Podpora malého a středního podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora malého a středního podnikání"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Podpora malého a středního podnikání zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne vlastnoruční podpis autora 2

3 OBSAH 1. ÚVOD Zdůvodnění výběru tématu Cíl práce a její přínos TEORETICKÁ ČÁST Malé a střední podniky Vymezení definice Stav v sektoru MSP Vývoj malého a středního podnikání na území ČR Podpora malých a středních podniků Právní úprava v oblasti podpory MSP Druhy podpor podnikání PRAKTICKÁ ČÁST Analýza podpor v konkrétním malém či středním podniku Porovnání vyuţitých podpor v minulosti a nyní, potřeby a představy zkoumané společnosti Vyvození závěrů z dotazování ve společnosti Podpora pro malé a střední podniky - Návrhy na zlepšení stavu dle autora ZÁVĚR RÉSUMÉ SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK POUŢITÉ PRAMENY 45 3

4 1. Úvod 1.1 Zdůvodnění výběru tématu Téma podpory malého a středního podnikání je jistě tématem dotýkajícím se běţného denního ţivota statisíců obyvatel ČR. Malé a střední podnikání (dále jen MSP ) je jiţ na úrovni Evropské Unie povaţováno za páteřní sektor evropské ekonomiky, s důrazem kladeným na inovace, zaměstnanost, sociální integraci a kohezi. Stejně tak je chápáno i v ČR. Jako téma k bakalářské práci se problematika jeví jako sice rozsáhlá, ovšem velice zajímavá a dynamická, a i proto mne společně s praktickou pouţitelností oslovila. Při nadhledu nad tématem je zřejmá interdisciplinární povaha problematiky, jelikoţ podpora MSP zahrnuje jak prvky ekonomické, tak prvky právní či sociologické. A právě z důvodu rozsahu tématu a jeho interdisciplinární povahu, se zaměřím především na nepřímou formu podpory MSP, jiţ trochu méně na podporu formou přímou (zjistil jsem, ţe většina obdobných prací se obvykla zaměřuje na přímou podporu, především na dotace) a především na celkovou kvalitu analýzy s ohledem na návrhovou část mé práce. Jiţ v úvodu musím také zmínit aktuálnost tématu mé práce s ohledem na světovou ekonomickou krizi. Stav sektoru MSP bude zajisté hrát zásadní roli v ozdravování veřejných financí a přechodu ekonomiky z červených čísel k černým. Rozhodl jsem proto nejdříve zanalyzovat oblast jak malých a středních podnikatelů, tak i jejich podpor, a následně se pokusím na základě poznatků navrhnout pozitivní změny, k čemuţ mi pomůţe i praktická část mé práce. 1.2 Cíl práce a její přínos Cílem mé práce je analýza stávajícího stavu podpory MSP, která bude doplněna komparací vybraných oblastí. Oba tyto cíle se pak odrazí v návrhové části mé práce. Metodou mé práce bude nejprve analýza aktuálního stavu MSP a analýza podpory MSP, následně budu formou rozhovoru se společníky zkoumat obchodní společnost a na závěr provedu syntézu poznatků a vytvořím návrhy na zlepšení stavu podpory MSP. Pokusím se určit, kam by se měla podpora MSP - podpora páteřní části ekonomiky, ubírat. Svou práci rozděluji na část teoretickou a praktickou. V první teoretické části představím komplexní pohled na tematiku, s důrazem na definici základních pojmů, typové rozdělení jednotlivých podpor a právní rámec oblasti podpor MSP. V části druhé - praktické, provedu dotazování v konkrétní společnosti na jejich zkušenosti a poţadavky k podpoře podnikání MSP. Část z ní také věnuji vzešlým návrhům, a to jak pro zkoumanou společnost, tak i pro celkovou oblast podpory MSP. V práci 4

5 se budou prolínat různé aspekty podpory MSP, a to jak na úrovni Evropské Unie, tak na úrovni národní či krajské. Přínos práce bude spočívat právě v analýze současného stavu podpory MSP a ve vzešlých navrhovaných zlepšeních, zaloţených na poţadavcích samotných MSP, odborné veřejnosti a příslušných míst veřejné správy. V práci budu vycházet z veřejně dostupných dokumentů, statistik, analýz či dotazníků a průzkumů, a také z praktické části mojí práce, ve které se dotáţu na vyuţívání, dostupnost a znalost různých podpor MSP v konkrétní obchodní společnosti. 5

