Zpěvník To ovský Jan, 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpěvník To ovský Jan, 2002"

Transkript

1 Zpěvník Tošovský Jan, 2002

2 Lucie MERIK mi Nandej mi do hlavy tvý brouky mi Bùh nám seber beznadìj V duši zbylo svìtlo z jedný holky Tak mi teï za to vynadej Zima a promarnìný touhy o vrásek stromù padá déš Zbejvaj roky asi né moc dlouhý mi F# Emi... o vlasù mi zabroukej... pá pa pá pá Tvoje voèi jenom žhavý tóny otek slunce zapadá Horkej vítr rozezní mý zvony o vlasù ti zabrouká pá pa pá pá Na obloze køídla tažnejch ptákù Tak už na svý bráchy zavolej Na tváøe ti padaj slzy z mrakù Bùh nám sebral beznadìj V duši zbylo svìtlo z jedný holky o vrásek stromù padá déš Poslední dny, hodiny a roky o vlasù ti zabrouká... pá pa pá pá

3 Wanastowi vjecy NĚLÉ H #mi E 1. o Tì to hned po ránu napadá H #mi E nohy, ruce, komu je chceš dát, H #mi E je to v krvi co Tvou hlavu pøepadá H #mi E chtìlas padnout do hrobu a spát Ref.Poranìní andìlé jdou do polí stìhovaví lidi ulítaj, panenku bodni, jí to nebolí svìt je mami prapodivnej kraj Vše:2.Po ránu princezna je ospalá na nebi nemusí se bát. V ulicích doba zlá ji spoutala polykaè nálezù a ztrát. Ref: Sólo: 2x H #mi EE 4 x 3. o Tì zas po ránu napadá za zrcadlem nezkoušej si lhát, miluju Tì, chci Tì to Ti pøísahám, na kolenou lásce pomož vstát. Ref: Svìt je mami dokonalej kraj. 6x do ztracena

4 Michal Tuèný BÁJEČNÁ ŽENSKÁ E Tenhle pøíbìh je pravda,a visím, jestli vám budu lhát, H7 E já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne ji mám rád Nikdy nemìla zlost, když jsem hluboko do kapsy mìl, H7 E vždycky mìla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel E E7 Rf. Když si bájeènou ženskou vezme bájeènej chlap, H7 E tak mají bájeènej život plnej bájeèných dní bez útrap. E7 elej den jen tak sedí a popíjejí hateauneuf du Pape, H7 E když si bájeènou ženskou vezme bájeènej chlap. Nikdy jsem neslyšel: Kam jdeš,kdy pøijdeš a kde jsi byl a já nikdy nezapomnìl, abych svoje sliby vyplnil. když vzpomínala,tak jen na to hezký, co nám život dal Nedala mi pøíležitost, na co bych si taky stìžoval. Tenhle pøíbìh je pravda a sním svùj klobouk, jestli jsem vám lhal, že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jako pohádka z oøíšku královny Mab, že si bájeènou ženskou vzal jeden bájeènej chlap.

5 BEN O WHISKY m m Em 1. neska mi už fóry òák nejdou pøes pysky m m Em m stojím s dlouhou kravatou na bednì od whisky stojím s dlouhým obojkem jak stájovej pinè tu kravatu co nosím mi navlík soudce Linè Ref: Tak kopni do tý bedny, a panstvo neèeká jsou dlouhý schody do nebe a štøeka daleká do nebeskýho báru já sucho v krku mám tak kopni do tý bedny a na cestu se dám 2. Mít tak všecky bedny od whisky vypitý postavil bych malej dùm na louce ukrytý postavil bych malej dùm a z okna koukal ven a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben 3. Kdyby si se hochu jen poøád nechtìl rvát nemusel jsi dneska na týhle bednì stát moh jsi nìkde v suchu tu svojí whisky pít a nemusel jsi hochu na krku laso mít 4. ž kopneš do tý bedny jak se to dìláva do krku mi zùstane jen dírka mròavá jenom dírka mròavá a k smrti jenom krok má to smutnej konec a whisky ani lok

6 BLÁZNOV UKOLÉBVK F Máš má oveèko dávno spát i píseò ptákù konèí. F Kvùli nám pøestal vítr vát, jen mùra zírá zvenèí. F Já znám její záš, tak vyhledej skrýš, F zas má bílej pláš a v oknì je møíž. Máš má oveèko dávno spát, F mì mùžeš hrát, ty mì mùžeš hrát, F F vždy pøijdou se ptát, zítra zas pøijdou se ptát, jestli ty v mých pøedstavách už mizíš. Máš má oveèko dávno spát, dnes máme pùlnoc temnou. Ráno budou nám bláznùm lát, že ráda snídáš se mnou. Proè mìl bych jim lhát, že jsem tady sám, když tebe mám rád, když tebe tu mám. R: Máš...

