2009, roč. 3, č. 3. Marková, Ivana 1. Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia, stran.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2009, roč. 3, č. 3. Marková, Ivana 1. Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia, 2007. 284 stran."

Transkript

1 Marková, Ivana 1. Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia, stran. 2009, roč. 3, č. 3 Před časem vyšla kniha české psycholoţky Ivany Markové Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli (Praha: Academia, 2007). Protoţe představuje jedno z nejoriginálnějších původních děl v české psychologii vůbec, bylo by svého druhu ignorantstvím nekomentovat ji v odborném tisku několika různými recenzemi. Československá psychologie přinesla recenzi profesora Janouška. Sám jsem se ke knize vyjádřil diskusním příspěvkem (Vybíral, 2009). Troufám si zde předpovědět, ţe půjde v budoucnu o vyuţívaný citační pramen všemi, kdo se zabývají mentálními a sociálními reprezentacemi, psycholingvistikou a filosofií jazyka, kdo se věnují diskurzivní psychologii, komunikaci nebo psychosémantice. Pasáţe v první polovině knihy představují nutný základ pro kapitoly, které přijdou po nich. Sám jsem učinil zkušenost, ţe teprve při důkladném a pomalém čtení či spíše studiu knihy Ivany Markové jsem si uvědomoval systematickou trpělivost a vzdělanost, s jakou vystavěla první tři uvozující kapitoly. Slovo uvozující patří do uvozovek, neboť tyto kapitoly v knize zabírají 120 stran (oproti 140 stranám následujících 5 kapitol). Marková potřebovala objasnit svoje východiska, to, na co navazuje a co přehodnocuje mimo jiné proto, ţe to před ní v české kognitivně sociální psychologii nikdo neudělal. V kapitole 1 se autorka vypořádává s tradicí zaloţenou Platónem a Descartem a obohacenou Chomskym, Fodorem a dalšími. Věnuje pozornost a také kritické komentáře de Saussurovi, Piagetovi a Gergenovi. Představuje myšlenková východiska, podle nichţ existují v lidské mysli jisté univerzálie, o něţ se myšlení opírá a kterými disponuje. Má na mysli univerzálie jiţ vrozené, neměnné, nebo třeba pravdivě reprezentující realitu. Utkává se zde i s relativismem K. Gergena, který označí za němý k ontologii a destabilizující všechny druhy poznání, tedy v jistém smyslu jako absolutně relativistický (s. 40). Zde si nejsem jist, zda tato zkratka o Gergenově pozicích můţe být označena za nejvýstiţnější. (Gergenovým pozicím v psychologii jsem se věnoval jinde: Vybíral, 2006.) Přestoţe I. Marková oznámí, ţe mentální reprezentace jsou zcela irelevantní k tématu její knihy (s. 30), musí i tento pojem vyjasnit. Zásadní pro sledování další linie knihy je proto pasáţ nazvaná Co mentální reprezentace reprezentují? (s ). Z celku první kapitoly zazní v závěru stanovisko: naše mysl není mechanický počítač, nepředstavuje (jen) stabilní systém, nesleduje jen ekvilibraci či se nevyznačuje (lineární) teleologičností. Naše mysl je zasazena do dialogu myšlenek. A pojímáme-li myšlenky jako události a aktivitu, pak naše mysl není nějaký mechanismus psychiky, ale událost v ustavičném napětí a změně (s. 49). První kapitola představuje obtíţnou četbu srovnatelnou se studiem filosofie. Troufám si tvrdit, ţe kdo zná z psychologie jen popularizační příručky, encyklopedičností se vyznačující učebnice či statizující slovníky, bude mít velký 1 Ivana Marková je emeritní profesorka sociální psychologie na Univerzitě ve skotském Stirlingu ve Velké Británii. Přednáší také v Institutu sociální psychologie na Londýnské škole ekonomických a politických věd (London School of Economics and Political Science). Je zvolenou členkou Britské Akademie v Londýně a Královské společnosti v Edinburgu. Je členkou Wolfson College na Univerzitě v Cambridgi. Ţije v Paříţi a v Cambridgi. 83

