Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe"

Transkript

1 Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe teorie Karel Kamiš Předmluva Vycházíme z teze, že řečová činnost (společenského) člověka nutně staví na sémiotické reprezentaci. Proto se zaměřujeme na některé vybrané aspekty jejího ztvárnění, zejména pak na znakový charakter jazykových elementů a na neverbální modality, řečové činnosti a sledujeme tak základní fakta, jež jsou na rozhraní mezi biologickými a společenskými faktory lidské řeči (mluvy). Tím máme na mysli jednak biologické zákonitosti, které se promítají do řeči jakožto výkonu individua (na jednotlivých etážích jeho CNS), jednak vlastní obsahovou náplň řeči i jejího účelu, spadajících do faktorů společenských. Zaměřujeme tak pozornost na jevy, které jsou obvykle považovány za východiskový postulát nedokazovaný v teorii (řečové) komunikace, neboť strukturní vlastnosti lidského dorozumívacího kódu (jazyka) lze poznávat a studovat i bez znalosti jeho biologického substrátu nebo psychických procesů aktuálně probíhajících v komunikaci. Tím otvíráme problematiku týkající se podílu diskrétních elementů (tj. znaků přirozeného jazyka) a jajich aktualizace v CNS konkrétního uživatele jazyka v čase i prostoru včetně vlivu externích stimulů a neverbálních modalit na utváření textu. Text takto reprezentuje všestranně pojatý rezultát řečové činnosti. Úvod Pro sémiotický systém, jakým je např. spisovný jazyk, je příznačné, že jeho uživatel při zpracování materiální složky řeči (mluvy) nenachází v řečovém signálu také orientačné body, ktoré by jeho analýze mohli dávat komunikačně jednotný smer. Rečový signál nie je totiž tak stavaný, že by pripúšťal iba jediný analyzačný výsledok." (Kráľ, 1974, 159). Proto budeme při analýze řečového signálu a materiální podstaty jazykových elementů věnovat pozornost i těm základním mechanismům, které se podílejí na jeho tvorbě i zpracování (vedle pozornosti zacílené SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

2 na fungování znaků jazyka, jejichž význam podle sémiotické teorie nespočívá v nich samých, ale v tom, že označují něco, co leží mimo ně (Solncev, 1981). Dorozumívání T. Tsunoda (1981) konstatuje v souvislosti s výzkumem komunikačního procesu a jeho možných poruch (podložených klinic,- kou praxí): Mám za to, že mateřský jazyk určuje způsob, jakým lidé vnímají, zpracovávají, cítí a chápou zvuky z vnějšího prostředí. Mateřština je těsně spjata s vývojem emocionálního mechanismu v mozku. Domnívám se, že mateřský jazyk získaný v dětství je těsně spjat s formováním specifické kultury a mentality konkrétní etnické skupiny." Citát dokládá korelaci biologických a společenských faktorů účastných při utváření procesu komunikace. V rámci komunikace se zaměříme na činnost vyšší nervové činnosti (v. n. č.) a na její vztah ke komunikaci. V. n. č. lidského jedince a nervová činnost (člověka) vůbec se kvantitativně i kvalitativně liší od nervové činnosti vyšších živočichů svou schopností vytvářet a používat signálů druhého stupně (v klasické pavlovovské terminologii). Tyto signály se odlišuji od prvosignálního obrazu skutečnosti tím, že u nich nejde o přímý odraz skutečnosti, nýbrž o symbolicky ztvárněnou skutečnost (Linhart, Novák; 1985). Uvedené tvrzení lze doložit charakterem průběhu ontogeneze řeči lidského jedince (dítěte), v jehož rámci lze stanovit čtyři základní vývojová stadia činnosti a součinnosti signálních soustav. V prvém stadiu nervové procesy probíhají v 1. s. s. Jsou reakcemi na zvukové, zrakové a hmatové podněty z vnějšího prostředí s odezvou v 1. s. s. (probíhající v motorických, vegetativních a somatických oblastech). Z hlediska řečového se uvedené nervové procesy týkají reflexního opakování slabik (ne tzv. izolovaných fonémů (hlásek), popř. imitace slabik (tj. určitých hláskových seskupení). Postupně dochází k interaci (opakování) téže slabiky s akcentem časovým, dynamickým a melodickým. Ve druhém stadiu nervové procesy probíhají jak v 2. s. s., tak v 1. s. s. Mezi korovými systémy se utvářejí dynamické spoje se vzájemnou součinností. Z hlediska ontogeneze řeči verbální podnět vyvolává příslušnou reakci korovou, jež se projevuje v pohybových a vegetativních jevech. Dochází k seskupování slabik v slova. Slovo (zprvu jen formální zvuková jednotka) získává postupně význam dochází ke spojení zvuku a obsahu. Slova začínají fungovat v procesu komunikace jako (jednoslovné) výpovědi. Ve třetím stadiu podnět z 1. s. s. vyvolává reakci v 2. s. s.; 146 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

