Tvář, druhé tělo herce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvář, druhé tělo herce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér činoherního herectví prof.mga. Niky Brettschneiderové Činoherní herectví Tvář, druhé tělo herce Diplomová práce Autor práce: Tomáš Červinek Vedoucí práce: prof. Mgr. Zoja Mikotová Oponent práce: MgA. Martina Krátká Brno 2013

2 Bibliografický záznam ČERVINEK, Tomáš. Tvář druhé tělo herce [The Face - An actor's 'second' body]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér činoherního herectví prof. Niky Brettschneiderové, s. Vedoucí diplomové práce prof. Mgr. Zoja Mikotová Anotace V této práci se zabývám problematikou užití mimiky na jevišti. V první části jsem krátce shrnul obecné definice samotné komunikace. Následně se věnuji fyziologii obličeje, a to včetně skladby lebky a rozmístěním obličejových a krčních svalů. Pokusil jsem se také nahlédnout do historie studií mimiky a pojmenovat několik kultur, které na tvář herce kladou obzvláštní důraz. V druhé části popisuji své osobní zkušenosti, které jsem nabyl po dobu studia herectví. Podrobně zde rozebírám okamžiky, ve kterých jsem byl nucen s mimikou cíleně pracovat a s odstupem času se snažím potvrdit, či vyvrátit správnost postupů, které jsem v daných chvílích volil. Annotation In this dissertation my focus has dealt with the use of facial expressions on stage. In the first section, I have briefly summarized the general definition of communication itself. Then I have dealt with the physiology of the face, including the skull composition and disposition of the facial and neck muscles.

3 I have also attempted to get into the history of facial expression study and identify some cultures that make the face of the actor the most important emphasis. The second part has described my personal experiences that I have acquired by acting during the period of study. I have analysed in detail the moments in which I was forced to work specifically with facial expressions and in hindsight I have tried to confirm or disprove the correctness of the expressions which I've chosen in those moments. Klíčová slova Mimika, tvář, komunikace, herec, jeviště Keywords Mimics, face, communication, actor, stage

4 Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne 2.září 2013 Tomáš Červinek

5 Rád, bych zde poděkoval své vedoucí prof. Mgr. Zoji Mikotové za její podporu, rady a čas, které mi věnovala, během vedení diplomové práce. Tomáš Červinek

6 OBSAH ÚVOD Stručně o komunikaci Mimika Fyziologie člověka Lebka Obličejové a krční svaly Počátky studií mimiky Tváře na jevišti Divadlo Nó Kjógen Kabuki (umění zpěvu a tance) Thuong a cheo Kathakali Evropa Osobní zkušenosti Zkušenost č.1: Komedia česká o bohatci a lazarovi Zkušenost č.2: Monodrama, Lžičky Lží Zkušenost č.3: Svatba Zkušenost č.4: Triumf citovosti ZÁVĚR OBHAJOBA ABSOLVENTSKÉHO ROLE POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 51

7 ÚVOD Snad žádná publikace týkající se divadla, se nevyhne tématu komunikace. Vždyť o to vlastně na jevišti jde především. O pokud možno komunikaci soustředěnou, oboustrannou a sdělnou. Jako herec se snažím s divákem komunikovat o mém osobním přínosu postavě, pokud se jedná o představení interpretační (čím se liší mé pojetí postavy od ostatních herců), nebo u představení autorského se snažím o co nejčitelnější "prokomunikování" režisérského záměru a to skrze moji postavu. Pokud tedy v divadle jde hlavně o komunikaci, jakožto začínající herec si musím klást otázku: "Čemu se mám vyhnou, abychom si mohli s divákem kvalitně promluvit?" Když jsem se nad touto, na první pohled, banální otázkou zamyslel, došlo mi, že není v mých silách na ni komplexně odpovědět. Pokud bych se o to pokusil, musel bych se zabývat hlasovou výchovou, fyziologií celého těla, režií, scénografií a snad i skladbou hudby. Vybral jsem si proto jen jednu z oblastní a to obličej. Snad budu schopný přijít na to jak vlastně na jevišti správně zacházet s tak silně a možná nejsilněji komunikující částí těla. 1

8 1. Stručně o komunikaci Původ slova "komunikace" najdeme v latinském jazyce "Communicare" neboli něco sdílet. Toto slovo je však dnes vnímáno v mnohem širším kontextu. Komunikaci dělíme na dvě základní skupiny: A. verbální (jedná se o komunikaci slovem) B. neverbální (komunikace beze slov) Další dělení neverbální komunikace: 1. haptika: komunikace skrz dotek 2. kinezika a její součást gestika: komunikace celým tělem, včetně rukou 3. mimika: komunikace pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika: jedná se o různé postoje těla 6. proxemika: vzdálenost, na kterou spolu obě strany komunikují 7. chronemika: nakládání s časem při neverbální komunikaci G.A. Miller, (1951) o komunikaci napsal, že je to proces, při kterém: informace přechází z jednoho místa na druhé [Nakonečný, 2009, s.288]. J.W.Vander Zanden (1987): komunikace je proces, jímž lidé předávají informaci, ideje, postoje a emoce jiným lidem [Nakonečný, 2009, s.288]. Existuje mnoho definicí tohoto slova, všechny se ale shodují na jednom: Jedná se o proces, ke kterému je zapotřebí nejméně dvou partnerů. Nejde však 2

