BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE"

Transkript

1 BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému obrazu a diferenciální diagnóze relevantní pro gerontopsychiatrické nemocné. Upozorňujeme hlavně na možnost sekundární mánie na bázi organického postižení CNS a na zvýšené riziko suicidálního jednání. Nejpodrobněji je zpracována léčba, tj. léčba mánie, deprese a udržovací léčba. Léčebný účinek je stejný u seniorů jako u mladší populace, avšak starší nemocní jsou citlivější k léčebnému účinku i vedlejším účinkům. Uvádíme specifika terapie jednotlivými preparáty (lithium, valproát, karbamazepin, antipsychotika, antidepresiva) u starší populace. U mánie i profylaktické (udržovací) léčby zůstává lithium stále lékem první volby, musíme však zohlednit snížení lithiové clearence. Zvláště u tohoto preparátu je zapotřebí dodržovat zásadu pomalé titrace a nižších dávek. V léčbě bipolární deprese preferujeme specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a další antidepresiva s minimem anticholinergních a kardiovaskulárních účinků (bupropion). Další možností jsou atypická antipsychotika (quetiapin). U starší populace obecně platí, že při individuální volbě medikace je na prvním místě bezpečnost. ABSTRACT Bipolar disorder in elderly population. Briefly a topic of bipolar disorder, including data concerning elderly population, is summarised. Attention is paid to the clinical picture and differential diagnostics associated with gerontopsychiatric patients. Especially the possibility of secondary mania based on organic brain impairment and risk of suicidal behaviour is mentioned. The treatment, i.e. treatment of mania, depression and prophylaxis is comprehensively described. The treatment efficacy is the same in both elderly and younger populations, but elderly patients are more sensitive to treatment efficacy and side effects. Some special treatment characteristics of individual drugs (lithium, valproate, carbamazepine, antipsychotics, antidepressants) in elderly patients are reviewed. In both acute and maintenance (prophylactic) treatment lithium is a first-choice drug, however decreased lithium clearance must be taken into consideration and the rule of slow titration and lower doses must be kept. In bipolar depression, specific serotonin re uptake inhibitors and other antidepressants with minimal anticholinergic and cardiovascular side effects (bupropion) are preferred. Further possibilities include atypical antipsychotics (quetiapine). Generally, the safety should be placed first when choosing treatment for elderly patients. KLÍÈOVÁ SLOVA bipolární porucha starší nemocní účinnost snášenlivost bezpečnost lithium valproát karbamazepin antidepresiva atypická antipsychotika KEY WORDS bipolar disorder elderly patients efficacy tolerability safety lithium valproate carbamazepine antidepressants atypical antipsychotics ÚVOD Bipolární poruchu (BP) řadíme do skupiny afektivních poruch (F30 34). Dominující charakteristikou je porucha nálady a/nebo afektu ve smyslu plus nebo minus. I když počet nemocných starší věkové kategorie trpících touto poruchou se stárnutím populace roste, nebyla dosud problematice starších nemocných s BP věnována dostatečná pozornost. Specifika léčby gerontopsychiatrických nemocných s BP jsou v dostupných algoritmech zohledňována nedostatečně; relativně nejvíce prostoru bylo těmto otázkám věnováno v algoritmech Americké psychiatrické společnosti [3]. V naší odborné literatuře se obecnými otázkami farmakoterapie psychotropními látkami starší populace zabývala monografie Plevové a Bolelouckého a problematikou deprese Pidrmanova sdělení [21,22,23]. EPIDEMIOLOGIE Celoživotní prevalence BP se pohybuje mezi 1 až 2 % dospělé populace a tvoří % všech poruch nálady. U nemocných nad 65 roků se prevalence pohybuje od 0,1 od 0,4 % a podle amerických údajů je příčinou 5 12 % geriatrických psychiatrických hospitalizací [32]. farmakoterapie psychotropiky v séniu prevalence BP ÈES GER REV 2007; 5(1):

