Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten e c. c h. e c. c h

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs 20. Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká 21, , Tlfon: , -mil: nbo Úødní odiny strost útrý 16:30-18:00 ètvrtk 17:00-18:00. tl. strost: Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký Korktr txtù: Mgr. Mrtin Škrobánková tl.: kvìtn 2015, nákld 320 výtiskù strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, dovolt mi Vás o njsrdènìji pøivítt dlšío vydání nšo olko prvodj. Ndržitlnì s nám blíží období lt já jsm vlmi rád, ž s nám podøilo pro Vás, spolènì s složkmi, pøiprvit jímvý progrm prvnío roèník olko kltrnío spolènsko lt, ktrý mísí k njnom ábvní, l tk provní, jž by mìly poskytnot nšim obènùm vš vìkový ktgorií dosttk kltrnío vyžití, l i spolènými silmi vlbovt. olk lto èíná již tto sobot Glášfstm v ntr ob, ktrý bd spojný s káním májky. Pøiprvili jsm pro Vás tk po dv víkndy ltní kin n obním øišti ( ), dál pk víkndov k s imbálovko, èsko kyní pivm ( ), Poádkový vèr pro nš Pro ob provlo wbdsign stdio kvtn 2015 njmnší ( ), Poádkový ls spojný s vítáním novo školnío rok ( ) lý první roèník olko lt bd konèn Posvíním ( ). TJ bdo poøádt již trdièní Dìtský dn ( ) o násldjíím víknd Trnj li v fotbl, to vš n obním øišti ( ). AVZO obotí kltrní progrm v ý í trnjm tøíèlnný držstv v stølbì n trážnii ( ) nojblovým trnjm, tktž n trážnii ( ). V výèt kí nsmím opomnot trdièní tábor pro dìti, ktrý poøádjí nši sièi ( ). ábvo by mìl být spojn i prá (vøjná brigád), proto v rámi lt tøi víkndy bdm vìnovt vlbování ý ù. V dn bd probít výmìn plot n øbitovì s úprvo okolní lnì. Zd by rád poprosil všny spolobèny o trpìlivost tolrntnost pøi instli plot, jlikož mi již mínìnými víkndovými sobotmi nbd n øbitovì plot, ktrý by ránil prostor øbitov. Dlší provní víkndovo sobot ( ) bdm vìnovt pødvším úprvì lnì v prostor dlinky, ktrá pørùstá do kblovo vdní vytváøí

2 dvdsign - prvodj str 2., kvìtn poit nprvovn pstl pøírody. Kždá vøjná brigád bd s pødstim vylášn v rols již tï by rád podìkovl všm, ktøí s ji úèstní. moøjmì pro všny j pøiprvno obèrstvní v správnm pvnm i tktm stv. Mimo informí o kí, ktr probìno v násldjíí mìsíí, mi dovolt, vážní spolobèn, tk pár slov o bìžnm od ob. Prvnì by tìl popøát nší jbilnt pní Vìr Hrorèákov, ktrá oslvil 90- nroniny, mnoo drví, lásky rodinn poody. Z tttární mìsto Opv mìstsko èást jsm pní Hrorèákov pødl dárkový koš. Dál pk i pogrtlovt Vít Hlškovi, ž jo dùm ískl vlmi prstižní onìní, to konkrtnì opvsk ritktonik ny J. M. Olbri novostvb 2013/2014. Tktž by tìl pogrtlovt nšim fotblistùm postp do vyšší sotìž, to již ètyøi kol pød konm sotìž. Jsm vlmi rád, ž mìstská èást j n oèí vøjnosti dofám, ž tnto trnd bd pokrèovt. Ci tk podìkovt všm, ktøí s podílli n orgnii oslv 70-i lt osvoboní ob, ktrá s konl v spolprái s vìdko obí, lgionáøi, Èským svm bojovníkù svobod, l tk soèsno rmádo smoøjmì nšimi obèny. V sovislosti s osvoboním probìl n strážnii v ržii nšo spolk AVZO, tk Poár osvoboní v stølbì. Tnto roèník byl jbiljní tøiátý. Nšim sièùm dìkji úèst n primátorká ki n trážnii "pální èrodìjni". A v nposldní ødì i podìkovt pn Ptr Timnnovi spoøádání xkr brntálsko ámk lktrárny Dlo tránì. rdostmi, ktr nám pøinášjí výš npsn øádky, j božl mojí povinností Vás milí spolobèn tk informovt o álžitost, ktr njso niktrk vsl osobnì mn mrí. Po nmálo poornìní jsm msl informovt Poliii ÈR Mìstsko poliii o fkt, ž v nší obi jdí opilí øidièi. Nlášn nbyl žádná konkrtní jmn, l njdná s v žádnm pøípdì o jdn èi dv pøípdy. Rád by toto sto poornil, ž s jdná o rb poršní ákon v tkovýto pøípd doáí tk k pøímm orožní drví životù nás vš. Prosím všny øidiè, by s v tìto sití ovli nprosto odpovìdnì nsdli volnt po konmi lkool. Dál by Vás rád vážní spolobèn, vyvl k drv sosdsk tolrni, byom s všini ovli k nšm okolí pøírodì tk, jk s k ní ovám n vlstní rádká èi bprostødním okolí nši domù. O krás èistot ob s smoøjmì strá ob jko tková, l krás ob dìljí pødvším spolènì vlstní obèn ob. Pøji Vám vážní, krásn prožití ltní mìsíù, v pøípdì, ž Vás jm nìjká kí, ktr pro Vás pøiprvjm, dofám v spolèná stkání. N sldno pøi dlším vydání olko prvodj. bor dobrovolný sièù N jø pokrèovl úprv sièsk dráy dosypáním násldným rorntím líny, pøsným mìøním ptk pro bdoí skld sièsko náødí. Ptky jsm vyvrtli, násldnì btonovli prostor pod bodo vysypli mkdmm strsko. Týdn n to jsm kopili trvní smn nli si lo drá kypøit kltivátorm, by tráv o njlp koønil byom vysbírli o njví kmnù. V ètvrtk odpoldn byl pøivn nová bod, ktro jsm složili kotvili n ptky. Zbytk ltošní sóny bdm trnovt po domlvì s fotblisty n obním øišti, protož rùstání dráy br mnoo ès. Dofám, ž pøíští rok ž bd drá pøiprvná n trninky vš nši držstv

