StřÅbrnÇ řeka (SPOLU)PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU JAKUB PROCHÄZKA CITRON. Obsah: VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "StřÅbrnÇ řeka (SPOLU)PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU JAKUB PROCHÄZKA CITRON. Obsah: VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009"

Transkript

1 (SPOLU)PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU JAKUB PROCHÄZKA CITRON VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009 PODPŮRNÜ PRŮŘEZOVÜ MATERIÄL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI PRÄCE S VEDOUCÇMI (ZAHRNUJE OBORY: PSYCHOLOGIE, ORGANIZACE, VEDENÇ ODDÇLU) Obsah: 1. SMYSL A EFEKT PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU ZÇSKÄVÄNÇ LIDÇ PRO PRÄCI V ODDÇLU MOŽNOSTI SPOLUPRÅCE OSLOVENÇ SPOLUPRACOVNÇKŮ UDRŽENÇ LIDÇ V ODDÇLU SPECIALIZACE MOTIVACE BUDOVÅNÇ TÑMU POSKYTOVÅNÇ ZPĚTNÜ VAZBY SUPERVIZE VÖCHOVA NÄSTUPCE KOMUNIKACE V ODDÇLU OPERATIVNÇ KOMUNIKACE V ODDÇLU CHYBY PŘI KOMUNIKACI (NEJEN) V ODDÇLU ODDÇLOVÄ PORADA A PORADY V ODDÇLU OPERATIVNÇ PORADA INFORMAČNÇ PORADA PORADA UŽŠÇHO VEDENÇ ŘEŠITELSKÅ PORADA KONTROLNÇ PORADA KRIZOVÅ PORADA VŮDCOVSTVÇ STYLY VEDENÇ PŘÇSTUPY K VŮDCOVSTVÇ A EFEKTIVNÇ VŮDCOVSTVÇ... 23

2 1. Smysl a efekt präce se staršçmi členy oddçlu Když se někoho zeptçte, jaké by měl bét sprçvné vůdce oddölu, často se dozvöte, že by měl bét citlivé k potřebçm dětö a bét charismatické. Takà by měl dokonale ovlçdat tçbornickà dovednosti, vyznat se v přörodě a měl by umět připravit zajömavé a poutavé program. Takto bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Po chvöli bychom se možnç dostali k odpovědi: Měl by möt zatraceně hodně času, a takà k otçzce: Může to vůbec někdo všechno zvlçdnout? Pokud nemç oddöl jednu nebo dvě družiny, může bét pro vůdce velmi obtöžnà åčastnit se všech schůzek a podölet se i na vytvçřenö programu. Když by kromě toho měl tento člověk ještě zajišťovat i všechny technickà starosti oddölu (vyåčtovçnö akcö, jödlo na nich, klubovna apod.), mohlo by se vedenö proměnit v prçci na plné åvazek. A to dokonce v prçci, kterç mç od zçbavy často hodně daleko. I kdyby byl vůdce Pan DokonalÉ a všechny véše uvedenà i neuvedenà vlastnosti, schopnosti a znalosti měl, stěžö by se mohl věnovat všem oblastem oddölovà činnosti åplně naplno a něco by zanedbçval. Když k tomu přidçme, že ke spočötçnö těch DokonalÉch by nçm pravděpodobně stačily prsty jednà hodně zmrzačenà ruky, vyvstçvç jako poměrně užitečnç věc, möt pro zajištěnö činnosti oddölu nějakà pomocnöky. Tito pomocnöci mohou vůdci oddölu jeho prçci značně usnadnit. VedenÖ oddölu a zajišťovçnö jeho činnosti ve vöce lidech ale nenö věc, kterç by fungovala sama o sobě. Vyžaduje po vůdci, aby si sehnal vhodnà lidi do svàho tému a nabödl jim odpovödajöcö prçci, kterç jim bude vyhovovat a kterou budou zvlçdat. Aby toto všechno fungovalo dlouhodobě, měla by spolupracovnöky činnost v oddöle uspokojovat a vůdce by měl bét schopen tuto činnost kontrolovat a ovlivňovat jejö vésledky v souladu s cöly oddölu. PůsobenÖ vůdce a dàlka praxe spolupracovnöků mohou vàst ke zlepšovçnö se pomocnöků v oblastech jejich činnosti i k rozšiřovçnö jejich aktivit do dalšöch oblastö činnosti oddölu. VÉměnou za čas a åsilö investovanà do vyhledçvçnö spolupracovnöků a do prçce s nimi si vůdce oddölu uvolňuje ruce v oblastech, kterà ho nebavö, ve kteréch nenö dostatečně vzdělané či způsobilé a takà v oblastech, kterà prostě časově nezvlçdç. Smysl a efekt práce se staršâmi členy oddâlu: zöskçnö odbornöka v oblastech, kterà vůdce oddölu sçm nezvlçdç zöskçnö vöce času na činnosti, kterà vůdce považuje za důležità nebo kterà ho bavö zöskçnö vöce času na činnosti, kterà za vůdce nemůže udělat nikdo jiné udrženö odrostléch skautů a skautek v oddölu; poskytnutö alternativnö smysluplnà nçplně života adolescentům vytvořenö tému, které mç aktivity i nad rçmec vedenö dětö (přçtelstvö, expedice apod.) zöskçnö potenciçlu pro růst oddölu, zajištěnö většöho než malàho oddölu barvitějšö program s novémi prvky véchova nçstupců vůdce, zajištěnö činnosti oddölu i po odchodu vůdce 2

