PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/ KONFLIKTY. Ing. Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY. Ing. Mgr."

Transkript

1 PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/ KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková

2 KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/

3 OBSAH 1 Úvod Interkulturní konflikty 4 2 Podstata a příčina konfliktu Zájmy a postoje Vnitřní konflikt Konflikty mezi lidmi Záměrné konflikty mobbing a bossing 11 3 Zvládání konfliktu Pochvala a kritika při zvládání konfliktů Konfliktnost mužů a konfliktnost žen sonda 16 4 Předcházení konfliktu Kontrola procesu a výsledku konfliktu Přehled stylů vyjednávání Mediace 22 5 Pozitiva a negativa konfliktu 23 6 Řešení konfliktu Strategie řešení konfliktu Swapping 29 7 Trénink řešení konfliktu 30 8 Použité zdroje 39 2

4 1 ÚVOD Co je to konflikt? Spor, nedorozumění, neshoda, rozpor, střet, svár, souboj, rozkol, disharmonie, bitka, zápas, boj, válka, mrzutost, rvačka, pranice. Slovo konflikt je latinského původu (conflictus srážka). Znamená střet dvou nebo více stran či snah zcela nebo do určité míry navzájem se vylučujících či protichůdných. Svým významem je blízké též slovu rivalita. Blízké je i slovu konkurence a konkurent. Do konfliktní situace se často dostáváme během pár vteřin. Vznikají doma, v zaměstnání, na ulici, v supermarketu, v autobuse, prostě se s nimi můžeme setkat na každém kroku. Kde jsou lidé, tam je obvykle i konflikt. Vždy vznikají kvůli něčemu, co má hodnotu (finanční, morální, ). Prvopočátkem je nejčastěji nedorozumění, které stavíme často na mylných informacích. Snažíme se druhou stranu přesvědčit o svém názoru a často tvrdě narazíme. Mnohdy ovšem příčina konfliktu spočívá v nás samotných. Konflikty vznikají, jestliže není uspokojena určitá naše potřeba. [Baum, 2009, s. 16] Při konfliktu se střetávají 3 různé skutečnosti, a to jsou cíle, přání a očekávání každého z nás. Protože se lidé názorově liší, je konflikt zcela nevyhnutelný a častý. Patří k lidskému jednání a chování, bez něho bychom jako páni tvorstva nemohli existovat. Můžeme se obětovat druhým, pozorně naslouchat, věnovat se ostatním, ale hlavně jsme vždy sami sebou. Pokud bychom své já šidili, nedávali mu prostor k vyjádření, dojde dříve či později k tomu, že trpělivost přeteče, názory, které v sobě dusíme, budou chtít být projeveny a staneme se opravdovými. Jak je uvedeno [Křivohlavý, 2008, s. 12]: Problém nevězí v tom, že konflikty mezi námi jsou, ale v tom, jak tyto konflikty řešíme, v tom, co děláme, aby k nim nedocházelo, případně i v tom, co děláme pro to, aby tam, kde k nim dochází, nebyly tak děsivé. Na druhé straně je konflikt potřeba také chápat v pozitivním smyslu, jako metodu rozvoje, výběr té lepší alternativy v rámci volného a svobodného střetu názorů. [Vymětal, 2008, s. 156] popisuje: V tomto pojetí není konflikt nepříjemným zážitkem, ale tvůrčím procesem, protože inovace se častěji rodí ze sporu než ze sebeuspokojení. Přísnějším vyjádřením pozitivního konfliktu je vášnivá diskuze, otevřená debata nad důležitým problémem, rozdílnost názorů na řešení problému apod. Jedná se tedy o komunikační vyjádření kreativity, kdy konflikty předcházejí každému pokroku a jejich součástí je kritika zavedených metod a kritika stávajících pořádků. Co se při konfliktu s námi děje? Když vzniknou podstatnější názorové rozdíly, které nedokáží účastníci asertivně vyřešit, vzniká napětí, lidé jsou ve stresu, reagují na sebe netrpělivě, podněcují nové a nové rozčilování, které vede 3