6 2. Teoretická část 2.1 Malé a střední podniky Vymezení definice Vzhledem ke vstupu České republiky do EU byla naším státem přijata definice malých a středních podniků uţívaná na území EU. Základ definice představují Nařízení Komise ES, a tak malí a střední podnikatelé musí při ţádosti o podporu z veřejných peněz naplňovat s platností od určitá definiční kritéria. Tato jsou obsaţena především v Doporučení Evropské Komise 2003/361/ES ze dne , dále také v Nařízení Komise ES č. 364/2004, které novelizovalo staré Nařízení Komise ES č. 70/2001. Tuto Unijní právní úpravu akceptuje i národní zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře MSP. Nejdříve k určení výrazu podnik - Podnikem se rozumí dle výše uvedené legislativy kaţdý subjekt, který vykonává hospodářskou činnost, a to bez ohledu na jeho právní formu. Těmito subjekty jsou zejména OSVČ, rodinné řemeslné podniky a jim podobné, obchodní společnosti či sdruţení, která běţně konají hospodářskou činnost. Mikropodniky, malé podniky a střední podniky, nám zmíněná legislativa vymezuje jako skupinu podniků, které: zaměstnávají méně neţ 250 osob jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur Dále je vymezen okruh podniků malých, jako podnikatelů, kteří zaměstnávají méně neţ 50 zaměstnanců a jejichţ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur. Jako poslední kategorie je vymezen mikropodnik, jako podnik zaměstnávající méně neţ 10 osob a jehoţ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur. Při zařazování do kategorie jsou podmínky posuzovány kumulativně. TABULKA Č. 1 KATEGORIE PODNIKŮ Počet zaměstnanců ZDROJ: ZPRACOVÁNO AUTOREM NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ KOMISE ES Č. 361/2003 Obrat, nebo ->>>>>> Aktiva společnosti Střední podnik < 250 < 50 milionů eur < 43 milionů eur Malý podnik < 50 < 10 milionů eur < 10 milionů eur Mikro podnik < 10 < 2 miliony eur < 2 miliony eur 6

7 2.1.2 Stav v sektoru MSP V probíhající ekonomické krizi, která přináší hospodářské problémy napříč globální ekonomikou, vzrostl ještě více význam úlohy malých a středních podniků. Malé a střední podnikání zaujímá nejen v naší ekonomice významné místo, je hnací silou podnikatelské sféry, podílí se tak na růstu hospodářství, vede k inovacím či k nárůstu konkurenceschopnosti, hraje rozhodující roli při tvorbě pracovních příleţitostí a obecně je faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje 1. Také aktuálním, a třeba i akutním problémem, je získávání provozního kapitálu. K tomuto lze říci, ţe Malé a střední podniky mají často potíže při získávání kapitálu, zejména rizikového kapitálu, nebo úvěrů, což je dáno mj. i omezenými možnostmi poskytnutí zajištění. Jejich omezené zdroje rovněž zmenšují možnosti jejich přístupu k informacím, zvláště o nových technologiích či potenciálních trzích. Je proto třeba iniciativ, které by ulehčily rozvoj hospodářské činnosti malých a středních podniků, přizpůsobily se jejich potřebám a přispěly tak k využití jejich potenciálu. 2 Je otázkou, nakolik se tyto proklamované iniciativy daří přenášet do reálného ţivota malých a středních podniků, obzvláště vzhledem k ekonomickému útlumu, který zajisté silně postihl především finanční sektor. V tomto ohledu chci podotknout, ţe dle mého názoru bylo do jisté míry výhodou ČR, ţe si bankovní krizí prošla na konci 90. let a Česká národní banka spolu s právní úpravou byla k finančním institucím více přísná, neţ jak tomu bylo v některých jiných státech nejen Evropské unie. Jako členové EU mají naše MSP nové moţnosti a podněty k rozvoji. Členství ČR v EU přináší podnikům možnost čerpat finance ze strukturálních fondů v programovacím období EU na léta V roce 2007 byly skončeny národní programy financované výhradně ze státního rozpočtu a nadále je finanční podpora malým a středním podnikům poskytována zejména ze strukturálních fondů EU 3. Přímé podpory malým a středním podnikatelům nejsou jediným nástrojem podpory podnikání. To je bezprostředně ovlivňováno především kvalitou podnikatelského prostředí. K tomu se vyjádřím obšírněji v dalších částech práce. 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. s. 2. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 2 Tamtéţ. s. 2 3 Tamtéţ. s. 2. 7

