2009, roč. 3, č. 3. Marková, Ivana 1. Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia, stran.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2009, roč. 3, č. 3. Marková, Ivana 1. Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia, 2007. 284 stran."

Transkript

1 Marková, Ivana 1. Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia, stran. 2009, roč. 3, č. 3 Před časem vyšla kniha české psycholoţky Ivany Markové Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli (Praha: Academia, 2007). Protoţe představuje jedno z nejoriginálnějších původních děl v české psychologii vůbec, bylo by svého druhu ignorantstvím nekomentovat ji v odborném tisku několika různými recenzemi. Československá psychologie přinesla recenzi profesora Janouška. Sám jsem se ke knize vyjádřil diskusním příspěvkem (Vybíral, 2009). Troufám si zde předpovědět, ţe půjde v budoucnu o vyuţívaný citační pramen všemi, kdo se zabývají mentálními a sociálními reprezentacemi, psycholingvistikou a filosofií jazyka, kdo se věnují diskurzivní psychologii, komunikaci nebo psychosémantice. Pasáţe v první polovině knihy představují nutný základ pro kapitoly, které přijdou po nich. Sám jsem učinil zkušenost, ţe teprve při důkladném a pomalém čtení či spíše studiu knihy Ivany Markové jsem si uvědomoval systematickou trpělivost a vzdělanost, s jakou vystavěla první tři uvozující kapitoly. Slovo uvozující patří do uvozovek, neboť tyto kapitoly v knize zabírají 120 stran (oproti 140 stranám následujících 5 kapitol). Marková potřebovala objasnit svoje východiska, to, na co navazuje a co přehodnocuje mimo jiné proto, ţe to před ní v české kognitivně sociální psychologii nikdo neudělal. V kapitole 1 se autorka vypořádává s tradicí zaloţenou Platónem a Descartem a obohacenou Chomskym, Fodorem a dalšími. Věnuje pozornost a také kritické komentáře de Saussurovi, Piagetovi a Gergenovi. Představuje myšlenková východiska, podle nichţ existují v lidské mysli jisté univerzálie, o něţ se myšlení opírá a kterými disponuje. Má na mysli univerzálie jiţ vrozené, neměnné, nebo třeba pravdivě reprezentující realitu. Utkává se zde i s relativismem K. Gergena, který označí za němý k ontologii a destabilizující všechny druhy poznání, tedy v jistém smyslu jako absolutně relativistický (s. 40). Zde si nejsem jist, zda tato zkratka o Gergenově pozicích můţe být označena za nejvýstiţnější. (Gergenovým pozicím v psychologii jsem se věnoval jinde: Vybíral, 2006.) Přestoţe I. Marková oznámí, ţe mentální reprezentace jsou zcela irelevantní k tématu její knihy (s. 30), musí i tento pojem vyjasnit. Zásadní pro sledování další linie knihy je proto pasáţ nazvaná Co mentální reprezentace reprezentují? (s ). Z celku první kapitoly zazní v závěru stanovisko: naše mysl není mechanický počítač, nepředstavuje (jen) stabilní systém, nesleduje jen ekvilibraci či se nevyznačuje (lineární) teleologičností. Naše mysl je zasazena do dialogu myšlenek. A pojímáme-li myšlenky jako události a aktivitu, pak naše mysl není nějaký mechanismus psychiky, ale událost v ustavičném napětí a změně (s. 49). První kapitola představuje obtíţnou četbu srovnatelnou se studiem filosofie. Troufám si tvrdit, ţe kdo zná z psychologie jen popularizační příručky, encyklopedičností se vyznačující učebnice či statizující slovníky, bude mít velký 1 Ivana Marková je emeritní profesorka sociální psychologie na Univerzitě ve skotském Stirlingu ve Velké Británii. Přednáší také v Institutu sociální psychologie na Londýnské škole ekonomických a politických věd (London School of Economics and Political Science). Je zvolenou členkou Britské Akademie v Londýně a Královské společnosti v Edinburgu. Je členkou Wolfson College na Univerzitě v Cambridgi. Ţije v Paříţi a v Cambridgi. 83

