PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER"

Transkript

1 PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER

2 Obsah Obsah 2 Bezpečnostní opatření 3 Před použitím 4 Označení ovládacích prvků 6 Hlavní jednotka 6 Bateriový blok 7 Dálkový ovladač 8 Vložení baterie 9 Nastavení v menu NASTAVENÍ 17 Všeobecný provoz 17 Stránka obecného nastavení 17 Stránka nastavení reproduktorů 19 Nastavení Dolby Digital 19 Stránka preferencí 20 Parametry a specifikace 23 Tipy pro řešení problémů 24 Definice pojmů 25 Začínáme 9 Úvod 9 Nastavení obrazovky TFT 10 Přehrávání DVD nebo Video CD (provoz) 11 Základní provoz 13 Vlastnosti zvukových CD a disků s MP3 a WMA 13 Přehrávání zvukových CD a disků s MP3 a WMA 14 Přehrávání disků s JPEG 15 Přehrávání DVD disků formátu VR 15 Přehrávání filmových disků DivX 16 Programované přehrávání (neplatí pro obrazová CD a MP3) 16 CZ - 02

3 Bezpečnostní opatření Upozornění na autorská práva Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ani zadní kryt přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Svěřte servis kvalifikovaným osobám. Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení kapající ani tekoucí vodě, dešti ani vlhkosti. Na přístroj nestavte předměty naplněné tekutinou, jako například vázy. Upozornění: Tento přehrávač videodisků využívá laserový systém. Použití ovládacích prvků, nastavení či provádění postupů, které jsou jiné než je uvedeno v tomto návodu může vést k vystavení se nebez pečnému ozáření. Upozornění: Neotvírejte kryt, aby nedošlo přímému vystavení se laserovému paprsku. Po otevření je viditelné laserové záření. Upozornění: Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku. Pozor: Neinstalujte tento produkt do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo podobný nábytek. Zákon zakazuje bez povolení kopírovat, vysílat, pořádat představení, kabelově vysílat, veřejně předvádět a půjčovat autorsky chráněná díla. Tento výrobek využívá funkci ochrany autorských práv vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou nahrány signály bránící kopírování. Při nahrávání a přehrávání obrazu z těchto disků se objeví rušení. Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodickými nároky amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat. Před použitím přehrávače se prosím ujistěte, že je napětí místní sítě vhodné pro tento přístroj. CZ - 03

4 Před použitím Úvod Abyste zajistili správné používání tohoto výrobku, přečtěte si pozorně tento návod k použití a ponechejte si jej pro další použití. Tento návod poskytuje informace o provozu a údržbě DVD přehrávače. Pokud vyžaduje přístroj servis, obraťte se na místní autorizovaný servis. Symboly používané v tomto návodu Symbol blesku upozorňuje na přítomnost nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník upozorňuje na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů. Tento symbol upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit poškození přístroje samého nebo na jinou podstatnou škodu. Poznámka:Označuje zvláštní poznámky a provozní vlastnosti. Tip: Označuje tipy a rady pro ulehčení práce. Část, Nepoužívejte silná rozpouštědla jako líh, benzín, ředidlo, komerčně prodávaná čistidla ani jejíž nadpis provází jeden z následujících symbolů, platí pouze pro disk, který tento symbol označuje. antistatické spreje určené pro vinylové desky. DVD a finalizované DVD±R/RW Video CD Audio CD Disky s MP3 Disky WMA Disky JPEG Disky DivX Zobrazení symbolu Ø Symbol Ø, který se může objevit na obrazovce televizoru znamená, že funkce popsaná v tomto návodu není na daném DVD disku k dispozici. Poznámky k diskům Zacházení s disky Nedotýkejte se nahrané strany disku. Držte disk za okraje tak, abyste na povrchu nezanechali otisky prstů. Na disk nelepte papír ani pásku. Ukládání disků Po přehrávání uložte disk do krabičky. Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu ani tepelným zdrojům a nikdy jej nenechávejte v zaparkovaném autě na přímém slunci. Čištění disků Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před přehráváním disk otřete čistou tkaninou. Disk otírejte od středu směrem ven. Výše uvedené body platí nejen pro tento přístroj, ale také pro většinu domácí elektroniky. CZ - 04

