PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER"

Transkript

1 PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER

2 Obsah Obsah 2 Bezpečnostní opatření 3 Před použitím 4 Označení ovládacích prvků 6 Hlavní jednotka 6 Bateriový blok 7 Dálkový ovladač 8 Vložení baterie 9 Nastavení v menu NASTAVENÍ 17 Všeobecný provoz 17 Stránka obecného nastavení 17 Stránka nastavení reproduktorů 19 Nastavení Dolby Digital 19 Stránka preferencí 20 Parametry a specifikace 23 Tipy pro řešení problémů 24 Definice pojmů 25 Začínáme 9 Úvod 9 Nastavení obrazovky TFT 10 Přehrávání DVD nebo Video CD (provoz) 11 Základní provoz 13 Vlastnosti zvukových CD a disků s MP3 a WMA 13 Přehrávání zvukových CD a disků s MP3 a WMA 14 Přehrávání disků s JPEG 15 Přehrávání DVD disků formátu VR 15 Přehrávání filmových disků DivX 16 Programované přehrávání (neplatí pro obrazová CD a MP3) 16 CZ - 02

3 Bezpečnostní opatření Upozornění na autorská práva Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ani zadní kryt přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Svěřte servis kvalifikovaným osobám. Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení kapající ani tekoucí vodě, dešti ani vlhkosti. Na přístroj nestavte předměty naplněné tekutinou, jako například vázy. Upozornění: Tento přehrávač videodisků využívá laserový systém. Použití ovládacích prvků, nastavení či provádění postupů, které jsou jiné než je uvedeno v tomto návodu může vést k vystavení se nebez pečnému ozáření. Upozornění: Neotvírejte kryt, aby nedošlo přímému vystavení se laserovému paprsku. Po otevření je viditelné laserové záření. Upozornění: Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku. Pozor: Neinstalujte tento produkt do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo podobný nábytek. Zákon zakazuje bez povolení kopírovat, vysílat, pořádat představení, kabelově vysílat, veřejně předvádět a půjčovat autorsky chráněná díla. Tento výrobek využívá funkci ochrany autorských práv vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou nahrány signály bránící kopírování. Při nahrávání a přehrávání obrazu z těchto disků se objeví rušení. Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodickými nároky amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat. Před použitím přehrávače se prosím ujistěte, že je napětí místní sítě vhodné pro tento přístroj. CZ - 03

4 Před použitím Úvod Abyste zajistili správné používání tohoto výrobku, přečtěte si pozorně tento návod k použití a ponechejte si jej pro další použití. Tento návod poskytuje informace o provozu a údržbě DVD přehrávače. Pokud vyžaduje přístroj servis, obraťte se na místní autorizovaný servis. Symboly používané v tomto návodu Symbol blesku upozorňuje na přítomnost nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník upozorňuje na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů. Tento symbol upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit poškození přístroje samého nebo na jinou podstatnou škodu. Poznámka:Označuje zvláštní poznámky a provozní vlastnosti. Tip: Označuje tipy a rady pro ulehčení práce. Část, Nepoužívejte silná rozpouštědla jako líh, benzín, ředidlo, komerčně prodávaná čistidla ani jejíž nadpis provází jeden z následujících symbolů, platí pouze pro disk, který tento symbol označuje. antistatické spreje určené pro vinylové desky. DVD a finalizované DVD±R/RW Video CD Audio CD Disky s MP3 Disky WMA Disky JPEG Disky DivX Zobrazení symbolu Ø Symbol Ø, který se může objevit na obrazovce televizoru znamená, že funkce popsaná v tomto návodu není na daném DVD disku k dispozici. Poznámky k diskům Zacházení s disky Nedotýkejte se nahrané strany disku. Držte disk za okraje tak, abyste na povrchu nezanechali otisky prstů. Na disk nelepte papír ani pásku. Ukládání disků Po přehrávání uložte disk do krabičky. Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu ani tepelným zdrojům a nikdy jej nenechávejte v zaparkovaném autě na přímém slunci. Čištění disků Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před přehráváním disk otřete čistou tkaninou. Disk otírejte od středu směrem ven. Výše uvedené body platí nejen pro tento přístroj, ale také pro většinu domácí elektroniky. CZ - 04