2 problém se kapitolou prokousat. Naopak ten, kdo se setkal např. s Platónovými dialogy (se Sókratem) či Chomského texty o lingvistice, kdo jiţ studoval Piageta nebo jiné prameny v kognitivní psychologii či konstruktivismu, zaţije pocit osvěţení. Takovéto zčásti bilancující, zčásti problematizující texty potřebujeme! K překladu do češtiny mám drobnou námitku k termínu základové epistemologie. V angličtině Marková uţívá termín foundational a myslím, ţe bylo moţno uvaţovat o jiném překladu. V soudobé filosofické češtině není přívlastek základová ve spojení s epistemologií zaveden. Tři filosofové, které jsem oslovil, ho glosovali spíše odmítavě (viz konzultace s F. Karlíkem, J. Hrochem a O. Majerem). Překladatelka zavedla neologismus a ten, jako kaţdé nové zavedené sousloví, má niţší, resp. nízkou a nezavedenou denotační potenci. Coţ je pro výklad podstatné myšlenky škoda! Kapitolu druhou věnovala autorka antinomiím. Ve své knize Psychologie jinak (2006) jsem protikladům a dichotomizaci v psychologii věnoval samostatnou krátkou kapitolu i úvahy v kapitolách dalších. Vím dobře, ţe text Markové, systematicky představující dva mody zacházení s antinomiemi (řecký aristotelský a čínský), nemá v české psychologické literatuře precedens. A zdá se mi věcí zásadní, ţe byl sepsán a do knihy zařazen. Pro Markovou představuje existence protikladů (opozit) v našem myšlení základní kameny dialogičnosti a dialektičnosti (v) naší mysli. Dobře rekonstruuje, jak aristotelská řecká vzdělanost odmítla Hérakleita (předsokratovství) a jak protiklady zafixovala jako kontradiktorní ve smyslu buď platí to, nebo platí opak. I kdyţ kromě vylučujících se protikladů disponuje naše mysl i opozity relačními (studený teplý), častěji zdůrazňují opozita v párech v evropské tradici myšlení odlišování, oddělování a rozlišování. V čínské tradici tomu bylo a je jinak (s řadou dalších konsekvencí I. Marková připomíná např. dopady na jiné medicínské pojetí těla a duše). Čínští filosofové konstituovali protikladnost jako vzájemnou závislost a dokonce jako zaměnitelnost. Atributy věcí nejsou stálé, neustále se mění. Pro Markovou plodí antinomie v mysli napětí a dobře slouţí dialogičnosti: antinomie provokují argumentaci. Přiklání se ke stanovisku čínskému, či chceme-li hérakleitskému a jungovskému. Tedy k tomu, ţe jedna strana opozitního páru nemůţe existovat bez druhé. Dále k tomu, ţe v napětí, které vytváří našemu myšlení vnucované vylučování, v napětí, jeţ otřásá zdánlivou neměnností a v ochotě ke sjednocování a problematizování protikladů spočívá naše myšlení. Dodávám: naše zralé myšlení. Shledávám na stanovisku I. Markové velké pochopení pro dobré, prospěšné vyuţití antinomií. Sám jsem se věnoval spíše rizikům strnulosti, jestliţe protiklady budeme vyuţívat ke klasifikacím v psychologii (Vybíral, 2006). Je určitě zásadní, bereme-li antinomii introverze extraverze jako relační, jako svého druhu schéma typu jang jin, nebo napomáháme-li naopak k ustrnutí této antinomie a k vyhrocování v duchu: buď je člověk introvert, nebo je extravert. Jakkoliv se tento vyhraněný příklad můţe jevit aţ absurdním, bohuţel to, ţe velká část psychologů podobně zachází s protiklady, je dostatečně známé. Za velmi uţitečnou povaţuji pasáţ na stranách Autorka upozorňuje na to, ţe jiţ řecké filosofické myšlení zavedlo do našeho tradičního myšlení dávání přednosti jednomu před druhým. Jinými slovy: upozorňuje na důleţitý fakt, ţe antinomie, v nichţ a jimiţ myslíme, nejsou neutrální co do hodnocení skutečnosti. Jedna strana páru často představuje to, co je správné, druhá strana to, co není 84