5 Typy hratelných disků DVD (disky 8 cm / 12 cm) Video CD (VCD)(disky 8 cm / 12 cm) Audio CD (disky 8 cm / 12 cm) Kromě toho tento přístroj přehrává DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, obrazové CD Kodak, SVCD a CD-R/CD-RW, které obsahují zvukové stopy, a soubory MP3, WMA, JPEG a DivX. Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories. Kód regionu Tento DVD přehrávač je zkonstruován a vyroben pro přehrávání DVD softwaru kódovaného pro region 2. Tento přístroj je schopen přehrávat pouze DVD disky označené 2 nebo ALL (Všechny). Tento symbol označuje schopnost produktu přehrávat disky DVD-RW nahrané ve formátu Video recording. Poznámky: 1. V závislosti na podmínkách nahrávacího zařízení nebo samotného disku CD-R/RW (nebo DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) není možné některé disky CD-R/RW (nebo DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW ) na přístroji přehrát. 2. Na žádnou stranu disku (potištěnou ani nahranou) nelepte nálepky ani štítky. 3. Nepoužívejte CD nepravidelných tvarů (např. ve tvaru srdce nebo šestiúhelníku), protože by mohly způsobit poruchu. 4. Některé přehrávací operace u disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobci softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD dle obsahu disku určeného výrobcem softwaru, proto je možné, že některé funkce nebudou k dispozici nebo jiné funkce budou přidány. Poznámky ke kódům regionů Většina DVD disků je označena na obalu jasně viditelnými symbolem glóbu s jedním nebo více čísly. Toto číslo musí souhlasit s kódem regionu vašeho přehrávače, jinak není možné disk přehrát. Pokud se v přehrávači pokusíte přehrát DVD s kódem lišícím se od kódu regionu vašeho přehrávače, na TV obrazovce se objeví oznámení Check region code (Zkontrolujte číslo regionu ). Znečištěné disky mohou způsobit špatný obraz. CZ - 05

6 Označení ovládacích prvků Hlavní jednotka 1. Obrazovka TFT 2. Reproduktory 3. Předchozí 4. Další 5. Přehrát nebo Pauza 6. Stop 7. (Nahoru, dolů, doleva, doprava) Volba položky v menu. Pomocí ENTER potvr díte volbu. Ovládání hlasitosti při přehrávní. 8. Režim Zvolte velikost LCD 16:9 nebo 4:3 a nastavte jas, kontrast a barevnost LCD obrazovky 9. Menu 10. OPEN (Otevřít) 11. Zapnutí/Vypnutí 12. Vstup pro stejnosměrný proud (DC) Připojení k napájecímu adaptéru. 13. Přepínání mezi vstupem a výstupem AV 14. Konektor výstupu sluchátek 15. Konektor AV 16. Digitální audio výstup (koaxiální) 17. Ovládání hlasitosti 18. Konektor vstupu DC 9V 19. Indikátor napětí Slabé baterie mohou vytéci a silně poškodit dálkový ovladač. CZ - 06

7 Bateriový blok 1. Indikátor nabíjení svítí při dobíjení červeně. Jakmile je dobíjení skončeno, barva indikátoru se změní na zelenou. 2. Dálkový senzor. 3. Blok baterií. Před prvním použitím bateriový blok nabijte. Vyjmutí bateriového bloku. Pokud chcete vyjmout bateriový blok, zatlačte na západku vedle bateriového bloku a zároveň vysuňte bateriový blok směrem dolů. Upozornění: Z bezpečnostních důvodů má tento DVD přehrávač proudovou ochranu. Pokud nabíjíte baterii a DVD přehrávač je zapnut, bude režim nabíjení pomalý. Pokud je DVD přehrávač vypnut, režim nabíjení bude rychlý. Po ukončení nabíjení se indikátor rozsvítí zeleně. Poznámka: V pomalém nabíjecím režimu trvá nabíjení asi dvacet hodin. V rychlém nabíjecím režimu trvá nabíjení asi čtyři hodiny. Vložení bateriového bloku. 1. Nastavte háčky bateriového bloku proti otvorům na spodní straně přehrávače. 2. Zatlačte bateriový blok nahoru, dokud neuslyšíte zaklapnutí. CZ - 07

8 Dálkový ovladač 11. POWER (Hlavní vypínač) Zapíná a vypíná DVD přehrávač. 12. Číselná tlačítka 0-9 Volba číslovaných položek v menu. 13. ENTER (Vložit) Potvrzení volby v menu. 14. MENU Přístup do menu na DVD disku. (Doleva, doprava, nahoru, dolů) nebo zapnutí či vypnutí funkce PBC na disku VCD. 15. DISPLAY (Displej) Přístup do zobrazení na obrazovce. 1. PLAY/PAUSE ( ) (Přehrávání/Pauza) Spustí přehrávání nebo pozastaví přehrávání. 2. STOP ( ) (Zastavení) Zastaví přehrávání. 3. Přeskočení vzad ( ) Přesun na předchozí kapitolu či stopu nebo na začátek. 4. Přeskočení vpřed ( ) Přesun na další kapitolu či stopu. 5. ZOOM (Zvětšení) Zvětšuje video obraz. 16. AUDIO Volba jazyka pro audio. 17. SUBTITLE (Titulky) Volba jazyka titulků. 18. ANGLE Volba úhlu kamer na DVD, pokud je tato možnost k dispozici. 19. SETUP (Nastavení) Přístup k menu nastavení nebo jeho opuštění. 20. Tlačítko 10+ Přidává 10+, pokud je vaše volba vyšší než REPEAT (Opakování) Opakování kapitoly, stopy, titulu, všeho v režimu DVD. 7. Opakování A-B Opakování sekvence 8. PROGRAM Vložení stopy do seznamu programů v režimu DVD. 9. MUTE (Rychlé ztišení) Vypne zvukový výstup. 10. TITLE (Titul) Návrat do titulového menu DVD. 21. STEP (Krokování) Krokování obrazu 22. Tlačítko Rychlý posuv vzad. 23. Tlačítko Rychlý posuv vpřed. 24. PBC (Kontrola přehrávání Zapnutí nebo vypnutí funkce PBC. 25. MODE (Režim) Nastavení parametrů LCD (nastavení jasu, kontrastu, tónu, a režimu 4:3 nebo 16:9) Při připojování systému přístroj vypněte a vytáhněte síťový kabel za zásuvky. CZ - 08

