Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe"

Transkript

1 Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe teorie Karel Kamiš Předmluva Vycházíme z teze, že řečová činnost (společenského) člověka nutně staví na sémiotické reprezentaci. Proto se zaměřujeme na některé vybrané aspekty jejího ztvárnění, zejména pak na znakový charakter jazykových elementů a na neverbální modality, řečové činnosti a sledujeme tak základní fakta, jež jsou na rozhraní mezi biologickými a společenskými faktory lidské řeči (mluvy). Tím máme na mysli jednak biologické zákonitosti, které se promítají do řeči jakožto výkonu individua (na jednotlivých etážích jeho CNS), jednak vlastní obsahovou náplň řeči i jejího účelu, spadajících do faktorů společenských. Zaměřujeme tak pozornost na jevy, které jsou obvykle považovány za východiskový postulát nedokazovaný v teorii (řečové) komunikace, neboť strukturní vlastnosti lidského dorozumívacího kódu (jazyka) lze poznávat a studovat i bez znalosti jeho biologického substrátu nebo psychických procesů aktuálně probíhajících v komunikaci. Tím otvíráme problematiku týkající se podílu diskrétních elementů (tj. znaků přirozeného jazyka) a jajich aktualizace v CNS konkrétního uživatele jazyka v čase i prostoru včetně vlivu externích stimulů a neverbálních modalit na utváření textu. Text takto reprezentuje všestranně pojatý rezultát řečové činnosti. Úvod Pro sémiotický systém, jakým je např. spisovný jazyk, je příznačné, že jeho uživatel při zpracování materiální složky řeči (mluvy) nenachází v řečovém signálu také orientačné body, ktoré by jeho analýze mohli dávat komunikačně jednotný smer. Rečový signál nie je totiž tak stavaný, že by pripúšťal iba jediný analyzačný výsledok." (Kráľ, 1974, 159). Proto budeme při analýze řečového signálu a materiální podstaty jazykových elementů věnovat pozornost i těm základním mechanismům, které se podílejí na jeho tvorbě i zpracování (vedle pozornosti zacílené SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

2 na fungování znaků jazyka, jejichž význam podle sémiotické teorie nespočívá v nich samých, ale v tom, že označují něco, co leží mimo ně (Solncev, 1981). Dorozumívání T. Tsunoda (1981) konstatuje v souvislosti s výzkumem komunikačního procesu a jeho možných poruch (podložených klinic,- kou praxí): Mám za to, že mateřský jazyk určuje způsob, jakým lidé vnímají, zpracovávají, cítí a chápou zvuky z vnějšího prostředí. Mateřština je těsně spjata s vývojem emocionálního mechanismu v mozku. Domnívám se, že mateřský jazyk získaný v dětství je těsně spjat s formováním specifické kultury a mentality konkrétní etnické skupiny." Citát dokládá korelaci biologických a společenských faktorů účastných při utváření procesu komunikace. V rámci komunikace se zaměříme na činnost vyšší nervové činnosti (v. n. č.) a na její vztah ke komunikaci. V. n. č. lidského jedince a nervová činnost (člověka) vůbec se kvantitativně i kvalitativně liší od nervové činnosti vyšších živočichů svou schopností vytvářet a používat signálů druhého stupně (v klasické pavlovovské terminologii). Tyto signály se odlišuji od prvosignálního obrazu skutečnosti tím, že u nich nejde o přímý odraz skutečnosti, nýbrž o symbolicky ztvárněnou skutečnost (Linhart, Novák; 1985). Uvedené tvrzení lze doložit charakterem průběhu ontogeneze řeči lidského jedince (dítěte), v jehož rámci lze stanovit čtyři základní vývojová stadia činnosti a součinnosti signálních soustav. V prvém stadiu nervové procesy probíhají v 1. s. s. Jsou reakcemi na zvukové, zrakové a hmatové podněty z vnějšího prostředí s odezvou v 1. s. s. (probíhající v motorických, vegetativních a somatických oblastech). Z hlediska řečového se uvedené nervové procesy týkají reflexního opakování slabik (ne tzv. izolovaných fonémů (hlásek), popř. imitace slabik (tj. určitých hláskových seskupení). Postupně dochází k interaci (opakování) téže slabiky s akcentem časovým, dynamickým a melodickým. Ve druhém stadiu nervové procesy probíhají jak v 2. s. s., tak v 1. s. s. Mezi korovými systémy se utvářejí dynamické spoje se vzájemnou součinností. Z hlediska ontogeneze řeči verbální podnět vyvolává příslušnou reakci korovou, jež se projevuje v pohybových a vegetativních jevech. Dochází k seskupování slabik v slova. Slovo (zprvu jen formální zvuková jednotka) získává postupně význam dochází ke spojení zvuku a obsahu. Slova začínají fungovat v procesu komunikace jako (jednoslovné) výpovědi. Ve třetím stadiu podnět z 1. s. s. vyvolává reakci v 2. s. s.; 146 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