2 faktory v etiologii BP suicidalita vývoj suicidálního jednání manické syndromy v séniu ETIOPATOGENEZE Faktory, o nichž víme, že se podílejí na vzniku BP, dělíme z didaktických důvodů na faktory biologické, genetické a psychosociální. Monoaminové neurotransmitery a jejich alterace zde hrají významnou roli. U manické epizody je velká role přisuzována alteraci dopaminu. V posledních letech se výzkum soustřeďuje na přenos signálu uvnitř buňky a na dlouhodobé molekulární změny. Technický pokrok v medicíně umožnil vizualizaci mozku in vivo. Pomocí zobrazovacích metod nacházíme strukturální a funkční změny ukazující na narušení neuronálních okruhů souvisejících s afektivitou. U starších nemocných se často se setkáváme se sekundární mánií na bázi organického postižení centrální nervové soustavy (CNS). Genetická komponenta je u BP výraznější než u depresivní poruchy. Stresové životní události mohou vyprovokovat relaps, jsou častější u recidivujících nemocných a liší se ve svém potenciálu precipitovat depresivní nebo manickou epizodu. Rozvoj mánie/hypomanie často souvisí s událostmi, které narušují cyklus spánek/bdění. KLINICKÝ OBRAZ V rámci BP se jedná o 2 nozologické jednotky manickou epizodu a bipolární afektivní poruchu. F30 MANICKÁ EPIZODA Projevuje se psychopatologickým obrazem hypomanie nebo mánie. Hypomanie je charakterizována mírně povznesenou náladou trvající minimálně 4 po sobě jdoucí dny, zvýšenou energií, aktivitou, pocitem vysoké fyzické a duševní výkonnosti. K projevům mánie patří povznesená nálada až vzrušení (> 1 týden), myšlenkový trysk, zvýšené sebevědomí, velikášství, ztráta sociálních zábran s důsledkem riskantního jednání (utrácení, škodlivé užívání alkoholu, promiskuita). U mánie s psychotickými příznaky jsou přítomny bludy a halucinace kongruentní s náladou. F31 BIPOLÁRNÍ EFEKTIVNÍ PORUCHA Projevuje se střídáním epizod manických, depresivních a/nebo smíšených (rychle se střídající nebo současně přítomné depresivní a manické příznaky). Deprese převažuje, nemocní stráví 3krát delší čas v depresi než v mánii. Současná depresivní epizoda (bipolární deprese) je symptomatologicky stejná jako depresivní porucha, má však určitá specifika. Charakteristická bývá deprese s výrazným psychomotorickým útlumem nebo s atypickými rysy, tj. obrácenými vegetativními příznaky (nadměrná spavost, přejídání). Časté jsou také smíšené fáze (iritabilita, hostilita, psychomotorická excitace), psychotické symptomy, chronicita. Výskyt dokonaných suicidií u BP je vysoký (až 60krát vyšší než v populaci, tj / ročně). Nízký poměr suicidálních pokusů k dokonaným suicidiím (3 : 1) svědčí pro vysokou závažnost a letalitu suicidálních pokusů. Výskyt u mužů a žen je stejný [6]. Stanovení rizika suicidálního jednání si zaslouží zvláštní pozornost, zvláště u seniorů, kdy hraje roli řada přídatných psychologických faktorů (odchod do důchodu, osamocení). K signifikantním rizikovým faktorům patří předchozí suicidální pokusy, nedávný odchod do důchodu a osamělost, což jsou faktory, které nelze ovlivnit. K dalším rizikovým faktorům patří deprese, úzkost a insomnie, které můžeme ovlivnit agresivní léčbou. Pokud je riziko vysoké, je nutné podniknout nezbytné kroky (trvalý dohled, eventuelně hospitalizace, zahájení léčby), o kterých otevřeně informujeme nemocného a jeho nejbližší [6]. Suicidální jednání má obyčejně svůj vývoj. Při tzv. presuicidálním syndromu pozorujeme: 1. stažení do sebe se ztrátou zájmů, 2. obrácení agrese vůči sobě s pocity provinění, 3. snění o smrti. Suicidální myšlenky nemají nejprve konkrétní obsah a člověk se jim brání. Při suicidálních tendencích je již nezapuzuje, má k nim ambivalentní a pasivní postoj. Následují suicidální úvahy, kdy člověk promýšlí konkrétní postup; posléze dojde k rozhodnutí a realizaci, což může paradoxně vyvolat uklidnění. Relativně málo často dochází k náhlému suicidálnímu aktu v rámci impulzivního či zkratkového jednání. DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA Základem diagnostiky je klinické interview a zhodnocení psychického stavu, které spočívá v hodnocení základních psychických funkcí (u afektivních poruch je v popředí detailní zhodnocení emotivity a afektivity). Nedílnou součástí je objektivní anamnéza. Někdy je nutné při podezření na sekundární afektivní poruchu doplnit psychiatrické vyšetření základním (eventuálně speciálním) laboratorním vyšetřením. Manické syndromy u geriatrických pacientů mohou být spojeny s obecně medicínskými okolnostmi, hlavně s postižením CNS, medikací nebo abúzem. Při rozvoji mánie v pozdním věku nacházíme méně často rodinnou zátěž a delší a častější epizody [34]. Počátek onemocnění 12 ÈES GER REV 2007; 5(1): 11 17

