78-42-M/003 Pedagogické lyceum RUSKÝ JAZYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "78-42-M/003 Pedagogické lyceum RUSKÝ JAZYK"

Transkript

1 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost PRÁVO M/001 Veřejnosprávní činnost VEŘEJNÁ SPRÁVA Základní právní pojmy Ústavní právo Ústava České republiky Právní ochrana lidských práv Věcná práva v občanském právu hmotném Úprava dědického práva Občanské právo závazkové Občanské právo procesní Právo duševního vlastnictví Rodinné právo manželství, rodinněprávní vztahy Rodinné právo ochrana práv dítěte Pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku Odměňování, pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a kolektivní vyjednávání Skončení pracovního poměru a otázky související Obchodní společnosti podle obchodního zákoníku Závazkové vztahy v obchodním právu Živnostenské podnikání Trestní právo hmotné, trestný čin, skutková podstata trestného činu Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin, tresty a ochranná opatření Trestní právo procesní Mezinárodní právo Evropský integrační proces a Evropská unie Finanční právo Správní právo v systému práva České republiky Právo sociálního zabezpečení Organizace soudnictví, notářství, advokacie, státní zastupitelství a soukromí exekutoři Formy realizace veřejné správy a jejich struktura Vymezení pojmu veřejné správy a její členění Organizace veřejné správy a její orgány Záruky zákonnosti ve veřejné správě Základní vymezení správního práva a jeho význam pro veřejnou správu Obecní zřízení a orgány územní správy s všeobecnou působností Správní trestání a přestupkové řízení Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva, komunikace a styk s občany Správa zaměstnanosti Právo sdružovací a shromažďovací, archivnictví a statut státního úředníka Krajské zřízení Územní plánování Správa zdravotnictví a všeobecné zdravotní pojištění Stavební řád Správa sociálního zabezpečení a sociální péče Správa kultury Živnostenská správa Správa školství Správa na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny Správa policie Správa na úseku katastru nemovitostí Správa obrany státu Základní pojmy správního řízení Průběh správního řízení před rozhodnutím Rozhodnutí ve správním řízení a opravné prostředky, exekuce

2 75-41-M/004 Sociálněsprávní činnost PRÁVO M/004 Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Základní právní pojmy Ústavní právo Ústava České republiky Právní ochrana lidských práv Věcná práva v občanském právu hmotném Úprava dědického práva Občanské právo závazkové Občanské právo procesní Právo duševního vlastnictví Rodinné právo manželství, rodinněprávní vztahy Rodinné právo ochrana práv dítěte Pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku Odměňování, pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a kolektivní vyjednávání Skončení pracovního poměru a otázky související Obchodní společnosti podle obchodního zákoníku Závazkové vztahy v obchodním právu Živnostenské podnikání Trestní právo hmotné, trestný čin, skutková podstata trestného činu Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin, tresty a ochranná opatření Trestní právo procesní Mezinárodní právo Evropský integrační proces a Evropská unie Finanční právo Správní právo v systému práva České republiky Právo sociálního zabezpečení Právo neziskových organizací Základní charakteristika sociální politiky Blahobyt a chudoba v sociální politice Rodinná politika Politika zaměstnanosti Politika ve sféře bydlení Vzdělávací politika Zdravotní politika Sociálně právní ochrana dětí Sociální práce, zásady jednání s klienty, etický kodex Individuální sociální práce Náhradní rodinná péče Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Sociální péče o občany se závislostmi Sociální péče o seniory Sociální péče o jedince v sociální krizi Krizová intervence Systém sociální péče o rodinu Organizace a řízení sociální pomoci Sociální péče o zdravotně postižené občany Pojistné na sociální zabezpečení Důchodové pojištění Starobní důchod Invalidní důchody Pozůstalostní důchody Řízení o přiznání důchodu Státní sociální podpora Dávky státní sociální podpory nezávislé na příjmu rodiny Nemocenské pojištění jako součást sociálního pojištění Dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství Dávky poskytované v hmotné nouzi