9 jen o předávání informace, součástí je i proces, kdy se příjemce snaží informaci porozumět a dešifrovat její obsah. Toto se s sebou však nese další kritéria a to společnou řeč obou aktérů, vzájemné pochopení obsahu sdělované informace a potřeba dosažení myšlenkového souladu. Pokud se tedy bavíme o divadelním prostředí, měli bychom představení vnímat jako celek sdělující informace, diváka pak především, jako jejich konzumenta. Existuje mnoho prostředků, kterými se představení snaží s divákem "mluvit", patří mezi ně: kostýmy, světla, kulisy, nejrůznější efekty, ale složkou nejvíce komunikující se stává nejčastěji herec. Jakými prostředky se však ten bude na jevišti vyjadřovat je vždy podřízeno stylu a pojetí celé hry. Pro zjednodušení si pojmenujme několik "nejtransparentnějších" divadelních žánrů, z nichž každý klade u herce hlavní důraz na odlišné vyjadřovací prostředky. Balet - je formou scénického tance, využívá nacvičené choreografie. Kladen je důraz především na pohyb. Opera - bývá částečně, nebo zcela zpívaná, a to za doprovodu instrumentální hudby. Kladen je důraz na hlasový projev. Pantomima - představení bez verbálního projevu. Využívá se mimiky, gestikulace i tance. Činohra - spojuje literární dílo s dramatickými prvky. Text je psán většinou v próze. Důraz je kladen na hlasový projev a jednání na jevišti. 3

10 Ať už jsou informace předávány primárně tancem, slovem, nebo zpěvem, sekundární informační funkci zastává obličej herce a to napříč divadelními styly, to z něj tvoří jedno z nejdůležitějších komunikačních center Mimika Lidský obličej je považován za nejdůležitější oblast nonverbální komunikace na lidském těle. Od ostatních živočichů je nesrovnatelně bohatá a výrazná, a to především díky plochému obličeji bez srsti a bohaté muskulatuře. M. L. Knapp píše: Lidská tvář má velice bohatý komunikační potenciál. Je prvořadě důležitým sdělovačem emocionálních stavů. Odráží vzájemné postoje lidí, kteří spolu jednají, poskytuje zpětnou vazbu v rozhovoru, tj. odpověď na to, co jsme druhému člověku řekli. Někteří badatelé se dokonce domnívají, že z hlediska sociální komunikace je tvář vedle slova druhým nejdůležitějším sdělovacím prostředkem v mezilidském styku [Křivohlavý, 1988, s.34]. Paul Ekman napsal: I když je v našem jazyce poměrně omezený počet slovních výrazů pro popis toho, co se děje v lidské tváři (např. úsměv, výsměch, zakabonění, atd.) přece jen je možno konstatovat, že svaly v našem obličeji jsou natolik složitým předivem, že nám umožňují více než 1000 různých výrazů obličeje. Činnost tohoto přediva svalů v našem obličeji je přitom tak hbitá, že tyto rozmanité výrazy mohou být produkovány v minimálním čase" [Křivohlavý, 1988, s. 34]. 4

11 2. Fyziologie člověka 2.1 Lebka Obsahuje dvaadvacet kostí, z nichž osm je párových a šest nepárových. Krom spodní čelisti, jsou spojeny bez vzájemného pohybu v jeden celek, což celé lebce dodává mimořádnou pevnost. Lebka poskytuje ochranu nejen mozku, ale i dalším nejdůležitějším smyslovým orgánům těla. Z vývojového pohledu se dá lebka rozdělit na dvě základní části, a to na část mozkovou a obličejovou a jsou v ní také umístěny kůstky vnitřního ucha. A. Mozkovna (část lebky obklopující mozek) Mozkovna je velmi pevná schránka, kterou tvoří osm vzájemně propojených kostí, označovanými jako kosti krania. Kost čelní- kost lebky umístěná v její nejpřednější části. Kosti temenní- tvoří jak postraní, tak horní část lebky. Kosti spánkové - nacházejí se v prostoru kolem uší. Kost týlní - vytváří zadní a spodní část mozkovny. Kost čichová - tvoří dutinu nosní. Kost klínová - vytváří část spodiny mozkovny. Mozkovna mozek plně obklopuje a chrání. V její spodní části se nachází oválný týlní otvor zvaný foramen 5