9 Vložení baterie 1. Otevřete kryt baterií. 2. Vložte dvě baterie AAA. Podle nákresu sejměte zadní kryt dálkového ovladače a vyjměte prázdné pouzdro pro baterii. Před zasláním byla baterie zabalena do oddělovací fólie. Tuto fólii odstraňte. Vložte baterii do pouzdra a pouzdro vložte do dálkového ovladače. Nejlepších výsledků dosáhnete namířením dálkového ovladače na senzorové okénko přehrávače. Ovladač používejte do vzdálenosti 5 metrů a v úhlu 60 a méně. Při normálním používání vydrží baterie jeden rok. Jestliže DVD přehrávač uskladňujete nebo jej dlouho nepoužíváte, vyjměte baterii. Začínáme Úvod DVD ± R/RW DVD-R a DVD+R jsou dva různé standardy pro nahrávací DVD mechaniky a disky. Tento formát umožňuje nahrání informace na DVD disk pouze jednou. DVD+RW a DVD-RW jsou dva standardy pro přepisovatelné nosiče, což znamená, že obsah DVD lze vymazat a DVD znovu nahrát. Jednostranné disky mají kapacitu 4,38 gigabyte, dvoustranné disky dvojnásobek. U jednostranných nahrávatelných disků není duální vrstva. VCD (Video CD) Disk VCD má kapacitu až 74 minut (disky 650 MB) nebo 80 minut (disky 700 MB) video záznamu formátu MPEG-1 s kvalitním stereofonním zvukem. MPEG MPEG je mezinárodní standard pro video a audio kompresi. MPEG-1 se používá pro kódování videa pro VCD a umožňuje kódování vícekanálového surroundového zvuku jako je PCM, Dolby Digital a MPEG audio. MP3 MP3 je populární kompresní formát používaný pro digitální audio soubory, který umožňuje velmi vysokou kvalitu blížící se kvalitě CD. WMA (Windows Media Audio File). Typ kódování a dekódování vyvinutí společností Microsoft. JPEG (Joint Picture Expert Group). JPEG je formát komprese souborů umožňující ukládání obrázků s neomezeným počtem barev. DIVX DivX je název nového revolučního kódování videa založený na kompresním standardu MPEG-4 pro video. Pomocí tohoto přehrávače budete schopni přehrávat filmy v DivX. CZ - 09

10 Titul (pouze u DVD videodisků) Titul je obecně určitý úsek na DVD disku. Například hlavní film může být titulem 1, dokument popisující, jak film vznikal, může být titulem 2 a rozhovory s herci mohou být titulem 3. Každý titul má své číslo, které umožňuje jeho snadné nalezení. Kapitola (pouze u DVD videodisků) Kapitola je částí titulu, například scéna ve filmu nebo jeden rozhovor z řady. Každá kapitola má své číslo, které umožňuje nalezení požadované kapitoly. Kapitoly nemusí být u některých disků nahrány. PBC: kontrola přehrávání (pouze u Video CD) Kontrola přehrávání je k dispozici pro formáty disků Video CD (VCD) verze 2.0. Funkce PBC umožňuje komunikovat se systémem pomocí menu, vyhledávacích funkcí nebo jiných operací typických u počítačů. Kromě toho lze přehrávat fotografie s vysokým rozlišením, pokud se na disku nachází. Video CD nevybavené funkcí PBC (verze 1.1) pracují stejně jako audio CD. Nastavení obrazovky TFT Pokud chcete nastavit efekt TFT, můžete použít MODE a na panelu. Nastavitelné jsou jas, kontrast, barevnost a režim obrazovky 16:9 nebo 4:3. Poznámka: 1. Pokud chcete nastavit TFT efekt při použití externího videa, musíte přístroj nastavit na stav Video výstup a nastavit parametr a poté jej nastavit do stavu Video vstup. 2. Pokud chcete nastavit parametr na výchozí hodnotu, můžete vstoupit do menu Nastavení a nastavit volbu Default. Viz Nastavení výchozí hodnoty. Stopa Určitá část audiovizuální informace, například obrázek nebo zvuková stopa pro určitý jazyk (u DVD) nebo hudební skladba na audio CD. Každá stopa má své číslo, což umožňuje nalezení požadované stopy. DVD disky mají jednu stopu pro video (s více úhly) a několik stop pro audio. Slabé baterie mohou vytéci a silně poškodit dálkový ovladač. CZ - 10

