2009, roč. 3, č. 3. Marková, Ivana 1. Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia, stran.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2009, roč. 3, č. 3. Marková, Ivana 1. Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia, 2007. 284 stran."

Transkript

1 Marková, Ivana 1. Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia, stran. 2009, roč. 3, č. 3 Před časem vyšla kniha české psycholoţky Ivany Markové Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli (Praha: Academia, 2007). Protoţe představuje jedno z nejoriginálnějších původních děl v české psychologii vůbec, bylo by svého druhu ignorantstvím nekomentovat ji v odborném tisku několika různými recenzemi. Československá psychologie přinesla recenzi profesora Janouška. Sám jsem se ke knize vyjádřil diskusním příspěvkem (Vybíral, 2009). Troufám si zde předpovědět, ţe půjde v budoucnu o vyuţívaný citační pramen všemi, kdo se zabývají mentálními a sociálními reprezentacemi, psycholingvistikou a filosofií jazyka, kdo se věnují diskurzivní psychologii, komunikaci nebo psychosémantice. Pasáţe v první polovině knihy představují nutný základ pro kapitoly, které přijdou po nich. Sám jsem učinil zkušenost, ţe teprve při důkladném a pomalém čtení či spíše studiu knihy Ivany Markové jsem si uvědomoval systematickou trpělivost a vzdělanost, s jakou vystavěla první tři uvozující kapitoly. Slovo uvozující patří do uvozovek, neboť tyto kapitoly v knize zabírají 120 stran (oproti 140 stranám následujících 5 kapitol). Marková potřebovala objasnit svoje východiska, to, na co navazuje a co přehodnocuje mimo jiné proto, ţe to před ní v české kognitivně sociální psychologii nikdo neudělal. V kapitole 1 se autorka vypořádává s tradicí zaloţenou Platónem a Descartem a obohacenou Chomskym, Fodorem a dalšími. Věnuje pozornost a také kritické komentáře de Saussurovi, Piagetovi a Gergenovi. Představuje myšlenková východiska, podle nichţ existují v lidské mysli jisté univerzálie, o něţ se myšlení opírá a kterými disponuje. Má na mysli univerzálie jiţ vrozené, neměnné, nebo třeba pravdivě reprezentující realitu. Utkává se zde i s relativismem K. Gergena, který označí za němý k ontologii a destabilizující všechny druhy poznání, tedy v jistém smyslu jako absolutně relativistický (s. 40). Zde si nejsem jist, zda tato zkratka o Gergenově pozicích můţe být označena za nejvýstiţnější. (Gergenovým pozicím v psychologii jsem se věnoval jinde: Vybíral, 2006.) Přestoţe I. Marková oznámí, ţe mentální reprezentace jsou zcela irelevantní k tématu její knihy (s. 30), musí i tento pojem vyjasnit. Zásadní pro sledování další linie knihy je proto pasáţ nazvaná Co mentální reprezentace reprezentují? (s ). Z celku první kapitoly zazní v závěru stanovisko: naše mysl není mechanický počítač, nepředstavuje (jen) stabilní systém, nesleduje jen ekvilibraci či se nevyznačuje (lineární) teleologičností. Naše mysl je zasazena do dialogu myšlenek. A pojímáme-li myšlenky jako události a aktivitu, pak naše mysl není nějaký mechanismus psychiky, ale událost v ustavičném napětí a změně (s. 49). První kapitola představuje obtíţnou četbu srovnatelnou se studiem filosofie. Troufám si tvrdit, ţe kdo zná z psychologie jen popularizační příručky, encyklopedičností se vyznačující učebnice či statizující slovníky, bude mít velký 1 Ivana Marková je emeritní profesorka sociální psychologie na Univerzitě ve skotském Stirlingu ve Velké Británii. Přednáší také v Institutu sociální psychologie na Londýnské škole ekonomických a politických věd (London School of Economics and Political Science). Je zvolenou členkou Britské Akademie v Londýně a Královské společnosti v Edinburgu. Je členkou Wolfson College na Univerzitě v Cambridgi. Ţije v Paříţi a v Cambridgi. 83

