Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø jn nšlo. Ti si pk dosytnosti žili ábvy pøi disiplíná jko od n pvèin, sllom n koštìti, pøíprv èrodìjno lktvr nbo vìštìní bdonosti. Potnli si i n skvìl smžnii. Nopk poèsí s ví nž vydøilo. èrvn. V tnto dn s všk mldí sièi msli rodìlit. Ti mldší spol s Èápty (pøíprvko) s pødvdli pøi Dìtskm dn n øišti, strší žái pk sotìžili v rámi k Globs p. Tm s nši strší žái roodnì ntrtili mi 60 úèstníky l rpbliky obsdili míst v stød strtovnío pol. Odmìno podìkováním lo són bylo spolèn opkání párkù sièárny, kd s dìti doèkly i sldk odmìny. Vlkým klmáním njn pro táborníky, l i vdoí lý orgnièní tm, byl inform, ž provoní dùvodù nmùž probìnot sièský tábor n Brnovì. Tto práv pøišl n èátk èrvn, tdy v dobì, kdy již nbylo orgniènì možn jistit jin dkvátní místo. tìžkým srdm msl lvní vdoí ltošní tábor po ti lt ršit. Všini všk pvnì vìøí dofjí, ž n trdii pøíští rok s nváží. Pvl Bnšová Dlší olký prvodj vyjd v prosini 0. Vš písmn podnìty pøíspìvky, povánky n k inform o jji prùbì jso vítány n obním úødì nbo n milov drs Pøíspìvky prosím síljt pokd možno v pliki Word. Možno tk doložit fotogrfi (pøikládjt vláš ). vydl ÚMÈ Opv - Pørovká, 95, 6. úødní odiny: útrý tlfon: mil: obs provl: dislv Vlík, Dv Závìšiký dsign typogrfi: Dv Závìšiký srpn 0, 0 výtiskù intrntov stránky: Vážní spolobèn, v tomto èísl Vám pødstvím progrm oslv olko posvíní, dál Vás stpitl MÈ Opv snámí s projdnávnými problmy, ktr øšili od posldnío vydání Zprvodj. trost ob odnotí èinnost stpitlstv v období 00 ž 0. N sv k Vás povo s svo èinností Vás snámí ájmov orgni sdržní nší ob. Z èinnosti stpitlstv Zstpitl mìstsk èásti n svý sdání projdnávli tyto álžitosti: - válili poskytntí pøíspìvkù ájmovým orgniím spolkùm n jji èinnost. Myslivkm sdržní Hoš t byl sváln pøíspìvk 0.000,- Kè. bor dobrovolný sièù.500,- Kè n èinnost s mládží n prái sotìžní držstv, n èinnost ásov jdnotky.000,- Kè. Tìlovýovn jdnotì 0.000,- Kè n èinnost držstv mžù Pro ob provlo wbdsign stdio srpn ,- n sotìž strší žákù. Klb stølby polní kš 5.600,- Kè n spoøádání mistrovství rpbliky n úèst n rprntèní sotìží. AVZO 8.500,- Kè n spoøádání sotìží v stølbì n trážnii. - Byl konèn oprv odníkù od stød ob smìrm n Pørov, k probìl dárnì v doodntm trmín. Pød konèným pøvtím oprvy byly odstrnìny všny ndosttky, n ktr obèn poornili. -.. kvìtn probìly volby do Evropsko prlmnt. - Zstpitl stnovili poèt stpitlù pro pøíští volbní období n poèt jdnáti stpitlù. - V lii U Vodojm pokrèovl rli proti áplvový optøní osním dlší obrbníkù. - Byl sválná ájn rli výstvby tobsový stávk n Pørovi rstr HEJA n dl ropoèt - smìr stød ob 9.896,- Kè smìr Pørov 6.5,- Kè. - Zstpitl sválili výstvb opìrn di n