2 problém se kapitolou prokousat. Naopak ten, kdo se setkal např. s Platónovými dialogy (se Sókratem) či Chomského texty o lingvistice, kdo jiţ studoval Piageta nebo jiné prameny v kognitivní psychologii či konstruktivismu, zaţije pocit osvěţení. Takovéto zčásti bilancující, zčásti problematizující texty potřebujeme! K překladu do češtiny mám drobnou námitku k termínu základové epistemologie. V angličtině Marková uţívá termín foundational a myslím, ţe bylo moţno uvaţovat o jiném překladu. V soudobé filosofické češtině není přívlastek základová ve spojení s epistemologií zaveden. Tři filosofové, které jsem oslovil, ho glosovali spíše odmítavě (viz konzultace s F. Karlíkem, J. Hrochem a O. Majerem). Překladatelka zavedla neologismus a ten, jako kaţdé nové zavedené sousloví, má niţší, resp. nízkou a nezavedenou denotační potenci. Coţ je pro výklad podstatné myšlenky škoda! Kapitolu druhou věnovala autorka antinomiím. Ve své knize Psychologie jinak (2006) jsem protikladům a dichotomizaci v psychologii věnoval samostatnou krátkou kapitolu i úvahy v kapitolách dalších. Vím dobře, ţe text Markové, systematicky představující dva mody zacházení s antinomiemi (řecký aristotelský a čínský), nemá v české psychologické literatuře precedens. A zdá se mi věcí zásadní, ţe byl sepsán a do knihy zařazen. Pro Markovou představuje existence protikladů (opozit) v našem myšlení základní kameny dialogičnosti a dialektičnosti (v) naší mysli. Dobře rekonstruuje, jak aristotelská řecká vzdělanost odmítla Hérakleita (předsokratovství) a jak protiklady zafixovala jako kontradiktorní ve smyslu buď platí to, nebo platí opak. I kdyţ kromě vylučujících se protikladů disponuje naše mysl i opozity relačními (studený teplý), častěji zdůrazňují opozita v párech v evropské tradici myšlení odlišování, oddělování a rozlišování. V čínské tradici tomu bylo a je jinak (s řadou dalších konsekvencí I. Marková připomíná např. dopady na jiné medicínské pojetí těla a duše). Čínští filosofové konstituovali protikladnost jako vzájemnou závislost a dokonce jako zaměnitelnost. Atributy věcí nejsou stálé, neustále se mění. Pro Markovou plodí antinomie v mysli napětí a dobře slouţí dialogičnosti: antinomie provokují argumentaci. Přiklání se ke stanovisku čínskému, či chceme-li hérakleitskému a jungovskému. Tedy k tomu, ţe jedna strana opozitního páru nemůţe existovat bez druhé. Dále k tomu, ţe v napětí, které vytváří našemu myšlení vnucované vylučování, v napětí, jeţ otřásá zdánlivou neměnností a v ochotě ke sjednocování a problematizování protikladů spočívá naše myšlení. Dodávám: naše zralé myšlení. Shledávám na stanovisku I. Markové velké pochopení pro dobré, prospěšné vyuţití antinomií. Sám jsem se věnoval spíše rizikům strnulosti, jestliţe protiklady budeme vyuţívat ke klasifikacím v psychologii (Vybíral, 2006). Je určitě zásadní, bereme-li antinomii introverze extraverze jako relační, jako svého druhu schéma typu jang jin, nebo napomáháme-li naopak k ustrnutí této antinomie a k vyhrocování v duchu: buď je člověk introvert, nebo je extravert. Jakkoliv se tento vyhraněný příklad můţe jevit aţ absurdním, bohuţel to, ţe velká část psychologů podobně zachází s protiklady, je dostatečně známé. Za velmi uţitečnou povaţuji pasáţ na stranách Autorka upozorňuje na to, ţe jiţ řecké filosofické myšlení zavedlo do našeho tradičního myšlení dávání přednosti jednomu před druhým. Jinými slovy: upozorňuje na důleţitý fakt, ţe antinomie, v nichţ a jimiţ myslíme, nejsou neutrální co do hodnocení skutečnosti. Jedna strana páru často představuje to, co je správné, druhá strana to, co není 84

