78-42-M/003 Pedagogické lyceum RUSKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "78-42-M/003 Pedagogické lyceum RUSKÝ JAZYK"

Transkript

1 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost PRÁVO M/001 Veřejnosprávní činnost VEŘEJNÁ SPRÁVA Základní právní pojmy Ústavní právo Ústava České republiky Právní ochrana lidských práv Věcná práva v občanském právu hmotném Úprava dědického práva Občanské právo závazkové Občanské právo procesní Právo duševního vlastnictví Rodinné právo manželství, rodinněprávní vztahy Rodinné právo ochrana práv dítěte Pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku Odměňování, pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a kolektivní vyjednávání Skončení pracovního poměru a otázky související Obchodní společnosti podle obchodního zákoníku Závazkové vztahy v obchodním právu Živnostenské podnikání Trestní právo hmotné, trestný čin, skutková podstata trestného činu Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin, tresty a ochranná opatření Trestní právo procesní Mezinárodní právo Evropský integrační proces a Evropská unie Finanční právo Správní právo v systému práva České republiky Právo sociálního zabezpečení Organizace soudnictví, notářství, advokacie, státní zastupitelství a soukromí exekutoři Formy realizace veřejné správy a jejich struktura Vymezení pojmu veřejné správy a její členění Organizace veřejné správy a její orgány Záruky zákonnosti ve veřejné správě Základní vymezení správního práva a jeho význam pro veřejnou správu Obecní zřízení a orgány územní správy s všeobecnou působností Správní trestání a přestupkové řízení Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva, komunikace a styk s občany Správa zaměstnanosti Právo sdružovací a shromažďovací, archivnictví a statut státního úředníka Krajské zřízení Územní plánování Správa zdravotnictví a všeobecné zdravotní pojištění Stavební řád Správa sociálního zabezpečení a sociální péče Správa kultury Živnostenská správa Správa školství Správa na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny Správa policie Správa na úseku katastru nemovitostí Správa obrany státu Základní pojmy správního řízení Průběh správního řízení před rozhodnutím Rozhodnutí ve správním řízení a opravné prostředky, exekuce

2 75-41-M/004 Sociálněsprávní činnost PRÁVO M/004 Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Základní právní pojmy Ústavní právo Ústava České republiky Právní ochrana lidských práv Věcná práva v občanském právu hmotném Úprava dědického práva Občanské právo závazkové Občanské právo procesní Právo duševního vlastnictví Rodinné právo manželství, rodinněprávní vztahy Rodinné právo ochrana práv dítěte Pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku Odměňování, pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a kolektivní vyjednávání Skončení pracovního poměru a otázky související Obchodní společnosti podle obchodního zákoníku Závazkové vztahy v obchodním právu Živnostenské podnikání Trestní právo hmotné, trestný čin, skutková podstata trestného činu Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin, tresty a ochranná opatření Trestní právo procesní Mezinárodní právo Evropský integrační proces a Evropská unie Finanční právo Správní právo v systému práva České republiky Právo sociálního zabezpečení Právo neziskových organizací Základní charakteristika sociální politiky Blahobyt a chudoba v sociální politice Rodinná politika Politika zaměstnanosti Politika ve sféře bydlení Vzdělávací politika Zdravotní politika Sociálně právní ochrana dětí Sociální práce, zásady jednání s klienty, etický kodex Individuální sociální práce Náhradní rodinná péče Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Sociální péče o občany se závislostmi Sociální péče o seniory Sociální péče o jedince v sociální krizi Krizová intervence Systém sociální péče o rodinu Organizace a řízení sociální pomoci Sociální péče o zdravotně postižené občany Pojistné na sociální zabezpečení Důchodové pojištění Starobní důchod Invalidní důchody Pozůstalostní důchody Řízení o přiznání důchodu Státní sociální podpora Dávky státní sociální podpory nezávislé na příjmu rodiny Nemocenské pojištění jako součást sociálního pojištění Dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství Dávky poskytované v hmotné nouzi