3 dvdsign - prvodj str 18., 3. kvìtn Fstivl pøíprvk DH ÈÁPATA Tk ltos s nši njmnší sièi pøiprvili n trdièní Fstivl pøíprvk, konný n Horním námìstí v Opvì pøi pøílžitosti oslv HZ Opv k 70. výroèí ložní sbor. V krásnm jrním poèsí s sobotní ráno sšlo 5 držstv okrs Opv, by pødvdl nèn snky èi požární útok. Nš dìti byly rodìlny n dvì držstv, strší pødvdly štft dvoji mldší ntrdièní štft s káko nèný dovdností pro r PAMEN. Z sv úsilí byly všny dìti odmìnìny mdilí, pmìtním listm, tško s dárèky spolènì dostly pro svo školk vlk sièsk to. To pødly do školky dìtm vdoí pøíprvky Ptr Nlšovská, Brbor Závìšiká Monik Ondrová v útrý dopoldn. V násldjíí trniní bdo dìti pilovt sv dovdnosti pro kák n Dn dìtí n obním øišti. Ptr Nlšovská místostrost Pvl Nlšovský Rkpitl dálosti v nší obi - dn v 10:00. probìlo fotblov tkání mžù "Dolní Životi- " v stjný dn v 10:00. probìlo fotblov tkání strší žái "H - " v 17:00. pk probìlo fotblov tkání minižákù " -Hrd nd Morvií B". Dn s sktènil výlt s xkrí k ámk v Brntál vodní lktrárny Dlo tránì. Výlt poøádl Ptr Timnn. Cn ájd byl pro dùod dìti do 15lt 290,-Kè, pro dospìl pk 330,-Kè. V nì byl vstp do ámk, xkr vodní lktrárny tobs. Odjd n výlt byl Pørov v 7:30 od. od obní moštárny 7:35 od. Dìkjm Ptr Timnnovi spoøádání tooto výlt. - dn v 14:00. probìlo fotblov tkání minižákù " -Bdišov nd Bdišovko", v stjný dn v 17:00. probìlo tk fotblov tkání mžù " - Cvlíkovi" v 17:00. probìlo i tkání strší žákù "Komi- ". - v ètvrtk s konl v tìloviènì solk školy Dn mtk. Npøíò poèsí dontil pøsnot progrm do školní tìlovièny. Bsídk si pøiprvily dìti spolènì s svými èitlkmi jk mlo, tk i vlko oddìlní školky. Dlšími úèinkjíími byly školní dìti s botým progrmm. Všny dìti pødvdly pìkná pødstvní. N koni progrm probíl volná ábv s obèrstvním, ktr pøiprvili rodiè pní èitlky. Ví n str v ètvrtk 14. kvìtn v 17 od. v vinárnì Hostin Bly probìlo prvidln stkání klb dùodù. - od ètvrtk 14. kvìtn probìl v nší obi odpis stv vodomìr. Odpis probíl ž do 22. kvìtn. Upooròjm obèny, ž již nstèí v npøítomnosti vylpit stv vodomìr n poštovní sránk, l provník vodárn msí poøídit fotogrfii kždo vodomìr. - v stød v 17:00. probìlo fotblov tkání minižákù "Cvlíkovi - " - opvsko ritktoniko n J. M. Olbri rok obdržl rodinný dùm pn V. Hlšky v ý í. N projkt provli Tomáš Bindr, i Moylová, HIP dìk Vlík Atlir 38, rli návr trsov rdy rdní úprvy bomír Rytr. Hodnoní odborn poroty nìlo: Komfortní rodinný dùm s promyšlným provoním dispoièním spoøádáním j vtipnì sn v svžitm trn. Úspìšn pøsvìdèiv j pojní soèsn ritktry pøímo doprostød vnitøní rrv intrvilán, v rámi strší ástvby ob, n n prifrii. Jko soiálnì poitivní gsto vnímám obrání lvní obytn místnosti dom vlkým oknm do li - vøjno prostor, tk, jk bývá n vnkovì vykm ( nov ástvby j tom božl èsto nopk li s pk místo prostor soiálnío kontkt stává poý doprvní koridor). (droj - dn , probìlo 6. sdání