3 správné. Je-li správné stabilní, automaticky degradujeme nestabilní. To, čemu tato tradice napomohla a k čemu v našem myšlení dochází, popisuje Ivana Marková takto: Polarita uţ nebyla zapotřebí a mohla být zredukována na onu správnou komponentu, protoţe pouze správná komponenta měla význam... Správná komponenta formovala základ myšlenky. (Marková, 2007: 69). Pro čtenáře moţná aţ překvapivě věnuje I. Marková čtyři strany také magii a tzv. spekulativnímu mysticismu. Připomíná Jakuba Böhma (autora spisu Mysterium Magnum), jeho dialektiku a vliv na Newtona či Hegela. Při probírání Kanta a hlavně Hegela je čím dál zřetelnější, čemu autorka straní. Je to dialektické myšlení, bez jakéhokoliv druhu mechaničnosti: toto myšlení autorce pomůţe vysvětlit sociální poznávání zaloţené na změně. Především proto si připravuje v knize toto předpolí, jakkoliv si uvědomuje, ţe si z historických období filosofie vybírá jen ty aspekty a interpretace, které mají význam pro naši vlastní teorii (Marková, 2007: 78). V tom, jak charakterizuje pozici např. Kanta co se týče antinomií, uznává, ţe zjednodušuje. V kapitole třetí autorka téma antinomií dále sleduje, a to zejména v dílech lingvistů. Marková připomíná filosofy Vica, Herdera a Humboldta a věnuje se jazykovědcům Saussurovi, Mathesiovi, Jacobsonovi a Karcevskému. V textu této kapitoly najde zájemce důkladně rekonstruovaný příběh antinomičnosti jazyka a řeči. Jazyka jako jednak kolektivní manifestace, jednak manifestace individuální, vyvíjejícího se v antinomii statičnosti a dynamičnosti. Všímá si existence jazyka a řeči, a znovu: opozic a odlišností. Autorka dokáţe dohledávat v historii jazykovědy počátky úvah o metakomunikaci, počátky teorie řečových aktů nebo např. analýzy konverzace. Za velice zásluţné povaţuji probrání odkazu málo známého Karcevského (strany ). S odvoláním na tohoto lingvistu připomíná I. Marková, ţe mluvčí pouţitím slova vţdy vytváří novou reprezentaci konkrétní situace a ţe kdykoliv pouţijeme totéž slovo, získá mírně odlišný význam a smysl díky intonaci, okamţitému lingvistickému kontextu, diskutovanému tématu apod. Jinak řečeno: dialogičnost a v něm diskutované téma pozměňuje významy slov! Řeč pozměňuje jazyk jakoţto systém znaků. Kaţdý znak má mnoho potenciálních funkcí, není určen jen k tomu, aby poskytl jednu informaci. Atd. Pro někoho základy, ale vysoce kultivovaně podané. Na konci třetí kapitoly nacházíme jiţ téma dialogičnosti a myšlení prostřednictvím úst. Ve čtvrté kapitole je dialogičnost pasována na ontologii. S odkazem na ruského literárního vědce Bachtina se stěţejním krédem stává: Být znamená komunikovat. Tato premisa není ovšem aţ bachtinovská. Ve filosofii ji vyjádřil jinými, zárodečnými slovy v první polovině 18. století George Berkeley. Autorka napadá rozdělení já / oni, resp. ego-alter (druzí) v otázkách a vývodech typu: Jak mě druzí ovlivňují.... V těchto místech (od strany 126) připomene text knihy několikrát mnohé postuláty systémového pohledu na komunikaci, obsaţené např. v knize Pragmatika lidské komunikace (Watzlawick et al.) nebo postuláty systemické terapie. Ivana Marková zůstává psycholoţkou, resp. mnohem spíše filosofkou jazyka ; explicitní odkazy např. k systemické terapii v její knize nenajdeme. Přesto její výklad můţe být pro některé psychoterapeuty uţitečný. Mimo jiné tím, jak někdo podobně uvaţuje v jiném světě : ve světě akademické vědy. 85