3 jde o spojeni od 1.,s. s. k 2. s. s. Na podkladě prvosignálního podnětu sluchového a zrakového se utvářejí korové reakce projevující se slovem Ve čtvrtém stadiu má druhosignální podnět za následek znovu reakci v 2. s. s. Z hlediska ontogeneze řeči dochází k postupnému rozšiřování individuální slovní zásoby jedince, ke zdokonalování gramatické stránky řeči a k aktivnímu myšlení (Kiml, 1978). Z reflexologického pohledu jsou základními signály lidské řeči slova (přirozeného) jazyka, jež konstituují druhosignální soustavu a to mluvená slova a jejich obsah (věcně obsahová stránka). Mluvní zvuky obsahové z fylogenetického hlediska byly základnou pro vytvoření specifiky lidské 2. s. s. Utvářející se 2. s.,s. budovala na zvukové podobě řeči- a jejím (jazykovém) obsahu; souběžně docházelo ke korelaci myšlení a jazyka (Vygotskij, 1970). Mluvená řeč ve vývoji lidské species sehrála důležitou roli pro rozvoj abstraktního, popř. logického myšlení. Druhosignální funkce vyčlenily lidskou species od ostatních schopnosti ve vědě, umění a kultuře vůbec (Hanzlíček, 1983). Korelace signálních soustav Na základě procesu zabecňování se z původního konkrétního označení stává označení obecné a z mluvního zvuku významového prvosignálního se stává slovo (slovní zvuk) s určitým obsahem. 2. s. s. se váže svým vznikem na 1. s. s. Obě soustavy jsou artiklem téže mozkové tkáně, ale základnou 1. s. s. je šedá kůra obou mozkových hemisfér (za součinnosti podkoří) oproti 2. s. s., jejíž základnu tvoří korová pole lokalizovaná na dominantní mozkové hemisféře (za součinnosti podkoří). Z hlediska funkčního je 2. s. s. nadřazena 1. s. s. (Penfield, 1974). U v. n. č. rozlišujeme složku senzorickou (mluvené řeči) a motorickou. Senzorická složka mluvy staví na sluchové gnozi a mluvní kii nestézi lze uvést vlastní organizaci sluchu pro řeč, sluchové stereotypy řeči a hlasu, mluvnické stereotypy řeči; dále propriocepční fonační a artikulační stereotypy řeči (Kiml, 1978). Motorická složka mluvy je speciálním druhem praxe, vycházející z fonace, artikulace a pohybových stereotypů mluvy. Senzorické a motorické složky řeči (mluvy) jsou vývojově a funkčně propojeny a souvisejí i s činností analyzátoru zrakového, hmatového, čichového a chuťového. Slovo na neurofyziologické úrovni znamená zobecnění nesčetných signálů z různých korových částí analyzátorů první signální soustavy, jejich abstrakci a generalizaci". (Kiml, 1978, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA C. 4. RnC

