Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten e c. c h. e c. c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs 20. Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká 21, , Tlfon: , -mil: nbo Úødní odiny strost útrý 16:30-18:00 ètvrtk 17:00-18:00. tl. strost: Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký Korktr txtù: Mgr. Mrtin Škrobánková tl.: kvìtn 2015, nákld 320 výtiskù strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, dovolt mi Vás o njsrdènìji pøivítt dlšío vydání nšo olko prvodj. Ndržitlnì s nám blíží období lt já jsm vlmi rád, ž s nám podøilo pro Vás, spolènì s složkmi, pøiprvit jímvý progrm prvnío roèník olko kltrnío spolènsko lt, ktrý mísí k njnom ábvní, l tk provní, jž by mìly poskytnot nšim obènùm vš vìkový ktgorií dosttk kltrnío vyžití, l i spolènými silmi vlbovt. olk lto èíná již tto sobot Glášfstm v ntr ob, ktrý bd spojný s káním májky. Pøiprvili jsm pro Vás tk po dv víkndy ltní kin n obním øišti ( ), dál pk víkndov k s imbálovko, èsko kyní pivm ( ), Poádkový vèr pro nš Pro ob provlo wbdsign stdio kvtn 2015 njmnší ( ), Poádkový ls spojný s vítáním novo školnío rok ( ) lý první roèník olko lt bd konèn Posvíním ( ). TJ bdo poøádt již trdièní Dìtský dn ( ) o násldjíím víknd Trnj li v fotbl, to vš n obním øišti ( ). AVZO obotí kltrní progrm v ý í trnjm tøíèlnný držstv v stølbì n trážnii ( ) nojblovým trnjm, tktž n trážnii ( ). V výèt kí nsmím opomnot trdièní tábor pro dìti, ktrý poøádjí nši sièi ( ). ábvo by mìl být spojn i prá (vøjná brigád), proto v rámi lt tøi víkndy bdm vìnovt vlbování ý ù. V dn bd probít výmìn plot n øbitovì s úprvo okolní lnì. Zd by rád poprosil všny spolobèny o trpìlivost tolrntnost pøi instli plot, jlikož mi již mínìnými víkndovými sobotmi nbd n øbitovì plot, ktrý by ránil prostor øbitov. Dlší provní víkndovo sobot ( ) bdm vìnovt pødvším úprvì lnì v prostor dlinky, ktrá pørùstá do kblovo vdní vytváøí

2 dvdsign - prvodj str 2., kvìtn poit nprvovn pstl pøírody. Kždá vøjná brigád bd s pødstim vylášn v rols již tï by rád podìkovl všm, ktøí s ji úèstní. moøjmì pro všny j pøiprvno obèrstvní v správnm pvnm i tktm stv. Mimo informí o kí, ktr probìno v násldjíí mìsíí, mi dovolt, vážní spolobèn, tk pár slov o bìžnm od ob. Prvnì by tìl popøát nší jbilnt pní Vìr Hrorèákov, ktrá oslvil 90- nroniny, mnoo drví, lásky rodinn poody. Z tttární mìsto Opv mìstsko èást jsm pní Hrorèákov pødl dárkový koš. Dál pk i pogrtlovt Vít Hlškovi, ž jo dùm ískl vlmi prstižní onìní, to konkrtnì opvsk ritktonik ny J. M. Olbri novostvb 2013/2014. Tktž by tìl pogrtlovt nšim fotblistùm postp do vyšší sotìž, to již ètyøi kol pød konm sotìž. Jsm vlmi rád, ž mìstská èást j n oèí vøjnosti dofám, ž tnto trnd bd pokrèovt. Ci tk podìkovt všm, ktøí s podílli n orgnii oslv 70-i lt osvoboní ob, ktrá s konl v spolprái s vìdko obí, lgionáøi, Èským svm bojovníkù svobod, l tk soèsno rmádo smoøjmì nšimi obèny. V sovislosti s osvoboním probìl n strážnii v ržii nšo spolk AVZO, tk Poár osvoboní v stølbì. Tnto roèník byl jbiljní tøiátý. Nšim sièùm dìkji úèst n primátorká ki n trážnii "pální èrodìjni". A v nposldní ødì i podìkovt pn Ptr Timnnovi spoøádání xkr brntálsko ámk lktrárny Dlo tránì. rdostmi, ktr nám pøinášjí výš npsn øádky, j božl mojí povinností Vás milí spolobèn tk informovt o álžitost, ktr njso niktrk vsl osobnì mn mrí. Po nmálo poornìní jsm msl informovt Poliii ÈR Mìstsko poliii o fkt, ž v nší obi jdí opilí øidièi. Nlášn nbyl žádná konkrtní jmn, l njdná s v žádnm pøípdì o jdn èi dv pøípdy. Rád by toto sto poornil, ž s jdná o rb poršní ákon v tkovýto pøípd doáí tk k pøímm orožní drví životù nás vš. Prosím všny øidiè, by s v tìto sití ovli nprosto odpovìdnì nsdli volnt po konmi lkool. Dál by Vás rád vážní spolobèn, vyvl k drv sosdsk tolrni, byom s všini ovli k nšm okolí pøírodì tk, jk s k ní ovám n vlstní rádká èi bprostødním okolí nši domù. O krás èistot ob s smoøjmì strá ob jko tková, l krás ob dìljí pødvším spolènì vlstní obèn ob. Pøji Vám vážní, krásn prožití ltní mìsíù, v pøípdì, ž Vás jm nìjká kí, ktr pro Vás pøiprvjm, dofám v spolèná stkání. N sldno pøi dlším vydání olko prvodj. bor dobrovolný sièù N jø pokrèovl úprv sièsk dráy dosypáním násldným rorntím líny, pøsným mìøním ptk pro bdoí skld sièsko náødí. Ptky jsm vyvrtli, násldnì btonovli prostor pod bodo vysypli mkdmm strsko. Týdn n to jsm kopili trvní smn nli si lo drá kypøit kltivátorm, by tráv o njlp koønil byom vysbírli o njví kmnù. V ètvrtk odpoldn byl pøivn nová bod, ktro jsm složili kotvili n ptky. Zbytk ltošní sóny bdm trnovt po domlvì s fotblisty n obním øišti, protož rùstání dráy br mnoo ès. Dofám, ž pøíští rok ž bd drá pøiprvná n trninky vš nši držstv