8 Za účelem popsání podnikatelského prostředí se inspiruji SWOT analýzou 4 vytvořenou na Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci jeho Koncepce podpory MSP na roky , kterou aktualizuji vzhledem k vývoji. TABULKA Č. 2 SWOT ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČR Silné stránky Slabé stránky - Tradice průmyslové a řemeslné výroby, včetně odborného školství. - Vytvořený systém nástrojů podpory MSP, existence specializovaných institucí na podporu podnikání - CzechInvest, CzechTrade, ČMZRB, Design centrum ČR, ČEB, EGAP, Informační místa pro podnikatele. - Geografická výhodnost území státu dostupnost významných trhů, tranzitní potenciál. - Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. - Dobrá telekomunikační infrastruktura. - Relativně vysoká kvalifikace a profesní adaptabilita pracovní síly. Příležitosti - Vytvoření dlouhodobé materiální základny pro vzdělávací a poradenské sluţby k rozvoji podnikání. - Posílení práv věřitelů a vytvoření podmínek pro konstruktivní postupy řešení insolvence podnikatelů i osob. - Zjednodušení komunikace podnikatelů se státní správou s vyuţitím informačních a komunikačních technologií. - Zjednodušování daňového systému. - Zvýšení nabídky rizikového kapitálu pro financování inovačně zaměřených projektů malých firem s velmi krátkou historií. - Sloţitý daňový systém, zejména z pohledu nejmenších podnikatelů a vysoké celkové daňové zatíţení zejména odvody na zdravotní a sociální pojištění. - Nízká efektivnost vymáhání práva. - Nedostatečně rozvinutý systém speciálních sluţeb (finančních, obchodních, technických apod.) pro mikro a malé podniky. - Omezené moţnosti národní ekonomiky pro vytvoření široce strukturovaného finančního trhu. - Administrativní náročnost při získávání přímých podpor pro podnikatele. - Nedostatečné propojení výzkumu a vývoje s podnikatelskou sférou. - Neexistence nástrojů podpory inovačně zaměřených projektů malých firem s velmi krátkou historií. - Relativně štědrý sociální systém s nedostatečným tlakem na část obyvatelstva k zapojení se do pracovního procesu. Hrozby - Nesladění postupů vlády a krajů v zaměření aktivit k podpoře podnikání. - Nevyváţená struktura přímých a nepřímých nástrojů podpory podnikání a priorit rozvoje MSP. - Nedostatečná implementační kapacita pro vyuţití zvýšeného rozsahu prostředků ze strukturálních fondů. 4 SWOT analýza je metoda, pomocí které je moţno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příleţitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy uţívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik. S její pomocí je moţné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu. Je součástí strategického plánování. Viz. [online] [cit ] <http://cs.wikipedia.org/wiki/swot> 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období , [online] [cit ]. s. 7. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 8

9 - Odstraňování dočasných administrativních bariér při pronikání tuzemských firem na trhy EU. - Rozšíření podpory MSP na některé dosud nepodporované činnosti. ZDROJ: ZPRACOVÁNO AUTOREM NA ZÁKLADĚ MPO - KONCEPCE PODPORY MSP NA ROKY Dalším významným ukazatelem o stavu malých a středních podniků v ČR je jejich konkurenceschopnost. Zde opět zaktualizuji SWOT analýzu Ministerstva průmyslu a obchodu 6 : TABULKA Č.3 SWOT ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI MSP V ČR Silné stránky - Obecné výhody MSP (pruţnost reakce na vývoj na trhu, znalost lokálních trhů). - Přizpůsobivost pracovní síly. - Vysoká motivace k výkonu u vlastníků firem. Příležitosti - Pronikání na nové části jednotného evropského trhu. - Rozvoj obchodu se státy východní Evropy a Asie, navázání na tradice dodávek investičního i spotřebního zboţí na perspektivní trhy. - Zvýšení spolupráce firem v oblastech společného zájmu v rámci nákupních, odbytových a kooperačních sítí a klastrů. - Zavádění a vyuţívání společných značek. - Širší vyuţívání podpůrných programů, zejména s vyuţitím prostředků EU. Slabé stránky - Nedostatečná kapitálová vybavenost, zejména malých a drobných podnikatelů a samostatně podnikajících fyzických osob. - Zastaralé technické vybavení části podniků, technologická zaostalost. - Nedostatek volných finančních prostředků podnikatelů k ochraně intelektuálního vlastnictví a průmyslových práv. - Málo vlastních značek, absence tradice firemní značky u podniků střední velikosti. - Zaostávání v oblasti designu. - Nedostatečná orientace v moţnostech podpory pro MSP. - Vysoká energetická náročnost výroby. - Převaha výroby s malou přidanou hodnotou. - Nízká produktivita práce oproti průměru EU. - Nedostatečný důraz na rozvoj lidských zdrojů. Hrozby - Nedostatečná podpora investičních aktivit MSP v porovnání s investičními pobídkami určenými pro realizaci velkých rozvojových projektů, zpravidla zahraničních firem. - Nedostatek pracovních sil vyučených v technických a řemeslných oborech. - Konkurence velkých firem. - Odchod vysoce kvalifikovaných pracovníků do zahraničí. - Pokračování v technickém a technologickém zaostávání podniků. 6 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období , [online] [cit ]. s. 9. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 9

