Podpora malého a středního podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora malého a středního podnikání"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Podpora malého a středního podnikání zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne vlastnoruční podpis autora 2

3 OBSAH 1. ÚVOD Zdůvodnění výběru tématu Cíl práce a její přínos TEORETICKÁ ČÁST Malé a střední podniky Vymezení definice Stav v sektoru MSP Vývoj malého a středního podnikání na území ČR Podpora malých a středních podniků Právní úprava v oblasti podpory MSP Druhy podpor podnikání PRAKTICKÁ ČÁST Analýza podpor v konkrétním malém či středním podniku Porovnání vyuţitých podpor v minulosti a nyní, potřeby a představy zkoumané společnosti Vyvození závěrů z dotazování ve společnosti Podpora pro malé a střední podniky - Návrhy na zlepšení stavu dle autora ZÁVĚR RÉSUMÉ SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK POUŢITÉ PRAMENY 45 3

4 1. Úvod 1.1 Zdůvodnění výběru tématu Téma podpory malého a středního podnikání je jistě tématem dotýkajícím se běţného denního ţivota statisíců obyvatel ČR. Malé a střední podnikání (dále jen MSP ) je jiţ na úrovni Evropské Unie povaţováno za páteřní sektor evropské ekonomiky, s důrazem kladeným na inovace, zaměstnanost, sociální integraci a kohezi. Stejně tak je chápáno i v ČR. Jako téma k bakalářské práci se problematika jeví jako sice rozsáhlá, ovšem velice zajímavá a dynamická, a i proto mne společně s praktickou pouţitelností oslovila. Při nadhledu nad tématem je zřejmá interdisciplinární povaha problematiky, jelikoţ podpora MSP zahrnuje jak prvky ekonomické, tak prvky právní či sociologické. A právě z důvodu rozsahu tématu a jeho interdisciplinární povahu, se zaměřím především na nepřímou formu podpory MSP, jiţ trochu méně na podporu formou přímou (zjistil jsem, ţe většina obdobných prací se obvykla zaměřuje na přímou podporu, především na dotace) a především na celkovou kvalitu analýzy s ohledem na návrhovou část mé práce. Jiţ v úvodu musím také zmínit aktuálnost tématu mé práce s ohledem na světovou ekonomickou krizi. Stav sektoru MSP bude zajisté hrát zásadní roli v ozdravování veřejných financí a přechodu ekonomiky z červených čísel k černým. Rozhodl jsem proto nejdříve zanalyzovat oblast jak malých a středních podnikatelů, tak i jejich podpor, a následně se pokusím na základě poznatků navrhnout pozitivní změny, k čemuţ mi pomůţe i praktická část mé práce. 1.2 Cíl práce a její přínos Cílem mé práce je analýza stávajícího stavu podpory MSP, která bude doplněna komparací vybraných oblastí. Oba tyto cíle se pak odrazí v návrhové části mé práce. Metodou mé práce bude nejprve analýza aktuálního stavu MSP a analýza podpory MSP, následně budu formou rozhovoru se společníky zkoumat obchodní společnost a na závěr provedu syntézu poznatků a vytvořím návrhy na zlepšení stavu podpory MSP. Pokusím se určit, kam by se měla podpora MSP - podpora páteřní části ekonomiky, ubírat. Svou práci rozděluji na část teoretickou a praktickou. V první teoretické části představím komplexní pohled na tematiku, s důrazem na definici základních pojmů, typové rozdělení jednotlivých podpor a právní rámec oblasti podpor MSP. V části druhé - praktické, provedu dotazování v konkrétní společnosti na jejich zkušenosti a poţadavky k podpoře podnikání MSP. Část z ní také věnuji vzešlým návrhům, a to jak pro zkoumanou společnost, tak i pro celkovou oblast podpory MSP. V práci 4

5 se budou prolínat různé aspekty podpory MSP, a to jak na úrovni Evropské Unie, tak na úrovni národní či krajské. Přínos práce bude spočívat právě v analýze současného stavu podpory MSP a ve vzešlých navrhovaných zlepšeních, zaloţených na poţadavcích samotných MSP, odborné veřejnosti a příslušných míst veřejné správy. V práci budu vycházet z veřejně dostupných dokumentů, statistik, analýz či dotazníků a průzkumů, a také z praktické části mojí práce, ve které se dotáţu na vyuţívání, dostupnost a znalost různých podpor MSP v konkrétní obchodní společnosti. 5