5 Typy hratelných disků DVD (disky 8 cm / 12 cm) Video CD (VCD)(disky 8 cm / 12 cm) Audio CD (disky 8 cm / 12 cm) Kromě toho tento přístroj přehrává DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, obrazové CD Kodak, SVCD a CD-R/CD-RW, které obsahují zvukové stopy, a soubory MP3, WMA, JPEG a DivX. Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories. Kód regionu Tento DVD přehrávač je zkonstruován a vyroben pro přehrávání DVD softwaru kódovaného pro region 2. Tento přístroj je schopen přehrávat pouze DVD disky označené 2 nebo ALL (Všechny). Tento symbol označuje schopnost produktu přehrávat disky DVD-RW nahrané ve formátu Video recording. Poznámky: 1. V závislosti na podmínkách nahrávacího zařízení nebo samotného disku CD-R/RW (nebo DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) není možné některé disky CD-R/RW (nebo DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW ) na přístroji přehrát. 2. Na žádnou stranu disku (potištěnou ani nahranou) nelepte nálepky ani štítky. 3. Nepoužívejte CD nepravidelných tvarů (např. ve tvaru srdce nebo šestiúhelníku), protože by mohly způsobit poruchu. 4. Některé přehrávací operace u disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobci softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD dle obsahu disku určeného výrobcem softwaru, proto je možné, že některé funkce nebudou k dispozici nebo jiné funkce budou přidány. Poznámky ke kódům regionů Většina DVD disků je označena na obalu jasně viditelnými symbolem glóbu s jedním nebo více čísly. Toto číslo musí souhlasit s kódem regionu vašeho přehrávače, jinak není možné disk přehrát. Pokud se v přehrávači pokusíte přehrát DVD s kódem lišícím se od kódu regionu vašeho přehrávače, na TV obrazovce se objeví oznámení Check region code (Zkontrolujte číslo regionu ). Znečištěné disky mohou způsobit špatný obraz. CZ - 05

6 Označení ovládacích prvků Hlavní jednotka 1. Obrazovka TFT 2. Reproduktory 3. Předchozí 4. Další 5. Přehrát nebo Pauza 6. Stop 7. (Nahoru, dolů, doleva, doprava) Volba položky v menu. Pomocí ENTER potvr díte volbu. Ovládání hlasitosti při přehrávní. 8. Režim Zvolte velikost LCD 16:9 nebo 4:3 a nastavte jas, kontrast a barevnost LCD obrazovky 9. Menu 10. OPEN (Otevřít) 11. Zapnutí/Vypnutí 12. Vstup pro stejnosměrný proud (DC) Připojení k napájecímu adaptéru. 13. Přepínání mezi vstupem a výstupem AV 14. Konektor výstupu sluchátek 15. Konektor AV 16. Digitální audio výstup (koaxiální) 17. Ovládání hlasitosti 18. Konektor vstupu DC 9V 19. Indikátor napětí Slabé baterie mohou vytéci a silně poškodit dálkový ovladač. CZ - 06

7 Bateriový blok 1. Indikátor nabíjení svítí při dobíjení červeně. Jakmile je dobíjení skončeno, barva indikátoru se změní na zelenou. 2. Dálkový senzor. 3. Blok baterií. Před prvním použitím bateriový blok nabijte. Vyjmutí bateriového bloku. Pokud chcete vyjmout bateriový blok, zatlačte na západku vedle bateriového bloku a zároveň vysuňte bateriový blok směrem dolů. Upozornění: Z bezpečnostních důvodů má tento DVD přehrávač proudovou ochranu. Pokud nabíjíte baterii a DVD přehrávač je zapnut, bude režim nabíjení pomalý. Pokud je DVD přehrávač vypnut, režim nabíjení bude rychlý. Po ukončení nabíjení se indikátor rozsvítí zeleně. Poznámka: V pomalém nabíjecím režimu trvá nabíjení asi dvacet hodin. V rychlém nabíjecím režimu trvá nabíjení asi čtyři hodiny. Vložení bateriového bloku. 1. Nastavte háčky bateriového bloku proti otvorům na spodní straně přehrávače. 2. Zatlačte bateriový blok nahoru, dokud neuslyšíte zaklapnutí. CZ - 07

8 Dálkový ovladač 11. POWER (Hlavní vypínač) Zapíná a vypíná DVD přehrávač. 12. Číselná tlačítka 0-9 Volba číslovaných položek v menu. 13. ENTER (Vložit) Potvrzení volby v menu. 14. MENU Přístup do menu na DVD disku. (Doleva, doprava, nahoru, dolů) nebo zapnutí či vypnutí funkce PBC na disku VCD. 15. DISPLAY (Displej) Přístup do zobrazení na obrazovce. 1. PLAY/PAUSE ( ) (Přehrávání/Pauza) Spustí přehrávání nebo pozastaví přehrávání. 2. STOP ( ) (Zastavení) Zastaví přehrávání. 3. Přeskočení vzad ( ) Přesun na předchozí kapitolu či stopu nebo na začátek. 4. Přeskočení vpřed ( ) Přesun na další kapitolu či stopu. 5. ZOOM (Zvětšení) Zvětšuje video obraz. 16. AUDIO Volba jazyka pro audio. 17. SUBTITLE (Titulky) Volba jazyka titulků. 18. ANGLE Volba úhlu kamer na DVD, pokud je tato možnost k dispozici. 19. SETUP (Nastavení) Přístup k menu nastavení nebo jeho opuštění. 20. Tlačítko 10+ Přidává 10+, pokud je vaše volba vyšší než REPEAT (Opakování) Opakování kapitoly, stopy, titulu, všeho v režimu DVD. 7. Opakování A-B Opakování sekvence 8. PROGRAM Vložení stopy do seznamu programů v režimu DVD. 9. MUTE (Rychlé ztišení) Vypne zvukový výstup. 10. TITLE (Titul) Návrat do titulového menu DVD. 21. STEP (Krokování) Krokování obrazu 22. Tlačítko Rychlý posuv vzad. 23. Tlačítko Rychlý posuv vpřed. 24. PBC (Kontrola přehrávání Zapnutí nebo vypnutí funkce PBC. 25. MODE (Režim) Nastavení parametrů LCD (nastavení jasu, kontrastu, tónu, a režimu 4:3 nebo 16:9) Při připojování systému přístroj vypněte a vytáhněte síťový kabel za zásuvky. CZ - 08

