Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe"

Transkript

1 Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe teorie Karel Kamiš Předmluva Vycházíme z teze, že řečová činnost (společenského) člověka nutně staví na sémiotické reprezentaci. Proto se zaměřujeme na některé vybrané aspekty jejího ztvárnění, zejména pak na znakový charakter jazykových elementů a na neverbální modality, řečové činnosti a sledujeme tak základní fakta, jež jsou na rozhraní mezi biologickými a společenskými faktory lidské řeči (mluvy). Tím máme na mysli jednak biologické zákonitosti, které se promítají do řeči jakožto výkonu individua (na jednotlivých etážích jeho CNS), jednak vlastní obsahovou náplň řeči i jejího účelu, spadajících do faktorů společenských. Zaměřujeme tak pozornost na jevy, které jsou obvykle považovány za východiskový postulát nedokazovaný v teorii (řečové) komunikace, neboť strukturní vlastnosti lidského dorozumívacího kódu (jazyka) lze poznávat a studovat i bez znalosti jeho biologického substrátu nebo psychických procesů aktuálně probíhajících v komunikaci. Tím otvíráme problematiku týkající se podílu diskrétních elementů (tj. znaků přirozeného jazyka) a jajich aktualizace v CNS konkrétního uživatele jazyka v čase i prostoru včetně vlivu externích stimulů a neverbálních modalit na utváření textu. Text takto reprezentuje všestranně pojatý rezultát řečové činnosti. Úvod Pro sémiotický systém, jakým je např. spisovný jazyk, je příznačné, že jeho uživatel při zpracování materiální složky řeči (mluvy) nenachází v řečovém signálu také orientačné body, ktoré by jeho analýze mohli dávat komunikačně jednotný smer. Rečový signál nie je totiž tak stavaný, že by pripúšťal iba jediný analyzačný výsledok." (Kráľ, 1974, 159). Proto budeme při analýze řečového signálu a materiální podstaty jazykových elementů věnovat pozornost i těm základním mechanismům, které se podílejí na jeho tvorbě i zpracování (vedle pozornosti zacílené SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

2 na fungování znaků jazyka, jejichž význam podle sémiotické teorie nespočívá v nich samých, ale v tom, že označují něco, co leží mimo ně (Solncev, 1981). Dorozumívání T. Tsunoda (1981) konstatuje v souvislosti s výzkumem komunikačního procesu a jeho možných poruch (podložených klinic,- kou praxí): Mám za to, že mateřský jazyk určuje způsob, jakým lidé vnímají, zpracovávají, cítí a chápou zvuky z vnějšího prostředí. Mateřština je těsně spjata s vývojem emocionálního mechanismu v mozku. Domnívám se, že mateřský jazyk získaný v dětství je těsně spjat s formováním specifické kultury a mentality konkrétní etnické skupiny." Citát dokládá korelaci biologických a společenských faktorů účastných při utváření procesu komunikace. V rámci komunikace se zaměříme na činnost vyšší nervové činnosti (v. n. č.) a na její vztah ke komunikaci. V. n. č. lidského jedince a nervová činnost (člověka) vůbec se kvantitativně i kvalitativně liší od nervové činnosti vyšších živočichů svou schopností vytvářet a používat signálů druhého stupně (v klasické pavlovovské terminologii). Tyto signály se odlišuji od prvosignálního obrazu skutečnosti tím, že u nich nejde o přímý odraz skutečnosti, nýbrž o symbolicky ztvárněnou skutečnost (Linhart, Novák; 1985). Uvedené tvrzení lze doložit charakterem průběhu ontogeneze řeči lidského jedince (dítěte), v jehož rámci lze stanovit čtyři základní vývojová stadia činnosti a součinnosti signálních soustav. V prvém stadiu nervové procesy probíhají v 1. s. s. Jsou reakcemi na zvukové, zrakové a hmatové podněty z vnějšího prostředí s odezvou v 1. s. s. (probíhající v motorických, vegetativních a somatických oblastech). Z hlediska řečového se uvedené nervové procesy týkají reflexního opakování slabik (ne tzv. izolovaných fonémů (hlásek), popř. imitace slabik (tj. určitých hláskových seskupení). Postupně dochází k interaci (opakování) téže slabiky s akcentem časovým, dynamickým a melodickým. Ve druhém stadiu nervové procesy probíhají jak v 2. s. s., tak v 1. s. s. Mezi korovými systémy se utvářejí dynamické spoje se vzájemnou součinností. Z hlediska ontogeneze řeči verbální podnět vyvolává příslušnou reakci korovou, jež se projevuje v pohybových a vegetativních jevech. Dochází k seskupování slabik v slova. Slovo (zprvu jen formální zvuková jednotka) získává postupně význam dochází ke spojení zvuku a obsahu. Slova začínají fungovat v procesu komunikace jako (jednoslovné) výpovědi. Ve třetím stadiu podnět z 1. s. s. vyvolává reakci v 2. s. s.; 146 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

