Zpěvník To ovský Jan, 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpěvník To ovský Jan, 2002"

Transkript

1 Zpěvník Tošovský Jan, 2002

2 Lucie MERIK mi Nandej mi do hlavy tvý brouky mi Bùh nám seber beznadìj V duši zbylo svìtlo z jedný holky Tak mi teï za to vynadej Zima a promarnìný touhy o vrásek stromù padá déš Zbejvaj roky asi né moc dlouhý mi F# Emi... o vlasù mi zabroukej... pá pa pá pá Tvoje voèi jenom žhavý tóny otek slunce zapadá Horkej vítr rozezní mý zvony o vlasù ti zabrouká pá pa pá pá Na obloze køídla tažnejch ptákù Tak už na svý bráchy zavolej Na tváøe ti padaj slzy z mrakù Bùh nám sebral beznadìj V duši zbylo svìtlo z jedný holky o vrásek stromù padá déš Poslední dny, hodiny a roky o vlasù ti zabrouká... pá pa pá pá

3 Wanastowi vjecy NĚLÉ H #mi E 1. o Tì to hned po ránu napadá H #mi E nohy, ruce, komu je chceš dát, H #mi E je to v krvi co Tvou hlavu pøepadá H #mi E chtìlas padnout do hrobu a spát Ref.Poranìní andìlé jdou do polí stìhovaví lidi ulítaj, panenku bodni, jí to nebolí svìt je mami prapodivnej kraj Vše:2.Po ránu princezna je ospalá na nebi nemusí se bát. V ulicích doba zlá ji spoutala polykaè nálezù a ztrát. Ref: Sólo: 2x H #mi EE 4 x 3. o Tì zas po ránu napadá za zrcadlem nezkoušej si lhát, miluju Tì, chci Tì to Ti pøísahám, na kolenou lásce pomož vstát. Ref: Svìt je mami dokonalej kraj. 6x do ztracena

4 Michal Tuèný BÁJEČNÁ ŽENSKÁ E Tenhle pøíbìh je pravda,a visím, jestli vám budu lhát, H7 E já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne ji mám rád Nikdy nemìla zlost, když jsem hluboko do kapsy mìl, H7 E vždycky mìla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel E E7 Rf. Když si bájeènou ženskou vezme bájeènej chlap, H7 E tak mají bájeènej život plnej bájeèných dní bez útrap. E7 elej den jen tak sedí a popíjejí hateauneuf du Pape, H7 E když si bájeènou ženskou vezme bájeènej chlap. Nikdy jsem neslyšel: Kam jdeš,kdy pøijdeš a kde jsi byl a já nikdy nezapomnìl, abych svoje sliby vyplnil. když vzpomínala,tak jen na to hezký, co nám život dal Nedala mi pøíležitost, na co bych si taky stìžoval. Tenhle pøíbìh je pravda a sním svùj klobouk, jestli jsem vám lhal, že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jako pohádka z oøíšku královny Mab, že si bájeènou ženskou vzal jeden bájeènej chlap.

5 BEN O WHISKY m m Em 1. neska mi už fóry òák nejdou pøes pysky m m Em m stojím s dlouhou kravatou na bednì od whisky stojím s dlouhým obojkem jak stájovej pinè tu kravatu co nosím mi navlík soudce Linè Ref: Tak kopni do tý bedny, a panstvo neèeká jsou dlouhý schody do nebe a štøeka daleká do nebeskýho báru já sucho v krku mám tak kopni do tý bedny a na cestu se dám 2. Mít tak všecky bedny od whisky vypitý postavil bych malej dùm na louce ukrytý postavil bych malej dùm a z okna koukal ven a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben 3. Kdyby si se hochu jen poøád nechtìl rvát nemusel jsi dneska na týhle bednì stát moh jsi nìkde v suchu tu svojí whisky pít a nemusel jsi hochu na krku laso mít 4. ž kopneš do tý bedny jak se to dìláva do krku mi zùstane jen dírka mròavá jenom dírka mròavá a k smrti jenom krok má to smutnej konec a whisky ani lok

6 BLÁZNOV UKOLÉBVK F Máš má oveèko dávno spát i píseò ptákù konèí. F Kvùli nám pøestal vítr vát, jen mùra zírá zvenèí. F Já znám její záš, tak vyhledej skrýš, F zas má bílej pláš a v oknì je møíž. Máš má oveèko dávno spát, F mì mùžeš hrát, ty mì mùžeš hrát, F F vždy pøijdou se ptát, zítra zas pøijdou se ptát, jestli ty v mých pøedstavách už mizíš. Máš má oveèko dávno spát, dnes máme pùlnoc temnou. Ráno budou nám bláznùm lát, že ráda snídáš se mnou. Proè mìl bych jim lhát, že jsem tady sám, když tebe mám rád, když tebe tu mám. R: Máš...

7 Ivo Jahelka BL O ÚRZU SNOUBENE PEPY 1. Sklenièky na stole se ještì klepou, mi na loži v objetí Maruška s Pepou, F Emi F Emi citová náklonnost je k sobì pojí, Emi za týden pøedseda život jim spojí, v podnájmu mazlí se a pijou na zdraví, mi Maruška Pepovi takto praví: 2. "Pepane, mùj milej šikovnej chlape, z mycáku voda mi soustavnì kape, tož vykul se z peøin a spravit to prubni, kleštì a šroubovák máš na zárubni," Pepa se tak, jak byl, pod mycák zanoøil, v døepu tam s vodpadem nìco tvoøil. 3. Když Pepa pod døezem sòal jednu z rourek, vzbudil se Marušèin kocourek Mourek, zaèal se radovat, mòoukal a skákal, Pepanùv zadek ho ke hrátkám zlákal, hryznul si do nìho s koèièí hravostí, tím zaèal rychlý sled událostí. R: Pøedstavte si Pepu v døepu v damovì rouše a mròavýho kocoura, jak do zadku ho kouše, za al drápek, a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou bøink' vo umyvadlo, tím to pro nìj všechno zvadlo, na mý èistý svìdomí, upad' do bezvìdomí. 4. Maruška vykøikla, k nìmu se vrhla, studeným potem jí pokožka zvlhla, veškerý pokusy oživovací míjí se úèinkem a Pepa zvrací, telefon v pøedsíni poslední je šance, za chvíli už houká ambulance. 5. Zøízenci nosítka s Pepanem vláèí tam, kde se schodištì doleva stáèí, ten, co šel vepøedu a špatnì slyšel, chtìl vìdìt, jak Pepa k úrazu pøišel, Maruška, jenž vedle nosítek hopsala, pøíhodu podrobnì jim popsala. 6. Voba dva zøízenci poté pohøíchu válí se na schodech v záchvatu smíchu, nákladem házeli a mìli vinu, že Pepa z nosítek jim slít' do mezaninu, zlomil si ještì nohu a naštípnul sanici, zøízenci vypráví na stanici. R: Že si pøedstavili Pepu v døepu v damovì rouše a mròavýho kocoura, jak do zadku ho kouše, za al drápek, a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou bøink' vo umyvadlo, tím to pro nìj všechno zvadlo, vo humor je pøipraví trest za újmu na zdraví.