4 Rozhodně by bylo moţné vysledovat obdobné pozice kupř. Markové a postmoderní psychoterapeutky Harlene Anderson (2009). Dialogičnost zdůrazňuje vzájemnou závislost v našem myšlení, v dialogu dvou lidí nejde dost dobře přisuzovat něco jednomu ze dvou a něco jiného jen tomu druhému. Člověk jako jednotlivec není ohraničen od druhých. Naopak! Paradoxně, píše Marková, ho jakoţto jednotlivce identifikuje dialogičnost (srov. str. 127). Odkaz na vyjednávání si svých pozic v dialogu (s. 128) upomíná psychologii R. Harrého (srov. např. Harré, Gillett, 2001). Názorné příklady snesené ke vnucování vlastního významu v komunikaci (s ) jsou dobrým doplňkem k lingvistickým teoriím významů a metafor. Čtvrtá kapitola je věnována příkladům, které autorka načerpala z Orwella, Havla a Joyceho. Tyto příklady zmiňuji a diskutuji nad nimi v jiném svém textu a mohu čtenáře odkázat na něj (Vybíral, 2009). Protoţe se nechci opakovat, zde jen stručně zdůrazním, ţe tyto pasáţe patří k velmi důleţitým interpretacím Ivany Markové toho, co s jazykem, komunikací a dialogy dělá na jedné straně zřeknutí se zodpovědnosti za to, co říkám; na druhé straně lpění na zodpovědnosti a autentičnosti. Příklady Havlova vedoucího prodejny a Joyceho Štěpána Dedalla jsou příklady dvou moţností lidské volby. První modelová postava volí mezi vyvěšením sloganu Proletáři všech zemí, spojte se! do výlohy a (snad) nevyvěšením; druhý aktér volí mezi vyhověním a nevyhověním umírající matce. Všichni známe situace, kdy s někým mluvíme jen na oko, nebo kdy říkáme to, co si nemyslíme. Známe i své reflexe vyprázdněného jazyka, jazyka dřevěného a toporného, jazyka všeobecných termínů nebo jazyka, který maskuje, protoţe právě k tomu účelu je vyuţíván. Marková za nás (moţná?) pojmenovává některé povědomé reflexe. Povaţuji pasáţe o nekomunikativní komunikaci za zásadní. V páté kapitole (nese název Sociální reprezentace: staré a nové ) se Ivana Marková vypořádává s pojetím Durkheimovým ( ). Postupně se kapitola mění v traktát o odlišnosti vědeckého poznání a poznání běţně sdíleného. Samozřejmostí je nejenom autorčino zastání se běţně sdíleného poznání, které na rozdíl od řady předchozích sociologů a psychologů nepojímá jako méněcenné; ale i prohlášení o dialogické racionalitě tohoto poznání, do něhoţ se rodí kaţdý z nás. Zásadní je pasáţ na straně 186 formulující dvě konkurenční ontologické hypotézy tedy hypotézy o tom, co je člověk. Rodí se naše racionalita z naší (individuální) mysli, z naší individuální zkušenosti jak říká jedna hypotéza? Nebo se rodí z ustavičně neustáleného, nejistého a neklidného pulzování mezi ego alter, jak autorka znovu opakuje? Na řadě míst knihy se I. Marková rozhodla pro jednoznačná tvrzení o ontologii komunikace (tou je ego-alter), o dialogičnosti jako základní charakteristice myšlení (srov. strany 123, 153 a na řadě jiných míst). Podstatná pro její následná tvrzení a jiţ širší vývody širší ve smyslu např. sociálně psychologických interpretací je obrácení naruby argumentu na straně 123. Aţ dosud tvrdila, ţe myslíme a komunikujeme v antinomiích. Obrácením naruby se z antinomií stává ontologie, jinými slovy: podstata myšlení, dialogičnost předchází myšlení a komunikaci, předchází dialektiku (s. 132). Dialektičnost sama je bytím. Právě toto tvrdí Marková, která bere za slovo Bachtina. Sledujme vztah, který před námi rozebírá: a) dialogičnost generuje myšlení; b) dialogičnost vyjadřují antinomie. 86

