Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten e c. c h. e c. c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs 20. Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká 21, , Tlfon: , -mil: nbo Úødní odiny strost útrý 16:30-18:00 ètvrtk 17:00-18:00. tl. strost: Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký Korktr txtù: Mgr. Mrtin Škrobánková tl.: kvìtn 2015, nákld 320 výtiskù strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, dovolt mi Vás o njsrdènìji pøivítt dlšío vydání nšo olko prvodj. Ndržitlnì s nám blíží období lt já jsm vlmi rád, ž s nám podøilo pro Vás, spolènì s složkmi, pøiprvit jímvý progrm prvnío roèník olko kltrnío spolènsko lt, ktrý mísí k njnom ábvní, l tk provní, jž by mìly poskytnot nšim obènùm vš vìkový ktgorií dosttk kltrnío vyžití, l i spolènými silmi vlbovt. olk lto èíná již tto sobot Glášfstm v ntr ob, ktrý bd spojný s káním májky. Pøiprvili jsm pro Vás tk po dv víkndy ltní kin n obním øišti ( ), dál pk víkndov k s imbálovko, èsko kyní pivm ( ), Poádkový vèr pro nš Pro ob provlo wbdsign stdio kvtn 2015 njmnší ( ), Poádkový ls spojný s vítáním novo školnío rok ( ) lý první roèník olko lt bd konèn Posvíním ( ). TJ bdo poøádt již trdièní Dìtský dn ( ) o násldjíím víknd Trnj li v fotbl, to vš n obním øišti ( ). AVZO obotí kltrní progrm v ý í trnjm tøíèlnný držstv v stølbì n trážnii ( ) nojblovým trnjm, tktž n trážnii ( ). V výèt kí nsmím opomnot trdièní tábor pro dìti, ktrý poøádjí nši sièi ( ). ábvo by mìl být spojn i prá (vøjná brigád), proto v rámi lt tøi víkndy bdm vìnovt vlbování ý ù. V dn bd probít výmìn plot n øbitovì s úprvo okolní lnì. Zd by rád poprosil všny spolobèny o trpìlivost tolrntnost pøi instli plot, jlikož mi již mínìnými víkndovými sobotmi nbd n øbitovì plot, ktrý by ránil prostor øbitov. Dlší provní víkndovo sobot ( ) bdm vìnovt pødvším úprvì lnì v prostor dlinky, ktrá pørùstá do kblovo vdní vytváøí

2 dvdsign - prvodj str 2., kvìtn poit nprvovn pstl pøírody. Kždá vøjná brigád bd s pødstim vylášn v rols již tï by rád podìkovl všm, ktøí s ji úèstní. moøjmì pro všny j pøiprvno obèrstvní v správnm pvnm i tktm stv. Mimo informí o kí, ktr probìno v násldjíí mìsíí, mi dovolt, vážní spolobèn, tk pár slov o bìžnm od ob. Prvnì by tìl popøát nší jbilnt pní Vìr Hrorèákov, ktrá oslvil 90- nroniny, mnoo drví, lásky rodinn poody. Z tttární mìsto Opv mìstsko èást jsm pní Hrorèákov pødl dárkový koš. Dál pk i pogrtlovt Vít Hlškovi, ž jo dùm ískl vlmi prstižní onìní, to konkrtnì opvsk ritktonik ny J. M. Olbri novostvb 2013/2014. Tktž by tìl pogrtlovt nšim fotblistùm postp do vyšší sotìž, to již ètyøi kol pød konm sotìž. Jsm vlmi rád, ž mìstská èást j n oèí vøjnosti dofám, ž tnto trnd bd pokrèovt. Ci tk podìkovt všm, ktøí s podílli n orgnii oslv 70-i lt osvoboní ob, ktrá s konl v spolprái s vìdko obí, lgionáøi, Èským svm bojovníkù svobod, l tk soèsno rmádo smoøjmì nšimi obèny. V sovislosti s osvoboním probìl n strážnii v ržii nšo spolk AVZO, tk Poár osvoboní v stølbì. Tnto roèník byl jbiljní tøiátý. Nšim sièùm dìkji úèst n primátorká ki n trážnii "pální èrodìjni". A v nposldní ødì i podìkovt pn Ptr Timnnovi spoøádání xkr brntálsko ámk lktrárny Dlo tránì. rdostmi, ktr nám pøinášjí výš npsn øádky, j božl mojí povinností Vás milí spolobèn tk informovt o álžitost, ktr njso niktrk vsl osobnì mn mrí. Po nmálo poornìní jsm msl informovt Poliii ÈR Mìstsko poliii o fkt, ž v nší obi jdí opilí øidièi. Nlášn nbyl žádná konkrtní jmn, l njdná s v žádnm pøípdì o jdn èi dv pøípdy. Rád by toto sto poornil, ž s jdná o rb poršní ákon v tkovýto pøípd doáí tk k pøímm orožní drví životù nás vš. Prosím všny øidiè, by s v tìto sití ovli nprosto odpovìdnì nsdli volnt po konmi lkool. Dál by Vás rád vážní spolobèn, vyvl k drv sosdsk tolrni, byom s všini ovli k nšm okolí pøírodì tk, jk s k ní ovám n vlstní rádká èi bprostødním okolí nši domù. O krás èistot ob s smoøjmì strá ob jko tková, l krás ob dìljí pødvším spolènì vlstní obèn ob. Pøji Vám vážní, krásn prožití ltní mìsíù, v pøípdì, ž Vás jm nìjká kí, ktr pro Vás pøiprvjm, dofám v spolèná stkání. N sldno pøi dlším vydání olko prvodj. bor dobrovolný sièù N jø pokrèovl úprv sièsk dráy dosypáním násldným rorntím líny, pøsným mìøním ptk pro bdoí skld sièsko náødí. Ptky jsm vyvrtli, násldnì btonovli prostor pod bodo vysypli mkdmm strsko. Týdn n to jsm kopili trvní smn nli si lo drá kypøit kltivátorm, by tráv o njlp koønil byom vysbírli o njví kmnù. V ètvrtk odpoldn byl pøivn nová bod, ktro jsm složili kotvili n ptky. Zbytk ltošní sóny bdm trnovt po domlvì s fotblisty n obním øišti, protož rùstání dráy br mnoo ès. Dofám, ž pøíští rok ž bd drá pøiprvná n trninky vš nši držstv