3 správné. Je-li správné stabilní, automaticky degradujeme nestabilní. To, čemu tato tradice napomohla a k čemu v našem myšlení dochází, popisuje Ivana Marková takto: Polarita uţ nebyla zapotřebí a mohla být zredukována na onu správnou komponentu, protoţe pouze správná komponenta měla význam... Správná komponenta formovala základ myšlenky. (Marková, 2007: 69). Pro čtenáře moţná aţ překvapivě věnuje I. Marková čtyři strany také magii a tzv. spekulativnímu mysticismu. Připomíná Jakuba Böhma (autora spisu Mysterium Magnum), jeho dialektiku a vliv na Newtona či Hegela. Při probírání Kanta a hlavně Hegela je čím dál zřetelnější, čemu autorka straní. Je to dialektické myšlení, bez jakéhokoliv druhu mechaničnosti: toto myšlení autorce pomůţe vysvětlit sociální poznávání zaloţené na změně. Především proto si připravuje v knize toto předpolí, jakkoliv si uvědomuje, ţe si z historických období filosofie vybírá jen ty aspekty a interpretace, které mají význam pro naši vlastní teorii (Marková, 2007: 78). V tom, jak charakterizuje pozici např. Kanta co se týče antinomií, uznává, ţe zjednodušuje. V kapitole třetí autorka téma antinomií dále sleduje, a to zejména v dílech lingvistů. Marková připomíná filosofy Vica, Herdera a Humboldta a věnuje se jazykovědcům Saussurovi, Mathesiovi, Jacobsonovi a Karcevskému. V textu této kapitoly najde zájemce důkladně rekonstruovaný příběh antinomičnosti jazyka a řeči. Jazyka jako jednak kolektivní manifestace, jednak manifestace individuální, vyvíjejícího se v antinomii statičnosti a dynamičnosti. Všímá si existence jazyka a řeči, a znovu: opozic a odlišností. Autorka dokáţe dohledávat v historii jazykovědy počátky úvah o metakomunikaci, počátky teorie řečových aktů nebo např. analýzy konverzace. Za velice zásluţné povaţuji probrání odkazu málo známého Karcevského (strany ). S odvoláním na tohoto lingvistu připomíná I. Marková, ţe mluvčí pouţitím slova vţdy vytváří novou reprezentaci konkrétní situace a ţe kdykoliv pouţijeme totéž slovo, získá mírně odlišný význam a smysl díky intonaci, okamţitému lingvistickému kontextu, diskutovanému tématu apod. Jinak řečeno: dialogičnost a v něm diskutované téma pozměňuje významy slov! Řeč pozměňuje jazyk jakoţto systém znaků. Kaţdý znak má mnoho potenciálních funkcí, není určen jen k tomu, aby poskytl jednu informaci. Atd. Pro někoho základy, ale vysoce kultivovaně podané. Na konci třetí kapitoly nacházíme jiţ téma dialogičnosti a myšlení prostřednictvím úst. Ve čtvrté kapitole je dialogičnost pasována na ontologii. S odkazem na ruského literárního vědce Bachtina se stěţejním krédem stává: Být znamená komunikovat. Tato premisa není ovšem aţ bachtinovská. Ve filosofii ji vyjádřil jinými, zárodečnými slovy v první polovině 18. století George Berkeley. Autorka napadá rozdělení já / oni, resp. ego-alter (druzí) v otázkách a vývodech typu: Jak mě druzí ovlivňují.... V těchto místech (od strany 126) připomene text knihy několikrát mnohé postuláty systémového pohledu na komunikaci, obsaţené např. v knize Pragmatika lidské komunikace (Watzlawick et al.) nebo postuláty systemické terapie. Ivana Marková zůstává psycholoţkou, resp. mnohem spíše filosofkou jazyka ; explicitní odkazy např. k systemické terapii v její knize nenajdeme. Přesto její výklad můţe být pro některé psychoterapeuty uţitečný. Mimo jiné tím, jak někdo podobně uvaţuje v jiném světě : ve světě akademické vědy. 85