4 dvdsign - prvodj str 4., kvìtn stpitlstv mìstsk èásti Opv -. Zèátk sù byl v 17:15 odin v kltrním øíní. N progrm bylo mimo jin kontrol plnìní snsní dn , práv strosty o èinnosti OÚ MÈ v období od ž Projdnávly s lvní invsti pro MÈ pro období , svlovly s finnèní prostødky n projktovo dokmnti (Nov dìtsk øištì ZŠ MŠ.), dot pro TJ n Dìtský dn, finnèní prostødky n Posvíní, nová nájmní smlov pro kniovn v MÈ, prodj èásti pomk pr. è. 258/1 tk vyèištìní knliènío odtok pod l. N Štìpnii. Dtilní ápis st. njdt n - dn v 10:00. probìlo fotblov tkání strší žákù " -lvkov" soèsnì v 16:30. probìlo i fotblov tkání mžù "Holsovi - ". - V sobot 9. kvìtn s od 8:00 odin sktènil sbìr žlno šrot, ktrý orgniovl TJ. AZIO dìkj všm, ktøí pøistvili žlný šrot k vod. - dn v 17:00. probìlo fotblov tkání minižákù "Štítin - " pk v 10:00. probìlo fotblov tkání strší žákù " -Píš ". - dlší fotblov tkání mùžù probìlo v 16:30. " -Brmovi". V stjný dn v 15. s konlo n trážnii kždoroèní Pální èrodìjni, ktr poøádlo DH vi. povánk: Konm dbn, jk s prví, všny èrodìjni svátk slví. Zpljí rni, podl str trdi. Nž nstopí vlád kvìtn, proltí s jštì svìtm. Nš mil kolgynì, srdènì vás tímto vm, n trdièní stkání, o rù všm nání. ltím s n trážnii dám si smžnii. Ndit s tm nbdm, všny rády sotìžím n koní s snd povoím. vá koš átk opršt námi doržt. Ví n str od probíly v Kltrní domì sportovní k s návm fndí okji, ktr poøádlo TJ podpory obnío úød dlší fnoškù okj. Ak byl mìøn n sldování M v okji. V trmín: 1.5., 4.5., 7.5., 8.5., 10.5., 12.5., 14.5., s prùbìžnì úèstnilo vlk množství fnoškù. Pøiprvn byl vlkoplošná projk drobn obèrstvní. Vstp byl drm. Kždý kdo pøišl v drs, dostl pivo drm. Ak s stkl s vlkým olsm njn místní fnoškù ldnío okj. - v pátk od 19 odin probìlo v ntr nší ob tvìní máj (májky). Orgniátorm k byl mládž nron v ro tvìní máj, ktr s nkon tro protálo, s úèstnilo pøibližnì 60 lidí. DH - pální èrodìjni O první kvìtnov sobotì s v rál trážni sltìly èrodìjni èrodìjov všo vìk i podoby. Dli si tdy dostvníèko, by s s po ro vidìli, pødvdli si sv nov doprvní prostødky, nèili s jdn od dro nová kol i klíndl, pødvším by si sotìžili. Jji strší kolgov ød solký sièù jim pøiystli bájèn odpoldn pln r ábvy. Z splnìní úkolù byli sotìžíí odmìnìni žtony, ktr pk moli smìnit lixíry pro lásk nbo štìstí. A kdo mìl árèný nápojù dost, mol si vybrt odmìn sldko. Nybìl ni èrodìjni vìštíí kávov sdliny, èjový lístkù nbo s úèstníi moli dovìdìt svùj osd krt. A kdo jštì nmìl, nèil s vøit bylinkový lktvr, ktrý byl nkon lkm n všny ndy. Pøiystáno bylo i obèrstvní njn pro mld èrodìj, l tk pro jji dospìlý doprovod. Zltým øbm lo odpoldn všk byl skvìlá míná vjíèk s lbm, po ktrý s jn prášilo. A jk s slší ptøí, mìly si èrodìjni pøièrovt tk poèsí, ktr s od rán odnì modøilo. Všini si trdièní slt žili ž tï s tìší n dlší stkání