9 Vložení baterie 1. Otevřete kryt baterií. 2. Vložte dvě baterie AAA. Podle nákresu sejměte zadní kryt dálkového ovladače a vyjměte prázdné pouzdro pro baterii. Před zasláním byla baterie zabalena do oddělovací fólie. Tuto fólii odstraňte. Vložte baterii do pouzdra a pouzdro vložte do dálkového ovladače. Nejlepších výsledků dosáhnete namířením dálkového ovladače na senzorové okénko přehrávače. Ovladač používejte do vzdálenosti 5 metrů a v úhlu 60 a méně. Při normálním používání vydrží baterie jeden rok. Jestliže DVD přehrávač uskladňujete nebo jej dlouho nepoužíváte, vyjměte baterii. Začínáme Úvod DVD ± R/RW DVD-R a DVD+R jsou dva různé standardy pro nahrávací DVD mechaniky a disky. Tento formát umožňuje nahrání informace na DVD disk pouze jednou. DVD+RW a DVD-RW jsou dva standardy pro přepisovatelné nosiče, což znamená, že obsah DVD lze vymazat a DVD znovu nahrát. Jednostranné disky mají kapacitu 4,38 gigabyte, dvoustranné disky dvojnásobek. U jednostranných nahrávatelných disků není duální vrstva. VCD (Video CD) Disk VCD má kapacitu až 74 minut (disky 650 MB) nebo 80 minut (disky 700 MB) video záznamu formátu MPEG-1 s kvalitním stereofonním zvukem. MPEG MPEG je mezinárodní standard pro video a audio kompresi. MPEG-1 se používá pro kódování videa pro VCD a umožňuje kódování vícekanálového surroundového zvuku jako je PCM, Dolby Digital a MPEG audio. MP3 MP3 je populární kompresní formát používaný pro digitální audio soubory, který umožňuje velmi vysokou kvalitu blížící se kvalitě CD. WMA (Windows Media Audio File). Typ kódování a dekódování vyvinutí společností Microsoft. JPEG (Joint Picture Expert Group). JPEG je formát komprese souborů umožňující ukládání obrázků s neomezeným počtem barev. DIVX DivX je název nového revolučního kódování videa založený na kompresním standardu MPEG-4 pro video. Pomocí tohoto přehrávače budete schopni přehrávat filmy v DivX. CZ - 09

10 Titul (pouze u DVD videodisků) Titul je obecně určitý úsek na DVD disku. Například hlavní film může být titulem 1, dokument popisující, jak film vznikal, může být titulem 2 a rozhovory s herci mohou být titulem 3. Každý titul má své číslo, které umožňuje jeho snadné nalezení. Kapitola (pouze u DVD videodisků) Kapitola je částí titulu, například scéna ve filmu nebo jeden rozhovor z řady. Každá kapitola má své číslo, které umožňuje nalezení požadované kapitoly. Kapitoly nemusí být u některých disků nahrány. PBC: kontrola přehrávání (pouze u Video CD) Kontrola přehrávání je k dispozici pro formáty disků Video CD (VCD) verze 2.0. Funkce PBC umožňuje komunikovat se systémem pomocí menu, vyhledávacích funkcí nebo jiných operací typických u počítačů. Kromě toho lze přehrávat fotografie s vysokým rozlišením, pokud se na disku nachází. Video CD nevybavené funkcí PBC (verze 1.1) pracují stejně jako audio CD. Nastavení obrazovky TFT Pokud chcete nastavit efekt TFT, můžete použít MODE a na panelu. Nastavitelné jsou jas, kontrast, barevnost a režim obrazovky 16:9 nebo 4:3. Poznámka: 1. Pokud chcete nastavit TFT efekt při použití externího videa, musíte přístroj nastavit na stav Video výstup a nastavit parametr a poté jej nastavit do stavu Video vstup. 2. Pokud chcete nastavit parametr na výchozí hodnotu, můžete vstoupit do menu Nastavení a nastavit volbu Default. Viz Nastavení výchozí hodnoty. Stopa Určitá část audiovizuální informace, například obrázek nebo zvuková stopa pro určitý jazyk (u DVD) nebo hudební skladba na audio CD. Každá stopa má své číslo, což umožňuje nalezení požadované stopy. DVD disky mají jednu stopu pro video (s více úhly) a několik stop pro audio. Slabé baterie mohou vytéci a silně poškodit dálkový ovladač. CZ - 10

