Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø jn nšlo. Ti si pk dosytnosti žili ábvy pøi disiplíná jko od n pvèin, sllom n koštìti, pøíprv èrodìjno lktvr nbo vìštìní bdonosti. Potnli si i n skvìl smžnii. Nopk poèsí s ví nž vydøilo. èrvn. V tnto dn s všk mldí sièi msli rodìlit. Ti mldší spol s Èápty (pøíprvko) s pødvdli pøi Dìtskm dn n øišti, strší žái pk sotìžili v rámi k Globs p. Tm s nši strší žái roodnì ntrtili mi 60 úèstníky l rpbliky obsdili míst v stød strtovnío pol. Odmìno podìkováním lo són bylo spolèn opkání párkù sièárny, kd s dìti doèkly i sldk odmìny. Vlkým klmáním njn pro táborníky, l i vdoí lý orgnièní tm, byl inform, ž provoní dùvodù nmùž probìnot sièský tábor n Brnovì. Tto práv pøišl n èátk èrvn, tdy v dobì, kdy již nbylo orgniènì možn jistit jin dkvátní místo. tìžkým srdm msl lvní vdoí ltošní tábor po ti lt ršit. Všini všk pvnì vìøí dofjí, ž n trdii pøíští rok s nváží. Pvl Bnšová Dlší olký prvodj vyjd v prosini 0. Vš písmn podnìty pøíspìvky, povánky n k inform o jji prùbì jso vítány n obním úødì nbo n milov drs Pøíspìvky prosím síljt pokd možno v pliki Word. Možno tk doložit fotogrfi (pøikládjt vláš ). vydl ÚMÈ Opv - Pørovká, 95, 6. úødní odiny: útrý tlfon: mil: obs provl: dislv Vlík, Dv Závìšiký dsign typogrfi: Dv Závìšiký srpn 0, 0 výtiskù intrntov stránky: Vážní spolobèn, v tomto èísl Vám pødstvím progrm oslv olko posvíní, dál Vás stpitl MÈ Opv snámí s projdnávnými problmy, ktr øšili od posldnío vydání Zprvodj. trost ob odnotí èinnost stpitlstv v období 00 ž 0. N sv k Vás povo s svo èinností Vás snámí ájmov orgni sdržní nší ob. Z èinnosti stpitlstv Zstpitl mìstsk èásti n svý sdání projdnávli tyto álžitosti: - válili poskytntí pøíspìvkù ájmovým orgniím spolkùm n jji èinnost. Myslivkm sdržní Hoš t byl sváln pøíspìvk 0.000,- Kè. bor dobrovolný sièù.500,- Kè n èinnost s mládží n prái sotìžní držstv, n èinnost ásov jdnotky.000,- Kè. Tìlovýovn jdnotì 0.000,- Kè n èinnost držstv mžù Pro ob provlo wbdsign stdio srpn ,- n sotìž strší žákù. Klb stølby polní kš 5.600,- Kè n spoøádání mistrovství rpbliky n úèst n rprntèní sotìží. AVZO 8.500,- Kè n spoøádání sotìží v stølbì n trážnii. - Byl konèn oprv odníkù od stød ob smìrm n Pørov, k probìl dárnì v doodntm trmín. Pød konèným pøvtím oprvy byly odstrnìny všny ndosttky, n ktr obèn poornili. -.. kvìtn probìly volby do Evropsko prlmnt. - Zstpitl stnovili poèt stpitlù pro pøíští volbní období n poèt jdnáti stpitlù. - V lii U Vodojm pokrèovl rli proti áplvový optøní osním dlší obrbníkù. - Byl sválná ájn rli výstvby tobsový stávk n Pørovi rstr HEJA n dl ropoèt - smìr stød ob 9.896,- Kè smìr Pørov 6.5,- Kè. - Zstpitl sválili výstvb opìrn di n