5 dvdsign - prvodj str 16., 5. kvìtn Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk Bìm jr probìl èlnská sù M, kd jsm odnotili plynlý myslivký rok nplánovli rok bdoí. Dn probìly brigády n údržb rmíkù, bylo lvnì oprvno oploní provdn pè o výsdb. Dlší èinnosti, jko npøíkld údržb krmlù po imì (èištìní, dsinfk) provádìjí myslivi individálnì dl pøidìlný úskù. tøípky nší krásn krjiny Mám rdost, ž opìt po ro s do èásti nší onitby vrátil nídit dns stál vánìjší èjk ooltá. Poorovt ji mùžm lvnì díky typikm lt jímvm lsovm projv. Tito ptái nídí v polí n mi, jso vlmi itliví n biotop prdátory, ktrými jso npøíkld tolv koèky, psi, l tk tøb èrná vìø. Èjk vldm k vbì n životní prostødí božl ptøí mi njrylji bývjíí ptèí dry nší krjiny. nžm s jí ránit! tjnì jko bytk pøírody, bïm k ní oldplní! J období kldní mláït, pokd tkov v pøírodì njdt, pokojt s poldm dálky nsnžt s jim pomoi, vìtšino npotøbjí pomo. Njso opštìná, jso jn svými rodièi odložná, by n sb bytènì npøitovl poornost prdátorù. Mìjt pod kontrol tk sv psí pøátl nnjt j volnì pobít. Pøírod vám to bd vdìèná! Prosb - id, my srnky, prinny ls, vás mo prosím, nsbírjt nám nš dìti po lsí loká! Návám j sovn v trviè smi lžím nìkd opodál lídám j pød drvi nbpèím. Když nám nš miminko odnst ls, ž si o pátky nvmm, protož n nìm ítím vás lidi nš miminko, protož j èsto mo mlièk smtn, vám vìtšino mø stskm po sv mmin! rnky všini tvorov divoèiny vás proto mo prosí: NEBERTE NÁM NAŠE DÌTI! Kžd jro jso stovky dánlivì opštìný mláït, v pønn sn ránit j, krdny rodièùm. Mtky pk odiny svo potomk mrnì ldjí. Ct-li oprvd pomoi: - svèí mláït ponjt n místì, mtk s o nì postrá - nnávjt volnì pobít v pøírodì psy - njdìt po loká polí mimo sty - sbírjt jn mláït viditlnì pornìná - nlná ptáèt sït n njbližší vyvýšn místo - ovjt v pøírodì klid nršt j v jji prostødí Myslivk sdržní Hoš t - v útrý dopoldn probìlo pødání sièsko t MECK (Brdr) dìtm do školky. Ato bylo odmìno dìtm pøíprvky DH pødvdní sièský dovdností n Fstivl pøíprvk, ktrá probìl v sobot v rámi oslv HZ Opv. Ví n str dn v 16:00. probìlo dlší fotblov tkání mžù "Mlè- ", v stjný dn v 13:15. probìlo i fotblov tkání strší žákù "tìboøi- ". - oslvy 70. lt osvoboní ý ù s konly v dn Ví o ki njdt n str dn v 16:30. probìlo dlší fotblov tkání minižákù " - Hrd nd Morvií A". Dlší fotblov tkání minižákù "Kylšovi- " probìlo v pondìlí v 17: strší žái pk mìli fotblov tkání dn v 10:00. " -Vìtøkovi" - dn od 9:00 od. probìl v ý í v rál N trážnii poár Osvoboní v stølbì, ktrý s koná kždoroènì ltos byl jbiljní 30. roèník. Vítìov jdnotlivý skpin nkon nbyli domáí ávodníi, l tìší náš, ž n poár Osvoboní pøijli støli Tìrlik, Kopøivni, Hlèín Nplovi. Ví vi str pro ájm o náøsk výrobky d vádím trmíny pojídn prodjny Ønitví Gbr v ý í n rok 2015 (otvírí dob vždy od 11:00. do 15:00.): 7.5., 21.5, 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., , dn v 16:00. probìlo fotblov tkání mžù " -Bøová" - v útrý od 18:15 v sál Hostin Bly probìl vøjná dbt o lvní invstií invstií v mìstsk èásti v období lt 2015 ž Dbt poøádl n Obní úød Mìstsk èásti. Vøjn dbty s úèstnilo 43 obènù. Byly prntovány ètyøi návry (Vybdovní koønov knli, rli odníkù n Pørovi, rkonstrk li n Pískovnì, výstvb víúèlovo kltrnì spolènsko øíní), k ktrým s postpnì vyjdøovli pøísdíí. Obènùm bylo vysvìtlno, ž by s jdnlo o invsti mìst mimo náš ropoèt. Pokd by s podøilo jistit tyto finnèní prostødky, došlo by k rlii tto lvní invsti. Vìtšin obènù s pøiklánìl k projkt "rli odníkù n Pørovi". K koni probìl vøjná dbt. Z tto dbty mimo jin všl i dot: V ktrý odiná omj vylášk lk v obi? Noèní klid rgl lk. - Tto obnì ávná vylášk stnovj optøní smìøjíí k ornì pød lkm v dobì noènío klid v období provnío voln. Vylášk nøij držt s o ndìlí státm nný dn provnío klid v dobì od 9:00 do 13:00 19:00 do 22:00 od vškrý prí spojný s žíváním øíní pøístrojù pùsobjíí lk, npøíkld skèk n tráv, okržní pil, motorový pil, køovinoøù podobnì. Noèní klid pk pltí v bìžn dny pondìlí ž sobot od 22 do 6:00od. - dn v 15:30. probìlo fotblov tkání mžù "Komárov- ". - v sobot v 13:00 probìl