2 problém se kapitolou prokousat. Naopak ten, kdo se setkal např. s Platónovými dialogy (se Sókratem) či Chomského texty o lingvistice, kdo jiţ studoval Piageta nebo jiné prameny v kognitivní psychologii či konstruktivismu, zaţije pocit osvěţení. Takovéto zčásti bilancující, zčásti problematizující texty potřebujeme! K překladu do češtiny mám drobnou námitku k termínu základové epistemologie. V angličtině Marková uţívá termín foundational a myslím, ţe bylo moţno uvaţovat o jiném překladu. V soudobé filosofické češtině není přívlastek základová ve spojení s epistemologií zaveden. Tři filosofové, které jsem oslovil, ho glosovali spíše odmítavě (viz konzultace s F. Karlíkem, J. Hrochem a O. Majerem). Překladatelka zavedla neologismus a ten, jako kaţdé nové zavedené sousloví, má niţší, resp. nízkou a nezavedenou denotační potenci. Coţ je pro výklad podstatné myšlenky škoda! Kapitolu druhou věnovala autorka antinomiím. Ve své knize Psychologie jinak (2006) jsem protikladům a dichotomizaci v psychologii věnoval samostatnou krátkou kapitolu i úvahy v kapitolách dalších. Vím dobře, ţe text Markové, systematicky představující dva mody zacházení s antinomiemi (řecký aristotelský a čínský), nemá v české psychologické literatuře precedens. A zdá se mi věcí zásadní, ţe byl sepsán a do knihy zařazen. Pro Markovou představuje existence protikladů (opozit) v našem myšlení základní kameny dialogičnosti a dialektičnosti (v) naší mysli. Dobře rekonstruuje, jak aristotelská řecká vzdělanost odmítla Hérakleita (předsokratovství) a jak protiklady zafixovala jako kontradiktorní ve smyslu buď platí to, nebo platí opak. I kdyţ kromě vylučujících se protikladů disponuje naše mysl i opozity relačními (studený teplý), častěji zdůrazňují opozita v párech v evropské tradici myšlení odlišování, oddělování a rozlišování. V čínské tradici tomu bylo a je jinak (s řadou dalších konsekvencí I. Marková připomíná např. dopady na jiné medicínské pojetí těla a duše). Čínští filosofové konstituovali protikladnost jako vzájemnou závislost a dokonce jako zaměnitelnost. Atributy věcí nejsou stálé, neustále se mění. Pro Markovou plodí antinomie v mysli napětí a dobře slouţí dialogičnosti: antinomie provokují argumentaci. Přiklání se ke stanovisku čínskému, či chceme-li hérakleitskému a jungovskému. Tedy k tomu, ţe jedna strana opozitního páru nemůţe existovat bez druhé. Dále k tomu, ţe v napětí, které vytváří našemu myšlení vnucované vylučování, v napětí, jeţ otřásá zdánlivou neměnností a v ochotě ke sjednocování a problematizování protikladů spočívá naše myšlení. Dodávám: naše zralé myšlení. Shledávám na stanovisku I. Markové velké pochopení pro dobré, prospěšné vyuţití antinomií. Sám jsem se věnoval spíše rizikům strnulosti, jestliţe protiklady budeme vyuţívat ke klasifikacím v psychologii (Vybíral, 2006). Je určitě zásadní, bereme-li antinomii introverze extraverze jako relační, jako svého druhu schéma typu jang jin, nebo napomáháme-li naopak k ustrnutí této antinomie a k vyhrocování v duchu: buď je člověk introvert, nebo je extravert. Jakkoliv se tento vyhraněný příklad můţe jevit aţ absurdním, bohuţel to, ţe velká část psychologů podobně zachází s protiklady, je dostatečně známé. Za velmi uţitečnou povaţuji pasáţ na stranách Autorka upozorňuje na to, ţe jiţ řecké filosofické myšlení zavedlo do našeho tradičního myšlení dávání přednosti jednomu před druhým. Jinými slovy: upozorňuje na důleţitý fakt, ţe antinomie, v nichţ a jimiţ myslíme, nejsou neutrální co do hodnocení skutečnosti. Jedna strana páru často představuje to, co je správné, druhá strana to, co není 84