3 jde o spojeni od 1.,s. s. k 2. s. s. Na podkladě prvosignálního podnětu sluchového a zrakového se utvářejí korové reakce projevující se slovem Ve čtvrtém stadiu má druhosignální podnět za následek znovu reakci v 2. s. s. Z hlediska ontogeneze řeči dochází k postupnému rozšiřování individuální slovní zásoby jedince, ke zdokonalování gramatické stránky řeči a k aktivnímu myšlení (Kiml, 1978). Z reflexologického pohledu jsou základními signály lidské řeči slova (přirozeného) jazyka, jež konstituují druhosignální soustavu a to mluvená slova a jejich obsah (věcně obsahová stránka). Mluvní zvuky obsahové z fylogenetického hlediska byly základnou pro vytvoření specifiky lidské 2. s. s. Utvářející se 2. s.,s. budovala na zvukové podobě řeči- a jejím (jazykovém) obsahu; souběžně docházelo ke korelaci myšlení a jazyka (Vygotskij, 1970). Mluvená řeč ve vývoji lidské species sehrála důležitou roli pro rozvoj abstraktního, popř. logického myšlení. Druhosignální funkce vyčlenily lidskou species od ostatních schopnosti ve vědě, umění a kultuře vůbec (Hanzlíček, 1983). Korelace signálních soustav Na základě procesu zabecňování se z původního konkrétního označení stává označení obecné a z mluvního zvuku významového prvosignálního se stává slovo (slovní zvuk) s určitým obsahem. 2. s. s. se váže svým vznikem na 1. s. s. Obě soustavy jsou artiklem téže mozkové tkáně, ale základnou 1. s. s. je šedá kůra obou mozkových hemisfér (za součinnosti podkoří) oproti 2. s. s., jejíž základnu tvoří korová pole lokalizovaná na dominantní mozkové hemisféře (za součinnosti podkoří). Z hlediska funkčního je 2. s. s. nadřazena 1. s. s. (Penfield, 1974). U v. n. č. rozlišujeme složku senzorickou (mluvené řeči) a motorickou. Senzorická složka mluvy staví na sluchové gnozi a mluvní kii nestézi lze uvést vlastní organizaci sluchu pro řeč, sluchové stereotypy řeči a hlasu, mluvnické stereotypy řeči; dále propriocepční fonační a artikulační stereotypy řeči (Kiml, 1978). Motorická složka mluvy je speciálním druhem praxe, vycházející z fonace, artikulace a pohybových stereotypů mluvy. Senzorické a motorické složky řeči (mluvy) jsou vývojově a funkčně propojeny a souvisejí i s činností analyzátoru zrakového, hmatového, čichového a chuťového. Slovo na neurofyziologické úrovni znamená zobecnění nesčetných signálů z různých korových částí analyzátorů první signální soustavy, jejich abstrakci a generalizaci". (Kiml, 1978, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA C. 4. RnC

