Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP"

Transkript

1 Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP

2 str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ A MSP 2 3. PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ČR NA LÉTA PODLE JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU 2 4. ALOKACE ZDROJŮ FONDŮ EU PRO ČESKOU REPUBLIKU V OBDOBÍ VYUŽITÍ KONKRÉTNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRO MSP 3 6. ZKUŠENOSTI Z 1. PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PŘEDPOKLADY PRO ZAHÁJENÍ 2. PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ A RADY NA ZÁVĚR 8 ČÁST II. NÁRODNÍ PROGRAMY PODPORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ NA ROK NÁRODNÍ PROGRAMY PODPORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ (MSP) PRO ROK PODPOROVANÉ ČINNOSTI PODMÍNKY ŽÁDOSTI O PODPORU PROGRAMY PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ SHRNUTÍ 16 ZÁVĚR 16

3 str. 2 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU Úvod Strukturální fondy představují jeden z nejvýznamnějších nástrojů regionální a strukturální politiky EU. Slouží k vyrovnávání rozdílů rozvoje mezi různými regiony členských států, a tím podporují hospodářskou a sociální soudržnost. Česká republika bude ve 2. programovacím období hospodařit s 26,7 mld. EUR (cca 750 miliard korun) z fondů EU. Bližší informace naleznete v části I. Vláda České republiky obdobně jako v minulém období podporuje rozvoj podnikání v oblasti malých a středních podniků schválením a následným vyhlášením národních programů podpory. Tyto národní programy jsou zaměřeny na podporu podnikatelů formou záruk za bankovní úvěry pro malé a střední podnikatele a bezúročných úvěrů pro začínající podnikatele na území hlavního města Prahy a dále příspěvků a dotací pro podnikatele na celém území České republiky. Bližší informace naleznete v části II. Část I. - Klíč k evropským financím pro malé a střední podniky v období Programovací období a MSP Mottem nové politiky EU je podpora růstu a zaměstnanost. Evropská komise v rámci této nové politiky EU pro malé a střední podniky (MSP) uznala, že přes 23 miliónů existujících malých a středních podniků v Evropě je hlavním zdrojem ekonomické a sociální soudržnosti v celé Evropské unii. MSP zaujímají i v české ekonomice významné místo jak svým více než 60% podílem na celkové zaměstnanosti s mírnou tendencí k růstu, tak zhruba 52% podílem na výkonech, resp. přidané hodnotě vytvořené v nefinanční sféře české ekonomiky. Tyto výsledky ukazují, že MSP byly dosud schopny držet krok s vývojem efektivnosti a výkonnosti ve velkých podnicích, a to nepochybně i v důsledku podpory, která jim byla poskytována. Národní strategický referenční rámec ČR (NSRR), který řeší všechny podstatné problémové okruhy jak z hlediska potřeb ČR, tak z hlediska návaznosti na Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) vytyčené pro další období, si právě stanovuje jako 1. strategický cíl vytvořit Konkurenceschopnou českou ekonomiku. Tento cíl bude v novém programovacím období realizován prostřednictvím priorit s následujícími dílčími cíli: a) Konkurenceschopný podnikatelský sektor Konkurenceschopný, silný a inovující český podnikatelský sektor, dosahující vysoké přidané hodnoty a produktivity práce, schopný prosadit se jak na vnitřním trhu EU, tak i na ostatních mezinárodních trzích. b) Podpora kapacit vědy a výzkumu pro inovace Podpora kapacit v této oblasti včetně tvorby inovací ve vazbě na podnikatelskou sféru. Soustavné zvyšování podílu znalostní ekonomiky v národním hospodářství. c) Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Zvýšení podílu cestovního ruchu v ekonomice jednotlivých regionů i celé ČR jako celku lepším využitím potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých regionech. Postupy a následnost kroků nutných k dosažení tohoto strategického cíle představují následující aktivity: - Investice do infrastruktury a podporu procesů vedoucích k odstranění bariéry růstu a pro podporu inovačního potenciálu české ekonomiky. - Zlepšení přístupu MSP k finančním zdrojům a odstranění dalších překážek ve finanční oblasti. Dosažení 1. strategického cíle NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika je podmíněno klíčovými vazbami s dílčími cíli dalších strategických cílů: a) Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost souvisí prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů pro potřeby ekonomiky a především pro flexibilní a kvalitní trh práce, dále prostřednictvím motivace osob pro zahájení podnikatelské činnosti. Při podpoře růstu je nutná úzká vazba podnikatelské sféry se vzdělávacími a výzkumnými institucemi konkurenceschopnosti. b) Strategický cíl Atraktivní prostředí souvisí prostřednictvím vytváření podmínek pro podnikání a investice. Je nutné dosáhnout takové kvality prostředí, která nastartuje proces umístění a vzniku nových podnikatelských subjektů, podpoří rozvoj odvětví zařazených do oblasti ekoprůmyslu a umožní využívat environmentálně šetrné energie. c) Strategický cíl Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky souvisí prostřednictvím posilování místní ekonomiky ve snaze přeměnit strukturu regionální ekonomiky podpořit rozvoj progresivních odvětví ve městech a diverzifikovat venkovské oblasti, urychlit přeměnu hospodářsky slabých a strukturálně postižených mikroregionů. 3. Přehled operačních programů pro ČR na léta podle jednotlivých cílů regionální a strukturální politiky EU Evropská komise již v roce 2004 schválila nové legislativní návrhy na reformu politiky soudržnosti. Reforma si klade za cíl soustředit pomoc v dalším období ve větší míře na strategické cíle EU (tj. lisabonské a göteborské závěry týkající se konkurenceschopné a znalostní ekonomiky a evropské strategie zaměstnanosti). 3.1 Česká republika, i přes nesporný a prokazatelný pokrok dosažený v hospodářském vývoji, nevykazuje dosud ve své hospodářské výkonnosti 75 % průměru hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie (podle parity kupní síly). Tento fakt pro Českou republiku znamená, že její regiony (viz mapa č. 1) nomenklaturní územní jednotky NUTS II, s výjimkou hlavního města Prahy budou pro nové programovací období zařazeny pod Cíl Konvergence, a budou tedy moci využívat podpory ze strukturálních fondů (tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF a Evropského sociálního fondu - ESF). Tento cíl, blížící se svým pojetím tzv. Cíli 1 v programovacím období , je určen k urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů EU, zlepšení podmínek pro růst zaměstnanosti díky investicím do materiálních a lidských zdrojů, k podpoře inovací a rozvoji znalostní ekonomiky. V rámci Cíle Konvergence budou realizovány v období následující operační programy: A) Sektorové operační programy (OP) 1) OP Podnikání a inovace 2) OP Výzkum a vývoj pro inovace 3) OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5) OP Životní prostředí 6) OP Doprava 7) OP Technická pomoc 8) Integrovaný operační program B) Regionální operační programy (ROP) 9) ROP Střední Morava 10) ROP Střední Čechy 11) ROP Severozápad 12) ROP Severovýchod 13) ROP Moravskoslezsko

4 str. 3 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU ) ROP Jihozápad 15) ROP Jihovýchod Mapa č. 1 Zařazení regionů NUTS II do Cílů politiky soudržnosti V programovacím období bude hl. město Praha jako region s HDP vyšším než 75 % průměru EU čerpat podporu v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Tento cíl se zaměřuje na podporu ekonomických změn regionu a orgánů regionální správy se zaměřením na inovace a ekonomiku založenou na znalostech, životním prostředí a předcházení rizik a na dostupnost a zajištění služeb základního ekonomického významu (komunikační sítě). V rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost budou pro hl. m. Prahu realizovány následující operační programy: 16) OP Praha Konkurenceschopnost 17) OP Praha Adaptabilita 3.3 Realizace posledního třetího Cíle Evropská územní spolupráce přispěje k harmonickému a vyváženému rozvoji na území Unie. Tento Cíl vychází z úspěšné Iniciativy INTERREG, jde o podporu spolupráce na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. Cíl bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a bude sloužit k podpoře vědy a výzkumu, rozvoji informační společnosti, ochraně životního prostředí a řízení vodních zdrojů. Cíl zahrnuje programy Evropské územní spolupráce včetně přeshraniční lokální spolupráce. V rámci Cíle Evropská územní spolupráce budou realizovány následující operační programy: 18) Česko-bavorský OP přeshraniční spolupráce 19) Česko-rakouský OP přeshraniční spolupráce 20) Česko-slovenský OP přeshraniční spolupráce 21) Česko-polský OP přeshraniční spolupráce 22) Česko-saský OP přeshraniční spolupráce 23) OP Meziregionální spolupráce 24) OP Nadnárodní spolupráce Alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období Tabulka č. 1 Alokace finančních prostředků v ČR mezi operační programy pro období v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování): 5. Operační program mil. EUR % OP Podnikání a inovace 3041,3 11,75 OP Výzkum a vývoj pro inovace 2070,7 8 OP LZ a zaměstnanost 1811,8 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1811,8 7 OP Životní prostředí 4917,9 19 OP Doprava 5759,1 22,25 Integrovaný operační program 1553,0 6,00 Regionální operační programy 4659,0 18,00 OP Technická pomoc 258,8 1,00 Mezisoučet ,6 100 Tabulka č. 2 Alokace finančních prostředků mezi operační programy pro období v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (bez domácího spolufinancování): Operační program EUR % OP Praha Adaptabilita 121,1 29,10 OP Praha Konkurenceschopnost 294,9 70,90 Mezisoučet 416,0 100 Tabulka č. 3 Alokace finančních prostředků mezi jednotlivé operační programy pro období v cíli Evropská územní spolupráce (bez domácího spolufinancování) bude řešena v návaznosti na finanční zdroje zahraničních účastníků: Operační program EUR % OP přeshraniční spolupráce 351,6 90,37 OP nadnárodní spolupráce 37,5 9,63 OP meziregionální spolupráce?? Mezisoučet 389,1 100 Celkem za všechny cíle ,7 mil. EUR Využití konkrétních operačních programů pro MSP Vzhledem k tomu, že ne všechny operační programy či jejich části jednotlivé priority a oblasti podpory jsou určeny pro podnikatelské subjekty, je dále uváděn rozbor jednotlivých OP podle využitelnosti pro MSP, aby byl usnadněn jejich přístup ke zdrojům informací. Ad 3.1 A 1) Operační program Podnikání a inovace Výkonem funkce Řídícího orgánu tohoto OP je pověřeno MPO, zprostředkující subjekty jsou CzechInvest, Česká energetická agentura, CzechTrade a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Obsah a nastavení tohoto OP vychází ze zkušeností z implementovaných programů OP Průmysl a podnikání pro léta Právě pro MSP budou stávající programy výhodnější, protože budou na rozdíl od minulého programovacího období zvýhodněny oproti velkým firmám vyšší mírou veřejné podpory (střední podniky až o 10%, malé podniky až o 20 %). Níže jsou uvedeni možní příjemci včetně MSP podle jednotlivých priorit. V této souvislosti v současné době probíhají jednání mezi Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR s MPO o možnostech využívání jednotlivých Programů z OPPI v plném rozsahu i pro podnikatele podnikající v odvětví obchodu a souvisejících službách (OKEČ 51, 52 a 55) tak, aby se i tito podnikatelé mohli stát příjemci. Ze zkušeností z implementování programů OP Průmysl a podnikání v letech vyplynulo, že tuto možnost v plném rozsahu tito podnikatelé neměli, některé programy jim nebyly přístupné (Reality, Klastry a další).