3 2. Získávání lidí pro práci v oddílu 2.1 Možnosti spoluprçce Možnâ spolupracovnâci: odrostlö skauti bévalö členovà oddölu bévalö členovà jinéch skautskéch i neskautskéch oddölů, kteřö z nějakàho důvodu ukončili svou činnost, nebo se k tomu chystajö rodiče členů oddölu spolužçci a kamarçdi ve velkéch městech studenti VŠ, kteřö majö mateřské oddöl daleko od města, kde studujö učitelà či pedagogičtö pracovnöci Odrostlâ skauti se stçvajö rçdci a poslàze vedoucömi tàměř ve všech oddölech u nçs. ČÇst z nich ale vàst dalšö generaci nechce nebo na to podle vůdce oddölu nemç buňky. TakovÖ členovà často z oddölu odchçzejö åplně. V mnohéch přöpadech je to ale škoda. I když dané šestnçctileté kluk nemůže möt na starosti družinu, může dělat vébornàho a starostlivàho oddölovàho hospodçře nebo zajišťovat jödlo na vöcedennöch akcöch. Vedle odrostléch členů oddölu patřö mezi nejvyužövanějšö spolupracovnöky vůdce båvalâ členovç. Zejmàna na maléch městech nebo na vesnicöch se po absolvovçnö vysokoškolskàho či středoškolskàho studia vracejö domů lidà, kteřö kvůli vzdçlenàmu möstu studia svou činnost v oddöle přerušili. Pokud vůdce jejich mateřskàho oddölu projevö o jejich pomoc zçjem a nabödne jim v oddöle patřičnà uplatněnö, rçdi pomohou. Vracet do oddölu se mohou takà lidà, kteřö v minulosti svou činnost ukončili z jinàho důvodu. Nemuseli dobře vychçzet s minulém vůdcem, nebyla jim dçna dostatečnç důvěra nebo byli tlačeni do prçce, kterç je nebavila. Takà mohli möt odlišnà priority (sport, hudba). JasnÇ nabödka spoluprçce je může vtçhnout zpět po děnö. V Českà republice působö řada organizacö věnujöcöch se prçci s dětmi a s mlçdežö a takà řada skautskéch středisek a oddölů. Čas od času se stane, že z některàho takovàho oddölu odejde staršö kluk nebo holka, protože si z nějakàho důvodu nerozumö s kolektivem, s vedoucöm, nebo protože tam nenajde patřičnà uplatněnö. Často se můžeme setkat s töm, že ze skautskà družiny dospěje do již neskautskàho věku řada členů, ale jen některém nabödne vůdce oddölu možnost spolupůsobit při vedenö dětö. OstatnÖ by možnç takà rçdi vedli a když to nejde v mateřskàm oddöle, tak třeba i někde jinde. Pokud mlçdežnickà organizace nebo skautskà oddöly v möstě působiště spolupracujö, je možnà dozvědět se o odcházejâcâm či nevytâžençm členovi konkurence včas a nabödnout mu seberealizaci ve vlastnöm oddöle. Možnost spoluprçce nabözö takà spolužáci a kamarádi. Často se specializujö v nějakà oblasti, kterç může bét pro oddöl užitečnç (instruktor horolezenö, jeskyňçř, strçž přörody v NP apod.). ëzkç spoluprçce v jednà oblasti činnosti oddölu může po vzçjemnàm seznçmenö kamarçda s dětmi vàst takà k rozšöřenö spoluprçce a k nalezenö plnohodnotnàho vedoucöho pro oddöl. Ve velkéch městech je šance takto najöt spolužçka spolupracovnöka vyššö zejmàna pro vůdce, kteřö studujö vysokou školu. Mezi spolužçky mohou najöt skauty z jinåch měst, kteřö čas strçvené v univerzitnöm městě rçdi věnujö něčemu užitečnàmu. Velmi často majö stçle vazby na svůj mateřské oddöl, na vépomoc přes téden ale čas pravděpodobně möt budou a navçzanç spoluprçce se může v budoucnosti vöce prohlubovat. Roje světlušek a smečky vlčat mohou nalàzt velkou oporu v rodičâch svéch členů. TatÖnek nebo maminka budou rçdi svà ratolesti nablözku a přitom pomůžou i s ostatnömi dětmi. Na kvalitě odvedenà prçce majö döky přömà přöbuznosti s členem osobnö zçjem a do pàče o nejmladšö mohou přinàst svà zkušenosti. Pomoc rodičů se nemusö omezit jen na vedenö světlušek a vlčat. OddÖlu skautů se stejně jako oddölu nejmladšöch může hodit, pokud nějaké rodič vypomůže v tçborovà kuchyni, pokud se zåčastnö véletu či vépravy v přöpadě, že jsou všichni plnoletö nemocnö nebo pracovně zaneprçzdněni nebo když pomůže zajistit akci či činnost oddölu v oblasti, kde je specialistou (prezentace při nçborech, počötačové den, atletickà odpoledne, opět horolezenö apod.). ZvlÇště na maléch městech nebo na vesnicöch se do činnosti oddölu může zapojit takà učitel, kteràmu nenö lhostejnà, co dělajö jeho děti po škole, a které nechce děti jenom vzdělçvat, ale takà spoluvychovçvat. 3