4 173). Za současného stavu bádání lze v rámci druhosignální etáže hovořit i o jejích nadstavbách (např. J. Charvát, 1974). Nervová činnost a její podíl na výstavbě řeči Nervová činnost lidského jedince sestává ze tří dynamických systémů: nižší nervové činnosti, vyšší nervové činnosti na prvosignální etáži a vyšší nervové činnosti na druhosignální etáži. Podíl n. n. č. na výstavbě řeči N. n. č. se podílí na vzniku a utváření základních adaptivních mechanismů, dále emocí a základních prvků chování (lidského jedince). Z řečového hlediska se podílí na utváření hlasových projevů podle pudových a citových hnutí. Rovněž se podílí na neverbální komunikaci kinetické (pantomimické). Podíl tzv. přechodných forem na výstavbě řeči Senzomotorické reflexy jsou podnětem napodobovací činnosti. Imitování podporuje rozvoj řeči po stránce zvukové (viz modulační faktory řeči) i po stránce mluvně pohybové (viz napodobování viděných (mluvních) pohybů mluvící osoby). Staré útvary korové jsou ve výstavbě řeči i podnětem k tzv. iniciaci řeči (popud k vlastní realizaci mluvního projevu). Podíl v. n. č. na výstavbě řeči Na úrovni 1. s. s. dochází k reakcím na podněty tzv. významovými zvuky (složka vybavovací) a k spojování slyšených zvuků s určitými představami (složka označovací). Přenos a zobecňování jako přechodné formy v. n. č. konstituují slovní výrazy s jejich vymezováním obsahovým jako symbolů skutečnosti. Na úrovni 2. s. s. se utvářejí slova s určitým ohraničeným obsahem. Biologické a společenské faktory řeči Biologické zákonitosti se promítají do řeči jakožto výkonu individua. Kůra lidského mozku, jež je vývojově mladší, se podílí na utváření nejvyšší psychické schopnosti lidského jedince, tj. na utváření řeči a souběžně i logického myšlení (vedle vědomí, sebeuvědomování, vědomého vnímání a promyšleného jednání). Pro lidský mozek je nápadná dominance jedné hemisféry nad druhou. Dominantní hemisféra se liší od nedominantní hemisféry velikostí, strukturou a funkcí (je v ní umístěno centrum pro řeč). Podle současných poznatků má zhruba 99 % praváků centrum řeči umístěno v levé hemisfére a rovněž až 70 /o leváků. Z toho plyne, že naprostá většina praváků (a také většina leváků) levou hemisférou přednostně zpracovává i vysílá zpět patřičnou ver- 148 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

5 bální reakci. Dominantní hemisféra přednostně zpracovává fonematické jednotky řeči; naproti tomu např. přírodní zvuky jsou vedení přednostně hemisférou nedominantní (ta rovněž zpracovává i tzv. nesmyslné tvary řeči (při experimentech). Faktory společenské (obsahová náplň řeči a její účel) slouží interindividuálnímu styku. N Etapy recepce řeči (textu) Na počátku recepce (textu) jsou podněty, jež vycházejí ze společenského prostředí (objektivní reality). Tyto podněty působí na receptory lidského jedince. Recepce řeči (textu) se řídí zákony transformace fyzikálních forem energie na biologický kód v receptorech (Syka, Voldřich, Vrabec, 1981). Uživatel jazyka zachycuje komunikativní podněty svými receptory. Světelné a zvukové vlnění se prostřednictvím smyslových orgánů (tj. nervových buněk v senzorických drahách i receptorových buněk, jež transformují fyzikální formy energie na biologické potenciály) podílí i na recepci textu v jeho zvukové a grafické formě (popř. formě jiné). Fyzikální vlivy, jež lze definovat v určitých parametrech, působí na zrakové a sluchové orgány člověka a vyvolávají tzv. smyslové počitky sdružující se v smyslové vjemy. U určité kategorie fyzikálního podnětu lze lišit ze subjektivního hlediska tzv. specifické modality. Jde o určité parametry podnětu, které vnímáme jako celek, zároveň však uvnitř tohoto celku můžeme rozlišovat i jeho jednotlivé složky (plynule se měnícího spektra); jde např. o následující typy modalit: subjektivní vjem výšky tónu hlasu, zabarvení hlasu; typ písma a jeho druhy apod. Při běžném přenosu informace je patrné, že znaky, jež odrážejí bezprostředně objektivní realitu, potencionálně zahrnují i uvedené modality. Ty se na ně navrstvují. Jak konstatuje např. Fr. Kopečný (1958, 36), zvukové prostředky spolu se zabarvením hlasu tvoří samy o sobě jakýsi polosamostatný parazitní systém sémiologický: Jazykového výraziva potřebuje jen jako nutného podkladu, aby se mohl uplatnit. K uplatnění stačí minimální zvuková jednotka, tj. slabika. Např. k vybití hrozebné situace stačí jediné slovo t á á k? Je tu dokonce větší účinek než v dalším ekvivalentně Tož ty tak?! Obdobně lze hovořit o druhotném modelujícím systému v souvislosti s recepcí textu. Ten se týká významu, který se na znaky navrstvuje prostřednictvím jeho struktury. Na úrovni příjmu komunikativních podnětů receptory dochází k formování postoje uživatele jazyka s utvářením komunikativní pohotovosti (sociál expectancy sociální očekávání). Po příjmu komunikačního podnětu receptory je podnět veden dostředivými drahami a zpracováván nižšími centry. Z hlediska SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA C. 4, ROC ' 149

