PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER"

Transkript

1 PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER

2 Obsah Obsah 2 Bezpečnostní opatření 3 Před použitím 4 Označení ovládacích prvků 6 Hlavní jednotka 6 Bateriový blok 7 Dálkový ovladač 8 Vložení baterie 9 Nastavení v menu NASTAVENÍ 17 Všeobecný provoz 17 Stránka obecného nastavení 17 Stránka nastavení reproduktorů 19 Nastavení Dolby Digital 19 Stránka preferencí 20 Parametry a specifikace 23 Tipy pro řešení problémů 24 Definice pojmů 25 Začínáme 9 Úvod 9 Nastavení obrazovky TFT 10 Přehrávání DVD nebo Video CD (provoz) 11 Základní provoz 13 Vlastnosti zvukových CD a disků s MP3 a WMA 13 Přehrávání zvukových CD a disků s MP3 a WMA 14 Přehrávání disků s JPEG 15 Přehrávání DVD disků formátu VR 15 Přehrávání filmových disků DivX 16 Programované přehrávání (neplatí pro obrazová CD a MP3) 16 CZ - 02

3 Bezpečnostní opatření Upozornění na autorská práva Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ani zadní kryt přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Svěřte servis kvalifikovaným osobám. Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení kapající ani tekoucí vodě, dešti ani vlhkosti. Na přístroj nestavte předměty naplněné tekutinou, jako například vázy. Upozornění: Tento přehrávač videodisků využívá laserový systém. Použití ovládacích prvků, nastavení či provádění postupů, které jsou jiné než je uvedeno v tomto návodu může vést k vystavení se nebez pečnému ozáření. Upozornění: Neotvírejte kryt, aby nedošlo přímému vystavení se laserovému paprsku. Po otevření je viditelné laserové záření. Upozornění: Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku. Pozor: Neinstalujte tento produkt do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo podobný nábytek. Zákon zakazuje bez povolení kopírovat, vysílat, pořádat představení, kabelově vysílat, veřejně předvádět a půjčovat autorsky chráněná díla. Tento výrobek využívá funkci ochrany autorských práv vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou nahrány signály bránící kopírování. Při nahrávání a přehrávání obrazu z těchto disků se objeví rušení. Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodickými nároky amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat. Před použitím přehrávače se prosím ujistěte, že je napětí místní sítě vhodné pro tento přístroj. CZ - 03

4 Před použitím Úvod Abyste zajistili správné používání tohoto výrobku, přečtěte si pozorně tento návod k použití a ponechejte si jej pro další použití. Tento návod poskytuje informace o provozu a údržbě DVD přehrávače. Pokud vyžaduje přístroj servis, obraťte se na místní autorizovaný servis. Symboly používané v tomto návodu Symbol blesku upozorňuje na přítomnost nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník upozorňuje na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů. Tento symbol upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit poškození přístroje samého nebo na jinou podstatnou škodu. Poznámka:Označuje zvláštní poznámky a provozní vlastnosti. Tip: Označuje tipy a rady pro ulehčení práce. Část, Nepoužívejte silná rozpouštědla jako líh, benzín, ředidlo, komerčně prodávaná čistidla ani jejíž nadpis provází jeden z následujících symbolů, platí pouze pro disk, který tento symbol označuje. antistatické spreje určené pro vinylové desky. DVD a finalizované DVD±R/RW Video CD Audio CD Disky s MP3 Disky WMA Disky JPEG Disky DivX Zobrazení symbolu Ø Symbol Ø, který se může objevit na obrazovce televizoru znamená, že funkce popsaná v tomto návodu není na daném DVD disku k dispozici. Poznámky k diskům Zacházení s disky Nedotýkejte se nahrané strany disku. Držte disk za okraje tak, abyste na povrchu nezanechali otisky prstů. Na disk nelepte papír ani pásku. Ukládání disků Po přehrávání uložte disk do krabičky. Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu ani tepelným zdrojům a nikdy jej nenechávejte v zaparkovaném autě na přímém slunci. Čištění disků Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před přehráváním disk otřete čistou tkaninou. Disk otírejte od středu směrem ven. Výše uvedené body platí nejen pro tento přístroj, ale také pro většinu domácí elektroniky. CZ - 04

