78-42-M/003 Pedagogické lyceum RUSKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "78-42-M/003 Pedagogické lyceum RUSKÝ JAZYK"

Transkript

1 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost PRÁVO M/001 Veřejnosprávní činnost VEŘEJNÁ SPRÁVA Základní právní pojmy Ústavní právo Ústava České republiky Právní ochrana lidských práv Věcná práva v občanském právu hmotném Úprava dědického práva Občanské právo závazkové Občanské právo procesní Právo duševního vlastnictví Rodinné právo manželství, rodinněprávní vztahy Rodinné právo ochrana práv dítěte Pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku Odměňování, pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a kolektivní vyjednávání Skončení pracovního poměru a otázky související Obchodní společnosti podle obchodního zákoníku Závazkové vztahy v obchodním právu Živnostenské podnikání Trestní právo hmotné, trestný čin, skutková podstata trestného činu Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin, tresty a ochranná opatření Trestní právo procesní Mezinárodní právo Evropský integrační proces a Evropská unie Finanční právo Správní právo v systému práva České republiky Právo sociálního zabezpečení Organizace soudnictví, notářství, advokacie, státní zastupitelství a soukromí exekutoři Formy realizace veřejné správy a jejich struktura Vymezení pojmu veřejné správy a její členění Organizace veřejné správy a její orgány Záruky zákonnosti ve veřejné správě Základní vymezení správního práva a jeho význam pro veřejnou správu Obecní zřízení a orgány územní správy s všeobecnou působností Správní trestání a přestupkové řízení Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva, komunikace a styk s občany Správa zaměstnanosti Právo sdružovací a shromažďovací, archivnictví a statut státního úředníka Krajské zřízení Územní plánování Správa zdravotnictví a všeobecné zdravotní pojištění Stavební řád Správa sociálního zabezpečení a sociální péče Správa kultury Živnostenská správa Správa školství Správa na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny Správa policie Správa na úseku katastru nemovitostí Správa obrany státu Základní pojmy správního řízení Průběh správního řízení před rozhodnutím Rozhodnutí ve správním řízení a opravné prostředky, exekuce

2 75-41-M/004 Sociálněsprávní činnost PRÁVO M/004 Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Základní právní pojmy Ústavní právo Ústava České republiky Právní ochrana lidských práv Věcná práva v občanském právu hmotném Úprava dědického práva Občanské právo závazkové Občanské právo procesní Právo duševního vlastnictví Rodinné právo manželství, rodinněprávní vztahy Rodinné právo ochrana práv dítěte Pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku Odměňování, pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a kolektivní vyjednávání Skončení pracovního poměru a otázky související Obchodní společnosti podle obchodního zákoníku Závazkové vztahy v obchodním právu Živnostenské podnikání Trestní právo hmotné, trestný čin, skutková podstata trestného činu Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin, tresty a ochranná opatření Trestní právo procesní Mezinárodní právo Evropský integrační proces a Evropská unie Finanční právo Správní právo v systému práva České republiky Právo sociálního zabezpečení Právo neziskových organizací Základní charakteristika sociální politiky Blahobyt a chudoba v sociální politice Rodinná politika Politika zaměstnanosti Politika ve sféře bydlení Vzdělávací politika Zdravotní politika Sociálně právní ochrana dětí Sociální práce, zásady jednání s klienty, etický kodex Individuální sociální práce Náhradní rodinná péče Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Sociální péče o občany se závislostmi Sociální péče o seniory Sociální péče o jedince v sociální krizi Krizová intervence Systém sociální péče o rodinu Organizace a řízení sociální pomoci Sociální péče o zdravotně postižené občany Pojistné na sociální zabezpečení Důchodové pojištění Starobní důchod Invalidní důchody Pozůstalostní důchody Řízení o přiznání důchodu Státní sociální podpora Dávky státní sociální podpory nezávislé na příjmu rodiny Nemocenské pojištění jako součást sociálního pojištění Dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství Dávky poskytované v hmotné nouzi

