Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe"

Transkript

1 Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace z hlediska speciálně pedagogické a praxe teorie Karel Kamiš Předmluva Vycházíme z teze, že řečová činnost (společenského) člověka nutně staví na sémiotické reprezentaci. Proto se zaměřujeme na některé vybrané aspekty jejího ztvárnění, zejména pak na znakový charakter jazykových elementů a na neverbální modality, řečové činnosti a sledujeme tak základní fakta, jež jsou na rozhraní mezi biologickými a společenskými faktory lidské řeči (mluvy). Tím máme na mysli jednak biologické zákonitosti, které se promítají do řeči jakožto výkonu individua (na jednotlivých etážích jeho CNS), jednak vlastní obsahovou náplň řeči i jejího účelu, spadajících do faktorů společenských. Zaměřujeme tak pozornost na jevy, které jsou obvykle považovány za východiskový postulát nedokazovaný v teorii (řečové) komunikace, neboť strukturní vlastnosti lidského dorozumívacího kódu (jazyka) lze poznávat a studovat i bez znalosti jeho biologického substrátu nebo psychických procesů aktuálně probíhajících v komunikaci. Tím otvíráme problematiku týkající se podílu diskrétních elementů (tj. znaků přirozeného jazyka) a jajich aktualizace v CNS konkrétního uživatele jazyka v čase i prostoru včetně vlivu externích stimulů a neverbálních modalit na utváření textu. Text takto reprezentuje všestranně pojatý rezultát řečové činnosti. Úvod Pro sémiotický systém, jakým je např. spisovný jazyk, je příznačné, že jeho uživatel při zpracování materiální složky řeči (mluvy) nenachází v řečovém signálu také orientačné body, ktoré by jeho analýze mohli dávat komunikačně jednotný smer. Rečový signál nie je totiž tak stavaný, že by pripúšťal iba jediný analyzačný výsledok." (Kráľ, 1974, 159). Proto budeme při analýze řečového signálu a materiální podstaty jazykových elementů věnovat pozornost i těm základním mechanismům, které se podílejí na jeho tvorbě i zpracování (vedle pozornosti zacílené SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

2 na fungování znaků jazyka, jejichž význam podle sémiotické teorie nespočívá v nich samých, ale v tom, že označují něco, co leží mimo ně (Solncev, 1981). Dorozumívání T. Tsunoda (1981) konstatuje v souvislosti s výzkumem komunikačního procesu a jeho možných poruch (podložených klinic,- kou praxí): Mám za to, že mateřský jazyk určuje způsob, jakým lidé vnímají, zpracovávají, cítí a chápou zvuky z vnějšího prostředí. Mateřština je těsně spjata s vývojem emocionálního mechanismu v mozku. Domnívám se, že mateřský jazyk získaný v dětství je těsně spjat s formováním specifické kultury a mentality konkrétní etnické skupiny." Citát dokládá korelaci biologických a společenských faktorů účastných při utváření procesu komunikace. V rámci komunikace se zaměříme na činnost vyšší nervové činnosti (v. n. č.) a na její vztah ke komunikaci. V. n. č. lidského jedince a nervová činnost (člověka) vůbec se kvantitativně i kvalitativně liší od nervové činnosti vyšších živočichů svou schopností vytvářet a používat signálů druhého stupně (v klasické pavlovovské terminologii). Tyto signály se odlišuji od prvosignálního obrazu skutečnosti tím, že u nich nejde o přímý odraz skutečnosti, nýbrž o symbolicky ztvárněnou skutečnost (Linhart, Novák; 1985). Uvedené tvrzení lze doložit charakterem průběhu ontogeneze řeči lidského jedince (dítěte), v jehož rámci lze stanovit čtyři základní vývojová stadia činnosti a součinnosti signálních soustav. V prvém stadiu nervové procesy probíhají v 1. s. s. Jsou reakcemi na zvukové, zrakové a hmatové podněty z vnějšího prostředí s odezvou v 1. s. s. (probíhající v motorických, vegetativních a somatických oblastech). Z hlediska řečového se uvedené nervové procesy týkají reflexního opakování slabik (ne tzv. izolovaných fonémů (hlásek), popř. imitace slabik (tj. určitých hláskových seskupení). Postupně dochází k interaci (opakování) téže slabiky s akcentem časovým, dynamickým a melodickým. Ve druhém stadiu nervové procesy probíhají jak v 2. s. s., tak v 1. s. s. Mezi korovými systémy se utvářejí dynamické spoje se vzájemnou součinností. Z hlediska ontogeneze řeči verbální podnět vyvolává příslušnou reakci korovou, jež se projevuje v pohybových a vegetativních jevech. Dochází k seskupování slabik v slova. Slovo (zprvu jen formální zvuková jednotka) získává postupně význam dochází ke spojení zvuku a obsahu. Slova začínají fungovat v procesu komunikace jako (jednoslovné) výpovědi. Ve třetím stadiu podnět z 1. s. s. vyvolává reakci v 2. s. s.; 146 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