5 často k agresivitě (slovem i činem). V takových chvílích stačí drobná maličkost i neverbálního projevu (oči v sloup) a situace je na pokraji konfliktu, jenž se vlastní dynamikou rozvine do eskalace (eskalačních stupňů). Před každým dalším krokem k vyššímu stupni eskalačního prahu zažíváme určitou mez, která nás nabádá k uvědomění, zdrženlivosti či k obratu zpět. V této chvíli je dobré si položit otázky k zabránění vtažení do víru událostí a zároveň si na ně i čestně a pravdivě odpovědět: Chci skutečně zajít až tak daleko? Kontroluji se ještě vůbec? Vidím následky mého konání? Mohu si také představit vedlejší důsledky mého činění, i když vzniknou neúmyslně? Jsem opravdu připraven(a) nést do budoucna následky a odpovědnost za mé činy? U většiny lidí existuje z praxe intuitivní vědomí o těchto eskalačních prazích a mají ve věci jasno: Pokud se nebudu kontrolovat a přeženu své jednání, bude rozbita spousta porcelánu a vzájemná důvěra se možná již nikdy neobnoví. Díky tomuto intuitivnímu rozpoznávání eskalačních prahů se dotyční drží zpět alespoň po určitou dobu a nejdou do toho hned naplno. Z těchto důvodů se konflikt nezvrhne ihned v úplné destruktivní chování, ale zintenzivňuje se postupně, pokud není nic proti němu podniknuto. 1.1 INTERKULTURNÍ KONFLIKTY Rozdíly v kulturních standardech odlišných národů se stávají zdrojem mnoha nedorozumění a mnohdy i bariérou, která znemožňuje spolupráci. Příčiny často pramení z neznalosti, rozdílných interpretací a následného nepochopení. Důležité je proto poznat vždy cizí kulturu, respektovat ji a přistupovat vstřícně vůči této kultuře. Nestačí rozdíly mezi cizí a naší kulturou připustit, ale pojmenovat je, konkrétně popsat, vysvětlit a poté i snažit se je pochopit. Tento krok však není snadný a obvyklý, jak by se mohlo zdát. Těžké je kultury se sebou porovnávat, nikdy nelze říci, že jedna je vyspělejší než ta druhá, že je dokonalejší nebo lepší. Kultury jsou jen různé a vždy představují optimální zvládání životních situací jejích příslušníků v podmínkách, ve kterých dlouhodobě žijí a vznikají. České kulturní standardy nebudou zcela funkční v islámském prostředí a jednání dle islámských standardů nepřinese v našem prostředí žádný úspěch, naopak. 4

6 2 PODSTATA A PŘÍČINA KONFLIKTU Podle počtu zúčastněných stran (osob) je možné konflikty rozčlenit do 4 skupin: I. intrapersonální (vnitřní, osobní konflikty jedné osoby) II. interpersonální (konflikty mezi dvěma lidmi) III. skupinové konflikty (konflikty uvnitř dané skupiny osob) IV. meziskupinové konflikty (konflikty mezi dvěma či více skupinami osob) V. extrapersonální konflikty (konflikty k přírodě) Konflikt nastává vždy, když je málo dobrého nebo když je hodně špatného mezi zúčastněnými stranami. Dle [Eggert, 2005, s. 9] jsou nezbytnými složkami konfliktu: nejméně dvě strany, které pro sebe chtějí získat omezené zdroje, domnělá opodstatněnost požadavku, vzájemná závislost stran jedna druhou potřebují, přibližně stejná síla obou stran (síla se často stává právem a silnější strana bere ) Každá konfliktní situace má složku racionální (věcnou) a iracionální (emocionální). spor = problém + člověčina problém = spor člověčina (člověčina lidský faktor, pocity, emoce) PROBLÉMY SE ŘEŠÍ RACIONÁLNĚ, SPORY NE! Konflikty začínají ve věcné rovině při rozdílném názoru na určitou věc. Poté dochází k propuknutí konfliktu a vzrůstá napětí ve vztahové rovině, začínají se přidávat negativní emoce. Př. Ty mi nerozumíš! Ty mi ale vůbec nechceš porozumět! Osobní vztahovačnost, pocit oběti, chuť pomsty, výhra ze zásady, hraní těchto rolí pak ještě konflikt prodlužuje. Nebezpečné ovšem je i konflikt vytěsňovat, úmyslně doufat, že se rozptýlí, že k němu nedojde. Strčit hlavu do písku a čekat nepomůže, naopak konfliktní situace je o to složitější a s dalekosáhlejšími důsledky. [Vymětal, 2008, s. 157]: Příčinou konfliktů bývá obvykle přehlížení a nedoceňování jedince nebo části společnosti v důsledku nevyjas- 5

7 něných rolí a sledovaných priorit, z nedostatku jednotících principů nebo cílů, nedostatečného nebo nepřesvědčivého vedení, v důsledku chování a postojů neslučitelných s dohodnutými nebo přijímanými konvenčními nebo etickými principy, sledování separátních cílů nezávislých na společných cílech kolektivu apod. Mezi další příčiny konfliktu můžeme zařadit osobnostní rozdíly, stres prostředí, vzájemnou závislost úkolů, chybnou informovanost, nejasné vymezení kompetencí a rolí, neslučitelnost cílů komunikace (prestiž, moc ), stereotypy, haló efekt a řadu dalších příčin. [Plamínek, 2009, s ] naznačuje členění příčin konfliktů: 20% KOMUNIKACE VĚC 45% 35% VZTAHY Obrázek ukazuje strukturu souboru konfliktů dle příčin. Zhruba 45 % z nich mělo hlavní příčinu (a tedy i řešení) ve střetu věcných zájmů. To v zásadě znamená, že bylo možné je řešit racionálně jako problémy, byť obvykle po nezbytné depersonifikaci. Zbylých 55 % konfliktů mělo hlavní příčinu v oblasti mezilidských vztahů (35 %) a mezilidské komunikace (20 %). Šlo tedy o typické spory. Tyto spory většinou měly věcné jádro, ale to sloužilo jen jako krystalizační jádro vztahových dysfunkcí, obvykle doprovázených komunikačními poruchami. Řešení tedy spočívalo v zásazích na úrovni vztahů a komunikace zvládnutím těchto dvou disciplín se ukázalo, že věcné jádro konfliktu buď v podstatě neexistuje, nebo se stalo v nových vztahových a komunikačních podmínkách lehce zvládnutelným. Př.: Manželé Eva a Adam Hádaví mají stále spory. Dokáží se nepohodnout prakticky u všeho. Když vyrazí z Prahy do Českých Budějovic, jedou v napjaté atmosféře, protože Adam se domnívá, že cesta přes Písek je kratší, kdežto Eva je přesvědčena, že kratší je cesta přes Tábor. V Českých Budějovicích jim přátelé prozradili, že na Prahu jezdí zásadně přes Písek. Eva se podivila, uznala, že zpět pojedou přes Písek, ale celou zpáteční cestu má špatnou náladu. U Dobříše vzniká hádka, kudy vede Prahou čára oddělující čtvrti, ze kterých je do Budějovic blíže přes Tábor, od těch, ze kterých je lépe jezdit přes Písek. Oba manželé jsou ze svých sporů unaveni, nechápou, proč se nedohodnou o jednoduchých věcech, když s nikým jiným takové problémy 6