3 správné. Je-li správné stabilní, automaticky degradujeme nestabilní. To, čemu tato tradice napomohla a k čemu v našem myšlení dochází, popisuje Ivana Marková takto: Polarita uţ nebyla zapotřebí a mohla být zredukována na onu správnou komponentu, protoţe pouze správná komponenta měla význam... Správná komponenta formovala základ myšlenky. (Marková, 2007: 69). Pro čtenáře moţná aţ překvapivě věnuje I. Marková čtyři strany také magii a tzv. spekulativnímu mysticismu. Připomíná Jakuba Böhma (autora spisu Mysterium Magnum), jeho dialektiku a vliv na Newtona či Hegela. Při probírání Kanta a hlavně Hegela je čím dál zřetelnější, čemu autorka straní. Je to dialektické myšlení, bez jakéhokoliv druhu mechaničnosti: toto myšlení autorce pomůţe vysvětlit sociální poznávání zaloţené na změně. Především proto si připravuje v knize toto předpolí, jakkoliv si uvědomuje, ţe si z historických období filosofie vybírá jen ty aspekty a interpretace, které mají význam pro naši vlastní teorii (Marková, 2007: 78). V tom, jak charakterizuje pozici např. Kanta co se týče antinomií, uznává, ţe zjednodušuje. V kapitole třetí autorka téma antinomií dále sleduje, a to zejména v dílech lingvistů. Marková připomíná filosofy Vica, Herdera a Humboldta a věnuje se jazykovědcům Saussurovi, Mathesiovi, Jacobsonovi a Karcevskému. V textu této kapitoly najde zájemce důkladně rekonstruovaný příběh antinomičnosti jazyka a řeči. Jazyka jako jednak kolektivní manifestace, jednak manifestace individuální, vyvíjejícího se v antinomii statičnosti a dynamičnosti. Všímá si existence jazyka a řeči, a znovu: opozic a odlišností. Autorka dokáţe dohledávat v historii jazykovědy počátky úvah o metakomunikaci, počátky teorie řečových aktů nebo např. analýzy konverzace. Za velice zásluţné povaţuji probrání odkazu málo známého Karcevského (strany ). S odvoláním na tohoto lingvistu připomíná I. Marková, ţe mluvčí pouţitím slova vţdy vytváří novou reprezentaci konkrétní situace a ţe kdykoliv pouţijeme totéž slovo, získá mírně odlišný význam a smysl díky intonaci, okamţitému lingvistickému kontextu, diskutovanému tématu apod. Jinak řečeno: dialogičnost a v něm diskutované téma pozměňuje významy slov! Řeč pozměňuje jazyk jakoţto systém znaků. Kaţdý znak má mnoho potenciálních funkcí, není určen jen k tomu, aby poskytl jednu informaci. Atd. Pro někoho základy, ale vysoce kultivovaně podané. Na konci třetí kapitoly nacházíme jiţ téma dialogičnosti a myšlení prostřednictvím úst. Ve čtvrté kapitole je dialogičnost pasována na ontologii. S odkazem na ruského literárního vědce Bachtina se stěţejním krédem stává: Být znamená komunikovat. Tato premisa není ovšem aţ bachtinovská. Ve filosofii ji vyjádřil jinými, zárodečnými slovy v první polovině 18. století George Berkeley. Autorka napadá rozdělení já / oni, resp. ego-alter (druzí) v otázkách a vývodech typu: Jak mě druzí ovlivňují.... V těchto místech (od strany 126) připomene text knihy několikrát mnohé postuláty systémového pohledu na komunikaci, obsaţené např. v knize Pragmatika lidské komunikace (Watzlawick et al.) nebo postuláty systemické terapie. Ivana Marková zůstává psycholoţkou, resp. mnohem spíše filosofkou jazyka ; explicitní odkazy např. k systemické terapii v její knize nenajdeme. Přesto její výklad můţe být pro některé psychoterapeuty uţitečný. Mimo jiné tím, jak někdo podobně uvaţuje v jiném světě : ve světě akademické vědy. 85

