Tvář, druhé tělo herce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvář, druhé tělo herce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér činoherního herectví prof.mga. Niky Brettschneiderové Činoherní herectví Tvář, druhé tělo herce Diplomová práce Autor práce: Tomáš Červinek Vedoucí práce: prof. Mgr. Zoja Mikotová Oponent práce: MgA. Martina Krátká Brno 2013

2 Bibliografický záznam ČERVINEK, Tomáš. Tvář druhé tělo herce [The Face - An actor's 'second' body]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér činoherního herectví prof. Niky Brettschneiderové, s. Vedoucí diplomové práce prof. Mgr. Zoja Mikotová Anotace V této práci se zabývám problematikou užití mimiky na jevišti. V první části jsem krátce shrnul obecné definice samotné komunikace. Následně se věnuji fyziologii obličeje, a to včetně skladby lebky a rozmístěním obličejových a krčních svalů. Pokusil jsem se také nahlédnout do historie studií mimiky a pojmenovat několik kultur, které na tvář herce kladou obzvláštní důraz. V druhé části popisuji své osobní zkušenosti, které jsem nabyl po dobu studia herectví. Podrobně zde rozebírám okamžiky, ve kterých jsem byl nucen s mimikou cíleně pracovat a s odstupem času se snažím potvrdit, či vyvrátit správnost postupů, které jsem v daných chvílích volil. Annotation In this dissertation my focus has dealt with the use of facial expressions on stage. In the first section, I have briefly summarized the general definition of communication itself. Then I have dealt with the physiology of the face, including the skull composition and disposition of the facial and neck muscles.

3 I have also attempted to get into the history of facial expression study and identify some cultures that make the face of the actor the most important emphasis. The second part has described my personal experiences that I have acquired by acting during the period of study. I have analysed in detail the moments in which I was forced to work specifically with facial expressions and in hindsight I have tried to confirm or disprove the correctness of the expressions which I've chosen in those moments. Klíčová slova Mimika, tvář, komunikace, herec, jeviště Keywords Mimics, face, communication, actor, stage

4 Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne 2.září 2013 Tomáš Červinek

5 Rád, bych zde poděkoval své vedoucí prof. Mgr. Zoji Mikotové za její podporu, rady a čas, které mi věnovala, během vedení diplomové práce. Tomáš Červinek

6 OBSAH ÚVOD Stručně o komunikaci Mimika Fyziologie člověka Lebka Obličejové a krční svaly Počátky studií mimiky Tváře na jevišti Divadlo Nó Kjógen Kabuki (umění zpěvu a tance) Thuong a cheo Kathakali Evropa Osobní zkušenosti Zkušenost č.1: Komedia česká o bohatci a lazarovi Zkušenost č.2: Monodrama, Lžičky Lží Zkušenost č.3: Svatba Zkušenost č.4: Triumf citovosti ZÁVĚR OBHAJOBA ABSOLVENTSKÉHO ROLE POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 51

7 ÚVOD Snad žádná publikace týkající se divadla, se nevyhne tématu komunikace. Vždyť o to vlastně na jevišti jde především. O pokud možno komunikaci soustředěnou, oboustrannou a sdělnou. Jako herec se snažím s divákem komunikovat o mém osobním přínosu postavě, pokud se jedná o představení interpretační (čím se liší mé pojetí postavy od ostatních herců), nebo u představení autorského se snažím o co nejčitelnější "prokomunikování" režisérského záměru a to skrze moji postavu. Pokud tedy v divadle jde hlavně o komunikaci, jakožto začínající herec si musím klást otázku: "Čemu se mám vyhnou, abychom si mohli s divákem kvalitně promluvit?" Když jsem se nad touto, na první pohled, banální otázkou zamyslel, došlo mi, že není v mých silách na ni komplexně odpovědět. Pokud bych se o to pokusil, musel bych se zabývat hlasovou výchovou, fyziologií celého těla, režií, scénografií a snad i skladbou hudby. Vybral jsem si proto jen jednu z oblastní a to obličej. Snad budu schopný přijít na to jak vlastně na jevišti správně zacházet s tak silně a možná nejsilněji komunikující částí těla. 1

8 1. Stručně o komunikaci Původ slova "komunikace" najdeme v latinském jazyce "Communicare" neboli něco sdílet. Toto slovo je však dnes vnímáno v mnohem širším kontextu. Komunikaci dělíme na dvě základní skupiny: A. verbální (jedná se o komunikaci slovem) B. neverbální (komunikace beze slov) Další dělení neverbální komunikace: 1. haptika: komunikace skrz dotek 2. kinezika a její součást gestika: komunikace celým tělem, včetně rukou 3. mimika: komunikace pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika: jedná se o různé postoje těla 6. proxemika: vzdálenost, na kterou spolu obě strany komunikují 7. chronemika: nakládání s časem při neverbální komunikaci G.A. Miller, (1951) o komunikaci napsal, že je to proces, při kterém: informace přechází z jednoho místa na druhé [Nakonečný, 2009, s.288]. J.W.Vander Zanden (1987): komunikace je proces, jímž lidé předávají informaci, ideje, postoje a emoce jiným lidem [Nakonečný, 2009, s.288]. Existuje mnoho definicí tohoto slova, všechny se ale shodují na jednom: Jedná se o proces, ke kterému je zapotřebí nejméně dvou partnerů. Nejde však 2