3 v pozdním věku je také spojen s vysokým výskytem somatických a neurologických onemocnění, časté jsou léze pravé hemisféry. Při srovnání se staršími nemocnými s opakovanými epizodami mají pacienti s první manickou epizodou v pokročilejším věku vyšší riziko mortality. Z toho vyplývá nutnost pečlivého zhodnocení možných medicínských a neurologických příčin [32,34,25]. Stejně jako u depresivní poruchy je velká část nemocných s BP nediagnostikována a neléčena. Většina nemocných vyhledá pomoc kvůli depresi, což vede často ke špatné nebo opožděné diagnóze. Diferenciální diagnóza oproti jiným psychickým poruchám je komplikována skutečností, že řada psychických poruch se může vyskytnout současně (komorbidita) nebo může předcházet či následovat. Významný je současný abúzus návykových látek. O diferenciální diagnózu se musíme snažit hlavně v případě, kdy by nesprávná diagnóza vedla k volbě léčby, která by nemocnému nepomohla nebo by pro něho mohla být nebezpečná. ÚZKOSTNÉ PORUCHY (F4) Mezi nejvýznamnější klinické ukazatele deprese patří časné ranní probouzení, psychomotorický útlum, výčitky, beznaděj a suicidální myšlenky; objevuje se tendence k remisi. Příznaky úzkostné poruchy spíše přetrvávají; na rozdíl od deprese úzkostné poruchy většinou nezačínají v pozdějším věku. Starší populace je citlivější vůči léčebným i toxickým účinkům benzodiazepinů. DEPRESIVNÍ PORUCHA (F32) Důležité je odlišení od unipolární deprese, tj. depresivní epizody v rámci rekurentní deprese. Základní léčbou rekurentní depresivní poruchy je podávání antidepresiv, BP-tymoprofylaktik (aktuálně je preferováno označení stabilizátory nálady, z anglického mood stabilizers MS). Podávání antidepresiv v monoterapii u BP může vést k přesmyku do manické fáze. PORUCHY OSOBNOSTI (F6) Nejčastěji jde o diferenciální diagnózu vzhledem k hraniční poruše osobnosti, což je problém hlavně u mladší věkové kategorie. DEMENCE (F0) Rozlišení počínající demence a deprese může být obtížné. Je to problematika, která se týká hlavně starší věkové kategorie. Pomůckou je stanovení začátku, trvání a progrese příznaků. Kognitivní narušení u počínající demence je charakterizováno deficitem paměti a zachovalou pozorností. U deprese je narušena pozornost a motorická rychlost, deficit paměti je sekundární a vyplývá z narušení pozornosti a motivačního deficitu. Terapeutický test podáním antidepresiv není pochybením. FARMAKOLOGICKÉ PØÍÈINY Je známa řada příčin, které mohou vést k depresi. S manickými projevy je nejčastěji spojováno podávání kortikosteroidů, i když depresivní symptomatologie je častější. PRÙBÌH S věkem se častěji objevují závažné manické epizody. U nemocných s počátkem mánie v pozdním věku měla přibližně polovina depresivní epizodu řadu let před rozvojem mánie [25]. Obecně přetrvávající symptomy v období mezi epizodami jsou spojeny s vyšším výskytem recidiv a opožděné zahájení léčby MS je spojeno se zvýšeným počtem rehospitalizací a suicidálních pokusů. Nonadherence k léčbě (relativně vysoká hlavně při dlouhodobé aplikaci lithia) vede až u 20 % nemocných k rehospitalizaci. LÉÈBA Léčba BP by měla zohledňovat jak obecné zásady farmakoterapie u starší populace, tak principy léčby BP, které jsou u geriatrických nemocných podobné jako u mladších pacientů. Nejdůležitější zásadou léčby starší populace je zvažovat podstatně nižší dávky psychotropních látek ve všech fázích léčby. Důvody spočívají v následujícím: 1. vyšší věk je spojen s redukcí renální clearence a distribučním objemem, 2. současná medikace a medicínské podmínky mohou měnit metabolizmus a/nebo exkreci podávané psychotropní látky, 3. starší pacienti jsou senzitivnější vůči vedlejším účinkům [24,26]. K obecným zásadám léčby BP patří: 1. podávat MS v každé fázi léčby BP, 2. pokud je nemocný na MS, je prvním krokem při zhoršení optimalizace hladin, u mírné formy je dostačující monoterapie MS, 3. u nemocných nereagujících na monoterapii máme možnost změnit na jiný MS (lze předpokládat, že nemocní nereagující na jednu léčbu budou reagovat na léčbu s odlišným mechanizmem účinku), nebo sáhnout ke kombinaci [3]. Do skupiny MS řadíme lithium, valproát, karbamazepin, lamotrigin a některá antipsychotika (AP). FÁZE LÉÈBY U akutní léčby je cílem dosažení plné remise (stav bez příznaků, event. s minimem příznaků) diferenciální diagnóza senzitivita k benzodiazepinům BP-tymoprofylaktika obecné zásady léčby ÈES GER REV 2007; 5(1):