12 magnum. Jím se do lebky dostává páteřní mícha spojující se s mozkem. B. Švy (spojení mezi lebečními kostmi) Představují zvláštní typ spojení kostí. Svými výběžky jsou v nich kosti zaklíněny tak, že brání jejich vzájemnému pohybu. Existují čtyři hlavní švy: Šev věnčitý se táhne napříč celou lebkou, dále šev šípový, šev lambdový a šev šupinový. C. Obličejové kosti Obličejových kostí je 14, z toho dvě, kost radliční a dolní čelist jsou nepárové, zbytek kostí je párových. Mezi ně patří kůstky nosní, horní čelist, kost jařmová, neboli lícní, kůstky slzní, kost patrová a dolní skořepa nosní. Z těchto kostí je jen dolní čelist volně pohyblivá, zbytek je pevně spojen v nepohyblivý celek. D. Kosti čelistí Do této skupiny patří kosti a kůstky tvořící dutinu ústní a nesoucí zuby. Ústní dutinu můžeme rozdělit na dvě části, a to horní čelist (maxilla) a dolní čelist (mandibula). Horní čelist je složená ze dvou kostí, které jsou pevnou součástí lebky a nemohou se tedy pohybovat. Dolní čelist je tvořená jedinou kostí ve tvaru písmene U. Tato kost je k lebce připojena dvěma čelistními klouby, které umožňují její pohyb nahoru a dolů a částečný pohyb do stran. 6

13 E. Očnice Očnice, nebo-li orbita je složená ze sedmi různých kostních úseků, které jsou navzájem spojeny. Jejich hlavní funkcí je chránit oční kouli. Upínají se na ni také okohybné svaly. Při předním pohledu se zdá, že je očnice kruhového tvaru, ve skutečnosti se však zepředu dozadu kuželovitě zbíhá. F. Lebeční dutiny Jsou vzduchem vyplněné prostory lebky. Díky nim je lebka lehčí. Dutiny (sinusy) se nacházejí v řadě kostí v okolí dutiny nosní. Jsou vystlány sliznicí, která je potažená hlenem. Zánět dutin vede k pocitu "ucpání" a zapříčiňuje bolesti hlavy. Nejčastěji je na vině alergie, nebo infekce. G. Lupínek Lupínek je označení pro blánu, která se nachází mezi nespojenými kostmi lebky. Tato blána se díky procesu zvaným osifikace pomalu proměňuje v kost. Díky její pružnosti dovoluje u dětí rychlý růst mozku. Při porodu, když není mozkovna ještě zcela zkostnatěna, může při průchodu pánví dojít k deformaci lebky. Velký lupínek - nachází se v přední části lebky. Malý lupínek - nachází se v zadní části lebky. 2.2 Obličejové a krční svaly Tato svalová skupina je z celého těla nejrozmanitější, obsahuje přes 30 malých svalů, které nám dovolují vyjádřit obrovské množství nejrůznějších nálad 7

14 a emocí, přes radost, úlek, opovržení až po zlost či smutek. Svaly pohybující spodní čelistí a udržující hlavu vzpřímenou jsou nejvýkonnější. Čelní sval Kryje celé čelo a umožňuje nám jeho svrašťování. Dále splývá s vazivovou blánou, která kryje temeno hlavy. Při kontrakci tohoto svalu dochází k nahrnutí kůže temene dopředu, zvednutí obočí a svrásčení čela, což používáme především k vyjádření pocitu překvapení. Týlní sval (m. occipitalis) Nacházející se v zadní části hlavy, naopak táhne kůži temene dozadu. Svrašťovač obočí (m. corrugatorcilii) Nad každým okem máme jeden tento sval. Díky nim můžeme stahovat a vrásčit obočí. Při stahu obou svalů dochází k posouvání obočí dolů a k sobě. Tuto kontrakci používáme, když se mračíme, nebo jako ochranu očí před intenzivním světlem. Kruhový sval oční Tento sval se nachází kolem očnice (orbity) a je přichycen před okem k očnímu důlku. Při použití zavírá víčka. Dokáže se pohybovat velmi rychle a umožňuje nám mrkání. Pod každým z kruhových svalů je zdvihač víček (m. levator palpebrae superioris), díky kterému dokážeme oči doširoka otevřít. Kruhový sval ústní (m. orbicularis oris) Jak už název napovídá, jedná se o sval tvořící kruh kolem úst. Při kontrakci se rty stáhnou, uzavřou a tlačí na zuby. Používáme jej hlavně při řeči, a pokud chceme našpulit rty. 8