3 75-41-M/003 Pečovatelská činnost PEČOVATELSTVÍ M/003 Pečovatelská činnost PSYCHOLOGIE Organizace a řízení sociální péče Sociální péče o rodinu Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Sociální péče o zdravotně postižené občany Sociální péče o seniory Sociální péče o jedince v sociální krizi Sociální péče o občany se závislostmi Sociální práce, zásady jednání s klientem, etický kodex Individuální sociální práce Krizová intervence Ošetřovací jednotka, lůžko a jeho pomocná zařízení Sledování základních fyziologických funkcí Péče o nemocné na lůžku, komplikace a jejich prevence Stáří a stárnutí Zásady 1. pomoci, kardiopulmonální resuscitace Trávicí soustava, trávení Výživa, stravování Pohybová a opěrná soustava Dýchací soustava, dýchání Oběhový systém Tkáně, krev, chorobné změny v tkáních Nervová soustava Močové ústrojí, pohlavní soustava muže Pohlavní soustava ženy, vývoj zárodku a plodu, porod Endokrinní systém, imunita Epidemiologie, infekční choroby Zdraví, nemoc, smrt, nádorová onemocnění Definice, cíle a úkoly zdravotní tělesné výchovy Význam a metody zdravotní tělesné výchovy Hybná soustava Psychologie jako věda Psychické procesy poznávací: čití, vnímání, představivost Myšlení a řeč, pozornost Paměť, emoce, vůle Psychologie učení Psychologie osobnosti Výkonové, seberegulační a dynamické vlastnosti osobnosti Náročné životní situace Sociální psychologie, socializace Sociální interakce Sociální skupiny Duševní zdraví a duševní poruchy Neurotické poruchy, afektivní poruchy, schizofrenie, psychoreaktivní poruchy Sociálně patologické jevy Závislosti Vývojová psychologie Psychický vývoj jedince od batolete po dospělost Psychologie nemocných, stáří a smrt Úvod do studia pedagogiky Činitelé výchovy Speciální pedagogika Historický vývoj pedagogických ideí, historie péče o osoby s postižením Vývojové zvláštnosti v dětském věku jedinci s dílčími deficity Kombinované vady a chronická onemocnění Somatopedie Surdopedie Optopedie Logopedie Psychopedie Etopedie

4 78-42-M/003 Pedagogické lyceum PEDAGOGIKA Úvod do studia pedagogiky Obecná pedagogika Činitelé výchovy Dějiny pedagogiky J. A. Komenský, pedagogické principy Školství v českých zemích Sociální pedagogika Ohrožené děti Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Způsoby zneužívání dětí Sociologie výchovy Didaktika Speciální pedagogika Speciální pedagogika parciální nedostatky Novodobé pedagogické směry současnosti Psychologie jako věda, psychologické disciplíny a metody Psychické procesy poznávací: čití, vnímání, představivost, myšlení a řeč Psychické procesy poznávací: paměť a pozornost, psychické procesy citové a volní Psychologie osobnosti: osobnost a její utváření, aktivačně motivační a vztahově postojové vlastnosti osobnosti Výkonové, seberegulační a dynamické vlastnosti osobnosti Náročné životní situace Sociální psychologie: socializace Sociální interakce: sociální percepce a komunikace Sociální skupina Sociálně patologické jevy Závislosti Vývojová psychologie: období prenatální až pubescence Psychologie adolescence, dospělosti a stáří Psychologie učení Pedagogická psychologie M/003 Pedagogické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Rodinný život Vztahy mezi lidmi Svátky Práva a povinnosti Denní režim Volný čas Koníčky, záliby Sport Kulturní život Kino, divadlo Hudba Četba Televize Zaměstnání a brigády Bydlení Cestování Dovolená Plány na prázdniny Nákupy Oblečení, móda Jídlo Zdraví a životní styl U lékaře Roční období, počasí Ekologie M/003 Pedagogické lyceum RUSKÝ JAZYK Osobní charakteristika Rodina Domov a bydlení Domácnost, domácí práce Každodenní život Škola Školství Sport Kultura a umění Volný čas Mezilidské vztahy Cestování Doprava Zdraví Stravování Jídlo Nákupy, móda Práce a povolání Prostředky komunikace Služby Sdělovací prostředky Zvyky a tradice Život v současné společnosti Zeměpis a příroda Životní prostředí