5 Typy hratelných disků DVD (disky 8 cm / 12 cm) Video CD (VCD)(disky 8 cm / 12 cm) Audio CD (disky 8 cm / 12 cm) Kromě toho tento přístroj přehrává DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, obrazové CD Kodak, SVCD a CD-R/CD-RW, které obsahují zvukové stopy, a soubory MP3, WMA, JPEG a DivX. Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories. Kód regionu Tento DVD přehrávač je zkonstruován a vyroben pro přehrávání DVD softwaru kódovaného pro region 2. Tento přístroj je schopen přehrávat pouze DVD disky označené 2 nebo ALL (Všechny). Tento symbol označuje schopnost produktu přehrávat disky DVD-RW nahrané ve formátu Video recording. Poznámky: 1. V závislosti na podmínkách nahrávacího zařízení nebo samotného disku CD-R/RW (nebo DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) není možné některé disky CD-R/RW (nebo DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW ) na přístroji přehrát. 2. Na žádnou stranu disku (potištěnou ani nahranou) nelepte nálepky ani štítky. 3. Nepoužívejte CD nepravidelných tvarů (např. ve tvaru srdce nebo šestiúhelníku), protože by mohly způsobit poruchu. 4. Některé přehrávací operace u disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobci softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD dle obsahu disku určeného výrobcem softwaru, proto je možné, že některé funkce nebudou k dispozici nebo jiné funkce budou přidány. Poznámky ke kódům regionů Většina DVD disků je označena na obalu jasně viditelnými symbolem glóbu s jedním nebo více čísly. Toto číslo musí souhlasit s kódem regionu vašeho přehrávače, jinak není možné disk přehrát. Pokud se v přehrávači pokusíte přehrát DVD s kódem lišícím se od kódu regionu vašeho přehrávače, na TV obrazovce se objeví oznámení Check region code (Zkontrolujte číslo regionu ). Znečištěné disky mohou způsobit špatný obraz. CZ - 05

6 Označení ovládacích prvků Hlavní jednotka 1. Obrazovka TFT 2. Reproduktory 3. Předchozí 4. Další 5. Přehrát nebo Pauza 6. Stop 7. (Nahoru, dolů, doleva, doprava) Volba položky v menu. Pomocí ENTER potvr díte volbu. Ovládání hlasitosti při přehrávní. 8. Režim Zvolte velikost LCD 16:9 nebo 4:3 a nastavte jas, kontrast a barevnost LCD obrazovky 9. Menu 10. OPEN (Otevřít) 11. Zapnutí/Vypnutí 12. Vstup pro stejnosměrný proud (DC) Připojení k napájecímu adaptéru. 13. Přepínání mezi vstupem a výstupem AV 14. Konektor výstupu sluchátek 15. Konektor AV 16. Digitální audio výstup (koaxiální) 17. Ovládání hlasitosti 18. Konektor vstupu DC 9V 19. Indikátor napětí Slabé baterie mohou vytéci a silně poškodit dálkový ovladač. CZ - 06

7 Bateriový blok 1. Indikátor nabíjení svítí při dobíjení červeně. Jakmile je dobíjení skončeno, barva indikátoru se změní na zelenou. 2. Dálkový senzor. 3. Blok baterií. Před prvním použitím bateriový blok nabijte. Vyjmutí bateriového bloku. Pokud chcete vyjmout bateriový blok, zatlačte na západku vedle bateriového bloku a zároveň vysuňte bateriový blok směrem dolů. Upozornění: Z bezpečnostních důvodů má tento DVD přehrávač proudovou ochranu. Pokud nabíjíte baterii a DVD přehrávač je zapnut, bude režim nabíjení pomalý. Pokud je DVD přehrávač vypnut, režim nabíjení bude rychlý. Po ukončení nabíjení se indikátor rozsvítí zeleně. Poznámka: V pomalém nabíjecím režimu trvá nabíjení asi dvacet hodin. V rychlém nabíjecím režimu trvá nabíjení asi čtyři hodiny. Vložení bateriového bloku. 1. Nastavte háčky bateriového bloku proti otvorům na spodní straně přehrávače. 2. Zatlačte bateriový blok nahoru, dokud neuslyšíte zaklapnutí. CZ - 07

8 Dálkový ovladač 11. POWER (Hlavní vypínač) Zapíná a vypíná DVD přehrávač. 12. Číselná tlačítka 0-9 Volba číslovaných položek v menu. 13. ENTER (Vložit) Potvrzení volby v menu. 14. MENU Přístup do menu na DVD disku. (Doleva, doprava, nahoru, dolů) nebo zapnutí či vypnutí funkce PBC na disku VCD. 15. DISPLAY (Displej) Přístup do zobrazení na obrazovce. 1. PLAY/PAUSE ( ) (Přehrávání/Pauza) Spustí přehrávání nebo pozastaví přehrávání. 2. STOP ( ) (Zastavení) Zastaví přehrávání. 3. Přeskočení vzad ( ) Přesun na předchozí kapitolu či stopu nebo na začátek. 4. Přeskočení vpřed ( ) Přesun na další kapitolu či stopu. 5. ZOOM (Zvětšení) Zvětšuje video obraz. 16. AUDIO Volba jazyka pro audio. 17. SUBTITLE (Titulky) Volba jazyka titulků. 18. ANGLE Volba úhlu kamer na DVD, pokud je tato možnost k dispozici. 19. SETUP (Nastavení) Přístup k menu nastavení nebo jeho opuštění. 20. Tlačítko 10+ Přidává 10+, pokud je vaše volba vyšší než REPEAT (Opakování) Opakování kapitoly, stopy, titulu, všeho v režimu DVD. 7. Opakování A-B Opakování sekvence 8. PROGRAM Vložení stopy do seznamu programů v režimu DVD. 9. MUTE (Rychlé ztišení) Vypne zvukový výstup. 10. TITLE (Titul) Návrat do titulového menu DVD. 21. STEP (Krokování) Krokování obrazu 22. Tlačítko Rychlý posuv vzad. 23. Tlačítko Rychlý posuv vpřed. 24. PBC (Kontrola přehrávání Zapnutí nebo vypnutí funkce PBC. 25. MODE (Režim) Nastavení parametrů LCD (nastavení jasu, kontrastu, tónu, a režimu 4:3 nebo 16:9) Při připojování systému přístroj vypněte a vytáhněte síťový kabel za zásuvky. CZ - 08