2 dvdsign - prvodj str., 5. srpn 0 obním øišti n dl projkt. Probìlo výbìrov øíní, ktr pøi splnìní vš dný podmínk vysotìžil s njnižší no..6,- Kè firm to. Vlmi dùlžit bylo dodržní stnovno trmín dokonèní, vldm k ájní sotìží v kopn. - N žádost obènù o pøsntí kontjnrù n tøídìný odpd od vèrky pn Jdlièky od rstr U Blù bylo vybdováno stání pro tyto kontjnry prkovištì obnío øbitov. Vìøím, ž si obèn n toto nov místo vykno. - Upooròjm, ž sbìr nbpèno odpd probìn v mìsíi áøí. - Dn 5.dbn probìly oslvy osvoboní ob, obí prošl lmpiónový prùvod, pomník pdlý byl tìn pmátk nši spolobènù, ktøí položili život v prùbì obo svìtový válk oslvy byly konèny oòostrojm n obním øišti. - Zájmov orgni složky v nší obi pøiprvily v plynlm období tyto k pro vøjnost v nší obi. Nši sièi pøiprvili v kvìtn i pøs npøíò poèsí trdièní Pální èrodìjni, ávody v stølbì mlorážky tøíèlnný držstv spoøádn èlny AVZO TÈ ÈR mìly vlký ols, násldovl sotìž pro dìti v stølbì vdovky. Èlnov Tìlovýovn jdnoty spoøádli n obním øišti vlmi vydøný Dìtský dn. Jsm rádi, ž v nší obi jso ktivní složky, ktr pøiprvjí ábv pro všny obèny ob, ož jim m podìkovt. Progrm oslv olko posvíní 0 Pátk 5. áøí 6: odpoldní vèrní ábvn trk pro dìti i dospìl, kolotoè, stølni obot 6. áøí kolotoè, stølni, skákí nfkoví trk, po ov krovinky Progrm pro dìti rodiè 5:00-:00 - sotìžní odpoldn pro dìti, sotìž o ny, ponj písnièk, Crso ow - sotìž v pìv i pødns, sotìž v pøtování lnm, ldání pokldù, mlování n oblièj :00-8:00 - pøijl k nám irks - nèt s žonglovt s blónky, kžly, tlíøi n tyèi odit po lnì s pomoí instrktorù :00-0:00 - diskotk pro dìti mládž s sotìžmi Vèrní progrm 0:00-:0 - Boby Blkmn - živá db k tni i posl :0-:5 - obní oòostroj :00-:0 - sotìž v pøtování lnm ètyøèlnný držstv mžù i žn O bs piv strosty ob :00-:0 - sotìž Bobyo Krok pr tr ow s vylášním onìním vítìù :0-0:00 - nonstop diskotk DJ Mils - njžádnìjší èsk i rnièní ity k tni Ndìl. áøí Posvínská mš svtá v :0 od bd v kpli svtý Andìlù strážný složn posvínská mš svtá. Ktlm pøi tto mši bd Mgr. Mrk Vèrk, ján v frnosti Ostrv - vinov, rodák Štìpánkovi. Po slvnostní booslžbì bd žnání lb soli, tv. dožínky. Odpoldn v 5 od bdo nšpory svátostn požnání. :00-:00 - odpoldní vèrní ábvn trk pro dìti i dospìl,kolotoè, stølni, skákí nfkoví trk, po ov krovinky. Pondìlí 8. áøí trost dìtm - dopoldní kolotoè pro školní dìti. Zstpitl ob Vás i Vš osty n posvíní vo pøjí Vám pøíjmno ábv. Po lo dob oslv bd jištìno obèrstvní. bor dobrovolný sièù Jji první míst j nominovl do krjsko kol, ktr s konlo 5. èrvn v Novm Jièínì. Tm pk v dvojboji, štftì dvoji po tst požární všstrnnosti Dnkovi jn o fos tklo místìní n bdnì obsdil tk si npoplární, l pìkn. místo. Amál s døilo mlinko ví.místo v krjsk konkrni jí oprvd slšlo. Podìkování tk ptøí njn jdnotlivùm, l i všm osttním, ndìjným rprntntùm. rprntí nší vsni všk nùstli pod ni njmldší sièi, dìti v vìk od 5 do lt. Ti pødvdli všno, o s nèili n Fstivl pøíprvk v Štìpánkovií dn 5. èrvn. A ostd rèitì ndìlli. Náljí ni mži. V kvìtn s úèstnili Okrskov sotìž mžù žn v Štítinì. Zd dosáli n. místo. Tmìø prvidlnì kždý víknd s úèstòjí Opvsk ligy, kd bojjí prvidl s dlšími 5 držstvy okolní sborù v disiplínì požární útok. ig j momntálnì v plnm prod nši mži jso v prùbìžnm bodování n. místì, ož protím nmná postp do finál O. Pro široko vøjnost sièi spoøádli již trdièní Pální èrodìjni.. 5.