11 Přehrávání DVD nebo Video CD (ovládání) Nastavení přehrávání 1. Zapněte hlavní vypínač na levé straně přístro je. 2. Otevřete zásuvku pro disk stisknutím OPEN a vložte zvolený disk nahranou stranou dolů. 3. Zavřete zásuvku. Přehrávání začne automaticky. (DVD) Pomocí tlačítek zvolte titul nebo kapitolu, kterou chcete sledovat a spusťte ji stisknutím ENTER. Do obrazovky s menu se vrátíte stisknutím MENU. (VCD) Pomocí číselných tlačítek zvolte stopu, kterou chcete sledovat a stisknutím MENU se vraťte do obrazovky s menu. Nastavení menu a ovládací postupy se mohou lišit. Řiďte se pokyny na jednotlivých obrazovkách s menu. Poznámky: 1. Pokud je nastavena rodičovská kontrola a disk není vhodný pro nastavenou přístupnost, musíte vložit heslo. 2. DVD disky mohou mít kód regionu. Váš přehrávač nepřehraje disky, které mají kód regionu jiný než je kód vašeho přehrávače. 3. Pokud není uvedeno jinak, všechny popsané operace využívají dálkového ovladače. Některé funkce mohou být také k dispozici v menu nastavení. Přesun k jiné KAPITOLE nebo STOPĚ (DVD) (VCD) Pokud má titul na disku více než jednu kapitolu nebo má disk více než jednu stopu, můžete se přesunout na další kapitolu nebo stopu následujícím způsobem: 1. Krátkým stisknutím SKIP nebo při přehrávání vyberete předchozí (nebo další) kapitolu či stopu nebo se vrátíte na začátek stávající kapitoly nebo stopy. 2. Pokud se chcete vrátit na předchozí kapitolu nebo stopu, stiskněte dvakrát krátce tlačítko SKIP. 3. Jestliže chcete přímo přejít na některou kapitolu během přehrávání DVD, vložte číslo kapitoly nebo stopy. Změna zvukového kanálu (VCD) Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO během přehrávání můžete měnit zvukové kanály (stereo, levý nebo pravý). Opakování A-B (DVD) (VCD) Opakování úseku: 1. Ve zvoleném počátečním bodě stiskněte A-B. Na TV obrazovce se krátce objeví A. 2. Ve zvoleném koncovém bodě opět stiskněte A-B. Na TV obrazovce se krátce objeví AB a začne se přehrávat úsek určený k opakování. 3. Opakování zrušíte stisknutím A-B. Opakování (DVD) (VCD) Opakovaně přehrávat můžete titul, kapitolu, vše nebo stopu na disku. Požadovaný režim opakování vyberete stisknutím REPEAT během přehrávání. Specifikace a design mohou být změněny bez předchozího upozornění. CZ - 11

12 Přehrávání DVD nebo Video CD (provoz) DVD video disky - Opakování kapitoly, opakování titulu, opakování vypnuto Kapitola: opakování stávající kapitoly. - Titul: opakování stávajícího titulu. - Vše: opakování všech stop na disku. - Vypnuto: zrušení opakovaného přehrávání. MENU 1. Stiskněte MENU. Pokud má stávající titul menu, objeví se na obrazovce. V opačném případě se menu disku neobjeví. 2. MENU nabízí funkce jako úhly kamery, volbu mluveného jazyka a titulků a kapitol titulu. 3. Menu opustíte stiskem MENU. Video CD disky - Opakování stopy, opakování všeho, opakování vypnuto - Stopa: opakování stávající stopy. - Vše: opakování všech stop na disku. - Vypnuto: zrušení opakovaného přehrávání. Poznámky: 1. U Video CD s funkcí PBC musíte pro použití funkce opakování nastavit PBC na Off (Vypnuto). 2. Pokud při opakovaném přehrávání kapitoly (stopy) jednou stisknete SKIP ( nebo ), opakované přehrávání se zruší. Zoom (DVD) (VCD) Funkce Zoom se používá ke zvětšení video obrazu: 1. Při přehrávání nebo zobrazení snímku aktivujete funkci Zoom stisknutím ZOOM. V pravé dolní části obrazu se krátce objeví čtvercový rámeček. 2. S každým stisknutím tlačítka ZOOM se TV obrazovka postupně změní následovně: velikost 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4 normální velikosti. 3. Pomocí tlačítek se můžete pohybovat po zvětšeném obraze. 4. Normální přehrávání obnovíte tisknutím tlačítka ZOOM, dokud nebude zobrazení 1:1. Poznámka: U některých DVD nemusí funkce Zoom fungovat. Speciální DVD funkce pro kontrolu obsahu DVD disků: Některá DVD mohou nabízet menu umožňující přístup ke speciálním funkcím. K použití menu disku se dostanete stisknutím MENU. Vložte příslušné číslo nebo proveďte výběr pomocí. Poté stiskněte ENTER. Úhel kamery (DVD) Pokud disk obsahuje scény natočené z různých úhlů pohledu kamery, můžete při přehrávání přepínat na různé úhly kamery. Při přehrávání vyberete požadovaný úhel opakovaným stisknutím ANGLE. Povšimněte si, že na obrazovce se objeví číslo momentálního úhlu. Poznámka: Při scénách nahraných z různých úhlů bude na TV obrazovce blikat indikátor úhlu jako upozornění, že je možné přepnout úhel pohledu. Změna jazyka pro audio (DVD) Opakovaným stisknutím AUDIO při přehrávání můžete slyšet různé jazyky pro audio nebo různé zvukové stopy. U disků DVD-RW nahraných v režimu VR, které mají jak hlavní tak dvojjazyčný audio kanál, můžete stisknutím AUDIO přepínat mezi hlavním (L - levým), dvojjazyčným (R - pravým) a mixem obou (hlavního a dvojjazyčného). Titulky (DVD) Mezi různými jazyky titulků můžete přepínat opakovaným stiskem SUBTITLE během přehrávání. Tlačítko TITLE (DVD) Disk DVD. Stiskněte tlačítko TITLE. Zobrazí se DVD menu nebo tituly, které jsou k dispozici na disku. Programy můžete vybírat pomocí ENTER. a CZ - 12