6 dvdsign - prvodj str 6., 15. kvìtn v rál stølni n strážnii "brigád èlnù AVZO - ". AVZO dìkj všm, ktøí pomoli. Ví n str v pátk , probìl od 16:00. do 16:30. Obnío úød, vkin psù proti vtklinì. Povinností mjitlù psù bylo mimo jin vít si sbo oèkoví prùk. - dn v 15:30. probìlo fotblov tkání mžù " -Nov dli". - v sobot probìl trnj O poár strosty ob v stolním tnis. Trnj èl v 8 od. konl s v tìloviènì místní ákldní školy. Zápis do trnj probíl od 7:30 od v dn trnj. Bylo jištìno obèrstvní pro všny úèstníky trnj. I pøs mnší ájm nižší úèst probìl k úspìšnì. Nkon s d prostøídlo si 10 ráèù. Vítìm s stl pn Mikšík! Grtljm dofám, ž originální poár strosty vítìi šmkovl (2 litrová láv Frnt) N drví! N dlší roèník s mùžt tìšit v bøn rok v pátk probìl n nšm úmí vlmi dobø poorovtlný stronomiký jv tmìní ln. Toto pátèní tmìní bylo njvìtší v Èsk rpbli, viditln mi lty , tk ž do èrvn rok 2021 posldní tmìní ln, ktr nšo úmí sptøím. Pøi mximální fái krát pød 11. odino dopoldní stødovropsko ès Mìsí krývl sor okolo 73 pront slnènío disk. Jv jsm moli poorovt v lm prùbì mximální fá tmìní probìl pomìrnì vysoko, pøs 35 nd oborm. Pøímo pøi tmìní bylo tk možn vidìt n dnní oblo plnt Vnš. Èástèn tmìní bylo vidìt všd n úmí Èsk rpbliky v lm prùbì. ln vyálo nás v pátk v 6:12 odin. První kontkt tmno mìsíènío kotoè nstl ž o tøi pùl odiny podìji, v 9:37 odin. ln v t dobì bylo 30 vysoko nd jiovýodním oborm Mìsí v t víli èl "krjovt" nší mtøsko vìd prvo ornío okrj. Podìji bylo tmìní výrnìjší tmná silt Mìsí v nov s postpnì pøsnl dolv pøs orní polovin ln. Mximm úk, kdy Mìsí kryl pøs 73% slnènío prùmìr, bylo v 10:46 odin. ln do t doby vystoplo do výšky 37 nd jio-jiovýodní obor. V t dob si 33 výodnì od èástènì kryto ln byl vlmi dobø viditlná plnt Vnš (jsnost byl -3,9 mgnitdy). Po dosžní mximálnío ákryt s Mìsí èl poml odsovt k lvm orním okrji, kd v 11:58 mint slnèní kotoè opstil. K koni úk pk ln nkon vystoplo do výš tmìø 40 nd jižní obor. Pøiprvil: Závìšiký, droj: stro. Fotblist ý ù s pødstim slví postp do okrsnío pøbor Po npøíliš vydøn sónì 2013/2014, ktrá nkon nmnl sstp nši fotblistù Okrsnío pøbor do III. tøídy dá s pøišl lom. Fotbl s jl nový výbor, v jož èl stojí pødsd káš n. Cílm sóny 2014 / 2015 bylo jdnonènì vrátit solký fotbl pìt do Okrsnío pøbor. Pød sóno s podøilo domlvit n spolprái s ráèi, ktøí byli vìtšino nši kmnoví, l v minl sónì byli n ostování v jiný oddíl. Jdnlo s o Hvlk, Šv, tlík Bld. Dùlžit pro fngování tým bylo rovnìž, ž ùstl Ondr Vl. pol s tìmito ráèi byli v tým vìtšino nši kmnoví fotblist, ktøí tým vodnì doplnili. V podimní èásti sóny mìlo mžstvo vlk výkyvy v výkonnosti, kdy jmn ápsy n ostjíí øiští mìly k idál dlko. Z domáío øištì jsm si dìlli pvnost, ktr s body nodvážly. Nkon náš tým skonèil podimní èást n postpov první pøíè s dvobodovým náskokm n njbližšío pronásldovtl s bilní 9 výr, 0 rmí 2 pror. Bìm imní pøíprvy s náš tým pøiprvovl v domáí podmínká vyžívl rovnìž mìlo tráv v Tìškovií. Tým jsm bìm pøíprvy èátk jrní èásti doplnili o dlší bývl ráè Vldimír Kožšník Jrd b, s ktrým s podøilo pøivst i jdnoo synù Dvid, s ktrým vytvoøil stoprsko dvojii. Jk s kálo, právì toto posílní s nám povdlo, díky posílní obrny s lpšily njn jjí výkony, l i lo mžstv. Jrní èástí do soèsn doby vyjm rmíy v drby tkání v Komárovì proáím jko nùž máslm. Zjmn domáí výr 8:0 dosd dro Bøovo jsnì kál, ktrý tým si postp složí. Díky nšim výborným výsldkùm trátám nši pronásldovtlù jsm již ètyøi kol pød konm n prvním místì s ndostižným náskokm 14 bodù. Kromì již mínìný Jrdy Dvid bový s vlko mìro n postp podíll njlpší støl sotìž Ros Šv, ktrý dosd dl 30 gólù. V útok m dárnì skndovl s dosd 20 vstølnými góly Ondr Vl. K dlším oporám tým s ødili Filip Bld, V. Kožšník, tnd tlík, Mil Hvlk vlk lpšní proti podimní sónì nmnl káš n. Njn tito ráèi s podílli n postp. I dlším j potøb vyjádøit vlk díky, protož i když tøb nstrávili n øišti tkovo pori mint jko již mínìní, tk byli dùlžito soèástí fotblovo kolktiv. Ví stál oèkávám od Mrtin Mikšík lvnì od Mil Admèík, ktrm s jrní són nl vydøil. U obo j l vlký pøíslib do bdon, ž by s moli stát jštì pltnìjšími èlny kádr. Zvláštní podìkování ptøí káši novi, ktrý njn ž s sv fnk pødsdy msí postrt o od klb, l i pøsto s dokáž výbornì pøiprvit n smotná tkání. moøjmì vlký dík ptøí dlším èlnùm novì vniklo výbor rovnìž rlièním tým mžsko tým, ktrý tvoøí trnr Jroslv Cml jo sistnt Romn Všíèk. mosttno kpitolo jmn jrní èásti jso nši fnoši. Pro nás fotblisty vlk pøkvpní, ž námi dokáli jdit n všn tkání i v vnkovním prostødí v ojnm poèt, tnto postp msí být vìnován i tìmto lidm. Jdním vìrný fnoškù nšo tým ùstl i po svm volní strost ob Ptr Orišèík, ktrm byom jo pøíò rovnìž tìli podìkovt. I když s pro nás són vlstnì již dorává, j to árovò i pøíprv n són novo. N són, v ktr bdm tít spìt i v Okrsním pøbor. Z soèsno tým s nám snd podøí držt vìtšin kádr již tï sondjm siti oldnì možno ráèsko doplnìní. V Okr. pøbor rèitì nbdm tít rát dr osl podl too s n nìj bdm mst pøiprvit