8 Michal Prokop BLUES O SPOLYKNÝH SLOVEH Jasnì, že ti dlužím spoustu hezkejch slov Se mnou dìvèe nemáš na nì kliku ávno už je umím všechny nazpamì maj7 Jenomže mi váznou na jazyku Takový ty slova jako èmeláèci Huòatý a milí s kapkou medu Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha le znáš mì øeènit nedovedu Emi Tak mi promiò, dìvèe, však to napravím Emi Mùj ty smutku já si dám tu práci F#mi maj7 Vyklopím je všechny aspoò naposled Emi ž si pro mì pøijdou Emi ž si pro mì pøijdou Emi ž si pro mì pøijdou Funebráci

9 BON SOIR MEMOISELLE PRIS Emi H7 Emi Mám v kapse jeden frank, 7 H7 jsem nejbohatší z bank nad Seinou. Emi H7 Emi Mám víc než krupiér, 7 H7 a stíny Sacre oeur nade mnou. Láska je údìl tvùj, mi H7 Emi Pán Bùh tì opatruj, Emi Bon Soir Mademoiselle Paris, Emi Bon Soir Mademoiselle Paris. Znám bulvár Saint Michel, tam jsem vèera šel s Marie laire. Vím, jak zní z úst krásnejch žen ta slùvka: ar je t aime, oh, mon cher. Ref.

10 BURÁKY 1. Když Sever válèí s Jihem a zem jde do války a v polích místo bavlny teï rostou bodláky, ve stínu u silnice vidíš z Jihu vojáky, jak se tu válej v trávì a louskaj buráky. R: Hej hou, hej hou, naè chodit do války, je lepší doma sedìt a louskat buráky, hej hou, hej hou, naè chodit do války, je lepší doma sedìt a louskat buráky. 2. Plukovník sedí v sedle, volá: Yankeeové jdou!, ale mužstvo v trávì leží, prej už dál nemohou, pan plukovník se otoèí a koukne do dálky, vidí slavnou armádu, jak louská buráky. R: 3. ž tahle válka skonèí a jestli budem žít, svý milenky a ženy pak pùjdem políbit, a když se zeptaj : Hrdino, cos dìlal za války? Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky. R:

11 Petr Hapka BUŘTY UŘTY, PIVO NENÁVIST mi Hospùdka páté cenové skupiny, na zemi bláto, ve stìnách pukliny, Hmi mi 7 no není bùh ví jaká, no není bùh ví jaká, bùh ví jaká. Jenže mì staèí, jen žádný obavy,s borcema pivo leju si do hlavy, pijeme na stojáka, pijeme na stojáka, pijeme na stojáka. 7 Na jídelním lístku co bych asi mìl tak èíst,mìl tak èíst,mìl tak èíst 7 ávno vím co na nìm stojí: jenom buøty a pivo a nenávist. mi V hospùdce páté cenové skupiny,v hlavì mám pivo, ale ne piliny Hmi mi 7 tam venku zmeškal jsem start,tam venku zmeškal jsem start,zmeškal jsem start. o mi svìt dává nespletu do vìnce, to všechno vzal by bezrukej z kredence èmárám si na umakart, èmárám si na umakart, na umakart, Rf: Na jídelním lístku co bych asimìl tak èíst, mìl tak èíst, mìl tak èíst, nabídka je poøád stejná:jenom buøty a pivo a nenávist. V hospùdce páté cenové skupiny, a hodí šutrem, ten co je bez viny šéfíku ty to nejsi, šéfíku ty to nejsi, ty to nejsi. Jen si svý øeèi nabouchej do kecek,nezkoušej na mì,že nikdy nemáš vztek a na ten pøipijem si, a na ten pøipijem si, a na ten pøipijem si. Rf: Z jídelního lístku tady nemá smysl èíst,ani jíst, ani nic, koukni kolem a co vidíš: jenom buøty a pivo a nenávist. V hospùdce páté cenové skupiny, nemám svou starou, jen od ní modøiny, jinak mi nedává nic,jinak mi nedává nic,nedává nic.. Pojïte se bavit nebudem zdeptaný, ruce té sochy z rùžové fontány, narveme do popelnic, narveme do popelnic,narveme do popelnic. a ty nóbl kabáty: narvrme do popelnic, narveme do popelnic, a ty nóbl autíèka: narveme do popelnic, narveme do popelnic, a lásku a všecdko i s ní: narveme do popelnic, do popelnic.

12 Tichá dohoda IZÍ POHLE izí pohled v davu za mnou lidi pøed ním uhýbaj snad se jejich oèi bojí 2 x snad se stydí za svou tváø 2 x jaja - ó já nechci stejná být tak lidé kolem kráèí nìkteøí nesou svùj køíž tak lidé kolem šlapou na mùj stín nikdo se mi neomluví jaja - ó já nechci stejná být... izí pohled v davu mizí pøichází studená tváø jak tu ještì dlouho dlouho budu stát a co mì ještì èeká? jaja - ó Já nechci stejná být!!!