5 78-42-M/003 Pedagogické lyceum TĚLESNÁ VÝCHOVA Vývoj systémů tělesné kultury (počátky civilizace, Čína, Indie, Egypt, Mezopotámie, Kréta), tělesná kultura a výchova antického Řecka a Říma. Tělesná kultura středověku (tělesná výchova rytířů, systém sedmi rytířských ctností, turnaje a turnajové hry, tělesná cvičení vesnického lidu a měšťanstva) Humanismus a tělesná výchova (v Itálii, Francii a Anglii, Jan Ámos Komenský) Starořecké olympiády (první olympijské hry, disciplíny, zánik), vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí (vznik moderních OH, zakladatel, zásady OH, symboly OH, slavní olympionici, MOV, zimní a letní OH, význam OH) Dělnická tělovýchova, dětské a mládežnické hnutí (dělnická tělocvičná a sportovní sdružení, Sokol, Orel, skauting, woodcraft, YMKA, YWKA, významné osobnosti naší tělovýchovy) Zdravotní oslabení (charakteristika zdravotní tělesné výchovy, 4 zdravotní skupiny, léčebná tělesná výchova, cíle a úkoly ZTV, prostředky a činnosti, správné držení těla, vyšetřování hybného systému, oslabení páteře. Školní tělesná výchova (vyučovací jednotka TV, vyučovací zásady a postupy v TV, vyučovací metody, hlavní a specifické didaktické formy práce, systém školní tělesné výchovy) Sport (charakteristika, historie sportu, druhy, kategorie, amatérismum x profesionalismus, zdravotní výhody x nevýhody, nedovolené prostředky doping, možnosti sportování v Plzni) Sportovní hry (charakteristika her obecně, historie a pravidla volejbalu, basketbalu, házené, fotbalu, základy nácviku herních dovedností) Individuální sporty (charakteristika, rozdíl mezi kolektivním a individuálním sportem, druhy sportů a soutěže, které se v jednotlivých sportech pořádají, pravidla jednotlivých sportů, výhody, nevýhody) Plavání (technika a metodika nácviku jednotlivých plaveckých způsobů, možnosti plavání v Plzni, pomůcky pro výuku, bezpečnost při plavání, další vodní sporty a aktivity) Zimní sporty ( druhy zimních sportů, technika a metodika sjezdového lyžování, běžeckého lyžování, snowboardingu, osobnosti světového a českého lyžování) Lehká atletika (historie, charakteristika soutěže, pravidla a metodika jednotlivých atletických disciplín) Gymnastika (druhy gymnastiky, SG žen a mužů, disciplíny ve SG a jejich charakteristika, pravidla gymnastiky, soutěže) Netradiční sporty a sportovní hry (charakteristika, rozdělení, pravidla jednotlivých her a sportů) Didaktika rozvoje pohybových schopností ve školní TV (rozdělení PS, charakteristika jednotlivých PS, metody rozvoje, testování ve školní TV) Turistika (druhy turistiky, vybavení, zásady, řešení krizových situací, taktické chování na túře, při bouřce, špatném počasí, pojem aklimatizace, jiné rekreační pohybové aktivity) Anatomie a fyziologie soustavy opěrné Anatomie a fyziologie soustavy pohybové Anatomie a fyziologie soustavy oběhové Anatomie a fyziologie soustavy dýchací Anatomie a fyziologie soustavy nervové Ontogenetický vývoj První pomoc, zdravý životní styl