3 75-41-M/003 Pečovatelská činnost PEČOVATELSTVÍ M/003 Pečovatelská činnost PSYCHOLOGIE Organizace a řízení sociální péče Sociální péče o rodinu Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Sociální péče o zdravotně postižené občany Sociální péče o seniory Sociální péče o jedince v sociální krizi Sociální péče o občany se závislostmi Sociální práce, zásady jednání s klientem, etický kodex Individuální sociální práce Krizová intervence Ošetřovací jednotka, lůžko a jeho pomocná zařízení Sledování základních fyziologických funkcí Péče o nemocné na lůžku, komplikace a jejich prevence Stáří a stárnutí Zásady 1. pomoci, kardiopulmonální resuscitace Trávicí soustava, trávení Výživa, stravování Pohybová a opěrná soustava Dýchací soustava, dýchání Oběhový systém Tkáně, krev, chorobné změny v tkáních Nervová soustava Močové ústrojí, pohlavní soustava muže Pohlavní soustava ženy, vývoj zárodku a plodu, porod Endokrinní systém, imunita Epidemiologie, infekční choroby Zdraví, nemoc, smrt, nádorová onemocnění Definice, cíle a úkoly zdravotní tělesné výchovy Význam a metody zdravotní tělesné výchovy Hybná soustava Psychologie jako věda Psychické procesy poznávací: čití, vnímání, představivost Myšlení a řeč, pozornost Paměť, emoce, vůle Psychologie učení Psychologie osobnosti Výkonové, seberegulační a dynamické vlastnosti osobnosti Náročné životní situace Sociální psychologie, socializace Sociální interakce Sociální skupiny Duševní zdraví a duševní poruchy Neurotické poruchy, afektivní poruchy, schizofrenie, psychoreaktivní poruchy Sociálně patologické jevy Závislosti Vývojová psychologie Psychický vývoj jedince od batolete po dospělost Psychologie nemocných, stáří a smrt Úvod do studia pedagogiky Činitelé výchovy Speciální pedagogika Historický vývoj pedagogických ideí, historie péče o osoby s postižením Vývojové zvláštnosti v dětském věku jedinci s dílčími deficity Kombinované vady a chronická onemocnění Somatopedie Surdopedie Optopedie Logopedie Psychopedie Etopedie

4 78-42-M/003 Pedagogické lyceum PEDAGOGIKA Úvod do studia pedagogiky Obecná pedagogika Činitelé výchovy Dějiny pedagogiky J. A. Komenský, pedagogické principy Školství v českých zemích Sociální pedagogika Ohrožené děti Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Způsoby zneužívání dětí Sociologie výchovy Didaktika Speciální pedagogika Speciální pedagogika parciální nedostatky Novodobé pedagogické směry současnosti Psychologie jako věda, psychologické disciplíny a metody Psychické procesy poznávací: čití, vnímání, představivost, myšlení a řeč Psychické procesy poznávací: paměť a pozornost, psychické procesy citové a volní Psychologie osobnosti: osobnost a její utváření, aktivačně motivační a vztahově postojové vlastnosti osobnosti Výkonové, seberegulační a dynamické vlastnosti osobnosti Náročné životní situace Sociální psychologie: socializace Sociální interakce: sociální percepce a komunikace Sociální skupina Sociálně patologické jevy Závislosti Vývojová psychologie: období prenatální až pubescence Psychologie adolescence, dospělosti a stáří Psychologie učení Pedagogická psychologie M/003 Pedagogické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Rodinný život Vztahy mezi lidmi Svátky Práva a povinnosti Denní režim Volný čas Koníčky, záliby Sport Kulturní život Kino, divadlo Hudba Četba Televize Zaměstnání a brigády Bydlení Cestování Dovolená Plány na prázdniny Nákupy Oblečení, móda Jídlo Zdraví a životní styl U lékaře Roční období, počasí Ekologie M/003 Pedagogické lyceum RUSKÝ JAZYK Osobní charakteristika Rodina Domov a bydlení Domácnost, domácí práce Každodenní život Škola Školství Sport Kultura a umění Volný čas Mezilidské vztahy Cestování Doprava Zdraví Stravování Jídlo Nákupy, móda Práce a povolání Prostředky komunikace Služby Sdělovací prostředky Zvyky a tradice Život v současné společnosti Zeměpis a příroda Životní prostředí