4 173). Za současného stavu bádání lze v rámci druhosignální etáže hovořit i o jejích nadstavbách (např. J. Charvát, 1974). Nervová činnost a její podíl na výstavbě řeči Nervová činnost lidského jedince sestává ze tří dynamických systémů: nižší nervové činnosti, vyšší nervové činnosti na prvosignální etáži a vyšší nervové činnosti na druhosignální etáži. Podíl n. n. č. na výstavbě řeči N. n. č. se podílí na vzniku a utváření základních adaptivních mechanismů, dále emocí a základních prvků chování (lidského jedince). Z řečového hlediska se podílí na utváření hlasových projevů podle pudových a citových hnutí. Rovněž se podílí na neverbální komunikaci kinetické (pantomimické). Podíl tzv. přechodných forem na výstavbě řeči Senzomotorické reflexy jsou podnětem napodobovací činnosti. Imitování podporuje rozvoj řeči po stránce zvukové (viz modulační faktory řeči) i po stránce mluvně pohybové (viz napodobování viděných (mluvních) pohybů mluvící osoby). Staré útvary korové jsou ve výstavbě řeči i podnětem k tzv. iniciaci řeči (popud k vlastní realizaci mluvního projevu). Podíl v. n. č. na výstavbě řeči Na úrovni 1. s. s. dochází k reakcím na podněty tzv. významovými zvuky (složka vybavovací) a k spojování slyšených zvuků s určitými představami (složka označovací). Přenos a zobecňování jako přechodné formy v. n. č. konstituují slovní výrazy s jejich vymezováním obsahovým jako symbolů skutečnosti. Na úrovni 2. s. s. se utvářejí slova s určitým ohraničeným obsahem. Biologické a společenské faktory řeči Biologické zákonitosti se promítají do řeči jakožto výkonu individua. Kůra lidského mozku, jež je vývojově mladší, se podílí na utváření nejvyšší psychické schopnosti lidského jedince, tj. na utváření řeči a souběžně i logického myšlení (vedle vědomí, sebeuvědomování, vědomého vnímání a promyšleného jednání). Pro lidský mozek je nápadná dominance jedné hemisféry nad druhou. Dominantní hemisféra se liší od nedominantní hemisféry velikostí, strukturou a funkcí (je v ní umístěno centrum pro řeč). Podle současných poznatků má zhruba 99 % praváků centrum řeči umístěno v levé hemisfére a rovněž až 70 /o leváků. Z toho plyne, že naprostá většina praváků (a také většina leváků) levou hemisférou přednostně zpracovává i vysílá zpět patřičnou ver- 148 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

5 bální reakci. Dominantní hemisféra přednostně zpracovává fonematické jednotky řeči; naproti tomu např. přírodní zvuky jsou vedení přednostně hemisférou nedominantní (ta rovněž zpracovává i tzv. nesmyslné tvary řeči (při experimentech). Faktory společenské (obsahová náplň řeči a její účel) slouží interindividuálnímu styku. N Etapy recepce řeči (textu) Na počátku recepce (textu) jsou podněty, jež vycházejí ze společenského prostředí (objektivní reality). Tyto podněty působí na receptory lidského jedince. Recepce řeči (textu) se řídí zákony transformace fyzikálních forem energie na biologický kód v receptorech (Syka, Voldřich, Vrabec, 1981). Uživatel jazyka zachycuje komunikativní podněty svými receptory. Světelné a zvukové vlnění se prostřednictvím smyslových orgánů (tj. nervových buněk v senzorických drahách i receptorových buněk, jež transformují fyzikální formy energie na biologické potenciály) podílí i na recepci textu v jeho zvukové a grafické formě (popř. formě jiné). Fyzikální vlivy, jež lze definovat v určitých parametrech, působí na zrakové a sluchové orgány člověka a vyvolávají tzv. smyslové počitky sdružující se v smyslové vjemy. U určité kategorie fyzikálního podnětu lze lišit ze subjektivního hlediska tzv. specifické modality. Jde o určité parametry podnětu, které vnímáme jako celek, zároveň však uvnitř tohoto celku můžeme rozlišovat i jeho jednotlivé složky (plynule se měnícího spektra); jde např. o následující typy modalit: subjektivní vjem výšky tónu hlasu, zabarvení hlasu; typ písma a jeho druhy apod. Při běžném přenosu informace je patrné, že znaky, jež odrážejí bezprostředně objektivní realitu, potencionálně zahrnují i uvedené modality. Ty se na ně navrstvují. Jak konstatuje např. Fr. Kopečný (1958, 36), zvukové prostředky spolu se zabarvením hlasu tvoří samy o sobě jakýsi polosamostatný parazitní systém sémiologický: Jazykového výraziva potřebuje jen jako nutného podkladu, aby se mohl uplatnit. K uplatnění stačí minimální zvuková jednotka, tj. slabika. Např. k vybití hrozebné situace stačí jediné slovo t á á k? Je tu dokonce větší účinek než v dalším ekvivalentně Tož ty tak?! Obdobně lze hovořit o druhotném modelujícím systému v souvislosti s recepcí textu. Ten se týká významu, který se na znaky navrstvuje prostřednictvím jeho struktury. Na úrovni příjmu komunikativních podnětů receptory dochází k formování postoje uživatele jazyka s utvářením komunikativní pohotovosti (sociál expectancy sociální očekávání). Po příjmu komunikačního podnětu receptory je podnět veden dostředivými drahami a zpracováván nižšími centry. Z hlediska SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA C. 4, ROC ' 149