4 2.2 OslovenÅ spolupracovnåků Pokud oslovöte možnàho spolupracovnöka s žçdostö o spoluprçci, bylo by dobrà, abyste před zahçjenöm spoluprçce věděl: co je schopen a ochoten pro oddöl udělat kolik času je ochoten investovat co rozhodně dělat nebude, nemůže nebo nechce na jak dlouhou dobu s nöm můžete určitě počötat jak se na jeho zataženö do oddölu a pracovnö zařazenö tvçřö vaši ostatnö spolupracovnöci v jakà oblasti sami potřebujete pomoc a proč Na druhou stranu, oslovené by měl vědět: že o něj opravdu stojöte a proč že jeho prçce bude důležitç a smysluplnç co bude v oddöle dělat a za co bude odpovědné jakç budou jeho prçva a povinnosti jakou časovou zçtěž bude spoluprçce představovat co by tak ze spoluprçce mohl möt on sçm jakà jsou cöle oddölu, kterà bude pomçhat naplňovat jak mu vůdce nebo ostatnö členovà oddölu pomohou VyjasněnÖ si podobnéch věcö může sice ztöžit zahçjenö spoluprçce, vérazně ale ulehčö jejö průběh. Může zabrçnit zklamçnö na obou strançch a snöžö takà možnost selhçnö novàho spolupracovnöka v novà činnosti. 4

5 3. UdrženÇ lidç v oddçlu StřÅbrnÇ řeka Jednou věcö je zöskat novà spolupracovnöky a druhou je, udržet je v oddöle aktivnö. DobrÉ vůdce oddölu by měl cötit odpovědnost za svà spolupracovnöky a měl by jim vytvořit vhodnà podmönky pro jejich činnost. 3.1 Specializace Jednou z možnostö, jak udržet lidi v oddölu, je jejich specializace. Jak jsem již uvçděl véše, ne každé se hodö na vedenö dětö. V oddölu je řada oblastö, kterà s pracö s dětmi přömo nesouvisö, přesto si ale zasluhujö značnou pozornost. Pokud se o ně někdo starç, umožňuje tak vedoucöm dětö věnovat se svà prçci naplno a nedělat něco, co åplně nezvlçdajö nebo co je nebavö. Jak se může spolupracovnâk (napřâklad) specializovat: starost o jödlo (jödelnöček, zçsobovçnö, vařenö) sprçvce oddölovàho inventçře oddölové hospodçř oddölové webmaster sprçvce klubovny lektor odborek spolupořadatel velkéch akcö organizçtor zaměřenéch akcö (sportovnö odpoledne, jeskyňçřskà vépravy, Den Země) oddölové fotograf Vhodně zvolenç oblast specializace udržö v oddöle odrostlà skauty, vyhořelà vedoucö nebo spolupracujöcö rodiče. Člověk mç přitom přirozenou potřebu rozvöjet svou činnost a svà aktivity a zvlçště adolescenti ještě prochçzejö psychickém vévojem. Pokud se někdo v patnçcti letech nehodil na vedenö dětö, neznamenç to, že během několika let nevyspěje a nestane se ze sprçvce klubovny neocenitelném zçstupcem vůdce oddölu. Po čase může spolupracovnöka jeho oblast činnosti začöt nudit. Vůdce oddölu by měl bét schopen nabödnout mu dalšö zajömavou oblast nebo mu svěřit vöce odpovědnosti či nabödnout novà možnosti v oblasti starà. 3.2 Motivace Motivaci lze zjednodušeně chçpat jako souhrn pohnutek (motivů), kterà vedou člověka, aby něco udělal či neudělal. MÇ-li se někdo podölet na chodu skautskàho oddölu, měl by k tomu möt přöslušnou motivaci. Tedy, mělo by existovat něco, kvůli čemu vçš spolupracovnök obětuje čçst svàho volnàho času a energie, něco, kvůli čemu se podřödö cöli a směřovçnö skupiny. Některç možnç motivy vedoucâch a pomocnâků v oddâlu: je v kolektivu kamarçdů stékç se s někém kdo mu rozumö, kdo mç o něj zçjem je za odvedenou prçci oceňovçn, chvçlen, uznçvçn nebo oblöben mç v kolektivu partnera či partnerku nebo cötö šanci na jejich zöskçnö připadç si užitečné mç možnost rozvöjet svà schopnosti a dovednosti cötö potřebu se dělit o to, co umö prçci prostě považuje za smysluplnou, dçvç jeho životu véznam chce vrçtit oddölu, co od něj dostal cötö odpovědnost za pokračovçnö oddölu nebo za jeho členy 5