5 str. 4 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) v sobě zahrnuje celkem 6 priorit s 15 programy a je určen pro regiony ČR kromě Prahy. Priorita 1 Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům Příjemci podpory budou drobní podnikatelé (do 10 zaměstnanců). Podpora bude poskytována formou bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem. Specifickými cíli oblasti podpory jsou: zlepšit přístup zejména začínajících drobných podniků k finančním zdrojům, zvýšit zájem o podnikání, usnadnit vstup novým subjektům do podnikání, odstranit překážky při financování projektů začínajících podnikatelů a zvyšovat zaměstnanost. Program pro realizaci této priority: START 1.2 Využití nových finančních nástrojů Příjemci podpory budou podnikatelské subjekty bez omezení velikosti. Podpora bude poskytována formou kapitálového vstupu Evropského investičního fondu (EIF) do jednotlivých fondů zaměřených na nově vznikající firmy a firmy ve fázi vývoje/firmy typu spin-off a start-up. Spin-off firma je firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání, firma start-up je začínající firma vyvíjející či využívající nové technologie a média, která je založená soukromými prostředky a jejímž cílem je budoucí růst, mnohdy s pomocí kapitálu poskytnutého investory. Specifickými cíli oblasti podpory jsou: vytvořit nabídku nástrojů financování projektů začínajících podnikatelů s minimálním vlastním kapitálem umožňující realizaci drobnějších investičně zaměřených projektů s důrazem na diferenciaci charakteru podpory, zejména pro účely inovačně zaměřených projektů spin-off firem, aktivně podpořit rozvoj spin-off firem realizujících především výsledky výzkumu a vývoje. Priorita 2 Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP Příjemci podpory jsou MSP. Podpora bude poskytována formou podřízeného úvěru, realizace prostřednictvím programu: FINANČNÍ NÁSTROJE / JEREMIE, podřízeného úvěru s finančním příspěvkem, zvýhodněných záruk, popř. zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. Specifickými cíli podpory jsou: podpořit realizaci menších rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů s kratší historií, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru, podpořit rozsáhlejší rozvojové podnikatelské projekty MSP se zaměřením na nákup technologií, usnadnit realizaci podnikatelských projektů MSP zajišťujících zachování konkurenceschopnosti či další expanzi podniku, a to v případech, kdy poskytnutí bankovního úvěru je rizikovější z důvodu omezených možností poskytnutí dostatečného zajištění úvěru. Programy k naplnění tohoto opatření: PROGRES a ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií, informačních a komunikačních technologií (ICT) a vybraných strategických služeb Příjemci podpory budou v případě investic do nových výrobních technologií MSP, v případě podpory rozvoje strategických a ICT služeb budou příjemci podpory i velké podniky. V případě poskytování podpory na využívání ICT v podnicích budou příjemci podpory i sdružení podnikatelů. Podpora bude poskytována formou dotace při realizaci následujících programů takto: ROZVOJ (1 20 mil. Kč), ICT a STRATEGICKÉ SLUŽBY (1 100 mil. Kč) a ICT V PODNICÍCH (max. 20 mil. Kč), vždy maximálně do výše způsobilých výdajů projektu stanovené Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro ČR na období (viz dále). Výše podpory na poradenské služby vzniklé v souvislosti s investičním projektem činí pro MSP max. 50 %. Specifickými cíli oblasti podpory jsou: pomocí dotací podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti (flexibility) MSP vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst, podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti, podpořit konkurenceschopnost MSP prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS), rozvoj lidských zdrojů (jejich mobility) a tvorba kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb. Tabulka č. 4 Výše podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období Region NUTS II Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod Jihozápad malý podnik střední podnik velký podnik 60% 50% 40% 56% 46% 36% Jihozápad % 40% 30% Priorita 3 Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Příjemci budou MSP, v odůvodnitelných případech i velké podniky. Podpora bude poskytována formou dotace (0,5 max. 100 mil. Kč) s omezením podle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR či podřízeného úvěru (až 50 mil. Kč) s finančním příspěvkem. Specifickými cíli oblasti podpory jsou: snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru, podpořit začínající podnikatele v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE rovněž ve velkých podnicích, využít dostupný potenciál druhotných zdrojů energie. Priorita 4 Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků Příjemci podpory mohou být všechny podnikatelské subjekty bez omezení velikosti. Podpora bude poskytována formou dotace. Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s realizací aktivit zaměřených na inovace produktu a inovace procesu bude poskytována ve výši 1 75 mil. Kč, maximálně však ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů stanovených Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro ČR na období Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s realizací aktivit zaměřených na organizační a marketingové inovace bude poskytována do výše 2 mil. Kč, maximálně však ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů stanovených Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro ČR na období Dotace na aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví bude poskytována ve výši tis. Kč, maximálně však ve výši 75 % způsobilých výdajů projektu realizovaného veřejnou výzkumnou institucí nebo vysokou školou, a maximálně ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu realizovaného MSP. V případě spolupráce MSP s vysokou školou a/nebo veřejnou výzkumnou institucí, kde podíl na právech předmětného průmyslového vlastnictví vysoké školy a/nebo veřejné výzkumné instituce činí minimálně 10 %, se procentní limit pro MSP zvyšuje na 55 % způsobilých výdajů projektu. Dotace na služby poradců, expertů a studie bude poskytována maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů na zajištění těchto služeb. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví jsou tyto výdaje způsobilé do maximální výše, která bude specifikována v jednotlivých výzvách.

6 str. 5 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 Specifické cíle oblasti podpory jsou: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, zavedení progresivních marketingových metod, realizace eko-inovací v průmyslové výrobě, realizace aktivit vedoucích k ochraně práv průmyslového vlastnictví (zejména patentových aktivit) MSP, pracovišť výzkumu a vývoje v ČR a v zahraničí (zejména u EPO, USPTO, JPO). Program k realizaci tohoto opatření je INOVACE. 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj Příjemci podpory budou MSP. Podpora bude poskytována formou dotace. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu a je poskytována ve výši 1 75 mil. Kč, maximálně však ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů stanovených Regionální mapou intenzity veřejné podpory na období Tato míra podpory platí i pro podporu de minimis (viz bod 7.1), poskytnutou na způsobilé výdaje projektu. Pokud je podpora de minimis poskytnuta vůči jiným než stejným způsobilým výdajům projektu, nezahrnuje se do výše procentních limitů ze způsobilých výdajů stanovených Regionální mapou intenzity veřejné podpory na období Dotace na úhradu nákladů na přípravné studie a poradenské služby související se zajištěním plnění předmětu projektu je poskytována maximálně ve výši 50 % způsobilých výdajů (platí pouze pro MSP). Specifickými cíli oblasti podpory jsou: zvýšení výzkumných a vývojových kapacit firem (zejména MSP), zvýšení počtu podniků, které provádějí vlastní výzkum a vývoj (zejména MSP), prohloubení spolupráce podniků s výzkumnými a vývojovými institucemi, zlepšení podmínek pro zapojení podniků do domácích i evropských programů výzkumu a vývoje, zvýšení konkurenceschopnosti podniků, růst zaměstnanosti díky tvorbě kvalifikovaných pracovních míst. Program pro realizaci tohoto opatření je POTENCIÁL. Priorita 5 Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce Příjemci podpory budou MSP, v odůvodněných případech i velké podniky, dále sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení aj. Podpora bude poskytována formou dotace. Opatření bude realizováno prostřednictvím programu SPOLU- PRÁCE a PROSPERITA. V rámci programu Spolupráce lze prostřednictvím dotace krýt v případě projektů nezakládajících veřejnou podporu až 75 % způsobilých výdajů. Celková výše dotace na projekt bude upřesněna v jednotlivých výzvách. V případě projektů zakládajících veřejnou podporu (podpora klastrových iniciativ a pólů excelence) je nutné dodržet limity stanovené v jednotlivých nařízeních. (Pozn.: klastry rozvoj kooperačních seskupení sdružujících firmy daného odvětví, krajské samosprávy, VŠ, výzkumné a další instituce v regionu; póly excelence rozvoj specifických typů seskupení zaměřených na high-tech obory zpracovatelského průmyslu a průřezová odvětví - biotechnologie, nanotechnologie aj.) V případě čerpání veřejné podpory pro výše zmíněné aktivity lze tuto podporu poskytnout dle pravidla de minimis. V případě podpory aktivit souvisejících s implementací programu a generováním projektů (mapování a rozvoj potenciálu pro vznik nových projektů, realizace studií, aplikace zahraničních zkušeností, networkingové, vzdělávací, propagační a jiné podpůrné aktivity s cílem efektivního využití prostředků na podporu kooperačních seskupení) může výše dotace činit až 100 % způsobilých výdajů. V rámci programu Prosperita bude procentuální výše podpory upřesněna na základě výsledku notifikačního řízení dle Nařízení Rady (ES) č. 659/1999. V případě projektů obsahujících stavební práce může dotace činit mil. Kč. V případě projektů neobsahujících stavební práce může dotace činit 1 30 mil. Kč. V případě podpory aktivit souvisejících se zkvalitněním implementace programu (realizace studií, aplikace zahraničních zkušeností, networkingové, vzdělávací, propagační a jiné podpůrné aktivity s cílem efektivního využití prostředků na podporu inovační infrastruktury), které nezakládají veřejnou podporu, může výše dotace činit až 100 % způsobilých výdajů projektu. V případě podpory zakládání a rozvoje podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center (BIC, PIC apod.), které provozují inkubátor, může konečný uživatel poskytnout podporu inovačním podnikům využívajícím služeb podnikatelského inkubátoru a splňujícím definici malého a středního podnikatele: a) Zvýhodněný nájem, poskytování musí mít degresivní charakter. Výdaje na zvýhodněný pronájem plochy inovačním firmám v podnikatelském inkubátoru mohou být uplatněny ve výši 50 %, resp. 40 %, resp. 30 % pronájmu po dobu 3 po sobě jdoucích let pro inovační firmu v inkubátoru. Současně platí, že výše zvýhodněného nájmu bude stanovena z ceny obvyklé v daném regionu a tato nesmí přesáhnout 2000,- Kč/m 2 za rok. Součástí zvýhodněného nájmu může být také vysokorychlostní připojení na internet. b) Služby poradců, expertů a studií, které jsou poskytované externími konzultanty a které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností, nebo které se nevztahují k obvyklým provozním výdajům podniku. Podpora je poskytována max. do výše 50 % způsobilých výdajů na zajištění těchto služeb. c) Školení a rekvalifikace, které jsou poskytované externími školiteli, přičemž podpora bude poskytována max. do výše 45 % způsobilých výdajů na zajištění těchto služeb. Čerpání a poskytování podpor uvedených v předchozích bodech se musí řídit podle pravidla de minimis. Specifickými cíli oblasti podpory jsou: podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení klastrů, pólů excelence, technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni, vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem zaměřených na využívání a produkci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb, zlepšení přístupu firem k finančním zdrojům, využití nových finančních nástrojů. 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Příjemci podpory budou MSP, v odůvodněných případech i velké podniky, sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení aj. Podpora bude poskytována formou dotace v rozmezí Kč 150 mil. Kč prostřednictvím programu ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA. Udělená veřejná podpora musí být v souladu s Regionální mapou intenzity veřejné podpory. Specifickými cíli oblasti podpory budou: zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů, zvyšování jazykových, manažerských, odborných, technických a dalších dovedností zaměstnanců, zajištění zaměstnatelnosti jednotlivců v souladu s potřebami vyplývajícími ze zavádění nových technologií a inovací výrobních procesů a postupů, růst zaměstnanosti, růst konkurenceschopnosti podniků. 5.3 Infrastruktura pro podnikání Příjemci podpory budou MSP, v odůvodněných případech i velké podniky. Podpora je poskytována formou dotace v rámci programu NEMOVITOSTI. Výše dotace je poskytována v souladu s Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro ČR na období V případě provozních nákladů se podpora poskytuje v souladu s pravidly de minimis. U podporovaných aktivit prováděných v rámci projektu regenerace zóny (projekt, jehož realizací dojde k přeměně brownfieldu na podnikatelskou zónu) a v případě výdajů způsobilých dle Obecných zásad Společenství o veřejné podpoře na ochranu životního prostředí se podpora poskytuje ve výši způsobilých výdajů projektu navýšených o 15 % a snížených o tržní zhodnocení nemovitosti dosažené realizací projektu, maximálně však do výše celkových způsobilých výdajů. Specifickými cíli oblasti podpory jsou: vznik kvalitního a fungujícího trhu podnikatelských nemovitostí, zajištění adekvátní nabídky a rozvoje podnikatelských nemovitostí, podpora rozvoje hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů, zlepšení životního prostředí. Priorita 6 Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb Příjemci budou MSP. Podpora bude poskytována prostřednictvím programu PORADENSTVÍ formou dotace. Výše podpory bude specifikována v jednotlivých výzvách.