3 dvdsign - prvodj str.,. srpn 0 Posvínká mš svtá V ndìli.áøí 0 v.0 od bd v kpli svtý Andìlù strážný složn posvínská mš svtá. Ktlm pøi tto mši bd Mgr. Mrk Vèrk, ján v frnosti Ostrv - vinov, rodák Štìpánkovi. Po slvnostní booslžbì bd žnání lb soli, tv. dožínky. Odpoldn v 5 od bodo nšpory svátostn požnání. nk Kbánková Vážní spolobèn. bor dobrovolný sièù Jrní mìsí mìli solètí sièi opìt nbit ktivitmi. Jko kždý rok si njprv klidili v sièárnì prvili okolí. I dìti pøiložily rk k díl pomoly pøi rbání trávy tk n drá øištì. Plot dostl nový nátìr n ásovm voidl byly provdny nbytn oprvy úprvy intrir. V rámi vsni provdli sièi sbìr žlno šrot. Z èástky jo odvo bylo poøíno dlší vybvní pro prái s mládží. Jro j všk pro mld siè pødvším v nmní pøíprv, trninkù sotìží. prvními tplými dny skonèil fyiká pøíprv v tìloviènì došlo n prxi smotno. Dìtm èl són první sotìží dn 6. dbn v krásnm sportovním rál v Tìškovií. Po požárním útok štftì dvoji s mldší žái místili n km. místì, strší žái pk n 9. místì. Jrní kolo ry Plmn s tmìø ltnío poèsí sktènilo dn. kvìtn v Zltníká. Držstvo mldší žákù po soèt s body podimnío kol místilo n mo pìknm. místì. Mi stršími žáky mám dvì držstv, ktrá s v konkrni držstv místili n místì. Ví nž vornì rprntovli nši dorostni. Njprv s. kvìtn opìt úèstnili mmoriál Rostislv Tsø v Hlvnii. tos konènì nádrno poèsí byl tto sotìž smíšný tmù lvnì dobro provìrko jji pøiprvnosti. T pk úroèili 5. kvìtn pøi oksním kol dorost v Mlý Hoštií. míšn držstvo si k výsldkùm podimnío kol pøiètlo body požární útok, bì n 0m s pøkážkmi, štft x0m držlo si tk prvnství v sv ktgorii. Mi jdnotlivi stršío dorost s pøldm vítìil Dnil Vèlk, v ávìs ním pk Jn tnovský. Jdnotlivkynì stødnío dorost doslov pøválovl Amáli Žùrková. V obo ktgorií s tdy nnšli pømožitl ob nši rprntnti jso njlpšími v okrs. V øíjn 0 s sktèní volby do obnío stpitlstv. Dovolt mi, by s tro oldl n plynlá období od r. 00. Do volb v ro 00 s pøilásily tyto volbní strny: držní návislý kndidátù Komnistiká È Morvy (KÈM). V novì volnm stpitlstv byl voln strosto Miloslv Kostøib, místostrosto Ing. bomír Rbinský, stpitl: Ing. Ev Brlová, Mgr. Mrtin Škrobánková, pí. Kvìtoslv Hlšková, p. Josf Kbín, pí. Pvl tková, p. Jromír dláèk, p. dislv Vlík, p. Bronislv Ví p. Válv Žùrk. Administrtivní provni sl. Ktøin Ištvánková, od..00 Ing. i dláèková. Zstpitlstvo èlo vlmi mbiiónì. Obní úød byl oprvn od støy po sklp vètnì nový okn dvøí, vodoinstl, lktroinstl, novo topní, odiolování (podøání l bdovy). Místnosti pro Èsko pošt byly rkonstrovány, byl otovn vybvn ordin prktiko lkø s èkárno bbrirovým pøístpm. Z iniitivy obènù stpitl odlsovli oprv místní kpl. Uvolnìním finnèní èástky ropoèt ob sktènìním vøjn sbírky jištìn obním úødm byl pomoí obènù provdn gnrální oprv kpl. Tmìø vškr prá obèn firmy odprovli drm. Vybdováním novo vodovodnío øád n trážnii kopním vodárn do rodinný domù s odstrnily problmy s dodávko vody. Z povìøní stpitlstv jsm vstopil do..

4 dvdsign - prvodj str.,. srpn 0 Fotogrfi dìtsko dn.6.0 jdnání s mjitli pomkù stávjíío øištì s pomoí Mgistrát tttárnío mìst Opvy s pomky vykopily tím j obní øištì v mjtk mìst. Násldnì probìl oprv výstvb novo oploní øištì. Oprvo štn s pøístvbo døvìn bòky s lpšily podmínky v štná. Z roodntí stpitlstv s nov vybdovl kmnný sokl plot n øbitovì vètnì døvìn nástvby, nový kovový vrt, obnovil s lò pød øbitovm vybdovlo s nov prkovištì plo pro kontjnr. Zkopním skèk, køovinoø, trktork náødí si údržb lnì provádí ob sm. Zstpitl roodli o obnovní trdi: olk posvíní, oslv Osvoboní ob, Poování bsy, poøádání Dìtsko dn. Zvdli konání Obnío pls, Kprobrní, podpoøili konání Minárodnío šovo trnj sotìž sièský sborù O poár primátor mìst Opvy. Do volb pro volbní období s pøilásil jn KÈM v novì volnm stpitlstv: strost Miloslv Kostøib, místostrost Ing. bomír Rbinský, èlnov stpitlstv: Mgr. Mrtin Škrobánková, p. Josf Kbín, p. Válv Žùrk, p. Bronislv Ví, p. dislv Vlík, p. Tomáš Hèko, p. Jromír dláèk. Aministrtivní provni: sl. Ktøin Dobošová, od..009 sl. Jn Kostøibová. Zstpitl vstopili do novo volbnío období rkonstrkí stød ob. Nová lò, prkovištì, tobsová stávk, osvìtlní, oprv moštárny, odníky rkonstrk kšny dotvoøily rá stød ob. Rošíøilo s osvìtlní místní rols. N žádost sièù stpitl roodli vybdovt trninkovo drá obnío øištì. Z nmlý finnèní nákldù s provdl gnrální oprv kltrnío øíní. Provdl s nová fsád vètnì sokl, nový sptik, výmìn dvøí, topní, podlový krytin, pokrytí støy montáž klimti. Zstpitl vypomájí pøi prování dokmnt pro odknliování MÈ MÈ Komárov. Zstpitlstvo sválilo volnìní finnèní prostødkù n otovní kovno ábrdlí kpl vývìsní skøíòky. Vybdováním svìtlno øíní n køižovt silni Ostrvská Pørovká s výšil bpènost pøi výjd tto køižovtky. Odknliováním øbitov, oprvo márni èásti odník s lpšil vld øbitov. Do volb pro volbní období 0-0 s pøilásily volbní strny: olk oživní 0 Komnistiká strn È Morvy. Volby vyrál KÈM. Novì voln stpitlstvo provlo v tomto složní: strost Miloslv Kostøib, místostrost dislv Vlík, èlnov stpitlstv: Mgr. Mrtin Škrobánková, pí. Vronik Žùrková, Mgr. Josf Hrbin, p. Válv Žùrk, p. Bronislv Ví, p. Rdk Admèík, p. Jromír dláèk, p. Tomáš Hèko, p. Mrk tk, dministrtiní provni do..0 sl. Jn Kostøibová, od..0 sl. i Židková, Di. Vldm k tom, ž tttární mìsto Opv nvolnilo žádn finn n invstièní k, v tomto volbním období msli stpitl vážit vyžití finnèní prostødkù MÈ. Položním sfltovo kobr n l. Pørovká od køižovtky s l. Ostrvská ž po Hostin Bly s odsttnì lpšil prùjd obí. N nákldy ob byl vyfrován položn nový..