9 Vložení baterie 1. Otevřete kryt baterií. 2. Vložte dvě baterie AAA. Podle nákresu sejměte zadní kryt dálkového ovladače a vyjměte prázdné pouzdro pro baterii. Před zasláním byla baterie zabalena do oddělovací fólie. Tuto fólii odstraňte. Vložte baterii do pouzdra a pouzdro vložte do dálkového ovladače. Nejlepších výsledků dosáhnete namířením dálkového ovladače na senzorové okénko přehrávače. Ovladač používejte do vzdálenosti 5 metrů a v úhlu 60 a méně. Při normálním používání vydrží baterie jeden rok. Jestliže DVD přehrávač uskladňujete nebo jej dlouho nepoužíváte, vyjměte baterii. Začínáme Úvod DVD ± R/RW DVD-R a DVD+R jsou dva různé standardy pro nahrávací DVD mechaniky a disky. Tento formát umožňuje nahrání informace na DVD disk pouze jednou. DVD+RW a DVD-RW jsou dva standardy pro přepisovatelné nosiče, což znamená, že obsah DVD lze vymazat a DVD znovu nahrát. Jednostranné disky mají kapacitu 4,38 gigabyte, dvoustranné disky dvojnásobek. U jednostranných nahrávatelných disků není duální vrstva. VCD (Video CD) Disk VCD má kapacitu až 74 minut (disky 650 MB) nebo 80 minut (disky 700 MB) video záznamu formátu MPEG-1 s kvalitním stereofonním zvukem. MPEG MPEG je mezinárodní standard pro video a audio kompresi. MPEG-1 se používá pro kódování videa pro VCD a umožňuje kódování vícekanálového surroundového zvuku jako je PCM, Dolby Digital a MPEG audio. MP3 MP3 je populární kompresní formát používaný pro digitální audio soubory, který umožňuje velmi vysokou kvalitu blížící se kvalitě CD. WMA (Windows Media Audio File). Typ kódování a dekódování vyvinutí společností Microsoft. JPEG (Joint Picture Expert Group). JPEG je formát komprese souborů umožňující ukládání obrázků s neomezeným počtem barev. DIVX DivX je název nového revolučního kódování videa založený na kompresním standardu MPEG-4 pro video. Pomocí tohoto přehrávače budete schopni přehrávat filmy v DivX. CZ - 09

10 Titul (pouze u DVD videodisků) Titul je obecně určitý úsek na DVD disku. Například hlavní film může být titulem 1, dokument popisující, jak film vznikal, může být titulem 2 a rozhovory s herci mohou být titulem 3. Každý titul má své číslo, které umožňuje jeho snadné nalezení. Kapitola (pouze u DVD videodisků) Kapitola je částí titulu, například scéna ve filmu nebo jeden rozhovor z řady. Každá kapitola má své číslo, které umožňuje nalezení požadované kapitoly. Kapitoly nemusí být u některých disků nahrány. PBC: kontrola přehrávání (pouze u Video CD) Kontrola přehrávání je k dispozici pro formáty disků Video CD (VCD) verze 2.0. Funkce PBC umožňuje komunikovat se systémem pomocí menu, vyhledávacích funkcí nebo jiných operací typických u počítačů. Kromě toho lze přehrávat fotografie s vysokým rozlišením, pokud se na disku nachází. Video CD nevybavené funkcí PBC (verze 1.1) pracují stejně jako audio CD. Nastavení obrazovky TFT Pokud chcete nastavit efekt TFT, můžete použít MODE a na panelu. Nastavitelné jsou jas, kontrast, barevnost a režim obrazovky 16:9 nebo 4:3. Poznámka: 1. Pokud chcete nastavit TFT efekt při použití externího videa, musíte přístroj nastavit na stav Video výstup a nastavit parametr a poté jej nastavit do stavu Video vstup. 2. Pokud chcete nastavit parametr na výchozí hodnotu, můžete vstoupit do menu Nastavení a nastavit volbu Default. Viz Nastavení výchozí hodnoty. Stopa Určitá část audiovizuální informace, například obrázek nebo zvuková stopa pro určitý jazyk (u DVD) nebo hudební skladba na audio CD. Každá stopa má své číslo, což umožňuje nalezení požadované stopy. DVD disky mají jednu stopu pro video (s více úhly) a několik stop pro audio. Slabé baterie mohou vytéci a silně poškodit dálkový ovladač. CZ - 10