4 LÉÈBA BIPOLÁRNÍ DEPRESE U méně závažných forem se doporučuje lamotrigin (jediné nové antikonvulzivum, které je resnášenlivost kontraindikace dávkování vedlejší účinky interakce neurointoxikace dávkování snášenlivost a adekvátního fungování. Na akutní léčbu navazuje pokračovací léčba (4 6 měsíců po odeznění akutních příznaků) s hlavním cílem zabránit přesmyku a/nebo relapsu a udržet remisi. Léčba udržovací (profylaktická) má za cíl prevenci rozvoje nových epizod a bývá celoživotní. LÉÈBA MÁNIE A SPECIFIKA JEJÍ LÉÈBY U STARŠÍ POPULACE LITHIUM Stále představuje lék první volby. Starší nemocní jsou citlivější vůči terapeutickým a toxickým účinkům lithia; tolerují pouze nízké hladiny lithia (0,4 0,6 me/l) a mohou na ně úspěšně reagovat. Jako obecné pravidlo platí nízká počáteční dávka, tj mg denně se zvyšováním o mg týdně. Vedlejší účinky jako je tremor a gastrointestinální účinky pozorujme ve všech věkových skupinách. Lithium má řadu účinků na srdce, které jsou obyčejně benigní. Nejčastější je oploštění nebo inverze T-vlny na EKG. Lithium má však také schopnost ovlivnit kardiální vedení, což může být zvláště relevantní u starších nemocných. Proto se u starších pacientů doporučuje vyšetření EKG. Starší nemocní jsou náchylnější k lithiové neurotoxicitě. Neurotoxické příznaky anterográdní amnézie, dezorientace, afázie, neklid a podrážděnost mohou být prvními projevy nadměrné dávky lithia i při nižších hladinách. U některých pacientů může být neurotoxicita spojena s přítomným neurologickým onemocněním. Někdy je problematické odlišit předávkování od primárního kognitivního postižení. Dalšími časnými známkami jsou pohybové abnormity, zvláště extrapyramidový syndrom, dyskineze a mozečková dysfunkce včetně špatné chůze, snížené koordinace a dysartrie [2,16,3]. VALPROÁT Ve srovnání s lithiem může mít rychlejší nástup účinku, protože větší terapeutická šíře dovoluje rychlejší titraci, aby bylo co nejrychleji dosaženo hladin v rozmezí μg/l [18]. Starší nemocní valproát obecně dobře tolerují, avšak i zde platí zásada nižších dávek. Mají vyšší nevázanou frakci, proto celková koncentrace může být zavádějící. Nejčastější jsou u této populace opět nežádoucí příznaky neurologické (tremor, sedace, ataxie), symptomatická elevace jaterních transamináz, alopecie, zvýšená chuť k jídlu a přírůstek hmotnosti. Iniciální sedativní efekt může být užitečný u mánie, agitovanosti a insomnie. KARBAMAZEPIN Při podávání karbamazepinu se řídíme hlavně snášenlivostí. Dávky postupně titrujeme, vzhledem k autoindukci po 14 týdnech zvyšujeme. U starší populace je relativní kontraindikací jeho podávání kromě narušených jaterních funkcí AV-blok, protože může způsobovat bradykardii [16]. Nejčastější jsou neurologické příznaky, vůči kterým jsou starší pacienti citlivější diplopie, neostré vidění, nystagmus, závratě a ataxie, může dojít k projevům kvalitativní změny vědomí (zmatenost). Tyto příznaky jsou závislé na dávce a jsou obyčejně přechodné. Relativně častější je také hyponatremie, i delší dobu po nasazení karbamazepinu. Nejzávažnější je deprese funkce kostní dřeně, která se však vyskytuje velmi sporadicky. Karbamazepin má důležité interakce s řadou léků, což může být problém zvláště u starší populace s polymorbiditou a polyfarmacií: 1. je induktorem katabolických enzymů, a proto stimuluje metabolizmus a snižuje plazmatické hladiny řady látek včetně antipsychotik, antiastmatik (prednison, teofylin), warfarinu, valproátu, tricyklických antidepresiv, benzodiazepinů, 2. protože metabolismus karbamazepinu je převážně jaterní, kombinace s látkami inhibujícími nebo indukujícími (antiepileptika) jaterní enzymy může ovlivňovat jeho metabolizmus a zvyšovat jeho hladiny včetně metabolitů a zvyšovat toxicitu, 3. nezanedbatelná je i možnost farmakodynamických interakcí [24]. ANTIPSYCHOTIKA Těžší mánie vyžadují podávání AP. U starších nemocných se častěji rozvíjí extrapyramidová symptomatologie a tardivní dyskineze, proto preferujeme AP II. generace, která jsou bezpečnější z hlediska neurologických vedlejších účinků a některá jsou dostupná v různých galenických formách (risperidon, olanzapin, ziprasidon) [12]. Současné podávání AP a MS vede na rozdíl od monoterapie k razantnějšímu a rychlejšímu nástupu účinku. Užití benzodiazepinů a AP je spojeno s vyšším rizikem pádů a fraktur krčku femuru [20]. U klasické, euforické mánie preferujeme lithium a atypická AP, u dysforické mánie a smíšené fáze valproát, event. atypická AP v monoterapii nebo kombinaci [5,7]. 14 ÈES GER REV 2007; 5(1): 11 17