6 komunikačního vystupuje do popředí utváření afektivnlho prízvuku, popř. afektivního chování (s jeho neverbálními modalitami). Další etapou v zpracovávání komunikačního podnětu je tzv. centrální oddíl (zahrnující z funkčního hlediska n. n. č., 1. s. s., 2. s. s.).po zpracování podnětu přechází vzruch jako popud na tzv. vývodové'dráhy. Motorická centra koordinují následné výkony: pyramidová centra (motorická centra korová) dávají výkonům přesnost a extrapyramidová centra (mimokorová centra) dávají výkonům plasticitu a pružnost; uplatňují se při automatizování výkonů. Mozečková centra se podílejí na regulaci změny napětí a polohy. V efektorech (výkonných orgánech) se uskutečňuje hybný akt reflexního dějství. Z hlediska komunikačního se projevuje jako mluvení, popř. neverbální komunikace aj. Vlastní projev chování, tj. výkon, je zacílen na společenské prostředí. Tento výkon se buď realizuje komunikačním chováním. nebo jedinec nemá zájem o navázání komunikační interakce. Pokud druhá osoba (posluchač) přijme zprávu vysílanou mluvčím, dochází ke zpracování této zprávy posluchačem a začíná se realizovat tzv. dialogové (resp. duologové) komunikační spojení. Z charakteru recepce textu je zřejmé, že řečové orgány nelze generalizovat jako obecně existující a pak na základě toho vylučovat z procesu komunikace fyzikální a neurofyziologické podmínky sdělování. A tak se postupně stává neurofyziologická složka komunikace nedílnou součástí obecného modelu komunikace (např. Malmberg, 1963). Ale protože dosud její poznatky byly a zčásti jsou značně fragmentárni, obecně formulované teorie komunikace se jim vyhýbala. Proto se zaměříme i na tzv. centrální procesy řeči spojené s gnosí sluchovou, hybnou a zrakovou, jež mají svůj dopad i z hledska speciálně pedagogické teorie a praxe. lids Fatické funkce Pojem-termín fatická funkce označuje centrální procesy řeči spojené s gnosí sluchovou, hybnou a zrakovou (Sovák, 1985); někdy uvedený termín označuje kontaktovou funkci jazyka. Fatické funkce obsahují části vstupní, centrální (integrační) a výstupní, jež jsou ve vzájemné souvislosti, korelují navzájem. Prostřednictvím verbální gnose se identifikují slovní signály. Úlohou vstupní částí (input) je dekódovat obsah slova, a to na principu identifikace se slovním zvukovým obrazem osvojeným již dřívější verbální zkušeností a náležitě fixovaným pamětí (Kiml, 150 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

