BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE"

Transkript

1 BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému obrazu a diferenciální diagnóze relevantní pro gerontopsychiatrické nemocné. Upozorňujeme hlavně na možnost sekundární mánie na bázi organického postižení CNS a na zvýšené riziko suicidálního jednání. Nejpodrobněji je zpracována léčba, tj. léčba mánie, deprese a udržovací léčba. Léčebný účinek je stejný u seniorů jako u mladší populace, avšak starší nemocní jsou citlivější k léčebnému účinku i vedlejším účinkům. Uvádíme specifika terapie jednotlivými preparáty (lithium, valproát, karbamazepin, antipsychotika, antidepresiva) u starší populace. U mánie i profylaktické (udržovací) léčby zůstává lithium stále lékem první volby, musíme však zohlednit snížení lithiové clearence. Zvláště u tohoto preparátu je zapotřebí dodržovat zásadu pomalé titrace a nižších dávek. V léčbě bipolární deprese preferujeme specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a další antidepresiva s minimem anticholinergních a kardiovaskulárních účinků (bupropion). Další možností jsou atypická antipsychotika (quetiapin). U starší populace obecně platí, že při individuální volbě medikace je na prvním místě bezpečnost. ABSTRACT Bipolar disorder in elderly population. Briefly a topic of bipolar disorder, including data concerning elderly population, is summarised. Attention is paid to the clinical picture and differential diagnostics associated with gerontopsychiatric patients. Especially the possibility of secondary mania based on organic brain impairment and risk of suicidal behaviour is mentioned. The treatment, i.e. treatment of mania, depression and prophylaxis is comprehensively described. The treatment efficacy is the same in both elderly and younger populations, but elderly patients are more sensitive to treatment efficacy and side effects. Some special treatment characteristics of individual drugs (lithium, valproate, carbamazepine, antipsychotics, antidepressants) in elderly patients are reviewed. In both acute and maintenance (prophylactic) treatment lithium is a first-choice drug, however decreased lithium clearance must be taken into consideration and the rule of slow titration and lower doses must be kept. In bipolar depression, specific serotonin re uptake inhibitors and other antidepressants with minimal anticholinergic and cardiovascular side effects (bupropion) are preferred. Further possibilities include atypical antipsychotics (quetiapine). Generally, the safety should be placed first when choosing treatment for elderly patients. KLÍÈOVÁ SLOVA bipolární porucha starší nemocní účinnost snášenlivost bezpečnost lithium valproát karbamazepin antidepresiva atypická antipsychotika KEY WORDS bipolar disorder elderly patients efficacy tolerability safety lithium valproate carbamazepine antidepressants atypical antipsychotics ÚVOD Bipolární poruchu (BP) řadíme do skupiny afektivních poruch (F30 34). Dominující charakteristikou je porucha nálady a/nebo afektu ve smyslu plus nebo minus. I když počet nemocných starší věkové kategorie trpících touto poruchou se stárnutím populace roste, nebyla dosud problematice starších nemocných s BP věnována dostatečná pozornost. Specifika léčby gerontopsychiatrických nemocných s BP jsou v dostupných algoritmech zohledňována nedostatečně; relativně nejvíce prostoru bylo těmto otázkám věnováno v algoritmech Americké psychiatrické společnosti [3]. V naší odborné literatuře se obecnými otázkami farmakoterapie psychotropními látkami starší populace zabývala monografie Plevové a Bolelouckého a problematikou deprese Pidrmanova sdělení [21,22,23]. EPIDEMIOLOGIE Celoživotní prevalence BP se pohybuje mezi 1 až 2 % dospělé populace a tvoří % všech poruch nálady. U nemocných nad 65 roků se prevalence pohybuje od 0,1 od 0,4 % a podle amerických údajů je příčinou 5 12 % geriatrických psychiatrických hospitalizací [32]. farmakoterapie psychotropiky v séniu prevalence BP ÈES GER REV 2007; 5(1):