6 2. Teoretická část 2.1 Malé a střední podniky Vymezení definice Vzhledem ke vstupu České republiky do EU byla naším státem přijata definice malých a středních podniků uţívaná na území EU. Základ definice představují Nařízení Komise ES, a tak malí a střední podnikatelé musí při ţádosti o podporu z veřejných peněz naplňovat s platností od určitá definiční kritéria. Tato jsou obsaţena především v Doporučení Evropské Komise 2003/361/ES ze dne , dále také v Nařízení Komise ES č. 364/2004, které novelizovalo staré Nařízení Komise ES č. 70/2001. Tuto Unijní právní úpravu akceptuje i národní zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře MSP. Nejdříve k určení výrazu podnik - Podnikem se rozumí dle výše uvedené legislativy kaţdý subjekt, který vykonává hospodářskou činnost, a to bez ohledu na jeho právní formu. Těmito subjekty jsou zejména OSVČ, rodinné řemeslné podniky a jim podobné, obchodní společnosti či sdruţení, která běţně konají hospodářskou činnost. Mikropodniky, malé podniky a střední podniky, nám zmíněná legislativa vymezuje jako skupinu podniků, které: zaměstnávají méně neţ 250 osob jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur Dále je vymezen okruh podniků malých, jako podnikatelů, kteří zaměstnávají méně neţ 50 zaměstnanců a jejichţ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur. Jako poslední kategorie je vymezen mikropodnik, jako podnik zaměstnávající méně neţ 10 osob a jehoţ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur. Při zařazování do kategorie jsou podmínky posuzovány kumulativně. TABULKA Č. 1 KATEGORIE PODNIKŮ Počet zaměstnanců ZDROJ: ZPRACOVÁNO AUTOREM NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ KOMISE ES Č. 361/2003 Obrat, nebo ->>>>>> Aktiva společnosti Střední podnik < 250 < 50 milionů eur < 43 milionů eur Malý podnik < 50 < 10 milionů eur < 10 milionů eur Mikro podnik < 10 < 2 miliony eur < 2 miliony eur 6

7 2.1.2 Stav v sektoru MSP V probíhající ekonomické krizi, která přináší hospodářské problémy napříč globální ekonomikou, vzrostl ještě více význam úlohy malých a středních podniků. Malé a střední podnikání zaujímá nejen v naší ekonomice významné místo, je hnací silou podnikatelské sféry, podílí se tak na růstu hospodářství, vede k inovacím či k nárůstu konkurenceschopnosti, hraje rozhodující roli při tvorbě pracovních příleţitostí a obecně je faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje 1. Také aktuálním, a třeba i akutním problémem, je získávání provozního kapitálu. K tomuto lze říci, ţe Malé a střední podniky mají často potíže při získávání kapitálu, zejména rizikového kapitálu, nebo úvěrů, což je dáno mj. i omezenými možnostmi poskytnutí zajištění. Jejich omezené zdroje rovněž zmenšují možnosti jejich přístupu k informacím, zvláště o nových technologiích či potenciálních trzích. Je proto třeba iniciativ, které by ulehčily rozvoj hospodářské činnosti malých a středních podniků, přizpůsobily se jejich potřebám a přispěly tak k využití jejich potenciálu. 2 Je otázkou, nakolik se tyto proklamované iniciativy daří přenášet do reálného ţivota malých a středních podniků, obzvláště vzhledem k ekonomickému útlumu, který zajisté silně postihl především finanční sektor. V tomto ohledu chci podotknout, ţe dle mého názoru bylo do jisté míry výhodou ČR, ţe si bankovní krizí prošla na konci 90. let a Česká národní banka spolu s právní úpravou byla k finančním institucím více přísná, neţ jak tomu bylo v některých jiných státech nejen Evropské unie. Jako členové EU mají naše MSP nové moţnosti a podněty k rozvoji. Členství ČR v EU přináší podnikům možnost čerpat finance ze strukturálních fondů v programovacím období EU na léta V roce 2007 byly skončeny národní programy financované výhradně ze státního rozpočtu a nadále je finanční podpora malým a středním podnikům poskytována zejména ze strukturálních fondů EU 3. Přímé podpory malým a středním podnikatelům nejsou jediným nástrojem podpory podnikání. To je bezprostředně ovlivňováno především kvalitou podnikatelského prostředí. K tomu se vyjádřím obšírněji v dalších částech práce. 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. s. 2. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 2 Tamtéţ. s. 2 3 Tamtéţ. s. 2. 7

