Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø jn nšlo. Ti si pk dosytnosti žili ábvy pøi disiplíná jko od n pvèin, sllom n koštìti, pøíprv èrodìjno lktvr nbo vìštìní bdonosti. Potnli si i n skvìl smžnii. Nopk poèsí s ví nž vydøilo. èrvn. V tnto dn s všk mldí sièi msli rodìlit. Ti mldší spol s Èápty (pøíprvko) s pødvdli pøi Dìtskm dn n øišti, strší žái pk sotìžili v rámi k Globs p. Tm s nši strší žái roodnì ntrtili mi 60 úèstníky l rpbliky obsdili míst v stød strtovnío pol. Odmìno podìkováním lo són bylo spolèn opkání párkù sièárny, kd s dìti doèkly i sldk odmìny. Vlkým klmáním njn pro táborníky, l i vdoí lý orgnièní tm, byl inform, ž provoní dùvodù nmùž probìnot sièský tábor n Brnovì. Tto práv pøišl n èátk èrvn, tdy v dobì, kdy již nbylo orgniènì možn jistit jin dkvátní místo. tìžkým srdm msl lvní vdoí ltošní tábor po ti lt ršit. Všini všk pvnì vìøí dofjí, ž n trdii pøíští rok s nváží. Pvl Bnšová Dlší olký prvodj vyjd v prosini 0. Vš písmn podnìty pøíspìvky, povánky n k inform o jji prùbì jso vítány n obním úødì nbo n milov drs Pøíspìvky prosím síljt pokd možno v pliki Word. Možno tk doložit fotogrfi (pøikládjt vláš ). vydl ÚMÈ Opv - Pørovká, 95, 6. úødní odiny: útrý tlfon: mil: obs provl: dislv Vlík, Dv Závìšiký dsign typogrfi: Dv Závìšiký srpn 0, 0 výtiskù intrntov stránky: Vážní spolobèn, v tomto èísl Vám pødstvím progrm oslv olko posvíní, dál Vás stpitl MÈ Opv snámí s projdnávnými problmy, ktr øšili od posldnío vydání Zprvodj. trost ob odnotí èinnost stpitlstv v období 00 ž 0. N sv k Vás povo s svo èinností Vás snámí ájmov orgni sdržní nší ob. Z èinnosti stpitlstv Zstpitl mìstsk èásti n svý sdání projdnávli tyto álžitosti: - válili poskytntí pøíspìvkù ájmovým orgniím spolkùm n jji èinnost. Myslivkm sdržní Hoš t byl sváln pøíspìvk 0.000,- Kè. bor dobrovolný sièù.500,- Kè n èinnost s mládží n prái sotìžní držstv, n èinnost ásov jdnotky.000,- Kè. Tìlovýovn jdnotì 0.000,- Kè n èinnost držstv mžù Pro ob provlo wbdsign stdio srpn ,- n sotìž strší žákù. Klb stølby polní kš 5.600,- Kè n spoøádání mistrovství rpbliky n úèst n rprntèní sotìží. AVZO 8.500,- Kè n spoøádání sotìží v stølbì n trážnii. - Byl konèn oprv odníkù od stød ob smìrm n Pørov, k probìl dárnì v doodntm trmín. Pød konèným pøvtím oprvy byly odstrnìny všny ndosttky, n ktr obèn poornili. -.. kvìtn probìly volby do Evropsko prlmnt. - Zstpitl stnovili poèt stpitlù pro pøíští volbní období n poèt jdnáti stpitlù. - V lii U Vodojm pokrèovl rli proti áplvový optøní osním dlší obrbníkù. - Byl sválná ájn rli výstvby tobsový stávk n Pørovi rstr HEJA n dl ropoèt - smìr stød ob 9.896,- Kè smìr Pørov 6.5,- Kè. - Zstpitl sválili výstvb opìrn di n