7 str. 6 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 Specifickými cíli podpory jsou: zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky (MSP), a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti, vytvoření systému pro analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv na inovační aktivitu ekonomiky ČR, a tím i na její konkurenceschopnost. 6.2 Podpora marketingových služeb Příjemci budou MSP, v případě společné účasti na zahraničních veletrzích a výstavách výjimečně i velké podniky. Forma bude poskytována formou dotace v rámci programu MARKETING. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu a je poskytována podle Nařízení Komise č. 70/2001 až do výše 50 % způsobilých výdajů pro MSP. Minimální výše podpory na realizaci individuálních projektů MSP a seskupení MSP je 100 tis. Kč a maximální 2 mil. Kč. Maximální výše podpory při účasti na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí pro MSP a velké podniky je 100 tis. Kč. Specifickými cíli oblasti podpory jsou: snížení nákladů souvisejících se vstupem MSP na zahraniční trhy, zvýšení marketingové připravenosti MSP, podpora prezentace výrobních podniků a poskytovatelů služeb na zahraničních veletrzích a výstavách specializovaného charakteru, zlepšení celkové prezentace České republiky na mezinárodních veletrzích výstavách v zahraničí. Ad 3.1 A 2) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Řídícím orgánem tohoto programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s podporou zprostředkujících subjektů Domu zahraničních služeb MŠMT a CzechInvestu. Tento OP je zaměřen na zvýšení investic do výzkumu a vývoje a jeho infrastruktury a příjemci budou vysoké školy, výzkumné instituce aj. Není relevantní pro MSP, ale je nutno tento program sledovat a popř. se do něj zařadit jako partner projektu, protože bude směřovat k posílení spolupráce mezi podniky a veřejnými či vysokoškolskými institucemi a má za cíl podporovat MSP v oblasti výzkumu a vývoje včetně šíření informací. Ad 3.1 A 3) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ( OP LZZ) Cílem tohoto programu určeným pro cílové skupiny mimo území hl. města Prahy je zvyšování zaměstnanosti a hospodářského růstu prostřednictvím rozvoje efektivního a flexibilního trhu práce, kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly a integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva. Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, zprostředkující subjekty budou stanoveny. Priorita 1 Adaptabilita Příjemci budou mj. podnikatelské subjekty bez omezení velikosti, cílovou oblastí podpory jsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci. Podpora bude věnována i začínajícím podnikatelům. Tato priorita bude realizována prostřednictvím grantových schémat (splňující znaky veřejné podpory viz bod 7.1) vyhlašovaných kraji, popř. MPSV v případě nadregionálních projektů. Specifické cíle jsou zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů, zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků. Cíle budou realizovány prostřednictvím následujících okruhů činností: další vzdělávání podporované zaměstnavateli, podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců, tvorba nových (inovativních) vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro jednotlivé skupiny včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, aplikování všech forem vzdělávání pracovníků dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce na konkrétní pracovní pozici, poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího vzdělávání a poradenství k vyhledávání zaměstnání, podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových adaptačních programů a podpora přípravy pracovníků na vytvářená nová pracovní místa, vývoj a inovace vzdělávacích programů pro ekonomicky aktivní obyvatele z hlediska potřeb trhu práce a znalostní společnosti, podpora partnerství se zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců, resp. profesních sdružení v oblasti dalšího vzdělávání, uplatňování pružných forem organizace práce, posilování sociálního dialogu, podpora udržení zdravé pracovní síly. Priorita 2 Aktivní politiky trhu práce Příjemci budou rovněž podnikatelské subjekty bez omezení velikosti, cílovou skupinou uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání. Pro tyto cílové skupiny budou v rámci jednotlivých projektů realizovány následující aktivity: zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, podpora vytváření nových a vyčleněných pracovních míst formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů, podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, podpora nových forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě nebo sdílení pracovního místa aj.), podpora začínajícím OSVČ. Tato priorita bude převážně realizována prostřednictvím individuálních projektů na základě přímého přidělení finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že v rámci této priority budou podporováni jednotlivci, nebude se jednat o veřejnou podporu. Ostatní priority OP LZZ nejsou z hlediska svého zaměření relevantní pro MSP. Ad 3.1 A 4) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP VK bude zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení. Řídícím orgánem je MŠMT. Pro podnikatelské subjekty z řad MSP přichází v úvahu pouze Priorita 3 Další vzdělávání, kde mohou realizovat projekt s cílem zajistit vzdělávání v podnikatelském sektoru v roli školícího či poradenského subjektu. Přestože nebudou MSP v tomto programu příjemci podpory, lze řešit jejich zapojení jako partnerů projektů v rámci vytváření spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a vysokými školami a vědeckovýzkumnou základnou při sdílení zkušeností a zapojení stážistů, doktorandů aj. do podnikové praxe. Ad 3.1 A 5) Operační program Životní prostředí Účelem tohoto programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje. Obsahuje specifické cíle jako ochrana vod a zlepšování její kvality, ochrana ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek, podporu šetrného způsobu výroby energie, zkvalitnění nakládání s odpady, omezování průmyslového znečišťování a environmentálních rizik a zlepšování stavu přírody a krajiny. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro životní prostředí. Forma podpory je dotace. Pouze v rámci některých priorit přichází v úvahu i předložení projektu a podpora podnikatelského subjektu, jedná se o priority: Priorita 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Priorita 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Priorita 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Priorita 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Ad 3.1 A 6) Operační program Doprava S ohledem na záměr programu řídícího orgánu Ministerstva dopravy vytvořit podmínky pro zajištění rozvoje kvalitní dopravy podle principů udržitelného rozvoje, přicházejí v úvahu příjemci z řad MSP pouze ve vybraných případech. Především se bude jednat o vlastníky/správce dotčené infrastruktury.

8 str. 7 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 Ad 3.1 A 7) Operační program Technická pomoc Charakter činností v rámci tohoto programu podpora administrace a pomoc při efektivním řízení, kontrole, sledování a vyhodnocení realizace programovacího období nespadá pod zaměření MSP. Řídící orgán tohoto programu je Ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkující subjekt Centrum pro regionální rozvoj. Ad 3.1 A 8) Integrovaný operační program (IOP) Tento program je určen pro příjemce orgány místní a regionální samosprávy, a tedy ne pro MSP, s cílem modernizovat veřejnou správu. IOP je koncipován jako program intervencí národního rozměru pro řešení společných regionálních problémů, které mají plošné a systémové zaměření a spadají do působnosti ústředních správních úřadů. IOP se týká podpory území 7 regionů soudržnosti (NUTS II). Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, zprostředkujícím subjektem bude Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ad 3.1 B) Regionální operační programy Každý region soudržnosti typu NUTS II kromě Prahy bude realizovat vlastní regionální operační program, který respektuje jednotlivé rozvojové priority každého regionu a nahrazuje Společný regionální operační program (SROP). Program by měl zlepšit regionální dopravní i informační strukturu, stav životního prostředí, zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě, zvýšit prosperitu regionů rozvojem MSP a řemesel aj. Řídícím orgánem každého ROP bude Regionální rada příslušného regionu soudržnosti. S ohledem na zaměření jednotlivých priorit regionálních programů ROP není předpoklad, že by se MSP staly příjemci ve většině případů. Dále uvádíme pouze ty priority a konkrétní oblasti podpory, kde se budou moci MSP zapojit do realizace programů s možností získání dotace. Veřejná podpora MSP bude poskytována na základě blokové výjimky (viz 7.1) a celková výše veřejné podpory nesmí překročit strop veřejné podpory stanovený v Regionální mapě intenzity veřejné podpory. Ad 3.1 B 9) Regionální operační program Moravskoslezsko Priorita 2 Podpora prosperity regionu 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 2.3 Podpora využívání brownfields 2.4 Marketing regionu Ad 3.1 B 10) Regionální operační program Střední Morava Priorita 1 Doprava 1.2 Veřejná doprava 1.3 Bezmotorová doprava Priorita 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 2.4 Podpora podnikání Priorita 3 Cestovní ruch 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Ad 3.1 B 11) Regionální operační program Severovýchod Priorita 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Priorita 3 Cestovní ruch Priorita 4 Rozvoj podnikatelského prostředí Ad 3.1 B 12) Regionální operační program Severozápad Priorita 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Priorita 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ad 3.1 B 13) Regionální operační program Střední Čechy Priorita 2 Cestovní ruch Ad 3.1 B 14) Regionální operační program Jihovýchod Priorita 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Priorita 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Ad 3.1 B 15) Regionální operační program Jihozápad Priorita 1 Dostupnost center Priorita 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Priorita 3 Rozvoj cestovního ruchu Ad ) Operační program Praha Konkurenceschopnost Záměrem programu je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. Řídícím orgánem je hl. město Praha. Podpora bude realizována formou dotací podle příslušných blokových výjimek. Příjemci mohou být podnikatelské subjekty jen v níže stanovených oblastech podpory. Vzhledem k tomu, že naprostou většinu podnikatelských subjektů v Praze představují fyzické osoby osoby samostatně výdělečně činné bez vlastních zaměstnanců (86 %) a mezi podniky se zaměstnanci představují malí podnikatelé v Praze 95 % a střední 3 %, lze z těchto údajů posoudit zásadní význam MSP pro pražskou ekonomiku. Priorita 1 Dostupnost prostředí 1.3 Rozvoj a dostupnost ICT služeb s cíli zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti ICT a aplikací, zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro MSP a občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností a MSP. 1.6 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů s cíli snížit energetickou a materiálovou náročnost, zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, omezit závislost chodu města na vnějších dodávkách energií, zlepšit efektivitu a ekologické parametry při nakládání s odpady. Priorita 2 Inovace a podnikání 2.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 2.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí s cíli dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města, vybrat a realizovat nové formy a nástroje podpory vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů města, rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání. Ad ) Operační program Praha Adaptabilita Záměrem programu je posílení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny. Řídícím orgánem je hl. město Praha. Realizace tohoto programu má úzkou vazbu na OP Praha Konkurenceschopnost, právě doplněním jeho investičního charakteru o nehmotné prvky rozvoje lidských zdrojů. Podpora bude realizována formou dotací do 100 % uznatelných výdajů projektu na základě de minimis či blokových výjimek. Priority a jejich zaměření jsou podobné jako u OP LZZ určeného pro mimopražské cílové skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů, tento program bude realizován pro cílové skupiny v Praze. Pro příjemce MSP přicházejí v úvahu následující priority: Priorita 1 Podpora znalostní ekonomiky Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí Inovace organizace práce Priorita 2 Podpora vstupu na trh práce Zde jsou cílová skupina a podporované aktivity podobné jako u Priority 2 Aktivní politiky trhu práce OP LZZ. Ad ) 22) Operační program Přeshraniční spolupráce V rámci cíle Evropská územní spolupráce bude v období realizováno 5 bilaterálních operačních programů s cíli zajistit