2 faktory v etiologii BP suicidalita vývoj suicidálního jednání manické syndromy v séniu ETIOPATOGENEZE Faktory, o nichž víme, že se podílejí na vzniku BP, dělíme z didaktických důvodů na faktory biologické, genetické a psychosociální. Monoaminové neurotransmitery a jejich alterace zde hrají významnou roli. U manické epizody je velká role přisuzována alteraci dopaminu. V posledních letech se výzkum soustřeďuje na přenos signálu uvnitř buňky a na dlouhodobé molekulární změny. Technický pokrok v medicíně umožnil vizualizaci mozku in vivo. Pomocí zobrazovacích metod nacházíme strukturální a funkční změny ukazující na narušení neuronálních okruhů souvisejících s afektivitou. U starších nemocných se často se setkáváme se sekundární mánií na bázi organického postižení centrální nervové soustavy (CNS). Genetická komponenta je u BP výraznější než u depresivní poruchy. Stresové životní události mohou vyprovokovat relaps, jsou častější u recidivujících nemocných a liší se ve svém potenciálu precipitovat depresivní nebo manickou epizodu. Rozvoj mánie/hypomanie často souvisí s událostmi, které narušují cyklus spánek/bdění. KLINICKÝ OBRAZ V rámci BP se jedná o 2 nozologické jednotky manickou epizodu a bipolární afektivní poruchu. F30 MANICKÁ EPIZODA Projevuje se psychopatologickým obrazem hypomanie nebo mánie. Hypomanie je charakterizována mírně povznesenou náladou trvající minimálně 4 po sobě jdoucí dny, zvýšenou energií, aktivitou, pocitem vysoké fyzické a duševní výkonnosti. K projevům mánie patří povznesená nálada až vzrušení (> 1 týden), myšlenkový trysk, zvýšené sebevědomí, velikášství, ztráta sociálních zábran s důsledkem riskantního jednání (utrácení, škodlivé užívání alkoholu, promiskuita). U mánie s psychotickými příznaky jsou přítomny bludy a halucinace kongruentní s náladou. F31 BIPOLÁRNÍ EFEKTIVNÍ PORUCHA Projevuje se střídáním epizod manických, depresivních a/nebo smíšených (rychle se střídající nebo současně přítomné depresivní a manické příznaky). Deprese převažuje, nemocní stráví 3krát delší čas v depresi než v mánii. Současná depresivní epizoda (bipolární deprese) je symptomatologicky stejná jako depresivní porucha, má však určitá specifika. Charakteristická bývá deprese s výrazným psychomotorickým útlumem nebo s atypickými rysy, tj. obrácenými vegetativními příznaky (nadměrná spavost, přejídání). Časté jsou také smíšené fáze (iritabilita, hostilita, psychomotorická excitace), psychotické symptomy, chronicita. Výskyt dokonaných suicidií u BP je vysoký (až 60krát vyšší než v populaci, tj / ročně). Nízký poměr suicidálních pokusů k dokonaným suicidiím (3 : 1) svědčí pro vysokou závažnost a letalitu suicidálních pokusů. Výskyt u mužů a žen je stejný [6]. Stanovení rizika suicidálního jednání si zaslouží zvláštní pozornost, zvláště u seniorů, kdy hraje roli řada přídatných psychologických faktorů (odchod do důchodu, osamocení). K signifikantním rizikovým faktorům patří předchozí suicidální pokusy, nedávný odchod do důchodu a osamělost, což jsou faktory, které nelze ovlivnit. K dalším rizikovým faktorům patří deprese, úzkost a insomnie, které můžeme ovlivnit agresivní léčbou. Pokud je riziko vysoké, je nutné podniknout nezbytné kroky (trvalý dohled, eventuelně hospitalizace, zahájení léčby), o kterých otevřeně informujeme nemocného a jeho nejbližší [6]. Suicidální jednání má obyčejně svůj vývoj. Při tzv. presuicidálním syndromu pozorujeme: 1. stažení do sebe se ztrátou zájmů, 2. obrácení agrese vůči sobě s pocity provinění, 3. snění o smrti. Suicidální myšlenky nemají nejprve konkrétní obsah a člověk se jim brání. Při suicidálních tendencích je již nezapuzuje, má k nim ambivalentní a pasivní postoj. Následují suicidální úvahy, kdy člověk promýšlí konkrétní postup; posléze dojde k rozhodnutí a realizaci, což může paradoxně vyvolat uklidnění. Relativně málo často dochází k náhlému suicidálnímu aktu v rámci impulzivního či zkratkového jednání. DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA Základem diagnostiky je klinické interview a zhodnocení psychického stavu, které spočívá v hodnocení základních psychických funkcí (u afektivních poruch je v popředí detailní zhodnocení emotivity a afektivity). Nedílnou součástí je objektivní anamnéza. Někdy je nutné při podezření na sekundární afektivní poruchu doplnit psychiatrické vyšetření základním (eventuálně speciálním) laboratorním vyšetřením. Manické syndromy u geriatrických pacientů mohou být spojeny s obecně medicínskými okolnostmi, hlavně s postižením CNS, medikací nebo abúzem. Při rozvoji mánie v pozdním věku nacházíme méně často rodinnou zátěž a delší a častější epizody [34]. Počátek onemocnění 12 ÈES GER REV 2007; 5(1): 11 17