3 dvdsign - prvodj str 18., 3. kvìtn Fstivl pøíprvk DH ÈÁPATA Tk ltos s nši njmnší sièi pøiprvili n trdièní Fstivl pøíprvk, konný n Horním námìstí v Opvì pøi pøílžitosti oslv HZ Opv k 70. výroèí ložní sbor. V krásnm jrním poèsí s sobotní ráno sšlo 5 držstv okrs Opv, by pødvdl nèn snky èi požární útok. Nš dìti byly rodìlny n dvì držstv, strší pødvdly štft dvoji mldší ntrdièní štft s káko nèný dovdností pro r PAMEN. Z sv úsilí byly všny dìti odmìnìny mdilí, pmìtním listm, tško s dárèky spolènì dostly pro svo školk vlk sièsk to. To pødly do školky dìtm vdoí pøíprvky Ptr Nlšovská, Brbor Závìšiká Monik Ondrová v útrý dopoldn. V násldjíí trniní bdo dìti pilovt sv dovdnosti pro kák n Dn dìtí n obním øišti. Ptr Nlšovská místostrost Pvl Nlšovský Rkpitl dálosti v nší obi - dn v 10:00. probìlo fotblov tkání mžù "Dolní Životi- " v stjný dn v 10:00. probìlo fotblov tkání strší žái "H - " v 17:00. pk probìlo fotblov tkání minižákù " -Hrd nd Morvií B". Dn s sktènil výlt s xkrí k ámk v Brntál vodní lktrárny Dlo tránì. Výlt poøádl Ptr Timnn. Cn ájd byl pro dùod dìti do 15lt 290,-Kè, pro dospìl pk 330,-Kè. V nì byl vstp do ámk, xkr vodní lktrárny tobs. Odjd n výlt byl Pørov v 7:30 od. od obní moštárny 7:35 od. Dìkjm Ptr Timnnovi spoøádání tooto výlt. - dn v 14:00. probìlo fotblov tkání minižákù " -Bdišov nd Bdišovko", v stjný dn v 17:00. probìlo tk fotblov tkání mžù " - Cvlíkovi" v 17:00. probìlo i tkání strší žákù "Komi- ". - v ètvrtk s konl v tìloviènì solk školy Dn mtk. Npøíò poèsí dontil pøsnot progrm do školní tìlovièny. Bsídk si pøiprvily dìti spolènì s svými èitlkmi jk mlo, tk i vlko oddìlní školky. Dlšími úèinkjíími byly školní dìti s botým progrmm. Všny dìti pødvdly pìkná pødstvní. N koni progrm probíl volná ábv s obèrstvním, ktr pøiprvili rodiè pní èitlky. Ví n str v ètvrtk 14. kvìtn v 17 od. v vinárnì Hostin Bly probìlo prvidln stkání klb dùodù. - od ètvrtk 14. kvìtn probìl v nší obi odpis stv vodomìr. Odpis probíl ž do 22. kvìtn. Upooròjm obèny, ž již nstèí v npøítomnosti vylpit stv vodomìr n poštovní sránk, l provník vodárn msí poøídit fotogrfii kždo vodomìr. - v stød v 17:00. probìlo fotblov tkání minižákù "Cvlíkovi - " - opvsko ritktoniko n J. M. Olbri rok obdržl rodinný dùm pn V. Hlšky v ý í. N projkt provli Tomáš Bindr, i Moylová, HIP dìk Vlík Atlir 38, rli návr trsov rdy rdní úprvy bomír Rytr. Hodnoní odborn poroty nìlo: Komfortní rodinný dùm s promyšlným provoním dispoièním spoøádáním j vtipnì sn v svžitm trn. Úspìšn pøsvìdèiv j pojní soèsn ritktry pøímo doprostød vnitøní rrv intrvilán, v rámi strší ástvby ob, n n prifrii. Jko soiálnì poitivní gsto vnímám obrání lvní obytn místnosti dom vlkým oknm do li - vøjno prostor, tk, jk bývá n vnkovì vykm ( nov ástvby j tom božl èsto nopk li s pk místo prostor soiálnío kontkt stává poý doprvní koridor). (droj - dn , probìlo 6. sdání