5 78-42-M/003 Pedagogické lyceum TĚLESNÁ VÝCHOVA Vývoj systémů tělesné kultury (počátky civilizace, Čína, Indie, Egypt, Mezopotámie, Kréta), tělesná kultura a výchova antického Řecka a Říma. Tělesná kultura středověku (tělesná výchova rytířů, systém sedmi rytířských ctností, turnaje a turnajové hry, tělesná cvičení vesnického lidu a měšťanstva) Humanismus a tělesná výchova (v Itálii, Francii a Anglii, Jan Ámos Komenský) Starořecké olympiády (první olympijské hry, disciplíny, zánik), vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí (vznik moderních OH, zakladatel, zásady OH, symboly OH, slavní olympionici, MOV, zimní a letní OH, význam OH) Dělnická tělovýchova, dětské a mládežnické hnutí (dělnická tělocvičná a sportovní sdružení, Sokol, Orel, skauting, woodcraft, YMKA, YWKA, významné osobnosti naší tělovýchovy) Zdravotní oslabení (charakteristika zdravotní tělesné výchovy, 4 zdravotní skupiny, léčebná tělesná výchova, cíle a úkoly ZTV, prostředky a činnosti, správné držení těla, vyšetřování hybného systému, oslabení páteře. Školní tělesná výchova (vyučovací jednotka TV, vyučovací zásady a postupy v TV, vyučovací metody, hlavní a specifické didaktické formy práce, systém školní tělesné výchovy) Sport (charakteristika, historie sportu, druhy, kategorie, amatérismum x profesionalismus, zdravotní výhody x nevýhody, nedovolené prostředky doping, možnosti sportování v Plzni) Sportovní hry (charakteristika her obecně, historie a pravidla volejbalu, basketbalu, házené, fotbalu, základy nácviku herních dovedností) Individuální sporty (charakteristika, rozdíl mezi kolektivním a individuálním sportem, druhy sportů a soutěže, které se v jednotlivých sportech pořádají, pravidla jednotlivých sportů, výhody, nevýhody) Plavání (technika a metodika nácviku jednotlivých plaveckých způsobů, možnosti plavání v Plzni, pomůcky pro výuku, bezpečnost při plavání, další vodní sporty a aktivity) Zimní sporty ( druhy zimních sportů, technika a metodika sjezdového lyžování, běžeckého lyžování, snowboardingu, osobnosti světového a českého lyžování) Lehká atletika (historie, charakteristika soutěže, pravidla a metodika jednotlivých atletických disciplín) Gymnastika (druhy gymnastiky, SG žen a mužů, disciplíny ve SG a jejich charakteristika, pravidla gymnastiky, soutěže) Netradiční sporty a sportovní hry (charakteristika, rozdělení, pravidla jednotlivých her a sportů) Didaktika rozvoje pohybových schopností ve školní TV (rozdělení PS, charakteristika jednotlivých PS, metody rozvoje, testování ve školní TV) Turistika (druhy turistiky, vybavení, zásady, řešení krizových situací, taktické chování na túře, při bouřce, špatném počasí, pojem aklimatizace, jiné rekreační pohybové aktivity) Anatomie a fyziologie soustavy opěrné Anatomie a fyziologie soustavy pohybové Anatomie a fyziologie soustavy oběhové Anatomie a fyziologie soustavy dýchací Anatomie a fyziologie soustavy nervové Ontogenetický vývoj První pomoc, zdravý životní styl