6 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ PROCESY (zam-knihovnictví) V maturitních otázkách je zahrnuto učivo předmětů IP a DU. Knihovna jako systém. Prvky, procesy a okolí informačního systému. Současné knihovnictví. Význam umění a jeho druhy. Typologie tradičních druhů dokumentů jako informačních nosičů. Kniha a periodikum, rozbor a vydavatelská úprava. Pravěké umění. Typologie netradičních typů dokumentů jako informačních nosičů (normy, patenty, mapy, grafika ). Egyptské umění. Informační fond, profilace a aktualizace, druhy dokumentačních fondů. Mezinárodní číslování dokumentů. Umění oblasti Mezopotámie. Akvizice - zdroje akvizice a způsoby získávání dokumentů. Asijské umění Indie, Čína, Japonsko. Evidence knihovního fondu, přírůstkový seznam. Cesta dokumentu a záznamu v knihovně. Antické umění Řecko, Řím. Organizace fondů způsoby stavění, zpřístupnění fondů, skladování dokumentů, moderní knihovna (budova). Nejstarší křesťanské umění. Ochrana knihovního fondu. Románský sloh. Sekundární informační prameny, druhy katalogů a bibliografií. Gotika. Katalogizace a katalogizační pravidla, jejich vznik a vývoj. Renesance. Popisné údaje monografií, bloky popisných údajů, prameny popisu. Baroko. Soupisné údaje charakteristika, použití, druhy záhlaví, problémy. Lidové umění. Analytický a víceúrovňový popis, katalogizační výstupy. Rokoko. Automatizované knihovnické systémy. Informační procesy v AKS, výhody a nevýhody, praxe. Klasicismus. Obsahová analýza dokumentu, prameny OA, tvorba a výstupy. Věcné pořádání informací. Romantismus. Selekční jazyky, typologie. Prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky, notace. Realismus. Historický vývoj systematických selekčních jazyků, jejich výhody a nevýhody. Imresionismus, pointilismus. Vývoj a využití DDT a MDT; MDT jako nejpoužívanější věcné třídění. Zakladatelé moderního umění. Prekoordinované numerické a alfanumerické selekční jazyky (třídění norem a patentů, rubrikátory, BSO, třídění LoC). Secese. Postkoordinovaná alfanumerická třídění (Ranganathan, Bliss). Deskriptory a tezaury. Fauvismus, expresionismus, abstraktní malířství. Předmětové selekční jazyky, historický vývoj, předmětová hesla, heslář. Kubismus. Tvorba a druhy předmětových hesel, jejich současné využití. Futurismus, konstruktivismus. Knihovní a informační věda, rotované a citační rejstříky. Funkcionalismus, Bauhaus. Klíčová slova, automatické indexování, fulltext, databáze, současné vyhledávání informací. Dadaismus, surrealismus. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: seriálů, výzkumných a cestovních zpráv, patentů a norem. České umění 1.pol. 20. století. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: hudebnin, kartografických materiálů. České umění 2. poloviny 20. století. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: vizuální a audiovizuální dokumenty. Světová architektura po 2. světové válce. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: audiální, strojové a elektronické dokumenty. Informel, geometrická abstrakce, pop-art. Systém odkazů v informační praxi (identifikační i věcný popis, databáze, vyhledávače), komplikovaná záhlaví, soubory autorit. Konceptuální umění, postmodernismus. Vybrané typy českých a zahraničních AKS, jejich užití a porovnání, současné problémy práce s informacemi. Významné světové a české galerie, nejvýznamnější muzea umění. (Součástí každého maturitního okruhu z předmětu Dějiny umění je určení obrazových ukázek a vysvětlení odborných termínů.)

7 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ PROCESY (zam-archivnictví) V maturitních tématech je zahrnuto učivo předmětů IP, UA a AD. Knihovna jako systém. Prvky, procesy a okolí informačního systému. Současné knihovnictví. Archiv a jeho pojem, funkce archivu, jeho odlišnost od knihoven a muzeí, správní archiv, archivář. Typologie tradičních typů dokumentů jako informačních nosičů. Kniha a periodikum, rozbor a vydavatelská úprava. Pomocné vědy historické a jejich význam pro práci archiváře. Typologie netradičních druhů dokumentů jako informačních nosičů (normy, patenty, mapy, grafika ). Základy paleografie, psací látky a psací náčiní. Informační fond, profilace a aktualizace, druhy dokumentačních fondů. Mezinárodní číslování dokumentů. Druhy a vývojové etapy latinského písma. Akvizice - zdroje akvizice a způsoby získávání dokumentů. Základy diplomatiky - listina, list. Evidence knihovního fondu, přírůstkový seznam. Cesta dokumentu a záznamu v knihovně. Diplomatický materiál zemské desky, urbář, matriky. Organizace fondů - způsoby stavění, zpřístupnění fondů, skladování dokumentů moderní knihovna (budova). Uplatnění pečetí a jejich právní platnost, popis pečeti, pečetidla. Ochrana knihovního fondu. Části erbu, hlavní zásady erbovního práva. Sekundární informační prameny, druhy katalogů a bibliografií. Chronologie kalendáře a způsoby datace používané na našem území. Katalogizace a katalogizační pravidla, jejich vznik a vývoj. Genealogie, její prameny, základní pojmy, historická metrologie. Popisné údaje monografií, bloky popisných údajů, prameny popisu. Numizmatika, popis mincí, vývoj měny na našem území. Soupisné údaje charakteristika, použití, druhy záhlaví, problémy (příklady). Archiválie, kritéria jejich výběru, druhy archiválií, archiválie podle diplomatických kategorií. Analytický a víceúrovňový popis, katalogizační výstupy. Archivní soubory fondy, sbírky, manipulace. Národní archivní dědictví, kategorizace archiválií. Automatizované knihovnické systémy. Informační procesy v AKS, výhody a nevýhody, praxe. Archivní síť v České republice, typy archivů, jejich působnost, úkoly. Obsahová analýza dokumentu, prameny OA, tvorba a výstupy. Věcné pořádání informací. Provenienční a pertinenční princip, Česká archivní společnost, Český korunní archiv, Mezinárodní archivní rada. Selekční jazyky, typologie. Prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky, notace. Práce archiváře v průběhu skartačního řízení, základní etapy skartace. Historický vývoj systematických selekčních jazyků, jejich výhody a nevýhody. Předávání archiválií do péče archivu, výběr archiválií mimo skartační řízení. Vývoj a využití DDT a MDT, MDT jako nejpoužívanější věcné třídění. Metodika hodnocení dokumentů, třídění a pořádání archiválií. Prekoordinované numerické a alfanumerické selekční jazyky (třídění norem a patentů, rubrikátory, BSO, třídění LoC). Systém vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví, evidence archiválií v archivu. Postkoordinovaná alfanumerická třídění (Ranganathan, Bliss). Deskriptory a tezaury. Pravidla zpracovávání archivního fondu původce fondu, vnitřní struktura fondu, osobní fondy. Předmětové selekční jazyky, historický vývoj, předmětová hesla, heslář. Pravidla zpracovávání archivního fondu tvorba názvu fondu. Tvorba a druhy předmětových hesel, jejich současné využití. Pravidla zpracovávání archivního fondu časové rozpětí a kvantitativní rozsah fondu. Knihovní a informační věda, rotované a citační rejstříky. Druhy archivních pomůcek. Klíčová slova, automatické indexování, fulltext, databáze, současné vyhledávání informací.umístění a vnitřní členění archivních budov, depozitář. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: seriálů, výzkumných a