8 nemají. Jsou přesvědčeni, že v každé konkrétní věci mají pravdu, a dokáží si ji tam najít i tehdy, pokud do jejich pravdy příliš nezapadají některá fakta. Chvílemi jeden druhého podezírá, že své názory nemyslí vážně a toho druhého jen provokuje s cílem vyvolat hádku. I když oni sami o tom nemají ponětí, řadě lidí v jejich okolí je jasné, že v jejich sporech nejde o věc, ale o vztahy. Oba jsou dynamicky zaměřenými osobnostmi, které preferují procesy před výsledky a své věcné debaty podřizují potřebě uplatňovat vliv jeden na druhého. Po oloupání vztahové vrstvy z jejich sporů (tento zásah ovšem nepřijmou, pokud není jeho původcem někdo třetí, neutrální) nezůstane z konfliktu nic žádné věcné jádro, ba ani jadérko. Jde o čistý spor. 2.1 ZÁJMY A POSTOJE Postoje jsou vše to, co si lidé v komunikaci říkají při řešení konfliktů. Příčinami postojů jsou zájmy, tedy důvody, proč lidé vyjadřují postoje. POSTOJ PROČ? ZÁJMY PROČ? ZÁJMY PROČ? ZÁJMY tímto směrem roste řešitelnost tímto směrem roste rozpoznatelnost DŮLEŽITÉ Naučte se rozpoznávat zájmy skryté za postojem, ptejte se po zájmech svých, své protistrany (dívejte se i za svoji protistranu). DRUHY ZÁJMŮ Klíčové zájmy Důležité zájmy Podružné zájmy Virtuální zájmy Mezi klíčovými a důležitými zájmy se nachází BATNA. Mezi podružnými zájmy a virtuálními zájmy se nachází HRANICE REALITY. ANALÝZA ZÁJMŮ Společné (konvergentní) Souběžné (paralelní) Protichůdné (divergentní) Obvykle se při řešení konfliktu postupuje od konvergentních zájmů k divergentním. Podobá se lezení na skálu, kde jsme si ze dvou možností vybrali tu, kde obtížné úseky jsou v horní části, do skály zatloukáme skoby stále obtížnějších dílčích dohod, až se dostaneme k převisu (protichůdné zájmy). Také platí, že čím více zájmů druhé strany vezmeme při jednání do úvahy, tím větší prostor pro hledání dohod máme k dispozici. 7

9 Důležitost konfliktu spočívá: KONFLIKT EXISTUJE NEEXISTUJE řešen kvalitně EVOLUCE (dynamičnost, postupná změna) řešen nekvalitně REVOLUCE (rychlá, zásadní změna) STAGNACE (chybí dynamika, směr k zániku) 2.2 VNITŘNÍ KONFLIKT Kdo by neznal vnitřní boj mezi slastí a rozumem Tyto dva protipóly v každém z nás si protiřečí. Pro který se rozhodnout? Zažíváme vnitřní konflikt Napětí, nejistota, rozpolcenost, náladovost, to jsou pocity, které je doprovází. Na jednu stranu chceme poznávat nové věci, na druhou stranu máme rádi jistotu. K uspokojivému vyřešení vnitřního konfliktu se potřebujeme aktivně vypořádat s našimi vnitřními hlasy. Jestliže tíhneme ke stálému odsouvání rozhodnutí a právě učiněná rozhodnutí ustavičně revidujeme, pak je načase pustit se do konfrontace se sebou samým [Baum, 2009, s. 35]. Oba protiklady chceme stejně silně jak chuť poznávat nové a přijmout výzvu, tak potřebujeme touhu po stálosti a bezpečí. Př.: Eva přijala pracovní pozici v nevelké organizaci vedoucí oddělení. Chtěla změnu a viděla v této práci možnost se realizovat, něco změnit a uplatnit své dosavadní zkušenosti. Bohužel v organizaci docházelo často ke změnám a ona musela na svém oddělení neustále měnit plány, jednou zužovat tým, po pár měsících zase přibírat nové zaměstnance. Její podřízení začali znechuceně dávat najevo, že se jim situace nelíbí. I samotnou Evu jednoho dne přestalo bavit chodit do práce. Nejraději by dala výpověď a zkusila to jinde. Na druhou stranu ale nechtěla utéct od nedodělané práce, bála se odsouzení ze strany vedení i podřízených. Uvnitř sebe zažívala silný tlak, pro kterou možnost se rozhodnout? Překonat úskalí a zůstat, či odejít a začít znovu?! K vnitřním hlasům se začaly přidávat i poruchy spánku, tělesné bolesti, nervozita. Aby Eva mohla tento vnitřní konflikt vyřešit, musí si ujasnit příčiny. Vzdát se role vedoucí oddělení a být šťastná, v noci spát a být zdravá X hodnoty dotahování věcí do konce, realizace v práci. Co je důležitější? V mysli si Eva představuje obě možnosti. Co bude, když odejdu? Co se stane, když zůstanu? Je to správné rozhodnutí? Co je správné? Kdy se bude cítit lépe? Po odpovědi na tyto otázky může Eva učinit 8