6 komunikačního vystupuje do popředí utváření afektivnlho prízvuku, popř. afektivního chování (s jeho neverbálními modalitami). Další etapou v zpracovávání komunikačního podnětu je tzv. centrální oddíl (zahrnující z funkčního hlediska n. n. č., 1. s. s., 2. s. s.).po zpracování podnětu přechází vzruch jako popud na tzv. vývodové'dráhy. Motorická centra koordinují následné výkony: pyramidová centra (motorická centra korová) dávají výkonům přesnost a extrapyramidová centra (mimokorová centra) dávají výkonům plasticitu a pružnost; uplatňují se při automatizování výkonů. Mozečková centra se podílejí na regulaci změny napětí a polohy. V efektorech (výkonných orgánech) se uskutečňuje hybný akt reflexního dějství. Z hlediska komunikačního se projevuje jako mluvení, popř. neverbální komunikace aj. Vlastní projev chování, tj. výkon, je zacílen na společenské prostředí. Tento výkon se buď realizuje komunikačním chováním. nebo jedinec nemá zájem o navázání komunikační interakce. Pokud druhá osoba (posluchač) přijme zprávu vysílanou mluvčím, dochází ke zpracování této zprávy posluchačem a začíná se realizovat tzv. dialogové (resp. duologové) komunikační spojení. Z charakteru recepce textu je zřejmé, že řečové orgány nelze generalizovat jako obecně existující a pak na základě toho vylučovat z procesu komunikace fyzikální a neurofyziologické podmínky sdělování. A tak se postupně stává neurofyziologická složka komunikace nedílnou součástí obecného modelu komunikace (např. Malmberg, 1963). Ale protože dosud její poznatky byly a zčásti jsou značně fragmentárni, obecně formulované teorie komunikace se jim vyhýbala. Proto se zaměříme i na tzv. centrální procesy řeči spojené s gnosí sluchovou, hybnou a zrakovou, jež mají svůj dopad i z hledska speciálně pedagogické teorie a praxe. lids Fatické funkce Pojem-termín fatická funkce označuje centrální procesy řeči spojené s gnosí sluchovou, hybnou a zrakovou (Sovák, 1985); někdy uvedený termín označuje kontaktovou funkci jazyka. Fatické funkce obsahují části vstupní, centrální (integrační) a výstupní, jež jsou ve vzájemné souvislosti, korelují navzájem. Prostřednictvím verbální gnose se identifikují slovní signály. Úlohou vstupní částí (input) je dekódovat obsah slova, a to na principu identifikace se slovním zvukovým obrazem osvojeným již dřívější verbální zkušeností a náležitě fixovaným pamětí (Kiml, 150 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

