania, a najmä do týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Aby policajti lepšie pochopili situáciu obetí domáceho násilia, ich vnímanie reality, z príručky sa dozvedia o zmenách v psychike obete pod vplyvom domáceho násilia, o tom, ako obeť stráca schopnosť pomôcť si sama. Je tu presne definovaná úloha polície, ktorá má právomoci vyplývajúce jej zo zákona na ukončenie násilného správania páchateľa. Sú tu odporúčania pre políciu, ako postupovať od prijatia oznámenia a počas služobného zákroku. Sú tu upozornenia na detaily, na ktoré sa neraz zabúdalo na vlastnú bezpečnosť, na bezpečnosť pre obete, medzi ktorými môžu byť aj deti, ale aj na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby, proti ktorej smeruje konkrétny služobný zákrok. Najmä v prostredí, v ktorom každý každého pozná je dôležité, aby policajti vystupovali profesionálne a nestranne. V príručke je zdôraznené, že vždy musia vstupovať do konfliktu ako tretia strana, musia zabezpečiť spoluprácu rovnako s oboma stranami konfliktu a zhromaždiť informácie potrebné pre vyriešenie prípadu. Príručka obsahuje veľa cenných rád ako postupovať, keď prídu na miesto, keď dvere ostanú zatvorené, alebo keď ich otvorí násilník a presviedča policajtov, že sa nič nedeje. Je tam upozornenie na skutočnosti, ktoré nikdy nesmie policajt podceniť. Ide o prípady, ak je zjavné, že pred príchodom policajta došlo medzi násilníkom a obeťou k incidentu, ale obeť nechce alebo nemôže túto skutočnosť 10

12 Prístup Policajného zboru k riešeniu problematiky domáceho násilia 1. potvrdiť. Policajt musí zvážiť, či boli naplnené zákonné podmienky na zaistenie násilníka a ak neboli, mal by ho dôrazne upozorniť, za akých okolností môže byť zaistený a že ak bude polícia privolaná opätovne, bude policajt nútený situáciu riešiť účinnejšie. Obeti môže pomôcť i tým, že nechá v schránke, ale ešte lepšie u susedov, informácie a telefónne čísla na dôležité organizácie poskytujúce pomoc obetiam, prípadne informáciu o právach a povinnostiach poškodeného v trestnom konaní aj s kontaktom na príslušné oddelenie PZ. Policajti v minulosti pri zákroku nevenovali dostatočnú pozornosť deťom, pretože deti zvyčajne nie sú hlavnou obeťou ani páchateľom násilia. Ako ukázal prípad v Tušiciach, útočník je násilný aj voči nim, a ak sa vyhráža zabitím detí, keď si myslí, že partnerka ich chce opustiť, môže túto hrozbu vykonať. Deti sú preto tiež vo veľkom nebezpečenstve. Policajt vždy musí zistiť, či sú v dome okrem obete a páchateľa aj deti a presvedčiť sa, či nemajú zranenia a nie sú v nebezpečenstve. Metodika poskytuje policajtom informácie, ako viesť rozhovor s útočníkom i obeťou pri získavaní informácií o konflikte, ale aj pri ďalšej komunikácii pri dokumentovaní skutku. Je snahou polície, aby sa vytvorili optimálne podmienky na to, aby obeť mohla hovoriť otvorenejšie a na druhej strane, aby sa zabránilo stranám konfliktu vzájomne sa napádať, či akokoľvek ovplyvňovať vyjadrenia druhého. V príručke sú upozornenia na chyby, ktorých sa dopúšťajú policajti spochybňovanie vyjadrení obete, obviňovanie, odsudzovanie jej konania či rozhodnutia. Sú tu odporúčania, čo môže policajt pre obeť urobiť poskytnúť jej informácie o ďalších možnostiach, o tom, čo ju čaká, ak sa rozhodne podať trestné oznámenie, ale môže vyjadriť i svoj postoj k násiliu ako k spoločensky neprípustnému konaniu, ktoré je potrebné riešiť. Pri rozhovore s podozrivým mu nesmie policajt dávať dôvod myslieť si, že súhlasí s jeho tvrdeniami, ktorými vysvetľuje svoje konanie, ale je nutné trvať na faktoch o tom, čo sa stalo. Chýb sa policajti dopúšťajú najmä pri rozhovore s násilníkom, ktorého policajt pozná. Je nevyhnutné zachovať si služobný odstup, pri rozhovore vykať a vyžadovať vykanie a úctu, ktorá policajtovi prináleží ako verejnému činiteľovi. Tvorcovia príručky sa usilovali poskytnúť policajtom sumu informácií, rád, postupov pri riešení prípadov domáceho násilia tak, aby dokázali účinne a v súlade so zákonom a spoločenskou situáciou pomôcť zlepšiť situáciu obetiam domáceho násilia a potrestať páchateľov tejto trestnej činnosti. Od nás všetkých profesionálov, ktorí prichádzajú s obeťami do kontaktu pri dokumentovaní, vyšetrovaní a stíhaní trestných činov policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, ale i ďalších odborníkov a širokej verejnosti závisí, či dokážeme upozorniť kompetentné inštitúcie a spoločne eliminovať túto trestnú činnosť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. 11