4 dvdsign - prvodj str 4., kvìtn stpitlstv mìstsk èásti Opv -. Zèátk sù byl v 17:15 odin v kltrním øíní. N progrm bylo mimo jin kontrol plnìní snsní dn , práv strosty o èinnosti OÚ MÈ v období od ž Projdnávly s lvní invsti pro MÈ pro období , svlovly s finnèní prostødky n projktovo dokmnti (Nov dìtsk øištì ZŠ MŠ.), dot pro TJ n Dìtský dn, finnèní prostødky n Posvíní, nová nájmní smlov pro kniovn v MÈ, prodj èásti pomk pr. è. 258/1 tk vyèištìní knliènío odtok pod l. N Štìpnii. Dtilní ápis st. njdt n - dn v 10:00. probìlo fotblov tkání strší žákù " -lvkov" soèsnì v 16:30. probìlo i fotblov tkání mžù "Holsovi - ". - V sobot 9. kvìtn s od 8:00 odin sktènil sbìr žlno šrot, ktrý orgniovl TJ. AZIO dìkj všm, ktøí pøistvili žlný šrot k vod. - dn v 17:00. probìlo fotblov tkání minižákù "Štítin - " pk v 10:00. probìlo fotblov tkání strší žákù " -Píš ". - dlší fotblov tkání mùžù probìlo v 16:30. " -Brmovi". V stjný dn v 15. s konlo n trážnii kždoroèní Pální èrodìjni, ktr poøádlo DH vi. povánk: Konm dbn, jk s prví, všny èrodìjni svátk slví. Zpljí rni, podl str trdi. Nž nstopí vlád kvìtn, proltí s jštì svìtm. Nš mil kolgynì, srdènì vás tímto vm, n trdièní stkání, o rù všm nání. ltím s n trážnii dám si smžnii. Ndit s tm nbdm, všny rády sotìžím n koní s snd povoím. vá koš átk opršt námi doržt. Ví n str od probíly v Kltrní domì sportovní k s návm fndí okji, ktr poøádlo TJ podpory obnío úød dlší fnoškù okj. Ak byl mìøn n sldování M v okji. V trmín: 1.5., 4.5., 7.5., 8.5., 10.5., 12.5., 14.5., s prùbìžnì úèstnilo vlk množství fnoškù. Pøiprvn byl vlkoplošná projk drobn obèrstvní. Vstp byl drm. Kždý kdo pøišl v drs, dostl pivo drm. Ak s stkl s vlkým olsm njn místní fnoškù ldnío okj. - v pátk od 19 odin probìlo v ntr nší ob tvìní máj (májky). Orgniátorm k byl mládž nron v ro tvìní máj, ktr s nkon tro protálo, s úèstnilo pøibližnì 60 lidí. DH - pální èrodìjni O první kvìtnov sobotì s v rál trážni sltìly èrodìjni èrodìjov všo vìk i podoby. Dli si tdy dostvníèko, by s s po ro vidìli, pødvdli si sv nov doprvní prostødky, nèili s jdn od dro nová kol i klíndl, pødvším by si sotìžili. Jji strší kolgov ød solký sièù jim pøiystli bájèn odpoldn pln r ábvy. Z splnìní úkolù byli sotìžíí odmìnìni žtony, ktr pk moli smìnit lixíry pro lásk nbo štìstí. A kdo mìl árèný nápojù dost, mol si vybrt odmìn sldko. Nybìl ni èrodìjni vìštíí kávov sdliny, èjový lístkù nbo s úèstníi moli dovìdìt svùj osd krt. A kdo jštì nmìl, nèil s vøit bylinkový lktvr, ktrý byl nkon lkm n všny ndy. Pøiystáno bylo i obèrstvní njn pro mld èrodìj, l tk pro jji dospìlý doprovod. Zltým øbm lo odpoldn všk byl skvìlá míná vjíèk s lbm, po ktrý s jn prášilo. A jk s slší ptøí, mìly si èrodìjni pøièrovt tk poèsí, ktr s od rán odnì modøilo. Všini si trdièní slt žili ž tï s tìší n dlší stkání