8 Za účelem popsání podnikatelského prostředí se inspiruji SWOT analýzou 4 vytvořenou na Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci jeho Koncepce podpory MSP na roky , kterou aktualizuji vzhledem k vývoji. TABULKA Č. 2 SWOT ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČR Silné stránky Slabé stránky - Tradice průmyslové a řemeslné výroby, včetně odborného školství. - Vytvořený systém nástrojů podpory MSP, existence specializovaných institucí na podporu podnikání - CzechInvest, CzechTrade, ČMZRB, Design centrum ČR, ČEB, EGAP, Informační místa pro podnikatele. - Geografická výhodnost území státu dostupnost významných trhů, tranzitní potenciál. - Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. - Dobrá telekomunikační infrastruktura. - Relativně vysoká kvalifikace a profesní adaptabilita pracovní síly. Příležitosti - Vytvoření dlouhodobé materiální základny pro vzdělávací a poradenské sluţby k rozvoji podnikání. - Posílení práv věřitelů a vytvoření podmínek pro konstruktivní postupy řešení insolvence podnikatelů i osob. - Zjednodušení komunikace podnikatelů se státní správou s vyuţitím informačních a komunikačních technologií. - Zjednodušování daňového systému. - Zvýšení nabídky rizikového kapitálu pro financování inovačně zaměřených projektů malých firem s velmi krátkou historií. - Sloţitý daňový systém, zejména z pohledu nejmenších podnikatelů a vysoké celkové daňové zatíţení zejména odvody na zdravotní a sociální pojištění. - Nízká efektivnost vymáhání práva. - Nedostatečně rozvinutý systém speciálních sluţeb (finančních, obchodních, technických apod.) pro mikro a malé podniky. - Omezené moţnosti národní ekonomiky pro vytvoření široce strukturovaného finančního trhu. - Administrativní náročnost při získávání přímých podpor pro podnikatele. - Nedostatečné propojení výzkumu a vývoje s podnikatelskou sférou. - Neexistence nástrojů podpory inovačně zaměřených projektů malých firem s velmi krátkou historií. - Relativně štědrý sociální systém s nedostatečným tlakem na část obyvatelstva k zapojení se do pracovního procesu. Hrozby - Nesladění postupů vlády a krajů v zaměření aktivit k podpoře podnikání. - Nevyváţená struktura přímých a nepřímých nástrojů podpory podnikání a priorit rozvoje MSP. - Nedostatečná implementační kapacita pro vyuţití zvýšeného rozsahu prostředků ze strukturálních fondů. 4 SWOT analýza je metoda, pomocí které je moţno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příleţitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy uţívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik. S její pomocí je moţné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu. Je součástí strategického plánování. Viz. [online] [cit ] <http://cs.wikipedia.org/wiki/swot> 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období , [online] [cit ]. s. 7. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 8

9 - Odstraňování dočasných administrativních bariér při pronikání tuzemských firem na trhy EU. - Rozšíření podpory MSP na některé dosud nepodporované činnosti. ZDROJ: ZPRACOVÁNO AUTOREM NA ZÁKLADĚ MPO - KONCEPCE PODPORY MSP NA ROKY Dalším významným ukazatelem o stavu malých a středních podniků v ČR je jejich konkurenceschopnost. Zde opět zaktualizuji SWOT analýzu Ministerstva průmyslu a obchodu 6 : TABULKA Č.3 SWOT ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI MSP V ČR Silné stránky - Obecné výhody MSP (pruţnost reakce na vývoj na trhu, znalost lokálních trhů). - Přizpůsobivost pracovní síly. - Vysoká motivace k výkonu u vlastníků firem. Příležitosti - Pronikání na nové části jednotného evropského trhu. - Rozvoj obchodu se státy východní Evropy a Asie, navázání na tradice dodávek investičního i spotřebního zboţí na perspektivní trhy. - Zvýšení spolupráce firem v oblastech společného zájmu v rámci nákupních, odbytových a kooperačních sítí a klastrů. - Zavádění a vyuţívání společných značek. - Širší vyuţívání podpůrných programů, zejména s vyuţitím prostředků EU. Slabé stránky - Nedostatečná kapitálová vybavenost, zejména malých a drobných podnikatelů a samostatně podnikajících fyzických osob. - Zastaralé technické vybavení části podniků, technologická zaostalost. - Nedostatek volných finančních prostředků podnikatelů k ochraně intelektuálního vlastnictví a průmyslových práv. - Málo vlastních značek, absence tradice firemní značky u podniků střední velikosti. - Zaostávání v oblasti designu. - Nedostatečná orientace v moţnostech podpory pro MSP. - Vysoká energetická náročnost výroby. - Převaha výroby s malou přidanou hodnotou. - Nízká produktivita práce oproti průměru EU. - Nedostatečný důraz na rozvoj lidských zdrojů. Hrozby - Nedostatečná podpora investičních aktivit MSP v porovnání s investičními pobídkami určenými pro realizaci velkých rozvojových projektů, zpravidla zahraničních firem. - Nedostatek pracovních sil vyučených v technických a řemeslných oborech. - Konkurence velkých firem. - Odchod vysoce kvalifikovaných pracovníků do zahraničí. - Pokračování v technickém a technologickém zaostávání podniků. 6 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období , [online] [cit ]. s. 9. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 9