3 75-41-M/003 Pečovatelská činnost PEČOVATELSTVÍ M/003 Pečovatelská činnost PSYCHOLOGIE Organizace a řízení sociální péče Sociální péče o rodinu Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Sociální péče o zdravotně postižené občany Sociální péče o seniory Sociální péče o jedince v sociální krizi Sociální péče o občany se závislostmi Sociální práce, zásady jednání s klientem, etický kodex Individuální sociální práce Krizová intervence Ošetřovací jednotka, lůžko a jeho pomocná zařízení Sledování základních fyziologických funkcí Péče o nemocné na lůžku, komplikace a jejich prevence Stáří a stárnutí Zásady 1. pomoci, kardiopulmonální resuscitace Trávicí soustava, trávení Výživa, stravování Pohybová a opěrná soustava Dýchací soustava, dýchání Oběhový systém Tkáně, krev, chorobné změny v tkáních Nervová soustava Močové ústrojí, pohlavní soustava muže Pohlavní soustava ženy, vývoj zárodku a plodu, porod Endokrinní systém, imunita Epidemiologie, infekční choroby Zdraví, nemoc, smrt, nádorová onemocnění Definice, cíle a úkoly zdravotní tělesné výchovy Význam a metody zdravotní tělesné výchovy Hybná soustava Psychologie jako věda Psychické procesy poznávací: čití, vnímání, představivost Myšlení a řeč, pozornost Paměť, emoce, vůle Psychologie učení Psychologie osobnosti Výkonové, seberegulační a dynamické vlastnosti osobnosti Náročné životní situace Sociální psychologie, socializace Sociální interakce Sociální skupiny Duševní zdraví a duševní poruchy Neurotické poruchy, afektivní poruchy, schizofrenie, psychoreaktivní poruchy Sociálně patologické jevy Závislosti Vývojová psychologie Psychický vývoj jedince od batolete po dospělost Psychologie nemocných, stáří a smrt Úvod do studia pedagogiky Činitelé výchovy Speciální pedagogika Historický vývoj pedagogických ideí, historie péče o osoby s postižením Vývojové zvláštnosti v dětském věku jedinci s dílčími deficity Kombinované vady a chronická onemocnění Somatopedie Surdopedie Optopedie Logopedie Psychopedie Etopedie

4 78-42-M/003 Pedagogické lyceum PEDAGOGIKA Úvod do studia pedagogiky Obecná pedagogika Činitelé výchovy Dějiny pedagogiky J. A. Komenský, pedagogické principy Školství v českých zemích Sociální pedagogika Ohrožené děti Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Způsoby zneužívání dětí Sociologie výchovy Didaktika Speciální pedagogika Speciální pedagogika parciální nedostatky Novodobé pedagogické směry současnosti Psychologie jako věda, psychologické disciplíny a metody Psychické procesy poznávací: čití, vnímání, představivost, myšlení a řeč Psychické procesy poznávací: paměť a pozornost, psychické procesy citové a volní Psychologie osobnosti: osobnost a její utváření, aktivačně motivační a vztahově postojové vlastnosti osobnosti Výkonové, seberegulační a dynamické vlastnosti osobnosti Náročné životní situace Sociální psychologie: socializace Sociální interakce: sociální percepce a komunikace Sociální skupina Sociálně patologické jevy Závislosti Vývojová psychologie: období prenatální až pubescence Psychologie adolescence, dospělosti a stáří Psychologie učení Pedagogická psychologie M/003 Pedagogické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Rodinný život Vztahy mezi lidmi Svátky Práva a povinnosti Denní režim Volný čas Koníčky, záliby Sport Kulturní život Kino, divadlo Hudba Četba Televize Zaměstnání a brigády Bydlení Cestování Dovolená Plány na prázdniny Nákupy Oblečení, móda Jídlo Zdraví a životní styl U lékaře Roční období, počasí Ekologie M/003 Pedagogické lyceum RUSKÝ JAZYK Osobní charakteristika Rodina Domov a bydlení Domácnost, domácí práce Každodenní život Škola Školství Sport Kultura a umění Volný čas Mezilidské vztahy Cestování Doprava Zdraví Stravování Jídlo Nákupy, móda Práce a povolání Prostředky komunikace Služby Sdělovací prostředky Zvyky a tradice Život v současné společnosti Zeměpis a příroda Životní prostředí