11 Přehrávání DVD nebo Video CD (ovládání) Nastavení přehrávání 1. Zapněte hlavní vypínač na levé straně přístro je. 2. Otevřete zásuvku pro disk stisknutím OPEN a vložte zvolený disk nahranou stranou dolů. 3. Zavřete zásuvku. Přehrávání začne automaticky. (DVD) Pomocí tlačítek zvolte titul nebo kapitolu, kterou chcete sledovat a spusťte ji stisknutím ENTER. Do obrazovky s menu se vrátíte stisknutím MENU. (VCD) Pomocí číselných tlačítek zvolte stopu, kterou chcete sledovat a stisknutím MENU se vraťte do obrazovky s menu. Nastavení menu a ovládací postupy se mohou lišit. Řiďte se pokyny na jednotlivých obrazovkách s menu. Poznámky: 1. Pokud je nastavena rodičovská kontrola a disk není vhodný pro nastavenou přístupnost, musíte vložit heslo. 2. DVD disky mohou mít kód regionu. Váš přehrávač nepřehraje disky, které mají kód regionu jiný než je kód vašeho přehrávače. 3. Pokud není uvedeno jinak, všechny popsané operace využívají dálkového ovladače. Některé funkce mohou být také k dispozici v menu nastavení. Přesun k jiné KAPITOLE nebo STOPĚ (DVD) (VCD) Pokud má titul na disku více než jednu kapitolu nebo má disk více než jednu stopu, můžete se přesunout na další kapitolu nebo stopu následujícím způsobem: 1. Krátkým stisknutím SKIP nebo při přehrávání vyberete předchozí (nebo další) kapitolu či stopu nebo se vrátíte na začátek stávající kapitoly nebo stopy. 2. Pokud se chcete vrátit na předchozí kapitolu nebo stopu, stiskněte dvakrát krátce tlačítko SKIP. 3. Jestliže chcete přímo přejít na některou kapitolu během přehrávání DVD, vložte číslo kapitoly nebo stopy. Změna zvukového kanálu (VCD) Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO během přehrávání můžete měnit zvukové kanály (stereo, levý nebo pravý). Opakování A-B (DVD) (VCD) Opakování úseku: 1. Ve zvoleném počátečním bodě stiskněte A-B. Na TV obrazovce se krátce objeví A. 2. Ve zvoleném koncovém bodě opět stiskněte A-B. Na TV obrazovce se krátce objeví AB a začne se přehrávat úsek určený k opakování. 3. Opakování zrušíte stisknutím A-B. Opakování (DVD) (VCD) Opakovaně přehrávat můžete titul, kapitolu, vše nebo stopu na disku. Požadovaný režim opakování vyberete stisknutím REPEAT během přehrávání. Specifikace a design mohou být změněny bez předchozího upozornění. CZ - 11

12 Přehrávání DVD nebo Video CD (provoz) DVD video disky - Opakování kapitoly, opakování titulu, opakování vypnuto Kapitola: opakování stávající kapitoly. - Titul: opakování stávajícího titulu. - Vše: opakování všech stop na disku. - Vypnuto: zrušení opakovaného přehrávání. MENU 1. Stiskněte MENU. Pokud má stávající titul menu, objeví se na obrazovce. V opačném případě se menu disku neobjeví. 2. MENU nabízí funkce jako úhly kamery, volbu mluveného jazyka a titulků a kapitol titulu. 3. Menu opustíte stiskem MENU. Video CD disky - Opakování stopy, opakování všeho, opakování vypnuto - Stopa: opakování stávající stopy. - Vše: opakování všech stop na disku. - Vypnuto: zrušení opakovaného přehrávání. Poznámky: 1. U Video CD s funkcí PBC musíte pro použití funkce opakování nastavit PBC na Off (Vypnuto). 2. Pokud při opakovaném přehrávání kapitoly (stopy) jednou stisknete SKIP ( nebo ), opakované přehrávání se zruší. Zoom (DVD) (VCD) Funkce Zoom se používá ke zvětšení video obrazu: 1. Při přehrávání nebo zobrazení snímku aktivujete funkci Zoom stisknutím ZOOM. V pravé dolní části obrazu se krátce objeví čtvercový rámeček. 2. S každým stisknutím tlačítka ZOOM se TV obrazovka postupně změní následovně: velikost 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4 normální velikosti. 3. Pomocí tlačítek se můžete pohybovat po zvětšeném obraze. 4. Normální přehrávání obnovíte tisknutím tlačítka ZOOM, dokud nebude zobrazení 1:1. Poznámka: U některých DVD nemusí funkce Zoom fungovat. Speciální DVD funkce pro kontrolu obsahu DVD disků: Některá DVD mohou nabízet menu umožňující přístup ke speciálním funkcím. K použití menu disku se dostanete stisknutím MENU. Vložte příslušné číslo nebo proveďte výběr pomocí. Poté stiskněte ENTER. Úhel kamery (DVD) Pokud disk obsahuje scény natočené z různých úhlů pohledu kamery, můžete při přehrávání přepínat na různé úhly kamery. Při přehrávání vyberete požadovaný úhel opakovaným stisknutím ANGLE. Povšimněte si, že na obrazovce se objeví číslo momentálního úhlu. Poznámka: Při scénách nahraných z různých úhlů bude na TV obrazovce blikat indikátor úhlu jako upozornění, že je možné přepnout úhel pohledu. Změna jazyka pro audio (DVD) Opakovaným stisknutím AUDIO při přehrávání můžete slyšet různé jazyky pro audio nebo různé zvukové stopy. U disků DVD-RW nahraných v režimu VR, které mají jak hlavní tak dvojjazyčný audio kanál, můžete stisknutím AUDIO přepínat mezi hlavním (L - levým), dvojjazyčným (R - pravým) a mixem obou (hlavního a dvojjazyčného). Titulky (DVD) Mezi různými jazyky titulků můžete přepínat opakovaným stiskem SUBTITLE během přehrávání. Tlačítko TITLE (DVD) Disk DVD. Stiskněte tlačítko TITLE. Zobrazí se DVD menu nebo tituly, které jsou k dispozici na disku. Programy můžete vybírat pomocí ENTER. a CZ - 12