4 Rozhodně by bylo moţné vysledovat obdobné pozice kupř. Markové a postmoderní psychoterapeutky Harlene Anderson (2009). Dialogičnost zdůrazňuje vzájemnou závislost v našem myšlení, v dialogu dvou lidí nejde dost dobře přisuzovat něco jednomu ze dvou a něco jiného jen tomu druhému. Člověk jako jednotlivec není ohraničen od druhých. Naopak! Paradoxně, píše Marková, ho jakoţto jednotlivce identifikuje dialogičnost (srov. str. 127). Odkaz na vyjednávání si svých pozic v dialogu (s. 128) upomíná psychologii R. Harrého (srov. např. Harré, Gillett, 2001). Názorné příklady snesené ke vnucování vlastního významu v komunikaci (s ) jsou dobrým doplňkem k lingvistickým teoriím významů a metafor. Čtvrtá kapitola je věnována příkladům, které autorka načerpala z Orwella, Havla a Joyceho. Tyto příklady zmiňuji a diskutuji nad nimi v jiném svém textu a mohu čtenáře odkázat na něj (Vybíral, 2009). Protoţe se nechci opakovat, zde jen stručně zdůrazním, ţe tyto pasáţe patří k velmi důleţitým interpretacím Ivany Markové toho, co s jazykem, komunikací a dialogy dělá na jedné straně zřeknutí se zodpovědnosti za to, co říkám; na druhé straně lpění na zodpovědnosti a autentičnosti. Příklady Havlova vedoucího prodejny a Joyceho Štěpána Dedalla jsou příklady dvou moţností lidské volby. První modelová postava volí mezi vyvěšením sloganu Proletáři všech zemí, spojte se! do výlohy a (snad) nevyvěšením; druhý aktér volí mezi vyhověním a nevyhověním umírající matce. Všichni známe situace, kdy s někým mluvíme jen na oko, nebo kdy říkáme to, co si nemyslíme. Známe i své reflexe vyprázdněného jazyka, jazyka dřevěného a toporného, jazyka všeobecných termínů nebo jazyka, který maskuje, protoţe právě k tomu účelu je vyuţíván. Marková za nás (moţná?) pojmenovává některé povědomé reflexe. Povaţuji pasáţe o nekomunikativní komunikaci za zásadní. V páté kapitole (nese název Sociální reprezentace: staré a nové ) se Ivana Marková vypořádává s pojetím Durkheimovým ( ). Postupně se kapitola mění v traktát o odlišnosti vědeckého poznání a poznání běţně sdíleného. Samozřejmostí je nejenom autorčino zastání se běţně sdíleného poznání, které na rozdíl od řady předchozích sociologů a psychologů nepojímá jako méněcenné; ale i prohlášení o dialogické racionalitě tohoto poznání, do něhoţ se rodí kaţdý z nás. Zásadní je pasáţ na straně 186 formulující dvě konkurenční ontologické hypotézy tedy hypotézy o tom, co je člověk. Rodí se naše racionalita z naší (individuální) mysli, z naší individuální zkušenosti jak říká jedna hypotéza? Nebo se rodí z ustavičně neustáleného, nejistého a neklidného pulzování mezi ego alter, jak autorka znovu opakuje? Na řadě míst knihy se I. Marková rozhodla pro jednoznačná tvrzení o ontologii komunikace (tou je ego-alter), o dialogičnosti jako základní charakteristice myšlení (srov. strany 123, 153 a na řadě jiných míst). Podstatná pro její následná tvrzení a jiţ širší vývody širší ve smyslu např. sociálně psychologických interpretací je obrácení naruby argumentu na straně 123. Aţ dosud tvrdila, ţe myslíme a komunikujeme v antinomiích. Obrácením naruby se z antinomií stává ontologie, jinými slovy: podstata myšlení, dialogičnost předchází myšlení a komunikaci, předchází dialektiku (s. 132). Dialektičnost sama je bytím. Právě toto tvrdí Marková, která bere za slovo Bachtina. Sledujme vztah, který před námi rozebírá: a) dialogičnost generuje myšlení; b) dialogičnost vyjadřují antinomie. 86