5 Mám k tomu, snad pouze drobnou, námitku. V řadě míst dochází nutně ke zjednodušení. A tam se mi chce namítnout: Myslíme přece i bez simultánní opozičnosti! Příklady dlouhý krátký nebo drahý levný jsou přesvědčivé příklady pro myšlenku, ţe jiţ pouhé zmínění jedné poloviny páru nevyhnutelně přivolává druhou (s. 111). Jistě, Marková zde předkládá především teorii Romana Jacobsona, jemuţ se dle autorky rozebírání opozic stalo téměř obsesí. Ale nenašli bychom také případy, kdy zmínka jedné strany nepřivolá nevyhnutelně v určité situaci, v určitém dialogu stranu druhou? V 5. kapitole najdeme několik výstiţných charakteristik sociálních reprezentací. Ačkoliv Marková odmítá tzv. operacionalizaci tohoto dynamického a proměňujícího se pojmu, nevyhýbá se tomu, aby sociální reprezentace vysvětlila. V závěru kapitoly připomíná, co je podstatné: jakkoliv se pojem sociálních reprezentací zdá aţ univerzálně pouţitelný a jakoţto koncept je teorie sociálních reprezentací... kandidátem... [na] teorii sociálního poznání (s. 176), I. Marková neopomene zdůraznit, ţe ne všechno je sociální reprezentace (s. 192). Tomuto konceptu musíme porozumět, abychom ho pouţívali správně. Něco jiného je diskurz, něco jiného řečová praktika. V triádě, jíţ je věnována kapitola následující, je něco jiného ego, něco jiného alter a něco jiného objekt... sociální reprezentace. Předpokládám, ţe šestá kapitola měla být pro pochopení teorie Ivany Markové o dialogičnosti jakoţto základu utváření sociálních reprezentací stěţejní. Znovu se vymezuje vůči tradiční epistemologii, která logicky dospívala k existenci mentálních (individuálních, zrcadlících) mentálních reprezentací světa. Dostává se k různým napětím mezi prvky triády (ego alter objekt); a čtenář se také dočká objasňování a výkladu na příkladech. Příklady a výklad není zrovna snadné sledovat, ani zcela pochopit, za coţ můţe jednak volba situace dialog s člověkem postiţeným mozkovou obrnou a za druhé např. jiţ jen to, ţe si některé objekty, na něţ odkazuje, na stránkách nemůţeme prohlédnout (např. obrázek kuchyně viz 207; zde autorka profesionálně zmiňuje, ţe nedostala povolení k jeho přetištění; nebo reprodukce obrazu Hanse Holbeina ml. viz strany 213). To, proč se vyvrcholení knihy zdařilo jen zčásti, je podle mého názoru způsobeno (chce se napsat: jak jinak než...) jazykem. Dialogickým jazykem se čtenářem. Ivana Marková se opakovaně snaţí objasnit napětí v triádě ego alter objekt, ale volí pro toto objasnění stále táţ slova. Krouţí jedním jazykem kolem jednoho a téhož. Naduţitými slovy se stala slova hranice a měnit se (srov. např. strany ). Opakovaně se nám dostává takového popisu reality, v níţ se objekt ustavičně mění (např. jídlo), a přitom sociální reprezentace tohoto objektu má ustavičnou, kulturně schematizující tendenci ke stabilizaci a k ohraničení tohoto objektu. Důleţitý odkaz na hranice však zůstává fluidní, nevykrystalizuje do jasnějšího vodítka pro to, co si pod takovou hranicí sociální reprezentace máme představit. Příliš nepomáhá ani antinomické pouţití pojmů skutečnosti a potenciální skutečnosti (s. 217) nebo samozřejmosti a tematizovanosti (s. 212). Mám za to, ţe zde jazyk Ivaně Markové zčásti přestal slouţit. Není to snad ovšem známý paradox metakomunikace, zmíněný P. Watzlawickem et al. (1967/1999)? Vypovídat o jazyce můţeme zase jen týmţ jazykem, coţ samo o sobě činí z metakomunikace něco odlišného např. od meta-matematiky. Jazyk je součástí sociální reprezentace světa, je nositelem sdělnosti a srozumitelnosti, je nositelem výkladu o reprezentacích. Přitom sám je takovouto reprezentací. 87