13 Základní provoz Vlastnosti zvukových CD a disků s MP3 a WMA Disk DVD přehrávač může přehrávat CD a nahrávky formátované pro MP3 a WMA na discích CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW. Názvy souborů musí mít maximální délku 8 znaků a musí obsahovat příponu.mp3 nebo.wma. Nesmí obsahovat speciální znaky, jako /?*:<> atd. Celkový počet souborů na jednom disku musí být menší než 650. Audio (CD) Jakmile vložíte audio CD, začne se automaticky přehrávat a na obrazovce se zobrazí informace o přehrávání, jako např. uplynulý čas stopy. (MP3) (WMA) 1. Pomocí a vyberte složku a poté stisknutím ENTER vyberte obsah složky. 2. Pomocí a zvolte stopu a poté stiskněte PLAY nebo ENTER. Začne přehrávání. Tento DVD přehrávač vyžaduje, aby disky a nahrávky splňovaly určité technické standardy tak, aby bylo dosaženo optimální kvality přehrávání. Nahrané DVD disky jsou na tyto standardy automaticky nastaveny. Existuje mnoho různých typů formátů nahrávatelných disků (včetně CD-R obsahujících soubory MP3 a WMA) a ty vyžadují určité předem stanovené podmínky (viz výše), aby bylo zajištěno kompatibilní přehrávání. Kompatibilita disků (MP3) a (WMA) s tímto přehrávačem je omezena následovně: 1. Vzorkovací kmitočet: mezi 8-48 khz u MP3 a mezi khz u WMA. 2. Přenosová rychlost: mezi kbps u MP3 a kbps u WMA. Zákazníci by si měli být vědomi, že pro stahování souborů MP3 a WMA z internetu je nutné povolení. Naše společnost není oprávněna takové povolení udělit. Povolení je třeba vždy žádat u vlastníka autorských práv. Přehrávač neumí číst soubory MP3 a WMA, které mají jinou příponu než MP3 nebo WMA. Fyzický formát CD-R musí být ISO Pokud nahráváte soubory MP3 nebo WMA s použitím softwaru, který neumí vytvořit souborový systém (např. Direct-CD), nebude možné soubory MP3 a WMA přehrát. Doporučujeme použití Easy-CD Creator, který vytváří systém souborů ISO CZ - 13

