Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní způsobilost k výkonu povolání"

Transkript

1 N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 37 odst. 1 písm. e) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2004 Sb., a podle 90 odst. 2 písm. f) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2004 Sb. (dále jen zákon ): 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání, obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka (dále jen posuzovaná osoba ) 2) (2) Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, je uveden v příloze č. 1. Zdůvodnění ČSFM: Syntax 2 Zdravotní způsobilost k výkonu povolání Zdravotní způsobilostí k výkonu povolání se rozumí zjištění zdravotního stavu posuzované osoby, jeho hodnocení a posouzení, zda zdravotní stav posuzované osoby umožňuje výkon povolání bez ohrožení osob, kterým je zdravotní péče poskytována. 1) 2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005, o uznávání odborných kvalifikací. 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 2 písm. b) a c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

2 - 2 - Lékařské prohlídky a jejich obsah 3 (1) O provedení lékařské prohlídky žádá posuzovaná osoba; v případech stanovených zákonem vyžádá provedení lékařské prohlídky správní úřad 3) nebo zaměstnavatel 4). Zdůvodnění ČSFM: Syntax (2) V žádosti o provedení prohlídky se vždy uvede důvod zjišťování zdravotní způsobilosti. (1) Obsahem každé lékařské prohlídky je 4 a) rozbor anamnestických údajů s cíleným zaměřením zejména na výskyt dědičných nemocí, které mohou ovlivnit zdravotní způsobilost k výkonu povolání, údaje o dosud prodělaných onemocněních a vztahu k alkoholu a dalším návykovým látkám a údaje z pracovní anamnézy, b) komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na zjištění příznaků nemocí, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, a c) další odborná vyšetření požadovaná posuzujícím lékařem, pokud to zdravotní stav posuzované osoby vyžaduje. (2) Posuzující lékař 5) vychází z celé dostupné zdravotnické dokumentace 6) zpravidla shromážděné u registrujícího praktického lékaře. Posuzující lékař může požadovat další odborná vyšetření za účelem vyloučení nemocí, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost. Pokud posuzující lékař žádá provedení dalších odborných vyšetření, uvádí v žádosti o vyšetření vždy důvod vyšetření. (3) Při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu povolání přihlíží posuzující lékař k závěru vyšetření, které si vyžádal. (4) Zjištění a závěr lékařské prohlídky včetně uvedení diagnózy jsou podrobně zaznamenávány ve zdravotnické dokumentaci 6) posuzujícího lékaře vedené na posuzovanou osobu. Zdůvodnění ČSFM: 1. V příloze č. 1 není výskyt dědičných nemocí zmíněn. 2. Pokud jsou biologičtí rodiče známi, posuzující lékař nemusí mít jejich zdravotnickou dokumentaci. 3. Jak lze učit výskyt dědičných nemocí posuzované osoby, pokud jsou biologičtí rodiče anonymní nebo předčasně zesnuli? 3) 4) 5) 6) 3 odst. 2 písm. b) číslo 1 zákona č. 95/2004 Sb. a 3 odst. 2 písm. b) číslo 1 zákona č. 96/2004 Sb. 3 odst. 2 písm. b) číslo 2 zákona č. 95/2004 Sb. a 3 odst. 2 písm. b) číslo 2 zákona č. 96/2004 Sb. 3 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. 3 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci

3 - 3-5 Lékařský posudek a jeho náležitosti (1) Lékařská prohlídka je ukončena vydáním lékařského posudku. (2) Lékařský posudek obsahuje údaje stanovené jiným právním předpisem 7), pokud není dále stanoveno jinak a je uveden v příloze č. 2. Ve svém výroku je jednoznačný a neobsahuje diagnózu. (3) V posudkovém výroku je uvedeno, že posuzovaná osoba a) je k výkonu povolání zdravotně způsobilá, b) není k výkonu povolání zdravotně způsobilá, nebo c) je k výkonu povolání zdravotně způsobilá s omezením, které je v lékařském posudku výslovně uvedeno. Omezení nesmí vylučovat výkon povolání. (4) Lékařský posudek v písemné formě vydává posuzující lékař nejpozději do 1 týdne po ukončeném vyšetření posuzované osoby nebo po obdržení posledního výsledku vyžádaného vyšetření, pokud není v souvislosti se ztrátou zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nebezpečí z prodlení. V případě nebezpečí z prodlení vydává posuzující lékař lékařský posudek v den, kdy změnu zdravotní způsobilosti zjistil. (5) Posuzující lékař popřípadě zdravotnické zařízení předá lékařský posudek posuzované osobě vždy a dále též zaměstnavateli nebo správnímu úřadu, pokud o provedení lékařské prohlídky požádali. (6) Lékařský posudek předložený zaměstnavateli nebo správnímu úřadu příslušnému k vydání oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle jiného právního předpisu nesmí být starší než 3 měsíce od data jeho vydání. (7) Proti lékařskému posudku může posuzovaná osoba podat návrh na přezkoumání 8). Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení, které lékařský posudek vydalo, a to do 15 dnů ode dne, kdy byl posuzované osobě prokazatelně předán. Návrh se vždy podává prostřednictvím lékaře, který lékařský posudek vypracoval. 6 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem.. Ministryně: Příloha č. 1 7) 8) Bod 8 přílohy č. 1 vyhlášky č. 385/2006 Sb. 77 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