13 Základní provoz Vlastnosti zvukových CD a disků s MP3 a WMA Disk DVD přehrávač může přehrávat CD a nahrávky formátované pro MP3 a WMA na discích CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW. Názvy souborů musí mít maximální délku 8 znaků a musí obsahovat příponu.mp3 nebo.wma. Nesmí obsahovat speciální znaky, jako /?*:<> atd. Celkový počet souborů na jednom disku musí být menší než 650. Audio (CD) Jakmile vložíte audio CD, začne se automaticky přehrávat a na obrazovce se zobrazí informace o přehrávání, jako např. uplynulý čas stopy. (MP3) (WMA) 1. Pomocí a vyberte složku a poté stisknutím ENTER vyberte obsah složky. 2. Pomocí a zvolte stopu a poté stiskněte PLAY nebo ENTER. Začne přehrávání. Tento DVD přehrávač vyžaduje, aby disky a nahrávky splňovaly určité technické standardy tak, aby bylo dosaženo optimální kvality přehrávání. Nahrané DVD disky jsou na tyto standardy automaticky nastaveny. Existuje mnoho různých typů formátů nahrávatelných disků (včetně CD-R obsahujících soubory MP3 a WMA) a ty vyžadují určité předem stanovené podmínky (viz výše), aby bylo zajištěno kompatibilní přehrávání. Kompatibilita disků (MP3) a (WMA) s tímto přehrávačem je omezena následovně: 1. Vzorkovací kmitočet: mezi 8-48 khz u MP3 a mezi khz u WMA. 2. Přenosová rychlost: mezi kbps u MP3 a kbps u WMA. Zákazníci by si měli být vědomi, že pro stahování souborů MP3 a WMA z internetu je nutné povolení. Naše společnost není oprávněna takové povolení udělit. Povolení je třeba vždy žádat u vlastníka autorských práv. Přehrávač neumí číst soubory MP3 a WMA, které mají jinou příponu než MP3 nebo WMA. Fyzický formát CD-R musí být ISO Pokud nahráváte soubory MP3 nebo WMA s použitím softwaru, který neumí vytvořit souborový systém (např. Direct-CD), nebude možné soubory MP3 a WMA přehrát. Doporučujeme použití Easy-CD Creator, který vytváří systém souborů ISO CZ - 13

14 Přehrávání zvukových CD a disků s MP3 a WMA Pauza (CD) (MP3) (WMA) 1. Při přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. 2. K přehrávání se vrátíte opětovným stisknutím PLAY/PAUSE. Posun na jinou stopu (CD) (MP3) (WMA) 1. Krátkým stisknutím SKIP ( nebo ) při přehrávání se dostanete na předchozí (nebo další) stopu nebo na začátek právě přehrá vané stopy. 2. Zpět na předchozí stopu se vrátíte dvojím krátkým stisknutím SKIP. 3. Můžete přehrát kteroukoliv stopu vložením jejího čísla. (MP3) (WMA) 1. Pomocí tlačítek a vyberte titul a poté stiskněte ENTER. 2. Kteroukoliv stopu můžete přehrát zadáním jejího čísla. Poté stiskněte ENTER. Opakování stopy, složky, všeho, vypnutí opakování (CD) (MP3) (WMA) Můžete přehrávat stopu, složku nebo celý disk. 1. Při přehrávání disku stiskněte REPEAT. Objeví se ikona opakování. 2. Stisknutím REPEAT vyberte požadovaný režim opakování. - Stopa (Track): opakování stávající stopy. - Složka (Folder): opakování stávající složky. - Vše (All): opakování všeho na disku. - Vypnuto (Off) (žádné zobrazení): normální přehrávání. Poznámka: Pokud při opakovaném přehrávání stopy stisknete jednou SKIP ( ), opakované přehrávání se zruší. Opakování A-B (CD) 1. Pro opakování určitého úseku během přehrávání disku stiskněte ve zvoleném počátečním bodu A-B. Na obrazovce menu se objeví ikona opakování A. 2. Ve zvoleném koncovém bodě opět stiskněte A-B. Na obrazovce menu se objeví ikona opakování AB a úsek se začne opakovaně přehrávat. 3. Úsek opustíte a k normálnímu přehrávání se vrátíte opětovným stiskem A-B. Z obrazovky menu zmizí ikona opakování. Přehrávání disků JPEG Přehled obrázků (JPEG) K dispozici je 16 druhů přehledu obrázků. Opakovaným stisknutím tlačítka Program můžete vybrat režim přehledu obrázků. Nehybný obraz (JPEG) 1. Při přehledu obrázků stiskněte PLAY/PAUSE. Přehrávač se přepne do režimu pauzy. 2. K přehledu obrázků se vrátíte opětovným stisknutím PLAY/PAUSE. Prohlížení disku se soubory JPEG Pomocí tohoto DVD přehrávače si můžete prohlížet obrazová CD Kodak a disky se soubory JPEG. 1. Vložte disk a zavřete víko. Na TV obrazovce se zobrazí menu souborů. 2. Zvolte složku a stiskněte ENTER. Zobrazí se seznam souborů ve složce. Pokud se nacházíte v seznamu soborů a chcete se vrátit do předchozí složky, označte pomocí tlačítek na dálkovém ovladači příslušnou položku a stiskněte ENTER. 3. Pokud si chcete prohlédnout určitý soubor, označte jej a stiskněte ENTER nebo PLAY. Spustí se prohlížení souboru. 4. Pokud je vložený disk obrazovým diskem Kodak, přehraje se automaticky. Poznámka: Na další stránku se dostanete stisknutím, do předchozí složky se vrátíte stisknutím a do menu se vrátíte stisknutím MENU. Zoom (JPEG) 1. Stiskněte ZOOM. 2. Tlačítkem obrázek zvětšíte, tlačítkem zmenšíte. Pokud se při stisknutí některého tlačítka objeví Ø, znamená to, že příslušná operace je zakázána přehrávačem nebo diskem. CZ - 14