14 Přehrávání zvukových CD a disků s MP3 a WMA Pauza (CD) (MP3) (WMA) 1. Při přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. 2. K přehrávání se vrátíte opětovným stisknutím PLAY/PAUSE. Posun na jinou stopu (CD) (MP3) (WMA) 1. Krátkým stisknutím SKIP ( nebo ) při přehrávání se dostanete na předchozí (nebo další) stopu nebo na začátek právě přehrá vané stopy. 2. Zpět na předchozí stopu se vrátíte dvojím krátkým stisknutím SKIP. 3. Můžete přehrát kteroukoliv stopu vložením jejího čísla. (MP3) (WMA) 1. Pomocí tlačítek a vyberte titul a poté stiskněte ENTER. 2. Kteroukoliv stopu můžete přehrát zadáním jejího čísla. Poté stiskněte ENTER. Opakování stopy, složky, všeho, vypnutí opakování (CD) (MP3) (WMA) Můžete přehrávat stopu, složku nebo celý disk. 1. Při přehrávání disku stiskněte REPEAT. Objeví se ikona opakování. 2. Stisknutím REPEAT vyberte požadovaný režim opakování. - Stopa (Track): opakování stávající stopy. - Složka (Folder): opakování stávající složky. - Vše (All): opakování všeho na disku. - Vypnuto (Off) (žádné zobrazení): normální přehrávání. Poznámka: Pokud při opakovaném přehrávání stopy stisknete jednou SKIP ( ), opakované přehrávání se zruší. Opakování A-B (CD) 1. Pro opakování určitého úseku během přehrávání disku stiskněte ve zvoleném počátečním bodu A-B. Na obrazovce menu se objeví ikona opakování A. 2. Ve zvoleném koncovém bodě opět stiskněte A-B. Na obrazovce menu se objeví ikona opakování AB a úsek se začne opakovaně přehrávat. 3. Úsek opustíte a k normálnímu přehrávání se vrátíte opětovným stiskem A-B. Z obrazovky menu zmizí ikona opakování. Přehrávání disků JPEG Přehled obrázků (JPEG) K dispozici je 16 druhů přehledu obrázků. Opakovaným stisknutím tlačítka Program můžete vybrat režim přehledu obrázků. Nehybný obraz (JPEG) 1. Při přehledu obrázků stiskněte PLAY/PAUSE. Přehrávač se přepne do režimu pauzy. 2. K přehledu obrázků se vrátíte opětovným stisknutím PLAY/PAUSE. Prohlížení disku se soubory JPEG Pomocí tohoto DVD přehrávače si můžete prohlížet obrazová CD Kodak a disky se soubory JPEG. 1. Vložte disk a zavřete víko. Na TV obrazovce se zobrazí menu souborů. 2. Zvolte složku a stiskněte ENTER. Zobrazí se seznam souborů ve složce. Pokud se nacházíte v seznamu soborů a chcete se vrátit do předchozí složky, označte pomocí tlačítek na dálkovém ovladači příslušnou položku a stiskněte ENTER. 3. Pokud si chcete prohlédnout určitý soubor, označte jej a stiskněte ENTER nebo PLAY. Spustí se prohlížení souboru. 4. Pokud je vložený disk obrazovým diskem Kodak, přehraje se automaticky. Poznámka: Na další stránku se dostanete stisknutím, do předchozí složky se vrátíte stisknutím a do menu se vrátíte stisknutím MENU. Zoom (JPEG) 1. Stiskněte ZOOM. 2. Tlačítkem obrázek zvětšíte, tlačítkem zmenšíte. Pokud se při stisknutí některého tlačítka objeví Ø, znamená to, že příslušná operace je zakázána přehrávačem nebo diskem. CZ - 14

15 Přehrávání disků se soubory JPEG Přehrávání DVD disků formátu VR Otáčení obrázku Při zobrazení obrázku jím můžete pomocí těchto tlačítek otáčet po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Tento přístroj bude přehrávat disky DVD-R/ RW nahrané s použitím formátu DVD-Video, které byly finalizovány s použitím DVD rekordéru. Poslech hudby z MP3 nebo WMA při prohlížení obrázků (JPEG) Můžete zobrazovat obrázky a přitom poslouchat hudební soubory MP3 nebo WMA nahrané na tomtéž disku. 1. Vyberte požadovaný soubor MP3 nebo WMA. 2. Vyberte obrázek. Kompatibilita JPEG disku s tímto přehrávačem je omezena následovně: 1. V závislosti na velikosti a počtu souborů JPEG může DVD přehrávači delší dobu trvat, než načte obsah disku. Pokud se na obrazovce ani po několika minutách nic nezobrazí, může to znamenat, že některé soubory jsou příliš velké. Snižte rozlišení souborů JPEG na méně než 2 mil. pixelů na 2760 x 2048 pixelů a vypalte nový disk. 2. Celkový počet souborů a složek na disku by měl být menší než 650. Některé disky mohou být nekompatibilní kvůli odlišnému formátu nahrávání nebo stavu disku. Zajistěte, aby měly při kopírování na CD všechny vybrané soubory příponu.jpg. Pokud mají soubory příponu jpg nebo.jpeg, přejmenujte je na sobory s příponou.jpg. Názvy souborů bez přípony.jpg nebudou moci být tímto DVD přehrávačem přečteny, i když tyto soubory budou v programu Windows Explorer zobrazeny jako soubory s obrázky JPEG. Tento přístroj bude přehrávat disky DVD-RW nahrané s použitím formátu Video Recording (VR). 1. Vložte disk a zavřete zásuvku. Na TV obrazovce se objeví menu DVD-VR. 2. Vyberte stopu pomocí a a spusťte přehrávání stisknutím PLAY nebo ENTER. Poznámka: Nefinalizované disky DVD-R/RW nelze v tomto přehrávači přehrávat. Některé disky DVD- VR jsou DVD rekordérem vytvořeny s daty CPRM. Tento druh disků přehrávač nepodporuje a zobrazí Unknown Disc (neznámý disk). Co je CPRM CPRM je systém ochrany před kopírováním (se systémem kódování), který umožňuje nahrávání vysílaných programů v systému Copy once (zkopíruj jednou). CPRM je zkratka pro Content Protection for Recordable Media (Ochrana obsahu nahrávatelných nosičů). Tento přehrávač je kompatibilní s funkcí CPRM, což znamená, že můžete nahrávat programy vysílané pro jedno zkopírování, ale z těchto nahrávek již nelze pořídit další kopii. Nahrávky CPRM lze vytvořit pouze na discích DVD-RW formátovaných v režimu VR a CPRM nahrávky lze přehrávat pouze na přehrávačích, které jsou výslovně kompatibilní s CPRM. CZ - 15