5 78-42-M/003 Pedagogické lyceum TĚLESNÁ VÝCHOVA Vývoj systémů tělesné kultury (počátky civilizace, Čína, Indie, Egypt, Mezopotámie, Kréta), tělesná kultura a výchova antického Řecka a Říma. Tělesná kultura středověku (tělesná výchova rytířů, systém sedmi rytířských ctností, turnaje a turnajové hry, tělesná cvičení vesnického lidu a měšťanstva) Humanismus a tělesná výchova (v Itálii, Francii a Anglii, Jan Ámos Komenský) Starořecké olympiády (první olympijské hry, disciplíny, zánik), vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí (vznik moderních OH, zakladatel, zásady OH, symboly OH, slavní olympionici, MOV, zimní a letní OH, význam OH) Dělnická tělovýchova, dětské a mládežnické hnutí (dělnická tělocvičná a sportovní sdružení, Sokol, Orel, skauting, woodcraft, YMKA, YWKA, významné osobnosti naší tělovýchovy) Zdravotní oslabení (charakteristika zdravotní tělesné výchovy, 4 zdravotní skupiny, léčebná tělesná výchova, cíle a úkoly ZTV, prostředky a činnosti, správné držení těla, vyšetřování hybného systému, oslabení páteře. Školní tělesná výchova (vyučovací jednotka TV, vyučovací zásady a postupy v TV, vyučovací metody, hlavní a specifické didaktické formy práce, systém školní tělesné výchovy) Sport (charakteristika, historie sportu, druhy, kategorie, amatérismum x profesionalismus, zdravotní výhody x nevýhody, nedovolené prostředky doping, možnosti sportování v Plzni) Sportovní hry (charakteristika her obecně, historie a pravidla volejbalu, basketbalu, házené, fotbalu, základy nácviku herních dovedností) Individuální sporty (charakteristika, rozdíl mezi kolektivním a individuálním sportem, druhy sportů a soutěže, které se v jednotlivých sportech pořádají, pravidla jednotlivých sportů, výhody, nevýhody) Plavání (technika a metodika nácviku jednotlivých plaveckých způsobů, možnosti plavání v Plzni, pomůcky pro výuku, bezpečnost při plavání, další vodní sporty a aktivity) Zimní sporty ( druhy zimních sportů, technika a metodika sjezdového lyžování, běžeckého lyžování, snowboardingu, osobnosti světového a českého lyžování) Lehká atletika (historie, charakteristika soutěže, pravidla a metodika jednotlivých atletických disciplín) Gymnastika (druhy gymnastiky, SG žen a mužů, disciplíny ve SG a jejich charakteristika, pravidla gymnastiky, soutěže) Netradiční sporty a sportovní hry (charakteristika, rozdělení, pravidla jednotlivých her a sportů) Didaktika rozvoje pohybových schopností ve školní TV (rozdělení PS, charakteristika jednotlivých PS, metody rozvoje, testování ve školní TV) Turistika (druhy turistiky, vybavení, zásady, řešení krizových situací, taktické chování na túře, při bouřce, špatném počasí, pojem aklimatizace, jiné rekreační pohybové aktivity) Anatomie a fyziologie soustavy opěrné Anatomie a fyziologie soustavy pohybové Anatomie a fyziologie soustavy oběhové Anatomie a fyziologie soustavy dýchací Anatomie a fyziologie soustavy nervové Ontogenetický vývoj První pomoc, zdravý životní styl

