PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/ KONFLIKTY. Ing. Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY. Ing. Mgr."

Transkript

1 PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/ KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková

2 KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/

3 OBSAH 1 Úvod Interkulturní konflikty 4 2 Podstata a příčina konfliktu Zájmy a postoje Vnitřní konflikt Konflikty mezi lidmi Záměrné konflikty mobbing a bossing 11 3 Zvládání konfliktu Pochvala a kritika při zvládání konfliktů Konfliktnost mužů a konfliktnost žen sonda 16 4 Předcházení konfliktu Kontrola procesu a výsledku konfliktu Přehled stylů vyjednávání Mediace 22 5 Pozitiva a negativa konfliktu 23 6 Řešení konfliktu Strategie řešení konfliktu Swapping 29 7 Trénink řešení konfliktu 30 8 Použité zdroje 39 2

4 1 ÚVOD Co je to konflikt? Spor, nedorozumění, neshoda, rozpor, střet, svár, souboj, rozkol, disharmonie, bitka, zápas, boj, válka, mrzutost, rvačka, pranice. Slovo konflikt je latinského původu (conflictus srážka). Znamená střet dvou nebo více stran či snah zcela nebo do určité míry navzájem se vylučujících či protichůdných. Svým významem je blízké též slovu rivalita. Blízké je i slovu konkurence a konkurent. Do konfliktní situace se často dostáváme během pár vteřin. Vznikají doma, v zaměstnání, na ulici, v supermarketu, v autobuse, prostě se s nimi můžeme setkat na každém kroku. Kde jsou lidé, tam je obvykle i konflikt. Vždy vznikají kvůli něčemu, co má hodnotu (finanční, morální, ). Prvopočátkem je nejčastěji nedorozumění, které stavíme často na mylných informacích. Snažíme se druhou stranu přesvědčit o svém názoru a často tvrdě narazíme. Mnohdy ovšem příčina konfliktu spočívá v nás samotných. Konflikty vznikají, jestliže není uspokojena určitá naše potřeba. [Baum, 2009, s. 16] Při konfliktu se střetávají 3 různé skutečnosti, a to jsou cíle, přání a očekávání každého z nás. Protože se lidé názorově liší, je konflikt zcela nevyhnutelný a častý. Patří k lidskému jednání a chování, bez něho bychom jako páni tvorstva nemohli existovat. Můžeme se obětovat druhým, pozorně naslouchat, věnovat se ostatním, ale hlavně jsme vždy sami sebou. Pokud bychom své já šidili, nedávali mu prostor k vyjádření, dojde dříve či později k tomu, že trpělivost přeteče, názory, které v sobě dusíme, budou chtít být projeveny a staneme se opravdovými. Jak je uvedeno [Křivohlavý, 2008, s. 12]: Problém nevězí v tom, že konflikty mezi námi jsou, ale v tom, jak tyto konflikty řešíme, v tom, co děláme, aby k nim nedocházelo, případně i v tom, co děláme pro to, aby tam, kde k nim dochází, nebyly tak děsivé. Na druhé straně je konflikt potřeba také chápat v pozitivním smyslu, jako metodu rozvoje, výběr té lepší alternativy v rámci volného a svobodného střetu názorů. [Vymětal, 2008, s. 156] popisuje: V tomto pojetí není konflikt nepříjemným zážitkem, ale tvůrčím procesem, protože inovace se častěji rodí ze sporu než ze sebeuspokojení. Přísnějším vyjádřením pozitivního konfliktu je vášnivá diskuze, otevřená debata nad důležitým problémem, rozdílnost názorů na řešení problému apod. Jedná se tedy o komunikační vyjádření kreativity, kdy konflikty předcházejí každému pokroku a jejich součástí je kritika zavedených metod a kritika stávajících pořádků. Co se při konfliktu s námi děje? Když vzniknou podstatnější názorové rozdíly, které nedokáží účastníci asertivně vyřešit, vzniká napětí, lidé jsou ve stresu, reagují na sebe netrpělivě, podněcují nové a nové rozčilování, které vede 3