10 - Rozvoj výzkumu a vývoje ve prospěch MSP. - Spolupráce MSP s vysokými školami a výzkumnými pracovišti. ZDROJ: ZPRACOVÁNO AUTOREM NA ZÁKLADĚ MPO - KONCEPCE PODPORY MSP NA ROKY Ze Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009, vypracované Ministerstvem průmyslu a obchodu, lze vyčíst tyto další charakteristické údaje českého malého a středního podnikání 7 : V ČR bylo ke konci roku 2009 evidováno celkem ţivnostenských oprávnění. Je zde oproti roku 2008 nárůst o ţivnostenských oprávnění (2,96 %). Ţivnostenské oprávnění získalo celkem podnikatelů, z toho bylo právnických osob a fyzických osob. Proti roku 2008 se celkový počet podnikatelů s ţivnostenským oprávněním zvýšil o , tj. o 2,9 %. Počet ţivnostenských oprávnění na 1000 obyvatel činil 276,05 oprávnění, přičemţ počet podnikatelů na 1000 obyvatel je 206,99. Na jednoho podnikatele tak připadá průměrně 1,33 ţivnostenského oprávnění. Dle ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost k v ČR celkem právnických a fyzických osob, z toho bylo MSP. Oproti roku 2008 je to pokles o MSP subjektů, tj. 5,2 %. U právnických osob MSP došlo k poklesu o subjektů (o 7,1 %), a to zejména v obchodu (o 10,2 %) a ve sluţbách (o 9,8 %). U fyzických osob došlo k poklesu o subjektů (o 4,7 %) na celkových podnikajících FO. Podíl MSP na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů byl 99,83 %. Pokud se zaměřím na další ekonomické ukazatele, musím jako první zmínit účast MSP na počtu podniků v ČR. MSP zaujímají většinový podíl, coţ ke konci roku 2009 představovalo 99,83 % na celkovém počtu podniků (stejný byl i podíl v roce 2008). V jednotlivých odvětvových činnostech se počty odlišují pouze částečně, ale u všech v následující tabulce zmíněných odvětvích je hodnota vyšší neţ 99 %. Jak následující tabulka ukazuje, nejvyšší podíl zaujímá pohostinství (99,96 %), které je těsně následováno stavebnictvím (99,95 %). 7 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. s. 5. Dostupné z <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu- podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> 10

11 TABULKA Č. 4: POČET EKONOMICKY AKTIVNÍCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Počet aktivních subjektů 2009 právnické os zaměstnanců fyzické osoby zaměstnanců celkem MSP podíl počtu MSP na celkovém počtu podniků v ČR (v %) průmysl ,41 stavebnictví ,95 Obchod ,91 pohostinství ,96 Doprava ,74 peněţnictví ,87 Sluţby ,92 komunikace ,84 zemědělství ,88 Celkem ,83 Zdroj: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/novematerialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> V zaměstnanosti se MSP podílí na celkovém počtu tohoto ukazatele v ČR vice neţ 62 %. V tabulce č. 2 můţeme na rozdíl od předešlé vidět větší rozdíly v jednotlivých odvětvových činnostech. Zřejmé je, ţe některá odvětví jsou více neţ jiná ovlivňována menšími podniky. Mezi ně lze řadit zemědělství, pohostinství či stavebnictví, a naopak v oblasti peněţnictví a dopravy se MSP na zaměstnanosti podílejí podstatně méně. TABULKA Č. 5: POČET ZAMĚSTNANCŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 2009 právnické os zaměstnanců Počet zaměstnanců (tis.) fyzické osoby zaměstnanců celkem MSP podíl zaměstnanců v MSP na celkovém počtu v ČR (v %) průmysl ,23 stavebnictví ,58 Obchod ,53 pohostinství ,29 doprava ,22 peněţnictví ,86 sluţby ,44 komunikace zemědělství ,78 89,66 Celkem ,33 Zdroj: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/novematerialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> 11

12 Pro srovnání vývoje počtu MSP v ČR pouţiji následující graf, který ukazuje vývoj počtu MSP v letech Z něj lze vyčíst, ţe v roce 1999 byl počet fyzických osob (FO) přibliţně šestkrát vyšší neţ počet právnických osob (PO). Ovšem během těchto deseti let docházelo k mírnému obratu, kdyţ PO sníţily rozdíl na čtyřnásobek a svůj počet tedy v podstatě zdvojnásobily na proti cca v roce Naopak co se týče FO, došlo k určité stagnaci. Od roku 2001, kdy došlo k rozsáhlému nárůstu těchto podnikatelů téměř o , se udrţují jejich počty víceméně na stejné úrovni, tj. kolem podnikatelů. Lze proto konstatovat, ţe na rozdíl od PO, u kterých dochází k postupnému a i pravidelnému nárůstu, FO vykazují v průběhu minulých šesti let pouze mírné odchylky od normálního počtu. V posledním roce je zřejmý negativní dopad ekonomické krize na počet MSP. GRAF Č. 1: VÝVOJ POČTU MSP V ČR V LETECH V ývoj počtu aktivních subjektů M SP v Č R v letech Počet M SP - právnické osoby Počet M SP-fyzické osoby Počet M SP celkem Zdroj: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/novematerialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> Z následující tabulky jasně vyplývá, ţe při zhruba stejné úrovni podílu počtu podniků se zvyšuje podíl investic, vývozu, dovozu a i účetní přidané hodnoty. Samotná čísla pak naznačují, jak podstatnou část ekonomiky ČR představuje právě sektor MSP, zvláště zdůrazňuji jejich podíl na HDP. 12