6 nebo takç: chodö do oddölu už dlouho a nevö, co jinàho by dělal (setrvačnost, strach ze změny) tlačö ho k tomu okolö (rodiče, vůdce, přötel/kyně) a nechce je zklamat (naplněnö očekçvçnö) MÇ-li bét vůdce aktivnö v procesu udrženö svéch spolupracovnöků v oddölu, měl by bét schopen pomoci v hledçnö a nachçzenö motivů pro prçci pro oddöl. KaždÉ vedoucö nebo pomocnök mç vöce motivů, kterà jej k prçci pro oddöl vedou. Takà stejnà motivy majö pro jednotlivce odlišné véznam a jsou různě silnà. Proto by měl vůdce přistupovat ke členům oddölu individuçlně a nevnucovat jim svà motivy. Umožňuje-li prçce pro oddöl uspokojenö řady potřeb, pak je jen a jen na každàm spolupracovnökovi, co si z širokà nabödky vybere. Pokud si najde to svoje, bude v oddöle pomçhat rçd a prçce jej bude uspokojovat. Pokud je spolupracovnök ke svà prçci pro oddöl tlačen motivem, které v něm vyvolç takà negativnö pocity (napřöklad motivy za nebo takà ), může dostatečnç snaha vedoucöho oddölu vàst i k odstraněnö a nahrazenö těchto nežçdoucöch pohnutek. Jak pomoci v nalçzánâ motivů pro práci v oddâlu: udělat z vedoucöch tém, podporovat spoluprçci, pomçhat členům při řešenö neskautskéch problàmů projevovat zçjem o skautskou i neskautskou činnost každàho vedoucöho, diskutovat s nöm o prçci v oddöle, o životě a důvěřovat mu chvçlit, děkovat, odměňovat; někoho potěšö veřejnç pochvala, jinàho spöše projev důvěry mezi čtyřma očima mluvit o přönosu vedoucöho před ostatnömi lidmi (ze střediska, se znçmémi), zdůrazňovat důležitost jeho prçce a přönos pro oddöl čas od času pořçdat akci s partnerském oddölem opačnàho pohlavö, åčastnit se spolu s oddölem velkéch (krajskéch, republikovéch) akcö nebo doporučovat vzdělçvacö i motivačnö kurzy při zadçvçnö nebo vyhodnocenö prçce znovu a znovu uvçdět jejö důležitost a konkràtnö smysl pro činnost oddölu svěřovat vöce odpovědnosti a pravomocö, umožnit pomocnökovi realizovat se v oddöle v oblasti, kterç ho lçkç Podle jednà teorie člověk před každém rozhodnutöm nebo před každém činem podvědomě zvažuje, jakà véhody či nevéhody zaméšlenà jednçnö mç. Pokud převçžö (subjektivně vnömanà a oceněnà) véhody, člověk jednç. Vedle nabözenö pozitivnöch motivů by tedy měl vedoucö omezit existenci motivů, kterà by pomocnöka vedly k ukončenö spoluprçce. Čeho se tedy (mimo jinç) vyvarovat: nenuťte vàst děti toho, kdo to dělat nechce; nevydörejte jej slovy, že to oddöl potřebuje nepřöjemnç prçce nechť je pokud možno vykonçvçna dobrovolně netrestejte, pokud to nenö nutnà a pokud trestçte, trestejte přiměřeně a vysvětlete jasně svà pohnutky nevyvyšujte se nad ostatnö, nechtějte möt vždy poslednö slovo, nerozkazujte, pokud to nenö nutnà, a nezesměšňujte k rozhodnutöm znamenajöcöm důležitou změnu pro oddöl přistupujte až po diskusi s ostatnömi, neobchçzejte je nadměrně finančně nezatěžujte svà spolupracovnöky NepřÖjemnÇ prçce se sama neudělç, pokud se jö ale někdo zhostö dobrovolně a je za to ostatnömi oceněn a vůdcem pochvçlen, bévç spokojenost na všech strançch. Pokud ale někdo musö udělat něco, co dělat nechce a co ho nebavö, na radosti mu to zrovna nepřidç a asi ho to ani neuspokojö. Pokud je tedy něco potřeba udělat, předstupte před skupinu nebo přijďte za jednotlivcem a vysvětlete, co je třeba. Zdůrazněte, proč je dané åkol pro vçs nebo pro oddöl důležité a zeptejte se, zda můžete počötat s pomocö. V řadě přöpadů se najde dobrovolnök, které při takovàmto procesu objevö některé z motivů přinçšejöcöch uspokojenö. Odvedenou nepřöjemnou prçci nezapomeňte nçležitě ocenit a poděkujte. 6

7 Ve skautskéch oddölech bévç zvykem, že si vedoucö platö (alespoň z čçsti) nçklady akcö a majö často nehrazenà védaje při přöpravě programu. Zejmàna studenti ale často nepatřö mezi nejlàpe finančně zabezpečenà a akce hradö z malàho kapesnàho nebo z brigçd. TakovÉ student může bét postaven před dilema: Buďto půjdu na den na brigçdu, vydělçm 350 Kč a dalšö den zajdu do kina a koupöm si bůh vö co, nebo pojedu na vélet, strçvöm dva dny přöpravou programu, nevydělçm nic a ještě zaplatöm 200 Kč, na kterà jsem minulé téden pracoval pět hodin. I při existenci řady různéch motivů pro prçci pro oddöl můžete takovàho spolupracovnöka snadno ztratit, protože mu to po čase prostě přestane stçt za to. Při určovçnö ceny akce pro vedoucö mějte na paměti jejich finančnö situaci a v extràmnöch přöpadech se nebojte stanovovat pro různà lidi různou cenu. Pokud to dostatečně vysvětlöte, jistě to ostatnö spolupracovnöci pochopö. NěkteřÖ by z tohoto odstavce mohli dostat nçpad, že by nebylo od věci dělat oddölovà akce přebytkovà a jednotlivà spolupracovnöky za jejich prçci a čas finančně odměňovat. V takovàm přöpadě je ale potřeba möt na paměti, že by prçce pro oddöl mohla začöt bét vnömçna jako brigçda a s finančnö odměnou by mohlo zmizet uspokojenö z nezištně vykonanà užitečnà prçce. LepšÖ volbou je věcnç odměna. Na konci tçbora dostanou třeba mladšö vedoucö stejné poklad jako děti. PotěšÖ takà dçrek k narozeninçm, k véročö prçce v oddölu nebo k VÇnocům. Pokud zbudou nějakà penöze, je možnà finančně podpořit oddölovou expedici. Střediska takà často mövajö program na podporu lidö, kteřö jezdö na různà kvalifikačnö nebo motivačnö kurzy. 3.3 Budování týmu V kapitole motivace jsem zmiňoval, že k udrženö vedoucöch může vàst vytvořenö tému kompaktnö skupiny, kterç tçhne za jeden provaz a jejöž členovà se dokçžö navzçjem podržet. TÉm může vzniknout sçm od sebe, celàmu procesu se ale dç takà pomoci. Jak vypadá dobrý tým: členovà by měli möt společnà cöle členovà majö možnost ovlivnit směřovçnö tému členovà si navzçjem důvěřujö a pomçhajö každé člen mç v tému svà mösto a je respektovçn tém si dçvç zpětnou vazbu, kterou členovà přijmou tém pomçhç uspokojovat potřeby svéch členů členovà by měli möt společnà zçžitky a zkušenosti existujö témovà rituçly členům je umožněno zažöt společně åspěch Novà cöle by měly bét stanoveny společně. Pokud s nimi přijde vůdce, měl by o nich přesvědčit ostatnö, aby se s nimi ztotožnili. Skupina nemůže tçhnout za jeden provaz, když chce každé dosçhnout něčeho jinàho. Takà porady o programu (tedy o prostředku k dosaženö cöle) ztrçcö na efektivnosti, pokud se skupina dohaduje, co udělç, aniž by si předem ujasnila, proč to dělç. Tàměř každé člověk mç potřebu ovlivňovat děnö kolem sebe. Pokud bude moci ovlivňovat cöle tému i prostředky, kterémi se těchto cölů bude dosahovat, bude cötit odpovědnost za společné vésledek. Pokud dostane pouze zadanou prçci, nebude möt takovou motivaci podporovat ostatnö a pomçhat jim, protože si pouze udělç to svoje. NenÖ možnà, aby byl oddöl anarchistickou skupinou, kterou řödö åplně všichni. KaždÉ by ale měl möt možnost přednàst svůj nçvrh, aniž by bylo dopředu jasnà, že je bez šance na prosazenö a aniž by ho za to kdokoliv shazoval. Při přijömçnö důležitéch rozhodnutö by měl bét takà každé vedoucö dotçzçn, a pokud si rozhodnutö nenajde většinovou podporu, mělo by bét minimçlně ještě zvçženo. Vůdce oddölu by měl svém spolupracovnökům důvěřovat a dçvat to jasně najevo. Pokud si někdo vezme na starost åkol, neměl by vůdce předpoklçdat, že ho asi nezvlçdne. Naopak by mu měl bét maximçlně nçpomocen. Jde tak přökladem ostatnöm, kteřö když se budou chovat stejně, dočkajö se podobnàho přöstupu od druhéch. Pokud za vůdcem přijde někdo s töm, že někdo jiné dělç něco špatně, a že to udělç za něj, mělo by bét prvnö uvažovanà řešenö vyzvçnö k pomoci. Tedy vysvětlit onomu člověku, že mösto aby dané åkol splnil sçm a làpe, měl by pomoci s åspěšném splněnöm åkolu tomu, kdo jej již nynö plnö. Ze skupiny se tak stçvç parta a soupeřenö nahrazuje spoluprçce. 7