2 dvdsign - prvodj str., 5. srpn 0 obním øišti n dl projkt. Probìlo výbìrov øíní, ktr pøi splnìní vš dný podmínk vysotìžil s njnižší no..6,- Kè firm to. Vlmi dùlžit bylo dodržní stnovno trmín dokonèní, vldm k ájní sotìží v kopn. - N žádost obènù o pøsntí kontjnrù n tøídìný odpd od vèrky pn Jdlièky od rstr U Blù bylo vybdováno stání pro tyto kontjnry prkovištì obnío øbitov. Vìøím, ž si obèn n toto nov místo vykno. - Upooròjm, ž sbìr nbpèno odpd probìn v mìsíi áøí. - Dn 5.dbn probìly oslvy osvoboní ob, obí prošl lmpiónový prùvod, pomník pdlý byl tìn pmátk nši spolobènù, ktøí položili život v prùbì obo svìtový válk oslvy byly konèny oòostrojm n obním øišti. - Zájmov orgni složky v nší obi pøiprvily v plynlm období tyto k pro vøjnost v nší obi. Nši sièi pøiprvili v kvìtn i pøs npøíò poèsí trdièní Pální èrodìjni, ávody v stølbì mlorážky tøíèlnný držstv spoøádn èlny AVZO TÈ ÈR mìly vlký ols, násldovl sotìž pro dìti v stølbì vdovky. Èlnov Tìlovýovn jdnoty spoøádli n obním øišti vlmi vydøný Dìtský dn. Jsm rádi, ž v nší obi jso ktivní složky, ktr pøiprvjí ábv pro všny obèny ob, ož jim m podìkovt. Progrm oslv olko posvíní 0 Pátk 5. áøí 6: odpoldní vèrní ábvn trk pro dìti i dospìl, kolotoè, stølni obot 6. áøí kolotoè, stølni, skákí nfkoví trk, po ov krovinky Progrm pro dìti rodiè 5:00-:00 - sotìžní odpoldn pro dìti, sotìž o ny, ponj písnièk, Crso ow - sotìž v pìv i pødns, sotìž v pøtování lnm, ldání pokldù, mlování n oblièj :00-8:00 - pøijl k nám irks - nèt s žonglovt s blónky, kžly, tlíøi n tyèi odit po lnì s pomoí instrktorù :00-0:00 - diskotk pro dìti mládž s sotìžmi Vèrní progrm 0:00-:0 - Boby Blkmn - živá db k tni i posl :0-:5 - obní oòostroj :00-:0 - sotìž v pøtování lnm ètyøèlnný držstv mžù i žn O bs piv strosty ob :00-:0 - sotìž Bobyo Krok pr tr ow s vylášním onìním vítìù :0-0:00 - nonstop diskotk DJ Mils - njžádnìjší èsk i rnièní ity k tni Ndìl. áøí Posvínská mš svtá v :0 od bd v kpli svtý Andìlù strážný složn posvínská mš svtá. Ktlm pøi tto mši bd Mgr. Mrk Vèrk, ján v frnosti Ostrv - vinov, rodák Štìpánkovi. Po slvnostní booslžbì bd žnání lb soli, tv. dožínky. Odpoldn v 5 od bdo nšpory svátostn požnání. :00-:00 - odpoldní vèrní ábvn trk pro dìti i dospìl,kolotoè, stølni, skákí nfkoví trk, po ov krovinky. Pondìlí 8. áøí trost dìtm - dopoldní kolotoè pro školní dìti. Zstpitl ob Vás i Vš osty n posvíní vo pøjí Vám pøíjmno ábv. Po lo dob oslv bd jištìno obèrstvní. bor dobrovolný sièù Jji první míst j nominovl do krjsko kol, ktr s konlo 5. èrvn v Novm Jièínì. Tm pk v dvojboji, štftì dvoji po tst požární všstrnnosti Dnkovi jn o fos tklo místìní n bdnì obsdil tk si npoplární, l pìkn. místo. Amál s døilo mlinko ví.místo v krjsk konkrni jí oprvd slšlo. Podìkování tk ptøí njn jdnotlivùm, l i všm osttním, ndìjným rprntntùm. rprntí nší vsni všk nùstli pod ni njmldší sièi, dìti v vìk od 5 do lt. Ti pødvdli všno, o s nèili n Fstivl pøíprvk v Štìpánkovií dn 5. èrvn. A ostd rèitì ndìlli. Náljí ni mži. V kvìtn s úèstnili Okrskov sotìž mžù žn v Štítinì. Zd dosáli n. místo. Tmìø prvidlnì kždý víknd s úèstòjí Opvsk ligy, kd bojjí prvidl s dlšími 5 držstvy okolní sborù v disiplínì požární útok. ig j momntálnì v plnm prod nši mži jso v prùbìžnm bodování n. místì, ož protím nmná postp do finál O. Pro široko vøjnost sièi spoøádli již trdièní Pální èrodìjni.. 5.