11 Přehrávání DVD nebo Video CD (ovládání) Nastavení přehrávání 1. Zapněte hlavní vypínač na levé straně přístro je. 2. Otevřete zásuvku pro disk stisknutím OPEN a vložte zvolený disk nahranou stranou dolů. 3. Zavřete zásuvku. Přehrávání začne automaticky. (DVD) Pomocí tlačítek zvolte titul nebo kapitolu, kterou chcete sledovat a spusťte ji stisknutím ENTER. Do obrazovky s menu se vrátíte stisknutím MENU. (VCD) Pomocí číselných tlačítek zvolte stopu, kterou chcete sledovat a stisknutím MENU se vraťte do obrazovky s menu. Nastavení menu a ovládací postupy se mohou lišit. Řiďte se pokyny na jednotlivých obrazovkách s menu. Poznámky: 1. Pokud je nastavena rodičovská kontrola a disk není vhodný pro nastavenou přístupnost, musíte vložit heslo. 2. DVD disky mohou mít kód regionu. Váš přehrávač nepřehraje disky, které mají kód regionu jiný než je kód vašeho přehrávače. 3. Pokud není uvedeno jinak, všechny popsané operace využívají dálkového ovladače. Některé funkce mohou být také k dispozici v menu nastavení. Přesun k jiné KAPITOLE nebo STOPĚ (DVD) (VCD) Pokud má titul na disku více než jednu kapitolu nebo má disk více než jednu stopu, můžete se přesunout na další kapitolu nebo stopu následujícím způsobem: 1. Krátkým stisknutím SKIP nebo při přehrávání vyberete předchozí (nebo další) kapitolu či stopu nebo se vrátíte na začátek stávající kapitoly nebo stopy. 2. Pokud se chcete vrátit na předchozí kapitolu nebo stopu, stiskněte dvakrát krátce tlačítko SKIP. 3. Jestliže chcete přímo přejít na některou kapitolu během přehrávání DVD, vložte číslo kapitoly nebo stopy. Změna zvukového kanálu (VCD) Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO během přehrávání můžete měnit zvukové kanály (stereo, levý nebo pravý). Opakování A-B (DVD) (VCD) Opakování úseku: 1. Ve zvoleném počátečním bodě stiskněte A-B. Na TV obrazovce se krátce objeví A. 2. Ve zvoleném koncovém bodě opět stiskněte A-B. Na TV obrazovce se krátce objeví AB a začne se přehrávat úsek určený k opakování. 3. Opakování zrušíte stisknutím A-B. Opakování (DVD) (VCD) Opakovaně přehrávat můžete titul, kapitolu, vše nebo stopu na disku. Požadovaný režim opakování vyberete stisknutím REPEAT během přehrávání. Specifikace a design mohou být změněny bez předchozího upozornění. CZ - 11

12 Přehrávání DVD nebo Video CD (provoz) DVD video disky - Opakování kapitoly, opakování titulu, opakování vypnuto Kapitola: opakování stávající kapitoly. - Titul: opakování stávajícího titulu. - Vše: opakování všech stop na disku. - Vypnuto: zrušení opakovaného přehrávání. MENU 1. Stiskněte MENU. Pokud má stávající titul menu, objeví se na obrazovce. V opačném případě se menu disku neobjeví. 2. MENU nabízí funkce jako úhly kamery, volbu mluveného jazyka a titulků a kapitol titulu. 3. Menu opustíte stiskem MENU. Video CD disky - Opakování stopy, opakování všeho, opakování vypnuto - Stopa: opakování stávající stopy. - Vše: opakování všech stop na disku. - Vypnuto: zrušení opakovaného přehrávání. Poznámky: 1. U Video CD s funkcí PBC musíte pro použití funkce opakování nastavit PBC na Off (Vypnuto). 2. Pokud při opakovaném přehrávání kapitoly (stopy) jednou stisknete SKIP ( nebo ), opakované přehrávání se zruší. Zoom (DVD) (VCD) Funkce Zoom se používá ke zvětšení video obrazu: 1. Při přehrávání nebo zobrazení snímku aktivujete funkci Zoom stisknutím ZOOM. V pravé dolní části obrazu se krátce objeví čtvercový rámeček. 2. S každým stisknutím tlačítka ZOOM se TV obrazovka postupně změní následovně: velikost 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4 normální velikosti. 3. Pomocí tlačítek se můžete pohybovat po zvětšeném obraze. 4. Normální přehrávání obnovíte tisknutím tlačítka ZOOM, dokud nebude zobrazení 1:1. Poznámka: U některých DVD nemusí funkce Zoom fungovat. Speciální DVD funkce pro kontrolu obsahu DVD disků: Některá DVD mohou nabízet menu umožňující přístup ke speciálním funkcím. K použití menu disku se dostanete stisknutím MENU. Vložte příslušné číslo nebo proveďte výběr pomocí. Poté stiskněte ENTER. Úhel kamery (DVD) Pokud disk obsahuje scény natočené z různých úhlů pohledu kamery, můžete při přehrávání přepínat na různé úhly kamery. Při přehrávání vyberete požadovaný úhel opakovaným stisknutím ANGLE. Povšimněte si, že na obrazovce se objeví číslo momentálního úhlu. Poznámka: Při scénách nahraných z různých úhlů bude na TV obrazovce blikat indikátor úhlu jako upozornění, že je možné přepnout úhel pohledu. Změna jazyka pro audio (DVD) Opakovaným stisknutím AUDIO při přehrávání můžete slyšet různé jazyky pro audio nebo různé zvukové stopy. U disků DVD-RW nahraných v režimu VR, které mají jak hlavní tak dvojjazyčný audio kanál, můžete stisknutím AUDIO přepínat mezi hlavním (L - levým), dvojjazyčným (R - pravým) a mixem obou (hlavního a dvojjazyčného). Titulky (DVD) Mezi různými jazyky titulků můžete přepínat opakovaným stiskem SUBTITLE během přehrávání. Tlačítko TITLE (DVD) Disk DVD. Stiskněte tlačítko TITLE. Zobrazí se DVD menu nebo tituly, které jsou k dispozici na disku. Programy můžete vybírat pomocí ENTER. a CZ - 12