10 - Rozvoj výzkumu a vývoje ve prospěch MSP. - Spolupráce MSP s vysokými školami a výzkumnými pracovišti. ZDROJ: ZPRACOVÁNO AUTOREM NA ZÁKLADĚ MPO - KONCEPCE PODPORY MSP NA ROKY Ze Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009, vypracované Ministerstvem průmyslu a obchodu, lze vyčíst tyto další charakteristické údaje českého malého a středního podnikání 7 : V ČR bylo ke konci roku 2009 evidováno celkem ţivnostenských oprávnění. Je zde oproti roku 2008 nárůst o ţivnostenských oprávnění (2,96 %). Ţivnostenské oprávnění získalo celkem podnikatelů, z toho bylo právnických osob a fyzických osob. Proti roku 2008 se celkový počet podnikatelů s ţivnostenským oprávněním zvýšil o , tj. o 2,9 %. Počet ţivnostenských oprávnění na 1000 obyvatel činil 276,05 oprávnění, přičemţ počet podnikatelů na 1000 obyvatel je 206,99. Na jednoho podnikatele tak připadá průměrně 1,33 ţivnostenského oprávnění. Dle ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost k v ČR celkem právnických a fyzických osob, z toho bylo MSP. Oproti roku 2008 je to pokles o MSP subjektů, tj. 5,2 %. U právnických osob MSP došlo k poklesu o subjektů (o 7,1 %), a to zejména v obchodu (o 10,2 %) a ve sluţbách (o 9,8 %). U fyzických osob došlo k poklesu o subjektů (o 4,7 %) na celkových podnikajících FO. Podíl MSP na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů byl 99,83 %. Pokud se zaměřím na další ekonomické ukazatele, musím jako první zmínit účast MSP na počtu podniků v ČR. MSP zaujímají většinový podíl, coţ ke konci roku 2009 představovalo 99,83 % na celkovém počtu podniků (stejný byl i podíl v roce 2008). V jednotlivých odvětvových činnostech se počty odlišují pouze částečně, ale u všech v následující tabulce zmíněných odvětvích je hodnota vyšší neţ 99 %. Jak následující tabulka ukazuje, nejvyšší podíl zaujímá pohostinství (99,96 %), které je těsně následováno stavebnictvím (99,95 %). 7 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. s. 5. Dostupné z <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu- podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> 10

11 TABULKA Č. 4: POČET EKONOMICKY AKTIVNÍCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Počet aktivních subjektů 2009 právnické os zaměstnanců fyzické osoby zaměstnanců celkem MSP podíl počtu MSP na celkovém počtu podniků v ČR (v %) průmysl ,41 stavebnictví ,95 Obchod ,91 pohostinství ,96 Doprava ,74 peněţnictví ,87 Sluţby ,92 komunikace ,84 zemědělství ,88 Celkem ,83 Zdroj: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/novematerialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> V zaměstnanosti se MSP podílí na celkovém počtu tohoto ukazatele v ČR vice neţ 62 %. V tabulce č. 2 můţeme na rozdíl od předešlé vidět větší rozdíly v jednotlivých odvětvových činnostech. Zřejmé je, ţe některá odvětví jsou více neţ jiná ovlivňována menšími podniky. Mezi ně lze řadit zemědělství, pohostinství či stavebnictví, a naopak v oblasti peněţnictví a dopravy se MSP na zaměstnanosti podílejí podstatně méně. TABULKA Č. 5: POČET ZAMĚSTNANCŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 2009 právnické os zaměstnanců Počet zaměstnanců (tis.) fyzické osoby zaměstnanců celkem MSP podíl zaměstnanců v MSP na celkovém počtu v ČR (v %) průmysl ,23 stavebnictví ,58 Obchod ,53 pohostinství ,29 doprava ,22 peněţnictví ,86 sluţby ,44 komunikace zemědělství ,78 89,66 Celkem ,33 Zdroj: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/novematerialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> 11

12 Pro srovnání vývoje počtu MSP v ČR pouţiji následující graf, který ukazuje vývoj počtu MSP v letech Z něj lze vyčíst, ţe v roce 1999 byl počet fyzických osob (FO) přibliţně šestkrát vyšší neţ počet právnických osob (PO). Ovšem během těchto deseti let docházelo k mírnému obratu, kdyţ PO sníţily rozdíl na čtyřnásobek a svůj počet tedy v podstatě zdvojnásobily na proti cca v roce Naopak co se týče FO, došlo k určité stagnaci. Od roku 2001, kdy došlo k rozsáhlému nárůstu těchto podnikatelů téměř o , se udrţují jejich počty víceméně na stejné úrovni, tj. kolem podnikatelů. Lze proto konstatovat, ţe na rozdíl od PO, u kterých dochází k postupnému a i pravidelnému nárůstu, FO vykazují v průběhu minulých šesti let pouze mírné odchylky od normálního počtu. V posledním roce je zřejmý negativní dopad ekonomické krize na počet MSP. GRAF Č. 1: VÝVOJ POČTU MSP V ČR V LETECH V ývoj počtu aktivních subjektů M SP v Č R v letech Počet M SP - právnické osoby Počet M SP-fyzické osoby Počet M SP celkem Zdroj: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/novematerialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> Z následující tabulky jasně vyplývá, ţe při zhruba stejné úrovni podílu počtu podniků se zvyšuje podíl investic, vývozu, dovozu a i účetní přidané hodnoty. Samotná čísla pak naznačují, jak podstatnou část ekonomiky ČR představuje právě sektor MSP, zvláště zdůrazňuji jejich podíl na HDP. 12