13 Kabát OLORO 1. Táta vždycky øíkal: hochu, žádný strachy, jseš kovboj v oloradu, mùžeš krávy pást, já radši utratil jsem psa a všechny prachy, do srdce Evropy já vodjel v klidu krást. 2. Narvaný kapsy, prsteny, øetìzy zlatý tam kolem krku místní Indiáni maj', a ti, co nemakaj', tak jsou nejvíc bohatý, musím se pohnout, dokaváï tam rozdávaj'. R: Z Billa na Nováka zmìním si svý jméno, a až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem!, Em tak se vrátím ve svý rodný olorado, o tý zlatý žíle øeknu doma všem. 3. Tam kradou všichni, co blízko vokolo bydlej', šerif se na nì jenom hezky usmívá, kdyby se nesmál, tak ho okamžitì zmydlej', házej' mu kosti za to, že se nedívá. 4. Místo krav tam, nelžu vám, prej pasou holky, a když jim nezaplatíš, vyrazej' ti dech, ale s IQ to tam nebude tak horký, místo na koních tam jezdìj' v medvìdech. R: R: + a o tý zlatý žíle øeknu doma všem...

14 Milan ajm ČERNÁ BÍLÁ Emi Hmi Vím, cesty tu jsou a zase mnì zvou abych šel o kus dál Tak na co tu být, když není co øíct jsem pìšák a né král. mi 4sus Bez sakrs bez jména odlítám mi køídla pøipínám Už není co dát kdy není kam psát k ránùm utíkám Já do oèí hvìzd už nebudu lhát tebe se dotýkám Bez sakrs bez jméná utíkám odlítám køídla pripínám : Emi Hmi Já vím, je èerná a je bílá Emi Hmi Já vím, kdo spí a kdo se dívá mi Tváøe si nocí zakrývám mi tiše køídla pøipínám Ty cesty tu jsou a poøád mnì zvou tak letím o kus dál Vždy na co tu být, když mùžu co øíct jsem pìšák co tu stál. Bez sakrs bez jméná utíkám odlítám køídla pripínám : Já vím, je èerná a je bílá Já vím, kdo spí a kdo se dívá Já vím, je èerná a je bílá Já vím, kdo spí a kdo se dívá Já vím, je èerná a je bílá Já vím, kdo spí a kdo se dívá sus4 x00233

15 Lucie ČERNÍ NĚLÉ 4x Sex je náš dìlá dobøe mnì i tobì Otèenáš bejby odøíkej až v hrobì Støedovìk neskonèil støedovìk trvá Jsme èerní andìlé a ty jsi byla prvá 2x Sex je náš padaj kapky z koncù køídel Nevnímáš zbytky otrávených jídel Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá holka.i.. Sex je náš dìlá dobøe mnì i tobì Otèenáš bejby odøíkej až v hrobì Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobì nevíš O køíž se teï neopírej, shoøíš v tihle dobì no no Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá holka. I.. S. Sex je náš padaj kapky z koncù køídel Nevnímáš zbytky otrávených jídel Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobì nevíš O køíž se teï neopírej, shoøíš v tihle dobì no no Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá holka Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá holka Støedovìk neskonèil, støedovìk trvá Jsem èerní andìlé a ty jsi byla prvá kluk

16 ČERVENÁ ŘEK 7 Hmi Pod tou skálou kde proud øeky syèí F#mi Em 7 tam kde èní èervený kamení 7 mi žije ten, co mi jen srdce nièí Hmi 7 toho já ráda mám k zbláznìní Èasto k nám jezdívá s kytkou rùží, nejhezèí z kovbojù v okolí vestu má ušitou z hadích kùží bílej pás na nìm pár pistolí Vím že lásku jak trám lehce slíbí, já ho znám srdce má dìravý ale já chci ho mít mnì se líbí bez nìj žít už mì dál nebaví Hned se ptá jak se mám jak se daøí kdy už prý mu to svý srdce dám Na to já odpovím že èas maøí srdce blíž èervený øeky mám Když je tma a jdu spát, noc je èerná hlavu mám bolavou k závrati le já chci mu být pøesto vìrná okud sám se zas k nám nevrátí.

17 Olympic EJ EJ MI VÍ SVÉ LÁSKY mi Vymyslel jsem spoustu nápadù, aú, mi E co podporujou hloupou náladu, aú, mi hodit klíèe do kanálu, sjet po zadku holou skálu, mi E m v noci chodit strašit do hradu. mi ám si dvoje housle pod bradu, aú, mi E v bílé plachtì chodím pozadu, aú, mi úplnì melancholicky, s citem pro vìc jako vždycky, mi E m vyrábím tu hradní záhadu, aú. E Má drahá dej mi víc, má drahá dej mi víc, mi F 7 má drahá dej mi víc své lásky, aú. E Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, mi F 7 já chci jen pohladit tvé vlásky, aú. Nejlepší s tìch divnejch nápadù, aú, by dokonale zvednul náladu, aú, natrhám ti sedmikrásky, tebe celou s tvými vlásky zamknu si na sedum západù. Ref: Má drahá dej mi víc...

18 Hapka Petr ÍVÁM SE, ÍVÁM ívám se dívám a ty spíš, matnì se leskne malý køíž stoupá a klesá tvoje hruï a já si øíkám Bùh jen suï, Bùh jen suï Zdali až jednou blýskne se a vítr liják pøinese vezmeš mì k teplu pod tvùj pláš jestli to pro mì udìláš 7 maj E Když budu sedìt nehnutì a zase znovu zklamu tì E svým dojmem, že jsem na poušti a že mì štìstí opouští (ach!) Zeptáš se kam jsi oèi dal tvá š astná hvìzda svítí dál jdi za ní já tu držím stráž, tak se ptám jestli to udìláš 7 maj Tak se ptám jestli to udìláš, pro mì udìláš o když se tìžce zadlužím i ten køíž prodáš co já vím když mì mé masky unaví stáhneš mì k sobì do trávy, do trávy a klidnì øekneš hroznou lež: na svoje léta hezkej jseš pøed sebou ještì všechno máš jestli to pro mì udìláš o když mì zapøou pøátelé a budu s cejchem na èele podroben strašné žalobì vzkážeš mi: stojím pøi tobì jen pøi tobì (ach!)jediná vždycky budu stát i když ti celý svìt dá mat vìøím ti všecko - braò se, snaž Jen se ptám zda to udìláš jen se ptám jestli to udìláš pro mì udìláš Stoupá a klesá tvoje hrud tak spolehlivì jako rtut na teplomìru našich dní ráno svìt zuby vycení, vycení a mnì se mnohé nezdaøí ale tvé prsty po tváøi mi zvolna pøejdou každý zvlášt Vím že to pro mì udìláš já vím že to pro mì udìláš všechno udìláš