13 TABULKA Č.6: PODÍL MSP NA VYBRANÝCH MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELÍCH (V %) Ukazatel Počet podniků 99,78 99,80 99,71 99,81 99,85 99,81 99,84 99,85 99,84 99,84 99,83 Počet 57,91 58,84 59,42 59,73 61,34 61,63 61,48 61,63 61,76 61,62 61,52 zaměstnanců Výkony 53,03 53,63 51,53 51,44 52,46 52,79 52,29 52,42 52,94 51,90 51,53 Účetní přidaná 52,25 53,17 51,93 51,33 52,98 54,46 53,02 53,68 55,12 54,01 54,57 hodnota Mzdové náklady 53,93 54,57 54,42 55,72 55,82 55,90 55,61 55,88 56,03 56,06 55,90 Investice 41,53 41,06 40,48 37,81 44,52 49,88 51,43 52,57 55,33 55,78 56,00 Vývoz 36,25 36,54 36,15 35,74 34,16 34,0 34,3 40,7 45,2 45,41 46,04 Dovoz 48,84 50,74 49,43 47,12 50,33 49,8 52,5 54,7 56,3 54,45 56,01 HDP ,54 31,17 31,63 34,59 34,86 34,69 34,44 36,86 35,76 35,17 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008, Příloha- Statistika MSP. [online]. [cit ]. s. 1. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> V této části práce se musím zmínit o podle mého názoru podstatné iniciativě EU na poli podpory MSP. V červnu 2008 zveřejnila Evropská komise Sdělení "Evropský akt pro malé podniky" (Small Business Act for Europe, SBA), které představuje ucelený rámec pro politiku malých a středních podniků na úrovni EU a jejích členských států. Cílem SBA je zlepšit celkový přístup k podnikání, zakotvit princip mysli nejdříve na malé při tvorbě politik na všech úrovních v EU a systematicky podporovat konkurenceschopnost a růst MSP 8. Podle uplatňované zásady mysli nejdříve na malé Evropský akt pro malé podniky oslovuje EK a členské státy, aby vytvářely podmínky příznivé pro MSP. SBA se zaměřuje na zlepšování přístupu k financím, uplatňování lepší regulace a snižování administrativní zátěže podnikání, prohlubování vnitřního trhu, lepší přístup na trhy třetích zemí, podporu podnikání a podnikatelského vzdělávání a podporu inovací. 9 Evropský akt pro malé podniky zahrnuje deset všeobecných zásad platných pro přípravu a provádění politik na úrovni EU i členských států, soubor politických opatření pro Komisi a členské státy EU a také následujících několik legislativních návrhů. Závěrem tohoto oddílu, věnovaném stavu sektoru MSP v ČR, chci podotknout, ţe situace podnikatelů se podstatně zdramatizovala vývojem v posledních dvou letech, a to v důsledku globální hospodářské krize. Podnikatelé jsou nuceni ve větší míře řešit například provozní 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. s. 41. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 9 Tamtéţ. s

14 úvěry, musejí provádět i podstatnější restrukturalizace firemních aktivit apod. Situace vyţaduje vyšší ostraţitost, podnikatelé jsou nuceni s co největší znalostí a odpovědností k vlastní firmě i zaměstnancům rozhodovat o zásadních problémech existence, chtějí-li se doţít konce ekonomické globální recese. Na základě nových číselných údajů 10 z května 2010 je zřejmé, ţe počet MSP klesá, a to jak ve skupině osob fyzických, tak i osob právnických Vývoj malého a středního podnikání na území ČR Jiţ od počátku československé státnosti, takzvané První republiky, byl sektor tehdy takzvaných drobných podnikatelů podstatnou částí tehdejší ekonomiky. V První republice byl soukromý sektor a vlastně celý trţní systém na velice dobré úrovni. Tehdejší Československo patřilo k patnácti průmyslově nejrozvinutějším zemím světa. Tento vývoj byl přerušen druhou světovou válkou a následnou poválečnou socializací soukromých podnikatelů. Do vlády nastoupivší komunisté tvrdě a cílevědomě likvidovali soukromý sektor a trţní systém byl rozmetán. Proběhlo nechvalně známé znárodňování majetků, které vyvrcholilo v roce 1948 znárodněním podniků. Do té doby trţní hospodaření se změnilo v hospodaření plánované, ve kterém byly podmínky pro soukromé podnikání silně nevhodné. Po revolučním listopadu 1989 přišlo období transformace, reorganizace a restrukturalizace, revoluce přinesla velké změny. Novou a zásadní roli začal hrát soukromý sektor. O tom vypovídá i fakt, ţe v roce 1989 bylo registrovaných jen podniků, kdeţto v roce 1992 uţ přes milión podniků. K tomuto rozvoji přispěla porevoluční euforie a moţnost volného podnikání, jako přirozené moţnosti seberealizace a obţivy. Podstatnou částí provedené transformace byla i privatizace, ve které bylo v letech v oblasti takzvaných malých provozů převedeno na provozoven s hodnotou 33 mld. Kč. Takzvanou malou privatizací prošly zejména sektory sluţeb a stavebnictví, přičemţ byl zaloţen velký počet malých firem, podnikajících například ve stavebnictví, nebo v logistice (a právě takovou společnost budu zkoumat v praktické části této bakalářské práce). Logicky lze dovodit, ţe jak stoupal počet MSP, stoupal stejně tak i jejich podíl na celkové 10 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. 54 s. Dostupné z: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu- podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> 14