4 Rozhodně by bylo moţné vysledovat obdobné pozice kupř. Markové a postmoderní psychoterapeutky Harlene Anderson (2009). Dialogičnost zdůrazňuje vzájemnou závislost v našem myšlení, v dialogu dvou lidí nejde dost dobře přisuzovat něco jednomu ze dvou a něco jiného jen tomu druhému. Člověk jako jednotlivec není ohraničen od druhých. Naopak! Paradoxně, píše Marková, ho jakoţto jednotlivce identifikuje dialogičnost (srov. str. 127). Odkaz na vyjednávání si svých pozic v dialogu (s. 128) upomíná psychologii R. Harrého (srov. např. Harré, Gillett, 2001). Názorné příklady snesené ke vnucování vlastního významu v komunikaci (s ) jsou dobrým doplňkem k lingvistickým teoriím významů a metafor. Čtvrtá kapitola je věnována příkladům, které autorka načerpala z Orwella, Havla a Joyceho. Tyto příklady zmiňuji a diskutuji nad nimi v jiném svém textu a mohu čtenáře odkázat na něj (Vybíral, 2009). Protoţe se nechci opakovat, zde jen stručně zdůrazním, ţe tyto pasáţe patří k velmi důleţitým interpretacím Ivany Markové toho, co s jazykem, komunikací a dialogy dělá na jedné straně zřeknutí se zodpovědnosti za to, co říkám; na druhé straně lpění na zodpovědnosti a autentičnosti. Příklady Havlova vedoucího prodejny a Joyceho Štěpána Dedalla jsou příklady dvou moţností lidské volby. První modelová postava volí mezi vyvěšením sloganu Proletáři všech zemí, spojte se! do výlohy a (snad) nevyvěšením; druhý aktér volí mezi vyhověním a nevyhověním umírající matce. Všichni známe situace, kdy s někým mluvíme jen na oko, nebo kdy říkáme to, co si nemyslíme. Známe i své reflexe vyprázdněného jazyka, jazyka dřevěného a toporného, jazyka všeobecných termínů nebo jazyka, který maskuje, protoţe právě k tomu účelu je vyuţíván. Marková za nás (moţná?) pojmenovává některé povědomé reflexe. Povaţuji pasáţe o nekomunikativní komunikaci za zásadní. V páté kapitole (nese název Sociální reprezentace: staré a nové ) se Ivana Marková vypořádává s pojetím Durkheimovým ( ). Postupně se kapitola mění v traktát o odlišnosti vědeckého poznání a poznání běţně sdíleného. Samozřejmostí je nejenom autorčino zastání se běţně sdíleného poznání, které na rozdíl od řady předchozích sociologů a psychologů nepojímá jako méněcenné; ale i prohlášení o dialogické racionalitě tohoto poznání, do něhoţ se rodí kaţdý z nás. Zásadní je pasáţ na straně 186 formulující dvě konkurenční ontologické hypotézy tedy hypotézy o tom, co je člověk. Rodí se naše racionalita z naší (individuální) mysli, z naší individuální zkušenosti jak říká jedna hypotéza? Nebo se rodí z ustavičně neustáleného, nejistého a neklidného pulzování mezi ego alter, jak autorka znovu opakuje? Na řadě míst knihy se I. Marková rozhodla pro jednoznačná tvrzení o ontologii komunikace (tou je ego-alter), o dialogičnosti jako základní charakteristice myšlení (srov. strany 123, 153 a na řadě jiných míst). Podstatná pro její následná tvrzení a jiţ širší vývody širší ve smyslu např. sociálně psychologických interpretací je obrácení naruby argumentu na straně 123. Aţ dosud tvrdila, ţe myslíme a komunikujeme v antinomiích. Obrácením naruby se z antinomií stává ontologie, jinými slovy: podstata myšlení, dialogičnost předchází myšlení a komunikaci, předchází dialektiku (s. 132). Dialektičnost sama je bytím. Právě toto tvrdí Marková, která bere za slovo Bachtina. Sledujme vztah, který před námi rozebírá: a) dialogičnost generuje myšlení; b) dialogičnost vyjadřují antinomie. 86