8 cestovních zpráv, patentů a norem (s praktickou ukázkou). Fyzická péče o archiválie, jejich životnost; konzervace a restaurace archiválií. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: hudebnin, kartografických materiálů. Systémy ukládání archiválií, ochranné obaly. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: vizuální a audiovizuální dokumenty. Ochrana archiválií, edice. Identifikační záznamy speciálních druhů dokumentů: audiální, strojové a elektronické dokumenty. Manipulace s archiváliemi, základní podmínky jejich vystavování. Systém odkazů v informační praxi (identifikační i věcný popis, databáze, vyhledávače), komplikovaná záhlaví, soubory autorit. Digitalizace archiválií, Monasterium, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie Vybrané typy českých a zahraničních AKS, jejich užití a porovnání, současné problémy práce s informacemi. Využívání archiválií, povinnosti a práva badatele, badatelna.

9 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (zam-archivnictví) V maturitních tématech je zahrnuto učivo předmětů IS a SPI. Etapy vývoje lidské komunikace. Počátky písemné komunikace. Psací látky, psací nástroje. Středověká knižní kultura psací látky, knižní vazba a výzdoba. Rukopisné památky u nás i ve světě. Vynález a šíření knihtisku ve světě, význam tištěné knihy. Tiskové techniky. Naše prvotisky, rozvoj tisku u nás do doby národního obrození, vč. bratrských tiskáren a doby pobělohorské. Vývoj a počátky knihoven ve starověku. Typy knihoven ve středověku. Historie knihoven a knižní kultury na našem území od počátku do vynálezu knihtisku. Vývoj kulturních institucí v novověku. Sálové knihovny. První veřejné a národní knihovny. Knižní kultura ve světě významná nakladatelství od renesance po současnost.. Význam Velké francouzské revoluce pro knihovnictví. Knihovnictví v angloamerické oblasti. Významné světové knihovny současnosti. Vývoj knihoven a knihovnictví u nás v 19. a ve 20. stol. Vývoj naší nakladatelské činnosti 19. a 2O. století. Vybraná nakladatelství současnosti. Knihovnická legislativa (zákonodárství). Národní knihovna - její vznik, vývoj, současné funkce. Informační služby obecně, výpůjční služby. Informační potřeby a metody jejich zjišťování. Referenční služby, vč. elektronických. Rešeršní služby. Ostatní typy služeb. Výstupy bibliografické a informační činnosti ( anotace, referát, bibliografie, rešerše atd.). Úlohy a funkce národních bibliografií. Retrospektivní národní bibliografie. Česká národní bibliografie - souběžná. Informace o krásné literatuře, bibliografie beletrie. Typologie informačních pramenů v oblasti beletrie. Bibliografie pro děti a mládež. Informační systémy obecně, jejich členění. činnost v lékařství, zdravotnictví a ve farmacii. činnost ve společenských vědách. Informační prameny pro informační vědy a knihovnictví. činnost v přírodních vědách a v zemědělství. činnost v technických vědách. Šedá literatura. Sociální komunikace a její uplatnění v informační praxi. Informační etika. Paměťové instituce (archivy, muzea, knihovny). Mezinárodní spolupráce v oblasti kultury. Současnost a trendy v informační činnosti. Informační společnost. Významná muzea a galerie, jejich architektura. Architektura knihoven. Spisová služba, její funkce a vývojové etapy. Význam a tvorba spisového plánu a spisového řádu. Lenní systém a hradská správa, úděly. Vznik rodové šlechty, panovnické regály. Příjem a třídění zásilek, způsoby označování dokumentů. Úloha zemských sněmů a postavení zemských úředníků v období stavovském. Inkolát.Městská správa do roku Evidence dokumentů, jejich oběh a vyřizování, práce se spisem. Obnovené zřízení zemské. Charakteristické rysy správního vývoje rakouské monarchie v letech Vybavení, odeslání a ukládání dokumentů. Ústřední státní orgány rakousko-uherské monarchie. Domovské právo. Ústava z prosince Účel a pojetí skartace, skartační znaky a lhůty, příprava a průběh skartačního řízení. Charakteristické rysy vývoje správy v českých zemích v letech