6 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ PROCESY (zam-knihovnictví) V maturitních otázkách je zahrnuto učivo předmětů IP a DU. Knihovna jako systém. Prvky, procesy a okolí informačního systému. Současné knihovnictví. Význam umění a jeho druhy. Typologie tradičních druhů dokumentů jako informačních nosičů. Kniha a periodikum, rozbor a vydavatelská úprava. Pravěké umění. Typologie netradičních typů dokumentů jako informačních nosičů (normy, patenty, mapy, grafika ). Egyptské umění. Informační fond, profilace a aktualizace, druhy dokumentačních fondů. Mezinárodní číslování dokumentů. Umění oblasti Mezopotámie. Akvizice - zdroje akvizice a způsoby získávání dokumentů. Asijské umění Indie, Čína, Japonsko. Evidence knihovního fondu, přírůstkový seznam. Cesta dokumentu a záznamu v knihovně. Antické umění Řecko, Řím. Organizace fondů způsoby stavění, zpřístupnění fondů, skladování dokumentů, moderní knihovna (budova). Nejstarší křesťanské umění. Ochrana knihovního fondu. Románský sloh. Sekundární informační prameny, druhy katalogů a bibliografií. Gotika. Katalogizace a katalogizační pravidla, jejich vznik a vývoj. Renesance. Popisné údaje monografií, bloky popisných údajů, prameny popisu. Baroko. Soupisné údaje charakteristika, použití, druhy záhlaví, problémy. Lidové umění. Analytický a víceúrovňový popis, katalogizační výstupy. Rokoko. Automatizované knihovnické systémy. Informační procesy v AKS, výhody a nevýhody, praxe. Klasicismus. Obsahová analýza dokumentu, prameny OA, tvorba a výstupy. Věcné pořádání informací. Romantismus. Selekční jazyky, typologie. Prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky, notace. Realismus. Historický vývoj systematických selekčních jazyků, jejich výhody a nevýhody. Imresionismus, pointilismus. Vývoj a využití DDT a MDT; MDT jako nejpoužívanější věcné třídění. Zakladatelé moderního umění. Prekoordinované numerické a alfanumerické selekční jazyky (třídění norem a patentů, rubrikátory, BSO, třídění LoC). Secese. Postkoordinovaná alfanumerická třídění (Ranganathan, Bliss). Deskriptory a tezaury. Fauvismus, expresionismus, abstraktní malířství. Předmětové selekční jazyky, historický vývoj, předmětová hesla, heslář. Kubismus. Tvorba a druhy předmětových hesel, jejich současné využití. Futurismus, konstruktivismus. Knihovní a informační věda, rotované a citační rejstříky. Funkcionalismus, Bauhaus. Klíčová slova, automatické indexování, fulltext, databáze, současné vyhledávání informací. Dadaismus, surrealismus. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: seriálů, výzkumných a cestovních zpráv, patentů a norem. České umění 1.pol. 20. století. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: hudebnin, kartografických materiálů. České umění 2. poloviny 20. století. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: vizuální a audiovizuální dokumenty. Světová architektura po 2. světové válce. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: audiální, strojové a elektronické dokumenty. Informel, geometrická abstrakce, pop-art. Systém odkazů v informační praxi (identifikační i věcný popis, databáze, vyhledávače), komplikovaná záhlaví, soubory autorit. Konceptuální umění, postmodernismus. Vybrané typy českých a zahraničních AKS, jejich užití a porovnání, současné problémy práce s informacemi. Významné světové a české galerie, nejvýznamnější muzea umění. (Součástí každého maturitního okruhu z předmětu Dějiny umění je určení obrazových ukázek a vysvětlení odborných termínů.)

7 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ PROCESY (zam-archivnictví) V maturitních tématech je zahrnuto učivo předmětů IP, UA a AD. Knihovna jako systém. Prvky, procesy a okolí informačního systému. Současné knihovnictví. Archiv a jeho pojem, funkce archivu, jeho odlišnost od knihoven a muzeí, správní archiv, archivář. Typologie tradičních typů dokumentů jako informačních nosičů. Kniha a periodikum, rozbor a vydavatelská úprava. Pomocné vědy historické a jejich význam pro práci archiváře. Typologie netradičních druhů dokumentů jako informačních nosičů (normy, patenty, mapy, grafika ). Základy paleografie, psací látky a psací náčiní. Informační fond, profilace a aktualizace, druhy dokumentačních fondů. Mezinárodní číslování dokumentů. Druhy a vývojové etapy latinského písma. Akvizice - zdroje akvizice a způsoby získávání dokumentů. Základy diplomatiky - listina, list. Evidence knihovního fondu, přírůstkový seznam. Cesta dokumentu a záznamu v knihovně. Diplomatický materiál zemské desky, urbář, matriky. Organizace fondů - způsoby stavění, zpřístupnění fondů, skladování dokumentů moderní knihovna (budova). Uplatnění pečetí a jejich právní platnost, popis pečeti, pečetidla. Ochrana knihovního fondu. Části erbu, hlavní zásady erbovního práva. Sekundární informační prameny, druhy katalogů a bibliografií. Chronologie kalendáře a způsoby datace používané na našem území. Katalogizace a katalogizační pravidla, jejich vznik a vývoj. Genealogie, její prameny, základní pojmy, historická metrologie. Popisné údaje monografií, bloky popisných údajů, prameny popisu. Numizmatika, popis mincí, vývoj měny na našem území. Soupisné údaje charakteristika, použití, druhy záhlaví, problémy (příklady). Archiválie, kritéria jejich výběru, druhy archiválií, archiválie podle diplomatických kategorií. Analytický a víceúrovňový popis, katalogizační výstupy. Archivní soubory fondy, sbírky, manipulace. Národní archivní dědictví, kategorizace archiválií. Automatizované knihovnické systémy. Informační procesy v AKS, výhody a nevýhody, praxe. Archivní síť v České republice, typy archivů, jejich působnost, úkoly. Obsahová analýza dokumentu, prameny OA, tvorba a výstupy. Věcné pořádání informací. Provenienční a pertinenční princip, Česká archivní společnost, Český korunní archiv, Mezinárodní archivní rada. Selekční jazyky, typologie. Prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky, notace. Práce archiváře v průběhu skartačního řízení, základní etapy skartace. Historický vývoj systematických selekčních jazyků, jejich výhody a nevýhody. Předávání archiválií do péče archivu, výběr archiválií mimo skartační řízení. Vývoj a využití DDT a MDT, MDT jako nejpoužívanější věcné třídění. Metodika hodnocení dokumentů, třídění a pořádání archiválií. Prekoordinované numerické a alfanumerické selekční jazyky (třídění norem a patentů, rubrikátory, BSO, třídění LoC). Systém vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví, evidence archiválií v archivu. Postkoordinovaná alfanumerická třídění (Ranganathan, Bliss). Deskriptory a tezaury. Pravidla zpracovávání archivního fondu původce fondu, vnitřní struktura fondu, osobní fondy. Předmětové selekční jazyky, historický vývoj, předmětová hesla, heslář. Pravidla zpracovávání archivního fondu tvorba názvu fondu. Tvorba a druhy předmětových hesel, jejich současné využití. Pravidla zpracovávání archivního fondu časové rozpětí a kvantitativní rozsah fondu. Knihovní a informační věda, rotované a citační rejstříky. Druhy archivních pomůcek. Klíčová slova, automatické indexování, fulltext, databáze, současné vyhledávání informací.umístění a vnitřní členění archivních budov, depozitář. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: seriálů, výzkumných a