5 gistrováno v indikaci bipolární deprese) nebo lithium. U lamotriginu představují nejproblematičtější vedlejší účinky kožní komplikace, které mohou mít charakter benigního až závažného rashe. Lithium má antidepresivní vlastnosti, avšak jeho účinnost je ve srovnání s AD menší. U starší populace jsou antidepresiva (AD) stejně účinná jako u mladších. V klinické praxi nejčastěji podáváme AD nebo atypická AP, protože se jedná většinou o závažné deprese. Podávání AD bez MS není vhodné pro riziko přesmyku. Za riziková z hlediska přesmyku se pokládají tricyklická AD a inhibitory monoaminooxydázy. Preferujeme AD s minimálními anticholinergními a kardiovaskulárními účinky. Z tricyklických AD desipramin a nortriptylin vedou ve srovnání s ostatními relativně nejméně často k ortostatické hypotenzi a pádům. Nejčastěji užívaná jsou SSRI (specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Patří k nim fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, citalopram a paroxetin. V současné době vyrábí SSRI řada generických farmaceutických firem pod různými názvy. Doporučuje se začínat na nižších dávkách (např. fluoxetin 5 mg, sertralin 12,5 mg, paroxetin 10 mg) a pomalu zvyšovat. V našich podmínkách je preferován citalopram, který má pro svoje farmakokinetické vlastnosti minimální riziko interakcí při kombinaci s ostatními látkami, a sertralin. Fluoxetin může vést k agitovanosti a insomnii. Další vhodnou možnost představuje bupropion, který podobně jako SSRI nemá anticholinergní vedlejší účinky a nevede k ortostatické hypotenzi. Sedativní účinky a absence anticholinergních vedlejších účinků jsou výhodné u trazodonu, zvláště u starších agitovaných nemocných. Trazodon může vést k ortostatické hypotenzi a velmi zřídka u nemocných s dřívějším postižením kardiovaskulárního aparátu ke kardiální arytmii [4,13]. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS 6 TH EUROPEAN CONGRESS HEALTHY AND ACTIVE AGEING FOR ALL EUROPEANS ORGANIZED BY THE GERONTOLOGIC SOCIETY OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES ON BEHALF OF EUROPEAN REGION INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS ST. PETERSBURG, RUSSIA REGISTRATION ON LINE: ABSTRACTS TILL: 15 TH MARCH 2007,