2 dvdsign - prvodj str., 5. srpn 0 obním øišti n dl projkt. Probìlo výbìrov øíní, ktr pøi splnìní vš dný podmínk vysotìžil s njnižší no..6,- Kè firm to. Vlmi dùlžit bylo dodržní stnovno trmín dokonèní, vldm k ájní sotìží v kopn. - N žádost obènù o pøsntí kontjnrù n tøídìný odpd od vèrky pn Jdlièky od rstr U Blù bylo vybdováno stání pro tyto kontjnry prkovištì obnío øbitov. Vìøím, ž si obèn n toto nov místo vykno. - Upooròjm, ž sbìr nbpèno odpd probìn v mìsíi áøí. - Dn 5.dbn probìly oslvy osvoboní ob, obí prošl lmpiónový prùvod, pomník pdlý byl tìn pmátk nši spolobènù, ktøí položili život v prùbì obo svìtový válk oslvy byly konèny oòostrojm n obním øišti. - Zájmov orgni složky v nší obi pøiprvily v plynlm období tyto k pro vøjnost v nší obi. Nši sièi pøiprvili v kvìtn i pøs npøíò poèsí trdièní Pální èrodìjni, ávody v stølbì mlorážky tøíèlnný držstv spoøádn èlny AVZO TÈ ÈR mìly vlký ols, násldovl sotìž pro dìti v stølbì vdovky. Èlnov Tìlovýovn jdnoty spoøádli n obním øišti vlmi vydøný Dìtský dn. Jsm rádi, ž v nší obi jso ktivní složky, ktr pøiprvjí ábv pro všny obèny ob, ož jim m podìkovt. Progrm oslv olko posvíní 0 Pátk 5. áøí 6: odpoldní vèrní ábvn trk pro dìti i dospìl, kolotoè, stølni obot 6. áøí kolotoè, stølni, skákí nfkoví trk, po ov krovinky Progrm pro dìti rodiè 5:00-:00 - sotìžní odpoldn pro dìti, sotìž o ny, ponj písnièk, Crso ow - sotìž v pìv i pødns, sotìž v pøtování lnm, ldání pokldù, mlování n oblièj :00-8:00 - pøijl k nám irks - nèt s žonglovt s blónky, kžly, tlíøi n tyèi odit po lnì s pomoí instrktorù :00-0:00 - diskotk pro dìti mládž s sotìžmi Vèrní progrm 0:00-:0 - Boby Blkmn - živá db k tni i posl :0-:5 - obní oòostroj :00-:0 - sotìž v pøtování lnm ètyøèlnný držstv mžù i žn O bs piv strosty ob :00-:0 - sotìž Bobyo Krok pr tr ow s vylášním onìním vítìù :0-0:00 - nonstop diskotk DJ Mils - njžádnìjší èsk i rnièní ity k tni Ndìl. áøí Posvínská mš svtá v :0 od bd v kpli svtý Andìlù strážný složn posvínská mš svtá. Ktlm pøi tto mši bd Mgr. Mrk Vèrk, ján v frnosti Ostrv - vinov, rodák Štìpánkovi. Po slvnostní booslžbì bd žnání lb soli, tv. dožínky. Odpoldn v 5 od bdo nšpory svátostn požnání. :00-:00 - odpoldní vèrní ábvn trk pro dìti i dospìl,kolotoè, stølni, skákí nfkoví trk, po ov krovinky. Pondìlí 8. áøí trost dìtm - dopoldní kolotoè pro školní dìti. Zstpitl ob Vás i Vš osty n posvíní vo pøjí Vám pøíjmno ábv. Po lo dob oslv bd jištìno obèrstvní. bor dobrovolný sièù Jji první míst j nominovl do krjsko kol, ktr s konlo 5. èrvn v Novm Jièínì. Tm pk v dvojboji, štftì dvoji po tst požární všstrnnosti Dnkovi jn o fos tklo místìní n bdnì obsdil tk si npoplární, l pìkn. místo. Amál s døilo mlinko ví.místo v krjsk konkrni jí oprvd slšlo. Podìkování tk ptøí njn jdnotlivùm, l i všm osttním, ndìjným rprntntùm. rprntí nší vsni všk nùstli pod ni njmldší sièi, dìti v vìk od 5 do lt. Ti pødvdli všno, o s nèili n Fstivl pøíprvk v Štìpánkovií dn 5. èrvn. A ostd rèitì ndìlli. Náljí ni mži. V kvìtn s úèstnili Okrskov sotìž mžù žn v Štítinì. Zd dosáli n. místo. Tmìø prvidlnì kždý víknd s úèstòjí Opvsk ligy, kd bojjí prvidl s dlšími 5 držstvy okolní sborù v disiplínì požární útok. ig j momntálnì v plnm prod nši mži jso v prùbìžnm bodování n. místì, ož protím nmná postp do finál O. Pro široko vøjnost sièi spoøádli již trdièní Pální èrodìjni.. 5.