5 Mám k tomu, snad pouze drobnou, námitku. V řadě míst dochází nutně ke zjednodušení. A tam se mi chce namítnout: Myslíme přece i bez simultánní opozičnosti! Příklady dlouhý krátký nebo drahý levný jsou přesvědčivé příklady pro myšlenku, ţe jiţ pouhé zmínění jedné poloviny páru nevyhnutelně přivolává druhou (s. 111). Jistě, Marková zde předkládá především teorii Romana Jacobsona, jemuţ se dle autorky rozebírání opozic stalo téměř obsesí. Ale nenašli bychom také případy, kdy zmínka jedné strany nepřivolá nevyhnutelně v určité situaci, v určitém dialogu stranu druhou? V 5. kapitole najdeme několik výstiţných charakteristik sociálních reprezentací. Ačkoliv Marková odmítá tzv. operacionalizaci tohoto dynamického a proměňujícího se pojmu, nevyhýbá se tomu, aby sociální reprezentace vysvětlila. V závěru kapitoly připomíná, co je podstatné: jakkoliv se pojem sociálních reprezentací zdá aţ univerzálně pouţitelný a jakoţto koncept je teorie sociálních reprezentací... kandidátem... [na] teorii sociálního poznání (s. 176), I. Marková neopomene zdůraznit, ţe ne všechno je sociální reprezentace (s. 192). Tomuto konceptu musíme porozumět, abychom ho pouţívali správně. Něco jiného je diskurz, něco jiného řečová praktika. V triádě, jíţ je věnována kapitola následující, je něco jiného ego, něco jiného alter a něco jiného objekt... sociální reprezentace. Předpokládám, ţe šestá kapitola měla být pro pochopení teorie Ivany Markové o dialogičnosti jakoţto základu utváření sociálních reprezentací stěţejní. Znovu se vymezuje vůči tradiční epistemologii, která logicky dospívala k existenci mentálních (individuálních, zrcadlících) mentálních reprezentací světa. Dostává se k různým napětím mezi prvky triády (ego alter objekt); a čtenář se také dočká objasňování a výkladu na příkladech. Příklady a výklad není zrovna snadné sledovat, ani zcela pochopit, za coţ můţe jednak volba situace dialog s člověkem postiţeným mozkovou obrnou a za druhé např. jiţ jen to, ţe si některé objekty, na něţ odkazuje, na stránkách nemůţeme prohlédnout (např. obrázek kuchyně viz 207; zde autorka profesionálně zmiňuje, ţe nedostala povolení k jeho přetištění; nebo reprodukce obrazu Hanse Holbeina ml. viz strany 213). To, proč se vyvrcholení knihy zdařilo jen zčásti, je podle mého názoru způsobeno (chce se napsat: jak jinak než...) jazykem. Dialogickým jazykem se čtenářem. Ivana Marková se opakovaně snaţí objasnit napětí v triádě ego alter objekt, ale volí pro toto objasnění stále táţ slova. Krouţí jedním jazykem kolem jednoho a téhož. Naduţitými slovy se stala slova hranice a měnit se (srov. např. strany ). Opakovaně se nám dostává takového popisu reality, v níţ se objekt ustavičně mění (např. jídlo), a přitom sociální reprezentace tohoto objektu má ustavičnou, kulturně schematizující tendenci ke stabilizaci a k ohraničení tohoto objektu. Důleţitý odkaz na hranice však zůstává fluidní, nevykrystalizuje do jasnějšího vodítka pro to, co si pod takovou hranicí sociální reprezentace máme představit. Příliš nepomáhá ani antinomické pouţití pojmů skutečnosti a potenciální skutečnosti (s. 217) nebo samozřejmosti a tematizovanosti (s. 212). Mám za to, ţe zde jazyk Ivaně Markové zčásti přestal slouţit. Není to snad ovšem známý paradox metakomunikace, zmíněný P. Watzlawickem et al. (1967/1999)? Vypovídat o jazyce můţeme zase jen týmţ jazykem, coţ samo o sobě činí z metakomunikace něco odlišného např. od meta-matematiky. Jazyk je součástí sociální reprezentace světa, je nositelem sdělnosti a srozumitelnosti, je nositelem výkladu o reprezentacích. Přitom sám je takovouto reprezentací. 87