7 1978). Slovní zvuk po identifikaci proprioceptivním integrátorem u slova již známého uživateli může v nejvyšší etáži vybavit svůj obsah (tj. obsah slova). S pochopením obsahu slova je nutně svázáno jeho hodnocení a souběžně i rozhodování a odpovědi. Zde pak mluvíme o vlastní centrální fatické funkci (funkčně budující na druhosignálním komplexu a jeho funkčních nadstavbách). Pokud uživatel jazyka chce realizovat verbální odpověď, pak dochází k vybavení hybných vzorců slovních celků. Můžeme zde mluvit o zakódování zprávy do slovního hybného vyjádření. Tato činnost označovaná termínem logestetická gnose je podkladem procesu, jímž impulsy k mluvení (či psaní či jiné výrazové formě) se dostávají do patřičných koordinačních hybných soustav. A to je záležitostí výstupní části (output). Na výstupu se můžeme setkat podle výsledků integrace s hybnou reakcí mající charakter neverbální komunikace (např. mimika, gestikulace, zvuková gesta), nebo charakter verbální komunikace a to mluvené nebo psané. (Viz schéma) VSTUP INTEGRACE verbální přívodní kanál sluchový zrakový gnose akustická dekódováni verbální gnose optická rozumění hodnocení programování rozhodování gnose extralingvistická gnose neverbální VÝSTUP verbální mluvní praxe mluvení zakódování verbální praxe grafická psaní neverbální praxe projevy vizuální a zvukové Formy komunikace CNS lidského jedince zpracovává informace vnitřní (humorální SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

8 a informace, jež přicházejí zvenčí (z prostředí přírodního a společenského). Jak vyplývá z jednotlivých etap recepce signálů, jsou tyto informace zpracovávány již při průchodu etážemi CNS. V tzv. retikulárnl formaci se nevhodné signály tlumí a vhodné signály posilují a průchodem thalamo-hyppokampálním systémem nabírají určité emocionální zabarvení. Pak jsou zpracovávány korovými analyzátory. U mezilidské komunikace rozlišujeme její formy verbální (slovní), neverbální (neslovní), popř. lze uvažovat i o formě mimoslovního vnímání. Forma verbální komunikace probíhá z neurofyziologického hlediska na několika úrovních. Komunikace odrážející konkrétní myšlení probíhá na úrovni prvosignální (např. komunikace dětí předškolního věku). Na druhosignální úrovni již dochází k vědomé výměně informací. Forma neverbální komunikace probíhá převážně na úrovni n. n. č., popř. na úrovni alokortextové; realizuje se jednak pohybově, jednak zvukově mimoslovními projevy, popř. jinými výraznými modalitami. Jde zpravidla o elementární reflexní činnost vyjadřující bezprostřední vztahy i vnitřní postoje mluvčího k situaci, k partnerovi a ke komunikaci. K mimojazykovým výrazovým prostředkům vizuálním patří grafika. Velikost písma a jeho tvar jsouvýraznými neverbálními modalitami, jež dokreslují obsahovou složku slova (popř. textu); dále lze hovořit o členění a prostorové organizaci textu a o interpunkčních znaménkách. Kinetika jako prostředek mimojazykový vizuální zahrnuje tři podsystémy: mimiku (realizuje se kombinacemi pohybů všech obličejových částí), gestikulaci (synsémantická gesta mající základ v n. n. č.; sama o sobě nemohou vyjádřit určitý význam; autosémantická gesta určitý význam vyjadřují; ukazovací gesta vystupují v symbióze s deiktickými slovy, zobrazující gesta přímo zobrazují určitou věc, popř. její vlastnost, naznačující gesta vyjadřují určité obsahy odtržení gesta od věci (ano ne)) a plastiku těla (proxemiku a přemísťování). Mimojazykové výrazové prostředky zvukové zahrnují akustická gesta (např. klepání prstů o stůl, podupávání nohou po podlaze aj.). Extralingvistické prostředky neplynou z artikulace, nýbrž jsou specifickou zvukovou materií větných nebo nadvětných celků. Řadíme k nim melodii, důraz a přízvuk, přestávky, tempo, rytmus, timbre a agogiku. Závěr Zabýváme-li se problematikou komunikace, zjišťujeme, že dosud užívané modely komunikačního procesu obvykle ponecháva- 152 SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