3 dvdsign - prvodj str.,. srpn 0 Posvínká mš svtá V ndìli.áøí 0 v.0 od bd v kpli svtý Andìlù strážný složn posvínská mš svtá. Ktlm pøi tto mši bd Mgr. Mrk Vèrk, ján v frnosti Ostrv - vinov, rodák Štìpánkovi. Po slvnostní booslžbì bd žnání lb soli, tv. dožínky. Odpoldn v 5 od bodo nšpory svátostn požnání. nk Kbánková Vážní spolobèn. bor dobrovolný sièù Jrní mìsí mìli solètí sièi opìt nbit ktivitmi. Jko kždý rok si njprv klidili v sièárnì prvili okolí. I dìti pøiložily rk k díl pomoly pøi rbání trávy tk n drá øištì. Plot dostl nový nátìr n ásovm voidl byly provdny nbytn oprvy úprvy intrir. V rámi vsni provdli sièi sbìr žlno šrot. Z èástky jo odvo bylo poøíno dlší vybvní pro prái s mládží. Jro j všk pro mld siè pødvším v nmní pøíprv, trninkù sotìží. prvními tplými dny skonèil fyiká pøíprv v tìloviènì došlo n prxi smotno. Dìtm èl són první sotìží dn 6. dbn v krásnm sportovním rál v Tìškovií. Po požárním útok štftì dvoji s mldší žái místili n km. místì, strší žái pk n 9. místì. Jrní kolo ry Plmn s tmìø ltnío poèsí sktènilo dn. kvìtn v Zltníká. Držstvo mldší žákù po soèt s body podimnío kol místilo n mo pìknm. místì. Mi stršími žáky mám dvì držstv, ktrá s v konkrni držstv místili n místì. Ví nž vornì rprntovli nši dorostni. Njprv s. kvìtn opìt úèstnili mmoriál Rostislv Tsø v Hlvnii. tos konènì nádrno poèsí byl tto sotìž smíšný tmù lvnì dobro provìrko jji pøiprvnosti. T pk úroèili 5. kvìtn pøi oksním kol dorost v Mlý Hoštií. míšn držstvo si k výsldkùm podimnío kol pøiètlo body požární útok, bì n 0m s pøkážkmi, štft x0m držlo si tk prvnství v sv ktgorii. Mi jdnotlivi stršío dorost s pøldm vítìil Dnil Vèlk, v ávìs ním pk Jn tnovský. Jdnotlivkynì stødnío dorost doslov pøválovl Amáli Žùrková. V obo ktgorií s tdy nnšli pømožitl ob nši rprntnti jso njlpšími v okrs. V øíjn 0 s sktèní volby do obnío stpitlstv. Dovolt mi, by s tro oldl n plynlá období od r. 00. Do volb v ro 00 s pøilásily tyto volbní strny: držní návislý kndidátù Komnistiká È Morvy (KÈM). V novì volnm stpitlstv byl voln strosto Miloslv Kostøib, místostrosto Ing. bomír Rbinský, stpitl: Ing. Ev Brlová, Mgr. Mrtin Škrobánková, pí. Kvìtoslv Hlšková, p. Josf Kbín, pí. Pvl tková, p. Jromír dláèk, p. dislv Vlík, p. Bronislv Ví p. Válv Žùrk. Administrtivní provni sl. Ktøin Ištvánková, od..00 Ing. i dláèková. Zstpitlstvo èlo vlmi mbiiónì. Obní úød byl oprvn od støy po sklp vètnì nový okn dvøí, vodoinstl, lktroinstl, novo topní, odiolování (podøání l bdovy). Místnosti pro Èsko pošt byly rkonstrovány, byl otovn vybvn ordin prktiko lkø s èkárno bbrirovým pøístpm. Z iniitivy obènù stpitl odlsovli oprv místní kpl. Uvolnìním finnèní èástky ropoèt ob sktènìním vøjn sbírky jištìn obním úødm byl pomoí obènù provdn gnrální oprv kpl. Tmìø vškr prá obèn firmy odprovli drm. Vybdováním novo vodovodnío øád n trážnii kopním vodárn do rodinný domù s odstrnily problmy s dodávko vody. Z povìøní stpitlstv jsm vstopil do..