3 dvdsign - prvodj str 18., 3. kvìtn Fstivl pøíprvk DH ÈÁPATA Tk ltos s nši njmnší sièi pøiprvili n trdièní Fstivl pøíprvk, konný n Horním námìstí v Opvì pøi pøílžitosti oslv HZ Opv k 70. výroèí ložní sbor. V krásnm jrním poèsí s sobotní ráno sšlo 5 držstv okrs Opv, by pødvdl nèn snky èi požární útok. Nš dìti byly rodìlny n dvì držstv, strší pødvdly štft dvoji mldší ntrdièní štft s káko nèný dovdností pro r PAMEN. Z sv úsilí byly všny dìti odmìnìny mdilí, pmìtním listm, tško s dárèky spolènì dostly pro svo školk vlk sièsk to. To pødly do školky dìtm vdoí pøíprvky Ptr Nlšovská, Brbor Závìšiká Monik Ondrová v útrý dopoldn. V násldjíí trniní bdo dìti pilovt sv dovdnosti pro kák n Dn dìtí n obním øišti. Ptr Nlšovská místostrost Pvl Nlšovský Rkpitl dálosti v nší obi - dn v 10:00. probìlo fotblov tkání mžù "Dolní Životi- " v stjný dn v 10:00. probìlo fotblov tkání strší žái "H - " v 17:00. pk probìlo fotblov tkání minižákù " -Hrd nd Morvií B". Dn s sktènil výlt s xkrí k ámk v Brntál vodní lktrárny Dlo tránì. Výlt poøádl Ptr Timnn. Cn ájd byl pro dùod dìti do 15lt 290,-Kè, pro dospìl pk 330,-Kè. V nì byl vstp do ámk, xkr vodní lktrárny tobs. Odjd n výlt byl Pørov v 7:30 od. od obní moštárny 7:35 od. Dìkjm Ptr Timnnovi spoøádání tooto výlt. - dn v 14:00. probìlo fotblov tkání minižákù " -Bdišov nd Bdišovko", v stjný dn v 17:00. probìlo tk fotblov tkání mžù " - Cvlíkovi" v 17:00. probìlo i tkání strší žákù "Komi- ". - v ètvrtk s konl v tìloviènì solk školy Dn mtk. Npøíò poèsí dontil pøsnot progrm do školní tìlovièny. Bsídk si pøiprvily dìti spolènì s svými èitlkmi jk mlo, tk i vlko oddìlní školky. Dlšími úèinkjíími byly školní dìti s botým progrmm. Všny dìti pødvdly pìkná pødstvní. N koni progrm probíl volná ábv s obèrstvním, ktr pøiprvili rodiè pní èitlky. Ví n str v ètvrtk 14. kvìtn v 17 od. v vinárnì Hostin Bly probìlo prvidln stkání klb dùodù. - od ètvrtk 14. kvìtn probìl v nší obi odpis stv vodomìr. Odpis probíl ž do 22. kvìtn. Upooròjm obèny, ž již nstèí v npøítomnosti vylpit stv vodomìr n poštovní sránk, l provník vodárn msí poøídit fotogrfii kždo vodomìr. - v stød v 17:00. probìlo fotblov tkání minižákù "Cvlíkovi - " - opvsko ritktoniko n J. M. Olbri rok obdržl rodinný dùm pn V. Hlšky v ý í. N projkt provli Tomáš Bindr, i Moylová, HIP dìk Vlík Atlir 38, rli návr trsov rdy rdní úprvy bomír Rytr. Hodnoní odborn poroty nìlo: Komfortní rodinný dùm s promyšlným provoním dispoièním spoøádáním j vtipnì sn v svžitm trn. Úspìšn pøsvìdèiv j pojní soèsn ritktry pøímo doprostød vnitøní rrv intrvilán, v rámi strší ástvby ob, n n prifrii. Jko soiálnì poitivní gsto vnímám obrání lvní obytn místnosti dom vlkým oknm do li - vøjno prostor, tk, jk bývá n vnkovì vykm ( nov ástvby j tom božl èsto nopk li s pk místo prostor soiálnío kontkt stává poý doprvní koridor). (droj - dn , probìlo 6. sdání

4 dvdsign - prvodj str 4., kvìtn stpitlstv mìstsk èásti Opv -. Zèátk sù byl v 17:15 odin v kltrním øíní. N progrm bylo mimo jin kontrol plnìní snsní dn , práv strosty o èinnosti OÚ MÈ v období od ž Projdnávly s lvní invsti pro MÈ pro období , svlovly s finnèní prostødky n projktovo dokmnti (Nov dìtsk øištì ZŠ MŠ.), dot pro TJ n Dìtský dn, finnèní prostødky n Posvíní, nová nájmní smlov pro kniovn v MÈ, prodj èásti pomk pr. è. 258/1 tk vyèištìní knliènío odtok pod l. N Štìpnii. Dtilní ápis st. njdt n - dn v 10:00. probìlo fotblov tkání strší žákù " -lvkov" soèsnì v 16:30. probìlo i fotblov tkání mžù "Holsovi - ". - V sobot 9. kvìtn s od 8:00 odin sktènil sbìr žlno šrot, ktrý orgniovl TJ. AZIO dìkj všm, ktøí pøistvili žlný šrot k vod. - dn v 17:00. probìlo fotblov tkání minižákù "Štítin - " pk v 10:00. probìlo fotblov tkání strší žákù " -Píš ". - dlší fotblov tkání mùžù probìlo v 16:30. " -Brmovi". V stjný dn v 15. s konlo n trážnii kždoroèní Pální èrodìjni, ktr poøádlo DH vi. povánk: Konm dbn, jk s prví, všny èrodìjni svátk slví. Zpljí rni, podl str trdi. Nž nstopí vlád kvìtn, proltí s jštì svìtm. Nš mil kolgynì, srdènì vás tímto vm, n trdièní stkání, o rù všm nání. ltím s n trážnii dám si smžnii. Ndit s tm nbdm, všny rády sotìžím n koní s snd povoím. vá koš átk opršt námi doržt. Ví n str od probíly v Kltrní domì sportovní k s návm fndí okji, ktr poøádlo TJ podpory obnío úød dlší fnoškù okj. Ak byl mìøn n sldování M v okji. V trmín: 1.5., 4.5., 7.5., 8.5., 10.5., 12.5., 14.5., s prùbìžnì úèstnilo vlk množství fnoškù. Pøiprvn byl vlkoplošná projk drobn obèrstvní. Vstp byl drm. Kždý kdo pøišl v drs, dostl pivo drm. Ak s stkl s vlkým olsm njn místní fnoškù ldnío okj. - v pátk od 19 odin probìlo v ntr nší ob tvìní máj (májky). Orgniátorm k byl mládž nron v ro tvìní máj, ktr s nkon tro protálo, s úèstnilo pøibližnì 60 lidí. DH - pální èrodìjni O první kvìtnov sobotì s v rál trážni sltìly èrodìjni èrodìjov všo vìk i podoby. Dli si tdy dostvníèko, by s s po ro vidìli, pødvdli si sv nov doprvní prostødky, nèili s jdn od dro nová kol i klíndl, pødvším by si sotìžili. Jji strší kolgov ød solký sièù jim pøiystli bájèn odpoldn pln r ábvy. Z splnìní úkolù byli sotìžíí odmìnìni žtony, ktr pk moli smìnit lixíry pro lásk nbo štìstí. A kdo mìl árèný nápojù dost, mol si vybrt odmìn sldko. Nybìl ni èrodìjni vìštíí kávov sdliny, èjový lístkù nbo s úèstníi moli dovìdìt svùj osd krt. A kdo jštì nmìl, nèil s vøit bylinkový lktvr, ktrý byl nkon lkm n všny ndy. Pøiystáno bylo i obèrstvní njn pro mld èrodìj, l tk pro jji dospìlý doprovod. Zltým øbm lo odpoldn všk byl skvìlá míná vjíèk s lbm, po ktrý s jn prášilo. A jk s slší ptøí, mìly si èrodìjni pøièrovt tk poèsí, ktr s od rán odnì modøilo. Všini si trdièní slt žili ž tï s tìší n dlší stkání