19 ÍVK S PERLMI VE VLSEH leš Brychta /:Em mi Em :/ Zas mì tu máš nìjak se mraèíš Vybledlej smích už ve dveøích S èelenkou z perel svatozáø ztrácíš Kolik se platí za vláènej høích No tak lásko co chceš mi øíct mi Em máš už perly možná i víc lásko na co se ptáš mi Em svíèku zhasínáš Nemám lásko co bych ti dal chtìlas všechno nebyl jsem král lásko na co se ptáš perly ve vlasech máš No tak lásko kdo mi tì vzal komus dala tìlo i duši lásko na co je pláè když to skonèit má vždy už lásko svý perly máš tak proè padaj a mìnìj se v slzy lásko na co je pláè perly ve vlasech máš Tvý horký rty víc radši ne nejsou už mý, nejsi má cher nìco snad chápu - to ne, to ne bolí to hoøím jak èernej tér Ref: No tak lásko co chceš mi øíct... htìla jsi víc pro svoje touhy já chudej princ mám jen co mám co vlastnì zbývá - jen slzy pouhý ze svatebních zvonù, z nebeskejch bran Ref: No tak lásko kdo mi tì vzal... Ref: No tak lásko co chceš mi øíct... Ref: No tak lásko kdo mi tì vzal...

20 hinaski LOUHEJ KOUŘ Když budeš hodná,nauèím tì èíst, nauèím tì èíst mezi øádky pokušení znáš - tak zapomeò cestu zpátky hmm, cestu zpátky Naše noc je mladá, vane jižní vítr papírový køídla vzduchem víøí. øekni co bys ráda než nám ráno plány zkøíží Pùjdem nekoneènì dlouhou sametovì èernou tmou Pùjdem nekoneènì dlouhou sametovì èernou Pam pam pyda pam - dám si ruce do kapes pam pam pyda pam - dlouhej kouø a pohoda jazz pam pam pyda pam - neštìkne po mì ani pes padám a nevím kam - neèekej, že ti zavolám Když budeš hodná moje hodná holka ukážu ti všechny svoje tajný skrýše poletíme vejš chvíli budem øvát chvíli budem tiše, úplnì tiše Vezmu si tì celoubudem se mít rádi a když netak se ti nìco zdálo a když budem chtít, šlápnem na zmizík všechno bude málo Pùjdem nekoneènì dlouhou

21 Tublatanka NES m7 nes mám rande so svojím mestom nejdem do baru len tak chodím Zdravím neóny známym gestom práve odbilo desa hodín Em Em7 Ja sa dnes iba túlam m dnes mu dám iba pekné mená dnes sa nemusím bá, že sa utopím v èiernom bahne Em Em7 m rozliatych snov a vín Em7 m (a vín a vín) Keï som v uliciach som dost biedny robím väèšinou to èo nemám tvárim sa že som zodpovedný klamem smejem sa som zlý k ženám. R: Neóny sú dnes výnimoèné ledva blikajú nelákajú, sledujú moje kroky noèné výnimoène sa usmievajú m Zajtra sa budem bá, tvári sa že sa mám budem sa snažit získa vašu priazeò Zajtra sa budem bá, topi sa v noèných hmlách zajtra budete skúša ko¾ko vládzem Em Em7 Zajtra sa budem bá, tvári sa že sa mám m budem sa snažit získa vašu priazeò... Em Em7 m maj7 vín a vín. E nes chcem by v meste aspoò chví¾u sám.

22 Tìžkej Pokondr FELIIE Felicie - no to je super kára, nejlepší fára jsou mi Felicie - vyrábìj se dízly, když potkáš fízly maj mi Felicie - to je sedan èi kombi, obì jsou bomby ty Felicie, Felicie Felicie - ty nový metalízy a super lízing má Felicie - když se pøepiješ whisky má litý disky ta Felicie - a jak mùžeš jet loukou nepraskne louko u Felicie, Felicie Felicie - u tý probudí závist kdejaký závit a Felicie - teï už je s novou tváøí v ulici záøí tvá Felicie - ta za to stála a levná se zdála být Felicie, Felicie R.: Kastle je dílem všech mùz mi když uhání slyším tìch pár koní blues, mi jak zpívá mùj nový vùz Feliciéééjééé. Koukám, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát, stále však hrdá a svá je Feliciééé éé Felicie -je to par ák i pøítel jen s pùlkou køídel však Felicie -jede polem i strání, sotva jí brání les Felicie -vozí v zimì i v létì, tchána i ze e ta Felicie, Felicie Felicie - když je stará a sípá èasto ti chcípá tak Felicie - prostì na Jarov dá se a objedná se zas Felicie - má tì jak pes ráda, už koukej støádat na Felicie, Felicie R.: Kastle je dílem všech

23 Buty FRNTIŠEK Na hladinu rybníka svítí sluníèko Emi kolem stojí v hustém kruhu topoly, mi Hmi Které tam zasadil jeden hodný èlovìk, mi Jmenoval se František obrota. František obrota, rodák z blízke vesnice, mìl hodnì dìtí a jednu starou babièku, která když umírala tak mu øekla: Františku, teï dobøe poslouchej, co máš všechno udìlat! 3 x /: Balabambam, balabambam :/ mi a kolem rybníka nahusto nasázet topoly František udìlal všechno co mu øekla, balabambam, balabambam. po snídani poslal dìti do školy, Žebøiòák s náøadím dotáhl od chalupy k rybníku, Vykopal díry a zasadil topoly. Od té doby vítr na hladinu nefouká, takže je klidná jako velké zrcadlo, sluníèko tam svítí vždycky rádo, protože v nìm vidí Františkovu babièku.