15 Přehrávání disků se soubory JPEG Přehrávání DVD disků formátu VR Otáčení obrázku Při zobrazení obrázku jím můžete pomocí těchto tlačítek otáčet po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Tento přístroj bude přehrávat disky DVD-R/ RW nahrané s použitím formátu DVD-Video, které byly finalizovány s použitím DVD rekordéru. Poslech hudby z MP3 nebo WMA při prohlížení obrázků (JPEG) Můžete zobrazovat obrázky a přitom poslouchat hudební soubory MP3 nebo WMA nahrané na tomtéž disku. 1. Vyberte požadovaný soubor MP3 nebo WMA. 2. Vyberte obrázek. Kompatibilita JPEG disku s tímto přehrávačem je omezena následovně: 1. V závislosti na velikosti a počtu souborů JPEG může DVD přehrávači delší dobu trvat, než načte obsah disku. Pokud se na obrazovce ani po několika minutách nic nezobrazí, může to znamenat, že některé soubory jsou příliš velké. Snižte rozlišení souborů JPEG na méně než 2 mil. pixelů na 2760 x 2048 pixelů a vypalte nový disk. 2. Celkový počet souborů a složek na disku by měl být menší než 650. Některé disky mohou být nekompatibilní kvůli odlišnému formátu nahrávání nebo stavu disku. Zajistěte, aby měly při kopírování na CD všechny vybrané soubory příponu.jpg. Pokud mají soubory příponu jpg nebo.jpeg, přejmenujte je na sobory s příponou.jpg. Názvy souborů bez přípony.jpg nebudou moci být tímto DVD přehrávačem přečteny, i když tyto soubory budou v programu Windows Explorer zobrazeny jako soubory s obrázky JPEG. Tento přístroj bude přehrávat disky DVD-RW nahrané s použitím formátu Video Recording (VR). 1. Vložte disk a zavřete zásuvku. Na TV obrazovce se objeví menu DVD-VR. 2. Vyberte stopu pomocí a a spusťte přehrávání stisknutím PLAY nebo ENTER. Poznámka: Nefinalizované disky DVD-R/RW nelze v tomto přehrávači přehrávat. Některé disky DVD- VR jsou DVD rekordérem vytvořeny s daty CPRM. Tento druh disků přehrávač nepodporuje a zobrazí Unknown Disc (neznámý disk). Co je CPRM CPRM je systém ochrany před kopírováním (se systémem kódování), který umožňuje nahrávání vysílaných programů v systému Copy once (zkopíruj jednou). CPRM je zkratka pro Content Protection for Recordable Media (Ochrana obsahu nahrávatelných nosičů). Tento přehrávač je kompatibilní s funkcí CPRM, což znamená, že můžete nahrávat programy vysílané pro jedno zkopírování, ale z těchto nahrávek již nelze pořídit další kopii. Nahrávky CPRM lze vytvořit pouze na discích DVD-RW formátovaných v režimu VR a CPRM nahrávky lze přehrávat pouze na přehrávačích, které jsou výslovně kompatibilní s CPRM. CZ - 15