7 Ivo Jahelka BL O ÚRZU SNOUBENE PEPY 1. Sklenièky na stole se ještì klepou, mi na loži v objetí Maruška s Pepou, F Emi F Emi citová náklonnost je k sobì pojí, Emi za týden pøedseda život jim spojí, v podnájmu mazlí se a pijou na zdraví, mi Maruška Pepovi takto praví: 2. "Pepane, mùj milej šikovnej chlape, z mycáku voda mi soustavnì kape, tož vykul se z peøin a spravit to prubni, kleštì a šroubovák máš na zárubni," Pepa se tak, jak byl, pod mycák zanoøil, v døepu tam s vodpadem nìco tvoøil. 3. Když Pepa pod døezem sòal jednu z rourek, vzbudil se Marušèin kocourek Mourek, zaèal se radovat, mòoukal a skákal, Pepanùv zadek ho ke hrátkám zlákal, hryznul si do nìho s koèièí hravostí, tím zaèal rychlý sled událostí. R: Pøedstavte si Pepu v døepu v damovì rouše a mròavýho kocoura, jak do zadku ho kouše, za al drápek, a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou bøink' vo umyvadlo, tím to pro nìj všechno zvadlo, na mý èistý svìdomí, upad' do bezvìdomí. 4. Maruška vykøikla, k nìmu se vrhla, studeným potem jí pokožka zvlhla, veškerý pokusy oživovací míjí se úèinkem a Pepa zvrací, telefon v pøedsíni poslední je šance, za chvíli už houká ambulance. 5. Zøízenci nosítka s Pepanem vláèí tam, kde se schodištì doleva stáèí, ten, co šel vepøedu a špatnì slyšel, chtìl vìdìt, jak Pepa k úrazu pøišel, Maruška, jenž vedle nosítek hopsala, pøíhodu podrobnì jim popsala. 6. Voba dva zøízenci poté pohøíchu válí se na schodech v záchvatu smíchu, nákladem házeli a mìli vinu, že Pepa z nosítek jim slít' do mezaninu, zlomil si ještì nohu a naštípnul sanici, zøízenci vypráví na stanici. R: Že si pøedstavili Pepu v døepu v damovì rouše a mròavýho kocoura, jak do zadku ho kouše, za al drápek, a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou bøink' vo umyvadlo, tím to pro nìj všechno zvadlo, vo humor je pøipraví trest za újmu na zdraví.

8 Michal Prokop BLUES O SPOLYKNÝH SLOVEH Jasnì, že ti dlužím spoustu hezkejch slov Se mnou dìvèe nemáš na nì kliku ávno už je umím všechny nazpamì maj7 Jenomže mi váznou na jazyku Takový ty slova jako èmeláèci Huòatý a milí s kapkou medu Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha le znáš mì øeènit nedovedu Emi Tak mi promiò, dìvèe, však to napravím Emi Mùj ty smutku já si dám tu práci F#mi maj7 Vyklopím je všechny aspoò naposled Emi ž si pro mì pøijdou Emi ž si pro mì pøijdou Emi ž si pro mì pøijdou Funebráci

9 BON SOIR MEMOISELLE PRIS Emi H7 Emi Mám v kapse jeden frank, 7 H7 jsem nejbohatší z bank nad Seinou. Emi H7 Emi Mám víc než krupiér, 7 H7 a stíny Sacre oeur nade mnou. Láska je údìl tvùj, mi H7 Emi Pán Bùh tì opatruj, Emi Bon Soir Mademoiselle Paris, Emi Bon Soir Mademoiselle Paris. Znám bulvár Saint Michel, tam jsem vèera šel s Marie laire. Vím, jak zní z úst krásnejch žen ta slùvka: ar je t aime, oh, mon cher. Ref.

10 BURÁKY 1. Když Sever válèí s Jihem a zem jde do války a v polích místo bavlny teï rostou bodláky, ve stínu u silnice vidíš z Jihu vojáky, jak se tu válej v trávì a louskaj buráky. R: Hej hou, hej hou, naè chodit do války, je lepší doma sedìt a louskat buráky, hej hou, hej hou, naè chodit do války, je lepší doma sedìt a louskat buráky. 2. Plukovník sedí v sedle, volá: Yankeeové jdou!, ale mužstvo v trávì leží, prej už dál nemohou, pan plukovník se otoèí a koukne do dálky, vidí slavnou armádu, jak louská buráky. R: 3. ž tahle válka skonèí a jestli budem žít, svý milenky a ženy pak pùjdem políbit, a když se zeptaj : Hrdino, cos dìlal za války? Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky. R:

11 Petr Hapka BUŘTY UŘTY, PIVO NENÁVIST mi Hospùdka páté cenové skupiny, na zemi bláto, ve stìnách pukliny, Hmi mi 7 no není bùh ví jaká, no není bùh ví jaká, bùh ví jaká. Jenže mì staèí, jen žádný obavy,s borcema pivo leju si do hlavy, pijeme na stojáka, pijeme na stojáka, pijeme na stojáka. 7 Na jídelním lístku co bych asi mìl tak èíst,mìl tak èíst,mìl tak èíst 7 ávno vím co na nìm stojí: jenom buøty a pivo a nenávist. mi V hospùdce páté cenové skupiny,v hlavì mám pivo, ale ne piliny Hmi mi 7 tam venku zmeškal jsem start,tam venku zmeškal jsem start,zmeškal jsem start. o mi svìt dává nespletu do vìnce, to všechno vzal by bezrukej z kredence èmárám si na umakart, èmárám si na umakart, na umakart, Rf: Na jídelním lístku co bych asimìl tak èíst, mìl tak èíst, mìl tak èíst, nabídka je poøád stejná:jenom buøty a pivo a nenávist. V hospùdce páté cenové skupiny, a hodí šutrem, ten co je bez viny šéfíku ty to nejsi, šéfíku ty to nejsi, ty to nejsi. Jen si svý øeèi nabouchej do kecek,nezkoušej na mì,že nikdy nemáš vztek a na ten pøipijem si, a na ten pøipijem si, a na ten pøipijem si. Rf: Z jídelního lístku tady nemá smysl èíst,ani jíst, ani nic, koukni kolem a co vidíš: jenom buøty a pivo a nenávist. V hospùdce páté cenové skupiny, nemám svou starou, jen od ní modøiny, jinak mi nedává nic,jinak mi nedává nic,nedává nic.. Pojïte se bavit nebudem zdeptaný, ruce té sochy z rùžové fontány, narveme do popelnic, narveme do popelnic,narveme do popelnic. a ty nóbl kabáty: narvrme do popelnic, narveme do popelnic, a ty nóbl autíèka: narveme do popelnic, narveme do popelnic, a lásku a všecdko i s ní: narveme do popelnic, do popelnic.