3 jde o spojeni od 1.,s. s. k 2. s. s. Na podkladě prvosignálního podnětu sluchového a zrakového se utvářejí korové reakce projevující se slovem Ve čtvrtém stadiu má druhosignální podnět za následek znovu reakci v 2. s. s. Z hlediska ontogeneze řeči dochází k postupnému rozšiřování individuální slovní zásoby jedince, ke zdokonalování gramatické stránky řeči a k aktivnímu myšlení (Kiml, 1978). Z reflexologického pohledu jsou základními signály lidské řeči slova (přirozeného) jazyka, jež konstituují druhosignální soustavu a to mluvená slova a jejich obsah (věcně obsahová stránka). Mluvní zvuky obsahové z fylogenetického hlediska byly základnou pro vytvoření specifiky lidské 2. s. s. Utvářející se 2. s.,s. budovala na zvukové podobě řeči- a jejím (jazykovém) obsahu; souběžně docházelo ke korelaci myšlení a jazyka (Vygotskij, 1970). Mluvená řeč ve vývoji lidské species sehrála důležitou roli pro rozvoj abstraktního, popř. logického myšlení. Druhosignální funkce vyčlenily lidskou species od ostatních schopnosti ve vědě, umění a kultuře vůbec (Hanzlíček, 1983). Korelace signálních soustav Na základě procesu zabecňování se z původního konkrétního označení stává označení obecné a z mluvního zvuku významového prvosignálního se stává slovo (slovní zvuk) s určitým obsahem. 2. s. s. se váže svým vznikem na 1. s. s. Obě soustavy jsou artiklem téže mozkové tkáně, ale základnou 1. s. s. je šedá kůra obou mozkových hemisfér (za součinnosti podkoří) oproti 2. s. s., jejíž základnu tvoří korová pole lokalizovaná na dominantní mozkové hemisféře (za součinnosti podkoří). Z hlediska funkčního je 2. s. s. nadřazena 1. s. s. (Penfield, 1974). U v. n. č. rozlišujeme složku senzorickou (mluvené řeči) a motorickou. Senzorická složka mluvy staví na sluchové gnozi a mluvní kii nestézi lze uvést vlastní organizaci sluchu pro řeč, sluchové stereotypy řeči a hlasu, mluvnické stereotypy řeči; dále propriocepční fonační a artikulační stereotypy řeči (Kiml, 1978). Motorická složka mluvy je speciálním druhem praxe, vycházející z fonace, artikulace a pohybových stereotypů mluvy. Senzorické a motorické složky řeči (mluvy) jsou vývojově a funkčně propojeny a souvisejí i s činností analyzátoru zrakového, hmatového, čichového a chuťového. Slovo na neurofyziologické úrovni znamená zobecnění nesčetných signálů z různých korových částí analyzátorů první signální soustavy, jejich abstrakci a generalizaci". (Kiml, 1978, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA C. 4. RnC