9 jen o předávání informace, součástí je i proces, kdy se příjemce snaží informaci porozumět a dešifrovat její obsah. Toto se s sebou však nese další kritéria a to společnou řeč obou aktérů, vzájemné pochopení obsahu sdělované informace a potřeba dosažení myšlenkového souladu. Pokud se tedy bavíme o divadelním prostředí, měli bychom představení vnímat jako celek sdělující informace, diváka pak především, jako jejich konzumenta. Existuje mnoho prostředků, kterými se představení snaží s divákem "mluvit", patří mezi ně: kostýmy, světla, kulisy, nejrůznější efekty, ale složkou nejvíce komunikující se stává nejčastěji herec. Jakými prostředky se však ten bude na jevišti vyjadřovat je vždy podřízeno stylu a pojetí celé hry. Pro zjednodušení si pojmenujme několik "nejtransparentnějších" divadelních žánrů, z nichž každý klade u herce hlavní důraz na odlišné vyjadřovací prostředky. Balet - je formou scénického tance, využívá nacvičené choreografie. Kladen je důraz především na pohyb. Opera - bývá částečně, nebo zcela zpívaná, a to za doprovodu instrumentální hudby. Kladen je důraz na hlasový projev. Pantomima - představení bez verbálního projevu. Využívá se mimiky, gestikulace i tance. Činohra - spojuje literární dílo s dramatickými prvky. Text je psán většinou v próze. Důraz je kladen na hlasový projev a jednání na jevišti. 3

10 Ať už jsou informace předávány primárně tancem, slovem, nebo zpěvem, sekundární informační funkci zastává obličej herce a to napříč divadelními styly, to z něj tvoří jedno z nejdůležitějších komunikačních center Mimika Lidský obličej je považován za nejdůležitější oblast nonverbální komunikace na lidském těle. Od ostatních živočichů je nesrovnatelně bohatá a výrazná, a to především díky plochému obličeji bez srsti a bohaté muskulatuře. M. L. Knapp píše: Lidská tvář má velice bohatý komunikační potenciál. Je prvořadě důležitým sdělovačem emocionálních stavů. Odráží vzájemné postoje lidí, kteří spolu jednají, poskytuje zpětnou vazbu v rozhovoru, tj. odpověď na to, co jsme druhému člověku řekli. Někteří badatelé se dokonce domnívají, že z hlediska sociální komunikace je tvář vedle slova druhým nejdůležitějším sdělovacím prostředkem v mezilidském styku [Křivohlavý, 1988, s.34]. Paul Ekman napsal: I když je v našem jazyce poměrně omezený počet slovních výrazů pro popis toho, co se děje v lidské tváři (např. úsměv, výsměch, zakabonění, atd.) přece jen je možno konstatovat, že svaly v našem obličeji jsou natolik složitým předivem, že nám umožňují více než 1000 různých výrazů obličeje. Činnost tohoto přediva svalů v našem obličeji je přitom tak hbitá, že tyto rozmanité výrazy mohou být produkovány v minimálním čase" [Křivohlavý, 1988, s. 34]. 4

11 2. Fyziologie člověka 2.1 Lebka Obsahuje dvaadvacet kostí, z nichž osm je párových a šest nepárových. Krom spodní čelisti, jsou spojeny bez vzájemného pohybu v jeden celek, což celé lebce dodává mimořádnou pevnost. Lebka poskytuje ochranu nejen mozku, ale i dalším nejdůležitějším smyslovým orgánům těla. Z vývojového pohledu se dá lebka rozdělit na dvě základní části, a to na část mozkovou a obličejovou a jsou v ní také umístěny kůstky vnitřního ucha. A. Mozkovna (část lebky obklopující mozek) Mozkovna je velmi pevná schránka, kterou tvoří osm vzájemně propojených kostí, označovanými jako kosti krania. Kost čelní- kost lebky umístěná v její nejpřednější části. Kosti temenní- tvoří jak postraní, tak horní část lebky. Kosti spánkové - nacházejí se v prostoru kolem uší. Kost týlní - vytváří zadní a spodní část mozkovny. Kost čichová - tvoří dutinu nosní. Kost klínová - vytváří část spodiny mozkovny. Mozkovna mozek plně obklopuje a chrání. V její spodní části se nachází oválný týlní otvor zvaný foramen 5