8 DobrÉ tém potom respektuje svàho vůdce. Ten mç odpovědnost vůči střediskovà radě a vůči rodičům a mç prçvo vetovat (zamötnout) nçvrhy, kterà mu připadnou nebezpečnà, riskantnö nebo nevhodnà. Vždy když se takto vedoucö postavö proti většinovàmu möněnö, měl by svůj postoj nçležitě vysvětlit. VÉše uvedenà možnosti znamenajö každodennö nçroky na vůdce při komunikaci s témem a v tému. Naopak spöše jednorçzové charakter (i když je třeba, aby se to dělo opakovaně) mç cölenà vytvçřenà zçžitků. I když vedenö oddölu netvořö skupina, kterç spolu vyrůstala v jednà družince, může oddölové tém zöskat řadu společnéch zçžitků. Spoustu jich mç jistě z akcö pro děti, dalšö ale může zöskat při aktivitçch, kterà přesahujö rçmec běžnà činnosti oddölu. Při těchto aktivitçch může skupina společně prožöt åspěch, làpe se poznat nebo posölit vzçjemnou důvěru. Vzniknou takà novç tàmata hovoru a společnà vzpomönky. Možnç nestandardnâ aktivity oddâlovçho tåmu : åčast na uměleckéch soutěžöch nebo sportovnöch turnajöch jako jeden tém nçvštěva lanovàho centra nebo horostěny společné puťçk nebo zahraničnö expedice neformçlnö oslavy narozenin členů oddölu nçvštěva kina, divadla nebo videopçrty u někoho doma společnç åčast na kurzu (Svatoplukovy pruty, OIKOS) akce pro vedenö s programem společnà Velikonoce nebo Silvestr večer s vçnočnö nadölkou něco po oddölovà radě OblÖbenà může bét zejmàna něco po oddölovà radě. Vhodnà je naplçnovat krçtkou aktivitu, kterç členy oddölu bavö a döky kterà se budou na radu ještě vöce těšit. Možnà je hranö deskovà hry, bowling, kulečnök, zpövçnö nebo třeba promötçnö fotek z poslednö akce. Se společnémi zçžitky se vytvçřö i témovà rituçly, kterà by měl vůdce oddölu podporovat. Může jöt o zvlçštnö způsob pozdravu, společnou reakci na nějaké slovnö podnět (tzv. hlçšky ) nebo o společnou pöseň. Vztah ke skupině určitě posölö i společnà tričko nebo šçtek (třeba s oddölovémi motivy). 3.4 PoskytovÇnÅ zpětnü vazby Už jsem uvçděl, že pro vybudovçnö tému je dobrà, aby si skupina byla schopna poskytnout zpětnou vazbu. ZÖskÇvÇnÖ pravidelnà zpětnà vazby je důležità pro udrženö každàho spolupracovnöka. Člověk chce vědět, zda to co dělá, dělá dobře. A aby se mohl zlepšovat, musâ znát svç slabiny a pohled ostatnâch na svou práci. Jak má zpětná vazba vypadat: musö bét jasnà, čeho se tékç (jakàho åkolu, jakà činnosti) musö bét jasnà, vzhledem k čemu je dçvçna (s jednöm åkolem může souviset vöce zpětnéch vazeb ZV ke snaze, ZV vzhledem k vytyčeném cölům, k celkovàmu dojmu, k možnàmu pokračovçnö do budoucnosti apod.) musö bét jasnà proč je dçvçna (aby přöjemce věděl, že se jeho snaha vyplatila nebo aby to přöště udělal làpe apod.) musö bét zřejmç jejö podstata (co se povedlo nebo co se nepovedlo nebo jaké mç poskytovatel pocit) měla by bét dodržena nöže uvedenç pravidla Aby měla zpětnç vazba smysl, musö ji ten, kdo ji dostçvç, přijmout. Proto by měl důvěřovat těm, kdo zpětnou vazbu poskytujö. Měl by bét takà přesvědčen, že k poskytnutö zpětnà vazby nemç jejö autor nežçdoucö motivy tj. zöskat si nçklonnost přöjemce, shodit přöjemce zpětnà vazby před ostatnömi, zdůraznit vlastnö schopnosti a znalosti apod. 8