5 dvdsign - prvodj str 16., 5. kvìtn Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk Bìm jr probìl èlnská sù M, kd jsm odnotili plynlý myslivký rok nplánovli rok bdoí. Dn probìly brigády n údržb rmíkù, bylo lvnì oprvno oploní provdn pè o výsdb. Dlší èinnosti, jko npøíkld údržb krmlù po imì (èištìní, dsinfk) provádìjí myslivi individálnì dl pøidìlný úskù. tøípky nší krásn krjiny Mám rdost, ž opìt po ro s do èásti nší onitby vrátil nídit dns stál vánìjší èjk ooltá. Poorovt ji mùžm lvnì díky typikm lt jímvm lsovm projv. Tito ptái nídí v polí n mi, jso vlmi itliví n biotop prdátory, ktrými jso npøíkld tolv koèky, psi, l tk tøb èrná vìø. Èjk vldm k vbì n životní prostødí božl ptøí mi njrylji bývjíí ptèí dry nší krjiny. nžm s jí ránit! tjnì jko bytk pøírody, bïm k ní oldplní! J období kldní mláït, pokd tkov v pøírodì njdt, pokojt s poldm dálky nsnžt s jim pomoi, vìtšino npotøbjí pomo. Njso opštìná, jso jn svými rodièi odložná, by n sb bytènì npøitovl poornost prdátorù. Mìjt pod kontrol tk sv psí pøátl nnjt j volnì pobít. Pøírod vám to bd vdìèná! Prosb - id, my srnky, prinny ls, vás mo prosím, nsbírjt nám nš dìti po lsí loká! Návám j sovn v trviè smi lžím nìkd opodál lídám j pød drvi nbpèím. Když nám nš miminko odnst ls, ž si o pátky nvmm, protož n nìm ítím vás lidi nš miminko, protož j èsto mo mlièk smtn, vám vìtšino mø stskm po sv mmin! rnky všini tvorov divoèiny vás proto mo prosí: NEBERTE NÁM NAŠE DÌTI! Kžd jro jso stovky dánlivì opštìný mláït, v pønn sn ránit j, krdny rodièùm. Mtky pk odiny svo potomk mrnì ldjí. Ct-li oprvd pomoi: - svèí mláït ponjt n místì, mtk s o nì postrá - nnávjt volnì pobít v pøírodì psy - njdìt po loká polí mimo sty - sbírjt jn mláït viditlnì pornìná - nlná ptáèt sït n njbližší vyvýšn místo - ovjt v pøírodì klid nršt j v jji prostødí Myslivk sdržní Hoš t - v útrý dopoldn probìlo pødání sièsko t MECK (Brdr) dìtm do školky. Ato bylo odmìno dìtm pøíprvky DH pødvdní sièský dovdností n Fstivl pøíprvk, ktrá probìl v sobot v rámi oslv HZ Opv. Ví n str dn v 16:00. probìlo dlší fotblov tkání mžù "Mlè- ", v stjný dn v 13:15. probìlo i fotblov tkání strší žákù "tìboøi- ". - oslvy 70. lt osvoboní ý ù s konly v dn Ví o ki njdt n str dn v 16:30. probìlo dlší fotblov tkání minižákù " - Hrd nd Morvií A". Dlší fotblov tkání minižákù "Kylšovi- " probìlo v pondìlí v 17: strší žái pk mìli fotblov tkání dn v 10:00. " -Vìtøkovi" - dn od 9:00 od. probìl v ý í v rál N trážnii poár Osvoboní v stølbì, ktrý s koná kždoroènì ltos byl jbiljní 30. roèník. Vítìov jdnotlivý skpin nkon nbyli domáí ávodníi, l tìší náš, ž n poár Osvoboní pøijli støli Tìrlik, Kopøivni, Hlèín Nplovi. Ví vi str pro ájm o náøsk výrobky d vádím trmíny pojídn prodjny Ønitví Gbr v ý í n rok 2015 (otvírí dob vždy od 11:00. do 15:00.): 7.5., 21.5, 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., , dn v 16:00. probìlo fotblov tkání mžù " -Bøová" - v útrý od 18:15 v sál Hostin Bly probìl vøjná dbt o lvní invstií invstií v mìstsk èásti v období lt 2015 ž Dbt poøádl n Obní úød Mìstsk èásti. Vøjn dbty s úèstnilo 43 obènù. Byly prntovány ètyøi návry (Vybdovní koønov knli, rli odníkù n Pørovi, rkonstrk li n Pískovnì, výstvb víúèlovo kltrnì spolènsko øíní), k ktrým s postpnì vyjdøovli pøísdíí. Obènùm bylo vysvìtlno, ž by s jdnlo o invsti mìst mimo náš ropoèt. Pokd by s podøilo jistit tyto finnèní prostødky, došlo by k rlii tto lvní invsti. Vìtšin obènù s pøiklánìl k projkt "rli odníkù n Pørovi". K koni probìl vøjná dbt. Z tto dbty mimo jin všl i dot: V ktrý odiná omj vylášk lk v obi? Noèní klid rgl lk. - Tto obnì ávná vylášk stnovj optøní smìøjíí k ornì pød lkm v dobì noènío klid v období provnío voln. Vylášk nøij držt s o ndìlí státm nný dn provnío klid v dobì od 9:00 do 13:00 19:00 do 22:00 od vškrý prí spojný s žíváním øíní pøístrojù pùsobjíí lk, npøíkld skèk n tráv, okržní pil, motorový pil, køovinoøù podobnì. Noèní klid pk pltí v bìžn dny pondìlí ž sobot od 22 do 6:00od. - dn v 15:30. probìlo fotblov tkání mžù "Komárov- ". - v sobot v 13:00 probìl