12 magnum. Jím se do lebky dostává páteřní mícha spojující se s mozkem. B. Švy (spojení mezi lebečními kostmi) Představují zvláštní typ spojení kostí. Svými výběžky jsou v nich kosti zaklíněny tak, že brání jejich vzájemnému pohybu. Existují čtyři hlavní švy: Šev věnčitý se táhne napříč celou lebkou, dále šev šípový, šev lambdový a šev šupinový. C. Obličejové kosti Obličejových kostí je 14, z toho dvě, kost radliční a dolní čelist jsou nepárové, zbytek kostí je párových. Mezi ně patří kůstky nosní, horní čelist, kost jařmová, neboli lícní, kůstky slzní, kost patrová a dolní skořepa nosní. Z těchto kostí je jen dolní čelist volně pohyblivá, zbytek je pevně spojen v nepohyblivý celek. D. Kosti čelistí Do této skupiny patří kosti a kůstky tvořící dutinu ústní a nesoucí zuby. Ústní dutinu můžeme rozdělit na dvě části, a to horní čelist (maxilla) a dolní čelist (mandibula). Horní čelist je složená ze dvou kostí, které jsou pevnou součástí lebky a nemohou se tedy pohybovat. Dolní čelist je tvořená jedinou kostí ve tvaru písmene U. Tato kost je k lebce připojena dvěma čelistními klouby, které umožňují její pohyb nahoru a dolů a částečný pohyb do stran. 6

13 E. Očnice Očnice, nebo-li orbita je složená ze sedmi různých kostních úseků, které jsou navzájem spojeny. Jejich hlavní funkcí je chránit oční kouli. Upínají se na ni také okohybné svaly. Při předním pohledu se zdá, že je očnice kruhového tvaru, ve skutečnosti se však zepředu dozadu kuželovitě zbíhá. F. Lebeční dutiny Jsou vzduchem vyplněné prostory lebky. Díky nim je lebka lehčí. Dutiny (sinusy) se nacházejí v řadě kostí v okolí dutiny nosní. Jsou vystlány sliznicí, která je potažená hlenem. Zánět dutin vede k pocitu "ucpání" a zapříčiňuje bolesti hlavy. Nejčastěji je na vině alergie, nebo infekce. G. Lupínek Lupínek je označení pro blánu, která se nachází mezi nespojenými kostmi lebky. Tato blána se díky procesu zvaným osifikace pomalu proměňuje v kost. Díky její pružnosti dovoluje u dětí rychlý růst mozku. Při porodu, když není mozkovna ještě zcela zkostnatěna, může při průchodu pánví dojít k deformaci lebky. Velký lupínek - nachází se v přední části lebky. Malý lupínek - nachází se v zadní části lebky. 2.2 Obličejové a krční svaly Tato svalová skupina je z celého těla nejrozmanitější, obsahuje přes 30 malých svalů, které nám dovolují vyjádřit obrovské množství nejrůznějších nálad 7

14 a emocí, přes radost, úlek, opovržení až po zlost či smutek. Svaly pohybující spodní čelistí a udržující hlavu vzpřímenou jsou nejvýkonnější. Čelní sval Kryje celé čelo a umožňuje nám jeho svrašťování. Dále splývá s vazivovou blánou, která kryje temeno hlavy. Při kontrakci tohoto svalu dochází k nahrnutí kůže temene dopředu, zvednutí obočí a svrásčení čela, což používáme především k vyjádření pocitu překvapení. Týlní sval (m. occipitalis) Nacházející se v zadní části hlavy, naopak táhne kůži temene dozadu. Svrašťovač obočí (m. corrugatorcilii) Nad každým okem máme jeden tento sval. Díky nim můžeme stahovat a vrásčit obočí. Při stahu obou svalů dochází k posouvání obočí dolů a k sobě. Tuto kontrakci používáme, když se mračíme, nebo jako ochranu očí před intenzivním světlem. Kruhový sval oční Tento sval se nachází kolem očnice (orbity) a je přichycen před okem k očnímu důlku. Při použití zavírá víčka. Dokáže se pohybovat velmi rychle a umožňuje nám mrkání. Pod každým z kruhových svalů je zdvihač víček (m. levator palpebrae superioris), díky kterému dokážeme oči doširoka otevřít. Kruhový sval ústní (m. orbicularis oris) Jak už název napovídá, jedná se o sval tvořící kruh kolem úst. Při kontrakci se rty stáhnou, uzavřou a tlačí na zuby. Používáme jej hlavně při řeči, a pokud chceme našpulit rty. 8

