ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší"

Transkript

1 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, Pardubice tel.: , fax: Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního, pracovního a biologických materiálů úsek analýzy pracovního ovzduší a biologických materiálů Zkušební laboratoř č akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.., nositel osvědčení o autorizaci k měření imisí vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR Protokol o analýze venkovního ovzduší PROTOKOL O ZKOUŠCE Č /1218/Pu/TAM/47/08 Počet stránek : 2 Strana č.: 1 Přílohy: č. 1 (1 strana), č. 2 (1 strana), č. 3 (4 strany), č. 4 (1 strana) Počet výtisků: 3: č. 1 ZÚ Pardubice Výtisk č. 1 č.2 Město Náchod Adresa zadavatele: Město Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod Úvod: Měření bylo provedeno na základě objednávky č. 2236/2008/ŽP/Čs z Města Náchod v požadovaném rozsahu: kontinuální měření oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, suspendovaných částic frakce PM 10 a mikroklimatických podmínek, 24-hodinové průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu a benzenu na jedné vytipované lokalitě včetně zpracování protokolu. Místo měření: Doba měření: Měření provedl: Stanovované škodliviny: Použité přístroje: Před Střední průmyslovou školou stavební (viz přílohy) (10:00 hod.) (10:00 hod.) p. Pavel Kramář oxid siřičitý, oxidy dusíku (oxid dusnatý, oxid dusičitý), oxid uhelnatý, ozón, suspendované částice frakce PM10, benzen, benzo(a)pyren (subdodávka) klimatické podmínky měřicí vůz Mercedes-Benz vybavený firmou Horiba: použito: automatické analyzátory fy. Horiba meteorologie fy. Thies-Clima, prachoměr zn. FAG odběrová aparatura na sorpční trubičky velkokapacitní odběrové zařízení Digitel Výsledky uvedené v protokolu se týkají výhradně předmětu měření a nenahrazují jiné dokumenty. protokol může být reprodukován jen jako celek, jeho část lze reprodukovat jen se souhlasem laboratoře, která dokument vystavila.

2 PROTOKOL O ZKOUŠCE Č /1218/Pu/TAM/47/08 Počet listů : 2 List č.: 2 Zkušební metody: Stanovení analyzátory: oxid siřičitý (princip ultrafialové fluorescence) SOP č. I-1 akreditovaná metoda oxidy dusíku (princip detekce chemiluminiscenčního záření) SOP č. I-2 akreditovaná metoda oxid uhelnatý (princip absorpce infračerveného záření) SOP č. I-3 akreditovaná metoda ozón (princip absorpce ultrafialového záření) SOP č. I-4 akreditovaná metoda polétavý prach (princip absorpce β-záření) SOP č. I-5 akreditovaná metoda Nejistota měření: 10 % benzen (GC-MS po termální desorpci ze sorpčních trubiček s polymerním sorbentem subdodávka, protokol č. 9855/08 (ZÚ Hradec Králové)) neakreditovaná metoda benzo(a)pyren (HPLC s fluorescenční detekcí) subdodávka, protokol č /08 (ZÚ Hradec Králové)) akreditovaná metoda Nejistota měření: 20 % Stanovení klimatických podmínek: teplota, relativní vlhkost, tlak, rychlost a směr větru, sluneční záření neakreditovaná metoda Nejistota měření je stanovena jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k = 2 pro 95 % interval spolehlivosti. Odběr vzorků: Vzorky ovzduší pro stanovení analyzátory a benzenu byly odebírány sondou umístěnou v měřícím voze. Ústí sondy bylo ve výšce 6 m nad zemí. Spodní část sondy je vybavena čerpadlem, které zajišťuje stálý přísun analyzovaného ovzduší k přístrojům. Vzorek ovzduší pro stanovení benzo(a)pyrenu byl odebrán velkoobjemovým odběrovým zařízením. Výsledky měření: Výsledky naměřených koncentrací jsou uvedeny v přílohách. Pro přepočty z koncentrací V/V plynných látek (ppb, ppm) měřených analyzátory na koncentrace m/v (µg.m -3, mg.m -3 ) byly použity koeficienty odpovídající vztažným hodnotám teploty 20 o C a tlaku 101,325 kpa. Protokol zpracoval : Pavel Kramář, Ing. Vladimír Kraják V Pardubicích dne : Ing. Vladimír Kraják ved. odboru hyg. lab. ZÚ Pardubice Výsledky uvedené v protokolu se týkají výhradně předmětu měření a nenahrazují jiné dokumenty. protokol může být reprodukován jen jako celek, jeho část lze reprodukovat jen se souhlasem laboratoře, která dokument vystavila.