15 Zdvihač ústního koutku (m. levator labii superioris) Jedná se o sval, jež zvedá horní ret. Čtyřúhelníkový sval (m. depressor labii inferioris) Tyto svaly máme dva, a to na každé straně brady. Stahují horní ret dolů. Lícní sval (m. risorius ) Svaly smíchu. Jsou umístěny po jednom na každé straně úst a dovedou je do široka roztáhnout, pokud se zrovna smějeme, nebo pláčeme. Zdvihač ústního koutku (m. levator anguli oris) Jedná se opět o párový sval, který táhne ústní koutek nahoru. Stahovač ústního koutku (m. depressor anguli oris) Jsou umístěny jeden z každé strany brady a dovolují nám stáhnout koutky dolů. Kožní sval krční (m. platisma) Sval vějířovitého tvaru, jdoucí od brady a krku dolů. Je to jediný široký a plochý sval v lidském těle. Širší konec vějíře je připojen k ramenům a horní části hrudníku, užší konec pak k okolí dolní čelisti a úst. Pokud stáhneme koutky úst co nejvíce dolů, ucítíme, jak se nám tento sval napíná. Sval tvářový, nebo-li trubačský sval (m. buccinator) Jedná se o hlavní sval tváře. Potřebujeme ho, pokud chceme foukat, nebo sát a také se připojuje ke kruhovému 9

16 ústnímu svalu při otevírání, či zavírání úst. Při jeho kontrakci dojde ke stáhnutí tváře. Žvýkací sval (m. masseter) Na každé straně tváře se nachází jeden, táhnoucí se od dolní čelisti (mandibuly) ke kosti lícní (os zygomaticum). Většinou pracují dohromady s jedním, nebo oběma spánkovými svaly, upevněnými na spánkovou kost. Tato kombinace svalů má ohromnou sílu. Při kousání svaly na obou stranách dolní čelisti pracují stejně. Při žvýkání se jedná spíše o pohyb do boků. Tomuto procesu dopomáhají také malé svaly zvané křídlovité, uložené pod žvýkacím svalem. Kývač hlavy (m. sternocleido-mastoideus) Táhne se od prsní kosti (sternu) až po oblast uší. Připojen je ale také ke klíční kosti (klavikulu) a kosti spánkové. Pokud dojde ke kontrakci svalu na obou stranách hlavy, ta se ohne. Pokud se kontrakce týká jen jedné strany, hlava se otáčí doleva, či doprava. Nejdelší sval hlavový (m. longissimus capitis) Sval táhnoucí se od spánkové kosti, po obou stranách krku až k nejspodnějším krčním obratlům. Bez něj by nám hlava neustále padala dopředu. Toto můžeme pozorovat například u člověka usínajícího vsedě, tedy když dochází k jejímu uvolnění. Nejdelší hlavový sval nám umožňuje udržovat hlavu zpříma a otáčet jí. K držení hlavy a k jejímu naklánění, dopomáhají i hlavové dlaždicové svaly (mm. splenii capitis) a krční dlaždicové svaly (mm. splenii cervicis) Přímý oční sval (m. rectus oculi) Jedná se vlastně o skupinu šesti svalů pro každé oko (čtyři přímé a dva šikmé), pohybující oční koulí nahoru, 10

17 dolů a do stran. Jsou uspořádány kolmo na sebe a táhnou se od oční koule do očnice. Šikmý oční sval Ke každému oku jsou také navázané dva šikmé oční svaly, a to dolní šikmý sval (m. obliquus inferior), začínající v dolní části oční koule a končící na očnici blízko nosu a horní šikmý sval (m. obliquus superior), který běží od horní části oční koule a smyčkou přes chrupavku trochleu se vrací zpět. Díky těmto svalům dokážeme pohybovat okem šikmo nahoru, či dolů. Nosní sval (m. nasalis) nozder. Je umístěn na hřbetu nosu a dokáže měnit průsvit Bradový sval (m. mentalis) Je upnutý ke kůži dolního rtu. Jeho funkcí je vysunování dolního rtu vzhůru. Každý z těchto svalů lidského obličeje má mnoho stupňů zapojení, díky tomu je množství kombinací výrazů obličeje téměř nekonečné. Pokud bychom chtěli situaci zjednodušit a představili si, že každý sval má jen tři úrovně zapojení (ve skutečnosti je škála mnohem širší) např. 1. není zapojen, 2. slabé zapojení a 3. silné zapojení vyjde nám kolem čtyři sta milionů odlišných mimických výrazů. Bylo by proto velmi těžké pokusit se sestavit a pracovat s kompletním seznamem obličejových výrazů, kterých je člověk schopen. Jsme tedy nuceni přistupovat ke zjednodušování. Toto bychom měli mít na paměti při četbě jakékoli publikace, která se lidskou mimikou zabývá, tuto práce nevyjímaje. 11