15 Zdvihač ústního koutku (m. levator labii superioris) Jedná se o sval, jež zvedá horní ret. Čtyřúhelníkový sval (m. depressor labii inferioris) Tyto svaly máme dva, a to na každé straně brady. Stahují horní ret dolů. Lícní sval (m. risorius ) Svaly smíchu. Jsou umístěny po jednom na každé straně úst a dovedou je do široka roztáhnout, pokud se zrovna smějeme, nebo pláčeme. Zdvihač ústního koutku (m. levator anguli oris) Jedná se opět o párový sval, který táhne ústní koutek nahoru. Stahovač ústního koutku (m. depressor anguli oris) Jsou umístěny jeden z každé strany brady a dovolují nám stáhnout koutky dolů. Kožní sval krční (m. platisma) Sval vějířovitého tvaru, jdoucí od brady a krku dolů. Je to jediný široký a plochý sval v lidském těle. Širší konec vějíře je připojen k ramenům a horní části hrudníku, užší konec pak k okolí dolní čelisti a úst. Pokud stáhneme koutky úst co nejvíce dolů, ucítíme, jak se nám tento sval napíná. Sval tvářový, nebo-li trubačský sval (m. buccinator) Jedná se o hlavní sval tváře. Potřebujeme ho, pokud chceme foukat, nebo sát a také se připojuje ke kruhovému 9

16 ústnímu svalu při otevírání, či zavírání úst. Při jeho kontrakci dojde ke stáhnutí tváře. Žvýkací sval (m. masseter) Na každé straně tváře se nachází jeden, táhnoucí se od dolní čelisti (mandibuly) ke kosti lícní (os zygomaticum). Většinou pracují dohromady s jedním, nebo oběma spánkovými svaly, upevněnými na spánkovou kost. Tato kombinace svalů má ohromnou sílu. Při kousání svaly na obou stranách dolní čelisti pracují stejně. Při žvýkání se jedná spíše o pohyb do boků. Tomuto procesu dopomáhají také malé svaly zvané křídlovité, uložené pod žvýkacím svalem. Kývač hlavy (m. sternocleido-mastoideus) Táhne se od prsní kosti (sternu) až po oblast uší. Připojen je ale také ke klíční kosti (klavikulu) a kosti spánkové. Pokud dojde ke kontrakci svalu na obou stranách hlavy, ta se ohne. Pokud se kontrakce týká jen jedné strany, hlava se otáčí doleva, či doprava. Nejdelší sval hlavový (m. longissimus capitis) Sval táhnoucí se od spánkové kosti, po obou stranách krku až k nejspodnějším krčním obratlům. Bez něj by nám hlava neustále padala dopředu. Toto můžeme pozorovat například u člověka usínajícího vsedě, tedy když dochází k jejímu uvolnění. Nejdelší hlavový sval nám umožňuje udržovat hlavu zpříma a otáčet jí. K držení hlavy a k jejímu naklánění, dopomáhají i hlavové dlaždicové svaly (mm. splenii capitis) a krční dlaždicové svaly (mm. splenii cervicis) Přímý oční sval (m. rectus oculi) Jedná se vlastně o skupinu šesti svalů pro každé oko (čtyři přímé a dva šikmé), pohybující oční koulí nahoru, 10

17 dolů a do stran. Jsou uspořádány kolmo na sebe a táhnou se od oční koule do očnice. Šikmý oční sval Ke každému oku jsou také navázané dva šikmé oční svaly, a to dolní šikmý sval (m. obliquus inferior), začínající v dolní části oční koule a končící na očnici blízko nosu a horní šikmý sval (m. obliquus superior), který běží od horní části oční koule a smyčkou přes chrupavku trochleu se vrací zpět. Díky těmto svalům dokážeme pohybovat okem šikmo nahoru, či dolů. Nosní sval (m. nasalis) nozder. Je umístěn na hřbetu nosu a dokáže měnit průsvit Bradový sval (m. mentalis) Je upnutý ke kůži dolního rtu. Jeho funkcí je vysunování dolního rtu vzhůru. Každý z těchto svalů lidského obličeje má mnoho stupňů zapojení, díky tomu je množství kombinací výrazů obličeje téměř nekonečné. Pokud bychom chtěli situaci zjednodušit a představili si, že každý sval má jen tři úrovně zapojení (ve skutečnosti je škála mnohem širší) např. 1. není zapojen, 2. slabé zapojení a 3. silné zapojení vyjde nám kolem čtyři sta milionů odlišných mimických výrazů. Bylo by proto velmi těžké pokusit se sestavit a pracovat s kompletním seznamem obličejových výrazů, kterých je člověk schopen. Jsme tedy nuceni přistupovat ke zjednodušování. Toto bychom měli mít na paměti při četbě jakékoli publikace, která se lidskou mimikou zabývá, tuto práce nevyjímaje. 11

18 Doposud nejrozsáhlejší klasifikací mimických výrazů je FACS (Factial Action Coding System) vytvořený P. Ekmanem a W.V Friesenem. Autoři se zde zaměřili pouze na osm mimických svalů a to na: 1. Čelní sval, střední část (m frontalis,pars medialis) Obloukovité pozdvižení vnitřní části obočí. (Používáme jej vždy při hněvu) 2. Čelní sval, postranní část (m. frontalis, p. lateralis) Zdvižení a protažení vnější části obočí, (používáme jej vždy, když máme strach). 3. Svrašťovač obočí (m. corrugator supercilii) Snižování obočí, svislé vrásky u kořene nosu, (zapojujeme jej vždy při pocitu strachu a smutku). 4. Kruhový oční sval (m. orbicularis oculi) Zužuje oční štěrbinu a tvoří vrásčení na vnější straně očí, (spadá do kategorie mimických výrazů radost a smutek). 5. Velký lícní sval, sval smíchu (m. zygomaticus maior et m. risorius) Protahuje a zdvihá koutky úst, tvoří tvářové vaky, (tento sval zapojujeme vždy, když máme radost, či strach). 6. Stahovač ústního koutku (m. triangularis) Stahuje ústní koutek dolů, (zapojuje se vždy při pocitu smutku). 12