9 Pravidla pro poskytovánâ zpětnç vazby: existuje důvěra upřömnost zpětnà vazby subjektivnost zpětnà vazby přötomnost argumentů StřÅbrnÇ řeka Pro poskytnutö zpětnà vazby je důležità uvědomit si jejö subjektivnost. Ten, kdo poskytuje zpětnou vazbu, dělç tuto službu na zçkladě svéch znalostö a zkušenostö. MÇlokdy můžeme řöci, že je něco åplně špatně, že takto se to nemůže dělat nebo, že někdo nesplnil svou povinnost. Mnohem častěji si na zçkladě svéch zkušenostö myslöme, že je něco špatně. Nebo mçme pocit a jsme přesvědčeni, že takto se to nemůže dělat. PřÖpadně jsme došli k zçvěru, že někdo nesplnil svou povinnost. Ve druhàm přöpadě je pouze na přöjemci zpětnà vazby, zda na zçkladě znalosti poskytovatele usoudö, že se jednç opravdu o problàm, o zčçsti důležitou věc nebo jen o neopodstatněné pocit jednotlivce. Pokud ale už při poskytovçnö zpětnà vazby podsouvçme přöjemci, že je nçš nçzor obecné fakt, ztěžujeme mu přijetö i využitö zpětnà vazby. Kromě použövçnö prvnö osoby jednotnàho čösla a véše uvedenéch sloves ( myslöm, mçm pocit, jsem přesvědčen, došel jsem k zçvěru nebo takà cötöm, věřöm, domnövçm se ) je dobrà při poskytnutö zpětnà vazby podat argument. Tedy řöci důvod, proč jsem k danàmu nçzoru došel a proč si myslöm to, co si myslöm. Opět tak přöjemci zpětnà vazby umožnöme làpe odhadnout jejö důležitost a přesvědčöme ho o tom, že to myslöme opravdu upřömně. Kdy poskytovat zpětnou vazbu: vždy hned při åspěšnàm i neåspěšnàm dokončenö åkolu u dlouhodobéch åkolů a rutinnö prçce průběžně v periodçch ne delšöch než 1 měsöc když si o nö někdo řekne Kdy neposkytovat zpětnou vazbu: když hrajö véznamnou roli emoce, napřöklad rozčilenö bezprostředně po neåspěchu když dç přöjemce jasně najevo, že o ni nestojö Vůdce oddölu by se měl snažit poskytovat svém spolupracovnökům zpětnou vazbu co nejčastěji. Tedy na každà akci, po každà akci, na radçch i po splněnö åkolu. Každàho potěšö, když někdo vyjçdřö potěšenö nad jeho pracö. Naopak pokud se odhalö problàm už v zçrodku, nenö důvod otçlet s komentçřem. Ostatně přöjemce si s nöm může naložit tak, jak sçm uznç za vhodnà. Pokud někdo splnö zadané nebo vybrané åkol a ještě dlouho potom nevö, zda opravdu dodělal vše, co měl, zda to udělal dobře a zda jeho prçce měla smysl, může se stçt, že do plněnö dalšöho åkolu se mu nebude ani trochu chtöt. Jak přijmout zpětnou vazbu: ochotně pokud možno bez emocö a obviňovçnö poskytovatele pokud možno bez obhajovçnö se bez snahy o jejö bagatelizaci (tj. snöženö jejöho véznamu) s döky Vůdce by vedle poskytovçnö zpětnà vazby měl bét schopen takà zpětnou vazbu přijmout. Umožňuje mu to zlepšovat se ve svà prçci a zöskçvç si tak respekt svéch spolupracovnöků. Jde jim takà přökladem a zvyšuje töm efekt zpětnéch vazeb, kterà sçm poskytuje, nebo kterà si poskytujö ostatnö členovà tému. Zpětnou vazbu je vždy třeba chçpat jako dar, kterém nçm někdo potvrzuje užitečnost našeho jednçnö, informuje nçs o jeho dopadech nebo nçm dçvç podněty pro zlepšenö do budoucnosti. Pokud je zpětnç vazba pozitivnö, nenö třeba řökat, že se to povedlo nçhodou, že vůbec nejste šikovnö nebo, že vçš podöl byl jen malé. Poskytovatel vçm sděluje svůj nçzor, které se může a nemusö blöžit pravdě. Proto stačö řöci napřöklad: Děkuji, jsem rçd, že se o to zajömçš. 9