18 Doposud nejrozsáhlejší klasifikací mimických výrazů je FACS (Factial Action Coding System) vytvořený P. Ekmanem a W.V Friesenem. Autoři se zde zaměřili pouze na osm mimických svalů a to na: 1. Čelní sval, střední část (m frontalis,pars medialis) Obloukovité pozdvižení vnitřní části obočí. (Používáme jej vždy při hněvu) 2. Čelní sval, postranní část (m. frontalis, p. lateralis) Zdvižení a protažení vnější části obočí, (používáme jej vždy, když máme strach). 3. Svrašťovač obočí (m. corrugator supercilii) Snižování obočí, svislé vrásky u kořene nosu, (zapojujeme jej vždy při pocitu strachu a smutku). 4. Kruhový oční sval (m. orbicularis oculi) Zužuje oční štěrbinu a tvoří vrásčení na vnější straně očí, (spadá do kategorie mimických výrazů radost a smutek). 5. Velký lícní sval, sval smíchu (m. zygomaticus maior et m. risorius) Protahuje a zdvihá koutky úst, tvoří tvářové vaky, (tento sval zapojujeme vždy, když máme radost, či strach). 6. Stahovač ústního koutku (m. triangularis) Stahuje ústní koutek dolů, (zapojuje se vždy při pocitu smutku). 12

19 7. Čtyřúhelníkový sval (m. depressor labii inferioris) Napínání spodního rtu. Pokud dojde k intenzivnějšímu stažení, ret se ohrnuje, (patří do kategorie mimických výrazů pro pocity opovržení a smutku). 8. Kruhový ústní sval, retní část (m. orbicularis ori pars labialis) Uvolňování a napínání rtů,(pocit radosti, smutku). Tento systém obsahuje přes 3000 emocionálních výrazů, které ovšem nelze užívat univerzálně a to díky přílišné rozmanitosti kultur. I přes to jsme ale schopní rozpoznat několik základních výrazů, a to napříč všemi lidskými komunitami. Jsou to: radost, smutek, strach, zlost, překvapení, opovržení a znechucení. Ne každý člověk je však v rozpoznávání "řeči obličeje" mistrem. Autoři systému FACS proto poskytují školení, aby byla zaručena původní klasifikace. Profesionální využití slovníku je vázáno licencí. V lidské tváři se neustále odehrává neskutečné množství procesů. Mezi ně patří i velmi drobná, běžně nepostřehnutelná svalová napětí, která nedokážeme ovládat a která vypovídají o našem skutečném emocionálním stavu. Jak ukázala studia, tyto malé změny je však schopen rozpoznat jen jeden člověk ze sta. 13

20 3. Počátky studií mimiky Kořeny studií můžeme nalézt již ve starověkém Římě. Sokrates učil své studenty, že člověk dokáže lhát slovy, ale tváří nikoliv. Výrazy tváře se zabýval i Aristoteles. Jednotlivé mimické změny nazýval "vášněmi", ale měl za to, že jejich prostřednictvím nelze odvodit charakter člověka, a to kvůli jejich krátkodobosti. Z něj později vychází Descartes, který rozdělil "vášně" do šesti kategorií: láska, opovržení, nenávist, radost, smutek a obdiv. V 17. století vytvořil Caesar Ripy lexikon, který měl sloužit jako pomůcka pro umělce při vytváření odlišných charakterů postav. Za zakladatele vědy o mimickém výrazu je považován malíř, anatom a herec Charles Bell. Měl za to, že většina mimických změn má primárně praktický účel. Obličej vyjadřuje buďto příjemné, nebo nepříjemné sentimenty. Pokud jsou příjemné, je svalstvo obličeje uvolněné, pokud jsou nepříjemné, jsou v tenzi. Bell upozornil i na důležitost dýchání při tvorbě spontánních výrazů. Formuloval také smělou teorii, že mimické změny jsou vlastně původní výrazy úmyslných pohybů, které stavba těla činí nutnými. Lorenz Oken, anatom a předdarwinovský evolucionalista tvrdil, že mimické změny jsou přímo navázány na pohyb končetin, vyvolaný momentálním psychologickým stavem člověka. Okenovu hypotézu dále rozvinul jeho žák Huschke ve své disertační práci z roku Podle něj je každý sval tváře ovlivněn některým svalem končetin, nebo trupu a hlava je tedy vlastně metamorfované torzo těla. Roku 1872 se objevuje Charles Darwin se zásadním dílem The exxpression of the Emoctions in man and animals 14

21 (v češtině Výraz emocí u člověka a u zvířat). Tato kniha výrazně ovlivnila celý další výzkum v oboru mimických výrazů. Podle Darwina tvořila mimika primární komunikační kanál před vytvořením řeči. U různých druhů primátů navíc funguje podle stejných principů, proto se domnívá, že lidská mimika přímo vychází z mimických výrazů našich primátních předků. Darwin také pojmenoval tři základní principy vyjádření emocí. Jedná se o princip: 1. Účelně sdružených mimických zvyků (výraz byl původně účelovou reakcí) 2. Protikladu (Jisté duševní stavy vedou k jistým zvykovým činnostem, které jsou užitečné. Když se navodí přímo opačný duševní stav, existuje silný a bezděčný sklon vykonat pohyby přímo opačné povahy, třebaže nejsou nijak užitečny). 3. Přímého působení nervové soustavy (některé výrazy jsou dány vlastnostmi probíhajících nervových procesů) [ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ,2008, s. 53]. Toto Darwinovo dělení můžeme považovat za klíčový moment pro studium mimiky. Theodor Piderit však nabídl vlastní teorii a to sice, že opakujícími kontrakcemi svalů tváře může dojít k trvalé změně výrazu. Podle této teze jsme tedy schopni podle obličeje rozpoznat nejen momentální duševní rozpoložení člověka, ale také jeho stálý charakter. V roce 1923 vytvořili E. B. Titchener a E. G. Boring pomocí různých konfigurací očí, obočí, úst a nosu soubor tři sta šedesáti schematických mimických výrazů. Tento "vzorník" se pak pokusili aplikovat na množství dobrovolníků, za účelem rozpoznat význam mimických proměn. 15