4 dvdsign - prvodj str.,. srpn 0 Fotogrfi dìtsko dn.6.0 jdnání s mjitli pomkù stávjíío øištì s pomoí Mgistrát tttárnío mìst Opvy s pomky vykopily tím j obní øištì v mjtk mìst. Násldnì probìl oprv výstvb novo oploní øištì. Oprvo štn s pøístvbo døvìn bòky s lpšily podmínky v štná. Z roodntí stpitlstv s nov vybdovl kmnný sokl plot n øbitovì vètnì døvìn nástvby, nový kovový vrt, obnovil s lò pød øbitovm vybdovlo s nov prkovištì plo pro kontjnr. Zkopním skèk, køovinoø, trktork náødí si údržb lnì provádí ob sm. Zstpitl roodli o obnovní trdi: olk posvíní, oslv Osvoboní ob, Poování bsy, poøádání Dìtsko dn. Zvdli konání Obnío pls, Kprobrní, podpoøili konání Minárodnío šovo trnj sotìž sièský sborù O poár primátor mìst Opvy. Do volb pro volbní období s pøilásil jn KÈM v novì volnm stpitlstv: strost Miloslv Kostøib, místostrost Ing. bomír Rbinský, èlnov stpitlstv: Mgr. Mrtin Škrobánková, p. Josf Kbín, p. Válv Žùrk, p. Bronislv Ví, p. dislv Vlík, p. Tomáš Hèko, p. Jromír dláèk. Aministrtivní provni: sl. Ktøin Dobošová, od..009 sl. Jn Kostøibová. Zstpitl vstopili do novo volbnío období rkonstrkí stød ob. Nová lò, prkovištì, tobsová stávk, osvìtlní, oprv moštárny, odníky rkonstrk kšny dotvoøily rá stød ob. Rošíøilo s osvìtlní místní rols. N žádost sièù stpitl roodli vybdovt trninkovo drá obnío øištì. Z nmlý finnèní nákldù s provdl gnrální oprv kltrnío øíní. Provdl s nová fsád vètnì sokl, nový sptik, výmìn dvøí, topní, podlový krytin, pokrytí støy montáž klimti. Zstpitl vypomájí pøi prování dokmnt pro odknliování MÈ MÈ Komárov. Zstpitlstvo sválilo volnìní finnèní prostødkù n otovní kovno ábrdlí kpl vývìsní skøíòky. Vybdováním svìtlno øíní n køižovt silni Ostrvská Pørovká s výšil bpènost pøi výjd tto køižovtky. Odknliováním øbitov, oprvo márni èásti odník s lpšil vld øbitov. Do volb pro volbní období 0-0 s pøilásily volbní strny: olk oživní 0 Komnistiká strn È Morvy. Volby vyrál KÈM. Novì voln stpitlstvo provlo v tomto složní: strost Miloslv Kostøib, místostrost dislv Vlík, èlnov stpitlstv: Mgr. Mrtin Škrobánková, pí. Vronik Žùrková, Mgr. Josf Hrbin, p. Válv Žùrk, p. Bronislv Ví, p. Rdk Admèík, p. Jromír dláèk, p. Tomáš Hèko, p. Mrk tk, dministrtiní provni do..0 sl. Jn Kostøibová, od..0 sl. i Židková, Di. Vldm k tom, ž tttární mìsto Opv nvolnilo žádn finn n invstièní k, v tomto volbním období msli stpitl vážit vyžití finnèní prostødkù MÈ. Položním sfltovo kobr n l. Pørovká od køižovtky s l. Ostrvská ž po Hostin Bly s odsttnì lpšil prùjd obí. N nákldy ob byl vyfrován položn nový..