5 dvdsign - prvodj str., 5. srpn 0 V návnosti n intnivnìní prá s mládží byl tktž vytvoøn držb s týmm Pst Polomi, ktrá vnikl úèlm spolprá s mládžníky výsldkm j spolèn mžstvo strší žákù, ktr bd rprntovt jk solký tk i polomský mládžniký fotbl. Dùvodm vnik již miòovn držby s Psto Polomi, j stál vìtší úbytk mládžníkù v dn vìkov ktgorii to ntí fotblov klby k vrintì spojovní. trší žái bdo tdy v ndájíí sónì rát pod lvièko Pst Polomi, ovšm trninky i mistrovská tkání s bdo kont støídvì v ý í Pst Polomi. TJ si volily nový výbor Dn. dbn 0 probìl volbní vlná romd, n ktr byl voln nový výbor TJ. Výbor posl i pødsd místopødsd byl voln v složní: Pødsd: káš n Místopødsd: káš Dnr Èlnov výbor: Josf Doboš ml., káš Grf, Romn Všíèk, Romn Novák, Ptr Kbín, Ondøj Vl, Ptr Orišèík. Po volní novo výbor, byl do fnk èstno pødsdy TJ voln jjí dlooltý pødsd pn Miroslv tk. Z poi novì volno pødsdy m násldnì káš n podìkovl vlmi obìtvo prái rovoj solko fotbl. Dìtský dn v ý í V ndìli poøádl TJ již trdièní dìtský dn. Pro dìti byl pøiprvn botý progrm dovdnostní sotìží tktž byl pøiprvn nmnì trktivní doprovodný progrm, kdy si dìti njnom ty njmnší moly žít vodnío fotbálk, nfkovío rd, projížïky n poníí, káky vièní poslšnosti psù, prolídky ávodní modlù t nbo tnènío progrm. Dìtský dn nvštívilo bmál dìtí v doprovod svý rodièù, ož nmnlo plnìný rál obnío øištì, kd s dìtský dn konl. Po skonèní dovdnostní sotìží bylo pøiprvno pro dìti i dospìl trdièní kolo štìstí s botým výbìrm n. Clý výtìžk dìtsko dn vìnj Tìlovýovná jdnot n rovoj mládžniko fotbl v ý í. Clý výbor Tìlovýovn jdnoty by toto sto rád podìkovl všm, ktøí s podílli n spolpoødtlství dìtsko dn to RPŠ, DH, VAZARM stpitlùm mìstsk èásti v èl s pnm strosto, ktøí odsolsili ropoèt finnèní podpor pro dìtský dn. Dìkjm! sfltový kobr n l. U Kšny. Pøístvbo skld sièárny ískl ob prostory pro skldnìní strojù náødí. Pøvážno vìtšin prí n pøístvbì provdli dùodi vydtn pomoi místní složk. Zstpitl odsolsili i lkovo oprv sièsk brojni, tj. výmìn okn, dvøí, oprv fsády knli. Probìl rkonstrk odníkù (výmìn dlžby, obrbníkù) n l. Pørovká v úsí kpl obod kšn p. Kbi. Byl oprvn podstv pomník pdlý. Z dùvodù bpènosti stpitl odsolsili výstvb opìrn di n obním øišti vètnì prkovištì. N ákldì žádosti obènù byly vybdovány tobsov stávky n Pørovi rstr Hj. Zstpitl obèn øšili jdn njdùlžitìjší problmù v obi, to jižnísvrní obvt, silni /II Opv Komárov. Obní úød MÈ vylásil k tomto problm místní rfrndm, ktro s úèstnilo jn 6% obènù. Z povìøní stpitlstv jsm nl provt posdk ydrologiký pomìrù pro svrní obvt, ktrý j pro dný problm pro ob pøínivìjší. Obní úød nl mìøit pomky pro rošíøní obnío øištì, vètnì rèní výkpní n pomkù. Zstpitl kždoroènì svlovli výši finnèní poždvkù složk, klbù sdržní n jji èinnost. Finnèní pomo složkám, klbùm sdržním MÈ lt 00-0 TJ bor dobrovolný sièù Myslivk sdržní Hoš t Klb polní kš AVZO TÈ ÈR ZO kál (bývlý vrm) Klb dùodù v rdkáøù (konèil èinnost) Krožk trristù (005-00) ZŠ MŠ 80 Kè Kè 000 Kè Kè 000 Kè 000 Kè 000 Kè 660 Kè 9 86 Kè Poždvky jk finnèní, tk mtriálov pro ZŠ MŠ stpitl vždy pødòostòovli. Do výš vdný èástk nní poètno vlžování údržb øištì, oprv bdov, nákp strojù pod. Toto j rbý výèt kí v plynlý volbní období (00-0), ktrými s bývli stpitl MÈ Opv. Nìktr body volbní progrmù s nrliovly, n všk dùvodù nájm stpitlù, l vìtšino dùvodù finnèní, lgisltivní pod.. 5.