7 dvdsign - prvodj str 14., 7. kvìtn tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová Nposldy jsm Vás informovli o výsldí lov sóny, ktro jsm konèili n Mistrovství ÈR v Kostli n Hn, jž s sktènilo bøn Oldøi Kbs s místil n 7. místì. bin Kbsová skonèil o poý 7 bodù n drm místì první Jroslvo Ndìlníkovo oddíl vn Kostl n Hn. A posldní støl oddíl KPK - Opv Ntáli Mìová si vystøíll 7. místo. Po skonèní lov sóny jsm s èli pøiprvovt n vnkovní ávody, ktr s skládjí stølby n 3 vdálnosti, tj. n 65 m, 50 m 35 m. Prvním tstovím ávodm byl 25. dbn 2015 Jrní ávod v itltovií. Tnto ávod byl pro støl ý ù vlmi úspìšný. Oldøi Kbs bojovl by nty o tøtí místo, l nkon s msl spokojit s 4. místm. bin Kbsová si vystøíll 1. místo s nástølm 810 bodù, ož j 2 body pod jjím osobním rkordm, tím splnil nominèní limit n ltošní mistrovství svìt. Ntáli Mìová s poprv svo dob støílní prostøíll n bdn ptøilo jí 3. místo. V pøípdì odnoní jdnotlivý vdálností by ji n vdálnosti 50 m 35 m ptøilo 1. místo. V soèsn dobì støli tølko klb Opv - pokrèjí v pøíprvì n probíjíí vnkovní són. Trninky probíjí tmìø kždo sobot ndìli n obním øišti. Trninky s skládjí tortik, tnik prktik stølby, fyik psyik pøíprvy, vždy podl potøb konkrtnío støl. V ý í s n obním øišti sktèní ávody 6. èrvn 3. øíjn Výnmnými ávody, ktrý s nši støli úèstni j nìkolik: èrvn 2015 vìtový poár Bomi Cp v Otrokovií èrvn 2015 Mistrovství ÈR v Èá pod Kosíøm srpn 2015 Mistrovství svìt v Uln-Ud - v ètvrtk probìlo dlší stkání klb dùodù v ý í. Tntokrát s snioøi stkli v pøísálí Hostin U Bly n progrm bylo mj. pødávání kytièk žnám k Minárodním dni žn (kytièky pødávl strost Ptr Orišèík spolènì s pnm Tiopádm) dál n progrm bylo pøání jbilntùm, vystopní dìtí nší ákldní školy spolènì s pní øditlko Mrtino Škrobánkovo vlstní kltrní progrm sniorù. - v pondìlí byl obními mìstnni oprvn vrijní stv výstì knli n dlik lii. Výs byl oprvn n ákldì podnìt obènù. - v sobot probìl od 18:30 odin v sál ostin U Bly vlná romd, ktro poøádl výkonný výbor TJ. Pováni byli všini èlnov, rodiè ráèù pøínivi. Cílm bylo mimo jin ktivnì pojit do disk èlny pøíniv, ktøí tk poskytli výbor i vdní jdnotlivý týmù pìtno vb týkjíí s èinnosti klb, nápdy, námìty i svoji pomo nbo kontkty n dlší možnosti, jk vylpšit prái TJ výšit spokojní èlnù èinnosti v fotblovm klb. Èinnost tìlovýovn jdnoty nní èlnùm lostjná úèstní s vln romdy v vlkm poèt. N progrm vln romdy mimo jin bylo: Zájní, vální mìny stnov TJ, vální výš èlnský pøíspìvkù, Volb novo výkonno kontrolnío výbor, Disk. - dn , probìlo 5. sdání Zstpitlstv Mìstsk èásti Opv -. Zèátk sdání byl v 18:15 odin v kltrním øíní. N progrm mimo jin byl kontrol plnìní snsní dn , práv strosty o èinnosti OÚ MÈ v období od , roprv o lvní invstií n volbní období , ntigrffiti v ý í, fond strosty, trnsprntní, doprvní rdlo n lii Pørovká pod.. Dtilní ápis st. njdt vždy n wb - od pltní nov ordinèní odiny dìtsko lkø MUDr. Jn Rnrová pro ordini Opv Opv - Komárov Ordinèní odiny pro Ordini Opv 1, Nádržní okr è. 5, (tl.: ): Pondìlí 13:00-15:00 (Ambln); 15:00-16:00 (Pro vn prvn), Útrý 9:30-12:00 (Ambln); 13:00-15:00 (Pordn pro kojn); 7:30-9:30 (Pro vn prvn), tød 11:30-13:30 (Ambln), Ètvrtk 7:30-10:00 (Ambln), Pátk 7:30-10:00 (Ambln). Provoní odiny: Po. 12:30-13:00; Út. 7:00-7:30; Èt. 7:00-7:30; Pá. 10:00-11:00. Ordinèní odiny pro Ordini Komárov, Podviovská è. 16, (tl.: ): Pondìlí 7:30-10:00 (Ambln); 10:00-11:00 (Pro vn prvn), Útrý (Ordinj jn Opv, Nádržní okr è. 5), tød 7:30-10:00 (Ambln), Ètvrtk 13:00-14:30 (Ambln); 11:00-12:30 (Pordn pro kojn); 12:30-13:00 (Pro vn prvn), Pátk (Ordinj jn Opv, Nádržní okr è. 5). - v pondìlí nstopili do provnío pomìr tøi noví mìstnni to pn Hynk Bn, pn Dvid Mrtínk pn ibor trk. Tito tøi noví mìstnni jso Obním úødm mìstsk èásti mìstnáni prostødnitvím Úød prá n tv. vøjnì prospìšn prá jji md j plnì rn xtrní drojù to 85% Evropsko nií 15% státnío ropoèt. Z ropoèt mìstsk èásti njso n plty mìstnnù vynkládány žádn dlší finnèní prostødky. Clková výš dot j Kè,-. Provní smlovy byly podpsán n 6 mìsíù s možností prodložní o dlší mximálnì 6 mìsíù