19 7. Čtyřúhelníkový sval (m. depressor labii inferioris) Napínání spodního rtu. Pokud dojde k intenzivnějšímu stažení, ret se ohrnuje, (patří do kategorie mimických výrazů pro pocity opovržení a smutku). 8. Kruhový ústní sval, retní část (m. orbicularis ori pars labialis) Uvolňování a napínání rtů,(pocit radosti, smutku). Tento systém obsahuje přes 3000 emocionálních výrazů, které ovšem nelze užívat univerzálně a to díky přílišné rozmanitosti kultur. I přes to jsme ale schopní rozpoznat několik základních výrazů, a to napříč všemi lidskými komunitami. Jsou to: radost, smutek, strach, zlost, překvapení, opovržení a znechucení. Ne každý člověk je však v rozpoznávání "řeči obličeje" mistrem. Autoři systému FACS proto poskytují školení, aby byla zaručena původní klasifikace. Profesionální využití slovníku je vázáno licencí. V lidské tváři se neustále odehrává neskutečné množství procesů. Mezi ně patří i velmi drobná, běžně nepostřehnutelná svalová napětí, která nedokážeme ovládat a která vypovídají o našem skutečném emocionálním stavu. Jak ukázala studia, tyto malé změny je však schopen rozpoznat jen jeden člověk ze sta. 13

20 3. Počátky studií mimiky Kořeny studií můžeme nalézt již ve starověkém Římě. Sokrates učil své studenty, že člověk dokáže lhát slovy, ale tváří nikoliv. Výrazy tváře se zabýval i Aristoteles. Jednotlivé mimické změny nazýval "vášněmi", ale měl za to, že jejich prostřednictvím nelze odvodit charakter člověka, a to kvůli jejich krátkodobosti. Z něj později vychází Descartes, který rozdělil "vášně" do šesti kategorií: láska, opovržení, nenávist, radost, smutek a obdiv. V 17. století vytvořil Caesar Ripy lexikon, který měl sloužit jako pomůcka pro umělce při vytváření odlišných charakterů postav. Za zakladatele vědy o mimickém výrazu je považován malíř, anatom a herec Charles Bell. Měl za to, že většina mimických změn má primárně praktický účel. Obličej vyjadřuje buďto příjemné, nebo nepříjemné sentimenty. Pokud jsou příjemné, je svalstvo obličeje uvolněné, pokud jsou nepříjemné, jsou v tenzi. Bell upozornil i na důležitost dýchání při tvorbě spontánních výrazů. Formuloval také smělou teorii, že mimické změny jsou vlastně původní výrazy úmyslných pohybů, které stavba těla činí nutnými. Lorenz Oken, anatom a předdarwinovský evolucionalista tvrdil, že mimické změny jsou přímo navázány na pohyb končetin, vyvolaný momentálním psychologickým stavem člověka. Okenovu hypotézu dále rozvinul jeho žák Huschke ve své disertační práci z roku Podle něj je každý sval tváře ovlivněn některým svalem končetin, nebo trupu a hlava je tedy vlastně metamorfované torzo těla. Roku 1872 se objevuje Charles Darwin se zásadním dílem The exxpression of the Emoctions in man and animals 14

21 (v češtině Výraz emocí u člověka a u zvířat). Tato kniha výrazně ovlivnila celý další výzkum v oboru mimických výrazů. Podle Darwina tvořila mimika primární komunikační kanál před vytvořením řeči. U různých druhů primátů navíc funguje podle stejných principů, proto se domnívá, že lidská mimika přímo vychází z mimických výrazů našich primátních předků. Darwin také pojmenoval tři základní principy vyjádření emocí. Jedná se o princip: 1. Účelně sdružených mimických zvyků (výraz byl původně účelovou reakcí) 2. Protikladu (Jisté duševní stavy vedou k jistým zvykovým činnostem, které jsou užitečné. Když se navodí přímo opačný duševní stav, existuje silný a bezděčný sklon vykonat pohyby přímo opačné povahy, třebaže nejsou nijak užitečny). 3. Přímého působení nervové soustavy (některé výrazy jsou dány vlastnostmi probíhajících nervových procesů) [ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ,2008, s. 53]. Toto Darwinovo dělení můžeme považovat za klíčový moment pro studium mimiky. Theodor Piderit však nabídl vlastní teorii a to sice, že opakujícími kontrakcemi svalů tváře může dojít k trvalé změně výrazu. Podle této teze jsme tedy schopni podle obličeje rozpoznat nejen momentální duševní rozpoložení člověka, ale také jeho stálý charakter. V roce 1923 vytvořili E. B. Titchener a E. G. Boring pomocí různých konfigurací očí, obočí, úst a nosu soubor tři sta šedesáti schematických mimických výrazů. Tento "vzorník" se pak pokusili aplikovat na množství dobrovolníků, za účelem rozpoznat význam mimických proměn. 15