9 str. 8 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu, posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí, ochranu životního prostředí, rozvoj měst a venkova, rozvoj spolupráce ve vzdělání, kultuře, výzkumu a vývoji atd. Řídícím orgánem je vždy vláda přeshraniční země a v rámci těchto programů nebude poskytována podpora podnikatelským subjektům. Ad ) Operační program Meziregionální spolupráce Tento program bude pokračováním iniciativy ES Interreg III v dalším programovacím období a bude společný pro všechny členské státy se zaměřením na inovace, znalostní ekonomiku a životní prostředí. Řídící orgán bude společný a bude dohodnut. Alokace dotací pro MSP v tomto programu nebude. Ad ) Operační program Nadnárodní spolupráce Tento program je zaměřen na zlepšení konkurenceschopnosti střední Evropy vytvořením a posílením stávajících struktur inovace a dostupnosti a zlepšením sociální a environmentální udržitelnosti. Řídící orgán bude město Vídeň. Tento program není určen MSP. 6. Zkušenosti z 1. programovacího období Nedostatek informačních aktivit a poradenství pro předkladatele projektů Nejednotnost v postupu implementačních struktur Často se měnící texty příruček pro žadatele a příjemce Nízká informovanost o problematice veřejné podpory Neexistence centrálního registru na režim podpor a registru evidence poskytnutých podpor de minimis Malá zkušenost žadatelů s přípravou projektů Předkládané projekty neřeší skutečné potřeby žadatele Vysoká cena práce brání vytváření nových pracovních míst Nezájem vysokého počtu nezaměstnaných o práci Administrativní náročnost realizace projektů Problémy se zajištěním financování pro zahájení realizace projektu u některých programů Pozdní zasílání finančních prostředků ze strany implementačních struktur 7. Předpoklady pro zahájení 2. programovacího období Závěry z hodnocení NSRR Z výsledků hodnocení a praktických zkušeností s implementací jednotlivých OP v letech byly identifikovány NSRR problémy, které budou řešeny v dalším období komplexními opatřeními: zajistit jednoduchou a přehlednou implementační strukturu, v níž se budou žadatelé snadno orientovat, zajistit zjednodušení složitých administrativních procesů, připravit dostatečnou administrativní kapacitu včetně přípravy kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, zajistit dostatečnou absorpční kapacitu pro čerpání fondů EU prostřednictvím realizace kvalitních projektů. Současně lze konstatovat, že každý operační program obsahuje i prioritu Technická pomoc, kde jsou určeny finanční prostředky na podporu administrace a pomoc při efektivním řízení, kontrole, sledování a vyhodnocení jednotlivých programů. Vybrané operační programy se zaměřují i na modernizaci veřejné správy s cílem zajistit jak hmotné vstupy, tak vyšší odbornost a dovednosti pracovníků. 7.3 Změny v novém programovacím období Průběžné financování realizace projektu dle etap zatím oficiálně nepotvrzeno. Míra spolufinancování ze strukturálních fondů bude až do výše 85% oproti současným 75 % a bude vztažena k celkovým způsobilým výdajům jak veřejným, tak i soukromým. Podpora formou de minimis bude zvýšena ze ,- EUR na ,- EUR. V řadě OP bude možno projekty předkládat pouze v elektronické podobě. Zrychlení administrativy umožní E-account možnost elektronické administrace. Redukce počtu předkládaných dokumentů k žádostem s tím, že budou předloženy v momentu potřeby. Kontrola bude řešena metodou vzorků. Princip křížového financování umožní řešit vyšší investiční náklady u projektů OP LZZ, OP PA a OP Vzdělání pro konkurenceschopnost tzv. křížovým financováním, tj. z prostředků ERDF do výše 10 % uznatelných nákladů. MSP budou na rozdíl od současného programovacího období zvýhodněni oproti velkým formám vyšší mírou veřejné podpory (střední podniky až o 10 %, malé podniky až o 20 %). 7.4 Předpokládaný časový harmonogram vyhlašování výzev Schválení operačních programů ze strany Evropské komise bude potvrzeno pravděpodobně v 1. polovině roku Z toho důvodu lze očekávat první výzvy v rámci OP LZZ a Praha Adaptabilita ve 3. čtvrtletí Řídící orgán OPPI předpokládá vyhlášení některých osvědčených programů již v 1. čtvrtletí s příjmem žádostí od Jedná se o dotační programy ROZVOJ a MAR- KETING spolu s vybranými produkty ČZRB. Ostatní řídící orgány dosud oficiálně nezveřejnily předpokládané termíny výzev. 8. Praktické využití a rady na závěr 7.1 Informace o veřejné podpoře V rámci operačních programů budou plně respektována ustanovení čl Smlouvy o založení ES vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Prostředky na realizaci programů ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. Výjimku z tohoto pravidla tvoří bloková výjimka (tj. předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory) a podpory udělované dle pravidla de minimis. Toto pravidlo umožní poskytnout jednomu podniku podporu do výše EUR v průběhu 3 let. Podporu de minimis nelze poskytnout v oblasti dopravy a exportu. Celková výše podpory z veřejných zdrojů (strukturální fondy, regionální rozpočty, státní rozpočet atd.) na shodné způsobilé výdaje nesmí překročit výši stanovenou v Regionální mapě intenzity veřejné podpory na léta pro Českou republiku. Z předkládaných informací je zřejmé, že v rámci navrhovaných operačních programů bude zajištěno dostatečné množství finančních prostředků na realizaci záměrů podnikatelských subjektů. Vzhledem k tomu, že jednotlivé výzvy budou vyhlašovány pravděpodobně až ve 2. polovině roku 2007, je dostatek času připravit se na využití dotačních titulů. Doporučení: 1) Připravte si záměr/záměry a proveďte konzultaci s cílem potvrdit si možné zařazení Vašeho projektu do konkrétních programů. 2) Získejte podporu pro předložení projektu ze strany vedení Vaší společnosti. 3) Vytvořte si časový plán a návrh řídících a organizačních struktur. 4) Na základě záměru stanovte složení realizačního týmu a jeho vytížení, umístění a náklady spojené s jeho činností v průběhu realizace projektu, a dále si ověřte ceny dodavatelských činností s výhledem na dobu realizace projektu. 5) Zvažte způsob financování. Pouze některé programy (OP LZZ, OP PA, OP

10 str. 9 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 Vzdělávání pro konkurenceschopnost) umožňují poskytnutí zálohy při zahájení projektu, v dalších programech je třeba zajistit financování alespoň pro 1. etapu. 6) Zvažte formu spolupráce s eventuálními partnery z ČR či zahraničí včetně jejich finančních požadavků. 7) Pokud budou Vaše projekty zaměřeny na cílové skupiny zaměstnanci, nezaměstnaní aj., proveďte analýzu této cílové skupiny ověřující jejich zájem účastnit se projektu (dotazníkové akce, osobní pohovory aj.). 8) V případě investičního charakteru Vašeho projektu připravte rozpočet a další podklady pro požadované formy zjednodušené či klasické studie proveditelnosti. 9) Sledujte vyhlašované výzvy s použitím např. následujících adres: Část II. Národní programy podpory malého a středního podnikání na rok Národní programy podpory malého a středního podnikání (MSP) pro rok 2007 Vláda České republiky schválila dne 12. prosince 2006 usnesením č Národní programy podpory malého a středního podnikání s platností na rok Na základě schváleného vládního návrhu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu následující programy (podrobněji viz Trh, Certifikace, Design, Aliance a Vývoj. Těchto 5 národních programů je základ národní podpory MSP pro rok Přestože jednotlivé programy mají společné zaměření, a to podporu malých a středních podnikatelů zejména při zrodu a začínajícím podnikání, tak každý z nich má svá specifika a své vlastní zaměření. Využít podpory dané vyhlášenými národními programy může každý malý a střední podnikatel, jenž v souladu se zákonem č. 47/2004 Sb., o podpoře malého a středního podnikání v České republice, splňuje následující obecná kritéria: zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jeho majetek (aktiva) nepřesahuje korunový ekvivalent 43 mil. EUR či jeho příjmy (obrat) nepřesahují korunový ekvivalent 50 mil. EUR. V rámci MSP lze rozlišovat i kategorie malého podnikatele (50 a méně zaměstnanců, majetek či příjmy podnikatele nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR) a kategorie drobného podnikatele (10 a méně zaměstnanců, majetek či příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil EUR). Uvedená obecná kritéria jsou plně v souladu s příslušnými ustanoveními Evropské komise. Žádost o podporu musí obsahovat všechny povinné údaje formuláře. Žádost o podporu přípravy projektu do 7. RP je na internetové stránce agentury CzechInvest ( informace o projektu ALIANCE jsou uvedené na internetové stránce agentury Czech Trade ( cz), případně na: Podporované činnosti Vláda České republiky doplňuje tato obecná kritéria charakterizující MSP o další kritérium podnikání v tzv. podporované činnosti. To znamená, že vláda vybírá takové činnosti a obory, které chce podporovat. Tyto činnosti specifikuje v OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomické činnosti), čímž jsou dle statistického zatřídění jednoznačně vymezeny a definovány. Jejich podrobný výčet je společnou přílohou národních programů TRH, CERTIFI- KACE, DESIGN a VÝVOJ (programu ALIANCE se netýká) (podrobněji viz www. mpo.cz). Pro rok 2007 jde o následující podporované činnosti (PV průmyslová výroba, SV stavební výroba, S služby, O obchod, D Doprava): C. Těžba nerostných surovin 14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin /PV/ D. Zpracovatelský průmysl 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů /PV/ 17 Výroba textilií a textilních výrobků /PV/ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin /PV/ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi /PV/ 20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku /PV/ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru /PV/ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů /PV/ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 4 /PV/ 24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 5 /PV/ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků /PV/ 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků /PV/ 27 Výroba základních kovů a hutních výrobků /PV/ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) /PV/ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. /PV/ 30 Výroba kancelářských strojů a počítačů /PV/ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. /PV/ 32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů /PV/ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů /PV/ 34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů /PV/ 35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení /PV/ 36 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n. /PV/ 37 Recyklace druhotných surovin /PV/ E. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a tepelné energie /PV/ 41 Shromažďování, úprava a rozvod vody /PV/ F. Stavebnictví 45 Stavebnictví /SV/ G. Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 50.2 Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) /S/ 50.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) /O/ 50.4 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy a údržba motocyklů /O, resp. S/ 51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 7 /O/ 51.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost /O/ 51.5 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem /O/ 51.8 Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami /O/ 51.9 Ostatní velkoobchod /O/ 52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách /O/ 52.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách /O/ 52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách /O/ 52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách /O/ 52.7 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost /S/