16 Přehrávání filmových disků DivX Pomocí tohoto přehrávače můžete přehrávat disky DivX. 1. Vložte disk a zavřete zásuvku. Na TV obrazovce se objeví menu se složkami. 2. Pomocí a vyberte složku a stiskněte EN- TER. Objeví se seznam souborů ve složce. Pokud se nacházíte v seznamu souborů a chcete se vrátit do seznamu složek, označte pomocí tlačítek a na dálkovém ovladači symbol pro složku nebo použijte tlačítek a a stiskněte ENTER. 3. Pokud si přejete prohlédnout konkrétní soubor, označte pomocí a příslušný soubor a stiskněte ENTER nebo PLAY. 4. Nabídku opustíte stisknutím STOP. 5. Na další stranu se dostanete stisknutím NEXT. Kompatibilita disku DivX s tímto přehrávačem je omezena následovně: 1. Dostupná velikost rozlišení souboru DivX je méně než 720 x 576 (š x v) pixelů. 2. Název souboru titulků DivX je dostupný do 56 znaků. 3. Pokud je zde kód, který nelze vyjádřit v souboru DivX, může být na displeji zobrazen jako znak _. Programované přehrávání (neplatí pro obrazová CD a MP3) DVD, VCD, CD Programová funkce vám umožňuje uložení oblíbených stop z kteréhokoliv disku do paměti přehrávače. 1. Stiskněte PROGRAM Objeví se menu programu. 2. Pomocí číselné klávesnice (0-9) vložte přímo tituly, stopy nebo kapitoly (u čísel stop s jednou číslicí vložte napřed 0, například 05 ). 3. Pomocí tlačítek posunujte kurzorem a zvolte START. 4. Normální přehrávání z programového přehrávání obnovíte stisknutím PRO- GRAM a v menu programu stisknutím STOP. Pokud je počet obrazových snímků více než 30 za sekundu, je možné, že tento přístroj nebude normálně fungovat. Pokud není audio nebo video struktura nahraného souboru prokládána, nebude výstupem video nebo audio. Přehrávatelné soubory DivX:.avi,.mpg,.mpeg. Přehrávatelné formáty codecu: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx Přehrávatelné audio formáty: AC3, PCM, MP3, WMA. Vzorkovací kmitočet: mezi 8-48 khz (MP3), mezi khz (WMA) Přenosová rychlost: mezi kbps (MP3), kbps (WMA). Užitečný tip: - Program lze aktivovat pouze pokud je v DVD přehrávači disk. - Jakmile se objeví menu programu, nastavené hodnoty v menu nastavení se vymažou. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte napájení a neponechávejte uvnitř disk. CZ - 16

17 Nastavení v menu NASTAVENÍ Všeobecný provoz a obecné nastavení Všeobecný provoz 1. Stisknutím SETUP vstoupíte do menu nastavení. 2. Stisknutím ENTER vstoupíte do další úrovně podmenu nebo potvrdíte svůj výběr. 3. Pomocí vstoupíte do podmenu nebo se vrátíte do předchozího menu. 4. Pomocí označíte požadované menu. Stránka obecného nastavení Možnosti nabízené stránkou obecného nastavení jsou: ANGLE MARK (Značka úhlu), OSD LAN- GUAGE (Jazyk zobrazení na obrazovce), CLOSED CAPTIONS (Skryté titulky), SCRE- EN SAVER (Spořič obrazovky) a LST MEMO- RY (Poslední paměť.). Řiďte se následujícím postupem: 1. Pomocí označte Angle Mark (Značka úhlu). 2. Vstupte do vedlejšího menu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. - On (Zapnuto): Aktivuje označení úhlu. - Off (Vypnuto): Vypne zobrazení stávajícího nastavení úhlu. Jazyk OSD (Zobrazení na obrazovce) Můžete zvolit vlastní preferované nastavení jazyka. Tento DVD systém se automaticky přepne na zvolený jazyk vždy, kdy vložíte disk. Pokud není na disku zvolený jazyk k dispozici, použije se místo něj výchozí jazyk disku. Jazyk zobrazení na obrazovce v systémovém menu po jeho zvolení zůstává zachován. 1. Do menu nastavení vstoupíte stisknutím SETUP. 2. Pomocí zvolte Stránku obecného nastavení. 1. Pomocí označte OSD Lang (Jazyk zobrazení na obrazovce). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. 4. Zvolte jazyk a stiskněte ENTER. ZNAČKA ÚHLU Zobrazuje údaj o stávajícím nastavení úhlu v pravém rohu obrazovky TFT obrazovky, pokud je tato funkce na disku k dispozici. CZ - 17

18 SKRYTÉ TITULKY Skryté titulky jsou údaje, které jsou skryty ve video signálu některých disků. Skryté titulky jsou odlišné od podtitulků, protože popisují i zvukové efekty (např. zvoní telefon nebo kroky ), což u podtitulků není. Před tím, než vyberete tuto funkci, ujistěte se prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že tuto funkci má také váš televizor. 1. Pomocí označte Closed Captions (Skryté titulky). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. On (Zapnuto): Zobrazí se skryté titulky. Off (Vypnuto): Nezobrazí se skryté titulky. 1. Pomocí označte Screen Saver (Spořič obrazovky). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. - On (Zapnuto): Pokud se v režimu STOP, PAUSE nebo No DISC neprovede žádná operace po dobu 3 minut, aktivuje se spořič obrazovky. - Off (Vypnuto): Spořič obrazovky je vypnut. POSLEDNÍ PAMĚŤ Pokud máte nastavenu funkci poslední paměti, pak bude přehrávač přehrávat disk z místa, na kterém bylo přehrávání vypnuto. Jinak bude přístroj přehrávat disk od začátku. SPOŘIČ OBRAZOVKY Tato funkce se používá k zapnutí a vypnutí spořiče obrazovky. CZ - 18