4 173). Za současného stavu bádání lze v rámci druhosignální etáže hovořit i o jejích nadstavbách (např. J. Charvát, 1974). Nervová činnost a její podíl na výstavbě řeči Nervová činnost lidského jedince sestává ze tří dynamických systémů: nižší nervové činnosti, vyšší nervové činnosti na prvosignální etáži a vyšší nervové činnosti na druhosignální etáži. Podíl n. n. č. na výstavbě řeči N. n. č. se podílí na vzniku a utváření základních adaptivních mechanismů, dále emocí a základních prvků chování (lidského jedince). Z řečového hlediska se podílí na utváření hlasových projevů podle pudových a citových hnutí. Rovněž se podílí na neverbální komunikaci kinetické (pantomimické). Podíl tzv. přechodných forem na výstavbě řeči Senzomotorické reflexy jsou podnětem napodobovací činnosti. Imitování podporuje rozvoj řeči po stránce zvukové (viz modulační faktory řeči) i po stránce mluvně pohybové (viz napodobování viděných (mluvních) pohybů mluvící osoby). Staré útvary korové jsou ve výstavbě řeči i podnětem k tzv. iniciaci řeči (popud k vlastní realizaci mluvního projevu). Podíl v. n. č. na výstavbě řeči Na úrovni 1. s. s. dochází k reakcím na podněty tzv. významovými zvuky (složka vybavovací) a k spojování slyšených zvuků s určitými představami (složka označovací). Přenos a zobecňování jako přechodné formy v. n. č. konstituují slovní výrazy s jejich vymezováním obsahovým jako symbolů skutečnosti. Na úrovni 2. s. s. se utvářejí slova s určitým ohraničeným obsahem. Biologické a společenské faktory řeči Biologické zákonitosti se promítají do řeči jakožto výkonu individua. Kůra lidského mozku, jež je vývojově mladší, se podílí na utváření nejvyšší psychické schopnosti lidského jedince, tj. na utváření řeči a souběžně i logického myšlení (vedle vědomí, sebeuvědomování, vědomého vnímání a promyšleného jednání). Pro lidský mozek je nápadná dominance jedné hemisféry nad druhou. Dominantní hemisféra se liší od nedominantní hemisféry velikostí, strukturou a funkcí (je v ní umístěno centrum pro řeč). Podle současných poznatků má zhruba 99 % praváků centrum řeči umístěno v levé hemisfére a rovněž až 70 /o leváků. Z toho plyne, že naprostá většina praváků (a také většina leváků) levou hemisférou přednostně zpracovává i vysílá zpět patřičnou ver- 148 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

5 bální reakci. Dominantní hemisféra přednostně zpracovává fonematické jednotky řeči; naproti tomu např. přírodní zvuky jsou vedení přednostně hemisférou nedominantní (ta rovněž zpracovává i tzv. nesmyslné tvary řeči (při experimentech). Faktory společenské (obsahová náplň řeči a její účel) slouží interindividuálnímu styku. N Etapy recepce řeči (textu) Na počátku recepce (textu) jsou podněty, jež vycházejí ze společenského prostředí (objektivní reality). Tyto podněty působí na receptory lidského jedince. Recepce řeči (textu) se řídí zákony transformace fyzikálních forem energie na biologický kód v receptorech (Syka, Voldřich, Vrabec, 1981). Uživatel jazyka zachycuje komunikativní podněty svými receptory. Světelné a zvukové vlnění se prostřednictvím smyslových orgánů (tj. nervových buněk v senzorických drahách i receptorových buněk, jež transformují fyzikální formy energie na biologické potenciály) podílí i na recepci textu v jeho zvukové a grafické formě (popř. formě jiné). Fyzikální vlivy, jež lze definovat v určitých parametrech, působí na zrakové a sluchové orgány člověka a vyvolávají tzv. smyslové počitky sdružující se v smyslové vjemy. U určité kategorie fyzikálního podnětu lze lišit ze subjektivního hlediska tzv. specifické modality. Jde o určité parametry podnětu, které vnímáme jako celek, zároveň však uvnitř tohoto celku můžeme rozlišovat i jeho jednotlivé složky (plynule se měnícího spektra); jde např. o následující typy modalit: subjektivní vjem výšky tónu hlasu, zabarvení hlasu; typ písma a jeho druhy apod. Při běžném přenosu informace je patrné, že znaky, jež odrážejí bezprostředně objektivní realitu, potencionálně zahrnují i uvedené modality. Ty se na ně navrstvují. Jak konstatuje např. Fr. Kopečný (1958, 36), zvukové prostředky spolu se zabarvením hlasu tvoří samy o sobě jakýsi polosamostatný parazitní systém sémiologický: Jazykového výraziva potřebuje jen jako nutného podkladu, aby se mohl uplatnit. K uplatnění stačí minimální zvuková jednotka, tj. slabika. Např. k vybití hrozebné situace stačí jediné slovo t á á k? Je tu dokonce větší účinek než v dalším ekvivalentně Tož ty tak?! Obdobně lze hovořit o druhotném modelujícím systému v souvislosti s recepcí textu. Ten se týká významu, který se na znaky navrstvuje prostřednictvím jeho struktury. Na úrovni příjmu komunikativních podnětů receptory dochází k formování postoje uživatele jazyka s utvářením komunikativní pohotovosti (sociál expectancy sociální očekávání). Po příjmu komunikačního podnětu receptory je podnět veden dostředivými drahami a zpracováván nižšími centry. Z hlediska SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA C. 4, ROC ' 149