8 dvdsign - prvodj str 8., 13. kvìtn Prùbì dvodnní oslv 70. výroèí osvoboní ob rdk Dvid Závìšiký V dn probìly v nší obi Oslvy 70. lt osvoboní ý ù. Oslvy èly v pátk v 9:00-10:00 od., kdy probíl bsd pro dìti ákldní školy v ý í o istorii èsko vojnství, n ktr pødnášl podplkovník v. v. Ing. Válv Zvdil. Od 12:30 do 18:50 od. probíl v Kltrním øíní výstv "Historiká po ými mi I. II. vìtovo válko", n ktr byly promítány istorik válèn fotogrfi vs. soèsn ábìry nší ob. (Tto projk s stkl s vlkým ájm obènù, proto plánjm v øíjn dlší prnt mìøn po n istorik fotogrfi nší ob). Mi 15:00-16:20 od. probìl pødnášk p. prof. PDr. Zdòk Jirásk, C. "Úv o osvoboní". oèsnì v dlší místnost kltrnío øíní probíl výstv brní (dìkjm Jn Kbsovi), vojnsko vybvní istorik litrtry. Mi 20:00-20:30 od. vyšl mpiónový prùvod od kltrnío øíní smìrm n Pørov pk pìt k Pomník pdlý. Od 20:30 do 21:00 od. probìl pitní kt Pomník pdlý. Pot v 21:00 odin probíl spolènská ábv n Obním øišti MÈ (ábvn ry pro dìti, trdièní opkání špkáèkù volná ábv). V sobot dopoldn od 8:00 do 10:00 od. pokrèovl výstv spojná s projkí. V 11:00 od. násldovl proák k pomník pdlý vojákù n trážnii položní kvìtin. Tímto byl ofiiální progrm oslv konèn. Zákldní škol Mtøská škol Kvìtn j mìsím kvìtù lásky. V kvìtn s lásko dìkjm mminkám vš, o pro nás dìlly, to, o nás nèily pøíprv n lý náš život. I dìti nší školy školky v ètvrtk 14. kvìtn 2015 od 16,00 odin pøiprvily pro sv mminky podìkování. polènì nvièily progrm, ktrý pk mminkám pødvdly. Trnovly dloo potivì snd to n vystopní bylo nát. Nnly s vyvst míry ni npøíní poèsí, ni tìlovièno npno diváky k prskntí. Jko první s pødvdly dìti vlko oddìlní s poádko O èrvn Krkl, ktro sklidily spol s pní èitlko Trko Èprovo obrovský potlsk. Ml oddìlní s s mìnilo v Broèky Bršky jji v jji rotomilosti jim byly odpštìny drobn ybièky, ktr nmol pní èitlk Dnk Žùrková, l nrvoit pøítomnost tì njmiljší. Zákldní škol pødvdl njstrší žákynì 5. tøídy jko tnèni Titi s typikým tnm i oblèním, bylo vidìt, ž s nám dìvèt pød oèim mìní v mld dámy. Ètvr ái s ráli n ntrdièní dbní nástroj pní vyovtlk Rdk Binrová ni mìl vlko rdost. Nš nová pní èitlk Klárk iovníková nvièil s tø áky indiánský tn v ngliètinì nši njmldší první dr tøídy pødvdli loroèní projkt Cstománi, v ktrm snámily s lým svìtm ltm svìtm vládli to s pní èitlko nko Aptiko n jdnièk s vìdièko. N ávìr pøišlo to njlpší, lá škol nvièil minimikál Šípková Rùžnk, v lvní rolí s pødvdli Nl Rytáøová jko Rùžnk, Mrk Vìnts jko prin, sdièky si rály ofi Mixnrová, Nl Kbsová, i Dnrová Krist Agstinová. Pod vdním vš èitlk školy to bylo pødstvní, n ktr bdm dloo vpomínt! Clým odpoldnm provál Tomáš Cábl Tr vìtlíková, n o s všini njví tìšili? No n to, ž to bdo mít sbo, spdn ni nrvoit vrno s n bvdn bty, koláè, áviny dobrùtky, ktr pro nì npkly mminky ákldní i mtøsk školy. Bylo to vynikjíí, bytky s dojdly v pátk dopoldn místo svèiny my všini tímto nšim šikovným mminkám mo mo dìkjm tìším s n pøíští Zrdní slvnost k Dni mtk - snd ž nám poèsí dovolí vystopit n rdì! Mrtin Škrobánková, øditlk