3 dvdsign - prvodj str.,. srpn 0 Posvínká mš svtá V ndìli.áøí 0 v.0 od bd v kpli svtý Andìlù strážný složn posvínská mš svtá. Ktlm pøi tto mši bd Mgr. Mrk Vèrk, ján v frnosti Ostrv - vinov, rodák Štìpánkovi. Po slvnostní booslžbì bd žnání lb soli, tv. dožínky. Odpoldn v 5 od bodo nšpory svátostn požnání. nk Kbánková Vážní spolobèn. bor dobrovolný sièù Jrní mìsí mìli solètí sièi opìt nbit ktivitmi. Jko kždý rok si njprv klidili v sièárnì prvili okolí. I dìti pøiložily rk k díl pomoly pøi rbání trávy tk n drá øištì. Plot dostl nový nátìr n ásovm voidl byly provdny nbytn oprvy úprvy intrir. V rámi vsni provdli sièi sbìr žlno šrot. Z èástky jo odvo bylo poøíno dlší vybvní pro prái s mládží. Jro j všk pro mld siè pødvším v nmní pøíprv, trninkù sotìží. prvními tplými dny skonèil fyiká pøíprv v tìloviènì došlo n prxi smotno. Dìtm èl són první sotìží dn 6. dbn v krásnm sportovním rál v Tìškovií. Po požárním útok štftì dvoji s mldší žái místili n km. místì, strší žái pk n 9. místì. Jrní kolo ry Plmn s tmìø ltnío poèsí sktènilo dn. kvìtn v Zltníká. Držstvo mldší žákù po soèt s body podimnío kol místilo n mo pìknm. místì. Mi stršími žáky mám dvì držstv, ktrá s v konkrni držstv místili n místì. Ví nž vornì rprntovli nši dorostni. Njprv s. kvìtn opìt úèstnili mmoriál Rostislv Tsø v Hlvnii. tos konènì nádrno poèsí byl tto sotìž smíšný tmù lvnì dobro provìrko jji pøiprvnosti. T pk úroèili 5. kvìtn pøi oksním kol dorost v Mlý Hoštií. míšn držstvo si k výsldkùm podimnío kol pøiètlo body požární útok, bì n 0m s pøkážkmi, štft x0m držlo si tk prvnství v sv ktgorii. Mi jdnotlivi stršío dorost s pøldm vítìil Dnil Vèlk, v ávìs ním pk Jn tnovský. Jdnotlivkynì stødnío dorost doslov pøválovl Amáli Žùrková. V obo ktgorií s tdy nnšli pømožitl ob nši rprntnti jso njlpšími v okrs. V øíjn 0 s sktèní volby do obnío stpitlstv. Dovolt mi, by s tro oldl n plynlá období od r. 00. Do volb v ro 00 s pøilásily tyto volbní strny: držní návislý kndidátù Komnistiká È Morvy (KÈM). V novì volnm stpitlstv byl voln strosto Miloslv Kostøib, místostrosto Ing. bomír Rbinský, stpitl: Ing. Ev Brlová, Mgr. Mrtin Škrobánková, pí. Kvìtoslv Hlšková, p. Josf Kbín, pí. Pvl tková, p. Jromír dláèk, p. dislv Vlík, p. Bronislv Ví p. Válv Žùrk. Administrtivní provni sl. Ktøin Ištvánková, od..00 Ing. i dláèková. Zstpitlstvo èlo vlmi mbiiónì. Obní úød byl oprvn od støy po sklp vètnì nový okn dvøí, vodoinstl, lktroinstl, novo topní, odiolování (podøání l bdovy). Místnosti pro Èsko pošt byly rkonstrovány, byl otovn vybvn ordin prktiko lkø s èkárno bbrirovým pøístpm. Z iniitivy obènù stpitl odlsovli oprv místní kpl. Uvolnìním finnèní èástky ropoèt ob sktènìním vøjn sbírky jištìn obním úødm byl pomoí obènù provdn gnrální oprv kpl. Tmìø vškr prá obèn firmy odprovli drm. Vybdováním novo vodovodnío øád n trážnii kopním vodárn do rodinný domù s odstrnily problmy s dodávko vody. Z povìøní stpitlstv jsm vstopil do..