13 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Domáce násilie štatistický prehľad za rok 2005 Skutok Celkom Obete muži Obete ženy Páchatelia V byte Na verejnosti V byte Na verejnosti Manž. Druh Rodič Dieťa Súr. St. rodič Vražda Ublíženie na zdraví Násilie proti jed. a skup Vydieranie Týranie bl a zv. osoby Poruš. osob slob. Znásilnenie Sex. násilie Vnuk Domáce násilie štatistický prehľad za rok 2006 Skutok Celkom Obete muži Obete ženy Páchatelia V byte Na verejnosti V byte Na verejnosti Manž. Druh Rodič Dieťa Súr. St. rodič Vnuk Vražda Ublíženie na zdraví Násilie proti jed. a skup Vydieranie Týranie bl a zv. osoby Poruš. osob slob. Znásilnenie Sex. násilie

14 Prístup Policajného zboru k riešeniu problematiky domáceho násilia 1. Domáce násilie štatistický prehľad za 1. polrok 2007 Skutok Celkom Obete muži Obete ženy Páchatelia V byte Na verejnosti V byte Na verejnosti Manž. Druh Rodič Dieťa Súr. St. rodič Vražda Ublíženie na zdraví Násilie proti jed. a skup Vydieranie Týranie bl a zv. osoby Poruš. osob slob. Znásilnenie Sex. násilie Vnuk 13