12 Tichá dohoda IZÍ POHLE izí pohled v davu za mnou lidi pøed ním uhýbaj snad se jejich oèi bojí 2 x snad se stydí za svou tváø 2 x jaja - ó já nechci stejná být tak lidé kolem kráèí nìkteøí nesou svùj køíž tak lidé kolem šlapou na mùj stín nikdo se mi neomluví jaja - ó já nechci stejná být... izí pohled v davu mizí pøichází studená tváø jak tu ještì dlouho dlouho budu stát a co mì ještì èeká? jaja - ó Já nechci stejná být!!!

13 Kabát OLORO 1. Táta vždycky øíkal: hochu, žádný strachy, jseš kovboj v oloradu, mùžeš krávy pást, já radši utratil jsem psa a všechny prachy, do srdce Evropy já vodjel v klidu krást. 2. Narvaný kapsy, prsteny, øetìzy zlatý tam kolem krku místní Indiáni maj', a ti, co nemakaj', tak jsou nejvíc bohatý, musím se pohnout, dokaváï tam rozdávaj'. R: Z Billa na Nováka zmìním si svý jméno, a až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem!, Em tak se vrátím ve svý rodný olorado, o tý zlatý žíle øeknu doma všem. 3. Tam kradou všichni, co blízko vokolo bydlej', šerif se na nì jenom hezky usmívá, kdyby se nesmál, tak ho okamžitì zmydlej', házej' mu kosti za to, že se nedívá. 4. Místo krav tam, nelžu vám, prej pasou holky, a když jim nezaplatíš, vyrazej' ti dech, ale s IQ to tam nebude tak horký, místo na koních tam jezdìj' v medvìdech. R: R: + a o tý zlatý žíle øeknu doma všem...

14 Milan ajm ČERNÁ BÍLÁ Emi Hmi Vím, cesty tu jsou a zase mnì zvou abych šel o kus dál Tak na co tu být, když není co øíct jsem pìšák a né král. mi 4sus Bez sakrs bez jména odlítám mi køídla pøipínám Už není co dát kdy není kam psát k ránùm utíkám Já do oèí hvìzd už nebudu lhát tebe se dotýkám Bez sakrs bez jméná utíkám odlítám køídla pripínám : Emi Hmi Já vím, je èerná a je bílá Emi Hmi Já vím, kdo spí a kdo se dívá mi Tváøe si nocí zakrývám mi tiše køídla pøipínám Ty cesty tu jsou a poøád mnì zvou tak letím o kus dál Vždy na co tu být, když mùžu co øíct jsem pìšák co tu stál. Bez sakrs bez jméná utíkám odlítám køídla pripínám : Já vím, je èerná a je bílá Já vím, kdo spí a kdo se dívá Já vím, je èerná a je bílá Já vím, kdo spí a kdo se dívá Já vím, je èerná a je bílá Já vím, kdo spí a kdo se dívá sus4 x00233

15 Lucie ČERNÍ NĚLÉ 4x Sex je náš dìlá dobøe mnì i tobì Otèenáš bejby odøíkej až v hrobì Støedovìk neskonèil støedovìk trvá Jsme èerní andìlé a ty jsi byla prvá 2x Sex je náš padaj kapky z koncù køídel Nevnímáš zbytky otrávených jídel Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá holka.i.. Sex je náš dìlá dobøe mnì i tobì Otèenáš bejby odøíkej až v hrobì Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobì nevíš O køíž se teï neopírej, shoøíš v tihle dobì no no Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá holka. I.. S. Sex je náš padaj kapky z koncù køídel Nevnímáš zbytky otrávených jídel Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobì nevíš O køíž se teï neopírej, shoøíš v tihle dobì no no Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá holka Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá holka Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá kluk

16 ČERVENÁ ŘEK 7 Hmi Pod tou skálou kde proud øeky syèí F#mi Em 7 tam kde èní èervený kamení 7 mi žije ten, co mi jen srdce nièí Hmi 7 toho já ráda mám k zbláznìní Èasto k nám jezdívá s kytkou rùží, nejhezèí z kovbojù v okolí vestu má ušitou z hadích kùží bílej pás na nìm pár pistolí Vím že lásku jak trám lehce slíbí, já ho znám srdce má dìravý ale já chci ho mít mnì se líbí bez nìj žít už mì dál nebaví Hned se ptá jak se mám jak se daøí kdy už prý mu to svý srdce dám Na to já odpovím že èas maøí srdce blíž èervený øeky mám Když je tma a jdu spát, noc je èerná hlavu mám bolavou k závrati le já chci mu být pøesto vìrná okud sám se zas k nám nevrátí.

17 Olympic EJ EJ MI VÍ SVÉ LÁSKY mi Vymyslel jsem spoustu nápadù, aú, mi E co podporujou hloupou náladu, aú, mi hodit klíèe do kanálu, sjet po zadku holou skálu, mi E m v noci chodit strašit do hradu. mi ám si dvoje housle pod bradu, aú, mi E v bílé plachtì chodím pozadu, aú, mi úplnì melancholicky, s citem pro vìc jako vždycky, mi E m vyrábím tu hradní záhadu, aú. E Má drahá dej mi víc, má drahá dej mi víc, mi F 7 má drahá dej mi víc své lásky, aú. E Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, mi F 7 já chci jen pohladit tvé vlásky, aú. Nejlepší s tìch divnejch nápadù, aú, by dokonale zvednul náladu, aú, natrhám ti sedmikrásky, tebe celou s tvými vlásky zamknu si na sedum západù. Ref: Má drahá dej mi víc...