3 v pozdním věku je také spojen s vysokým výskytem somatických a neurologických onemocnění, časté jsou léze pravé hemisféry. Při srovnání se staršími nemocnými s opakovanými epizodami mají pacienti s první manickou epizodou v pokročilejším věku vyšší riziko mortality. Z toho vyplývá nutnost pečlivého zhodnocení možných medicínských a neurologických příčin [32,34,25]. Stejně jako u depresivní poruchy je velká část nemocných s BP nediagnostikována a neléčena. Většina nemocných vyhledá pomoc kvůli depresi, což vede často ke špatné nebo opožděné diagnóze. Diferenciální diagnóza oproti jiným psychickým poruchám je komplikována skutečností, že řada psychických poruch se může vyskytnout současně (komorbidita) nebo může předcházet či následovat. Významný je současný abúzus návykových látek. O diferenciální diagnózu se musíme snažit hlavně v případě, kdy by nesprávná diagnóza vedla k volbě léčby, která by nemocnému nepomohla nebo by pro něho mohla být nebezpečná. ÚZKOSTNÉ PORUCHY (F4) Mezi nejvýznamnější klinické ukazatele deprese patří časné ranní probouzení, psychomotorický útlum, výčitky, beznaděj a suicidální myšlenky; objevuje se tendence k remisi. Příznaky úzkostné poruchy spíše přetrvávají; na rozdíl od deprese úzkostné poruchy většinou nezačínají v pozdějším věku. Starší populace je citlivější vůči léčebným i toxickým účinkům benzodiazepinů. DEPRESIVNÍ PORUCHA (F32) Důležité je odlišení od unipolární deprese, tj. depresivní epizody v rámci rekurentní deprese. Základní léčbou rekurentní depresivní poruchy je podávání antidepresiv, BP-tymoprofylaktik (aktuálně je preferováno označení stabilizátory nálady, z anglického mood stabilizers MS). Podávání antidepresiv v monoterapii u BP může vést k přesmyku do manické fáze. PORUCHY OSOBNOSTI (F6) Nejčastěji jde o diferenciální diagnózu vzhledem k hraniční poruše osobnosti, což je problém hlavně u mladší věkové kategorie. DEMENCE (F0) Rozlišení počínající demence a deprese může být obtížné. Je to problematika, která se týká hlavně starší věkové kategorie. Pomůckou je stanovení začátku, trvání a progrese příznaků. Kognitivní narušení u počínající demence je charakterizováno deficitem paměti a zachovalou pozorností. U deprese je narušena pozornost a motorická rychlost, deficit paměti je sekundární a vyplývá z narušení pozornosti a motivačního deficitu. Terapeutický test podáním antidepresiv není pochybením. FARMAKOLOGICKÉ PØÍÈINY Je známa řada příčin, které mohou vést k depresi. S manickými projevy je nejčastěji spojováno podávání kortikosteroidů, i když depresivní symptomatologie je častější. PRÙBÌH S věkem se častěji objevují závažné manické epizody. U nemocných s počátkem mánie v pozdním věku měla přibližně polovina depresivní epizodu řadu let před rozvojem mánie [25]. Obecně přetrvávající symptomy v období mezi epizodami jsou spojeny s vyšším výskytem recidiv a opožděné zahájení léčby MS je spojeno se zvýšeným počtem rehospitalizací a suicidálních pokusů. Nonadherence k léčbě (relativně vysoká hlavně při dlouhodobé aplikaci lithia) vede až u 20 % nemocných k rehospitalizaci. LÉÈBA Léčba BP by měla zohledňovat jak obecné zásady farmakoterapie u starší populace, tak principy léčby BP, které jsou u geriatrických nemocných podobné jako u mladších pacientů. Nejdůležitější zásadou léčby starší populace je zvažovat podstatně nižší dávky psychotropních látek ve všech fázích léčby. Důvody spočívají v následujícím: 1. vyšší věk je spojen s redukcí renální clearence a distribučním objemem, 2. současná medikace a medicínské podmínky mohou měnit metabolizmus a/nebo exkreci podávané psychotropní látky, 3. starší pacienti jsou senzitivnější vůči vedlejším účinkům [24,26]. K obecným zásadám léčby BP patří: 1. podávat MS v každé fázi léčby BP, 2. pokud je nemocný na MS, je prvním krokem při zhoršení optimalizace hladin, u mírné formy je dostačující monoterapie MS, 3. u nemocných nereagujících na monoterapii máme možnost změnit na jiný MS (lze předpokládat, že nemocní nereagující na jednu léčbu budou reagovat na léčbu s odlišným mechanizmem účinku), nebo sáhnout ke kombinaci [3]. Do skupiny MS řadíme lithium, valproát, karbamazepin, lamotrigin a některá antipsychotika (AP). FÁZE LÉÈBY U akutní léčby je cílem dosažení plné remise (stav bez příznaků, event. s minimem příznaků) diferenciální diagnóza senzitivita k benzodiazepinům BP-tymoprofylaktika obecné zásady léčby ÈES GER REV 2007; 5(1):