9 jí stranou tu část modelu, která se týká biologických faktorů sémioze. V našem příspěvku jsme se proto zaměřili na zdůraznění individuálního charakteru řečových podmíněných spojů, jejich rozdílnosti u jednotlivých uživatelů jazyka. Tyto podmíněné spoje se totiž pojí s individuálně prožívanými situacemi a s navrstvováním určitého subjektivního citového ladění jedince. Uvedená variabilita (plynoucí z charakteru CNS jedince) staví na elementech komunikativního kódu (slovech), které z hlediska svého obsahu nejsou u všech uživatelů jednotné. Vzhledem ke svému subjektivnímu charakteru a individuálně rozdílnému obsahu neposkytují univerzálně platnou záruku plného porozumění. V komunikačním modelu (z pohledu biolingvistického) musíme počítat s pojmem-termínem inteligence, a to především ve smyslu biologicko-sociálního jevu, který je v naší současné populaci rozvrstven zhruba tak, že nejvíce jsou zastoupeny průměrné hodnoty ty zahrnují něco přes 50 /o naší populace (jde o hodnoty IQ v rozmezí od 90 do 110). Tato populace může zvládnout středoškolské vzdělání. Podprůměr vykazuje asi 25 % populace (část této populace může zvládnout základní vzdělání; jde o hodnoty IQ v rozmezí od 67 do 90). Zhruba 3 % populace vykazují slabomyslnost (jde o hodnoty IQ od 0 do 67). Asi 20 % populace tvoří tzv. nadprůměr (s IQ nad 110). I uvedené hledisko nám potvrzuje, že je nutno v komunikačním modelu s biologickými faktory semióze počítat a uvědomovat si jejich podíl na recepci textu. Pochody řeči jsou podmiňovány nervovou činností, která buduje na senzorických systémech, jež jsou s to přijímat a vysílat zprávy (informace). Nervová činnost lidského jedince je realizována různými podněty emočními a smyslovými. Funkce řeči mají svoji reprezentaci v mozku (což dokládají např. lokální léze mozkové). Řečová aktivita vykazuje i některé somatické komponenty. Speciální pedagogika využívá poznatků biolingvistiky ve všech případech odchylné realizace mluvené (popř. psané) řeči U (postižených) jedinců. Z hlediska frekvence odchylné realizace mluvy se nejčastěji setkáváme v praxi s poruchami výslovnosti u (postižených) jedinců. Ty lze řadit do škály poruch výslovnosti a zvuku řeči (mluvy) a poruch hlasu. Dále jsou zastoupeny poruchy řeči vznikající při postižení laloků (syndromy postižení laloků), rovněž při poškození mozkových komor, iikvorových cest a plen mozkových. Specifické místo mezi poruchami mluvy zaujímají poruchy symbolických funkcí v. n. č. Lze uvítat, že v současné době se řečová aktivita lidského je dlnce postupně stává podnětem zájmu řady společenských a přl- SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

10 rodních věd, zejména pak biologie, neurofyziologie, neuropsychologie, biochemie (mozku), etologie a dalších vědních disciplín nebo jejich aplikovaných oborů. Tím souběžně dochází ke komplexnějšímu poznání řečové aktivity uživatelů jazyka. Literatura Druga, R. Petrovický, P.: Základy obecné neurologie. Praha, SPN Dvončová, ].: Fyziologická fonetika. Bratislava, SPN Hanzlíček, L.: Psychiatrická encyklopedie. Praha Hydén, H.: Biochemické aspekty učení a paměti. In: O biologii učení. Praha, Academia Kamíš, K.: Jazyk a jazyková výchova děti předškolního věku. 1. Praha, SPN Kamíš, K.: Mateřský jazyk s teorií vyučování studijního oboru učitelství pro mládě? vyžadující zvláštní péči. II. Praha, SPN Kamiš, K.: Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. In: Funkční lingvistika a dialektika. Linguistica XVIL/1, ÚJC ČSAV, Praha Kiml, J.: Základy foniatrie. Praha, Avicenum Kopečný, F.: Základy české skladby. Praha, SPN Kráf, A.: Model rečového mechanizmu. Bratislava Linhart, ]. a kol.: Základy obecné psychologie. Praha, SPN Linhart, J. Novák, V. J. A.: Princip odrazu v biologií a psychologii. Praha, Academia Matějček, Z.: Dyslexie. Praha, SPN Mečíř, J.: Základy obecné a speciální psychiatrie. Praha, SPN Penfield, W.: Vědomí, paměť a podmíněné reflexy člověka. In: O biologii učení. Praha, Academia Solncev, V. M.: Systěm a struktura v jazyce. Praha, Academia Sovák, M.: Logopedie. Praha, SPN Sovák, M.: Logopedie předškolního věku. Praha, SPN Sovák, M.: Biologické zákony učení. Praha, SPN Syka, J. Voldřich, L. Vrabec, F.: Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu. Praha, Avicenum Tsunoda, T.: The mother-tongue and right-left dominance in the human auditory systém. UNESCO. Athens Vymazal, J. a kol.: Základy obecné neurologie. Praha, SPN Vyžtejn, J.: Vady výslovnosti Praha, SPN Wright, S.: Klinická fyziologie. Praha, Avicenum Možnosti uplatnění námětů z v pedagogickém procesu meteorologie losej Novák, Jarmila Fischerová Z rozborů obsahu učebnic a osnov na základních a středních školách je patrné, že se v současné době vyučuje základům meteorologie ve velmi malém rozsahu. Učivo je roztříštěno do několika učebních předmětů různých postupných ročníků, což porušuje logickou, obsahovou i formální návaznost učební látky. 154 ŠPECIÁLNI PEDAGOGIKA C. 4, ROČ