18 Hapka Petr ÍVÁM SE, ÍVÁM ívám se dívám a ty spíš, matnì se leskne malý køíž stoupá a klesá tvoje hruï a já si øíkám Bùh jen suï, Bùh jen suï Zdali až jednou blýskne se a vítr liják pøinese vezmeš mì k teplu pod tvùj pláš jestli to pro mì udìláš 7 maj E Když budu sedìt nehnutì a zase znovu zklamu tì E svým dojmem, že jsem na poušti a že mì štìstí opouští (ach!) Zeptáš se kam jsi oèi dal tvá š astná hvìzda svítí dál jdi za ní já tu držím stráž, tak se ptám jestli to udìláš 7 maj Tak se ptám jestli to udìláš, pro mì udìláš o když se tìžce zadlužím i ten køíž prodáš co já vím když mì mé masky unaví stáhneš mì k sobì do trávy, do trávy a klidnì øekneš hroznou lež: na svoje léta hezkej jseš pøed sebou ještì všechno máš jestli to pro mì udìláš o když mì zapøou pøátelé a budu s cejchem na èele podroben strašné žalobì vzkážeš mi: stojím pøi tobì jen pøi tobì (ach!)jediná vždycky budu stát i když ti celý svìt dá mat vìøím ti všecko - braò se, snaž Jen se ptám zda to udìláš jen se ptám jestli to udìláš pro mì udìláš Stoupá a klesá tvoje hrud tak spolehlivì jako rtut na teplomìru našich dní ráno svìt zuby vycení, vycení a mnì se mnohé nezdaøí ale tvé prsty po tváøi mi zvolna pøejdou každý zvlášt Vím že to pro mì udìláš já vím že to pro mì udìláš všechno udìláš

19 ÍVK S PERLMI VE VLSEH leš Brychta /:Em mi Em :/ Zas mì tu máš nìjak se mraèíš Vybledlej smích už ve dveøích S èelenkou z perel svatozáø ztrácíš Kolik se platí za vláènej høích No tak lásko co chceš mi øíct mi Em máš už perly možná i víc lásko na co se ptáš mi Em svíèku zhasínáš Nemám lásko co bych ti dal chtìlas všechno nebyl jsem král lásko na co se ptáš perly ve vlasech máš No tak lásko kdo mi tì vzal komus dala tìlo i duši lásko na co je pláè když to skonèit má vždy už lásko svý perly máš tak proè padaj a mìnìj se v slzy lásko na co je pláè perly ve vlasech máš Tvý horký rty víc radši ne nejsou už mý, nejsi má cher nìco snad chápu - to ne, to ne bolí to hoøím jak èernej tér Ref: No tak lásko co chceš mi øíct... htìla jsi víc pro svoje touhy já chudej princ mám jen co mám co vlastnì zbývá - jen slzy pouhý ze svatebních zvonù, z nebeskejch bran Ref: No tak lásko kdo mi tì vzal... Ref: No tak lásko co chceš mi øíct... Ref: No tak lásko kdo mi tì vzal...

20 hinaski LOUHEJ KOUŘ Když budeš hodná,nauèím tì èíst, nauèím tì èíst mezi øádky pokušení znáš - tak zapomeò cestu zpátky hmm, cestu zpátky Naše noc je mladá, vane jižní vítr papírový køídla vzduchem víøí. øekni co bys ráda než nám ráno plány zkøíží Pùjdem nekoneènì dlouhou sametovì èernou tmou Pùjdem nekoneènì dlouhou sametovì èernou Pam pam pyda pam - dám si ruce do kapes pam pam pyda pam - dlouhej kouø a pohoda jazz pam pam pyda pam - neštìkne po mì ani pes padám a nevím kam - neèekej, že ti zavolám Když budeš hodná moje hodná holka ukážu ti všechny svoje tajný skrýše poletíme vejš chvíli budem øvát chvíli budem tiše, úplnì tiše Vezmu si tì celoubudem se mít rádi a když netak se ti nìco zdálo a když budem chtít, šlápnem na zmizík všechno bude málo Pùjdem nekoneènì dlouhou

21 Tublatanka NES m7 nes mám rande so svojím mestom nejdem do baru len tak chodím Zdravím neóny známym gestom práve odbilo desa hodín Em Em7 Ja sa dnes iba túlam m dnes mu dám iba pekné mená dnes sa nemusím bá, že sa utopím v èiernom bahne Em Em7 m rozliatych snov a vín Em7 m (a vín a vín) Keï som v uliciach som dost biedny robím väèšinou to èo nemám tvárim sa že som zodpovedný klamem smejem sa som zlý k ženám. R: Neóny sú dnes výnimoèné ledva blikajú nelákajú, sledujú moje kroky noèné výnimoène sa usmievajú m Zajtra sa budem bá, tvári sa že sa mám budem sa snažit získa vašu priazeò Zajtra sa budem bá, topi sa v noèných hmlách zajtra budete skúša ko¾ko vládzem Em Em7 Zajtra sa budem bá, tvári sa že sa mám m budem sa snažit získa vašu priazeò... Em Em7 m maj7 vín a vín. E nes chcem by v meste aspoò chví¾u sám.

22 Tìžkej Pokondr FELIIE Felicie - no to je super kára, nejlepší fára jsou mi Felicie - vyrábìj se dízly, když potkáš fízly maj mi Felicie - to je sedan èi kombi, obì jsou bomby ty Felicie, Felicie Felicie - ty nový metalízy a super lízing má Felicie - když se pøepiješ whisky má litý disky ta Felicie - a jak mùžeš jet loukou nepraskne louko u Felicie, Felicie Felicie - u tý probudí závist kdejaký závit a Felicie - teï už je s novou tváøí v ulici záøí tvá Felicie - ta za to stála a levná se zdála být Felicie, Felicie R.: Kastle je dílem všech mùz mi když uhání slyším tìch pár koní blues, mi jak zpívá mùj nový vùz Feliciéééjééé. Koukám, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát, stále však hrdá a svá je Feliciééé éé Felicie -je to par ák i pøítel jen s pùlkou køídel však Felicie -jede polem i strání, sotva jí brání les Felicie -vozí v zimì i v létì, tchána i ze e ta Felicie, Felicie Felicie - když je stará a sípá èasto ti chcípá tak Felicie - prostì na Jarov dá se a objedná se zas Felicie - má tì jak pes ráda, už koukej støádat na Felicie, Felicie R.: Kastle je dílem všech

23 Buty FRNTIŠEK Na hladinu rybníka svítí sluníèko Emi kolem stojí v hustém kruhu topoly, mi Hmi Které tam zasadil jeden hodný èlovìk, mi Jmenoval se František obrota. František obrota, rodák z blízke vesnice, mìl hodnì dìtí a jednu starou babièku, která když umírala tak mu øekla: Františku, teï dobøe poslouchej, co máš všechno udìlat! 3 x /: Balabambam, balabambam :/ mi a kolem rybníka nahusto nasázet topoly František udìlal všechno co mu øekla, balabambam, balabambam. po snídani poslal dìti do školy, Žebøiòák s náøadím dotáhl od chalupy k rybníku, Vykopal díry a zasadil topoly. Od té doby vítr na hladinu nefouká, takže je klidná jako velké zrcadlo, sluníèko tam svítí vždycky rádo, protože v nìm vidí Františkovu babièku.