3 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, Pardubice tel.: , fax: Komentář k měření imisí v Náchodě (Protokol č /1218/Pu/TAM/47/08) Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (akreditovaná (Český institut pro akreditaci) a autorizovaná (Ministerstvo životního prostředí) laboratoř) provedl 24-hodinové měření základních plynných škodlivin, suspendovaných částic (prachu) frakce PM 10 a klimatických podmínek pomocí měřicího vozu Mercedes Benz vybaveného analyzátory fy. Horiba (Japonsko) a odběr a následné stanovení benzo(a)pyrenu dne Výsledky jsou uvedeny v protokole č /1218/Pu/TAM/47/08. Měřicí místo po dohodě se zadavatelem bylo určeno před objektem stavební školy Pražská 931 poblíž kruhového objezdu. Bylo zvoleno v bezprostřední blízkosti údolím vedoucí frekventované páteřní komunikace Náchodem a reprezentuje nejvíce zatíženou část města tranzitní dopravou (svým charakterem hot spot ). Z hlediska rozptylových podmínek bylo zvoleno typické letní slunné počasí (průměrná teplota 20,3 o C, beze srážek relativní vlhkost 51,8 %, polojasno-jasno průměr slunečního záření 182 W.m -2, nízká rychlost větru (průměr 0,5 m.s -1 ) ). Limitní imisní koncentrace uvádí Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu/maximální povolený počet jejího překročení za rok Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m -3 /24 Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m -3 /3 Oxid uhelnatý Maximální denní 8-hodinový průměr 10 mg.m -3 Suspendované 24 hodin 50 µg.m -3 /35 částice PM 10 Suspendované částice PM 10 1 rok 40 µg.m -3 Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu/maximální povolený počet jejího překročení za rok Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m -3 /18 Oxid dusičitý 1 rok 40 µg.m -3 Benzen 1 rok 5 µg.m -3 Meze tolerance vybraných znečišťujících látek Znečišťující látka Doba průměrování Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m µg.m µg.m µg.m -3 Oxid dusičitý 1 rok 8 µg.m -3 6 µg.m -3 4 µg.m -3 2 µg.m -3 Benzen 1 rok 4 µg.m -3 3 µg.m -3 2 µg.m -3 1 µg.m -3 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu Oxid siřičitý Rok a zimní období (1. října 31. března) 20 µg.m -3 Oxidy dusíku 1 rok 30 µg.m -3 1 z 2

4 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, Pardubice tel.: , fax: Cílové imisní limity cíle Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota cílového imisního limitu Datum splnění limitu Benzo(a)pyren 1 rok 1 ng.m ochrana zdraví lidí Ozon ochrana Max. denní 8 h 120 µg.m zdraví lidí klouzavý průměr Ozon ochrana vegetace AOT µg.m -3.h Při porovnání naměřených hodnot s výše uvedenými limity můžeme konstatovat: Oxid siřičitý: Naměřené koncentrace leží hluboko pod imisními limity. Oxid dusičitý: Hodinové koncentrace (max 89,7 µg.m -3 ) leží pod limitními koncentracemi s dobou průměrování 1 h (200 µg.m -3 ), průměrná 24-hodinová koncentrace (53,8 µg.m -3 ) je vyšší než limitní koncentrace s dobou průměrování 1 rok (40 µg.m -3 ) včetně meze tolerance pro r (4 µg.m -3 ). Koncentrace jsou vyšší než při předchozích měřeních a existuje reálné riziko překročení ročního limitu. Oxidy dusíku: Imisní limity jsou stanoveny pouze pro ochranu ekosystémů a vegetace a na základě naměřených koncentrací (1 hodinové maximum 396,2 µg.m -3 a průměr za 24 h 144,3 µg.m -3 ) není předpoklad jejich dodržení. Oxid uhelnatý: Hodinové koncentrace (max 0,884 mg.m -3 ) i průměrná 24-hodinová koncentrace (0,464 mg.m -3 ) leží hluboce pod limitní koncentrací (maximální denní 8-hodinový klouzavý průměr 10 mg.m -3 ) a není předpoklad její překročení. Prach suspendované částice, frakce PM 10 : Naměřená průměrná 24 hodinová koncentrace (49 µg.m -3 ) je prakticky na úrovni limitní koncentrace s dobou průměrování 24 h (50 µg.m -3 ). V době nepříznivějších rozptylových podmínek nemusí tuto hodnotu splnit. Ozón: Stávající legislativa pro ozón pouze cílové imisní limity (datum splnění limitu ) pro ochranu zdraví ve výši 120 µg.m -3 jako maximální osmihodinový klouzavý průměr. Naměřené koncentrace (1 h maximum 96,9 µg.m -3, 24 h průměr 52,2 µg.m -3 a maximální osmihodinový klouzavý průměr 81,8 µg.m -3 ) jsou hodnoty podstatně vyšší než při posledním měření, ale leží pod imisním limitem. (Nelze však vyloučit ojedinělá překročení za nepříznivějších podmínek.) Benzo(a)pyren: Pro benzo(a)pyren je stanoven cílový imisní limit s datem splnění limitu s dobou průměrování 1 rok 1 ng.m -3. Naměřená průměrná 24-hodinová koncentrace < 0,05 ng.m -3 leží hluboko pod tímto limitem, je podstatně nižší než v zimním období. Benzen: Pro benzen je imisní limit 5 µg.m -3 s dobou průměrování 1 rok. Naměřená průměrná 24-hodinová koncentrace 1,3 µg.m -3 leží hluboko pod tímto limitem. Závěr: Klimatické podmínky reprezentovaly typickou letní imisní zátěž pro centrum města Náchoda. Při nepříznivějších podmínkách (hlubší, déle trvající inverzní počasí) bude situace horší. Z měřených škodlivin se jeví jako problémové oxid dusičitý, oxidy dusíku, za nepříznivějších podmínek mohou být problémy s koncentracemi suspendovaných částic frakce PM 10, případně ozonu. V Pardubicích, Ing.Vladimír Kraják vedoucí hyg. laboratoří 2 z 2