6 Další možností jsou atypická AP v monoterapii nebo v kombinaci, nejčastěji s SSRI. Z teoretického i praktického důvodu podáváme hlavně multireceptorová AP, olanzapin a quetiapin. V monoterapii je v této indikaci u nás již registrován quetiapin [29,11,14]. I u starší populace je v terapii těžké a/nebo psychotické deprese velmi účinná ektrokonvulzivní léčba [24]. UDR OVACÍ (PROFYLAKTICKÁ) LÉÈBA BP Pro strategii léčby je důležitý typ poslední prodělané epizody a převažující typ epizod [27]. Lithium je účinnější v prevenci manických epizod [9,10]. S věkem nedochází ke snížení jeho účinnosti. Významná je rovněž schopnost lithia zabránit suicidálnímu jednání [28,1]. Jeho rychlé vysazení vede u řady nemocných k rozvoji nové epizody, proto by mělo být lithium vysazováno postupně [33]. U starších nemocných jsou při lithioprofylaxi doporučovány hladiny > 0,5 me/l, čehož lze dosáhnout průměrnou denní dávkou 400 mg v jedné večerní dávce. Renální lithiová clearence se s věkem postupně snižuje, proto pozorujeme vyšší hladiny na standardních dávkách v relaci s mladšími pacienty. Vhodná je proto periodická redukce dávky lithia při dlouhodobém podávání a pečlivé monitorování kvůli možnému rozvoji neurotoxicity. Je také větší pravděpodobnost rozvoje kognitivní poruchy [2,16,3]. Valproát a lamotrigin se jeví úspěšnější v prevenci depresivních epizod [8,9,10]. Karbamazepin je užíván jako alternativa u nemocných, kteří nereagovali na lithium nebo je netolerovali [17]. Obecně se doporučují nižší hladiny než při léčbě akutní fáze a u mladší věkové kategorie, hlavním kritériem je snášenlivost. Další možnost nabízí atypická AP, hlavně olanzapin nebo kombinace s MS [31,30]. PSYCHOTERAPEUTICKÁ LÉÈBA BP Je nepochybně důležitým doplňkem léčby. V akutní fázi se omezujeme na psychoterapii podpůrnou. Při udržovací léčbě se používá několik přístupů, jejichž použití u vyšší věkové kategorie může být problematické. Pozorování, že pacienti s BP jsou méně emočně labilní, pokud udržují pravidelné vzorce denní aktivity (včetně spánku, jídla, tělesné a sociální aktivity a emocionální stimulace) vedlo k vytvoření formalizovaného psychoterapeutického přístupu nazývaného interpersonální terapie a terapie sociálních rytmů. Při kombinaci s farmakoterapií významně snižuje počet relapsů [15]. Pro kognitivně behaviorální terapii jsou hlavní cílovou skupinou pacienti v remisi, kdy se učí, jak ovlivnit náchylnost k dalším recidivám [19]. ZÁVÌRY Starší nemocní jsou citlivější na lékovou odezvu i vedlejší účinky psychotropních látek, což je dáno změnami farmakodynamických a farmakokinetických parametrů ve stáří. Z toho vyplývá nutnost nižších terapeutických dávek, abychom se vyhnuli toxickým projevům, hlavně neurotoxicitě. Vhodné jsou časté návštěvy, stálý kontakt, pečlivé monitorování somatické komorbidity, medikace, kompliance, léčebného účinku a snášenlivosti. Podporováno Výzkumným záměrem MSMT LITERATURA 1. Ahrens B, Muller-Oerlinghausen B. Does lithium exert an independent antisuicidal effect? Pharmacopsychiatry 2001; 34: Abu-Saleh MT, Doplen A. The efficacy of low-dose lithium: clinical, psychological and biological correlates. J Psychiatr Res 1989; 23: American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with bipolar disorder. Am J Psychiatry 2002; 159(Suppl): Anders M, Kitzlerová E. Trazodonum. Remedia : Baker RW, Brown E, Akiskal S et al. Efficacy of olanzapine combined with valproate or lithium in the treatment of dysphoric mania. Br J Psychiatry 2004; 185: Baldessarini RJ, Pompili M, Tondo L. Suicide in bipolar disorder: risks and management. CNS Spect : Benabarre A, Vieta E, Colom F et al. Treatment of mixed mania with risperidone and mood stabilizers. Can J Psychiatry 2001; 46: Bowden CL, Calabrese JR, McElroy SL et al. Divalproex Maintenance Study Group. A randomized, placebo-controlled 12-month trial of divalproex and lithium in treatment of outpatients with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2000; 57: Bowden CL, Calabrese JR, Sachs G et al. A placebocontrolled 18 month trial od lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently manic or hypomanic patients with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: Calabrese JR, Bowden ChL, Sachs G et al. A placebo-controlled 18 month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently depressed patients with bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2003; 64: Calabrese JR et al. A Ranodomized, double-blind, placebo-controlled trial od quetiapine in the treatment of bipolar I or II depression. Am J Psychiatry 2005; 162: Caligiuri MR, Jeste DV, Lacro JP. Antipsychoticinduced movement disorders in the elderly: epide- 16 ÈES GER REV 2007; 5(1): 11 17