6 dvdsign - prvodj str 6., 15. kvìtn v rál stølni n strážnii "brigád èlnù AVZO - ". AVZO dìkj všm, ktøí pomoli. Ví n str v pátk , probìl od 16:00. do 16:30. Obnío úød, vkin psù proti vtklinì. Povinností mjitlù psù bylo mimo jin vít si sbo oèkoví prùk. - dn v 15:30. probìlo fotblov tkání mžù " -Nov dli". - v sobot probìl trnj O poár strosty ob v stolním tnis. Trnj èl v 8 od. konl s v tìloviènì místní ákldní školy. Zápis do trnj probíl od 7:30 od v dn trnj. Bylo jištìno obèrstvní pro všny úèstníky trnj. I pøs mnší ájm nižší úèst probìl k úspìšnì. Nkon s d prostøídlo si 10 ráèù. Vítìm s stl pn Mikšík! Grtljm dofám, ž originální poár strosty vítìi šmkovl (2 litrová láv Frnt) N drví! N dlší roèník s mùžt tìšit v bøn rok v pátk probìl n nšm úmí vlmi dobø poorovtlný stronomiký jv tmìní ln. Toto pátèní tmìní bylo njvìtší v Èsk rpbli, viditln mi lty , tk ž do èrvn rok 2021 posldní tmìní ln, ktr nšo úmí sptøím. Pøi mximální fái krát pød 11. odino dopoldní stødovropsko ès Mìsí krývl sor okolo 73 pront slnènío disk. Jv jsm moli poorovt v lm prùbì mximální fá tmìní probìl pomìrnì vysoko, pøs 35 nd oborm. Pøímo pøi tmìní bylo tk možn vidìt n dnní oblo plnt Vnš. Èástèn tmìní bylo vidìt všd n úmí Èsk rpbliky v lm prùbì. ln vyálo nás v pátk v 6:12 odin. První kontkt tmno mìsíènío kotoè nstl ž o tøi pùl odiny podìji, v 9:37 odin. ln v t dobì bylo 30 vysoko nd jiovýodním oborm Mìsí v t víli èl "krjovt" nší mtøsko vìd prvo ornío okrj. Podìji bylo tmìní výrnìjší tmná silt Mìsí v nov s postpnì pøsnl dolv pøs orní polovin ln. Mximm úk, kdy Mìsí kryl pøs 73% slnènío prùmìr, bylo v 10:46 odin. ln do t doby vystoplo do výšky 37 nd jio-jiovýodní obor. V t dob si 33 výodnì od èástènì kryto ln byl vlmi dobø viditlná plnt Vnš (jsnost byl -3,9 mgnitdy). Po dosžní mximálnío ákryt s Mìsí èl poml odsovt k lvm orním okrji, kd v 11:58 mint slnèní kotoè opstil. K koni úk pk ln nkon vystoplo do výš tmìø 40 nd jižní obor. Pøiprvil: Závìšiký, droj: stro. Fotblist ý ù s pødstim slví postp do okrsnío pøbor Po npøíliš vydøn sónì 2013/2014, ktrá nkon nmnl sstp nši fotblistù Okrsnío pøbor do III. tøídy dá s pøišl lom. Fotbl s jl nový výbor, v jož èl stojí pødsd káš n. Cílm sóny 2014 / 2015 bylo jdnonènì vrátit solký fotbl pìt do Okrsnío pøbor. Pød sóno s podøilo domlvit n spolprái s ráèi, ktøí byli vìtšino nši kmnoví, l v minl sónì byli n ostování v jiný oddíl. Jdnlo s o Hvlk, Šv, tlík Bld. Dùlžit pro fngování tým bylo rovnìž, ž ùstl Ondr Vl. pol s tìmito ráèi byli v tým vìtšino nši kmnoví fotblist, ktøí tým vodnì doplnili. V podimní èásti sóny mìlo mžstvo vlk výkyvy v výkonnosti, kdy jmn ápsy n ostjíí øiští mìly k idál dlko. Z domáío øištì jsm si dìlli pvnost, ktr s body nodvážly. Nkon náš tým skonèil podimní èást n postpov první pøíè s dvobodovým náskokm n njbližšío pronásldovtl s bilní 9 výr, 0 rmí 2 pror. Bìm imní pøíprvy s náš tým pøiprvovl v domáí podmínká vyžívl rovnìž mìlo tráv v Tìškovií. Tým jsm bìm pøíprvy èátk jrní èásti doplnili o dlší bývl ráè Vldimír Kožšník Jrd b, s ktrým s podøilo pøivst i jdnoo synù Dvid, s ktrým vytvoøil stoprsko dvojii. Jk s kálo, právì toto posílní s nám povdlo, díky posílní obrny s lpšily njn jjí výkony, l i lo mžstv. Jrní èástí do soèsn doby vyjm rmíy v drby tkání v Komárovì proáím jko nùž máslm. Zjmn domáí výr 8:0 dosd dro Bøovo jsnì kál, ktrý tým si postp složí. Díky nšim výborným výsldkùm trátám nši pronásldovtlù jsm již ètyøi kol pød konm n prvním místì s ndostižným náskokm 14 bodù. Kromì již mínìný Jrdy Dvid bový s vlko mìro n postp podíll njlpší støl sotìž Ros Šv, ktrý dosd dl 30 gólù. V útok m dárnì skndovl s dosd 20 vstølnými góly Ondr Vl. K dlším oporám tým s ødili Filip Bld, V. Kožšník, tnd tlík, Mil Hvlk vlk lpšní proti podimní sónì nmnl káš n. Njn tito ráèi s podílli n postp. I dlším j potøb vyjádøit vlk díky, protož i když tøb nstrávili n øišti tkovo pori mint jko již mínìní, tk byli dùlžito soèástí fotblovo kolktiv. Ví stál oèkávám od Mrtin Mikšík lvnì od Mil Admèík, ktrm s jrní són nl vydøil. U obo j l vlký pøíslib do bdon, ž by s moli stát jštì pltnìjšími èlny kádr. Zvláštní podìkování ptøí káši novi, ktrý njn ž s sv fnk pødsdy msí postrt o od klb, l i pøsto s dokáž výbornì pøiprvit n smotná tkání. moøjmì vlký dík ptøí dlším èlnùm novì vniklo výbor rovnìž rlièním tým mžsko tým, ktrý tvoøí trnr Jroslv Cml jo sistnt Romn Všíèk. mosttno kpitolo jmn jrní èásti jso nši fnoši. Pro nás fotblisty vlk pøkvpní, ž námi dokáli jdit n všn tkání i v vnkovním prostødí v ojnm poèt, tnto postp msí být vìnován i tìmto lidm. Jdním vìrný fnoškù nšo tým ùstl i po svm volní strost ob Ptr Orišèík, ktrm byom jo pøíò rovnìž tìli podìkovt. I když s pro nás són vlstnì již dorává, j to árovò i pøíprv n són novo. N són, v ktr bdm tít spìt i v Okrsním pøbor. Z soèsno tým s nám snd podøí držt vìtšin kádr již tï sondjm siti oldnì možno ráèsko doplnìní. V Okr. pøbor rèitì nbdm tít rát dr osl podl too s n nìj bdm mst pøiprvit