24 Mòága a Žïorp HOINOVÝ HOTEL mi Tlusté koberce plné prachu F poprvé s holkou trochu strachu mi a stará dáma odvedle zas vyvádí F zbyde tu po ní zlatý kapradí- pár prázdných flašek mi veterán z legií nadává na revma F vzpomíná na Evu, jak byla nádherná, mi ale všechny kvìtináèe tu historku už znají F ale znovu listy nakloní a naslouchají, vzduch voní kouøem mi Ref.: Svìt je, Svìt je jenom hodinový hotel F a mùj pokoj je studený a prázdný Svìt je, Svìt je jenom hodinový hotel a mùj pokoj je studený a prázdný Svìt je, Svìt je jenom hodinový hotel F mi F a mùj pokoj je studenœ a prázdný... Vezmu si sako a pùjdu do baru absolventi kurzù nudy poøád postaru kytky v klopì vadnou dívám se okolo po stínech kterou?! - a já pøeci žádnou vracím se pomalu nahoru cestou potkávám ty co už padají dolù a vedle v pokoji nìkdo šeptá: Jak ti je? za oknem prší a déš stejnì nic nesmyje

25 Jiøí Schelinger HOLUBÍ ŮM mi F Emi mi Zpívám ptákùm a zvláš holubùm, mi F Emi mi stával v údolí mém starý dùm, F ptákù houf zalétal ke krovùm, mi F Emi mi mìl jsem rád holubích køídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí víøí prach, ptáci krouží a neznají strach, mìl jsem rád rodný dùm, jeho práh. mi mi mi Hledám dùm holubí, kdopak z vás cestu ví, mi míval stáj roubenou, bílý štít. mi mi Kde je dùm holubí, a ta dívka kde spí, mi Emi mi vždy to ví, že jsem chtìl jen pro ni žít. Vlídný déš vypraví okapùm, bláhový, kdo hledá tenhle dùm, odrùstáš chlapeckým støevícùm, neslyšíš holubích køídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nepojíš cukrových homolí, mùžeš mít tøeba zrak sokolí, nespatøíš ztracené údolí. Hledám...

26 aráž HOUBY F Èlovìk ze zoufalství snadno pomate se F mi muchomùrky bílé budu sbírat v lese F F o-o-ó-ó Muchomùrky bílé - bìlejší než snìhy sním je k ukojení své potøeby nìhy o-o-ó-ó Neprocitnu tady - až na jiným svìtì muchomùrky bílé budu sbírat v létì o-o-ó-ó - muchomùrky bílé o-o-ó-ó - muchomùrky bílé

27 Turbo HRÁČ [: mi F mi :] mi mi mi Život tì nauèil hrát s kartama, které ti rozdával sám, mi mi obèas si bez trumfù hrál a když si prohrál, tak se ti smál, jen vstávej - to každý umí: mi F mi Hrát jak král, když v rukou má jen samý trumfy, mi F ale hrát prý se má jenom s tím, co máš, co zná-á-áš. mi F mi R : Proè mìl bys dát - pro penìz pár všechno, co máš, mi F mi tvá èest je víc - zùstáváš dál férový hráè. Život však šel klidnì dál a ty jsi zùstal stejný, jak døív, klidnì jsi bez trumfù hrál, radši jsi prohrál, než by si byl tím hráèem, co proto aby: Hrál jak král, má v rukávech schovaný trumfy, ale hrát prý se má jen s tím, co máš, co zná-á-á-š. R : Proè mìl bys dát pro penìz pár všechno, co máš... Sólo... ale hrát prý se má jenom s tím, co máš, co znáááš. R : Proè mìl bys dát pro penìz pár všechno, co máš... R : Proè mìl bys dát pro penìz pár všechno, co máš...

28 Premier HROBŘ V mládí jsem se uèil hrobaøem Em jezdit s károu, jezdit s trakaøem 7 kopat hroby byl mùj ideál Jezdit s hlínou, jezdit s vozíkem s èernou rakví, bílým poníkem toho jsem se ale nenadál. Repete Že do módy pøíjde kremace èernej hrobaø bude bez práce toho jsem se ale nenadál. Kolem projel vùz milionáøe záblesk svìtel pad mi do tváøe, marnì skøípou kola brzdící. Stoupám vzhùru nìkam ke hvìzdám s èernou rakví se tam nesetkám, sbohem bílé mìsto záøící. Sbohem moje mìsto vzpomínat budu pøesto jak jsem poznal tvùj smích a tvùj pláè Na na na...

29 Turbo HTĚL JSEM MÍT mi 1. htìl jsem mít to, co chlapi mívaj, mi za sebe, když zpátky se dívaj, F mi mi mi mi a když mùžou øíct, dobøe jsem žil - ó -ó -ó. 2. Já jsem však pøedèasnì teï soudì, valem dal rodný svý hroudì, do svìta jsem šel, tam kam mì táh kytary tón. mi F R.: tak - chtìl jsem jednou mít krásnej bílej dùm, mi F mi - s krásnou dívkou žít a s ní spoustu dìtí mít. 2. Èas však mi jak tu pìnu z píva, mládí vzal a teï už mì zbývá, dál svìtem se hnát a pro lidi hrát- ó -ó -ó. mi F R.: Krásnej dùm už mám, zùstal jsem v nìm sám, mi F mi já a mých šest strun, témìø prázdnej dùm. Sólo: [: mi mi mi - F :] R.: tak - chtìl jsem jednou mít krásnej bílej dùm, s krásnou dívkou žít a s ní spoustu dìtí mít. R.: Krásnej dùm už mám, zùstal jsem v nìm sám, já a mých šest strun, témìø prázdnej dùm.