5 dvdsign - prvodj str., 5. srpn 0 V návnosti n intnivnìní prá s mládží byl tktž vytvoøn držb s týmm Pst Polomi, ktrá vnikl úèlm spolprá s mládžníky výsldkm j spolèn mžstvo strší žákù, ktr bd rprntovt jk solký tk i polomský mládžniký fotbl. Dùvodm vnik již miòovn držby s Psto Polomi, j stál vìtší úbytk mládžníkù v dn vìkov ktgorii to ntí fotblov klby k vrintì spojovní. trší žái bdo tdy v ndájíí sónì rát pod lvièko Pst Polomi, ovšm trninky i mistrovská tkání s bdo kont støídvì v ý í Pst Polomi. TJ si volily nový výbor Dn. dbn 0 probìl volbní vlná romd, n ktr byl voln nový výbor TJ. Výbor posl i pødsd místopødsd byl voln v složní: Pødsd: káš n Místopødsd: káš Dnr Èlnov výbor: Josf Doboš ml., káš Grf, Romn Všíèk, Romn Novák, Ptr Kbín, Ondøj Vl, Ptr Orišèík. Po volní novo výbor, byl do fnk èstno pødsdy TJ voln jjí dlooltý pødsd pn Miroslv tk. Z poi novì volno pødsdy m násldnì káš n podìkovl vlmi obìtvo prái rovoj solko fotbl. Dìtský dn v ý í V ndìli poøádl TJ již trdièní dìtský dn. Pro dìti byl pøiprvn botý progrm dovdnostní sotìží tktž byl pøiprvn nmnì trktivní doprovodný progrm, kdy si dìti njnom ty njmnší moly žít vodnío fotbálk, nfkovío rd, projížïky n poníí, káky vièní poslšnosti psù, prolídky ávodní modlù t nbo tnènío progrm. Dìtský dn nvštívilo bmál dìtí v doprovod svý rodièù, ož nmnlo plnìný rál obnío øištì, kd s dìtský dn konl. Po skonèní dovdnostní sotìží bylo pøiprvno pro dìti i dospìl trdièní kolo štìstí s botým výbìrm n. Clý výtìžk dìtsko dn vìnj Tìlovýovná jdnot n rovoj mládžniko fotbl v ý í. Clý výbor Tìlovýovn jdnoty by toto sto rád podìkovl všm, ktøí s podílli n spolpoødtlství dìtsko dn to RPŠ, DH, VAZARM stpitlùm mìstsk èásti v èl s pnm strosto, ktøí odsolsili ropoèt finnèní podpor pro dìtský dn. Dìkjm! sfltový kobr n l. U Kšny. Pøístvbo skld sièárny ískl ob prostory pro skldnìní strojù náødí. Pøvážno vìtšin prí n pøístvbì provdli dùodi vydtn pomoi místní složk. Zstpitl odsolsili i lkovo oprv sièsk brojni, tj. výmìn okn, dvøí, oprv fsády knli. Probìl rkonstrk odníkù (výmìn dlžby, obrbníkù) n l. Pørovká v úsí kpl obod kšn p. Kbi. Byl oprvn podstv pomník pdlý. Z dùvodù bpènosti stpitl odsolsili výstvb opìrn di n obním øišti vètnì prkovištì. N ákldì žádosti obènù byly vybdovány tobsov stávky n Pørovi rstr Hj. Zstpitl obèn øšili jdn njdùlžitìjší problmù v obi, to jižnísvrní obvt, silni /II Opv Komárov. Obní úød MÈ vylásil k tomto problm místní rfrndm, ktro s úèstnilo jn 6% obènù. Z povìøní stpitlstv jsm nl provt posdk ydrologiký pomìrù pro svrní obvt, ktrý j pro dný problm pro ob pøínivìjší. Obní úød nl mìøit pomky pro rošíøní obnío øištì, vètnì rèní výkpní n pomkù. Zstpitl kždoroènì svlovli výši finnèní poždvkù složk, klbù sdržní n jji èinnost. Finnèní pomo složkám, klbùm sdržním MÈ lt 00-0 TJ bor dobrovolný sièù Myslivk sdržní Hoš t Klb polní kš AVZO TÈ ÈR ZO kál (bývlý vrm) Klb dùodù v rdkáøù (konèil èinnost) Krožk trristù (005-00) ZŠ MŠ 80 Kè Kè 000 Kè Kè 000 Kè 000 Kè 000 Kè 660 Kè 9 86 Kè Poždvky jk finnèní, tk mtriálov pro ZŠ MŠ stpitl vždy pødòostòovli. Do výš vdný èástk nní poètno vlžování údržb øištì, oprv bdov, nákp strojù pod. Toto j rbý výèt kí v plynlý volbní období (00-0), ktrými s bývli stpitl MÈ Opv. Nìktr body volbní progrmù s nrliovly, n všk dùvodù nájm stpitlù, l vìtšino dùvodù finnèní, lgisltivní pod.. 5.