5 často k agresivitě (slovem i činem). V takových chvílích stačí drobná maličkost i neverbálního projevu (oči v sloup) a situace je na pokraji konfliktu, jenž se vlastní dynamikou rozvine do eskalace (eskalačních stupňů). Před každým dalším krokem k vyššímu stupni eskalačního prahu zažíváme určitou mez, která nás nabádá k uvědomění, zdrženlivosti či k obratu zpět. V této chvíli je dobré si položit otázky k zabránění vtažení do víru událostí a zároveň si na ně i čestně a pravdivě odpovědět: Chci skutečně zajít až tak daleko? Kontroluji se ještě vůbec? Vidím následky mého konání? Mohu si také představit vedlejší důsledky mého činění, i když vzniknou neúmyslně? Jsem opravdu připraven(a) nést do budoucna následky a odpovědnost za mé činy? U většiny lidí existuje z praxe intuitivní vědomí o těchto eskalačních prazích a mají ve věci jasno: Pokud se nebudu kontrolovat a přeženu své jednání, bude rozbita spousta porcelánu a vzájemná důvěra se možná již nikdy neobnoví. Díky tomuto intuitivnímu rozpoznávání eskalačních prahů se dotyční drží zpět alespoň po určitou dobu a nejdou do toho hned naplno. Z těchto důvodů se konflikt nezvrhne ihned v úplné destruktivní chování, ale zintenzivňuje se postupně, pokud není nic proti němu podniknuto. 1.1 INTERKULTURNÍ KONFLIKTY Rozdíly v kulturních standardech odlišných národů se stávají zdrojem mnoha nedorozumění a mnohdy i bariérou, která znemožňuje spolupráci. Příčiny často pramení z neznalosti, rozdílných interpretací a následného nepochopení. Důležité je proto poznat vždy cizí kulturu, respektovat ji a přistupovat vstřícně vůči této kultuře. Nestačí rozdíly mezi cizí a naší kulturou připustit, ale pojmenovat je, konkrétně popsat, vysvětlit a poté i snažit se je pochopit. Tento krok však není snadný a obvyklý, jak by se mohlo zdát. Těžké je kultury se sebou porovnávat, nikdy nelze říci, že jedna je vyspělejší než ta druhá, že je dokonalejší nebo lepší. Kultury jsou jen různé a vždy představují optimální zvládání životních situací jejích příslušníků v podmínkách, ve kterých dlouhodobě žijí a vznikají. České kulturní standardy nebudou zcela funkční v islámském prostředí a jednání dle islámských standardů nepřinese v našem prostředí žádný úspěch, naopak. 4

6 2 PODSTATA A PŘÍČINA KONFLIKTU Podle počtu zúčastněných stran (osob) je možné konflikty rozčlenit do 4 skupin: I. intrapersonální (vnitřní, osobní konflikty jedné osoby) II. interpersonální (konflikty mezi dvěma lidmi) III. skupinové konflikty (konflikty uvnitř dané skupiny osob) IV. meziskupinové konflikty (konflikty mezi dvěma či více skupinami osob) V. extrapersonální konflikty (konflikty k přírodě) Konflikt nastává vždy, když je málo dobrého nebo když je hodně špatného mezi zúčastněnými stranami. Dle [Eggert, 2005, s. 9] jsou nezbytnými složkami konfliktu: nejméně dvě strany, které pro sebe chtějí získat omezené zdroje, domnělá opodstatněnost požadavku, vzájemná závislost stran jedna druhou potřebují, přibližně stejná síla obou stran (síla se často stává právem a silnější strana bere ) Každá konfliktní situace má složku racionální (věcnou) a iracionální (emocionální). spor = problém + člověčina problém = spor člověčina (člověčina lidský faktor, pocity, emoce) PROBLÉMY SE ŘEŠÍ RACIONÁLNĚ, SPORY NE! Konflikty začínají ve věcné rovině při rozdílném názoru na určitou věc. Poté dochází k propuknutí konfliktu a vzrůstá napětí ve vztahové rovině, začínají se přidávat negativní emoce. Př. Ty mi nerozumíš! Ty mi ale vůbec nechceš porozumět! Osobní vztahovačnost, pocit oběti, chuť pomsty, výhra ze zásady, hraní těchto rolí pak ještě konflikt prodlužuje. Nebezpečné ovšem je i konflikt vytěsňovat, úmyslně doufat, že se rozptýlí, že k němu nedojde. Strčit hlavu do písku a čekat nepomůže, naopak konfliktní situace je o to složitější a s dalekosáhlejšími důsledky. [Vymětal, 2008, s. 157]: Příčinou konfliktů bývá obvykle přehlížení a nedoceňování jedince nebo části společnosti v důsledku nevyjas- 5