15 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Sources, Forms and Demonstrations of Domestic Violence Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. Bílý kruh bezpečí ČR Domácí násilí (dále také jen DN) je definováno jako opakované, dlouhodobé a zpravidla eskalující násilí fyzického, psychického, sexuálního, sociálního a ekonomického rázu, které vytváří jednoznačně asymetrický vztah a vede ke stabilním rozdělení rolí na násilnou a ohroženou osobu. V tomto příspěvku se pokusím shrnout aktuální poznatky ke třem klíčovým tématům DN: Co víme o příčinách DN? Jaké formy DN rozlišujeme? Jaké jsou projevy DN? DN žije v teorii i praxi zhruba 35 let. V době vzniku problému, t. j. v 80-tých letech dvacátého století, bylo DN vnímáno jako násilí uvnitř rodin anebo intimních vztahů, kterého se dopouštějí partneři (muži) na ženách. Tomu odpovídalyidobové názory na příčiny tohoto jevu. Dnes se definice domácího násilí v bodě ohrožené osoby rozšířila. Je všeobecně akceptováno, že DN může v roli oběti postihnout muže, děti a také seniory. Toto rozšíření kategorií ohrožených osob se přímo promítá do diskuzí o příčinách domácího násilí. Je např. zřejmé, že transgenerační týrání seniorů v rodinách bude mít své specifické a dílem odlišné příčiny, které se neuplatňují u klasického partnerského násilí. Dát jednoduchou odpověď na otázku, co je příčinou DN, je tudíž obtížné. Je evidentní, že DN je komplexní jev, který je sycen různými příčinami. Přesto se v praxi setkáváme s jednoduchými tvrzeními. Uvedu ilustrativně 3 mýty o kauzalitě DN: 1. mýtus: Příčinou DN je špatná reakce oběti na počátky násilí. Lapidárně řečeno DN existuje proto, že si to oběť nechá líbit. Z odborného hlediska je tato úvaha mírně řečeno polemická, přenáší totiž příčinu na oběť, která není schopná si s DN poradit. Teoretické, praktické i morální důsledky této pozice jsou bez nadsázky katastrofální. 2. mýtus: Příčinou DN je tolerance či lépe řečeno nulová reakce společnosti. I toto tvrzení je chybné. Facilitující okolnost je zaměňována za příčinu. Odpovědnost je z násilné osoby přenášena na společnost. 14

16 Příčiny, formy a projevy domácího násilí mýtus: Příčinou DN je kopírování agresivních vzorců z původní rodiny. Ano, v konkrétních případech tomu tak může být. Ale pak dlužíme odpověď na otázku: kde se vzalo DN v původní rodině? Bylo by možné uvést řadu dalších zjednodušujících tvrzení o příčinách DN, jako např. alkoholizace násilné osoby, její nezaměstnanost, konflikty v partnerském vztahu. Ačkoliv jde o významné faktory, ovlivňují pouze projevy DN, t. j. dobu vzniku, startéry jednotlivých incidentů, jejich četnost. Jaké jsou tedy příčiny DN? Jak je objasňována kauzalita DN v současných koncepcích? Na tomto místě je nutné rozlišit akademickou a praktickou perspektivu pohledu. Stručně k diskusi o příčinách DN na akademické půdě. V roce 2004 uveřejnili Donileen R. Loseke, Richard G. Gelles a Mary M. Cavanaugh publikaci s názvem Current Controversies on Family Violence. Její značná část je věnována právě příčinám DN. Publikace dobře vystihuje fakt, že příčiny DN patří i po 35 letech výzkumů a legislativních změn v praxi ke kontroverzním tématům. V současnosti spolu soupeří tři vyhraněné přístupy: psychologický, feministický a sociologický. Psychologický přístup (např. D. G. Dutton a M. Bodnarchuck) vnímá DN jako problém individuálního muže. Za příčiny DN jsou považovány různé poruchy osobnosti a její psychopatologie. Feministky (např. K. A. Yllö) naopak zdůrazňují rodové (generové) nerovnosti jako příčiny DN. Z jejich dílny pochází i známá teorie kola moci a kontroly, která je dnes přijímána obecně i mimo vazby na feministické pozice. V sociologickém přístupu (např. D. R. Loseke) je kladen důraz na analýzu postavení a fungování rodiny v současné společnosti. Proměny rodiny, ochrana soukromí a také tlaky, kterým partnerské soužití čelí, jsou hodnoceny jako zdroje DN. Není divu, že každá ze tří velkých teorií příčin DN čelí kritice a má svou důvodnou opozici. Širokospektrální výklady, reprezentované sociologickým a feministickým přístupem, mají např. problém vysvětlit incidenci DN. Většina mužů (80 %) není násilná, 12 % tvoří občasní zneuživatelé a pouze 8 % mužů spadá do kategorie chronických domácích násilníků. 1 Feministický přístup je navíc konfrontován s problémem, zda násilí žen na mužích má jiné příčiny než domácí násilí v klasickém gardu. Ani psychologický přístup není bez polemiky. Je mu vytýkána přílišná psychopatologizace problematiky (t. j. příčin DN). Experti oponují, že nerozlišuje zdravotní a sociální normu. U některých pachatelů DN se totiž skutečně vyskytují poruchy osobnosti ve smyslu psychopatologie (personality disorders), ale mnoho domácích násilníků nespadá do psychiatrických diagnóz. Na psychopatologii založené typologie (známá je např. bipolární typologie Duttona rozlišující instrumentální neboli kontrolované a impulzivní domácí násilníky) tak nepostihují celé spektrum pachatelů. Kritizován je i fakt, že psychologické výzkumy se týkají mužů, neexistují srovnávací výzkumy o ženách jako pachatelkách DN. 1 ) LOSEKE, D. R. GELLES, R. J. CAVANAUGH, M. M.: Current controversies of domestic violence. UK: Sage Pulications, 2004, s