3 jde o spojeni od 1.,s. s. k 2. s. s. Na podkladě prvosignálního podnětu sluchového a zrakového se utvářejí korové reakce projevující se slovem Ve čtvrtém stadiu má druhosignální podnět za následek znovu reakci v 2. s. s. Z hlediska ontogeneze řeči dochází k postupnému rozšiřování individuální slovní zásoby jedince, ke zdokonalování gramatické stránky řeči a k aktivnímu myšlení (Kiml, 1978). Z reflexologického pohledu jsou základními signály lidské řeči slova (přirozeného) jazyka, jež konstituují druhosignální soustavu a to mluvená slova a jejich obsah (věcně obsahová stránka). Mluvní zvuky obsahové z fylogenetického hlediska byly základnou pro vytvoření specifiky lidské 2. s. s. Utvářející se 2. s.,s. budovala na zvukové podobě řeči- a jejím (jazykovém) obsahu; souběžně docházelo ke korelaci myšlení a jazyka (Vygotskij, 1970). Mluvená řeč ve vývoji lidské species sehrála důležitou roli pro rozvoj abstraktního, popř. logického myšlení. Druhosignální funkce vyčlenily lidskou species od ostatních schopnosti ve vědě, umění a kultuře vůbec (Hanzlíček, 1983). Korelace signálních soustav Na základě procesu zabecňování se z původního konkrétního označení stává označení obecné a z mluvního zvuku významového prvosignálního se stává slovo (slovní zvuk) s určitým obsahem. 2. s. s. se váže svým vznikem na 1. s. s. Obě soustavy jsou artiklem téže mozkové tkáně, ale základnou 1. s. s. je šedá kůra obou mozkových hemisfér (za součinnosti podkoří) oproti 2. s. s., jejíž základnu tvoří korová pole lokalizovaná na dominantní mozkové hemisféře (za součinnosti podkoří). Z hlediska funkčního je 2. s. s. nadřazena 1. s. s. (Penfield, 1974). U v. n. č. rozlišujeme složku senzorickou (mluvené řeči) a motorickou. Senzorická složka mluvy staví na sluchové gnozi a mluvní kii nestézi lze uvést vlastní organizaci sluchu pro řeč, sluchové stereotypy řeči a hlasu, mluvnické stereotypy řeči; dále propriocepční fonační a artikulační stereotypy řeči (Kiml, 1978). Motorická složka mluvy je speciálním druhem praxe, vycházející z fonace, artikulace a pohybových stereotypů mluvy. Senzorické a motorické složky řeči (mluvy) jsou vývojově a funkčně propojeny a souvisejí i s činností analyzátoru zrakového, hmatového, čichového a chuťového. Slovo na neurofyziologické úrovni znamená zobecnění nesčetných signálů z různých korových částí analyzátorů první signální soustavy, jejich abstrakci a generalizaci". (Kiml, 1978, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA C. 4. RnC