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Modul č. XIII. Poruchy CNS

Modul č. XIII. Poruchy CNS Modul č. XIII Poruchy CNS Rozdělení poruch CNS Poruchy spánku (somnické poruchy) Poruchy paměti (amnezie) Poruchy řeči (fatické poruchy) Poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie) Poruchy motorických činností

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Pro pedagogické a didaktické účely jsou nejvýstižnější psychologické zákonitosti učení. Podle Čápa (1980) jde o tři obecné zákony učení:

Pro pedagogické a didaktické účely jsou nejvýstižnější psychologické zákonitosti učení. Podle Čápa (1980) jde o tři obecné zákony učení: UČENÍ Proces učení (motorické, verbální, sociální) tvoří jádro učební činnosti žáka. Učení spolu s hrou a prací patří k základním lidským činnostem. Učením získává člověk všechny své vědomosti, dovednosti,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

FONÉMICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ U ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

FONÉMICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ U ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM FONÉMICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ U ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Eva Zezulková Anotace: Článek popisuje proces percepce řeči u žáků s lehkým mentálním postižením a uvádí výsledky výzkumu zaměřeného na zjišťování

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Základní schéma: Komunikace- mluvený projev, psaný projev Charakteristika mluveného projevu Charakteristika psaného projevu

Základní schéma: Komunikace- mluvený projev, psaný projev Charakteristika mluveného projevu Charakteristika psaného projevu Základní schéma: Komunikace- mluvený projev, psaný projev Charakteristika mluveného projevu Charakteristika psaného projevu Komunikace - mluvený projev, psaný projev Člověk myslí mnohem častěji a mnohem

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace Garant: Věra Pospíšilová Členové expertní skupiny: Barbora Fárová Tereza Jursíková Monika Dvořáková Karolína Čabajová Anna Trmalová Markéta

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

VÝVOJOVÁ DYSFAZIE Z HLEDISKA KLINICKÉHO LOGOPÉDA

VÝVOJOVÁ DYSFAZIE Z HLEDISKA KLINICKÉHO LOGOPÉDA VÝVOJOVÁ DYSFAZIE Z HLEDISKA KLINICKÉHO LOGOPÉDA Eva Škodová Aby se dítě naučilo myslet, mluvit, kreslit, číst, psát, počítat, musí proběhnout složitý proces, který vytvoří spolupráci velké oblasti korových

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka Manuál č. 12 NÁZEV HODINY/TÉMA: BIOLOGICKÁ DETERMINACE PSYCHIKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Aplikovaná psychologie Ročník: třetí Obor vzdělání: 4letý Použité metody: Pětilístek,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Příloha č. 1 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) poskytuje školám možnost obohatit vzdělávací obsah základního

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více