17 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Posoudit generální přínos tří velkých koncepcí o příčinách DN je obtížné. Kam máme vlastně vrhnout nejsilnější investice k potírání domácího násilí? Mnoho expertů i laiků preferuje psychologickou perspektivu, protože nabízí jednoduché řešení, t. j. individuální terapii. Feministický i sociologický přístup atakují normy, kulturní standardy atp. Ty měnit je v praxi obtížnější. Pokud shrneme diskusi o příčinách DN, dospíváme momentálně k následujícímu závěru. Z pohledu praxe je užitečné vycházet z integrujícího modelu, který kombinuje akademické teorie o příčinách DN. Takový model sice rezignuje na přísně kauzální přístup, protože směšuje příčiny, zdroje i facilitující okolnosti, ale zato dobře postihuje všechny faktory, které se na vzniku DN podílejí. Integrující model identifikuje 4 roviny kauzálních činitelů DN: makrosystémové faktory (společenské normy, předsudky atp. související s DN, reakce společnosti na DN), exosystémové faktory (postavení a problémy rodin, reakce institucí na DN), mikrosystémové faktory (moc a kontrola uvnitř rodin, typy interakce), individuální (ontogenetické, psychologické) faktory hlavních aktérů DN. V konkrétním živém případě může být váha těchto faktorů různá. S DN se například můžeme setkat i v rodinách, které jsou materiálně velmi dobře situovány a nečelí tudíž žádným vážným stresům (t. j. faktory na exosystémové úrovni odpadají). Pro praxi tedy platí, že při řešení jednotlivých případů je nutné zjišťovat kauzální souvislosti velmi pečlivě, chceme-li stopnout DN, ochránit ohrožené osoby a poskytnout všem zúčastněným účinnou pomoc. K druhé a třetí otázce: formy a projevy domácího násilí Základní formy DN jsou notoricky známy. Stručně je připomenu: fyzické násilí (zanechává zpravidla viditelné stopy ve formě tělesných poranění), psychické, též emocionální násilí (označované též jako neviditelné násilí), sexuální násilí (od omezování osobní svobody až po znásilňování v partnerském vztahu), sociální násilí (t. j. kontrola a omezování sociálních kontaktů, sociální izolování oběti), ekonomické násilí (odejímání finančních prostředků, přinucení oběti k tomu, aby násilníka finančně zajišťovala). Původně se výzkumy zaměřovaly na zjištění četnosti těchto základních forem a jejich kombinací. Získané výstupy byly opakovaně prezentovány v literatuře 16