4 173). Za současného stavu bádání lze v rámci druhosignální etáže hovořit i o jejích nadstavbách (např. J. Charvát, 1974). Nervová činnost a její podíl na výstavbě řeči Nervová činnost lidského jedince sestává ze tří dynamických systémů: nižší nervové činnosti, vyšší nervové činnosti na prvosignální etáži a vyšší nervové činnosti na druhosignální etáži. Podíl n. n. č. na výstavbě řeči N. n. č. se podílí na vzniku a utváření základních adaptivních mechanismů, dále emocí a základních prvků chování (lidského jedince). Z řečového hlediska se podílí na utváření hlasových projevů podle pudových a citových hnutí. Rovněž se podílí na neverbální komunikaci kinetické (pantomimické). Podíl tzv. přechodných forem na výstavbě řeči Senzomotorické reflexy jsou podnětem napodobovací činnosti. Imitování podporuje rozvoj řeči po stránce zvukové (viz modulační faktory řeči) i po stránce mluvně pohybové (viz napodobování viděných (mluvních) pohybů mluvící osoby). Staré útvary korové jsou ve výstavbě řeči i podnětem k tzv. iniciaci řeči (popud k vlastní realizaci mluvního projevu). Podíl v. n. č. na výstavbě řeči Na úrovni 1. s. s. dochází k reakcím na podněty tzv. významovými zvuky (složka vybavovací) a k spojování slyšených zvuků s určitými představami (složka označovací). Přenos a zobecňování jako přechodné formy v. n. č. konstituují slovní výrazy s jejich vymezováním obsahovým jako symbolů skutečnosti. Na úrovni 2. s. s. se utvářejí slova s určitým ohraničeným obsahem. Biologické a společenské faktory řeči Biologické zákonitosti se promítají do řeči jakožto výkonu individua. Kůra lidského mozku, jež je vývojově mladší, se podílí na utváření nejvyšší psychické schopnosti lidského jedince, tj. na utváření řeči a souběžně i logického myšlení (vedle vědomí, sebeuvědomování, vědomého vnímání a promyšleného jednání). Pro lidský mozek je nápadná dominance jedné hemisféry nad druhou. Dominantní hemisféra se liší od nedominantní hemisféry velikostí, strukturou a funkcí (je v ní umístěno centrum pro řeč). Podle současných poznatků má zhruba 99 % praváků centrum řeči umístěno v levé hemisfére a rovněž až 70 /o leváků. Z toho plyne, že naprostá většina praváků (a také většina leváků) levou hemisférou přednostně zpracovává i vysílá zpět patřičnou ver- 148 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

5 bální reakci. Dominantní hemisféra přednostně zpracovává fonematické jednotky řeči; naproti tomu např. přírodní zvuky jsou vedení přednostně hemisférou nedominantní (ta rovněž zpracovává i tzv. nesmyslné tvary řeči (při experimentech). Faktory společenské (obsahová náplň řeči a její účel) slouží interindividuálnímu styku. N Etapy recepce řeči (textu) Na počátku recepce (textu) jsou podněty, jež vycházejí ze společenského prostředí (objektivní reality). Tyto podněty působí na receptory lidského jedince. Recepce řeči (textu) se řídí zákony transformace fyzikálních forem energie na biologický kód v receptorech (Syka, Voldřich, Vrabec, 1981). Uživatel jazyka zachycuje komunikativní podněty svými receptory. Světelné a zvukové vlnění se prostřednictvím smyslových orgánů (tj. nervových buněk v senzorických drahách i receptorových buněk, jež transformují fyzikální formy energie na biologické potenciály) podílí i na recepci textu v jeho zvukové a grafické formě (popř. formě jiné). Fyzikální vlivy, jež lze definovat v určitých parametrech, působí na zrakové a sluchové orgány člověka a vyvolávají tzv. smyslové počitky sdružující se v smyslové vjemy. U určité kategorie fyzikálního podnětu lze lišit ze subjektivního hlediska tzv. specifické modality. Jde o určité parametry podnětu, které vnímáme jako celek, zároveň však uvnitř tohoto celku můžeme rozlišovat i jeho jednotlivé složky (plynule se měnícího spektra); jde např. o následující typy modalit: subjektivní vjem výšky tónu hlasu, zabarvení hlasu; typ písma a jeho druhy apod. Při běžném přenosu informace je patrné, že znaky, jež odrážejí bezprostředně objektivní realitu, potencionálně zahrnují i uvedené modality. Ty se na ně navrstvují. Jak konstatuje např. Fr. Kopečný (1958, 36), zvukové prostředky spolu se zabarvením hlasu tvoří samy o sobě jakýsi polosamostatný parazitní systém sémiologický: Jazykového výraziva potřebuje jen jako nutného podkladu, aby se mohl uplatnit. K uplatnění stačí minimální zvuková jednotka, tj. slabika. Např. k vybití hrozebné situace stačí jediné slovo t á á k? Je tu dokonce větší účinek než v dalším ekvivalentně Tož ty tak?! Obdobně lze hovořit o druhotném modelujícím systému v souvislosti s recepcí textu. Ten se týká významu, který se na znaky navrstvuje prostřednictvím jeho struktury. Na úrovni příjmu komunikativních podnětů receptory dochází k formování postoje uživatele jazyka s utvářením komunikativní pohotovosti (sociál expectancy sociální očekávání). Po příjmu komunikačního podnětu receptory je podnět veden dostředivými drahami a zpracováván nižšími centry. Z hlediska SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA C. 4, ROC ' 149