7 něných rolí a sledovaných priorit, z nedostatku jednotících principů nebo cílů, nedostatečného nebo nepřesvědčivého vedení, v důsledku chování a postojů neslučitelných s dohodnutými nebo přijímanými konvenčními nebo etickými principy, sledování separátních cílů nezávislých na společných cílech kolektivu apod. Mezi další příčiny konfliktu můžeme zařadit osobnostní rozdíly, stres prostředí, vzájemnou závislost úkolů, chybnou informovanost, nejasné vymezení kompetencí a rolí, neslučitelnost cílů komunikace (prestiž, moc ), stereotypy, haló efekt a řadu dalších příčin. [Plamínek, 2009, s ] naznačuje členění příčin konfliktů: 20% KOMUNIKACE VĚC 45% 35% VZTAHY Obrázek ukazuje strukturu souboru konfliktů dle příčin. Zhruba 45 % z nich mělo hlavní příčinu (a tedy i řešení) ve střetu věcných zájmů. To v zásadě znamená, že bylo možné je řešit racionálně jako problémy, byť obvykle po nezbytné depersonifikaci. Zbylých 55 % konfliktů mělo hlavní příčinu v oblasti mezilidských vztahů (35 %) a mezilidské komunikace (20 %). Šlo tedy o typické spory. Tyto spory většinou měly věcné jádro, ale to sloužilo jen jako krystalizační jádro vztahových dysfunkcí, obvykle doprovázených komunikačními poruchami. Řešení tedy spočívalo v zásazích na úrovni vztahů a komunikace zvládnutím těchto dvou disciplín se ukázalo, že věcné jádro konfliktu buď v podstatě neexistuje, nebo se stalo v nových vztahových a komunikačních podmínkách lehce zvládnutelným. Př.: Manželé Eva a Adam Hádaví mají stále spory. Dokáží se nepohodnout prakticky u všeho. Když vyrazí z Prahy do Českých Budějovic, jedou v napjaté atmosféře, protože Adam se domnívá, že cesta přes Písek je kratší, kdežto Eva je přesvědčena, že kratší je cesta přes Tábor. V Českých Budějovicích jim přátelé prozradili, že na Prahu jezdí zásadně přes Písek. Eva se podivila, uznala, že zpět pojedou přes Písek, ale celou zpáteční cestu má špatnou náladu. U Dobříše vzniká hádka, kudy vede Prahou čára oddělující čtvrti, ze kterých je do Budějovic blíže přes Tábor, od těch, ze kterých je lépe jezdit přes Písek. Oba manželé jsou ze svých sporů unaveni, nechápou, proč se nedohodnou o jednoduchých věcech, když s nikým jiným takové problémy 6

8 nemají. Jsou přesvědčeni, že v každé konkrétní věci mají pravdu, a dokáží si ji tam najít i tehdy, pokud do jejich pravdy příliš nezapadají některá fakta. Chvílemi jeden druhého podezírá, že své názory nemyslí vážně a toho druhého jen provokuje s cílem vyvolat hádku. I když oni sami o tom nemají ponětí, řadě lidí v jejich okolí je jasné, že v jejich sporech nejde o věc, ale o vztahy. Oba jsou dynamicky zaměřenými osobnostmi, které preferují procesy před výsledky a své věcné debaty podřizují potřebě uplatňovat vliv jeden na druhého. Po oloupání vztahové vrstvy z jejich sporů (tento zásah ovšem nepřijmou, pokud není jeho původcem někdo třetí, neutrální) nezůstane z konfliktu nic žádné věcné jádro, ba ani jadérko. Jde o čistý spor. 2.1 ZÁJMY A POSTOJE Postoje jsou vše to, co si lidé v komunikaci říkají při řešení konfliktů. Příčinami postojů jsou zájmy, tedy důvody, proč lidé vyjadřují postoje. POSTOJ PROČ? ZÁJMY PROČ? ZÁJMY PROČ? ZÁJMY tímto směrem roste řešitelnost tímto směrem roste rozpoznatelnost DŮLEŽITÉ Naučte se rozpoznávat zájmy skryté za postojem, ptejte se po zájmech svých, své protistrany (dívejte se i za svoji protistranu). DRUHY ZÁJMŮ Klíčové zájmy Důležité zájmy Podružné zájmy Virtuální zájmy Mezi klíčovými a důležitými zájmy se nachází BATNA. Mezi podružnými zájmy a virtuálními zájmy se nachází HRANICE REALITY. ANALÝZA ZÁJMŮ Společné (konvergentní) Souběžné (paralelní) Protichůdné (divergentní) Obvykle se při řešení konfliktu postupuje od konvergentních zájmů k divergentním. Podobá se lezení na skálu, kde jsme si ze dvou možností vybrali tu, kde obtížné úseky jsou v horní části, do skály zatloukáme skoby stále obtížnějších dílčích dohod, až se dostaneme k převisu (protichůdné zájmy). Také platí, že čím více zájmů druhé strany vezmeme při jednání do úvahy, tím větší prostor pro hledání dohod máme k dispozici. 7