22 Ve dvacátých a třicátých letech vznikaly soubory fotografií a kreseb ve snaze zobecnit mimické výrazy člověka, autoři si však později museli přiznat, že standartizace není možná. Jiným přístupem se zabývaly studie podobnosti lidské mimiky se zvířecí. Pozorování smečky vlků přineslo nečekané shody. Pokud má například vlk zlost, vycení zuby a stáhne kořen nosu. Přesně tuto kombinaci můžeme najít i u člověka. Pokud chceme ve zvířecí říši najít co největší shodu, musíme hledat u zvířat žijících ve smečkách. Ta mají totiž až o šedesát procent více mimických prostředků, než zvířata samotářská. Skupinou nám nejvíce shodnou jsou samozřejmě primáti, díky jejich bohaté mimické "výbavě". Studie šimpanzů prokázala jakési předávání výrazů z generace na generaci. S učením se od svých rodičů začínají mláďata již ve velmi útlém věku. 16

23 4. Tváře na jevišti Sdělnost mimiky, která hraje nejdůležitější roli v nonverbální komunikaci, bývá vzhledem ke vzdálenosti diváků od jeviště velmi oslabená. Přistupujeme tedy ke zvýrazňování mimických rysů, a to většinou líčením. Jsme tak schopni tvář zdůraznit, nebo ji opticky protáhnout, či rozšířit. Je však nutné znát uspořádání mimických svalů, protože přetáhne-li se líčení z jedné části obličeje do druhé, nedojde ke zvýraznění, ale k deformaci a zhoršení "čitelnosti" tváře. Jinou možností jak tvář "zdivadelnit" a znevšednit je maska. Ta během okamžiku naprosto eliminuje všechny přirozené mimické projevy. Je statická a často zakrývá celý obličej. První pokusy o vytvoření mimických masek můžeme nalézt v pravěku a starověku. Již v tomto období se národy žijící na území Afriky, Asie, Austrálie, nebo Ameriky snažili o fixaci mimických výrazů prostřednictvím masky. Jejich důležitou funkcí bylo zakrýt pravou tvář nositele. Tak se jasně odlišil a na první pohled bylo možné rozpoznat, co znázorňuje. Toho využívali nejčastěji šamani při nejrůznějších rituálech. Doposud nejstarší maska byla nalezená na ostrově Unalaska v Aleutském souostroví. Je vyrobena z velrybí kosti a vědci její stáří odhadují na tři tisíce let. Herec s maskou má omezené zorné pole, pohyb po jevišti se tedy podřizuje jiným principům. Hlavním cílem herce se stává masku - zdánlivě mrtvý předmět - "oživit". Mistrovství v tomto oboru dosahovali především asijské země. 17

24 4.1 Divadlo Nó Počátky japonského divadla Nó jsou datovány do třináctého století. Zakladateli jsou Kanami Motokiyo a jeho syn Zeami Motokiyo. Jednalo se o divadlo pro japonskou vojenskou šlechtu (samuraje). Představení se hrálo vždy jen pro úzký okruh diváků. Mělo velmi vysoké estetické nároky a při představení byly dodržovány přísné společenské konvence, např. na konci představení se netleskalo. Divadlo Nó zavedlo nová pravidla výrazu tváře a jejich masky byly vytvářeny podle velmi rafinovaných principů. Vznikala tak skutečná umělecká díla. Maska divadla Nó se nazývá omote a je vyrobena z hlíny, papíru, dřeva, laku a textilu. Zkušení herci dokázali s těmito maskami brilantně zacházet. Ovládali přesnou práci s napětím těla. Využívali také hry světla a stínu, čemuž dopomáhali drobným, rychlým rozechvěním masky. Spojením těchto technik byli schopni masku skutečně naplnit životem. Balijští herci dokonce věřili, že aby opravdu mohlo dojít k "oživení" masky, musí mít herec pod ní, stejný výraz (smát se, nebo plakat). 4.2 Kjógen Improvizovaný komický výstup - předěl mezi vážnými hrami divadlo Nó. Vedle her Nó je Kjógen používám paralelně již přes 600 let a tak se jejich původně pokleslejší úroveň stihla "nakazit" profesionalitou vznešeného divadlo Nó. Postupem let se od improvizace upouštělo a začaly tak vznikat přesné scénáře těchto krátkých frašek. Ty se dělí do dvou skupin. 18