15 produkci ekonomiky a role MSP se stávala stále podstatnější pro společnost, a to z mnoha pohledů. Určitý pokles zatímního rychlého vývoje malých a středních podniků nastal kolem roku Pokles byl zapříčiněn vynucenou restriktivní politikou vlády, vysokým úročením podnikatelských úvěrů a také rostoucí inflací. V následujícím období docházelo k dalšímu rozvoji malého a středního podnikání u nás, přičemţ z dnešního pohledu je zřejmé, ţe na tom měl velkou zásluhu ekonomický cyklus, který byl zrovna na vrcholu, a ekonomika výrazně rostla. 2.2 Podpora malých a středních podniků Nyní se jiţ dostanu ke konkrétním podporám malého a středního podnikání, systematicky ho rozdělím a také se v úvodu budu věnovat právní úpravě a vlivu některých změn v právní úpravě podpor MSP Právní úprava v oblasti podpory MSP Vzhledem k tomu, ţe jsem jiţ velkou část podstatné legislativy zmínil v kapitole Definice MSP, provedu v této kapitole pouze stručný přehled legislativních předpisů vztahujících se k podpoře malého a středního podnikání v České republice. Musím konstatovat, ţe pokud bych povaţoval v této části za nutné vyjmenovat legislativu ovlivňující takzvanou nepřímou podporu podnikání, de facto podnikatelské prostředí a vůbec existenci podnikatelských subjektů, musel bych vyjmenovat značnou část našeho právního řádu, od předpisů práva finančního, obchodního a občanského, přes předpisy práva pracovního, práva sociálního zabezpečení, aţ po předpisy správní či trestní. Nesměl bych také opomenout předpisy práva Evropské Unie. Ambice na tuto enumeraci nemám, proto se omezím na základní předpisy, hlavně pak na dokumenty k podporám přímým. Přehled: 1. Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře MSP ve znění pozdějších předpisů 2. Doporučení Evropské Komise 2003/361/ES 3. Nařízení Komise ES č. 364/ A další, a to především jednotlivé podmínky u dotovaných programů vybrané podstatné legislativní změny v oblasti podpory MSP v ČR Obecně lze říci, ţe malí a střední podnikatelé jsou velice citliví na změny zákonů, které jejich podnikání ovlivňují. V této kapitole uvedu několik legislativních změn, na kterých budu 15

16 tento fakt dokumentovat, především se zaměřím na změny v oblasti sniţování administrativního zatíţení 1. Novela ţivnostenského zákona (účinná od 1. července 2008) - došlo ke zjednodušení a urychlení procesu vzniku ţivnostenských oprávnění a usnadnil se vstup do podnikání zejména malým a začínajícím podnikatelům. 2. Portál zdravotních pojišťoven jedná se o jednotný a otevřený systém, který umoţňuje automatizovaný přístup při komunikaci se zdravotními pojišťovnami. 3. Datové schránky vedou ke zlepšení a zjednodušení komunikace společností se státní správou a soudy, prozatím trpí řadou porodních bolestí 4. Změny sniţující administrativní zatíţení, např.: 11 novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, díky níţ došlo, mimo jiné, ke sníţení počtu částí tiskopisů pro uplatňování nároku na výplatu nemocenského a ošetřovného a sníţení frekvence jejich zasílání. Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti kterou byly od zrušeny nebo zredukovány některé administrativní povinnosti. Zákon č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích - Došlo ke sníţení administrativní zátěţe té části podnikatelů, kteří podnikají v energetice, zejména u ţadatelů o licenci na výrobu elektrické energie s výkonem do 200 kw Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční - Předmětem nové právní úpravy je zjednodušený systém pro sníţení sazeb daně zaloţený na datu první registrace vozidel, které je jiţ údajem snadno dostupným z technických průkazů silničních vozidel. Sníţení sazby daně v rozmezí 48 %, 40 % a 25 % je moţno vyuţívat aţ po dobu 108 kalendářních měsíců. Novým systémem pro sníţení sazeb daně se jiţ od zdaňovacího období roku 2008 výrazně sníţila administrativní náročnost na výběr daně, jak na straně poplatníků, tak i správců daně a zpřehlednil se systém sníţení daně, včetně vyplňování formulářů daňových přiznání. K dalšímu sniţování administrativní zátěţe dále dochází počínaje zdaňovacím obdobím roku 11 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. [cit ]. 54 s. Dostupné z: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu- podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/ zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-a-jeho-podpore-v-roce-2009-t aspx> 16