7 dvdsign - prvodj str 14., 7. kvìtn tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová Nposldy jsm Vás informovli o výsldí lov sóny, ktro jsm konèili n Mistrovství ÈR v Kostli n Hn, jž s sktènilo bøn Oldøi Kbs s místil n 7. místì. bin Kbsová skonèil o poý 7 bodù n drm místì první Jroslvo Ndìlníkovo oddíl vn Kostl n Hn. A posldní støl oddíl KPK - Opv Ntáli Mìová si vystøíll 7. místo. Po skonèní lov sóny jsm s èli pøiprvovt n vnkovní ávody, ktr s skládjí stølby n 3 vdálnosti, tj. n 65 m, 50 m 35 m. Prvním tstovím ávodm byl 25. dbn 2015 Jrní ávod v itltovií. Tnto ávod byl pro støl ý ù vlmi úspìšný. Oldøi Kbs bojovl by nty o tøtí místo, l nkon s msl spokojit s 4. místm. bin Kbsová si vystøíll 1. místo s nástølm 810 bodù, ož j 2 body pod jjím osobním rkordm, tím splnil nominèní limit n ltošní mistrovství svìt. Ntáli Mìová s poprv svo dob støílní prostøíll n bdn ptøilo jí 3. místo. V pøípdì odnoní jdnotlivý vdálností by ji n vdálnosti 50 m 35 m ptøilo 1. místo. V soèsn dobì støli tølko klb Opv - pokrèjí v pøíprvì n probíjíí vnkovní són. Trninky probíjí tmìø kždo sobot ndìli n obním øišti. Trninky s skládjí tortik, tnik prktik stølby, fyik psyik pøíprvy, vždy podl potøb konkrtnío støl. V ý í s n obním øišti sktèní ávody 6. èrvn 3. øíjn Výnmnými ávody, ktrý s nši støli úèstni j nìkolik: èrvn 2015 vìtový poár Bomi Cp v Otrokovií èrvn 2015 Mistrovství ÈR v Èá pod Kosíøm srpn 2015 Mistrovství svìt v Uln-Ud - v ètvrtk probìlo dlší stkání klb dùodù v ý í. Tntokrát s snioøi stkli v pøísálí Hostin U Bly n progrm bylo mj. pødávání kytièk žnám k Minárodním dni žn (kytièky pødávl strost Ptr Orišèík spolènì s pnm Tiopádm) dál n progrm bylo pøání jbilntùm, vystopní dìtí nší ákldní školy spolènì s pní øditlko Mrtino Škrobánkovo vlstní kltrní progrm sniorù. - v pondìlí byl obními mìstnni oprvn vrijní stv výstì knli n dlik lii. Výs byl oprvn n ákldì podnìt obènù. - v sobot probìl od 18:30 odin v sál ostin U Bly vlná romd, ktro poøádl výkonný výbor TJ. Pováni byli všini èlnov, rodiè ráèù pøínivi. Cílm bylo mimo jin ktivnì pojit do disk èlny pøíniv, ktøí tk poskytli výbor i vdní jdnotlivý týmù pìtno vb týkjíí s èinnosti klb, nápdy, námìty i svoji pomo nbo kontkty n dlší možnosti, jk vylpšit prái TJ výšit spokojní èlnù èinnosti v fotblovm klb. Èinnost tìlovýovn jdnoty nní èlnùm lostjná úèstní s vln romdy v vlkm poèt. N progrm vln romdy mimo jin bylo: Zájní, vální mìny stnov TJ, vální výš èlnský pøíspìvkù, Volb novo výkonno kontrolnío výbor, Disk. - dn , probìlo 5. sdání Zstpitlstv Mìstsk èásti Opv -. Zèátk sdání byl v 18:15 odin v kltrním øíní. N progrm mimo jin byl kontrol plnìní snsní dn , práv strosty o èinnosti OÚ MÈ v období od , roprv o lvní invstií n volbní období , ntigrffiti v ý í, fond strosty, trnsprntní, doprvní rdlo n lii Pørovká pod.. Dtilní ápis st. njdt vždy n wb - od pltní nov ordinèní odiny dìtsko lkø MUDr. Jn Rnrová pro ordini Opv Opv - Komárov Ordinèní odiny pro Ordini Opv 1, Nádržní okr è. 5, (tl.: ): Pondìlí 13:00-15:00 (Ambln); 15:00-16:00 (Pro vn prvn), Útrý 9:30-12:00 (Ambln); 13:00-15:00 (Pordn pro kojn); 7:30-9:30 (Pro vn prvn), tød 11:30-13:30 (Ambln), Ètvrtk 7:30-10:00 (Ambln), Pátk 7:30-10:00 (Ambln). Provoní odiny: Po. 12:30-13:00; Út. 7:00-7:30; Èt. 7:00-7:30; Pá. 10:00-11:00. Ordinèní odiny pro Ordini Komárov, Podviovská è. 16, (tl.: ): Pondìlí 7:30-10:00 (Ambln); 10:00-11:00 (Pro vn prvn), Útrý (Ordinj jn Opv, Nádržní okr è. 5), tød 7:30-10:00 (Ambln), Ètvrtk 13:00-14:30 (Ambln); 11:00-12:30 (Pordn pro kojn); 12:30-13:00 (Pro vn prvn), Pátk (Ordinj jn Opv, Nádržní okr è. 5). - v pondìlí nstopili do provnío pomìr tøi noví mìstnni to pn Hynk Bn, pn Dvid Mrtínk pn ibor trk. Tito tøi noví mìstnni jso Obním úødm mìstsk èásti mìstnáni prostødnitvím Úød prá n tv. vøjnì prospìšn prá jji md j plnì rn xtrní drojù to 85% Evropsko nií 15% státnío ropoèt. Z ropoèt mìstsk èásti njso n plty mìstnnù vynkládány žádn dlší finnèní prostødky. Clková výš dot j Kè,-. Provní smlovy byly podpsán n 6 mìsíù s možností prodložní o dlší mximálnì 6 mìsíù