18 Příčiny, formy a projevy domácího násilí 2. (viz např. výzkum STEMu pro BKB a Philips Morris v ČR z roku 2001 a replika z roku 2006). 2 Výčet jednotlivých forem DN lze dnes považovat za ukončený. Současně je třeba zdůraznit, že formy domácího násilí patří ke klíčovým poznatkům teorie o DN. Dobrá znalost uvedených forem je totiž klíčová pro všechny, kdo díky své profesi přichází do kontaktu s DN. Zjistit a přesně popsat formy DN by měli umět policisté a další orgány činné v trewstním řízení stejně jako pracovníci z oblasti sociálních služeb. Identifikace forem domácího násilí v živém případě poskytuje jasný obraz o chování násilné osoby. Veškeré další kroky policie, justice i poradenské sítě a terapeutických středisek pro oběti i pachatele se musí odvíjet právě od zjištěných informací o tom, jak se domácí násilí v daném vztahu projevuje. Konec konců i zákonná opatření k ochraně oběti, jako je institut vykázání, jsou přímo odvislá od zmapování forem a projevů domácího násilí. V posledních zhruba 5 letech se ve výzkumech DN objevuje nová tendence. Aktuální studie usilují o komplexnější přístup tím, že se snaží postihnout celistvé vzorce (podoby) DN. Vedle vyjmenovaných forem proto přihlížejí i k četnosti jednotlivých incidentů a také k jejich intenzitě (t.j.stupnizávažnostizhlediskanásledků pro oběť) a dále k vývoji DN na časové ose. Výsledkem jsou klasifikace vzorců či typů DN. Vzniká tak diferencovanější, plastičtější obraz DN. Ten umožňuje také lépe diferencovat strategie intervence směřující k obětem i pachatelům DN. V tomto příspěvku nabídnu pro ilustraci tři pokusy o klasifikaci různých variant DN. Výzkumy pracující s kriteriem četnosti a intenzity jednotlivých incidentů poukazují na existenci 3 základních typů (vzorců) domácího násilí: 1. DN založené na ojedinělých incidentech s malou intenzitou, 2. DN založené na incidentech se střední četností i intenzitou, 3. DN založené na incidentech s vysokou četností i intenzitou. S vysokou rozvodovostí (76 %) se setkáváme pochopitelně u třetího vzorce. Právě u těchto podob DN je závažný i následující problém týkající se úpravy vztahů násilného partnera (otce) s dětmi po rozvodu manželství. Sofistikovanější klasifikaci opřenou o empirický výzkum nabídla finská autorka M. Piispa. Přihlížela i k délce trvání DN a rozlišila 4 nejčastější varianty: Episode in the past (DN představuje epizodu, uzavřenou kapitolu partnerského soužití), 2 ) Téže Straus, M. A. Gelles, R. J. Physical violence in American families: Risk factors and adaption to violence. New Brunswick : Transaction, 1990; Tjaden, P. Thoennes, N. Prevalence and consequences of male-to-female and female-to-male partner violence as measured by the National Violence Against Women Survey. Violence Against Women, 2000, č. 6, s ; Van Dijk, T. et al.: A National Study of the nature, Size and Effects of Domestic Violence in the Netherlands. European Journal on Criminal Policy and Research, 1998, roč.6, č.1, s