13 Základní provoz Vlastnosti zvukových CD a disků s MP3 a WMA Disk DVD přehrávač může přehrávat CD a nahrávky formátované pro MP3 a WMA na discích CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW. Názvy souborů musí mít maximální délku 8 znaků a musí obsahovat příponu.mp3 nebo.wma. Nesmí obsahovat speciální znaky, jako /?*:<> atd. Celkový počet souborů na jednom disku musí být menší než 650. Audio (CD) Jakmile vložíte audio CD, začne se automaticky přehrávat a na obrazovce se zobrazí informace o přehrávání, jako např. uplynulý čas stopy. (MP3) (WMA) 1. Pomocí a vyberte složku a poté stisknutím ENTER vyberte obsah složky. 2. Pomocí a zvolte stopu a poté stiskněte PLAY nebo ENTER. Začne přehrávání. Tento DVD přehrávač vyžaduje, aby disky a nahrávky splňovaly určité technické standardy tak, aby bylo dosaženo optimální kvality přehrávání. Nahrané DVD disky jsou na tyto standardy automaticky nastaveny. Existuje mnoho různých typů formátů nahrávatelných disků (včetně CD-R obsahujících soubory MP3 a WMA) a ty vyžadují určité předem stanovené podmínky (viz výše), aby bylo zajištěno kompatibilní přehrávání. Kompatibilita disků (MP3) a (WMA) s tímto přehrávačem je omezena následovně: 1. Vzorkovací kmitočet: mezi 8-48 khz u MP3 a mezi khz u WMA. 2. Přenosová rychlost: mezi kbps u MP3 a kbps u WMA. Zákazníci by si měli být vědomi, že pro stahování souborů MP3 a WMA z internetu je nutné povolení. Naše společnost není oprávněna takové povolení udělit. Povolení je třeba vždy žádat u vlastníka autorských práv. Přehrávač neumí číst soubory MP3 a WMA, které mají jinou příponu než MP3 nebo WMA. Fyzický formát CD-R musí být ISO Pokud nahráváte soubory MP3 nebo WMA s použitím softwaru, který neumí vytvořit souborový systém (např. Direct-CD), nebude možné soubory MP3 a WMA přehrát. Doporučujeme použití Easy-CD Creator, který vytváří systém souborů ISO CZ - 13

14 Přehrávání zvukových CD a disků s MP3 a WMA Pauza (CD) (MP3) (WMA) 1. Při přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. 2. K přehrávání se vrátíte opětovným stisknutím PLAY/PAUSE. Posun na jinou stopu (CD) (MP3) (WMA) 1. Krátkým stisknutím SKIP ( nebo ) při přehrávání se dostanete na předchozí (nebo další) stopu nebo na začátek právě přehrá vané stopy. 2. Zpět na předchozí stopu se vrátíte dvojím krátkým stisknutím SKIP. 3. Můžete přehrát kteroukoliv stopu vložením jejího čísla. (MP3) (WMA) 1. Pomocí tlačítek a vyberte titul a poté stiskněte ENTER. 2. Kteroukoliv stopu můžete přehrát zadáním jejího čísla. Poté stiskněte ENTER. Opakování stopy, složky, všeho, vypnutí opakování (CD) (MP3) (WMA) Můžete přehrávat stopu, složku nebo celý disk. 1. Při přehrávání disku stiskněte REPEAT. Objeví se ikona opakování. 2. Stisknutím REPEAT vyberte požadovaný režim opakování. - Stopa (Track): opakování stávající stopy. - Složka (Folder): opakování stávající složky. - Vše (All): opakování všeho na disku. - Vypnuto (Off) (žádné zobrazení): normální přehrávání. Poznámka: Pokud při opakovaném přehrávání stopy stisknete jednou SKIP ( ), opakované přehrávání se zruší. Opakování A-B (CD) 1. Pro opakování určitého úseku během přehrávání disku stiskněte ve zvoleném počátečním bodu A-B. Na obrazovce menu se objeví ikona opakování A. 2. Ve zvoleném koncovém bodě opět stiskněte A-B. Na obrazovce menu se objeví ikona opakování AB a úsek se začne opakovaně přehrávat. 3. Úsek opustíte a k normálnímu přehrávání se vrátíte opětovným stiskem A-B. Z obrazovky menu zmizí ikona opakování. Přehrávání disků JPEG Přehled obrázků (JPEG) K dispozici je 16 druhů přehledu obrázků. Opakovaným stisknutím tlačítka Program můžete vybrat režim přehledu obrázků. Nehybný obraz (JPEG) 1. Při přehledu obrázků stiskněte PLAY/PAUSE. Přehrávač se přepne do režimu pauzy. 2. K přehledu obrázků se vrátíte opětovným stisknutím PLAY/PAUSE. Prohlížení disku se soubory JPEG Pomocí tohoto DVD přehrávače si můžete prohlížet obrazová CD Kodak a disky se soubory JPEG. 1. Vložte disk a zavřete víko. Na TV obrazovce se zobrazí menu souborů. 2. Zvolte složku a stiskněte ENTER. Zobrazí se seznam souborů ve složce. Pokud se nacházíte v seznamu soborů a chcete se vrátit do předchozí složky, označte pomocí tlačítek na dálkovém ovladači příslušnou položku a stiskněte ENTER. 3. Pokud si chcete prohlédnout určitý soubor, označte jej a stiskněte ENTER nebo PLAY. Spustí se prohlížení souboru. 4. Pokud je vložený disk obrazovým diskem Kodak, přehraje se automaticky. Poznámka: Na další stránku se dostanete stisknutím, do předchozí složky se vrátíte stisknutím a do menu se vrátíte stisknutím MENU. Zoom (JPEG) 1. Stiskněte ZOOM. 2. Tlačítkem obrázek zvětšíte, tlačítkem zmenšíte. Pokud se při stisknutí některého tlačítka objeví Ø, znamená to, že příslušná operace je zakázána přehrávačem nebo diskem. CZ - 14