5 Mám k tomu, snad pouze drobnou, námitku. V řadě míst dochází nutně ke zjednodušení. A tam se mi chce namítnout: Myslíme přece i bez simultánní opozičnosti! Příklady dlouhý krátký nebo drahý levný jsou přesvědčivé příklady pro myšlenku, ţe jiţ pouhé zmínění jedné poloviny páru nevyhnutelně přivolává druhou (s. 111). Jistě, Marková zde předkládá především teorii Romana Jacobsona, jemuţ se dle autorky rozebírání opozic stalo téměř obsesí. Ale nenašli bychom také případy, kdy zmínka jedné strany nepřivolá nevyhnutelně v určité situaci, v určitém dialogu stranu druhou? V 5. kapitole najdeme několik výstiţných charakteristik sociálních reprezentací. Ačkoliv Marková odmítá tzv. operacionalizaci tohoto dynamického a proměňujícího se pojmu, nevyhýbá se tomu, aby sociální reprezentace vysvětlila. V závěru kapitoly připomíná, co je podstatné: jakkoliv se pojem sociálních reprezentací zdá aţ univerzálně pouţitelný a jakoţto koncept je teorie sociálních reprezentací... kandidátem... [na] teorii sociálního poznání (s. 176), I. Marková neopomene zdůraznit, ţe ne všechno je sociální reprezentace (s. 192). Tomuto konceptu musíme porozumět, abychom ho pouţívali správně. Něco jiného je diskurz, něco jiného řečová praktika. V triádě, jíţ je věnována kapitola následující, je něco jiného ego, něco jiného alter a něco jiného objekt... sociální reprezentace. Předpokládám, ţe šestá kapitola měla být pro pochopení teorie Ivany Markové o dialogičnosti jakoţto základu utváření sociálních reprezentací stěţejní. Znovu se vymezuje vůči tradiční epistemologii, která logicky dospívala k existenci mentálních (individuálních, zrcadlících) mentálních reprezentací světa. Dostává se k různým napětím mezi prvky triády (ego alter objekt); a čtenář se také dočká objasňování a výkladu na příkladech. Příklady a výklad není zrovna snadné sledovat, ani zcela pochopit, za coţ můţe jednak volba situace dialog s člověkem postiţeným mozkovou obrnou a za druhé např. jiţ jen to, ţe si některé objekty, na něţ odkazuje, na stránkách nemůţeme prohlédnout (např. obrázek kuchyně viz 207; zde autorka profesionálně zmiňuje, ţe nedostala povolení k jeho přetištění; nebo reprodukce obrazu Hanse Holbeina ml. viz strany 213). To, proč se vyvrcholení knihy zdařilo jen zčásti, je podle mého názoru způsobeno (chce se napsat: jak jinak než...) jazykem. Dialogickým jazykem se čtenářem. Ivana Marková se opakovaně snaţí objasnit napětí v triádě ego alter objekt, ale volí pro toto objasnění stále táţ slova. Krouţí jedním jazykem kolem jednoho a téhož. Naduţitými slovy se stala slova hranice a měnit se (srov. např. strany ). Opakovaně se nám dostává takového popisu reality, v níţ se objekt ustavičně mění (např. jídlo), a přitom sociální reprezentace tohoto objektu má ustavičnou, kulturně schematizující tendenci ke stabilizaci a k ohraničení tohoto objektu. Důleţitý odkaz na hranice však zůstává fluidní, nevykrystalizuje do jasnějšího vodítka pro to, co si pod takovou hranicí sociální reprezentace máme představit. Příliš nepomáhá ani antinomické pouţití pojmů skutečnosti a potenciální skutečnosti (s. 217) nebo samozřejmosti a tematizovanosti (s. 212). Mám za to, ţe zde jazyk Ivaně Markové zčásti přestal slouţit. Není to snad ovšem známý paradox metakomunikace, zmíněný P. Watzlawickem et al. (1967/1999)? Vypovídat o jazyce můţeme zase jen týmţ jazykem, coţ samo o sobě činí z metakomunikace něco odlišného např. od meta-matematiky. Jazyk je součástí sociální reprezentace světa, je nositelem sdělnosti a srozumitelnosti, je nositelem výkladu o reprezentacích. Přitom sám je takovouto reprezentací. 87