11 str. 10 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 H. Ubytování a stravování 55 Ubytování a stravování /S/ I. Doprava, skladování a spoje Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava 9 /D/ Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava 10 /D/ Silniční nákladní doprava 11 /D/ 61.2 Vnitrozemská vodní doprava 12 /D/ 63.1 Manipulace s nákladem a skladování /S/ Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě /S/ 63.3 Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti /S/ 64 Spoje /S/ K. Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 70.1 Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě pronájmu) /S, resp. O/ 72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky /S/ 73 Výzkum a vývoj /S/ 74.1 Právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění; poradenství v oblasti podnikání a řízení holdingové společnosti /S/ 74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství /S/ 74.3 Technické zkoušky a analýzy /S/ 74.7 Průmyslové čištění a všeobecný úklid /S/ 74.8 Různé podnikatelské činnosti j.n. /S/ M. Vzdělávání Předškolní výchova /S/ Základní vzdělávání /S/ 80.2 Střední (sekundární) vzdělávání /S/ Vzdělávání v jazykových školách /S/ Vzdělávání v základních uměleckých školách /S/ Ostatní vzdělávání j. n. /S/ N. Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 85 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti /S/ O. Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti /S/ 92.1 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů /S/ 92.6 Sportovní činnosti /S/ Praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových výrobků /S/ Kadeřnické a kosmetické a podobné služby /S/ Pohřební a související služby /S/ Služby v oblasti tělesné hygieny 15 /S/ 11. Podmínky žádosti o podporu Splňuje-li podnikatel podnikající na území České republiky výše uvedená obecná kritéria a podniká-li v oblasti podporované ekonomické činnosti, může se ucházet o poskytnutí podpory prostřednictvím jednotlivých vyhlášených národních programů. I když jednotlivé národní programy mají svá individuální zaměření, mají ještě společné specifické podmínky, které musí podnikatel žadatel splňovat. Většinou jde o takové podmínky, které jsou předpokladem výkonu podnikání a příjmu podpory. Žadatel, resp. příjemce podpory, musí k datu podání žádosti splňovat následující specifické podmínky: a) Musí být v případě žádosti o bezúročný úvěr nebo o zvýhodněnou záruku s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru drobným podnikatelem, v případě žádosti o zvýhodněnou záruku malým a středním podnikatelem. b) Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. c) Musí být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. d) Musí předložit čestné prohlášení o bezdlužnosti, tj., že nemá žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. e) Nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. Dále musí splňovat podmínky registrace a) Fyzická osoba podnikatel musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím, a to buď poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení předcházející registrace, případně začal podnikat mimo území ČR v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím, a to buď poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení předcházející podnikatelské činnosti, není společníkem spol. s r.o. veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti nebo členem družstva (kromě bytového družstva) ani společníkem právnické osoby podnikající mimo území ČR a nebyl jím ani v období 7 let před datem podání žádosti o podporu. b) Právnická osoba (tj. spol. s r.o., v.o.s., komanditní společnost nebo družstvo) musí být zaregistrována jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím, jejími společníky nebo členy jsou pouze fyzické osoby, které nejsou podnikateli a nebyly jimi ani v období 7 let před datem podání žádosti o podporu, ani nejsou společníky spol. s r.o., veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo členy družstva (kromě bytového družstva), případně společníky právnické osoby podnikající mimo území České republiky, a nebyly jimi ani v období 7 let před datem podání žádosti o podporu. Příjemce podpory ve formě bezúročného úvěru musí doložit jako součást žádosti o bezúročný úvěr certifikát o absolvování alespoň jednoho z rekvalifikačních (vzdělávacích) programů pro pracovní činnost Základy podnikání akreditovaných MŠMT vystavený na jméno podnikatele fyzické osoby nebo na jméno společníka nebo člena podnikající právnické osoby, potvrzující úspěšné ukončení tohoto programu. Žadatelem, resp. příjemcem podpory, nemůže být podnikatel, pokud k datu podání žádosti o podporu je na jeho majetek vyhlášen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek, je v likvidaci, je příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, toto ustanovení neplatí pro malé podnikatele. Jestliže drobný, malý či střední podnikatel naplňuje všechny předchozí podmínky, má reálnou šanci být úspěšný v získání podpory z některého národního programu podpory. 12. Programy podpory malých a středních podnikatelů I. TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy 1. Cíl programu Cílem programu je na území hlavního města Prahy usnadnit: přístup k externímu financování pro projekty začínajících podnikatelů, realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. 2. Stručná charakteristika programu Program Trh má pomoci začínajícím malým a středním podnikatelům na území

12 str. 11 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 hl. města Prahy podporou investic a konkurenceschopnosti. Žadatelům po splnění základních podmínek nabízí například bezúročný úvěr až do 90 % předpokládaných výdajů projektu a se splatností nejvýše sedm let. Celková výše je přitom omezena podle právní formy subjektu na Kč pro podnikatele fyzickou osobu a 1,5 milionu korun pro obchodní společnost. 3. Základní ustanovení a) Navrhovatelem správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). b) Poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ (dále též ČMZRB). Zde lze získat bližší a aktuální informace a také příslušné pokyny a formuláře (podrobněji viz c) Podpora je poskytována z prostředků záručního fondu nebo úvěrového fondu vytvořených z prostředků státního rozpočtu. Záruční i úvěrový fond jsou spravovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. 4. Podmínky programu přijatelnosti projektu Projekt musí splňovat následující podmínky: a) Musí se převážně týkat ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), přičemž projekt zpracovatelského průmyslu podle OKEČ 15, 17 a 24 se nesmí týkat výroby, zpracování a uvádění na trh produktů, jež spadají do oblasti Společné zemědělské politiky (např. maso, ryby, mléko, obilné výrobky, tuky, oleje, zelenina atd.). b) Bude realizován na území hlavního města Prahy. II. CERTIFIKACE - Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních 1. Cíl programu Cílem programu je: podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace ISO a zapojování do Programu EMAS (Environmental Managent System), usnadnění účasti malých a středních podnikatelů v obchodních veřejných soutěžích a soutěžích o veřejné zakázky. 2. Stručná charakteristika programu Program je určen k získání certifikace ISO a k zapojování do programu EMAS (tj. environmentální certifikovaný systém řízení nově ISO 14001) a usnadnění účasti MSP v obchodních veřejných soutěžích a soutěžích o veřejné zakázky. 3. Základní ustanovení a) Navrhovatelem (správcem) programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. b) Poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ (dále též ČMZRB). c) Podpora formou záruk je poskytována z prostředků záručního fondu vytvořeného z prostředků státního rozpočtu spravovaných ČMZRB. d) Podpora formou finančních příspěvků na získání certifikátu je poskytována z prostředků státního rozpočtu. 4. Podmínky programu přijatelnosti projektu Projekt musí splňovat tyto podmínky: a) Musí se převážně týkat ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), přičemž projekt zpracovatelského průmyslu podle OKEČ 15, 17 a 24 se nesmí týkat výroby, zpracování a uvádění na trh produktů, jež spadají do oblasti Společné zemědělské politiky (např. maso, ryby, mléko, obilné výrobky, tuky, oleje, zelenina atd.) b) Musí být realizován na území České republiky. 4.1 Specifické podmínky pro jednotlivé typy podpor Příspěvek na získání certifikátu Certifikace podle norem ISO musí být provedena certifikačním orgánem akreditovaným signatářem Evropské mnohostranné dohody o akreditaci (MLAEA). Certifikační orgán musí mít ke dni vystavení certifikátu platnou akreditaci na příslušnou činnost. Environmentální prohlášení podnikatele žádajícího o podporu v souvislosti se zavedením Programu EMAS musí být ověřeno environmentálním ověřovatelem akreditovaným pro tuto činnost Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), nebo zahraničním environmentálním ověřovatelem, který je u ČIA přihlášen k dohledu. Podpora se vztahuje pouze k certifikátům vydaným od roku předcházejícího roku podání žádosti o podporu. Příspěvek se neposkytuje k úhradě nákladů spojených s obnovením certifikátu. Příspěvek se vyplácí až po získání certifikátu nebo ověření environmentálního prohlášení subjektu zapojeného do programu EMAS a předložení dokladů o nákladech na jeho pořízení. Pro malé a střední podnikatele (s méně než 250 zaměstnanci) musí být zavedeny certifikace systému environmentálního managementu v podniku podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004) nebo společně zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000) a podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004), a to akreditovanými certifikačními orgány, nebo systém environmentálního managementu v souladu s požadavky Programu EMAS. Pro malé podnikatele (s méně než 50 zaměstnanci) musí být splněny podmínky shodné pro malé a střední podnikatele, nebo zaveden a certifikován akreditovanými certifikačními orgány systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000). Záruku za návrh do výběrového řízení Záruka jako forma poskytnutí jistoty může být poskytnuta pouze v případě výběrového řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky. Záruku lze poskytnout, pokud předmětem výběrového řízení je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací. Za dodávku stavebních prací se považuje stavba, rekonstrukce, nástavba, přístavba, novostavba apod. v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. 5. Způsobilé výdaje příspěvku na získání certifikátu Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, musí být doloženy průkaznými daňovými doklady. Způsobilými výdaji jsou náklady na poskytnutí poradenských služeb externími konzultanty, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností nebo které se nevztahují k obvyklým provozním výdajům podniku a byly poskytnuty v souvislosti s přípravou na získání certifikátu. DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce podpory není plátcem DPH, příjemce podpory je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. 6. Forma a výše podpory Podpora je poskytována ve formě: příspěvku na získání certifikátu, finanční záruky za návrh do výběrového řízení. Příspěvek na získání certifikátu Příspěvek na získání certifikátu (je poskytován ve výši 50% způsobilých výdajů na odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS, nyní zejména ISO /2005. V případě certifikace integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004) společně s ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000) je maximální výše tohoto příspěvku 300 tis. Kč, v ostatních případech 200 tis. Kč. Příspěvek na získání certifikátu se vyplácí až po získání certifikátu nebo ověření environmentálního prohlášení subjektu zapojeného do programu EMAS a předložení dokladů o nákladech na jeho pořízení. Je poskytován podle Nařízení Komise č. 70/2001. Počet příspěvků na získání certifikátu poskytnutých jednomu příjemci podpory není omezen. Záruka za návrh do výběrového řízení Záruka je poskytována ve výši minimálně 50 tis. Kč, maximálně však do výše 5 mil. Kč, a to jako podpora de minimis. 7. Výběr projektů O poskytnutí podpory rozhoduje poskytovatel podpory v závislosti na splnění kritérií pro příjemce podpory, podmínek přijatelnosti projektu, specifických podmínek pro jednotlivé typy podpor, způsobilosti výdajů projektu a dodržení pravidel veřejné podpory.