15 Přehrávání disků se soubory JPEG Přehrávání DVD disků formátu VR Otáčení obrázku Při zobrazení obrázku jím můžete pomocí těchto tlačítek otáčet po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Tento přístroj bude přehrávat disky DVD-R/ RW nahrané s použitím formátu DVD-Video, které byly finalizovány s použitím DVD rekordéru. Poslech hudby z MP3 nebo WMA při prohlížení obrázků (JPEG) Můžete zobrazovat obrázky a přitom poslouchat hudební soubory MP3 nebo WMA nahrané na tomtéž disku. 1. Vyberte požadovaný soubor MP3 nebo WMA. 2. Vyberte obrázek. Kompatibilita JPEG disku s tímto přehrávačem je omezena následovně: 1. V závislosti na velikosti a počtu souborů JPEG může DVD přehrávači delší dobu trvat, než načte obsah disku. Pokud se na obrazovce ani po několika minutách nic nezobrazí, může to znamenat, že některé soubory jsou příliš velké. Snižte rozlišení souborů JPEG na méně než 2 mil. pixelů na 2760 x 2048 pixelů a vypalte nový disk. 2. Celkový počet souborů a složek na disku by měl být menší než 650. Některé disky mohou být nekompatibilní kvůli odlišnému formátu nahrávání nebo stavu disku. Zajistěte, aby měly při kopírování na CD všechny vybrané soubory příponu.jpg. Pokud mají soubory příponu jpg nebo.jpeg, přejmenujte je na sobory s příponou.jpg. Názvy souborů bez přípony.jpg nebudou moci být tímto DVD přehrávačem přečteny, i když tyto soubory budou v programu Windows Explorer zobrazeny jako soubory s obrázky JPEG. Tento přístroj bude přehrávat disky DVD-RW nahrané s použitím formátu Video Recording (VR). 1. Vložte disk a zavřete zásuvku. Na TV obrazovce se objeví menu DVD-VR. 2. Vyberte stopu pomocí a a spusťte přehrávání stisknutím PLAY nebo ENTER. Poznámka: Nefinalizované disky DVD-R/RW nelze v tomto přehrávači přehrávat. Některé disky DVD- VR jsou DVD rekordérem vytvořeny s daty CPRM. Tento druh disků přehrávač nepodporuje a zobrazí Unknown Disc (neznámý disk). Co je CPRM CPRM je systém ochrany před kopírováním (se systémem kódování), který umožňuje nahrávání vysílaných programů v systému Copy once (zkopíruj jednou). CPRM je zkratka pro Content Protection for Recordable Media (Ochrana obsahu nahrávatelných nosičů). Tento přehrávač je kompatibilní s funkcí CPRM, což znamená, že můžete nahrávat programy vysílané pro jedno zkopírování, ale z těchto nahrávek již nelze pořídit další kopii. Nahrávky CPRM lze vytvořit pouze na discích DVD-RW formátovaných v režimu VR a CPRM nahrávky lze přehrávat pouze na přehrávačích, které jsou výslovně kompatibilní s CPRM. CZ - 15