6 dvdsign - prvodj str 6.,. srpn 0 Vážní spolobèn. Vldm k tom, ž jsm s roodl nkndidovt do dlšío volbnío období, rád by podìkovl Vám obènùm, složkám, ktøí s mno v plynlý volbní období spolprovli byli ootni s podílt n životì v obi. Zvláštì by tìl podìkovt všm stpitlùm, ktøí mi pomáli pøi roodování rlii dný úkolù v období lt Novm stpitlstv pøji odnì úspìù v prái pro obèny rovoj nší ob. Miloslv Kostøib Z sttistiky V ro 0 s stv obyvtl nší mìstsk èásti nmìnil, od èátk do kon rok jsm mìli obyvtl. Nrodilo s dìtí, tøi dìvèt klkù. V prùbì rok mølo šst obènù. Mi námi žij i spost sniorù. Ctìli byom jim toto sto poblopøát. tos s dožij 80 lt sdm obènù, 8 lt - 5, 8 lt -, 8 lt -, 8 lt -, 85 lt -, 86 lt -, 8 lt -, 89 lt -, 90 lt -, 9 lt -, 9 lt náš njstrší obèn s dožij 9 lt. Mžstvo ý ù pro novo són doná rèitý ráèský mìn, ovšm kádr s vø ž tìsnì pød èátkm sóny trnr Jromír Cml protím n spklovt o konèn podobì novo kádr, ktrý si stnovil jsný íl to okmžitý návrt do okrsnío pøbor. Podl slov pødsdy klb káš n j dloodobým ílm ý ù v mžsk ktgorii pødvším stbili ráèsko kádr v období násldjíí lt postp do I. B. tøídy dál pk intnivní prá s mládží, ktrá by dokál do bdon vyovt nov tváø solko fotbl. I proto v ý í vniklo nov mžstvo mini-žákù pod vdním Romn Novák, jnž v soèsnosti rgistrj ž jdn dsítk tì njmldší fotblistù stál probíá nábor. Vážní rodiè, v pøípdì, ž rgistrjt svo dítìt ájm o fotbl nbo byst rádi, by s Vš dítì vìnovlo sport, mùžt kontktovt pødsd klb káš n 9 66 nbo trnr mini-žákù Romn Novák Ti Vám vlmi rádi, odpoví Vš doty, popøípdì sdìlí inform k trninkovm plán mini-žákù n ltošní són. pot násldovl jrní posil FC Opv Ptrik Knopp s dsti pøsnými ásy. Konèná tblk strší žákù + sk. B són 0/0 Rk. Tým. Bdišov n/b. Ml Hošti. Mlè. 5. Brmovi 6. Bøová. Zltníky 8. Vlk Hrlti kór 9 : 69 : 55 : 0 56 : 55 : 6 : 6 5 : 56 0 : 66 Body Tblk stølù strší žákù TJ són 0/0. Tomáš Krk. Ptrik Knopp. Ptrik Fridl.-. Robin Èp, Mttw Hmlíèk, Tomáš Mk, Tomáš Všk, Jiøí kpin, Dnil Dboviký, Mil Fridl, Trk ová, Jn r, Jiøí r, Ondøj Žídk. trší žái v sotìžním roèník 0/0 brli vlmi pìkn ètvrt místo Momntky ob, foto Dvid Závìšiký trší žái v sónì 0/0 odráli lkm sotìžní tkání s lkovým poètm bodù s místili n vlmi pìknm ètvrtm místì. trší žái trpìli njvyšší pror n øišti Bdišov n. Bdišovko (9:) njvyšší výr nši žái nmnli v posldním domáím tkání nd Bøovo (:). V sónì s v tým objvilo lkm 0 ráèù too nd s ji pslo do tblky stølù, pøièmž nšim njlpším stølm s stl Tomáš Krk s ásy do sítì sopøù. N drm místì o 6..