10 Takà zpětnç vazba obsahujöcö nějakou vétku nebo odhalenö nedostatku je pouze subjektivnö informacö, kterç by se k vçm bez vůle poskytovatele vůbec nemusela dostat. Proto je potřeba za ni takà poděkovat. Pokud se přöjemce kritiky naštve, nemusö zpětnou vazbu dostat přöště vůbec a bude ve svà nevědomosti odvçdět zbytečnou nebo nechtěnou prçci. PodobnÉ efekt jako naštvçnö může möt i obhajovçnö se. Pokud poskytovatel zpětnà vazby usoudö, že jeho zpětnou vazbu neberete a snažöte se ho přesvědčit o svà pravdě, nebude přöště cötit potřebu pomoci vçm. Obhajujte se a vysvětlujte pouze tehdy, když jste o to požçdçni. PřÖpadně se sami zeptejte, zda chce poskytovatel zpětnà vazby vědět, proč si myslöte, že se něco nepovedlo nebo proč jste udělali to, co jste udělali. Nezapomeňte při tom ale zdůraznit, jak si vçžöte jeho nçzoru a pohledu a poděkujte. 3.5 Supervize Supervize je proces, v rçmci kteràho se začçtečnök chystç na samostatnà vykonçvçnö nějakà činnosti a na převzetö odpovědnosti a je při tom veden zkušeném odbornökem. Ve skautskéch oddölech se se supervizö můžeme setkat při svěřovçnö družiny novàmu rçdci či vedoucömu nebo při zahçjenö procesu specializace některàho spolupracovnöka. Supervize omezö dopad začçtečnickéch chyb, umožnö předçnö zkušenostö novçčkovi a pomůže k zöskçnö pozitivnöho vztahu k novà oblasti uplatněnö. Pokud člověk pořçdně nevö, co mç dělat a kupö jednu chybu za druhou, může snadno a předčasně dojöt k nçzoru, že na svěřené åkol nestačö, nebo že danç oblast nenö šçlek jeho čaje. KaždÉ, kdo v oddöle s něčöm začönç, by měl dostat, pokud je to možnà, zkušenàho supervizora. StarÉ hospodçř, předtöm než se svou pracö sekne, může pomoci se začçtky hospodçři novàmu. Člověk připravujöcö pro oddöl velkà akce se nejprve učö jako člen tému, než dostane nějakou akci sçm na zodpovědnost. Důležitost supervize se projevuje takà u vedoucöch pracujöcöch s dětmi. Vůdce oddölu by měl vědět tàměř o každàm kroku svéch rçdců a měl by jim bét schopen poskytnout okamžitou zpětnou vazbu. Vedle toho by jim měl bét schopen ukçzat, jak se to dělç sprçvně a dçt jim najevo, že začçtečnickà chyby jsou normçlnö. S rçdci a mladémi vedoucömu pracuje v oddölu obvykle vůdce. Pokud je ale oddöl velké, může ho v prçci s nějakou jeho čçstö (vlčata, skauti) nahradit zkušené zçstupce. U velkéch oddölů se osvědčila role patrona družiny. Pokud mç vedoucö k dispozici dostatek staršöch a schopnéch spolupracovnöků, může každé z nich dostat na starosti jednu družinu a stçt se nejbližšöm spolupracovnökem a supervizorem jejöho rçdce. Jak může vypadat supervize: 1. supervizor seznçmö začçtečnöka s činnostö a upozornö jej na možnç åskalö 2. supervizor sçm předvede přöslušnou prçci a začçtečnök jej pozoruje 1 3. supervizor pozoruje začçtečnöka neustçle při vykonçvçnö jeho činnosti a bezprostředně mu dçvç zpětnou vazbu 4. supervizor pozoruje začçtečnöka jen občas, vždy podç zpětnou vazbu; navöc se schçzejö a diskutujö o provçděnà činnosti, o novéch zkušenostech a způsobech řešenö problàmů 5. supervizor se se začçtečnökem pravidelně schçzö, diskutujö o činnosti a řešö konkràtnö problàmy 6. schůzky se uskutečnö pouze v přöpadě, že si začçtečnök nenö něčöm åplně jist nebo cötö, že by se mu hodila rada Supervize může trvat několik měsöců, ale takà několik let. ZatÖmco napřöklad hospodçř se zaučö rychle a pro vůdce oddölu je žçdoucö, aby jej či svàho předchůdce přöliš nezatěžoval, rçdcovà a vedoucö družin budou pravděpodobně supervizi podrobeni neustçle a to i tehdy, když jsou u družiny vöce let. 1 Dvě prvnö uvedenà fçze nejsou součçstö supervize v pravàm slova smyslu. Supervize začönç až od fçze 3. Je ale vhodnà, aby supervizi uvedenà dvě prvnö fçze předçvçnö funkce předchçzely. 10