6 Autorka to měla nesmírně těţké, chtíc nám vysvětlit nuance své teorie poznání. Obstála se ctí. Ale bylo by nefér ke čtenáři této recenze zamlčet před ním, ţe autor recenze všemu v knize I. Markové neporozuměl. A to přesto, ţe se snaţil. A ţe si uvědomil, ţe i toto nedorozumění, toto napětí, se pokusila ve svém teoretickém konceptu Marková modelovat a zpřístupnit. Moţná tedy tento paradox na několika místech jiţ málo sdělné, málo srozumitelné metakomunikace o komunikaci, je dobrým příkladem faktu, že v takovémto světě mluvíme s druhými, posloucháme, pokoušíme se porozumět. Nikdy neporozumíme všemu. Něco v knize I. Markové ještě objasňují následující stránky: poté, co došlo ke zmíněnému naduţívání slova hranice, najdeme uţitečnou pasáţ o hlubokých přesvědčeních. Ale mám za to, ţe probrání lidských přesvědčení je odkázáním jen na jedno z moţných ohraničování objektů světa. Neohraničujeme objekty světa jen svými přesvědčeními. Soustřeďme se však na to, co je důleţitější: Na přesvědčení zde autorka odkazuje jako na klíčový základ sociální reprezentace, a to základ, který lze stavět po bok poznání. Sociální reprezentace světa (událostí, minulosti, objektů atd.) jsou zaloţeny nejenom na jejich poznání, ale i na našich přesvědčeních o nich. Řadu příkladů nabízí politika. V souladu s jedním Moscoviciho esejem uvaţuje Marková o tom, jaká byla sociální reprezentace disidentského hnutí u nás či v SSSR, co to byl ţivot v pravdě apod. Kniha vrcholí kapitolou sedmou. Tato kapitola (strany 229 aţ 259) by si zasluhovala samostatný recenzní komentář. Jen krátce: V úvodu najdou čtenáři pětistránkovou pasáţ o dvou sloţkách sociální reprezentace (stěţejní jádro a periferie), tedy původní, klasickou teorii sociálních reprezentací. Tato část knihy se nabízí jako uţitečný školní výklad, jako povinná četba. Pasáţ, která následuje a která je věnovaná Moscoviciho přepracování původní teorie pomocí pojmů témata a tematizace, je jiţ silně kontaminována tím, co Marková zastává v celé své knize: Myslíme v antinomiích (např. my oni; jedlé nejedlé; člověk zvíře). Dalo by se Ivanu Markovou trochu pozměnit a napsat v jejím duchu, ţe: antinomie nám umoţňují vůbec myslet. Takţe sociální reprezentace jsou vytvářeny kolem antinomií, kolem dialogu témat. Protiklad, rozpor, napětí a dialog se staly základem sociálně psychologického stanoviska Ivany Markové. Jsem rád, ţe napsala, ţe některé antinomie nemusejí být tematizovány během našeho ţivota (s. 240). Přesto autorka zastává: jsou v základech našich přesvědčení, v základu našeho poznávání, jsou v základech našich debat a sporů. Kniha končí záţivnými příklady náměty na esejistickou debatu či na seminární práce studentů. Barva a co barva či její označení symbolizuje (reprezentuje). Důleţitost sociálního uznání druhými; důleţitost cti. Pošramocená sebeúcta. Důstojnost. Sociální reprezentace nemocí (AIDS) nebo hesel jako návrat do Evropy. Termínů jako demokracie, normalizace. Sociální reprezentace světa a jak je vyrábí propaganda. Je tu řada moţností a vodítek, kde, co a kudy zkoumat v duchu teze o dialogičnosti. Ivana Marková má velký dar: sáhnout po vhodném příkladu. V tomto smyslu nás velmi příjemně provází sloţitým výkladem, vyuţívajíc spousty kulturních, historických a politických odkazů (v závěru knihy se setkáme např. s příkladem z filmu Kolja). Text vůbec není jen sociálně psychologický. Je to kniha patřící do psychologie kulturní a psychologie politické, do psychologie rozebírající sociální současnost a také psychologie vykládající sociální historii. 88