7 dvdsign - prvodj str.,. srpn 0 Fotblový oddíl TJ olký fotbl i pøs bodovì vlmi vydøn jro sóny 0/0 nkon sstopil do nižší sotìž, v ndájíím sotìžním roèník bd rát III. tøíd. Jrní body v sotìži k tížn árnì nvdly nši fotblist, l i fnoši s tk moo v ltošním roèník tìšit nd n dvì vlká drby to s lky TJ Komárov TJ Nov dli. V III. tøídì skpiny B nás èká n podim lkm tkání són èíná v víkndový dn odrjí sv první tkání v domáím prostødí s Vítkovm B. tní pøíprv nši mžù èl. èrvn ráèi bdo bsolvovt pødvším fyiko pøíprv støídvì v posilovnì n øišti. U tým ùstává trnrsk do Jromír Cml Romn Všíèk. Konèná tblk okrsnío pøbor sotìžní roèník 0/0 Rk. Tým. Žimrovi. tìboøi. P. Polom B. Jkrtovi 5. itltovi 6. Hrd n. Mor.. køipov 8. Vøsin 9. M. Hošti A. D. Bnšov B. Kobøi B. Hnìvoši... lžovi A kór 0:5 85: 9: 8:6 5:50 8:5 5:58 5:50 5:5 50:5 : 8:6 8:0 :6 Body Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Zimní mìsí, kdy vndlov lodìji pstošili rál stølni, jk jsm informovli vøjnost, pøiprvily pro èlny nší orgni ød úkolù brigádniký kí, by stølni byl opìt provosopná bpèná. Byl provdn lkový úklid, oprvy ponièno øíní vybvní. Božl nmol být npøíkld oprvn stø pøírènío skld, protož plovo krytin, mèno v tomto skld, lodìji stèili krást jštì pød jjí instli. Pøs vdn problmy s povdlo rál stølni vst do poøádk tk, by són mol vès èít. tølko són jsm ájili 6. dbn již 9. roèníkm stølk sotìž mlorážky o Poár osvoboní ý ù. Z úèsti stølù s sotìžilo v dvo ktgorií. vlmi kvlitními výkony s n první míst v ktgorii sniorù místili Kyèrk (9), Albrt (86) Hrbáè (8), všini KK Hlèín, v ktgorii osttní vítìit Kryštof (86) KK Ostroj Opv. Z místní stølù byl njlpší Bøtislv Jnošk nástølm 0 bodù. Zøíním vdovkov stølni pøi dìtskm dni, ktrý s konl n místním øišti, jsm s tímto podílli n botm progrm. Zájm o stølb lková úèst byl vlmi slšná. Dlším splnìným bodm plán èinnosti bylo spoøádání stølk sotìž mlorážky pro vøjnost.. èrvn s sotìž tøíèlnný držstv sstvný náodnì místní orgnií, li nbo jiný sskpní úèstnilo lkm 9 držstv. Z vítìství s rdovlo držstvo jniorù AVZO v složní TJ jro 0/0..