16 Přehrávání filmových disků DivX Pomocí tohoto přehrávače můžete přehrávat disky DivX. 1. Vložte disk a zavřete zásuvku. Na TV obrazovce se objeví menu se složkami. 2. Pomocí a vyberte složku a stiskněte EN- TER. Objeví se seznam souborů ve složce. Pokud se nacházíte v seznamu souborů a chcete se vrátit do seznamu složek, označte pomocí tlačítek a na dálkovém ovladači symbol pro složku nebo použijte tlačítek a a stiskněte ENTER. 3. Pokud si přejete prohlédnout konkrétní soubor, označte pomocí a příslušný soubor a stiskněte ENTER nebo PLAY. 4. Nabídku opustíte stisknutím STOP. 5. Na další stranu se dostanete stisknutím NEXT. Kompatibilita disku DivX s tímto přehrávačem je omezena následovně: 1. Dostupná velikost rozlišení souboru DivX je méně než 720 x 576 (š x v) pixelů. 2. Název souboru titulků DivX je dostupný do 56 znaků. 3. Pokud je zde kód, který nelze vyjádřit v souboru DivX, může být na displeji zobrazen jako znak _. Programované přehrávání (neplatí pro obrazová CD a MP3) DVD, VCD, CD Programová funkce vám umožňuje uložení oblíbených stop z kteréhokoliv disku do paměti přehrávače. 1. Stiskněte PROGRAM Objeví se menu programu. 2. Pomocí číselné klávesnice (0-9) vložte přímo tituly, stopy nebo kapitoly (u čísel stop s jednou číslicí vložte napřed 0, například 05 ). 3. Pomocí tlačítek posunujte kurzorem a zvolte START. 4. Normální přehrávání z programového přehrávání obnovíte stisknutím PRO- GRAM a v menu programu stisknutím STOP. Pokud je počet obrazových snímků více než 30 za sekundu, je možné, že tento přístroj nebude normálně fungovat. Pokud není audio nebo video struktura nahraného souboru prokládána, nebude výstupem video nebo audio. Přehrávatelné soubory DivX:.avi,.mpg,.mpeg. Přehrávatelné formáty codecu: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx Přehrávatelné audio formáty: AC3, PCM, MP3, WMA. Vzorkovací kmitočet: mezi 8-48 khz (MP3), mezi khz (WMA) Přenosová rychlost: mezi kbps (MP3), kbps (WMA). Užitečný tip: - Program lze aktivovat pouze pokud je v DVD přehrávači disk. - Jakmile se objeví menu programu, nastavené hodnoty v menu nastavení se vymažou. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte napájení a neponechávejte uvnitř disk. CZ - 16

17 Nastavení v menu NASTAVENÍ Všeobecný provoz a obecné nastavení Všeobecný provoz 1. Stisknutím SETUP vstoupíte do menu nastavení. 2. Stisknutím ENTER vstoupíte do další úrovně podmenu nebo potvrdíte svůj výběr. 3. Pomocí vstoupíte do podmenu nebo se vrátíte do předchozího menu. 4. Pomocí označíte požadované menu. Stránka obecného nastavení Možnosti nabízené stránkou obecného nastavení jsou: ANGLE MARK (Značka úhlu), OSD LAN- GUAGE (Jazyk zobrazení na obrazovce), CLOSED CAPTIONS (Skryté titulky), SCRE- EN SAVER (Spořič obrazovky) a LST MEMO- RY (Poslední paměť.). Řiďte se následujícím postupem: 1. Pomocí označte Angle Mark (Značka úhlu). 2. Vstupte do vedlejšího menu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. - On (Zapnuto): Aktivuje označení úhlu. - Off (Vypnuto): Vypne zobrazení stávajícího nastavení úhlu. Jazyk OSD (Zobrazení na obrazovce) Můžete zvolit vlastní preferované nastavení jazyka. Tento DVD systém se automaticky přepne na zvolený jazyk vždy, kdy vložíte disk. Pokud není na disku zvolený jazyk k dispozici, použije se místo něj výchozí jazyk disku. Jazyk zobrazení na obrazovce v systémovém menu po jeho zvolení zůstává zachován. 1. Do menu nastavení vstoupíte stisknutím SETUP. 2. Pomocí zvolte Stránku obecného nastavení. 1. Pomocí označte OSD Lang (Jazyk zobrazení na obrazovce). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. 4. Zvolte jazyk a stiskněte ENTER. ZNAČKA ÚHLU Zobrazuje údaj o stávajícím nastavení úhlu v pravém rohu obrazovky TFT obrazovky, pokud je tato funkce na disku k dispozici. CZ - 17