6 Autorka to měla nesmírně těţké, chtíc nám vysvětlit nuance své teorie poznání. Obstála se ctí. Ale bylo by nefér ke čtenáři této recenze zamlčet před ním, ţe autor recenze všemu v knize I. Markové neporozuměl. A to přesto, ţe se snaţil. A ţe si uvědomil, ţe i toto nedorozumění, toto napětí, se pokusila ve svém teoretickém konceptu Marková modelovat a zpřístupnit. Moţná tedy tento paradox na několika místech jiţ málo sdělné, málo srozumitelné metakomunikace o komunikaci, je dobrým příkladem faktu, že v takovémto světě mluvíme s druhými, posloucháme, pokoušíme se porozumět. Nikdy neporozumíme všemu. Něco v knize I. Markové ještě objasňují následující stránky: poté, co došlo ke zmíněnému naduţívání slova hranice, najdeme uţitečnou pasáţ o hlubokých přesvědčeních. Ale mám za to, ţe probrání lidských přesvědčení je odkázáním jen na jedno z moţných ohraničování objektů světa. Neohraničujeme objekty světa jen svými přesvědčeními. Soustřeďme se však na to, co je důleţitější: Na přesvědčení zde autorka odkazuje jako na klíčový základ sociální reprezentace, a to základ, který lze stavět po bok poznání. Sociální reprezentace světa (událostí, minulosti, objektů atd.) jsou zaloţeny nejenom na jejich poznání, ale i na našich přesvědčeních o nich. Řadu příkladů nabízí politika. V souladu s jedním Moscoviciho esejem uvaţuje Marková o tom, jaká byla sociální reprezentace disidentského hnutí u nás či v SSSR, co to byl ţivot v pravdě apod. Kniha vrcholí kapitolou sedmou. Tato kapitola (strany 229 aţ 259) by si zasluhovala samostatný recenzní komentář. Jen krátce: V úvodu najdou čtenáři pětistránkovou pasáţ o dvou sloţkách sociální reprezentace (stěţejní jádro a periferie), tedy původní, klasickou teorii sociálních reprezentací. Tato část knihy se nabízí jako uţitečný školní výklad, jako povinná četba. Pasáţ, která následuje a která je věnovaná Moscoviciho přepracování původní teorie pomocí pojmů témata a tematizace, je jiţ silně kontaminována tím, co Marková zastává v celé své knize: Myslíme v antinomiích (např. my oni; jedlé nejedlé; člověk zvíře). Dalo by se Ivanu Markovou trochu pozměnit a napsat v jejím duchu, ţe: antinomie nám umoţňují vůbec myslet. Takţe sociální reprezentace jsou vytvářeny kolem antinomií, kolem dialogu témat. Protiklad, rozpor, napětí a dialog se staly základem sociálně psychologického stanoviska Ivany Markové. Jsem rád, ţe napsala, ţe některé antinomie nemusejí být tematizovány během našeho ţivota (s. 240). Přesto autorka zastává: jsou v základech našich přesvědčení, v základu našeho poznávání, jsou v základech našich debat a sporů. Kniha končí záţivnými příklady náměty na esejistickou debatu či na seminární práce studentů. Barva a co barva či její označení symbolizuje (reprezentuje). Důleţitost sociálního uznání druhými; důleţitost cti. Pošramocená sebeúcta. Důstojnost. Sociální reprezentace nemocí (AIDS) nebo hesel jako návrat do Evropy. Termínů jako demokracie, normalizace. Sociální reprezentace světa a jak je vyrábí propaganda. Je tu řada moţností a vodítek, kde, co a kudy zkoumat v duchu teze o dialogičnosti. Ivana Marková má velký dar: sáhnout po vhodném příkladu. V tomto smyslu nás velmi příjemně provází sloţitým výkladem, vyuţívajíc spousty kulturních, historických a politických odkazů (v závěru knihy se setkáme např. s příkladem z filmu Kolja). Text vůbec není jen sociálně psychologický. Je to kniha patřící do psychologie kulturní a psychologie politické, do psychologie rozebírající sociální současnost a také psychologie vykládající sociální historii. 88