7 miology and treatment recommendations. Drugs Aging 2000; 17: Češková E. Trazodon v neurologické praxi. Neurol pro praxi 2006; 7: Češková E. Novinky v léčbě bipolární deprese. Psychiatr pro praxi 2006; 7: Frank E, Swartz HA, Kupfer DJ. Interpersonal and social rhythm therapy: managing the chaos of bipolar disorder. Biol Psychiatry 2000; 48: Goodwin FK, Jamison KR. Manic-depressive Illness. New York: Oxford University Press Hirschfeld RM, Kasper S. A review of the evidence for carbamazepine and oxcarbazepine in the treatment of bipolar disorder. Int J Neuropsychopharmacology 2004; 7: Keck PE, McElroy SL, Tugrul KC, Bennett JA. Valproate oral loading in the treatment of acute mania. J Clin Psychiatry 1993; 54: Lam DH, Hayward P, Watkins ER et al. Relapse prevention in patients with bipolar disorder: cognitive therapy outcome after 2 years. Am J Psychiatry 2005; 162: Leipzig RM, Cumming RG, Tinetti ME. Drugs and falls in older people: a systematic review and metaanalysis, I: psychotropic drugs. J Am Geriatr Soc 1999; 47: Pidrman V. Deprese seniorů. Čes Ger Rev 2005; 3(2): Pidrman V. Terapie deprese u seniorů. Čes Ger Rev 2005; 3 (3): Plevová J, Boleloucký Z. Psychofarmakoterapie vyššího věku. Praha: Grada Publishing Schatzberg AF, Nemeroff CHB. Textbook of psychopharmacology. Washington: America Psychiatric Press Shulman KI, Hermann N. The nature and management of mania in old age. Psychiatr Clin North Am 1999; 22: Sproule BA, Hardy BG, Shulman KI. Differential pharmacokinetics of lithium in elderly patients. Drugs Aging 2000; 16: Suppes T, Dennehy EB, Hirchfeld RM et al. The Texas Implementation of Medication Algorithms: Update to the Algorithms for Treatment of Bipolar I Disorder. J Clin Psychiatry 2005; 66: Švestka J. Therapy and prophylaxis of manicdepressive psychosis with lithium carbonate, with respect to possibility of prediction to the therapeutic result. In: Advances in psychopharmacology and psychopharmacotherapy. Acta Facult Med Uni Brun 1979; 65: Tohen M, Vieta E, Calabrese J et al. Efficacy of olanzapine and olanzapine-fluoxetine combination in the treatment of bipolar I depression. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: Tohen M, Chengappa K, Suppes T et al. Relapse prevention in bipolar I disorder: 18 month comparison of olanzapine plus mood stabiliser v. mood stabiliser alone. Br J Psychiatry 2004; 184: Tohen M, Marneros A, Greil W et al. Olanzapine versus lithium in relapse/recurrence prevention in bipolar disorder: a randomized double-blind controlled 12-month clinical trial. Am J Psychiatry 2005; 162: Van Terpen MW, Johnson JE, Winstead DK. Mania in the geriatric patient population: a review of the literature. Am J Geriatr Psychiatry 1999; 7: Yazici O, Kora K, Polat A, Saylan M. Controlled lithium discontinuation in bipolar patients with good response to long-term lithium prophylaxis. J Affect Disord 2004; 80: Young RC, Klerman GL. Mania in late life: focus on age at onset. Am J Psychiatry 1992; 149: doručeno do redakce přijato k publikaci PROF. MUDR. EVA ÈEŠKOVÁ, CSC. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU A FN BRNO PROF. MUDR. EVA ÈEŠKOVÁ, CSC. (1946) Promovala na LF UJEP v Brně (1969). Složila atestaci 1. a 2. stupně v oboru psychiatrie (1973 a 1976). Obhájila kandidátskou disertační práci na téma Efektivnost biologických metod v léčbě manických stavů a byla jí udělena vědecká hodnost CSc. (1983). Habilitovala se na LF MU prací Alternativy antidepresivní léčby akutních fází endogenních psychóz (1992) a byla posléze jmenována profesorkou (1998). Po promoci působila na Psychiatrické klinice FN Brno, nejprve jako sekundární lékařka ( ), poté jako odborná asistentka ( ), docentka ( ) a posléze jako profesorka (od 1998). Je autorkou nebo spoluautorkou více než 300 odborných sdělení, spoluautorkou 3 monografií (Psychofarmaka v klinické praxi, Grada Publishing 1995, dále Klinická výživa v psychiatrii, Maxdorf 2000 a např. Psychopatologie a psychiatrie, Portál 2006). Je členkou České psychiatrické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro biologickou psychiatrii, České neuropsychfarmakologické společnosti, European College of Neuropsychopharmacology, Collegium International Neuropsychopharmacologicum. Působí v redakční radě časopisů Česká a slovenská psychiatrie a Neuroendocrinology letters. ÈES GER REV 2007; 5(1):

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie Etiopatogeneza Klinické formy Diagnostika Úloha

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba

Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba 209 Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba MUDr. Klára Látalová, Ph.D., 1, 2, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, 2, 3, 4, MUDr. Radim Kubínek 1, 2, MUDr. Erik Herman 5, 6, 7, MUDr. Pavel

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

MÍSTO STABILIZÁTORŮ NÁLADY V LÉČBĚ BIPOLÁRNÍ PORUCHY

MÍSTO STABILIZÁTORŮ NÁLADY V LÉČBĚ BIPOLÁRNÍ PORUCHY MÍSTO STABILIZÁTORŮ NÁLADY V LÉČBĚ BIPOLÁRNÍ PORUCHY MUDr. Erik Herman 1, 2, 3, MUDr. Ján Praško, CSc. 4, 5, MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3, 6 1 Psychiatrická ambulance Praha 2 Psychiatrická klinika 1. lékařské