9 Důležitost konfliktu spočívá: KONFLIKT EXISTUJE NEEXISTUJE řešen kvalitně EVOLUCE (dynamičnost, postupná změna) řešen nekvalitně REVOLUCE (rychlá, zásadní změna) STAGNACE (chybí dynamika, směr k zániku) 2.2 VNITŘNÍ KONFLIKT Kdo by neznal vnitřní boj mezi slastí a rozumem Tyto dva protipóly v každém z nás si protiřečí. Pro který se rozhodnout? Zažíváme vnitřní konflikt Napětí, nejistota, rozpolcenost, náladovost, to jsou pocity, které je doprovází. Na jednu stranu chceme poznávat nové věci, na druhou stranu máme rádi jistotu. K uspokojivému vyřešení vnitřního konfliktu se potřebujeme aktivně vypořádat s našimi vnitřními hlasy. Jestliže tíhneme ke stálému odsouvání rozhodnutí a právě učiněná rozhodnutí ustavičně revidujeme, pak je načase pustit se do konfrontace se sebou samým [Baum, 2009, s. 35]. Oba protiklady chceme stejně silně jak chuť poznávat nové a přijmout výzvu, tak potřebujeme touhu po stálosti a bezpečí. Př.: Eva přijala pracovní pozici v nevelké organizaci vedoucí oddělení. Chtěla změnu a viděla v této práci možnost se realizovat, něco změnit a uplatnit své dosavadní zkušenosti. Bohužel v organizaci docházelo často ke změnám a ona musela na svém oddělení neustále měnit plány, jednou zužovat tým, po pár měsících zase přibírat nové zaměstnance. Její podřízení začali znechuceně dávat najevo, že se jim situace nelíbí. I samotnou Evu jednoho dne přestalo bavit chodit do práce. Nejraději by dala výpověď a zkusila to jinde. Na druhou stranu ale nechtěla utéct od nedodělané práce, bála se odsouzení ze strany vedení i podřízených. Uvnitř sebe zažívala silný tlak, pro kterou možnost se rozhodnout? Překonat úskalí a zůstat, či odejít a začít znovu?! K vnitřním hlasům se začaly přidávat i poruchy spánku, tělesné bolesti, nervozita. Aby Eva mohla tento vnitřní konflikt vyřešit, musí si ujasnit příčiny. Vzdát se role vedoucí oddělení a být šťastná, v noci spát a být zdravá X hodnoty dotahování věcí do konce, realizace v práci. Co je důležitější? V mysli si Eva představuje obě možnosti. Co bude, když odejdu? Co se stane, když zůstanu? Je to správné rozhodnutí? Co je správné? Kdy se bude cítit lépe? Po odpovědi na tyto otázky může Eva učinit 8

10 skutečnou volbu. Zjistí, že jí je vlastně jedno, co si o ní budou ostatní myslet. Chce začít znovu a cítit se dobře, zase se těšit do práce a nevstávat s nepříjemným pocitem spojeným se zaměstnáním. Možností k vyřešení rozpolcenosti je zapojení další osoby, která by pomohla s hledáním alternativ. Pomáhá také zapisování +/- (uvolní se blok v myšlení a vznikne nové místo pro řešení). 2.3 KONFLIKTY MEZI LIDMI Členění konfliktu dle [Eggert, 2005, s. 14]: a) mezilidský ideologické střety šovinismus v. feminismus; povahové střety dominance v. umírněnost; kulturní střety Arabové v. Židé; náboženské střety katolíci v. protestanti; věkové střety mládí v. zralost; hodnotové střety konzervativní v. liberální b) organizační odbory a zaměstnavatelé; rivalita v rámci firmy a mezi firmami; soupeření vedoucích pracovníků o zdroje a vrcholové pozice c) národní majetkové střety chudí v. bohatí; občanské války d) týmový a technický prodej a výroba; lidské zdroje a financování, výzkum a provoz e) mezinárodní studená válka; boj proti terorismu. Př.: Jana nastoupila před půl rokem na nové pracovní místo jako učitelka základní školy. Už po krátké době se jí zdá, že jí využívá kolegyně Monika. Podle Jany je nefér, že jí Monika předává k vyřízení záležitosti, které je potřeba dělat ještě po skončení pracovní doby. Ať jde např. o zorganizování setkání s rodiči žáků, psaní pozvánek nebo přípravu akcí pro školy mimo běžnou pracovní náplň. Jana odchází ze školy vždy jako poslední, zatímco Monika už je dávno doma. Drží se však zpátky, neboť nechce ohrozit jinak dobrý vztah s kolegyní. Zároveň nemá ráda střety a konfrontace. Nějakou dobu si s tou situací dokáže poradit, postupně to však začíná být neudržitelné. Navíc Monika nereaguje na náznaky Jany, aby jí trošku pomohla. Jana se snaží, aby na ní její hněv nebyl v práci znát, přitom však vnitřně téměř exploduje. Důsledek: Je stále podrážděná, nesoustředěná a schází jí trpělivost s dětmi. Rovněž je to znát i po zdravotní stránce. Jana trpí nespavostí a migrénami, takto to dál už prostě nejde. Musí si s Monikou promluvit, ale jak? Z výše uvedeného vyplývá, že má Jana negativní postoj ke konfliktu. Střetům se vyhýbá za každou cenu, vytěsňuje ho. Vede to k vnitřnímu konfliktu. 9