13 TABULKA Č.6: PODÍL MSP NA VYBRANÝCH MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELÍCH (V %) Ukazatel Počet podniků 99,78 99,80 99,71 99,81 99,85 99,81 99,84 99,85 99,84 99,84 99,83 Počet 57,91 58,84 59,42 59,73 61,34 61,63 61,48 61,63 61,76 61,62 61,52 zaměstnanců Výkony 53,03 53,63 51,53 51,44 52,46 52,79 52,29 52,42 52,94 51,90 51,53 Účetní přidaná 52,25 53,17 51,93 51,33 52,98 54,46 53,02 53,68 55,12 54,01 54,57 hodnota Mzdové náklady 53,93 54,57 54,42 55,72 55,82 55,90 55,61 55,88 56,03 56,06 55,90 Investice 41,53 41,06 40,48 37,81 44,52 49,88 51,43 52,57 55,33 55,78 56,00 Vývoz 36,25 36,54 36,15 35,74 34,16 34,0 34,3 40,7 45,2 45,41 46,04 Dovoz 48,84 50,74 49,43 47,12 50,33 49,8 52,5 54,7 56,3 54,45 56,01 HDP ,54 31,17 31,63 34,59 34,86 34,69 34,44 36,86 35,76 35,17 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008, Příloha- Statistika MSP. [online]. [cit ]. s. 1. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> V této části práce se musím zmínit o podle mého názoru podstatné iniciativě EU na poli podpory MSP. V červnu 2008 zveřejnila Evropská komise Sdělení "Evropský akt pro malé podniky" (Small Business Act for Europe, SBA), které představuje ucelený rámec pro politiku malých a středních podniků na úrovni EU a jejích členských států. Cílem SBA je zlepšit celkový přístup k podnikání, zakotvit princip mysli nejdříve na malé při tvorbě politik na všech úrovních v EU a systematicky podporovat konkurenceschopnost a růst MSP 8. Podle uplatňované zásady mysli nejdříve na malé Evropský akt pro malé podniky oslovuje EK a členské státy, aby vytvářely podmínky příznivé pro MSP. SBA se zaměřuje na zlepšování přístupu k financím, uplatňování lepší regulace a snižování administrativní zátěže podnikání, prohlubování vnitřního trhu, lepší přístup na trhy třetích zemí, podporu podnikání a podnikatelského vzdělávání a podporu inovací. 9 Evropský akt pro malé podniky zahrnuje deset všeobecných zásad platných pro přípravu a provádění politik na úrovni EU i členských států, soubor politických opatření pro Komisi a členské státy EU a také následujících několik legislativních návrhů. Závěrem tohoto oddílu, věnovaném stavu sektoru MSP v ČR, chci podotknout, ţe situace podnikatelů se podstatně zdramatizovala vývojem v posledních dvou letech, a to v důsledku globální hospodářské krize. Podnikatelé jsou nuceni ve větší míře řešit například provozní 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. s. 41. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 9 Tamtéţ. s

14 úvěry, musejí provádět i podstatnější restrukturalizace firemních aktivit apod. Situace vyţaduje vyšší ostraţitost, podnikatelé jsou nuceni s co největší znalostí a odpovědností k vlastní firmě i zaměstnancům rozhodovat o zásadních problémech existence, chtějí-li se doţít konce ekonomické globální recese. Na základě nových číselných údajů 10 z května 2010 je zřejmé, ţe počet MSP klesá, a to jak ve skupině osob fyzických, tak i osob právnických Vývoj malého a středního podnikání na území ČR Jiţ od počátku československé státnosti, takzvané První republiky, byl sektor tehdy takzvaných drobných podnikatelů podstatnou částí tehdejší ekonomiky. V První republice byl soukromý sektor a vlastně celý trţní systém na velice dobré úrovni. Tehdejší Československo patřilo k patnácti průmyslově nejrozvinutějším zemím světa. Tento vývoj byl přerušen druhou světovou válkou a následnou poválečnou socializací soukromých podnikatelů. Do vlády nastoupivší komunisté tvrdě a cílevědomě likvidovali soukromý sektor a trţní systém byl rozmetán. Proběhlo nechvalně známé znárodňování majetků, které vyvrcholilo v roce 1948 znárodněním podniků. Do té doby trţní hospodaření se změnilo v hospodaření plánované, ve kterém byly podmínky pro soukromé podnikání silně nevhodné. Po revolučním listopadu 1989 přišlo období transformace, reorganizace a restrukturalizace, revoluce přinesla velké změny. Novou a zásadní roli začal hrát soukromý sektor. O tom vypovídá i fakt, ţe v roce 1989 bylo registrovaných jen podniků, kdeţto v roce 1992 uţ přes milión podniků. K tomuto rozvoji přispěla porevoluční euforie a moţnost volného podnikání, jako přirozené moţnosti seberealizace a obţivy. Podstatnou částí provedené transformace byla i privatizace, ve které bylo v letech v oblasti takzvaných malých provozů převedeno na provozoven s hodnotou 33 mld. Kč. Takzvanou malou privatizací prošly zejména sektory sluţeb a stavebnictví, přičemţ byl zaloţen velký počet malých firem, podnikajících například ve stavebnictví, nebo v logistice (a právě takovou společnost budu zkoumat v praktické části této bakalářské práce). Logicky lze dovodit, ţe jak stoupal počet MSP, stoupal stejně tak i jejich podíl na celkové 10 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. 54 s. Dostupné z: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu- podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> 14