6 komunikačního vystupuje do popředí utváření afektivnlho prízvuku, popř. afektivního chování (s jeho neverbálními modalitami). Další etapou v zpracovávání komunikačního podnětu je tzv. centrální oddíl (zahrnující z funkčního hlediska n. n. č., 1. s. s., 2. s. s.).po zpracování podnětu přechází vzruch jako popud na tzv. vývodové'dráhy. Motorická centra koordinují následné výkony: pyramidová centra (motorická centra korová) dávají výkonům přesnost a extrapyramidová centra (mimokorová centra) dávají výkonům plasticitu a pružnost; uplatňují se při automatizování výkonů. Mozečková centra se podílejí na regulaci změny napětí a polohy. V efektorech (výkonných orgánech) se uskutečňuje hybný akt reflexního dějství. Z hlediska komunikačního se projevuje jako mluvení, popř. neverbální komunikace aj. Vlastní projev chování, tj. výkon, je zacílen na společenské prostředí. Tento výkon se buď realizuje komunikačním chováním. nebo jedinec nemá zájem o navázání komunikační interakce. Pokud druhá osoba (posluchač) přijme zprávu vysílanou mluvčím, dochází ke zpracování této zprávy posluchačem a začíná se realizovat tzv. dialogové (resp. duologové) komunikační spojení. Z charakteru recepce textu je zřejmé, že řečové orgány nelze generalizovat jako obecně existující a pak na základě toho vylučovat z procesu komunikace fyzikální a neurofyziologické podmínky sdělování. A tak se postupně stává neurofyziologická složka komunikace nedílnou součástí obecného modelu komunikace (např. Malmberg, 1963). Ale protože dosud její poznatky byly a zčásti jsou značně fragmentárni, obecně formulované teorie komunikace se jim vyhýbala. Proto se zaměříme i na tzv. centrální procesy řeči spojené s gnosí sluchovou, hybnou a zrakovou, jež mají svůj dopad i z hledska speciálně pedagogické teorie a praxe. lids Fatické funkce Pojem-termín fatická funkce označuje centrální procesy řeči spojené s gnosí sluchovou, hybnou a zrakovou (Sovák, 1985); někdy uvedený termín označuje kontaktovou funkci jazyka. Fatické funkce obsahují části vstupní, centrální (integrační) a výstupní, jež jsou ve vzájemné souvislosti, korelují navzájem. Prostřednictvím verbální gnose se identifikují slovní signály. Úlohou vstupní částí (input) je dekódovat obsah slova, a to na principu identifikace se slovním zvukovým obrazem osvojeným již dřívější verbální zkušeností a náležitě fixovaným pamětí (Kiml, 150 SPECIÁLNl PEDAGOGIKA C. 4. ROfi