9 dvdsign - prvodj str 12., výroèí osvoboní kvìtn

10 dvdsign - prvodj str 10., 11. kvìtn Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Po imní stølk pøstáv ájili èlnov ZO kál Asoi ákldní orgnií tniký sportù èinností ÈR svo prái provonìním rál stølni n trážnii. polèná brigád s sktènil podl plán 11. dbn, kdy byl provdn ákldní úklid stølni po imì, byly odstrnìny slopy podpírjíí stø proti átìži snì, dál byly vyskldnìny stoly imnío ložní vybíln místnost klbovny. Bìm násldjíío týdn pk byly vybílny provonìny místnosti soiálnío øíní. V dlším týdn pk byl provdn pøíprv stølni pro stølko sotìž o Poár osvoboní ý ù, ktrá s sktènil v ndìli 19. dbn. Tto trdièní sotìž probìl již po tøiát b pøršní, to úèsti 24 stølù šsti stølký klbù. otìž ájil strost ob, ktrý s úèstnil tk vyodnoní pødání n, ktr vìnovl Úød mìstsk èásti Opv -. Vítìi ktgori sniorù s stli støli Hrbáè Josf, Kyèrk Miroslv Vilks Jn, všini stølko klb Hlèín s vynikjíími výsldky 290, bodù 300 možný. V dr ktgorii mldší s n prvním místì místil nidr Rird Tìrlik nástølm 287 bodù. Njlpším místní stølù byl Jnošk Bøtislv nástølm 271 bodù. Clá orgni sotìž mìl vlmi dobro úrovò to s projvilo n vynikjíí výkon vš sotìžíí. Opìt pøipomínám, ž 21. èrvn s sktèní n stølnii n trážnii sotìž v stølbì vdov pšky pro dìti vš vìkový ktgorií. Njmldší úèstníi si moo tk vystølit pod doldm kšný stølù. Pro všny ktivní dìti bdo pøiprvny tk jímv ry, ml obèrstvní dárèky. V stjnm trmín probìn již trdièní sotìž tøíèlnný držstv v stølbì mlorážky. Zúèstnit s moo tøíèlnná držstv složn jdnotlivý ájmový orgnií, rodinný klnù, li pod. V nìktrm dnù prodložno víknd s sktèní v rál stølni trnj v nojbl. Pøsný trmín bd po doodì pøsnìn. bližšími podmínkmi propoimi bdm vøjnost vès informovt, mimo jin i v vývìsní skøíni Obnío úød. Zúèstnit s moo tk držstv okolní obí.ing. Bøtislv Jnošk

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI SANTÉ NEWS 3 2013 Dvid Dronínský třetí n Mistrovství svět Stomtologická péče pro kždéo V Česk přibývá civilizčníc corob. Dbejte n prevenci! Snté podpořilo benefiční koncert rozovor s KAMILem DOLEŽELEM

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

listopad 2004 10 Kè foto Miroslav M lek

listopad 2004 10 Kè foto Miroslav M lek foto Miroslav M lek listopad 2004 10 Kè 2 Slovo úvodem Vážení ètenáøi! Chci se s Vámi podìlit o poznatky ze studijní cesty do Lucemburska a Belgie, kterou jsem absolvovala zaèátkem øíjna. Na tuto cestu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù 5/2007 Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek Rozpoèet mìsta na rok 2007 Koneènì posílení poètu autobusù Pøivezli jsme zlatou medaili! Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti Regionova

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více