8 dvdsign - prvodj str 8., 9. srpn 0 Brd Tomáš, Nlšovský Pvl Vvrèk Dvid, n drm místì skonèilo držstvo kšistù v složní Kbs Oldøi, Kbsová bin Volný Rdolf, tøtí pøíèk obsdilo držstvo dùodù AVZO v složní Bøtislv Jnošk, Mrtínk Bøtislv Dnr Rird. v skøíò místìn Obnío úød, kd jso rovnìž vdny výsldky sotìží botá fotogrfiká dokmnt. bin Kbsová Tož dn dopoldn probìl stølký dn pro dìti mládž. Úèstníi si støílli vdov pšky, ti njmnší n sklopn trè, strší si pk sotìžili v stølbì do trèù. Všny dìti byly odmìnìny sldkými dárky obèrstvním. Podìkování ptøí vdní mìstsk èásti, ktr n všny výš vdn k pøispìlo finnèní èástko n mtriální bpèní. Vškrá èinnost nší orgni j propgován Myslivk držní Hoš t K koni bøn skonèil jdn myslivký rok èl dlší ldisk plánování ov lov vìø. npøíkld noèním lídáním orožný plodin, odlovm nbo plšním èrn vìø. Nní v jji silá bránit škodám úplnì. tošní im nbyl pøíliš tá nnl tk n vìøi mnoo škod. N jø j jdno mno povinností kždo mysliv vyèistit øádnì vydsinfikovt krml pro spárkto ásypy pro drobno vìø, do ktrý jim lo im nosili krmní, by vìø nstrádl. Bylo potøb odstrnit bytky krmní krml i jji okolí vydsinfikovt, by s o njví milo šíøní pritù. Bìm mìsí èrvn pomoli myslivi Zmìdìlsk.s. Opv-Kylšovi s odplvlním øpy krovky. Clkm bylo odprováno 5 brigádniký odin, ktr byly nárdo škod pùsobný v ro 0 vìøí n mìdìlský kltrá. Tìmto škodám s myslivi snží ktivnì bránit, Ndál tk probíá pè o olnìn rmíky, sty m n ploá tttárnío mìst Opvy, ktr byly osovány bìm minlý lt. Tyto již tï složí jko krytin pro drobno vìø ptáky, rokvtl rostliny si njd spost motýlù vèl. Ploy složí tk pro držování vláy, ktro mí v období s volòovt pìt do krjiny. V nposldní ødì tváøí rá krjiny. V spojitosti s problmtiko kolm tìto plo probíjí ktivní jdnání s živtli okolní polí tk, by jim vytvoøn rmíky o njmnì bránily v ospodøní n mìdìlský ploá. Vìøím, ž dojd k sodì všini obèn bdo mít rdost dlšío ks pøírody plno život. Bd tk ví pøílžitostí volnì v pøírodì opìt potkt dìtm kát jí, bžnt, koroptv, nslot ptèím pìv, ktro j èím dál mnì nbo s rdovt brvný rostlin motýlù. V srpn j njvyšší ès èít s opìt pøiprvovt n imní mìsí. J potøb nkopit skldnit krmivo pro vìø. Npøíkld pøikrmování drobn prnt vìø (bžnt) èíná nd po žní. Konm èrvn s tk dál jdn výnmná dálost, n ktro jso èlnov sdržní ptøiènì rdí. N Národní myslivký slvnost, konný n ámk Ord Hlbok nd Vltvo, byli onìni nši èlnov pánov Josf Vìnts st. Jiøí Kšpárk rko vrolný pødstvitlù Èskomorvsk myslivk jdnoty pøvli složilí myslivi vynmnání v podobì èstno èlnství ÈMMJ. Pn Tomáši Vškovi bd toto onìní pødáno v njbližší dobì, nbo s nmol pødávání v Hlbok nd Vltvo ùèstnist. Jd o njvyšší onìní, ktro s mùž myslivi dostt j náním loživotní pøíkldno prái v pèi o vìø pøírod. Grtljm složilým èlnùm, ktøí jso i v svm vìk stál ktivní jso pøíkldm osttním èlnùm sdržní M Hoš t 8. 9.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 28., 1. prosin 2015 npøálo. Proto si kždý volil svùj progrm, nìktøí nvštívili ndlk Hkvldy, Kopøivnik mm nbo si i v mírnm dštík dìlli proák do Èldn. Al n náldì poèsí nbrlo všini si

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015 davdsign - SL zpravodaj str 28., 1. srpn 2015 h é La z h é La z pøhody pro hod a znaèkami. Ukázková byla také žlzni s pøjzdm a závorami. Dìti si na vlastnoruènì vyrobnýh pøibližovadlh, jako auth, kolh,

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

www.lenza.cz Mia nábytek do dìtských pokojù

www.lenza.cz Mia nábytek do dìtských pokojù www.lenz.cz Mi Dìtský pokoj to je pohádkový svìt pøání fntzie, jež pøináší dìtem rdost vede je k chápání krásy. Svìt kolem nás je plný rev svìtl. Brv je možná nejzáøivìjší stránkou dìtství. Kždý z nás

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

8. číslo, II. ročník, červen 2012

8. číslo, II. ročník, červen 2012 8. číslo, II. ročník, Dovolte mi, bych vás přivítl u dlšího Zprvodje, který je změřen n nejdůležitější kci v obci, to srz rodáků obce Kuklík. Podrobnosti njdete uvnitř tohoto čísl, le n úvod mi dovolte

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

matematika vás má it naupravidl

matematika vás má it naupravidl VÝZNAM Algebrický výrz se zvádí intuitivn bez p esn ího vmezení v kolizi s názv dvoj len, troj len, mnoho len. Stále se udr uje fle ná p edstv, e ísl ozn ují mno ství, e jsou zobecn ním vnímné skute nosti.

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014 VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konné dne 12. 3. 2014 Letos se setkáváme již po 20.té, bychom ohodnotili tké předstvili nejlepší sportovce TJ TESLA BRNO. Z

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012

vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012 SMILOVICKÝ Zprvodj vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012 Bitrov ze Slovensk mìli nši obèné možnost se zúèstnit dvou kcí, to u pøíležitosti Pochování bsy Dne mtek. Obì kce se všem zúèstnìným

Více

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN -1- Slovo má strostk obce Vážení milí spoluobčné, srdečně Vás vítám při čtení řádků letos již druhého vydání Zpráv z Mjetín. Doufám, že i tentokráte se dozvíte co nejvíce

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

Město Kuřim informuje

Město Kuřim informuje Město Kuřim informuje Uzvírk ulice Tyršov, přerušení vlkové doprvy důležité informce V měsíci červnu budou zhájeny dvě význmné rekonstrukce doprvní infrstruktury: vlkové koleje č. 2 mezi Kuřimí Brnem,

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE IČ: 25533843, CZ25533843 PÍÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍÍHO ŘÍÍZENÍÍ ve smyslu 85 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Proč naše haly? Různé rozpětí konstrukce Obloukové haly jsou k dispozici v různých šířkách a libovolné délce. Nabízíme také obloukové haly na míru.