5 dvdsign - prvodj str 16., 5. kvìtn Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk Bìm jr probìl èlnská sù M, kd jsm odnotili plynlý myslivký rok nplánovli rok bdoí. Dn probìly brigády n údržb rmíkù, bylo lvnì oprvno oploní provdn pè o výsdb. Dlší èinnosti, jko npøíkld údržb krmlù po imì (èištìní, dsinfk) provádìjí myslivi individálnì dl pøidìlný úskù. tøípky nší krásn krjiny Mám rdost, ž opìt po ro s do èásti nší onitby vrátil nídit dns stál vánìjší èjk ooltá. Poorovt ji mùžm lvnì díky typikm lt jímvm lsovm projv. Tito ptái nídí v polí n mi, jso vlmi itliví n biotop prdátory, ktrými jso npøíkld tolv koèky, psi, l tk tøb èrná vìø. Èjk vldm k vbì n životní prostødí božl ptøí mi njrylji bývjíí ptèí dry nší krjiny. nžm s jí ránit! tjnì jko bytk pøírody, bïm k ní oldplní! J období kldní mláït, pokd tkov v pøírodì njdt, pokojt s poldm dálky nsnžt s jim pomoi, vìtšino npotøbjí pomo. Njso opštìná, jso jn svými rodièi odložná, by n sb bytènì npøitovl poornost prdátorù. Mìjt pod kontrol tk sv psí pøátl nnjt j volnì pobít. Pøírod vám to bd vdìèná! Prosb - id, my srnky, prinny ls, vás mo prosím, nsbírjt nám nš dìti po lsí loká! Návám j sovn v trviè smi lžím nìkd opodál lídám j pød drvi nbpèím. Když nám nš miminko odnst ls, ž si o pátky nvmm, protož n nìm ítím vás lidi nš miminko, protož j èsto mo mlièk smtn, vám vìtšino mø stskm po sv mmin! rnky všini tvorov divoèiny vás proto mo prosí: NEBERTE NÁM NAŠE DÌTI! Kžd jro jso stovky dánlivì opštìný mláït, v pønn sn ránit j, krdny rodièùm. Mtky pk odiny svo potomk mrnì ldjí. Ct-li oprvd pomoi: - svèí mláït ponjt n místì, mtk s o nì postrá - nnávjt volnì pobít v pøírodì psy - njdìt po loká polí mimo sty - sbírjt jn mláït viditlnì pornìná - nlná ptáèt sït n njbližší vyvýšn místo - ovjt v pøírodì klid nršt j v jji prostødí Myslivk sdržní Hoš t - v útrý dopoldn probìlo pødání sièsko t MECK (Brdr) dìtm do školky. Ato bylo odmìno dìtm pøíprvky DH pødvdní sièský dovdností n Fstivl pøíprvk, ktrá probìl v sobot v rámi oslv HZ Opv. Ví n str dn v 16:00. probìlo dlší fotblov tkání mžù "Mlè- ", v stjný dn v 13:15. probìlo i fotblov tkání strší žákù "tìboøi- ". - oslvy 70. lt osvoboní ý ù s konly v dn Ví o ki njdt n str dn v 16:30. probìlo dlší fotblov tkání minižákù " - Hrd nd Morvií A". Dlší fotblov tkání minižákù "Kylšovi- " probìlo v pondìlí v 17: strší žái pk mìli fotblov tkání dn v 10:00. " -Vìtøkovi" - dn od 9:00 od. probìl v ý í v rál N trážnii poár Osvoboní v stølbì, ktrý s koná kždoroènì ltos byl jbiljní 30. roèník. Vítìov jdnotlivý skpin nkon nbyli domáí ávodníi, l tìší náš, ž n poár Osvoboní pøijli støli Tìrlik, Kopøivni, Hlèín Nplovi. Ví vi str pro ájm o náøsk výrobky d vádím trmíny pojídn prodjny Ønitví Gbr v ý í n rok 2015 (otvírí dob vždy od 11:00. do 15:00.): 7.5., 21.5, 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., , dn v 16:00. probìlo fotblov tkání mžù " -Bøová" - v útrý od 18:15 v sál Hostin Bly probìl vøjná dbt o lvní invstií invstií v mìstsk èásti v období lt 2015 ž Dbt poøádl n Obní úød Mìstsk èásti. Vøjn dbty s úèstnilo 43 obènù. Byly prntovány ètyøi návry (Vybdovní koønov knli, rli odníkù n Pørovi, rkonstrk li n Pískovnì, výstvb víúèlovo kltrnì spolènsko øíní), k ktrým s postpnì vyjdøovli pøísdíí. Obènùm bylo vysvìtlno, ž by s jdnlo o invsti mìst mimo náš ropoèt. Pokd by s podøilo jistit tyto finnèní prostødky, došlo by k rlii tto lvní invsti. Vìtšin obènù s pøiklánìl k projkt "rli odníkù n Pørovi". K koni probìl vøjná dbt. Z tto dbty mimo jin všl i dot: V ktrý odiná omj vylášk lk v obi? Noèní klid rgl lk. - Tto obnì ávná vylášk stnovj optøní smìøjíí k ornì pød lkm v dobì noènío klid v období provnío voln. Vylášk nøij držt s o ndìlí státm nný dn provnío klid v dobì od 9:00 do 13:00 19:00 do 22:00 od vškrý prí spojný s žíváním øíní pøístrojù pùsobjíí lk, npøíkld skèk n tráv, okržní pil, motorový pil, køovinoøù podobnì. Noèní klid pk pltí v bìžn dny pondìlí ž sobot od 22 do 6:00od. - dn v 15:30. probìlo fotblov tkání mžù "Komárov- ". - v sobot v 13:00 probìl