8 cestovních zpráv, patentů a norem (s praktickou ukázkou). Fyzická péče o archiválie, jejich životnost; konzervace a restaurace archiválií. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: hudebnin, kartografických materiálů. Systémy ukládání archiválií, ochranné obaly. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: vizuální a audiovizuální dokumenty. Ochrana archiválií, edice. Identifikační záznamy speciálních druhů dokumentů: audiální, strojové a elektronické dokumenty. Manipulace s archiváliemi, základní podmínky jejich vystavování. Systém odkazů v informační praxi (identifikační i věcný popis, databáze, vyhledávače), komplikovaná záhlaví, soubory autorit. Digitalizace archiválií, Monasterium, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie Vybrané typy českých a zahraničních AKS, jejich užití a porovnání, současné problémy práce s informacemi. Využívání archiválií, povinnosti a práva badatele, badatelna.

9 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (zam-archivnictví) V maturitních tématech je zahrnuto učivo předmětů IS a SPI. Etapy vývoje lidské komunikace. Počátky písemné komunikace. Psací látky, psací nástroje. Středověká knižní kultura psací látky, knižní vazba a výzdoba. Rukopisné památky u nás i ve světě. Vynález a šíření knihtisku ve světě, význam tištěné knihy. Tiskové techniky. Naše prvotisky, rozvoj tisku u nás do doby národního obrození, vč. bratrských tiskáren a doby pobělohorské. Vývoj a počátky knihoven ve starověku. Typy knihoven ve středověku. Historie knihoven a knižní kultury na našem území od počátku do vynálezu knihtisku. Vývoj kulturních institucí v novověku. Sálové knihovny. První veřejné a národní knihovny. Knižní kultura ve světě významná nakladatelství od renesance po současnost.. Význam Velké francouzské revoluce pro knihovnictví. Knihovnictví v angloamerické oblasti. Významné světové knihovny současnosti. Vývoj knihoven a knihovnictví u nás v 19. a ve 20. stol. Vývoj naší nakladatelské činnosti 19. a 2O. století. Vybraná nakladatelství současnosti. Knihovnická legislativa (zákonodárství). Národní knihovna - její vznik, vývoj, současné funkce. Informační služby obecně, výpůjční služby. Informační potřeby a metody jejich zjišťování. Referenční služby, vč. elektronických. Rešeršní služby. Ostatní typy služeb. Výstupy bibliografické a informační činnosti ( anotace, referát, bibliografie, rešerše atd.). Úlohy a funkce národních bibliografií. Retrospektivní národní bibliografie. Česká národní bibliografie - souběžná. Informace o krásné literatuře, bibliografie beletrie. Typologie informačních pramenů v oblasti beletrie. Bibliografie pro děti a mládež. Informační systémy obecně, jejich členění. činnost v lékařství, zdravotnictví a ve farmacii. činnost ve společenských vědách. Informační prameny pro informační vědy a knihovnictví. činnost v přírodních vědách a v zemědělství. činnost v technických vědách. Šedá literatura. Sociální komunikace a její uplatnění v informační praxi. Informační etika. Paměťové instituce (archivy, muzea, knihovny). Mezinárodní spolupráce v oblasti kultury. Současnost a trendy v informační činnosti. Informační společnost. Významná muzea a galerie, jejich architektura. Architektura knihoven. Spisová služba, její funkce a vývojové etapy. Význam a tvorba spisového plánu a spisového řádu. Lenní systém a hradská správa, úděly. Vznik rodové šlechty, panovnické regály. Příjem a třídění zásilek, způsoby označování dokumentů. Úloha zemských sněmů a postavení zemských úředníků v období stavovském. Inkolát.Městská správa do roku Evidence dokumentů, jejich oběh a vyřizování, práce se spisem. Obnovené zřízení zemské. Charakteristické rysy správního vývoje rakouské monarchie v letech Vybavení, odeslání a ukládání dokumentů. Ústřední státní orgány rakousko-uherské monarchie. Domovské právo. Ústava z prosince Účel a pojetí skartace, skartační znaky a lhůty, příprava a průběh skartačního řízení. Charakteristické rysy vývoje správy v českých zemích v letech