11 4. Výchova nástupce StřÅbrnÇ řeka UvÇděl jsem, že malé oddöl může vàst vůdce åplně samostatně, a že pro vedenö většöho oddölu je nutnà möt tém. VelkÉ i malé oddöl ale spojuje společnç potřeba. V přöpadě, že staré vůdce končö, musö se najöt někdo nové, kdo oddöl převezme. V tu chvöli nenö důležità, jak dobře se vůdci spolupracuje s ostatnömi lidmi nebo jak velké tém si kolem sebe vytvořil. Když se nenajde nikdo, kdo by jej nahradil, oddöl zanikne a spousta prçce z uplynuléch let může přijöt vniveč. VÉchova nçstupce nenö krçtkodobé proces, které lze zahçjit až v okamžiku, kdy se člověk rozhodně, že už oddöl vàst nechce. Ne v každà generaci skautů se najde osobnost, kterç bude schopna oddöl převzöt. A pokud se najde, nemusö bét v okamžiku potřeby ochotna vzöt na sebe novou odpovědnost. Pokud staré vůdce nenalezne nçstupce mezi členy oddölu, musö jej začöt včas hledat mimo oddöl. A když jej nalezne, musö se chovat tak, aby mu činnost vedenö oddölu neznechutil. Hledat vhodnà nçstupce je dobrà začöt ihned po převzetö funkce a po rozkoukçnö se v nö. Chyby ztěžujâcâ nalezenâ nástupce: vůdce rozhoduje o všem sçm vůdce dçvç najevo, že je nejlepšö, a že se mu nikdo nemůže vyrovnat vůdce označuje vedenö oddölu za åděl, kteràho se rçd zbavö vůdce hovořö o odpovědnosti jako o nebezpečö Pokud vůdce rozhoduje o všem sçm a ostatnö nechç vykonçvat pouze předem určenou prçci, schopnö, samostatnö a ambiciîznö členovà oddöl opustö a realizujö se někde jinde. Když potom vůdce hledç nçstupce, nalezne spoustu loajçlnöch a pracovitéch vedoucöch. Nenajde ale samostatnàho, odpovědnàho a akce schopnàho budoucöho vůdce. Pokud vůdce dçvç najevo, že je ze všech nejlepšö a členovà tomu věřö, bude v budoucnosti těžkà někoho z nich přesvědčit, že může Pana Dokonalàho nahradit. JinÉm přöpadem je, jestliže vedoucö hovořö o vedenö oddölu jako o ådělu a stěžuje si na odpovědnost, kterç je s nöm spojenç. TakovÇ nçlada se přesune takà na ostatnö členy oddölu, kteřö nebudou brçt vedenö oddölu jako vézvu a možnost ukçzat svà schopnosti, ale jako nepřöjemnou povinnost. Už v kapitole motivace jsem uvçděl, že člověk dělç to, pro co mç dostatek pohnutek. Byla by škoda, aby budoucö vůdce začal vàst oddöl pouze s töm, že by bez toho oddöl zanikl, a že mu musö bét všichni vděčnö, že to vůbec vzal. Pokud nçstupce oddöl převzöt nechce, nebo tvrdö, že to dělç jen z nutnosti, ať ho možnç raději nepřebörç vůbec. Někdo màně schopné, ale zato nadšené, může odvàst mnohem lepšö prçci. Chyby při hledánâ a våchově nástupce: odmötçnö člověka s odlišném (vlastnöm) nçzorem přehlöženö osobnö motivace možnéch nçstupců nedçnö možnosti volby jednorçzovà předçnö oddölu Vůdce by neměl chtöt, aby nçstupce pouze udržel to, co sçm vybudoval. Když se něco udržuje, obvykle to postupně upadç. Aby mohl nçstupce oddöl rozvöjet, musö möt svà vlastnö nçzory a vize. Ty budou jen v malàm množstvö přöpadů zcela totožnà s nçzory a vizemi předchůdce. Aby bylo novà nçpady možnà uskutečňovat, musö k tomu möt nové vůdce energii a möt na to chuť. Jak už jsem uvedl, ten kdo chce oddöl vàst a je do toho schopen dçt kus ze sebe, mç mnohem většö šanci na åspěch než ten, komu je to v podstatě jedno. Člověk, které dělç něco, co musö nebo co si sçm nevybral, dělç danou věc prçvě proto, že je k tomu tlačen nebo proto, že by ji nikdo jiné neudělal. Ten, kdo měl možnost volby, si musö dçt při hledçnö svéch motivů mnohem vöce prçce a činnost pak vykonçvç s töm, že jö dělat chtěl, a že ho bavö. Proto by nçstupce neměl bét postaven před hotovou věc a pro vedenö oddölu by se měl rozhodnout sçm. StarÉ vůdce by mu přitom měl oddöl předçvat postupně, aby jej hned nezahltil spoustou povinnostö. O tom ale vöce pojednçvç podkapitola supervize. 11

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách Mentoring ve volnočasových aktivitách 1 Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Úvod Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 3 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Zuzana Bedřichová Aneta Horká Vendula Karasová

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY

StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY VLK STŘÉBRNÄ ŘEKA 2009 PODPŮRNÅ MATERIÄL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI METODIKA A ODDÉL (ZAHRNUJE OBOR: METODIKA) Obsah: ÄVOD... 2 1. SKAUTSKÅ SLIB A ZÇKON JAKO

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 1 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Obsah Můj rádcovský zápisník Role rádce v družině Postavení rádce v oddílové

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad skauting dvouměsíčník pro skautskou výchovu Umět mluvit Obsah čísla 2014 říjen listopad Editorial 2 Instant Rozhodování sedmkrát jinak 3 Stezka Stíhat stezku a nezbláznit se 4 Instant Ztracené pohádky

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

FUNDRAISING PRO KULTURNÍ INSTITUCE Manuál pro výuku

FUNDRAISING PRO KULTURNÍ INSTITUCE Manuál pro výuku FUNDRAISING PRO KULTURNÍ INSTITUCE Manuál pro výuku Autor: Ing. Jana Ledvinová Vzdělávací manuál pro neziskové organizace s kulturním zaměřením České centrum fundraisingu, Praha 2010 Ing. Jana Ledvinová

Více

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích:

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích: Osobní rozvoj jako východisko stezky Skautská stezka je významným nástrojem jedné části skautské metody zvané osobní rozvoj. Jeho podstatou je pomáhat mladému člověku, aby se sám aktivně a tvořivě zabýval

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Jak (ne)úspěšně řešit projekt

Jak (ne)úspěšně řešit projekt Jak (ne)úspěšně řešit projekt Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Jak (ne)úspěšně řešit projekt Marcela Bergerová

Více