6 komunikačního vystupuje do popředí utváření afektivnlho prízvuku, popř. afektivního chování (s jeho neverbálními modalitami). Další etapou v zpracovávání komunikačního podnětu je tzv. centrální oddíl (zahrnující z funkčního hlediska n. n. č., 1. s. s., 2. s. s.).po zpracování podnětu přechází vzruch jako popud na tzv. vývodové'dráhy. Motorická centra koordinují následné výkony: pyramidová centra (motorická centra korová) dávají výkonům přesnost a extrapyramidová centra (mimokorová centra) dávají výkonům plasticitu a pružnost; uplatňují se při automatizování výkonů. Mozečková centra se podílejí na regulaci změny napětí a polohy. V efektorech (výkonných orgánech) se uskutečňuje hybný akt reflexního dějství. Z hlediska komunikačního se projevuje jako mluvení, popř. neverbální komunikace aj. Vlastní projev chování, tj. výkon, je zacílen na společenské prostředí. Tento výkon se buď realizuje komunikačním chováním. nebo jedinec nemá zájem o navázání komunikační interakce. Pokud druhá osoba (posluchač) přijme zprávu vysílanou mluvčím, dochází ke zpracování této zprávy posluchačem a začíná se realizovat tzv. dialogové (resp. duologové) komunikační spojení. Z charakteru recepce textu je zřejmé, že řečové orgány nelze generalizovat jako obecně existující a pak na základě toho vylučovat z procesu komunikace fyzikální a neurofyziologické podmínky sdělování. A tak se postupně stává neurofyziologická složka komunikace nedílnou součástí obecného modelu komunikace (např. Malmberg, 1963). Ale protože dosud její poznatky byly a zčásti jsou značně fragmentárni, obecně formulované teorie komunikace se jim vyhýbala. Proto se zaměříme i na tzv. centrální procesy řeči spojené s gnosí sluchovou, hybnou a zrakovou, jež mají svůj dopad i z hledska speciálně pedagogické teorie a praxe. lids Fatické funkce Pojem-termín fatická funkce označuje centrální procesy řeči spojené s gnosí sluchovou, hybnou a zrakovou (Sovák, 1985); někdy uvedený termín označuje kontaktovou funkci jazyka. Fatické funkce obsahují části vstupní, centrální (integrační) a výstupní, jež jsou ve vzájemné souvislosti, korelují navzájem. Prostřednictvím verbální gnose se identifikují slovní signály. Úlohou vstupní částí (input) je dekódovat obsah slova, a to na principu identifikace se slovním zvukovým obrazem osvojeným již dřívější verbální zkušeností a náležitě fixovaným pamětí (Kiml, 150 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

7 1978). Slovní zvuk po identifikaci proprioceptivním integrátorem u slova již známého uživateli může v nejvyšší etáži vybavit svůj obsah (tj. obsah slova). S pochopením obsahu slova je nutně svázáno jeho hodnocení a souběžně i rozhodování a odpovědi. Zde pak mluvíme o vlastní centrální fatické funkci (funkčně budující na druhosignálním komplexu a jeho funkčních nadstavbách). Pokud uživatel jazyka chce realizovat verbální odpověď, pak dochází k vybavení hybných vzorců slovních celků. Můžeme zde mluvit o zakódování zprávy do slovního hybného vyjádření. Tato činnost označovaná termínem logestetická gnose je podkladem procesu, jímž impulsy k mluvení (či psaní či jiné výrazové formě) se dostávají do patřičných koordinačních hybných soustav. A to je záležitostí výstupní části (output). Na výstupu se můžeme setkat podle výsledků integrace s hybnou reakcí mající charakter neverbální komunikace (např. mimika, gestikulace, zvuková gesta), nebo charakter verbální komunikace a to mluvené nebo psané. (Viz schéma) VSTUP INTEGRACE verbální přívodní kanál sluchový zrakový gnose akustická dekódováni verbální gnose optická rozumění hodnocení programování rozhodování gnose extralingvistická gnose neverbální VÝSTUP verbální mluvní praxe mluvení zakódování verbální praxe grafická psaní neverbální praxe projevy vizuální a zvukové Formy komunikace CNS lidského jedince zpracovává informace vnitřní (humorální SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