5 Příloha č. 2 k protokolu č /1218/Pu/TAM/47/ ti minutové hodnoty Náchod, červenec, 2008 Datum Čas SO2 Ozon Ozon* NO NO2 NOx CO Prach Síla Směr Teplota Relativní Tlak Sluneční PM10 větru větru ve 3 m vlhkost záření µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 m/s Grad C % hpa W/m :00 11,2 74,8-25,9 39,1 77,8 0, , ,9 44,7 981, :00 6,1 75,6-33,5 43,5 93,7 0, , ,1 41,9 981, :00 6,6 83,2-24,8 38,8 75,4 0, , ,1 40,3 980, :00 5,6 87,3-17,0 34,2 58,6 0, , ,5 39,1 980, :00 4,6 84,4-23,9 39,7 74,3 0, , ,4 38,3 980, :00 5,0 77,7-36,5 48,3 102,0 0, , ,2 37,6 980, :00 2,6 76,1-27,8 50,4 90,4 0, , ,0 34,4 979, :00 3,0 72,4 78,9 37,2 58,5 113,0 0, , ,4 32,9 979, :00 2,5 96,9 81,7 17,7 40,5 65,3 0, , ,9 33,9 978, :00 4,5 75,4 81,7 43,0 61,5 125,4 0, , ,2 34,7 978, :00 3,3 83,9 81,8 34,9 44,8 96,4 0, , ,0 40,1 977, :00 3,5 53,9 77,6 45,2 64,3 132,2 0, , ,2 45,7 977,9 2 23:00 3,7 38,3 71,8 47,9 72,9 145,1 0, , ,8 49,0 977, :00 3,0 62,5 69,9 26,0 41,8 80,3 0, , ,7 52,0 977,9 0 1:00 2,8 55,9 67,4 17,7 37,0 62,9 0, , ,5 55,0 977,9 0 2:00 2,6 36,0 62,8 22,5 40,5 74,0 0, , ,7 63,5 977,9 0 3:00 3,7 20,5 53,3 53,5 52,4 133,6 0, , ,8 69,3 977,9 0 4:00 4,1 14,0 45,6 67,1 53,3 155,5 0, , ,9 75,2 977,9 0 5:00 3,8 10,0 36,4 61,7 51,0 145,0 0, , ,7 79,4 977,5 1 6:00 4,4 6,2 30,4 116,8 56,6 235,0 0, , ,1 82,0 977,4 13 7:00 5,2 6,6 26,5 183,7 63,9 343,7 0, , ,1 78,7 977,4 36 8:00 6,1 8,1 19,7 207,5 79,1 396,2 0, , ,6 69,1 977,4 49 9:00 6,5 15,8 14,7 165,9 89,1 342,2 0, , ,2 58,8 977, :00 9,3 38,2 14,9 102,5 89,7 245,5 0, , ,4 48,2 977, hod. průměr 4,7 52,2-60,0 53,8 144,3 0, ,5 20,3 51,8 978,6 182 * klouzavý osmihodinový průměr souřadnice GPS - Lat/Lon severní šířka: 50 o východní délka: 16 o nadmořská výška: 345 m Strana 1 z 1 Tučný tisk = akreditované veličiny časový údaj = konec měřené hodiny