6 dvdsign - prvodj str 6.,. srpn 0 Vážní spolobèn. Vldm k tom, ž jsm s roodl nkndidovt do dlšío volbnío období, rád by podìkovl Vám obènùm, složkám, ktøí s mno v plynlý volbní období spolprovli byli ootni s podílt n životì v obi. Zvláštì by tìl podìkovt všm stpitlùm, ktøí mi pomáli pøi roodování rlii dný úkolù v období lt Novm stpitlstv pøji odnì úspìù v prái pro obèny rovoj nší ob. Miloslv Kostøib Z sttistiky V ro 0 s stv obyvtl nší mìstsk èásti nmìnil, od èátk do kon rok jsm mìli obyvtl. Nrodilo s dìtí, tøi dìvèt klkù. V prùbì rok mølo šst obènù. Mi námi žij i spost sniorù. Ctìli byom jim toto sto poblopøát. tos s dožij 80 lt sdm obènù, 8 lt - 5, 8 lt -, 8 lt -, 8 lt -, 85 lt -, 86 lt -, 8 lt -, 89 lt -, 90 lt -, 9 lt -, 9 lt náš njstrší obèn s dožij 9 lt. Mžstvo ý ù pro novo són doná rèitý ráèský mìn, ovšm kádr s vø ž tìsnì pød èátkm sóny trnr Jromír Cml protím n spklovt o konèn podobì novo kádr, ktrý si stnovil jsný íl to okmžitý návrt do okrsnío pøbor. Podl slov pødsdy klb káš n j dloodobým ílm ý ù v mžsk ktgorii pødvším stbili ráèsko kádr v období násldjíí lt postp do I. B. tøídy dál pk intnivní prá s mládží, ktrá by dokál do bdon vyovt nov tváø solko fotbl. I proto v ý í vniklo nov mžstvo mini-žákù pod vdním Romn Novák, jnž v soèsnosti rgistrj ž jdn dsítk tì njmldší fotblistù stál probíá nábor. Vážní rodiè, v pøípdì, ž rgistrjt svo dítìt ájm o fotbl nbo byst rádi, by s Vš dítì vìnovlo sport, mùžt kontktovt pødsd klb káš n 9 66 nbo trnr mini-žákù Romn Novák Ti Vám vlmi rádi, odpoví Vš doty, popøípdì sdìlí inform k trninkovm plán mini-žákù n ltošní són. pot násldovl jrní posil FC Opv Ptrik Knopp s dsti pøsnými ásy. Konèná tblk strší žákù + sk. B són 0/0 Rk. Tým. Bdišov n/b. Ml Hošti. Mlè. 5. Brmovi 6. Bøová. Zltníky 8. Vlk Hrlti kór 9 : 69 : 55 : 0 56 : 55 : 6 : 6 5 : 56 0 : 66 Body Tblk stølù strší žákù TJ són 0/0. Tomáš Krk. Ptrik Knopp. Ptrik Fridl.-. Robin Èp, Mttw Hmlíèk, Tomáš Mk, Tomáš Všk, Jiøí kpin, Dnil Dboviký, Mil Fridl, Trk ová, Jn r, Jiøí r, Ondøj Žídk. trší žái v sotìžním roèník 0/0 brli vlmi pìkn ètvrt místo Momntky ob, foto Dvid Závìšiký trší žái v sónì 0/0 odráli lkm sotìžní tkání s lkovým poètm bodù s místili n vlmi pìknm ètvrtm místì. trší žái trpìli njvyšší pror n øišti Bdišov n. Bdišovko (9:) njvyšší výr nši žái nmnli v posldním domáím tkání nd Bøovo (:). V sónì s v tým objvilo lkm 0 ráèù too nd s ji pslo do tblky stølù, pøièmž nšim njlpším stølm s stl Tomáš Krk s ásy do sítì sopøù. N drm místì o 6..