13 str. 12 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 Neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání poskytovatelem podpory zamítnuty. 8. Účast v dalších programech Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech. 9. Doba trvání programu Program je vyhlášen od do Program může být navrhovatelem pozastaven či ukončen v průběhu vyhlášeného období. 10. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení Žádost o podporu musí obsahovat zejména identifikační údaje žadatele, výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, kopii živnostenského listu, koncesní listiny nebo jiný doklad o oprávnění k podnikání, kopii dokladu o registraci jako poplatník daně z příjmu na příslušném finančním úřadě podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, čestná prohlášení žadatele k naplnění podmínek programu, tj. prohlášení o bezdlužnosti a tom, že není v konkursu, likvidaci apod., přílohy k posouzení naplnění podmínek programu, které jsou podrobněji specifikovány ve formuláři žádosti o podporu. Součástí žádosti o příspěvek na získání certifikátu musí být doklady o certifikaci systému jakosti u žadatele, oprávnění konzultanta nebo poradce provádět činnosti spojené s certifikací, smlouvy nebo faktury související s provedenou certifikací a doklady o jejich úhradě. Součástí žádosti o záruku musí být údaje k obchodní veřejné soutěži či veřejné zakázce. Formulář žádosti o podporu a pokyny pro jeho předložení jsou k dispozici od na internetové adrese ČZRB ( Žádosti o podporu přijímají pobočky ČZRB průběžně od podle podmínek platných od III. DESIGN Program podpory designu pro malé a střední podnikatele 1. Cíl programu Program napomáhá malým a středním podnikatelům k tvorbě špičkového designu, který zvyšuje konkurenční schopnost průmyslové produkce, ovlivňuje pracovní a životní prostředí, podílí se na zvyšování úrovně hmotné kultury společnosti, a ve svých důsledcích spoluvytváří životní styl. Cílem programu je poskytovat podporu malým a středním podnikatelům při začleňování designu do jejich podnikatelské strategie, napomáhat při výběru vhodného designéra, vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci designéra s podnikatelem, přispět na úhradu finančních nákladů na vytvoření autorského díla a propagovat takto vzniklé nové produkty s kvalitním designem. 2. Stručná charakteristika programu Program Design by měl napomáhat při výběru vhodného designéra, zlepšovat podmínky pro účinnou spolupráci designéra s podnikatelem, podporovat vytvoření autorského díla a propagovat kvalitní design jak v rámci republiky, tak v rámci EU. 3. Základní ustanovení a) Navrhovatel programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). b) Poskytovatel podpory je Design centrum České republiky (DC ČR). c) Podpora je poskytována z prostředků státního rozpočtu. 3.1 Základní pojmy Projektem se rozumí podnikatelská činnost příjemce podpory, na kterou je požadována podpora. 4. Podmínky programu 4.1 Podmínky přijatelnosti projektu Projekt musí splňovat tyto podmínky: a) Podnikatelský projekt musí být realizován na území České republiky. b) Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové nebo řemeslné výroby, služeb nebo obchodu, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Musí se převážně týkat ekonomické činnosti uvedené v seznamu OKEČ, přičemž projekt zpracovatelského průmyslu podle OKEČ 15, 17 a 24 se nesmí týkat výroby, zpracování a uvádění na trh produktů, jež spadají do oblasti Společné zemědělské politiky (např. maso, ryby, mléko, obilné výrobky, tuky, oleje, zelenina atd.). c) Výstupem realizovaného projektu je pořízení autorského díla, které vytváří předpoklad vzniku konkurenceschopného produktu. Toto autorské dílo musí být předloženo k posouzení a schválení Design centru ČR do 6 měsíců od přijetí žádosti o zařazení do programu. Autorské dílo podléhá autorskoprávní a průmyslově právní ochraně dle zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, kterou žadatel musí respektovat. Takto vzniklé produkty může Design centrum ČR (DC ČR) mediálně propagovat a vystavovat na tuzemských a zahraničních akcích. 4.2 Ostatní podmínky a) Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený příjemcem podpory i jen z části z poskytnuté dotace nesmí být po dobu trvání projektu, resp. po dobu poskytování dotace, bez souhlasu poskytovatele podpory prodán třetím osobám. b) Každý způsobilý výdaj (doložený průkaznými účetními doklady) lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, tzn., že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v rámci jiného dotačního programu financovaného z veřejných zdrojů. c) Příjemce podpory je povinen poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu v rozsahu stanoveném v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným poskytovatelem podpory. d) Příjemce podpory je povinen umožnit přímý přístup zaměstnancům MPO, Design centra ČR nebo jimi pověřeným zástupcům na místa související s realizací projektu a umožnit jim přímou kontrolu dodržování Podmínek programu. e) Příjemce podpory je povinen o uznatelných nákladech projektu a o použití dotace vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace. f) Příjemce podpory je povinen archivovat všechny dokumenty týkající se podpořeného projektu po dobu 10 let od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. g) Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře souhlasit, že poskytovatel podpory bude předávat MPO a orgánům a institucím EU údaje o jeho osobě v rozsahu jména/názvu firmy, adresy/sídla, IČ a výši poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění a pro účely sledování použití veřejné podpory. 4.3 Podmínky pro monitorování po skončení projektu Příjemce podpory je povinen předkládat poskytovateli aktuální údaje pro vyhodnocení monitorovacích ukazatelů přínosů projektu za období od data poskytnutí podpory do konce druhého kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo k vyplacení dotace, s frekvencí v rozsahu stanoveném poskytovatelem podpory. Podmínky pro monitorování jsou součástí Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. 4.4 Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: musí být vynaloženy v souladu s cílem programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, musí být vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu, musí být před proplacením dotace prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, musí být doloženy průkaznými účetními doklady. Způsobilé výdaje projektu jsou: výdaje na designérské poradenské služby na vytvoření autorského díla v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, výdaje na designérské poradenské služby, DPH, pokud příjemce dotace není plátcem DPH nebo je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Do způsobilých výdajů nelze zahrnout: náklady uhrazené před datem přijetí žádosti o zařazení do programu, náklady na daňové, finanční a právní poradenství, provozní náklady příjemce podpory včetně nákladů na administraci, údržbu,

14 str. 13 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 půjčovné, nájem, telefonní poplatky, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále náklady za převod autorských práv. 5. Druh a výše podpory Podpora je poskytována formou dotace na designérské poradenské služby a na poradenské služby na vytvoření autorského díla externích konzultantů, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, a to maximálně do výše 50 % uznatelných nákladů na zajištění těchto služeb (viz společná příloha č. 1 programů podpory MSP). Dotace je poskytována na: Výrobkový design Program umožňuje získat dotaci ve výši 50 % uznatelných nákladů na designérské poradenské služby a na poradenské služby na vytvoření autorského díla, včetně vytvoření prezentačního modelu v maximální výši 200 tisíc Kč. Interiérový design Program umožňuje získat dotaci ve výši 50 % uznatelných nákladů na designérské poradenské služby a na poradenské služby na vytvoření autorského díla v maximální výši 150 tisíc Kč. Dotace se poskytuje na výtvarné prostorové řešení veřejně přístupných interiérů. Grafický design Program umožňuje získat dotaci ve výši 50 % uznatelných nákladů na designérské poradenské služby a na poradenské služby na vytvoření autorského díla v maximální výši 100 tisíc Kč. Dotace se poskytuje na jednotný vizuální styl, grafický design výrobků, obalů, tiskovin a multimediální prezentace. Propagace designu Program umožňuje získat dotaci ve výši 50 % na vytvoření autorského díla které bude propagovat design. Maximální výše dotace může být až 200 tisíc Kč. Dotace se poskytuje na vytvoření návrhů, scénáře, libreta a koncepce designérských výstav, pořadů nebo originální publikace o designu. Autorské dílo musí žadatel předložit poskytovateli dotace do 6 měsíců od zařazení do programu. 6. Výběr projektů Výběrová kritéria Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory jsou splnění podmínek pro příjemce podpory a podmínek přijatelnosti projektu. Způsob výběru projektů O poskytnutí podpory rozhoduje poskytovatel podpory v závislosti na splnění kritérií pro příjemce podpory, podmínek přijatelnosti projektu (bod 4.1), ostatních podmínek (bod 4.2), uznatelnosti nákladů projektu (bod 4.4) a dodržení pravidel veřejné podpory. Neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání poskytovatelem podpory zamítnuty. 7. Účast v dalších programech podpory Ke způsobilým výdajům podpořeným nebo uhrazeným z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu. 8. Doba trvání programu Program je vyhlášen na rok Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. O konečné výši dotace rozhoduje poskytovatel podpory Design Centrum ČR. Dotace bude poskytnuta žadateli o podporu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace a splnění Podmínek o poskytnutí dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Navrhovatel programu si vyhrazuje právo program pozastavit nebo předčasně ukončit. 9. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení Žádost o podporu obsahuje zejména: identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, kopii živnostenského listu, koncesní listiny nebo jiný doklad o oprávnění k podnikání, kopii dokladu o registraci jako poplatník daně z příjmu na příslušném finančním úřadě podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, čestná prohlášení žadatele k naplnění podmínek programu. Formuláře žádostí o podporu a pokyny pro postup jejich předložení jsou k dispozici od data vyhlášení programu na internetové adrese DC ČR Žádosti o podporu přijímá DC ČR v Brně, Radnická 2, Žádosti o podporu podle podmínek platných od se přijímají od Sankce za nedodržení podmínek programu Při nesplnění Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vůči příjemci dotace uplatněny sankce podle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Pokud příjemce podpory poruší podmínky programu, je povinen vrátit neoprávněně získanou veřejnou podporu sníženou o finanční příspěvek, pokud mu nebyl vyplacen (dále jen získaná veřejná podpora). Neoprávněně získaná je ta část získané veřejné podpory, která připadá na období od data porušení podmínky programu, nebo od data zjištění porušení podmínky programu. Pokud nelze stanovit datum porušení podmínky programu, od data sjednaného poskytování podpory. V případě uvedení nepravdivých údajů týkajících se příjemce podpory, naplnění podmínek přijatelnosti projektu, uznatelných nákladů, nakládání s majetkem, údajů uvedených v informaci o realizaci projektu, údajů v přiznání k dani z příjmu a porušení podmínky vedení oddělené evidence o použití bezúročného či zaručeného úvěru je neoprávněně získanou celá získaná veřejná podpora. Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění podmínky je považováno za porušení podmínky. 11. Ostatní ustanovení Na podporu není právní nárok. IV. ALIANCE Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí 1. Cíl programu Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na zahraničních trzích prostřednictvím podpory mezinárodních marketingových aktivit aliance, tj. seskupení minimálně 3 malých a středních podniků, jejichž výrobní program nebo sortiment se vzájemně doplňují pro dodávku v konkrétních odvětvích ekonomické činnosti a které mají uzavřenu Dohodu o spolupráci v rámci programu Aliance, prosazování myšlenky posilování spolupráce malých a středních podnikatelů v zahraničí. Zejména se jedná o tyto podporované aktivity: zpracování studie vstupu sdružení na konkrétní zahraniční trh s výstupem konkrétních aktivit a potenciálních zákazníků, zpracování marketingových cizojazyčných materiálů aliance, prezentace aliance na veletrzích a výstavách. Základní důvody pro zapojení firem do aliance jsou snížení výdajů vstupu na zahraniční trh, sdružená a efektivnější prezentace v zahraničí. 2. Stručná charakteristika programu Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních českých podniků v zahraničí. Program poskytne subjektům sdruženým nejméně do tříčlenných uskupení dotaci například na zpracování studie vstupu na zahraniční trh či prezentaci výsledků na veletrzích a výstavách. 3. Základní ustanovení a) Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání, dále jen Nařízení Komise č. 70/2001. b) Navrhovatel programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). c) Poskytovatel podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). d) Podpora je poskytována z prostředků státního rozpočtu. 3.1 Základní pojmy programu Aliancí se rozumí seskupení nejméně 3 malých a středních podnikatelů, jejichž výrobní program nebo sortiment se vzájemně doplňují pro dodávku v konkrétních odvětvích ekonomické činnosti a které mají uzavřenu Dohodu o spoluprá-