24 Mòága a Žïorp HOINOVÝ HOTEL mi Tlusté koberce plné prachu F poprvé s holkou trochu strachu mi a stará dáma odvedle zas vyvádí F zbyde tu po ní zlatý kapradí- pár prázdných flašek mi veterán z legií nadává na revma F vzpomíná na Evu, jak byla nádherná, mi ale všechny kvìtináèe tu historku už znají F ale znovu listy nakloní a naslouchají, vzduch voní kouøem mi Ref.: Svìt je, Svìt je jenom hodinový hotel F a mùj pokoj je studený a prázdný Svìt je, Svìt je jenom hodinový hotel a mùj pokoj je studený a prázdný Svìt je, Svìt je jenom hodinový hotel F mi F a mùj pokoj je studenœ a prázdný... Vezmu si sako a pùjdu do baru absolventi kurzù nudy poøád postaru kytky v klopì vadnou dívám se okolo po stínech kterou?! - a já pøeci žádnou vracím se pomalu nahoru cestou potkávám ty co už padají dolù a vedle v pokoji nìkdo šeptá: Jak ti je? za oknem prší a déš stejnì nic nesmyje

25 Jiøí Schelinger HOLUBÍ ŮM mi F Emi mi Zpívám ptákùm a zvláš holubùm, mi F Emi mi stával v údolí mém starý dùm, F ptákù houf zalétal ke krovùm, mi F Emi mi mìl jsem rád holubích køídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí víøí prach, ptáci krouží a neznají strach, mìl jsem rád rodný dùm, jeho práh. mi mi mi Hledám dùm holubí, kdopak z vás cestu ví, mi míval stáj roubenou, bílý štít. mi mi Kde je dùm holubí, a ta dívka kde spí, mi Emi mi vždy to ví, že jsem chtìl jen pro ni žít. Vlídný déš vypraví okapùm, bláhový, kdo hledá tenhle dùm, odrùstáš chlapeckým støevícùm, neslyšíš holubích køídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nepojíš cukrových homolí, mùžeš mít tøeba zrak sokolí, nespatøíš ztracené údolí. Hledám...

26 aráž HOUBY F Èlovìk ze zoufalství snadno pomate se F mi muchomùrky bílé budu sbírat v lese F F o-o-ó-ó Muchomùrky bílé - bìlejší než snìhy sním je k ukojení své potøeby nìhy o-o-ó-ó Neprocitnu tady - až na jiným svìtì muchomùrky bílé budu sbírat v létì o-o-ó-ó - muchomùrky bílé o-o-ó-ó - muchomùrky bílé

27 Turbo HRÁČ [: mi F mi :] mi mi mi Život tì nauèil hrát s kartama, které ti rozdával sám, mi mi obèas si bez trumfù hrál a když si prohrál, tak se ti smál, jen vstávej - to každý umí: mi F mi Hrát jak král, když v rukou má jen samý trumfy, mi F ale hrát prý se má jenom s tím, co máš, co zná-á-áš. mi F mi R : Proè mìl bys dát - pro penìz pár všechno, co máš, mi F mi tvá èest je víc - zùstáváš dál férový hráè. Život však šel klidnì dál a ty jsi zùstal stejný, jak døív, klidnì jsi bez trumfù hrál, radši jsi prohrál, než by si byl tím hráèem, co proto aby: Hrál jak král, má v rukávech schovaný trumfy, ale hrát prý se má jen s tím, co máš, co zná-á-á-š. R : Proè mìl bys dát pro penìz pár všechno, co máš... Sólo... ale hrát prý se má jenom s tím, co máš, co znáááš. R : Proè mìl bys dát pro penìz pár všechno, co máš... R : Proè mìl bys dát pro penìz pár všechno, co máš...

28 Premier HROBŘ V mládí jsem se uèil hrobaøem Em jezdit s károu, jezdit s trakaøem 7 kopat hroby byl mùj ideál Jezdit s hlínou, jezdit s vozíkem s èernou rakví, bílým poníkem toho jsem se ale nenadál. Repete Že do módy pøíjde kremace èernej hrobaø bude bez práce toho jsem se ale nenadál. Kolem projel vùz milionáøe záblesk svìtel pad mi do tváøe, marnì skøípou kola brzdící. Stoupám vzhùru nìkam ke hvìzdám s èernou rakví se tam nesetkám, sbohem bílé mìsto záøící. Sbohem moje mìsto vzpomínat budu pøesto jak jsem poznal tvùj smích a tvùj pláè Na na na...

29 Turbo HTĚL JSEM MÍT mi 1. htìl jsem mít to, co chlapi mívaj, mi za sebe, když zpátky se dívaj, F mi mi mi mi a když mùžou øíct, dobøe jsem žil - ó -ó -ó. 2. Já jsem však pøedèasnì teï soudì, valem dal rodný svý hroudì, do svìta jsem šel, tam kam mì táh kytary tón. mi F R.: tak - chtìl jsem jednou mít krásnej bílej dùm, mi F mi - s krásnou dívkou žít a s ní spoustu dìtí mít. 2. Èas však mi jak tu pìnu z píva, mládí vzal a teï už mì zbývá, dál svìtem se hnát a pro lidi hrát- ó -ó -ó. mi F R.: Krásnej dùm už mám, zùstal jsem v nìm sám, mi F mi já a mých šest strun, témìø prázdnej dùm. Sólo: [: mi mi mi - F :] R.: tak - chtìl jsem jednou mít krásnej bílej dùm, s krásnou dívkou žít a s ní spoustu dìtí mít. R.: Krásnej dùm už mám, zùstal jsem v nìm sám, já a mých šest strun, témìø prázdnej dùm.