6 dvdsign - prvodj str 6., 15. kvìtn v rál stølni n strážnii "brigád èlnù AVZO - ". AVZO dìkj všm, ktøí pomoli. Ví n str v pátk , probìl od 16:00. do 16:30. Obnío úød, vkin psù proti vtklinì. Povinností mjitlù psù bylo mimo jin vít si sbo oèkoví prùk. - dn v 15:30. probìlo fotblov tkání mžù " -Nov dli". - v sobot probìl trnj O poár strosty ob v stolním tnis. Trnj èl v 8 od. konl s v tìloviènì místní ákldní školy. Zápis do trnj probíl od 7:30 od v dn trnj. Bylo jištìno obèrstvní pro všny úèstníky trnj. I pøs mnší ájm nižší úèst probìl k úspìšnì. Nkon s d prostøídlo si 10 ráèù. Vítìm s stl pn Mikšík! Grtljm dofám, ž originální poár strosty vítìi šmkovl (2 litrová láv Frnt) N drví! N dlší roèník s mùžt tìšit v bøn rok v pátk probìl n nšm úmí vlmi dobø poorovtlný stronomiký jv tmìní ln. Toto pátèní tmìní bylo njvìtší v Èsk rpbli, viditln mi lty , tk ž do èrvn rok 2021 posldní tmìní ln, ktr nšo úmí sptøím. Pøi mximální fái krát pød 11. odino dopoldní stødovropsko ès Mìsí krývl sor okolo 73 pront slnènío disk. Jv jsm moli poorovt v lm prùbì mximální fá tmìní probìl pomìrnì vysoko, pøs 35 nd oborm. Pøímo pøi tmìní bylo tk možn vidìt n dnní oblo plnt Vnš. Èástèn tmìní bylo vidìt všd n úmí Èsk rpbliky v lm prùbì. ln vyálo nás v pátk v 6:12 odin. První kontkt tmno mìsíènío kotoè nstl ž o tøi pùl odiny podìji, v 9:37 odin. ln v t dobì bylo 30 vysoko nd jiovýodním oborm Mìsí v t víli èl "krjovt" nší mtøsko vìd prvo ornío okrj. Podìji bylo tmìní výrnìjší tmná silt Mìsí v nov s postpnì pøsnl dolv pøs orní polovin ln. Mximm úk, kdy Mìsí kryl pøs 73% slnènío prùmìr, bylo v 10:46 odin. ln do t doby vystoplo do výšky 37 nd jio-jiovýodní obor. V t dob si 33 výodnì od èástènì kryto ln byl vlmi dobø viditlná plnt Vnš (jsnost byl -3,9 mgnitdy). Po dosžní mximálnío ákryt s Mìsí èl poml odsovt k lvm orním okrji, kd v 11:58 mint slnèní kotoè opstil. K koni úk pk ln nkon vystoplo do výš tmìø 40 nd jižní obor. Pøiprvil: Závìšiký, droj: stro. Fotblist ý ù s pødstim slví postp do okrsnío pøbor Po npøíliš vydøn sónì 2013/2014, ktrá nkon nmnl sstp nši fotblistù Okrsnío pøbor do III. tøídy dá s pøišl lom. Fotbl s jl nový výbor, v jož èl stojí pødsd káš n. Cílm sóny 2014 / 2015 bylo jdnonènì vrátit solký fotbl pìt do Okrsnío pøbor. Pød sóno s podøilo domlvit n spolprái s ráèi, ktøí byli vìtšino nši kmnoví, l v minl sónì byli n ostování v jiný oddíl. Jdnlo s o Hvlk, Šv, tlík Bld. Dùlžit pro fngování tým bylo rovnìž, ž ùstl Ondr Vl. pol s tìmito ráèi byli v tým vìtšino nši kmnoví fotblist, ktøí tým vodnì doplnili. V podimní èásti sóny mìlo mžstvo vlk výkyvy v výkonnosti, kdy jmn ápsy n ostjíí øiští mìly k idál dlko. Z domáío øištì jsm si dìlli pvnost, ktr s body nodvážly. Nkon náš tým skonèil podimní èást n postpov první pøíè s dvobodovým náskokm n njbližšío pronásldovtl s bilní 9 výr, 0 rmí 2 pror. Bìm imní pøíprvy s náš tým pøiprvovl v domáí podmínká vyžívl rovnìž mìlo tráv v Tìškovií. Tým jsm bìm pøíprvy èátk jrní èásti doplnili o dlší bývl ráè Vldimír Kožšník Jrd b, s ktrým s podøilo pøivst i jdnoo synù Dvid, s ktrým vytvoøil stoprsko dvojii. Jk s kálo, právì toto posílní s nám povdlo, díky posílní obrny s lpšily njn jjí výkony, l i lo mžstv. Jrní èástí do soèsn doby vyjm rmíy v drby tkání v Komárovì proáím jko nùž máslm. Zjmn domáí výr 8:0 dosd dro Bøovo jsnì kál, ktrý tým si postp složí. Díky nšim výborným výsldkùm trátám nši pronásldovtlù jsm již ètyøi kol pød konm n prvním místì s ndostižným náskokm 14 bodù. Kromì již mínìný Jrdy Dvid bový s vlko mìro n postp podíll njlpší støl sotìž Ros Šv, ktrý dosd dl 30 gólù. V útok m dárnì skndovl s dosd 20 vstølnými góly Ondr Vl. K dlším oporám tým s ødili Filip Bld, V. Kožšník, tnd tlík, Mil Hvlk vlk lpšní proti podimní sónì nmnl káš n. Njn tito ráèi s podílli n postp. I dlším j potøb vyjádøit vlk díky, protož i když tøb nstrávili n øišti tkovo pori mint jko již mínìní, tk byli dùlžito soèástí fotblovo kolktiv. Ví stál oèkávám od Mrtin Mikšík lvnì od Mil Admèík, ktrm s jrní són nl vydøil. U obo j l vlký pøíslib do bdon, ž by s moli stát jštì pltnìjšími èlny kádr. Zvláštní podìkování ptøí káši novi, ktrý njn ž s sv fnk pødsdy msí postrt o od klb, l i pøsto s dokáž výbornì pøiprvit n smotná tkání. moøjmì vlký dík ptøí dlším èlnùm novì vniklo výbor rovnìž rlièním tým mžsko tým, ktrý tvoøí trnr Jroslv Cml jo sistnt Romn Všíèk. mosttno kpitolo jmn jrní èásti jso nši fnoši. Pro nás fotblisty vlk pøkvpní, ž námi dokáli jdit n všn tkání i v vnkovním prostødí v ojnm poèt, tnto postp msí být vìnován i tìmto lidm. Jdním vìrný fnoškù nšo tým ùstl i po svm volní strost ob Ptr Orišèík, ktrm byom jo pøíò rovnìž tìli podìkovt. I když s pro nás són vlstnì již dorává, j to árovò i pøíprv n són novo. N són, v ktr bdm tít spìt i v Okrsním pøbor. Z soèsno tým s nám snd podøí držt vìtšin kádr již tï sondjm siti oldnì možno ráèsko doplnìní. V Okr. pøbor rèitì nbdm tít rát dr osl podl too s n nìj bdm mst pøiprvit