8 dvdsign - prvodj str 8., 13. kvìtn Prùbì dvodnní oslv 70. výroèí osvoboní ob rdk Dvid Závìšiký V dn probìly v nší obi Oslvy 70. lt osvoboní ý ù. Oslvy èly v pátk v 9:00-10:00 od., kdy probíl bsd pro dìti ákldní školy v ý í o istorii èsko vojnství, n ktr pødnášl podplkovník v. v. Ing. Válv Zvdil. Od 12:30 do 18:50 od. probíl v Kltrním øíní výstv "Historiká po ými mi I. II. vìtovo válko", n ktr byly promítány istorik válèn fotogrfi vs. soèsn ábìry nší ob. (Tto projk s stkl s vlkým ájm obènù, proto plánjm v øíjn dlší prnt mìøn po n istorik fotogrfi nší ob). Mi 15:00-16:20 od. probìl pødnášk p. prof. PDr. Zdòk Jirásk, C. "Úv o osvoboní". oèsnì v dlší místnost kltrnío øíní probíl výstv brní (dìkjm Jn Kbsovi), vojnsko vybvní istorik litrtry. Mi 20:00-20:30 od. vyšl mpiónový prùvod od kltrnío øíní smìrm n Pørov pk pìt k Pomník pdlý. Od 20:30 do 21:00 od. probìl pitní kt Pomník pdlý. Pot v 21:00 odin probíl spolènská ábv n Obním øišti MÈ (ábvn ry pro dìti, trdièní opkání špkáèkù volná ábv). V sobot dopoldn od 8:00 do 10:00 od. pokrèovl výstv spojná s projkí. V 11:00 od. násldovl proák k pomník pdlý vojákù n trážnii položní kvìtin. Tímto byl ofiiální progrm oslv konèn. Zákldní škol Mtøská škol Kvìtn j mìsím kvìtù lásky. V kvìtn s lásko dìkjm mminkám vš, o pro nás dìlly, to, o nás nèily pøíprv n lý náš život. I dìti nší školy školky v ètvrtk 14. kvìtn 2015 od 16,00 odin pøiprvily pro sv mminky podìkování. polènì nvièily progrm, ktrý pk mminkám pødvdly. Trnovly dloo potivì snd to n vystopní bylo nát. Nnly s vyvst míry ni npøíní poèsí, ni tìlovièno npno diváky k prskntí. Jko první s pødvdly dìti vlko oddìlní s poádko O èrvn Krkl, ktro sklidily spol s pní èitlko Trko Èprovo obrovský potlsk. Ml oddìlní s s mìnilo v Broèky Bršky jji v jji rotomilosti jim byly odpštìny drobn ybièky, ktr nmol pní èitlk Dnk Žùrková, l nrvoit pøítomnost tì njmiljší. Zákldní škol pødvdl njstrší žákynì 5. tøídy jko tnèni Titi s typikým tnm i oblèním, bylo vidìt, ž s nám dìvèt pød oèim mìní v mld dámy. Ètvr ái s ráli n ntrdièní dbní nástroj pní vyovtlk Rdk Binrová ni mìl vlko rdost. Nš nová pní èitlk Klárk iovníková nvièil s tø áky indiánský tn v ngliètinì nši njmldší první dr tøídy pødvdli loroèní projkt Cstománi, v ktrm snámily s lým svìtm ltm svìtm vládli to s pní èitlko nko Aptiko n jdnièk s vìdièko. N ávìr pøišlo to njlpší, lá škol nvièil minimikál Šípková Rùžnk, v lvní rolí s pødvdli Nl Rytáøová jko Rùžnk, Mrk Vìnts jko prin, sdièky si rály ofi Mixnrová, Nl Kbsová, i Dnrová Krist Agstinová. Pod vdním vš èitlk školy to bylo pødstvní, n ktr bdm dloo vpomínt! Clým odpoldnm provál Tomáš Cábl Tr vìtlíková, n o s všini njví tìšili? No n to, ž to bdo mít sbo, spdn ni nrvoit vrno s n bvdn bty, koláè, áviny dobrùtky, ktr pro nì npkly mminky ákldní i mtøsk školy. Bylo to vynikjíí, bytky s dojdly v pátk dopoldn místo svèiny my všini tímto nšim šikovným mminkám mo mo dìkjm tìším s n pøíští Zrdní slvnost k Dni mtk - snd ž nám poèsí dovolí vystopit n rdì! Mrtin Škrobánková, øditlk