4 dvdsign - prvodj str.,. srpn 0 Fotogrfi dìtsko dn.6.0 jdnání s mjitli pomkù stávjíío øištì s pomoí Mgistrát tttárnío mìst Opvy s pomky vykopily tím j obní øištì v mjtk mìst. Násldnì probìl oprv výstvb novo oploní øištì. Oprvo štn s pøístvbo døvìn bòky s lpšily podmínky v štná. Z roodntí stpitlstv s nov vybdovl kmnný sokl plot n øbitovì vètnì døvìn nástvby, nový kovový vrt, obnovil s lò pød øbitovm vybdovlo s nov prkovištì plo pro kontjnr. Zkopním skèk, køovinoø, trktork náødí si údržb lnì provádí ob sm. Zstpitl roodli o obnovní trdi: olk posvíní, oslv Osvoboní ob, Poování bsy, poøádání Dìtsko dn. Zvdli konání Obnío pls, Kprobrní, podpoøili konání Minárodnío šovo trnj sotìž sièský sborù O poár primátor mìst Opvy. Do volb pro volbní období s pøilásil jn KÈM v novì volnm stpitlstv: strost Miloslv Kostøib, místostrost Ing. bomír Rbinský, èlnov stpitlstv: Mgr. Mrtin Škrobánková, p. Josf Kbín, p. Válv Žùrk, p. Bronislv Ví, p. dislv Vlík, p. Tomáš Hèko, p. Jromír dláèk. Aministrtivní provni: sl. Ktøin Dobošová, od..009 sl. Jn Kostøibová. Zstpitl vstopili do novo volbnío období rkonstrkí stød ob. Nová lò, prkovištì, tobsová stávk, osvìtlní, oprv moštárny, odníky rkonstrk kšny dotvoøily rá stød ob. Rošíøilo s osvìtlní místní rols. N žádost sièù stpitl roodli vybdovt trninkovo drá obnío øištì. Z nmlý finnèní nákldù s provdl gnrální oprv kltrnío øíní. Provdl s nová fsád vètnì sokl, nový sptik, výmìn dvøí, topní, podlový krytin, pokrytí støy montáž klimti. Zstpitl vypomájí pøi prování dokmnt pro odknliování MÈ MÈ Komárov. Zstpitlstvo sválilo volnìní finnèní prostødkù n otovní kovno ábrdlí kpl vývìsní skøíòky. Vybdováním svìtlno øíní n køižovt silni Ostrvská Pørovká s výšil bpènost pøi výjd tto køižovtky. Odknliováním øbitov, oprvo márni èásti odník s lpšil vld øbitov. Do volb pro volbní období 0-0 s pøilásily volbní strny: olk oživní 0 Komnistiká strn È Morvy. Volby vyrál KÈM. Novì voln stpitlstvo provlo v tomto složní: strost Miloslv Kostøib, místostrost dislv Vlík, èlnov stpitlstv: Mgr. Mrtin Škrobánková, pí. Vronik Žùrková, Mgr. Josf Hrbin, p. Válv Žùrk, p. Bronislv Ví, p. Rdk Admèík, p. Jromír dláèk, p. Tomáš Hèko, p. Mrk tk, dministrtiní provni do..0 sl. Jn Kostøibová, od..0 sl. i Židková, Di. Vldm k tom, ž tttární mìsto Opv nvolnilo žádn finn n invstièní k, v tomto volbním období msli stpitl vážit vyžití finnèní prostødkù MÈ. Položním sfltovo kobr n l. Pørovká od køižovtky s l. Ostrvská ž po Hostin Bly s odsttnì lpšil prùjd obí. N nákldy ob byl vyfrován položn nový..