4 LÉÈBA BIPOLÁRNÍ DEPRESE U méně závažných forem se doporučuje lamotrigin (jediné nové antikonvulzivum, které je resnášenlivost kontraindikace dávkování vedlejší účinky interakce neurointoxikace dávkování snášenlivost a adekvátního fungování. Na akutní léčbu navazuje pokračovací léčba (4 6 měsíců po odeznění akutních příznaků) s hlavním cílem zabránit přesmyku a/nebo relapsu a udržet remisi. Léčba udržovací (profylaktická) má za cíl prevenci rozvoje nových epizod a bývá celoživotní. LÉÈBA MÁNIE A SPECIFIKA JEJÍ LÉÈBY U STARŠÍ POPULACE LITHIUM Stále představuje lék první volby. Starší nemocní jsou citlivější vůči terapeutickým a toxickým účinkům lithia; tolerují pouze nízké hladiny lithia (0,4 0,6 me/l) a mohou na ně úspěšně reagovat. Jako obecné pravidlo platí nízká počáteční dávka, tj mg denně se zvyšováním o mg týdně. Vedlejší účinky jako je tremor a gastrointestinální účinky pozorujme ve všech věkových skupinách. Lithium má řadu účinků na srdce, které jsou obyčejně benigní. Nejčastější je oploštění nebo inverze T-vlny na EKG. Lithium má však také schopnost ovlivnit kardiální vedení, což může být zvláště relevantní u starších nemocných. Proto se u starších pacientů doporučuje vyšetření EKG. Starší nemocní jsou náchylnější k lithiové neurotoxicitě. Neurotoxické příznaky anterográdní amnézie, dezorientace, afázie, neklid a podrážděnost mohou být prvními projevy nadměrné dávky lithia i při nižších hladinách. U některých pacientů může být neurotoxicita spojena s přítomným neurologickým onemocněním. Někdy je problematické odlišit předávkování od primárního kognitivního postižení. Dalšími časnými známkami jsou pohybové abnormity, zvláště extrapyramidový syndrom, dyskineze a mozečková dysfunkce včetně špatné chůze, snížené koordinace a dysartrie [2,16,3]. VALPROÁT Ve srovnání s lithiem může mít rychlejší nástup účinku, protože větší terapeutická šíře dovoluje rychlejší titraci, aby bylo co nejrychleji dosaženo hladin v rozmezí μg/l [18]. Starší nemocní valproát obecně dobře tolerují, avšak i zde platí zásada nižších dávek. Mají vyšší nevázanou frakci, proto celková koncentrace může být zavádějící. Nejčastější jsou u této populace opět nežádoucí příznaky neurologické (tremor, sedace, ataxie), symptomatická elevace jaterních transamináz, alopecie, zvýšená chuť k jídlu a přírůstek hmotnosti. Iniciální sedativní efekt může být užitečný u mánie, agitovanosti a insomnie. KARBAMAZEPIN Při podávání karbamazepinu se řídíme hlavně snášenlivostí. Dávky postupně titrujeme, vzhledem k autoindukci po 14 týdnech zvyšujeme. U starší populace je relativní kontraindikací jeho podávání kromě narušených jaterních funkcí AV-blok, protože může způsobovat bradykardii [16]. Nejčastější jsou neurologické příznaky, vůči kterým jsou starší pacienti citlivější diplopie, neostré vidění, nystagmus, závratě a ataxie, může dojít k projevům kvalitativní změny vědomí (zmatenost). Tyto příznaky jsou závislé na dávce a jsou obyčejně přechodné. Relativně častější je také hyponatremie, i delší dobu po nasazení karbamazepinu. Nejzávažnější je deprese funkce kostní dřeně, která se však vyskytuje velmi sporadicky. Karbamazepin má důležité interakce s řadou léků, což může být problém zvláště u starší populace s polymorbiditou a polyfarmacií: 1. je induktorem katabolických enzymů, a proto stimuluje metabolizmus a snižuje plazmatické hladiny řady látek včetně antipsychotik, antiastmatik (prednison, teofylin), warfarinu, valproátu, tricyklických antidepresiv, benzodiazepinů, 2. protože metabolismus karbamazepinu je převážně jaterní, kombinace s látkami inhibujícími nebo indukujícími (antiepileptika) jaterní enzymy může ovlivňovat jeho metabolizmus a zvyšovat jeho hladiny včetně metabolitů a zvyšovat toxicitu, 3. nezanedbatelná je i možnost farmakodynamických interakcí [24]. ANTIPSYCHOTIKA Těžší mánie vyžadují podávání AP. U starších nemocných se častěji rozvíjí extrapyramidová symptomatologie a tardivní dyskineze, proto preferujeme AP II. generace, která jsou bezpečnější z hlediska neurologických vedlejších účinků a některá jsou dostupná v různých galenických formách (risperidon, olanzapin, ziprasidon) [12]. Současné podávání AP a MS vede na rozdíl od monoterapie k razantnějšímu a rychlejšímu nástupu účinku. Užití benzodiazepinů a AP je spojeno s vyšším rizikem pádů a fraktur krčku femuru [20]. U klasické, euforické mánie preferujeme lithium a atypická AP, u dysforické mánie a smíšené fáze valproát, event. atypická AP v monoterapii nebo kombinaci [5,7]. 14 ÈES GER REV 2007; 5(1): 11 17