22 Ve dvacátých a třicátých letech vznikaly soubory fotografií a kreseb ve snaze zobecnit mimické výrazy člověka, autoři si však později museli přiznat, že standartizace není možná. Jiným přístupem se zabývaly studie podobnosti lidské mimiky se zvířecí. Pozorování smečky vlků přineslo nečekané shody. Pokud má například vlk zlost, vycení zuby a stáhne kořen nosu. Přesně tuto kombinaci můžeme najít i u člověka. Pokud chceme ve zvířecí říši najít co největší shodu, musíme hledat u zvířat žijících ve smečkách. Ta mají totiž až o šedesát procent více mimických prostředků, než zvířata samotářská. Skupinou nám nejvíce shodnou jsou samozřejmě primáti, díky jejich bohaté mimické "výbavě". Studie šimpanzů prokázala jakési předávání výrazů z generace na generaci. S učením se od svých rodičů začínají mláďata již ve velmi útlém věku. 16

23 4. Tváře na jevišti Sdělnost mimiky, která hraje nejdůležitější roli v nonverbální komunikaci, bývá vzhledem ke vzdálenosti diváků od jeviště velmi oslabená. Přistupujeme tedy ke zvýrazňování mimických rysů, a to většinou líčením. Jsme tak schopni tvář zdůraznit, nebo ji opticky protáhnout, či rozšířit. Je však nutné znát uspořádání mimických svalů, protože přetáhne-li se líčení z jedné části obličeje do druhé, nedojde ke zvýraznění, ale k deformaci a zhoršení "čitelnosti" tváře. Jinou možností jak tvář "zdivadelnit" a znevšednit je maska. Ta během okamžiku naprosto eliminuje všechny přirozené mimické projevy. Je statická a často zakrývá celý obličej. První pokusy o vytvoření mimických masek můžeme nalézt v pravěku a starověku. Již v tomto období se národy žijící na území Afriky, Asie, Austrálie, nebo Ameriky snažili o fixaci mimických výrazů prostřednictvím masky. Jejich důležitou funkcí bylo zakrýt pravou tvář nositele. Tak se jasně odlišil a na první pohled bylo možné rozpoznat, co znázorňuje. Toho využívali nejčastěji šamani při nejrůznějších rituálech. Doposud nejstarší maska byla nalezená na ostrově Unalaska v Aleutském souostroví. Je vyrobena z velrybí kosti a vědci její stáří odhadují na tři tisíce let. Herec s maskou má omezené zorné pole, pohyb po jevišti se tedy podřizuje jiným principům. Hlavním cílem herce se stává masku - zdánlivě mrtvý předmět - "oživit". Mistrovství v tomto oboru dosahovali především asijské země. 17

24 4.1 Divadlo Nó Počátky japonského divadla Nó jsou datovány do třináctého století. Zakladateli jsou Kanami Motokiyo a jeho syn Zeami Motokiyo. Jednalo se o divadlo pro japonskou vojenskou šlechtu (samuraje). Představení se hrálo vždy jen pro úzký okruh diváků. Mělo velmi vysoké estetické nároky a při představení byly dodržovány přísné společenské konvence, např. na konci představení se netleskalo. Divadlo Nó zavedlo nová pravidla výrazu tváře a jejich masky byly vytvářeny podle velmi rafinovaných principů. Vznikala tak skutečná umělecká díla. Maska divadla Nó se nazývá omote a je vyrobena z hlíny, papíru, dřeva, laku a textilu. Zkušení herci dokázali s těmito maskami brilantně zacházet. Ovládali přesnou práci s napětím těla. Využívali také hry světla a stínu, čemuž dopomáhali drobným, rychlým rozechvěním masky. Spojením těchto technik byli schopni masku skutečně naplnit životem. Balijští herci dokonce věřili, že aby opravdu mohlo dojít k "oživení" masky, musí mít herec pod ní, stejný výraz (smát se, nebo plakat). 4.2 Kjógen Improvizovaný komický výstup - předěl mezi vážnými hrami divadlo Nó. Vedle her Nó je Kjógen používám paralelně již přes 600 let a tak se jejich původně pokleslejší úroveň stihla "nakazit" profesionalitou vznešeného divadlo Nó. Postupem let se od improvizace upouštělo a začaly tak vznikat přesné scénáře těchto krátkých frašek. Ty se dělí do dvou skupin. 18