10 skutečnou volbu. Zjistí, že jí je vlastně jedno, co si o ní budou ostatní myslet. Chce začít znovu a cítit se dobře, zase se těšit do práce a nevstávat s nepříjemným pocitem spojeným se zaměstnáním. Možností k vyřešení rozpolcenosti je zapojení další osoby, která by pomohla s hledáním alternativ. Pomáhá také zapisování +/- (uvolní se blok v myšlení a vznikne nové místo pro řešení). 2.3 KONFLIKTY MEZI LIDMI Členění konfliktu dle [Eggert, 2005, s. 14]: a) mezilidský ideologické střety šovinismus v. feminismus; povahové střety dominance v. umírněnost; kulturní střety Arabové v. Židé; náboženské střety katolíci v. protestanti; věkové střety mládí v. zralost; hodnotové střety konzervativní v. liberální b) organizační odbory a zaměstnavatelé; rivalita v rámci firmy a mezi firmami; soupeření vedoucích pracovníků o zdroje a vrcholové pozice c) národní majetkové střety chudí v. bohatí; občanské války d) týmový a technický prodej a výroba; lidské zdroje a financování, výzkum a provoz e) mezinárodní studená válka; boj proti terorismu. Př.: Jana nastoupila před půl rokem na nové pracovní místo jako učitelka základní školy. Už po krátké době se jí zdá, že jí využívá kolegyně Monika. Podle Jany je nefér, že jí Monika předává k vyřízení záležitosti, které je potřeba dělat ještě po skončení pracovní doby. Ať jde např. o zorganizování setkání s rodiči žáků, psaní pozvánek nebo přípravu akcí pro školy mimo běžnou pracovní náplň. Jana odchází ze školy vždy jako poslední, zatímco Monika už je dávno doma. Drží se však zpátky, neboť nechce ohrozit jinak dobrý vztah s kolegyní. Zároveň nemá ráda střety a konfrontace. Nějakou dobu si s tou situací dokáže poradit, postupně to však začíná být neudržitelné. Navíc Monika nereaguje na náznaky Jany, aby jí trošku pomohla. Jana se snaží, aby na ní její hněv nebyl v práci znát, přitom však vnitřně téměř exploduje. Důsledek: Je stále podrážděná, nesoustředěná a schází jí trpělivost s dětmi. Rovněž je to znát i po zdravotní stránce. Jana trpí nespavostí a migrénami, takto to dál už prostě nejde. Musí si s Monikou promluvit, ale jak? Z výše uvedeného vyplývá, že má Jana negativní postoj ke konfliktu. Střetům se vyhýbá za každou cenu, vytěsňuje ho. Vede to k vnitřnímu konfliktu. 9

11 V průběhu času se vnitřní konflikt přesouvá ve skrytý vztahový konflikt. Vzniká napětí a negativní emoce si hledají jinou cestu přes zdraví, pohoda tělesná i duševní je ta tam. Rovněž ve škole se její chování změnilo úbytek trpělivosti. Evidentní je u Jany to, že má strach jít do konfliktu, ale důležité je, aby se strachu ze střetu zbavila. Musí se dokázat sama pozitivně naladit a změnit svůj negativní postoj ke konfliktu. Pak lze požádat Moniku o vyjasňující rozhovor bez napadání, obviňování. Jana se musí zaměřit na svá přání a potřeby s jasně otevřenou formulací. Úrovně konfliktu [Eggert, 2005, s. 24]: NÁSILÍ VZTEK ROZMRZELOST PODRÁŽDĚNOST PODRÁŽDĚNOST problémy a potíže nejsou výrazné ROZMRZELOST problémy vyvolávají rostoucí rozmrzelost, začíná narůstat stres, logické vyjádření námitek VZTEK problémy vyvolávají silný pocit nespravedlnosti, uraženosti a nepřátelství, projev emocí NÁSILÍ pomsta a odplata, každý chce vyhrát za každou cenu Výsledky konfliktu 1. + strana X i strana Y dosáhly spokojenosti, konflikt společně vyřešily 2. 0 strana X je s výsledkem konfliktu spokojena, strana Y je nespokojena 3. 0 strana X je nespokojena, strana Y je s výsledkem konfliktu spokojena 4. - strana X i strana Y jsou nespokojeny, konflikt trvá Každá ze stran chce dosáhnout kladného výsledku, vyhrát nad druhou stranou. Ideální je v konfliktní situaci výsledek výhra/výhra. Důležitý pojem je tzv. BATNA, resp. záložní varianta, která má velký vliv mezi účastníky konfliktu. Čím horší je batna, tím větší bývá snaha o dosažení dohody. [Plamínek, 2009, s. 62] píše: Známe-li vlastní batnu a nezapomínáme-li na ni, nikdo nás nemůže žádnou 10