6 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ PROCESY (zam-knihovnictví) V maturitních otázkách je zahrnuto učivo předmětů IP a DU. Knihovna jako systém. Prvky, procesy a okolí informačního systému. Současné knihovnictví. Význam umění a jeho druhy. Typologie tradičních druhů dokumentů jako informačních nosičů. Kniha a periodikum, rozbor a vydavatelská úprava. Pravěké umění. Typologie netradičních typů dokumentů jako informačních nosičů (normy, patenty, mapy, grafika ). Egyptské umění. Informační fond, profilace a aktualizace, druhy dokumentačních fondů. Mezinárodní číslování dokumentů. Umění oblasti Mezopotámie. Akvizice - zdroje akvizice a způsoby získávání dokumentů. Asijské umění Indie, Čína, Japonsko. Evidence knihovního fondu, přírůstkový seznam. Cesta dokumentu a záznamu v knihovně. Antické umění Řecko, Řím. Organizace fondů způsoby stavění, zpřístupnění fondů, skladování dokumentů, moderní knihovna (budova). Nejstarší křesťanské umění. Ochrana knihovního fondu. Románský sloh. Sekundární informační prameny, druhy katalogů a bibliografií. Gotika. Katalogizace a katalogizační pravidla, jejich vznik a vývoj. Renesance. Popisné údaje monografií, bloky popisných údajů, prameny popisu. Baroko. Soupisné údaje charakteristika, použití, druhy záhlaví, problémy. Lidové umění. Analytický a víceúrovňový popis, katalogizační výstupy. Rokoko. Automatizované knihovnické systémy. Informační procesy v AKS, výhody a nevýhody, praxe. Klasicismus. Obsahová analýza dokumentu, prameny OA, tvorba a výstupy. Věcné pořádání informací. Romantismus. Selekční jazyky, typologie. Prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky, notace. Realismus. Historický vývoj systematických selekčních jazyků, jejich výhody a nevýhody. Imresionismus, pointilismus. Vývoj a využití DDT a MDT; MDT jako nejpoužívanější věcné třídění. Zakladatelé moderního umění. Prekoordinované numerické a alfanumerické selekční jazyky (třídění norem a patentů, rubrikátory, BSO, třídění LoC). Secese. Postkoordinovaná alfanumerická třídění (Ranganathan, Bliss). Deskriptory a tezaury. Fauvismus, expresionismus, abstraktní malířství. Předmětové selekční jazyky, historický vývoj, předmětová hesla, heslář. Kubismus. Tvorba a druhy předmětových hesel, jejich současné využití. Futurismus, konstruktivismus. Knihovní a informační věda, rotované a citační rejstříky. Funkcionalismus, Bauhaus. Klíčová slova, automatické indexování, fulltext, databáze, současné vyhledávání informací. Dadaismus, surrealismus. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: seriálů, výzkumných a cestovních zpráv, patentů a norem. České umění 1.pol. 20. století. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: hudebnin, kartografických materiálů. České umění 2. poloviny 20. století. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: vizuální a audiovizuální dokumenty. Světová architektura po 2. světové válce. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: audiální, strojové a elektronické dokumenty. Informel, geometrická abstrakce, pop-art. Systém odkazů v informační praxi (identifikační i věcný popis, databáze, vyhledávače), komplikovaná záhlaví, soubory autorit. Konceptuální umění, postmodernismus. Vybrané typy českých a zahraničních AKS, jejich užití a porovnání, současné problémy práce s informacemi. Významné světové a české galerie, nejvýznamnější muzea umění. (Součástí každého maturitního okruhu z předmětu Dějiny umění je určení obrazových ukázek a vysvětlení odborných termínů.)