4 - 4 - Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání (1) Zdravotně způsobilá není posuzovaná osoba, u které byly zjištěny zejména a) klinicky závažné poruchy kognitivních funkcí (pozornosti, paměti, intelektu, úsudku, orientace), především 1. demence atroficko-degenerativního původu, sekundární (symptomatické) demence, organický amnestický syndrom, chronické či recidivující organicky podmíněné poruchy vědomí, 2. organicky podmíněná porucha osobnosti, b) trvající (chronické) či recidivující psychotické poruchy vnímání a myšlení, především schizofrenie, schizotypní porucha, porucha s bludy, schizoafektivní porucha, c) trvající či recidivující psychotické poruchy nálady, především periodická mánie s psychotickými příznaky, bipolární afektivní porucha s manickými či depresivními fázemi s psychotickými příznaky, periodická depresivní porucha s depresivními fázemi s psychotickými příznaky, d) duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem alkoholu a jiných psychoaktivních látek, především 1. nadměrné požívání alkoholu a zneužívání jiných psychoaktivních látek ovlivňujících bezprostředně (v pracovní době) a opakovaně (více než jednou) schopnost výkonu povolání, 2. aktivní závislost na alkoholu či jiných návykových psychotropních látkách, 3. reziduální stavy a psychotické poruchy s pozdním začátkem vyvolané účinkem alkoholu či jiných návykových psychoaktivních látek (porucha osobnosti nebo chování, psychotické reminiscence, amnestický syndrom, demence). (2) Zdravotně způsobilá je posuzovaná osoba, u které byly za předpokladu kladného závěru odborného vyšetření provedeného lékařem se specializací v příslušném oboru zjištěny zejména a) přechodné organicky a symptomaticky podmíněné poruchy osobnosti a chování, včetně přechodných poruch kognitivních funkcí a poruch nálady, především delirium bez přítomnosti demence, organická halucinóza, organická katatonní porucha, organický syndrom s bludy, organické afektivní poruchy, organická úzkostná porucha, organická dissociativní porucha, organická emoční labilita nebo astenická porucha, mírná kognitivní porucha (nikoliv mild cognitiv impairment jako počínající forma demence), postencefalitický syndrom, postkontuzní syndrom, b) přechodné psychotické poruchy myšlení a vnímání, především akutní a přechodné psychotické poruchy (akutní polymorfní psychotická porucha s příznaky schizofrenie či bez příznaků schizofrenie, akutní schizoformní psychotická porucha), indukovaná porucha s bludy, c) poruchy nálady bez psychotických příznaků, především hypománie, mánie bez psychotických příznaků, bipolární afektivní porucha bez psychotických příznaků, depresivní fáze bez psychotických příznaků, periodická depresivní porucha bez psychotických příznaků, trvalé poruchy nálady (cyklothymie, dystymie), d) klinicky těžké (podmiňující pracovní neschopnost) neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem, somatoformní poruchy a behaviorální syndromy, především fobické úzkostné poruchy, jiné úzkostné poruchy, obsedantně kompulzivní poruchy, reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení, dissociativní poruchy, somatoformní poruchy, jiné neurotické poruchy (neurastenie), poruchy příjmu jídla,