12 manipulací přinutit k nevýhodné dohodě. Batna je měřítko, se kterým každou navrhovanou dohodu můžeme porovnat. Známe-li batnu druhé strany, víme, které nabídky budou pro ni ještě přijatelné a které již ne. Můžeme tedy dávat návrhy jen o málo lepší, než je batna druhé strany, a víme, že pokud této straně neztížíme cestu k dohodě například nevhodným chováním, nakonec se dohodneme. Obecně je naším cílem sjednat tedy dohodu, výsledek konfliktu lepší než je batna. BATNA 1. strana 2. strana MOŽNOSTI VYJEDNÁVÁNÍ NANDO metoda nejlepší alternativy. Čím lepší jsou Vaše návrhy ve srovnání s nabídkami druhé strany, tím silnější je pak Vaše postavení a naopak. 2.4 ZÁMĚRNÉ KONFLIKTY - MOBBING A BOSSING Mobbing je psychický teror na pracovišti, šikanování mezi kolegy, systematicky prováděné zlomyslnosti, kterými nadřízení útočí na své podřízené nebo naopak. V současné době je mobbingu věnováno stále více pozornosti, protože se dotýká bezprostředně každého z nás. O mobbingu hovoříme tehdy, pokud na postiženého útočí jedna nebo více osob alespoň jedenkrát týdně po dobu 6 měsíců. Nejčastěji se mobbing vyskytuje mezi osobami na stejné hierarchické úrovni, tzv. vydělení z kolektivu. Důsledky pro postiženého jsou psychické (deprese, poruchy koncentrace, úzkosti, myšlenky na sebevraždu) a psychosomatické (bolesti hlavy, zad, žaludku, pocity úzkosti). Fáze mobbingu: 1. Konflikty (pokud se spor, který není zpočátku závažný, neurovná nebo neřeší správně). 11

13 2. Psychický teror (stále častější útoky, defenziva ze strany postižené osoby). 3. Oficiální zviditelnění (mobbing nelze utajit, lidé si všimnou a začnou ho řešit, často se stává, že právě oběť díky snížení pracovní aktivity, absencemi se stává i obětí svých nadřízených). 4. Vyloučení (zbavení se nepohodlného pracovníka, pokud oběť nechce dobrovolně odejít, najde se celá řada prostředků, jak tomu pomoci). Způsob mobbingu závisí na hierarchii. Na nižší úrovni organizace jsou úkoly jednotlivých osob jasné a též snadno kontrolovatelné, proto se lépe útočí na osobnost oběti, na její soukromý život a její vlastnosti. Na vyšších úrovních se kolegové uchylují ke znevažování výkonů a schopností toho druhého, k zatlačování do ústraní. Pravidla, jak se mobbingu účinně bránit: pokud je šance na urovnání: 1. Řešit konflikty (pojmenovat je, zjistit příčinu, zpracovat konflikt, diskutovat, smířit se, urovnat konflikt, kompromis, atd.) 2. Obrátit se na zaměstnavatele (má povinnost k celé záležitosti zaujmout stanovisko a postarat se o nápravu). 3. Požádat o pomoc své kolegy (zapojením kolegů do konfliktu se však i oni mohou stát obětí, mohou být ale i prostředníky při urovnání, event. slouží jako svědci v případném rozrůstání konfliktu). není-li šance na urovnání: 1. Výpověď (propuštění je pro postiženého šokem, důležité je zaměřit se na důvod propuštění možnost obrátit se na soud). 2. Na základě dohody obou stran (o mobbingu se jen těžko hovoří, personalista může pochybovat o pravdivosti vaší verze). 3. Vlastní výpověď (nemluvte však o mobbingu v dalším zaměstnání, jinak se stanete již předem problémovou osobou, vhodné je najít si místo s alespoň nepatrným vzestupem). Prevence je vždy lepší než samotná léčba mobbingu. O mobbingu je třeba mluvit, pořádat školení a především řešit vzniklé konflikty. Bossing je podskupinou mobbingu. Vyznačuje se tím, že šikany na pracovišti se dopouští nadřízený (pracovník hierarchicky na vyšší úrovni). Jedná se o chování nadřízeného, který poškozuje svého podřízeného před ostatními kolegy, znesnadňuje či znemožňuje mu vykonávat jeho práci. Bossing se podobně jako mobbing vyvíjí a stupňuje. 12