7 1978). Slovní zvuk po identifikaci proprioceptivním integrátorem u slova již známého uživateli může v nejvyšší etáži vybavit svůj obsah (tj. obsah slova). S pochopením obsahu slova je nutně svázáno jeho hodnocení a souběžně i rozhodování a odpovědi. Zde pak mluvíme o vlastní centrální fatické funkci (funkčně budující na druhosignálním komplexu a jeho funkčních nadstavbách). Pokud uživatel jazyka chce realizovat verbální odpověď, pak dochází k vybavení hybných vzorců slovních celků. Můžeme zde mluvit o zakódování zprávy do slovního hybného vyjádření. Tato činnost označovaná termínem logestetická gnose je podkladem procesu, jímž impulsy k mluvení (či psaní či jiné výrazové formě) se dostávají do patřičných koordinačních hybných soustav. A to je záležitostí výstupní části (output). Na výstupu se můžeme setkat podle výsledků integrace s hybnou reakcí mající charakter neverbální komunikace (např. mimika, gestikulace, zvuková gesta), nebo charakter verbální komunikace a to mluvené nebo psané. (Viz schéma) VSTUP INTEGRACE verbální přívodní kanál sluchový zrakový gnose akustická dekódováni verbální gnose optická rozumění hodnocení programování rozhodování gnose extralingvistická gnose neverbální VÝSTUP verbální mluvní praxe mluvení zakódování verbální praxe grafická psaní neverbální praxe projevy vizuální a zvukové Formy komunikace CNS lidského jedince zpracovává informace vnitřní (humorální SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

8 a informace, jež přicházejí zvenčí (z prostředí přírodního a společenského). Jak vyplývá z jednotlivých etap recepce signálů, jsou tyto informace zpracovávány již při průchodu etážemi CNS. V tzv. retikulárnl formaci se nevhodné signály tlumí a vhodné signály posilují a průchodem thalamo-hyppokampálním systémem nabírají určité emocionální zabarvení. Pak jsou zpracovávány korovými analyzátory. U mezilidské komunikace rozlišujeme její formy verbální (slovní), neverbální (neslovní), popř. lze uvažovat i o formě mimoslovního vnímání. Forma verbální komunikace probíhá z neurofyziologického hlediska na několika úrovních. Komunikace odrážející konkrétní myšlení probíhá na úrovni prvosignální (např. komunikace dětí předškolního věku). Na druhosignální úrovni již dochází k vědomé výměně informací. Forma neverbální komunikace probíhá převážně na úrovni n. n. č., popř. na úrovni alokortextové; realizuje se jednak pohybově, jednak zvukově mimoslovními projevy, popř. jinými výraznými modalitami. Jde zpravidla o elementární reflexní činnost vyjadřující bezprostřední vztahy i vnitřní postoje mluvčího k situaci, k partnerovi a ke komunikaci. K mimojazykovým výrazovým prostředkům vizuálním patří grafika. Velikost písma a jeho tvar jsouvýraznými neverbálními modalitami, jež dokreslují obsahovou složku slova (popř. textu); dále lze hovořit o členění a prostorové organizaci textu a o interpunkčních znaménkách. Kinetika jako prostředek mimojazykový vizuální zahrnuje tři podsystémy: mimiku (realizuje se kombinacemi pohybů všech obličejových částí), gestikulaci (synsémantická gesta mající základ v n. n. č.; sama o sobě nemohou vyjádřit určitý význam; autosémantická gesta určitý význam vyjadřují; ukazovací gesta vystupují v symbióze s deiktickými slovy, zobrazující gesta přímo zobrazují určitou věc, popř. její vlastnost, naznačující gesta vyjadřují určité obsahy odtržení gesta od věci (ano ne)) a plastiku těla (proxemiku a přemísťování). Mimojazykové výrazové prostředky zvukové zahrnují akustická gesta (např. klepání prstů o stůl, podupávání nohou po podlaze aj.). Extralingvistické prostředky neplynou z artikulace, nýbrž jsou specifickou zvukovou materií větných nebo nadvětných celků. Řadíme k nim melodii, důraz a přízvuk, přestávky, tempo, rytmus, timbre a agogiku. Závěr Zabýváme-li se problematikou komunikace, zjišťujeme, že dosud užívané modely komunikačního procesu obvykle ponecháva- 152 SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