5 dvdsign - prvodj str., 5. srpn 0 V návnosti n intnivnìní prá s mládží byl tktž vytvoøn držb s týmm Pst Polomi, ktrá vnikl úèlm spolprá s mládžníky výsldkm j spolèn mžstvo strší žákù, ktr bd rprntovt jk solký tk i polomský mládžniký fotbl. Dùvodm vnik již miòovn držby s Psto Polomi, j stál vìtší úbytk mládžníkù v dn vìkov ktgorii to ntí fotblov klby k vrintì spojovní. trší žái bdo tdy v ndájíí sónì rát pod lvièko Pst Polomi, ovšm trninky i mistrovská tkání s bdo kont støídvì v ý í Pst Polomi. TJ si volily nový výbor Dn. dbn 0 probìl volbní vlná romd, n ktr byl voln nový výbor TJ. Výbor posl i pødsd místopødsd byl voln v složní: Pødsd: káš n Místopødsd: káš Dnr Èlnov výbor: Josf Doboš ml., káš Grf, Romn Všíèk, Romn Novák, Ptr Kbín, Ondøj Vl, Ptr Orišèík. Po volní novo výbor, byl do fnk èstno pødsdy TJ voln jjí dlooltý pødsd pn Miroslv tk. Z poi novì volno pødsdy m násldnì káš n podìkovl vlmi obìtvo prái rovoj solko fotbl. Dìtský dn v ý í V ndìli poøádl TJ již trdièní dìtský dn. Pro dìti byl pøiprvn botý progrm dovdnostní sotìží tktž byl pøiprvn nmnì trktivní doprovodný progrm, kdy si dìti njnom ty njmnší moly žít vodnío fotbálk, nfkovío rd, projížïky n poníí, káky vièní poslšnosti psù, prolídky ávodní modlù t nbo tnènío progrm. Dìtský dn nvštívilo bmál dìtí v doprovod svý rodièù, ož nmnlo plnìný rál obnío øištì, kd s dìtský dn konl. Po skonèní dovdnostní sotìží bylo pøiprvno pro dìti i dospìl trdièní kolo štìstí s botým výbìrm n. Clý výtìžk dìtsko dn vìnj Tìlovýovná jdnot n rovoj mládžniko fotbl v ý í. Clý výbor Tìlovýovn jdnoty by toto sto rád podìkovl všm, ktøí s podílli n spolpoødtlství dìtsko dn to RPŠ, DH, VAZARM stpitlùm mìstsk èásti v èl s pnm strosto, ktøí odsolsili ropoèt finnèní podpor pro dìtský dn. Dìkjm! sfltový kobr n l. U Kšny. Pøístvbo skld sièárny ískl ob prostory pro skldnìní strojù náødí. Pøvážno vìtšin prí n pøístvbì provdli dùodi vydtn pomoi místní složk. Zstpitl odsolsili i lkovo oprv sièsk brojni, tj. výmìn okn, dvøí, oprv fsády knli. Probìl rkonstrk odníkù (výmìn dlžby, obrbníkù) n l. Pørovká v úsí kpl obod kšn p. Kbi. Byl oprvn podstv pomník pdlý. Z dùvodù bpènosti stpitl odsolsili výstvb opìrn di n obním øišti vètnì prkovištì. N ákldì žádosti obènù byly vybdovány tobsov stávky n Pørovi rstr Hj. Zstpitl obèn øšili jdn njdùlžitìjší problmù v obi, to jižnísvrní obvt, silni /II Opv Komárov. Obní úød MÈ vylásil k tomto problm místní rfrndm, ktro s úèstnilo jn 6% obènù. Z povìøní stpitlstv jsm nl provt posdk ydrologiký pomìrù pro svrní obvt, ktrý j pro dný problm pro ob pøínivìjší. Obní úød nl mìøit pomky pro rošíøní obnío øištì, vètnì rèní výkpní n pomkù. Zstpitl kždoroènì svlovli výši finnèní poždvkù složk, klbù sdržní n jji èinnost. Finnèní pomo složkám, klbùm sdržním MÈ lt 00-0 TJ bor dobrovolný sièù Myslivk sdržní Hoš t Klb polní kš AVZO TÈ ÈR ZO kál (bývlý vrm) Klb dùodù v rdkáøù (konèil èinnost) Krožk trristù (005-00) ZŠ MŠ 80 Kè Kè 000 Kè Kè 000 Kè 000 Kè 000 Kè 660 Kè 9 86 Kè Poždvky jk finnèní, tk mtriálov pro ZŠ MŠ stpitl vždy pødòostòovli. Do výš vdný èástk nní poètno vlžování údržb øištì, oprv bdov, nákp strojù pod. Toto j rbý výèt kí v plynlý volbní období (00-0), ktrými s bývli stpitl MÈ Opv. Nìktr body volbní progrmù s nrliovly, n všk dùvodù nájm stpitlù, l vìtšino dùvodù finnèní, lgisltivní pod.. 5.