8 a informace, jež přicházejí zvenčí (z prostředí přírodního a společenského). Jak vyplývá z jednotlivých etap recepce signálů, jsou tyto informace zpracovávány již při průchodu etážemi CNS. V tzv. retikulárnl formaci se nevhodné signály tlumí a vhodné signály posilují a průchodem thalamo-hyppokampálním systémem nabírají určité emocionální zabarvení. Pak jsou zpracovávány korovými analyzátory. U mezilidské komunikace rozlišujeme její formy verbální (slovní), neverbální (neslovní), popř. lze uvažovat i o formě mimoslovního vnímání. Forma verbální komunikace probíhá z neurofyziologického hlediska na několika úrovních. Komunikace odrážející konkrétní myšlení probíhá na úrovni prvosignální (např. komunikace dětí předškolního věku). Na druhosignální úrovni již dochází k vědomé výměně informací. Forma neverbální komunikace probíhá převážně na úrovni n. n. č., popř. na úrovni alokortextové; realizuje se jednak pohybově, jednak zvukově mimoslovními projevy, popř. jinými výraznými modalitami. Jde zpravidla o elementární reflexní činnost vyjadřující bezprostřední vztahy i vnitřní postoje mluvčího k situaci, k partnerovi a ke komunikaci. K mimojazykovým výrazovým prostředkům vizuálním patří grafika. Velikost písma a jeho tvar jsouvýraznými neverbálními modalitami, jež dokreslují obsahovou složku slova (popř. textu); dále lze hovořit o členění a prostorové organizaci textu a o interpunkčních znaménkách. Kinetika jako prostředek mimojazykový vizuální zahrnuje tři podsystémy: mimiku (realizuje se kombinacemi pohybů všech obličejových částí), gestikulaci (synsémantická gesta mající základ v n. n. č.; sama o sobě nemohou vyjádřit určitý význam; autosémantická gesta určitý význam vyjadřují; ukazovací gesta vystupují v symbióze s deiktickými slovy, zobrazující gesta přímo zobrazují určitou věc, popř. její vlastnost, naznačující gesta vyjadřují určité obsahy odtržení gesta od věci (ano ne)) a plastiku těla (proxemiku a přemísťování). Mimojazykové výrazové prostředky zvukové zahrnují akustická gesta (např. klepání prstů o stůl, podupávání nohou po podlaze aj.). Extralingvistické prostředky neplynou z artikulace, nýbrž jsou specifickou zvukovou materií větných nebo nadvětných celků. Řadíme k nim melodii, důraz a přízvuk, přestávky, tempo, rytmus, timbre a agogiku. Závěr Zabýváme-li se problematikou komunikace, zjišťujeme, že dosud užívané modely komunikačního procesu obvykle ponecháva- 152 SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