15 produkci ekonomiky a role MSP se stávala stále podstatnější pro společnost, a to z mnoha pohledů. Určitý pokles zatímního rychlého vývoje malých a středních podniků nastal kolem roku Pokles byl zapříčiněn vynucenou restriktivní politikou vlády, vysokým úročením podnikatelských úvěrů a také rostoucí inflací. V následujícím období docházelo k dalšímu rozvoji malého a středního podnikání u nás, přičemţ z dnešního pohledu je zřejmé, ţe na tom měl velkou zásluhu ekonomický cyklus, který byl zrovna na vrcholu, a ekonomika výrazně rostla. 2.2 Podpora malých a středních podniků Nyní se jiţ dostanu ke konkrétním podporám malého a středního podnikání, systematicky ho rozdělím a také se v úvodu budu věnovat právní úpravě a vlivu některých změn v právní úpravě podpor MSP Právní úprava v oblasti podpory MSP Vzhledem k tomu, ţe jsem jiţ velkou část podstatné legislativy zmínil v kapitole Definice MSP, provedu v této kapitole pouze stručný přehled legislativních předpisů vztahujících se k podpoře malého a středního podnikání v České republice. Musím konstatovat, ţe pokud bych povaţoval v této části za nutné vyjmenovat legislativu ovlivňující takzvanou nepřímou podporu podnikání, de facto podnikatelské prostředí a vůbec existenci podnikatelských subjektů, musel bych vyjmenovat značnou část našeho právního řádu, od předpisů práva finančního, obchodního a občanského, přes předpisy práva pracovního, práva sociálního zabezpečení, aţ po předpisy správní či trestní. Nesměl bych také opomenout předpisy práva Evropské Unie. Ambice na tuto enumeraci nemám, proto se omezím na základní předpisy, hlavně pak na dokumenty k podporám přímým. Přehled: 1. Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře MSP ve znění pozdějších předpisů 2. Doporučení Evropské Komise 2003/361/ES 3. Nařízení Komise ES č. 364/ A další, a to především jednotlivé podmínky u dotovaných programů vybrané podstatné legislativní změny v oblasti podpory MSP v ČR Obecně lze říci, ţe malí a střední podnikatelé jsou velice citliví na změny zákonů, které jejich podnikání ovlivňují. V této kapitole uvedu několik legislativních změn, na kterých budu 15

16 tento fakt dokumentovat, především se zaměřím na změny v oblasti sniţování administrativního zatíţení 1. Novela ţivnostenského zákona (účinná od 1. července 2008) - došlo ke zjednodušení a urychlení procesu vzniku ţivnostenských oprávnění a usnadnil se vstup do podnikání zejména malým a začínajícím podnikatelům. 2. Portál zdravotních pojišťoven jedná se o jednotný a otevřený systém, který umoţňuje automatizovaný přístup při komunikaci se zdravotními pojišťovnami. 3. Datové schránky vedou ke zlepšení a zjednodušení komunikace společností se státní správou a soudy, prozatím trpí řadou porodních bolestí 4. Změny sniţující administrativní zatíţení, např.: 11 novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, díky níţ došlo, mimo jiné, ke sníţení počtu částí tiskopisů pro uplatňování nároku na výplatu nemocenského a ošetřovného a sníţení frekvence jejich zasílání. Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti kterou byly od zrušeny nebo zredukovány některé administrativní povinnosti. Zákon č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích - Došlo ke sníţení administrativní zátěţe té části podnikatelů, kteří podnikají v energetice, zejména u ţadatelů o licenci na výrobu elektrické energie s výkonem do 200 kw Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční - Předmětem nové právní úpravy je zjednodušený systém pro sníţení sazeb daně zaloţený na datu první registrace vozidel, které je jiţ údajem snadno dostupným z technických průkazů silničních vozidel. Sníţení sazby daně v rozmezí 48 %, 40 % a 25 % je moţno vyuţívat aţ po dobu 108 kalendářních měsíců. Novým systémem pro sníţení sazeb daně se jiţ od zdaňovacího období roku 2008 výrazně sníţila administrativní náročnost na výběr daně, jak na straně poplatníků, tak i správců daně a zpřehlednil se systém sníţení daně, včetně vyplňování formulářů daňových přiznání. K dalšímu sniţování administrativní zátěţe dále dochází počínaje zdaňovacím obdobím roku 11 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. 54 s. Dostupné z: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu- podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> 16