16 Přehrávání filmových disků DivX Pomocí tohoto přehrávače můžete přehrávat disky DivX. 1. Vložte disk a zavřete zásuvku. Na TV obrazovce se objeví menu se složkami. 2. Pomocí a vyberte složku a stiskněte EN- TER. Objeví se seznam souborů ve složce. Pokud se nacházíte v seznamu souborů a chcete se vrátit do seznamu složek, označte pomocí tlačítek a na dálkovém ovladači symbol pro složku nebo použijte tlačítek a a stiskněte ENTER. 3. Pokud si přejete prohlédnout konkrétní soubor, označte pomocí a příslušný soubor a stiskněte ENTER nebo PLAY. 4. Nabídku opustíte stisknutím STOP. 5. Na další stranu se dostanete stisknutím NEXT. Kompatibilita disku DivX s tímto přehrávačem je omezena následovně: 1. Dostupná velikost rozlišení souboru DivX je méně než 720 x 576 (š x v) pixelů. 2. Název souboru titulků DivX je dostupný do 56 znaků. 3. Pokud je zde kód, který nelze vyjádřit v souboru DivX, může být na displeji zobrazen jako znak _. Programované přehrávání (neplatí pro obrazová CD a MP3) DVD, VCD, CD Programová funkce vám umožňuje uložení oblíbených stop z kteréhokoliv disku do paměti přehrávače. 1. Stiskněte PROGRAM Objeví se menu programu. 2. Pomocí číselné klávesnice (0-9) vložte přímo tituly, stopy nebo kapitoly (u čísel stop s jednou číslicí vložte napřed 0, například 05 ). 3. Pomocí tlačítek posunujte kurzorem a zvolte START. 4. Normální přehrávání z programového přehrávání obnovíte stisknutím PRO- GRAM a v menu programu stisknutím STOP. Pokud je počet obrazových snímků více než 30 za sekundu, je možné, že tento přístroj nebude normálně fungovat. Pokud není audio nebo video struktura nahraného souboru prokládána, nebude výstupem video nebo audio. Přehrávatelné soubory DivX:.avi,.mpg,.mpeg. Přehrávatelné formáty codecu: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx Přehrávatelné audio formáty: AC3, PCM, MP3, WMA. Vzorkovací kmitočet: mezi 8-48 khz (MP3), mezi khz (WMA) Přenosová rychlost: mezi kbps (MP3), kbps (WMA). Užitečný tip: - Program lze aktivovat pouze pokud je v DVD přehrávači disk. - Jakmile se objeví menu programu, nastavené hodnoty v menu nastavení se vymažou. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte napájení a neponechávejte uvnitř disk. CZ - 16

17 Nastavení v menu NASTAVENÍ Všeobecný provoz a obecné nastavení Všeobecný provoz 1. Stisknutím SETUP vstoupíte do menu nastavení. 2. Stisknutím ENTER vstoupíte do další úrovně podmenu nebo potvrdíte svůj výběr. 3. Pomocí vstoupíte do podmenu nebo se vrátíte do předchozího menu. 4. Pomocí označíte požadované menu. Stránka obecného nastavení Možnosti nabízené stránkou obecného nastavení jsou: ANGLE MARK (Značka úhlu), OSD LAN- GUAGE (Jazyk zobrazení na obrazovce), CLOSED CAPTIONS (Skryté titulky), SCRE- EN SAVER (Spořič obrazovky) a LST MEMO- RY (Poslední paměť.). Řiďte se následujícím postupem: 1. Pomocí označte Angle Mark (Značka úhlu). 2. Vstupte do vedlejšího menu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. - On (Zapnuto): Aktivuje označení úhlu. - Off (Vypnuto): Vypne zobrazení stávajícího nastavení úhlu. Jazyk OSD (Zobrazení na obrazovce) Můžete zvolit vlastní preferované nastavení jazyka. Tento DVD systém se automaticky přepne na zvolený jazyk vždy, kdy vložíte disk. Pokud není na disku zvolený jazyk k dispozici, použije se místo něj výchozí jazyk disku. Jazyk zobrazení na obrazovce v systémovém menu po jeho zvolení zůstává zachován. 1. Do menu nastavení vstoupíte stisknutím SETUP. 2. Pomocí zvolte Stránku obecného nastavení. 1. Pomocí označte OSD Lang (Jazyk zobrazení na obrazovce). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. 4. Zvolte jazyk a stiskněte ENTER. ZNAČKA ÚHLU Zobrazuje údaj o stávajícím nastavení úhlu v pravém rohu obrazovky TFT obrazovky, pokud je tato funkce na disku k dispozici. CZ - 17

18 SKRYTÉ TITULKY Skryté titulky jsou údaje, které jsou skryty ve video signálu některých disků. Skryté titulky jsou odlišné od podtitulků, protože popisují i zvukové efekty (např. zvoní telefon nebo kroky ), což u podtitulků není. Před tím, než vyberete tuto funkci, ujistěte se prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že tuto funkci má také váš televizor. 1. Pomocí označte Closed Captions (Skryté titulky). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. On (Zapnuto): Zobrazí se skryté titulky. Off (Vypnuto): Nezobrazí se skryté titulky. 1. Pomocí označte Screen Saver (Spořič obrazovky). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. - On (Zapnuto): Pokud se v režimu STOP, PAUSE nebo No DISC neprovede žádná operace po dobu 3 minut, aktivuje se spořič obrazovky. - Off (Vypnuto): Spořič obrazovky je vypnut. POSLEDNÍ PAMĚŤ Pokud máte nastavenu funkci poslední paměti, pak bude přehrávač přehrávat disk z místa, na kterém bylo přehrávání vypnuto. Jinak bude přístroj přehrávat disk od začátku. SPOŘIČ OBRAZOVKY Tato funkce se používá k zapnutí a vypnutí spořiče obrazovky. CZ - 18