7 1978). Slovní zvuk po identifikaci proprioceptivním integrátorem u slova již známého uživateli může v nejvyšší etáži vybavit svůj obsah (tj. obsah slova). S pochopením obsahu slova je nutně svázáno jeho hodnocení a souběžně i rozhodování a odpovědi. Zde pak mluvíme o vlastní centrální fatické funkci (funkčně budující na druhosignálním komplexu a jeho funkčních nadstavbách). Pokud uživatel jazyka chce realizovat verbální odpověď, pak dochází k vybavení hybných vzorců slovních celků. Můžeme zde mluvit o zakódování zprávy do slovního hybného vyjádření. Tato činnost označovaná termínem logestetická gnose je podkladem procesu, jímž impulsy k mluvení (či psaní či jiné výrazové formě) se dostávají do patřičných koordinačních hybných soustav. A to je záležitostí výstupní části (output). Na výstupu se můžeme setkat podle výsledků integrace s hybnou reakcí mající charakter neverbální komunikace (např. mimika, gestikulace, zvuková gesta), nebo charakter verbální komunikace a to mluvené nebo psané. (Viz schéma) VSTUP INTEGRACE verbální přívodní kanál sluchový zrakový gnose akustická dekódováni verbální gnose optická rozumění hodnocení programování rozhodování gnose extralingvistická gnose neverbální VÝSTUP verbální mluvní praxe mluvení zakódování verbální praxe grafická psaní neverbální praxe projevy vizuální a zvukové Formy komunikace CNS lidského jedince zpracovává informace vnitřní (humorální SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

8 a informace, jež přicházejí zvenčí (z prostředí přírodního a společenského). Jak vyplývá z jednotlivých etap recepce signálů, jsou tyto informace zpracovávány již při průchodu etážemi CNS. V tzv. retikulárnl formaci se nevhodné signály tlumí a vhodné signály posilují a průchodem thalamo-hyppokampálním systémem nabírají určité emocionální zabarvení. Pak jsou zpracovávány korovými analyzátory. U mezilidské komunikace rozlišujeme její formy verbální (slovní), neverbální (neslovní), popř. lze uvažovat i o formě mimoslovního vnímání. Forma verbální komunikace probíhá z neurofyziologického hlediska na několika úrovních. Komunikace odrážející konkrétní myšlení probíhá na úrovni prvosignální (např. komunikace dětí předškolního věku). Na druhosignální úrovni již dochází k vědomé výměně informací. Forma neverbální komunikace probíhá převážně na úrovni n. n. č., popř. na úrovni alokortextové; realizuje se jednak pohybově, jednak zvukově mimoslovními projevy, popř. jinými výraznými modalitami. Jde zpravidla o elementární reflexní činnost vyjadřující bezprostřední vztahy i vnitřní postoje mluvčího k situaci, k partnerovi a ke komunikaci. K mimojazykovým výrazovým prostředkům vizuálním patří grafika. Velikost písma a jeho tvar jsouvýraznými neverbálními modalitami, jež dokreslují obsahovou složku slova (popř. textu); dále lze hovořit o členění a prostorové organizaci textu a o interpunkčních znaménkách. Kinetika jako prostředek mimojazykový vizuální zahrnuje tři podsystémy: mimiku (realizuje se kombinacemi pohybů všech obličejových částí), gestikulaci (synsémantická gesta mající základ v n. n. č.; sama o sobě nemohou vyjádřit určitý význam; autosémantická gesta určitý význam vyjadřují; ukazovací gesta vystupují v symbióze s deiktickými slovy, zobrazující gesta přímo zobrazují určitou věc, popř. její vlastnost, naznačující gesta vyjadřují určité obsahy odtržení gesta od věci (ano ne)) a plastiku těla (proxemiku a přemísťování). Mimojazykové výrazové prostředky zvukové zahrnují akustická gesta (např. klepání prstů o stůl, podupávání nohou po podlaze aj.). Extralingvistické prostředky neplynou z artikulace, nýbrž jsou specifickou zvukovou materií větných nebo nadvětných celků. Řadíme k nim melodii, důraz a přízvuk, přestávky, tempo, rytmus, timbre a agogiku. Závěr Zabýváme-li se problematikou komunikace, zjišťujeme, že dosud užívané modely komunikačního procesu obvykle ponecháva- 152 SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