17 2009 podstatným rozšířením okruhu ekologických vozidel osvobozených od daně silniční, která vyuţívají ke svému pohonu řadu alternativních paliv, a také sníţením sazby daně v rozmezí 100 %, resp. 48 % u právnických a fyzických osob, které nepouţívají silniční vozidla k podnikání nebo přímé souvislosti s podnikáním. Dalším krokem ke sníţení administrativní zátěţe je moţnost zpracování daňového přiznání v elektronické podobě. Elektronický způsob podání daňového přiznání značně zjednodušuje a urychluje jeho zpracování. 5. Závěrem jeden projekt - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (projekt byl spuštěn 1. dubna 2008) - projekt má pozitivní dopad na podnikatelské prostředí a pro podnikatele, který se zúčastní, nepřináší ţádné finanční náklady Druhy podpor podnikání Při rozdělení jsem vycházel z mě známého faktu, ţe podpora se dle formy dělí na podporu přímou a nepřímou, a dále ţe dle prostoru ji lze rozdělit na unijní, národní, a krajskou či obecní. Tuto domněnku jsem si potvrdil. 12 Následně jsem ještě zjistil, ţe se podpora dá také posuzovat z pohledu její speciality, a to si na všeobecnou, a na speciální. 13 formální členění- podpora přímá a nepřímá Nejčastější a nejobjemnější část v pomyslném dělení druhů podpory podnikání. Zatímco u podpory přímé dochází často k diskuzím o jejím směru či správnosti, naproti tomu o podpoře nepřímé se tolik nepochybuje. Nepřímou podporou podnikání se obecně nazývá snaha státu o maximální zefektivnění a funkčnost podnikatelského prostředí, tj. vytvoření jasných a pokud moţno jednoduchých podmínek pro podnikání. Jde o zjednodušování administrativy a byrokracie pomocí úprav v legislativě, zakládání poradenských center nebo webových portálů, daňový systém, pracovněprávní vztahy, obecnou podporu konkurenceschopnosti apod. Přímou podporu pak představují takové projevy podpory, při kterých dochází k přímému poskytnutí finančních prostředků. Sem patří několik úrovní přímých podpor, od Euro-unijní, přes národní aţ po úroveň municipalit. 12 MALACH, A. a kol.: Jak podnikat po vstupu do EU, 2005, s KLÍMOVÁ,V.: Regionální podpora podnikání, s

18 Nepřímé podpory K tématu nepřímé podpory MSP vypovídá mnohé koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu na léta 2007 aţ 2013, ve které je k podnikatelskému prostředí uváděno toto: Malí a střední podnikatele jsou vysoce citliví na kvalitu podnikatelského prostředí. Podnikatelské prostředí je tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti legislativy, v oblasti institucionální infrastruktury a v oblasti fungování trhů. Na vytváření podnikatelského prostředí se podílejí zejména státní orgány reprezentované zákonodárnými sbory a ministerstvy a jim na roveň postavenými orgány státní správy, státem zřízené nebo státem podporované instituce a agentury, soudy, orgány veřejné samosprávy, vzdělávací zařízení všech typů, výzkumná a vývojová pracoviště, subjekty působící v oblasti peněžnictví, banky, pojišťovny, instituce kapitálového trhu, leasingové společnosti, podnikatelská samospráva (komory, svazy, asociace, spolky a další) a poradenské, zprostředkovatelské a obdobné organizace, ale také tržní subjekty - reální a potenciální konkurenti a reální a potenciální kooperační partneři. 14 Dle výše zmiňované Koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu, se podnikatelské prostředí České republiky, ve kterém působí malí a střední podnikatelé po vstupu České republiky do Evropské unie, vyznačuje těmito hlavními rysy 15 : relativně vysokou mírou otevřenosti ekonomiky, která se prohloubila vstupem do Evropské unie, vysokou mírou ochrany zaměstnanců při ukončování pracovního poměru omezující pruţnou reakci na vývoj trhu, omezeným kapitálovým trhem a chybějícím kapitálovým trhem pro společnosti mimo hlavní trh, konsolidovaným bankovním sektorem a leasingovým trhem s rostoucí nabídkou produktů pro malé a střední podnikatele, chybějícími nástroji pro financování vysoce inovativních projektů menších podnikatelů s kratší historií, zlepšujícími se moţnostmi vymahatelnosti práva a rostoucím rozsahem informací o úvěrové historii dluţníků, avšak se zatím přetrvávající poměrně dlouhou dobou potřebnou k vymáhání pohledávek, 14 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 15 Tamtéţ 18