15 str. 14 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 ci v rámci programu Aliance. Aliance je charakterizována zejména seznamem malých a středních podnikatelů zapojených do aliance, definicí cílů aliance, marketingovými a obchodními aktivitami aliance, osobou exportního manažera, časovým plánem realizace cílů aliance a ohodnocením potenciálních efektů aliance. Leaderem aliance se rozumí právnická osoba, která předkládá Žádost o poskytnutí podpory. Projekt představuje celkový rámec všech podporovaných aktivit v rámci programu Aliance vycházející z marketingového plánu žadatele pro vstup na zahraniční trh. Aktivity jsou dílčí akce uvedené v bodu 1a), b), c) programu Aliance naplňující věcný záměr projektu. Obecná kritéria a specifické podmínky platí zároveň pro všechny subjekty zúčastněné v alianci. 4. Podmínky programu 4.1 Základní popis programu a) Program je finanční podporou konkurenceschopnosti malých a středních podniků, které se rozhodly jako součást aliance prezentovat se v zahraničí. b) Program je určen pro aliance minimálně 3 malých a středních podnikatelů dle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Komise č.70/2001. c) Příjemcem podpory může být pouze právnická osoba. d) Podpora je poskytována po dobu jednoho roku formou dotace max. 50 % celkových způsobilých výdajů až do výše 1 mil. Kč. e) Program usnadní podnikatelům přístup na zahraniční trhy, zvýší jejich konkurenceschopnost a podpoří jejich přímé mezinárodní marketingové aktivity. 4.2 Podmínky přijatelnosti projektu Projektem se rozumí podnikatelský záměr žadatele, na který je požadována podpora. Projekt musí splňovat tyto podmínky: a) Musí mít charakter ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je přílohou tohoto programu, a musí být realizován na území České republiky, s výjimkou účastí na výstavách, veletrzích a prezentacích v zahraničí. Nesmí být zaměřen na výrobu, zpracování a uvádění na trh produktů uvedených v Seznamu výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky. b) Projekt musí vycházet z reálného obchodního záměru aliance. Podmínkou je definice tohoto záměru v Žádosti o poskytnutí podpory. c) Žadatel o dotaci musí mít podepsánu Dohodu o spolupráci v rámci programu Aliance s minimálně dvěma malými a středními podnikateli, kteří jsou součástí aliance. d) Žadatel o dotaci musí zajistit spolufinancování výdajů na realizaci projektu z vlastních nebo z ostatních zdrojů (např. bankovní úvěr). Spolufinancování řešení projektu z jiných zdrojů musí být žadatelem řádně doloženo čestným prohlášením. 4.3 Ostatní podmínky a) Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený příjemcem podpory i jen z části z poskytnuté dotace, nesmí být po dobu trvání projektu, resp. po dobu poskytování dotace, bez souhlasu poskytovatele podpory prodán třetím osobám. b) Každý způsobilý výdaj (patřičně doložený) lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, tzn., že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v rámci jiného dotačního programu financovaného z veřejných zdrojů. c) Příjemce podpory je povinen poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu v rozsahu stanoveném v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným poskytovatelem podpory. d) Příjemce podpory je povinen umožnit přímý přístup zaměstnancům MPO, CzechTrade nebo jimi pověřeným zástupcům na místa související s realizací projektu a umožnit jim přímou kontrolu dodržování Podmínek programu. e) Příjemce podpory je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace. f) Příjemce podpory je povinen archivovat všechny dokumenty týkající se podpořeného projektu po dobu 10 let od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. g) Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře souhlasit, že poskytovatel podpory bude předávat orgánům a institucím EU údaje o jeho osobě v rozsahu jména/názvu firmy, adresy/sídla, IČ a výši poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění a pro účely sledování použití veřejné podpory. 4.4 Podmínky pro monitorování po skončení projektu Příjemce podpory je povinen předkládat poskytovateli aktuální údaje pro vyhodnocení monitorovacích ukazatelů přínosů projektu. Sledovány budou zejména prokazatelné obchodní aktivity v teritoriu, směřující k dosažení zvýšení obchodní výměny dle schváleného projektu. Příjemce podpory se zavazuje po dobu 2 let od poskytnutí podpory informovat pravdivě a úplně CzechTrade o svých ročních obratech a vývozu do daného teritoria. 4.5 Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, musí být vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu, musí být před proplacením prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory a doloženy průkaznými účetními doklady. DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce dotace není plátcem DPH, nebo příjemce dotace je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Způsobilé výdaje projektu jsou: a) Marketingové informace (podpora je poskytována podle Nařízení komise ES č. 70/2001) v oblasti mezinárodního obchodu a zahraničních trhů (základní údaje o ekonomice; konjunkturní situace; produkce, vývoz, dovoz, spotřeba a vývoj sektoru; charakteristika distribuční sítě; hlavní dovozci a výrobci, sektorové asociace; konkurence na trhu; cenová úroveň; segmentace trhu; charakteristika poptávky, podmínky pro dovoz českých výrobků; celní sazby; přístup na trh; nabídky partnerů; perspektiva vývozu apod. pro alianci), maximálně do výše 100 tis. Kč. b) Marketingové propagační materiály, propagace prostřednictvím internetu (podpora je poskytována podle pravidla de minimis): tvorba propagačních materiálů aliance (např. letáky, brožurky, inzeráty, pozvánky v cizích jazycích), maximálně do výše 400 tis. Kč, tvorba cizojazyčných internetových stránek včetně výtvarného návrhu prezentace aliance, včetně SW pro funkčnost stránek, maximálně do výše 150 tis. Kč. c) Účast aliance na výstavách a veletrzích v zahraničí: pronájem, zřízení a provoz stánku. Tato podpora se vztahuje pouze na 1. účast MSP na určitém veletrhu nebo výstavě, při dalších účastech na výstavách a veletrzích lze poskytnout podporu podle pravidla de minimis, maximálně do výše 400 tis. Kč na jednotlivou výstavu. 5. Forma a výše podpory a) Podpora je poskytována formou dotace maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů projektu. Maximální částka podpory činí 2 mil. Kč. b) Na dotaci není právní nárok. c) Podpora je poskytována po dobu realizace projektu maximálně po dobu 1 kalendářního roku. d) Dotace je splatná po skončení realizace jednotlivých aktivit projektu. Přidělená dotace je vázána na financování a skutečnou úhradu prokazatelných způsobilých výdajů na jednotlivé aktivity projektu příjemcem, a to od podání Žádosti o čerpání podpory do ukončení realizace projektu. e) O konečné výši dotace na projekt rozhoduje poskytovatel dotace. Příjemce dotace předkládá Žádost o proplacení podpory po ukončení jednotlivých aktivit a spolu s poslední žádostí o platbu po ukončení realizace projektu předkládá jeho vyhodnocení nebo předkládá Žádost o proplacení podpory spolu s vyhodnocením projektu po ukončení jeho realizace. f) Dotace bude poskytnuta žadateli o podporu na základě Rozhodnutí a Podmínek o poskytnutí dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. 6. Výběr projektů Výběrová kritéria V hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory budou brána v úvahu následující kritéria: soulad s podmínkami programu,

16 str. 15 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 prokazatelný zájem o výrobek nebo skupinu výrobků v teritoriu, kam jsou směřovány aktivity aliance, přehled již realizovaných průzkumů zahraničních trhů, úroveň strategie průniku na zahraniční trhy, konkurenční výhody výrobků, zkušenosti s oslovováním vybraného trhu v minulosti, předpokládané kvalitativní a kvantitativní cíle. Způsob výběrů projektů Výběr projektů bude prováděn v rámci výběrového řízení odbornou hodnotící komisí sestavenou z pracovníků MPO a CzechTrade. 7. Účast v dalších programech podpory K způsobilým výdajům podpořeným nebo uhrazeným z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu. 8. Doba trvání programu Program je vyhlášen na rok Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. 9. Sankce za nedodržení podmínek programu Při nesplnění Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. neoprávněném použití peněžních prostředků státního rozpočtu, budou vůči příjemci podpory uplatněny sankce podle 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 10. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace a způsob jejího předložení Žádosti o poskytnutí podpory bude přijímat agentura CzechTrade (centrála) dle vyhlášených zásad. Žádost o poskytnutí podpory obsahuje zejména identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, plán financování a harmonogram realizace projektu a obchodní záměr aliance. K žádosti musejí být přiloženy tyto přílohy: jeden z dokladů: živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jiné oprávnění k podnikání; účetní závěrky za předcházející uzavřená dvě účetní období (rozvaha, výkaz zisků a ztráty), výhled na kalendářní rok, ve kterém je podána žádost, a na dobu trvání projektu (minimálně dva kalendářní roky); přiznání k dani z příjmů za období poslední dvě zdaňovací období potvrzená finančním úřadem, včetně všech dodatků předložených finančnímu úřadu; prohlášení žadatele o výši závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti delší než180 dnů; čestné prohlášení středního podnikatele, že není příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích podle Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02. Součástí žádosti jsou též minimálně tato čestná prohlášení: čestné prohlášení žadatele o řádném vypořádání všech nedoplatků vůči státu (tzv. bezdlužnost podrobněji viz specifické podmínky), čestné prohlášení žadatele, že na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo mu nebylo povoleno vyrovnání nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo není v likvidaci. Příjem žádostí bude zahájen k Formulář žádosti o podporu a další informace budou k dispozici přímo v centrále agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2 ( a také na Žádosti přijímá centrála CzechTrade. Kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, je možno v zalepené a náležitě označené obálce poslat doporučeně poštou nebo doručit osobně. V. VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 1. Cíl programu Cílem programu je podpora účasti malých a středních podnikatelů (MSP) na řešení projektů výzkumu, technického rozvoje a demonstrací v rámci 7. rámcového programu (7. RP) zaměřených na zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Program je zaměřen na podporu MSP, kteří se aktivně účastní 7. RP, tj. jsou členy konsorcia projektu podávaného v rámci příslušné výzvy 7. RP jako účastníci projektu nebo koordinátoři, jejichž projekt dosáhne specifikovaného bodového hodnocení Evropské komise. Cílem je motivovat MSP k aktivnímu přístupu a práci na dalších projektech pokrytím části nákladů spojených s přípravou samotného projektu. Program má přispět ke zvýšení počtu MSP aktivně zapojených do předkládaných projektů a slouží jako motivační prvek pro žadatele, kteří mají potenciál v oblasti příprav a realizace projektů 7. RP. 2. Stručná charakteristika programu Program by měl zajistit podporu účasti malých a středních podnikatelů na řešení projektů výzkumu a vývoje v 7. rámcovém programu EU pro výzkum a vývoj. Program se účelově zaměřuje na podporu čerpání dotací ze zdrojů EU. Předpokládaným výsledkem tohoto programu by měl být větší počet žádostí o podporu z evropských fondů. 3. Základní ustanovení a) Navrhovatelem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. b) Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu. c) Podpora je poskytována z prostředků státního rozpočtu. 4. Vymezení příjemců podpory 7. RP definuje pojem konsorcium jako souhrn všech účastníků projektu. Jeden z účastníků projektu musí vystupovat v roli koordinátora, s nímž Evropská komise vstupuje do smluvního vztahu. Evropská komise převede svůj finanční příspěvek koordinátorovi, který jej dále rozdělí mezi další účastníky. Koordinátor rovněž zasílá Evropské komisi zprávy o průběhu projektu. O podporu na základě tohoto programu se může ucházet MSP, který se v roli účastníka nebo koordinátora aktivně podílel na přípravě a podání projektu v rámci příslušné výzvy 7. RP bez ohledu na skutečnost, zda daný projekt byl podpořen dotací Evropské komise v rámci 7. RP. Projekt však musí dosáhnout stanoveného počtu bodů. Příjemcem podpory je koordinátor nebo účastník konsorcia takového projektu, který byl podán v rámci příslušné výzvy, hodnocen a splnil bodové hodnotící kritérium stanovené tímto programem. Splnění bodového hodnotícího kritéria programu se dokládá hodnotící zprávou Evropské komise, tzv. Evaluation Summary Report, která se přikládá k žádosti o dotaci na základě tohoto programu. Dokument obsahuje bodové hodnocení projektu dle kritérií stanovených v rámci příslušného nástroje 7. RP a Evropská komise jej zasílá po ukončení hodnotícího procesu koordinátorovi příslušného projektu. 5. Podmínky programu 5.1 Podmínky přijatelnosti projektu Žádosti o poskytnutí podpory dle tohoto programu lze podávat pouze na projekty podané do výzev 7. RP. Žadatel o dotaci musí splňovat podmínky příjemce podpory uvedené v předchozím bodu (4) Vymezení příjemců podpory. Podmínkou pro získání podpory na úhradu části nákladů spojených s přípravou projektu je dosažení minimálně 50 % z celkového bodového ohodnocení. Dotace se nesmí týkat výroby, zpracování a uvádění na trh produktů, jež spadají do oblasti Společné zemědělské politiky (např. maso, ryby, mléko, obilné výrobky, tuky, oleje, zelenina atd.). Dotace bude poskytována na základě Rozhodnutí a Podmínek o poskytnutí dotace poskytovatelem podpory. 5.2 Ostatní podmínky a) Každý způsobilý výdaj (doložený průkaznými účetními doklady) lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, tzn., že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v rámci jiného dotačního programu financovaného z veřejných zdrojů. b) Příjemce podpory je povinen poskytovat informace o podpořeném projektu v rozsahu stanoveném v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným poskytovatelem podpory. c) Příjemce podpory je povinen umožnit zaměstnancům MPO, CzechInvest nebo jimi pověřeným zástupcům přímou kontrolu dodržování Podmínek programu. d) Příjemce podpory je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. e) Příjemce podpory je povinen archivovat všechny dokumenty týkající se podpořeného projektu po dobu 10 let od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí

17 str. 16 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 dotace. f) Příjemce podpory je povinen souhlasit, že poskytovatel podpory bude předávat orgánům a institucím EU údaje o jeho osobě v rozsahu jména/názvu firmy, adresy/sídla, IČ a výši poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění a pro účely sledování použití veřejné podpory. 5.3 Způsobilé výdaje O dotaci lze žádat jen na náklady spojené s přípravou projektu, které nejsou podpořeny veřejnými prostředky v jiných programech. Jedná se o výdaje vzniklé nejdříve 12 měsíců před uzávěrkou, resp. datem ukončení dané výzvy 7. RP, nejpozději v den uzávěrky, respektive v den ukončení dané výzvy 7. RP. Způsobilé výdaje jsou: náklady na zpracování studií proveditelnosti jako přípravný materiál pro průmyslový výzkum, technický rozvoj a demonstrace, tj. na studie, rešerše a průzkumy k vypracování projektu; mzdové náklady pracovníků prokazatelně spojené s přípravou projektu; náklady na poradenskou činnost externích poradců v přímé souvislosti se zpracováním projektu; prokazatelné režijní náklady spojené s přípravou a podáním projektu (např. cestovní). 6. Druh a výše podpory Podpora je poskytována formou dotace do maximální výše 250 tis. Kč pro koordinátora projektu a 100 tis. Kč pro účastníka projektu. Mohou být poskytnuty tyto dotace: a) Dotace na zpracování studií proveditelnosti a poradenskou činnost související s touto studií pro průmyslový výzkum, technický rozvoj a demonstrace do výše 75 % uznatelných nákladů podle Nařízení Komise č. 70/2001. b) Dotace na poradenské služby externích poradců na zpracování projektu do výše 50 % uznatelných nákladů podle Nařízení Komise č. 70/2001 v platném znění. c) Dotace na mzdové a režijní náklady související se zpracováním projektu do výše 50 % uznatelných nákladů, podle Nařízení Komise č. 69/2001. Podpora podle pravidla de minimis nesmí ke dni její poskytnutí v součtu s dalšími podporami podle pravidla de minimis, které podnikatel získal v předchozích třech letech, přesáhnout částku 200 tis. EUR. Pro přepočet se použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy bylo vystaveno Rozhodnutí o dotaci. V případě, kdy se skutečně čerpaná veřejná podpora liší od poskytnuté, je rozhodující výše skutečně čerpané podpory. Podporu de minimis nelze poskytovat v sektoru dopravy, zemědělství a rybolovu a na činnosti spojené s podporou vývozu. 7. Výběr projektů Žádosti přijímá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která prověří, zda předložený projekt splňuje podmínky programu a doporučí nebo nedoporučí jej k poskytnutí dotace. Stanovisko je předáno poskytovateli podpory, tj. MPO. O poskytnutí dotace rozhoduje poskytovatel podpory v závislosti na splnění podmínek programu, doporučení agentury CzechInvest a výše dostupných finančních prostředků. 8. Účast v dalších programech Ke způsobilým výdajům z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu. 9. Doba trvání programu Program bude vyhlášen do 30 dnů po schválení vládou na období od do Doba trvání programu je ohraničena celkovým objemem disponibilních finančních prostředků. 10. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení a vyřízení Žádost o podporu musí obsahovat všechny povinné údaje formuláře Žádost o podporu přípravy projektu do 7. RP, který je na internetové stránce agentury CzechInvest ( Systém podání žádosti je jednokolový. Žádost o dotaci předkládá žadatel nejpozději do 5 měsíců od obdržení hodnotícího dokumentu Evropské komise prokazujícího výši bodového hodnocení projektu. Součástí žádosti o poskytnutí podpory jsou: stručná informace žadatele o jeho činnosti spojené s přípravou projektu, hodnotící dokument Evropské komise, výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, kopie dokladu o registraci jako poplatníka daně z příjmu příslušného finančního úřadu podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, kopie dokumentů uhrazených způsobilých režijních výdajů, kopie dokumentů uhrazených nákladů na služby externích poradců, spolu s výkazem jejich pracovní činnosti spojené s přípravou projektu, čestná prohlášení žadatele o bezdlužnosti a o tom, že podnikatel není v konkursu či likvidaci, seznam účastníků projektu, kopie pracovních smluv externích pracovníků. Kopie předkládaných dokladů ověřuje pracovník regionální kanceláře CzechInvest na základě předložených originálů. Žádosti přijímají regionální kanceláře CzechInvest a po vyhodnocení projektu jsou žadatelé o podporu písemně informováni o hodnocení. Příjem žádostí bude zahájen a ukončen dne Sankce za nedodržení podmínek programu Při neplnění podmínek programu stanovených pro čerpání podpory, tj. neoprávněném použití peněžních prostředků státního rozpočtu, které se v souladu s ustanovením 44 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, považuje za porušení rozpočtové kázně, budou vůči příjemci podpory uplatněny sankce podle 44 a) téhož zákona. 12. Ostatní ustanovení Na podporu není právní nárok. 13. Shrnutí Všechny vyhlášené národní programy podpory lze vnímat jako významný nástroj pomoci v podnikání malým a středním podnikatelům v České republice. V celku nelze vyhlášené národní programy považovat za plně systémovou podporu malého a středního podnikání, jde spíše o doplňkovou, i když nezanedbatelnou formu podpory podnikání. Čerpání této podpory je limitováno zejména následujícími faktory: přiznání/přidělení podpory není nárokové (a to ani při splnění všech kritérií a podmínek), čerpání podpory (dotace) může být kdykoliv v průběhu roku omezeno či úplně zrušeno (např. z důvodů nedostatku financí). nelze ani vyloučit v průběhu vyhlašovacího období úpravu podmínek programu a/či změnu vlastního znění programu (tzv. stabilita programu). Dále je zapotřebí si uvědomit, že počet podnikatelů, kteří z vyhlášených programů skutečně získají peníze, bude v porovnání s celkovým počtem firem v ČR malý. Přesto se jedná o určitý zdroj financí, který mohou podnikatelé, a to zejména v kategorii MSP, použít pro další rozvoj své činnosti. Aktuální, bližší a konkrétnější informace, a případně podrobnější údaje lze získat zejména návštěvou příslušných institucí: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) - CzechInvest - Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - CzechTrade - Závěr: Přehled o jednotlivých operačních programech byl připraven pro snadnější orientaci MSP při sledování informací a vyhlašování jednotlivých výzev. Protože zatím nejsou u většiny operačních programů zveřejněny přesné podmínky pro předložení žádostí, obsahuje text zatím pouze doporučení pro přípravu projektů před vlastním vyhlášením dané výzvy vycházející z minulého programovacího období. Jak z alokace finančních prostředků na jednotlivé OP pro roky vyplývá, jedná se o vysoké částky, které může podnikatelský subjekt využít pouze tehdy, když bude připraven.

18 Místo, kde začíná cesta za úspěchem INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE Systém InMP je tvořen celorepublikovou sítí kontaktních míst, kde podnikatelé najdou proškolené pracovníky, kteří jsou připraveni poskytnout odbornou pomoc nebo alespoň kvalifikovanou radu, kde případně lze odbornou asistenci získat. Podnikatel může se svým dotazem kontaktovat regionální informační místo osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce: inmp.komora.cz. Příručky InMP Na informačních místech je pro malé a střední podnikatele v jednotlivých oborech připraveno v elektronické formě na 300 oborových příruček, které postihují aktuální zákonné předpisy pro provozování dané živnosti, informují o nových trendech v oboru a rozkrývají obsah živnosti srovnáním praxe s pojetím popsaným v živnostenském zákonu. Kromě příruček zaměřených na jednotlivé živnosti vydává HK ČR v rámci projektu InMP i příručky k průřezovým tématům, jakými jsou Pracovní právo v ČR, Zadávání veřejných zakázek, Obnovitelné zdroje energie atd. Bližší informace: PŘÍKLADY: Archivace a skartace Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Činnost účetních poradců, vedení účetnictví Drezura zvířat Elektronická zařízení Fotografické služby Grafické a kresličské práce Hostinská činnost Internetový obchod Jaderná zařízení Kovářství Legislativa bezpečnost potravin Maloobchod se smíšeným zbožím Nákup, prodej a skladování paliv a maziv Obnovitelné zdroje Pracovní právo v ČR Reklamní činnosti a marketing Směnárenská činnost Topenářství a vodoinstalatérství Ubytovací služby Výroba oděvů a oděvních doplňků Zadávání veřejných zakázek Vychází jako příloha časopisu Komora.cz Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor Informační místa pro podnikatele, připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky zpracovali: Ing. Zuzana Bejó, Polytechna Consulting, a. s., a Ing. Lubomír Motyčka, Vesna, Čeperka-Opatovice nad Labem, a. s. březen 2007 (c) Hospodářská komora České republiky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi p latné od 1. 7. 2005

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi p latné od 1. 7. 2005 ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ MARKETING Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat finanční podporu (DOTACI) na

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Využívání strukturálních fondů EU v ekonomice ČR

Využívání strukturálních fondů EU v ekonomice ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání strukturálních fondů EU v ekonomice ČR Diplomová práce Bc. Hana Strádová, DiS. duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí Konečný příjemce Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s implementační agenturou CzechInvest Agenturou pro podporu podnikání a investic vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 Marek Jetmar Příspěvek stručně charakterizuje základní dokumenty hospodářské a sociální

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3

Více