14 Projevy bossingu: přidělování příliš jednoduchých nebo naopak příliš složitých pracovních úkolů, případně úkolů, které mohou mít pro zdraví zaměstnance ohrožující vliv, osobní narážky na vzhled, na odvedenou práci (formou kritiky), znemožňování přístupu k informacím, neustálá kontrola (nejrozšířenější způsob bossingu) nadřízeného, pracovní izolace od ostatních pracovníků. Důsledky bossingu se projevují v úpadku kreativity a inovativnosti myšlení jedince, pocitu méněcennosti postiženého, celkového snížení výkonností a větší nemocnosti atd. Pravidla, jak se bossingu účinně bránit: 1. Schovávat si důkazy (například písemná dokumentace, ová pošta). 2. Zajistit si osobní svědectví v momentech, kdy dochází k diskriminaci (tyto důkazy mohou být rozhodující v jednání s vedením organizace, s odbory nebo při soudním procesu). 3. Podat žalobu. 13

15 3 ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU Jak zvládnout konflikt? Možné strategie, které uvádí [Eggert, 2005, s ]: 1. předstírání, pro člověka ve skutečnosti žádný konflikt neexistuje, tzv. popření, 2. potlačení velmi silné popření, osoba si ani nedokáže vzpomenout na konflikt, 3. promítnutí do někoho jiného nebo něčeho jiného, tzv. projekce, 4. přenesení negativních emocí na slabší stranu (vedoucí zadá těžký úkol, podřízený je doma mrzutý a nepříjemný, jeho manželka pak křičí na dítě, chlapec pak přenese svůj hněv na sestru atd.), 5. intelektualizace neosobní rovina, nejsou důležité emoce a zaujetí zúčastněných stran, 6. regrese pokud je s konfliktem spojeno chování, které známe z dětství (pláč, křik, zaryté mlčení), 7. uchýlení se do světa představ, 8. bagatelizace zlehčování potíží na bezvýznamné z důvodu ochrany před nepříjemným řešením konfliktu, 9. ulpívání na jednom jediném aspektu konfliktu, který však brání posunu dopředu, tzv. fixace. Konflikt a zkreslené uvažování [Eggert, 2005, s ]: 1. urážky a přehnané zevšeobecnění Nikdy nepomůžeš, když je potřeba! Každý vedoucí má svoje oblíbené podřízené! Blondýnky jsou hloupé! Vždycky mě ignoruješ! Snažte se nehodnotit v rovině vždy, nikdy, protože zobecnění na jednom důkazu není správné. 2. Mělo by se Měl bys jít a to auto umýt! Mělo by se šéfovi říct, aby nás pustil dřív domů. Musíš se už konečně vzepřít! Snažte se život nevidět jen v černé nebo bílé barvě, je také příjemnější myslet v jiných barvách. Lidé, kteří užívají slova mělo by se, měl bys, musíš mají obvykle nekompromisní postoj, a to zejména na chování druhých lidí. 3. Zveličování (předvídání katastrof) Snížením platů o 10 % nebudou mít rodiny na nájem a na jídlo. Protože je malá úroda jablek, tak budou drahá a nebudeme si moci koupit za celou zimu ani kilo. 14

16 Snažte se nedělat z komára velblouda, udržujte reálný pohled na věc. 4. Vztahovačnost Pořád proti mně něco máš, nemáš mě rád! A zase za to můžu já, že jo?! Proč to zase odnesu já? Snažte se nepovažovat každé chování druhých za útok na svoji osobu, konstruktivnější je z rovnice vyjmout svoji osobu. 5. Zásah vyšší moci Tak tohle změní už jen Bůh. Uvidíme, jestli se štěstí obrátí na moji stranu. Snažte se převzít kontrolu tam, kde máte šanci něco změnit a převzít za věci osobní odpovědnost. Má smysl se snažit situaci zlepšit a nečekat jen na moc Boží nebo na štěstěnu. 6. Egocentrismus Já říkám, že to bude takhle. Uděláme to jak chci já, rozhodla jsem to tak. Snažte se mít realistický pohled na vlastní schopnosti a nepřehánějte svoje možnosti a svoji dokonalost. 7. Mít pravdu za každých okolností Já se nemýlím, nikdy se mi to nestalo. Vždycky mám pravdu! Snažte se smířit s vlastními nedostatky a zranitelností. Používejte slovo promiňte. Mýlit se je lidské a mýlí se skutečně všichni. 3.1 POCHVALA A KRITIKA PŘI ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ Při konfliktech vznikají archaické emoce (hněv, zoufalství, sklíčenost). Přetrvávající konflikty se řeší mnohonásobně hůře, než konflikty nové. Ke každému novému konfliktu je tedy nutné přistupovat aktivně, vcítit se do svého partnera, vyjasnit si, o co věcně jde, rozlišovat mezi podnětem a příčinou. Pochvala je jedním z mocných nástrojů, jak konflikty zvládat. Je třeba dodržet některé zásady, a to chválit pouze tehdy, myslí-li to člověk upřímně, jinak to dotyčný chválený pozná a problémy se ještě zhorší. Pochvala by se neměla přehánět, neměla by být pravidelná, očekávaná, poté ztrácí svůj účinek. Je možné ji také užívat k povzbuzení, pokud je vyjádřena před ostatními lidmi, může chválenou osobu motivovat. Opakem pochvaly je kritika, která by neměla převažovat nad pochvalou. Při kritizování je třeba vyvarovat se kritizování osobnosti člověka, být taktní, kritizovat, když se problém objeví, neponižovat 15