5 gistrováno v indikaci bipolární deprese) nebo lithium. U lamotriginu představují nejproblematičtější vedlejší účinky kožní komplikace, které mohou mít charakter benigního až závažného rashe. Lithium má antidepresivní vlastnosti, avšak jeho účinnost je ve srovnání s AD menší. U starší populace jsou antidepresiva (AD) stejně účinná jako u mladších. V klinické praxi nejčastěji podáváme AD nebo atypická AP, protože se jedná většinou o závažné deprese. Podávání AD bez MS není vhodné pro riziko přesmyku. Za riziková z hlediska přesmyku se pokládají tricyklická AD a inhibitory monoaminooxydázy. Preferujeme AD s minimálními anticholinergními a kardiovaskulárními účinky. Z tricyklických AD desipramin a nortriptylin vedou ve srovnání s ostatními relativně nejméně často k ortostatické hypotenzi a pádům. Nejčastěji užívaná jsou SSRI (specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Patří k nim fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, citalopram a paroxetin. V současné době vyrábí SSRI řada generických farmaceutických firem pod různými názvy. Doporučuje se začínat na nižších dávkách (např. fluoxetin 5 mg, sertralin 12,5 mg, paroxetin 10 mg) a pomalu zvyšovat. V našich podmínkách je preferován citalopram, který má pro svoje farmakokinetické vlastnosti minimální riziko interakcí při kombinaci s ostatními látkami, a sertralin. Fluoxetin může vést k agitovanosti a insomnii. Další vhodnou možnost představuje bupropion, který podobně jako SSRI nemá anticholinergní vedlejší účinky a nevede k ortostatické hypotenzi. Sedativní účinky a absence anticholinergních vedlejších účinků jsou výhodné u trazodonu, zvláště u starších agitovaných nemocných. Trazodon může vést k ortostatické hypotenzi a velmi zřídka u nemocných s dřívějším postižením kardiovaskulárního aparátu ke kardiální arytmii [4,13]. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS 6 TH EUROPEAN CONGRESS HEALTHY AND ACTIVE AGEING FOR ALL EUROPEANS ORGANIZED BY THE GERONTOLOGIC SOCIETY OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES ON BEHALF OF EUROPEAN REGION INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS ST. PETERSBURG, RUSSIA REGISTRATION ON LINE: ABSTRACTS TILL: 15 TH MARCH 2007,