18 SKRYTÉ TITULKY Skryté titulky jsou údaje, které jsou skryty ve video signálu některých disků. Skryté titulky jsou odlišné od podtitulků, protože popisují i zvukové efekty (např. zvoní telefon nebo kroky ), což u podtitulků není. Před tím, než vyberete tuto funkci, ujistěte se prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že tuto funkci má také váš televizor. 1. Pomocí označte Closed Captions (Skryté titulky). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. On (Zapnuto): Zobrazí se skryté titulky. Off (Vypnuto): Nezobrazí se skryté titulky. 1. Pomocí označte Screen Saver (Spořič obrazovky). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. - On (Zapnuto): Pokud se v režimu STOP, PAUSE nebo No DISC neprovede žádná operace po dobu 3 minut, aktivuje se spořič obrazovky. - Off (Vypnuto): Spořič obrazovky je vypnut. POSLEDNÍ PAMĚŤ Pokud máte nastavenu funkci poslední paměti, pak bude přehrávač přehrávat disk z místa, na kterém bylo přehrávání vypnuto. Jinak bude přístroj přehrávat disk od začátku. SPOŘIČ OBRAZOVKY Tato funkce se používá k zapnutí a vypnutí spořiče obrazovky. CZ - 18

19 Stránka nastavení reproduktorů Možnost na stránce nastavení reproduktorů je Downmix (Míchání). Nastavení Dolby Digital Možnosti v Nastavení Dolby Digital jsou: Dual Mono a Dynamic. 1. Stiskněte SETUP. 2. Pomocí zvolte stránku nastavení reproduktorů. Míchání Tato možnost vám umožňuje nastavit stereofonní analogový výstup vašeho DVD přehrávače. 1. Stiskněte SETUP. 2. Pomocí zvolte Dolby Digital Setup (Nastavení Dolby Digital). DUAL MONO 1.Pomocí označte Downmix (Míchání). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. - LT/RT: Tuto volbu vyberte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k dekodéru Dolby Pro Stereo: Logic. - Stereo: Tuto volbu vyberte, pokud výstup dodává zvuk pouze ze dvou předních reproduktorů. L-Mono: 1. Pomocí označte Dual Mono 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. Poznámka: Zvolte nastavení, které odpovídá počtu reproduktorů, které máte připojeny. R-Mono: Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého reproduktoru a pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do pravého reproduktoru. Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravé- ho reproduktoru. Pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru. Mix-Mono: Levý a pravý smíchaný mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru. CZ- 19

20 DYNAMIC Aby byl optimalizován dynamický zvukový výstup, jsou výstupy o vysoké hlasitosti potlačeny, což vám umožní sledovat oblíbený film bez toho, že byste rušili ostatní. Úrovně pro dynamickou selekci: Plná, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 a vypnuto. MENU PRO AUDIO, TITULKY A DISK Pomocí těchto voleb nastavíte jazyk menu pro audio, titulky a disk, který vám vyhovuje. Stránka preferencí Možnosti ve stránce preferencí jsou: PBC (Kontrola přehrávání), AUDIO, SUBTITLE (Titulky), DISC MENU (Menu disku), PAREN- TAL (Rodičovský zámek) a DEFAULT (Výchozí nastavení). - Audio (Zvuková stopa disku) - Subtitle (Titulky disku) - Disc Menu (Menu pro disk) 1.Pomocí označte výběr jazyka DVD. 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Zvolte jazyk a stiskněte ENTER. 4. Pro nastavení jiného jazyka zopakujte kroky 1 až Stiskněte SETUP. 2. Pomocí zvolte Stránku preferencí. Poznámka: Některé funkce preferencí lze navolit pouze v režimu, kdy není vložen disk nebo v režimu STOP ( ). RODIČOVSKÝ ZÁMEK Některé DVD disky mají rodičovskou úroveň pro celý disk nebo pro některé scény na disku. Tato funkce vám umožňuje nastavit úroveň omezení přehrávání. Úrovně přístupnosti jsou od 1 do 8 a závisí na konkrétní zemi. Můžete zakázat přehrávání některých disků, které nejsou vhodné pro děti nebo nechat disk přehrát s alternativními scénami. Disky VCD, SVCD a CD nemají žádné označení přístupnosti, proto na tyto druhy disků nemá funkce rodičovské kontroly vliv. To platí i pro většinu ilegálních disků. CZ - 20

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Než začnete přístroj používat

Než začnete přístroj používat VIGYÁZAT Při manipulaci s ovladači zvuku během jízdy buďte velmi opatrní a věnujte veškerou pozornost bezpečnosti. V opačném případě byste mohli způsobit nehodu. Nastavte hlasitost tak, abyste vždy slyšeli

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě prostudujte tento návod. Důležité

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE Mnohokrát děkujeme za zakoupení tohoto stropního monitoru od firmy ZENEC. Koupí tohoto přístroje jste se rozhodli pro produkt vyrobený z kvalitního materiálu a součástek zaručujících dlouhou životnost.

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více