17 2009 podstatným rozšířením okruhu ekologických vozidel osvobozených od daně silniční, která vyuţívají ke svému pohonu řadu alternativních paliv, a také sníţením sazby daně v rozmezí 100 %, resp. 48 % u právnických a fyzických osob, které nepouţívají silniční vozidla k podnikání nebo přímé souvislosti s podnikáním. Dalším krokem ke sníţení administrativní zátěţe je moţnost zpracování daňového přiznání v elektronické podobě. Elektronický způsob podání daňového přiznání značně zjednodušuje a urychluje jeho zpracování. 5. Závěrem jeden projekt - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (projekt byl spuštěn 1. dubna 2008) - projekt má pozitivní dopad na podnikatelské prostředí a pro podnikatele, který se zúčastní, nepřináší ţádné finanční náklady Druhy podpor podnikání Při rozdělení jsem vycházel z mě známého faktu, ţe podpora se dle formy dělí na podporu přímou a nepřímou, a dále ţe dle prostoru ji lze rozdělit na unijní, národní, a krajskou či obecní. Tuto domněnku jsem si potvrdil. 12 Následně jsem ještě zjistil, ţe se podpora dá také posuzovat z pohledu její speciality, a to si na všeobecnou, a na speciální. 13 formální členění- podpora přímá a nepřímá Nejčastější a nejobjemnější část v pomyslném dělení druhů podpory podnikání. Zatímco u podpory přímé dochází často k diskuzím o jejím směru či správnosti, naproti tomu o podpoře nepřímé se tolik nepochybuje. Nepřímou podporou podnikání se obecně nazývá snaha státu o maximální zefektivnění a funkčnost podnikatelského prostředí, tj. vytvoření jasných a pokud moţno jednoduchých podmínek pro podnikání. Jde o zjednodušování administrativy a byrokracie pomocí úprav v legislativě, zakládání poradenských center nebo webových portálů, daňový systém, pracovněprávní vztahy, obecnou podporu konkurenceschopnosti apod. Přímou podporu pak představují takové projevy podpory, při kterých dochází k přímému poskytnutí finančních prostředků. Sem patří několik úrovní přímých podpor, od Euro-unijní, přes národní aţ po úroveň municipalit. 12 MALACH, A. a kol.: Jak podnikat po vstupu do EU, 2005, s KLÍMOVÁ,V.: Regionální podpora podnikání, s

18 Nepřímé podpory K tématu nepřímé podpory MSP vypovídá mnohé koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu na léta 2007 aţ 2013, ve které je k podnikatelskému prostředí uváděno toto: Malí a střední podnikatele jsou vysoce citliví na kvalitu podnikatelského prostředí. Podnikatelské prostředí je tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti legislativy, v oblasti institucionální infrastruktury a v oblasti fungování trhů. Na vytváření podnikatelského prostředí se podílejí zejména státní orgány reprezentované zákonodárnými sbory a ministerstvy a jim na roveň postavenými orgány státní správy, státem zřízené nebo státem podporované instituce a agentury, soudy, orgány veřejné samosprávy, vzdělávací zařízení všech typů, výzkumná a vývojová pracoviště, subjekty působící v oblasti peněžnictví, banky, pojišťovny, instituce kapitálového trhu, leasingové společnosti, podnikatelská samospráva (komory, svazy, asociace, spolky a další) a poradenské, zprostředkovatelské a obdobné organizace, ale také tržní subjekty - reální a potenciální konkurenti a reální a potenciální kooperační partneři. 14 Dle výše zmiňované Koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu, se podnikatelské prostředí České republiky, ve kterém působí malí a střední podnikatelé po vstupu České republiky do Evropské unie, vyznačuje těmito hlavními rysy 15 : relativně vysokou mírou otevřenosti ekonomiky, která se prohloubila vstupem do Evropské unie, vysokou mírou ochrany zaměstnanců při ukončování pracovního poměru omezující pruţnou reakci na vývoj trhu, omezeným kapitálovým trhem a chybějícím kapitálovým trhem pro společnosti mimo hlavní trh, konsolidovaným bankovním sektorem a leasingovým trhem s rostoucí nabídkou produktů pro malé a střední podnikatele, chybějícími nástroji pro financování vysoce inovativních projektů menších podnikatelů s kratší historií, zlepšujícími se moţnostmi vymahatelnosti práva a rostoucím rozsahem informací o úvěrové historii dluţníků, avšak se zatím přetrvávající poměrně dlouhou dobou potřebnou k vymáhání pohledávek, 14 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz> 15 Tamtéţ 18