7 dvdsign - prvodj str 14., 7. kvìtn tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová Nposldy jsm Vás informovli o výsldí lov sóny, ktro jsm konèili n Mistrovství ÈR v Kostli n Hn, jž s sktènilo bøn Oldøi Kbs s místil n 7. místì. bin Kbsová skonèil o poý 7 bodù n drm místì první Jroslvo Ndìlníkovo oddíl vn Kostl n Hn. A posldní støl oddíl KPK - Opv Ntáli Mìová si vystøíll 7. místo. Po skonèní lov sóny jsm s èli pøiprvovt n vnkovní ávody, ktr s skládjí stølby n 3 vdálnosti, tj. n 65 m, 50 m 35 m. Prvním tstovím ávodm byl 25. dbn 2015 Jrní ávod v itltovií. Tnto ávod byl pro støl ý ù vlmi úspìšný. Oldøi Kbs bojovl by nty o tøtí místo, l nkon s msl spokojit s 4. místm. bin Kbsová si vystøíll 1. místo s nástølm 810 bodù, ož j 2 body pod jjím osobním rkordm, tím splnil nominèní limit n ltošní mistrovství svìt. Ntáli Mìová s poprv svo dob støílní prostøíll n bdn ptøilo jí 3. místo. V pøípdì odnoní jdnotlivý vdálností by ji n vdálnosti 50 m 35 m ptøilo 1. místo. V soèsn dobì støli tølko klb Opv - pokrèjí v pøíprvì n probíjíí vnkovní són. Trninky probíjí tmìø kždo sobot ndìli n obním øišti. Trninky s skládjí tortik, tnik prktik stølby, fyik psyik pøíprvy, vždy podl potøb konkrtnío støl. V ý í s n obním øišti sktèní ávody 6. èrvn 3. øíjn Výnmnými ávody, ktrý s nši støli úèstni j nìkolik: èrvn 2015 vìtový poár Bomi Cp v Otrokovií èrvn 2015 Mistrovství ÈR v Èá pod Kosíøm srpn 2015 Mistrovství svìt v Uln-Ud - v ètvrtk probìlo dlší stkání klb dùodù v ý í. Tntokrát s snioøi stkli v pøísálí Hostin U Bly n progrm bylo mj. pødávání kytièk žnám k Minárodním dni žn (kytièky pødávl strost Ptr Orišèík spolènì s pnm Tiopádm) dál n progrm bylo pøání jbilntùm, vystopní dìtí nší ákldní školy spolènì s pní øditlko Mrtino Škrobánkovo vlstní kltrní progrm sniorù. - v pondìlí byl obními mìstnni oprvn vrijní stv výstì knli n dlik lii. Výs byl oprvn n ákldì podnìt obènù. - v sobot probìl od 18:30 odin v sál ostin U Bly vlná romd, ktro poøádl výkonný výbor TJ. Pováni byli všini èlnov, rodiè ráèù pøínivi. Cílm bylo mimo jin ktivnì pojit do disk èlny pøíniv, ktøí tk poskytli výbor i vdní jdnotlivý týmù pìtno vb týkjíí s èinnosti klb, nápdy, námìty i svoji pomo nbo kontkty n dlší možnosti, jk vylpšit prái TJ výšit spokojní èlnù èinnosti v fotblovm klb. Èinnost tìlovýovn jdnoty nní èlnùm lostjná úèstní s vln romdy v vlkm poèt. N progrm vln romdy mimo jin bylo: Zájní, vální mìny stnov TJ, vální výš èlnský pøíspìvkù, Volb novo výkonno kontrolnío výbor, Disk. - dn , probìlo 5. sdání Zstpitlstv Mìstsk èásti Opv -. Zèátk sdání byl v 18:15 odin v kltrním øíní. N progrm mimo jin byl kontrol plnìní snsní dn , práv strosty o èinnosti OÚ MÈ v období od , roprv o lvní invstií n volbní období , ntigrffiti v ý í, fond strosty, trnsprntní, doprvní rdlo n lii Pørovká pod.. Dtilní ápis st. njdt vždy n wb - od pltní nov ordinèní odiny dìtsko lkø MUDr. Jn Rnrová pro ordini Opv Opv - Komárov Ordinèní odiny pro Ordini Opv 1, Nádržní okr è. 5, (tl.: ): Pondìlí 13:00-15:00 (Ambln); 15:00-16:00 (Pro vn prvn), Útrý 9:30-12:00 (Ambln); 13:00-15:00 (Pordn pro kojn); 7:30-9:30 (Pro vn prvn), tød 11:30-13:30 (Ambln), Ètvrtk 7:30-10:00 (Ambln), Pátk 7:30-10:00 (Ambln). Provoní odiny: Po. 12:30-13:00; Út. 7:00-7:30; Èt. 7:00-7:30; Pá. 10:00-11:00. Ordinèní odiny pro Ordini Komárov, Podviovská è. 16, (tl.: ): Pondìlí 7:30-10:00 (Ambln); 10:00-11:00 (Pro vn prvn), Útrý (Ordinj jn Opv, Nádržní okr è. 5), tød 7:30-10:00 (Ambln), Ètvrtk 13:00-14:30 (Ambln); 11:00-12:30 (Pordn pro kojn); 12:30-13:00 (Pro vn prvn), Pátk (Ordinj jn Opv, Nádržní okr è. 5). - v pondìlí nstopili do provnío pomìr tøi noví mìstnni to pn Hynk Bn, pn Dvid Mrtínk pn ibor trk. Tito tøi noví mìstnni jso Obním úødm mìstsk èásti mìstnáni prostødnitvím Úød prá n tv. vøjnì prospìšn prá jji md j plnì rn xtrní drojù to 85% Evropsko nií 15% státnío ropoèt. Z ropoèt mìstsk èásti njso n plty mìstnnù vynkládány žádn dlší finnèní prostødky. Clková výš dot j Kè,-. Provní smlovy byly podpsán n 6 mìsíù s možností prodložní o dlší mximálnì 6 mìsíù