7 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ PROCESY (zam-archivnictví) V maturitních tématech je zahrnuto učivo předmětů IP, UA a AD. Knihovna jako systém. Prvky, procesy a okolí informačního systému. Současné knihovnictví. Archiv a jeho pojem, funkce archivu, jeho odlišnost od knihoven a muzeí, správní archiv, archivář. Typologie tradičních typů dokumentů jako informačních nosičů. Kniha a periodikum, rozbor a vydavatelská úprava. Pomocné vědy historické a jejich význam pro práci archiváře. Typologie netradičních druhů dokumentů jako informačních nosičů (normy, patenty, mapy, grafika ). Základy paleografie, psací látky a psací náčiní. Informační fond, profilace a aktualizace, druhy dokumentačních fondů. Mezinárodní číslování dokumentů. Druhy a vývojové etapy latinského písma. Akvizice - zdroje akvizice a způsoby získávání dokumentů. Základy diplomatiky - listina, list. Evidence knihovního fondu, přírůstkový seznam. Cesta dokumentu a záznamu v knihovně. Diplomatický materiál zemské desky, urbář, matriky. Organizace fondů - způsoby stavění, zpřístupnění fondů, skladování dokumentů moderní knihovna (budova). Uplatnění pečetí a jejich právní platnost, popis pečeti, pečetidla. Ochrana knihovního fondu. Části erbu, hlavní zásady erbovního práva. Sekundární informační prameny, druhy katalogů a bibliografií. Chronologie kalendáře a způsoby datace používané na našem území. Katalogizace a katalogizační pravidla, jejich vznik a vývoj. Genealogie, její prameny, základní pojmy, historická metrologie. Popisné údaje monografií, bloky popisných údajů, prameny popisu. Numizmatika, popis mincí, vývoj měny na našem území. Soupisné údaje charakteristika, použití, druhy záhlaví, problémy (příklady). Archiválie, kritéria jejich výběru, druhy archiválií, archiválie podle diplomatických kategorií. Analytický a víceúrovňový popis, katalogizační výstupy. Archivní soubory fondy, sbírky, manipulace. Národní archivní dědictví, kategorizace archiválií. Automatizované knihovnické systémy. Informační procesy v AKS, výhody a nevýhody, praxe. Archivní síť v České republice, typy archivů, jejich působnost, úkoly. Obsahová analýza dokumentu, prameny OA, tvorba a výstupy. Věcné pořádání informací. Provenienční a pertinenční princip, Česká archivní společnost, Český korunní archiv, Mezinárodní archivní rada. Selekční jazyky, typologie. Prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky, notace. Práce archiváře v průběhu skartačního řízení, základní etapy skartace. Historický vývoj systematických selekčních jazyků, jejich výhody a nevýhody. Předávání archiválií do péče archivu, výběr archiválií mimo skartační řízení. Vývoj a využití DDT a MDT, MDT jako nejpoužívanější věcné třídění. Metodika hodnocení dokumentů, třídění a pořádání archiválií. Prekoordinované numerické a alfanumerické selekční jazyky (třídění norem a patentů, rubrikátory, BSO, třídění LoC). Systém vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví, evidence archiválií v archivu. Postkoordinovaná alfanumerická třídění (Ranganathan, Bliss). Deskriptory a tezaury. Pravidla zpracovávání archivního fondu původce fondu, vnitřní struktura fondu, osobní fondy. Předmětové selekční jazyky, historický vývoj, předmětová hesla, heslář. Pravidla zpracovávání archivního fondu tvorba názvu fondu. Tvorba a druhy předmětových hesel, jejich současné využití. Pravidla zpracovávání archivního fondu časové rozpětí a kvantitativní rozsah fondu. Knihovní a informační věda, rotované a citační rejstříky. Druhy archivních pomůcek. Klíčová slova, automatické indexování, fulltext, databáze, současné vyhledávání informací.umístění a vnitřní členění archivních budov, depozitář. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: seriálů, výzkumných a

8 cestovních zpráv, patentů a norem (s praktickou ukázkou). Fyzická péče o archiválie, jejich životnost; konzervace a restaurace archiválií. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: hudebnin, kartografických materiálů. Systémy ukládání archiválií, ochranné obaly. Identifikační zpracování speciálních druhů dokumentů: vizuální a audiovizuální dokumenty. Ochrana archiválií, edice. Identifikační záznamy speciálních druhů dokumentů: audiální, strojové a elektronické dokumenty. Manipulace s archiváliemi, základní podmínky jejich vystavování. Systém odkazů v informační praxi (identifikační i věcný popis, databáze, vyhledávače), komplikovaná záhlaví, soubory autorit. Digitalizace archiválií, Monasterium, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie Vybrané typy českých a zahraničních AKS, jejich užití a porovnání, současné problémy práce s informacemi. Využívání archiválií, povinnosti a práva badatele, badatelna.