9 jí stranou tu část modelu, která se týká biologických faktorů sémioze. V našem příspěvku jsme se proto zaměřili na zdůraznění individuálního charakteru řečových podmíněných spojů, jejich rozdílnosti u jednotlivých uživatelů jazyka. Tyto podmíněné spoje se totiž pojí s individuálně prožívanými situacemi a s navrstvováním určitého subjektivního citového ladění jedince. Uvedená variabilita (plynoucí z charakteru CNS jedince) staví na elementech komunikativního kódu (slovech), které z hlediska svého obsahu nejsou u všech uživatelů jednotné. Vzhledem ke svému subjektivnímu charakteru a individuálně rozdílnému obsahu neposkytují univerzálně platnou záruku plného porozumění. V komunikačním modelu (z pohledu biolingvistického) musíme počítat s pojmem-termínem inteligence, a to především ve smyslu biologicko-sociálního jevu, který je v naší současné populaci rozvrstven zhruba tak, že nejvíce jsou zastoupeny průměrné hodnoty ty zahrnují něco přes 50 /o naší populace (jde o hodnoty IQ v rozmezí od 90 do 110). Tato populace může zvládnout středoškolské vzdělání. Podprůměr vykazuje asi 25 % populace (část této populace může zvládnout základní vzdělání; jde o hodnoty IQ v rozmezí od 67 do 90). Zhruba 3 % populace vykazují slabomyslnost (jde o hodnoty IQ od 0 do 67). Asi 20 % populace tvoří tzv. nadprůměr (s IQ nad 110). I uvedené hledisko nám potvrzuje, že je nutno v komunikačním modelu s biologickými faktory semióze počítat a uvědomovat si jejich podíl na recepci textu. Pochody řeči jsou podmiňovány nervovou činností, která buduje na senzorických systémech, jež jsou s to přijímat a vysílat zprávy (informace). Nervová činnost lidského jedince je realizována různými podněty emočními a smyslovými. Funkce řeči mají svoji reprezentaci v mozku (což dokládají např. lokální léze mozkové). Řečová aktivita vykazuje i některé somatické komponenty. Speciální pedagogika využívá poznatků biolingvistiky ve všech případech odchylné realizace mluvené (popř. psané) řeči U (postižených) jedinců. Z hlediska frekvence odchylné realizace mluvy se nejčastěji setkáváme v praxi s poruchami výslovnosti u (postižených) jedinců. Ty lze řadit do škály poruch výslovnosti a zvuku řeči (mluvy) a poruch hlasu. Dále jsou zastoupeny poruchy řeči vznikající při postižení laloků (syndromy postižení laloků), rovněž při poškození mozkových komor, iikvorových cest a plen mozkových. Specifické místo mezi poruchami mluvy zaujímají poruchy symbolických funkcí v. n. č. Lze uvítat, že v současné době se řečová aktivita lidského je dlnce postupně stává podnětem zájmu řady společenských a přl- SPEClAl.Nl PEDAGOGIKA C. 4, ROC