30 rgema JROŠOVSKÝ PIVOVR 1.Léta tam stál, stojí tam dál, pivovar u cesty, každý ho znal, léta tam stál, stát bude dál, ten kdo zná Jarošov, zná pivovar. Emi Ref:Bílá pìna, láhev orosená, chmelový nektar já znám, Emi jen jsem to zkusil a jednou se napil, od tìch dob žízeò mám. 2.Bída a halad, kolem šel strach, když bylo piva dost, mohl ses smát, tøista let stál, stát bude dál, ten kdo zná Jarošov, zná pivovar. Ref: Sólo: [:,,,,,,, :] Ref: 2x

31 Olympic JSNÁ ZPRÁV Skonèili jsme jasná zpráva, Em proè o tebe zakopávám dál, m projít bytem já abych se bál. ík tobì se vidím zvenèí, Em pøipadám si starší menší sám, m kam se kouknu, kousek tebe mám. Em Em Hm Pìnu s vùní jableènou, vyvanulý sprej, Em telefon, cos ustøihla mu šòùru, Em Em Hm knížku krásnì zbyteènou, co má lživý dìj, Em píše se v ní, jak se lítá vzhùru, m lítá vzhùru, ve dvou vzhùru. Odešla's mi pøed úsvitem, Em mám snad bloudit vlastním bytem sám, m kam se kouknu, kousek tebe mám. Pìnu s vùní jableènou, vyvanulý sprej, telefon, cos ustøihla mu šòùru, knížku krásnì zbyteènou, co má lživý dìj, píše se v ní, jak se lítá vzhùru, lítá vzhùru, ve dvou vzhùru. Skonèili jsme jasná zpráva, není komu z okna mávat víc, jasná zpráva, rub, co nemá líc.

32 JÁ BUU HOIT PO ŠPIČKÁH Petr Novák mi F 1. Zavøi oèi a jdi spát, vždy už bude brzo den, mi F nech si o mnì nìco zdát, a je krásný ten tvùj sen. F F R: Já budu chodit po špièkách, snad tì tím nevzbudím, F F ráno, až slunce vyjde v tmách, polibkem tì probudím. 2. Jdi si lehnout, a už spíš a a z toho snu nìco máš, ráno, až se probudíš, polibek mi taky dáš. R: 3. Rozhoï vlasy na polštáø a sni o mnì krásnej sen, nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den. R:

33 F.R.Èech JÁ UŽ JU //:E:// Hm E Já už jdu,jdu,jdu, - Já už jdu,jdu,jdu Já už jdu,jdu,jdu,už mám všechno hotový Vždy už jdu,jdu,jdu,snažím se být dochvilný Pouze jen posnídám a už letím kluci k vám Poèkejte chvilièku,ještì kávy sklenièku Není to žádná lest,slíbit v pìt a pøijít v šest Já stále nìkam spìchám a to je moc špatná vìc Já stále volám taxi,nic nevychází jak chci Všem kolem je to divný,proè já jsem nedochvilný R: Já vždycky dlouho snídám a stále nìco hledám o hledám zapomínám,snad jenom sklerózu mám Já už jdu,jdu,jdu,už mám všechno hotový Vždy už jdu,jdu,jdu,snažím se být dochvilný Kdepak mám kalhoty,to jsou páni trampoty, Jen malou chvilièku,hledám do bot tkanièku. Já už jdu,jdu,jdu,už mám všechno hotový Vždy už jdu,jdu,jdu,snažím se být dochvilný Není to žádná lest,slíbit v pìt a pøijít v šest Vždycky však nakonec,dostavím se jasná vìc. R: Jsem jako blesk,tøi budíky mám Jak vèera i dnes,vše prošvihávám.

34 JEN EN SE HÁEJ Emi Jen se hádej, jen se klidnì hádej, F 7 jen mì zase žádej, a jdu o dùm dál. Emi Nejdu s pláèem, neodejdu s pláèem, F 7 sám a v dešti zmáèen, v dál bych se ti smál. Jen se hádej, jen se klidnì hádej, pak mì nepostrádej, já chci zùstat sám. F 7 Èas je lék a rána jdou, Emi mi 7 s novou krásnou náladou, to znám. F 7 Emi mi 7 Pøijdeš s tváøí jásavou a onu dlouhou záplavou, k nám. Jen se hádej, jen se klidnì hádej, jen mì zas žádej, a jdu radši sám. Mì se ztrácí, k ránu se ti ztrácím, já ti neoplácím, já tì pøece znám. Èas je lék a rána jdou, s novou krásnou náladou, to znám. Pøijdeš s tváøí jásavou a onou dlouhou záplavou, k nám. Jen se hádej, jen se klidnì hádej, co chceš nevykládej, sejnì rád tì mám. Jen se hádej, jen se klidnì hádej, co chceš nevykládej, sejnì rád tì mám. Jen se hádej.