6 Příloha č. 3 k protokolu č /1218/Pu/TAM/47/08 str. 4 z 4 Průměrné hodinové koncentrace CO 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 CO 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 Koncentrace (mg.m -3 ) Doba měření (hod.)

7 Příloha č. 4 k protokolu č /1218/Pu/TAM/47/08 str. 1 z 1 Koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP) Datum Doba odběru č. vzorku objem tlak teplota obsah (ng) koncentrace (ng/m 3 )* koncentrace (ng/m 3 )** (l) (hpa) ( o C) BaP BaP BaP :00-10: / ,6 20,3 < 30 < 0,05 < 0,05 Koncentrace benzenu Datum Doba odběru č. vzorku objem tlak teplota obsah (µg) koncentrace (µg/m 3 )* koncentrace (µg/m 3 )** (l) (hpa) ( o C) benzen benzen benzen :00-10: / ,6 20,3 0,112 1,2 1,3 * hodnoty za podmínek měření ** koncentrace za vztažných podmínek (20 o C, 101,325 kpa) Uvedené obsahy ve vzorcích jsou po odečtu obsahů v terénních slepých vzorcích.

ZPRÁVA K MĚŘENÍ imisí ve městě Turnov Malý Rohozec ve dnech

ZPRÁVA K MĚŘENÍ imisí ve městě Turnov Malý Rohozec ve dnech Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA Pracoviště č. 1 Hradec Králové, J. černého

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most 2018 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Vypracoval: Ing. Pavel Knedlík, v Ústí nad Labem,

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: KHS ZK se sídlem ve Zlíně 8.4. - 9.4.2011 13.4.2011 Mgr. Jiří Bílek

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Zpráva o měření ovzduší Řešitelé: EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská

Více

PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně

PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně Jan Sládeček, Lucie Kolářová, Václav Novák, Martin Beran, Hana Škáchová, Lea Paličková, Leona Vlasáková Kletečná 2016 PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně

Více

Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až

Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech 1. 12. až 7. 12. 2015 Datum: 10.03.2016 Pracoviště: Pobočka Plzeň - oddělení ochrany čistoty ovzduší Zpracoval: Ing. Fory, Ing. Hadinger, Ing. Hladík, Proškovec,

Více

Ing. Radek Píša, s.r.o.

Ing. Radek Píša, s.r.o. Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti životního prostředí Konečná 2770 530 02 Pardubice tel: 466 536 610 e-mail: info@radekpisa.cz Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina JMÉNO: Pavel Chaloupecký (Envitech Bohemia s.r.o.) chaloupecky@envitech-bohemia.cz AKCE: Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe DATUM:

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: Základní škola (dále jen ZŠ) Courieových Praha, nám. Courieových 886/2, Praha 1- Staré Město, půda Měření bylo provedeno

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Bucek s.r.o. Dr. Robert Skeřil

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Emisní přístup k ochraně ovzduší K zajištění přípustné úrovně znečišťování ovzduší byly stanoveny: Emisní limity

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. 092B/2013 Měření emisí tuhých znečišťujících látek z technologie pásového zavážení VP 3 na Závodě 12 - Vysoké pece společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (zdroj č. 233)

Více

PŘÍLOHA A POKUS O STANOVENÍ MÍRY OBTĚŽOVÁNÍ

PŘÍLOHA A POKUS O STANOVENÍ MÍRY OBTĚŽOVÁNÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ LÁTEK PŘISPÍVAJÍCÍCH KE ZMĚNĚ KLIMATU A PROGRAM K ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ DANÉHO ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO

Více

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Konference Lysá hora 120 let meteorologických měření a pozorování, 14. 15. 6. 2017 Vývoj

Více

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Jak to vlastně je.? Exponenciální nárůst počtu vozidel po roce 1989 Saturace komunikací v sídlech (tranzitní, obslužná a cílová doprava) až 80 tisíc vozidel/24

Více

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr.