19 jiţ poměrně vyspělým a propracovaným systémem institucí a nástrojů pro poskytování přímých a nepřímých podpor pro malé a střední podnikatele s vysokým podílem veřejných prostředků vyuţívaných pro nepřímé formy podpory, převaţujícím podílem dotací jako nástroje přímé podpory a poměrně administrativně náročnými procedurami pro získání a vyplácení většiny typů podpor, vytvořením a rozvojem nezbytných struktur pro čerpání prostředků z evropských fondů a rostoucí zkušeností v této oblasti, přílivem zahraničních investic generujících poptávku po subdodavatelích zvyšujících kupní sílu v regionech jejich realizace a vytvářejících rostoucí trhy pro terciární obory činnosti zejména obchod a sluţby, zlepšující se nabídkou průmyslových zón na zelené louce a dalších vhodných podnikatelských nemovitostí a nedostatečným vyuţitím jiţ dříve vzniklých, nyní však nevyuţívaných a zanedbaných produktivních ploch, nedostatečnou infrastrukturou k usnadnění přenosů výsledků výzkumu vývoje do komerčního vyuţití. Osobně jsem přesvědčen o tom, ţe podpoře nepřímé, tedy v podstatě zlepšování podnikatelského prostředí, není věnována v ČR dostatečná pozornost. O tom proč je tomu tak můţe vypovědět nejen několik průzkumů, realizovaných Asociací malých a středních podniků a ţivnostníků ČR (AMSP). V nich se respondenti (majitelé MSP) vyjádřili například o korupci v ČR, přičemţ 60 % respondentů uvedlo svůj názor, ţe veřejnou zakázku nelze, či spíše nelze, získat bez poskytnutí provize či úplatku. Také vyplynulo, jak hluboce je korupce v lidech zakořeněna. Svědčí o tom skutečnost, ţe vnímají jako korupční jednání v podstatě jeho nejkřiklavější formy, tj. úplatek a poskytování poţitků, nikoli však v takové míře např. poskytování provize ze získané zakázky, které více neţ třetina dotazovaných povaţuje za jiţ běţnou praxi v podnikání 16. Na vysokou míru korupce upozorňuje ve svých zprávách také organizace Transparency International v ČR. 17 Jako reakce na výsledek výzkumu AMSP k tématu korupce v ČR, byl uspořádán tzv. kulatý diskusní stůl. Nad ním se sešli zástupci AMSP, Transparency International 16 Kulatý stůl ke korupci. Asociace malých a středních podniků a ţivnostníků. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.amsp.cz/kulaty-stul-ke-korupci> 17 Transparency International v ČR, CPI Index tj. Index vnímání korupce, více výzkumů z činnosti této organizace dostupných z URL < 19

20 v ČR, Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, a také představitelé relevantních politických stran. Diskutující u Kulatého stolu se shodli na některých závěrech k omezení korupčního prostředí 18 : 1. Jasná vlastnická struktura uchazeče o veřejnou zakázku 2. Obchodní podmínky by měly být zveřejňovány na internetu, a to v celém procesu (cena okamţitě po otevření obálek, průběh výběrového řízení, podpis smluv apod.) 3. K omezení korupce by vedlo i větší vyuţívání stávajícího zákona o finanční kontrole ze strany ministerstev 4. Přínosem by bylo posílení pravomocí NKÚ pro kontrolu nejen státního, ale i veřejného sektoru Diskutující zmínili mj. tyto okruhy problémů spojených s korupcí: celkově korupci napomáhá nestabilní právní a podnikatelské prostředí, problém je uţ v zadávacím procesu veřejných zakázek, velmi nízký počet šetřených korupčních případů a jejich dořešení, chybí vnitřní pravidla kontroly v jednotlivých úřadech, chybí funkční zákon o veřejné sluţbě, chybí kontrola krajů, Další vzniklé návrhy na omezení korupce: Veškerá pravidla budou fungovat, a to bez výjimek, V posledním kole výběrového řízení musejí být minimálně 3 uchazeči, pokud je jejich počet menší, musí být vyhlášeno znovu, Losování u posledního rozhodovacího senátu, Zpřísnění a zpřesnění procesu pro zadávací dokumentaci, Centralizace nákupů ve státní sféře, Půlroční zpráva Ministerstva financí o všech realizovaných veřejných zakázkách v ČR včetně krajů a samospráv, V rámci diskuse údajně padl i návrh, aby malé a střední podniky v rámci výběrových řízení u veřejných zakázek nemusely překládat všechny dokumenty, které jsou dostupné v databázích úřadů, ale pouze čestné prohlášení. Vše by následně doloţil jen vítěz. 18 Kulatý stůl ke korupci. Asociace malých a středních podniků a ţivnostníků. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.amsp.cz/kulaty-stul-ke-korupci> 20

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST ZKUŠENOSTI Z PRAXE Eurovision, a. s. Veveří 102 602 00 Brno Czech Republic Tel.: 539 050 600 Fax: 543 235 709 E-mail: info@eurovision-eu.com URL: www.eurovision-eu.com

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU Eurovision, a. s. Veveří 102 602 00 Brno Czech Republic Tel.: 539 050 600 Fax: 543 235 709 E-mail: info@eurovision-eu.com URL: www.eurovision-eu.com Karlovy

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Stařeč, 14. dubna 2011 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniku (MSP) je složena z podniků, které

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více