6 Další možností jsou atypická AP v monoterapii nebo v kombinaci, nejčastěji s SSRI. Z teoretického i praktického důvodu podáváme hlavně multireceptorová AP, olanzapin a quetiapin. V monoterapii je v této indikaci u nás již registrován quetiapin [29,11,14]. I u starší populace je v terapii těžké a/nebo psychotické deprese velmi účinná ektrokonvulzivní léčba [24]. UDR OVACÍ (PROFYLAKTICKÁ) LÉÈBA BP Pro strategii léčby je důležitý typ poslední prodělané epizody a převažující typ epizod [27]. Lithium je účinnější v prevenci manických epizod [9,10]. S věkem nedochází ke snížení jeho účinnosti. Významná je rovněž schopnost lithia zabránit suicidálnímu jednání [28,1]. Jeho rychlé vysazení vede u řady nemocných k rozvoji nové epizody, proto by mělo být lithium vysazováno postupně [33]. U starších nemocných jsou při lithioprofylaxi doporučovány hladiny > 0,5 me/l, čehož lze dosáhnout průměrnou denní dávkou 400 mg v jedné večerní dávce. Renální lithiová clearence se s věkem postupně snižuje, proto pozorujeme vyšší hladiny na standardních dávkách v relaci s mladšími pacienty. Vhodná je proto periodická redukce dávky lithia při dlouhodobém podávání a pečlivé monitorování kvůli možnému rozvoji neurotoxicity. Je také větší pravděpodobnost rozvoje kognitivní poruchy [2,16,3]. Valproát a lamotrigin se jeví úspěšnější v prevenci depresivních epizod [8,9,10]. Karbamazepin je užíván jako alternativa u nemocných, kteří nereagovali na lithium nebo je netolerovali [17]. Obecně se doporučují nižší hladiny než při léčbě akutní fáze a u mladší věkové kategorie, hlavním kritériem je snášenlivost. Další možnost nabízí atypická AP, hlavně olanzapin nebo kombinace s MS [31,30]. PSYCHOTERAPEUTICKÁ LÉÈBA BP Je nepochybně důležitým doplňkem léčby. V akutní fázi se omezujeme na psychoterapii podpůrnou. Při udržovací léčbě se používá několik přístupů, jejichž použití u vyšší věkové kategorie může být problematické. Pozorování, že pacienti s BP jsou méně emočně labilní, pokud udržují pravidelné vzorce denní aktivity (včetně spánku, jídla, tělesné a sociální aktivity a emocionální stimulace) vedlo k vytvoření formalizovaného psychoterapeutického přístupu nazývaného interpersonální terapie a terapie sociálních rytmů. Při kombinaci s farmakoterapií významně snižuje počet relapsů [15]. Pro kognitivně behaviorální terapii jsou hlavní cílovou skupinou pacienti v remisi, kdy se učí, jak ovlivnit náchylnost k dalším recidivám [19]. ZÁVÌRY Starší nemocní jsou citlivější na lékovou odezvu i vedlejší účinky psychotropních látek, což je dáno změnami farmakodynamických a farmakokinetických parametrů ve stáří. Z toho vyplývá nutnost nižších terapeutických dávek, abychom se vyhnuli toxickým projevům, hlavně neurotoxicitě. Vhodné jsou časté návštěvy, stálý kontakt, pečlivé monitorování somatické komorbidity, medikace, kompliance, léčebného účinku a snášenlivosti. Podporováno Výzkumným záměrem MSMT LITERATURA 1. Ahrens B, Muller-Oerlinghausen B. Does lithium exert an independent antisuicidal effect? Pharmacopsychiatry 2001; 34: Abu-Saleh MT, Doplen A. The efficacy of low-dose lithium: clinical, psychological and biological correlates. J Psychiatr Res 1989; 23: American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with bipolar disorder. Am J Psychiatry 2002; 159(Suppl): Anders M, Kitzlerová E. Trazodonum. Remedia : Baker RW, Brown E, Akiskal S et al. Efficacy of olanzapine combined with valproate or lithium in the treatment of dysphoric mania. Br J Psychiatry 2004; 185: Baldessarini RJ, Pompili M, Tondo L. Suicide in bipolar disorder: risks and management. CNS Spect : Benabarre A, Vieta E, Colom F et al. Treatment of mixed mania with risperidone and mood stabilizers. Can J Psychiatry 2001; 46: Bowden CL, Calabrese JR, McElroy SL et al. Divalproex Maintenance Study Group. A randomized, placebo-controlled 12-month trial of divalproex and lithium in treatment of outpatients with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2000; 57: Bowden CL, Calabrese JR, Sachs G et al. A placebocontrolled 18 month trial od lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently manic or hypomanic patients with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: Calabrese JR, Bowden ChL, Sachs G et al. A placebo-controlled 18 month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently depressed patients with bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2003; 64: Calabrese JR et al. A Ranodomized, double-blind, placebo-controlled trial od quetiapine in the treatment of bipolar I or II depression. Am J Psychiatry 2005; 162: Caligiuri MR, Jeste DV, Lacro JP. Antipsychoticinduced movement disorders in the elderly: epide- 16 ÈES GER REV 2007; 5(1): 11 17