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Zeleného 50, Brno

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Zeleného 50, Brno TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Zeleného 50, 616 00 Brno tel./fax: 541 241 939, mobil: 603 254 236, email: tesobrno@tesobrno.cz Člen Asociace

Více

Konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe VIII Plzeň

Konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe VIII Plzeň Konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe VIII Využití měřicího zařízení Airpointer při monitoringu ovzduší Jiří Huzlík Airpointer (Recordum, Rakousko) hmotnost přístroje cca 100 kg Airpointer

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov

Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: Město Krnov 14.11-22.11.2016 29.11.2016

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: Základní škola (dále jen ZŠ) Courieových Praha, náměstí Courieových 886/2, Praha 1 Staré Město, půda. Měření bylo provedeno

Více

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Přednáška ČMeS, ČHMÚ/pobočka Ostrava, 25. 9. 2017 Vývoj znečištění ovzduší v Beskydech

Více

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č.

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

Ing. Luboš Ditrich, Karel Tomášek Za TREPART, s.r.o. paní Ing. Nikola Mlkvíková Ovzduší ve vnitřním prostředí staveb a vnějším ovzduší,

Ing. Luboš Ditrich, Karel Tomášek Za TREPART, s.r.o. paní Ing. Nikola Mlkvíková Ovzduší ve vnitřním prostředí staveb a vnějším ovzduší, Ekologická laboratoř PEAL, s.r.o. U Vodojemu 15, Praha 4 142 00 Tel: 261 711 461 Zkušební laboratoř č. 1553 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Protokol č. 67/2017/01 : Měření ovzduší ve

Více

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/4848/2017/RS

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/4848/2017/RS TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/4848/2017/RS Příprava stavby plynových kotelen v Orlové Zadavatel: TZB Orlová s.r.o. Slezská 1288 735 14 Orlová

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ V KRAJI VYSOČINA

INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ V KRAJI VYSOČINA 215 až 216 INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ V KRAJI VYSOČINA ROČNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z MĚŘENÍ ROČNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z MĚŘENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina Realizátor

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Měření vlivu ovzduší na ostění tunelu a ocelové vnitřní vybavení. Ing. Jiří Svoboda & Bc. Michal Hnilička

Měření vlivu ovzduší na ostění tunelu a ocelové vnitřní vybavení. Ing. Jiří Svoboda & Bc. Michal Hnilička Měření vlivu ovzduší na ostění tunelu a ocelové vnitřní vybavení Ing. Jiří Svoboda & Bc. Michal Hnilička Obsah Úvod Účel měření Výběr lokality pro měření Tunel Horelica Měření ovzduší Interpretace naměřených

Více

Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší (ISIS)

Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší (ISIS) Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší (ISIS) Ochrana ovzduší ve státní správě VII 8. 10. listopadu 2011, Hustopeče Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Východiska

Více

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb. Seminář KONEKO 16. 1. 2018 Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb. Ing. Robert Kičmer oddělení spalovacích zdrojů a paliv odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah přednášky: Důvody

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP Mgr. Ing. Marek Martinec Emise x Imise Emise jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk,...),

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek v areálu a okolí lagun Ostramo Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 6.2.2018 16.2.2018 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

Novinky v legislativě

Novinky v legislativě Novinky v legislativě 1. Od roku 1989 do roku 2006 - Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v České republice 2. NV 429/2005 Sb. - Aktuální podzákonná norma 3. Výhled do budoucnosti 4. Direktivy

Více

Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO

Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO Jana Ostatnická Úsek ochrany čistoty ovzduší, Český hydrometeorologický ústav Praha Legislativa

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Leden 2003 POČASÍ TLAK TEPLOTA MIN.TEPLOTA MAX.TEPLOTA REL.VLHKOST SRÁŽKY PH SMĚR VĚTRU 1 jasno cm - 2 zataženo ,

Leden 2003 POČASÍ TLAK TEPLOTA MIN.TEPLOTA MAX.TEPLOTA REL.VLHKOST SRÁŽKY PH SMĚR VĚTRU 1 jasno cm - 2 zataženo , Leden 2003 POČASÍ TLAK MIN. MAX. REL.VLHKOST SRÁŽKY PH SMĚR VĚTRU 1 jasno 958-6 -17 0 65 20 cm - 2 zataženo 943 2-9 2,5 99 22 cm - 3 zataženo 944 3,2 2 6,5 100 10 cm - 4 oblačno 950-0,7-2,5 4,6 91 8 cm