Proč naše haly? Různé rozpětí konstrukce Obloukové haly jsou k dispozici v různých šířkách a libovolné délce. Nabízíme také obloukové haly na míru. Proč nše hly? Obloukové hly jsou vynikjící lterntivou běžných stveb stávjí se velmi preferovným řešením. Mezi hlvní výhody ptří především skvělé vlstnosti používného mteriálu neomezené rozpětí konstrukce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

VLIV KONDENZACE VODNÍCH PAR NA ZMĚNY TEPELNÉ VODIVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

VLIV KONDENZACE VODNÍCH PAR NA ZMĚNY TEPELNÉ VODIVOSTI STAVEBNÍCH HMOT Abtrt LI KONDENZACE ODNÍCH PAR NA ZMĚNY TEPELNÉ ODIOSTI STAEBNÍCH HMOT Ing. Ondřej Fimn, Ph.D., Ing. Jn Škrmlik, Ph.D. UT Fklt tební, Brno e tební prxi e etkááme přípdy pronikání lhkoti do trktry mteriálů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Seznam se s princeznami 8

Seznam se s princeznami 8 š uvnitř d j n C všchn Sznm s s pincznmi 8 Pplk Oslvuj s Pplku 10 Příběh: Zpmnutí přátlé 12 Dák d pinczny Kmádi pmcníčci Kálvská slv 16 17 18 Lcik Oslvuj s Lciku 20 Příběh: Obz 22 Čvná zpáv 24 Kásná Lcik

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ZÁKLADY MATEMATIKY 2. 1. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE

ZÁKLADY MATEMATIKY 2. 1. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE ZÁKLADY MATEMATIKY 2. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE I. P íprvní úlohy. V této sérii pot ebujete znlost výpo t následujících úloh - otestujte si ji:. Vypo ítejte neur ité integrály: ) (x 2 x + ) 2 dx

Více

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA Milióny korun do Vele ín z EU 1 POSTØEHY Z RADNICE Podìkování 2 Podìkování Podìkování Dìkuji dìtem ze školní družiny Podìkování od soudù z Rkousk Frntišek Schusr: VELEŠÍNSKÁ

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým ing. Soň Černá - návrhy, Všestudské hovězí od Kejře údržb zhrd Nšerelizce firm vznikl v roce 1991. Chrolis, z toho 1 zkoupen ve Frn- Provozujeme rostlinnou živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě zložená

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008 Usnesení 34. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1490 - Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy provozu služebních vozidel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje Uděluje 1. Ing. Petr Bllek nr. bytem jko vlstník bytové jednotky č. 717/22 v domě č.p. 717 postveném n prcele prc. č. 760/41 k.ú. Letňny, obec Prh ve výši 2581/73249 (dále jen jko vlstník 1 ) 2. Ing. Miroslv

Více

LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 2-4 týdny Postel RÁCHEL dvoulùžko s proskleným èelem. Postel RÁCHEL dvoulùžko s plným èelem

LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 2-4 týdny Postel RÁCHEL dvoulùžko s proskleným èelem. Postel RÁCHEL dvoulùžko s plným èelem CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník je platný od 10.3.2009. Ceny jsou vèetnì DPH 19%. Moøení na U v cenì. Moøení na U pøíplatek 10%. U nábytku RÁCHEL, DALILA a GABRIELA moøení TØEŠEÒ na dubu bez pøíplatku.

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU Tubolit robustní spolhlivý izolční systém zbrňující tplným ztrátám určný pro topnářské snitární, zvyšující hlukový komfort Tubolit :

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

15.Smlouvy o hmotné odpovědnosti

15.Smlouvy o hmotné odpovědnosti 15.Smlouvy o hmotné odpovědnosti Pltnost: od 1.1.2016 Dtum vydání: 17.12.2015 Počet strn: 1 Počet příloh: 5 Zprcovl: Věr Hlostová Dohodu o hmotné odpovědnosti uzvírá obec se svým změstnncem při nástupu

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK. Návrh pro společné jednání. T e x t o v á č á s t X/2015 E T A P A : P O Ř I Z O V A T E L :

ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK. Návrh pro společné jednání. T e x t o v á č á s t X/2015 E T A P A : P O Ř I Z O V A T E L : ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK E T A P A : Návrh pro spolčné jnání T x t o v á č á s t P O Ř I Z O V A T E L : O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P R O J E K T A N T : D A T U M : Městský úř, oor výstvy rozvoj

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více