7 dvdsign - prvodj str.,. srpn 0 Fotblový oddíl TJ olký fotbl i pøs bodovì vlmi vydøn jro sóny 0/0 nkon sstopil do nižší sotìž, v ndájíím sotìžním roèník bd rát III. tøíd. Jrní body v sotìži k tížn árnì nvdly nši fotblist, l i fnoši s tk moo v ltošním roèník tìšit nd n dvì vlká drby to s lky TJ Komárov TJ Nov dli. V III. tøídì skpiny B nás èká n podim lkm tkání són èíná v víkndový dn odrjí sv první tkání v domáím prostødí s Vítkovm B. tní pøíprv nši mžù èl. èrvn ráèi bdo bsolvovt pødvším fyiko pøíprv støídvì v posilovnì n øišti. U tým ùstává trnrsk do Jromír Cml Romn Všíèk. Konèná tblk okrsnío pøbor sotìžní roèník 0/0 Rk. Tým. Žimrovi. tìboøi. P. Polom B. Jkrtovi 5. itltovi 6. Hrd n. Mor.. køipov 8. Vøsin 9. M. Hošti A. D. Bnšov B. Kobøi B. Hnìvoši... lžovi A kór 0:5 85: 9: 8:6 5:50 8:5 5:58 5:50 5:5 50:5 : 8:6 8:0 :6 Body Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Zimní mìsí, kdy vndlov lodìji pstošili rál stølni, jk jsm informovli vøjnost, pøiprvily pro èlny nší orgni ød úkolù brigádniký kí, by stølni byl opìt provosopná bpèná. Byl provdn lkový úklid, oprvy ponièno øíní vybvní. Božl nmol být npøíkld oprvn stø pøírènío skld, protož plovo krytin, mèno v tomto skld, lodìji stèili krást jštì pød jjí instli. Pøs vdn problmy s povdlo rál stølni vst do poøádk tk, by són mol vès èít. tølko són jsm ájili 6. dbn již 9. roèníkm stølk sotìž mlorážky o Poár osvoboní ý ù. Z úèsti stølù s sotìžilo v dvo ktgorií. vlmi kvlitními výkony s n první míst v ktgorii sniorù místili Kyèrk (9), Albrt (86) Hrbáè (8), všini KK Hlèín, v ktgorii osttní vítìit Kryštof (86) KK Ostroj Opv. Z místní stølù byl njlpší Bøtislv Jnošk nástølm 0 bodù. Zøíním vdovkov stølni pøi dìtskm dni, ktrý s konl n místním øišti, jsm s tímto podílli n botm progrm. Zájm o stølb lková úèst byl vlmi slšná. Dlším splnìným bodm plán èinnosti bylo spoøádání stølk sotìž mlorážky pro vøjnost.. èrvn s sotìž tøíèlnný držstv sstvný náodnì místní orgnií, li nbo jiný sskpní úèstnilo lkm 9 držstv. Z vítìství s rdovlo držstvo jniorù AVZO v složní TJ jro 0/0..