25 A. Několik set let existující hry s přesně daným scénářem i pohybovým vzorcem, které se uvnitř rodu dědí po generace. B. Šinsaku kjógen- vznikající v současnosti, stavějící ale na základech kultovních her a jsou hrány klasickými technikami. Kjógen staví především na naprosto precizním časování gest, mimiky a hlasovém projevu, který se žáci učí opakováním po svých mistrech několik let. 4.3 Kabuki (umění zpěvu a tance) Staví na základech divadla Nô a vychází z potřeb nižších vrstev obyvatel o vlastní kulturu. Podobnost můžeme hledat v dnešní opeře, nebo muzikálu. K rozvoji Kabuki dochází až v 17. století. Není tolik podřízeno konvencím. Na rozdíl od divadla Nô je přihlížejících často až tisíc a hlavním smyslem je diváka pobavit. Dříve mohli hrát jen muži, dnes už se od tohoto zvyku však upouští. Také masky jsou dnes již vystřídány silným líčením. Paruka je upevněna povětšinou až v polovině hlavy, tak vznikne dojem vysokého čela, na které se dokreslí obočí. Je tak docíleno efektu větších očí. 4.4 Thuong a Cheo Jedná se o základní formy vietnamského divadla. Nejprve existovalo jen královské divadlo Thuong, později na jeho základech, z potřeby nižších vrstev, vzniká lidovější divadelní forma Cheo. Jedná se o stylizované divadelní tvary, dodržující přísné konvence, jde-li o pohybovou stránku, kostýmy, nebo masku. 19

26 Podoba masky byla jasně předepsaná a to tak, aby přímo předznamenávala charaktery postav (např. zvednuté obočí značilo krutost, rovné pak pravdivost a poctivost). Líčení bylo velmi přesné. Jednotlivé tvary svalů byly precizně kopírovány dle individuálních rysů herce. Důležitosti nabývala symbolika barev vycházející ze zažitých konvencí vietnamské společnosti. Význam podkladových barev divadla Thuong: černá - tvrdost, odvážnost šedobílá - zrada, zákeřnost tmavě modrá - obětavost tmavě červená - krutost červená, až růžová - poctivost, pravdivost (používáno pro charakter kladných hrdinů) 4.5 Kathakali Jedná se o dnes snad nejznámější formu indického divadla. Staví na teatralizaci uctívacích rituálů hinduistických božstev. Hlavními rysy jsou tanec, hudba a silná stylizace. Herec zastává funkci mima, tanečníka i akrobata. Studium herectví je osmileté a vyznačuje se krajní intenzitou. Je dovoleno jen mužům. Herec Kathakali musí být schopen ovládat všechny mimické svaly, zvláštní důraz je však kladen na maximální pohyblivost očí. Herci provádí nejrůznější cviky. Mimika očí je cvičena pohyby očních bulv, do nichž si předtím studenti vetřeli máslo. Prsty odhrnou víčka a oči provádějí krouživé pohyby, ze strany na stranu, nahoru dolů, opisují osmičky. Expresivnost očí musí být maximální [ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ,2008,s.84]. Před představením se 20

27 také pod víčko vkládá semínko pálivé papriky. Dojde tak k podráždění, zčervenání a v kombinaci s bohatým modrým, nebo červeným líčením pak vypadá démon, či bůh ještě nadpřirozeněji. Výrazným znakem Kathakali je také bizarní zjev herců. Jejich kostýmy a líčení jsou uvedeny do extrému a to jak barevností, tak velikostí. Postavy pak můžeme dělit do pěti skupin. Pačča- hlavní barvou je zelená-barva kultivovanosti. Patří sem bohové, hrdinové a králové. Základem líčení je tyrkysově zelená. Na čele jsou nakresleny ornamenty, oči jsou orámovány černě a v oblasti lícních kostí je nanesena hmota z rýžové mouky, která má obličej opticky zvětšit. Katti - do této kategorie spadají především démoni a cholerické postavy. Hlavním znakem je symbol nože, který se maluje nejčastěji na tvář. Součástí je i papírový kulatý nos. Možné barvy jsou bílá, černá a zelená. Tádi (vousatí) - hlavními barvami je černá a červená. Pod bradou je černý, bílý, nebo černý vous připomínající límec. Sem řadíme lovce a obyvatele lesů. Kari - zlí démoni. Líčení je převážně černé, výjimkou jsou rty a oči. 21