11 V průběhu času se vnitřní konflikt přesouvá ve skrytý vztahový konflikt. Vzniká napětí a negativní emoce si hledají jinou cestu přes zdraví, pohoda tělesná i duševní je ta tam. Rovněž ve škole se její chování změnilo úbytek trpělivosti. Evidentní je u Jany to, že má strach jít do konfliktu, ale důležité je, aby se strachu ze střetu zbavila. Musí se dokázat sama pozitivně naladit a změnit svůj negativní postoj ke konfliktu. Pak lze požádat Moniku o vyjasňující rozhovor bez napadání, obviňování. Jana se musí zaměřit na svá přání a potřeby s jasně otevřenou formulací. Úrovně konfliktu [Eggert, 2005, s. 24]: NÁSILÍ VZTEK ROZMRZELOST PODRÁŽDĚNOST PODRÁŽDĚNOST problémy a potíže nejsou výrazné ROZMRZELOST problémy vyvolávají rostoucí rozmrzelost, začíná narůstat stres, logické vyjádření námitek VZTEK problémy vyvolávají silný pocit nespravedlnosti, uraženosti a nepřátelství, projev emocí NÁSILÍ pomsta a odplata, každý chce vyhrát za každou cenu Výsledky konfliktu 1. + strana X i strana Y dosáhly spokojenosti, konflikt společně vyřešily 2. 0 strana X je s výsledkem konfliktu spokojena, strana Y je nespokojena 3. 0 strana X je nespokojena, strana Y je s výsledkem konfliktu spokojena 4. - strana X i strana Y jsou nespokojeny, konflikt trvá Každá ze stran chce dosáhnout kladného výsledku, vyhrát nad druhou stranou. Ideální je v konfliktní situaci výsledek výhra/výhra. Důležitý pojem je tzv. BATNA, resp. záložní varianta, která má velký vliv mezi účastníky konfliktu. Čím horší je batna, tím větší bývá snaha o dosažení dohody. [Plamínek, 2009, s. 62] píše: Známe-li vlastní batnu a nezapomínáme-li na ni, nikdo nás nemůže žádnou 10

12 manipulací přinutit k nevýhodné dohodě. Batna je měřítko, se kterým každou navrhovanou dohodu můžeme porovnat. Známe-li batnu druhé strany, víme, které nabídky budou pro ni ještě přijatelné a které již ne. Můžeme tedy dávat návrhy jen o málo lepší, než je batna druhé strany, a víme, že pokud této straně neztížíme cestu k dohodě například nevhodným chováním, nakonec se dohodneme. Obecně je naším cílem sjednat tedy dohodu, výsledek konfliktu lepší než je batna. BATNA 1. strana 2. strana MOŽNOSTI VYJEDNÁVÁNÍ NANDO metoda nejlepší alternativy. Čím lepší jsou Vaše návrhy ve srovnání s nabídkami druhé strany, tím silnější je pak Vaše postavení a naopak. 2.4 ZÁMĚRNÉ KONFLIKTY - MOBBING A BOSSING Mobbing je psychický teror na pracovišti, šikanování mezi kolegy, systematicky prováděné zlomyslnosti, kterými nadřízení útočí na své podřízené nebo naopak. V současné době je mobbingu věnováno stále více pozornosti, protože se dotýká bezprostředně každého z nás. O mobbingu hovoříme tehdy, pokud na postiženého útočí jedna nebo více osob alespoň jedenkrát týdně po dobu 6 měsíců. Nejčastěji se mobbing vyskytuje mezi osobami na stejné hierarchické úrovni, tzv. vydělení z kolektivu. Důsledky pro postiženého jsou psychické (deprese, poruchy koncentrace, úzkosti, myšlenky na sebevraždu) a psychosomatické (bolesti hlavy, zad, žaludku, pocity úzkosti). Fáze mobbingu: 1. Konflikty (pokud se spor, který není zpočátku závažný, neurovná nebo neřeší správně). 11

13 2. Psychický teror (stále častější útoky, defenziva ze strany postižené osoby). 3. Oficiální zviditelnění (mobbing nelze utajit, lidé si všimnou a začnou ho řešit, často se stává, že právě oběť díky snížení pracovní aktivity, absencemi se stává i obětí svých nadřízených). 4. Vyloučení (zbavení se nepohodlného pracovníka, pokud oběť nechce dobrovolně odejít, najde se celá řada prostředků, jak tomu pomoci). Způsob mobbingu závisí na hierarchii. Na nižší úrovni organizace jsou úkoly jednotlivých osob jasné a též snadno kontrolovatelné, proto se lépe útočí na osobnost oběti, na její soukromý život a její vlastnosti. Na vyšších úrovních se kolegové uchylují ke znevažování výkonů a schopností toho druhého, k zatlačování do ústraní. Pravidla, jak se mobbingu účinně bránit: pokud je šance na urovnání: 1. Řešit konflikty (pojmenovat je, zjistit příčinu, zpracovat konflikt, diskutovat, smířit se, urovnat konflikt, kompromis, atd.) 2. Obrátit se na zaměstnavatele (má povinnost k celé záležitosti zaujmout stanovisko a postarat se o nápravu). 3. Požádat o pomoc své kolegy (zapojením kolegů do konfliktu se však i oni mohou stát obětí, mohou být ale i prostředníky při urovnání, event. slouží jako svědci v případném rozrůstání konfliktu). není-li šance na urovnání: 1. Výpověď (propuštění je pro postiženého šokem, důležité je zaměřit se na důvod propuštění možnost obrátit se na soud). 2. Na základě dohody obou stran (o mobbingu se jen těžko hovoří, personalista může pochybovat o pravdivosti vaší verze). 3. Vlastní výpověď (nemluvte však o mobbingu v dalším zaměstnání, jinak se stanete již předem problémovou osobou, vhodné je najít si místo s alespoň nepatrným vzestupem). Prevence je vždy lepší než samotná léčba mobbingu. O mobbingu je třeba mluvit, pořádat školení a především řešit vzniklé konflikty. Bossing je podskupinou mobbingu. Vyznačuje se tím, že šikany na pracovišti se dopouští nadřízený (pracovník hierarchicky na vyšší úrovni). Jedná se o chování nadřízeného, který poškozuje svého podřízeného před ostatními kolegy, znesnadňuje či znemožňuje mu vykonávat jeho práci. Bossing se podobně jako mobbing vyvíjí a stupňuje. 12