35 Ivan Mládek JÓŽIN Z BÁŽIN mi E mi Jedu takhle táboøit Škodou 100 na Oravu, E mi spìchám proto riskuji, projíždím pøes Moravu. 7 7 E Øádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin, mi E mi 7 žere hlavnì Pražáky a jmenuje se Jožin. Ref: 7 Jožin z bažin moèálem se plíží, Jožin z bažin k vesnici se blíží, 7 Jožin z bažin už si zuby brousí, Jožin z bažin kouše, saje, rdousí. F Na Jožina z bažin koho by to napadlo, F E platí jen a pouze práškovací letadlo. Projíždìl jsem Moravou smìrem na Vizovice, pøivítal mì pøedseda, øek mi u slivovice: Živého èi mrtvého Jožina kdo pøivede, tomu já dám za ženu dceru a pùl JZ! Ref: Øíkám: ej mi, pøedsedo, letadlo a prášek, Jožina ti pøivedu, nevidím v tom háèek. Pøedseda mi vyhovìl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pìknì klesl. Jožin z bažin už je celý bílý, Jožin z bažin z moèálu ven pílí, Jožin z bažin dostal se na kámen, Jožin z bažin - tady je s ním ámen! Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho, dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.

36 Jiøí Schelinger JSEM PRÝ BLÁZEN JEN Pøedehra:E E Stojím v dešti v oèích pláè, mi F# F mé neštìstí jméno láska má, E život klížím nemám pevný bod, mi pode mnou propast temná, F# F není pøes ní most E F#mi Jsem prý blázen jen, E jsem prý blázen jen, F#mi jsem prý blázen jen, F E má-li být po Tvém. Sólo: EEEE Kdo se blázen zdá, mou vinou, tím vším je láska má, hvìzdy blednou, vstává dùm, já tu smutnì stojím za vzor básníkùm Kdo se blázen zdá mou vinou, tím vším je láska má, marnì bloumám, marnì sním, marnì prosím ráno, které k tobì sní Refrén: 2x Sólo: EEEE do ztracena

37 YOYO Band KRVINÁ Hledám zase temnej kout, Hmi7 kdepak moh bych obejmout 7maj jeden den tam v Karviné. Hebkej vítr do oèí Hmi7 s èernou vášní zakroèí, 7maj jeden sten - tam v Karviné. Nebe mìlo plno stuh slunce mìlo rudej pruh a dítì bylo hmm - nevinné. Smìlo jen tak trochu èíst, v ruce držet tátùv list a ptát se proè, proè sa zemì houpá. Emi Emi/F# Emi/ Èerný ptáci mu stelou postel nebeskou Emi Emi/F# Emi/ nedá práci tu sehnat holku nehezkou. 7maj /:Mírnej vztek s mírnou hlavou, Emi 7maj duši èasto mìní v alkohol, tam v Karviné, v Karviné.:/ Tìžní vìž je jako úd mìsíc pije žlutej sud a dává pusu nezvìstné její oèi nejsou fajn, její ústa lecos znaj Smutnì obhlížím ten kraj Hledám zase temnej...

38 KE E TY KYTKY JSOU mi F Øekni, kde ty kytky jsou, co se s nima mohlo stát, mi F øekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? mi F ívky je tu bìhem dne otrhaly do jedné, F F kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Øekni, kde ty dívky jsou... Muži si je vyhlédli, s sebou domù odvedli... Øekni, kde ti muži jsou... Muži v plné polní jdou, do války je zase zvou... kde jsou ti vojáci, lidi, co se... Øady hrobù v zákrytu, meluzína kvílí tu... Øekni, kde ty hroby jsou... o tu kytek rozkvétá od jara až do léta... Øekni, kde ty kytky jsou... ívky je tu bìhem dne otrhaly do jedné...

39 KYŽ MĚ BRLI Z VOJÁK mi mi 1. Když mì brali za vojáka, støíhali mì dohola, mi mi vypadal jsem jako blbec, E F jak ti všichni dokola, -la, -la, -la, mi E mi jak ti všichni dokola. 2. Zavøeli mì do kasáren, zaèali mì uèiti, jak mám správný voják býti a svou zemi chrániti, -ti, -ti, -ti, a svou zemi chrániti. 3. Na pokoji po veèerce ke zdi jsem se pøitulil, vzpomnìl jsem si na svou milou, krásnì jsem si zabulil, -lil, -lil, -lil, krásnì jsem si zabulil. 4. Když pøijela po pùl roce,mìl jsem zrovna zápal plic, po chodbì furt nìkdo chodil, tak nebylo z toho nic, nic, nic, nic, tak nebylo z toho nic. 5. Neplaète, vy oèi moje, ona za to nemohla, protože mladá holka lásku potøebuje, tak si k lásce pomohla, -hla, -hla, -hla, tak si k lásce pomohla. 6. Major nosí velkou hvìzdu, pøed branou ho potkala, øek jí, že má zrovna volnej kvartýr, tak se sbalit nechala, -la, -la, -la, tak se sbalit nechala. 7. o je komu do vojáèka, když ho holka zradila, nashledanou, pane Fráòo Šrámku, písnièka už skonèila, -la, -la, -la, jakpak se vám líbila, -la, -la, -la? No nic moc extra nebyla.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

L D T R O Ž E L O V 2003

L D T R O Ž E L O V 2003 VÍ - NVÍ Není nutno, není nutno 7 mi aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. 7 hceš-li, trap se, že ti v kapse, zlaté mince nechřestí, nemít žádné kamarády, tomu já říkám

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Vím já. Vím já, kam se dám? Ven z mých zajetí? Pár dní se nehledám a ztrácím staletí

Vím já. Vím já, kam se dám? Ven z mých zajetí? Pár dní se nehledám a ztrácím staletí Vím já Vím já, kam se dám? Ven z mých zajetí? Pár dní se nehledám a ztrácím staletí Vím já, proč se ptám? Proč mám váhat víc? Čekám a nereptám z plných plic Vím jen, že ráno vstávám Hladím tě pod dekou,

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI 1 NA CHALUPU, KAM NECHCI Za výzo jsem dostal od mámy a Richarda Nintendo. Chtěl jsem ho nechat doma, aby bylo jasný, že si mě za dárek, i když je suprovej, nemůžou koupit. Stejně to vymyslel on, mamka

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Bára Obrdová : Óda na čokoládu Čokoláda - to je věc, mám ji ráda, žádný kec. Hořká, sladká s medem a už do ráje jedem. Čokoládu miluju, dám ji k večeři i obědu a potom