9 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (zam-archivnictví) V maturitních tématech je zahrnuto učivo předmětů IS a SPI. Etapy vývoje lidské komunikace. Počátky písemné komunikace. Psací látky, psací nástroje. Středověká knižní kultura psací látky, knižní vazba a výzdoba. Rukopisné památky u nás i ve světě. Vynález a šíření knihtisku ve světě, význam tištěné knihy. Tiskové techniky. Naše prvotisky, rozvoj tisku u nás do doby národního obrození, vč. bratrských tiskáren a doby pobělohorské. Vývoj a počátky knihoven ve starověku. Typy knihoven ve středověku. Historie knihoven a knižní kultury na našem území od počátku do vynálezu knihtisku. Vývoj kulturních institucí v novověku. Sálové knihovny. První veřejné a národní knihovny. Knižní kultura ve světě významná nakladatelství od renesance po současnost.. Význam Velké francouzské revoluce pro knihovnictví. Knihovnictví v angloamerické oblasti. Významné světové knihovny současnosti. Vývoj knihoven a knihovnictví u nás v 19. a ve 20. stol. Vývoj naší nakladatelské činnosti 19. a 2O. století. Vybraná nakladatelství současnosti. Knihovnická legislativa (zákonodárství). Národní knihovna - její vznik, vývoj, současné funkce. Informační služby obecně, výpůjční služby. Informační potřeby a metody jejich zjišťování. Referenční služby, vč. elektronických. Rešeršní služby. Ostatní typy služeb. Výstupy bibliografické a informační činnosti ( anotace, referát, bibliografie, rešerše atd.). Úlohy a funkce národních bibliografií. Retrospektivní národní bibliografie. Česká národní bibliografie - souběžná. Informace o krásné literatuře, bibliografie beletrie. Typologie informačních pramenů v oblasti beletrie. Bibliografie pro děti a mládež. Informační systémy obecně, jejich členění. činnost v lékařství, zdravotnictví a ve farmacii. činnost ve společenských vědách. Informační prameny pro informační vědy a knihovnictví. činnost v přírodních vědách a v zemědělství. činnost v technických vědách. Šedá literatura. Sociální komunikace a její uplatnění v informační praxi. Informační etika. Paměťové instituce (archivy, muzea, knihovny). Mezinárodní spolupráce v oblasti kultury. Současnost a trendy v informační činnosti. Informační společnost. Významná muzea a galerie, jejich architektura. Architektura knihoven. Spisová služba, její funkce a vývojové etapy. Význam a tvorba spisového plánu a spisového řádu. Lenní systém a hradská správa, úděly. Vznik rodové šlechty, panovnické regály. Příjem a třídění zásilek, způsoby označování dokumentů. Úloha zemských sněmů a postavení zemských úředníků v období stavovském. Inkolát.Městská správa do roku Evidence dokumentů, jejich oběh a vyřizování, práce se spisem. Obnovené zřízení zemské. Charakteristické rysy správního vývoje rakouské monarchie v letech Vybavení, odeslání a ukládání dokumentů. Ústřední státní orgány rakousko-uherské monarchie. Domovské právo. Ústava z prosince Účel a pojetí skartace, skartační znaky a lhůty, příprava a průběh skartačního řízení. Charakteristické rysy vývoje správy v českých zemích v letech

10 72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (zam-knihovnictví) V maturitních tématech je zahrnuto učivo předmětů IS, PČT a DLT. Etapy vývoje lidské komunikace. Počátky písemné komunikace. Psací látky, psací nástroje. Středověká knižní kultura psací látky, knižní vazba a výzdoba. Rukopisné památky u nás i ve světě. Vynález a šíření knihtisku ve světě, význam tištěné knihy. Tiskové techniky. Naše prvotisky, rozvoj tisku u nás do doby národního obrození, vč. bratrských tiskáren a doby pobělohorské. Vývoj a počátky knihoven ve starověku. Typy knihoven ve středověku. Historie knihoven a knižní kultury na našem území od počátku do vynálezu knihtisku. Vývoj kulturních institucí v novověku. Sálové knihovny. První veřejné a národní knihovny. Knižní kultura ve světě významná nakladatelství od renesance po současnost.. Význam Velké francouzské revoluce pro knihovnictví. Knihovnictví v angloamerické oblasti. Významné světové knihovny současnosti. Vývoj knihoven a knihovnictví u nás v 19. a ve 20. stol. Vývoj naší nakladatelské činnosti 19. a 2O. století. Vybraná nakladatelství současnosti. Knihovnická legislativa (zákonodárství). Národní knihovna - její vznik, vývoj, současné funkce. Informační služby obecně, výpůjční služby. Informační potřeby a metody jejich zjišťování. Referenční služby, vč. elektronických. Rešeršní služby. Ostatní typy služeb. Výstupy bibliografické a informační činnosti ( anotace, referát, bibliografie, rešerše atd.). Úlohy a funkce národních bibliografií. Retrospektivní národní bibliografie. Česká národní bibliografie - souběžná. Informace o krásné literatuře, bibliografie beletrie. Typologie informačních pramenů v oblasti beletrie. Bibliografie pro děti a mládež. Informační systémy obecně, jejich členění. nnost v lékařství, zdravotnictví a ve farmacii. činnost ve společenských vědách. Informační prameny pro informační vědy a knihovnictví. činnost v přírodních vědách a v zemědělství. činnost v technických vědách. Šedá literatura. Sociální komunikace a její uplatnění v informační praxi. Informační etika. Paměťové instituce (archivy, muzea, knihovny). Mezinárodní spolupráce v oblasti kultury. Současnost a trendy v informační činnosti. Informační společnost. Významná muzea a galerie, jejich architektura. Architektura knihoven. Obsahová struktura literatury pro děti a mládež. Vývoj české poezie pro děti a mláděž. Dětský slovesný folklór. Pohádka. Vývoj prózy ze života dětí. Pestrost žánrů literatury pro děti a mládež. Teoretické základy práce se čtenářem. Individuální a kolektivní formy práce se čtenářem se zaměřením na specifika uživatelů a žánrových oblastí. Ing. Rostislav Študent ředitel školy