7 Ivana Marková na jednom místě knihy uvedla, ţe dialogická triáda není empirická danost, ale konceptuální konstrukt, který jí umoţňuje generovat myšlenky a nápady (srov. s. 212). Díky triádě já druzí objekt(y) vygenerovala myšlenek a námětů více neţ dost. Za to zaslouţí nejenom to, abychom jí poděkovali, ale především, abychom v jejím díle pokračovali. Literatura Anderson, H. (2009). Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii. Brno: NC Publishing. Berkeley, G. (1995). Pojednání o základech lidského poznání. Praha: Svoboda. Harré, R., Gillett, G. R. (2001). Diskurz a myseľ. Úvod do diskurzívnej psychológie. Bratislava: PhDr. Milan Štefanko IRIS. Janoušek, J. (2008).. Československá psychologie. LII(6), str Vybíral, Z. (2006). Psychologie jinak. Praha: Academia. Vybíral, Z. (2009). Dialog inspirovaný dialogičností podle Ivany Markové. Československá psychologie, LIII(3). Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (1969). Menschliche Kommunikation. Bern: Hans Huber (česky: Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999). Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. Katedra psychologie FSS MU, Brno Recenzní stať vznikla v rámci plnění výzkumného záměru VZ na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vybíral, K. (2009). Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli [recenze]. E-psychologie [online]. 3(3), [cit. vloţit datum]. Dostupné z WWW: <http://e-psycholog.eu/pdf/vybiral-rec.pdf>. 89

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obec jako podnikatel Markéta Jehličková 2010/2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obec

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Daltonské vyučování Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. semestr) Vypracovala: Mgr. Lenka Gwoźdźová (105469) Vyučující: Mgr.

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář

Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář Potřeba sociální interakce jsme společenští tvorové, potřebujeme komunikovat a sdělovat si to se odehrává v nějakém sociálním kontextu jsme součástí nějaké

Více

Základní vodítko: Milan Sláma, Příběhy spravedlnosti (Eurolex, Praha 2004). Obsahuje i základní a doporučenou literaturu k jednotlivým tématům.

Základní vodítko: Milan Sláma, Příběhy spravedlnosti (Eurolex, Praha 2004). Obsahuje i základní a doporučenou literaturu k jednotlivým tématům. Metodické listy pro kombinované studium předmětu: Tvorba a interpretace práva Lektor: docdrmilan Sláma Kontakt: slama@prfcunicz Úvodní sdělení: Předkládaná témata se pohybují v ohledávání předpokladů tvorby

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA Anotace Na základě experimentální výuky dialogického jednání vznikají dlouhodobé případové studie jednotlivých studentů všech věkových kategorií.

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Vyhledávání zdrojů ZP PRÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha

Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha Přítomní členové pracovní skupiny AK: prof. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc. předsedkyně pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii

Více

Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií

Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií Požadavky Zpracovat slovníkové heslo z minimálně 2 různých zdrojů Umělecké dílo; Otevřené dílo; Mimoumělecké estetično; Funkce umění; Umělecká hodnota;

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení DIPLOMOVÁ PRÁCE Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Zdeněk Vaněra 2013 Prohlašuji,

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Zdravotně sociální pracovník

Zdravotně sociální pracovník Zdravotně sociální pracovník bakalářské prezenční studium základy společenských věd Otázka 1 Základní formou motivů jsou: a. potřeby b. ambice c. pudy Otázka 2 K představitelům novověkého empirismu patří

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Barbora Kostíková. Invalidní důchod

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Barbora Kostíková. Invalidní důchod Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Barbora Kostíková Invalidní důchod Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Invalidní důchod vypracovala samostatně a

Více

SOCIÁLNÍ KON SOCIÁL STRUKT NÍ KON IVISMU STRUKT

SOCIÁLNÍ KON SOCIÁL STRUKT NÍ KON IVISMU STRUKT Vladan Hodulák SOCIÁLNÍ KONSTRUKTIVISMUS Anglická škola Od 60. let hlavně ve Velké Británii Střední proud mezi realismem a liberalismem Důraz na interpretativní přístup Představa mezinárodních vztahů Mezinárodní

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Studijní obor: Charitativní a sociální práce Denisa Votrubová Zařízení pro děti vyžadující okamžitou