7 miology and treatment recommendations. Drugs Aging 2000; 17: Češková E. Trazodon v neurologické praxi. Neurol pro praxi 2006; 7: Češková E. Novinky v léčbě bipolární deprese. Psychiatr pro praxi 2006; 7: Frank E, Swartz HA, Kupfer DJ. Interpersonal and social rhythm therapy: managing the chaos of bipolar disorder. Biol Psychiatry 2000; 48: Goodwin FK, Jamison KR. Manic-depressive Illness. New York: Oxford University Press Hirschfeld RM, Kasper S. A review of the evidence for carbamazepine and oxcarbazepine in the treatment of bipolar disorder. Int J Neuropsychopharmacology 2004; 7: Keck PE, McElroy SL, Tugrul KC, Bennett JA. Valproate oral loading in the treatment of acute mania. J Clin Psychiatry 1993; 54: Lam DH, Hayward P, Watkins ER et al. Relapse prevention in patients with bipolar disorder: cognitive therapy outcome after 2 years. Am J Psychiatry 2005; 162: Leipzig RM, Cumming RG, Tinetti ME. Drugs and falls in older people: a systematic review and metaanalysis, I: psychotropic drugs. J Am Geriatr Soc 1999; 47: Pidrman V. Deprese seniorů. Čes Ger Rev 2005; 3(2): Pidrman V. Terapie deprese u seniorů. Čes Ger Rev 2005; 3 (3): Plevová J, Boleloucký Z. Psychofarmakoterapie vyššího věku. Praha: Grada Publishing Schatzberg AF, Nemeroff CHB. Textbook of psychopharmacology. Washington: America Psychiatric Press Shulman KI, Hermann N. The nature and management of mania in old age. Psychiatr Clin North Am 1999; 22: Sproule BA, Hardy BG, Shulman KI. Differential pharmacokinetics of lithium in elderly patients. Drugs Aging 2000; 16: Suppes T, Dennehy EB, Hirchfeld RM et al. The Texas Implementation of Medication Algorithms: Update to the Algorithms for Treatment of Bipolar I Disorder. J Clin Psychiatry 2005; 66: Švestka J. Therapy and prophylaxis of manicdepressive psychosis with lithium carbonate, with respect to possibility of prediction to the therapeutic result. In: Advances in psychopharmacology and psychopharmacotherapy. Acta Facult Med Uni Brun 1979; 65: Tohen M, Vieta E, Calabrese J et al. Efficacy of olanzapine and olanzapine-fluoxetine combination in the treatment of bipolar I depression. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: Tohen M, Chengappa K, Suppes T et al. Relapse prevention in bipolar I disorder: 18 month comparison of olanzapine plus mood stabiliser v. mood stabiliser alone. Br J Psychiatry 2004; 184: Tohen M, Marneros A, Greil W et al. Olanzapine versus lithium in relapse/recurrence prevention in bipolar disorder: a randomized double-blind controlled 12-month clinical trial. Am J Psychiatry 2005; 162: Van Terpen MW, Johnson JE, Winstead DK. Mania in the geriatric patient population: a review of the literature. Am J Geriatr Psychiatry 1999; 7: Yazici O, Kora K, Polat A, Saylan M. Controlled lithium discontinuation in bipolar patients with good response to long-term lithium prophylaxis. J Affect Disord 2004; 80: Young RC, Klerman GL. Mania in late life: focus on age at onset. Am J Psychiatry 1992; 149: doručeno do redakce přijato k publikaci PROF. MUDR. EVA ÈEŠKOVÁ, CSC. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU A FN BRNO PROF. MUDR. EVA ÈEŠKOVÁ, CSC. (1946) Promovala na LF UJEP v Brně (1969). Složila atestaci 1. a 2. stupně v oboru psychiatrie (1973 a 1976). Obhájila kandidátskou disertační práci na téma Efektivnost biologických metod v léčbě manických stavů a byla jí udělena vědecká hodnost CSc. (1983). Habilitovala se na LF MU prací Alternativy antidepresivní léčby akutních fází endogenních psychóz (1992) a byla posléze jmenována profesorkou (1998). Po promoci působila na Psychiatrické klinice FN Brno, nejprve jako sekundární lékařka ( ), poté jako odborná asistentka ( ), docentka ( ) a posléze jako profesorka (od 1998). Je autorkou nebo spoluautorkou více než 300 odborných sdělení, spoluautorkou 3 monografií (Psychofarmaka v klinické praxi, Grada Publishing 1995, dále Klinická výživa v psychiatrii, Maxdorf 2000 a např. Psychopatologie a psychiatrie, Portál 2006). Je členkou České psychiatrické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro biologickou psychiatrii, České neuropsychfarmakologické společnosti, European College of Neuropsychopharmacology, Collegium International Neuropsychopharmacologicum. Působí v redakční radě časopisů Česká a slovenská psychiatrie a Neuroendocrinology letters. ÈES GER REV 2007; 5(1):

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie Etiopatogeneza Klinické formy Diagnostika Úloha

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba

Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba 209 Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba MUDr. Klára Látalová, Ph.D., 1, 2, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, 2, 3, 4, MUDr. Radim Kubínek 1, 2, MUDr. Erik Herman 5, 6, 7, MUDr. Pavel

Více

MÍSTO STABILIZÁTORŮ NÁLADY V LÉČBĚ BIPOLÁRNÍ PORUCHY

MÍSTO STABILIZÁTORŮ NÁLADY V LÉČBĚ BIPOLÁRNÍ PORUCHY MÍSTO STABILIZÁTORŮ NÁLADY V LÉČBĚ BIPOLÁRNÍ PORUCHY MUDr. Erik Herman 1, 2, 3, MUDr. Ján Praško, CSc. 4, 5, MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3, 6 1 Psychiatrická ambulance Praha 2 Psychiatrická klinika 1. lékařské

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Therapeutic Drug Monitoring SSRIs by HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu 2012 Bio-Rad Laboratories Mnichov,

Více

FARMAKOTERAPIE PORUCH CHOVÁNÍ U DEMENCÍ. Jiří Masopust Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové

FARMAKOTERAPIE PORUCH CHOVÁNÍ U DEMENCÍ. Jiří Masopust Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové FARMAKOTERAPIE PORUCH CHOVÁNÍ U DEMENCÍ Jiří Masopust Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové 1 BPSD Důsledky: BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms rychlejší of progrese Dementia) demence