19 Stránka nastavení reproduktorů Možnost na stránce nastavení reproduktorů je Downmix (Míchání). Nastavení Dolby Digital Možnosti v Nastavení Dolby Digital jsou: Dual Mono a Dynamic. 1. Stiskněte SETUP. 2. Pomocí zvolte stránku nastavení reproduktorů. Míchání Tato možnost vám umožňuje nastavit stereofonní analogový výstup vašeho DVD přehrávače. 1. Stiskněte SETUP. 2. Pomocí zvolte Dolby Digital Setup (Nastavení Dolby Digital). DUAL MONO 1.Pomocí označte Downmix (Míchání). 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. - LT/RT: Tuto volbu vyberte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k dekodéru Dolby Pro Stereo: Logic. - Stereo: Tuto volbu vyberte, pokud výstup dodává zvuk pouze ze dvou předních reproduktorů. L-Mono: 1. Pomocí označte Dual Mono 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Posunováním kurzoru pomocí označte vybranou položku. Poznámka: Zvolte nastavení, které odpovídá počtu reproduktorů, které máte připojeny. R-Mono: Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého reproduktoru a pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do pravého reproduktoru. Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravé- ho reproduktoru. Pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru. Mix-Mono: Levý a pravý smíchaný mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru. CZ- 19

20 DYNAMIC Aby byl optimalizován dynamický zvukový výstup, jsou výstupy o vysoké hlasitosti potlačeny, což vám umožní sledovat oblíbený film bez toho, že byste rušili ostatní. Úrovně pro dynamickou selekci: Plná, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 a vypnuto. MENU PRO AUDIO, TITULKY A DISK Pomocí těchto voleb nastavíte jazyk menu pro audio, titulky a disk, který vám vyhovuje. Stránka preferencí Možnosti ve stránce preferencí jsou: PBC (Kontrola přehrávání), AUDIO, SUBTITLE (Titulky), DISC MENU (Menu disku), PAREN- TAL (Rodičovský zámek) a DEFAULT (Výchozí nastavení). - Audio (Zvuková stopa disku) - Subtitle (Titulky disku) - Disc Menu (Menu pro disk) 1.Pomocí označte výběr jazyka DVD. 2. Vstupte do podmenu stisknutím. 3. Zvolte jazyk a stiskněte ENTER. 4. Pro nastavení jiného jazyka zopakujte kroky 1 až Stiskněte SETUP. 2. Pomocí zvolte Stránku preferencí. Poznámka: Některé funkce preferencí lze navolit pouze v režimu, kdy není vložen disk nebo v režimu STOP ( ). RODIČOVSKÝ ZÁMEK Některé DVD disky mají rodičovskou úroveň pro celý disk nebo pro některé scény na disku. Tato funkce vám umožňuje nastavit úroveň omezení přehrávání. Úrovně přístupnosti jsou od 1 do 8 a závisí na konkrétní zemi. Můžete zakázat přehrávání některých disků, které nejsou vhodné pro děti nebo nechat disk přehrát s alternativními scénami. Disky VCD, SVCD a CD nemají žádné označení přístupnosti, proto na tyto druhy disků nemá funkce rodičovské kontroly vliv. To platí i pro většinu ilegálních disků. CZ - 20

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení v

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL PDP 288 SU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ / PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ / PRZENOŚNY ODTWARZACZ / DVD PORTABLE DVD PLAYER Před zapojením, provozem a nastavením

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL PDP 388 SUATV NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ / PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ / PRZENOŚNY ODTWARZACZ / DVD PORTABLE DVD PLAYER Před zapojením, provozem

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 80 234 Multimediální přehrávač DVD/MP4/VCD/MP3/WMA/JPEG/CD/CD-R/CD-RW se vstupem pro USB a SD kartu Velikost 1/2 DIN Obsah Upozornění....1 Péče o disky..2 Přední panel..3 Schéma zapojení....4

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

.: trak vxp-711vm :. DVD player

.: trak vxp-711vm :. DVD player .: trak vxp-711vm :. DVD player Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu DVD přehrávače TRAK VXP-711VM a doufáme, že vám bude sloužit k vaší plné spokojenosti. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Před vlastním zapojením

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Manuál Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Symbol blesku varuje uživatele před neizolovaným napětím uvnitř přístroje, které by mohlo vyvolat elektrický zásah. Vykřičník upozorňuje na důležitá upozornění

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 04 65 Tento přístroj dokáže přehrávat formáty disků DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, VCD, S-VCD, DTS, Kodac Pisture a JPEG (společně s MP3) v televizní normě PAL nebo NTSC ve formátu

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Minikamera s detekcí pohybu

Minikamera s detekcí pohybu Minikamera s detekcí pohybu Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malá rozměry Snadné ovládání Detekce pohybu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Manuální nahrávání b) Mode Switch přepněte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Fotorámeček SPF4008 SPF4208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF4008 SPF4208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF4008 SPF4208 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ SPF4008 SPF4208 Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek Síťový adaptér 1 2 3 CD-ROM obsahující Návod

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

D ležité bezpe nostní pokyny

D ležité bezpe nostní pokyny D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více