9 dvdsign - prvodj str 12., výroèí osvoboní kvìtn

10 dvdsign - prvodj str 10., 11. kvìtn Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Po imní stølk pøstáv ájili èlnov ZO kál Asoi ákldní orgnií tniký sportù èinností ÈR svo prái provonìním rál stølni n trážnii. polèná brigád s sktènil podl plán 11. dbn, kdy byl provdn ákldní úklid stølni po imì, byly odstrnìny slopy podpírjíí stø proti átìži snì, dál byly vyskldnìny stoly imnío ložní vybíln místnost klbovny. Bìm násldjíío týdn pk byly vybílny provonìny místnosti soiálnío øíní. V dlším týdn pk byl provdn pøíprv stølni pro stølko sotìž o Poár osvoboní ý ù, ktrá s sktènil v ndìli 19. dbn. Tto trdièní sotìž probìl již po tøiát b pøršní, to úèsti 24 stølù šsti stølký klbù. otìž ájil strost ob, ktrý s úèstnil tk vyodnoní pødání n, ktr vìnovl Úød mìstsk èásti Opv -. Vítìi ktgori sniorù s stli støli Hrbáè Josf, Kyèrk Miroslv Vilks Jn, všini stølko klb Hlèín s vynikjíími výsldky 290, bodù 300 možný. V dr ktgorii mldší s n prvním místì místil nidr Rird Tìrlik nástølm 287 bodù. Njlpším místní stølù byl Jnošk Bøtislv nástølm 271 bodù. Clá orgni sotìž mìl vlmi dobro úrovò to s projvilo n vynikjíí výkon vš sotìžíí. Opìt pøipomínám, ž 21. èrvn s sktèní n stølnii n trážnii sotìž v stølbì vdov pšky pro dìti vš vìkový ktgorií. Njmldší úèstníi si moo tk vystølit pod doldm kšný stølù. Pro všny ktivní dìti bdo pøiprvny tk jímv ry, ml obèrstvní dárèky. V stjnm trmín probìn již trdièní sotìž tøíèlnný držstv v stølbì mlorážky. Zúèstnit s moo tøíèlnná držstv složn jdnotlivý ájmový orgnií, rodinný klnù, li pod. V nìktrm dnù prodložno víknd s sktèní v rál stølni trnj v nojbl. Pøsný trmín bd po doodì pøsnìn. bližšími podmínkmi propoimi bdm vøjnost vès informovt, mimo jin i v vývìsní skøíni Obnío úød. Zúèstnit s moo tk držstv okolní obí.ing. Bøtislv Jnošk

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 28., 1. prosin 2015 npøálo. Proto si kždý volil svùj progrm, nìktøí nvštívili ndlk Hkvldy, Kopøivnik mm nbo si i v mírnm dštík dìlli proák do Èldn. Al n náldì poèsí nbrlo všini si

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECKOUNOV

skupina PASPORTAPROJEKT OBECKOUNOV skupn J DHČ I901:209 I1401:205 H1801:208 BCU yprcol:mchlš ustk Dtum:ř íjn2012 sport projkt oprního znèní - obc ouno 1. ÚD U JU nto psport projkt sslého oprního znèn?(?l D byl zprco?n n z?klì objnáky Dobroolného

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn:

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým ing. Soň Černá - návrhy, Všestudské hovězí od Kejře údržb zhrd Nšerelizce firm vznikl v roce 1991. Chrolis, z toho 1 zkoupen ve Frn- Provozujeme rostlinnou živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě zložená

Více

Ě Ý Í Č ř Á Š ě Š é éí Č é Ž š ě Ž ě é ž ý Ť žš ů ž ů ě š ů ě ý č š š ě ť ý ý š ů é ř ž é é č é ř ů ů ěř é č Ž š ý ř é Íů ů ž ů š š Í č ý ý ý ě ú ů ž ř ý é ř ř é š ěř ý ě ý ě ů ů ě ž ů ř ř é ěí é ž š ř

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví Njlpí njhorí ořchy pro v zrví Ořchů mám sítky ruhů přsto j n kžý z nás má v svém jílníčku. Díky zrvým tukům, vitmínům minrálům si j oblíbili i profsionální sportovci. Něktré ořchy nám prospívjí víc, jiné

Více

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014 VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konné dne 12. 3. 2014 Letos se setkáváme již po 20.té, bychom ohodnotili tké předstvili nejlepší sportovce TJ TESLA BRNO. Z

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015 davdsign - SL zpravodaj str 28., 1. srpn 2015 h é La z h é La z pøhody pro hod a znaèkami. Ukázková byla také žlzni s pøjzdm a závorami. Dìti si na vlastnoruènì vyrobnýh pøibližovadlh, jako auth, kolh,

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

VLIV KONDENZACE VODNÍCH PAR NA ZMĚNY TEPELNÉ VODIVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

VLIV KONDENZACE VODNÍCH PAR NA ZMĚNY TEPELNÉ VODIVOSTI STAVEBNÍCH HMOT Abtrt LI KONDENZACE ODNÍCH PAR NA ZMĚNY TEPELNÉ ODIOSTI STAEBNÍCH HMOT Ing. Ondřej Fimn, Ph.D., Ing. Jn Škrmlik, Ph.D. UT Fklt tební, Brno e tební prxi e etkááme přípdy pronikání lhkoti do trktry mteriálů

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více

matematika vás má it naupravidl

matematika vás má it naupravidl VÝZNAM Algebrický výrz se zvádí intuitivn bez p esn ího vmezení v kolizi s názv dvoj len, troj len, mnoho len. Stále se udr uje fle ná p edstv, e ísl ozn ují mno ství, e jsou zobecn ním vnímné skute nosti.