6 dvdsign - prvodj str 6.,. srpn 0 Vážní spolobèn. Vldm k tom, ž jsm s roodl nkndidovt do dlšío volbnío období, rád by podìkovl Vám obènùm, složkám, ktøí s mno v plynlý volbní období spolprovli byli ootni s podílt n životì v obi. Zvláštì by tìl podìkovt všm stpitlùm, ktøí mi pomáli pøi roodování rlii dný úkolù v období lt Novm stpitlstv pøji odnì úspìù v prái pro obèny rovoj nší ob. Miloslv Kostøib Z sttistiky V ro 0 s stv obyvtl nší mìstsk èásti nmìnil, od èátk do kon rok jsm mìli obyvtl. Nrodilo s dìtí, tøi dìvèt klkù. V prùbì rok mølo šst obènù. Mi námi žij i spost sniorù. Ctìli byom jim toto sto poblopøát. tos s dožij 80 lt sdm obènù, 8 lt - 5, 8 lt -, 8 lt -, 8 lt -, 85 lt -, 86 lt -, 8 lt -, 89 lt -, 90 lt -, 9 lt -, 9 lt náš njstrší obèn s dožij 9 lt. Mžstvo ý ù pro novo són doná rèitý ráèský mìn, ovšm kádr s vø ž tìsnì pød èátkm sóny trnr Jromír Cml protím n spklovt o konèn podobì novo kádr, ktrý si stnovil jsný íl to okmžitý návrt do okrsnío pøbor. Podl slov pødsdy klb káš n j dloodobým ílm ý ù v mžsk ktgorii pødvším stbili ráèsko kádr v období násldjíí lt postp do I. B. tøídy dál pk intnivní prá s mládží, ktrá by dokál do bdon vyovt nov tváø solko fotbl. I proto v ý í vniklo nov mžstvo mini-žákù pod vdním Romn Novák, jnž v soèsnosti rgistrj ž jdn dsítk tì njmldší fotblistù stál probíá nábor. Vážní rodiè, v pøípdì, ž rgistrjt svo dítìt ájm o fotbl nbo byst rádi, by s Vš dítì vìnovlo sport, mùžt kontktovt pødsd klb káš n 9 66 nbo trnr mini-žákù Romn Novák Ti Vám vlmi rádi, odpoví Vš doty, popøípdì sdìlí inform k trninkovm plán mini-žákù n ltošní són. pot násldovl jrní posil FC Opv Ptrik Knopp s dsti pøsnými ásy. Konèná tblk strší žákù + sk. B són 0/0 Rk. Tým. Bdišov n/b. Ml Hošti. Mlè. 5. Brmovi 6. Bøová. Zltníky 8. Vlk Hrlti kór 9 : 69 : 55 : 0 56 : 55 : 6 : 6 5 : 56 0 : 66 Body Tblk stølù strší žákù TJ són 0/0. Tomáš Krk. Ptrik Knopp. Ptrik Fridl.-. Robin Èp, Mttw Hmlíèk, Tomáš Mk, Tomáš Všk, Jiøí kpin, Dnil Dboviký, Mil Fridl, Trk ová, Jn r, Jiøí r, Ondøj Žídk. trší žái v sotìžním roèník 0/0 brli vlmi pìkn ètvrt místo Momntky ob, foto Dvid Závìšiký trší žái v sónì 0/0 odráli lkm sotìžní tkání s lkovým poètm bodù s místili n vlmi pìknm ètvrtm místì. trší žái trpìli njvyšší pror n øišti Bdišov n. Bdišovko (9:) njvyšší výr nši žái nmnli v posldním domáím tkání nd Bøovo (:). V sónì s v tým objvilo lkm 0 ráèù too nd s ji pslo do tblky stølù, pøièmž nšim njlpším stølm s stl Tomáš Krk s ásy do sítì sopøù. N drm místì o 6..