9 jí stranou tu část modelu, která se týká biologických faktorů sémioze. V našem příspěvku jsme se proto zaměřili na zdůraznění individuálního charakteru řečových podmíněných spojů, jejich rozdílnosti u jednotlivých uživatelů jazyka. Tyto podmíněné spoje se totiž pojí s individuálně prožívanými situacemi a s navrstvováním určitého subjektivního citového ladění jedince. Uvedená variabilita (plynoucí z charakteru CNS jedince) staví na elementech komunikativního kódu (slovech), které z hlediska svého obsahu nejsou u všech uživatelů jednotné. Vzhledem ke svému subjektivnímu charakteru a individuálně rozdílnému obsahu neposkytují univerzálně platnou záruku plného porozumění. V komunikačním modelu (z pohledu biolingvistického) musíme počítat s pojmem-termínem inteligence, a to především ve smyslu biologicko-sociálního jevu, který je v naší současné populaci rozvrstven zhruba tak, že nejvíce jsou zastoupeny průměrné hodnoty ty zahrnují něco přes 50 /o naší populace (jde o hodnoty IQ v rozmezí od 90 do 110). Tato populace může zvládnout středoškolské vzdělání. Podprůměr vykazuje asi 25 % populace (část této populace může zvládnout základní vzdělání; jde o hodnoty IQ v rozmezí od 67 do 90). Zhruba 3 % populace vykazují slabomyslnost (jde o hodnoty IQ od 0 do 67). Asi 20 % populace tvoří tzv. nadprůměr (s IQ nad 110). I uvedené hledisko nám potvrzuje, že je nutno v komunikačním modelu s biologickými faktory semióze počítat a uvědomovat si jejich podíl na recepci textu. Pochody řeči jsou podmiňovány nervovou činností, která buduje na senzorických systémech, jež jsou s to přijímat a vysílat zprávy (informace). Nervová činnost lidského jedince je realizována různými podněty emočními a smyslovými. Funkce řeči mají svoji reprezentaci v mozku (což dokládají např. lokální léze mozkové). Řečová aktivita vykazuje i některé somatické komponenty. Speciální pedagogika využívá poznatků biolingvistiky ve všech případech odchylné realizace mluvené (popř. psané) řeči U (postižených) jedinců. Z hlediska frekvence odchylné realizace mluvy se nejčastěji setkáváme v praxi s poruchami výslovnosti u (postižených) jedinců. Ty lze řadit do škály poruch výslovnosti a zvuku řeči (mluvy) a poruch hlasu. Dále jsou zastoupeny poruchy řeči vznikající při postižení laloků (syndromy postižení laloků), rovněž při poškození mozkových komor, iikvorových cest a plen mozkových. Specifické místo mezi poruchami mluvy zaujímají poruchy symbolických funkcí v. n. č. Lze uvítat, že v současné době se řečová aktivita lidského je dlnce postupně stává podnětem zájmu řady společenských a přl- SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

10 rodních věd, zejména pak biologie, neurofyziologie, neuropsychologie, biochemie (mozku), etologie a dalších vědních disciplín nebo jejich aplikovaných oborů. Tím souběžně dochází ke komplexnějšímu poznání řečové aktivity uživatelů jazyka. Literatura Druga, R. Petrovický, P.: Základy obecné neurologie. Praha, SPN Dvončová, ].: Fyziologická fonetika. Bratislava, SPN Hanzlíček, L.: Psychiatrická encyklopedie. Praha Hydén, H.: Biochemické aspekty učení a paměti. In: O biologii učení. Praha, Academia Kamíš, K.: Jazyk a jazyková výchova děti předškolního věku. 1. Praha, SPN Kamíš, K.: Mateřský jazyk s teorií vyučování studijního oboru učitelství pro mládě? vyžadující zvláštní péči. II. Praha, SPN Kamiš, K.: Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. In: Funkční lingvistika a dialektika. Linguistica XVIL/1, ÚJC ČSAV, Praha Kiml, J.: Základy foniatrie. Praha, Avicenum Kopečný, F.: Základy české skladby. Praha, SPN Kráf, A.: Model rečového mechanizmu. Bratislava Linhart, ]. a kol.: Základy obecné psychologie. Praha, SPN Linhart, J. Novák, V. J. A.: Princip odrazu v biologií a psychologii. Praha, Academia Matějček, Z.: Dyslexie. Praha, SPN Mečíř, J.: Základy obecné a speciální psychiatrie. Praha, SPN Penfield, W.: Vědomí, paměť a podmíněné reflexy člověka. In: O biologii učení. Praha, Academia Solncev, V. M.: Systěm a struktura v jazyce. Praha, Academia Sovák, M.: Logopedie. Praha, SPN Sovák, M.: Logopedie předškolního věku. Praha, SPN Sovák, M.: Biologické zákony učení. Praha, SPN Syka, J. Voldřich, L. Vrabec, F.: Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu. Praha, Avicenum Tsunoda, T.: The mother-tongue and right-left dominance in the human auditory systém. UNESCO. Athens Vymazal, J. a kol.: Základy obecné neurologie. Praha, SPN Vyžtejn, J.: Vady výslovnosti Praha, SPN Wright, S.: Klinická fyziologie. Praha, Avicenum Možnosti uplatnění námětů z v pedagogickém procesu meteorologie losej Novák, Jarmila Fischerová Z rozborů obsahu učebnic a osnov na základních a středních školách je patrné, že se v současné době vyučuje základům meteorologie ve velmi malém rozsahu. Učivo je roztříštěno do několika učebních předmětů různých postupných ročníků, což porušuje logickou, obsahovou i formální návaznost učební látky. 154 ŠPECIÁLNI PEDAGOGIKA C. 4, ROČ