14 Projevy bossingu: přidělování příliš jednoduchých nebo naopak příliš složitých pracovních úkolů, případně úkolů, které mohou mít pro zdraví zaměstnance ohrožující vliv, osobní narážky na vzhled, na odvedenou práci (formou kritiky), znemožňování přístupu k informacím, neustálá kontrola (nejrozšířenější způsob bossingu) nadřízeného, pracovní izolace od ostatních pracovníků. Důsledky bossingu se projevují v úpadku kreativity a inovativnosti myšlení jedince, pocitu méněcennosti postiženého, celkového snížení výkonností a větší nemocnosti atd. Pravidla, jak se bossingu účinně bránit: 1. Schovávat si důkazy (například písemná dokumentace, ová pošta). 2. Zajistit si osobní svědectví v momentech, kdy dochází k diskriminaci (tyto důkazy mohou být rozhodující v jednání s vedením organizace, s odbory nebo při soudním procesu). 3. Podat žalobu. 13

15 3 ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU Jak zvládnout konflikt? Možné strategie, které uvádí [Eggert, 2005, s ]: 1. předstírání, pro člověka ve skutečnosti žádný konflikt neexistuje, tzv. popření, 2. potlačení velmi silné popření, osoba si ani nedokáže vzpomenout na konflikt, 3. promítnutí do někoho jiného nebo něčeho jiného, tzv. projekce, 4. přenesení negativních emocí na slabší stranu (vedoucí zadá těžký úkol, podřízený je doma mrzutý a nepříjemný, jeho manželka pak křičí na dítě, chlapec pak přenese svůj hněv na sestru atd.), 5. intelektualizace neosobní rovina, nejsou důležité emoce a zaujetí zúčastněných stran, 6. regrese pokud je s konfliktem spojeno chování, které známe z dětství (pláč, křik, zaryté mlčení), 7. uchýlení se do světa představ, 8. bagatelizace zlehčování potíží na bezvýznamné z důvodu ochrany před nepříjemným řešením konfliktu, 9. ulpívání na jednom jediném aspektu konfliktu, který však brání posunu dopředu, tzv. fixace. Konflikt a zkreslené uvažování [Eggert, 2005, s ]: 1. urážky a přehnané zevšeobecnění Nikdy nepomůžeš, když je potřeba! Každý vedoucí má svoje oblíbené podřízené! Blondýnky jsou hloupé! Vždycky mě ignoruješ! Snažte se nehodnotit v rovině vždy, nikdy, protože zobecnění na jednom důkazu není správné. 2. Mělo by se Měl bys jít a to auto umýt! Mělo by se šéfovi říct, aby nás pustil dřív domů. Musíš se už konečně vzepřít! Snažte se život nevidět jen v černé nebo bílé barvě, je také příjemnější myslet v jiných barvách. Lidé, kteří užívají slova mělo by se, měl bys, musíš mají obvykle nekompromisní postoj, a to zejména na chování druhých lidí. 3. Zveličování (předvídání katastrof) Snížením platů o 10 % nebudou mít rodiny na nájem a na jídlo. Protože je malá úroda jablek, tak budou drahá a nebudeme si moci koupit za celou zimu ani kilo. 14