17 kritizovaného a nesvádět vinu na kolektiv, pokud za problém může pouze jednotlivec. Pozor na tzv. metodu sendviče, tedy pochvala kritika pochvala. Člověk vždy slyší pouze špatnou část zprávy a pochvala v něm může vyvolat zmatek. Kritiku je vhodné provádět v soukromí, bez dalších svědků. 3.2 KONFLIKTNOST MUŽŮ A KONFLIKTNOST ŽEN SONDA A. Přítomnost třetí osoby muže zpravidla konflikt dvou žen výrazněji neovlivní. Dva muže vede přihlížející žena naopak k větší soupeřivosti. S emancipací žen dochází dnes i k jejich většímu soupeření (méně otevřenému, zato zákeřnějšímu); B. Muži se častěji než ženy zpočátku pohádají, pak spolupracují. Ženy jsou k sobě zpočátku jako med, poté se dlouhodobě rozkmotří a nenajdou již k sobě cestu (třídy plné děvčat bez chlapců problém); C. I v nekonfliktním stavu ženy volněji zacházejí s jazykem vyjadřují emoce. Muži jsou strozí i v konfliktu, přesnější [Gruber, 2009, s ]. 16

18 4 PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTU Jak předcházet konfliktu dle [Eggert, 2005, s ]: Postup: Souhlasný výrok Souhlasíte s druhou osobou Změkčující výrok Dáte najevo, že chápete stanovisko druhé osoby Náznak Naznačíte, že chcete také něco říci Důvody Vašeho stanoviska Vysvětlíte svůj postoj Negativní výrok Řekněte ne Nabídka kompromisu Pokud můžete, nabídnete náhradní řešení Př. Zaměstnanec žádá: Vedoucí odpovídá: Souhlas Změkčení Náznak Důvod odmítnutí Odmítnutí Kompromis Mohu si ve čtvrtek ráno vzít volno a zajít na kontrolu k zubaři? Ano Je důležité starat se o svoje zuby a pravidelné kontroly jsou naprosto nezbytné. Ale musím vám říct že tento týden, jak jistě víte, děláme měsíční uzávěrku a do pátku musíme vypracovat všechna hlášení. Takže vás tady ve čtvrtek potřebuji. Zkuste se přeobjednat na příští týden. Jde o návod, jak se vyhnout konfliktu, a pokud přece jen propukne, začne spíše fakty než emocemi. Proces řešení konfliktu dle [Eggert, 2005, s ]: začátek URČENÍ PROBLÉMU ARGUMENTY A ODPOVĚDI HLEDÁNÍ HODNOCENÍ A MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ A DOHODA konec (nejsou vždy nutné všechny tyto 4 fáze, tento model zachycuje obecný proces) 17

19 1. Určení problému odhalení fakt, držení se daných skutečností, důležité je nebrat v této fázi dojmy, klepy a emoce. 2. Argumenty a odpovědi jedná se již o vyjednávání, každá strana chce prosadit svůj názor, důležité je zjistit postoje druhé strany. 3. Hledání hodnocení možností rodí se již nápady, navrhují se řešení, dělají se ústupky a dochází k uzavírání dohod. 4. Řešení a dohoda obě strany jsou svolné s variantou řešení nebo postupu, v ideálním případě obě strany vyhrávají. Po vyřešení konfliktu je dobré se zamyslet nad průběhem konfliktní situace, nad jejím obsahem. Co šlo dobře? Co pomohlo? Co bylo na překážku? Jsou naše vztahy lepší nebo horší? Co jsem se naučil(a)? Co udělám příště jinak? Jak bych mohl(a) příště zlepšit celou situaci? 4.1 KONTROLA PROCESU A VÝSLEDKU KONFLIKTU Metodické menu řešení konfliktu [Plamínek, 2009, s ]: Kontrolují účastníci proces řešení konfliktu? ANO NE Náhoda Násilí Delegace Pasivita NE Vyjednávání Projednávání Mediace Facilitace ANO Kontrolují účastníci výsledek řešení konfliktu? Náhoda: Konflikt lze vyřešit i náhodnou volbou, výsledek řešení je už mimo kontrolu protistran. Výhoda: rychlost a nenapadnutelná spravedlnost. Násilí: Nesnadno se tento způsob řešení konfliktů obhajuje. Podobně jako náhoda protistrany do určité míry rozhodují o procesu řešení. Ve slušné společnosti je však násilí považováno za nelegitimní. 18