8 dvdsign - prvodj str 8., 13. kvìtn Prùbì dvodnní oslv 70. výroèí osvoboní ob rdk Dvid Závìšiký V dn probìly v nší obi Oslvy 70. lt osvoboní ý ù. Oslvy èly v pátk v 9:00-10:00 od., kdy probíl bsd pro dìti ákldní školy v ý í o istorii èsko vojnství, n ktr pødnášl podplkovník v. v. Ing. Válv Zvdil. Od 12:30 do 18:50 od. probíl v Kltrním øíní výstv "Historiká po ými mi I. II. vìtovo válko", n ktr byly promítány istorik válèn fotogrfi vs. soèsn ábìry nší ob. (Tto projk s stkl s vlkým ájm obènù, proto plánjm v øíjn dlší prnt mìøn po n istorik fotogrfi nší ob). Mi 15:00-16:20 od. probìl pødnášk p. prof. PDr. Zdòk Jirásk, C. "Úv o osvoboní". oèsnì v dlší místnost kltrnío øíní probíl výstv brní (dìkjm Jn Kbsovi), vojnsko vybvní istorik litrtry. Mi 20:00-20:30 od. vyšl mpiónový prùvod od kltrnío øíní smìrm n Pørov pk pìt k Pomník pdlý. Od 20:30 do 21:00 od. probìl pitní kt Pomník pdlý. Pot v 21:00 odin probíl spolènská ábv n Obním øišti MÈ (ábvn ry pro dìti, trdièní opkání špkáèkù volná ábv). V sobot dopoldn od 8:00 do 10:00 od. pokrèovl výstv spojná s projkí. V 11:00 od. násldovl proák k pomník pdlý vojákù n trážnii položní kvìtin. Tímto byl ofiiální progrm oslv konèn. Zákldní škol Mtøská škol Kvìtn j mìsím kvìtù lásky. V kvìtn s lásko dìkjm mminkám vš, o pro nás dìlly, to, o nás nèily pøíprv n lý náš život. I dìti nší školy školky v ètvrtk 14. kvìtn 2015 od 16,00 odin pøiprvily pro sv mminky podìkování. polènì nvièily progrm, ktrý pk mminkám pødvdly. Trnovly dloo potivì snd to n vystopní bylo nát. Nnly s vyvst míry ni npøíní poèsí, ni tìlovièno npno diváky k prskntí. Jko první s pødvdly dìti vlko oddìlní s poádko O èrvn Krkl, ktro sklidily spol s pní èitlko Trko Èprovo obrovský potlsk. Ml oddìlní s s mìnilo v Broèky Bršky jji v jji rotomilosti jim byly odpštìny drobn ybièky, ktr nmol pní èitlk Dnk Žùrková, l nrvoit pøítomnost tì njmiljší. Zákldní škol pødvdl njstrší žákynì 5. tøídy jko tnèni Titi s typikým tnm i oblèním, bylo vidìt, ž s nám dìvèt pød oèim mìní v mld dámy. Ètvr ái s ráli n ntrdièní dbní nástroj pní vyovtlk Rdk Binrová ni mìl vlko rdost. Nš nová pní èitlk Klárk iovníková nvièil s tø áky indiánský tn v ngliètinì nši njmldší první dr tøídy pødvdli loroèní projkt Cstománi, v ktrm snámily s lým svìtm ltm svìtm vládli to s pní èitlko nko Aptiko n jdnièk s vìdièko. N ávìr pøišlo to njlpší, lá škol nvièil minimikál Šípková Rùžnk, v lvní rolí s pødvdli Nl Rytáøová jko Rùžnk, Mrk Vìnts jko prin, sdièky si rály ofi Mixnrová, Nl Kbsová, i Dnrová Krist Agstinová. Pod vdním vš èitlk školy to bylo pødstvní, n ktr bdm dloo vpomínt! Clým odpoldnm provál Tomáš Cábl Tr vìtlíková, n o s všini njví tìšili? No n to, ž to bdo mít sbo, spdn ni nrvoit vrno s n bvdn bty, koláè, áviny dobrùtky, ktr pro nì npkly mminky ákldní i mtøsk školy. Bylo to vynikjíí, bytky s dojdly v pátk dopoldn místo svèiny my všini tímto nšim šikovným mminkám mo mo dìkjm tìším s n pøíští Zrdní slvnost k Dni mtk - snd ž nám poèsí dovolí vystopit n rdì! Mrtin Škrobánková, øditlk