19 jiţ poměrně vyspělým a propracovaným systémem institucí a nástrojů pro poskytování přímých a nepřímých podpor pro malé a střední podnikatele s vysokým podílem veřejných prostředků vyuţívaných pro nepřímé formy podpory, převaţujícím podílem dotací jako nástroje přímé podpory a poměrně administrativně náročnými procedurami pro získání a vyplácení většiny typů podpor, vytvořením a rozvojem nezbytných struktur pro čerpání prostředků z evropských fondů a rostoucí zkušeností v této oblasti, přílivem zahraničních investic generujících poptávku po subdodavatelích zvyšujících kupní sílu v regionech jejich realizace a vytvářejících rostoucí trhy pro terciární obory činnosti zejména obchod a sluţby, zlepšující se nabídkou průmyslových zón na zelené louce a dalších vhodných podnikatelských nemovitostí a nedostatečným vyuţitím jiţ dříve vzniklých, nyní však nevyuţívaných a zanedbaných produktivních ploch, nedostatečnou infrastrukturou k usnadnění přenosů výsledků výzkumu vývoje do komerčního vyuţití. Osobně jsem přesvědčen o tom, ţe podpoře nepřímé, tedy v podstatě zlepšování podnikatelského prostředí, není věnována v ČR dostatečná pozornost. O tom proč je tomu tak můţe vypovědět nejen několik průzkumů, realizovaných Asociací malých a středních podniků a ţivnostníků ČR (AMSP). V nich se respondenti (majitelé MSP) vyjádřili například o korupci v ČR, přičemţ 60 % respondentů uvedlo svůj názor, ţe veřejnou zakázku nelze, či spíše nelze, získat bez poskytnutí provize či úplatku. Také vyplynulo, jak hluboce je korupce v lidech zakořeněna. Svědčí o tom skutečnost, ţe vnímají jako korupční jednání v podstatě jeho nejkřiklavější formy, tj. úplatek a poskytování poţitků, nikoli však v takové míře např. poskytování provize ze získané zakázky, které více neţ třetina dotazovaných povaţuje za jiţ běţnou praxi v podnikání 16. Na vysokou míru korupce upozorňuje ve svých zprávách také organizace Transparency International v ČR. 17 Jako reakce na výsledek výzkumu AMSP k tématu korupce v ČR, byl uspořádán tzv. kulatý diskusní stůl. Nad ním se sešli zástupci AMSP, Transparency International 16 Kulatý stůl ke korupci. Asociace malých a středních podniků a ţivnostníků. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.amsp.cz/kulaty-stul-ke-korupci> 17 Transparency International v ČR, CPI Index tj. Index vnímání korupce, více výzkumů z činnosti této organizace dostupných z URL < 19

20 v ČR, Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, a také představitelé relevantních politických stran. Diskutující u Kulatého stolu se shodli na některých závěrech k omezení korupčního prostředí 18 : 1. Jasná vlastnická struktura uchazeče o veřejnou zakázku 2. Obchodní podmínky by měly být zveřejňovány na internetu, a to v celém procesu (cena okamţitě po otevření obálek, průběh výběrového řízení, podpis smluv apod.) 3. K omezení korupce by vedlo i větší vyuţívání stávajícího zákona o finanční kontrole ze strany ministerstev 4. Přínosem by bylo posílení pravomocí NKÚ pro kontrolu nejen státního, ale i veřejného sektoru Diskutující zmínili mj. tyto okruhy problémů spojených s korupcí: celkově korupci napomáhá nestabilní právní a podnikatelské prostředí, problém je uţ v zadávacím procesu veřejných zakázek, velmi nízký počet šetřených korupčních případů a jejich dořešení, chybí vnitřní pravidla kontroly v jednotlivých úřadech, chybí funkční zákon o veřejné sluţbě, chybí kontrola krajů, Další vzniklé návrhy na omezení korupce: Veškerá pravidla budou fungovat, a to bez výjimek, V posledním kole výběrového řízení musejí být minimálně 3 uchazeči, pokud je jejich počet menší, musí být vyhlášeno znovu, Losování u posledního rozhodovacího senátu, Zpřísnění a zpřesnění procesu pro zadávací dokumentaci, Centralizace nákupů ve státní sféře, Půlroční zpráva Ministerstva financí o všech realizovaných veřejných zakázkách v ČR včetně krajů a samospráv, V rámci diskuse údajně padl i návrh, aby malé a střední podniky v rámci výběrových řízení u veřejných zakázek nemusely překládat všechny dokumenty, které jsou dostupné v databázích úřadů, ale pouze čestné prohlášení. Vše by následně doloţil jen vítěz. 18 Kulatý stůl ke korupci. Asociace malých a středních podniků a ţivnostníků. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.amsp.cz/kulaty-stul-ke-korupci> 20

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST ZKUŠENOSTI Z PRAXE Eurovision, a. s. Veveří 102 602 00 Brno Czech Republic Tel.: 539 050 600 Fax: 543 235 709 E-mail: info@eurovision-eu.com URL: www.eurovision-eu.com

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU Eurovision, a. s. Veveří 102 602 00 Brno Czech Republic Tel.: 539 050 600 Fax: 543 235 709 E-mail: info@eurovision-eu.com URL: www.eurovision-eu.com Karlovy

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014 JAK FUNGUJE DOTAČNÍ ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ? Definování výdajů do KP z evropského rozpočtu (336 mld. EUR) Cíl 1 Investice pro růst a

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více