6 Autorka to měla nesmírně těţké, chtíc nám vysvětlit nuance své teorie poznání. Obstála se ctí. Ale bylo by nefér ke čtenáři této recenze zamlčet před ním, ţe autor recenze všemu v knize I. Markové neporozuměl. A to přesto, ţe se snaţil. A ţe si uvědomil, ţe i toto nedorozumění, toto napětí, se pokusila ve svém teoretickém konceptu Marková modelovat a zpřístupnit. Moţná tedy tento paradox na několika místech jiţ málo sdělné, málo srozumitelné metakomunikace o komunikaci, je dobrým příkladem faktu, že v takovémto světě mluvíme s druhými, posloucháme, pokoušíme se porozumět. Nikdy neporozumíme všemu. Něco v knize I. Markové ještě objasňují následující stránky: poté, co došlo ke zmíněnému naduţívání slova hranice, najdeme uţitečnou pasáţ o hlubokých přesvědčeních. Ale mám za to, ţe probrání lidských přesvědčení je odkázáním jen na jedno z moţných ohraničování objektů světa. Neohraničujeme objekty světa jen svými přesvědčeními. Soustřeďme se však na to, co je důleţitější: Na přesvědčení zde autorka odkazuje jako na klíčový základ sociální reprezentace, a to základ, který lze stavět po bok poznání. Sociální reprezentace světa (událostí, minulosti, objektů atd.) jsou zaloţeny nejenom na jejich poznání, ale i na našich přesvědčeních o nich. Řadu příkladů nabízí politika. V souladu s jedním Moscoviciho esejem uvaţuje Marková o tom, jaká byla sociální reprezentace disidentského hnutí u nás či v SSSR, co to byl ţivot v pravdě apod. Kniha vrcholí kapitolou sedmou. Tato kapitola (strany 229 aţ 259) by si zasluhovala samostatný recenzní komentář. Jen krátce: V úvodu najdou čtenáři pětistránkovou pasáţ o dvou sloţkách sociální reprezentace (stěţejní jádro a periferie), tedy původní, klasickou teorii sociálních reprezentací. Tato část knihy se nabízí jako uţitečný školní výklad, jako povinná četba. Pasáţ, která následuje a která je věnovaná Moscoviciho přepracování původní teorie pomocí pojmů témata a tematizace, je jiţ silně kontaminována tím, co Marková zastává v celé své knize: Myslíme v antinomiích (např. my oni; jedlé nejedlé; člověk zvíře). Dalo by se Ivanu Markovou trochu pozměnit a napsat v jejím duchu, ţe: antinomie nám umoţňují vůbec myslet. Takţe sociální reprezentace jsou vytvářeny kolem antinomií, kolem dialogu témat. Protiklad, rozpor, napětí a dialog se staly základem sociálně psychologického stanoviska Ivany Markové. Jsem rád, ţe napsala, ţe některé antinomie nemusejí být tematizovány během našeho ţivota (s. 240). Přesto autorka zastává: jsou v základech našich přesvědčení, v základu našeho poznávání, jsou v základech našich debat a sporů. Kniha končí záţivnými příklady náměty na esejistickou debatu či na seminární práce studentů. Barva a co barva či její označení symbolizuje (reprezentuje). Důleţitost sociálního uznání druhými; důleţitost cti. Pošramocená sebeúcta. Důstojnost. Sociální reprezentace nemocí (AIDS) nebo hesel jako návrat do Evropy. Termínů jako demokracie, normalizace. Sociální reprezentace světa a jak je vyrábí propaganda. Je tu řada moţností a vodítek, kde, co a kudy zkoumat v duchu teze o dialogičnosti. Ivana Marková má velký dar: sáhnout po vhodném příkladu. V tomto smyslu nás velmi příjemně provází sloţitým výkladem, vyuţívajíc spousty kulturních, historických a politických odkazů (v závěru knihy se setkáme např. s příkladem z filmu Kolja). Text vůbec není jen sociálně psychologický. Je to kniha patřící do psychologie kulturní a psychologie politické, do psychologie rozebírající sociální současnost a také psychologie vykládající sociální historii. 88