9 dvdsign - prvodj str 12., výroèí osvoboní kvìtn

10 dvdsign - prvodj str 10., 11. kvìtn Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Po imní stølk pøstáv ájili èlnov ZO kál Asoi ákldní orgnií tniký sportù èinností ÈR svo prái provonìním rál stølni n trážnii. polèná brigád s sktènil podl plán 11. dbn, kdy byl provdn ákldní úklid stølni po imì, byly odstrnìny slopy podpírjíí stø proti átìži snì, dál byly vyskldnìny stoly imnío ložní vybíln místnost klbovny. Bìm násldjíío týdn pk byly vybílny provonìny místnosti soiálnío øíní. V dlším týdn pk byl provdn pøíprv stølni pro stølko sotìž o Poár osvoboní ý ù, ktrá s sktènil v ndìli 19. dbn. Tto trdièní sotìž probìl již po tøiát b pøršní, to úèsti 24 stølù šsti stølký klbù. otìž ájil strost ob, ktrý s úèstnil tk vyodnoní pødání n, ktr vìnovl Úød mìstsk èásti Opv -. Vítìi ktgori sniorù s stli støli Hrbáè Josf, Kyèrk Miroslv Vilks Jn, všini stølko klb Hlèín s vynikjíími výsldky 290, bodù 300 možný. V dr ktgorii mldší s n prvním místì místil nidr Rird Tìrlik nástølm 287 bodù. Njlpším místní stølù byl Jnošk Bøtislv nástølm 271 bodù. Clá orgni sotìž mìl vlmi dobro úrovò to s projvilo n vynikjíí výkon vš sotìžíí. Opìt pøipomínám, ž 21. èrvn s sktèní n stølnii n trážnii sotìž v stølbì vdov pšky pro dìti vš vìkový ktgorií. Njmldší úèstníi si moo tk vystølit pod doldm kšný stølù. Pro všny ktivní dìti bdo pøiprvny tk jímv ry, ml obèrstvní dárèky. V stjnm trmín probìn již trdièní sotìž tøíèlnný držstv v stølbì mlorážky. Zúèstnit s moo tøíèlnná držstv složn jdnotlivý ájmový orgnií, rodinný klnù, li pod. V nìktrm dnù prodložno víknd s sktèní v rál stølni trnj v nojbl. Pøsný trmín bd po doodì pøsnìn. bližšími podmínkmi propoimi bdm vøjnost vès informovt, mimo jin i v vývìsní skøíni Obnío úød. Zúèstnit s moo tk držstv okolní obí.ing. Bøtislv Jnošk

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen.

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen. PROSINEC èíslo 12 Nezmìstnnost v Morvské Tøebové poprvé pod deset procent Mír nezmìstnnosti v Morvské Tøebové klesl pod deset procent, dosáhl tk nejnižší úrovnì od roku 2004, kdy tkovl hrnici 17 %. Nejnovìjší

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list ÈERVENEC 2006 èíslo 7 IV. roèník Mgnetický kopec skuteènost, nebo klm? O mgnetický kopec v Morvské Tøebové je poslední dobou nebývlý zájem. Stl se èstým témtem èsopisù i diskuzí n internetu. Do kopce tu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

É Í ů š ó č ž ě ě š ř Ž š ů č ř š ř š ů ů ů ě ů č Ž č úč ů ů č ů Ž úč ů č Ž ó č Ž ě š ě ř ř ě š ě ě ě ů š ě š ů ě ů č č ů š ů Ž ř ě ě Ž č ě řň č č Ž ů ř ěť ť ř ě ř Ž ů č č č ě ů ř š ů Ž ú ů ř Í č ě ě Ž

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Č Č Ž Č Š Ž ó Č Š ž Š ž Č Č ž ž ž Č ž ú Ž ž ž ó ó ž Ž Ž ď É ú ú Č Č ú ž Ž ž ž ú ó Č ž Ú Č ž ž ž Ž Ú Ž Ž Ž Ú Č ž Ú Ú ž ú Ř Š Á Ž Ý Č Ó Ú Á ú Ť Ž Ž Š Ú Ú Ó ú ž ú Š Ž Ž Ť Ž ž ž ď Ž ú ď Š Ú ú ú Á Č Ů Ú Ť Č

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ě š Ř é žď ě ř ř ě ž ň ě é ě ě š ř ů ě ě ě ě š ů ě š š é Žď ě ř ř ě Ž ň é ú Ř ě é š š é ú é š ě š é ú ú Ž ž ě é ú ř š ě é ů ř ž ř Ž ě ř ě ě é ě ů ú ú ř š ú ř ů ě é Ž ř ě ř ě ř Ž ň Ž ů é ř ď ů ž ř ů ě é

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více