9 jí stranou tu část modelu, která se týká biologických faktorů sémioze. V našem příspěvku jsme se proto zaměřili na zdůraznění individuálního charakteru řečových podmíněných spojů, jejich rozdílnosti u jednotlivých uživatelů jazyka. Tyto podmíněné spoje se totiž pojí s individuálně prožívanými situacemi a s navrstvováním určitého subjektivního citového ladění jedince. Uvedená variabilita (plynoucí z charakteru CNS jedince) staví na elementech komunikativního kódu (slovech), které z hlediska svého obsahu nejsou u všech uživatelů jednotné. Vzhledem ke svému subjektivnímu charakteru a individuálně rozdílnému obsahu neposkytují univerzálně platnou záruku plného porozumění. V komunikačním modelu (z pohledu biolingvistického) musíme počítat s pojmem-termínem inteligence, a to především ve smyslu biologicko-sociálního jevu, který je v naší současné populaci rozvrstven zhruba tak, že nejvíce jsou zastoupeny průměrné hodnoty ty zahrnují něco přes 50 /o naší populace (jde o hodnoty IQ v rozmezí od 90 do 110). Tato populace může zvládnout středoškolské vzdělání. Podprůměr vykazuje asi 25 % populace (část této populace může zvládnout základní vzdělání; jde o hodnoty IQ v rozmezí od 67 do 90). Zhruba 3 % populace vykazují slabomyslnost (jde o hodnoty IQ od 0 do 67). Asi 20 % populace tvoří tzv. nadprůměr (s IQ nad 110). I uvedené hledisko nám potvrzuje, že je nutno v komunikačním modelu s biologickými faktory semióze počítat a uvědomovat si jejich podíl na recepci textu. Pochody řeči jsou podmiňovány nervovou činností, která buduje na senzorických systémech, jež jsou s to přijímat a vysílat zprávy (informace). Nervová činnost lidského jedince je realizována různými podněty emočními a smyslovými. Funkce řeči mají svoji reprezentaci v mozku (což dokládají např. lokální léze mozkové). Řečová aktivita vykazuje i některé somatické komponenty. Speciální pedagogika využívá poznatků biolingvistiky ve všech případech odchylné realizace mluvené (popř. psané) řeči U (postižených) jedinců. Z hlediska frekvence odchylné realizace mluvy se nejčastěji setkáváme v praxi s poruchami výslovnosti u (postižených) jedinců. Ty lze řadit do škály poruch výslovnosti a zvuku řeči (mluvy) a poruch hlasu. Dále jsou zastoupeny poruchy řeči vznikající při postižení laloků (syndromy postižení laloků), rovněž při poškození mozkových komor, iikvorových cest a plen mozkových. Specifické místo mezi poruchami mluvy zaujímají poruchy symbolických funkcí v. n. č. Lze uvítat, že v současné době se řečová aktivita lidského je dlnce postupně stává podnětem zájmu řady společenských a přl- SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