7 Ivana Marková na jednom místě knihy uvedla, ţe dialogická triáda není empirická danost, ale konceptuální konstrukt, který jí umoţňuje generovat myšlenky a nápady (srov. s. 212). Díky triádě já druzí objekt(y) vygenerovala myšlenek a námětů více neţ dost. Za to zaslouţí nejenom to, abychom jí poděkovali, ale především, abychom v jejím díle pokračovali. Literatura Anderson, H. (2009). Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii. Brno: NC Publishing. Berkeley, G. (1995). Pojednání o základech lidského poznání. Praha: Svoboda. Harré, R., Gillett, G. R. (2001). Diskurz a myseľ. Úvod do diskurzívnej psychológie. Bratislava: PhDr. Milan Štefanko IRIS. Janoušek, J. (2008).. Československá psychologie. LII(6), str Vybíral, Z. (2006). Psychologie jinak. Praha: Academia. Vybíral, Z. (2009). Dialog inspirovaný dialogičností podle Ivany Markové. Československá psychologie, LIII(3). Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (1969). Menschliche Kommunikation. Bern: Hans Huber (česky: Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999). Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. Katedra psychologie FSS MU, Brno Recenzní stať vznikla v rámci plnění výzkumného záměru VZ na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vybíral, K. (2009). Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli [recenze]. E-psychologie [online]. 3(3), [cit. vloţit datum]. Dostupné z WWW: <http://e-psycholog.eu/pdf/vybiral-rec.pdf>. 89

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Lukáš Chvátal Sexta B Seminární práce Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Vyuţití počítačů ve školství Počítače jsou dnes jiţ součástí kaţdodenního ţivota a málokdo by si dokázal představit fungování

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly Seminární práce Vzdělávání pracovní síly OBSAH ÚVOD... 3 2. DEFINICE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 3. SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ... 4 4. METODY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 4.1. METODY POUŢÍVANÉ NA PRACOVIŠTI ( ON THE JOB

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SPECIFIKA VÝUKY INFORMATIKY ŢÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIFIKA VÝUKY INFORMATIKY ŢÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ INSPO Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 15. března 2014, Kongresové centrum Praha 2014 BMI sdružení SPECIFIKA VÝUKY INFORMATIKY ŢÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Jaroslav Balvín: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka

Jaroslav Balvín: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka Recenze knihy Jaroslav Balvín: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka Vypracovala 5. listopadu 2014; Andrea Šimečková, Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RE/AKREDITACI ( AKREDITAČNÍ POŽADAVKY ) BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RE/AKREDITACI ( AKREDITAČNÍ POŽADAVKY ) BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RE/AKREDITACI ( AKREDITAČNÍ POŽADAVKY ) BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE V dalším textu jsou pouţity následující termíny: - Termínem akreditační poţadavky

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Historie matematiky a informatiky

Historie matematiky a informatiky Evropský sociální fond Investujeme do vaší budoucnosti Historie matematiky a informatiky 2014 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze 1 Co je matematika? Matematika

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Vzdělávací (edukační) proces

Vzdělávací (edukační) proces Výukové metody 1 Vzdělávací (edukační) proces Vzdělávací proces představuje sloţitý systém. činnost učitele činnost ţáka vyučování učení výuka 2 Vyučovací proces CÍL vyučovacího procesu, proč to sděluji

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011 Jan Tlačil, Miroslav Přerost TÝDENNÍ PROGRAM - MD cca 9h40min + 2h domácí aktivita =11h40min PO 16:00-17:30 UT 7:45-8:35 16:00-17:30 ST 16:00-18:00

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Označení dokumentu, číslo jednací: PHVVŢ9/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více