8 dvdsign - prvodj str 8., 9. srpn 0 Brd Tomáš, Nlšovský Pvl Vvrèk Dvid, n drm místì skonèilo držstvo kšistù v složní Kbs Oldøi, Kbsová bin Volný Rdolf, tøtí pøíèk obsdilo držstvo dùodù AVZO v složní Bøtislv Jnošk, Mrtínk Bøtislv Dnr Rird. v skøíò místìn Obnío úød, kd jso rovnìž vdny výsldky sotìží botá fotogrfiká dokmnt. bin Kbsová Tož dn dopoldn probìl stølký dn pro dìti mládž. Úèstníi si støílli vdov pšky, ti njmnší n sklopn trè, strší si pk sotìžili v stølbì do trèù. Všny dìti byly odmìnìny sldkými dárky obèrstvním. Podìkování ptøí vdní mìstsk èásti, ktr n všny výš vdn k pøispìlo finnèní èástko n mtriální bpèní. Vškrá èinnost nší orgni j propgován Myslivk držní Hoš t K koni bøn skonèil jdn myslivký rok èl dlší ldisk plánování ov lov vìø. npøíkld noèním lídáním orožný plodin, odlovm nbo plšním èrn vìø. Nní v jji silá bránit škodám úplnì. tošní im nbyl pøíliš tá nnl tk n vìøi mnoo škod. N jø j jdno mno povinností kždo mysliv vyèistit øádnì vydsinfikovt krml pro spárkto ásypy pro drobno vìø, do ktrý jim lo im nosili krmní, by vìø nstrádl. Bylo potøb odstrnit bytky krmní krml i jji okolí vydsinfikovt, by s o njví milo šíøní pritù. Bìm mìsí èrvn pomoli myslivi Zmìdìlsk.s. Opv-Kylšovi s odplvlním øpy krovky. Clkm bylo odprováno 5 brigádniký odin, ktr byly nárdo škod pùsobný v ro 0 vìøí n mìdìlský kltrá. Tìmto škodám s myslivi snží ktivnì bránit, Ndál tk probíá pè o olnìn rmíky, sty m n ploá tttárnío mìst Opvy, ktr byly osovány bìm minlý lt. Tyto již tï složí jko krytin pro drobno vìø ptáky, rokvtl rostliny si njd spost motýlù vèl. Ploy složí tk pro držování vláy, ktro mí v období s volòovt pìt do krjiny. V nposldní ødì tváøí rá krjiny. V spojitosti s problmtiko kolm tìto plo probíjí ktivní jdnání s živtli okolní polí tk, by jim vytvoøn rmíky o njmnì bránily v ospodøní n mìdìlský ploá. Vìøím, ž dojd k sodì všini obèn bdo mít rdost dlšío ks pøírody plno život. Bd tk ví pøílžitostí volnì v pøírodì opìt potkt dìtm kát jí, bžnt, koroptv, nslot ptèím pìv, ktro j èím dál mnì nbo s rdovt brvný rostlin motýlù. V srpn j njvyšší ès èít s opìt pøiprvovt n imní mìsí. J potøb nkopit skldnit krmivo pro vìø. Npøíkld pøikrmování drobn prnt vìø (bžnt) èíná nd po žní. Konm èrvn s tk dál jdn výnmná dálost, n ktro jso èlnov sdržní ptøiènì rdí. N Národní myslivký slvnost, konný n ámk Ord Hlbok nd Vltvo, byli onìni nši èlnov pánov Josf Vìnts st. Jiøí Kšpárk rko vrolný pødstvitlù Èskomorvsk myslivk jdnoty pøvli složilí myslivi vynmnání v podobì èstno èlnství ÈMMJ. Pn Tomáši Vškovi bd toto onìní pødáno v njbližší dobì, nbo s nmol pødávání v Hlbok nd Vltvo ùèstnist. Jd o njvyšší onìní, ktro s mùž myslivi dostt j náním loživotní pøíkldno prái v pèi o vìø pøírod. Grtljm složilým èlnùm, ktøí jso i v svm vìk stál ktivní jso pøíkldm osttním èlnùm sdržní M Hoš t 8. 9.

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI SANTÉ NEWS 3 2013 Dvid Dronínský třetí n Mistrovství svět Stomtologická péče pro kždéo V Česk přibývá civilizčníc corob. Dbejte n prevenci! Snté podpořilo benefiční koncert rozovor s KAMILem DOLEŽELEM

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

listopad 2004 10 Kè foto Miroslav M lek

listopad 2004 10 Kè foto Miroslav M lek foto Miroslav M lek listopad 2004 10 Kè 2 Slovo úvodem Vážení ètenáøi! Chci se s Vámi podìlit o poznatky ze studijní cesty do Lucemburska a Belgie, kterou jsem absolvovala zaèátkem øíjna. Na tuto cestu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami.

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

J a r o Co jarní vánek?

J a r o Co jarní vánek? ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 13., JARO 2001 J a r o Co jarní vánek? Ten støíbøité kožíšky koèièkám hladí. Co tažní ptáci? Ti korálky tónù ve vìtvích ladí. Co bílé snìženky? Tichounce

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více