10 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (zam-knihovnictví) V maturitních tématech je zahrnuto učivo předmětů IS, PČT a DLT. Etapy vývoje lidské komunikace. Počátky písemné komunikace. Psací látky, psací nástroje. Středověká knižní kultura psací látky, knižní vazba a výzdoba. Rukopisné památky u nás i ve světě. Vynález a šíření knihtisku ve světě, význam tištěné knihy. Tiskové techniky. Naše prvotisky, rozvoj tisku u nás do doby národního obrození, vč. bratrských tiskáren a doby pobělohorské. Vývoj a počátky knihoven ve starověku. Typy knihoven ve středověku. Historie knihoven a knižní kultury na našem území od počátku do vynálezu knihtisku. Vývoj kulturních institucí v novověku. Sálové knihovny. První veřejné a národní knihovny. Knižní kultura ve světě významná nakladatelství od renesance po současnost.. Význam Velké francouzské revoluce pro knihovnictví. Knihovnictví v angloamerické oblasti. Významné světové knihovny současnosti. Vývoj knihoven a knihovnictví u nás v 19. a ve 20. stol. Vývoj naší nakladatelské činnosti 19. a 2O. století. Vybraná nakladatelství současnosti. Knihovnická legislativa (zákonodárství). Národní knihovna - její vznik, vývoj, současné funkce. Informační služby obecně, výpůjční služby. Informační potřeby a metody jejich zjišťování. Referenční služby, vč. elektronických. Rešeršní služby. Ostatní typy služeb. Výstupy bibliografické a informační činnosti ( anotace, referát, bibliografie, rešerše atd.). Úlohy a funkce národních bibliografií. Retrospektivní národní bibliografie. Česká národní bibliografie - souběžná. Informace o krásné literatuře, bibliografie beletrie. Typologie informačních pramenů v oblasti beletrie. Bibliografie pro děti a mládež. Informační systémy obecně, jejich členění. nnost v lékařství, zdravotnictví a ve farmacii. činnost ve společenských vědách. Informační prameny pro informační vědy a knihovnictví. činnost v přírodních vědách a v zemědělství. činnost v technických vědách. Šedá literatura. Sociální komunikace a její uplatnění v informační praxi. Informační etika. Paměťové instituce (archivy, muzea, knihovny). Mezinárodní spolupráce v oblasti kultury. Současnost a trendy v informační činnosti. Informační společnost. Významná muzea a galerie, jejich architektura. Architektura knihoven. Obsahová struktura literatury pro děti a mládež. Vývoj české poezie pro děti a mláděž. Dětský slovesný folklór. Pohádka. Vývoj prózy ze života dětí. Pestrost žánrů literatury pro děti a mládež. Teoretické základy práce se čtenářem. Individuální a kolektivní formy práce se čtenářem se zaměřením na specifika uživatelů a žánrových oblastí. Ing. Rostislav Študent ředitel školy

11

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2013/2014

Maturitní okruhy pro školní rok 2013/2014 Maturitní okruhy pro školní rok 2013/2014 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012. obor: sociální péče

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012. obor: sociální péče Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012 zaměření: sociálněsprávní činnost obor: sociální péče zkoušky (povinné): 1. sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa...4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu...7 4. Celkové pojetí vzdělávání... 9 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...11

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium čtyřleté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium čtyřleté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium čtyřleté Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více