16 Snažte se nedělat z komára velblouda, udržujte reálný pohled na věc. 4. Vztahovačnost Pořád proti mně něco máš, nemáš mě rád! A zase za to můžu já, že jo?! Proč to zase odnesu já? Snažte se nepovažovat každé chování druhých za útok na svoji osobu, konstruktivnější je z rovnice vyjmout svoji osobu. 5. Zásah vyšší moci Tak tohle změní už jen Bůh. Uvidíme, jestli se štěstí obrátí na moji stranu. Snažte se převzít kontrolu tam, kde máte šanci něco změnit a převzít za věci osobní odpovědnost. Má smysl se snažit situaci zlepšit a nečekat jen na moc Boží nebo na štěstěnu. 6. Egocentrismus Já říkám, že to bude takhle. Uděláme to jak chci já, rozhodla jsem to tak. Snažte se mít realistický pohled na vlastní schopnosti a nepřehánějte svoje možnosti a svoji dokonalost. 7. Mít pravdu za každých okolností Já se nemýlím, nikdy se mi to nestalo. Vždycky mám pravdu! Snažte se smířit s vlastními nedostatky a zranitelností. Používejte slovo promiňte. Mýlit se je lidské a mýlí se skutečně všichni. 3.1 POCHVALA A KRITIKA PŘI ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ Při konfliktech vznikají archaické emoce (hněv, zoufalství, sklíčenost). Přetrvávající konflikty se řeší mnohonásobně hůře, než konflikty nové. Ke každému novému konfliktu je tedy nutné přistupovat aktivně, vcítit se do svého partnera, vyjasnit si, o co věcně jde, rozlišovat mezi podnětem a příčinou. Pochvala je jedním z mocných nástrojů, jak konflikty zvládat. Je třeba dodržet některé zásady, a to chválit pouze tehdy, myslí-li to člověk upřímně, jinak to dotyčný chválený pozná a problémy se ještě zhorší. Pochvala by se neměla přehánět, neměla by být pravidelná, očekávaná, poté ztrácí svůj účinek. Je možné ji také užívat k povzbuzení, pokud je vyjádřena před ostatními lidmi, může chválenou osobu motivovat. Opakem pochvaly je kritika, která by neměla převažovat nad pochvalou. Při kritizování je třeba vyvarovat se kritizování osobnosti člověka, být taktní, kritizovat, když se problém objeví, neponižovat 15

17 kritizovaného a nesvádět vinu na kolektiv, pokud za problém může pouze jednotlivec. Pozor na tzv. metodu sendviče, tedy pochvala kritika pochvala. Člověk vždy slyší pouze špatnou část zprávy a pochvala v něm může vyvolat zmatek. Kritiku je vhodné provádět v soukromí, bez dalších svědků. 3.2 KONFLIKTNOST MUŽŮ A KONFLIKTNOST ŽEN SONDA A. Přítomnost třetí osoby muže zpravidla konflikt dvou žen výrazněji neovlivní. Dva muže vede přihlížející žena naopak k větší soupeřivosti. S emancipací žen dochází dnes i k jejich většímu soupeření (méně otevřenému, zato zákeřnějšímu); B. Muži se častěji než ženy zpočátku pohádají, pak spolupracují. Ženy jsou k sobě zpočátku jako med, poté se dlouhodobě rozkmotří a nenajdou již k sobě cestu (třídy plné děvčat bez chlapců problém); C. I v nekonfliktním stavu ženy volněji zacházejí s jazykem vyjadřují emoce. Muži jsou strozí i v konfliktu, přesnější [Gruber, 2009, s ]. 16

18 4 PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTU Jak předcházet konfliktu dle [Eggert, 2005, s ]: Postup: Souhlasný výrok Souhlasíte s druhou osobou Změkčující výrok Dáte najevo, že chápete stanovisko druhé osoby Náznak Naznačíte, že chcete také něco říci Důvody Vašeho stanoviska Vysvětlíte svůj postoj Negativní výrok Řekněte ne Nabídka kompromisu Pokud můžete, nabídnete náhradní řešení Př. Zaměstnanec žádá: Vedoucí odpovídá: Souhlas Změkčení Náznak Důvod odmítnutí Odmítnutí Kompromis Mohu si ve čtvrtek ráno vzít volno a zajít na kontrolu k zubaři? Ano Je důležité starat se o svoje zuby a pravidelné kontroly jsou naprosto nezbytné. Ale musím vám říct že tento týden, jak jistě víte, děláme měsíční uzávěrku a do pátku musíme vypracovat všechna hlášení. Takže vás tady ve čtvrtek potřebuji. Zkuste se přeobjednat na příští týden. Jde o návod, jak se vyhnout konfliktu, a pokud přece jen propukne, začne spíše fakty než emocemi. Proces řešení konfliktu dle [Eggert, 2005, s ]: začátek URČENÍ PROBLÉMU ARGUMENTY A ODPOVĚDI HLEDÁNÍ HODNOCENÍ A MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ A DOHODA konec (nejsou vždy nutné všechny tyto 4 fáze, tento model zachycuje obecný proces) 17