19 DOMÁCE NÁSILIE NOVÁ PRAX A NOVÁ LEGISLATÍVA V EURÓPE Mental tortment (DN je založené na dlouhodobém, ale výlučně psychickém týrání), Short history of violence (DN se koncentruje do občasných krátkých úseků, následují dlouhá období klidu. Doprovází zejména partnerské svazky s tradičním pojetí rodiny, kde se žena podřizuje muži.), Partnership terrorism (dlouhodobé, závažné, chronické DN). 3 M. P. Johnson a J. M. Leone rozlišují 2 základní typy DN a to podle motivace, konkrétně podle toho, jakou roli hraje uplatňování moci a kontroly při vzniku DN: Intimate terrorism U tohoto vzorce je DN nástrojem pro udržování moci a kontroly nad obětí. Partnerský vztah je silně asymetrický. DN bývá navíc spojeno s despektem a problematickými postoji vůči ženám. Situational či common couple violence Pod tímto vzorcem se skrývá DN, které je vázáno na probíhající konflikty ve vztahu. Vyhrocení konfliktu přerůstá do násilných incidentů. Násilí i v tomto případě znamená uplatňování moci a převahy, ale není spojeno s despektem a devalvujícími postoji vůči oběti. Autoři se domnívají, že nejde o tak závažný typ domácího násilí jako v prvním případě. 4 Rozlišování celistvých vzorců DN má značný praktický význam. Diagnostika konkrétního typu DN v živém případě totiž umožňuje lépe stanovit správnou strategii intervence vůči všem aktérům DN než pouhé zmapování jeho forem. Je totiž rozdíl, zda DN v libovolných formách se odehrává s malou či vysokou intenzitou a četností. Konec konců i metoda SARA (Spousal Assault Risk Assessment) pracuje s kriteriem četnosti a intenzity fyzického násilí a vážného vyhrožování. Problémem je samozřejmě současná pluralita klasifikačních přístupů. Do budoucna lze očekávat, že analogicky jako u tématu příčin se prosadí pro praxi použitelný model, který bude kombinovat ta kriteria a znaky, která jsou pro management živých případů DN nejefektivnější. Závěr I po více než 30 letech bádání zůstává problematika příčin a vzorců či typů DN otevřená pro nové poznatky. Pokroky, které jsme zaznamenali na úseku legislativy (t. j. přijímání specifických zákonů na ochranu rodiny před domácím násilím v zemích EU) otevírají prostor pro další posuny jak v teoriích o DN, tak v praxi při poskytování pomoci přímým i nepřímým obětem, ale i pachatelům DN. 3 ) PIISPA, M.: Complexity of Patterns of Violence Against Women. J. Violence Against Women, 2002, vol. 8, s ) JOHNSON, M. P. LEONE, J. M.: The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Coule Violence. Journal of Family Issues, 2005, č.3, s

20 Literatura: Příčiny, formy a projevy domácího násilí ČÍRTKOVÁ, L.: Forenzní psychologie. Plzeň : Nakl. Aleš Čeněk, JOHNSON, M. P. LEONE, J. M.: The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Journal of Family Issues, 2005, č. 3, s LOSEKE, D. R. GELLES, R. J. CAVANAUGH, M. M.: Current controversies of domestic violence. UK : Sage Pulications, PIISPA, M.: Complexity of Patterns of Violence Against Women. J. Violence Against Women, 2002, vol. 8, s STRAUS, M. A. GELLES, R. J.: Physical violence in American families: Risk factors and adaption to violence. New Brunswick: Transaction, TJADEN, P. THOENNES, N.: Prevalence and consequences of male-to-female and female-to-male partner violence as measured by the National Violence Against Women Survey. Violence Against Women, 2000, č. 6, s VAN DIJK, T. et al.: A National Study of the nature, Size and Effects of Domestic Violence in the Netherlands. European Journal on Criminal Policy and Research, 1998, roč. 6, č. 1, s

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie FF UK Praha. jiri.burianek@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie FF UK Praha. jiri.burianek@ff.cuni.cz Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie FF UK Praha jiri.burianek@ff.cuni.cz Cíle Na základě poznatků z výzkumu popsat rozmanité formy překračování norem v každodenním životě Z hlediska prevalence

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN

Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN Struktura příspěvku Zaměření referátu Pohled na fenomén tzv. problematického

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Příručka ke kurzu POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ pro pracovníky pomáhajících profesí Zpracovala Persefona, o. s. v rámci projektu Zvyšování kvality sociálních služeb v péči o oběti domácího násilí. Tento

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách

Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách Projekt : Asistence lidem s disabilitou při katastrofách Evropská síť pro psychosociální krizové řízení European Network for Psychosocial Crisis

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE. Ladislav Timu ák

SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE. Ladislav Timu ák TRITON SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE Ladislav Timu ák SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE LADISLAV TIMU ÁK TRITON Ladislav Timu ák SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,

Více