30 rgema JROŠOVSKÝ PIVOVR 1.Léta tam stál, stojí tam dál, pivovar u cesty, každý ho znal, léta tam stál, stát bude dál, ten kdo zná Jarošov, zná pivovar. Emi Ref:Bílá pìna, láhev orosená, chmelový nektar já znám, Emi jen jsem to zkusil a jednou se napil, od tìch dob žízeò mám. 2.Bída a halad, kolem šel strach, když bylo piva dost, mohl ses smát, tøista let stál, stát bude dál, ten kdo zná Jarošov, zná pivovar. Ref: Sólo: [:,,,,,,, :] Ref: 2x

31 Olympic JSNÁ ZPRÁV Skonèili jsme jasná zpráva, Em proè o tebe zakopávám dál, m projít bytem já abych se bál. ík tobì se vidím zvenèí, Em pøipadám si starší menší sám, m kam se kouknu, kousek tebe mám. Em Em Hm Pìnu s vùní jableènou, vyvanulý sprej, Em telefon, cos ustøihla mu šòùru, Em Em Hm knížku krásnì zbyteènou, co má lživý dìj, Em píše se v ní, jak se lítá vzhùru, m lítá vzhùru, ve dvou vzhùru. Odešla's mi pøed úsvitem, Em mám snad bloudit vlastním bytem sám, m kam se kouknu, kousek tebe mám. Pìnu s vùní jableènou, vyvanulý sprej, telefon, cos ustøihla mu šòùru, knížku krásnì zbyteènou, co má lživý dìj, píše se v ní, jak se lítá vzhùru, lítá vzhùru, ve dvou vzhùru. Skonèili jsme jasná zpráva, není komu z okna mávat víc, jasná zpráva, rub, co nemá líc.

32 JÁ BUU HOIT PO ŠPIČKÁH Petr Novák mi F 1. Zavøi oèi a jdi spát, vždy už bude brzo den, mi F nech si o mnì nìco zdát, a je krásný ten tvùj sen. F F R: Já budu chodit po špièkách, snad tì tím nevzbudím, F F ráno, až slunce vyjde v tmách, polibkem tì probudím. 2. Jdi si lehnout, a už spíš a a z toho snu nìco máš, ráno, až se probudíš, polibek mi taky dáš. R: 3. Rozhoï vlasy na polštáø a sni o mnì krásnej sen, nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den. R:

33 F.R.Èech JÁ UŽ JU //:E:// Hm E Já už jdu,jdu,jdu, - Já už jdu,jdu,jdu Já už jdu,jdu,jdu,už mám všechno hotový Vždy už jdu,jdu,jdu,snažím se být dochvilný Pouze jen posnídám a už letím kluci k vám Poèkejte chvilièku,ještì kávy sklenièku Není to žádná lest,slíbit v pìt a pøijít v šest Já stále nìkam spìchám a to je moc špatná vìc Já stále volám taxi,nic nevychází jak chci Všem kolem je to divný,proè já jsem nedochvilný R: Já vždycky dlouho snídám a stále nìco hledám o hledám zapomínám,snad jenom sklerózu mám Já už jdu,jdu,jdu,už mám všechno hotový Vždy už jdu,jdu,jdu,snažím se být dochvilný Kdepak mám kalhoty,to jsou páni trampoty, Jen malou chvilièku,hledám do bot tkanièku. Já už jdu,jdu,jdu,už mám všechno hotový Vždy už jdu,jdu,jdu,snažím se být dochvilný Není to žádná lest,slíbit v pìt a pøijít v šest Vždycky však nakonec,dostavím se jasná vìc. R: Jsem jako blesk,tøi budíky mám Jak vèera i dnes,vše prošvihávám.

34 JEN EN SE HÁEJ Emi Jen se hádej, jen se klidnì hádej, F 7 jen mì zase žádej, a jdu o dùm dál. Emi Nejdu s pláèem, neodejdu s pláèem, F 7 sám a v dešti zmáèen, v dál bych se ti smál. Jen se hádej, jen se klidnì hádej, pak mì nepostrádej, já chci zùstat sám. F 7 Èas je lék a rána jdou, Emi mi 7 s novou krásnou náladou, to znám. F 7 Emi mi 7 Pøijdeš s tváøí jásavou a onu dlouhou záplavou, k nám. Jen se hádej, jen se klidnì hádej, jen mì zas žádej, a jdu radši sám. Mì se ztrácí, k ránu se ti ztrácím, já ti neoplácím, já tì pøece znám. Èas je lék a rána jdou, s novou krásnou náladou, to znám. Pøijdeš s tváøí jásavou a onou dlouhou záplavou, k nám. Jen se hádej, jen se klidnì hádej, co chceš nevykládej, sejnì rád tì mám. Jen se hádej, jen se klidnì hádej, co chceš nevykládej, sejnì rád tì mám. Jen se hádej.

35 Ivan Mládek JÓŽIN Z BÁŽIN mi E mi Jedu takhle táboøit Škodou 100 na Oravu, E mi spìchám proto riskuji, projíždím pøes Moravu. 7 7 E Øádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin, mi E mi 7 žere hlavnì Pražáky a jmenuje se Jožin. Ref: 7 Jožin z bažin moèálem se plíží, Jožin z bažin k vesnici se blíží, 7 Jožin z bažin už si zuby brousí, Jožin z bažin kouše, saje, rdousí. F Na Jožina z bažin koho by to napadlo, F E platí jen a pouze práškovací letadlo. Projíždìl jsem Moravou smìrem na Vizovice, pøivítal mì pøedseda, øek mi u slivovice: Živého èi mrtvého Jožina kdo pøivede, tomu já dám za ženu dceru a pùl JZ! Ref: Øíkám: ej mi, pøedsedo, letadlo a prášek, Jožina ti pøivedu, nevidím v tom háèek. Pøedseda mi vyhovìl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pìknì klesl. Jožin z bažin už je celý bílý, Jožin z bažin z moèálu ven pílí, Jožin z bažin dostal se na kámen, Jožin z bažin - tady je s ním ámen! Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho, dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.