20 Vyjednávání a projednávání: Protistrany kontrolují proces i výsledek řešení komunikací. Pojem vyjednávání se vztahuje k řešení sporů, termín projednávání znamená řešení problémů. Delegace: Řešení konfliktů je delegováno, tedy svěřeno někomu jinému (soud, expert, nadřízený, podřízený). I v tomto případě není kontrolován proces, ani výsledek. Pasivita: Jedná se o nečinné řešení konfliktů. Říká se sice, že někdy je lepší se na určité situace nejdříve vyspat, že spousta věcí, které byly včera důležité, jsou dnes nepodstatné. Dochází však k tomu, že nemáme pod kontrolou ani proces, ani výsledek řešení, dokonce riskujeme krizi, pokud řešíme nějaký zásadní konflikt tímto způsobem. Mediace a facilitace: Procesy, které mají přesně opačnou charakteristiku než náhodná volba. Předpokládají přímé jednání mezi stranami konfliktu se zapojením neutrálních odborníků na procesy řešení konfliktů. Na odborníky (mediátory a facilitátory) je delegováno právo regulace procesu jednání. Právo rozhodnout o výsledku však zůstává stranám konfliktu. Pokud má konflikt povahu sporu, hovoříme o mediaci, jedná-li se o problém, mluvíme o facilitaci. Mediátor mívá větší práva určovat proces řešení, facilitátor často nabízí vhodný postup a usnadňuje ho. 4.2 PŘEHLED STYLŮ VYJEDNÁVÁNÍ Vyjednávací styly dle členění [Plamínek, 2009, s ]: kompetitivní vyjednávání kooperativní vyjednávání principiální vyjednávání STYLY VYJEDNÁVÁNÍ virtuální vyjednávání obětavé jednání destruktivní jednání 19

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání

Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Základní styly vyjednávání určitým vyjednáváním je vlastně každá

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková MEDIACE alternativní řešení konfliktů 2. října 2014 Ing. Šárka Jarolímková 1 MOŽNOSTI MEDIACE (spory pro mediaci vhodné ) Strany, jejichž vztah pokračuje i v budoucnu Strany, které mají pocit odpovědnosti

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ I.

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ I. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ I. STRATEGIE A TAKTIKY V JEDNÁNÍ S LIDMI 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2 2. VYJEDNÁVACÍ POZICE 4 3. STRATEGIE

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Možnosti modelování a řešení konfliktů v environmentálních dohodách

Možnosti modelování a řešení konfliktů v environmentálních dohodách Možnosti modelování a řešení konfliktů v environmentálních dohodách Co to je konflikt? Konflikt mezi firmami a občany patří mezi zásadní problémy současnosti Největším nebezpečím je zneužití této situace

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Slova, která fungují doma i v práci

Slova, která fungují doma i v práci Slova, která fungují doma i v práci staňte se mediátorem svého života Eva Mašková červen 2014 1 Jak dosáhnout co chceme? 2 Komunikace v globálním světě 3 Kdo má pravdu? Normální je se nedomluvit! 4 Řešení

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI Vážená kolegyně, vážený kolego, dovolujeme si Vám nabídnout stručný text s názvem Když má dítě starosti. Zaměřuje se na děti v obtížné životní situaci, na děti, které mají nějaké

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

VYJEDNÁVÁNÍ A PŘESVĚDČOVÁNÍ PRO KAŽDOU SITUACI

VYJEDNÁVÁNÍ A PŘESVĚDČOVÁNÍ PRO KAŽDOU SITUACI VYJEDNÁVÁNÍ A PŘESVĚDČOVÁNÍ PRO KAŽDOU SITUACI VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD PŘESVĚDČOVÁNÍ

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.)

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) PŘÍLOHA (Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) Thomas-Kilmannův test konfliktů Zamyslete se nad následujícími situacemi, je zřejmě, že Vaše přání se budou lišit od

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ STRANA 1 METODIKA PRO UČITELE

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ STRANA 1 METODIKA PRO UČITELE STRANA 1 Klíčová slova konflikt, typy modelů řešení konfliktu, vývoj konfliktu, cyklus konfliktu, styly řešení konfliktu, typy vyjednávacích stylů, interetnický konflikt, mediace Aktivita 2 Kdy se sejdeme?

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech. Řešení s ohledem na ochranu dítěte

Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech. Řešení s ohledem na ochranu dítěte Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech Řešení s ohledem na ochranu dítěte Marc Juston, prezident soudu Grande Instance, Tarascon, Francie Shrnutí: Výslech či slyšení dítěte se schopností uvažování

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI 1. Komunikace v podniku + problémy 2. Osobnost manažera a podřízeného 3. Pracovní komunikace 4. Pracovní porady 5. Komunikace v týmu 1) Komunikace v podniku Co ji ovlivňuje???

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová Přínos týmové spolupráce Ivana Šlaisová Cíl Vysvětlit pojem tým, týmová práce Upozornit na některá úskalí týmové práce Seznámit s vhodnými postupy k vytváření týmů Bc. Iva Šlaisová, Psychiatrická klinika

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více