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE Josef Keder ČHMÚ, Observatoř Tušimice, Tušimice 6, 432 01 Kadaň, e-mail: keder@chmi.cz Rozložení

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

2. V 9 odstavec 1 zní: (1) Hygienickým limitem chemické látky. prachu v pracovním ovzduší je přípustný expoziční

2. V 9 odstavec 1 zní: (1) Hygienickým limitem chemické látky. prachu v pracovním ovzduší je přípustný expoziční Strana 4250 Sbírka zákonů č. 246 / 2018 246 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

Více

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67 Ovzduší Údaje o znečištění ovzduší použité pro hodnocení vlivu na zdraví pocházejí z 15 pražských měřících stanic (provozovaných ČHMÚ, SZÚ a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n/l), na kterých jsou v

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Elektronická brožurka Městská část Praha 20 TopGis, s.r.o. Řešitelé:

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek kompostárna Slavičín Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: JOGA Luhačovice s.r.o. 5.9.2013 10.9.2013 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek v areálu a okolí lagun Ostramo Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 5.10.2018 31.10.2018 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

(opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň)

(opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň) (opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň) 23.-25.9.2008 Radostovice 2008 O výstavbě dálnice spojující Prahu se západní hranicí České republiky, označovanou nyní jako D 5, se uvažovalo

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě 40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Blanka Krejčí únor 2008 Jiří Raška na olympiádě v Grenoblu Otevření nové budovy pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Vpád vojsk armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 350000

Více

MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno , třída Berušky

MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno , třída Berušky MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno 22. 2. 2016, třída Berušky Měření vnitřního ovzduší v mateřské školce Vážka, Rybnická 45, Brno Nový Lískovec Studie znečištění vnitřního ovzduší ve školkách a jeho vliv na zdraví

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE IX. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra

Více

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno 24. 2. 2016, třída Krtečci Měření vnitřního ovzduší v mateřské školce Kamarád, Čtvrtě 3, Brno Nový Lískovec Studie znečištění vnitřního ovzduší ve školkách a jeho vliv na zdraví

Více

projektová, průzkumná a konzultační společnost

projektová, průzkumná a konzultační společnost projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz Obchvat města Kaplice 2. etapa,

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

Protokol o autorizovaném měření emisí

Protokol o autorizovaném měření emisí SÍDLO FIRMY Ledečská 3015 Halvíčkův Brod 580 01 tel.: 603216983 e-mail: naturchem@naturchem.cz SPECIALIZACE Autorizovaná měřící skupina oddělení emisí, imisí a fyzikálních faktorů. Znalec oboru chemie,

Více

Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší

Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší Státní zdravotní ústav Praha 10, Šrobárova 48 Ing. Věra Vrbíková RNDr. Bohumil Kotlík Iveta Laňková Program zkoušení způsobilosti laboratoří pro škodliviny

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 330/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 330/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích Ze dne 08.10.2012 Částka

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: ,    List č: 1. tel: 417 535 683, e-mail: port@port-teplice.cz, www.port-teplice.cz List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NOx č. 23/2013 Zákazník: XAVERgen, a.s. Farma Astra Žatec Na Astře 1472

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek v areálu a okolí lagun Ostramo Zadavatel: Měření: 6.4.2018 Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 16.4.2018 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

EMISE X IMISE. Emise = uvolňování polutantů do prostředí

EMISE X IMISE. Emise = uvolňování polutantů do prostředí EMISE X IMISE Emise = uvolňování polutantů do prostředí Imise = emise, které se dostaly do styku s životním prostředím; mohou se kumulovat vpůdě, vodě či organismech. V praxi jsou imisemi například těžké

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. 156/2018 Měření obsahu znečišťujících látek ve vzdušině při manipulaci s kaly z lagun Ostramo v lokalitě Ostrava Mariánské Hory Objednatel: Zhotovitel: Zdravotní ústav

Více

zdroj

zdroj Co je smogová situace? Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m

Více

Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..)

Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..) Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..) RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., MUDr. Helena Kazmarová, b.kotlik@szu.cz, SZÚ Praha Hodnocení kvality ovzduší (odhad

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval/a: Josef Novák, Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č. 1568 akreditovaná ČIA Zeleného 50, 616 00 Brno tel./fax: 541 241 939, mobil: 603 254 236, e-mail: tesobrno@tesobrno.cz

Více