5 - 5 - e) těžké (trvale narušující společenské normy a vztahy) poruchy osobnosti a poruchy chování, především těžké formy specifických poruch osobnosti a smíšených poruch osobnosti, přetrvávající změny osobnosti, návykové a impulzivní poruchy, poruchy sexuální preference, f) duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem alkoholu a jiných psychoaktivních látek, především závislost na alkoholu či jiných psychoaktivních látkách (zdravotní způsobilost k výkonu povolání je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím, tj. nezpochybněnou abstinencí v délce nejméně dvou let), nadměrné požívání alkoholu a zneužívání jiných psychoaktivních látek, opakované sociálně rušivé intoxikace v anamnéze, škodlivé užívání alkoholu či psychoaktivních látek, přechodná psychotická porucha podmíněná účinkem alkoholu či jiných psychoaktivních látek v anamnéze. Příloha č. 2 Název zdravotnického zařízení vydávajícího lékařský posudek: Adresa zdravotnického zařízení: IČ: Název zaměstnavatele: (organizační složky státu) Adresa zaměstnavatele: IČ: VZOR LÉKAŘSKÝ POSUDEK

6 - 6 - Jméno a příjmení posuzované osoby: Datum narození: Účel (důvod) vydání posudku: Údaje o pracovním zařazení, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích posuzované osoby: Posudkový závěr: Posuzovaná osoba a) je zdravotně způsobilá b) není zdravotně způsobilá c) je zdravotně způsobilá za podmínky... Místo a datum vydání lékařského posudku.. Jméno, příjmení a podpis lékaře, razítko zdravotnického zařízení Poučení: proti tomuto lékařskému posudku je možno podle 77 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy byl posuzované osobě doručen. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení, které lékařský posudek vydalo nebo lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení svým jménem. Zdůvodnění ČSFM: Syntax Posuzovaná osoba převzala lékařský posudek do vlastních rukou (nebo datum odeslání posuzované osobě) dne... Zaměstnavatel nebo správní úřad lékařský posudek převzal (nebo datum odeslání) dne.. Podpis posuzované osoby.. Podpis osoby oprávněné k převzetí

277/2004 Sb. Zdravotní způsobilost a posudek

277/2004 Sb. Zdravotní způsobilost a posudek 277/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2004 o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 352/2003 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003

352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

TEMPUS MEDICORUM. Ebola útočí ze západní Afriky na celý svět ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Ebola útočí ze západní Afriky na celý svět ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 10/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Případ Klatovy nesmí vyvolat u lidí strach ze zdravotnictví a nedůvěru vůči lékařům Docent Dušek, nový ředitel ÚZIS,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 79. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

z hlediska nové legislativy

z hlediska nové legislativy Pracovněléka kařské služby z hlediska nové legislativy MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví E-mail: anezka.sixtova@mzcr.cz Nová zdravotnická legislativa od 1. 4. 2012 zákon č.. 372/2011 Sb.,

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V

Více

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP.

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) Zákon definuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4802 Sbírka zákonů č. 373 / 2011 373 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

(2) Zárodečnými buňkami se pro účely asistované reprodukce rozumí vajíčka a spermie.

(2) Zárodečnými buňkami se pro účely asistované reprodukce rozumí vajíčka a spermie. b) pokud jde o potřebu časného genetického vyšetření lidského embrya, je-li zdraví budoucího dítěte ohroženo z důvodu prokazatelného rizika přenosu geneticky podmíněných nemocí nebo vad, jejichž nositelem

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 373/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 373/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách Ze dne 06.11.2011 Částka 131/2011 Účinnost od 01.04.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-373 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách. Hlava I Obecná ustanovení. Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách. Hlava I Obecná ustanovení. Základní ustanovení Návrh ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Hlava I Obecná ustanovení Základní ustanovení 1 (1) Tento zákon upravuje a) poskytování

Více

373/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011. o specifických zdravotních službách HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní ustanovení

373/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011. o specifických zdravotních službách HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní ustanovení 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1

Více

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Změna: 167/2012 Sb. Změna: 47/2013 Sb. Změna: 82/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO STAROSTY OBCÍ K PROBLEMATICE ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÁ POMŮCKA PRO STAROSTY OBCÍ K PROBLEMATICE ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÁ POMŮCKA PRO STAROSTY OBCÍ K PROBLEMATICE ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje odbor IZS Brno 2004 ZŘÍZENÍ A VEDENÍ JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOPORUČENÝ

Více

Návrh zákona o zdravotních službách

Návrh zákona o zdravotních službách Návrh zákona o zdravotních službách Zákon o zdravotních službách bude jedním ze souboru nových právních předpisů, které nahrazují stávající překonanou úpravu provedenou zákonem č. 20/1966 Sb. a zákonem

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, Skupina UNIPETROL Strana 1/20 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více