10 rodních věd, zejména pak biologie, neurofyziologie, neuropsychologie, biochemie (mozku), etologie a dalších vědních disciplín nebo jejich aplikovaných oborů. Tím souběžně dochází ke komplexnějšímu poznání řečové aktivity uživatelů jazyka. Literatura Druga, R. Petrovický, P.: Základy obecné neurologie. Praha, SPN Dvončová, ].: Fyziologická fonetika. Bratislava, SPN Hanzlíček, L.: Psychiatrická encyklopedie. Praha Hydén, H.: Biochemické aspekty učení a paměti. In: O biologii učení. Praha, Academia Kamíš, K.: Jazyk a jazyková výchova děti předškolního věku. 1. Praha, SPN Kamíš, K.: Mateřský jazyk s teorií vyučování studijního oboru učitelství pro mládě? vyžadující zvláštní péči. II. Praha, SPN Kamiš, K.: Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. In: Funkční lingvistika a dialektika. Linguistica XVIL/1, ÚJC ČSAV, Praha Kiml, J.: Základy foniatrie. Praha, Avicenum Kopečný, F.: Základy české skladby. Praha, SPN Kráf, A.: Model rečového mechanizmu. Bratislava Linhart, ]. a kol.: Základy obecné psychologie. Praha, SPN Linhart, J. Novák, V. J. A.: Princip odrazu v biologií a psychologii. Praha, Academia Matějček, Z.: Dyslexie. Praha, SPN Mečíř, J.: Základy obecné a speciální psychiatrie. Praha, SPN Penfield, W.: Vědomí, paměť a podmíněné reflexy člověka. In: O biologii učení. Praha, Academia Solncev, V. M.: Systěm a struktura v jazyce. Praha, Academia Sovák, M.: Logopedie. Praha, SPN Sovák, M.: Logopedie předškolního věku. Praha, SPN Sovák, M.: Biologické zákony učení. Praha, SPN Syka, J. Voldřich, L. Vrabec, F.: Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu. Praha, Avicenum Tsunoda, T.: The mother-tongue and right-left dominance in the human auditory systém. UNESCO. Athens Vymazal, J. a kol.: Základy obecné neurologie. Praha, SPN Vyžtejn, J.: Vady výslovnosti Praha, SPN Wright, S.: Klinická fyziologie. Praha, Avicenum Možnosti uplatnění námětů z v pedagogickém procesu meteorologie losej Novák, Jarmila Fischerová Z rozborů obsahu učebnic a osnov na základních a středních školách je patrné, že se v současné době vyučuje základům meteorologie ve velmi malém rozsahu. Učivo je roztříštěno do několika učebních předmětů různých postupných ročníků, což porušuje logickou, obsahovou i formální návaznost učební látky. 154 ŠPECIÁLNI PEDAGOGIKA C. 4, ROČ

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_12_BI2 NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK MOZEK vznikl během evoluce postupným rozšiřováním nervové trubice zakládají se 3 váčky: první

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Druhy smyslového vnímání

Druhy smyslového vnímání Druhy smyslového vnímání Zpracoval: E-mail: Bobr0069@seznam.cz 1 Senzorické procesy a vnímání: Senzorické procesy jsou složkou adaptivní činnosti organismu. V průběhu fylogeneze se vyvinuly smyslové orgány

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Neuronové sítě. Vlasta Radová Západočeská univerzita v Plzni katedra kybernetiky

Neuronové sítě. Vlasta Radová Západočeská univerzita v Plzni katedra kybernetiky Neuronové sítě Vlasta Radová Západočeská univerzita v Plzni katedra kybernetiky Motivace pro výzkum umělých neuronových sítí lidský mozek pracuje jiným způsobem než běžné číslicové počítače počítače přesně

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vybrané aspekty veřejných projevů

Vybrané aspekty veřejných projevů Vybrané aspekty veřejných projevů Mluvený projev Veřejné vystoupení Psychologické techniky vůči sobě a vůči posluchači Monika Schmidtová: Vyzvaná přednáška TUL 1 Komunikace slovní ústní písemná verbální

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD537 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE DĚTÍ A ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE DĚTÍ A ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE DĚTÍ A ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Eva Zezulková Anotace: Obsah článku vychází z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňovaného při koncipování systému povinného vzdělávání

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Psychologie výchovy a vzdělávání. Učení z obrazového materiálu

Psychologie výchovy a vzdělávání. Učení z obrazového materiálu Psychologie výchovy a vzdělávání Učení z obrazového materiálu Učení z textu Pedagogický text, didaktický text Verbální složka Teoreticky rozpracováno téměř 100 let (Průcha, Gavora, Michovský) Neverbální

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace Otázka: Osobnost v sociálních vztazích Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fífa Proces socializace Socializace je proces začleňování člověka do společnosti.hlavní socializace začíná,když si dítě

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více