7 dvdsign - prvodj str.,. srpn 0 Fotblový oddíl TJ olký fotbl i pøs bodovì vlmi vydøn jro sóny 0/0 nkon sstopil do nižší sotìž, v ndájíím sotìžním roèník bd rát III. tøíd. Jrní body v sotìži k tížn árnì nvdly nši fotblist, l i fnoši s tk moo v ltošním roèník tìšit nd n dvì vlká drby to s lky TJ Komárov TJ Nov dli. V III. tøídì skpiny B nás èká n podim lkm tkání són èíná v víkndový dn odrjí sv první tkání v domáím prostødí s Vítkovm B. tní pøíprv nši mžù èl. èrvn ráèi bdo bsolvovt pødvším fyiko pøíprv støídvì v posilovnì n øišti. U tým ùstává trnrsk do Jromír Cml Romn Všíèk. Konèná tblk okrsnío pøbor sotìžní roèník 0/0 Rk. Tým. Žimrovi. tìboøi. P. Polom B. Jkrtovi 5. itltovi 6. Hrd n. Mor.. køipov 8. Vøsin 9. M. Hošti A. D. Bnšov B. Kobøi B. Hnìvoši... lžovi A kór 0:5 85: 9: 8:6 5:50 8:5 5:58 5:50 5:5 50:5 : 8:6 8:0 :6 Body Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Zimní mìsí, kdy vndlov lodìji pstošili rál stølni, jk jsm informovli vøjnost, pøiprvily pro èlny nší orgni ød úkolù brigádniký kí, by stølni byl opìt provosopná bpèná. Byl provdn lkový úklid, oprvy ponièno øíní vybvní. Božl nmol být npøíkld oprvn stø pøírènío skld, protož plovo krytin, mèno v tomto skld, lodìji stèili krást jštì pød jjí instli. Pøs vdn problmy s povdlo rál stølni vst do poøádk tk, by són mol vès èít. tølko són jsm ájili 6. dbn již 9. roèníkm stølk sotìž mlorážky o Poár osvoboní ý ù. Z úèsti stølù s sotìžilo v dvo ktgorií. vlmi kvlitními výkony s n první míst v ktgorii sniorù místili Kyèrk (9), Albrt (86) Hrbáè (8), všini KK Hlèín, v ktgorii osttní vítìit Kryštof (86) KK Ostroj Opv. Z místní stølù byl njlpší Bøtislv Jnošk nástølm 0 bodù. Zøíním vdovkov stølni pøi dìtskm dni, ktrý s konl n místním øišti, jsm s tímto podílli n botm progrm. Zájm o stølb lková úèst byl vlmi slšná. Dlším splnìným bodm plán èinnosti bylo spoøádání stølk sotìž mlorážky pro vøjnost.. èrvn s sotìž tøíèlnný držstv sstvný náodnì místní orgnií, li nbo jiný sskpní úèstnilo lkm 9 držstv. Z vítìství s rdovlo držstvo jniorù AVZO v složní TJ jro 0/0..