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

ž Á Ů Í Í č ž š ě š š ě Í ť ž š č š š ž ž č Í š č ě ě č Í č š č ě ž ž č Í ě š ě ěž š ě š č š ž ě š ěž Í ě ě ž ě ž ž Í č ě Š ž Í ě š ě ž ž ě ě ě ě ť ě Ť ž ž Ť č ě Ť š ž č ž ž ě ž Ť ž ž č Ť š ě ž ě ž ž ě

Více

ń ď ł đ Á Đ ł đ ł Í ľ ľäę ř č ě ř č ů č Š ř č Í č č ě řĺ ĺ Č č ř ř ů č ř ě č úč Č č ř ů ž ĺ Č Úč č ř ř Č č ě Ż č Í ĺ Ć Č É ě ř ř č ě ĺ ĺ ř ť č ů Č ř Ž ř ĺ ě ř Í ě Šĺ č ĺ ř ĺ ř ĺ ř Ž ř ř Úč ř Š Ú ů č ě

Více

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72 ObsH Jk s v učbnii orintovt?... 4 ÚVOD slovo utorů... 5 Už HODím DO školy... 6 Ku-ku intrvl. Rytmiké ry (r n tělo). Sluová pozornost. Pěvký postoj. Ilj Hurník: Vlštovky olétjí. Tém pozim. JDm k bbič DěDOVi...14

Více

V pátek 15. 5. 2015 jsme se dostali podruhé do České knihy rekordů s největší sekerou v České republice!

V pátek 15. 5. 2015 jsme se dostali podruhé do České knihy rekordů s největší sekerou v České republice! červen 2015 MěKS Konice srdečně zve všechny příznivce dechovky na Předseda Oděvního družstva Moděva Konice uspěl v soutěži MANAŽER ROKU 2014 V letošním 22. ročníku prestižní manažerské soutěže MANAŽER

Více

é ě č é ě š á á ž á á é čá š á š č éě á ě á š č é ě ě é á Ť š Ť ěž ě é Í ž Í č š Č á Í á é é ě š ě é ěš á ž Í ě Ť č é ě á ě č Í ž ě č Ť á á é ž ě č á é Ť é š é ě č Ť ě Ř š č š š á ě é Í ž Ť éč č Í ě ě

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN -1- Slovo má strostk obce Vážení milí spoluobčné, srdečně Vás vítám při čtení řádků letos již druhého vydání Zpráv z Mjetín. Doufám, že i tentokráte se dozvíte co nejvíce

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

V o zidla Me rc e de s -B e n z N G T (N AT U R A L G A S T E C HN O L O G Y )

V o zidla Me rc e de s -B e n z N G T (N AT U R A L G A S T E C HN O L O G Y ) V o zidla Me rc e de s -B e n z N G T (N AT U R A L G A S T E C HN O L O G Y ) Mario Zetík, Benz/Sales engineering Srpen 2009 B 1 7 0 N G T B lu e E F F IC IE N C Y : h o s po dá rn o s t a e k o lo g

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

ý úř é é ř ý č Ř ř ž č č é é ě ý š ě é ě š ě ěž Č é ř Č ěč ě Č ý š ě ř č Í š ž č ř Á Í ý č š ě Í ě šť Ú č é ý š ě ř ý Č ÁŠ é ý š ě š é ý š ě Ž ř ý š Č ý š ě ř Š ě é ž ě č ž ž č Ť ž ě Š š Úř ě ý Š Ť ž é

Více

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen.

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen. PROSINEC èíslo 12 Nezmìstnnost v Morvské Tøebové poprvé pod deset procent Mír nezmìstnnosti v Morvské Tøebové klesl pod deset procent, dosáhl tk nejnižší úrovnì od roku 2004, kdy tkovl hrnici 17 %. Nejnovìjší

Více

é žď ě ř ř ě ž ň ů é ě é ř ě ě š ř ů ó ě ě ě š ů ě ě š ř ů ě ó š óš ř ě ů š š é žď ě ř ř ě ž ň é ú ě ě ě ř ěř ú é é é é é é é ú ě ú é š š ú ě ř ů ů ě é é ů ú ž é é ů é ž é ř ě ě ě ě ř ř é é ž š ž é ř š

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU Tubolit robustní spolhlivý izolční systém zbrňující tplným ztrátám určný pro topnářské snitární, zvyšující hlukový komfort Tubolit :

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list ÈERVENEC 2006 èíslo 7 IV. roèník Mgnetický kopec skuteènost, nebo klm? O mgnetický kopec v Morvské Tøebové je poslední dobou nebývlý zájem. Stl se èstým témtem èsopisù i diskuzí n internetu. Do kopce tu

Více

ž ě č ů ěš Š Š ú č č Ú č č ě š č Ú ě ě ě ů ě Ť ú Č ěš č ž ú ÉÍ č ú š č ě š ů ú ěš Č ě č č ě ě ě ě ě ď ěš ě č č úč ů ě úč ů Č ů ě ě ě ě č č ů ě úč ů š ě ěž ů ě ů ě š ů ě š ě ž ě č š úč ě ě č ěž Š ů ů ě

Více

ů ů ů ď č ř ě š ž ď ž ř ž ř ě ů ě ů ř ř ě ě č ž ž š ž ž ř Ú ř ř ě č ž ď ž ú ů ů ú ž ě ř ě ě ř ě ě Ž ě ů ů ě ě ř ěř ř č ů ů č č ž Ř Š ř ě š š ř š řů ě ž č š ě š ř ě š ě ž ř ě ř ř Í š ě ž š ů ů č ě ř ž ěť

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

8. číslo, II. ročník, červen 2012

8. číslo, II. ročník, červen 2012 8. číslo, II. ročník, Dovolte mi, bych vás přivítl u dlšího Zprvodje, který je změřen n nejdůležitější kci v obci, to srz rodáků obce Kuklík. Podrobnosti njdete uvnitř tohoto čísl, le n úvod mi dovolte

Více

Pneumatický servopohon Typ 3271

Pneumatický servopohon Typ 3271 Pneumtický servopohon Typ 71 Pou ití Zdvihové pohony pro regulèní èleny urèené zvláštì k montá i n servoventily konstrukce 40,0,80 n mikroventil typu 10, jko i n servoklpky. Plochy membr n od 80 do 800

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

š ů Á Ě Ž Í Ř Í ě ř ě ř Ž š š ě ě úť š Č ě Ř ÁŠ ě ž ř ě ě ř š úř ě ě ě ů ě ě š ř ů ě ř š úř ř ě ďě š ř ů ů úř ú ř ě ř ž ď ě Č ě ě š Č ě ě ě ú ě ě ě ě ú ě ě ú ě ě ú ě ě ú ě ě ě ě ú ě ě ú ě ě ě ě ě ě Í ú

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu Příklad P1.4 - Zatížní větrm Zadání příkladu Stanovt atížní větrm působící na výrobní halu s plochou střchou. Výška haly h= m, šířka b=18m, délka l=7 m. Hala j umístěna v svažitém trénu u hřbn v okolí

Více