19 1. Určení problému odhalení fakt, držení se daných skutečností, důležité je nebrat v této fázi dojmy, klepy a emoce. 2. Argumenty a odpovědi jedná se již o vyjednávání, každá strana chce prosadit svůj názor, důležité je zjistit postoje druhé strany. 3. Hledání hodnocení možností rodí se již nápady, navrhují se řešení, dělají se ústupky a dochází k uzavírání dohod. 4. Řešení a dohoda obě strany jsou svolné s variantou řešení nebo postupu, v ideálním případě obě strany vyhrávají. Po vyřešení konfliktu je dobré se zamyslet nad průběhem konfliktní situace, nad jejím obsahem. Co šlo dobře? Co pomohlo? Co bylo na překážku? Jsou naše vztahy lepší nebo horší? Co jsem se naučil(a)? Co udělám příště jinak? Jak bych mohl(a) příště zlepšit celou situaci? 4.1 KONTROLA PROCESU A VÝSLEDKU KONFLIKTU Metodické menu řešení konfliktu [Plamínek, 2009, s ]: Kontrolují účastníci proces řešení konfliktu? ANO NE Náhoda Násilí Delegace Pasivita NE Vyjednávání Projednávání Mediace Facilitace ANO Kontrolují účastníci výsledek řešení konfliktu? Náhoda: Konflikt lze vyřešit i náhodnou volbou, výsledek řešení je už mimo kontrolu protistran. Výhoda: rychlost a nenapadnutelná spravedlnost. Násilí: Nesnadno se tento způsob řešení konfliktů obhajuje. Podobně jako náhoda protistrany do určité míry rozhodují o procesu řešení. Ve slušné společnosti je však násilí považováno za nelegitimní. 18

20 Vyjednávání a projednávání: Protistrany kontrolují proces i výsledek řešení komunikací. Pojem vyjednávání se vztahuje k řešení sporů, termín projednávání znamená řešení problémů. Delegace: Řešení konfliktů je delegováno, tedy svěřeno někomu jinému (soud, expert, nadřízený, podřízený). I v tomto případě není kontrolován proces, ani výsledek. Pasivita: Jedná se o nečinné řešení konfliktů. Říká se sice, že někdy je lepší se na určité situace nejdříve vyspat, že spousta věcí, které byly včera důležité, jsou dnes nepodstatné. Dochází však k tomu, že nemáme pod kontrolou ani proces, ani výsledek řešení, dokonce riskujeme krizi, pokud řešíme nějaký zásadní konflikt tímto způsobem. Mediace a facilitace: Procesy, které mají přesně opačnou charakteristiku než náhodná volba. Předpokládají přímé jednání mezi stranami konfliktu se zapojením neutrálních odborníků na procesy řešení konfliktů. Na odborníky (mediátory a facilitátory) je delegováno právo regulace procesu jednání. Právo rozhodnout o výsledku však zůstává stranám konfliktu. Pokud má konflikt povahu sporu, hovoříme o mediaci, jedná-li se o problém, mluvíme o facilitaci. Mediátor mívá větší práva určovat proces řešení, facilitátor často nabízí vhodný postup a usnadňuje ho. 4.2 PŘEHLED STYLŮ VYJEDNÁVÁNÍ Vyjednávací styly dle členění [Plamínek, 2009, s ]: kompetitivní vyjednávání kooperativní vyjednávání principiální vyjednávání STYLY VYJEDNÁVÁNÍ virtuální vyjednávání obětavé jednání destruktivní jednání 19

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k efektivní komunikaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová - 1 - Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Zpracovala: Mgr.

Více

Lidský vztah jako systém

Lidský vztah jako systém VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Institut celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku Lidský vztah jako systém PhDr. Eva Půlkrábková červenec 2009 Bertalanffy: Systém je útvar složený z propojených

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA Projekt CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA ŽIVOT NANEČISTO AUTOŘI : Mgr. Richard Šrámek, Jakub Šebeček a kolektiv 2013 Obsah 1 Podstata a význam komunikace... 9 Komunikace je vše, čím lidé působí

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Prevence a řešení konfliktů na pracovišti

Prevence a řešení konfliktů na pracovišti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Prevence a řešení konfliktů na pracovišti Bakalářská práce Autor: David Wagner Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha

Více

VÚBP, v.v.i. MOBBING NEBEZPEČNÝ FENOMÉN NAŠÍ DOBY BEZPEČNÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. MOBBING NEBEZPEČNÝ FENOMÉN NAŠÍ DOBY BEZPEČNÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. MOBBING NEBEZPEČNÝ FENOMÉN NAŠÍ DOBY BEZPEČNÝ PODNIK Tato publikace byla zpracována v rámci projektu Podniková kultura její struktura, vztahy a vlivy, řešeného v rámci výzkumného záměru BOZP

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U Červen 2007-2008 Strana 1 (celkem 64) TÉMA : KOMUNIKACE A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V ŘÍZENÍ ŠKOL OH1: Vítáme Vás již svítí při příchodu do učebny Flipový

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Techniky manažerské komunikace

Techniky manažerské komunikace Techniky manažerské komunikace Eva Dobrušová Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí OBSAH 1. KOMUNIKAČNÍ

Více

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace PRŮVODCE KOMPETENCÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Kouzlo porozumění Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů

Více