36 Jiøí Schelinger JSEM PRÝ BLÁZEN JEN Pøedehra:E E Stojím v dešti v oèích pláè, mi F# F mé neštìstí jméno láska má, E život klížím nemám pevný bod, mi pode mnou propast temná, F# F není pøes ní most E F#mi Jsem prý blázen jen, E jsem prý blázen jen, F#mi jsem prý blázen jen, F E má-li být po Tvém. Sólo: EEEE Kdo se blázen zdá, mou vinou, tím vším je láska má, hvìzdy blednou, vstává dùm, já tu smutnì stojím za vzor básníkùm Kdo se blázen zdá mou vinou, tím vším je láska má, marnì bloumám, marnì sním, marnì prosím ráno, které k tobì sní Refrén: 2x Sólo: EEEE do ztracena

37 YOYO Band KRVINÁ Hledám zase temnej kout, Hmi7 kdepak moh bych obejmout 7maj jeden den tam v Karviné. Hebkej vítr do oèí Hmi7 s èernou vášní zakroèí, 7maj jeden sten - tam v Karviné. Nebe mìlo plno stuh slunce mìlo rudej pruh a dítì bylo hmm - nevinné. Smìlo jen tak trochu èíst, v ruce držet tátùv list a ptát se proè, proè sa zemì houpá. Emi Emi/F# Emi/ Èerný ptáci mu stelou postel nebeskou Emi Emi/F# Emi/ nedá práci tu sehnat holku nehezkou. 7maj /:Mírnej vztek s mírnou hlavou, Emi 7maj duši èasto mìní v alkohol, tam v Karviné, v Karviné.:/ Tìžní vìž je jako úd mìsíc pije žlutej sud a dává pusu nezvìstné její oèi nejsou fajn, její ústa lecos znaj Smutnì obhlížím ten kraj Hledám zase temnej...

38 KE E TY KYTKY JSOU mi F Øekni, kde ty kytky jsou, co se s nima mohlo stát, mi F øekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? mi F ívky je tu bìhem dne otrhaly do jedné, F F kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Øekni, kde ty dívky jsou... Muži si je vyhlédli, s sebou domù odvedli... Øekni, kde ti muži jsou... Muži v plné polní jdou, do války je zase zvou... kde jsou ti vojáci, lidi, co se... Øady hrobù v zákrytu, meluzína kvílí tu... Øekni, kde ty hroby jsou... o tu kytek rozkvétá od jara až do léta... Øekni, kde ty kytky jsou... ívky je tu bìhem dne otrhaly do jedné...

39 KYŽ MĚ BRLI Z VOJÁK mi mi 1. Když mì brali za vojáka, støíhali mì dohola, mi mi vypadal jsem jako blbec, E F jak ti všichni dokola, -la, -la, -la, mi E mi jak ti všichni dokola. 2. Zavøeli mì do kasáren, zaèali mì uèiti, jak mám správný voják býti a svou zemi chrániti, -ti, -ti, -ti, a svou zemi chrániti. 3. Na pokoji po veèerce ke zdi jsem se pøitulil, vzpomnìl jsem si na svou milou, krásnì jsem si zabulil, -lil, -lil, -lil, krásnì jsem si zabulil. 4. Když pøijela po pùl roce,mìl jsem zrovna zápal plic, po chodbì furt nìkdo chodil, tak nebylo z toho nic, nic, nic, nic, tak nebylo z toho nic. 5. Neplaète, vy oèi moje, ona za to nemohla, protože mladá holka lásku potøebuje, tak si k lásce pomohla, -hla, -hla, -hla, tak si k lásce pomohla. 6. Major nosí velkou hvìzdu, pøed branou ho potkala, øek jí, že má zrovna volnej kvartýr, tak se sbalit nechala, -la, -la, -la, tak se sbalit nechala. 7. o je komu do vojáèka, když ho holka zradila, nashledanou, pane Fráòo Šrámku, písnièka už skonèila, -la, -la, -la, jakpak se vám líbila, -la, -la, -la? No nic moc extra nebyla.

Zpěvník La Venta 2010

Zpěvník La Venta 2010 Zpěvník La Venta 2010 Obsah Bedna od whisky... 3 Bezejmenná.... 3 arpe diem... 3 olorado... 4 Černobílý svět... 4 itrónky... 4 ajána... 5 ej mi víc své lásky... 5 iego... 5 ívám se dívám... 6 okud se zpívá...

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

sestavila Potík, 2011 OBSAH Junácká hymna...- 6 - Večerka...- 6 - Anděl...- 7 - Ani tak nehoří...- 8 - Árie měsíce...- 9 - Barbora píše z tábora...- 10 - Batalion...- 11 - Běda poraženým...- 12 - Bedna

Více

Zpěvník panehrakuch 2006_05_20

Zpěvník panehrakuch 2006_05_20 !!!Tento zpěvník sestavil z dostupných materiálů na Internetu Filip Laburda, FLaburda@EP.Z. Zpěvník panehrakuch 2006_05_20 Filip Laburda Aktuální verze: http://www.laburda.cz/filip 1/326 A A celý kraj

Více

Pavel Dydovič - Bláznova ukolébavka

Pavel Dydovič - Bláznova ukolébavka Pavel ydovič - Bláznova ukolébavka 1. Máš, má ovečko, dávno spát, už píseň ptáků končí, kvůli nám přestal i vítr vát, jen můra zírá zvenčí, já znám její zášť, tak vyhledej skrýš, zas má bílej plášť a v

Více

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány,

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány, AMAZONKA HOP TROP A 1. Byly krásný naše plány, # mi byla jsi můj celej svět, Hmi A čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár let. 2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, už na "táto" slyší

Více

William Shakespeare SONETY

William Shakespeare SONETY William Shakespeare SONETY nakladatelství: Mladá fronta knihovna: Máj pøeložil: Jan Vladislav Praha 1970 Elektronickou verzi pøipravili Schacallos a Atheneum - literatura na webu http://atheneum.zde.cz

Více

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI OKNA V BOUØI Mnì líto oken, když se v bouøi tøesou. Ty první cítí vìtru nárazy, zvìst první hromù dunících k nám nesou, v nich šlehnou blesku první obrazy. A po nich první

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

Až to se mnu sekne... 3 Bába leze do bezu... 4 Blues bezpečnosti práce... 5 Blues pro tebe... 6 Co ste hasiči... 6 Černej nebožtíku...