7 Ivana Marková na jednom místě knihy uvedla, ţe dialogická triáda není empirická danost, ale konceptuální konstrukt, který jí umoţňuje generovat myšlenky a nápady (srov. s. 212). Díky triádě já druzí objekt(y) vygenerovala myšlenek a námětů více neţ dost. Za to zaslouţí nejenom to, abychom jí poděkovali, ale především, abychom v jejím díle pokračovali. Literatura Anderson, H. (2009). Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii. Brno: NC Publishing. Berkeley, G. (1995). Pojednání o základech lidského poznání. Praha: Svoboda. Harré, R., Gillett, G. R. (2001). Diskurz a myseľ. Úvod do diskurzívnej psychológie. Bratislava: PhDr. Milan Štefanko IRIS. Janoušek, J. (2008).. Československá psychologie. LII(6), str Vybíral, Z. (2006). Psychologie jinak. Praha: Academia. Vybíral, Z. (2009). Dialog inspirovaný dialogičností podle Ivany Markové. Československá psychologie, LIII(3). Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (1969). Menschliche Kommunikation. Bern: Hans Huber (česky: Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999). Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. Katedra psychologie FSS MU, Brno Recenzní stať vznikla v rámci plnění výzkumného záměru VZ na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vybíral, K. (2009). Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli [recenze]. E-psychologie [online]. 3(3), [cit. vloţit datum]. Dostupné z WWW: <http://e-psycholog.eu/pdf/vybiral-rec.pdf>. 89

Logika jako součást předmětu Základy společenských věd

Logika jako součást předmětu Základy společenských věd UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta Katedra logiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Logika jako součást předmětu Základy společenských věd Autor: Petr Jansa Vedoucí práce: RNDr. Kamila Bendová, CSc. Praha 2003

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Veronika Frantová Místní referenda v ČR optikou kulturní sociologie Diplomová práce Praha 2009 Autor práce: Veronika Frantová

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Program Filosofie pro děti a jeho vliv na vývoj verbálního projevu dětí mladšího školního

Více

KOMUNIKACE VE VĚDĚ A VÝZKUMU. Dana Pokorná Kateřina Ivanová

KOMUNIKACE VE VĚDĚ A VÝZKUMU. Dana Pokorná Kateřina Ivanová KOMUNIKACE VE VĚDĚ A VÝZKUMU Dana Pokorná Kateřina Ivanová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin

Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav religionistiky Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin dizertační práce Autor: Dušan Vávra Školitel: doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Brno