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA

DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA E. ÈEŠKOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA deprese ve vyšším věku sekundární deprese sebevražda rizikové faktory prevence KEY WORDS late life depression secondary depression suicide

Více

Adherence k psychofarmakům - opomíjená součást terapeutické účinnosti

Adherence k psychofarmakům - opomíjená součást terapeutické účinnosti Adherence k psychofarmakům - opomíjená součást terapeutické účinnosti Prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc. Psychiatrická klinika FN v Brně Pokroky v péči o nejzávažnější duševní onemocnění 5. ročník Brno

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Psychotické projevy a jejich příčiny prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Co je to psychóza? o psyche (duše, mysl) osis (chorobný, abnormální stav) o jde o syndrom, nikoliv samostatnou nosologickou

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence %

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence % FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D. Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň Úzkostné poruchy patří mezi velmi časté psychické poruchy. Bez léčby ve většině případů

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Deprese a kognitivní deficit:

Deprese a kognitivní deficit: Deprese a kognitivní deficit: diferenciální diagnostika Jiří Konrád, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod O čem bude přednáška? Úvod jaká je deprese ve stáří? Dichotomie x kontinuita deprese a kognitivních

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS Ivana Kontrová Neuropsychologie Studuje specifické změny kognitivních funkcí, afektivity a chování v souvislosti s poruchami struktury a funkce mozku Využívá komplexních

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY V POZDNÍM VĚKU Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha V úvodu práce autor krátce rekapituluje současné poznatky o diagnostice,

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

Farmakoterapie organické depresivní poruchy

Farmakoterapie organické depresivní poruchy Farmakoterapie organické depresivní poruchy MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Farmakoterapie Antidepresiva

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava Definice RSE Doba trvání záchvatové aktivity nad 5 minut ( 30 minut)(se) 60min RSE 2 nebo více záchvatů mezi nimiž nedošlo k

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitel: Petr Čech Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U BIPOLÁRNÍ PORUCHY. Cíle psychoterapie u bipolární poruchy

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U BIPOLÁRNÍ PORUCHY. Cíle psychoterapie u bipolární poruchy KOGNITIVNĚ BEHVIORÁLNÍ TERPIE U BIPOLÁRNÍ PORUCHY Místo psychoterapie u bipolární poruchy stabilizátory nálady neochrání cca 20-40% bipolárních pacientů od relapsů a recidiv Moncrief 1995; Solomon et al.

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

TERAPIE AGRESIVITY A AKUTNÍHO NEKLIDU U DEMENTNÍCH PACIENTŮ. Tereza Uhrová, Jan Vevera Psychiatrická klinika I.LF UK, Praha

TERAPIE AGRESIVITY A AKUTNÍHO NEKLIDU U DEMENTNÍCH PACIENTŮ. Tereza Uhrová, Jan Vevera Psychiatrická klinika I.LF UK, Praha TERAPIE AGRESIVITY A AKUTNÍHO NEKLIDU U DEMENTNÍCH PACIENTŮ Tereza Uhrová, Jan Vevera Psychiatrická klinika I.LF UK, Praha DEFINICE Násilí dg. kategorie pouze typ chování spojeného s různou psychopatologií

Více

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování 22 Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha Za použití dat z pěti otevřených

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Co je nutné vědět o Hun.ngtonově nemoci

Co je nutné vědět o Hun.ngtonově nemoci Co je nutné vědět o Hun.ngtonově nemoci Tereza Uhrová a mulgdisciplinární tým pro pomoc při HN Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Více

Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Poruchy osobnosti (bakalářské a magisterské studium) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno definice dynamika, příčiny, výskyt projevy a diagnostika jednotlivé specifické poruchy osobnosti diferenciální

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62232/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melipramin SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: imipramini hydrochloridum

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 ke sdělení sp.zn. sukls149071/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GERODORM tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cinolazepamum 40 mg. Pomocné látky:

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Poruchy spánku a jeho léčba L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Polysomnografické vyšetření: stav bdělosti EEG + EOG + EMG synchronizovaný spánek, pomalovlnný spánek, non REM spánek

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Klára Látalová. Agresivita v psychiatrii

Klára Látalová. Agresivita v psychiatrii Klára Látalová Agresivita v psychiatrii Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Klára Látalová AGRESIVITA V PSYCHIATRII Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety.

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety. Sp.zn.sukls28238/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Mylan 25 mg Quetiapin Mylan 100 mg Quetiapin Mylan 200 mg Quetiapin Mylan 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. MŮŽEME VYLÉČIT DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 OBSAH HISTORICKÝ POHLED... 3 SOUČASNÉ NÁZORY... 4 LÉČBA DEPRESE... 6 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH DEPRESE... 8 DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍCH STAVŮ...

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více