10 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (zam-knihovnictví) V maturitních tématech je zahrnuto učivo předmětů IS, PČT a DLT. Etapy vývoje lidské komunikace. Počátky písemné komunikace. Psací látky, psací nástroje. Středověká knižní kultura psací látky, knižní vazba a výzdoba. Rukopisné památky u nás i ve světě. Vynález a šíření knihtisku ve světě, význam tištěné knihy. Tiskové techniky. Naše prvotisky, rozvoj tisku u nás do doby národního obrození, vč. bratrských tiskáren a doby pobělohorské. Vývoj a počátky knihoven ve starověku. Typy knihoven ve středověku. Historie knihoven a knižní kultury na našem území od počátku do vynálezu knihtisku. Vývoj kulturních institucí v novověku. Sálové knihovny. První veřejné a národní knihovny. Knižní kultura ve světě významná nakladatelství od renesance po současnost.. Význam Velké francouzské revoluce pro knihovnictví. Knihovnictví v angloamerické oblasti. Významné světové knihovny současnosti. Vývoj knihoven a knihovnictví u nás v 19. a ve 20. stol. Vývoj naší nakladatelské činnosti 19. a 2O. století. Vybraná nakladatelství současnosti. Knihovnická legislativa (zákonodárství). Národní knihovna - její vznik, vývoj, současné funkce. Informační služby obecně, výpůjční služby. Informační potřeby a metody jejich zjišťování. Referenční služby, vč. elektronických. Rešeršní služby. Ostatní typy služeb. Výstupy bibliografické a informační činnosti ( anotace, referát, bibliografie, rešerše atd.). Úlohy a funkce národních bibliografií. Retrospektivní národní bibliografie. Česká národní bibliografie - souběžná. Informace o krásné literatuře, bibliografie beletrie. Typologie informačních pramenů v oblasti beletrie. Bibliografie pro děti a mládež. Informační systémy obecně, jejich členění. nnost v lékařství, zdravotnictví a ve farmacii. činnost ve společenských vědách. Informační prameny pro informační vědy a knihovnictví. činnost v přírodních vědách a v zemědělství. činnost v technických vědách. Šedá literatura. Sociální komunikace a její uplatnění v informační praxi. Informační etika. Paměťové instituce (archivy, muzea, knihovny). Mezinárodní spolupráce v oblasti kultury. Současnost a trendy v informační činnosti. Informační společnost. Významná muzea a galerie, jejich architektura. Architektura knihoven. Obsahová struktura literatury pro děti a mládež. Vývoj české poezie pro děti a mláděž. Dětský slovesný folklór. Pohádka. Vývoj prózy ze života dětí. Pestrost žánrů literatury pro děti a mládež. Teoretické základy práce se čtenářem. Individuální a kolektivní formy práce se čtenářem se zaměřením na specifika uživatelů a žánrových oblastí. Ing. Rostislav Študent ředitel školy

11

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Mgr. Miroslav Linhart Základní právní pojmy a charakteristika 1. Charakteristika veřejné správy, typické činnosti

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura Podle 79, odst. 3 školského zákona stanovuji pro školní rok 2015/2016 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška Praktická zkouška z odborného

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012. obor: sociální péče

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012. obor: sociální péče Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012 zaměření: sociálněsprávní činnost obor: sociální péče zkoušky (povinné): 1. sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více