8 dvdsign - prvodj str 8., 9. srpn 0 Brd Tomáš, Nlšovský Pvl Vvrèk Dvid, n drm místì skonèilo držstvo kšistù v složní Kbs Oldøi, Kbsová bin Volný Rdolf, tøtí pøíèk obsdilo držstvo dùodù AVZO v složní Bøtislv Jnošk, Mrtínk Bøtislv Dnr Rird. v skøíò místìn Obnío úød, kd jso rovnìž vdny výsldky sotìží botá fotogrfiká dokmnt. bin Kbsová Tož dn dopoldn probìl stølký dn pro dìti mládž. Úèstníi si støílli vdov pšky, ti njmnší n sklopn trè, strší si pk sotìžili v stølbì do trèù. Všny dìti byly odmìnìny sldkými dárky obèrstvním. Podìkování ptøí vdní mìstsk èásti, ktr n všny výš vdn k pøispìlo finnèní èástko n mtriální bpèní. Vškrá èinnost nší orgni j propgován Myslivk držní Hoš t K koni bøn skonèil jdn myslivký rok èl dlší ldisk plánování ov lov vìø. npøíkld noèním lídáním orožný plodin, odlovm nbo plšním èrn vìø. Nní v jji silá bránit škodám úplnì. tošní im nbyl pøíliš tá nnl tk n vìøi mnoo škod. N jø j jdno mno povinností kždo mysliv vyèistit øádnì vydsinfikovt krml pro spárkto ásypy pro drobno vìø, do ktrý jim lo im nosili krmní, by vìø nstrádl. Bylo potøb odstrnit bytky krmní krml i jji okolí vydsinfikovt, by s o njví milo šíøní pritù. Bìm mìsí èrvn pomoli myslivi Zmìdìlsk.s. Opv-Kylšovi s odplvlním øpy krovky. Clkm bylo odprováno 5 brigádniký odin, ktr byly nárdo škod pùsobný v ro 0 vìøí n mìdìlský kltrá. Tìmto škodám s myslivi snží ktivnì bránit, Ndál tk probíá pè o olnìn rmíky, sty m n ploá tttárnío mìst Opvy, ktr byly osovány bìm minlý lt. Tyto již tï složí jko krytin pro drobno vìø ptáky, rokvtl rostliny si njd spost motýlù vèl. Ploy složí tk pro držování vláy, ktro mí v období s volòovt pìt do krjiny. V nposldní ødì tváøí rá krjiny. V spojitosti s problmtiko kolm tìto plo probíjí ktivní jdnání s živtli okolní polí tk, by jim vytvoøn rmíky o njmnì bránily v ospodøní n mìdìlský ploá. Vìøím, ž dojd k sodì všini obèn bdo mít rdost dlšío ks pøírody plno život. Bd tk ví pøílžitostí volnì v pøírodì opìt potkt dìtm kát jí, bžnt, koroptv, nslot ptèím pìv, ktro j èím dál mnì nbo s rdovt brvný rostlin motýlù. V srpn j njvyšší ès èít s opìt pøiprvovt n imní mìsí. J potøb nkopit skldnit krmivo pro vìø. Npøíkld pøikrmování drobn prnt vìø (bžnt) èíná nd po žní. Konm èrvn s tk dál jdn výnmná dálost, n ktro jso èlnov sdržní ptøiènì rdí. N Národní myslivký slvnost, konný n ámk Ord Hlbok nd Vltvo, byli onìni nši èlnov pánov Josf Vìnts st. Jiøí Kšpárk rko vrolný pødstvitlù Èskomorvsk myslivk jdnoty pøvli složilí myslivi vynmnání v podobì èstno èlnství ÈMMJ. Pn Tomáši Vškovi bd toto onìní pødáno v njbližší dobì, nbo s nmol pødávání v Hlbok nd Vltvo ùèstnist. Jd o njvyšší onìní, ktro s mùž myslivi dostt j náním loživotní pøíkldno prái v pèi o vìø pøírod. Grtljm složilým èlnùm, ktøí jso i v svm vìk stál ktivní jso pøíkldm osttním èlnùm sdržní M Hoš t 8. 9.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen.

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen. PROSINEC èíslo 12 Nezmìstnnost v Morvské Tøebové poprvé pod deset procent Mír nezmìstnnosti v Morvské Tøebové klesl pod deset procent, dosáhl tk nejnižší úrovnì od roku 2004, kdy tkovl hrnici 17 %. Nejnovìjší

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list ÈERVENEC 2006 èíslo 7 IV. roèník Mgnetický kopec skuteènost, nebo klm? O mgnetický kopec v Morvské Tøebové je poslední dobou nebývlý zájem. Stl se èstým témtem èsopisù i diskuzí n internetu. Do kopce tu

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015 Zápis č. 4/15 z jdnání kntrlníh výbru ZO knanéh dn 20.4.2015 Přítmni: Jiří Kaňk Magda Otčnáškvá Marcl Bdnář Ing. Ludmila Baranvá Ing.Jan Krupa Mgr.Milan Stypka Jdnání zapčal v 16:05 hd. Žádný s člnů KV

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA SPORTEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Přijli jste pozvání do Hustopečí jeho blízkého okolí, čeká n Vás ktivní pobyt v okrjové části Ždánického les,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ Čská vědckotchnická vodohospodářská spolčnost, z. s. CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ METODY JEJICH ODVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ V PRAXI Prh 29. září 2015 Obsh doprovodných mtriálů: Rozvodnic

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více