11

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Maturitní témata 2010/2011

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Maturitní témata 2010/2011 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost PRÁVO Základní právní pojmy Ústavní právo Ústava České republiky Právní ochrana lidských práv Věcná práva v občanském právu hmotném Úprava dědického práva Občanské právo

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Témata profilové maturitní zkoušky Předmět: Didaktika hudební výchovy Školní rok: 2016/2017 Třída: 4.A, 3.H Obor studia: Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. * Vývoj evropské hudby do konce 16.století

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace Předmět: Pedagogika Třída: 4. B Školní rok: 2016/17 Zkoušející: Mgr. Polášková Svatava 1. Pedagogicko-psychologická

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Libraries 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Mgr. Miroslav Linhart Základní právní pojmy a charakteristika 1. Charakteristika veřejné správy, typické činnosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných klíčové aktivity

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO Systém řízení sociálních služeb 1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO 2/ Vzájemné vztahy mezi SOPO a demografickým vývojem, vzájemné vztahy

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace. Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace. Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016 Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016 Předmět: Dramatická výchova specializace Pokyny k praktické MZ Při praktické maturitní zkoušce žák předkládá záznam své lekce dramatické výchovy ( na formátu

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Předmět délka testu podoba Český jazyk 60 min didaktický test Anglický jazyk 100 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 100 min didaktický

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová smekalova@svkos.cz ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTŮ SELEKČNÍ

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

SZZ OTÁZKY B7201 dle předmětů

SZZ OTÁZKY B7201 dle předmětů SZZ OTÁZKY B7201 dle předmětů bakalářské 1oborové studium Knihovnictví platnost od října 2015 okruhy: I. Teoretické základy knihovnictví (12 otázek) II. Doplňování, zpracování a organizace KF (12 otázek)

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium VEŘEJNÁ SPRÁVA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Právní nauka 1. Forma práva, právotvorba (právo obyčejové, precedentní,

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Otázky k BZK pro studující od akademického roku 2010/2011 Povinný předmět - Informační věda

Otázky k BZK pro studující od akademického roku 2010/2011 Povinný předmět - Informační věda Otázky k BZK pro studující od akademického roku 2010/2011 Aktualizace k 11. 6. 2016 Otázky platí pro SZZK v září 2016 a dále Povinný předmět - Informační věda 1. Vymezte oblast, kterou se zabývá informační

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) M g r. D a g m a r S m é k a l o v á s m e k a l o v a @ s v k o s. c z ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Mgr. Alena Budková budkova@knihovna-se.cz Informační vzdělávání uživatelů Havlíčkův Brod 25. 4. 2012 Informační vzdělávání x besedy IV je systém lekcí

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Projektor,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

6.18. Architektura - ARC

6.18. Architektura - ARC 6.18. Architektura - ARC Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 3 pro zaměření pozemní stavby 4 pro zaměření rekonstrukce staveb a architektura 1 pro

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

SZZ OTÁZKY T7201 dle předmětů

SZZ OTÁZKY T7201 dle předmětů SZZ OTÁZKY T7201 dle předmětů magisterské navazující studium Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu platnost od října 2015 okruhy: I. Teoretické a metodologické základy oboru (10

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Hlavní metody vyučování: slovní dialogické (rozhovor, diskuse) slovní práce s textem didaktické hry problémové metody situační a inscenační metody

Hlavní metody vyučování: slovní dialogické (rozhovor, diskuse) slovní práce s textem didaktické hry problémové metody situační a inscenační metody 6.22 Pojetí vyučovacího předmětu Dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějin kultury Předmět Dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více