Více

DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA

DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA E. ÈEŠKOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA deprese ve vyšším věku sekundární deprese sebevražda rizikové faktory prevence KEY WORDS late life depression secondary depression suicide

Více

Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno

Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno koncepce oboru klinická farmacie vývoj psychofarmak optimalizace farmakoterapie monitorování krevních hladin - vlastní zkušenosti s monitorováním

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Nekognitivní poruchy u demencí

Nekognitivní poruchy u demencí Nekognitivní poruchy u demencí MUDr. Pavel Ressner Neurologická klinika, Centrum pro diagnostiku a léčbu l neurodegenerativních onem. Fakultní nemocnice Olomouc Komplexní pojetí demencí - demence nejsou

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Adherence k psychofarmakům - opomíjená součást terapeutické účinnosti

Adherence k psychofarmakům - opomíjená součást terapeutické účinnosti Adherence k psychofarmakům - opomíjená součást terapeutické účinnosti Prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc. Psychiatrická klinika FN v Brně Pokroky v péči o nejzávažnější duševní onemocnění 5. ročník Brno

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Psychotické projevy a jejich příčiny prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Co je to psychóza? o psyche (duše, mysl) osis (chorobný, abnormální stav) o jde o syndrom, nikoliv samostatnou nosologickou

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

ZÁSADY DLOUHODOBÉ LÉČBY DEPRESE

ZÁSADY DLOUHODOBÉ LÉČBY DEPRESE ZÁSADY DLOUHODOBÉ LÉČBY DEPRESE MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice Význam dlouhodobé léčby deprese v posledních letech roste, protože se prokázalo, že opakování depresivních fází

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

UhrováT. 1,2, Růžička E. 2, Jech R. 2, Urgošík D. 3

UhrováT. 1,2, Růžička E. 2, Jech R. 2, Urgošík D. 3 UhrováT. 1,2, Růžička E. 2, Jech R. 2, Urgošík D. 3 1 Psychiatrickáklinika I.LF UK a VFN 2 Neurologickáklinika I.LF UK a VFN 3 Odd. stereotaktickéa radiačníneurochirurgie Na Homolce Praha Psychiatrickákomorbidita

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče. Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče. Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové Úvod Nejdůležitější podmínkou přechodu ke komunismu je přeměna práce v první životní

Více

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY V POZDNÍM VĚKU Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha V úvodu práce autor krátce rekapituluje současné poznatky o diagnostice,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Opioidy v léčbě neuropatické bolesti Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Specifika neuropatické bolesti (NB) NB bývá obecně na léčbu velmi rezistentní. Projevy NB jsou velmi pestré,

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30 F39) Manická fáze Zvýšená nálada, euforie, aktivita, až psychotické symptomy Bipolární afektivní porucha Manická a depresivní

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Ústav farmakologie 14. května 2009 Epilepsie Generalizované např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Parciální Jacksonská epilepsie komplexní parciální záchvaty Epilepsie inhibice GABA

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Neklid a agresivita v gerontopsychiatrii. MUDr.Tomáš Turek, PL Bohnice, Praha 8

Neklid a agresivita v gerontopsychiatrii. MUDr.Tomáš Turek, PL Bohnice, Praha 8 Neklid a agresivita v gerontopsychiatrii MUDr.Tomáš Turek, PL Bohnice, Praha 8 Základní pojmy Neklid - agitované, nepřiměřené chování se změněnou psychomotorikou a další psychopathologií zvýšená psychická

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Deprese a kognitivní deficit:

Deprese a kognitivní deficit: Deprese a kognitivní deficit: diferenciální diagnostika Jiří Konrád, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod O čem bude přednáška? Úvod jaká je deprese ve stáří? Dichotomie x kontinuita deprese a kognitivních

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 46,2011,4, s. 225-230 PRíSPEVKY Z PRAXE PSYCHOF ARMAKA ORDINOVANÁ NA ODDELENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V BRNE.ČERNOVICÍCH J.

Více

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence %

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence % FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D. Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň Úzkostné poruchy patří mezi velmi časté psychické poruchy. Bez léčby ve většině případů

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1 ÚČINNOST A SNÁŠENLIVOST GALANTAMINU V LÉČBĚ ALZHEIMEROVY NEMOCI Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 1 Psychiatrická klinika, LF UP a FN, Olomouc

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS Ivana Kontrová Neuropsychologie Studuje specifické změny kognitivních funkcí, afektivity a chování v souvislosti s poruchami struktury a funkce mozku Využívá komplexních

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum 4,019 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum 4,019 mg. Sp.zn. sukls19085/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adorma 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

Otázka: Bipolární porucha. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Horníčková. Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1.

Otázka: Bipolární porucha. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Horníčková. Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1. Otázka: Bipolární porucha Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Horníčková Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 Tereza Horníčková Děkuji paní profesorce, PhDr. Jitce Tůmové, vedoucí ročníkové práce

Více