Více

MASOVÁ SPOLEČNOST JAKO PŘEDPOKLAD VZNIKU TOTALITARISMU

MASOVÁ SPOLEČNOST JAKO PŘEDPOKLAD VZNIKU TOTALITARISMU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce MASOVÁ SPOLEČNOST JAKO PŘEDPOKLAD VZNIKU TOTALITARISMU František Jan Mašek Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Kateřina Novotná

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Kateřina Novotná Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Psychologický ústav Studijní rok 2007/2008 DIPLOMOVÁ PRÁCE K pojetí kategorie self v dílech vybraných amerických filozofů Kateřina Novotná Vedoucí diplomové práce:

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce. 2012 Veronika Žďárková

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce. 2012 Veronika Žďárková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2012 Veronika Žďárková MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Veronika

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Příspěvek k současné filosofii a metodologii vědy se zaměřením na inter- a transdisciplinární výzkum

Příspěvek k současné filosofii a metodologii vědy se zaměřením na inter- a transdisciplinární výzkum ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 3/2012 University of Economics Prague Příspěvek k současné filosofii a metodologii vědy se zaměřením na inter- a transdisciplinární výzkum e Zdeněk Smutný,

Více

Emoční inteligence. PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Emoční inteligence. PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Emoční inteligence PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Emoční inteligence PhDr. Iva Wedlichová,

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Diplomová práce OLOMOUC 2010 HANA MATÚŠOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Diplomová práce OLOMOUC 2010 HANA MATÚŠOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Diplomová práce OLOMOUC 2010 HANA MATÚŠOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Studijní

Více

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Lenka Vaníková Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Dialogické metody ve vzdělávání dospělých. Dialogue Methods in Adult Education BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Dialogické metody ve vzdělávání dospělých. Dialogue Methods in Adult Education BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ bakalářské prezenční studium 2005-2008 Iva Pecháčková Dialogické metody ve vzdělávání dospělých Dialogue Methods

Více

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Katedra sociologie Truchlení za národní ikony jako inkluzivní rituál společenské soudrţnosti (případová studie) MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autorka:

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2013 Nikola Lukešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Láska a nenávist Nikola Lukešová Plzeň 2013

Více

Dramatická výchova jako metoda práce učitele na 1. stupni ZŠ

Dramatická výchova jako metoda práce učitele na 1. stupni ZŠ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY Dramatická výchova jako metoda práce učitele na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury.

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Profesní uplatnění sociálních pedagogů na trhu práce Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Soják, Ph.D. Vypracovala:

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Olga

Více

Teorie fikčních světů literatury a filmu

Teorie fikčních světů literatury a filmu Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Teorie fikčních světů literatury a filmu Interpretace vybraných děl současné české literatury a filmu ve vzájemných vztazích Filip Kršiak Bakalářská práce 2009

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA PSYCHOLOGIE MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE obor Psychoterapeutická studia Kdy se konverzace stává psychoterapií? Terapeutická změna z dialogické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky FIREMNÍ RITUÁLY ORGANIZATIONAL RITUALS

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky FIREMNÍ RITUÁLY ORGANIZATIONAL RITUALS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky FIREMNÍ RITUÁLY ORGANIZATIONAL RITUALS Bakalářská diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Jana Tvardková Prof. PhDr. Dušan

Více

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Rozvoj myšlení, citu a vůle ve výchově na II. stupni ZŠ Waldorfské Waldorfská pedagogika Rudolfa Steinera

Rozvoj myšlení, citu a vůle ve výchově na II. stupni ZŠ Waldorfské Waldorfská pedagogika Rudolfa Steinera UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Rozvoj myšlení, citu a vůle ve výchově na II. stupni ZŠ Waldorfské Waldorfská pedagogika Rudolfa Steinera Marta Gemperlová Katedra

Více

OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Michal Pelc OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Brno 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Filosofie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní program: (kombinace) Humanitní studia se zaměřením na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Anna Motáňová Srovnání typologie cvičení ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základních

Více