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát Praha 9, Aranžerská 166, 190 14 Tel.: +420 732 626 937, e-mail: svoboda@akpetrsvoboda.cz www.akpetrsvoboda.cz Magistrátu hlavního města Prahy Odboru ochrany prostředí

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. humanitární pomoci a činnosti Arcidiecézní charity Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. humanitární pomoci a činnosti Arcidiecézní charity Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Veřejné mínění obyvatel Olomouce o rozvojové a humanitární pomoci a činnosti Arcidiecézní charity Olomouc Téma práce: Veřejné mínění obyvatel

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

1. Obsahová stránka práce

1. Obsahová stránka práce Mgr. Vlastimil Merta: Valná hromada u společnosti s ručením omezeným a úprava související problematiky ve společenských smlouvách (posudek oponenta rigorozní práce) Valná hromada je klíčových orgánem společnosti

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Bc. Radka Tobišková VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S. (The education and development

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

srovnávací právo právní kultury

srovnávací právo právní kultury Brno International Business School srovnávací právo právní kultury Pavel Hungr KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Bakalářský seminář - 3

Bakalářský seminář - 3 - 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Postup při vypracování samotné závěrečné bakalářské

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

7 PROCES HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

7 PROCES HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 7 PROCES HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ Ú V O D 1. KDO HODNOTÍ PRACOVNÍKY 1.1 Nadřízený bezprostředního nadřízeného 1.2

Více

Střední Evropa. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU

Střední Evropa. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU Střední Evropa Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU Východní Evropa či Střední Evropa? Sergej Lavrov a Karl Schwarzenberg (únor 2009) geopolitická relevance pojmu střední

Více

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ JAKO KOMUNIKÁT. INFORMAČNÍ HODNOTA A MANIPULATIVNÍ STRATEGIE

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ JAKO KOMUNIKÁT. INFORMAČNÍ HODNOTA A MANIPULATIVNÍ STRATEGIE Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka PŘEDPOVĚĎ POČASÍ JAKO KOMUNIKÁT. INFORMAČNÍ HODNOTA A MANIPULATIVNÍ STRATEGIE Weather forecast as communication. Information value

Více

Kognitivní informatika očima studentů

Kognitivní informatika očima studentů Kognitivní informatika očima studentů Výsledky ankety ZS 2011/2012 Kateřina Farská O dotazníku Reponse rate relativně vysoká: 49% (odpovědělo 26 z 53 aktuálně studujících) Až na výjimky vysoká kvalita

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala : PhDr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Shrnutí zadaných otázek a odpovědí 2

Shrnutí zadaných otázek a odpovědí 2 Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vloţka 63531 IČ: 28359640 / DIČ: CZ28359640 adresa kanceláře: Dvořákova 13, 602 00 Brno,

Více

Kapesní průvodce pro zlé časy

Kapesní průvodce pro zlé časy Kapesní průvodce pro zlé časy Už je to téměř dvacet let, co Jiří Černý a Jiří Nekvapil začali svou zprávu o mezinárodním projektu Dějiny teorií jazyka 1 slovy: Zatímco v Československu máme velké dluhy

Více

Příběh jednoho moderního projektu

Příběh jednoho moderního projektu Příběh jednoho moderního projektu Pražský lingvistický kroužek, 1926-1948 Jindřich Toman Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum Praha 2011 OBSAH PŘEDMLUVA 9 Poděkování 12 Poděkování k českému

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma.

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma. 3.5.11 PŘÍKLADY PROMOCÍ Tato kapitola neslouţí k popisu nějaké zvláštní agendy nebo funkce, ale měla by slouţit k objasnění a ukázaní práce s promocemi. Promoce jsou poměrně logicky sloţitá záleţitost,

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI. Úvodem

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI. Úvodem PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI Úvodem Kontakt Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. mares@ped.muni.cz Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. kohoutek@ped.muni.cz PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D. fikarova@ped.muni.cz PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Návrh systému hodnocení vzdělávání ve společnosti BR

Návrh systému hodnocení vzdělávání ve společnosti BR Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Návrh systému hodnocení vzdělávání ve společnosti BR Diplomová práce Autor: Bc. Vladimíra Kuběnová Vedoucí práce:

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk na cestě k moudrosti Filozofie 20. století Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s filozofií

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více