25 A. Několik set let existující hry s přesně daným scénářem i pohybovým vzorcem, které se uvnitř rodu dědí po generace. B. Šinsaku kjógen- vznikající v současnosti, stavějící ale na základech kultovních her a jsou hrány klasickými technikami. Kjógen staví především na naprosto precizním časování gest, mimiky a hlasovém projevu, který se žáci učí opakováním po svých mistrech několik let. 4.3 Kabuki (umění zpěvu a tance) Staví na základech divadla Nô a vychází z potřeb nižších vrstev obyvatel o vlastní kulturu. Podobnost můžeme hledat v dnešní opeře, nebo muzikálu. K rozvoji Kabuki dochází až v 17. století. Není tolik podřízeno konvencím. Na rozdíl od divadla Nô je přihlížejících často až tisíc a hlavním smyslem je diváka pobavit. Dříve mohli hrát jen muži, dnes už se od tohoto zvyku však upouští. Také masky jsou dnes již vystřídány silným líčením. Paruka je upevněna povětšinou až v polovině hlavy, tak vznikne dojem vysokého čela, na které se dokreslí obočí. Je tak docíleno efektu větších očí. 4.4 Thuong a Cheo Jedná se o základní formy vietnamského divadla. Nejprve existovalo jen královské divadlo Thuong, později na jeho základech, z potřeby nižších vrstev, vzniká lidovější divadelní forma Cheo. Jedná se o stylizované divadelní tvary, dodržující přísné konvence, jde-li o pohybovou stránku, kostýmy, nebo masku. 19

26 Podoba masky byla jasně předepsaná a to tak, aby přímo předznamenávala charaktery postav (např. zvednuté obočí značilo krutost, rovné pak pravdivost a poctivost). Líčení bylo velmi přesné. Jednotlivé tvary svalů byly precizně kopírovány dle individuálních rysů herce. Důležitosti nabývala symbolika barev vycházející ze zažitých konvencí vietnamské společnosti. Význam podkladových barev divadla Thuong: černá - tvrdost, odvážnost šedobílá - zrada, zákeřnost tmavě modrá - obětavost tmavě červená - krutost červená, až růžová - poctivost, pravdivost (používáno pro charakter kladných hrdinů) 4.5 Kathakali Jedná se o dnes snad nejznámější formu indického divadla. Staví na teatralizaci uctívacích rituálů hinduistických božstev. Hlavními rysy jsou tanec, hudba a silná stylizace. Herec zastává funkci mima, tanečníka i akrobata. Studium herectví je osmileté a vyznačuje se krajní intenzitou. Je dovoleno jen mužům. Herec Kathakali musí být schopen ovládat všechny mimické svaly, zvláštní důraz je však kladen na maximální pohyblivost očí. Herci provádí nejrůznější cviky. Mimika očí je cvičena pohyby očních bulv, do nichž si předtím studenti vetřeli máslo. Prsty odhrnou víčka a oči provádějí krouživé pohyby, ze strany na stranu, nahoru dolů, opisují osmičky. Expresivnost očí musí být maximální [ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ,2008,s.84]. Před představením se 20

27 také pod víčko vkládá semínko pálivé papriky. Dojde tak k podráždění, zčervenání a v kombinaci s bohatým modrým, nebo červeným líčením pak vypadá démon, či bůh ještě nadpřirozeněji. Výrazným znakem Kathakali je také bizarní zjev herců. Jejich kostýmy a líčení jsou uvedeny do extrému a to jak barevností, tak velikostí. Postavy pak můžeme dělit do pěti skupin. Pačča- hlavní barvou je zelená-barva kultivovanosti. Patří sem bohové, hrdinové a králové. Základem líčení je tyrkysově zelená. Na čele jsou nakresleny ornamenty, oči jsou orámovány černě a v oblasti lícních kostí je nanesena hmota z rýžové mouky, která má obličej opticky zvětšit. Katti - do této kategorie spadají především démoni a cholerické postavy. Hlavním znakem je symbol nože, který se maluje nejčastěji na tvář. Součástí je i papírový kulatý nos. Možné barvy jsou bílá, černá a zelená. Tádi (vousatí) - hlavními barvami je černá a červená. Pod bradou je černý, bílý, nebo černý vous připomínající límec. Sem řadíme lovce a obyvatele lesů. Kari - zlí démoni. Líčení je převážně černé, výjimkou jsou rty a oči. 21