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života Psychologie 00 Otázka číslo: 1 Osobnost: je hotova již při narození se formuje se během individuálního života je ovlivněna především přírodním prostředím je individuální jednotou biologických, psychologických

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název materiálu: Myšlení a řeč Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Myšlení a řeč Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová Stavba mozku Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0112 Hlavní oddíly mozku Prodloužená mícha Její funkcí je přepojování signálů do vyšších center mozku. Řídí základní reflexy - dýchání, činnost

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Rosova12 Děj, část průběhu činnosti, které má krátké trvání Dělí se: Poznávací-vnímání, představy, řeč : Paměti-zapomínání, uchování

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Václav Syrový: Hudební akustika, Praha 2003, s. 7

Václav Syrový: Hudební akustika, Praha 2003, s. 7 Hudební akustika Mgr. Petr Kalina 30.9.2013 Definice obecné akustiky Předmětem akustiky je zkoumání fyzikální podstaty zvuku a problémů spojených s jeho vznikem, šířením a vnímáním. Zvuk je zvláštní druh

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_12_BI2 NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK MOZEK vznikl během evoluce postupným rozšiřováním nervové trubice zakládají se 3 váčky: první

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Pedagogická psychologie. Klasické teorie učení

Pedagogická psychologie. Klasické teorie učení Pedagogická psychologie Klasické teorie učení Úvodem Učení (Čáp, 2001) Získávání zkušeností, utváření a pozměňování jedince v průběhu života. Opakem vrozeného Probíhá i na subhumánní úrovni Funkce učení

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. INVESTICE Institut DO biostatistiky ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a analýz VII. SYSTÉMY ZÁKLADNÍ POJMY SYSTÉM - DEFINICE SYSTÉM (řec.) složené, seskupené (v

Více

Neurologie pro fyzioterapeuty: vstupní přednáška. Jan Roth

Neurologie pro fyzioterapeuty: vstupní přednáška. Jan Roth Neurologie pro fyzioterapeuty: vstupní přednáška Jan Roth Obecný úvod Neurologie je lékařský obor zabývající se diagnostikou, terapií a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy (mozek, mícha),

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 13 VY 32 INOVACE 0115 0213 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Druhy smyslového vnímání

Druhy smyslového vnímání Druhy smyslového vnímání Zpracoval: E-mail: Bobr0069@seznam.cz 1 Senzorické procesy a vnímání: Senzorické procesy jsou složkou adaptivní činnosti organismu. V průběhu fylogeneze se vyvinuly smyslové orgány

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Název materiálu: Paměť a učení Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Paměť a učení Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

nejvyšší a z vývojového hlediska nejmladší poznávací proces Pojem odraz obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů ve vědomí člověka

nejvyšší a z vývojového hlediska nejmladší poznávací proces Pojem odraz obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů ve vědomí člověka Otázka: Myšlení a řeč Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adelajd zprostředkovaný způsob poznávání předmětů a jevů na základě pochopení jejich vzájemných vztahů a souvislostí nejvyšší a z vývojového

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F Co je to psychologie? Přednáška č. 1 z předmětu Úvod do psychologie PhDr. Josef Lukas Vyučujícíující Kontakt: mail@jlukas.cz Konzultačníní hodiny: po e-mailové domluvě Některé podklady k semináři (včetně

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vybrané aspekty veřejných projevů

Vybrané aspekty veřejných projevů Vybrané aspekty veřejných projevů Mluvený projev Veřejné vystoupení Psychologické techniky vůči sobě a vůči posluchači Monika Schmidtová: Vyzvaná přednáška TUL 1 Komunikace slovní ústní písemná verbální

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ 1 z 5 Čtyřleté gymnázium ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Úvod do studia jazyka realizuje část vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené (orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, využití znakového jazyka - sluchově postižený pedagog) Vycházejí z přístupu k hluchotě jakotakové

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz - HOSPITACE - KVALITA VÝUKY TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI ZÁKLADNÍ PRINCIPY: orientace

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Neuronové sítě. Vlasta Radová Západočeská univerzita v Plzni katedra kybernetiky

Neuronové sítě. Vlasta Radová Západočeská univerzita v Plzni katedra kybernetiky Neuronové sítě Vlasta Radová Západočeská univerzita v Plzni katedra kybernetiky Motivace pro výzkum umělých neuronových sítí lidský mozek pracuje jiným způsobem než běžné číslicové počítače počítače přesně

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více