Až to se mnu sekne... 3 Bába leze do bezu... 4 Blues bezpečnosti práce... 5 Blues pro tebe... 6 Co ste hasiči... 6 Černej nebožtíku... Šukasí zpěvník Až to se mnu sekne... 3 Bába leze do bezu... 4 Blues bezpečnosti práce... 5 Blues pro tebe... 6 Co ste hasiči... 6 Černej nebožtíku... 7 Dívka s modrou matrací... 7 Dnes v noci pláchnu starým

Více

Zeno Kaprál. Ivo Odehnal. Miroslav išmeister KNIHA O MURPHYM. Linie. Plovárna. * * * (památce ing. Josefa Javùrka, CSc.

Zeno Kaprál. Ivo Odehnal. Miroslav išmeister KNIHA O MURPHYM. Linie. Plovárna. * * * (památce ing. Josefa Javùrka, CSc. Zeno Kaprál Autor / Bagtyropiè Miroslav išmeister / Autor Autoroviè / Ivo Odehnal Zeno Kaprál Linie Ó básni, snovými zrcadly stokrát probdìlá, teï k nepoznání jsi jak nalíèená megera. Horeènì mezi lesky

Více

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA TÌŽKÁ HODINA A. M. Píšovi Pøišel jsem na svìt, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnièka na zaèátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé

Více

FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ)

FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ) M L Í (Hana HROVÁ) 7 1) P išel malí otrhaný, m l jenom št tce s paletou, Kalhoty m l spravovaný a z vojny bundu stoletou 7 F Pak napnul plátno srolovaný a stvo il eku v etn panny, 7 Pak na malou píš alku,

Více

František Hrubín: ZPÍVÁNO Z DÁLKY

František Hrubín: ZPÍVÁNO Z DÁLKY František Hrubín: ZPÍVÁNO Z DÁLKY SRPNOVÁ NOC Za hvìzdou hvìzdu polyká slzící obzor, pøivíraje pod víèky nebes spící kraje s písní, jež ze strun uniká, ze strun, jež plný souzvuk spojí na tìle jako na

Více

èasopis pro souèasnou poezii XI roèník 2007 Michal Mackù Carbon Print No 6, 2004 Viola Autor Fischerová Bagtyropiè / Jarmila Autor Rozsypalová Autoroviè Viola Fischerová Matce Ve snu znìl úkol: Zpracuj

Více

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek Sbírka básní a písní Cena za sny Petr Horálek O b s a h Smutný svět lásky... 3 Táborová holka... 5 Cena za sny... 7 Píseň... 9 Píseň o Markétě... 11 Jakoby... 13 Kreslíř... 14 Kdyby... 15 Dám ti pár rad

Více

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7 odkazy na desky a : 1. Od Yukonu k Ontariu 1991 + komplet 30 let, 2015 2. Od Kentucky k Sakramentu 1993 + komplet 30 let, 2015 3. Od Skalistých hor k Vysočině 1994 + komplet 30 let, 2015 4. Trail do Kalifornie

Více

3. Brouk (Wabi Daněk)

3. Brouk (Wabi Daněk) 1. riel (Wabi aněk / Ladislav Kučera) 3. Brouk (Wabi aněk) 1. mi mi mi mi mi mi mi mi Moje trenýrky pere riel, řek Pepa a k pasu sáh, mi mi mi 1. Ležím v trávě, p mi íseň v hlavě, po nose mi leze brouk,

Více

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít.

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. 2 Bláznova kolébka 4 Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. Houpy, hou - bláznem zkus být, houpy, hou - v tom

Více

Pøíbìh z Heømanova Mìstce

Pøíbìh z Heømanova Mìstce Autor Bagtyropiè Petr Motýl / Autor Autoroviè Petr Motýl Pøíbìh z Heømanova Mìstce S bubláním pod mùstek potok padá a listí si chrastí v prstech strání. Oblaka jdou nízko. Kos se hádá s brhlíkem. Ovesné

Více

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ ÈERVENÝ KVÌT Za temným oknem, v kvìtníku sivém, hrubý a ostnatý mraèil se kaktus. Jednoho jitra èervený z lodyhy vyrazil kalich, èervený kvìt. Byl u nás básník, co jiné mìl oèi,

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc.

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat 2001-2002 Design Miroslav Purgat 2002 Illustrations Miroslav Purgat 2002 Poděkování: Bratrovi Miroslavu za všeobecní pomoc a ochotu. Mé speciální

Více

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ VSTUPNÍ MODLITBA Ve jménu života i radosti i krásy. Hle, zemì naše, ty, jež ležíš pod nebesy jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, buï svato jméno tvé

Více

Plz. Roèník XII / 2013 Èíslo 10

Plz. Roèník XII / 2013 Èíslo 10 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìsta Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kruh pøátel knižní kultury Roèník XII / 2013 Èíslo 10 01 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE 2 Kateøina

Více

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU Zaèarovaná studánka U kaple písková socha ta korunovaná vrabèím hnízdem pamatuje øadu lásek Veèer jdou milenci k lesu a za nimi v patách se líbají modré stíny

Více

L Y Š K Á N O R A 10 Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny

L Y Š K Á N O R A 10 Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny L Y Š K Á N O R A 10 Seèen 1038 Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron * Novinky liscannorské * Prùzkumy Nurnské družiny *

Více

ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008

ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008 ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008 Ke 100. výroèí narození Jana Nohy vydává Mìstský úøad Benešov. Mìstský úøad Benešov a nakladatel dìkují Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví

Více

Zpěvník. Lehká noha - 1 -

Zpěvník. Lehká noha - 1 - Zpěvník Lehká noha - 1 - Seznam písní Zpěvník Lehká noha...1 Bedny s pívem...3 Blues o líbání...5 ocacolový flašky...6 ČRNÁ KÁR...7 Červený víno to ví...8 Česká cesta...9 olní tok řeky - to je línej kraj...11

Více