28 Minukku - jde o skupinu s docela jednoduchým, realistickým líčením. Jsou to většinou brahmáni, ženy, nebo askéti. Příprava těchto herců nabývá formu jakéhosi rituálu. Probíhá za absolutního ticha a může trvat i několik hodin. Herec se v průběhu maximálně koncentruje na svou roli. Oblečením kostýmu pak dokončí proces převtělení do mytické postavy. 4.6 Evropa Jedinou plnohodnotnou paralelou asijského umění masek na území Evropy bychom našli v Itálii. Říká se, že roku 1162 po vítězství Benátské republiky nad městem Aquileia, se lidé začali radovat, tancovat a slavit na náměstí San Marco. Zdá se, že tehdy byl položen základ benátského karnevalu, jehož tradičním rysem se stala benátská maska. Ta je vyrobená z kůže, porcelánu, nebo papíru. Speciálnímu procesu výroby se říká papírmašé. Původní masky měly jednoduchý design i zdobení. Jejich hlavním úkolem bylo skrýt společenské rozdíly. Oblíbené bylo oblékání si masek opačného pohlaví. Typy Benátské masky: Bauta - maska pokrývající celý obličej, bez otvoru na ústa. Je zlacená a má čtvercovitý tvar se špičatou bradou. Kolombína - jedná se o poloviční masku, často zdobenou zlatem, stříbrem a peřím. 22

Herec komedie dell'arte

Herec komedie dell'arte JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Klaunské scénické a filmové tvorby Herec komedie dell'arte Bakalářská práce Autor práce: Lukáš Karásek Vedoucí práce: Mgr. Martina Musilová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HERECKÝ BLOK:

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HERECKÝ BLOK: JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví HERECKÝ BLOK: osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana Diplomová práce Autor práce: Martin Hubeňák Vedoucí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

Reflexe absolventského výkonu

Reflexe absolventského výkonu Reflexe absolventského výkonu aneb deník jednoho hochštaplera Thomas Mann Zpověď hochštaplera Felixe Krulla scénické CV inscenační tým: dramatizace, překlad a dramaturgie: Martin Sládeček režie: Lukáš

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

Amatérské divadlo a dramatická výchova v pojetí Hany Frankové

Amatérské divadlo a dramatická výchova v pojetí Hany Frankové Janáčkova Akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Amatérské divadlo a dramatická výchova v pojetí Hany Frankové Bakalářská práce Autor

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích LOUTKA A JEJÍ VLIV NA UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích LOUTKA A JEJÍ VLIV NA UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie LOUTKA A JEJÍ VLIV NA UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Milena

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE Vypracovala: Barbora Jůdová Vedoucí práce: Prof.PhDr.

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor: hra na hoboj Základní aspekty hry na hoboj a výuka začátečníků Diplomová práce Autor práce: BcA. Eva

Více

SPOLUPRÁCE HERCE A REŢISÉRA (MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI)

SPOLUPRÁCE HERCE A REŢISÉRA (MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI) JANÁČKOVÁ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér činoherního herectví doc. Mgr. Aleše Bergmana, Ph. D. Činoherní herectví SPOLUPRÁCE HERCE A REŢISÉRA (MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI) DIPLOMOVÁ

Více

Využití prvků dramatické výchovy u žáků základní školy v oblasti nácviku využívání tlumočnických služeb

Využití prvků dramatické výchovy u žáků základní školy v oblasti nácviku využívání tlumočnických služeb JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící Využití prvků dramatické výchovy u žáků základní školy

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

nedě le - 17. č ervna TRUTNOV 2007 č íslo - 2. Slovo poroty Beseda o IV. kategorii Medvědí den strana 34 strana 41 strana 33 http://www.drama.

nedě le - 17. č ervna TRUTNOV 2007 č íslo - 2. Slovo poroty Beseda o IV. kategorii Medvědí den strana 34 strana 41 strana 33 http://www.drama. http://www.drama.cz/ds Medvědí den Beseda o IV. kategorii Slovo poroty strana 33 strana 34 strana 41 nedě le - 17. č ervna TRUTNOV 2007 č íslo - 2. ČÍSLO 2. - NEDĚLE - 17. ČERVNA 2007 strana - 29 DENÍK

Více

Srovnání psychologických aspektů her s hraním rolí virtuálně a naživo

Srovnání psychologických aspektů her s hraním rolí virtuálně a naživo MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Magisterská diplomová práce Srovnání psychologických aspektů her s hraním rolí virtuálně a naživo Vypracoval: Lukáš Veselý Vedoucí

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta pedagogická 461 17 Liberec 1, Hálkova 6 Tel.: 485352515 Fax: 485352332 Katedra: Obor : PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Rozvíjení rytmického

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 TAJNÁ ŘEČ TĚLA D.Lewis VICTORIA PUBLISHING PRAHA 3 Carroll and Graf Publishers,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Dramatická výchova PAMĚŤ A DIVADLO.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Dramatická výchova PAMĚŤ A DIVADLO. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Dramatická výchova PAMĚŤ A DIVADLO Bakalářská práce Autor práce: Kateřina Horáčková Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Lípová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více