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Ježibaba Čert Vodník Princ Král Kašpárek Princezna les, smrk komnata podhradí, smrk Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 1. Polibek na skle (od Severka) 2. Vosková (od moonell) 3. Zahazujem (od prostějanek) 4. Brána (od otazník) 5. Šerosvit... (od Ayla) 6. I don't

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Zpevník Ž Veselá 2001 ZpEvník Ž Veselá 2001 Výbìr písní a grafická úprava: Stanislava Bartošová (c) 2001 Jméno :.............. Bedna od whisky Zelené plánì - C - E 1. neska už mi fóry òák nejdou pøes pysky,

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

pod meče trávy podvečer spad od jícnů roklí táhne se chlad zelenej pavouk pomalu dostává hlad

pod meče trávy podvečer spad od jícnů roklí táhne se chlad zelenej pavouk pomalu dostává hlad 01 ZLATÁ MUŠKA pod meče trávy podvečer spad od jícnů roklí táhne se chlad zelenej pavouk pomalu dostává hlad štěstí je muška a muška jde spát u tvýho lůžka kdo bude stát zelenej pavouk pomalu dostává hlad

Více

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010)

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010) Petr Hugo Šlik Zpěvníček (1998-2010) Na našem sídlišti (s mírným vykradením P. Fialy) Na našem sídlišti žijeme spolu jezdíme výtahem nahoru dolů jezdíme výtahem v noci i přes den chtěl bych víc životů

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2010

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2010 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2010 VOCODE?! STÁL JSI NA POKRAJI SRÁZU DOPADNOUT TAK NA TVRDÝ SKÁLY JEŠTĚ KROK A BUDEŠ V HÁDU TAK PROČ OBRACÍŠ SE ZÁDY VOCODE VOCODE NIC TI NENÍ VHOD VO CO DE VOCODE NIC TI NENÍ DOST

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Čerpala jsem z obou stránek a nestačila se divit, jaké krásné texty psala! KOČKY. Když kočky řvou. tma sirkou připálí. sladkobolný karamel

Čerpala jsem z obou stránek a nestačila se divit, jaké krásné texty psala! KOČKY. Když kočky řvou. tma sirkou připálí. sladkobolný karamel Několik textů písní Zuzany Navarové, mnohem více nalezneme na stránkách http://www.karaoketexty.cz nebo na neoficiálních stránkách http://navarova.wz.cz/. Čerpala jsem z obou stránek a nestačila se divit,

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

ABBA Honey, honey Už jsme tady

ABBA Honey, honey Už jsme tady ABBA Honey, honey Už jsme tady Kluci, kluci, už jsme tady Kluci, kluci Pojďte všichni dohromady Kluci, kluci My písničku zpíváme vám Já vás už odněkud znám Mě do ouška můžete říct: Sluší ti to móóóc. A

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Zpěvník. Veselá 2002. Jméno :... ZPĚVÍK Veselá 2002 Výběr písní a grafická úprava: Stanislava Bartošová (c) 2002

Zpěvník. Veselá 2002. Jméno :... ZPĚVÍK Veselá 2002 Výběr písní a grafická úprava: Stanislava Bartošová (c) 2002 Zpěvník Veselá 2002 ZPĚVÍK Veselá 2002 Výběr písní a grafická úprava: Stanislava Bartošová (c) 2002 Jméno :.............. Bedna od whisky - - E 1. neska už mi fóry ňák nejdou přes pysky, - - E - stojím

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

Deník,,správnýho psa

Deník,,správnýho psa Deník,,správnýho psa Ne, ne, ne a ještě jednou ne! Neolíznu tě! A nekoukej tak na mě! Opakoval jsem, ale marně. Aneta se na mě pořád koukala svýma smutnýma očima a musím říct, že tohle jí jde fakt dobře.

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Chrámy boří déšť. ...snad nás krovky k zemi snesou a budem se dívat jak v nás ty kapky deště nejsou A budem zpívat

Chrámy boří déšť. ...snad nás krovky k zemi snesou a budem se dívat jak v nás ty kapky deště nejsou A budem zpívat Chrámy boří déšť Nabíráme směr k nirvánám a ve válkách ládujeme kvér Až s kudlou v zádech víme víc Chrámy boří déšť S noblesou a po kapkách Stačí jen říct A možná - jednou - někdy - příště - snad Každá

Více

ŠÁTEK JSEM DO VODY UPUSTILA. TRALALALALALALA ČERVENÁ FIALA,

ŠÁTEK JSEM DO VODY UPUSTILA. TRALALALALALALA ČERVENÁ FIALA, MAMINKY A KOJENEČCI, UŽ JE TU ČAS ZACVIČIT SI. BUDEME SI SPOLU HRÁT, Z POHYBU SE RADOVAT. MAMINKY A KOJENEČCI, NEDEŠEL ČAS ZAMÁVAT SI. SEJDEME SE V CENTRU ZAS, CVIČENÍ MOC BAVÍ NÁS. SKÁKAL PES PŘES OVES,

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

ZPĚVNÍK. Letní tábor Javorek

ZPĚVNÍK. Letní tábor Javorek ZPĚVNÍK Letní tábor Javorek Červenec 2004 MODRÁ G D C D Modrá je planeta, kde můžeme žít G D C D modrá je voda, kterou musíme pít, G D C D modrá je obloha, když odejde mrak, F C G modrá je dobrá, už je

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád.

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 5 800044 640164 Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 1 24.5.2008 Po těžkém životě častokrát

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou

nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou 01 CESTA DO KRÁLOVSTVÍ nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou tvá cesta je vábivá jak démant na dlani

Více

Říjen - 2007 3 speciál

Říjen - 2007 3 speciál Říjen - 2007 3 speciál Co se nám ve Štěpánkovicích líbí nelíbí! Vážení spouobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné číslo našeho zpravodaje. Na přípravě tohoto vydání zpravodaje se podíleli především

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více