19 Stránka nastavení reproduktorů Možnost na stránce nastavení reproduktorů je Downmix (Míchání). Nastavení Dolby Digital Možnosti v Nastavení Dolby Digital jsou: Dual Mono a Dynamic. 1. Stiskněte SETUP. 2. Pomocí zvolte stránku nastavení reproduktorů. Míchání Tato možnost vám umožňuje nastavit stereofonní analogový výstup vašeho DVD přehrávače. 1. Stiskněte SETUP. 2. Pomocí zvolte Dolby Digital Setup (Nastavení Dolby Digital). DUAL MONO 1.Pomocí označte Downmix (Míchání). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. - LT/RT: Tuto volbu vyberte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k dekodéru Dolby Pro Stereo: Logic. - Stereo: Tuto volbu vyberte, pokud výstup dodává zvuk pouze ze dvou předních reproduktorů. L-Mono: 1. Pomocí označte Dual Mono 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. Poznámka: Zvolte nastavení, které odpovídá počtu reproduktorů, které máte připojeny. R-Mono: Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého reproduktoru a pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do pravého reproduktoru. Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravé- ho reproduktoru. Pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru. Mix-Mono: Levý a pravý smíchaný mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru. CZ- 19

20 DYNAMIC Aby byl optimalizován dynamický zvukový výstup, jsou výstupy o vysoké hlasitosti potlačeny, což vám umožní sledovat oblíbený film bez toho, že byste rušili ostatní. Úrovně pro dynamickou selekci: Plná, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 a vypnuto. MENU PRO AUDIO, TITULKY A DISK Pomocí těchto voleb nastavíte jazyk menu pro audio, titulky a disk, který vám vyhovuje. Stránka preferencí Možnosti ve stránce preferencí jsou: PBC (Kontrola přehrávání), AUDIO, SUBTITLE (Titulky), DISC MENU (Menu disku), PAREN- TAL (Rodičovský zámek) a DEFAULT (Výchozí nastavení). - Audio (Zvuková stopa disku) - Subtitle (Titulky disku) - Disc Menu (Menu pro disk) 1.Pomocí označte výběr jazyka DVD. 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Zvolte jazyk a stiskněte ENTER. 4. Pro nastavení jiného jazyka zopakujte kroky 1 až Stiskněte SETUP. 2. Pomocí zvolte Stránku preferencí. Poznámka: Některé funkce preferencí lze navolit pouze v režimu, kdy není vložen disk nebo v režimu STOP ( ). RODIČOVSKÝ ZÁMEK Některé DVD disky mají rodičovskou úroveň pro celý disk nebo pro některé scény na disku. Tato funkce vám umožňuje nastavit úroveň omezení přehrávání. Úrovně přístupnosti jsou od 1 do 8 a závisí na konkrétní zemi. Můžete zakázat přehrávání některých disků, které nejsou vhodné pro děti nebo nechat disk přehrát s alternativními scénami. Disky VCD, SVCD a CD nemají žádné označení přístupnosti, proto na tyto druhy disků nemá funkce rodičovské kontroly vliv. To platí i pro většinu ilegálních disků. CZ - 20

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM Obsah Vlastnosti Důležité upozornění Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5 Nastavení systému 6 Dálkový

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Model DMP-BD10 Vážený zákazníku, děkujeme vám za to, že jste si zakoupil tento výrobek. Pro dosažení optimálního výkonu a také z bezpečnostních důvodů si pozorně přečtěte

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL CRM 2128SU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL AUTORÁDIO S CD A MP3 PŘEHRÁVAČEM A RDS S ROZHRANÍM USB A SD/MMC / AUTORÁDIO S CD A MP3 PREHRÁVAČOM A RDS S ROZHRANÍM USB

Více

Systém vizuální zábavy do auta

Systém vizuální zábavy do auta 4-410-680-21(1) IET5 Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze AV centrum Návod na použitie XAV-63 2012 Sony Corporation 4-410-680-21(1) Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze XAV-63 2012

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Auto CD/MP3/WMA přijímač

Auto CD/MP3/WMA přijímač MK_LAC-M5500R_CZE Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M5500R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

Více

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE R CZ Pokročilá navigace INE-S900R PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. Návod k použití UPOZORNĚNÍ Pokud je vám něco z příručky ohledně

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Oznámení

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE Nejprve se podívejte na stranu 19 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ Nejprve bezpečnost Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

PREDATOR 2.0 GX801. www.evolve-europe.com

PREDATOR 2.0 GX801. www.evolve-europe.com 1 PREDATOR 2.0 GX801 www.evolve-europe.com CZ Důležité upozornění! mobilní telefon EVOLVE Predator 2.0 získal certifikaci IP57, tzn. že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více