10 rodních věd, zejména pak biologie, neurofyziologie, neuropsychologie, biochemie (mozku), etologie a dalších vědních disciplín nebo jejich aplikovaných oborů. Tím souběžně dochází ke komplexnějšímu poznání řečové aktivity uživatelů jazyka. Literatura Druga, R. Petrovický, P.: Základy obecné neurologie. Praha, SPN Dvončová, ].: Fyziologická fonetika. Bratislava, SPN Hanzlíček, L.: Psychiatrická encyklopedie. Praha Hydén, H.: Biochemické aspekty učení a paměti. In: O biologii učení. Praha, Academia Kamíš, K.: Jazyk a jazyková výchova děti předškolního věku. 1. Praha, SPN Kamíš, K.: Mateřský jazyk s teorií vyučování studijního oboru učitelství pro mládě? vyžadující zvláštní péči. II. Praha, SPN Kamiš, K.: Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. In: Funkční lingvistika a dialektika. Linguistica XVIL/1, ÚJC ČSAV, Praha Kiml, J.: Základy foniatrie. Praha, Avicenum Kopečný, F.: Základy české skladby. Praha, SPN Kráf, A.: Model rečového mechanizmu. Bratislava Linhart, ]. a kol.: Základy obecné psychologie. Praha, SPN Linhart, J. Novák, V. J. A.: Princip odrazu v biologií a psychologii. Praha, Academia Matějček, Z.: Dyslexie. Praha, SPN Mečíř, J.: Základy obecné a speciální psychiatrie. Praha, SPN Penfield, W.: Vědomí, paměť a podmíněné reflexy člověka. In: O biologii učení. Praha, Academia Solncev, V. M.: Systěm a struktura v jazyce. Praha, Academia Sovák, M.: Logopedie. Praha, SPN Sovák, M.: Logopedie předškolního věku. Praha, SPN Sovák, M.: Biologické zákony učení. Praha, SPN Syka, J. Voldřich, L. Vrabec, F.: Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu. Praha, Avicenum Tsunoda, T.: The mother-tongue and right-left dominance in the human auditory systém. UNESCO. Athens Vymazal, J. a kol.: Základy obecné neurologie. Praha, SPN Vyžtejn, J.: Vady výslovnosti Praha, SPN Wright, S.: Klinická fyziologie. Praha, Avicenum Možnosti uplatnění námětů z v pedagogickém procesu meteorologie losej Novák, Jarmila Fischerová Z rozborů obsahu učebnic a osnov na základních a středních školách je patrné, že se v současné době vyučuje základům meteorologie ve velmi malém rozsahu. Učivo je roztříštěno do několika učebních předmětů různých postupných ročníků, což porušuje logickou, obsahovou i formální návaznost učební látky. 154 ŠPECIÁLNI PEDAGOGIKA C. 4, ROČ

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Bc. et Bc. Petra Vidnerová II. ročník navazující kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

Výchova řeči v pedagogické praxi

Výchova řeči v pedagogické praxi 1 Výchova řeči v pedagogické praxi Eva Zezulková, Jarmila Rakusová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Výuka anglického jazyka u sluchově postižených studentů Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Lenka Doležalová

Více

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala

Více

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU LOGOPEDICAL INTERVENTION OF PRE- SCHOOL CHILDREN

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU LOGOPEDICAL INTERVENTION OF PRE- SCHOOL CHILDREN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor (kombinace): Speciální

Více

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI OBECNÁ PSYCHOLOGIE Doporučená literatura: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Atkinsonová, R.L a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 Obsah: Předmět psychologie

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ SPEECH THERAPY GROUP FOR

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Rozvoj slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením pomocí her a cvičení

MASARYKOVA UNIVERZITA. Rozvoj slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením pomocí her a cvičení MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Rozvoj slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením pomocí her a cvičení Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: PhDr. Lenka Doležalová,

Více

1 Základní problematika specifických poruch učení

1 Základní problematika specifických poruch učení 1 Základní problematika specifických poruch učení Klíčová slova: specifické poruchy učení, jedinec se specifickou poruchou učení, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, centrální nervový systém, dyslexie,

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Výuková komunikace s žáky se specifickými poruchami učení na střední škole. Ing. Marie Olšová

Výuková komunikace s žáky se specifickými poruchami učení na střední škole. Ing. Marie Olšová Výuková komunikace s žáky se specifickými poruchami učení na střední škole Ing. Marie Olšová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na výukovou komunikaci s žáky se specifickými

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2012 2014 DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Faltusová Aplikace celostní muzikoterapie v základní škole speciální Praha 2014 Vedoucí diplomové

Více

Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky

Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky Vojenská akademie v Brně Ústav managementu a podpory vzdělávání S 2798 Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky pro studující doplňujícího pedagogického studia Josef Čepec Libuše Danielová Pavel Ecler

Více

Materiální didaktické prostředky

Materiální didaktické prostředky Materiální didaktické prostředky doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové

Více

NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL

NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL SOŇA MERTOVÁ 1 OBSAH Úvod 3 1. Co je mentální postižení? 4 2. Psychické procesy osob s mentálním postižením 5 2.1. Jak lidé s mentálním postižením

Více

Vzdělávání dětí s Downovým syndromem

Vzdělávání dětí s Downovým syndromem MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání dětí s Downovým syndromem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Miroslava Bartoňová, PeadDr.,Ph.D. Vypracovala:

Více

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 1. část

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 1. část OP INSPEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení 1. část Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc. Praha 2015 Inovace studijního programu Specializace

Více