28 Minukku - jde o skupinu s docela jednoduchým, realistickým líčením. Jsou to většinou brahmáni, ženy, nebo askéti. Příprava těchto herců nabývá formu jakéhosi rituálu. Probíhá za absolutního ticha a může trvat i několik hodin. Herec se v průběhu maximálně koncentruje na svou roli. Oblečením kostýmu pak dokončí proces převtělení do mytické postavy. 4.6 Evropa Jedinou plnohodnotnou paralelou asijského umění masek na území Evropy bychom našli v Itálii. Říká se, že roku 1162 po vítězství Benátské republiky nad městem Aquileia, se lidé začali radovat, tancovat a slavit na náměstí San Marco. Zdá se, že tehdy byl položen základ benátského karnevalu, jehož tradičním rysem se stala benátská maska. Ta je vyrobená z kůže, porcelánu, nebo papíru. Speciálnímu procesu výroby se říká papírmašé. Původní masky měly jednoduchý design i zdobení. Jejich hlavním úkolem bylo skrýt společenské rozdíly. Oblíbené bylo oblékání si masek opačného pohlaví. Typy Benátské masky: Bauta - maska pokrývající celý obličej, bez otvoru na ústa. Je zlacená a má čtvercovitý tvar se špičatou bradou. Kolombína - jedná se o poloviční masku, často zdobenou zlatem, stříbrem a peřím. 22

Tvar hlavy je dán tvarem lebky podílí se na něm sklon a vyklenutí čela, lícní kosti, tvar dolní čelisti rozlišujeme:

Tvar hlavy je dán tvarem lebky podílí se na něm sklon a vyklenutí čela, lícní kosti, tvar dolní čelisti rozlišujeme: podílí se svalstvo, měkké složky (kůže, podkožní vazivo, tuk) výraz je dán umístěním očí, nosu, brady, úst a ušních boltců Tvar hlavy je dán tvarem lebky podílí se na něm sklon a vyklenutí čela, lícní

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace Semestrální práce Matematika a byznys KMA/MAB Neverbální komunikace Tomáš Smíšek A09N0183P tsmisek@seznam.cz Úvod: Často je uváděn fakt že to čím se lišíme od zvířat je, že při komunikaci používáme řeč

Více

AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ. Souhlasím s umístěním závěrečné práce na webu ČUDK a s jejím využitím pro studijní účely. Kroměříž, duben 2007.

AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ. Souhlasím s umístěním závěrečné práce na webu ČUDK a s jejím využitím pro studijní účely. Kroměříž, duben 2007. ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO KONEXE A NAČASOVÁNÍ TECHNIK ÚDERŮ Závěrečná práce školení trenérů III. třídy Vypracoval: Halaška Miroslav Kroměříž 2007 AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE VARIABILITA ČLOVĚKA Lidé se navzájem od sebe v mnoha faktorech liší (barva pleti, výška, stavba těla, barva a struktura vlasů,.), ale vždy tomu tak nebylo. Důvodem těchto změn je neustálá nutnost se přizpůsobovat

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny.

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny. KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi Posezení pro všechny. Kolik židlí potřebuje zubní lékař? Konečně ta pravá pro moji postavu! Život člověka je se židlí úzce spjat. Sezení prostě patří k životu. Kolik

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.91 / D Aktualizováno: 9. 2. 2011 CELKOVÝ ZJEV: Německý ovčák je pes

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ 1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO ÚVOD Původní verze logotypu pracuje s grafickými symboly, coby elementy, které skládají dohromady divadelní prostor Orlí. Cílem loga je poskytnutí maximální možnosti variability

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A.

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A. Psychologie ve sportu Kateřina Kantová M.A. et M.A. Basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbal řekl: Vaše mysl je to, co ovládá vše ostatní. A Novak Djokovic to doplnil: Mezi top 100 hráči světa, není tak

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku.

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku. UŠI + OČI + NOS Doprovodný výtvarný projekt pro MŠ a ZŠ (i jiné kolektivy) k soutěži Řemesla Polabí VIII (téma MASKA) Maskou se měníme v něco nebo někoho jiného. Masku nasazujeme i oblečením, způsobem

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková ZADÁNÍ FOTBAL Fotbal, šílený král sportu, nemá žádný smysl. Sport to není - spíše baviči než sportovci se potácejí po trávníku, kopou se, vulgárně řvou na staršího pruhovaného tvora, který je komanduje,

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Úvod do Dramaturgie. Instruktorský kurs 2013 / 2014

Úvod do Dramaturgie. Instruktorský kurs 2013 / 2014 Úvod do Dramaturgie Instruktorský kurs 2013 / 2014 Co vás čeká? Co to je Dramaturgie? Co a Proč? Jak? Kdy a kde? S kým? Pro koho? Instruktorský kurs 2013/2014 2 92 A co ty vo tom víš? Hmm? Osobní zkušenosti

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník únor 2016 Cítit se skvěle na duši i těle Ratibořická 1166/12, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vše v nové tělocvičně PILATES o velikosti 40 m 2. je cvičební systém, který Vám pomůže lépe vypadat,

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira)

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira) Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ (Suomenajokoira) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a Prof. R. Triquet. PŘEKLAD DO ČEŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Finsko. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a PONNY ENGLISH PRE- SCHOOL PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a NTC METODA 1 MOTORICKÁ CVIČENÍ Týdenní plán Bunnies (vždy dopoledne před odchodem na procházku) Pondělí Úterý rovnováha, koordinace, oční cviky

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více